innovatie technologie wetenschap Financiering van innovatie in Vlaanderen De venture capital sector in internationaal perspectief

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "innovatie technologie wetenschap Financiering van innovatie in Vlaanderen De venture capital sector in internationaal perspectief"

Transcriptie

1 D U T S 24 Financiering van innovatie in Vlaanderen De venture capital sector in internationaal perspectief Sophie Manigart Wim Van Hyfte I E S innovatie wetenschap technologie VLAAMS INSTITUUT VOOR DE BEVORDERING VAN HET WETENSCHAPPELIJK-TECHNOLOGISCH ONDERZOEK IN DE INDUSTRIE

2 C o l o f o n Colofon IWT-Studies worden uitgegeven door het IWT in het kader van het werkprogramma van het IWT-Observatorium. De auteurs zijn echter persoonlijk verantwoordelijk voor de standpunten die worden ingenomen bij de uitwerking van deze Studies. Redactie } Ann Van den Bremt (secretariaat) Jan Larosse (coördinatie) Productie } Lemahieu & Partners Copyright } reproductie en gebruik is toegestaan mits bronvermelding. IWT-Observatorium Jan Larosse, Coördinator Donald Carchon, Informatiesysteem Ann Van den Bremt, Secretariaat Vincent Duchêne, Beleidsanalyse Bischoffsheimlaan Brussel Tel.: 02/ Fax: 02/ Web-site: Depotnummer: D/1999/7037/8 Verschenen in april 1999

3 24 Financiering van innovatie in Vlaanderen De venture capital sector in internationaal perspectief Prof. Sophie Manigart (Vlerick Leuven Gent Management School) Wim Van Hyfte (U Gent)

4 2 E n g l i s h Abstract a b s t r a c t In this paper, we examine the evolution of the venture capital industry in Belgium and, when possible in Flanders, from 1985 to 1997 and compare it with the situation in the United Kingdom, Germany, the Netherlands and France. Compared to the size of the Belgian economy, the venture capital sector is not lagging the development in other countries. The Belgian venture capital sector does, however, invest relatively less than in the Netherlands, and invest less in high tech companies than in the UK. There is no significant difference in investment size compared to the French and the German venture capital sectors, nor is the inflow of funds or the amount invested in early stage companies smaller. The most important factor positively influencing the development of the venture capital sector in the countries of the study, is the number of initial public offerings on the stock exchanges, whether it is on the main market, Euro.NM, Easdaq or Nasdaq. An important feature of the Flemish venture capital industry is the importance of direct government investment. Whereas in the other countries of the study, government prefers indirect measures to stimulate the venture capital sector, the Belgian and Flemish governments favour direct intervention. On the other hand, institutional investors such as insurance companies and pension funds, invest much less in venture capital companies than in the UK or the Netherlands. An interesting, but potentially dangerous evolution, is the fact that the capital under management has grown at a much higher rate than the number of professional venture capital managers. This implies that, on average, every venture capital manager has to invest and manage a larger portfolio than ten years ago. This may indicate that smaller deals will have a harder time finding an interested backer, but also that it is nowadays easier to finance very large deals.

5 3 I n h o u d s t a f e l Inhoudstafel English abstract Samenvatting Inleiding Waarom bestaat venture capital als onderscheiden financiële intermediair? Vergelijking van overheidsinitiatieven ter bevordering van venture capital Evolutie van het aanbod van venture capital in Europa Evolutie van de investeringen door de venture capital sector Conclusie Referenties Appendix A: Basisstatistieken van de afhankelijke en onafhankelijke variabelen Appendix B: Enkele voorbeelden van belangrijke indirecte initiatieven ter bevordering van venture capital in West Europa Appendix C: Definitie van verschillende investeringsstadia

6 4

7 5 S a m e n v a t t i n g Samenvatting In dit artikel wordt de evolutie van de venture capital industrie van 1985 tot 1997 bestudeerd in België en, indien mogelijk, in Vlaanderen, en vergeleken met de industrie in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Nederland en Frankrijk. Deze industrie is belangrijk voor het financieren van ondernemingen die gebukt gaan onder grote informatie-asymmetrieën en potentiële agency-problemen, dus voornamelijk voor innovatieve en jonge ondernemingen. De cruciale rollen van venture capital managers bestaan dan ook uit het selecteren van de meest veelbelovende projecten vóór de financiering en het opvolgen en leveren van toegevoegde waarde na de financiering. Een interessante, maar potentieel gevaarlijke evolutie in alle landen is het feit dat het totaal beheerde bedrag veel meer gegroeid is dan het aantal professionele venture capital managers. Dit heeft tot gevolg dat elke venture capital manager gemiddeld een groter bedrag beheert en dient te investeren dan voorheen. Daardoor zullen zij enerzijds minder geïnteresseerd zijn in kleinere investeringen, maar zullen anderzijds grote projecten nu veel gemakkelijker financiering vinden. Er blijkt dat er in Vlaanderen enkele venture capital maatschappijen ontstaan zijn om de niche van kleinere projecten te bedienen. Relatief t.o.v. de grootte van de Belgische economie, is de Belgische venture capital sector niet kleiner dan deze in de andere landen van de studie. Er blijkt wel dat de Belgische venture capital sector relatief minder investeert dan de Nederlandse, en minder in hoogtechnologische ondernemingen dan in het Verenigd Koninkrijk. Er is echter geen significant verschil t.o.v. de Franse en Duitse venture capital industrie. Bovendien is noch de instroom van middelen in de sector, noch de investering in startende ondernemingen, kleiner. De factor die de grootste impact heeft op de evolutie van de venture capital industrie, is het aantal beursintroducties op ofwel de eerste markten, ofwel op Euro.NM, Easdaq of Nasdaq. Een belangrijk verschil van de Vlaamse venture capital industrie t.o.v. deze in de ons omringende landen is het belang van directe overheidsinvesteringen. In de buurlanden verkiest de overheid om de sector te stimuleren via indirecte maatregelen, zoals waarborgregelingen of fiscale tegemoetkomingen. In België en Vlaanderen is, via GIMV, SRIW en GIMB de overheid een zeer belangrijke directe investeerder in de venture capital sector. Daartegenover is het belang van institutionele investeerders, zoals pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen, veel lager in België dan in Nederland of het Verenigd Koninkrijk. Indien deze investeerders gestimuleerd worden om méér in venture capital te investeren, dan zou dit een enorme groei van de venture capital industrie in België teweeg kunnen brengen.

