Hoekse Zaken. Verkiezingsprogramma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoekse Zaken. Verkiezingsprogramma 2010-2014"

Transcriptie

1 Hoekse Zaken Verkiezingsprogramma

2 INHOUDSOPGAVE UITGANGSPUNTEN HOEKSE ZAKEN 3 VERKIEZINGSPROGRAMMA Aanspreekbare deelgemeente 4 Veiligheid 4 Organisatie en service 4 Communicatie 4 Leven en participeren 5 Welzijn en zorg 5 Onderwijs 5 Sport 6 Cultuur 6 Werken en verdienen 7 Financiën 7 Economie en werkgelegenheid 7 Toerisme en strand 7 Bouwen en wonen 9 Gebiedsvisie Wonen 9 Milieu 10 Vervoer 10 Buitenruimte 10 Verkiezingsprogramma Hoekse Zaken 2

3 UITGANGSPUNTEN HOEKSE ZAKEN Hoekse Zaken wil een partij zijn voor alle inwoners en ondernemers van Hoek van Holland. De activiteiten van Hoekse Zaken zijn vooral gericht op alles wat betrekking heeft op een evenwichtige samenleving, veiligheid en gezonde groei van ons dorp. Een evenredige verdeling van aandacht en gelden naar mensen heeft daarbij een hoge prioriteit. Dit geldt voor alle mensen, ongeacht hoe en op welke wijze ze betrokken zijn bij Hoek van Holland. De Hoekse politiek is lang gedomineerd door andere partijen die in wisselende samenstelling uitmaakten wat in Hoek van Holland gebeurde. Het is hoog tijd voor een frisse wind, een eigen geluid. Dit willen we op de volgende, en duidelijk andere, manier invulling geven: Wij willen op een zakelijke manier met de moederstad Rotterdam verkeren, waarbij voor Hoekse Zaken de belangen van Hoek van Holland altijd voorop zullen staan. Wij zullen elk goed, betaalbaar en maatschappelijk aanvaardbaar voorstel steunen, ongeacht van wie of welke (politieke) partij het afkomstig is. Dat is een van de voordelen van het niet gebonden zijn aan een landelijke organisatie. Het is Hoekse Zaken er alles aan gelegen op korte termijn tot een inhoudelijk goed overleg te komen met de gemeente Westland en ontstane meningsverschillen over bereikbaarheid uit de wereld te helpen. Met elkaar bereik je meer dan tegen elkaar. Wij staan voor een open en eerlijke communicatie met inwoners en bedrijfsleven. We zitten niet te wachten op relschoppers, vandalen of anderen met minder goede bedoelingen voor onze samenleving. Wat Hoekse Zaken betreft: aanpak van maatschappelijke problemen met gebruik van alle mogelijke (wettelijke) middelen. Een forse en duidelijke aanpak waar nodig; preventie als een groot onderdeel van deze aanpak. Natuurlijk kunnen wij van Hoekse Zaken niet toveren. Wel willen we proberen nieuwe wegen te bewandelen. Zaken vanuit een andere invalshoek te bekijken. Een paar voorbeelden; samenwerken in plaats van tegenwerken, goede voorstellen en ideeën van anderen overnemen. Actief overleg met inwoners en alle (maatschappelijke) partijen en vooral luisteren. Dit met het doel om ontwikkelingen binnen de Hoekse gemeenschap en al wat leeft onder de inwoners een duidelijk onderdeel van onze aanpak te laten zijn. Zo kan ook meer draagvlak onder de inwoners voor de politiek ontstaan. Op deze plek willen we benadrukken dat wij als Hoekse Zaken een partij zijn voor alle inwoners en ondernemers van Hoek van Holland. Wie het, om welke reden dan ook, nodig vindt anderen uit te sluiten, zal zich bij ons beslist niet thuis voelen. Hoekse Zaken schaart zich namelijk volledig achter artikel 1 van de Nederlandse grondwet en daarin staat: Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan. Door onze onafhankelijke Hoekse positie en onze bereidheid samen te werken met alle andere partijen in de raad, staan we sterker ten opzichte van de politiek in het Rotterdamse stadhuis. Tenslotte worden daar de beschikbare budgetten beheerd en verdeeld. Hoe minder groot de (politieke) verdeeldheid is in de Hoek zelf, hoe groter de kans dat de Hoekse inwoners krijgen wat ze toe komt. Verkiezingsprogramma Hoekse Zaken 3

