HP Pensioen. Hogere AOW-leeftijd vanaf Interviews met Jan Vastbinder en René van Warmerdam. Waarom dekkingsgraad en pensioenkapitalen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HP Pensioen. Hogere AOW-leeftijd vanaf 2013. Interviews met Jan Vastbinder en René van Warmerdam. Waarom dekkingsgraad en pensioenkapitalen"

Transcriptie

1 HP Pensioen Magazine I Oktober 2012 I Nr. 15 In dit nummer onder meer: Hogere AOW-leeftijd vanaf 2013 Interviews met Jan Vastbinder en René van Warmerdam Waarom dekkingsgraad en pensioenkapitalen blijven dalen Dit is een uitgave van het HP Pensioenfonds.

2 Voorwoord... 3 Hogere AOW-leeftijd vanaf Samenvatting jaarverslag Interview met Jan Vastbinder... 8 Upgrade Flexioen Maak kennis met HP NL Senior Herverkiezing Simon Dijkhuizen In gesprek met René van Warmerdam HP Pensioen in Jip en Janneke taal Financiële positie en evaluatie herstelplan Overzicht behandelde onderwerpen Overzicht contactpersonen English Summary I HP Pensioenmagazine

3 Voorwoord Speel in op de ontwikkelingen! Inspelen op ontwikkelingen, we brengen het bij HP dagelijks in praktijk. Het is in hoge mate bepalend voor ons succes. Inspelen op ontwikkelingen is ook voor ons pensioenfonds noodzakelijk. Maar meer dan ooit moet je dat als deelnemer ook zelf doen. De pensioenontwikkelingen vragen daarom. Niet op de lange termijn zoals we gewend zijn, maar al vanaf volgend jaar. Dan gaat de AOW een maand later in voor iedereen die 65 wordt. In stappen gaat de leeftijd vervolgens snel verder omhoog tot 67 jaar voor iedereen die nu 54 jaar of jonger is. Wie al plannen had om op zijn of haar 65ste of eerder met pensioen te gaan, moet deze waarschijnlijk aanpassen of extra pensioen, of extra vermogen opbouwen. Daarom besteden we op een van de eerste pagina s van deze HP Pensioen aandacht aan de hogere AOW-leeftijd. Met het advies om met de pensioenplanner na te gaan wat je wilt en wat mogelijk is met je huidige pensioenopbouw. Dat geldt ook zeker als je deelneemt in de Excedent- of Premiepensioenregeling. René van Warmerdam praat daarover in het interview met HP Pensioen. Hij legt uit dat de financiële crisis zowel het pensioenfonds raakt als de individuele pensioensaldi in de genoemde pensioenregelingen. Ook adviseert hij om regelmatig je Pensioensaldo te checken en gebruik te maken van de pensioenplanner. In de rubriek In Jip en Janneke taal - een initiatief van de deelnemersraad lees je hoe de Basis- Excedent- en Premiepensioenregelingen werken. Ook in die rubriek benadrukken we dat het belangrijk is om als deelnemer zelf in te spelen op de lage dekkingsgraad en de daling van de pensioensaldi. Voor zover dat nodig en mogelijk is. Check dat in elk geval. Het interview met Jan Vastbinder laat zien dat pensioen uiteraard veel meer is dan veel besproken begrippen zoals dekkingsgraad en pensioenverplichtingen. Het lijkt haast een advertorial voor pensioen, maar werd gewoon woord voor woord genoteerd in huize Vastbinder in Ter Aar. Zonder voorbij te gaan aan - daar is ie weer - de dekkingsgraad. Als we daarover met onze gepensioneerden praten, valt altijd weer op hoe goed zij op de hoogte zijn van de pensioenontwikkelingen, van ons pensioenfonds in het bijzonder. Ongetwijfeld draagt Simon Dijkhuizen daaraan zijn steentje bij, maar ook HP NL Senior die de nodige contacten onderhoudt met HP en het pensioenfonds had. Het artikel dat oproept om met deze vereniging voor senioren kennis te maken is natuurlijk pas echt een advertorial, maar daarom zeker niet minder van harte aanbevolen. Speel in op de ontwikkelingen dus is de rode draad in dit nummer. Op de hogere AOW-leeftijd, op de financiële markten Blijf daarom ook op de hoogte over de ontwikkeling van je pensioenopbouw en of pensioenvermogen. Wij doen in elk geval ons uiterste best je daarover zo goed mogelijk te informeren. Je pensioen is het echt waard! Marcel Lasonder Voorzitter Stichting Pensioenfonds Hewlett-Packard Nederland 3

4 Gaan ook jouw pensioenplannen op de schop? Vanaf 2013 AOW-leeftijd in stappen omhoog naar 67 jaar In juli is de Eerste Kamer akkoord gegaan met het wetsvoorstel om de AOW-leeftijd in stappen te verhogen. Wie nu 65 jaar of ouder is, merkt daar niets van. Wie dit jaar 65 wordt ook niet. Maar voor iedereen die jonger is, gaat de AOW later in. Jonger dan 64? Wat betekent de hogere AOW-leeftijd dan voor jou? Je bent geboren in: In de maand: Dan gaat je AOW in op je: Het jaar waarin je AOW ingaat, is dan: Aantal maanden zonder AOW te overbruggen als je op je 65ste met HP-pensioen gaat: 1947 januari t/m december 65ste verjaardag januari t/m november 65ste en 1 maand december 65ste en 2 maanden januari t/m oktober 65ste en 2 maanden november t/m december 65ste en 3 maanden januari t/m september 65ste en 3 maanden oktober t/m december 65ste en 5 maanden januari t/m juli 65ste en 5 maanden augustus t/m december 65ste en 7 maanden januari t/m mei 65ste en 7 maanden juni t/m december 65ste en 9 maanden januari t/m maart 65ste en 9 maanden april t/m december 66ste verjaardag januari t/m september 66ste en 3 maanden oktober t/m december 66ste en 6 maanden januari t/m juni 66ste en 6 maanden juli t/m december 66ste en 9 maanden januari t/m maart 66ste en 9 maanden april t/m december 67ste verjaardag of daarna januari t/m december 67ste verjaardag of later * 2024 of later * 24 of meer * De regering beslist later of de AOW-leefijd verder omhoog gaat voor wie na 1956 geboren is. 4 I HP Pensioenmagazine

5 Vanaf een maand tot twee jaar later AOW De stappen waarmee de AOW later ingaat, worden best snel gezet. Wie in jaar wordt, ziet zijn AOW al een maand later ingaan. Dat loopt op tot een jaar voor iemand die in wordt en tot twee jaar voor iemand die 65 wordt in De huidige pensioenregelingen van HP (zowel de basis- als de excedentregeling en de premiepensioenregeling) houden vooralsnog 65 jaar als standaard pensioen leeftijd. Wie dus in de toekomst op 65-jarige leeftijd met pensioen gaat, moet enkele maanden overbruggen zonder AOW. Hoeveel maanden dat is, zie je in de tabel. Sociale partners Het is aan sociale partners (HP en de Ondernemingsraad) of zij afspraken maken over een eventuele aanpassing van de pensioenleeftijd bij Pensioenfonds HP in verband met de hogere AOW-leeftijd. Mogelijk moeten zij overigens rekening houden met wetgeving die op dit moment in voorbereiding is over de zogeheten pensioenrichtleeftijden. Het is aan HP en de Ondernemingsraad of zij afspraken maken over een eventuele aanpassing van de pensioenleeftijd bij HP in verband met de hogere AOW-leeftijd. Kijk wat je wilt en wat mogelijk is Als je op 65 jaar - of eerder met pensioen gaat, moet je dus een aantal maanden zonder AOW moet overbruggen. Bij die berekeningen komt je UniformPensioen Overzicht (UPO) van pas, net als de website Your Benefits Resources op https://delivery. hewitt.com/hpnl/. Deze site bevat alle belangrijke informatie die betrekking heeft op je persoonlijke pensioensituatie. De pensioenregelingen van HP bieden meerdere keuzemogelijkheden bij pensioeningang. Mogelijk zijn deze extra interessant nu de AOW-leeftijd hoger wordt. Alleen jijzelf hebt toegang tot deze gegevens. Je hebt daarvoor een persoonlijk inlognummer en wachtwoord ontvangen om toegang te krijgen tot de site. Je kunt op de site terecht als je meer wilt weten over je opgebouwde pensioenaanspraken of als je gebruik maakt van de verschillende keuzemogelijkheden bij pensioeningang. Mogelijk dat deze door de hogere AOW-leeftijd extra interessant voor je zijn. Zo bestaat de mogelijkheid om je opgebouwde partnerpensioen gedeeltelijk om te zetten in extra ouderdomspensioen. Ook is het mogelijk om op de pensioendatum te kiezen voor een tijdelijk verhoogd ouderdomspensioen met daarop volgend een lager ouderdomspensioen. Die keuzemogelijkheden kun je doorrekenen op de YBR-website. 5

