Verder geen vragen aan de orde zijnde, worden de notulen goedgekeurd en vastgesteld.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verder geen vragen aan de orde zijnde, worden de notulen goedgekeurd en vastgesteld."

Transcriptie

1 Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. Agendapunt / Bijlage Vergadering : Algemene Ledenvergadering NEVI Datum : 15 november 2013 Plaats : Green Village - Nieuwegein Aanvang : uur Sluiting: uur Aanwezig : ± 60 leden van NEVI 1) Opening en welkom De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Hij is verheugd over de opkomst en hoopt op een vruchtbare vergadering. Het Dagelijks Bestuur heeft enige tijd bestaan uit 3 personen na het ontvallen van DB lid Van der Honing en het aftreden van DB lid Berger. Per 1 november 13 is een nieuw DB lid benoemd in de persoon van Jaap Oskam, ex CPO Nutreco. Hij is verantwoordelijk voor de portefeuille Financiën en Operatie. 2) Goedkeuring verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 15 december 2012 Voorafgaande aan de vergadering zijn geen vragen of opmerkingen over de notulen binnengekomen. Arjan van Weele vraagt wat er met zijn suggestie is gedaan over het werken met een inkomend voorzitter om continuïteit van het bestuur te waarborgen. De voorzitter geeft aan dat er in principe geen terughoudendheid is t.a.v. dit idee en bij aanvulling van het bestuur zal dat in de selectie zeker een punt van aandacht zijn, echter zoals bij de opening is aangegeven is het Dagelijks Bestuur het afgelopen jaar ingekrompen van 5 naar 3 leden en om die reden is daar nu nog geen invulling aan gegeven. Ton Weijers bevestigt nog de reden van onttrekking van ruim 8 ton van het eigen vermogen. Aangegeven is, dat dit gebruikt is om een tekort van de vereniging te dekken. Dit betreft zijn vraag tijdens de ALV van afgelopen jaar. Ook heeft hij gevraagd om een vertaling van de NEVI Gedragscode. Aangegeven wordt dat een Engelse vertaling beschikbaar is op de NEVI website. Verder geen vragen aan de orde zijnde, worden de notulen goedgekeurd en vastgesteld. 3) Reflectie De voorzitter heeft vorig jaar aangegeven dat een trendbreuk met het verleden nodig is. Oude systemen waarmee gewerkt wordt, de perceptie bij klanten van een logge en bureaucratische organisatie en een verlies lijdende vereniging waren zaken waar verandering nodig was en snel. Met trots kan de voorzitter melden dat er het afgelopen jaar behoorlijke stappen zijn gezet, financieel en inhoudelijk om te komen tot kostendekkendheid en het zijn van de leverancier die op nummer één staat. Ook de organisatie mag hier trots op zijn, want het heeft een behoorlijke impact gehad, terwijl de prestaties er niet onder hebben geleden, maar eerder een positief effect hebben gehad. Door de ingewikkelde processen en systemen moet extra effort verricht worden om klantgericht te werken. Financieel gezien is het afgelopen jaar veranderd van een negatief resultaat (ruim 8 ton) naar een positief resultaat (ruim 3 ton). De algemeen directeur geeft verder a.d.h.v. een presentatie toelichting op het afgelopen boekjaar. Naast het afscheid nemen van medewerkers is de zgn. flexibele schil uitgebreid, maar met minder mensen is er meer gedaan. De intrinsieke motivatie en het klantgedrag van de medewerkers is hierbij belangrijk, want het overtreffen van de klantverwachting is het primaire doel. Als voorbeelden worden genoemd de open huizen en informatiebijeenkomsten in het land, die positief zijn ontvangen en de goede sfeer bij het leiderschapsprogramma (PLP). Daarnaast wordt gewerkt aan interne verbinding van bijvoorbeeld opleidingen en examens, zodat een lid/klant in één keer lid kan worden en een opleiding Algemene Ledenvergadering NEVI d.d. 15 november 2013 Pagina 1/8