4 VERKIEZINGSPROGRAMMA 2010 Aanspreekbare deelgemeente Veiligheid De metingen van veiligheid en het gevoel van veiligheid liggen vaak uiteen. Rotterdam ontwikkelt zijn veiligheidsbeleid voor de stad. Helaas speelt dit beleid onvoldoende in op de veiligheidsproblemen, zoals deze in Hoek van Holland worden ervaren. Preventief en repressief beleid dienen hand in hand te gaan. Afstemming tussen partijen om te komen tot een betere preventie. Daarnaast wil Hoekse Zaken prioriteit leggen bij de inzet van de politie. Hoekse Zaken vindt dat een verminderde inzet van de politie bij grote evenementen aangewend moet worden voor het aanpakken van de jeugdproblematiek en andere overlast in het dorp en woonwijken. Organisatie en service De goede voorzieningen die we nu hebben in Hoek van Holland (Stadswinkel, bouwinspecteur, etc.) willen we graag vasthouden, met daar waar gewenst en mogelijk, uitbreiding van diensten. Op die manier kan een goede service worden gegarandeerd aan de inwoners van Hoek van Holland. Het spreekuur voor bewoners met bestuurders is op dit moment één keer per week tijdens de daguren mogelijk. Hoekse Zaken ziet graag dat het spreekuur ook eens per maand in de avond zal plaatsvinden. Communicatie Doel van Hoekse Zaken is om bewoners meer te betrekken bij de politiek. Eén van de mogelijkheden om als inwoner van Hoek van Holland mee te praten over ons dorp is het burgerinitiatief. Inwoners kunnen met minimaal 100 steunbetuigingen afdwingen, dat in de Raad wordt gesproken over een thema. We willen inwoners stimuleren meer gebruik te maken van het burgerinitiatief. Daarbij willen we als Hoekse Zaken de inwoners hierbij helpen door ambtelijke ondersteuning te bieden, zodat het betreffende thema op een goede manier kan worden behandeld in de Hoekse Raet. Naast het burgerinitiatief is er het persoonlijke inspreekrecht. Dit recht is gekoppeld aan agendapunten van de Hoekse Raet. Hoekse Zaken is voorstander om dit inspreekrecht te verruimen voor onderwerpen buiten de agenda. Wanneer het Dagelijks Bestuur Project Begeleidingsgroepen (PBG s) instelt, zoals is gebeurd bij Unicum en de Bliektoren, wil Hoekse Zaken dat deze PBG s echt serieus worden betrokken bij de planontwikkeling. Verkiezingsprogramma Hoekse Zaken 4

5 Leven en participeren Welzijn en zorg Er zijn heel veel organisaties in Rotterdam en Hoek van Holland die zich bezig houden met zorg- en welzijnszaken. Soms zijn deze organisaties nauwelijks op de hoogte van elkaars bestaan, waardoor er te weinig wordt samengewerkt. Bovendien zorgt een veelvoud van organisaties en loketten dat zorg- en welzijnsvoorzieningen onvoldoende toegankelijkheid zijn voor Hoekse inwoners. Er is inmiddels wel een WMO-raad, maar allerlei randorganisaties zijn nog niet geïntegreerd. Hoekse Zaken heeft als doel dat er voor inwoners een duidelijke infrastructuur moet ontstaan op dit gebied. Dit moet leiden tot betere samenwerking tussen organisaties en het beter toegankelijk worden van deze organisaties voor Hoekse inwoners. Eén en ander hoeft niet per definitie te leiden tot een bezuinigingsoperatie. Het zal eerder moeten bijdragen aan een verhoging van de kwaliteit van dienstverlening. Het aanbieden en huisvesten van meerdere zorg- en welzijnsvoorzieningen in de nieuwe Hoekstee, is een uitgelezen kans om de toegankelijkheid van voorzieningen te vergroten. Voorwaarde hierbij is dat er wel goed vervoer beschikbaar is en blijft voor bewoners uit het Humanitascomplex. Het realiseren van een nieuwe Hoekstee zorgt voor een bundeling van diverse voorzieningen op het gebied van zorg, welzijn, onderwijs, etc. Positief gevolg hiervan is dat diverse groepen in de Hoekse samenleving elkaar ontmoeten. Hoekse Zaken wil zich samen andere partijen inzetten voor de sociaal zwakkeren in de maatschappij met het uiteindelijke doel hen weer eigen benen te laten staan. Onderwijs Hoekse Zaken wil het contact tussen de politiek en deskundigen uit het Hoekse onderwijs intensiveren om te komen tot kwalitatieve, intensieve onderwijsprogramma s. De samenwerking tussen scholen kan op deze manier worden verdiept en verbreed. Ook de contacten met voortgezet onderwijs uit de Westlandse regio, uit de regio Nieuwe Waterweg Noord en uit Rotterdam zijn hierbij van belang. Hoek van Holland krijgt steeds meer te maken met kinderen met een zogenaamd rugzakje. Het onderwijs wordt hier in toenemende mate mee geconfronteerd. Ieder schoolgaand kind verdient goede en passende begeleiding; dit kost veel tijd en geld. Hoekse Zaken vindt het noodzakelijk dat er meer geld beschikbaar komt om de toename te bekostigen en ten minste de kwaliteit van het onderwijs op onze drie basisscholen te waarborgen. Een ander vraagstuk dat speelt en raakt aan het onderwijs is de jeugdproblematiek. In deze kwesties ligt de eerste verantwoordelijkheid altijd bij ouders! Hoekse Zaken vindt het wel belangrijk om in goed overleg met onder meer ouders, scholen, schoolmaatschappelijk werk, politie en deelgemeente te komen tot een actieve aanpak van spijbelen, vroegtijdig schoolverlaten en drank- en drugsmisbruik. Verkiezingsprogramma Hoekse Zaken 5

