BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN"

Transcriptie

1 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 84e JAARGANG N e ANNEE MAANDAG 20 MAART 2006 LUNDI 20 MARS 2006 BELANGRIJK BERICHT AVIS IMPORTANT Op 1 februari 2006 verandert de reglementering m.b.t. de overheidsopdrachten op een aantal punten. Dit is het gevolg van het in werking treden van het KB van 12 januari 2006 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 27 januari Kostprijs van de publicatie : Het KB bepaalt dat vanaf 1 februari 2006 de publicatie van uw bericht in het Bulletin der Aanbestedingen (BDA) gratis is voor zover de aanlevering aan het BDA beantwoordt aan een aantal voorwaarden. Au 1 er février 2006 la réglementation concernant les marchés publics change sur un grand nombre de points. C est la conséquence de l entrée en vigueur de l AR du 12 janvier 2006 publié au Moniteur belge du 27 janvier Coût de publication : L AR stipule qu à partir du 1 er février 2006, la publication de votre avis dans le Bulletin des Adjudications (BDA) est gratuite pour autant que la transmission au BDA répondre à un certain nombre de conditions. Concreet komt het er op neer dat uw tekst gratis gepubliceerd wordt als : 1. U als federale overheidsdienst uw teksten doorstuurt via de JEPP-toepassing (www.jepp.be). 2. U, als niet-federale aanbestedende dienst, gebruik maakt van de online-formulieren die vanaf de derde week van februari 2006 gemeenschappelijk aangeboden zullen worden door JEPP en het BDA. De gebruikers van de JEPP modules kunnen de toepassing ook gebruiken om berichten naar het Europees Publicatieblad te versturen. 3. U, als aanbestedende dienst, gebruik maakt van een andere toepassing die de gegevens op een gestructureerde en/of gegroepeerde wijze aanlevert aan het BDA of aan JEPP. Aanbieders van dergelijke diensten worden verzocht om contact op te nemen met het Bulletin der Aanbestedingen om na te gaan of de structuur van hun berichten overeenstemt met de door het BDA verwachte structuur. Vanaf 1 mei 2006 zal hiervoor enkel nog de voor het Europese Publicatieblad geldende norm, zijnde de XML DTD 2.0, in aanmerking komen. De periode tussen 1 februari 2006 en 30 april 2006 moet dus beschouwd worden als een overgangsfase om de bestaande systemen aan te passen. Concrètement, votre texte sera publié gratuitement si vous vous trouvez dans un des cas suivants : 1. Vous êtes une autorité fédérale et vos textes sont envoyés via l application fédérale JEPP (www.jepp.be). 2. Vous n êtes pas une autorité fédérale mais vous utilisez un formulaire on-line qui à partir de la troisième semaine de février 2006 seront présentés collectivement par JEPP et le BDA. Les utilisateurs des modèles de JEPP peuvent aussi utiliser l application pour l envoi des avis au Journal officiel des Communautés européennes. 3. En tant que pouvoir adjudicateur, vous utilisez une autre application qui livre les données au BDA ou à JEPP sous une forme structurée ou groupée. Les représentants de ces services prendront contact avec le Bulletin des Adjudications pour examiner si la structure de leurs avis correspond à celle du BDA ou à elle attendue par le BDA. A partir du 1 er mai 2006 seule entrera encore en vigueur la norme valable du Journal officiel des Communautés européennes comme le XML DTD 2.0. La période comprise entre le 1 er février 2006 et le 30 avril 2006 doit donc être considérée comme une phase transitoire pour l adaptation des systèmes actuels.

2 4182 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS De publicatie van uw tekst is niet gratis en zal dus verder gefactureerd worden aan het geldende tarief van 1,50 EUR (+ 21 % BTW) per gepubliceerde lijn als : 1. Uw tekst op papier via De Post, telefax of drager bij het BDA ingediend wordt. 2. Uw tekst op diskette, CD of andere digitale drager ingediend wordt bij het BDA. 3. Uw individuele berichten via verstuurd worden naar het BDA, zelfs indien u gebruik maakt van de modellen van de nieuwe formulieren in Word-Formaat die u kan aanvragen via Pulicatiefrequentie : Vanaf 1 februari 2006 verschijnt het Bulletin der Aanbestedingen elke werkdag i.p.v. wekelijks op vrijdag. Uw berichten zullen aanzienlijk sneller gepubliceerd worden. Nieuwe modellen : Vanaf 1 februari 2006 veranderen dus ook de modellen die u mag gebruiken voor het doorsturen van uw berichten. Deze modellen vindt u als bijlage bij het KB van 12 januari Nog vragen? Voor vragen betreffende het Bulletin der Aanbestedingen, de nieuwe modellen, openstaande publicatiedossiers, de publicatiefrequentie, de modaliteiten voor gratis aanlevering, enz. kan u terecht op het gratis nummer van het Belgisch Staatsblad 0800/98809, vragen naar de dienst Aanbestedingen. Voor vragen betreffende JEPP en de XML DTD 2.0 kan u terecht bij de cel e-procurement van de Federale Overheidsdienst P&O, t.a.v. Christian Henrard, per telefoon ( ) of per La publication de votre texte n est pas gratuite et sera donc facturée au tarif de 1,50 EUR (+ 21 % T.V.A.) par ligne publiée si: 1. Votre texte sur papier parvient au BDA par voie postale, fax ou par porteur. 2. Votre texte sur disquette, CD ou autre support digital arrive au BDA. 3. Vos avis individuels sont envoyés au BDA par , même au cas où vous utilisez des modèles des nouveaux formulaires en format Word que vous pouvez obtenir à l adresse suivante : Fréquence de publication : A partir du 1 er février 2006, le Bulletin des Adjudications paraîtra chaque jour ouvrable au lieu de la parution hebdomadaire du vendredi. Vos avis seront ainsi publiés très rapidement. Nouveaux modèles : A partir du 1 er février 2006, changeront aussi les modèles que vous pouvez utiliser pour l envoi de vos avis. Vous trouverez ces modèles en annexe à l AR du 12 janvier Des questions supplémentaires? Toutes les questions relatives au Bulletin des Adjudications, aux nouveaux modèles, à la situation des dossiers, à la fréquence de publication, aux modalités de transmission gratuite, etc. peuvent être posées directement au numéro de téléphone gratuit du Moniteur belge 0800/98809, demander le Service Adjudications. Pour toutes les questions relatives à JEPP et au XML DTD 2.0 vous pouvez contacter la cellule e-procurement du Service fédéral P&O, et adresser vos demandes à Christian Henrard, par téléphone ( ) ou par

3 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS 4183 Verkoopkantoor Bureau de vente Het Kantoor voor inzage en verkoop der bestekken en andere documenten betreffende de openbare aanbestedingen (K.I.V.B.), tel , , , , en , fax Postrekening : Het K.I.V.B. is belast met het verlenen van inzage en het verkopen aan het publiek van algemene, bijzondere en type-bestekken, alsmede van andere documenten betreffende overheidsopdrachten uitgeschreven door federale en regionale administraties en instellingen. Het K.I.V.B., gevestigd Copernicusgebouw, Wetstraat 51, bus 7, 1040 Brussel, is open van 10 tot 16 uur, behalve op zaterdag, zondag, wettelijke feestdagen, 2 november, 15 november en in de periode tussen Kerstmis en Nieuwjaar. In 2006 zal het Verkoopkantoor eveneens gesloten zijn op : vrijdag 26 mei maandag 14 augustus De betaling van de door K.I.V.B. afgeleverde bescheiden kan als volgt geschieden : 1. bij afhaling aan het loket : - met Bancontact/Mister Cash - met Proton - met de kredietkaarten Visa en Mastercard - in speciën 2. Bij verzending per post : - door betaling op afstand of Mailorder met de kredietkaarten Visa en Mastercard. Deze elektronische betalingswijze heeft als voordeel dat de bescheiden onmiddellijk aan de klant kunnen worden verstuurd. - door storting of overschrijving op de postrekening nr Bank van de Post, Koloniënstraat 56, 1000 Brussel. IBAN BE SWIFT BIC PCHQBEBB. In dit geval worden de gevraagde documenten slechts verstuurd nadat het postuittreksel inzake de betaling is toegekomen op het K.I.V.B. Le Bureau de vente et de consultation des cahiers des charges et autres documents concernant les adjudications publiques (B.V.C.C.), tél , , , , et , fax Compte chèque postal : Le B.V.C.C. organise la consultation et la vente au public de documents relatifs aux marchés publics tels que : les cahiers généraux des charges, les cahiers spéciaux des charges, les cahiers type ainsi que d autres documents émis par les autorités fédérales et régionales. Le B.V.C.C., sis bâtiment Copernic, rue de la Loi 51, boîte 7, 1040 Bruxelles, est ouvert de 10 à 16 heures, à l exception des samedis, dimanches, jours fériés, les 2 novembre et 15 novembre, ainsi qu entre Noël et Nouvel-An. Durant l année 2006 le Bureau de vente sera également fermé : vendredi 26 mai lundi 14 août Le paiement des documents fournis par le B.V.C.C. peut s effectuer : 1. Lors du retrait au guichet : - par Bancontact/Mister Cash - par Proton - par carte de crédit Visa et Mastercard -enespèces 2. En cas d envoi postal : - par paiement à distance ou Mailorder au moyen des cartes Visa et Mastercard. Ce paiement électronique a comme avantage que les documents peuvent être envoyés immédiatement au client. - par versement ou virement au compte postal Banque de la Poste, rue des Colonies 56, 1000 Bruxelles. IBAN BE SWIFT BIC PCHQBEBB. Dans ce cas, les documents demandés sont envoyés uniquement après réception de l avis de crédit transmis au B.V.C.C.