2 kan boeken incl. examens. In dit proces zien we ook dat de website een zeer belangrijke rol speelt. In het teken van opiniemanagement wordt o.a. genoemd het faciliteren van de ondertekening van de Green Deal Circulair Inkopen tijdens de innovatie estafette dag met minister Kamp en het ronde tafel gesprek over inkoopmacht waar NEVI voor is uitgenodigd bij de Tweede Kamer. Daar is de NEVI Gedragscode genoemd; een code die iedereen zou moeten onderschrijven. De PMI komt maandelijks in de publiciteit met NEVI hoogleraar Van Weele als woordvoerder voor de pers. De doelstelling om voet aan de grond te krijgen bij de financiële wereld en de media is bereikt. Helaas is de omzet van het netwerk niet behaald, dit komt voornamelijk door het achterblijven van inkomsten via nieuwe diensten. De verwachtingen voor komend jaar zijn bijgesteld. Het doel is dat ook het netwerk kostendekkend draait. Ondanks de contributieverhoging heeft het aantal leden de doelstelling wel overschreden. Uiteraard is een toegevoegde waarde van het lidmaatschap van belang, succesvolle evenementen, een vacaturebank en een gedragsassessment zijn een aantal van deze aspecten. Qua ontwikkelingsportfolio zijn er veel aanmeldingen voor Professional en gaat de opleiding Manager van start. Ook is gestart met LMS (Learning Management System). Dit heeft nog wat aanloopproblemen, ondanks het feit dat het van deze tijd is, zijn de reacties wisselend. Verder noemt de algemeen directeur de gezamenlijke pitches die gedaan worden, de vele telefonische opleidingsadviezen die zijn verricht door het klant contact center, het actief oppakken van klachtenmanagement waardoor dit omgezet wordt in kansen en het sturend adviseren en plannen van opleidingen en trainingen, waardoor wat gepland staat ook door gaat. Het docentenkorps is verkleind en de maatstaf die gehanteerd wordt is een klanttevredenheidscijfer door de cursisten van 4 of hoger, op een schaal van 5. NEVI investeert al jarenlang in kennis en innovatie en in de inkoopcommunity en zal dat ook blijven doen. Een waardering hiervoor werd onlangs geuit tijdens IPSERA 2013, waar de uitspraak werd gedaan NEVI is setting the gold standard. In de backbone is NEVI een IT bedrijf, de website is verbeterd door video s, maar er moet nog veel meer gebeuren. Momenteel vindt een inventarisatieonderzoek plaats. Verder zal er proactief actie worden ondernomen om NEVI te re-branden. De huidige status qua vakopleidingen is dat deze goed lopen, maar de nationale en internationale trainingen lopen minder. Afrondend concludeert de algemeen directeur dat NEVI de beste wil zijn en dus de beste mensen nodig heeft, dit gaat niet altijd zonder slag of stoot, maar we moeten innovatief zijn en blijven. De vergadering wordt in de gelegenheid gesteld tot het stellen van vragen. De heer Nagtegaal was zich er niet van bewust dat NEVI een gedragscode heeft en vraagt of dit niet tijdens de ALV aan de orde had moeten komen. Statutair is niet vastgelegd dat dit door de ALV goedgekeurd moet worden. De code is opgesteld door een in het leven geroepen commissie met aanvulling van externe expertise en goedgekeurd door het Algemeen Bestuur van NEVI. Daarna is hierover gecommuniceerd en in een evenement gepresenteerd en staat deze inmiddels op de NEVI website. Ook tijdens de vorige ALV is hierover gecommuniceerd. Een ander punt dat hij aangeeft is dat hij contactmomenten mist, waarschijnlijk door de samenvoeging van de kringen. Aangegeven wordt dat er voldoende aanbod is. Het staat een ieder vrij om ook de bijeenkomsten te bezoeken van andere kringen, dan waartoe hij/zij behoort. De heer Weijers denkt dat het een utopie is dat mensen zich aan de gedragscode zullen houden. Daarnaast geeft hij aan dat bij overgang naar de ledenraad het nodig is dat een ieder weet tot welke regio hij/zij behoort. Aangegeven wordt dat regio s worden ingedeeld a.d.h.v. postcodes van de woonplaats van het betreffende lid. De heer Kuyt vraagt verduidelijking t.a.v. de focus op de bedrijfsvoering i.r.t. de vereniging. Verlies je gewone leden hiermee niet uit het oog? Pagina 2/8

