AANVRAAGFORMULIER LEERLINGENVERVOER SCHOOLJAAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AANVRAAGFORMULIER LEERLINGENVERVOER SCHOOLJAAR 2015-2016"

Transcriptie

1 AANVRAGER (ouder/verzorger) Achternaam Voornaam Straat + huisnummer Postcode + woonplaats adres Telefoonnummer thuis Mobiel telefoonnummer Burgerservicenummer Relatie tot de leerling GEGEVENS LEERLING Geslacht : Jongen Meisje Leeftijd: Achternaam Voornaam Geboortedatum Burgerservicenummer Woont de leerling bij u : Ja Nee, de leerling woont op ander adres, nl.: ONDERWIJSSOORT Leest u eerst de toelichting Onderwijssoort Welk soort onderwijs volgt de leerling? Speciale school voor basisonderwijs (SBO) School voor speciaal onderwijs (SO) School voor speciaal voortgezet onderwijs (SVO/VSO) School voor (overig) regulier voortgezet onderwijs (VO) School voor regulier basisonderwijs (BO) Praktijkonderwijs/Leerwegondersteunend onderwijs Indien de leerling een school bezoekt op grond van godsdienstige of levensbeschouwelijke richting dient u een schriftelijke onderbouwing bij te voegen. Zie verklaring 2. Gegevens school Naam school Adres van de school* Woonplaats _ * Geeft u het adres op van de locatie die de leerling bezoekt 1

2 DAGELIJKS VERVOER/WEEKEND VERVOER/SCHOOLTIJDEN Dagelijks vervoer, maandag t/m vrijdag Wanneer er voor een bepaalde dag/ochtend/middag geen vervoer nodig is dient u dit duidelijk aan te geven. Schooltijden Vult u hier de juiste schooltijden in Dag Begintijd Eindtijd Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Weekend vervoer (vervoer op vrijdagmiddag en maandagochtend tussen huisadres en schooladres) In geval van weekendvervoer dient u een rooster bij te voegen van de dagen waarop de leerling vervoer nodig heeft. Wanneer zich wijzigingen voordoen in het rooster dient u dit tijdig bij de gemeente door te geven. Ingangsdatum vervoer Vult u hier de eerste schooldag in. Wanneer u niets of een onjuiste dag invult is vervoer niet gegarandeerd en bent u zelf verantwoordelijk voor vervoer FIETS Leest u eerst de toelichting Afstand fietsvergoeding/begeleiding/medische keuring Kan de leerling zelfstandig met de fiets naar school? Ja Ga verder met het blok ondertekening Nee U dient verklaring 1 in te vullen en een recente medische verklaring van een specialistische arts mee te sturen Kan de leerling met begeleiding met de fiets naar school? Ja Ga verder met het blok ondertekening Nee U dient verklaring 1 in te vullen en een recente medische verklaring van een specialistische arts mee te sturen OPENBAAR VERVOER Leest u eerst de toelichting Openbaar Vervoer/Begeleiding/Medische keuring Kan de leerling zelfstandig met het openbaar vervoer naar school? Ja Ga verder met het blok ondertekening Nee U dient verklaring 1 in te vullen en een recente medische verklaring van een specialistische arts mee te sturen Kan de leerling met begeleiding met het openbaar vervoer naar school? Ja Ga verder met het blok ondertekening Nee U dient verklaring 1 in te vullen en een recente medische verklaring van een specialistische arts mee te sturen EIGEN VERVOER (AUTO) Leest u eerst de toelichting Eigen Vervoer/Kilometervergoeding Wenst u de leerling zelf te vervoeren? Ja, aantal te vervoeren leerlingen Ga verder met het blok ondertekening 2

3 Nee Bent u ook bereid leerlingen uit andere gezinnen te vervoeren Ja Nee AANGEPAST (TAXI) VERVOER Leest u eerst de toelichting Aangepast Vervoer Aangepast vervoer is alleen bedoeld voor leerlingen die door hun handicap niet zelfstandig of met begeleiding met de fiets of het openbaar vervoer kunnen reizen. Als u aangepast vervoer aanvraagt zal de gemeente een onafhankelijk bureau vragen medisch advies uit te brengen over de vervoersmogelijkheden van uw kind. Het is dan ook belangrijk dat u recente medische verklaringen met dit formulier mee stuurt en verklaring 1 invult. Openbaar vervoer ontbreekt De reistijd met het openbaar vervoer enkele rit bedraagt meer dan 90 minuten De leerling is niet in staat ook niet onder begeleiding gebruik te maken van vervoer per fiets of openbaar vervoer EIGEN BIJDRAGE Leest u eerst de toelichting Deze vraag vult u alleen in wanneer uw kind een school voor speciaal basisonderwijs of basisonderwijs bezoekt. Was uw gezamenlijk gecorrigeerd inkomen in 2013 hoger of gelijk aan ,-? Ja, ,- of meer u hoeft geen IB60 verklaring over 2013 in te dienen U bent, afhankelijk van de onderwijssoort een drempelbedrag van 397,14 verschuldigd. Geeft u aan hoe u wenst te betalen: betaling in 1x betaling in termijnen Nee, minder dan ,- u dient een IB60 verklaring over 2013 van beide ouders/verzorgers in te dienen. BIJZONDERHEDEN de leerling maakt gebruik van een inklapbare rolstoel de leerling maakt gebruik van een elektrische rolstoel VERKLARING 1 Geeft u aan waarom de leerling niet onder begeleiding met de fiets of het openbaar vervoer kan reizen. Leest u eerst de toelichting begeleiding is een verantwoordelijkheid van de ouders/verzorgers en geen reden om aangepast vervoer toe te kennen VERKLARING 2 3

4 Indien bekostiging van het vervoer wordt aangevraagd voor het bezoeken van een school, terwijl een of meerdere scholen van dezelfde onderwijsschool dichterbij de woning gelegen zijn, dient door de aanvragers schriftelijk verklaard te worden waarom zij bezwaren hebben tegen het openbaar onderwijs dan wel tegen de richting van het onderwijs van alle -dichterbij gelegen- bijzondere scholen van de soort waarop de leerling is aangewezen. U dient een schriftelijk ondertekende motivatie/verklaring bij te voegen bij dit aanvraagformulier. BIJLAGEN Wanneer de leerling niet zelfstandig of onder begeleiding met de fiets of het openbaar vervoer kan reizen dient ter onderbouwing een recente medische verklaring meegestuurd te worden bij dit aanvraagformulier. Wanneer de medische verklaring ontbreekt, verouderd is, of onvoldoende houvast biedt ter beoordeling van de aanvraag kan de leerling worden opgeroepen voor een medische keuring. De medische keuring zal worden uitgevoerd door een onafhankelijke adviesorganisatie. Leest u voor meer informatie de toelichting. Met alle gegevens gaan wij vertrouwelijk om. ONDERTEKENING U verklaart alle vragen naar waarheid te hebben ingevuld. Datum Plaats Naam aanvrager : : : Handtekening U kunt dit formulier met de benodigde bijlagen sturen naar: Gemeente Doesburg Cluster Samenleving Beleid & Ontwikkeling T.a.v. Mevrouw M. Schreijenberg Postbus AC Doesburg U kunt het formulier ook afgeven bij het Publieksbureau van het stadhuis. Onvolledige/niet ondertekende aanvragen worden niet in behandeling genomen. 4