4 4184 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS

5 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS 4185 VLAAMS PARLEMENT N Aankondiging van opdracht Diensten Valt de opdracht onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (WHO) : neen. Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1. Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst : Vlaams Parlement, t.a.v. Jean-Louis Lormans, Leuvenseweg 86, 1000 Brussel, tel , fax Internet : I.2. Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn : zelfde adres als I.1. I.3. Adres waar bescheiden verkrijgbaar zijn : zie bijlage A. I.4. Adres voor indiening van offertes/aanvragen tot deelneming : zelfde adres als I.1. I.5. Type van aanbestedende dienst : centrale overheid. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1. Beschrijving : II.1.3. Aard van de opdracht voor dienstverlening : Categorie van diensten B. II.1.5. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : catering. II.1.6. Beschrijving/voorwerp van de opdracht : levering van cateringdiensten in het Vlaams Parlement. II.1.7. Plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten : Vlaams Parlement, Leuvenseweg 86, 1000 Brussel. II.1.9. Verdeling in percelen : neen. II Worden varianten in aanmerking genomen : neen. II.2. Hoeveelheid of omvang van de opdracht : II.2.1. Globale hoeveelheid of omvang : Dagelijkse bereiding ter plaatse van 200 maaltijden in het zelfbedieningsrestaurant en 40 maaltijden in het klassiek restaurant. Dagelijkse belevering van 30 kitchenettes met drank en versnaperingen. Diverse cateringsopdrachten op afroep (bv. verzorgen van recepties). II.3. Duur of uitvoeringstermijn van de opdracht : honderd twintig maanden (vanaf de gunning van de opdracht). Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische informatie III.1. Voorwaarden met betrekking tot de opdracht : III.1.1. Verlangde borgsommen en waarborgen : EUR. III.2. Voorwaarden voor deelneming : III.2.1. Inlichtingen betreffende de eigen situatie van de aannemers/leveranciers/dienstverleners en inlichtingen en formaliteiten die nodig zijn voor de beoordeling van de minimaal vereiste economische, financiële en technische capaciteit : III Juridische situatie, verlangde bewijsstukken : Een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document, uitgereikt door een gerechtelijke- of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst, dat het bewijs van niet-faling levert. Een getuigschrift dat de inschrijver in orde is met zijn bijdragen aan de sociale zekerheid. III Economische en financiële draagkracht, verlangde bewijsstukken : Een verklaring waaruit blijkt dat de inschrijver tijdens het afgelopen boekjaar een omzet van minimaal 7,5 miljoen euro heeft gerealiseerd in de dienstensector waarop deze opdracht betrekking heeft. Deze omzetvereiste vormt een uitsluitingscriterium. De balansen en resultatenrekeningen van de laatste drie boekjaren.

6 4186 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS III Technische bekwaamheid, verlangde bewijsstukken : Het bewijs dat de inschrijver over minstens 1 referentie beschikt van een opdracht waarbij hij instaat voor de uitbating van een personeelsrestaurant met zelfbediening in een dienstverlend(e) bedrijforganisatie, waarbij hij zorgt voor de bereiding ter plaatse van minimaal 100 warme maaltijden op dagbasis. Het bewijs dat de inschrijver over minstens 1 referentie beschikt van een opdracht waarbij hij instaat voor de uitbating van een klassiek restaurant met bediening aan tafel, waarbij hij zorgt voor de bereiding ter plaatse van minimaal 15 warme maaltijden op dagbasis. Het kunnen voorleggen van beide bovenstaande referenties is een uitsluitingscriterium. Beide referenties dienen betrekking te hebben op het jaar Beide referenties (zelfbediening en klassiek) mogen gecombineerd zijn in één opdracht. III.3. Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening : III.3.1. Mag de dienst uitsluitend door een bepaalde beroepsgroep worden verleend : neen. III.3.2. Moeten de rechtspersonen de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de opdracht belast wordt : ja. Afdeling IV. Procedure IV.1. Type van aanbestedingsprocedure : openbaar. IV.2. Gunningscriteria : B. Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op : B.2. De in het bestek vermelde criteria. IV.3. Administratieve inlichtingen : IV.3.1. Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : A002a. IV.3.2. Bestekken en aanvullende stukken, voorwaarden voor verkrijging ervan : Verkrijgbaar tot 12 april Voorwaarden en wijze van betaling : het bestek is gratis verkrijgbaar bij het Vlaams Parlement, t.a.v. Mevr. Jenny van Baelen, Leuvenseweg 86, 1000 Brussel, tel , fax of met vermelding van bestek A002a. IV.3.3. Uiterste termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot deelneming : 8 mei 2006, te 14 uur. IV.3.5. Taal of talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van de aanbiedingen of het verzoek tot deelneming : Nederlands. IV.3.6. Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn aanbieding gestand moet doen : honderd tachtig dagen (vanaf de uiterste datum van ontvangst der offertes). IV.3.7. Omstandigheden waarin de offertes worden geopend : IV Datum, tijdstip en plaats : 8 mei 2006, te 14 uur, Vlaams Parlement, Leuvenseweg 86, 1000 Brussel. Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1. Betreft het een vrijwillige publicatie : neen. VI.3. Heeft deze opdracht betrekking op een project/programma dat door de fondsen van de EU wordt gefinancierd : neen. VI.5. Datum van verzending van de aankondiging : 15 maart Bijlage A 1.3. Adres waar documentatie betreffende deze aankondiging kan worden verkregen : Vlaams Parlement, t.a.v. Jenny Van Baelen, Leuvenseweg 86, 1000 Brussel, tel , fax Internetadres : N Aankondiging van opdracht Diensten Valt de opdracht onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (WHO) : neen. Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1. Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst : Vlaams Parlement, t.a.v. Jean-Louis Lormans, Leuvenseweg 86, 1000 Brussel, tel , fax Internet :

7 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS 4187 I.2. Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn : zelfde adres als I.1. I.3. Adres waar bescheiden verkrijgbaar zijn : zie bijlage A. I.4. Adres voor indiening van offertes/aanvragen tot deelneming : zelfde adres als I.1. I.5. Type van aanbestedende dienst : centrale overheid. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1. Beschrijving : II.1.3. Aard van de opdracht voor dienstverlening : Categorie van diensten A. II.1.5. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : hoogvolume copiers. II.1.6. Beschrijving/voorwerp van de opdracht : huur en onderhoud van een zwart/wit digitale hoog volume productieprinterconfiguratie met digitale workflow voor de drukkerij van het Vlaamse Parlement. Er dient een minimumcapaciteit van 420 rectoprints met maximum 3 copiers geboden te worden. II.1.7. Plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten : Vlaams Parlement, Leuvenseweg 86, 1000 Brussel. II.1.9. Verdeling in percelen : neen. II Worden varianten in aanmerking genomen : neen. II.2. Hoeveelheid of omvang van de opdracht : II.2.1. Globale hoeveelheid of omvang : 10 miljoen rectoprints per jaar. II.3. Duur of uitvoeringstermijn van de opdracht : zestig maanden (vanaf de gunning van de opdracht). Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische informatie III.1. Voorwaarden met betrekking tot de opdracht : III.1.1. Verlangde borgsommen en waarborgen : EUR. III.2. Voorwaarden voor deelneming : III.2.1. Inlichtingen betreffende de eigen situatie van de aannemers/leveranciers/dienstverleners en inlichtingen en formaliteiten die nodig zijn voor de beoordeling van de minimaal vereiste economische, financiële en technische capaciteit : III Juridische situatie, verlangde bewijsstukken : Een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document, uitgereikt door een gerechtelijke- of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst, dat het bewijs van niet-faling levert. Getuigschrift van de R.S.Z. voor Belgische inschrijvers of attest overeenkomstig artikel 90, 4 voor buitenlandse inschrijvers. III Economische en financiële draagkracht, verlangde bewijsstukken : de balansen en resultatenrekeningen van de laatste drie boekjaren. III Technische bekwaamheid, verlangde bewijsstukken : een referentielijst van opdrachten waarbij een gelijkaardige hoogvolume productieprinterconfiguratie wordt beheerd. III.3. Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening : III.3.1. Mag de dienst uitsluitend door een bepaalde beroepsgroep worden verleend : neen. III.3.2. Moeten de rechtspersonen de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de opdracht belast wordt : neen. Afdeling IV. Procedure IV.1. Type van aanbestedingsprocedure : openbaar. IV.2. Gunningscriteria : B. Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op : B.2. De in het bestek vermelde criteria. IV.3. Administratieve inlichtingen : IV.3.1. Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : T33B. IV.3.2. Bestekken en aanvullende stukken, voorwaarden voor verkrijging ervan : Verkrijgbaar tot 12 april Voorwaarden en wijze van betaling : het bestek is gratis verkrijgbaar bij het Vlaams Parlement, t.a.v. Mevr. Jenny van Baelen, Leuvenseweg 86, 1000 Brussel, tel , fax of IV.3.3. Uiterste termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot deelneming : 8 mei 2006, te 16 uur. IV.3.5. Taal of talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van de aanbiedingen of het verzoek tot deelneming : Nederlands. IV.3.6. Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn aanbieding gestand moet doen : honderd tachtig dagen (vanaf de uiterste datum van ontvangst der offertes). IV.3.7. Omstandigheden waarin de offertes worden geopend : IV Datum, tijdstip en plaats : 8 mei 2006, te 16 uur, Vlaams Parlement, Leuvenseweg 86, 1000 Brussel.