6 Sport De in de gebiedsontwikkeling geplande uitbreiding van ons dorp vraagt om voldoende ruimte voor sportvoorzieningen, zoals een overdekt zwembad in de nieuwe Hoekstee. Verder is het van belang het aanbod van sport af te stemmen met het Westland. Initiatieven en samenwerking van huidige scholen met sportverenigingen ondersteunen we van harte. Een fusie tussen voetbalvereniging Hoek van Holland en voetbalvereniging Hoekse Boys vinden wij een goede zaak. De gefuseerde voetbalvereniging verdient daarbij wel ondersteuning bij de hernieuwing van faciliteiten. De korfbal- en schietvereniging verdienen aandacht van het bestuur, in verband met mogelijke uitbreiding van het milieustation. Het zoeken naar een afdoende oplossing moet hierbij het streven zijn. Cultuur Er zijn veel mensen cultureel actief in Hoek van Holland. Hiervoor zijn ook een aantal voorzieningen, zoals het Lokaal Cultureel Centrum de Hoekstee en het Kreatief Centrum. Belangrijke vraag hierbij is in hoeverre deze voorzieningen daadwerkelijk worden erkend en kunnen rekenen op steun van de gemeente. Naast cultureel, actieve mensen telt Hoek van Holland ook een aantal historische gebouwen, zoals de Oud-Woningen, Badhuis, Fort. Vanuit de politiek dient er aandacht te zijn voor de cultuur. Zo wil Hoekse Zaken streven naar een koppeling tussen deze culturele gebouwen en het onderwijs. Naast natuur- en milieueducatie wil Hoekse Zaken een cultureel pakket aanbieden aan de drie basisscholen. Op die manier kunnen we onze kinderen kennis laten maken met de cultuur en geschiedenis van ons eigen dorp! Ook ziet Hoekse Zaken graag meer kunstwerken op prominente plaatsen in het gehele dorp. Verkiezingsprogramma Hoekse Zaken 6

7 Werken en verdienen Financiën Uitgangspunt van Hoekse Zaken is het streven naar een meer evenwichtig verdelen van geld over inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden. Wij streven naar een juiste verdeling over strand, dorp en bedrijfsleven. Op die manier kunnen we optimaal inspelen op de Hoekse ontwikkeling en problemen. Dit alles moet natuurlijk worden gerealiseerd binnen een sluitende begroting. Hoekse Zaken wil daarbij binnen de wettelijke mogelijkheden streven naar een zo volledig mogelijk inzicht in (deel)budgetten, de verwachte prestatie, de geleverde prestatie en de financiële verantwoording daarvan. Economie en werkgelegenheid Hoekse Zaken streeft naar het behoud van de nu aanwezige werkgelegenheid in Hoek van Holland. Tevens moet door het bestuur alles worden gedaan om gunstige voorwaarden te scheppen voor de vestiging van nieuwe bedrijven. Het in een vroeg stadium betrekken van huidige en toekomstige bedrijven bij politieke besluiten is van groot belang. Hoekse Zaken vindt de herontwikkeling van industrieterrein De Zekken belangrijk. Doel is om samen met betrokken partijen te komen tot een duurzame verbetering. In het kader van de economische ontwikkeling van Hoek van Holland, de ontsluiting van het Westland en het snel kunnen bereiken van de Europoort, is Hoekse Zaken, anders dan Rotterdam, voorstander van de Oranjetunnel. Voorwaarde hierbij is dat de tunnel vanaf de Pettendijk ondergronds gaat, waardoor de Ecologische Hoofdstructuur behouden blijft. De Oranjetunnel in combinatie met de Hoeksebaan maakt dat Hoek van Holland voor zijn inwoners en bedrijven optimaal wordt ontsloten. Toerisme en strand In de afgelopen bestuursperiode is er veel geïnvesteerd in het strand. Dit is zichtbaar geworden in een toegankelijk strand door een boulevard, twee speeltuinen en veel evenementen op het strand. De ontwikkelingen op het strand hebben geleid tot een mooi, kwalitatief strand. De neveneffecten, zoals de overlast voor mensen die nabij het strand wonen en voor eigenaren van de strandhuisjes, willen we in overleg met betrokken partijen aanpakken. Wat betreft evenementen is er naar aanleiding van de strandrellen voldoende reden om voorlopig terughoudend te zijn met het verstrekken van vergunningen voor grote feesten. Verkiezingsprogramma Hoekse Zaken 7