8 6 I n l e i d i n g Inleiding Venture capital 1 wordt door de European Venture Capital Association (EVCA) gedefinieerd als het financieren van niet-beursgenoteerde ondernemingen d.m.v. (quasi) eigen vermogen, waarbij het rendement voornamelijk bekomen wordt dankzij meerwaarde bij verkoop op middellange termijn en waarbij de kapitaalverschaffers actieve managementondersteuning aan de gefinancierde onderneming bieden. Algemeen wordt aangenomen dat de venture capital industrie een belangrijk bijdrage kan leveren om jonge en innovatieve ondernemingen en industrieën te helpen tot bloei te brengen. Alhoewel slechts een zeer beperkt aantal ondernemingen met venture capital gefinancierd worden (Fenn en Liang, 1998; Manigart en Struyf, 1997), is dit voor deze ondernemingen vaak een zeer belangrijke bron van financiering die een hogere en vluggere groei mogelijk maakt (Manigart en Van Hyfte, 1999). Qua concept is venture capital eeuwenoud. De Oost- Indische Companie en andere handelsvloten, die specerijen en andere kostbaarheden meebrachten uit het Verre Oosten werden vaak gefinancierd met kapitaal van kleine investeerders, die in ruil aandelen in de onderneming kregen. Indien de schepen zonder averij terugkeerden uit hun verre reizen en hun kostbaarheden tegen hoge prijzen verkocht werden, streken de financiers een aanzienlijke meerwaarde op. Vaak echter vergingen de schepen met man en muis, waarbij de financiers hun volledige inleg verloren. Deze vorm van financiering verdient terecht het predikaat van venture capital. De venture capital sector als volwaardige industrie is echter van recentere datum. Na de Eerste Wereldoorlog verleenden rijke families en private investeerders in de Verenigde Staten opstartfinanciering aan ondernemingen zoals Xerox (Bygrave en Timmons, 1992). De eerste formele venture capital onderneming, ARD, werd in 1946 opgericht door generaal Doriot, een professor van Harvard Business School, en onder impuls van de president van de Federal Reserve Bank in Boston en van verschillende vooraanstaande professoren van MIT. Eén van de succesverhalen van ARD is haar investering van $ in 1957 voor 77% van de aandelen van een startende onderneming, Digital Equipment Corporation (Bygrave en Timmons, 1992). Onnodig te specifiëren dat dit een uiterst rendabele investering bleek te zijn! In Europa waren er eveneens enkele vergelijkbare, maar geïsoleerde initiatieven in de na-oorlogse periode : er werden investeringsmaatschappijen opgericht met als doel eigen vermogen te verschaffen aan niet-beursgenoteerde ondernemingen. Denken we hierbij aan Investco uit de Almanij-groep in Vlaanderen, de Nationale Investeringsbank in Nederland en 3i in het Verenigd Koninkrijk. Er waren echter belangrijke verschillen tussen de Europese en de Amerikaanse investeringsmaatschappijen : de eersten investeerden voornamelijk in meer mature, meestal familiale ondernemingen in traditionele sectoren, terwijl de laatsten voornamelijk investeerden in startende ondernemingen, veelal met een hoogtechnologische component. Vandaar dat algemeen aanvaard wordt dat de Amerikaanse venture capital industrie één van de belangrijkste katalysatoren is in de groei van Amerikaanse hoogtechnologische sectoren, zoals de halfgeleiderindustrie, de computerindustrie en de biotechnologie (Bygrave en Timmons, 1992). Dit verschil tussen de Amerikaanse en Europese venture capital industrie is voornamelijk toe te schrijven aan de achtergrond van de pioniers : daar waar de Amerikaanse investeerders zeer dicht bij de ondernemers stonden en dikwijls zelf ondernemers geweest waren, waren de Europese pioniers in de sector hoofdzakelijk ex-bankiers (Manigart, 1994 ; Sapienza et al., 1996). In de jaren 70 hebben Amerikaanse venture capital ondernemingen fondsen opgezet in het Verenigd Koninkrijk, die werkten naar Amerikaans voorbeeld ; daarna zijn gelijkaardige initiatieven genomen op het Europese vasteland, te beginnen met Nederland (Ooghe et al., 1991; Manigart, 1994). De eerste Vlaamse venture capital maatschappij is de Gewestelijke Investeringsmaatschappij van Vlaanderen (GIMV), opgericht in Door frequente contacten met Amerikaanse venture capital managers, door opleiding van Vlaamse investeringsmanagers in Amerikaanse maatschappijen en door participaties in Amerikaanse venture capital fondsen (Boogmans, 1988), heeft de GIMV de Amerikaanse manier van werken aangeleerd. Het was wachten tot het midden van de tachtiger jaren vooraleer de privé-sector gelijkaardige initiatieven genomen heeft in Vlaanderen ; de actieve pioniers waren Advent België (gelinkt met het Amerikaanse investeringsfonds Advent), Euroventures