8 4188 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1. Betreft het een vrijwillige publicatie : neen. VI.3. Heeft deze opdracht betrekking op een project/programma dat door de fondsen van de EU wordt gefinancierd : neen. VI.5. Datum van verzending van de aankondiging : 15 maart Bijlage A 1.3. Adres waar documentatie betreffende deze aankondiging kan worden verkregen : Vlaams Parlement, t.a.v. Jenny Van Baelen, Leuvenseweg 86, 1000 Brussel, tel , fax Internetadres : MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE N Aankondiging van opdracht Leveringen Valt de opdracht onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (WHO) : ja. Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1. Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst : MRMP- S/AC - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - Section Support Systems Ondersectie Verwerving Klasse 1/Medisch, t.a.v. Mevr. Heidi Mathieu, Everestraat, 1- Rue d Evere, 1, 1140 EVERE, tel , fax URL : I.2. Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn : zelfde adres als I.1. I.3. Adres waar de bescheiden verkrijgbaar zijn :, t.a.v.,,, tel., fax. URL : http : //www.mil.jepp.be/home.aspx? serviceinfoid=49. I.4. Adres voor indiening van offertes/aanvragen tot deelneming : zelfde adres als I.1. I.5. Type van de aanbestedende dienst : centrale overheid. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1. Beschrijving. II.1.2. Aard van de opdracht voor leveringen : aankoop. II.1.4. Betreft het een raamcontract : neen. II.1.5. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Levering van vaccins tegen TYPHUS ( ). II.1.6. Beschrijving/voorwerp van de opdracht : Levering van vaccins tegen TYPHUS ( ). II.1.7. Plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten : EMI Tech (Militaire hoofdapotheek), Chaussée de Namur 42, B-1400 NIVELLES. II.1.8. Nomenclatuur : II CPV - classificatie (Common Procurement Vocabulary) : Hoofdopdracht : Hoofdcategorieën : N Avis de marché Fournitures Le marché est-il couvert par l accord sur les marché publics (AMP) : oui. Section I. Pouvoir adjudicateur I.1. Nom et adresse officiels du pouvoir adjudicateur : MRMP- S/AC - Direction Générale Material Resources - Division Marchés Publics - Section Support Systems Sous-section Acquisition Classe 1, à l attention de Mme Heidi Mathieu, Everestraat, 1- Rue d Evere, 1, 1140 EVERE, tél , fax URL : I.2. Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : la même qu au point I.1. I.3. Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :, à l attention de,,, tél., fax. URL : http : //www.mil.jepp.be/home.aspx? serviceinfoid=49. I.4. Adresse à laquelle les offres/demandes de participation doivent être envoyées:lamême qu au point I.1. I.5. Type de pouvoir adjudicateur : niveau central. Section II. Objet du marché II.1. Description. II.1.2. Type de marché de fournitures : achat. II.1.4. S agit-il d un accord-cadre : non. II.1.5. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Fourniture de vaccins contre le TYPHUS ( ). II.1.6. Description/objet du marché : Fourniture de vaccins contre le TYPHUS ( ). II.1.7. Lieu d exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services : EMI Tech (Pharmacie Militaire Centrale), Chaussée de Namur 42, B-1400 Nivelles. II.1.8. Nomenclature : II Classification CPV (Common Procurement Vocabulary) : Objet principal : Descripteur principal :

9 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS 4189 II.1.9. Verdeling in percelen : neen. II Worden varianten in aanmerking genomen : neen. II.2. Hoeveelheid of omvang van de opdracht : II.2.1. Globale hoeveelheid of omvang : II.2.2. Opties : Tijdstip waarop zij kunnen worden uitgeoefend : II.3. Duur of uitvoeringstermijn van de opdracht : Vanaf : // tot 31/12/2008. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische informatie III.1. Voorwaarden met betrekking tot de opdracht : III.1.1. Verlangde borgsommen en waarborgen : III.1.2. Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande : III.1.3. Rechtsvorm die de combinatie van aannemers, leveranciers of dienstverleners, waaraan de opdracht wordt gegund, moet hebben : III.2. Voorwaarden voor deelneming : III.2.1. Inlichtingen betreffende de eigen situatie van de aannemers/leveranciers/dienstverleners en inlichtingen en formaliteiten die nodig zijn voor de beoordeling van de minimaal vereiste economische, financiële en technische capaciteit : Art 43 punt 5 van het KB van III Juridische situatie - verlangde bewijsstukken : III Economische en financiële draagkracht - verlangde bewijsstukken : III Technische bekwaamheid - verlangde bewijsstukken : III.3. Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening : III.3.1. Mag de dienst uitsluitend door een bepaalde beroepsgroep worden verleend : neen. III.3.2. Moeten rechtspersonen de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de opdracht belast wordt : ja. Afdeling IV. Procedure IV.1. Type van aanbestedingsprocedure : openbaar. IV.1.1. Zijn de gegadigden reeds geselecteerd : neen. IV.1.2. Rechtvaardiging voor het gebruik van een versnelde procedure : IV.1.3. Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : IV Enuntiatieve aankondiging betreffende dezelfde opdracht : Nummer van de aankondiging in de inhoudsopgave van het PB : van //. IV Andere voorafgaande aankondigingen : Nummer van de aankondiging in de inhoudsopgave van het PB : van //. IV.1.4. Aantal ondernemingen welke de aanbestedende dienst voornemens is uit te nodigen tot inschrijving : minimum : 0, maximum : 0. IV.2. Gunningscriteria : laagste prijs. IV.3. Administratieve inlichtingen : IV.3.1. Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : DEF/MPSAC_6SC260_0M. IV.3.2. Bestekken en aanvullende stukken - voorwaarden voor verkrijging ervan : Verkrijgbaar tot : 11/5/2006. Prijs (EUR) : 0,00. Voorwaarden en wijze van betaling : Gratis op internetsite : http : //www.mil.jepp.be/home.aspx? serviceinfoid=49. II.1.9. Division en lots : non. II Des variant seront-elles prises en considération : non. II.2. Quantité ou étendue du marché : II.2.1. Quantité ou étendue globale : II.2.2. Options : Description et indication du moment où elles peuvent être exercées : II.3. Durée du marché ou délai d exécution : A partir de : // jusqu au 31/12/2008. Section III. Renseignements d ordres juridique, économique, financier et technique III.1. Conditions relatives au marché : III.1.1. Cautionnement et garanties exigés: III.1.2. Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références des dispositions applicables : III.1.3. Forme juridique que devra revêtir le groupement d entrepreneurs, de fournisseurs ou de prestataires de services attributaire du marché : III.2. Conditions de participation : III.2.1. Renseignements concernant la situation propre de l entrepeneur/du fournisseur/du prestataire de services et renseignements et formalités nécessaires pour l évaluation de la capacité économique, financière et technique minimale requise : Art 43 point 5 de l AR de III Situation juridique - références requises : III Capacité économique et financière-références requises : III Capacité technique - référence requises : III.3. Conditions propres aux marchés de services : III.3.1. Les prestations sont-elles réservées à une profession particulière : non. III.3.2. Les personnes morales seront-elles tenues d indiquer les noms et les qualifications professionnelles des membres du personnel chargé de l exécution du marché : oui. Section IV. Procédure IV.1. Type de procédure : ouverte. IV.1.1. Des candidats ont-ils déjà été sélectionnés : non. IV.1.2. Justification du choix de la procédure accélérée : IV.1.3. Publications antérieures relatives au même marché : IV Avis de pré-information relatif au même marché : Numéro d avis au sommaire du JO : du //. IV Autre publications antérieures : Numéro d avis au sommaire du JO : du //. IV.1.4. Nombre d entreprises que le pouvoir adjudicateur envisage d inviter à présenter une offre : minimum : 0, maximum : 0. IV.2. Critère d attribution : prix le plus bas. IV.3. Renseignements d ordre administratif : IV.3.1. Numéro de référence attribuér au dossier par le pouvoir adjudicateur : DEF/MPSAC_6SC260_0M. IV.3.2. Documents contractuels et documents additionnels/ conditions d obtention : Date limite d obtention : 11/5/2006. Prix (EUR) : 0,00. Conditions et mode de paiement : Gratuit au site internet http : //www.mil.jepp.be/home.aspx? serviceinfoid=49.

