Peer to Peer Advies. Winter

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Peer to Peer Advies. Winter"

Transcriptie

1 Winter 13 Peer to Peer Advies Terugblik deelname gemeenteambtenaren , discussiedocument ten behoeve van de Vereniging van Gemeentesecretarissen (VGS) The Curious Network

2 Terugblik In de periode heeft de Vereniging van Gemeentesecretarissen (VGS) wederom zijn naam verbonden aan het programma Peer to Peer Advies. Nu deze periode bijna is afgelopen, heeft de VGS aan The Curious Network gevraagd inzicht te geven in de ervaringen met het programma in de afgelopen twee jaar. Dit document is hiervan het resultaat en bestaat uit grofweg twee delen. In het eerste deel bespreken we een aantal kwalitatieve waarnemingen die worden vergezeld van cijfers over deelnemers en opdrachtgevers. Het tweede deel bestaat uit een serie korte interviews waarin deelnemers, gemeenten en opdrachtgevers terugblikken op hun ervaring met Peer to Peer. Deelnemers In de periode hebben 63 medewerkers vanuit 25 gemeentelijke organisaties aan het programma deelgenomen. Organisatie Aantal deelnemers Gemeente Aa en Hunze 2 Gemeente Alkmaar 1 Gemeente Alphen aan den Rijn 1 Gemeente Delft 5 Gemeente Den Haag 1 Gemeente Den Helder 2 Gemeente Emmen 2 Gemeente Haarlemmermeer 3 Gemeente Heemstede 1 Gemeente Heerhugowaard 5 Gemeente Hoorn 5 Gemeente Houten 1 Gemeente Langedijk 1 Gemeente Leidschendam-Voorburg 2 Gemeente Midden Delfland 2 Gemeente Rijswijk 3 Gemeente Südwest Fryslan 1 Gemeente Teylingen 2 Gemeente Utrecht 1 Gemeente Westland 1 Gemeente Zoetermeer 11 Gemeente Zwolle 1 Stadsgewest Haaglanden 5 Veiligheidsregio Haaglanden 2 Werkorganisatie Duivenvoorde 2 Totaal 63 Subsidie Deelname aan Peer to Peer Advies werd gesubsidieerd door het A+O fonds Gemeenten. Dit uiteraard met het voorbehoud dat het subsidiebudget voor de betreffende gemeente toereikend zou zijn. De VGS heeft voorafgaand aan de periode met het A+O fonds Gemeenten de routing afgestemd zodat het aanvragen van subsidie relatief eenvoudig zou zijn. Alle gemeenten zijn voor de start van het programma door ons geïnformeerd over de subsidiëring en hebben informatie ontvangen over de wijze waarop deze subsidie kon worden verkregen. 2

3 Opdrachtgevers De onderstaande bedrijven en not for profit organisaties zijn door de deelnemende gemeenteambtenaren geadviseerd. Aanpassingen programma Op verzoek van de VGS zijn de deelnemers uit de gemeentesector ingestroomd in gemengde groepen met ambtenaren van andere overheidssectoren met als doel de interbestuurlijke samenwerking te bevorderen. In de periode zaten de deelnemers juist in groepen met alleen gemeenteambtenaren. In de periode zijn daarnaast de volgende aanpassingen in het programma doorgevoerd: Na het intakegesprek met de trainer ontvangen alle deelnemers voorafgaand aan het programma een informatiebrief. Hierin besteden we nadrukkelijk aandacht aan de verwachtingen ten aanzien van eigen initiatief en actieve leerhouding. Leidinggevenden worden betrokken bij deelname van hun medewerkers via een informatiebrief en de opdracht aan de deelnemer om zijn of haar leerdoel met de leidinggevende te bespreken Voor het derde trainingsblok evalueren wij de inzet van de adviesduo s met de opdrachtgever. De uitkomst hiervan wordt één-op-één gedeeld met de deelnemers. Kwalitatieve opmerkingen 1. Van individuele deelnemers naar groepsdeelname Tot voor kort lieten gemeenten medewerkers op individuele basis deelnemen aan het programma. Vanuit P&O of specifiek vanuit de verantwoordelijke voor Professional Development werd het programma intern gepromoot en vervolgens kwamen daar één of twee deelnemers uit. De focus lag daarbij op de individuele leerdoelen van de betreffende deelnemer zoals het vergroten van de eigen mobiliteit, de externe oriëntatie en de soft skills in het adviesvak. In 2013 lijkt er een verschuiving te komen naar meer incompany-achtige programma s. Daarbij kiest een gemeente er voor met een eigen groep met deelnemers te starten (Incompany, Gemeente Eindhoven) of in een samenwerkingsverband waarbij in feite een regionale variant ontstaat met deelnemers van verschillende gemeenten uit dezelfde regio. Dit gebeurt al bij Werken in Noord-Holland Noord (WiNHN), en gemeenten in de regio Haaglanden. Extra voordelen van een incompany of regionaal programma zijn: Adviesopdrachten in de regio zodat een local for local variant ontstaat Netwerkvorming tussen de deelnemers van de regiogemeenten of verschillende gemeenteonderdelen (incompany) Trainingslocatie in de regio Lagere deelnamekosten 3