8 Natuurlijk moeten we op het strand en in het dorp leuke dingen blijven organiseren voor jong en oud. Het door de Hoekse jongeren druk bezochte strandopeningsfeest blijft wat ons betreft gehandhaafd. Daarnaast staat Hoekse Zaken achter het jaarlijks organiseren van twee à drie betaalde feesten tot personen. Door deze maatregelen willen we streven naar een kwalitatief, aantrekkelijk strand voor iedereen. Hoekse Zaken staat open voor verder onderzoek naar de haalbaarheid van een jachthaven in Hoek van Holland. Op 1 januari 2014 maakt Hoek van Holland 100 jaar deel uit van Rotterdam. Hoekse Zaken vindt dat het nieuwe bestuur een comité moet oprichten om dit te vieren. Op deze manier kunnen we Hoek van Holland positief op de kaart zetten. Verkiezingsprogramma Hoekse Zaken 8

9 Bouwen en wonen Gebiedsvisie 2030 Wij ondersteunen het integraal afstemmen van (ruimtelijke) plannen in een Gebiedsvisie. Het is een goed middel om een visie op de toekomst van het dorp vast te stellen en om een constant en duurzaam beleid vast te stellen, waar inwoners en ondernemers op kunnen rekenen. Belangrijk hierbij is dat bij het realiseren van woningbouw en andere voorzieningen ook direct het inrichtingsplan van die betreffende omgeving wordt uitgevoerd. Wat betreft de nog niet vastgestelde Gebiedsvisie 2030 voor Hoek van Holland willen we graag een aantal punten verder onderzoeken op o.a. financiële haalbaarheid. Bovendien moeten de Verkeersvisie, Centrumvisie en Parkeervisie nog worden vastgesteld. Wat betreft Hoekse Zaken moet er met spoed een visie komen voor het parkeren rondom het centrum, een aanpassing van de visie op het strand- en evenementenbeleid en een duidelijke visie op de bedrijventerreinen in Hoek van Holland. Daarnaast is Hoekse Zaken voorstander van het aanleggen van de Oranjetunnel. Wonen In de Gebiedsvisie 2030 wordt gesproken over een ontwikkeling op lange termijn van woningen. Hoekse Zaken is voorstander van een gestage uitbreiding van ons dorp. Uitgangspunt hierbij is dat deze woningen voor een deel beschikbaar dienen te zijn voor mensen die sociaal en economisch gebonden zijn aan Hoek van Holland. Het uitbreiden van het aantal woningen in Hoek van Holland is van essentieel belang voor het in stand houden van voorzieningen in ons dorp (onderwijsvoorzieningen, winkels, bedrijven, etc.). Afhankelijk van de marktvraag zal gebouwd moeten worden voor verschillende doelgroepen (starters, gezinnen, senioren) in zowel koop- als huursector. Hoekse Zaken is van mening dat de unieke hoeveelheid natuur in Hoek van Holland een plek moet blijven houden. Om dit te combineren met een toename van woningen, zul je op plaatsen waar dat gewenst en mogelijk is, de hoogte in moeten. Op die manier kunnen we streven naar een balans tussen vraag, behoefte, natuur en voorzieningen. Ook in nieuwe woonwijken streeft Hoekse Zaken naar een optimale groenvoorziening. En natuurlijk dient er genoeg ruimte te zijn voor kinderen van verschillende leeftijden om te spelen. Wat betreft de verdeling van woningen wil Hoekse Zaken binnen de bestaande wettelijke mogelijkheden proberen zoveel mogelijk (huur)woningen toe te delen aan Hoekse inwoners. Een goede samenwerking met de Stadsregio, de gemeente Rotterdam en de woningbouwvereniging is hierbij belangrijk. Vooral de woningbouwvereniging is een belangrijke partner om betaalbaar wonen in Hoek van Holland mogelijk te houden. Verkiezingsprogramma Hoekse Zaken 9

10 Milieu De Maasvlakte is hoe je het wendt of keert, onze achtertuin. Enerzijds zijn we hier blij mee, gezien de werkgelegenheid die het oplevert. Anderzijds brengt het voor sommige mensen een gevoel van onveiligheid met zich mee. Communicatie hierin is een belangrijk instrument om onderling begrip te krijgen / houden. We zijn partners van elkaar. Hoekse Zaken wil de onderlinge contacten versterken. De meest belangrijke aandachtspunten voor ons dorp zijn roet, geluid, licht (ook door het Westland) en stank. Hoekse Zaken is voor schone energie. Wij willen het plaatsen van windmolens overlaten aan de beheerders van de Europoort / Maasvlakte. Hier is voldoende ruimte om te voorkomen dat ze in Hoek van Holland worden geplaatst. Wel staan we open voor iedere vorm van schone energiewinning, zolang dit niet leidt tot extra horizonvervuiling of andere overlast. Vervoer Inwoners die in aanmerking komen voor speciaal vervoer worden in ruime mate bediend door Valys, Vervoer op maat en de Plusbus. De afgelopen jaren zijn er veel raadsvragen gesteld om het openbaar vervoer van en naar Hoek van Holland te verbeteren (in het bijzonder de busdienstvoorziening naar het Westland en Den Haag). Hoekse Zaken wil graag meedenken over meer vraaggericht openbaar vervoer. Buitenruimte De afgelopen jaren is er veel aandacht besteed aan de buitenruimte van Hoek van Holland. Aandachtspunt is het verdelen van het geld over heel Hoek van Holland, dus bijvoorbeeld ook voor groen in de woonwijk. Daarnaast legt Hoekse Zaken prioriteit bij het planmatige en structurele onderhoud en beheer van de buitenruimte. Een inventarisatie en herstelprogramma van de voetpaden moet hiervan deel uitmaken. Een goed beheer van de buitenruimte is van essentieel belang voor de uitstraling van ons dorp en de beleving van inwoners om er te wonen. Verkiezingsprogramma Hoekse Zaken 10