9 7 Benelux (de Benelux-arm van het Euroventures Europees netwerk van venture capital fondsen) en Benevent (Boogmans, 1988; Manigart, 1993). In deze bijdrage zal nagegaan worden hoe de venture capital industrie zich ontwikkeld heeft in Vlaanderen, of indien specifieke Vlaamse gegevens ontbreken zal België het studie-object zijn. De evolutie zal vergeleken worden met deze in andere Europese landen, met name het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Frankrijk en Duitsland. Deze landen zijn weerhouden in deze studie wegens het feit dat ze belangrijke handelspartners zijn voor Belgische ondernemingen en/of omdat ze een sterk ontwikkelde venture capital industrie hebben. Er zal benadrukt worden wat het belang van deze industrie is voor het financieren van hoogtechnologische en innovatieve ondernemingen. In deze bijdrage zullen we de situatie in Europa op zich bestuderen, zonder veel te vergelijken met wat gebeurt in andere delen van de wereld. Hiervoor verwijzen we naar de recente benchmarking-studie van Bannock Consulting (1998), waar de Europese venture capital industrie en omgevingsfactoren vergeleken worden met deze in de Verenigde Staten en Israël. We zullen ons hier bovendien beperken tot de formele venture capital industrie. Informele investeerders of business angels zijn belangrijk voor de financiering van innovatieve ondernemingen in Vlaanderen (Debackere et al., 1998 ; Manigart en Struyf, 1997), maar omdat overzichtsstatistieken hierover ontbreken, worden deze intermediairs buiten beschouwing gelaten. Vooraleer empirisch na te gaan hoe de venture capital industrie geëvolueerd is, zullen theoretische verklaringen gegeven worden voor het bestaan van venture capital als financiële intermediair, naast banken en kapitaalmarkten. Hieruit zal blijken dat venture capital financiering vooral belangrijk is voor ondernemingen met hoge informatieasymmetrieën, dus voor jonge en hoogtechnologische ondernemingen. Daarna worden overheidsinitiatieven ter stimulering van de venture capital industrie vergeleken en wordt nagegaan wat de determinanten zijn van directe overheidsinvesteringen in deze sector. De evolutie van het globale aanbod van venture capital wordt geanalyseerd, gevolgd door de evolutie van de investeringen, met de nadruk op investeringen in jonge ondernemingen en in hoogtechnologische sectoren. De voornaamste bron van gegevens gebruikt in deze bijdrage zijn de jaarlijkse statistieken van de Europese Venture Capital Association 2, aangevuld met gegevens uit andere statistische bronnen of uit eerder uitgevoerde studies. Een besluit rondt het geheel af. 1 In deze tekst zal de Engelse term venture capital gebruikt worden. De Nederlandse vertaling die soms gebruikt wordt, risicokapitaal, dekt een veel ruimer begrip : alle financiering met aandelenkapitaal is immers risicokapitaal. 2 Alhoewel er zeker in de beginjaren van het verzamelen van deze statistieken kritiek kan gegeven worden op de validiteit en de volledigheid van deze statistieken, worden deze gegevens toch consistent gebruikt in deze studie teneinde de vergelijkbaarheid over de jaren heen te vrijwaren.