4 2. Verbreding van doelstellingen Eén van de gedachten achter het programma is dat persoonlijke ontwikkeling en mobiliteit hand in hand gaan. We zien dit nu ook in de financiering van de deelname terug. Waar gemeenten deelname aan Peer to Peer voorheen uitsluitend vanuit opleidingsbudgetten betaalden, zien we dat steeds vaker ook mobiliteitsbudgetten worden aangewend. Ook constateren we dat individuele leerdoelen steeds vaker worden gekoppeld aan organisatiedoelstellingen. Bijvoorbeeld de medewerker van het Centrum Jeugd en Gezin die een adviesopdracht doet bij een particuliere jeugdzorginstelling in de regio om zo ook de investeren in de ketensamenwerking. De regionale of incompany programma s lenen zich in potentie het best om het rendement aan de organisatieontwikkelingskant verder te vergroten. 3. Enthousiaste deelnemers, goede evaluaties, Deelnemers zijn in het merendeel enthousiast over het programma, en trots op wat zij hebben bereikt. Dit betekent veel goede evaluaties van individuele deelnemers door hun opdrachtgevers. Het blijkt wel van belang deelnemers goed voor te bereiden op het ondernemende, zelfsturende en action learning -achtige karakter van het programma. Deelnemers die een training willen consumeren en op een traditioneel trainingsprogramma rekenen, moeten vaak eerst wennen een het vrije format en de mate waarin er eigen initiatief wordt verwacht. Om dit te ondervangen wordt er inmiddels niet alleen een intake met alle deelnemers gehouden, maar wordt ook alle informatie per mail toegezonden. 4. Enthousiaste gemeenten We krijgen enthousiaste geluiden terug van de contactpersonen bij gemeenten. Zelf als deelname nog niet opportuun is (door organisatorische omstandigheden) wordt het programma goed ontvangen. Het concept is prikkelend, de doelstellingen duidelijk en sluiten aan bij de thema s die leven bij de gemeenten. 5. Nieuwe uitdagingen Veel deelnemers gaan na deelname aan Peer to Peer Advies iets anders doen. Dit kan binnen de gemeente, maar ook daarbuiten, of iets nieuws in combinatie met de oude functie. Deelnemers beginnen bijvoorbeeld naast de eigen functie een eigen coachingspraktijk, worden or-adviseur of gaan les geven. Het toegenomen zelfvertrouwen dat ontstaat uit het goed verrichten van een opdracht en het paradigma dat er veel meer mogelijk is als je maar gewoon doet, helpen hierbij. Daarnaast doen ook vaak medewerkers mee die al een verlangen hebben hun vleugels uit te slaan. 6. Niet altijd meer deelname Enthousiaste deelnemers en gemeenten lijken een goede ingrediënt voor verdere deelname. Bij een aantal gemeenten zien we echter dat, nadat één medewerker heeft deelgenomen, de verworven kennis over het 4

5 programma niet automatisch wordt gedeeld en een positieve ervaring niet leidt tot nieuwe deelnames. Andere gemeenten beschouwen het programma bij voorbaat als een eenmalige proeftuin, Een aantal gemeenten hebben meer deelnemers geleverd (Zoetermeer, Delft, Hoorn, Heerhugowaard) hetgeen vaak leidt tot meer structurele inzet van het programma. De reden voor deze verschillen ligt, vermoeden wij, niet zo zeer bij de (in)effectiviteit van het programma als wel bij de bekendheid van het programma bij de verschillende stakeholders. We onderkennen echter ook dat verschillende gemeenten een verschillende opleidingscultuur hebben. Zo bracht de gemeente Eindhoven onlangs in een korte periode ruim 35 potentiële deelnemers op de been om naar een informatiebijeenkomst te komen, terwijl een andere gemeente met nagenoeg dezelfde inzet van communicatiemiddelen hier geheel niet in slaagde. 7. De medewerkers zien het, P&O ziet het, mobiliteit ziet het, PD ziet het, gemeentesecretarissen zien het, direct leidinggevenden zien het minder Bij gemeenten die een enkele keer deelnemen, blijkt het programma dikwijls bij wijze van pilot vaak door P&O te zijn geïntroduceerd en wordt het daarna onvoldoende verder uitgedragen door andere stakeholders. Als P&O het programma verder niet intern weet te promoten dan wordt Peer to Peer Advies vergeten. Draagt P&O het programma wel actief uit dan zien we dat medewerkers, gemeentesecretarissen, PD en mobiliteit de mogelijkheden van het programma snel herkennen. De direct leidinggevenden zien vaak minder het directe belang van Peer to Peer Advies voor hun afdeling, alhoewel het beter functioneren in de huidige functie ook onderdeel uitmaakt van het programma. We hebben getracht dit een gedeeltelijk te ondervangen door een informatieve brief naar de leidinggevende te sturen en deze, samen met de medewerker een leerdoel te laten formuleren. 8. Positiever beeld van ambtenaren, positiever beeld van bedrijven De samenwerking tussen ambtenaren en bedrijven heeft een positief effect op de wijze waarop beide partijen elkaar zien. Stereotypen zijn vaak niet te handhaven als je met elkaar samenwerkt. Geregeld blijft er voor enige tijd nog enige betrokkenheid van de deelnemer bij de organisatie. 9. Patronen bij deelnemers Deelnemers vinden het lastig om binnen de tijd een opdracht af te ronden. Feitelijk komt dit bijna niet voor. Sturen op tijd en tijdigheid is geen hoge prioriteit. Er is zelden een urgentiegevoel. Daarnaast vinden vele deelnemers het lastig hun opdrachtgever te managen. Ook overzorgvuldigheid speelt een rol. Snel en slim werken, vanuit netwerken blijkt lastig. Tegelijkertijd gaan de opdrachten op inhoud vaak goed en worden ze altijd afgerond. Men is loyaal aan de klus en aan de opdrachtgever. Deelnemers zijn redelijk gehoorzaam en volgend, zowel richting de trainer als richting de opdrachtgever. Het is vaak wennen aan de vrijheid en aan de resultaatverplichting die daarbij hoort. Het nemen van eigen verantwoordelijkheid blijkt nog wel eens lastig. Veel van deze patronen horen bij het leerproces. We willen ons echter wel beijveren om de snelheid, resultaatgerichtheid en eigen verantwoordelijkheid binnen de opdracht te vergroten. In het programma blijft er spanning bestaan tussen wat we vooraf prijs geven over mogelijke valkuilen gedurende het adviestraject en wat we de deelnemers zelf ervaren wat goed en fout gaat. Vanuit leerperspectief houden we vast aan het laatste. Samenvatting Er liggen drie uitdagingen om het programma nog beter te maken. 1. leidinggevenden betrekken bij het programma; 2. deelnemers nog meer bewust maken van het action learning-achtige karakter; 3. meer sturen op resultaatgerichtheid, snelheid en eigen verantwoordelijkheid; De leidinggevenden worden momenteel betrokken door een informatiebrief en een gesprek met de deelnemer over het leerdoel. Dit blijkt te werken. Tegelijkertijd zijn direct leidinggevenden vaak bang dat het programma medewerkers op het idee brengt iets anders te gaan doen (punt 4). Leidinggevenden moeten dus verder kijken dan hun directe belang, maar ook denken in het belang van de medewerker (goed werkgeverschap). 5