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

Feijenoord. Gebiedsplan. Katendrecht-Wilhelminapier. Ambtelijke inventarisatie

Feijenoord. Gebiedsplan. Katendrecht-Wilhelminapier. Ambtelijke inventarisatie Feijenoord Gebiedsplan Katendrecht-Wilhelminapier Ambtelijke inventarisatie 2013 1 Maashaven O.z. 230 Inhoud 1....H uidige situatie...3 2....W at willen we bereiken...3 2.1 Beoogde doelen 2030...3 2.2

Nadere informatie

Stadsagenda Vlaardingen

Stadsagenda Vlaardingen Stadsagenda Vlaardingen In Vlaardingen is het prettig wonen Percentage dat het (zeer) eens is met de volgende stellingen: 51% stad voor jonge gezinnen Wat voor stad is Vlaardingen? groene stad 80% 60%

Nadere informatie

AANPAK BINNENSTAD SCHIEDAM

AANPAK BINNENSTAD SCHIEDAM AANPAK BINNENSTAD SCHIEDAM OPGAVE Tijdens het werken aan binnenstedelijke opgaven merken wij een grote betrokkenheid van inwoners en ondernemers. Zij spreken vaak vol passie over hun stad en komen met

Nadere informatie

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Meerjarenplan Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Inleiding Dit meerjarenplan is het vervolg op het meerjarenplan 2009 2012. Veel uit het vorige plan is gerealiseerd, maar er zijn ook projecten

Nadere informatie

Visiedocument en Activiteitenplan 2013

Visiedocument en Activiteitenplan 2013 Visiedocument en Activiteitenplan 2013 1. Inleiding In Leusden is in september 2006 gestart met het project Maatschappelijk Betrokken Ondernemen. De Gemeente Leusden, het bedrijfsleven en de maatschappelijke

Nadere informatie

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 De sociale ambitie: Zaanstad manifesteert zich binnen de metropoolregio Amsterdam

Nadere informatie

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma "Naar een transparante en eerlijke toekomst"

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma Naar een transparante en eerlijke toekomst Verkiezingsprogramma 2014 2018 "Naar een transparante en eerlijke toekomst" Inleiding De afgelopen vier jaar heeft Liberaal Hardenberg als eenmansfractie steeds de strijd aangebonden met gevestigde opvattingen

Nadere informatie

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID Apeldoorn, 15 oktober 2015 Geachte heer, mevrouw, De gemeente werkt aan beleid voor citymarketing en evenementen. Wij hebben hierover met veel Apeldoornse partijen

Nadere informatie

De burgemeester deelde begin september in de raad mee dat binnen een maand bekend zou zijn

De burgemeester deelde begin september in de raad mee dat binnen een maand bekend zou zijn SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE Schriftelijke raadsvragen van Hester Veltman en Alexander Vos de Wael, fractie VVD, ingevolge artikel 43 van het Reglement van orde van de gemeenteraad van Ede. Verzoek

Nadere informatie

snel dan voorzien. In de komende jaren zal, afhankelijk van de (woning)marktontwikkeling/

snel dan voorzien. In de komende jaren zal, afhankelijk van de (woning)marktontwikkeling/ 2 Wonen De gemeente telt zo n 36.000 inwoners, waarvan het overgrote deel in de twee kernen Hellendoorn en Nijverdal woont. De woningvoorraad telde in 2013 zo n 14.000 woningen (exclusief recreatiewoningen).