6 Highlights jaarverslag 2 In het jaarverslag lees je alle ontwikkelingen die voor pensioen belangrijk zijn: hoeveel premie het pensioenfonds ontvangen heeft, waarin het belegd heeft, hoeveel het ver mogen bedraagt en welke verplichtingen daar tegenover staan. Het jaarverslag biedt niet alleen informatie, het bestuur legt ermee ook verantwoording af over het bestuursbeleid. Je vindt het jaarverslag op de website van het pensioenfonds (www.hp-pensioenfonds.nl). De belangrijkste cijfers en ontwikkelingen lees je in dit artikel. Belangrijkste cijfers Aantallen Deelnemers Gewezen deelnemers Pensioengerechtigden Totaal Ouderdomspensioen Nabestaandenpensioen Wezenpensioen Arbeidsongeschiktheidspensioen Totaal pensioengerechtigden Bedragen x Beleggingsopbrengsten Premiebijdragen Pensioenuitkeringen Ouderdomspensioen Nabestaandenpensioen Wezenpensioen Arbeidsongeschiktheidspensioen Totaal pensioenuitkeringen Saldo van baten en lasten Beleggingen Overige activa en passiva Totaal aanwezig vermogen Technische voorzieningen Stichtingskapitaal en reserves Dekkingsgraad 105% 111% 111% Rendement 7,2% 11,1% 16,4% 6 I HP Pensioenmagazine

7 011 Belangrijkste aandachtspunten De belangrijkste aandachtspunten van het bestuur in 2011 waren: het monitoren van de financiële positie van het fonds; het verder versterken van het risicomanagement; de deskundigheidsbevordering van het bestuur; de communicatie met alle belanghebbenden van het fonds. Geen verhoging van de ingegane pensioenen In de bestuursvergadering van december is besloten de ingegane pensioenen en premievrije aanspraken per 1 januari 2012 niet te verhogen. Dit besluit was gebaseerd op het beleid van het fonds dat er niet wordt geïndexeerd indien de dekkingsgraad ultimo november lager is dan 105%. De dekkingsgraad ultimo november 2011 bedroeg 102,2%. De indexatie van de pensioenaanspraken van de actieve deelnemers per 1 januari 2012 bedroeg 2,33%. De lasten van deze indexatie worden volledig gedragen door de werkgever. Beleggingen Het jaar 2011 is voor het fonds een redelijk beleggingsjaar geweest. Op de totale portefeuille is (exclusief valuta-afdekking) een rendement behaald van 8,6% (in 2010 was dit 14,8%). Het totale vermogen was eind 2011 als volgt belegd: Aandelenfondsen 328,5 miljoen Obligatiefondsen 542,3 miljoen Onroerend goed fondsen 34,6 miljoen Flexioenrekeningen (risico deelnemers) 66,5 miljoen Totaal belegd vermogen 971,9 miljoen Pensioenverplichtingen Ultimo 2011 bedroeg de voorziening pensioenver plichtingen 863,2 miljoen, verdeeld over de volgende categorieën deelnemers: actieve deelnemers 290,5 miljoen gewezen deelnemers 259,2 miljoen pensioengerechtigden 313,5 miljoen Ten opzichte van 2010 is de voorziening met ruim 108 miljoen toegenomen. Dit is een gevolg van de in 2011 sterk gedaalde rente. De financiële positie van het fonds is redelijk te noemen. Spreiding van de beleggingen, een extra storting van 9 miljoen, een toename van het vermogen, het was niet voldoende om de ingegane pensioenen en pensioenaanspraken van de gewezen deelnemers te verhogen. Door de sterk gedaalde rente zag ons pensioenfonds de verplichtingen namelijk toenemen met 108 miljoen. Financiële positie De dekkingsgraad ultimo 2011 was 105%. Dit is precies op het niveau waarvan werd uitgegaan in het herstelplan. In vergelijking met veel andere pensioenfondsen in Nederland is de financiële positie van ons pensioenfonds redelijk te noemen. Dit is mede dankzij de herstelpremie van ruim 9 miljoen die HP in 2011 aan het fonds heeft betaald. De financiële positie van het pensioenfonds is echter nog niet voldoende. 7

8 Pensioen als derde helft In gesprek met Jan Vastbi Bijna met pensioen, al bijna tien jaar niet meer werkzaam voor HP, maar nog altijd voelt hij zich betrokken bij de onderneming en verbonden met de vroegere collega s: Jan Vastbinder uit Ter Aar. HP Pensioen sprak met hem. Over managers die de business begrijpen, over surfen met windkracht zes of zeven op het Gardameer, over motorrijden en ja, natuurlijk ook over pensioen. Het lijkt alsof hij nog altijd actief is voor HP. Uit zijn verhaal blijkt nog steeds grote betrokkenheid bij de onderneming, waar hij van 1987 tot 2003 werkte. Eerst bij Digital, later Compaq en vervolgens HP. Ja, ik voel dat ook zo, bevestigt hij. De laatste jaren van mijn loopbaan heb ik me als lid van de ondernemingsraad intensief bezig gehouden met de integratie van Compaq in HP. Je maakt dan van dichtbij mee hoe ingrijpend zo n proces is. Zowel voor de medewerkers als voor het bestuur van de onderneming. Wat waarschijnlijk ook een rol speelt, is dat ik altijd goede managers heb gehad die zowel de business als de mensen begrepen. Dat is essentieel voor een onderneming, net als integriteit. Het zijn waarden die ik nog steeds terug zie bij HP, ondanks de druk van deze tijd. We hebben wel eens klanten op prijs verloren, maar nooit op kwaliteit Maatwerk leveren en naar de klant luisteren `Maatwerk leveren en naar de klant luisteren, om aan te voelen wat hij wil en waar hij behoefte aan heeft. Dat heb ik altijd een uitdaging gevonden en zoveel mogelijk in de praktijk gebracht. Dat hield ook in dat je dat binnen je eigen bedrijf nog wel eens stevig moest verdedigen. Als je echter een manager hebt, die weet wat hij aan je heeft en oog heeft voor het belang op langere termijn, kom je daar samen uit en kun je de klant optimaal bedienen. Dat betekent niet dat je een klant niet kunt verliezen. Dat kwam natuurlijk voor. Maar nooit op kwaliteit, op korte termijn wel op prijs. Dikwijls waren we echter nog voor afloop van de contractsperiode met de concurrent weer bij zo n klant in beeld. Je voelde je als een vis in het water. Desondanks is in 2003 je dienstverband beëindigd? Na de overname van Compaq door HP werd een aantal functies boventallig, omdat beide ondernemingen voor een belangrijk deel dezelfde klanten hadden. Bij die dubbele functies hoorden ook accountmanagers. Een aantal medewerkers heeft toen een regeling aangeboden gekregen. Dat betekende wel financieel een stap terug, maar daar stond vrije tijd tegenover. Ik was toen nog vrij jong. Maar ook achteraf gezien, vraag ik me af of ik anders zonder problemen mijn pensioenleeftijd zou hebben bereikt. Omdat de druk om te presteren elk jaar groter werd, liep ik namelijk toch wel redelijk tegen mijn grenzen aan. Nee, mijn loyaliteit tegenover HP heeft daar zeker niet onder geleden. In overleg met HP heb ik alle ruimte gekregen om de overdracht van mijn klanten goed te regelen zodat de kwaliteit van de dienstverlening gewaarborgd was. Zowel voor de klant als voor mijn opvolger. Goede, persoonlijke relaties met de klanten zijn altijd een kenmerk van de dienstverlening van HP geweest en volgens mij is dat nog steeds zo. Ik denk overigens dat de meeste oud HP-ers die loyale houding hebben behouden. Daar ben ik niet uniek in. Met enkele collega s heb ik nog uitgezocht hoe we met de regeling van het Sociaal Plan het best mogelijke voorstel uit de verzekeringsmarkt konden halen. Enkele adviseurs hebben op onze uitnodiging presentaties gehouden met tekst en uitleg van de mogelijkheden, waarmee iedereen desgewenst zijn of haar eigen keuze kon bepalen. Goede, persoonlijke relaties met de klanten zijn altijd een kenmerk van de dienstverlening van HP geweest en volgens mij is dat nog steeds zo 8 I HP Pensioenmagazine