6 In de intakes gaan we het action learning-achtige karakter van het programma nog meer benadrukken. Deelnemers moeten zich nog meer bewust zijn dat de manier van leren anders is dan in de meeste trainingen. Binnen de training zullen we meer aandacht besteden aan resultaatgerichtheid, snelheid en eigen verantwoordelijkheid. Dit betekent dat we dichter op de uitvoering van de opdrachten gaan zitten buiten de trainingsdagen om. Dit gaan we doen we door het invoeren van klassiek projectmanagement. 6

7 Bijlage 1 Interviews Deelnemers Ulla de Wreede, beleidsmedewerker gemeente Delft. Ulla deed in het voorjaar van 2013 een opdracht bij Amsterdam Sinfonietta en het leverde haar meer vertrouwen in eigen kunnen en de vaardigheid om offertes te schrijven op: Er ging een knop om. Zoals Joost van Amsterdam Sinfonietta reageerde, rationeel weet je het wel, maar dat deed goed. Ik heb meer vertrouwen gekregen. Ik wilde wat zakelijker worden. Ik ben altijd wel bezig geweest met mijn eigen ontwikkeling: opleidingen, trainingen. Ik ben daarbij vrij extravert van aard en gewend dingen zelf te doen. In deze opdracht moest ik op gelijkwaardige voet samenwerken met Peter. Dat maakte dus dat ik veel moest loslaten. Aan het woord is Ulla de Wreede. In het voorjaar van 2013 hielp zij, samen met Peter Verweij, een andere deelnemer aan Peer to Peer, het Amsterdam Sinfonietta om alternatieve manieren te vinden voor fondsenwerving. Deelnemers aan Peer to Peer worden gevraagd een opdracht te kiezen die buiten hun comfortzone zit. Voor Ulla die ervaring heeft met fondsenwerving zat de stretch dus niet in de inhoud. Nee, de stretch die ik moest maken was heel pragmatisch in het schrijven van een offerte. Daarbij heb ik er niet altijd vertrouwen in dat het goed is wat ik doe. Ook al bereid ik alles tot in de puntjes voor. Ik wilde echt leren om meer op mezelf te vertrouwen. Peter en Ulla kozen voor een hele originele aanpak. Amsterdam Sinfonietta moet het qua financiën vaak hebben van goede vrienden, liefhebbers van hun muziek. Peter en ik bedachten een nieuwe concept. Je hebt goede vrienden en beste vrienden.. maar je hebt ook dode vrienden. Dat klinkt heel hard, maar om kort te gaan, we adviseerden Sinfonietta om zich nadrukkelijker te richten op nalatenschappen als een alternatieve manier van sponsoring. Zou dat idee geschikt zijn voor Amsterdam Sinfonietta? Tijd voor een tussentijdse evaluatie. De reactie van Joost Westerveld, zakelijker leider, liet door zijn drukke bestaan met het orkest op zich wachten. Ja, en dan slaat bij mij dus de twijfel toe. Hebben we het wel goed uitgewerkt? Hoe zou hij reageren? Joost is een leuke jonge vent met een heel eigen kijk op zaken, creatief..zou hij het wel goed vinden? Joost vond het een goed voorstel en reageerde enthousiast. Daar zat mijn leerpunt. Er ging een knop om. Zoals Joost van Amsterdam Sinfonietta reageerde, rationeel weet je het wel, maar dat deed goed. Ik heb meer vertrouwen gekregen. Dat gun ik ook collega s in het land. Ik gun het vooral hen die al naar zichzelf durven te kijken, die stappen durven te zetten. Dan levert het gemeenten echt iets op. Als je aan Peer to Peer begint omdat je alleen eens even buiten de gemeente wil kijken, puur voor de opdracht, dan loop je tegen jezelf aan. Dan gaat het schuren omdat je onherroepelijk met jezelf wordt geconfronteerd. 7