3 De algemeen directeur en de voorzitter geven aan dat met klanten niet alleen cursisten bedoeld worden, maar ook leden, kringen, secties etc., maar er moet gezond geïnvesteerd worden. We willen met een gezonde financiële basis een betere prestatie neerzetten voor iedereen. Verder geen vragen meer aan de orde zijnde, vraagt de voorzitter een applaus voor de algemeen directeur. In een sterk veranderende omgeving, met een slecht economisch klimaat is er een turn around gerealiseerd binnen een jaar met een financiële impact waar iedereen van kan profiteren. De voorzitter wil graag iedereen bedanken die daaraan heeft meegewerkt. 4) Financiële Rapportage en decharge Algemeen Bestuur De voorzitter neemt nog een keer de headlines van het afgelopen boekjaar door. Bij de vereniging is een stijging van het ledenaantal wel bijzonder te noemen. Veel brancheorganisaties hebben het moeilijk en gaan bergafwaarts. NEVI is dan wel geen brancheorganisatie, maar toch. Er gaan geluiden op of NEVI niet naar bijv leden moet streven. Misschien kan dit een streven zijn, maar de voorzitter is van mening dat als we het huidige aantal weten te stabiliseren we het goed doen binnen het huidige klimaat. De vereniging laat een resultaatsverbetering zien van ruim 40%, mede door een besparing op netwerkactiviteiten en een hogere contributiebijdrage. Toch blijft het resultaat 8% achter bij de begroting. De omzet en de bruto marge van NEVI Purspective B.V. komen uit op de begroting, mede door de succesvolle lancering van de nieuwe portfolio voor vakopleidingen en successen bij maatwerktrajecten. Op de operationele kosten is weliswaar minder bespaard dan begroot, maar er is toch een besparing gerealiseerd van ruim 2 ton t.o.v. voorgaand boekjaar. De ontwikkeling in de effectenportefeuille was dit jaar positief (+5,28%). Al met al was een positief jaar, waarbij een omslag van de cijfers gezien werd van negatief naar positief met een bedrijfsresultaat van 372k en een netto resultaat van 185k positief (tegenover 206k negatief in boekjaar ). De heer Nagtegaal vraagt naar een verklaring van het achterblijven van de omzet van de vereniging, terwijl dit toch de contributie is en het aantal leden is gestegen. De oorzaak daarvan ligt in de productmix, de mix leden met Deal! en zonder Deal! is slechter uitgevallen dan begroot en in het feit dat er begroot was dat het aantal leden eerder in het jaar al gestegen was, wat een langere periode van contributieopbrengst zou hebben gegeven. Vorig jaar is besproken om de post openstaande vorderingen te verminderen. De jaarrekening laat echter juist een verslechtering zien. Wat is hiervoor de verklaring? Uitgelegd wordt dat vakopleidingen (9 weken) vooruit gefactureerd worden, d.w.z. dat voordat het curriculum in september begint er in juli facturen verstuurd worden, die op de balans moeten worden opgenomen. Aangezien dit echter geen omzet van dat boekjaar betreft, is aan de andere kant een post vooruit ontvangen gelden opgenomen. Om echt te bepalen wat het openstaande debiteurensaldo is, kan beter gekeken worden naar het aantal dagen dat de facturen uit staan en daarin is kwalitatief een enorme slag gemaakt. Wat nu nog langer dan 3 maanden open staat is ruim 50k, waarvan het merendeel één post is, waarvan betaling is aangekondigd, dit is vele malen beter dan de jaren daarvoor. Verder geen vragen aan de orde zijnde, vraagt de voorzitter om goedkeuring van de jaarrekening en om décharge van het Algemeen Bestuur voor het gevoerde beleid. Bij acclamatie stemt de ALV hiermee in. 5) Begroting a) vaststelling contributie 2014 Voor het boekjaar wordt een grotere omzet bij de vereniging begroot door de contributieverhoging. Bij de B.V. wordt een min of meer stabiele situatie begroot. Er wordt een duidelijk Pagina 3/8

4 betere brutomarge bij de vereniging begroot en ook een lichte stijging bij de B.V. De personeelskosten dalen iets en de overige kosten blijven nagenoeg gelijk. E.e.a. resulteert in een nettomarge die bijna wordt verdubbeld naar 1,2 miljoen. Dit betekent dat NEVI ruimschoots in staat zal zijn om ontwikkelingsactiviteiten via de NRS te financieren of een project als bijvoorbeeld IT ter hand te nemen. Maar het betekent ook dat er weer dividend is uitgekeerd door de B.V. aan de Vereniging van 240k, wat 4 jaar niet mogelijk is geweest. En het zou mooi zijn als we op een gegeven moment weer gelden aan het vermogen zouden kunnen toevoegen, die eerder zijn onttrokken en op deze manier weer de mogelijkheid te hebben om aan alle wensen te voldoen. We kunnen het ons niet permitteren om slechte kwaliteit te leveren of prijzen te hanteren die niet marktconform zijn. Het bestuur en de directie heeft vertrouwen in deze begroting en wil zich daarvoor inzetten, daarbij zijn de eerste signalen, van ontwikkeling conform deze begroting, ook positief. Vanuit de vergadering komt de vraag waarom een contributieverhoging nodig is, kijkend naar de nettomarge en het eigen vermogen. Het eigen vermogen is het bezit van de leden, vanuit de verenigingsgedachte zou het daarom goed zijn om niet te verhogen. De afgelopen jaren is alleen maar ingeboet op het vermogen en dat kan niet. In 2009 is al afgesproken dat elk label kostendekkend moet zijn. Toen al is het contributiebedrag van 250,= genoemd en het traject in gang gezet, dat ook vorig jaar nog een keer bevestigd is. Zoals eerder aangegeven moet uit de nettomarge alle research en ontwikkeling van systemen (zoals bijv. IT) betaald worden en alle andere zaken om marktleider te blijven. We hebben gezegd dat we de organisatie zullen runnen als bedrijf met respect voor de vereniging / de leden en daar hoort de afgesproken contributie bij. We willen werken vanuit een gezonde financiële basis. Ook wordt nog gewezen op de waarde van het lidmaatschap en wat het je anders zou kosten bij geen lidmaatschap. De wens van kostenneutraal draaien dateert al van 2000, erelid Kuyt complimenteert het bestuur daarom met het feit dat dit nu eindelijk gerealiseerd zal worden. De heer Nagtegaal vraagt om het verschil tussen een lidmaatschap met en zonder Deal! kleiner te maken of zelfs één prijs te hanteren voor een lidmaatschap met of zonder Deal! Hij heeft een lidmaatschap zonder Deal! omdat hij dit leest met collega s. De visie van het bestuur is dat ieder lid Deal! zou moeten lezen; het is één van de waarden van het lidmaatschap. De suggestie wordt meegenomen. Verder geen vragen meer aan de orde zijnde, vraagt de voorzitter om goedkeuring van de begroting incl. de contributieverhoging per De ALV stemt bij acclamatie in met de gepresenteerde begroting en de contributieverhoging. D.w.z. dat per de volgende contributietarieven gehanteerd worden: Lidmaatschap met Deal! 250,= incl. BTW (206,61 ex BTW) Lidmaatschap zonder Deal! 200,= incl. BTW (165,29 ex BTW) Lidmaatschap student (2 jaar) 60,= incl. BTW ( 49,59 ex BTW) 6) Goedkeuring en implementatie nieuw besturingsmodel NEVI In de Algemene Ledenvergadering van 2012 is een presentatie gegeven over het nieuwe besturingsmodel voor NEVI. De ALV heeft in deze vergadering ook haar goedkeuring gegeven om aan dit streven verdere uitwerking te geven. De uitwerking is uitgevoerd door een werkgroep. De werkgroep bestond uit een dwarsdoorsnede van de vereniging. De volgende documenten zijn opgesteld (en ook t.b.v. deze ALV op de NEVI website beschikbaar gesteld) om het nieuwe besturingsmodel te kunnen implementeren: glement Het Algemeen Bestuur is in haar vergadering van 28 juni 2013 akkoord gegaan met deze documenten. Daarna heeft een navenante aanpassing van de Statuten plaatsgevonden, die door het Algemeen Bestuur is goedgekeurd in de vergadering van 25 oktober Pagina 4/8