10 4190 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS IV.3.3. Uiterste termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot deelneming : tot 12/5/2006, tijdstip : 10:30. IV.3.4. Verzending van uitnodigingen tot inschrijven aan geselecteerde gegadigden : voorziene datum : //. IV.3.5. Taal of talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van de aanbieding of het verzoek tot deelneming : - Frans. - Nederlands. IV.3.6. Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn aanbieding gestand moet doen : 0 maand(en) en 120 dag(en). IV.3.7. Omstandigheden waarin de offertes worden geopend : IV Personen die bij de opening van de offertes worden toegelaten : IV Datum, tijdstip en plaats : Dag : 12/5/2006. Tijdstip : 10:30. Plaats : Kwartier Koningin Elisabeth, Aanbestedingsgebouw, Bloc 27, Toegang C, Eversestraat 1,1140 Brussel (zie plan in Bijl B aan het bestek). Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1. Betreft het een vrijwillige publicatie : neen. VI.2. In voorkomend geval, aangeven of deze opdracht periodiek zal worden herhaald en wanneer naar verwachting nieuwe aankondigingen zullen worden bekendgemaakt : VI.3. Heeft deze opdracht betrekking op een project/programma dat door de fondsen van de EU wordt gefinancierd : neen. VI.4. Overige inlichtingen : Registratiecategorie = [00] - Overgangscategorie. VI.5. Datum van verzending van de aankondiging : 16/3/2006 IV.3.3. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : jusqu au 12/5/2006, heure : 10:30. IV.3.4. Envoi des invitations à présenter une offre aux candidats sélectionnés : date prévue : //. IV.3.5. Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l offre ou la demande de participation : - Français. -Néerlandais. IV.3.6. Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : 0 mois et 120 jour(s). IV.3.7. Modalités d ouverture des offres : IV Personnes autorisées à assister à l ouverture des offres : IV Date, heure et lieu : Date : 12/5/2006. Heure : 10:30. Lieu : Quartier Reine Elisabeth, Local des adjudications, Bloc 27, entrée C, Rue d Evère 1,1140 Bruxelles (voir plan en ann B au Cahier Spécial des charges). Section VI. Renseignements complémentaires VI.1. S agit-il d un avis non obligatoire : non. VI.2. Indiquer, le cas échéant, si le présent marché a un caractère périodique et spécifier le calendrier prévisionnel de publication des prochains avis : VI.3. Ce marché s inscrit-il dans un projet/programme financé par les fonds communautaires : non. VI.4. Autres informations : Catégorie d enregistrement = [00] - Catégorie transitoire. VI.5. Date d envoi du présent avis : 16/3/2006 FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS N Aankondiging van een opdracht, nutssectoren Afdeling I. Aanbestedende overheid I.1. Naam, adressen en contactpunt(en) : De Post, N.V. van publiek recht, Muntcentrum, 1000 Brussel. Contactpunt : De Post, Purchasing Office, ter attentie van Josef De Bremme, tel , fax Internetadres(sen) : Adres van de aanbestedende overheid : Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het hierboven vermelde contactpunt. Bestek en aanvullende documenten zijn verkrijgbaar op : zelfde adres als voor het hierboven vermelde contactpunt. Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : zelfde adres als voor het hierboven vermelde contactpunt. I.2. Hoofdactiviteit(en) van de aanbestedende dienst/ aanbestedende overheid : postdiensten. N Avis de marché Section I. Pouvoir adjudicateur I.1. Nom, adresse et point de contact : La Poste, S.A. de droit public, Centre Monnaie, 1000 Bruxelles. Point de contact : La Poste Purchasing Office, à l attention de Josef De Bremme, tél , fax Adresse(s) internet : Adresse générale du pouvoir adjudicateur : Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : point de contact susmentionné. Adresse auprès de laquelle le cahier spécial des charges et les documents complémentaires peuvent être obtenus : point de contact susmentionné. Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : point de contact susmentionné. I.2. Activité(s) principale(s) de l entité adjudicatrice/du pouvoir adjudicateur : services postaux.

11 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS 4191 Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1. Beschrijving : II.1.1. Door de aanbestedende overheid aan de opdracht gegeven benaming : leveren van 1700 thermische etiketten op rol met kleuren markering. II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, leveringen van de goederen of verlening van de diensten : b) Leveringen : aankoop. Belangrijkste plaats van levering : depot Jemelle, 5580 Jemelle. II.1.3. De aankondiging betreft : een overheidsopdracht; het sluiten van een raamovereenkomst. II.1.4. Inlichtingen over een raamovereenkomst : raamovereenkomst met één onderneming. Looptijd van de raamovereenkomst : drie jaren. Geraamde totale waarde van de aankopen voor de gehele duur van de raamovereenkomst : Geraamde totale waarde (zonder BTW) : tussen en EUR. II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/ aankopen : etiketten premium Top coated Thermo direct papier 145 gr/m 2 ongelijmd, zes kleurenvakjes op de voorzijde van het etiket, met black mark en notch (hole) + horizontale perforatie. II.1.6. CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : hoofdcategorie : II.1.7. Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : ja. II.1.8. Verdeling in percelen : neen. Offertes worden ingediend voor : één perceel. II.1.9. Varianten worden aanvaard : neen. II.2. Hoeveelheden of omvang van de opdracht : II.2.1. Totale hoeveelheid of omvang : rollen van 1700 etiketten. Geraamde waarde zonder BTW : tussen en EUR. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.2. Voorwaarden voor deelneming : III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister : : Kan worden uitgesloten, de kandidaat die zich in één van de gevallen, opgesomd in artikel 39, 1-7 van het koninklijk besluit van 10 januari 1996, bevindt. In dit kader wordt de kandidaat gevraagd aan te tonen : 1 dat hij heeft aan zijn verplichtingen inzake de betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 39bis; 2 dat hij in orde is met de betaling van zijn directe en indirecte belastingen overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is. In dit kader wordt de kandidaat gevraagd om de volgende documenten en/of attesten bij zijn offerte te voegen : 1 de betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 39bis; 2 de betaling van zijn directe en indirecte belastingen overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is. Section II. Objet du marché II.1. Description : II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : livraison de rouleaux de 1700 étiquettes thermiques avec des marques de couleur. II.1.2. Type de marché et lieu d exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : b) Fournitures : achat. Lieu principal de livraison : dépot Jemelle, 5580 Jemelle. II.1.3. L avis implique : un marché; la conclusion d un accordcadre. II.1.4. Informations sur l accord-cadre : Durée de l accord-cadre : trois ans. Valeur totale estimée des achats pour toute la durée de l accordcadre : Valeur estimée hors T.V.A. : entre et EUR. II.1.5. Brève description du marché ou de l achat/des achats : livraison de rouleaux de 1700 étiquettes non gommées de qualité premium Top coated thermo direct papier 145 g/m 2, comportant six marques de couleur au recto au verso black mark et notch (hole) + une perforation horizontale. II.1.6. Classification CPV (Vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : descripteur principal : II.1.7. Marché couvert par l accord sur les marchés publics (AMP) : oui. II.1.8. Division en lots : non. Les offres doivent être soumisises pour : un seul lot. II.1.9. Des variantes seront prises en considération : non. II.2. Quantité ou étendue du marché : II.2.1. Quantité ou étendue globale : rouleaux de 1700 étiquettes. Valeur estimée hors T.V.A. : entre et EUR. Section III. Renseignements d ordre juridique, économique, financier et technique III.2. Conditions de participation : III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : 1 Qu il est en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale conformément aux dispositions de l article 39bis. 2 Qu il est en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses impôts et taxes selon la législation belge ou celle du pays dans lequel il est établi. Dans ce cadre là, il est demandé au candidat de joindre à son offre les documents et/ou attestations suivants : 1 paiement des cotisations de sécurité sociale conformément aux dispositions de l article 39bis; 2 paiement de ses impôts et taxes selon la législation belge ou celle du pays dans lequel il est établi.

12 4192 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS III.2.2. Economische en financiële draagkracht : De financiële en economische waarborgen moeten gestaafd worden door : de gepaste verklaringen van de bankinstellingen. III.2.3. Technische bekwaamheid : : De technische bekwaamheden zullen beoordeeld worden op basis van een lijst met de voornaamste leveringen, uitgevoerd gedurende de afgelopen drie jaar, hun bedrag, data en de publieks- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd zijn. III.2.4. Voorbehouden opdrachten : neen. III.3. Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening : III.3.1. Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden : neen. III.3.2. Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast : neen. Afdeling IV. Procedure IV.1. Type procedure : IV.1.1. Type procedure : onderhandeling. Gegadigden zijn reeds geselecteerd : neen. IV.2.2. Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3. Administratieve inlichtingen : IV.3.1. Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende overheid : RFP 2006/1/004. IV.3.2. Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van offertes of deelnemingsaanvragen : 21 april 2006, vóór 16 uur. IV.3.5. Taal of talen die mogen worden gebruikt bij offertes of aanvragen tot deelneming : Frans of Nederlands. Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1. Periodieke opdracht : neen. VI.2. Opdracht houdt verband met een project en/of een programma met middelen van de Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.5. Datum van verzending van deze aankondiging : 15 maart III.2.2. Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : A des déclarations bancaires appropriées. III.2.3. Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Les capacités techniques seront appréciées sur base d une liste des principales livraisons effectuées pendant les trois dernières années, leurs montants, leurs dates et leurs destinataires publics ou privés, à quoi ils sont destinés. III.2.4. Marchés réservés : non. III.3. Conditions propres aux marchés de services : III.3.1. La prestation est réservée à une profession particulière : non. III.3.2. Les personnes morales sont tenues d indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargé de la prestation : non. Section IV. Procédure IV.1. Type de procédure : IV.1.1. Type de procédure : négociée. Des candidats ont déjà été sélectionnés : non. IV.2.2. Une enchère électronique sera effectuée : non. IV.3. Renseignements d ordre administratif : IV.3.1. Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : RFP 2006/1/004. IV.3.2. Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : non. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 21 avril 2006, avant 16 heures. IV.3.5. Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l offre ou la demande de participation : français ou néerlandais. Section VI. Renseignements complémentaires VI.1. Il s agit d un marché àcaractère périodique : non. VI.2. Marché(s) s inscrivant dans un projet et/ou un programme financé par des fonds communautaires : non. VI.5. Date d envoi du présent avis : 15 mars N Aankondiging van een opdracht, nutssectoren Afdeling I. Aanbestedende overheid I.1. Naam, adressen en contactpunt(en) : De Post, N.V., Muntcentrum, 1000 Brussel. Contactpunt : Facility Management, ter attentie van Victor Corbusier, tel , fax Internetadres(sen) : Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het hierboven vermelde contactpunt. Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : zelfde adres als voor het hierboven vermelde contactpunt. N Avis de marché, secteurs spéciaux Section I. Pouvoir adjudicateur I.1. Nom, adresse et point de contact : La Poste, S.A., Centre Monnaie, 1000 Bruxelles. Point de contact : Facility Management, à l attention de Victor Corbusier, tél , fax Adresse(s) internet : Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : point de contact susmentionné. Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : point de contact susmentionné.