5 ALGEMENE TOELICHTING OP HET AANVRAAGFORMULIER LEERLINGENVERVOER GEMEENTE DOESBURG SCHOOLJAAR Algemeen Voor de toekenning van de vergoeding wordt uitgegaan van de kosten van het vervoer naar de dichtstbijzijnde voor de leerling toegankelijke school. Formulieren die onjuist of onvolledig zijn ingevuld worden niet in behandeling genomen. In dit geval wordt het formulier naar de aanvrager teruggestuurd. De aanvrager wordt dan in de gelegenheid gesteld de aanvraag binnen 2 weken te corrigeren of aan te vullen. Wordt hiervan geen gebruik gemaakt, dan wordt de aanvraag niet in behandeling genomen. Procedure Een aanvraag voor schooljaar moet zijn ingediend vóór 1 juni Burgemeester en Wethouders geven binnen 8 weken een beschikking (besluit) af. De beslissing kan met 4 weken worden uitgesteld (artikel 5, lid 5 van de Verordening Leerlingenvervoer gemeente Doesburg). Van dit uitstel wordt de aanvrager schriftelijk door Burgemeester en Wethouders op de hoogte gesteld. Uiterlijk 1 dag voor het verstrijken van de 2 e termijn dient een beschikking op de ingediende aanvraag door Burgemeester en Wethouders te zijn afgegeven. Indien de aanvraag niet voor 1 juni 2015 wordt ingediend, beslissen Burgemeester en Wethouders binnen 8 weken na ontvangst van het aanvraagformulier. Ook hierbij geldt een eventuele verdaging van 4 weken. Wijzigingen gedurende het schooljaar die van invloed zijn op de vergoeding dienen door de aanvragers direct schriftelijk aan Burgemeester en Wethouders door te worden gegeven. Indien de gemeente het vervoer verzorgt wordt geen vergoeding betaald maar wordt de leerling in de gelegenheid gesteld om gebruik te maken van het door de gemeente verzorgde vervoer. Toelichting per vraag Uw gegevens (de aanvrager) Onder het begrip aanvrager wordt verstaan: ouders, voogden of verzorgers van de leerling. Wanneer de leerling meerderjarig en handelingsbekwaam is kan er op aanvraag van de leerling zelf bekostiging leerlingenvervoer worden verstrekt. Gegevens van de leerling Hier moet de officiële naam van de leerling worden ingevuld zoals deze bekend is bij de burgerlijke stand. Ook moet hier het adres van de woning waar de leerling verblijft worden ingevuld. Onderwijssoort Leerlingen die een school voor Voortgezet Onderwijs, Voortgezet Speciaal Onderwijs, praktijkonderwijs of leerwegondersteunend onderwijs bezoeken komen niet in aanmerking voor een vervoersvoorziening. Sinds 1 augustus 2014 komen leerlingen die een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) bezoeken niet langer in aanmerking voor een vervoersvoorziening. Leerlingen die het VSO bezoeken kunnen slechts aanspraak maken op een vervoersvoorziening wanneer zij op ander vervoer dan openbaar vervoer of fiets zijn aangewezen omdat zij door hun structurele handicap niet zelfstandig of onder begeleiding met het openbaar vervoer of de fiets kunnen reizen (Verordening Leerlingenvervoer artikel 17 en 18). In dit geval zal de gemeente een medische keuring laten verrichten door een onafhankelijke deskundige. 5

6 Met de categorie overig voortgezet onderwijs worden alle vormen van regulier voortgezet onderwijs bedoeld zoals VMBO, MAVO, HAVO en VWO. Het praktijkonderwijs en leerwegondersteunend onderwijs vallen onder het regulier voortgezet. Richting Leerlingenvervoer kan worden verkregen naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school van de soort en richting. Onder richting wordt verstaan de godsdienstige of levensbeschouwelijke grond van de school. Een onderwijskundige richting zoals bijvoorbeeld Jenaplan of Montessori is geen reden om leerlingenvervoer toe te kennen. Wanneer de aanvrager bezwaar heeft tegen het openbaar onderwijs of de richting van het onderwijs van de dichterbij gelegen bijzondere scholen, dient er een schriftelijke verklaring bij de aanvraag worden toegevoegd. De afgelopen jaren is er meer afzonderlijk aanbod gekomen aan onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen in afzonderlijke klassen (Bijv. Leonardo-onderwijs). Naast deze aparte klassen hebben veel basisscholen speciaal lesmateriaal (versnelling, verdieping en verrijking) aangeschaft voor hoogbegaafde leerlingen, hiervoor zijn door het Rijk extra middelen aan de reguliere scholen beschikbaar gesteld. Een belangrijk criterium voor het verstrekken van een vergoeding leerlingenvervoer is dat deze slechts wordt aangeboden naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school. De zogenaamde Leonardoscholen en dergelijke vallen onder de reguliere basisscholen. In dit geval zou de vergoeding plaatsvinden naar de dichtstbijzijnde toegankelijke reguliere basisschool. De gemeente Doesburg heeft een divers aanbod aan basisonderwijs binnen de gemeentegrens. Voor iedere leerling uit Doesburg, ook voor hoogbegaafden, is het mogelijk om goed regulier basisonderwijs in de eigen woonomgeving te vinden. Aanvragen naar specifieke scholen voor hoogbegaafden worden in beginsel afgewezen, ouders dienen te onderbouwen dat alle dichterbij gelegen scholen niet toegankelijk zijn voor de leerling. Afstand Wanneer de enkelvoudige afstand van de woning van de leerling naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school voor regulier basisonderwijs méér dan 20 kilometer bedraagt, kan aan aanvragers een draagkrachtafhankelijke bijdrage worden opgelegd. Bij het bepalen van de afstand tussen de woning en de school wordt uitgegaan van de kortste, voor de leerling voldoende begaanbare en veilige route. Dagelijks vervoer Onder dagelijks vervoer wordt verstaan vervoer van maandag t/m vrijdag, in de ochtend van de woning van de leerling naar school en in de middag van school naar de woning van de leerling op basis van de schooltijden zoals deze zijn vermeld in het schoolplan van de school die de leerling bezoekt. Vervoer naar sportdagen, schoolreisjes, buitenschoolse opvang e.d. komt niet voor vergoeding in aanmerking. Weekeinde/vakantievervoer De noodzakelijke kosten verbonden aan weekeinde- en vakantievervoer worden vergoed indien de leerling in een internaat of pleeggezin verblijft met het oog op het volgen van passend speciaal onderwijs. Indien er andere redenen voor dit verblijf zijn, bijvoorbeeld sociale of medische redenen, komen de kosten van het vervoer niet voor vergoeding in aanmerking. De vervoersvoorziening van het weekend en vakantievervoer vindt plaats aansluitend aan de schooltijden van de leerling. Schooltijden Vult u hier de lestijden per dag in op basis van het schoolplan van de school die de leerling bezoekt. Indien zich gedurende het schooljaar wijzigingen voordoen dient u dit tijdig door te geven. Ingangsdatum vervoer Hier vult u de datum van de eerste schooldag in. Geeft u de precieze datum op en dus niet medio juli. De precieze startdatum is belangrijk voor het plannen van het vervoer. Vervoer per fiets/afstand fietsvergoeding Onder fiets kan tevens worden verstaan een driewieler of tandem. De vergoeding voor het gebruik van een eigen fiets bedraagt 0,09 per kilometer. De verordening gaat allereerst uit van een fietsvergoeding of een vergoeding op basis van de kosten voor openbaar vervoer. 6

7 Hier wordt niet gesproken over een redelijke afstand voor kinderen om te fietsen. Het college vindt dan ook dat een afstand van huis naar school met een maximale afstand van 6 kilometer als redelijk gezien kan worden voor leerlingen van het (speciaal) basisonderwijs en het speciaal onderwijs. Voor leerlingen van het voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs is die afstand 10 kilometer. Wordt de afstand van 6 of 10 kilometer overschreden, dan zal er automatisch gekeken worden naar een vergoeding op basis van de kosten voor openbaar vervoer. Openbaar vervoer Aanvragers kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding van de kosten van het openbaar vervoer ten behoeve van de begeleider indien de leerling bij aanvang van het schooljaar jonger is dan 9 jaar en/of de leerling niet zelfstandig gebruik kan maken van het openbaar vervoer. Aanvragers dienen dan wel aan te tonen dat de leerling niet in staat is zelfstandig van het openbaar vervoer gebruik te maken. De gemeente zal vervolgens een onafhankelijk medisch advies laten verrichten. Als een begeleider meer dan 1 leerling begeleidt, worden slechts voor 1 begeleider de vervoerskosten vergoed. Maximale reistijd openbaar vervoer De maximale reistijd voor een leerling die zelfstandig gebruik maakt van het openbaar vervoer is 90 minuten enkele reis. Het vaststellen van de reistijd per openbaar vervoer vindt plaats op basis de door de REISinformatiegroep bv beschikbaar gestelde informatie via , en mobiel.9292ov.nl. Voor het vaststellen van de reistijd per aangepast vervoer, wordt de vervoerder geraadpleegd. Persoonlijke OV-chipkaart Wanneer de leerling gebruik maakt van het Openbaar Vervoer dient de leerling in het bezit te zijn van een persoonlijke OV-chipkaart (voorzien van pasfoto). Op de persoonlijke OV-chipkaart kunt u een persoonsgebonden reisproduct zoals een maandabonnement, jaarabonnement, trajectkaart of busabonnement zetten. Op een anonieme OV-chipkaart is dit niet mogelijk. U kunt een persoonlijke OV-chipkaart aanvragen via (u dient deze zelf aan te vragen en te bekostigen). Eigen vervoer Indien de aanvrager de leerling zelf wenst te vervoeren kan dit kenbaar gemaakt worden. Dit betekent echter niet dat automatisch aanspraak kan worden gemaakt op eigen vervoer. Eigen vervoer wordt slechts in uitzonderlijke gevallen toegestaan. Indien meerdere kinderen worden vervoerd (uit meerdere gezinnen), wordt de vergoeding berekend op basis van de afstand tussen woning en school van de verst van de school wonende leerling. De vergoeding geldt per voertuig en niet per leerling. De vergoeding voor eigen vervoer per auto bedraagt 0,20 per kilometer, gerekend van de woning tot het schooladres op basis van de kortste route volgens de ANWB routeplanner. Uitbetaling vergoeding De vergoeding van de kosten voor auto en fiets zal twee maal per jaar na afloop van de periode plaatsvinden. De kosten van openbaar vervoer worden vergoed op basis van gespecificeerde declaraties. Aangepast vervoer Aangepast vervoer wordt slechts in uitzonderlijke gevallen toegekend. Deze vervoersvoorziening wordt georganiseerd door de gemeente. Aangepast vervoer is slechts bedoeld voor leerlingen die door hun structurele handicap niet zelfstandig of onder begeleiding met de fiets of het openbaar vervoer kunnen reizen. Ook wanneer de reistijd met het openbaar vervoer meer is dan anderhalf uur (enkele reis) en deze reistijd met aangepast vervoer tot 50% of minder kan worden teruggebracht kan er eventueel aanspraak gemaakt worden op het aangepast vervoer. Ook wanneer het openbaar vervoer ontbreekt kan er eventueel aanspraak gemaakt worden op het aangepast vervoer. 7