5 De voorzitter bedankt de leden van de werkgroep voor het door hen verrichte werk. NEVI kan met wat nu voorligt de toekomst in. Het nieuwe besturingsmodel met een ledenraad biedt een betere en meer democratische manier om leden te betrekken bij de besluitvorming. De ledenraad is een sparringpartner voor het bestuur. Samen met het verkleinen van het bestuur is dit de laatste stap in de herziening van de besturingsstructuur. Eerdere stappen waren invoering van het persoonlijk lidmaatschap en herverdeling van de kringen. Alles is gericht op het zijn van een betere vereniging. In de lijn van de missie en de visie, van Thought en Opinion Leadership, kan met dit nieuwe besturingsmodel snel gereageerd worden en snelle besluitvorming plaatsvinden. De ledenraad dient een representatieve afspiegeling te zijn van de leden van NEVI en bestaat bij de invoering uit maximaal 35 personen, naar rato verdeeld over de kringen. Om te zorgen voor bestuurlijke continuïteit is gekozen voor een overgangsregeling, waarbij een deel van de algemeen bestuursleden voor 1 jaar overgaat naar de ledenraad en een ander deel, de kringen, voor 2 jaar. Op die manier moet er voor 2014 een verkiezing plaatsvinden voor 23 nieuwe leden. Ledenraadsleden worden gekozen via regionale verkiezingen (een lid valt onder de kring waar hij/zij woont) en moeten voldoen aan de daartoe opgestelde profielschets. Bij de profielschets is ook een interne gedragscode opgenomen, die een beroep doet op het integer handelen van ledenraadsleden (bijv. consultants die in een zelfde gebied actief zijn). Een ledenraadslid oefent zijn/haar functie uit zonder last of ruggespraak en spreekt voor alle andere leden en dus niet meer voor een kring, sectie of platform. De taken van een ledenraad betreffen goedkeuring van het strategisch beleid, goedkeuring van de begroting, vaststellen van de contributies, vaststellen van de jaarrekening en benoeming van de voorzitter en leden van het bestuur. Het bestuur zal bestaan uit het huidige Dagelijks Bestuur. De overige Algemeen Bestuursleden gaan over naar de ledenraad (zie overgangsregeling). Het bestuur wordt benoemd door de ledenraad op voordracht van het bestuur. Dit kunnen zowel niet- als wel-nevi leden zijn. Bij benoeming tot bestuurslid wordt men ook NEVI lid. De taken en bevoegdheden van het bestuur is een samenbundeling van de taken van het huidige Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur, het stellen van strategische kaders en de benoeming en aansturing van de algemeen directeur. In het organisatiereglement NEVI Bestuur-Ledenraad zal nog een wijziging worden doorgevoerd. In artikel 2.c.4 is opgenomen dat de ledenraad de verantwoordelijkheid uitoefent van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders NEVI Purspective B.V. Dit is echter een taak van het bestuur. Belangrijke besluiten zullen ter goedkeuring worden voorgelegd aan de ledenraad. Vanuit de vergadering worden een aantal vragen gesteld en/of suggesties gedaan. Waarom wordt niet een volledig nieuwe ledenraad gekozen en laten we de Algemeen Bestuursleden deelnemen zonder stemrecht? Dit is in de werkgroep besproken, maar juist nu NEVI dynamisch is en moet blijven en slagvaardig, moet de ledenraad in dat tempo mee kunnen en moet er geen knowhow verloren gaan. De AB leden hebben veel knowhow en kunnen de andere leden begeleiden. 35 nieuwe leden zou het proces ingewikkelder maken. Overigens gaan de huidige AB leden als gewoon lid van de ledenraad functioneren met de daarvoor geldende regels en niet meer het netwerkonderdeel vertegenwoordigen. N.B. voorzitters uit netwerkonderdelen die nu een bepaald belang hebben, stellen een ander lid uit hun bestuur beschikbaar voor de ledenraad. Ter overweging: waarom niet de voorzitter van de ledenraad kiezen voor 3 jaar i.p.v. zoals nu voorgesteld 1 jaar? Gekozen is voor 1 jaar i.v.m. de ermee gepaard gaande tijd. Een voorzitter kan echter na een jaar opnieuw gekozen worden. Ter overweging: de voorzitter van de ledenraad moet ook zelf in staat zijn om een ledenraadsvergadering bijeen te roepen i.p.v. zoals nu in het organisatiereglement opgenomen dat het bestuur de ledenraad bijeenroept of als 1/3 van de ledenraad dit verzoekt. Aangegeven wordt dat gekozen is voor de algemene regel om het niet op één persoon te focussen, maar de ledenraad kan het reglement zelf aanpassen. Is het noodzakelijk om een vergoeding beschikbaar te stellen aan ledenraadsleden? De heer Pagina 5/8