13 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS 4193 I.2. Hoofdactiviteit(en) van de aanbestedende dienst/ aanbestedende overheid : postdiensten. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1. Beschrijving : II.1.1. Door de aanbestedende overheid aan de opdracht gegeven benaming : inrichtingswerken voor een nieuwe locatie Mail. II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, leveringen van de goederen of verlening van de diensten : a) Werken : uitvoering, ongeacht met welke middelen, in overeenstemming met de door de aanbestedende diensten opgegeven vereisten. Belangrijkste plaats van levering : Diest, Bekkevoort Mail, Leuvensesteenweg 72, 3290 Diest. Nuts code : BE24. II.1.3. De aankondiging betreft : een overheidsopdracht. II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/ aankopen : algemene aanneming met ruwbouw, afwerkingen, loketten, algemene elektriciteit en HVAC. II.1.6. CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : hoofdcategorie : Bijkomende opdracht : hoofdcategorie : II.1.7. Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : ja. II.1.8. Verdeling in percelen : neen. II.1.9. Varianten worden aanvaard : neen. II.2. Hoeveelheden of omvang van de opdracht : II.2.1. Totale hoeveelheid of omvang : categorie D, klasse 2. II.2.2. Opties : neen. II.3. Duur van of uiterste termijn voor de voltooiing van de opdracht : zestig werkdagen (vanaf de gunning van de opdracht). Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1. Voorwaarden met betrekking tot de opdracht : III.1.1. Verlangde borgsommen en waarborgen : De borgsom is vastgesteld op 5 % van het initiële jaarbedrag van de opdracht en moet opnieuw kunnen worden samengesteld of aangepast overeenkomstig artikel 5, 4 van het algemeen bestek. III.1.2. Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande : De financierings- en betalingsvoorwaarden worden uitgelegd in het bijzonder lastenboek dat aan de geselectioneerde kandidaten zal bezorgd worden. III.1.4. Ander bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen. III.2. Voorwaarden voor deelneming : III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister : De Post behoudt zich het recht voor om aannemers die zich bevinden in één van de uitsluitingsgronden opgesomd in artikel 17 van het koninklijk besluit van 10 januari 1996 uit te sluiten van deelname aan de procedure en dit tot op moment van gunning van de opdracht. In dit verband dienen volgende bewijsstukken te worden overgemaakt : attest van rechtbank of uittreksel uit strafregister waardoor wordt aangetoond dat de aannemer zich niet in staat van faillissement of een gelijkaardige toestand bevindt, noch aangifte hiervan heeft gedaan en dat hij geen definitieve veroordeling heeft opgelopen waardoor zijn professionele integriteit is aangetast; I.2. Activité(s) principale(s) de l entité adjudicatrice/du pouvoir adjudicateur : services postaux. Section II. Objet du marché II.1. Description : II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : travaux d aménagement d une nouvelle location mail. II.1.2. Type de marché et lieu d exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : a) Travaux : réalisation, par quelque moyen que ce soit, de travaux répondant aux exigences formulées par l entité adjudicatrice. Lieu principal de livraison : Diest, Bekkevoort mail, Leuvensesteenweg 72, 3290 Diest. Code nuts : BE24. II.1.3. L avis implique : un marché. II.1.5. Description succincte du marché ou de l achat/des achats : entreprise générale comprenant gros œuvre, finitions, guichets, électricité générale et HVAC. II.1.6. Classification CPV (Vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : descripteur principal : Objet supplémentaire : descripteur principal : II.1.7. Marché couvert par l accord sur les marchés publics (AMP) : oui. II.1.8. Division en lots : non. II.1.9. Des variantes seront prises en considération : non. II.2. Quantité ou étendue du marché : II.2.1. Quantité ou étendue globale : catégorie D, classe 2. II.2.2. Options : non. II.3. Durée du marché ou délai d exécution : soixante jours ouvrables. Section III. Renseignements d ordre juridique, économique, financier et technique III.1. Conditions relatives au contrat : III.1.1. Cautionnement et garanties exigés: Le cautionnement est fixé à5 % du montant initial du marché annuel et pourra être reconstitué ou adapté conformément à l article 5, 4 du cahier général des charges. III.1.2. Principales conditions financières et dispositions en matière de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Les conditions de paiement sont précisées dans le cahier spécial des charges qui sera donnés aux candidats sélectionnés. III.1.4. L exécution du marché est soumise à d autres conditions particulières : non. III.2. Conditions de participation : III.2.1. Situation personnelle des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l inscription aux registres du commerce ou de la profession : La Poste se réserve le droit d exclure d une participation à la présente procédure les entrepreneurs qui se trouvent dans un des cas d exclusion énumérés à l article 17 de l arrêté royal du 10 janvier 1996 et ce jusqu au moment de l attribution du marché. A cet égard, les pièces justificatives suivantes doivent être fournies : Un certificat du tribunal ou un extrait du casier judiciaire attestant que l entrepreneur ne se trouve pas en état de faillite ou dans une situation similaire ni n en a fait l aveu et qu il n a pas encouru de condamnation définitive susceptible de porter atteinte à son intégrité professionnelle.

14 4194 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS attest van de bevoegde overheid dat aantoont dat de aannemer in orde is met de betaling van zijn directe en indirecte belastingen overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is. Ook de aannemer die zich in ernstige mate heeft schuldig gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen, opvorderbaar bij toepassing van dit hoofdstuk, kan worden uitgesloten. III.2.2. Economische en financiële draagkracht : : een bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico s; een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet betreffende de diensten waarop de opdracht slaat, gerealiseerd gedurende de laatste drie jaren. III.2.3. Technische bekwaamheid : : Zij dienen te beschikken over de erkenning : categorie D, klasse 2. De technische bekwaamheid van de aannemer zal geëvalueerd worden op basis van zijn competentie, ervaring en betrouwbaarheid. De kandidaten dienen volgende referenties voor te leggen : De lijst van de gelijkaardige werken uitgevoerd tijdens de laatste vijf jaar en gestaafd door de door de betrokken opdrachtgever ondertekende getuigschriften van goede uitvoering voor de belangrijkste werken, met vermelding van het bedrag, het tijdstip en de plaats van uitvoering van de werken, en die duidelijk weergeven of deze werken uitgevoerd werden volgens de regels van de kunst en of ze op regelmatige wijze tot een goed einde werden gebracht. Deze lijst moet kunnen aantonen of de kandidaat over de technische bekwaamheid en de nodige ervaring voor de bedoelde werken beschikt. III.2.4. Voorbehouden opdrachten : neen. Afdeling IV. Procedure IV.1. Type procedure : IV.1.1. Type procedure : onderhandeling. Gegadigden zijn reeds geselecteerd : neen. IV.2. Gunningscriteria : IV.2.1. Gunningscriteria : Economische meest voordelige offerte, gelet op : De in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling vermelde criteria. IV.2.2. Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3. Administratieve inlichtingen : IV.3.2. Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : neen. IV.3.3. Voorwaarden voor het verkrijgen van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Tegen betaling verkrijgbare documenten : neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van offertes of deelnemingsaanvragen : 31 maart IV.3.5. Datum van verzending van uitnodiging tot het indienen van een offerte of deelneming aan geselecteerde kandidaten : Frans of Nederlands. Un certificat délivré par l autorité compétente attestant que l entrepreneur est en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses impôts directs et indirects conformément à la législation belge ou du pays dans lequel il est établi. Peut également être exclu l entrepreneur qui s est gravement rendu coupable de fausses déclarations lors de la fourniture des renseignements exigibles en application du présent chapitre. III.2.2. Capacité économique et financière : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : la preuve d une assurance des risques professionnels; une déclaration concernant le chiffre d affaires global et le chiffre d affaires concernant les services auxquels se réfère le marché, réalisés au cours des trois derniers exercices. III.2.3. Capacité technique : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Ils devront être agréer en agréation : catégorie D, classe 2. La compétence technique de l entrepreneur sera évaluée sur base de sa comptétence, de son expérience et de sa fiabilité. Les candidats doivent fournir les références suivantes : La liste des travaux similaires exécutés au cours des cinq dernières années, cette liste étant appuyée de certificats signés par le Maîtredel ouvrage concerné de bonne exécution pour les travaux les plus importants, ces certificats indiquant le montant, l époque et le lieu d exécution des travaux et précisant si ces travaux ont été effectués selon les règles de l art et menés régulièrement à bonne fin. Cette liste servira à démontrer si le candidat dispose de la compétence technique et de l expérience nécessaire pour les travaux concernés. III.2.4. Marchés réservés : non. Section IV. Procédure IV.1. Type de procédure : IV.1.1. Type de procédure : négociée. Des candidats ont déjà été sélectionnés : non. IV.2. Critères d attribution : IV.2.1. Critères d attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction : des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l invitation à confirmer l intérêt ou dans l invitation à présenter une offre ou à négocier. IV.2.2. Une enchère électronique sera effectuée : non. IV.3. Renseignements d ordre administratif : IV.3.2. Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : non. IV.3.3. Conditions d obtention du cahier des charges et des documents complémentaires : Documents payants : non. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 31 mars IV.3.5. Date d envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés : français ou néerlandais.