10 8 H o o f d s t u k 1 Waarom bestaat venture capital als onderscheiden financiële intermediair? Om inzicht te verwerven in het belang van venture capital, is het nuttig inzicht te krijgen in de redenen van bestaan van deze sector. Wat kan de venture capital sector als financiële intermediair wat andere financiers, zoals banken of de publieke financiële markten, niet kunnen? In perfecte markten is er steeds financiering beschikbaar voor goede projecten. In de reële economische wereld zijn er echter twee grote obstakels : informatie-asymmetrieën en potentiële agency problemen. Informatie-asymmetrieën duiden op het feit dat ondernemers meer informatie hebben over het project, de technologie, de vooruitzichten, enz. dan buitenstaanders, zoals potentiële financiers. Het louter vertellen wat er gebeurt, lost dit probleem niet op, aangezien een derde partij nooit zeker is dat de volledige waarheid verteld wordt. Bovendien bezitten de buitenstaanders niet steeds de nodige kennis om gespecialiseerde know-how te vatten : het is bijvoorbeeld uiterst moeilijk om de waarde van een biotechnologisch project in te schatten voor een leek. Agency problemen duiden op het feit dat, wanneer ondernemers gefinancierd worden met externe middelen, hetzij een lening, hetzij kapitaal, de externe financiers weinig controle kunnen uitoefenen op de aanwending van die middelen. Dit kan twee problemen met zich meebrengen : (i) de ondernemer kan moedwillig de middelen aanwenden voor andere doeleinden dan oorspronkelijk gepland, met als extreem geval het plegen van fraude (dit wordt in de literatuur het moral hazard probleem genoemd) en (ii) het is mogelijk dat de ondernemer onvoldoende capaciteiten bezit als ondernemer om het project succesvol uit te voeren en daardoor onvrijwillig verkeerde beslissingen neemt (het zogenaamde adverse selection probleem). Informatie-asymmetrieën en agency problemen maken dat economisch goede projecten soms niet gefinancierd worden. Traditionele bankiers lossen deze problemen op door de recente geschiedenis van de onderneming in kwestie door te lichten vóór de financiering, door zakelijke en/of persoonlijke waarborgen te eisen en door beschermende clausules in te bouwen, wat hun positie ná de financiering beschermt tegen negatieve ontwikkelingen en/of slechte beslissingen in de onderneming. Indien echter de onderneming geen materiële activa heeft die als waarborg kunnen gebruikt worden, indien ze nog geen geschiedenis heeft, of indien er grote informatieasymmetrieën zijn, dan zullen bankiers terecht kredieten weigeren aan deze onderneming, zelfs indien de voorgestelde projecten goed zijn. Hoogtechnologische, innovatieve en startende ondernemingen zullen dus dikwijls moeilijkheden ondervinden om traditionele financiering te verkrijgen (Amit et al., 1998). Bij innovatieve ondernemingen zijn immers de informatie-asymmetrieën hoog : voor niet-specialisten is het vaak zeer moeilijk om te begrijpen waar het project om gaat en in te schatten wat het economisch potentieel ervan is. Bovendien is het belangrijkste bezit van deze ondernemingen vaak immateriële kennis, opgedaan via onderzoek en ontwikkeling. Dit heeft weinig waarde als potentiële waarborg, maar is uiterst belangrijk voor de toekomstige ontwikkeling. Bij startende ondernemingen kan het verleden bovendien geen richtsnoer zijn voor het toekomstpotentieel. Deze ondernemingen en sectoren hebben dus het meeste nood aan financiers die informatie-asymmetrieën kunnen minimaliseren, een taak die noch door bankiers, noch door de kapitaalmarkten kan vervuld worden. Venture capital maatschappijen hebben als fundamentele taak het dichten van de financieringskloof, die bestaat voor goede projecten die geen traditionele financieringsbronnen kunnen aanspreken wegens informatie-asymmetrieën en agency problemen (Manigart en Sapienza, 1999). Om dit goed te kunnen doen moeten ze zich specialiseren in het screenen en selecteren van de projecten vóór de investering en het opvolgen ervan ná de investering (Admati en Pfleiderer, 1994 ; Reid, 1996). De voornaamste taken van venture capital managers bestaan er dan ook in ervoor te zorgen dat (Berger en Udell, 1998) (i) ondernemers alle relevante informatie doorspelen naar financiers, teneinde de informatie-asymmetrieën te reduceren, en dit zowel vóór als ná de investering en (ii) de kosten voor het delegeren van beslissingen naar ondernemers te minimaliseren, teneinde de agency kosten te minimaliseren. Venture capital managers dienen in eerste instantie efficiënt te zijn in het selecteren van goede ondernemingen en projecten (Fried en Hisrich, 1994). Om de voorgestelde projecten op hun economische merites te beoordelen, voeren venture capital managers uitgebreide screenings-

11 9 en waarderingsprocedures uit (Manigart et al., 1997). Hiervoor gebruiken ze voornamelijk informatie uit het business plan van de onderneming, aangevuld met interviews met het management team, en gaan ze te rade bij sectorspecialisten, vooral voor innovatieve, hoogtechnologische projecten (Manigart et al., 1997). Hierdoor kunnen ze zich een beter beeld vormen van de projecten dan bankiers, die uiteraard een groter aantal projecten dienen te beoordelen en dit niet zo diepgaand kunnen doen. Het selectieproces van dit soort projecten kan door venture capital managers efficiënter uitgevoerd worden dankzij schaaleconomieën, die ze realiseren door te investeren in een groot aantal projecten, of door leercurve-effecten, m.n. door te investeren in gelijkaardige projecten en dus te specialiseren in bepaalde sectoren, technologieën of stadia van ondernemingsgroei (Sahlman, 1990). De tweede rol van venture capital managers is het opvolgen of monitoren van de onderneming na de investering (Sapienza et al., 1996), in tegenstelling tot bankiers die zich door hun groot aantal financieringen dienen te beperken tot een zeer passieve en weinig diepgaande opvolging. De permanente en intensieve opvolging heeft een tweeledig doel : controle en waardecreatie. Vooreerst zorgt regelmatige controle ervoor dat agency problemen, en voornamelijk moral hazard problemen, geminimaliseerd wordt (Admati & Pfleiderer, 1994; Barry et al., 1990; Lerner, 1995). Dit betekent dat ondernemers veel moeilijker moedwillig acties kunnen ondernemen die ingaan tegen het belang van de financiers. Opnieuw kan gespecialiseerde kennis van het ondernemingsgebeuren of van sectoren en technologieën hierbij een voorsprong geven aan venture capital managers (Hall en Hofer, 1993; Sahlman, 1990). Vooral in sectoren waar de activa weinig waarde hebben als waarborg, omdat ze voornamelijk immaterieel (vb. door onderzoek en ontwikkeling) of zeer specifiek zijn (dus moeilijk verkoopbaar aan andere partijen), is dit belangrijk (Sahlman, 1990). Ook indien toekomstige groei-opties de belangrijkste waardecomponent van ondernemingen uitmaken is het intensief opvolgen van projecten noodzakelijk, aangezien de waarde van de onderneming in dit geval volledig afhangt van de toekomst, eerder dan van de huidige bezittingen van de onderneming (Gompers, 1996). Opnieuw blijkt dat intensieve opvolging voornamelijk van belang is voor ondernemingen waar grote informatie-asymmetrieën bestaan (Amit et al., 1998; Sapienza en Gupta, 1994), dus voor de innovatieve, hoogtechnologische, jonge ondernemingen. De tweede doelstelling van een intensieve begeleiding is toegevoegde waarde te creëren in de onderneming (Amit et al., 1998; Sapienza et al., 1996), waardoor de waarde voor zowel ondernemers als financiers toeneemt 3. De meeste studies over dit onderwerp concluderen dat voornamelijk de goede venture capital managers dit effectief doen (vb. Lerner, 1994) : venture capital financiering is méér dan enkel geld. Opnieuw is dit een rol waarin venture capital zich onderscheidt van traditionele bankfinanciering. Dit betekent niet dat bankfinanciering niet belangrijk is voor het financieren van KMOs. Integendeel : Bannock (1998) schat dat er ongeveer 100 maal meer financiering ter beschikking gesteld wordt aan KMOs door banken dan door de venture capital industrie. Er zijn echter geen gegevens beschikbaar met betrekking tot het financieren van innovatieve ondernemingen door de banksector. Vermoed wordt dat, voornamelijk in vroege ontwikkelingsstadia van innovatieve ondernemingen, venture capital een zeer positieve rol speelt. Die rol is, zoals beschreven, niet enkel uit te drukken in monetaire termen, maar de signaalfunctie die uitgaat van het doorstaan van strenge selectieprocedures en het actief opvolgen van de participatie na het investeren door venture capital managers zullen bankiers ertoe aanzetten om soms aanzienlijke kredieten te verstrekken aan ondernemingen, die ze zonder venture capital participatie niet gefinancierd zouden hebben. Om een eerste idee te krijgen over de omvang van de venture capital industrie in Vlaanderen, toont tabel 1 de evolutie van het aantal Vlaamse en niet-vlaamse leden van de European Venture Capital Association van 1988 tot 1997, samen met het beheerd vermogen. Alle organisaties die hun werkadres in Vlaanderen hebben, samen met enkele Brusselse venture capital organisaties die een duidelijk Vlaams profiel hebben (vb. Investco van de Almanijgroep), worden als Vlaamse venture capital maatschappijen gedefinieerd. Organisaties met een duidelijk nationaal karakter worden niet als Vlaams beschouwd (vb. Isep