6 Van Weele vindt dit niet in overeenstemming met een echte verenigingscultuur en pleit voor geen vergoeding. De motivatie van de werkgroep was om deze bestuurswijziging budgettair neutraal door te voeren (AB leden ontvangen remuneratie), daarbij ook kijkend naar wat acceptabel is voor de fiscus en een eenvoudige manier van vergoeden. Om die reden is gekozen voor een all-in bedrag. De bestuursleden in het netwerk ontvangen een onkostenvergoeding. Over dit punt ontstaat een korte discussie. Uiteindelijk wordt d.m.v. handopheffing gestemd over het wel of niet toekennen van de voorgestelde vergoeding (max. 2x 400,= per ledenraadslid mits deze de vergadering bezoekt). Uit de stemming blijkt dat het merendeel de voorgestelde vergoeding wil handhaven. LKC lid Steller geeft nog aan dat het geen verplichting is om de vergoeding te aanvaarden. Verder niets meer aan de orde zijnde, vraagt de voorzitter namens het Algemeen Bestuur aan de Algemene Ledenvergadering goedkeuring voor: Wijziging van het besturingsmodel van NEVI door de invoering van een Ledenraad in plaats van een Algemene Ledenvergadering. De omvorming van het Algemeen Bestuur in een Bestuur De gewijzigde Statuten die hiervan het gevolg zijn. Voorziene ingangsdatum van deze wijziging is 1 april Deze bestuurswijziging wordt door de Algemene Ledenvergadering bij acclamatie goedgekeurd. Nu deze wijziging is goedgekeurd zal er intensieve communicatie plaatsvinden richting de leden en de kringen als voorbereiding op de verkiezingen met kandidaatstelling in februari 2014 en verkiezing in maart De voorzitter roept alle leden op om zich kandidaat te stellen als men zich herkent in het profiel zoveel mogelijk betrokken leden uit eigen netwerk op de kandidatenlijsten te krijgen zoveel mogelijk leden te stimuleren te stemmen op een of meerdere kandidaten Omdat NEVI een vereniging is van en voor leden! 7) Goedkeuring nieuwe statuten n.a.v. gewijzigd besturingsmodel De ALV geeft haar goedkeuring aan de gewijzigde statuten van NEVI, zoals weergegeven in het op de NEVI website beschikbaar gestelde concept d.d. 24 september 2013, welke in werking zullen treden bij de vorming van de ledenraad. Voorziene ingangsdatum is 1 april 2014 Zie ook agendapunt 6. De heer E.H. de Bruine, algemeen directeur van NEVI, zal als gemachtigde t.z.t. de akte van statutenwijziging ondertekenen. 8) Visie en missie van NEVI Om de visie en missie van NEVI werkbaar te maken en voor iedereen transparant is een zogenaamde one pager opgesteld. Deze one pager is een instrument dat we zodanig gaan gebruiken dat de voortgang gemeten kan worden. Het is een middel om te gebruiken in de marketing en ook om KPI s te bepalen. Belangrijke componenten voor de toekomstige visie zijn hoe de opleidingsportfolio na 2014 tot 2018 bij onze klanten te brengen, middels een multi-channel marketing strategie met een maximale aansluiting op de klanten. Waarbij met klanten zowel bedrijven/instellingen als leden bedoeld wordt. Op de vraag of er ook ingegaan wordt op logistieke processen, geeft de voorzitter aan dat daar niet de focus ligt. 9) Dankwoord aan afgetreden/aftredende AB leden De voorzitter spreekt een dankwoord uit aan onderstaande personen en overhandigt hun een envelop met inhoud. Een aantal mensen zijn afgetreden vanwege het einde van hun bestuurstermijn, anderen zijn gestopt i.v.m. uitdagingen in hun carrière, maar allen hebben gezorgd voor een goede opvolging. Marleen Baars; algemeen bestuurslid en voorzitter kring NoordWest Nederland. Positief kritisch ingesteld om zaken beter te doen, vele activiteiten ter hand genomen, drijvende kracht achter het Nyenrode Pagina 6/8