Nadere informatie

Visiedocument en Activiteitenplan 2011

Visiedocument en Activiteitenplan 2011 Visiedocument en Activiteitenplan 2011 1. Inleiding In Leusden is in september 2006 gestart met het project Maatschappelijk Betrokken Ondernemen. De Gemeente Leusden, het bedrijfsleven en de maatschappelijke

Nadere informatie

Binnenstad Den Haag. Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015

Binnenstad Den Haag. Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 Binnenstad Den Haag Wonen boven winkels Nederland 26 maart 2015 Ad Dekkers directeur Bureau Binnenstad Den Haag Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 1 De sterke punten Visie Consequente uitvoering

Nadere informatie

Antwoord Toelichting Antwoord Toelichting Antwoord Toelichting. instrumentarium geeft om goed op de windmolens om zo in 2020 20%

Antwoord Toelichting Antwoord Toelichting Antwoord Toelichting. instrumentarium geeft om goed op de windmolens om zo in 2020 20% Vragen Provincie Partij Hoe belangrijk vindt u dat er draagvlak van Zoals hierboven geschetst staat D66 Ik sta hier gedeeltelijk achter Omdat dit omwonenden een prima voor het plaatsen van deze instrumentarium

Nadere informatie

PROCEDURE EN CRITERIA VOOR VERSTREKKING

PROCEDURE EN CRITERIA VOOR VERSTREKKING PROCEDURE EN CRITERIA VOOR VERSTREKKING financiële bijdragen uit het leefbaarheidsbudget 1 1. Inleiding De gemeenteraad van Hellendoorn heeft enkele budgeten overgedragen aan de dorpen en wijken in de

Nadere informatie

25 juni 2014. Presentatie Stadsontwikkeling Ferry Pronk

25 juni 2014. Presentatie Stadsontwikkeling Ferry Pronk 25 juni 2014 Presentatie Stadsontwikkeling Ferry Pronk Inhoud Stadsontwikkeling Rol gebiedscommissie en verhoudingen Gebiedsvisie Hoek van Holland Focus stadsontwikkeling Stellingen 2 Stadsontwikkeling

Nadere informatie

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de lokale politieke partij Roerstreek Lokaal! voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010.

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de lokale politieke partij Roerstreek Lokaal! voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010. Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de lokale politieke partij Roerstreek Lokaal! voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010. Deze lokale politieke partij is voor de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

MdV UITGESPROKEN TEKST GELDT

MdV UITGESPROKEN TEKST GELDT MdV De begroting is wederom een knap staaltje werk waar door heel veel medewerkers in dit huis veel energie en vakmanschap in is gestoken. Dat verdient waardering, zowel richting college als richting al

Nadere informatie

Binnenstad Den Haag. 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag. Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag

Binnenstad Den Haag. 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag. Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag Binnenstad Den Haag 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 De sterke punten Visie Consequente uitvoering en doorzettingsvermogen

Nadere informatie

Belanghoudersbijeenkomst

Belanghoudersbijeenkomst V e r s l a g Belanghoudersbijeenkomst Donderdag 17 november was u met ruim 30 andere genodigden aanwezig bij de belanghoudersbijeenkomst van Woningstichting Bergh. Een bijeenkomst waarbij wij graag twee

Nadere informatie

Uitwerking uitkomsten praatcafé

Uitwerking uitkomsten praatcafé Uitwerking uitkomsten praatcafé 21 november 2012 in de Tjattel Sjoerd IJdema / Frans Jorna Inhoud Algemeen... 2 Tafels Voorzieningen... 2 Tafels Wonen... 3 Tafels Werken... 3 Plenaire nabespreking... 5

Nadere informatie

WELKOM...bij de inloopbijeenkomst DOP 21 april 2015. Wat is het doel van deze avond? Wat is een DOP? DUS LAAT VAN U HOREN!

WELKOM...bij de inloopbijeenkomst DOP 21 april 2015. Wat is het doel van deze avond? Wat is een DOP? DUS LAAT VAN U HOREN! WELKOM...bij de inloopbijeenkomst DOP 21 april 2015 Wat is het doel van deze avond? Verzamelen van informatie, meningen en wensen vanuit het dorp; Peilen van reacties op voorgenomen plannen; De eerste

Nadere informatie

tijdelijke en betaalbare woonruimte voor mensen met een urgente woonvraag

tijdelijke en betaalbare woonruimte voor mensen met een urgente woonvraag tijdelijke en betaalbare woonruimte voor mensen met een urgente woonvraag 02 Visie Er is in Noord-Limburg nauwelijks geschikte tijdelijke en betaalbare woonruimte voor mensen met een urgente woonvraag.

Nadere informatie

Is Haaren ouderenproof? Aanvullingen van ouderen op de DOP s

Is Haaren ouderenproof? Aanvullingen van ouderen op de DOP s Is Haaren ouderenproof? Aanvullingen van ouderen op de DOP s Is Haaren ouderenproof? Aanvullingen van ouderen op de DOP s Drs. Sj. Cox PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant

Nadere informatie

Binden, bewaren, bezielen en betalen

Binden, bewaren, bezielen en betalen EGH/ZHL november 2013 Binden, bewaren, bezielen en betalen voor landschap en erfgoed in Zuid-Holland Zuid-Holland heeft veel te bieden qua natuur, landschap en erfgoed. Er zijn talrijke partijen die zich