8 Tjitske Blaauw, beleidsmedewerker gemeente Alphen aan den Rijn. Tjitske deed in januari 2013 een opdracht bij Dirkse Milieutechniek (DMT) in Joure: Het was voor mij een prettige eyeopener dat ik als ambtenaar een adviseur kon zijn in zo n commerciële omgeving Er werd haar vorig jaar veel duidelijk tijdens een POP-gesprek (persoonlijk opleidings plan, red.) met haar leidinggevende en een evaluatie van een 360 graden feedback die haar collega s voor haar invulden: Daarin kwam terug dat ik moest werken aan twee dingen: overtuigen en profileren. Toen dat zo duidelijk en zichtbaar was, werden dat mijn ontwikkelvragen. Ze nam deel aan het programma Peer to Peer en kon kiezen uit een aantal opdrachtgevers. Tjitske koos DMT, een internationaal milieutechnisch bedrijf dat gespecialiseerd is in het bedenken van op maat gesneden oplossingen voor complexe vraagstukken op het gebied van biogasverwerking en waterzuivering. De vraag van DMT richtte zich op het vergroten van de commerciële slagkracht binnen het bedrijf. Iets dat heel ver van me afstaat. Ik had ook de keuze uit andere opdrachtgevers die bijvoorbeeld een subsidievraag hadden, maar dat ligt dichtbij mijn dagelijkse werkzaamheden bij de gemeente. Ik koos bewust voor iets dat me buiten mijn comfortzone zou brengen. Tjitske begon vol enthousiasme aan haar opdracht en vormde een team met twee anderen. Ambtenaren met een andere ontwikkelvraag. En dat werkte juist zo goed. Zo moest één van mijn teamleden werken aan het loslaten van de controle en nee zeggen, de ander aan het vragen van hulp. Samen vormden we een zelfsturend team en spraken we over onze ontwikkeling. We hielpen elkaar. Gert Willem (trainer, red.) Onze trainer begeleidde de synergie in het team, maar bleef vaak ook bewust uit beeld. Dat maakte dat we veel zelf moesten regelen zoals afspraken maken, bellen en contacten leggen. We moesten echt in onze eigen kracht gaan staan. Haar teamgenoten gaat Tjitske zeker nog eens zien. Een afspraak ligt in het verschiet. Trots overheerst bij haar en haar team: Ik ben echt trots op hoe we het hebben afgerond, het rapport, de reacties en de recensies. DMT nam onze aanbevelingen ook serieus. De directie had het volledige management en middenkader uitgenodigd voor onze presentatie. Het was voor mij een prettige eyeopener dat ik als ambtenaar een adviseur kon zijn in zo n commerciële omgeving. Ze namen ons serieus. Jezelf profileren en een commerciële partij overtuigen van je aanbevelingen, het kwam nadrukkelijk terug in de opdracht. Voor mensen zoals ik, die al langer bij de overheid zitten, levert dit programma wat op. Van mij werd bij DMT echt iets anders gevraagd. De focus in mijn werk voor de gemeente is gericht op het adviseren van een politiek bestuur of de gemeenteraad. Zij nemen het besluit waar in tijd wel een aantal maanden overheen kan gaan. Hier had ik te maken met een directeur die vandaag besluit dat het morgen helemaal anders moet. 8

9 Arnout Kruijshaar, landschapsarchitect gemeente Zoetermeer Als je al zo n 15 jaar je vak uitoefent en 6 jaar bij een gemeente werkt, dan kun je tegen de vraag aanlopen: ga ik me inhoudelijk verder ontwikkelen of wil ik me verbreden? Arnout Kruijshaar, landschapsarchitect bij de gemeente Zoetermeer stelde zichzelf die vraag en koos voor het laatste. Dat bracht m tot verschillende inzichten. We moeten als overheid af van het idee dat je als een soort dokter binnenkomt om de patiënt beter te maken. Vakinhoudelijk kun je je blijven ontwikkelen en dat moet je ook doen. Maar daarmee ben je er niet. Als landschapsarchitect heb ik veel te maken met ondernemers en bewoners. En er is echt veel commentaar op de gemeente. Er is een onderliggend gevoel bij burgers in Zoetermeer dat ze niet serieus worden genomen. Dat er geen interesse is. Het wordt dus steeds belangrijker om burgers mee te nemen in het proces. We moeten als overheid af van het idee dat je als een soort dokter binnenkomt om de patiënt beter te maken. Het is beter om het probleem goed te duiden en na te gaan: wie en wat heb ik nodig om verder te komen? Arnout had dus scherp dat hij zich wilde ontwikkelen om tot een beter resultaat te komen in de complexe taken die hij heeft als landschapsarchitect, maar hoe? Arnout startte met het programma Peer to Peer en ging een opdracht doen bij Speech Republic, een bureau dat onder meer managers en directeuren in het bedrijfsleven traint in het speechen in het openbaar. Zij vroegen Arnout te adviseren hoe ze ook voet aan de grond konden krijgen binnen de overheid. Samen met een ambtenaar van de gemeente Houten maakte ik voor Speech Republic een soort Overheid voor Dummies en adviseerden we hen mee te doen met de Verkiezing Jonge Ambtenaar van het Jaar. Ook organiseerden we een minisymposium met beslissers van de overheid waar Speech Republic suggesties kreeg hoe ze binnen konden komen. Het advies werd erg goed ontvangen door Speech Republic. Zij roemden de aanpak van Arnout en zijn collega en waren onder de indruk van de vragen die we stelden. Ik leerde de inhoud los te laten. Ik heb zelf geen verstand van het vakgebied van Speech Republic maar ervaarde dat dat ook niet per se hoeft. We gingen een proces in waarvan we de uitkomst niet kenden. Arnout raadt adviseurs en projectleiders binnen de overheid, die zich bezig houden met complexe taken, het programma Peer to Peer aan. Ja, en dat kunnen mensen zijn met verschillende inhoudelijke achtergronden. Maar iedereen die zichzelf wil ontwikkelen en inhoudelijk werk doet waarvan de processen niet standaard zijn, heeft er baat bij. Je wordt bewuster van hoe je zelf overkomt. Je neemt immers altijd jezelf mee. Omdat je een taak doet waar je geen verstand van hebt, moet je antwoord vinden op vragen als waar gaan we nu eigenlijk antwoord op geven, hoe pakken we zoiets aan, wie zijn de stakeholders in dit proces? Dat gaat je ook helpen in je dagelijks werk. We zijn namelijk gewend om gelijk de inhoud in te gaan om tot een oplossing te komen. Terwijl het proces, het meenemen van burgers en ondernemers, echt leidt tot een bevredigender resultaat. 9