15 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS 4195 Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1. Periodieke opdracht : neen. VI.2. Opdracht houdt verband met een project en/of een programma met middelen van de Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.5. Datum van verzending van deze aankondiging : 15 maart Section VI. Renseignements complémentaires VI.1. Il s agit d un marché périodique : non. VI.2. Le marché s inscrit dans un projet/programme financé par des fonds communautaires : non. VI.5. Date d envoi du présent avis : 15 mars FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES N Enuntiatieve aankondiging Leveringen Valt de opdracht onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (WHO) : ja. Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1. Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst : FOD FIN ICT - Dienst, t.a.v.mevr. Nathalie Orban, Bld Roi Albert 2 Koning Albert 2 laan n 33/95, 1030 BRUSSEL/BRUXELLES, tel. 02/ , fax 02/ URL : I.2. Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn : zelfde adres als I.1. I.3. Type van de aanbestedende dienst : centrale overheid. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht - Leveringen/Diensten II.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Oplossing voor informaticaveiligheid. II.2. Nomenclatuur : II.2.1. CPV - classificatie (Common Procurement Vocabulary) : Hoofdopdracht : Hoofdcategorieën : II.2.3. Categorie diensten : 0. II.3. Aard en hoeveelheid, of waarde, van de goederen of diensten, voor elk van de categorieën diensten : oplossing voor informaticaveiligheid ( interne gebruikers). II.4. Voorziene begindatum van de aanbestedingsprocedure : //. II.5. Overige inlichtingen : Afdeling IV. Administratieve informatie IV.1. Door de aanbestedende dienst aan het dossier gegeven referentienummer : FED/FINICT_secureP_0P. Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1. Betreft het een vrijwillige publicatie : ja. VI.2. Heeft deze opdracht betrekking op een project/programma dat door de fondsen van de EU wordt gefinancierd : neen. VI.3. Datum van verzending van de aankondiging : 16/3/2006 N Avis de pré-information Fournitures Le marché est-il couvert par l Accord sur les Marchés Publics (AMP) : oui. Section I. Pouvoir adjudicateur I.1. Nom et adresse officiels du pouvoir adjudicateur : SPF FIN Service ICT, à l attention de Mme Nathalie Orban, Bld Roi Albert 2 Koning Albert 2 laan n 33/95, 1030 BRUSSEL/BRUXELLES, tél. 02/ , fax 02/ URL : I.2. Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : La même qu au point I.1. I.3. Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : niveau central. Section II. Objet du marché - Fournitures/Services II.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Solution de sécurité informatique. II.2. Nomenclature : II.3.1. Classification CPV (Common Procurement Vocabulary) : Objet principal : Descripteur principal : II.2.3. Catégorie de services : 0. II.3. Nature et quantité ou valeur des fournitures ou des services pour chacune des catégories de services : solution de sécurité informatique pour utilisateurs internes. II.4. Date prévue de lancement de la procédure de passation : //. II.5. Autres informations : Section IV. Reseignements d ordre administratif IV.1. Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : FED/FINICT_secureP_0P. Section VI. Renseignements complémentaires VI.1. S agit-il d un avis non obligatoire : oui. VI.2. Ce marché s inscrit-il dans un projet/programme financé par les fonds communautaires : non. VI.3. Date d envoi du présent avis : 16/3/2006

16 4196 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP N Aankondiging van opdracht Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1. Naam, adressen en contactpunt(en) : Officiële benaming : Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (V.D.A.B.), t.a.v. Marc Detiège, Keizerslaan 11, 1000 Brussel, tel , fax Internetadres : Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgend adres : zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en). Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiedialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en). Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en). I.2. Type aanbestedende overheid en hoofdactiviteit of activiteiten : regionale of plaatselijk agentschap/bureau. De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1. Beschrijving : II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : algemene offerteaanvraag 06/1015. II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, leveringen van de goederen of verlening van de diensten : c) Diensten : categorie diensten nr. 27. Belangrijkste plaats van dienstverlening : de dienstverlening vindt plaats op de locatie van de dienstverlener. NUTS-code : BE2. II.1.3. De aankondiging betreft : de opstelling van een raamovereenkomst. II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen : Situering : V.D.A.B. heeft als opdracht de bestelling en en infoverstrekking over opleidingscheques voor werknemers te organiseren. Na de V.D.A.B.-website is de V.D.A.B.-Servicelijn (multi channel contract center) het tweede meest gecontacteerde kanaal om deze cheques te bestellen, of om er informatie over te vragen. Voorwerp : Via deze algemene offerteaanvraag zoekt de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (V.D.A.B.) een externe aanbieder die de telefonische oproepen en mails rond de opleidingscheques voor werknemers kan afhandelen. II.1.6. CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : hoofdcategorie : II.1.7. Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : ja. II.1.8. Verdeling in percelen : neen. II.1.9. Varianten worden aanvaard : neen. II.3. Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : achtenveertig maanden (vanaf de gunning van de opdracht). Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische informatie III.1. Voorwaarden met betrekking tot de opdracht : III.1.1. Verlangde borgsommen en waarborgen : De aanbieder zal aan de opdrachtgever een borgtocht verstrekken zijnde 5 % van de geraamde aannemingssom van het eerste jaar. Om louter de borgtocht te kunnen bepalen zal er rekening gehouden worden met een geraamd aantal van calls per jaar, met een gemiddelde duurtijd van 4 minuten.

17 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS 4197 III.1.2. Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande : De factuur wordt maandelijks opgesteld na uitvoering van de prestaties. De rechtstreekse betaling door het opdrachtgevend bestuur geschiedt binnen de vijftig kalenderdagen, te rekenen vanaf de datum waarop de keuringsformaliteiten werden beëindigd en zo het bestuur in het bezit is van de regelmatig opgemaakte factuur. De inschrijver wordt attent gemaakt op het feit dat geen voorschotten worden betaald. Deelfacturen zijn toegelaten. III.2. Voorwaarden voor deelneming : III.2.1. Persoonlijke situaties van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister : : Selectiecriteria : De inschrijver bevindt zich in geen uitsluitingspositie. De afhandelen van inkomende telefoongesprekken en mails behoort tot de core business van de inschrijver. De inschrijver beschikt over een professionele contact center architectuur en kan dat aantonen. III.2.2. Economische en financiële draagkracht : zie bestek. III.2.3. Vakbekwaamheid : : zie bestek. III.3. Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening : III.3.1. Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden : neen. III.3.2. Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast : neen. Afdeling IV. Procedure IV.1. Type procedure : IV.1.1. Type procedure : openbaar. IV.2.2. Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3. Administratieve inlichtingen : IV.3.1. Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst/aanbestedende overheid : algemene offerteaanvraag 06/1015. IV.3.2. Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : neen. IV.3.3. Voorwaarden voor het verkrijgen van bestekken en aanvullende documenten : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : 1 mei Tegen betaling verkrijgbare documenten : neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van offertes of deelnemingsaanvragen : 8 mei 2006, te 11 uur. IV.3.6. Taal of talen die mogen worden gebruikt bij offertes of aanvragen tot deelneming : Nederlands. IV.3.7. Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn offerte gestand moet doen : zestig dagen (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijvingen). IV.3.8. Omstandigheden waarin de offertes worden geopend : 8 mei 2006, te 11 uur. Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen : ja. Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.2. Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.3. Nadere inlichtingen : Het bestek zal uitsluitend per worden verstuurd. De aanvraag tot het bekomen van het bestek dient per te gebeuren met als subject «bestek algemene offerteaanvraag 06/1015» en onder vermelding van de adrescoördinaten van de aanvrager. VI.4. Beroepsprocedures : VI.4.1. Voor beroepsprocedures bevoegde instantie : Officiële benaming : Raad van State, Wetenschapstraat 33, 1040 Brussel, tel , fax Internetadres : VI.4.3. Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen : Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (V.D.A.B.), Keizerslaan 11, 1000 Brussel, tel , fax Internetadres : VI.5. Datum van verzending van deze aankondiging : 15 maart 2006.