8 Begeleider Begeleiding in het vervoer is primair een taak van de ouders. Als zij niet in staat zijn hun kind te begeleiden, dienen zij zelf voor een oplossing te zorgen. Zo kan ook een familielid, een kennis, een oppas, een van de buren, een ouder van een andere leerling of een klasse assistent de leerling begeleiden. Met de begeleiding van een jongere leerling door een oudere leerling moet uiteraard heel omzichtig worden omgegaan. Een en ander hangt af van factoren als leeftijd, verkeerssituaties en dergelijke. Medische keuring Wanneer aanvragers aangeven dat een leerling gebruik moet maken van aangepast vervoer op grond van een structurele handicap, moet ter onderbouwing een recente medische verklaring worden meegestuurd. Wanneer een recente medische verklaring ontbreekt zal de leerling worden opgeroepen voor een medische keuring. Dit geldt ook wanneer de overgelegde medische verklaring onvoldoende houvast biedt voor een beoordeling van de aanvraag. Het medisch onderzoek wordt uitgevoerd door een door het college aan te wijzen onafhankelijke adviesorganisatie. De kosten van dit externe advies komen voor rekening van het college. Het medisch onderzoek dient zich te richten op de vraag of de leerlingen zelfstandig of onder begeleiding gebruik kan maken van het openbaar vervoer. Daarnaast kan de medische adviesvraag ook zijn of een kind onder begeleiding van een volwassene kan fietsen. De vraag of een leerling gehandicapt is is niet van belang. Het gaat hier om de vraag of de leerling al dan niet zelfstandig of met begeleiding gebruik kan maken van de fiets of het openbaar vervoer. Zo zijn er situaties waarbij een leerling met een bepaalde handicap wel degelijk zelfstandig met het openbaar kan leren reizen. Een gewenningsperiode zal dan meestal noodzakelijk zijn. Daarnaast dient de handicap ook structureel te zijn. Een tijdelijke handicap tot 3 maanden levert geen aanspraak op leerlingenvervoer op. Duurt de tijdelijke handicap langer dan 3 maanden, dan kan aanspraak bestaan op leerlingenvervoer gedurende de periode van herstel/revalidatie echter het college is hiertoe niet verplicht. Eigen bijdrage/drempelbedrag Een drempelbedrag is van toepassing bij leerlingen waarvoor een aanvraag is ingediend naar scholen voor basisonderwijs en speciale scholen voor basisonderwijs. Drempelbedrag wil zeggen dat, rekening houdende met inkomen en afstand, aan de ouders een bijdrage wordt gevraagd in de vervoerskosten. Het drempelbedrag is verschuldigd wanneer het gezamenlijke inkomen in ,- of meer bedroeg. Indien het gezamenlijk inkomen minder dan ,- bedroeg dient u een inkomensverklaring (IB60 formulier) bij te voegen. Het gaat hier om een IB60 formulier van beide ouders, of alleenstaande ouder, of ouder en nieuwe inwonende partner. Het IB60 formulier kunt u aanvragen bij de Belastingdienst via telefoonnummer Zorgt u ervoor dat u uw BurgerServiceNummer bij de hand hebt wanneer u het formulier aanvraagt. Het drempelbedrag is gekoppeld aan de in de Verordening Leerlingenvervoer gemeente Doesburg vastgestelde kilometergrens (6 kilometer). Is de te vervoeren afstand meer dan 6 kilometer dan bestaat er eventuele aanspraak op leerlingenvervoer. De kosten van het vervoer tot aan deze kilometergrens komen voor rekening van de ouders. Dit zijn de kosten van het openbaar vervoer ongeacht of dit daadwerkelijk aanwezig is. Het drempelbedrag voor schooljaar bedraagt 397,14. Het drempelbedrag zal ieder jaar worden aangepast aan de hand van CBS-index. Ouders zijn een drempelbedrag per leerling per schooljaar verschuldigd. Bijdrage naar financiële draagkracht Als de basisschool of school voor speciaal onderwijs meer dan 20 kilometer van het huisadres ligt, bent u naast het drempelbedrag een bijdrage verschuldigd naar financiële draagkracht. Dit is afhankelijk van uw gezamenlijk inkomen. De financiële bijdrage wordt vastgesteld via een in de Verordening Leerlingenvervoer gemeente Doesburg vastgestelde tabel. Voor schooljaar geldt de onderstaande tabel: Inkomen in euro s Eigen bijdragen in euro s Nihil

9 en verder Voor elke extra 5.000: 515 erbij De hierboven genoemde bedragen worden jaarlijks aangepast. Informatie Informatie over het leerlingenvervoer en het aanvraagformulier kunnen worden verkregen bij mevrouw M. Schreijenberg van Cluster Samenleving Beleid & Ontwikkeling op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag tussen 8.00 en uur, telefoon of via 9

Aanvraagformulier leerlingenvervoer: Voortgezet onderwijs

Aanvraagformulier leerlingenvervoer: Voortgezet onderwijs Aanvraagformulier leerlingenvervoer: Voortgezet onderwijs Gemeente Bloemendaal Postbus 201 2050 AE Overveen Form 000045 [versie april 2013 ] Wij verzoeken u, voordat u dit formulier invult, de toelichting

Nadere informatie

Aanvraagformulier leerlingenvervoer scholen voor regulier basisonderwijs, speciale school voor basisonderwijs en speciaal voortgezet onderwijs.

Aanvraagformulier leerlingenvervoer scholen voor regulier basisonderwijs, speciale school voor basisonderwijs en speciaal voortgezet onderwijs. Aanvraagformulier leerlingenvervoer scholen voor regulier basisonderwijs, speciale school voor basisonderwijs en speciaal voortgezet onderwijs. Schooljaar: Lees vóór het invullen de toelichting (pagina

Nadere informatie

2 Gegevens leerling naam, voorletters roepnaam jongen meisje Geboortedatum / BSN / Ophaal adres postcode + woonplaats

2 Gegevens leerling naam, voorletters roepnaam jongen meisje Geboortedatum / BSN / Ophaal adres postcode + woonplaats aanvraag vergoeding vervoerskosten Model C (voortgezet onderwijs) schooljaar 2011 2012 Gemeentehuis Boxtel Markt 1 Postbus 10000 5280 DA Boxtel telefoon 0411 655911 fax 0411 655225 e-mail gemeente@boxtel.nl

Nadere informatie

Aanvraagformulier leerlingenvervoer 2014-2015

Aanvraagformulier leerlingenvervoer 2014-2015 Heeft u het aanvraagformulier onvolledig of onjuist ingevuld? Of heeft u het aanvraagformulier niet ondertekend? Of heeft u de gevraagde verklaring(en) niet meegestuurd? Dan kunnen wij uw aanvraag niet

Nadere informatie

Aanvraag leerlingenvervoer

Aanvraag leerlingenvervoer Aanvraag leerlingenvervoer Schooljaar 2013-2014 Wij verzoeken u, voordat u dit formulier invult, de toelichting te lezen. Het formulier a.u.b. volledig invullen en aankruisen indien van toepassing. Houdt

Nadere informatie

Aanvraagformulier leerlingenvervoer: - scholen voor basisonderwijs - speciale scholen voor basisonderwijs - scholen voor voortgezet onderwijs

Aanvraagformulier leerlingenvervoer: - scholen voor basisonderwijs - speciale scholen voor basisonderwijs - scholen voor voortgezet onderwijs Aanvraagformulier leerlingenvervoer: - scholen voor basisonderwijs - speciale scholen voor basisonderwijs - scholen voor voortgezet onderwijs Alvorens dit formulier in te vullen, de toelichting lezen!