10 Nadiya Wever-Platje, senior medewerker burgerzaken gemeente Emmen Nadiya wilde buiten haar vakgebied kijken en zag een oproep op het intranet van de gemeente Emmen. Er werden deelnemers voor een Peer to Peer programma gezocht. Nadiya moest solliciteren voor een plek, werd geselecteerd en startte haar opdacht bij het NRTO (Nederlandse Raad Training en Opleiding). Blijkbaar kun je verbindingen leggen die je niet verwacht. De voorwaarden die de gemeente Emmen stelde om mee te doen aan het Peer to Peer programma waren: het werk- en denkniveau, je huidige functie en of je ruimte had om mee te doen. Ik werk zelf als senior medewerker en heb een HBO MER (Management, Economie en Recht, red.) achtergrond. Ik kwam in aanmerking. Nadiya wilde met Peer to Peer nagaan wat ze nodig heeft om ook elders aan de slag te kunnen gaan. Niet dat ze weg wil, maar voor een stukje persoonlijke ontwikkeling, zoals ze zelf stelt. Ja, het zijn onzekere tijden en dan is het alleen maar goed om je veel zaken eigen te maken. De leden van de NRTO zijn (vaak grote) particuliere onderwijsinstellingen. Nadiya ging samen met een andere ambtenaar na hoe zij ook ZZP ers kon binden aan de NRTO. We zijn het hele land doorgereisd om een goed advies te schrijven. We spraken met een social media expert, een merkexpert en met ZZP ers zelf. Ons advies en de brief die we aan ZZP ers opstelden, werden erg positief door onze opdrachtgever ontvangen. Op de vraag wat ze mee heeft genomen van het programma in haar dagelijks werk bij de gemeente Emmen, is Nadiya heel duidelijk. Daadkracht, openheid en directheid in communiceren. Ik zag nog nadrukkelijker het belang in van het uitspreken van gevoelens. Ik leerde hoe je iemand benadert waarvan het gedrag je niet aanstaat en leerde me te profileren. Het is belangrijk om al op voorhand ongenoegen uit de wereld te helpen. Je hebt niets aan roddel en achterklap. Ik zeg nu regelmatig tegen een collega dat als er iets is, dat hij of zij het dan direct tegen me moet uitspreken. Wat Nadiya vooral spannend vond aan het programma is dat zij en haar collega niet heel goed voorbereid aan het adviestraject konden starten. Ja, dat was ook de bedoeling van het programma, maar vooral een uitdaging voor ons. Binnen de gemeente zijn we gewend om heel veel uit te zoeken en ons gedegen voor te bereiden: Wat voor grondslagen liggen er onder dat advies? Hier was het snel handelen en beslissingen nemen. Dat vond ik heel prettig, want zo ben ik zelf ook. Dat heeft iets pro-actiefs. Ik kan me er in vinden dat het vele uitzoeken van de overheid ook iets afwachtends in zich heeft. Ik raad collega s nu aan om proactief te handelen en anderen op te zoeken, ook al houden die collega s zich bezig met andere onderwerpen. Dat kijken buiten je eigen vakgebied leerde ik bij Peer to Peer. Zo deed ik laatst een onderzoek waarvan ik me realiseerde dat mijn collega s van Vergunningen en Sociale Recherche ook iets aan de uitkomsten zouden hebben. Blijkbaar kun je verbindingen leggen die je niet verwacht. Ik kreeg meer inzicht in de afdelingen binnen de gemeente en hoe je elkaar van dienst kunt zijn. 10