18 4198 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS N AANKONDIGING VAN OPDRACHT AFDELING I AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Afdeling Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen, Bollebergen 2B, bus 12, 9052 Zwijnaarde. Contactpersoon : Dirk De Boeck. Tel Fax Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : : Ja. Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiedialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op : Kantoor voor inzage en verkoop der bestekken en andere documenten betreffende de openbare aanbestedingen, Copernicusgebouw, Wetstraat 51, bus 7, 1040 Brussel, tel (61, 62, 63, 64), fax Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : : Ja TYPE AANBESTEDENDE OVERHEID EN HOOFDACTIVITEIT OF ACTIVITEITEN Regionale of plaatselijke agentschap/bureau. Openbare werken. De aanbestedende overheid koopt aan namens andere aanbestedende overheden : Neen. AFDELING II VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING II.1.2 Type opdracht (werken) : Uitvoering. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken : N47 : Asse-Lokeren. Leopoldlaan te Dendermonde. NUTS code : BE23. II.1.3 De aankondiging betreft : een overheidsopdracht. II.1.5 Korte beschrijving van de opdracht of aankoop/aankopen : Vervangen van de toplaag van de asfaltverharding op de Leopoldlaan te Dendermonde.. II.1.6 CPV - classificatie : Hoofdopdracht : II.1.8 Verdeling in percelen : Neen. II.2 HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT II.2.2 Opties : beschrijving van deze opties :. II.3 LOOPTIJD OF UITVOERINGSTERMIJN VAN DE OPDRACHT Periode in dagen (vanaf de gunning van de opdracht) : 10 werkdagen. AFDELING III JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INFORMATIE III.1 VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE OPDRACHT III.2 VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1 Persoonlijke situatie van ondernemers R.S.Z.-attest. III.2.2 Economische en financiële draagkracht Erkenning : categorie C - klasse 1 Registratie : categorie 05 of 00. III.2.3 Technische bekwaamheid IV.1 TYPE PROCEDURE IV.1.1 Type procedure : Openbaar. IV.2 GUNNINGSCRITERIA IV.2.1 Gunningscriteria : Laagste prijs AFDELING IV PROCEDURE

19 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS 4199 IV.3 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN. IV.3.1 Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : Dossiernr. O40/N47/9 - besteknr. 16DD/06/16. IV.3.2 Eerdere aankondigen betreffende dezelfde opdracht : Neen. IV.3.3 Voorwaarden voor het verkrijgen van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : 25/04/2006. Tijdstip : 11 uur. Prijs : 11,75 EUR. Betalingstermijnen en methode : Rek op naam van het Kantoor voor Inzage en Verkoop der bestekken of gratis te downloaden op internet site IV.3.4 Uiterste termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot deelneming : 25/04/2006. Tijdstip : 11 uur. IV.3.7 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn offerte gestand moet doen : Aantal dagen vanaf de datum van ontvangst van de offertes : 120. VI.5 Datum van verzending van de aankondiging : 16/03/2006. : / ) N WIJZIGINGSBERICHT Bulletin der Aanbestedingen nr. 32 van 10 maart 2006, blz. 3681, bericht 3120 Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst : Raad voor het Gemeenschapsonderwijs, Filip Williotstraat 11, 2600 Berchem. Contactpersoon : Guido Pyl (architect-afdeling INFRA). Tel Fax Beschrijving/voorwerp van de opdracht : Dakrenovatie van kasteel Ieperman (leien) Te wijzigen tekst : Persoonlijke situatie ondernemer Wijziging erkenning in ondercategorie D.8 of D.12 Datum van verzending van de aankondiging : 16/03/2006. : / ) N AANKONDIGING VAN OPDRACHT AFDELING I AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Bloso, Zandstraat 3, 1000 Brussel. Contactpersoon : Lichel Van Espen (afdelingshoofd infrastructuur). Tel. 02/ Fax 02/ Internet : Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : : Ja. Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiedialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op : Atelier De Bondt, N.V., Desguinlei 64, 2018 Antwerpen. Contactpersoon : Dat Schöffner. Tel. 03/ Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : : Ja TYPE AANBESTEDENDE OVERHEID EN HOOFDACTIVITEIT OF ACTIVITEITEN Publiekrechtelijke instelling. sport en openluchtrecreatie. De aanbestedende overheid koopt aan namens andere aanbestedende overheden : Neen.

20 4200 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS AFDELING II VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING II.1.2 Type opdracht (werken) : Uitvoering. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken : bloso-domein «Hofstade» te Zemst. NUTS code : BE2. II.1.3 De aankondiging betreft : een overheidsopdracht. II.1.5 Korte beschrijving van de opdracht of aankoop/aankopen : bouwen van een voetgangersbrug over de ringgracht. II.1.6 CPV - classificatie : Hoofdopdracht : II.1.8 Verdeling in percelen : Neen. II.1.9 Varianten worden aanvaard : Neen. II.2 HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT II.2.1 Totale hoeveelheid of omvang : bouwen van één voetgangersbrug. In een latere fase kan de opdrachtgever bij wijze van herhalingsopdracht nog twee bijkomende voetgangersbruggen toewijzen. II.2.2 Opties : beschrijving van deze opties :. II.3 LOOPTIJD OF UITVOERINGSTERMIJN VAN DE OPDRACHT Periode in dagen (vanaf de gunning van de opdracht) : 35 werkdagen. AFDELING III JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INFORMATIE III.1 VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE OPDRACHT III.1.1 Verlangde borgsommen en waarborgen 5 % van het toewijzingsbedrag. III.2 VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1 Persoonlijke situatie van ondernemers niet in staat van faillissement verkeren registratie R.S.Z. verklaring op eer (niet faillissement) registratiebewijs geldig R.S.Z.-attest. III.2.2 Economische en financiële draagkracht geen. III.2.3 Technische bekwaamheid erkenning in categorie C of E - klasse 1. AFDELING IV PROCEDURE IV.1 TYPE PROCEDURE IV.1.1 Type procedure : Openbaar. IV.2 GUNNINGSCRITERIA IV.2.1 Gunningscriteria : Laagste prijs IV.2.2 Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : Neen IV.3 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN. IV.3.1 Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : 928. IV.3.2 Eerdere aankondigen betreffende dezelfde opdracht : Neen. IV.3.3 Voorwaarden voor het verkrijgen van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : 10/04/2006. Prijs : 50 EUR. Betalingstermijnen en methode : de bestekken zijn te koop bij Atelier De Bondt, Desguinlei 64, 2018 Antwerpen. IV.3.4 Uiterste termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot deelneming : 18/04/2006. Tijdstip : 14 uur. IV.3.7 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn offerte gestand moet doen : Aantal dagen vanaf de datum van ontvangst van de offertes : 90. IV.3.8 Omstandigheden waarin de offertes worden geopend Datum : 18/04/2006. Tijdstip : 14 uur. Plaats : Bloso, Zandstraat 3, 1000 Brussel.

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 84e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 84e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 32 82e ANNEE VRIJDAG 6 AUGUSTUS 2004 VENDREDI 6

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: VIP Taxivervoer binnen Nederland

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: VIP Taxivervoer binnen Nederland AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Ministerie van Defensie, CDC, Bedrijfsgroep Transport, Postbus 109, 3769 ZJ Soesterberg

Nadere informatie

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:283963-2015:text:nl:html België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 85e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Openbare aanbesteding inzake Evenementen

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Openbare aanbesteding inzake Evenementen AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) SenterNovem, Catharijnesingel 59, 3511 GG Utrecht (NL). E-mail: d.genet@senternovem.nl.

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Leiden, Postbus 9100, 2300 PC Leiden (NL). Contactpunt(en): Bureau Aanbestedingen,

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Evenementenvervoer tbv het Ministerie van Defensie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Evenementenvervoer tbv het Ministerie van Defensie AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Defensie Verkeers en Vervoers Organisatie, Dolderseweg 34, 3769 BR Huis ter Heide (

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 16 82e ANNEE VRIJDAG 16 APRIL 2004 VENDREDI 16

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Leerlingenvervoer Nieuwegein en IJsselstein

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Leerlingenvervoer Nieuwegein en IJsselstein AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN), Postbus 235, 8100 AE Raalte (NL). Contactpunt(en): Purchasing Services, t.a.v.: Dhr.

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 85e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:248568-2011:text:nl:html B-Brussel: Diensten voor voortgezette opleiding van personeel 2011/S 149-248568 AANKONDIGING VAN

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Leerlingenvervoer.

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Leerlingenvervoer. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Teylingen, postbus 149, 2215 ZJ Voorhout (NL). Contactpunt(en): Inkoop, t.a.v.:

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Collegevervoer +

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Collegevervoer + AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Dordrecht, Spuiboulevard 300, 3311 GR Dordrecht (NL). Contactpunt(en): Servicecentrum

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:204388-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:397278-2015:text:nl:html België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S 218-397278 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 85e

Nadere informatie

Document NL

Document NL pagina 1 van 5 Document 2004-145738-NL 31/08/2004 S169 Europese Gemeenschappen Diensten Openbare procedure I. II. III. IV. VI. NL-Roermond: Ophalen van huisvuil 2004/S 169-145738 AANKONDIGING VAN OPDRACHT

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 32 81e JAARGANG VENDREDI 8 AOUT 2003 VRIJDAG 8 AUGUSTUS

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Chauffeursdiensten

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Chauffeursdiensten AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) De Nederlandsche Bank, Postbus 98, 1000 AB Amsterdam (NL). Contactpunt(en): Fd/Inkoop,

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 84e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 85e

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Werken

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Werken AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Westland, Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk (NL). Contactpunt(en): Afdeling Inrichting

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 84e

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Taxivervoer

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Taxivervoer AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Ministerie van Defensie- BG Transport- DVVO, Postbus 109 - MPC 53P, 3769 ZJ Soesterberg

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Europese aanbesteding voor VIP-vervoer

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Europese aanbesteding voor VIP-vervoer AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Provincie Zuid-Holland, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag (NL). Contactpunt(en): Provincie

Nadere informatie

België-Brussel: Aardgas 2014/S 150-269325. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Aardgas 2014/S 150-269325. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:269325-2014:text:nl:html België-Brussel: Aardgas 2014/S 150-269325 Aankondiging van een opdracht Leveringen Richtlijn 2004/18/EG

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht nutssectoren. Diensten

Aankondiging van een opdracht nutssectoren. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:190863-2014:text:nl:html België-Mechelen: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 38 82e ANNEE VRIJDAG 17 SEPTEMBER 2004 VENDREDI

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Rolstoelvervoer

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Rolstoelvervoer AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Ministerie van Defensie- BG Transport- DVVO, Postbus 109 - MPC 53P, 3769 ZJ Soesterberg

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Europese aanbesteding leerlingenvervoer Gemeente Boarnsterhim en Leeuwarden

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Europese aanbesteding leerlingenvervoer Gemeente Boarnsterhim en Leeuwarden AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Leeuwarden, Postbus 21000, 8900JA Leeuwarden (NL). t.a.v.: dhr. J.A. Boonstra.