12 10 Waarom bestaat venture capital als onderscheiden financiële intermediair? tot 1993 ; daarna wordt Isep als Vlaams beschouwd, want in dat jaar is de maatschappij verhuisd naar Mechelen). Bij de interpretatie van het beheerd vermogen door niet- Vlaamse leden dient rekening gehouden te worden met het feit dat niet alle niet-vlaamse leden het beheerd vermogen rapporteren ; kolom (7) geeft weer hoeveel niet- Vlaamse leden dit wel doen 4. Het procentueel aandeel van het vermogen, beheerd door Vlaamse EVCA-leden, is daardoor wat overschat. In kolom (9) wordt niet enkel rekening gehouden met het beheerd vermogen, zoals gerapporteerd door alle Belgische EVCA-leden, maar wordt het geschat vermogen, beheerd door de S.R.I.W. (de Waalse tegenhanger van de GIMV), bij het totaal vermogen beheerd door Belgische EVCA-leden gevoegd in die jaren waarin S.R.I.W. geen EVCA-lid is. Deze correctie wordt doorgevoerd, omdat de S.R.I.W. een vermogen van bijna 24 miljard BEF beheerde in 1994 (laatst beschikbare gegevens). Het ontbreken van S.R.I.W. brengt dan ook een grote onderschatting van het beheerd vermogen door niet-vlaamse EVCA leden met zich mee en dus een overschatting van het Vlaamse aandeel in het geheel in kolom 8. Bij het interpreteren van de tabel dienen we te benadrukken dat niet alle venture capital maatschappijen lid zijn van EVCA ; het vermogen, beheerd door alle Belgische venture capital maatschappijen, is dus groter dan gerapporteerd in tabel 1. Het is echter onmogelijk om in te schatten of het voornamelijk Vlaamse, dan wel niet- Vlaamse maatschappijen zijn die geen lid zijn van EVCA. Dit kan uiteraard een vertekening van het Vlaamse aandeel met zich meebrengen. Tabel 1 dient dan ook met de nodige voorzichtigheid geïnterpreteerd te worden. Uit tabel 1 blijkt dat er telkens méér Vlaamse venture capital maatschappijen lid zijn van EVCA dan niet- Vlaamse, behalve in 1992 en Tot en met 1993 beheren de Vlaamse en niet-vlaamse EVCA leden ongeveer hetzelfde vermogen ; tot die datum is dus ongeveer evenveel financiering beschikbaar voor Vlaamse en voor niet-vlaamse ondernemingen. Vanaf 1994 wordt het Vlaamse aandeel wel aanzienlijker : ongeveer twee derden van het vermogen, beheerd door EVCA-leden, wordt beheerd door Vlaamse venture capital maatschappijen (kolom 9). Deze conclusies dienen wel voorzichtig geïnterpreteerd te worden, aangezien niet alle Belgische venture capital maatschappijen lid zijn van EVCA. In 1995 waren bijvoorbeeld 19 venture capital maatschappijen lid van de Belgian Venturing Association (BVA - de nationale sectorvereniging), tegenover 14 Belgische EVCA-leden ; in 1996 waren er 23 BVA-leden ten opzichte van 13 Belgische EVCA-leden. De belangrijkste maatschappijen zijn wel allen lid, behalve S.R.I.W. vanaf Het gerapporteerd beheerd vermogen door BVA-leden bedroeg immers in miljard BEF in 1995 en 53 miljard in 1996, t.o.v. 60 miljard BEF beheerd door Belgische EVCAleden in 1995 en Debackere et al. (1998) schatten het belang van de Vlaamse venture capital maatschappijen in de Belgische venture capital sector op 87% in 1997, wat heel wat hoger is dan 67% volgens het EVCA ledenbestand. Gezien het feit dat de schatting van Debackere et al. veel nauwkeuriger is dan de schatting in tabel 1, wordt de schatting van 87% verder gebruikt in deze studie. Gebrek aan historische gegevens laten echter niet toe om dezelfde werkwijze als Debackere et al. toe te passen op historische gegevens. 3 Traditionele bankiers hebben geen baat bij grote waardecreatie, aangezien hun rendement beperkt blijft tot de vooraf afgesproken interesten. Aangezien venture capital maatschappijen voornamelijk met (quasi) eigen vermogen financieren, verhoogt hun rendement wel evenredig met de waardestijging van de onderneming. 4 Quasi alle Vlaamse leden rapporteren het beheerd vermogen.