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER LEERLINGENVERVOER SCHOOLJAAR 2015 2016

AANVRAAGFORMULIER LEERLINGENVERVOER SCHOOLJAAR 2015 2016 AANVRAAGFORMULIER LEERLINGENVERVOER SCHOOLJAAR 2015 2016 Wij verzoeken u, voordat u dit formulier invult, de toelichting te lezen. Graag het formulier volledig invullen en aankruisen indien van toepassing.

Nadere informatie

AANVRAAG LEERLINGENVERVOER 2014-2015

AANVRAAG LEERLINGENVERVOER 2014-2015 Gemeente Diemen Afdeling Samenleving t.a.v. L. (Ludy) Bijvank Postbus 191 1110 AD Diemen AANVRAAG LEERLINGENVERVOER 2014-2015 Dit vult de gemeente in Ingekomen: 1. UW PERSOONLIJKE GEGEVENS Gegevens aanvrager

Nadere informatie

Aanvraagformulier leerlingenvervoer 2015-2016

Aanvraagformulier leerlingenvervoer 2015-2016 Postadres: Postbus 140-9500 AC Stadskanaal Tel. (0599) 631 631- Fax (0599) 620 744 Aanvraagformulier leerlingenvervoer 2015-2016 Regulier basisonderwijs / Speciaal basisonderwijs De toekenning voor bekostiging

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER LEERLINGENVERVOER SCHOOLJAAR 2014 2015

AANVRAAGFORMULIER LEERLINGENVERVOER SCHOOLJAAR 2014 2015 AANVRAAGFORMULIER LEERLINGENVERVOER SCHOOLJAAR 2014 2015 Wij verzoeken u, voordat u dit formulier invult, de toelichting te lezen. Volledig invullen en aankruisen indien van toepassing. 1. Gegevens aanvrager

Nadere informatie

Aanvraagformulier leerlingenvervoer 2015-2016

Aanvraagformulier leerlingenvervoer 2015-2016 Postadres: Postbus 140-9500 AC Stadskanaal Tel. (0599) 631 631- Fax (0599) 620 744 Aanvraagformulier leerlingenvervoer 2015-2016 Gehandicapte leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs De toekenning

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER LEERLINGENVERVOER 2016 2017

AANVRAAGFORMULIER LEERLINGENVERVOER 2016 2017 AANVRAAGFORMULIER LEERLINGENVERVOER 2016 2017 Deze aanvraag betreft vervoer naar en van basisonderwijs, speciale school voor basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs 1. Gegevens

Nadere informatie

Vervoerskosten leerlingenvervoer 2016-2017, aanvraagformulier

Vervoerskosten leerlingenvervoer 2016-2017, aanvraagformulier Vervoerskosten leerlingenvervoer 2016-2017, aanvraagformulier Wij vragen u, voordat u het formulier invult, de toelichting te lezen. Denkt u eraan het formulier volledig in te vullen en de verplichte bijlagen

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER LEERLINGENVERVOER 2016 2017. 1 Gegevens leerling(e) Achternaam: Voorvoegsel: Voorletters aanvra(a)g(st)er:

AANVRAAGFORMULIER LEERLINGENVERVOER 2016 2017. 1 Gegevens leerling(e) Achternaam: Voorvoegsel: Voorletters aanvra(a)g(st)er: AANVRAAGFORMULIER LEERLINGENVERVOER 2016 2017 Datum ontvangst aanvraag: In te vullen door de gemeente Deze aanvraag betreft vervoer naar en van basisonderwijs, speciale school voor basisonderwijs, (voortgezet)

Nadere informatie

Aanvraagformulier leerlingenvervoer 2015-2016

Aanvraagformulier leerlingenvervoer 2015-2016 Postadres: Postbus 140-9500 AC Stadskanaal Tel. (0599) 631 631- Fax (0599) 620 744 Aanvraagformulier leerlingenvervoer 2015-2016 (Voortgezet) speciaal onderwijs De toekenning voor bekostiging van de vervoerskosten

Nadere informatie

Aanvraagformulier bekostiging vervoerskosten schoolbezoek 2016/2017 (Speciaal) basisonderwijs/ Speciaal onderwijs/ (Speciaal) voortgezet onderwijs.

Aanvraagformulier bekostiging vervoerskosten schoolbezoek 2016/2017 (Speciaal) basisonderwijs/ Speciaal onderwijs/ (Speciaal) voortgezet onderwijs. Let op! Als u dit formulier met pen invult, graag in blokletters invullen!! Aanvraagformulier bekostiging vervoerskosten schoolbezoek 2016/2017 (Speciaal) basisonderwijs/ Speciaal onderwijs/ (Speciaal)

Nadere informatie

Aanvraagformulier leerlingenvervoer SCHOOLJAAR 2015-2016. 1. Gegevens leerling. 2. Gegevens aanvrager. 3. Soort onderwijs:

Aanvraagformulier leerlingenvervoer SCHOOLJAAR 2015-2016. 1. Gegevens leerling. 2. Gegevens aanvrager. 3. Soort onderwijs: Aanvraagformulier leerlingenvervoer SCHOOLJAAR 2015-2016 Wij verzoeken u dit formulier volledig in te vullen en het vakje aankruisen indien van toepassing. Uw aanvraag wordt voor de aanvang van het schooljaar

Nadere informatie

Aanvraagformulier leerlingenvervoer 2015-2016

Aanvraagformulier leerlingenvervoer 2015-2016 Aanvraagformulier leerlingenvervoer 2015-2016 Wij verzoeken u, voordat u dit formulier invult, de toelichting te lezen. Let op: onjuist of onvolledig invullen van dit formulier kan leiden tot vertraging

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER LEERLINGENVERVOER SCHOOLJAAR 2015-2016

AANVRAAGFORMULIER LEERLINGENVERVOER SCHOOLJAAR 2015-2016 AANVRAAGFORMULIER LEERLINGENVERVOER SCHOOLJAAR 2015-2016 Versie 01 02 2012 Lees de toelichting voordat u dit formulier invult. S.v.p. de vragen volledig invullen en het vakje aankruisen indien van toepassing

Nadere informatie

Aanvraag leerlingenvervoer Schooljaar 2014-2015

Aanvraag leerlingenvervoer Schooljaar 2014-2015 Aanvraag leerlingenvervoer Schooljaar 2014-2015 Basisonderwijs, speciale school voor basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER LEERLINGENVERVOER SCHOOLJAAR 2016-2017

AANVRAAGFORMULIER LEERLINGENVERVOER SCHOOLJAAR 2016-2017 AANVRAAGFORMULIER LEERLINGENVERVOER SCHOOLJAAR 2016-2017 1. Gegevens aanvrager Naam ouder(s) / verzorger(s) / voogd(en)* Burgerservicenummer (BSN) Adres Postcode + woonplaats Telefoonnummer / mobiel nummer

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER LEERLINGENVERVOER SCHOOLJAAR 2015-2016

AANVRAAGFORMULIER LEERLINGENVERVOER SCHOOLJAAR 2015-2016 Soestdijkseweg Zuid 173 3721 AB Bilthoven Postbus 300 3720 AH Bilthoven T (030) 228 94 11 F (030) 228 94 57 info@debilt.nl www.debilt.nl In te vullen door de gemeente: ZAAKNUMMER: AANVRAAGFORMULIER LEERLINGENVERVOER

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER LEERLINGENVERVOER

AANVRAAGFORMULIER LEERLINGENVERVOER AANVRAAGFORMULIER LEERLINGENVERVOER Basisonderwijs, speciale school voor basisonderwijs, speciaal onderwijs (voortgezet) en voortgezet onderwijs SCHOOLJAAR 2015/2016 Gemeente Voorschoten Afdeling Publiekszaken

Nadere informatie

Aanvraagformulier leerlingenvervoer 2012-2013

Aanvraagformulier leerlingenvervoer 2012-2013 Aanvraagformulier leerlingenvervoer 2012-2013 Een niet getekend, onvolledig of onjuist ingevuld formulier kan niet in behandeling worden genomen en wordt ter verbetering teruggezonden. Dit geldt eveneens

Nadere informatie

Leerlingenvervoer naar school van school

Leerlingenvervoer naar school van school Leerlingenvervoer naar school van school Alle kinderen hebben recht op onderwijs. Ouders en verzorgers moeten er zelf voor zorgen dat hun kinderen elke dag naar school kunnen. Het uitgangspunt is dat u

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016. Wij verzoeken u, voordat u het formulier invult, de toelichting (blz. 7) te lezen! 1. Gegevens aanvrager. 2.