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 84e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 85e

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT NUTSSECTOREN

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT NUTSSECTOREN AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT NUTSSECTOREN I: AANBESTEDENDE DIENST Diensten I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Eindhoven Airport NV Nationale identificatie: 3710536 Postadres: Luchthavenweg

Nadere informatie

NL-Bunschoten-Spakenburg: Diensten voor speciaal personenvervoer over land 2010/S AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT.

NL-Bunschoten-Spakenburg: Diensten voor speciaal personenvervoer over land 2010/S AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. 1/5 NL-Bunschoten-Spakenburg: Diensten voor speciaal personenvervoer over land 2010/S 31-044701 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN):

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:312596-2012:text:nl:html B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596 Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 40 81e JAARGANG VENDREDI 3 OCTOBRE 2003 VRIJDAG 3

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 85e

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Universiteit Utrecht, Heidelberglaan 8Utrecht, 3584 CSUtrecht(NL). Contactpunt(en): Universiteit

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Arbodienstverlening t.b.v. Gemeente Maassluis, Schiedam, Vlaardingen

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Arbodienstverlening t.b.v. Gemeente Maassluis, Schiedam, Vlaardingen AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Bureau Inkoop MSV (Maassluis, Schiedam, Vlaardingen), Postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen

Nadere informatie

België-Brussel: Verzekeringsdiensten 2016/S Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Verzekeringsdiensten 2016/S Aankondiging van een opdracht. Diensten 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:240435-2016:text:nl:html België-Brussel: Verzekeringsdiensten 2016/S 133-240435 Aankondiging van een opdracht Diensten

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Communicatie Millenniumdoelen

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Communicatie Millenniumdoelen AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Ministerie van Buitenlandse Zaken, p/a Postbus 20006, 2500 EA Den Haag (NL). Contactpunt(en):

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Organisatie lustrumfeest UMC Utrecht 2010.

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Organisatie lustrumfeest UMC Utrecht 2010. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) UMC Utrecht, Heidelberglaan 100, 3584 CX Utrecht (NL). Contactpunt(en): Cluster Inkoop,

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Ministerie van OCW, Dienst Uitvoering Onderwijs Kempkensberg 12, 9722 TB Groningen ( Nederland ) Ter attentie van: Gerda Scholte Telefoon:

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Den Haag Dienst Onderwijs Cultuur en Welzijn/Vastgoed, Postbus 12652, 2500

Nadere informatie

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119525-2015:text:nl:html België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525 Aankondiging

Nadere informatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres Leveringen I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, Inkoop IT Nationale identificatie: 431575409 Postadres:

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 83e ANNEE N. 32 83e JAARGANG VENDREDI 12 AOUT 2005 VRIJDAG 12 AUGUSTUS

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Subsidiemanagement

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Subsidiemanagement AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Leiden, Postbus 9100, 2300 PC Leiden (NL). Contactpunt(en): Bureau Aanbestedingen,

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Postbus 20011, 2500 EADen Haag(NL).

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Amstelveen, Postbus 4, 1180 BA Amstelveen (NL). Contactpunt(en): Bedrijfsbureau,

Nadere informatie

NL-Horst: Afvalverwijderingsdiensten 2008/S 92-125668 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten

NL-Horst: Afvalverwijderingsdiensten 2008/S 92-125668 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten 1/5 NL-Horst: Afvalverwijderingsdiensten 2008/S 92-125668 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN): Gemeente Horst aan de Maas, Postbus

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 83e ANNEE N. 10 83e JAARGANG VENDREDI 11 MARS 2005 VRIJDAG 11 MAART

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 84e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 84e

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Europese aanbesteding verhuisdiensten tbv gemeente Maassluis, Schiedam en Vlaardingen

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Europese aanbesteding verhuisdiensten tbv gemeente Maassluis, Schiedam en Vlaardingen AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Bureau inkoop Maassluis, Schiedam en Vlaardingen, Postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 42 81e JAARGANG VENDREDI 17 OCTOBRE 2003 VRIJDAG 17

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 84e

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Schagen 60330884 Laan 19, 1741 EA Schagen ( Nederland ) Ter attentie van: W.A.(Wilco) van Schagen Telephone: +31 224210400,

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Openbare Europese aanbesteding personen- en leerlingenvervoer 2011

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Openbare Europese aanbesteding personen- en leerlingenvervoer 2011 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Centraal Orgaan opvang asielzoekers, Postbus 3002, 2280ME Rijswijk (NL). Contactpunt(en):

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Provincie Gelderland, Afdeling Uitvoeren Werken, team ABG, Postbus 9090, 6800gxArnhem(NL).

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 84e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

België-Antwerpen: Bouwwerkzaamheden 2017/S Aankondiging van een opdracht. Werken

België-Antwerpen: Bouwwerkzaamheden 2017/S Aankondiging van een opdracht. Werken 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:149623-2017:text:nl:html België-Antwerpen: Bouwwerkzaamheden 2017/S 077-149623 Aankondiging van een opdracht Werken Richtlijn

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Campus Deltion College Nationale identificatie: 71609732 Mozartlaan 15 ZWOLLE 8031AA Land: Contactpunt(en): Ter attentie van: Sven Verhoeven

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 37 81e JAARGANG VENDREDI 12 SEPTEMBRE 2003 VRIJDAG

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Gemeente Groningen Gedempte Zuiderdiep 98 Groningen 9711 HL NL Inkoop gemeente Groningen Gea van der Werk Email: Internetadres(sen): Adres

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Regiotaxi Salland

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Regiotaxi Salland AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Provincie Overijssel, Postbus 10078, 8000 GB ZWOLLE (NL). Contactpunt(en): H. Ruigrok,

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) OVER-gemeenten, Koetserstraat 3, 1531NXWormer(NL). Contactpunt(en): Stichting Rijk, t.a.v.:

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT NUTSSECTOREN

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT NUTSSECTOREN AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT NUTSSECTOREN I: AANBESTEDENDE DIENST Diensten I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: GVB Activa B.V. Nationale identificatie: 19664070 Postadres: Arlandaweg

Nadere informatie

Richtlijn 2004/18/EG Afdeling I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Ter attentie van: Telefoon: Erasmus MC

Richtlijn 2004/18/EG Afdeling I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Ter attentie van: Telefoon:   Erasmus MC Richtlijn 2004/18/EG Afdeling I: Aanbestedende dienst I. Naam, adressen en contactpunt(en) Ter attentie van: Telefoon: E-mail: Erasmus MC 's-gravendijkwal 230 Wendy Niemeijer-Piet3015 CE Rotterdam NEDERLAND

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Rijksuniversiteit Groningen, Postbus 72, 9700 AB Groningen (NL). Contactpunt(en): ZRi, t.a.v.:

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: HVC Groep Nationale identificatie: 37061260 Postadres: Amsterdamseweg 10 Plaats: VelsenZuid Postcode: 1981 LE Land: NL

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Hoogheemraadschap van Rijnland Nationale identificatie: 14696697 Archimedesweg 1 Leiden 2333CM Land: Contactpunt(en): Ter attentie van: Rosa

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Gemeente Lelystad Nationale identificatie: 311864748 Postadres: Stadhuisplein

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Bestuursdienst OmmenHardenberg 5242405 Stephanuspark 1 Hardenberg 7772 HZ Larissa van Unen Email: bureau.inkoop@ommenhardenberg.nl Internetadres(sen):

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Stadsregio Arnhem Nijmegen, Postbus 6578, 6503 GB Nijmegen (NL). Contactpunt(en): inno-v,

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. NL-'s-Gravenhage: Drukwerk en aanverwante producten

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. NL-'s-Gravenhage: Drukwerk en aanverwante producten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:124650-2011:text:nl:html NL-'s-Gravenhage: Drukwerk en aanverwante producten 2011/S 76-124650 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: BIJ12 Nationale identificatie: 191745967 Postadres: Leidseveer 2 Plaats: Utrecht Postcode: 3511 SB Land: Contactpunt(en):

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Gemeente Assen 341893957 Noordersingel 33 Assen 9401 JW Ralph Gesink +31 592366911 Email: inkoop@assen.nl Internetadres(sen): Adres van de

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Gemeente Hoorn Nationale identificatie: 341772977 Postadres: Nieuwe Steen 1 Plaats:

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:309452-2010:text:nl:html B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen AFDELING I:

Nadere informatie