9 nder Ik geef nu mijn tijd ook aan de maatschappij Vervolgens heb ik er bewust voor gekozen om m n tijd ook aan de maatschappij te geven. Dat varieert van diverse bestuurslidmaatschappen, zoals van een badmintonclub en een stichting die zich bezig houdt met een kinderdagverblijf in Ecuador, tot aan activiteiten voor het buurtcomité. Ook het Gilde kan op me rekenen. Onder andere voor het geven van computercursussen. Net als Victor Wildeman die onlangs een beroep op me deed om penningmeester te worden voor zijn stichting in Uganda. Verder ben ik actief voor HP NL Senior. Daardoor houd ik contact met de vroegere collega s en HP. Ook de contacten met HP zijn goed, we genieten in Amstelveen van de gastvrijheid, mogen gebruik maken van de faciliteiten en worden regelmatig bijgepraat door de directie. Onlangs heeft Bart Hogendoorn nog een toelichting gegeven op de betrokkenheid van de medewerkers en hoe nieuwe medewerkers binnen HP worden geïntroduceerd. Een mooie wisselwerking, zowel voor de leden van HP NL Senior als voor HP. Ook zakelijk omdat we onze leden korting mogen aanbieden op HP producten. Al met al heb ik bestuurlijk genoeg om handen. Marijke zegt dan ook wel eens. Ik ben er ook nog. Overigens gaan we dit jaar nog naar Ecuador om daar de dagopvang van onze stichting te bezoeken. Mooie bijkomstigheid is dat deze nu op eigen benen kan staan. Persoonlijk maak ik me geen zorgen over mijn pensioen De pensioenfondsen worden momenteel gemangeld door de unieke combinatie van lage rente en dalende beurzen. De zekerheid van vroeger is verdwenen. Natuurlijk volg ik de ontwikkelingen. Dankzij de bijstortingen van HP is de dekkingsgraad van ons pensioenfonds niet eens zo laag. Verder ben ik ervan overtuigd dat het bestuur zijn uiterste best doet om de zaken zo goed mogelijk te behartigen. De gepensioneerden hebben een vertegenwoordiger in het bestuur, ook die contacten zijn goed. Er zijn pensioenfondsen in onze sector waarbij partijen tegenover elkaar voor de rechter staan. Hans Daniëls zegt wel eens dat wij ambassadeurs zijn van HP. Dat voelen we ook zo! Maatwerk in het werk, vrijheid in je vrije tijd Voorafgaande aan het interview heeft Jan al foto s toegestuurd. Allesbehalve foto s van iemand achter de geraniums. Ook van een zwart gat is niets te bekennen. Wel iemand op een surfplank en dezelfde Jan Vastbinder op de motor. Maatwerk in mijn werk, vrijheid in mijn vrije tijd., lacht hij. De motor geeft me een groot gevoel van vrijheid, net als het surfen. Natuurlijk krijg je dan reacties van jongeren die je voorbijgaan. Maar dat hoort er bij, daar heb ik geen moeite mee. De gepensioneerden hebben een vertegenwoordiger in het bestuur, de contacten zijn goed Jan Vastbinder Personalia: 64 gehuwd, 1 dochter, 2 zonen en 2 kleinkinderen Werkte bij HP : vanaf 1987(Digital) tot 2003 Als: accountmanager services Hobby s: badminton, skiën, motor rijden en surfen. 9

10 Voor Excedent- en Premiepensioenregeling Upgrade naar Flexioen 2.0 Het afgelopen half jaar is hard gewerkt aan de migratie van Flexioen 1.0 service van Robeco voor de Excedenten Premiepensioenregeling. De upgrade houdt onder andere in dat de gegevensuitwisseling voortaan digitaal gebeurt en niet meer via afschriften. Maar er zijn ook andere beleggingsfondsen gekomen met lagere kosten. De eerste ervaringen zijn positief. Ook die van jou? Laat het ons weten! Voor- en nadelen Bij de upgrade van Flexioen 1.0 is het pensioenfonds zowel opdrachtgever als klant met de deelnemers als eindgebruiker. De migratie vergt verder veel inzet van de uitvoerder van onze pensioenregeling AON Hewitt en Robeco, die het Flexioen aanbiedt en nog enkele andere partners. Daarom is hiervoor een projectgroep gevormd. René van Warmerdam en Henk Splint bemannen deze vanuit het pensioenfonds, René is er de projectleider van. Bij de upgrade van Flexioen 1.0 is het pensioenfonds zowel opdrachtgever als klant, met de deelnemers als eindgebruikers. Belangrijk onderdeel van het werk was de informatie en uitleg aan de deelnemers die in april plaatsvond. Met vermelding van zowel de voor- als nadelen van de upgrade. Enkele van die nadelen zijn: een beperktere keuze van de fondsen waarin je kunt beleggen en alle mutaties worden voortaan slechts eens per maand afgewikkeld. Daar staan echter lagere kosten tegenover wat uiteraard gunstig is voor je pensioenkapitaal. Als je vragen of suggesties hebt Laat het weten! Vragen of reacties? De migratie moest in korte tijd worden gerealiseerd en heeft de nodige aanpassingen gevraagd. Tijdens de migratie heeft Robeco een helpdesk ingericht. De eerste ervaringen intussen zijn positief, toch evalueert de projectgroep ook de komende maanden de ervaringen met Flexioen 2.0. Met name natuurlijk die van de deelnemers. Dus, als je vragen of suggesties hebt, laat het weten! Dat kan via Robeco, Geert Hoogestijn of René van Warmerdam. De contactgegevens vind je in het Overzicht contactpersonen verderop in dit magazine. 10 I HP Pensioenmagazine