Schooljaar 2015-2016. Wij verzoeken u, voordat u het formulier invult, de toelichting (blz. 7) te lezen! 1. Gegevens aanvrager. 2. Schooljaar 2015-2016 Aanvraagformulier leerlingenvervoer scholen voor basisonderwijs, speciale scholen voor basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs Wij verzoeken u, voordat

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VERGOEDING LEERLINGENVERVOER SCHOOLJAAR 2012-2013

AANVRAAGFORMULIER VERGOEDING LEERLINGENVERVOER SCHOOLJAAR 2012-2013 AANVRAAGFORMULIER VERGOEDING LEERLINGENVERVOER SCHOOLJAAR 2012-2013 1. Gegevens van de leerling BSN... Voornaam Achternaam Verblijf Postcode/woonplaats Geboortedatum Geslacht man vrouw Telefoonnummer (ouders)

Nadere informatie

Als de leerling niet op het hierboven ingevulde adres woont, vul dan hieronder in waar de leerling wél woont.

Als de leerling niet op het hierboven ingevulde adres woont, vul dan hieronder in waar de leerling wél woont. AANVRAAGFORMULIER VERVOERSKOSTEN LEERLINGENVERVOER SCHOOLJAAR 2015-2016 Raadhuisplein 1 Postbus 50 5680 AB Best A Tel. : 14 0499 Fax : 0499-360232 info@gemeentebest.nl www.gemeentebest.nl IBAN:NL08BNGH028.50.01.051

Nadere informatie

Aanvraagformulier vergoeding vervoerskosten schoolbezoek Gemeente Oostzaan Schooljaar 2016-2017

Aanvraagformulier vergoeding vervoerskosten schoolbezoek Gemeente Oostzaan Schooljaar 2016-2017 Aanvraagformulier vergoeding vervoerskosten schoolbezoek Gemeente Oostzaan Schooljaar 2016-2017 U kunt dit formulier ingevuld opsturen naar: Gemeente Oostzaan t.a.v. Leerlingenvervoer Postbus 20 1530 AA

Nadere informatie

TEGEMOETKOMING LEERLINGENVERVOER AANVRAGEN SCHOOLJAAR 2015-2016

TEGEMOETKOMING LEERLINGENVERVOER AANVRAGEN SCHOOLJAAR 2015-2016 Gemeente Veghel Afdeling KlantContactCentrum Antwoordnummer 52 5460 VB Veghel TEGEMOETKOMING LEERLINGENVERVOER AANVRAGEN SCHOOLJAAR 2015-2016 Om uw aanvraag zo goed mogelijk te kunnen behandelen is dit

Nadere informatie

jonger dan 9 jaar 9 jaar of ouder 2012 Geslacht man vrouw Straatnaam Huisnummer Huisletter/huisnummertoevoeging Postcode Woonplaats

jonger dan 9 jaar 9 jaar of ouder 2012 Geslacht man vrouw Straatnaam Huisnummer Huisletter/huisnummertoevoeging Postcode Woonplaats AANVRAAGFORMULIER VERGOEDING LEERLINGENVERVOER SCHOOLJAAR 2012-2013 1. Gegevens van de aanvrager(s) Naam ouder(s)/verzorger(s) Woonplaats (ouders) Mobiele nummer (ouders) De door u verstrekte gegevens

Nadere informatie

- - nee, u komt in beginsel niet in aanmerking voor een voorziening in het Leerlingenvervoer

- - nee, u komt in beginsel niet in aanmerking voor een voorziening in het Leerlingenvervoer Dit formulier zenden aan: Gemeente Stede Broec T.a.v. taakveld Educatie Postbus 20 1610 AA Bovenkarspel Of afgeven op het gemeentehuis: De Middend 2 te Bovenkarspel Aanvraag Voorziening Leerlingenvervoer

Nadere informatie

Vraag 1 Gegevens aanvrager Achternaam, voorvoegsel, voorletters aanvrager:. anders, namelijk..

Vraag 1 Gegevens aanvrager Achternaam, voorvoegsel, voorletters aanvrager:. anders, namelijk.. Aanvraagformulier leerlingenvervoer ALGEMEEN DEEL Schooljaar 2015-2016 Gemeente VLAGTWEDDE Adres: Postbus 14, 9550 AA SELLINGEN Telefoonnr:0599-320293. Email: roeltammenga@vlagtwedde.nl Wij verzoeken u,

Nadere informatie

Let op: bent u co-ouder? Dan dienen beide ouders van de leerling een aanvraag in te dienen.

Let op: bent u co-ouder? Dan dienen beide ouders van de leerling een aanvraag in te dienen. invullen iinvullen Aanvraag verlenging leerlingenvervoer 2016/2017 Sociale Zaken en Werkgelegenheid Inkomensondersteuning Voordat u het formulier invult, raden wij u aan eerst de begeleidende brief te

Nadere informatie

Lees voor het invullen van dit formulier eerst de toelichting.

Lees voor het invullen van dit formulier eerst de toelichting. invullen iinvullen Aanvraag leerlingenvervoer 2015/2016 Lees voor het invullen van dit formulier eerst de toelichting. Sociale Zaken en Werkgelegenheid Inkomensondersteuning Stadskantoor Lübeckplein 2

Nadere informatie

Gegevens leerling Roepna(a)m(en) Achternaam. Geboortedatum. Geslacht. Adres. Postcode. Woonplaats

Gegevens leerling Roepna(a)m(en) Achternaam. Geboortedatum. Geslacht. Adres. Postcode. Woonplaats Aanvraagformulier vergoeding leerlingenvervoer schooljaar 2014-2015 Aanvraagformulier voor leerlingenvervoer naar basisonderwijs, speciale school voor basisonderwijs en (voorgezet) speciaal onderwijs en

Nadere informatie

Aanvraagformulier leerlingenvervoer 2009-2010

Aanvraagformulier leerlingenvervoer 2009-2010 Gemeente : Zoetermeer, Welzijn/Beleid, leerlingzaken Adres : Postbus 15, 2700 AA Zoetermeer E-mail : leerlingenvervoer@zoetermeer.nl Telefoonnr. : (079) 346 9149 (tussen 9.30 en 14.00 uur) Aanvraagformulier

Nadere informatie

Aanvraagformulier vergoeding leerlingenvervoer voor voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs - schooljaar 2015-2016

Aanvraagformulier vergoeding leerlingenvervoer voor voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs - schooljaar 2015-2016 Aanvraagformulier vergoeding leerlingenvervoer voor voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs - schooljaar 2015-2016 Gebruik bij het invullen van dit formulier de toelichting. 1. Gegevens van

Nadere informatie

Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Boxtel 2013. Mei 2013

Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Boxtel 2013. Mei 2013 Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Boxtel 2013 Mei 2013 1. Inleiding De wettelijke basis voor het leerlingenvervoer is vastgelegd in de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra

Nadere informatie

Aanvraagformulier leerlingenvervoer

Aanvraagformulier leerlingenvervoer Kantooradres: Oldehoofsterkerkhof 2 8911 DH Leeuwarden Postadres: Postbus 21000 8900 JA Leeuwarden Telefoon 14 058 gemeente@leeuwarden.nl Aanvraagformulier leerlingenvervoer Toelichting op dit formulier

Nadere informatie

Aanvraagformulier vergoeding kosten leerlingenvervoer schooljaar 2016-2017

Aanvraagformulier vergoeding kosten leerlingenvervoer schooljaar 2016-2017 Aanvraagformulier vergoeding kosten leerlingenvervoer schooljaar 2016-2017 Lees voor het invullen van dit formulier eerst de toelichting. U dient alle vragen te beantwoorden. Alleen wanneer verwezen wordt