13 Waarom bestaat venture capital als onderscheiden financiële intermediair? 11 tabel 1 Aantal Belgische EVCA leden en beheerd vermogen, opgesplitst in Vlaamse en niet-vlaamse leden 5 JAAR # VLAAMSE # NIET- # BELGISCHE BEHEERD BEHEERD # NIET % VLAAMS % VLAAMS LEDEN VLAAMSE LEDEN LEDEN VERMOGEN VLAAMSE VERMOGEN -VLAAMSE NA LEDEN (BEF) NIET-VLAAMSE LEDEN (BEF) CORRECTIE (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Kolom (2) : aantal EVCA-leden met zetel in Vlaanderen of in Brussel, met Vlaams karakter Kolom (3) : aantal Belgische EVCA-leden, die niet vervat zijn in kolom (2) Kolom (4) : totaal aantal Belgische EVCA-leden = (1)+(2) Kolom (5) : totaal gerapporteerd vermogen beheerd door de EVCA-leden, begrepen in kolom (2) Kolom (6) : totaal gerapporteerd vermogen beheerd door de EVCA-leden, begrepen in kolom (3) Kolom (7) : aantal niet-vlaamse leden die beheerd vermogen gerapporteerd hebben, begrepen in kolom (6) Kolom (8) : procentueel aandeel van het vermogen, beheerd door Vlaamse EVCA-leden, in het totaal vermogen, beheerd door Belgische EVCA-leden Kolom (9) : procentueel aandeel van het vermogen, beheerd door Vlaamse EVCA-leden, in het totaal vermogen, beheerd door Belgische EVCA-leden, aangevuld met geschat beheerd vermogen door SRIW in 1988, 1995, 1996 en Venture capital maatschappijen hebben als fundamentele taak het dichten van de financieringskloof, die bestaat voor goede projecten die geen traditionele financieringsbronnen kunnen aanspreken wegens informatie-asymmetrieën en agency problemen (Manigart en Sapienza, 1999). Om dit goed te kunnen doen moeten ze zich specialiseren in het screenen en selecteren van de projecten vóór de investering en het opvolgen ervan ná de investering. Intensieve opvolging is voornamelijk van belang voor ondernemingen waar grote informatie-asymmetrieën bestaan, dus voor de innovatieve, hoogtechnologische, jonge ondernemingen. Ongeveer 100 maal meer financiering ter beschikking gesteld wordt aan KMOs door banken dan door de venture capital industrie. SAMENVATTING HOOFDSTUK 1

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2005-2006

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2005-2006 UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2005-2006 HET GEBRUIK VAN BOOTSTRAP FINANCIERING IN DE ICT- EN BIOTECHNOLOGIESECTOR Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad

Nadere informatie

Hedgefondsen en Private Equity in Nederland. Prof. dr. A. de Jong Dr. P. J.G. Roosenboom Prof. dr. M.J.C.M. Verbeek Drs. P.

Hedgefondsen en Private Equity in Nederland. Prof. dr. A. de Jong Dr. P. J.G. Roosenboom Prof. dr. M.J.C.M. Verbeek Drs. P. Hedgefondsen en Private Equity in Nederland Prof. dr. A. de Jong Dr. P. J.G. Roosenboom Prof. dr. M.J.C.M. Verbeek Drs. P. Verwijmeren Hedgefondsen en Private Equity in Nederland Prof. dr. A. de Jong

Nadere informatie

Financiering door participatiemaatschappijen

Financiering door participatiemaatschappijen Fiscaal Financiering door participatiemaatschappijen Ferdi Kramer 1 uur nettoonderwijs Drs. F.T. Kramer is partner bij Rembrandt Fusies & Overnames. Trefwoorden: overnamefinanciering, financieringsbron,

Nadere informatie

Verankering van Financiële en Geografische Clusters: de case van de Biotech in België

Verankering van Financiële en Geografische Clusters: de case van de Biotech in België STEUNPUNT ONDERNEMEN EN REGIONALE ECONOMIE NAAMSESTRAAT 61 BUS 3550 BE-3000 LEUVEN TEL + 32 16 32 66 61 FAX + 32 16 37 35 11 store@kuleuven.be www.steunpuntore.be Beleidsrapport STORE-B 13-005 Verankering

Nadere informatie

Overname van ondernemingen: betaling in aandelen of in contanten?