7 congres, oog voor wat er leeft binnen de vereniging. Gert van Beek; algemeen bestuurslid en meer dan 10 jaar actief binnen het bestuur van NEVI CPD. Begaan met de vereniging en ook hij heeft willen helpen en verbeteren. Rode draad is competentieontwikkeling, een belangrijk issue in het inkoopvak. Frans Kuijt; veel gegeven aan de organisatie op allerlei vlakken, 6 jaar DB lid en 12 jaar EBC, waar hij het vermogen als goed huisvader heeft beheerd. Daarnaast is hij ook erelid en nog steeds actief binnen de SIGB. Ook hij is altijd gericht op het beter maken van de vereniging. Siebe Offringa; heeft een andere volgorde in zijn functies aangehouden dan je normaal zou verwachten, gestart als kringbestuurder, ging hij daarna naar YPP en vervolgens naar YPS (inmiddels opgeheven). Vanuit deze laatste functie is hij ook vertegenwoordiger geweest in het algemeen bestuur. Nooit te beroerd om de handen uit de mouwen te steken en één van de eersten die mee wilde doen met het veranderen van het besturingsmodel. Arie Slingerland; kwam uit de Zorg en had de instelling wat ze ergens anders uitvinden ga ik niet opnieuw doen, ik ga kijken of ik daar wat mee kan in de medische wereld. Arie is instrumenteel geweest en altijd op een praktische en plezierige manier. Hij heeft vele activiteiten gedaan die de vereniging verder heeft geholpen, maar ook het vak tot ontwikkeling heeft gebracht. Ook is hij betrokken geweest bij de integratie van NVILG bij NEVI en was hij medegrondlegger van de MIL opleiding. Frank Steller; hij heeft de voorzitter destijds de NEVI Visie opgestuurd met verzoek om commentaar. Dat commentaar was mooi stuk, maar wel zeer uitdagend! Frank is een gewaardeerd collega, hij is open, constructief, nooit confronterend en kan ook afstand nemen. Ook heeft hij de SIGB dichter bij NEVI gebracht en vice versa. Jan Berger; inmiddels uit het Algemeen en Dagelijks Bestuur van NEVI, maar daarna ook weer zeer actief geweest in het leiden van de werkgroep besturingsmodel en inmiddels weer benoemd tot lid van de NEVI beleggingscommissie en toegetreden tot het bestuur van Stichting NEVI Examens om ook daar de ketens te alignen. NEVI heeft gebruik kunnen maken van zijn rijke bestuurlijke ervaring. Hij heeft gestaan aan de basis van sustainability en het veranderen van structuren, regelgeving, formaliseren, etc. om de financiële zaken op orde te krijgen. Vincent van Nieulande; algemeen bestuurslid en voorzitter YPP is ook afgetreden. Aangezien Vincent niet aanwezig is, zal de dank aan hem op een later moment worden overgebracht. De voorzitter dankt al deze mensen hartelijk voor hun inzet en wenst hen succes en gezondheid. Vervolgens richt Arie Slingerland nog het woord tot de vergadering. Zijn kernboodschap is Gebruik NEVI. Hij heeft veel aan NEVI te danken, niet alleen qua opleiding, maar ook zaten daar de kennissen, die hij kon gebruiken om inkoop op de kaart te zetten binnen het Erasmus Medisch Centrum en binnen de zorgsector. 10) Rondvraag en Sluiting Gevraagd wordt om Deal! digitaal beschikbaar te stellen. Aangegeven wordt dat nieuwe mogelijkheden zullen worden bekeken. Het huidige contract loopt binnen een jaar af. Frank Steller roept de ALV op om alle bestuurders te bedanken die met veel passie en met weinig compensatie hebben bijgedragen en blijven doen. En daarnaast roept hij een ieder op om zichzelf kandidaat te stellen of een ander te vinden die zich kandidaat stelt. De leden zullen elkaar niet meer op deze wijze treffen, maar er zijn voldoende andere bijeenkomsten waar we elkaar kunnen vinden. Hij wenst een ieder het beste. Arjan van Weele zal niet weer de vraag stellen waar de opleiding tot gecertificeerd Public Procurement Professional blijft. Hij kent NEVI al heel lang. De veranderingen die tot stand zijn gebracht, had hij niet voor mogelijk gehouden. Hij heeft de verandering ook aan de lijve ervaren, bijv. door de teleurstelling die hij te horen heeft gekregen van een aantal oude getrouwen die de organisatie hebben verlaten, maar Pagina 7/8

8 we moeten door. Het is beter en sneller geworden en met meer resultaat dan voor mogelijk gehouden. Hij dankt de organisatie hier hartelijk voor en hij meldt dat hij een tweet gestuurd heeft indrukwekkende prestaties behaald in door NEVI, back on track, proficiat! Hierop reageert de ALV met een staand applaus. Hierna sluit de voorzitter de vergadering en dankt alle leden voor hun komst en bijdrage. Pagina 8/8

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Ctac N.V.