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ AANVRAAGFORMULIER LEERLINGENVERVOER

TOELICHTING BIJ AANVRAAGFORMULIER LEERLINGENVERVOER TOELICHTING BIJ AANVRAAGFORMULIER LEERLINGENVERVOER Algemeen Formulieren die onjuist of onvolledig zijn ingevuld, neemt de gemeente NIET in behandeling. Ze worden naar de aanvrager teruggestuurd. De aanvrager

Nadere informatie

Aanvraagformulier leerlingenvervoer 2014-2015

Aanvraagformulier leerlingenvervoer 2014-2015 Aanvraagformulier leerlingenvervoer 2014-2015 1. Gegevens kind Naam kind Roepnaam Adres Postcode en woonplaats Geboortedatum 2. Gegevens aanvrager Ouder(s) / Verzorger(s) / Voogd(en) (doorhalen wat niet

Nadere informatie

Toelichting op de aanvraag leerlingenvervoer schooljaar 2015/2016

Toelichting op de aanvraag leerlingenvervoer schooljaar 2015/2016 iweten Toelichting op de aanvraag leerlingenvervoer schooljaar 2015/2016 Algemeen Voor de beoordeling van het recht op een tegemoetkoming in de kosten van vervoer wordt er uitgegaan van de kosten van het

Nadere informatie

Schooljaar 2011-2012. Wij verzoeken u, voordat u het formulier invult, de toelichting (blz. 6) te lezen! 1. Gegevens aanvrager. 2.

Schooljaar 2011-2012. Wij verzoeken u, voordat u het formulier invult, de toelichting (blz. 6) te lezen! 1. Gegevens aanvrager. 2. Schooljaar 2011-2012 Aanvraagformulier leerlingenvervoer scholen voor basisonderwijs, speciale scholen voor basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs Wij verzoeken u, voordat

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR VERVOER NAAR HET (SPECIAAL) BASISONDERWIJS OF VOORTGEZET (SPECIAAL) ONDERWIJS IN SCHOOLJAAR 2013-2014

AANVRAAGFORMULIER VOOR VERVOER NAAR HET (SPECIAAL) BASISONDERWIJS OF VOORTGEZET (SPECIAAL) ONDERWIJS IN SCHOOLJAAR 2013-2014 LKET LEERLINGENVERVER STATINSPARK 29d 4462 DC GES AANVRAAGFRMULIER VR VERVER NAAR HET (SPECIAAL) BASISNDERWIJS F VRTGEZET (SPECIAAL) NDERWIJS IN SCHLJAAR 2013-2014 * Doorhalen wat niet van toepassing is

Nadere informatie

Aanvraagformulier vergoeding kosten leerlingenvervoer schooljaar 2014-2015

Aanvraagformulier vergoeding kosten leerlingenvervoer schooljaar 2014-2015 Aanvraagformulier vergoeding kosten leerlingenvervoer schooljaar 2014-2015 Lees voor het invullen van dit formulier eerst de toelichting. U dient alle vragen volledig te beantwoorden. Alleen wanneer verwezen

Nadere informatie

Aanvraag voorziening Leerlingenvervoer Algemeen Deel

Aanvraag voorziening Leerlingenvervoer Algemeen Deel Aanvraag voorziening Leerlingenvervoer Algemeen Deel Schooljaar Dit formulier opsturen naar: Gemeente Heerlen Afdeling Welzijn Postbus 1 6400 AA Heerlen 14 045 +31(0)45 560 50 40 www.heerlen.nl Heeft de

Nadere informatie

Aanvraag voorziening leerlingenvervoer

Aanvraag voorziening leerlingenvervoer Aanvraag voorziening leerlingenvervoer In de brochure leerlingenvervoer kunt u vinden of uw kind in aanmerking komt voor een vervoersvoorziening. In de brochure servicenormen staan regels voor ouders en

Nadere informatie

Aanvraag leerlingenvervoer schooljaar 2013 / 2014

Aanvraag leerlingenvervoer schooljaar 2013 / 2014 Aanvraag leerlingenvervoer schooljaar 2013 / 2014 Wanneer dit formulier invullen? Wanneer u in aanmerking wilt komen voor een vergoeding voor het leerlingenvervoer van en naar school. Overige informatie

Nadere informatie

Leerlingenvervoer. Aanvraag

Leerlingenvervoer. Aanvraag Leerlingenvervoer speciaal onderwijs (SO) voortgezet speciaal onderwijs (VSO) basisonderwijs (BO) voortgezet onderwijs (VO) Aanvraag Als uw kind naar het voortgezet speciaal onderwijs (VSO), basisonderwijs

Nadere informatie

Leerlingenvervoer in Kampen 2015-2016

Leerlingenvervoer in Kampen 2015-2016 Leerlingenvervoer in Kampen 2015-2016 Alle kinderen hebben recht op onderwijs. Ouders en verzorgers moeten er zelf voor zorgen dat hun kinderen elke dag naar school kunnen. Meestal is dat geen probleem.

Nadere informatie

Aanvraag Voorziening Leerlingenvervoer Schooljaar 2016/2017 Fietsvergoeding, openbaar vervoer en eigen vervoer Wat vraagt u aan?

Aanvraag Voorziening Leerlingenvervoer Schooljaar 2016/2017 Fietsvergoeding, openbaar vervoer en eigen vervoer Wat vraagt u aan? Aanvraag Voorziening Leerlingenvervoer Schooljaar 2016/2017 Fietsvergoeding, openbaar vervoer en eigen vervoer Wat vraagt u aan? Met dit formulier kunt u een vergoeding in de reiskosten naar school aanvragen

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016. Leerlingenvervoer in Almere. Vóór 1 juni aanvragen, ieder schooljaar weer!

Schooljaar 2015-2016. Leerlingenvervoer in Almere. Vóór 1 juni aanvragen, ieder schooljaar weer! Schooljaar 2015-2016 Leerlingenvervoer in Almere Vóór 1 juni aanvragen, ieder schooljaar weer! 2 Leerlingenvervoer in Almere Alle kinderen hebben recht op onderwijs. Ouders en verzorgers moeten er zelf

Nadere informatie

Aanvraag Leerlingenvervoer 2015-2016

Aanvraag Leerlingenvervoer 2015-2016 Aanvraag Leerlingenvervoer 2015-2016 Waarom dit formulier? Met dit formulier vraagt u voor de eerste keer leerlingenvervoer aan voor uw kind. Terugsturen Stuur het ingevulde formulier naar en eventuele

Nadere informatie

Aanvraagformulier Leerlingenvervoer (aangepast vervoer voor het schooljaar 2016-2017)

Aanvraagformulier Leerlingenvervoer (aangepast vervoer voor het schooljaar 2016-2017) Zorgloket (0546 580990) Aanvraagformulier Leerlingenvervoer (aangepast vervoer voor het schooljaar 2016-2017) 1. Persoonlijke gegevens aanvrager (ouders of verzorgers) leerling naam en voorletters man/vrouw

Nadere informatie

Sector : II Nr. : besluit: vast te stellen de volgende: VERORDENING LEERLINGENVERVOER 2015. 1 Algemene bepalingen

Sector : II Nr. : besluit: vast te stellen de volgende: VERORDENING LEERLINGENVERVOER 2015. 1 Algemene bepalingen Sector : II Nr. : De raad van de gemeente Ferwerderadiel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 maart 2015, nummer gelet op de artikelen 4 van de Wet op het primair onderwijs, 4 van

Nadere informatie

Toelichting bij de aanvraagformulieren vergoeding vervoerskosten voor schoolbezoek voor de inwoners van de gemeente Woerden - Schooljaar 2015-2016

Toelichting bij de aanvraagformulieren vergoeding vervoerskosten voor schoolbezoek voor de inwoners van de gemeente Woerden - Schooljaar 2015-2016 Toelichting bij de aanvraagformulieren vergoeding vervoerskosten voor schoolbezoek voor de inwoners van de gemeente Woerden - Schooljaar 2015-2016 De regeling vervoerskosten geldt voor scholen voor basisonderwijs,

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Amsterdams Leerlingenvervoer 2010-2011

Gemeente Amsterdam Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Amsterdams Leerlingenvervoer 2010-2011 Gemeente Amsterdam Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Amsterdams Leerlingenvervoer 2010-2011 Inhoudsopgave 3 Het leerlingenvervoer in Amsterdam DMO Team Leerlingenvervoer 4 Voor wie? Voorwaarden en beleid

Nadere informatie

Leerlingenvervoer. Wanneer komt uw kind hiervoor in aanmerking?