11 Peter Verweij, Senior specialist afvalinzameling in Zoetermeer Als je jezelf omschrijft als een praktisch en technisch mens die aan een woord genoeg heeft, hoe ga je dan om met een functie die steeds politieker wordt? Een functie die meer van je vraagt dan het bedrijfsproces kennen. Waar intermenselijk contact, het oppikken van signalen en sensitiviteit aan de orde van de dag zijn? Vroeger vond ik het allemaal maar politiek geneuzel, nu niet meer. Peter Verweij is heel muzikaal. Zo is hij nu (begin december) in volle voorbereiding voor een reeks kerstconcerten als dirigent. Daarnaast geeft hij pianoles. Nadat zijn leidinggevende hem opgaf voor Peer to Peer, leek de opdracht bij het orkest Amsterdam Sinfonietta dan ook een match made in heaven. Ik heb natuurlijk affiniteit vanuit mijn muzikale achtergrond, maar de opdracht was om een oplossing te vinden voor de teruglopende inkomsten. En dat is echt iets anders dan mijn functie bij de Afvalinzameling bij de gemeente Zoetermeer. Ik vond het wel gelijk een uitdaging, want ook al heb ik veel verschillende functies gehad, het was wel steevast bij hetzelfde onderdeel. Een ding is zeker. In de loop van jaren zijn de functies van Peter steeds politieker geworden. Ik moest voor mijn functie bijvoorbeeld vaker naar het wethoudersoverleg. En ik stelde me daar zelf steeds de vraag Begrijp ik die wethouders nu? Wat zit er achter een opmerking? Dat hele politieke spel en politiek gevoelig zijn, ik begreep het niet. Peter ontmoette tijdens het programma Ulla de Wreede van de gemeente Delft. Samen deden ze de opdracht voor Amsterdam Sinfonietta. Niet geheel toevallig is Ulla juist iemand die veel ervaring heeft met het adviseren van politici en bestuurders. We werkten samen aan de opdracht en wisselden veel uit. Ik vroeg haar naar haar ervaring en hoe de samenwerking met bestuurders bij haar ging. De periode Peer to Peer heeft me veel gebracht. Ik begrijp nu meer van de gevoelens van anderen en dat is goed voor mijn werk. Het is als muziek. Je kunt elke noot instuderen, maar uiteindelijk gaat het over het overbrengen van gevoel en emotie. Je moet je inleven. Net als ik me nu meer inleef in wie ik tegenover me heb zitten. Ik neem nu ook veel vaker deel aan het wethoudersoverleg, soms zelfs zelfstandig. Door er te zijn en je in te leven, begrijp je veel meer van de context. Vroeger vond ik het allemaal maar politiek geneuzel, nu niet meer. Afsluitend raadt Peter deelnemers en gemeenten aan voor de start aan Peer to Peer goede afspraken met elkaar te maken. Ga goed met je leidinggevende zitten welke mogelijkheden je krijgt. Vooral het laatste deel van het programma is druk en wij moesten toch echt een halve dag per week inplannen. 11

12 Sabrine Roest-Gijzen, beleidsmedewerker Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening gemeente Hoorn Sabrine is een creatieve geest met een pragmatische inslag. Dikke dossiers en veel papierwerk, het is aan de orde van de dag, maar heeft niet gelijk haar voorkeur. Bestuurders die zich ergens op voorstaan evenmin. Ik heb vaak te maken met wethouders. Soms zit je in een gesprek en merk je aan de houding en het gezicht van je gesprekspartner: het wordt m niet. Ik wilde leren hoe ik daar op in kan spelen. Ik werk nu drie en een half jaar voor de gemeente Hoorn en stelde mezelf de vragen: waar sta ik nu eigenlijk, heb ik het nog naar mijn zin? Ik hoorde op een goed moment van Peer to Peer. Ik moest voor vrijdag mijn interesse duidelijk maken op een omschrijving van het programma die duidelijk was maar genoeg ruimte liet voor interpretatie. Dat trok me aan. Ik besloot te reageren met het idee: ik hoor het wel. Sabrine mocht starten met Peer to Peer en ging een opdracht doen bij Espeq, een bedrijf uit Heerhugowaard dat leerlingen opleidt voor de bouw. In mijn functie heb ik vaak te maken met bestuurders die een beslissende rol hebben. Soms zit je in een gesprek en merk je aan de houding en het gezicht van je gesprekspartner: het wordt m niet. Ik wilde leren hoe ik daar op in kan spelen. Peer to Peer leek mij een goede manier. Sabrine kon gelijk aan de slag met haar leervraag toen zij de directeur van Espeq ontmoette. De directeur van Espeq is een oud-burgemeester, een echte bestuurder met veel ervaring. Hij komt binnen en vertelt zijn verhaal en daar moest ik het dan mee doen. Aan het eind van het gesprek voelde ik mij echt als een kleine meid aan het werk gezet. Stampvoetend kwam ik thuis. Die ervaring deelde ze met de trainer van het programma. Hij bevestigde wat zij al dacht. Ik dacht, ik ga m gewoon zeggen wat het gesprek met me heeft gedaan. Onderweg naar een tweede afspraak zei ik tegen mijn collega waar ik de opdracht mee deed, wat ik van plan was. Die reageerde niet gelijk enthousiast. Achteraf ben ik blij dat ik de directeur eerlijke feedback heb gegeven. Hij bevestigde de ongemakkelijkheid van het eerste gesprek. Dat was echt een leermoment. En er kwamen nog meer leermomenten voor Sabrine. Met mijn collega was het ook gewoon erg zoeken. We deden moeite om elkaar echt te begrijpen. Toen ik onze gezamenlijke opdrachtformulering las, dacht ik: hier word ik niet vrolijk van. Ik besloot in samenspraak met de trainer om het helemaal anders te doen. Als creatief ben ik gewend om in beelden te denken. Daarom maakte ik een powerpoint met veel beelden waar ik zelf enthousiast van werd. De reactie van Espeq was goed, ze waren echt verrast. Ik sprong een gat in de lucht! Ik leerde hierdoor dat ik dichtbij mijn eigen ideeën kan blijven in gesprekken met bestuurders. Voorheen voelde ik mij altijd erg klein in hun aanwezigheid. Nu durf ik onderwerpen echt te benoemen en voel ik mij een volwaardig gesprekspartner. Als ik in gesprek merk dat het niet loopt, confronteer ik: Ben je moe, Kan ik misschien een kopje koffie voor je halen? Je ziet dat mensen dan opveren uit hun stoel en dat dat het gesprek en je werk leuker maakt. Sabrine raadt het programma Peer to Peer bijna iedereen aan. Bijna iedereen.. Maar het moeten wel mensen zijn die er tegen kunnen een spiegel voorgehouden te krijgen. Zo heb ik een creatief beroep en bij mijn karakter past dat ik ergens aan begin zonder echt de uitkomst te moeten weten. Mijn collega met wie ik de opdracht deed, vond dat wat lastiger. Toch moet je elkaars sterke punten zien te vinden om samen te werken. Daarbij was ik in het verleden nogal pleasend naar dominante mensen in mijn privé- en werkomgeving. Ik stapte soms in situaties zonder me af te vragen of ik dat zelf wel een goed idee vond. Ik heb geleerd meer mijn eigen koers te varen. Kortom, je moet je wel openstellen voor Peer to Peer. Als je dat niet wil en alleen de opdracht buiten de deur wil doen, ga je tegen jezelf en je omgeving aanlopen. 12