11 Gepensioneerd of bijna gepensioneerd? Maak kennis met HP NL Senior! Heb je bij Philips, Digital, Compaq, Tandem of HP gewerkt en ontvang je op je pensioendatum of nu al pensioen van Pensioenfonds HP? Dan is het lidmaatschap van HP NL Senior ook interessant voor jou! Simon Dijkhuizen herkozen als bestuurslid namens de gepensioneerden Belangstelling om ook lid te worden? Ga dan naar voor informatie en aanmelding. Wat biedt HP NL Senior? HP NL senior is een vereniging voor senioren die gewerkt hebben bij HP of de hierboven genoemde bedrijven die door HP zijn overgenomen. Het is een actieve jonge vereniging die je: op de hoogte houdt van de ontwikkelingen bij HP kortingen biedt op HP-producten en artikelen in de Philipswinkel informeert over ontwikkelingen die voor gepensioneerden belangrijk zijn uitnodigt voor evenementen waar je ook oud collega s en directieleden van HP kunt ontmoeten. Kortom: het lidmaatschap van HP NL Senior (voor slechts 15 per jaar) houdt je betrokken, op de hoogte en biedt je ook nog eens financieel voordeel! De vereniging telt bijna 400 leden en is met een gemiddelde leeftijd van 66 jaar ook een vereniging met veel jonge en actieve senioren. Simon Dijkhuizen uit Groesbeek is onlangs herkozen als bestuurslid namens de gepensioneerden. Aanleiding voor een kort bedankbriefje in HP Pensioen. Met een ruime meerderheid ben ik door de gepensioneerden herkozen als bestuurslid van de Stichting Pensioenfonds Hewlett-Packard Nederland. Een prima stimulans om mij weer volledig in te zetten om de belangen te behartigen van alle deelnemers en pensioengerechtigden. Ik dank hierbij in het bijzonder alle gepensioneerden die op mij gestemd hebben. Het liefst had ik direct na de uitslag van de verkiezingen iedereen persoonlijk via een brief of een willen bedanken, maar ik beschik niet over jullie adressen. Natuurlijk ben ik ook de komende vier jaar weer voor iedereen beschikbaar om eventuele vragen over pensioenaangelegenheden te beantwoorden. Dat kan via hetnet.nl. Met vriendelijke groet, Simon Dijkhuizen. 11

12 Bestuurslid van het pensioenfonds In gesprek met René van Warmerdam Voor René van Warmerdam, lid van het dagelijks bestuur van het pensioenfonds, is pensioen dagelijkse kost. Begin juli praatten we met hem over de aanhoudend lage rente en lage aandelenkoersen. Hoe gaat ons pensioenfonds daarmee om? Wat betekent dat voor deelnemers en gepensioneerden? Gaan we later met pensioen als de AOW pas ingaat als we 66 of 67 zijn. Maar ook: wat kunnen we zelf doen aan ons pensioen? René, die in 2010 ook een interview gaf in HP Pensioen, steekt meteen van wal. Het blijven uitdagende tijden. Ook voor ons pensioenfonds. Onze dekkingsgraad was eind mei 107,7%. Dat is relatief gunstig ten opzichte van veel andere pensioenfondsen, dankzij extra stortingen door HP. Daardoor is het verlagen van de pensioenen tot nu toe niet aan de orde. We mogen dan ook blij zijn met HP als sponsor. Aan de andere kant heb ik er begrip voor dat HP de pensioenkosten zoveel mogelijk beheersbaar houdt. Daartoe is met ingang van 2010 voor nieuwe medewerkers de Premiepensioenregeling ingevoerd. Daarbij spaar je zelf voor je pensioen via Robeco. We zijn geen eiland waarop de crisis geen invloed heeft. René van Warmerdam leeftijd: 52 gehuwd, twee dochters (15 en 16) bestuurslid sinds: november 2009 woonplaats: Hoofddorp. werkt bij HP vanaf: 1990 (Digital) op dit moment als: consultant voor HP Software hobby s: Zeilen, hockey en tennis (buiten) Hoe speelt het pensioenfonds in op de crisis op de financiële markten? Pensioenfondsen zijn in hoge mate afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. We kunnen niet toveren en zijn geen eiland waarop de crisis geen invloed heeft. De inkomsten uit obligatie- en aandelenbeleggingen bepalen voor een belangrijk deel hoe we er financieel voor staan. Wat we in elk geval doen is dat we op langere termijn beleggen, tegen zo laag mogelijke kosten. Verder hebben we alle risico s in kaart gebracht met een zogeheten Risicoraamwerk. Van risico s van beleggen in Europese staatsleningen tot en met het risico dat het pensioenfonds de pensioenen langer moet betalen dan verwacht omdat we gemiddeld steeds langer leven. Die risico s monitoren we voortdurend. Bij de keuze van de beleggingsmix houden we verder specifiek rekening met de verplichtingen die het pensioenfonds heeft aan alle deelnemers (op lange termijn) en gepensioneerden (op kortere termijn). Daarin wordt ook de leeftijdsopbouw van het deelnemersbestand meegenomen. Ook de individuele pensioensaldi groeien op dit moment minder snel. Is er ook straks nog wel pensioen voor iedereen? Ja, daar ga ik zonder meer van uit. Zo zijn pensioenregelingen opgezet. Met beveiligingsmechanismes, zoals het herstelplan dat opgesteld en gevolgd moet worden wanneer er sprake is van een te lage dekkingsgraad. Bij de basisregeling van ons pensioenfonds houdt dat in dat we de ingegane pensioenen helaas niet kunnen verhogen. In die dekkingsgraad zijn overigens alle pensioenverplichtingen opgenomen, zowel van de pensioenen die nu al worden betaald, als de pensioenen die in de verre toekomst pas tot uitkering komen. Met de in de toekomst te betalen pensioenen houdt ons pensioenfonds dus degelijk rekening. Wat ik nu vertel over dekkingsgraad en pensioenverplichtingen, geldt voor de basisregeling van ons pensioenfonds. 12 I HP Pensioenmagazine

13 Bij de individuele pensioenopbouw van de Premiepensioenregeling en de Excedentregeling bouwt elke deelnemer zijn individuele pensioensaldo op waarmee hij pensioen koopt als hij met pensioen gaat. Dat is en blijft zijn of haar eigen individuele pensioensaldo. Wel is het zo dat door de lagere rente en lagere aandelenkoersen dat saldo op dit moment minder snel groeit dan bij een hogere rente en wanneer aandelen het beter doen. Wie de afgelopen jaren met pensioen is gegaan of binnenkort met pensioen gaat, is of wordt daarmee geconfronteerd. Dat is een nadeel van de individuele pensioenopbouw. Dat realiseren we ons en we vertellen de deelnemers ook dat ze daar rekening mee moeten houden. Wie binnenkort met pensioen gaat, moet er rekening mee houden dat je door de lage rente en rendementen minder pensioen kunt kopen. Het ziet er naar uit dat de AOW in de komende jaren pas ingaat als je 66 of 67 bent. Ook bij HP dus later met pensioen? Nee, dat is niet automatisch het geval. Tot nu toe kent het pensioenreglement de mogelijkheid om je HP pensioen eerder of later te laten ingaan. Los van de AOW dus. Het is mogelijk dat dit zo blijft. Maar dat is verder een zaak van overleg tussen werkgever en werknemers. Het bestuur van het pensioenfonds is feitelijk niet meer maar ook niet minder dan de uitvoerder van de pensioenregeling zoals die werkgever en werknemers met elkaar afspreken in het arbeidsvoorwaardenoverleg. Het pensioenfonds rekent zich met de lage rente allesbehalve rijk Is pensioen opbouwen nog wel zo aantrekkelijk? Ondanks alle onzekerheid, blijft het opbouwen van pensioen niet alleen nodig maar ook waardevol. De afgelopen jaren heeft ongeveer alles tegelijkertijd tegen gezeten: rente en aandelenkoersen daalden terwijl de gemiddelde levensverwachting onverwacht extra is gestegen. Vanzelfsprekend zijn daarmee ook de kosten van pensioen gestegen. Tegenover de extra kosten als gevolg van de hogere levensverwachting staat overigens uiteraard dat je ook langer pensioen ontvangt. Zoals al gezegd, is het bovendien niet zo dat er straks geen geld is voor degenen die dan met pensioen gaan. Het is nu zelfs zo dat ons pensioenfonds een groter vermogen heeft dan ooit tevoren. In mei 2012 is dat de magische grens van 1 miljard euro gepasseerd. Ter vergelijking: op dit moment betaalt ons pensioenfonds jaarlijks zo n 21 miljoen euro uit aan pensioenen en bedragen de huidige pensioenverplichtingen zo n 930 miljoen euro op jaarbasis (cijfers uit jaarverslag 2011). Alle verplichtingen zijn verplicht gebaseerd op de huidige lage lange rente en daarbij is er vanuit gegaan dat die lage rente blijvend is. Het pensioenfonds rekent zich daarmee allesbehalve rijk. Is het verstandig om zelf iets extra s aan je pensioen te doen? Dat hangt van je situatie af. In elk geval raad ik iedereen aan: kijk regelmatig naar de stand van je pensioenopbouw. Als je pensioen opbouwt via de basisregeling doe je dat via Your Benefit Resources (YBR). Bouw je pensioen op via de Premiepensioenregeling (dat is het geval als je vanaf 1 januari 2010 bij HP bent gaan werken) check dan regelmatig je Pensioensaldo. Op de site van Robeco Flexioen (www.robecoflexioen.nl) kun je bovendien invullen wat je elders nog hebt opgebouwd en op welke leeftijd je met pensioen wilt. De pensioenplanner geeft een indicatie hoeveel pensioen je met je Pensioensaldo kunt kopen. Doen, het gaat om je pensioen! 13