Overname van ondernemingen: betaling in aandelen of in contanten? Universiteit Gent Faculteit Economie en Bedrijfskunde Academiejaar 2000-2001 Overname van ondernemingen: betaling in aandelen of in contanten? Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van licentiaat

Nadere informatie

innova VTO een kijkje in de zwarte doos Bart Clarysse Roland Van Dierdonck Wouter Gabriëls Jeffrey Lambrechts Muriel Uytterhaegen TECHNOLOGIE

innova VTO een kijkje in de zwarte doos Bart Clarysse Roland Van Dierdonck Wouter Gabriëls Jeffrey Lambrechts Muriel Uytterhaegen TECHNOLOGIE VTO V L A A M S TECHNOLOGIE OBSERVATORIUM innova Strategische verschillen tussen innovatieve KMO s: een kijkje in de zwarte doos 5 Bart Clarysse Roland Van Dierdonck Wouter Gabriëls Jeffrey Lambrechts

Nadere informatie

IWT-Studies 53. Wie zijn onze klanten? Het innovatieprofiel, bron van inspiratie. Donald Carchon Bart Clarysse Lieven De Clercq Eric Sleeckx

IWT-Studies 53. Wie zijn onze klanten? Het innovatieprofiel, bron van inspiratie. Donald Carchon Bart Clarysse Lieven De Clercq Eric Sleeckx IWT M&A IWT-Studies 53 Wie zijn onze klanten? Het innovatieprofiel, bron van inspiratie Donald Carchon Bart Clarysse Lieven De Clercq Eric Sleeckx C o l o f o n IWT-studies worden uitgegeven door IWT-Vlaanderen

Nadere informatie

Waarom en hoe investeren in private equity. Informatie voor beleggers

Waarom en hoe investeren in private equity. Informatie voor beleggers Waarom en hoe investeren in private equity Informatie voor beleggers november 2005 Deze brochure is een geactualiseerde en uit het Engels vertaalde versie van de publicatie Why and How to Invest in Private

Nadere informatie

Waarom België teleurstelt in het aantrekken van buitenlandse investeringen en wat we eraan kunnen doen.

Waarom België teleurstelt in het aantrekken van buitenlandse investeringen en wat we eraan kunnen doen. Waarom België teleurstelt in het aantrekken van buitenlandse investeringen en wat we eraan kunnen doen. BEKNOPTE SAMENVATTING Buitenlandse investeringen zijn als een spiegelpaleis. Niets is wat het lijkt.

Nadere informatie

De werkgelegenheidsimpact van innovatie: is de aard van de innovatie-strategie belangrijk?

De werkgelegenheidsimpact van innovatie: is de aard van de innovatie-strategie belangrijk? VTO V L A A M S TECHNOLOGIE OBSERVATORIUM innova De werkgelegenheidsimpact van innovatie: is de aard van de innovatie-strategie belangrijk? 19 Reinhilde Veugelers VLAAMS INSTITUUT VOOR DE BEVORDERING VAN

Nadere informatie

Een empirische studie naar de samenstelling en structuur van aandelen- en schuldsyndicaten in de LBO markt

Een empirische studie naar de samenstelling en structuur van aandelen- en schuldsyndicaten in de LBO markt UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2010 2011 Een empirische studie naar de samenstelling en structuur van aandelen- en schuldsyndicaten in de LBO markt Masterproef voor

Nadere informatie

DE IMPACT VAN DESINVESTERINGEN OP DE PERFORMANTIE VAN BELGISCHE BEDRIJVEN

DE IMPACT VAN DESINVESTERINGEN OP DE PERFORMANTIE VAN BELGISCHE BEDRIJVEN UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2006-2007 DE IMPACT VAN DESINVESTERINGEN OP DE PERFORMANTIE VAN BELGISCHE BEDRIJVEN Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad:

Nadere informatie

ENERGIE-EFFICIËNTIE MAATREGELEN VOOR KMO'S INTERNATIONALE VERGELIJKING EN IDENTIFICATIE VAN MOGELIJKE AANPASSINGEN VOOR VLAANDEREN

ENERGIE-EFFICIËNTIE MAATREGELEN VOOR KMO'S INTERNATIONALE VERGELIJKING EN IDENTIFICATIE VAN MOGELIJKE AANPASSINGEN VOOR VLAANDEREN ENERGIE-EFFICIËNTIE MAATREGELEN VOOR KMO'S INTERNATIONALE VERGELIJKING EN IDENTIFICATIE VAN MOGELIJKE AANPASSINGEN VOOR VLAANDEREN ENERGIE-EFFICIËNTIE MAATREGELEN VOOR KMO'S INTERNATIONALE VERGELIJKING

Nadere informatie

Op zoek naar financiering voor startende en snelgroeiende innovatieve ondernemingen

Op zoek naar financiering voor startende en snelgroeiende innovatieve ondernemingen Op zoek naar financiering voor startende en snelgroeiende innovatieve ondernemingen Lessen voor Nederland uit de San Francisco Bay Area http://www.intoon.com/cartoons.cfm/id/3784 Beleidsonderzoek van MSc.

Nadere informatie

POSITION PAPER DE TOEKOMST VAN DE PUBLIEKE AANDELENMARKT. Bezien vanuit het oogpunt van Nederlandse institutionele beleggers

POSITION PAPER DE TOEKOMST VAN DE PUBLIEKE AANDELENMARKT. Bezien vanuit het oogpunt van Nederlandse institutionele beleggers POSITION PAPER DE TOEKOMST VAN DE PUBLIEKE AANDELENMARKT Bezien vanuit het oogpunt van Nederlandse institutionele beleggers 9 juli 2014 1 Inhoudsopgave 1. Introductie 3 2. Samenvatting 4 3. Een veranderend

Nadere informatie

De Belgische woningmarkt vanuit een Europees perspectief

De Belgische woningmarkt vanuit een Europees perspectief DE DE BELGISCHE WONINGMARKT VANUIT VANUIT EEN EEN EUROPEES EUROPEES PERSPECTIEF De Belgische woningmarkt vanuit een Europees perspectief Vanessa Baugnet David Cornille Martine Druant (1) Dit artikel heeft