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

The manager in me. 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement

The manager in me. 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement The manager in me Inhoudsopgave pagina 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement 2. Toepassing van de methodiek Opzet/trainingsonderdelen

Nadere informatie

Iets ouds onder de zon

Iets ouds onder de zon Iets ouds onder de zon Voor Emma Iets ouds onder de zon Weg uit de dertigersdip en op zoek naar passie en inspiratie in je werk en in je leven Luud Berings ISBN xxx-90-xxxxx-xx-x web: www.doussac.com e-mail:

Nadere informatie

EEN10 voor patiënten participatie

EEN10 voor patiënten participatie EEN10 voor patiënten participatie 10 bloopers 10 hindernissen 10 smoezen 10 goede redenen 10 vragen over 10 handige afspraken 10 hindernissen 10 tips om het leuk te houden 10 manieren 10 kre ntenuit de

Nadere informatie

Portretten uit de praktijk

Portretten uit de praktijk Portretten uit de praktijk In het kader van de campagne aan het werk met een psychische stoornis Mede mogelijk gemaakt door Instituut Gak Rotterdam, juli 2014 Portretten uit de praktijk In het kader van

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2011 Coöperatie UVIT UA. Oog voor talent

SOCIAAL JAARVERSLAG 2011 Coöperatie UVIT UA. Oog voor talent Coöperatie UVIT UA Oog voor talent 2 SOCIAAL JAARVERSLAG 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Grijp de kans om je te kunnen ontwikkelen 6 Het unieke DNA van Univé Schade 8 Het succesvol klant denken van SUR

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven.

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. Beginnen met leidinggeven en dan Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. S o n j a v a n B e v e r e n, M e l k w e g 2 3, K l i j n d i j k R e g i e & R e s u l t a a t r e g i e @ s o n

Nadere informatie

De succesformule van het MKB

De succesformule van het MKB De succesformule van het MKB Een praktijkonderzoek onder 10 succesverhalen Bas Vlemminx Fenneke van Vliet-de Nooij Met een voorwoord van Rens de Jong (BNR) Voorwoord Nu begint het pas Er is een tijd geweest

Nadere informatie

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn Tien STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn TIEN STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn ISBN/EAN: 978-90-5748-096-6 2014 Rijksdienst

Nadere informatie

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg Inspirerende visies op modern leidinggeven in de zorg Publicatie Sturen op ruimte voor dialoog Terug naar een natuurlijke manier van werken. Dat was het streven van de 25 zorgaanbieders die de afgelopen

Nadere informatie

10 tips voor succesvol communiceren

10 tips voor succesvol communiceren 10 tips voor succesvol communiceren Deze brochure is een uitgave van Acteursdiensten Van Derden. Vanuit de samenwerking met Van Derden, de ouderraad en het Stellingwerf College is een interactief programma

Nadere informatie

Waar sta ik voor op? Jongere & oudere ambtenaren over het productief maken van idealen en een andere overheid. Onder redactie van Jan Prij

Waar sta ik voor op? Jongere & oudere ambtenaren over het productief maken van idealen en een andere overheid. Onder redactie van Jan Prij Waar sta ik voor op? Jongere & oudere ambtenaren over het productief maken van idealen en een andere overheid Onder redactie van Jan Prij pagina 2 Inhoud pagina 3 Inhoud Colofon Waar sta ik voor op? -

Nadere informatie

Voor leiders die willen bijblijven

Voor leiders die willen bijblijven Voor leiders die willen bijblijven Een bundel artikelen van Leaders Online, over leiderschap in een dynamische wereld. 2012-2013 Welkom Dit is een bundel van artikelen van Leaders Online. Deze artikelen

Nadere informatie

DE PRAKTIJK. Medewerkers in beweging SECTOR WATERSCHAPPEN 7 VOORBEELDEN VAN ACTIVEREND PERSONEELSBELEID THEMAMAGAZINE NUMMER 1 SEPTEMBER 2014 PAGINA 1