14 Reken je niet te rijk met je pensioen! Waarom dekkingsgraad en individuele pensioenkapitalen blijven dalen Jip en Janneke taal Als eigenlijk iets zeker moet zijn, dan is het wel je pensioen. Maar die zekerheid staat al enkele jaren onder druk. Het pensioenfonds heeft geen ruimte voor toeslagen op de ingegane pensioenen. En wie een individueel pensioenkapitaal opbouwt, kan daarmee minder pensioen kopen dan voorzien. Hoe komt dat? Wat kunnen we eraan doen? Vragen en antwoorden in Jip en Janneke taal. De verschillende HP Pensioenregelingen en de financiële crisis HP kent verschillende pensioenregelingen. René van Warmerdam licht die verschilllen toe in zijn interview. In de tabel bij dit artikel zie je snel en overzichtelijk welke pensioenregeling (en) op jou van toepassing is of zijn en en hoe jouw pensioenopbouw is geregeld. Bovendien zie je in de tabel de algemene impact van de situatie op de financiële markten op de verschillende pensioenregelingen. Ga bij de prognoseberekening van je pensioen in de Excedent- of Premiepensoenregeling uit van een lagere rentestand dan de 4% die op dit moment standaard wordt toegepast. Dan reken je jezelf op dit moment niet zo snel te rijk! 14 I HP Pensioenmagazine

15 Je pensioenopbouw is dan als volgt geregeld Hoe komt het dat de dekkingsgraad blijf dalen? Waarom nemen de verplichtingen van het pensioenfonds toe als de rente en aandelenkoersen zakken? Is anders beleggen een optie? Is er straks nog wel pensioen als ik 65 ben en wat kan ik zelf nog doen? Zo werkt het in de: Basispensioenregeling Voor wie? Als je al vóór 1 januari 2010 bij HP in dienst trad, bouw je pensioen op in de Basispensioenregeling tot salarisgrens van (maximum in 2012). Je bouwt in het pensioenfonds pensioen op waarvan de hoogte van tevoren vastligt. Dat komt de laatste maanden vooral door de daling van de rente. Maar ook door de lagere aandelenkoersen. Bij de berekening van de toegezegde pensioenopbouw wordt uitgegaan van de marktrente. Als de marktrente daalt, moet het pensioenfonds een groter vermogen hebben om het toegezegde pensioen te realiseren. Een toename van het vereiste vermogen betekent een toename van de verplichtingen. Het pensioenfonds belegt gespreid, met een zo goed mogelijke balans tussen risico s en rendement. Hierbij houden we uiteraard rekening met de verplichtingen aan de deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden. Het uitzonderlijke van de huidige crisis is dat de laatste jaren het rendement op alle beleggingscategorieën onder druk staat. Ja. De dekkingsgraad geeft weliswaar regelmatig aan dat deze zich onder het verplichte minimum van 105% bevindt om aan alle verplichtingen te voldoen, maar daarin worden wel alle pensioenverplichtingen meegenomen die het pensioenfonds heeft. Van de deelnemers die nog maar enkele jaren pensioenopbouw tot en met de pensioengerechtigden. Als de rente en aandelen echter ook de komende jaren onder druk blijven staan, moeten wellicht ook de HP- pensioenen worden gekort. Net zoals nu voor veel pensioenfondsen al gaat gebeuren. Ga in elk geval na hoeveel pensioen je op dit moment hebt opgebouwd en hoeveel pensioen je op je pensioenleeftijd kunt verwachten. Schat daarbij zo goed mogelijk in wat je verplichtingen dan zijn. Als dat niet met elkaar matcht kun je wellicht aanvullende voorzieningen regelen voor later. Zo werkt het in de: Excedentpensioenregeling en in de Premiepensioenregeling Voor wie? Als je al vóór 1 januari 2010 bij HP in dienst trad, bouw je pensioen op in de Basispensioenregeling èn voor je salaris boven (maximum in 2012) in de Excedentpensioenregeling. Als je na 1 januari 2010 bij HP in dienst trad, bouw je pensioen op in de Premiepensioenregeling. Je bouwt via het pensioenfonds een individueel pensioenkapitaal op waarmee je op de pensioendatum pensioen koopt bij een verzekeraar van je eigen keuze. Deelnemers in de Excedentregeling kunnen ook pensioen inkopen bij het pensioenfonds. Bij de opbouw van een individueel pensioenkapitaal kennen we geen dekkingsgraad. De lagere rente en lagere aandelenkoersen betekenen wel dat je pensioenkapitaal minder snel groeit. Zoals bij de vorige vraag al aangegeven: lagere rente en lagere aandelenkoersen betekenen dat je pensioenkapitaal minder snel groeit. Als dat zich niet herstelt, kun je op je pensioendatum minder pensioen inkopen. Bij een herstel van de aandelenmarkten en een hogere rente groeit je pensioenkapitaal uiteraard weer sneller en is een hogere pensioeninkoop mogelijk. Op dit moment ziet het er naar uit dat het herstel wellicht nog best lang op zich laat wachten. Bij opbouw van een individueel pensioenkapitaal heb je meerdere beleggingskeuzes en kun je zelf bepalen in welke mate je zelf je beleggingen regelt. Van volledig in eigen beheer tot helemaal verzorgd door Robeco. Van risicomijdend tot offensief. Welke keuzes je maakt zal onder andere afhangen van je kennis, maar ook of je naast je pensioen nog andere voorzieningen hebt. Verder is ook je leeftijd een belangrijke factor in verband met je beleggingshorizon. In het algemeen geldt bij voorbeeld dat je op jongere leeftijd wat meer in aandelen kunt beleggen. Net als voor pensioenfondsen is er voor individuele beleggers geen glazen bol die de toekomst kan voorspellen. Spreiding van beleggingen kan een aanbeveling zijn, maar biedt geen garantie voor een hoger pensioenkapitaal. Ja, je individuele pensioenkapitaal blijft jouw kapitaal. De hoogte ervan op je pensioendatum en de rentestand op dat moment zijn bepalend hoeveel pensioen je kunt inkopen bij de verzekeringsmaatschappij van je eigen keuze. Helaas kan dat bij een lage rentestand behoorlijk tegenvallen. Daarom adviseren we nadrukkelijk om regelmatig naar de hoogte van je pensioenkapitaal te kijken. Maar ook om na te gaan welk pensioen je daar naar verwachting voor kunt kopen. Ga bij de prognoseberekening van je pensioen uit van een lagere rentestand dan de 4% die op dit moment standaard wordt toegepast. Dat is wel zo reëel. 15