Nadere informatie

B. Mag de verdere ontwikkeling van het Dru-complex eventueel meer geld van de gemeente kosten? - Ja - Nee - Geen mening

B. Mag de verdere ontwikkeling van het Dru-complex eventueel meer geld van de gemeente kosten? - Ja - Nee - Geen mening DE VRAGEN VOOR HET BURGERBEGROTINSGFORUM OP 30 OKTOBER 2010 Groep 1: Leefbaarheid A. Zaal: Loungezaal. Gespreksleider: Jan Finkenflügel. 1 Het idee in de begroting is dat een goed voorzieningenniveau van

Nadere informatie

Buurthuizen en activiteiten

Buurthuizen en activiteiten Invalshoek: een wijkbudget voor activiteiten We stoppen met de financiering van (een gedeelte van) de huidige activiteiten in de wijk en stellen per wijk een budget beschikbaar voor initiatieven van inwoners

Nadere informatie

Doel: In samenwerking met maatschappelijke partners organiseren van een proces dat leidt tot een herijkte visie op Borne in 2030

Doel: In samenwerking met maatschappelijke partners organiseren van een proces dat leidt tot een herijkte visie op Borne in 2030 Projectvoorstel Projectopdracht / -voorstel Datum: 8 juli 2010 Versie: definitief t.b.v. definitiefase en ontwerpfase Pagina: 1 / 9 Soort project Extern/Lijn Projectnaam MijnBorne2030 (Herijking Toekomstvisie)

Nadere informatie

Korte termijn visie 2014 2018

Korte termijn visie 2014 2018 Korte termijn visie 2014 2018 Wij willen een dorp met een constant of licht groeiend bewonersaantal, waarin alle basisvoorzieningen minimaal op het huidige peil blijven. Wij willen dat jong en oud elkaar

Nadere informatie

Bestedingskader middelen Stedelijke Herontwikkeling

Bestedingskader middelen Stedelijke Herontwikkeling Bestedingskader middelen Stedelijke Herontwikkeling Inleiding Stedelijke herontwikkeling Voor de ruimtelijke ontwikkeling van Utrecht is de Nieuwe Ruimtelijke Strategie opgesteld die in 2012 door de Raad

Nadere informatie

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 Vastgesteld in de raadsvergadering van 18 juni 2012. Verkorte versie wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 1 Wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 In de wijkvisie

Nadere informatie

Structuurvisie Eiland van Schalkwijk + beoordelingskader en -protocol

Structuurvisie Eiland van Schalkwijk + beoordelingskader en -protocol Structuurvisie Eiland van Schalkwijk + beoordelingskader en -protocol Behoud en ontwikkeling van het landelijk karakter en de openheid van het gebied met ruimte voor landbouw, natuur, water, recreatie,

Nadere informatie

VRIJETIJDSONDERZOEK ZUIDOOST BRABANT

VRIJETIJDSONDERZOEK ZUIDOOST BRABANT VRIJETIJDSONDERZOEK ZUIDOOST BRABANT Rapport BUR^.AUBUITEN econo nie Si omgeving SAMENVATTING Opzet onderzoek en respons SRE en ANWB zijn gezamenlijk opdrachtgever voor dit onderzoek naar het gebruik

Nadere informatie

Werkplan 2015 COC Rotterdam pagina 1

Werkplan 2015 COC Rotterdam pagina 1 Werkplan 2015 COC Rotterdam pagina 1 Werkplan 2015 COC Rotterdam Introductie COC Rotterdam vervult als belangenbehartiger voor de LHBT-gemeenschap al 67 jaar een belangrijke maatschappelijke rol in Rotterdam

Nadere informatie

Overzicht projecten Programma De Nieuwe Afsluitdijk

Overzicht projecten Programma De Nieuwe Afsluitdijk Overzicht projecten Programma De Nieuwe Afsluitdijk Exclusief de projecten die meegenomen worden in het Rijkscontract (deze zijn apart hiervan uitgebreider toegelicht) Volgnum Mobiliteit 1 Verruiming sluis

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid Zeevang 2010 2014

Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid Zeevang 2010 2014 Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid Zeevang 2010 2014 Sterk in alle kernen Uw school, Uw sport, Uw vereniging, zijn onze zorg! Voorwoord In de afgelopen periode heb ik als wethouder met enthousiasme

Nadere informatie

- - - } Cultuur leeft en wordt beleefd, actief én passief A B Een culturele infrastructuur die past bij de identiteit van een culturele hoofdstad C D Een bruisende binnenstad

Nadere informatie

Beleidregels Sociaal Cultureel Werk 2005 (en verder)

Beleidregels Sociaal Cultureel Werk 2005 (en verder) Beleidregels Sociaal Cultureel Werk 2005 (en verder) 1. Beleidsterrein Beleidstaak: Sociaal Cultureel Werk Beheerstaak: Samenlevingsopbouwwerk, functienummer 630.00 Dit beleidsterrein omvat kinderwerk,

Nadere informatie

BURGERBELANGEN NÚ. De partij voor betrokken burgers. Verkiezingsprogramma 2006-2010

BURGERBELANGEN NÚ. De partij voor betrokken burgers. Verkiezingsprogramma 2006-2010 BURGERBELANGEN NÚ De partij voor betrokken burgers - Lokaal - Sociaal - Liberaal! Verkiezingsprogramma 2006-2010 Missie BurgerBelangen laat zich niet in een hokje plaatsen, zoals dat bij landelijk georganiseerde

Nadere informatie

Kansen voor Noord-Drenthe Triple P-monitor: onderzoek naar de duurzaamheid in Tynaarlo en Aa en Hunze.