DE PRAKTIJK. Medewerkers in beweging SECTOR WATERSCHAPPEN 7 VOORBEELDEN VAN ACTIVEREND PERSONEELSBELEID THEMAMAGAZINE NUMMER 1 SEPTEMBER 2014 PAGINA 1 THEMAMAGAZINE NUMMER 1 SEPTEMBER 2014 DE PRAKTIJK SECTOR WATERSCHAPPEN Medewerkers in beweging 7 VOORBEELDEN VAN ACTIVEREND PERSONEELSBELEID A&O-FONDS WATERSCHAPPEN THEMAMAGAZINE SEPTEMBER 2014 PAGINA

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

EMPLOYER BRANDING 2.0 WAT MAG EN WAT NIET BIJ ONTSLAG? STRATEGISCH HRM KAN VEEL BETER EEN KIJKJE BIJ UWV EN KANTONRECHTER

EMPLOYER BRANDING 2.0 WAT MAG EN WAT NIET BIJ ONTSLAG? STRATEGISCH HRM KAN VEEL BETER EEN KIJKJE BIJ UWV EN KANTONRECHTER jaargang 6, nummer 4, september 2011 www.hrpraktijk.nl EMPLOYER BRANDING 2.0 WAT MAG EN WAT NIET BIJ ONTSLAG? EEN KIJKJE BIJ UWV EN KANTONRECHTER STRATEGISCH HRM KAN VEEL BETER Assessments HR-assessments.nl

Nadere informatie

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda DE GEMEENTE 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda De Gemeente 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda Inhoudsopgave Voorwoord 5 Een krachtige lokale overheid 7 De Gemeente 2020 13 Verenigingsagenda

Nadere informatie

Great place to Work. In gesprek met

Great place to Work. In gesprek met In gesprek met Liza Hofland, Coca-Cola Enterprises Niels Bos, HILTI Nederland Harjan Dijkema & Sabine Beute, Solviteers Jacqueline de Block, Business School for Sales Priscilla van de Pol, KPN Wesley Brouwer

Nadere informatie

Aandacht voor mantelzorgers werkt! Onderzoek naar de ervaringen van werkende mantelzorgers, hun leidinggevenden en hrmadviseurs.

Aandacht voor mantelzorgers werkt! Onderzoek naar de ervaringen van werkende mantelzorgers, hun leidinggevenden en hrmadviseurs. Aandacht voor mantelzorgers werkt! Onderzoek naar de ervaringen van werkende mantelzorgers, hun leidinggevenden en hrmadviseurs. Colofon Auteur(s): Annie Oude Avenhuis en Wilco Kruijswijk Datum: augustus

Nadere informatie

Hoe werken we in de toekomst?

Hoe werken we in de toekomst? VERSLAG Hoe werken we in de toekomst? In dialoog met de SER over de arbeidsmarkt SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD Hoe werken we in de toekomst? In dialoog met de SER over de arbeidsmarkt VERSLAG VAN 4 BIJEENKOMSTEN

Nadere informatie

ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture

ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture...WAAR JE GOED IN BENT, DAAR WIL JE BETER IN WORDEN

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen. Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage

Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen. Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage Delft, 2009 Voorwoord Als studente Industrieel Ontwerpen heb ik

Nadere informatie

Paul Nouwen, Antony Burgmans, Peter Elverding en Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company

Paul Nouwen, Antony Burgmans, Peter Elverding en Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company Paul Nouwen, Antony Burgmans, Peter Elverding en Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company Bilthoven, mei 2012 Aad Veenman in gesprek met een klant Aad Veenman, voormalig CEO van NS

Nadere informatie

ISBN/EAN: 978-94-91753-00-8 NUR: 808 Trefw: innovatie, creativiteit. Dit is een uitgave van Idea Seeding Books

ISBN/EAN: 978-94-91753-00-8 NUR: 808 Trefw: innovatie, creativiteit. Dit is een uitgave van Idea Seeding Books 0 ISBN/EAN: 978-94-91753-00-8 NUR: 808 Trefw: innovatie, creativiteit Dit is een uitgave van Idea Seeding Books Idea Seeding Books ideaseedingbooks@gmail.com www.ideaseedingbooks.com Omslagfoto: istockphoto

Nadere informatie

Realisatie en tekst: FCB, Dennis Boutkan, Koen-Machiel van de Wetering

Realisatie en tekst: FCB, Dennis Boutkan, Koen-Machiel van de Wetering 2 Best Practices Colofon Deze brochure is een uitgave van: Overleg Arbeidsvoorwaarden Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening. De productie is verzorgd door: FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken

Nadere informatie

Ondernemend 11.1. 1. Ondernemend.

Ondernemend 11.1. 1. Ondernemend. 1. Ondernemend. Niet de man die geen cent bezit is arm, maar de man die geen dromen heeft. Harry Kemp Introductie Dit boekwerk bevat handige tips voor zowel startende als gevestigde ondernemers. Het helpt

Nadere informatie

verbonden met de maatschappij Sociaal Jaarverslag 2010

verbonden met de maatschappij Sociaal Jaarverslag 2010 verbonden met de maatschappij Sociaal Jaarverslag 2010 1 Inhoudsopgave In verbinding 1 Organisatie in beweging 3 Ontwikkeling van onze mensen 7 Goed werkgeverschap 11 Collectief en individueel 15 Mobiliteit

Nadere informatie