16 Wat betekenen de ontwikkelingen voor jouw pensioen? Financiële positie en hers Last but not least geven we je in deze HP Pensioen de update van de financiële positie en het herstelplan van ons pensioenfonds. Hoe ontwikkelt zich onze dekkingsgraad, wat kunnen we eraan doen en wat betekent het voor de toeslagen op de pensioenen? Zo lang de dekkingsgraad lager is dan 105%, zijn geen toeslagen op de ingegane pensioenen mogelijk Zekerheid onder druk Pensioen moet voor iedereen zo zeker mogelijk zijn. Door de economische ontwikkelingen echter staat die zekerheid sinds 2008 onder druk. Niet alleen voor ons pensioenfonds, maar voor alle pensioenfondsen en ook voor individuele pensioenverzekeringen. Alle inspanningen van het bestuur van het pensioenfonds en HP zijn gericht om de zekerheid van de pensioenen zoveel mogelijk te waarborgen. Dat is ook de doelstelling van de wettelijke regels en verplichtingen van De Nederlandsche Bank, die toezicht houdt op de pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen in Nederland. Herstelplan In 2009 heeft ons pensioenfonds een herstelplan ingediend bij De Nederlandsche Bank. Het korte termijn herstelplan was er op gericht om eind 2011 weer op een dekkingsgraad van 105% te komen. Dat is gelukt. Mede dankzij de extra premies die HP in de afgelopen jaren heeft betaald. Eind 2011 was de dekkingsgraad 105%. Er is nog wel sprake van een reservetekort. Dat wil zeggen dat het fonds nog te weinig wettelijk vereiste buffers heeft. Eind 2011 hadden we een buffer moeten hebben van ongeveer 16%. De dekkingsgraad moet de komende jaren dus stijgen tot 116% om ook uit de situatie van het reservetekort te komen. Volgens het lange termijn herstelplan heeft ons pensioenfonds tot eind 2023 de tijd om dat te realiseren. Ontwikkeling in 2012 De dekkingsgraad laat in 2012 een grillig verloop zien. In de eerste maanden van 2012 steeg de dekkingsgraad tot 107,7% eind mei. Vanaf juni 2012 is deze, als gevolg van de daling van de rente, helaas weer gezakt tot onder het niveau dat is voorzien in het herstelplan. 16 I HP Pensioenmagazine

17 telplan De overheid heeft intussen aangekondigd dat pensioenfondsen bij de berekening van hun pensioenverplichtingen eind 2012 rekening mogen houden met een andere renteberekening. Dit zal ook voor ons pensioenfonds een gunstig effect hebben op de dekkingsgraad. Hoe groot dat effect zal zijn, is op dit moment nog niet bekend. Beleggingsbeleid Doordat het pensioenfonds het renterisico voor een groot deel heeft afgedekt, zijn de gevolgen van de grote rentedalingen in de afgelopen jaren relatief beperkt gebleven. Met het oog op de eurocrisis zijn de afgelopen maanden nog enkele risicobeperkende maatregelen genomen. Zo zijn de aandelenbeleggingen in het eurogebied verminderd en is de afdekking van het valutarisico teruggebracht. Het bestuur hoopt zo de gevolgen van een eventuele verdere verzwakking van de euro te beperken. Zekerheid en toeslagen Dankzij de financiële positie van ons pensioenfonds hoeven we de pensioenen - tot nog toe- niet te korten. Veel andere pensioenfondsen moeten dat wel. Zo lang de dekkingsgraad op de peildata (dat is 30 november van elk jaar) minder bedraagt dan 105 %, mogen we echter geen toeslagen geven op de ingegane pensioenen. Dat is wettelijk niet toegestaan. Uit de ontwikkeling van de dekkingsgraad in 2012 (zie tabel) blijkt hoeveel vermogen er staat tegenover de pensioenverplichtingen van het pensioenfonds. Wat betekent een en ander voor jouw pensioen? Zoals het er nu naar uitziet, zijn voorlopig geen toeslagen mogelijk op de ingegane pensioenen. De kosten van de toeslagen voor de actieve deelnemers neemt HP voor zijn rekening. Als je deelneemt in de Excedentof Premiepensioenregeling De dekkingsgraad is niet relevant als je deelneemt in de Excedent- of Premiepensioenregeling (zie het artikel daarover op pagina 15 van dit nummer). In dat geval bouw je je eigen individuele pensioenkapitaal op. Natuurlijk hebben de rente en de economische ontwikkelingen ook effect op de individuele pensioenkapitalen. Als je een individueel pensioenkapitaal opbouwt, moet je zelf de keuze maken voor je eigen beleggingsprofiel, of kun je zelf bepaalde beleggingscategorieën in de vorm van beleggingsfondsen selecteren. Daarom is het belangrijk enig inzicht te hebben in de werking van de financiële markten. Als dat inzicht ontbreekt, is het wellicht verstandig je te laten begeleiden. Uiteraard geeft dit geen enkele garantie voor welk resultaat dan ook. Ontwikkeling dekkingsgraad in 2012 Update per eind Vermogen pensioenfonds op dat moment Alle pensioenverplichtingen * op dat moment Dekkingsgraad op dat moment Vereiste dekkingsgraad volgens herstelplan op dat moment december ,0% (105%) januari ,2% (105%) februari ,2% (105%) maart ,4% (105%) april ,1% (106%) mei ,7% (106%) juni ,7% (106%) juli ,4% (106%) augustus ,0% (106%) Alle hierboven vermelde bedragen zijn x 1.000,- * Deze betreffen zowel alle ingegane als alle nog niet ingegane pensioenen. Kijk voor de maandelijkse update van de dekkingsgraad op 17

18 Overzicht behandelde onderwerpen Pensioenmagazine nr Herstelplan - Wat zijn de maatregelen? 2. Beoordeling HP Pensioenfonds door externe Visitatiecommissie 3. Interview met bestuurslid Henk van de Weerdt 4. Stand van zaken overgang excedentregeling naar Robeco 5. Plannen voor harmoniseren van de arbeidsvoorwaarden na overname van EDS 6. Interview met Hans Suijs 7. HP NL Senior Ledenvergadering 8. Overleg met De Nederlandsche Bank 9. Van de Deelnemersraad 10. Overzicht contactpersonen 11. Overzicht behandelde onderwerpen 12. English Summary Pensioenmagazine nr Herstel van onze dekkingsgraad 2. Nieuwe pensioenregeling voor nieuwe werknemers van HP 3. Interview met René van Warmerdam 4. Wereldwijde HP pensioenaudit 5. Interview met Yvonne Engel 6. Het beleggingsbeleid van ons pensioenfonds 7. Surf naar en YBR 8. Interview met Ids Sijbrandij 9. Stand van zaken waardeoverdracht naar Robeco 10. Samenwerking Pensioenfonds HP en Pensioenfonds EDS 11. HP NL Senior bestaat dit jaar 5 jaar! Pensioenmagazine nr. 12 Pensioenmagazine nr Hoe staan we er financieel voor? 2. Interview met Marcel Lasonder 3. Interview met Victor Wildeman 4. Website YBR 5. Mijnpensioenoverzicht.nl 6. Verkiezingen deelnemersraad 7. Ontwikkelingen in Toeslagen en kerncijfers Mogelijke samenwerking met Pensioenfonds EDS 10. Lustrumfeest HP-NL Senior 11. Van de Deelnemersraad Pensioenmagazine nr Ontwikkeling financiële positie en evaluatie herstelplan 2. Interview met Simon Dijkhuizen 3. Pensioenakkoord 4. Interview met Ans van Vulpen en Geert Hoogestijn 5. Vragen van deelnemers 6. Oproep Simon Dijkhuizen steun Victor Wildeman 7. Deelnemersraad 8. Erop uit met HP-NL Senior De besproken onderwerpen in de overige nummers van HP Pensioen vind je op: Je vindt daar ook de downloads van HP Pensioen. 1. Financiële positie en dekkingsgraad 2. Interview met Henk Splint en Marcel Lasonder 3. Samenvatting jaarverslag Mogelijke samenwerking met Pensioenfonds EDS 5. Interview met Hans Schrijvers 6. Opvolging Peter Prakken 7. Verslag jaarvergadering HP NL Senior 8. Toeslagentabel en voorwaardelijkheidsverklaring 18 I HP Pensioenmagazine