Leerlingenvervoer. Wanneer komt uw kind hiervoor in aanmerking? Leerlingenvervoer Wanneer komt uw kind hiervoor in aanmerking? In deze folder kunt u lezen wanneer uw kind in aanmerking komt voor het leerlingenvervoer. De meeste ouders met één of meer schoolgaande kinderen

Nadere informatie

Aanvraagformulier LEERLINGENVERVOER

Aanvraagformulier LEERLINGENVERVOER Aanvraagformulier LEERLINGENVERVOER Met dit formulier kunt u leerlingenvervoer aanvragen. Vul het formulier volledig in en vergeet niet uw handtekening te plaatsen. Op www.tilburg.nl vindt u meer informatie

Nadere informatie

Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Hattem 2015

Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Hattem 2015 Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Hattem 2015 1. Inleiding Op 8 december 2014 heeft de gemeenteraad de verordening leerlingenvervoer gemeente Hattem 2015 vastgesteld. Gemeenten zijn wettelijk verplicht

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER LEERLINGENVERVOER schooljaar 2013-2014. Naam ouder/verzorger/voogd:.. Postcode en woonplaats: Telefoonnummer:... Mobiel:.

AANVRAAGFORMULIER LEERLINGENVERVOER schooljaar 2013-2014. Naam ouder/verzorger/voogd:.. Postcode en woonplaats: Telefoonnummer:... Mobiel:. Vraag 1: Gegevens aanvrager AANVRAAGFORMULIER LEERLINGENVERVOER schooljaar 2013-2014 Naam ouder/verzorger/voogd:.. Adres: Postcode en woonplaats: Telefoonnummer:... Mobiel:. E-mailadres: Bank/girorekening:..

Nadere informatie

Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Leeuwarden 2014

Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Leeuwarden 2014 Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Leeuwarden 2014 Inleiding Ieder kind heeft recht op passend onderwijs. In sommige gevallen kunnen kinderen niet zelfstandig naar school. Wanneer aan bepaalde criteria

Nadere informatie

- Lees de toelichting voordat u dit formulier invult. - Alleen volledig ingevulde en ondertekende formulieren worden in behandeling genomen.

- Lees de toelichting voordat u dit formulier invult. - Alleen volledig ingevulde en ondertekende formulieren worden in behandeling genomen. L R L I N G N V R V O R G M N W S L A N D,, F (0174) 673 600 leerlingenvervoer@gemeentewestland.nl - Lees de toelichting voordat u dit formulier invult. - Alleen volledig ingevulde en ondertekende formulieren

Nadere informatie

Aanvraag leerlingenvervoer schooljaar 2015-2016

Aanvraag leerlingenvervoer schooljaar 2015-2016 Aanvraag leerlingen schooljaar 2015-2016 De gemeente is verplicht een regeling vast te stellen waarin de bekostiging van het van leerlingen van huis naar school wordt geregeld. In Krimpen aan den IJssel

Nadere informatie

1 Algemene bepalingen

1 Algemene bepalingen Nummer: 190-31 Portefeuillehouder: G. Bekhuis Onderwerp: Vaststellen Verordening leerlingenvervoer gemeente Waterland 2014 De raad van de gemeente Waterland, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders;

Nadere informatie

TOELICHTING AANVRAAGFORMULIERVERGOEDING SCHOOLVERVOER

TOELICHTING AANVRAAGFORMULIERVERGOEDING SCHOOLVERVOER TOELICHTING AANVRAAGFORMULIERVERGOEDING SCHOOLVERVOER Wij verzoeken u voordat u het aanvraagformulier invult, deze toelichting te lezen. Algemeen De regeling voor het leerlingenvervoer is bedoeld voor

Nadere informatie

Verordening leerlingenvervoer

Verordening leerlingenvervoer Verordening leerlingenvervoer De raad van de gemeente Reimerswaal, gelezen het voorstel van het college burgemeester en wethouders, nummer 11. 036121 gelet op de artikelen 4 van de Wet op het primair onderwijs,

Nadere informatie

De raad van de gemeente Heusden, in zijn openbare vergadering van 22 maart 2011 ;

De raad van de gemeente Heusden, in zijn openbare vergadering van 22 maart 2011 ; De raad van de gemeente Heusden, in zijn openbare vergadering van 22 maart 2011 ; gelezen het voorstel van het college van 22 februari 2011, gelet op de artikelen 4 van de Wet op het primair onderwijs

Nadere informatie

Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Coevorden

Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Coevorden Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Coevorden 2012 Inleiding Op 10 juli 2012 heeft de gemeenteraad de verordening leerlingenvervoer gemeente Coevorden 2012 vastgesteld. Gemeenten zijn wettelijk verplicht

Nadere informatie

Leerlingenvervoer. voor kinderen die niet zelfstandig naar school kunnen

Leerlingenvervoer. voor kinderen die niet zelfstandig naar school kunnen Leerlingenvervoer voor kinderen die niet zelfstandig naar school kunnen Leerlingenvervoer Antwoorden op vragen In de gemeente Renswoude kunnen sommige kinderen onder bepaalde omstandigheden vervoerd worden

Nadere informatie

Bijlage 1: Verordening G.R. leerlingenvervoer Maastricht-Heuvelland, gemeente Eijsden-Margraten 2014

Bijlage 1: Verordening G.R. leerlingenvervoer Maastricht-Heuvelland, gemeente Eijsden-Margraten 2014 Bijlage 1: Verordening G.R. leerlingenvervoer Maastricht-Heuvelland, gemeente Eijsden-Margraten 2014 0 Inhoud: blz Paragraaf 1 Algemene bepalingen 2 Paragraaf 2 Paragraaf 3 Paragraaf 4 Paragraaf 5 Bepalingen

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 25 november 2008, Nr. MO/2008/2759;

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 25 november 2008, Nr. MO/2008/2759; Dordrecht Ontwerp besluit De RAAD van de gemeente Dordrecht; Raadsgriffie Spuiboulevard 238 3311 GR Dordrecht gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 25 november 2008, Nr.

Nadere informatie

Agendapunt: 9. Nr.: 18. De raad van de gemeente Slochteren; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.

Agendapunt: 9. Nr.: 18. De raad van de gemeente Slochteren; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. Nr.: 18 Agendapunt: 9 De raad van de gemeente Slochteren; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. gelet op de artikel 4 van de Wet op het primair onderwijs; de Wet op de expertisecentra

Nadere informatie

Beleidsregels 2012. ter uitvoering van de. Verordening Leerlingenvervoer

Beleidsregels 2012. ter uitvoering van de. Verordening Leerlingenvervoer Beleidsregels 2012 ter uitvoering van de Verordening Leerlingenvervoer Gemeente Weert 2012 Beleidsregels leerlingenvervoer Inleiding In deze notitie wordt nader ingegaan op afspraken, regels en mogelijkheden

Nadere informatie

Beleidsregels bij de Verordening leerlingenvervoer gemeente Medemblik 2015 (hierna te noemen de verordening)

Beleidsregels bij de Verordening leerlingenvervoer gemeente Medemblik 2015 (hierna te noemen de verordening) Bijlage 3 (IO-15-21976) Beleidsregels bij de Verordening leerlingenvervoer gemeente Medemblik 2015 (hierna te noemen de verordening) Aanleiding Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

( Leusden. Verordening leerlingenvervoer gemeente Leusden 185541 MÏX

( Leusden. Verordening leerlingenvervoer gemeente Leusden 185541 MÏX Verordening leerlingenvervoer gemeente Leusden ( Leusden De raad van de gemeente Leusden, gelezen het voorstel van het college van 8 mei 2012, gelet op de artikelen 4 van de Wet op het primair onderwijs,

Nadere informatie

Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Nederweert 2014

Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Nederweert 2014 Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Nederweert, Gelezen het voorstel nr. B&W-14-03988; Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht, gelet op de artikelen

Nadere informatie

Artikel 20 Bekostiging vervoerskosten van gehandicapte leerlingen voor scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs

Artikel 20 Bekostiging vervoerskosten van gehandicapte leerlingen voor scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs Beleidsregels leerlingenvervoer Inleiding Het vervoer van leerlingen van huis naar school en terug is in eerste instantie een verantwoordelijkheid van de (pleeg)ouders*. Deze verantwoordelijkheid kunnen

Nadere informatie

VERORDENING LEERLINGENVERVOER GEMEENTE TYTSJERKSTERADIEL 2016

VERORDENING LEERLINGENVERVOER GEMEENTE TYTSJERKSTERADIEL 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Tytsjerksteradiel. Nr. 113114 27 november 2015 VERORDENING LEERLINGENVERVOER GEMEENTE TYTSJERKSTERADIEL 2016 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijving

Nadere informatie

BELEIDSREGEL LEERLINGENVERVOER HELMOND 2015. Burgemeester en wethouders van Helmond. Collegevoorstel. B e s l u i t

BELEIDSREGEL LEERLINGENVERVOER HELMOND 2015. Burgemeester en wethouders van Helmond. Collegevoorstel. B e s l u i t BELEIDSREGEL LEERLINGENVERVOER HELMOND 2015 Burgemeester en wethouders van Helmond Collegevoorstel B e s l u i t vast te stellen de Beleidsregel Leerlingenvervoer Helmond 2015 in te trekken de Beleidsregel

Nadere informatie

Formulier en gedragsverklaringen volledig invullen, onderteken en aankruisen wat van toepassing is.