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Ctac N.V. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Ctac N.V. Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, gehouden donderdag 12 mei 2011 te s-hertogenbosch Aanwezig: Notulen: De heer H.G.B. Olde Hartmann

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 1. Opening Alvorens tot opening over te gaan, vraagt de voorzitter de vergadering een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan José van

Nadere informatie

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op:

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op: Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014 Onderwerp: Uitnodiging voorjaarsvergadering 2014 Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole

Nadere informatie

Uit de presentielijst blijkt dat ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn:

Uit de presentielijst blijkt dat ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn: Concept notulen van de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders van Aalberts Industries N.V., gevestigd te Langbroek, hierna ook de vennootschap, gehouden op 21 april 2015 om 14.00 uur in het Hilton Hotel,

Nadere informatie

Veel gestelde vragen gesteld door beleggers met hun antwoorden.

Veel gestelde vragen gesteld door beleggers met hun antwoorden. Bijlage A Veel gestelde vragen gesteld door beleggers met hun antwoorden. 1. Communicatie naar de Beleggers Toelichting : De Stichting Beleggers Eco Direct io heeft in juni een mailing verzonden naar een

Nadere informatie

Regardz De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH Amersfoort, (033) 467 37 30

Regardz De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH Amersfoort, (033) 467 37 30 ROUTEBESCHRIJVING NAAR REGARDZ EENHOORN TE AMERSFOORT Regardz De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan, LH Amersfoort, (0) 0 Amersfoort heeft een zeer goede bereikbaarheid in Nederland. Centraal gelegen in Nederland

Nadere informatie

De voorzitter van het bestuur, de heer prof. dr. W. van Voorden, opent de vergadering om 16.00 uur en heet de aanwezigen welkom.

De voorzitter van het bestuur, de heer prof. dr. W. van Voorden, opent de vergadering om 16.00 uur en heet de aanwezigen welkom. Notulen van de Vergadering van Certificaathouders van de Stichting Administratiekantoor van aandelen Ballast Nedam, gehouden op woensdag van 16.00 17.25 uur in het kantoor van Ballast Nedam NV, Ringwade

Nadere informatie

De Voorzitter kondigt aan dat het stemmen elektronisch plaats zal vinden, hetgeen door dhr. Jeekel als volgt wordt uitgelegd.

De Voorzitter kondigt aan dat het stemmen elektronisch plaats zal vinden, hetgeen door dhr. Jeekel als volgt wordt uitgelegd. Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Qurius N.V. Zaltbommel, 24 mei 2012. Aanwezig achter de tafel Leden van de Raad van Commissarissen: Lucas Brentjens (voorzitter van de Vergadering,

Nadere informatie

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD)

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD) Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 3 september 2008 van 17.00 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

Witte Molen N.V. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Witte Molen N.V. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Witte Molen N.V. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum: 22 maart 2013 Locatie: Witte Molen N.V., Moleneind 2, 4268 GD Meeuwen Verslag: M.J. ter Heegde van Het Notuleercentrum Aanwezig:

Nadere informatie

10.00-13.00 Kinderprogramma (s.v.p. aanmelden d.m.v. bijgaand formulier) Het Groninger Museum staat garant voor een leuk programma

10.00-13.00 Kinderprogramma (s.v.p. aanmelden d.m.v. bijgaand formulier) Het Groninger Museum staat garant voor een leuk programma A G E N D A Algemene Ledenvergadering (ALV) / LEDENDAG, inclusief kinderprogramma zaterdag 12 mei 2012, Groninger Museum, Groningen (zie routebeschrijving) 09.00-17.30 uur 09.00-10.00 Ontvangst 10.00-13.00

Nadere informatie

CONCEPT SAMENVATTING VAN DE DISCUSSIE IN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.

CONCEPT SAMENVATTING VAN DE DISCUSSIE IN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V. CONCEPT SAMENVATTING VAN DE DISCUSSIE IN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V. GEHOUDEN OP 3 MEI 2013 TE AMSTERDAM Aanvang van de vergadering: 14.00 uur Voorzitter:

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

Concept. Betreft Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Grontmij N.V. gehouden op dinsdag 12 mei 2015 van 14.00 tot 17.00.

Concept. Betreft Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Grontmij N.V. gehouden op dinsdag 12 mei 2015 van 14.00 tot 17.00. Notulen Plaats en datum Referentienummer Kenmerk De Bilt, 6 augustus 2015 Concept Plaats en datum bespreking Hotel Novotel Amsterdam City, Europaboulevard 10 in Amsterdam 12 mei 2015 Betreft Jaarlijkse

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl.

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl. Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 26 Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Opdrachtgever: Fred

Nadere informatie

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 verbinding 1 Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 2 3 Inhoudsopgave VOORWOORD 7 3. MVO IN DE ORGANISATIE 21 5. KETENVERANTWOORDELIJKHEID

Nadere informatie

De Voorzitter van de vergadering is de heer J.A. de Vreeze, voorzitter van de raad van commissarissen van de vennootschap.