19 Overzicht contactpersonen Basispensioenregeling AON Hewitt Postbus AB Amsterdam tel.: fax: Contactpersonen Pensioenuitkeringen: Ans van Vulpen Deelnemersadministratie: Geert Hoogestijn Algemeen/bestuurszaken: Frank Heijnis Algemeen adres: Excedentregeling (per ) en DC-regeling (per ) Deze regelingen zijn via het HP Pensioenfonds ondergebracht bij: Robeco Pension Providers Postbus AZ Rotterdam tel: Bestuur Harald Werner, lid Dagelijks Bestuur John Sutherland Jack Dekker Simon Dijkhuizen Peter van der Heijden Marcel Lasonder,voorzitter Henk Splint René van Warmerdam, lid Dagelijks Bestuur Adviseurs Secretaris: Frank Heijnis Actuaris: Hans van den Hatert com) Deelnemersraad Gerard van Zelst, voorzitter Dick van Gaalen Hans Suijs Ids Sijbrandij Stan Bosch, secretaris Klaas Nienhuis Frits Nolet Bert Ypey Verantwoordingsorgaan Hans Daniels Rob Idink Stan Bosch Gerard van Zelst Hans Suijs Klaas Nienhuis 19

20 General Summary in En glish 20 I HP Pensioenmagazine

Hoe houden we ons pensioen zo zeker mogelijk?

Hoe houden we ons pensioen zo zeker mogelijk? HP Pensioen Magazine I April 2013 I Nr. 16 In dit nummer onder meer: Hoe houden we ons pensioen zo zeker mogelijk? Toeslagen: wanneer, hoe en waarom Interviews met Rinze Braaksma, Bob van Randeraat en

Nadere informatie

Interview met Rob Kruijk. Pensioen: Belangrijk en boeiend! Interview met Frans Smidt. Magazine I 2008 I Nr.8. In dit nummer onder meer:

Interview met Rob Kruijk. Pensioen: Belangrijk en boeiend! Interview met Frans Smidt. Magazine I 2008 I Nr.8. In dit nummer onder meer: HP Pensioen Magazine I 2008 I Nr.8 In dit nummer onder meer: Interview met Rob Kruijk Pensioen: Belangrijk en boeiend! Interview met Frans Smidt Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, vermenigvuldigd

Nadere informatie

Interview met Nico Leerkamp. Goed pensioenfondsbestuur. Interview met Rob van den Burg. Magazine I 2007 I Nr. 7. In dit nummer onder meer:

Interview met Nico Leerkamp. Goed pensioenfondsbestuur. Interview met Rob van den Burg. Magazine I 2007 I Nr. 7. In dit nummer onder meer: HP Pensioen Magazine I 2007 I Nr. 7 In dit nummer onder meer: Interview met Nico Leerkamp Goed pensioenfondsbestuur Interview met Rob van den Burg Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, vermenigvuldigd

Nadere informatie

A promise for life geldt ook na de pensionering

A promise for life geldt ook na de pensionering September 2014 Nieuwsbrief Pensioenfonds Abbott Nederland Voorzitter pensioenfonds Jonathan Negro: A promise for life geldt ook na de pensionering COLUMN Jonathan Negro Voorzitter Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

jaarversla 2010 Een-op-een Wat is er in 2010 gebeurd? Beleggen met het oog op de toekomst

jaarversla 2010 Een-op-een Wat is er in 2010 gebeurd? Beleggen met het oog op de toekomst Pensioenblad voor het grondpersoneel van KLM Jaargang 10 Juli 2011 Een-op-een Pensioendeelnemer in gesprek met bestuurslid Wat is er in 2010 gebeurd? samenvatting van het jaarverslag Hier graag een inleiding

Nadere informatie

ALLES OVER DE NAP PENSIOEN IN 2015 NIEUWE SPELREGELS VOOR PENSIOENFONDSEN COLLEGA S MET PIT NETTO AANVULLEND PENSIOEN

ALLES OVER DE NAP PENSIOEN IN 2015 NIEUWE SPELREGELS VOOR PENSIOENFONDSEN COLLEGA S MET PIT NETTO AANVULLEND PENSIOEN Pensioenblad voor cabinepersoneel van KLM/KLC JAARGANG 14 APRIL 2015 ALLES OVER DE NAP TIPS VOOR EEN WELOVERWOGEN BESLUIT PENSIOEN IN 2015 DE BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN OP EEN RIJ NETTO AANVULLEND PENSIOEN

Nadere informatie

Generaties. Extra. Het Philips flex pensioen vernieuwd Pensioenleeftijd omhoog, financiering anders

Generaties. Extra. Het Philips flex pensioen vernieuwd Pensioenleeftijd omhoog, financiering anders Generaties is het informatiebulletin van STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS Generaties Nummer 19, 10 e jaargang oktober 2013 Extra editie Het Philips flex pensioen vernieuwd Pensioenleeftijd omhoog, financiering

Nadere informatie

ik ben benieuwd naar waar we over twee jaar staan

ik ben benieuwd naar waar we over twee jaar staan MET PENSIOEN We leven langer dan vroeger eerlijk, begrijpelijk, pro-actief, helder en duurzaam pensioen is een recht van iedereen. Geld naar werk. Dat is een belangrijk onderdeel van ons sociaal stelsel

Nadere informatie

NIEUWS G B F. Regiobijeenkomsten Hoofdlijnen Herstelplan PGB Gevolgen herstelplan. juni 2009. Informatie voor deelnemers in grafimedia en uitgeverij

NIEUWS G B F. Regiobijeenkomsten Hoofdlijnen Herstelplan PGB Gevolgen herstelplan. juni 2009. Informatie voor deelnemers in grafimedia en uitgeverij G B F G R A F I S C H E B E D R IJ F S F O N D S E N juni 2009 NIEUWS Informatie voor deelnemers in grafimedia en uitgeverij Regiobijeenkomsten Hoofdlijnen Herstelplan PGB Gevolgen herstelplan IN DIT NUMMER:

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds TNO. 14e jaargang nummer 2 juli 2014. Life Pension &

Stichting Pensioenfonds TNO. 14e jaargang nummer 2 juli 2014. Life Pension & Stichting Pensioenfonds TNO 14e jaargang nummer 2 juli 2014 Life Pension & Trots Dit is alweer het tweede pensioenmagazine van 2014 en daarmee de tweede editie nieuwe stijl. Traditioneel staat de juli-editie

Nadere informatie

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad. pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad in vraag & antwoord kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.com 2 inleiding Stichting Pensioenfonds Randstad Telefoon

Nadere informatie

focus.03 Plan je pensioen! Een lager overbruggingspensioen. Klopt dat? p12 Maatschappelijk verantwoord beleggen p13

focus.03 Plan je pensioen! Een lager overbruggingspensioen. Klopt dat? p12 Maatschappelijk verantwoord beleggen p13 Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM Jaargang 7 > Oktober 2008 Het pensioenblad voor het grondpersoneel van KLM focus.03 Plan je pensioen! P12 P13 Een lager overbruggingspensioen. Klopt dat? p12 Maatschappelijk

Nadere informatie

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Pensioen

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Pensioen Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Pensioen Pensioen in eigen hand Pagina 8 Pensioenadviseurs terug in de schoolbanken Pagina 10 Nieuw steunpilaren pensioenstelsel Pagina 13 Alternatief richting

Nadere informatie

Inhoud. Verslagen toezichtsorganen. Verslag van het bestuur. PMA Jaarrekening 2012. Overige gegevens. Bijlagen. Samenvatting 9