Formulier en gedragsverklaringen volledig invullen, onderteken en aankruisen wat van toepassing is. de Hofnar 15 Aanvraag vervoersvoorziening Postbus 10100 per touringcar naar Pius-X 5550 GA Valkenswaard Praktijkonderwijs te Bladel tel. (040) 208 34 44 schooljaar 2016-2017 e-mail gemeente@valkenswaard.nl

Nadere informatie

Beleidsregels leerlingenvervoer Katwijk 2014

Beleidsregels leerlingenvervoer Katwijk 2014 Beleidsregels leerlingenvervoer Katwijk 2014 Inleiding Het vervoer van leerlingen van huis naar school en terug is in eerste instantie een verantwoordelijkheid van de ouders. Deze verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Amsterdams Leerlingenvervoer 2009-2010

Gemeente Amsterdam Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Amsterdams Leerlingenvervoer 2009-2010 Gemeente Amsterdam Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Amsterdams Leerlingenvervoer 2009-2010 Inhoudsopgave 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 Het leerlingenvervoer in Amsterdam Elke dag gaan duizenden Amsterdamse

Nadere informatie

In de afgelopen tijd hebben zich enkele situaties voorgedaan die het noodzakelijk maken de verordening aan te passen.

In de afgelopen tijd hebben zich enkele situaties voorgedaan die het noodzakelijk maken de verordening aan te passen. RAADSVOORSTEL Doel: besluitvormend voorstelnummer Vergadering 2012-29 10 mei 2012 registratienummer portefeuillehouder 12248 C.P. van Velzen behandelend ambtenaar doorkiesnummer Patricia Hoogervorst 0252-783

Nadere informatie

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de Verordening leerlingenvervoer gemeente Oosterhout 2014 (verder: Verordening leerlingenvervoer);

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de Verordening leerlingenvervoer gemeente Oosterhout 2014 (verder: Verordening leerlingenvervoer); Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Oosterhout 2014 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oosterhout; overwegende dat: - het ten behoeve van een praktische uitvoering van het

Nadere informatie

BELEIDSREGELS Leerlingenvervoer

BELEIDSREGELS Leerlingenvervoer BELEIDSREGELS Leerlingenvervoer Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Aalburg op 22 december 2015. HOOFDSTUK 1 Algemeen Artikel 1 Begripsomschrijvingen Aanvrager: Ouder(s), verzorger(s)

Nadere informatie

Leven in Bladel is samen toekomst maken *R2010.089*

Leven in Bladel is samen toekomst maken *R2010.089* Leven in Bladel is samen toekomst maken *R2010.089* Nummer : R2010.089 Onderwerp : Bezuinigingen leerlingenvervoer Aan de Raad Samenvatting De gemeenteraad heeft met de begrotingsbehandeling 2010 een taakstellende

Nadere informatie

Leerlingenvervoer. onderwerp. dienst. Inwonerszaken. Uw kind veilig. op school

Leerlingenvervoer. onderwerp. dienst. Inwonerszaken. Uw kind veilig. op school onderwerp Inwonerszaken dienst Leerlingenvervoer op school Uw kind veilig Leerlingenvervoer gemeente Arnhem De meeste kinderen lopen of fietsen naar hun school. Ouders/verzorgers moeten er in beginsel

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 maart 2015, nr. RV15.03;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 maart 2015, nr. RV15.03; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Uithoorn. Nr. 32262 15 april 2015 Verordening Leerlingenvervoer Uithoorn 2015; De raad van Uithoorn; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

A AN M E L D F O R M U LIER

A AN M E L D F O R M U LIER A AN M E L D F O R M U LIER G e g e v e n s m. b. t. h e t k i n d Wij vragen u goed te letten op de spelling van de naam van het kind. De naam moet precies zo geschreven zijn als in het bevolkingsregister.

Nadere informatie

Wijzigingen in de verordening leerlingenvervoer Gemeente Eemsmond + toelichting

Wijzigingen in de verordening leerlingenvervoer Gemeente Eemsmond + toelichting Wijzigingen in de verordening leerlingenvervoer Gemeente Eemsmond + toelichting De Verordening leerlingenvervoer Gemeente Eemsmond wordt als volgt gewijzigd. A Artikel 1 Begripsomschrijving wordt: 1. In

Nadere informatie

Aan: Gemeente Ede en deelnemers medemaken Leerlingenvervoer t.a.v. Mw Susan van der Zwaag Postbus 9022 6710 HK Ede

Aan: Gemeente Ede en deelnemers medemaken Leerlingenvervoer t.a.v. Mw Susan van der Zwaag Postbus 9022 6710 HK Ede Aan: Gemeente Ede en deelnemers medemaken Leerlingenvervoer t.a.v. Mw Susan van der Zwaag Postbus 9022 6710 HK Ede Betreft: Aanbevelingen medemaken Leerlingenvervoer Ede, 3 februari 2015 Geachte Mw van

Nadere informatie

Deel A regulier basisonderwijs / speciale school voor basisonderwijs (SBO)

Deel A regulier basisonderwijs / speciale school voor basisonderwijs (SBO) Deel A regulier basisonderwijs / speciale school voor basisonderwijs (SBO) 1. Soort leerlingenvervoer Fietsvergoeding 1a. Kan de leerling met de fiets naar school? Ja, de leerling kan zelfstandig met de

Nadere informatie

Deze brief gaat over reiskosten. Wij denken dat dit voor u van belang is omdat uw kind elke dag met het openbaar vervoer reist.

Deze brief gaat over reiskosten. Wij denken dat dit voor u van belang is omdat uw kind elke dag met het openbaar vervoer reist. Aan de ouders/verzorgers van leerlingen in het Gereformeerd Voortgezet Onderwijs Zwolle, mei 2014 Ons kenmerk: 14-21.GH.lz Betreft: Tegemoetkoming reiskosten naar Gereformeerd Voortgezet Onderwijs (VO)

Nadere informatie

Gemeente Albrandsuuaard

Gemeente Albrandsuuaard RAADSBESLUIT Gemeente Albrandsuuaard Besluit nr.: 125916 Onderwerp: Verordening Leerlingenvervoer 2013 Albrandswaard De raad van de gemeente Albrandswaard; Gezien het voorstel van het college van de gemeente

Nadere informatie

GEMEENTE ROERMOND. Aan de commissie Burgers en Samenleving. Commissienotitie (voor kennisgeving) Datum: 19 december 2011 Portefeuille: BS

GEMEENTE ROERMOND. Aan de commissie Burgers en Samenleving. Commissienotitie (voor kennisgeving) Datum: 19 december 2011 Portefeuille: BS ^ 1^ gemeente Roermond GEMEENTE ROERMOND Commissienotitie (voor kennisgeving) Datum: 19 december 2011 Portefeuille: BS Steller: G. Ridderbecks Afdeling: Welzijn tel. no.: 359 954 verordening leedingenvervoer

Nadere informatie

*) Raadpleeg de informatie van de school of de website van de vervoerder

*) Raadpleeg de informatie van de school of de website van de vervoerder Tegemoetkoming reiskosten naar Gereformeerd Onderwijs (VO) Aanvraagformulier 2013-2014 Dit formulier uiterlijk 1 juli 2013 inleveren. [naam + adres contactpersoon school] Gegevens leerling(en): Naam leerling:..

Nadere informatie

Verordening Leerlingenvervoer gemeente Oosterhout 2014

Verordening Leerlingenvervoer gemeente Oosterhout 2014 Verordening Leerlingenvervoer gemeente Oosterhout 2014 De raad van de gemeente Oosterhout; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 1 april 2014; gelet op de artikelen 4

Nadere informatie