De Voorzitter van de vergadering is de heer J.A. de Vreeze, voorzitter van de raad van commissarissen van de vennootschap. Notulen van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap DOCDATA N.V., gehouden op woensdag 12 mei 2010, om 14.00 uur in Hotel NH Waalwijk (Sprang Capelle), Bevrijdingsweg

Nadere informatie

CONCEPT SAMENVATTING VAN DE DISCUSSIE IN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE PHILIPS N.V. GEHOUDEN OP 1 MEI 2014 TE AMSTERDAM

CONCEPT SAMENVATTING VAN DE DISCUSSIE IN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE PHILIPS N.V. GEHOUDEN OP 1 MEI 2014 TE AMSTERDAM CONCEPT SAMENVATTING VAN DE DISCUSSIE IN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE PHILIPS N.V. GEHOUDEN OP 1 MEI 2014 TE AMSTERDAM Aanvang van de vergadering: 14.00 uur Voorzitter: De

Nadere informatie

3947 CS Langbroek F +31 (0) 343 56 50 81 RBS rekeningnr 41.97.88.573. Postbus 11 info@aalberts.nl BTW-nr NL008712207B01

3947 CS Langbroek F +31 (0) 343 56 50 81 RBS rekeningnr 41.97.88.573. Postbus 11 info@aalberts.nl BTW-nr NL008712207B01 Notulen van de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders van Aalberts Industries N.V., gevestigd te Langbroek, hierna ook de vennootschap, gehouden op 26 april 2012 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan

Nadere informatie

Aanwezig van de Raad van Commissarissen Accell Group N.V.: De heren A.J. Pasman (voorzitter), J. van den Belt, P.B. Ernsting en A. Kuiper.

Aanwezig van de Raad van Commissarissen Accell Group N.V.: De heren A.J. Pasman (voorzitter), J. van den Belt, P.B. Ernsting en A. Kuiper. NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ACCELL GROUP N.V. GEHOUDEN OP DONDERDAG 24 APRIL 2014 OM 14.30 UUR TEN KANTORE VAN DE VENNOOTSCHAP TE HEERENVEEN. Aanwezige aandeelhouders: Zie

Nadere informatie

AGENDA. Vergadering Ledenraad Datum 13 mei 2015 Tijdstip 16.00-19.00 uur Plaats BNA Meet & Greet, derde verdieping Huys Azië Jollemanhof 14, Amsterdam

AGENDA. Vergadering Ledenraad Datum 13 mei 2015 Tijdstip 16.00-19.00 uur Plaats BNA Meet & Greet, derde verdieping Huys Azië Jollemanhof 14, Amsterdam AGENDA Vergadering Ledenraad Datum 13 mei 2015 Tijdstip 16.00-19.00 uur Plaats BNA Meet & Greet, derde verdieping Huys Azië Jollemanhof 14, Amsterdam 1 Opening 2 Ingekomen post en mededelingen 3 Vaststellen

Nadere informatie

De vergadering wordt voorgezeten door de heer A. van Rossum, Voorzitter van de Raad van Commissarissen.

De vergadering wordt voorgezeten door de heer A. van Rossum, Voorzitter van de Raad van Commissarissen. Notulen van de Algemene Vergadering van Koninklijke Vopak N.V. gehouden op 23 april 2014 om 10.00 uur in de Jurriaanse Zaal van De Doelen Concert en Congres Gebouw, Kruisplein 30, in Rotterdam De vergadering

Nadere informatie

NOTULEN. Aanwezig ter vergadering:

NOTULEN. Aanwezig ter vergadering: NOTULEN van het verhandelde 1 tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering van Fugro N.V., gehouden in het Crowne Plaza Promenade hotel in Den Haag op 6 mei 2014. Aanwezig ter vergadering: Leden van de Raad

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 ANWB BV. Den Haag, 11 maart 2014

Jaarrekening 2013 ANWB BV. Den Haag, 11 maart 2014 Jaarrekening 2013 ANWB BV Den Haag, 11 maart 2014 Inhoudsopgave 1.1.1.1 Wit regel 2 Jaarverslag 2 1 Bericht van de hoofddirecteur 3 2 Directieverslag 4 2.1 ANWB in het kort 4 2.1.1 Doelstelling ANWB BV

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. floraholland.com

Jaarverslag 2014. floraholland.com Jaarverslag 2014 floraholland.com Inhoudsopgave Voorwoord 2 Profiel van FloraHolland 3 Verslag van de directie 9 Corporate Governance in 2014 18 Verslag van de ALV-commissie 23 Verslag van de raad van

Nadere informatie

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 8 april 2008 om 19.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

Notulen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASML Holding N.V. gehouden op 28 maart 2007

Notulen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASML Holding N.V. gehouden op 28 maart 2007 Voorzitter: H. Bodt Algemeen Notulen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASML Holding N.V. gehouden op 28 maart 2007 Onderstaande notulen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering

Nadere informatie

Monitoring Commissie. vierde rapport over de naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code

Monitoring Commissie. vierde rapport over de naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code Monitoring Commissie vierde rapport over de naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code December 2012 secretariaat: Postbus 20401, 2500 EK Den Haag www.mccg.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3

Nadere informatie

PRESENTIELIJST VAN AANDEELHOUDERS

PRESENTIELIJST VAN AANDEELHOUDERS Verslag van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NedSense enterprises n.v., gehouden in Hotel Vianen te Vianen op dinsdag 7 juni 2011 om 11.00 uur. PRESENTIELIJST VAN AANDEELHOUDERS Naam Aandelen

Nadere informatie

De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars

De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars Een kwalitatief

Nadere informatie