Inhoud. Verslagen toezichtsorganen. Verslag van het bestuur. PMA Jaarrekening 2012. Overige gegevens. Bijlagen. Samenvatting 9 pmaπjaarverslagπ2012 π Inhoud Voorwoord 4 Profiel van PMA 5 Kerncijfers 6 Functionarissen 7 Verslag van het bestuur Samenvatting 9 1 Pensioenfonds Medewerkers Apotheken 12 1.1 De pensioenregeling 12 1.2

Nadere informatie

Informatie van Pensioenfonds

Informatie van Pensioenfonds Pensioenblik nr. 3 november 2013 Deelnemers en gepensioneerden Pensioenblik Informatie van Pensioenfonds We beleggen niet omdat het zo leuk is Wij beleggen voor een betaalbaar pensioen dat voor de deelnemer

Nadere informatie

de kern Ik heb zat te doen als ik met pensioen ga nieuwe directeur pensioenfonds pensioenfonds stork De pensioenen uitkleden? Theo Bruinsma (Marel):

de kern Ik heb zat te doen als ik met pensioen ga nieuwe directeur pensioenfonds pensioenfonds stork De pensioenen uitkleden? Theo Bruinsma (Marel): pensioenfonds stork 1 3 e j a a r g a n g a u g u s t u s 2 0 1 0 n r 4 0 de kern In deze editie: Verkort jaarverslag Hoe heeft uw pensioenfonds het gedaan in 2009? Ik heb zat te doen als ik met pensioen

Nadere informatie

Generaties. AOW-leeftijd omhoog: de gevolgen voor u Pensioen nu en straks. Lange weg naar herstel Rente en langer leven: invloeden op de dekkingsgraad

Generaties. AOW-leeftijd omhoog: de gevolgen voor u Pensioen nu en straks. Lange weg naar herstel Rente en langer leven: invloeden op de dekkingsgraad Generaties is het informatiebulletin van STICHTING Philips Pensioenfonds Generaties Nummer 17, 9 e jaargang december 2012 AOW-leeftijd omhoog: de gevolgen voor u Pensioen nu en straks Lange weg naar herstel

Nadere informatie

Uw pensioen. Wij sluiten graag bij u aan. Trouwen of samenwonen. Uw KPN. pensioen. Zelf kiezen. Nieuwe baan. Beleggen.

Uw pensioen. Wij sluiten graag bij u aan. Trouwen of samenwonen. Uw KPN. pensioen. Zelf kiezen. Nieuwe baan. Beleggen. Uw pensioen Wij sluiten graag bij u aan Meer weten? www.kpnpensioen.nl Nieuwe baan 20 Trouwen of samenwonen 22 Wat is pensioen? Arbeidsongeschikt Beleggen 6 12 18 Scheiden 23 Extra pensioen 16 Uw KPN pensioen

Nadere informatie

Haalt zij straks haar pensioendroom?

Haalt zij straks haar pensioendroom? 1 Naam: Petra Schreurs (48) Samenwonend met: Rijk Gijsen en hun Mechelse herder Mirza Baan: Coördinator Packing bij CSC afdeling Outbound in Beringe Genoeg pensioen: Niet helemaal. Daarom spaar ik. Een

Nadere informatie

Zoals we allemaal dagelijks in de media kunnen volgen is er

Zoals we allemaal dagelijks in de media kunnen volgen is er 71 jaargang 18, maart 2008 Uitgave van de Vereniging van Gepensioneerden uit de Detailhandel In dit nummer: 18e jaargang, september 2008 Van de voorzitter 1 Van de redactie 2 Actie leden werving 3 Rectificatie

Nadere informatie

Nieuwe afspraken over de pensioenen van PDN

Nieuwe afspraken over de pensioenen van PDN In dit nummer onder meer: Wisseling in het bestuur van PDN. 4 Winnie de Boer uit Nieuw Zeeland: Het was de Liefde. 7 De pensioenpremies van meneer Pietersen 8 Mijn eerste computer werd met een kruiwagen

Nadere informatie

JUN 2015. Lees over: Verantwoordingsorgaan 15 Bijna met pensioen? En nog veel meer. 3 Bestuur 8 Onze beleggingen 10 Het nieuwe. Nu al leuk voor later

JUN 2015. Lees over: Verantwoordingsorgaan 15 Bijna met pensioen? En nog veel meer. 3 Bestuur 8 Onze beleggingen 10 Het nieuwe. Nu al leuk voor later JUN 2015 Nu al leuk voor later Lees over: 3 Bestuur 8 Onze beleggingen 10 Het nieuwe Verantwoordingsorgaan 15 Bijna met pensioen? En nog veel meer 2 Woord vooraf Je pensioen: daar denk je misschien niet

Nadere informatie

Beknopt jaarverslag 2010

Beknopt jaarverslag 2010 Beknopt jaarverslag 2010 STICHTING PENSIOENFONDS sappi Netherlands INHOUD Het jaar 2010 in een paar minuten 4 Gokken? Nee, daar doen we niet aan 6 Bestuursvoorzitter Henk van der Pal over de keuzes van

Nadere informatie

Pensioenen in Nederland

Pensioenen in Nederland Pensioenen in Nederland Samen aan de slag voor een duurzaam stelsel Het Nederlandse pensioenstelsel staat al jaren te boek als één van de beste pensioenstelsels ter wereld. In het buitenland is men vol

Nadere informatie

faces bankenunie? doen! accountancy op de schop De Europese Unie is verwikkeld in een felle discussie

faces bankenunie? doen! accountancy op de schop De Europese Unie is verwikkeld in een felle discussie faces Y. 1 4 #. 0 1 S e p t e m b e r 2 0 1 2 Faces is a magazine published by Asset Accounting & Finance for student members, alumni, relations of Asset Accounting & Finance, and other persons interested

Nadere informatie

BELEGGINGSSTUDIECLUB Duitenberg. Lente2015. Themanummer: Inhoud: ThinkETF AEXExperience Marktgevoel Marketupdate

BELEGGINGSSTUDIECLUB Duitenberg. Lente2015. Themanummer: Inhoud: ThinkETF AEXExperience Marktgevoel Marketupdate Lente2015 BELEGGINGSSTUDIECLUB Duitenberg Themanummer: COMMODITIES Inhoud: ThinkETF AEXExperience Marktgevoel Marketupdate 02 REDACTIONEEL Inhoud 03 VAN DE VOORZITTER 09 09 AGENDA 10 13 LUNCHLEZING ETF'S

Nadere informatie

Notulen Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders RoodMicrotec N.V. vrijdag 23 januari 2015 Hotel Lumen, Zwolle, Nederland

Notulen Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders RoodMicrotec N.V. vrijdag 23 januari 2015 Hotel Lumen, Zwolle, Nederland Notulen Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders RoodMicrotec N.V. vrijdag 23 januari 2015 Hotel Lumen, Zwolle, Nederland Aanwezig: Philip Nijenhuis, CEO, voorzitter Remy Cuny, CFO Vic Tee, Commissaris

Nadere informatie

Grijs is niet zwart wit ambities van 55+

Grijs is niet zwart wit ambities van 55+ Grijs is niet zwart wit ambities van 55+ vitality we add 2 Medical Delta Het Medical Delta consortium wordt gevormd door de academische instellingen en regionale overheden in Zuid-Holland. In samenwerking

Nadere informatie

Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL

Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie Welkom, Sinds kort bouwt u pensioen op bij

Nadere informatie

S C H E F S E N G R A F I B E D R IJ F O N D S. augustus 2008 N I E U W S

S C H E F S E N G R A F I B E D R IJ F O N D S. augustus 2008 N I E U W S G R A F I B E D R IJ F O N D S S C H E F S E N G B F augustus 2008 N I E U W S Informatie voor deelnemers in grafimedia en uitgeverij Pensioenfonds PGB zoekt deelnemers voor klantenpanel Nieuwe klanten

Nadere informatie