Nadere informatie

Onderzoek naar Consumentenkrediet in Nederland

Onderzoek naar Consumentenkrediet in Nederland rapport Onderzoek naar Consumentenkrediet in Nederland Uitgevoerd door Tilburg University bij gelegenheid van het 85-jarig bestaan van de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland Onderzoek

Nadere informatie

FIDUCIE. Private Equity

FIDUCIE. Private Equity Financiële Studievereniging Amsterdam Januari 2006 Veertiende Jaargang Nummer 2 FIDUCIE Private Equity Private Equity heeft een helende invloed op het bedrijfsleven Interview met Drs. P. Visser Private

Nadere informatie

DIVIDENDBELEID EN INKOOP EIGEN AANDELEN. De theorie en de praktijk in Nederland 1

DIVIDENDBELEID EN INKOOP EIGEN AANDELEN. De theorie en de praktijk in Nederland 1 DIVIDENDBELEID EN INKOOP EIGEN AANDELEN De theorie en de praktijk in Nederland 1 Prof. dr. H. van Ees Dr. J.H. von Eije Dr. R.B.H. Hooghiemstra Mei 2008 Rijksuniversiteit Groningen 1 Deze rapportage betreft

Nadere informatie

EVALUATIE VAN DE DURFKAPITAALREGELING

EVALUATIE VAN DE DURFKAPITAALREGELING EVALUATIE VAN DE DURFKAPITAALREGELING Eindrapport Uitgebracht in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken Amersfoort, 8 april 2005 VOORWOORD Het Ministerie van Economische Zaken heeft in juli

Nadere informatie

Handreiking Duurzaam Beleggen. voor Pensioenfondsen

Handreiking Duurzaam Beleggen. voor Pensioenfondsen Handreiking Duurzaam Beleggen voor Pensioenfondsen juni 2005 VBDO Postbus 504 4100 AM Culemborg 0345 532653 info@vbdo.nl www.vbdo.nl Deze handreiking is opgesteld met de steun van de Europese Commissie

Nadere informatie

de kassa altijd rinkelt?

de kassa altijd rinkelt? ?Waar de kassa altijd rinkelt? Private equity, hefboomfondsen en het nieuwe casinokapitalisme Internationaal vakverbond Vertaling en samenvatting: Emiel Vervliet nummer 15 december 2007 www.mo.be MO*papers

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT BETREFFENDE RENTESUBSIDIES

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT BETREFFENDE RENTESUBSIDIES COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 15.2.2001 COM (2001) 86 definitief VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT BETREFFENDE RENTESUBSIDIES VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN

Nadere informatie

Private en institutionele beleggers samen in één privaat vastgoedfonds?

Private en institutionele beleggers samen in één privaat vastgoedfonds? Private en institutionele beleggers samen in één privaat vastgoedfonds? Een verkennend onderzoek naar de mogelijkheden tot het structureren van één privaat vastgoedfonds voor zowel private als institutionele

Nadere informatie

Informele investeerders en business angels in Nederland. Kijk op kansen

Informele investeerders en business angels in Nederland. Kijk op kansen Informele investeerders en business angels in Nederland Kijk op kansen ISBN : 978-90-371-1132-3 Rapportnummer : A201426 Dit onderzoek is gefinancierd door het programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap

Nadere informatie

Duurzaam Sparen en Beleggen in België: actualisatie tot 2013. Studie uitgevoerd in opdracht van MIRA, Milieurapport Vlaanderen.

Duurzaam Sparen en Beleggen in België: actualisatie tot 2013. Studie uitgevoerd in opdracht van MIRA, Milieurapport Vlaanderen. Duurzaam Sparen en Beleggen in België: actualisatie tot 2013 Studie uitgevoerd in opdracht van MIRA, Milieurapport Vlaanderen Onderzoeksrapport MIRA/2014/06, september 2014 Duurzaam Sparen en Beleggen

Nadere informatie

Het agency risk dilemma.

Het agency risk dilemma. Het agency risk dilemma. Een onderzoek naar de oorzaken en de gevolgen op de organisatie structuur. Begeleider: Dr. F.J. Gosselink P. van Noordenne Mee-lezer: Dr. N.A.F.M.Schreiner 265304 1 I. Inleiding

Nadere informatie

lnvesteringen en de f inanciele inf rastructuur Voorstudies en achtergronden H.G. Eijgenhuijsen J. Koelewijn H. Visser

lnvesteringen en de f inanciele inf rastructuur Voorstudies en achtergronden H.G. Eijgenhuijsen J. Koelewijn H. Visser lnvesteringen en de f inanciele inf rastructuur Voorstudies en achtergronden H.G. Eijgenhuijsen J. Koelewijn H. Visser Staatsuitgeverij, 's-gravenhage 1987 CIP-GEGEVENS KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK, DEN HAAG

Nadere informatie

Bouwsparen bij de buren. Ervaringen met bouwsparen in enkele West-Europese landen. Kees Dol Harry van der Heijden

Bouwsparen bij de buren. Ervaringen met bouwsparen in enkele West-Europese landen. Kees Dol Harry van der Heijden Bouwsparen bij de buren Ervaringen met bouwsparen in enkele West-Europese landen Kees Dol Harry van der Heijden Bouwsparen bij de buren Bouwsparen bij de buren Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van:

Nadere informatie

Efficiënte overheid Meer mogelijk maken met minder middelen

Efficiënte overheid Meer mogelijk maken met minder middelen Efficiënte overheid Meer mogelijk maken met minder middelen 1 2 Voorwoord Het thema efficiënte overheid is brandend actueel. Efficiëntie of doelmatigheid heeft te maken met de hoeveelheid middelen die

Nadere informatie