Kansen voor Noord-Drenthe Triple P-monitor: onderzoek naar de duurzaamheid in Tynaarlo en Aa en Hunze. Kansen voor Noord-Drenthe Triple P-monitor: onderzoek naar de duurzaamheid in Tynaarlo en Aa en Hunze. Rabobank Noord-Drenthe. Een bank met ideeen. www.rabobank.nl/noord-drenthe Triple P-onderzoek Rabobank

Nadere informatie

De Molenzoom. Kantoorlocaties in centrum van Houten. Kantoorvestiging in de gemeente Houten

De Molenzoom. Kantoorlocaties in centrum van Houten. Kantoorvestiging in de gemeente Houten De Molenzoom Kantoorlocaties in centrum van Houten Kantoorvestiging in de gemeente Houten Kwaliteiten Molenzoom Centrale ligging in Houten Zichtlocatie langs spoorlijn Nabij centrumvoorzieningen op het

Nadere informatie

Schiedamse aanpak biedt basis voor. goede samenwerking

Schiedamse aanpak biedt basis voor. goede samenwerking Schiedamse aanpak biedt basis voor goede samenwerking 1 2 Schiedamse aanpak biedt basis voor goede samenwerking Medio 2019 moet Nieuw-Mathenesse een modern, gemengd bedrijventerrein zijn waarmee de gemeente

Nadere informatie

KIES LOKAAL LEEFBAARHEID, LASTENVERLICHTING EN SOLIDARITEIT IN DIEMEN

KIES LOKAAL LEEFBAARHEID, LASTENVERLICHTING EN SOLIDARITEIT IN DIEMEN KIES LOKAAL LEEFBAARHEID, LASTENVERLICHTING EN SOLIDARITEIT IN DIEMEN Programma 2014-2018 STERK VOOR DIEMEN - LEEFBAARHEID EN SOLIDARITEIT Inleiding Diemen moet de komende jaren heftige beslissingen nemen!

Nadere informatie

Gebiedsontwikkeling Kinderdijk Herontwikkeling entreezone

Gebiedsontwikkeling Kinderdijk Herontwikkeling entreezone Gebiedsontwikkeling Kinderdijk Herontwikkeling entreezone Programma Fatih Ozdere Algemene introductie Samenwerking met Alblasserdam en SWEK Financien Lennart Graaff - procesmanager Proces project Gebiedsontwikkeling

Nadere informatie

Beleidsverklaring 15 thema s u als inwoner

Beleidsverklaring 15 thema s u als inwoner Beste inwoner, Wij stellen u graag onze Beleidsverklaring voor. Een mooi woord om te zeggen hoe we onze gemeente willen besturen de volgende 6 jaar. We werken rond 15 thema s. In deze folder leest u een

Nadere informatie

Thema maatschappelijke participatie

Thema maatschappelijke participatie Naam organisatie Jongerenvereniging KPJ Limburg 1. Activiteitnaam (en nummer) LimburgPaviljoen 2. Korte omschrijving Jongeren hebben verfrissende ideeën en weten hoe ze andere jongeren kunnen enthousiasmeren.

Nadere informatie

Aan de commissie Maatschappelijke Aangelegenheden

Aan de commissie Maatschappelijke Aangelegenheden Made, 16 januari 2002 Commissievergadering d.d. 31 januari 2002 Aan de commissie Maatschappelijke Aangelegenheden Agendapunt: Onderwerp: woon-zorg-sportcentrum Lage Zwaluwe Toelichting: Bijgaand treft

Nadere informatie

Providentia als nieuw dorp: Burgerschap voor cliënten; woondroom voor betrokken burgers

Providentia als nieuw dorp: Burgerschap voor cliënten; woondroom voor betrokken burgers Providentia als nieuw dorp: Burgerschap voor cliënten; woondroom voor betrokken burgers Providentia als nieuw dorp: Burgerschap voor cliënten woondroom voor betrokke Op Providentia in Sterksel wonen mensen

Nadere informatie

Werkplan 2014. Adviesraad Sociaal Domein Lopik

Werkplan 2014. Adviesraad Sociaal Domein Lopik Werkplan 2014 Adviesraad Sociaal Domein Lopik 18 februari 2014 Ter introductie De Adviesraad Sociaal Domein Lopik (ASDL) bestaat uit inwoners van Lopik die een actieve verhouding hebben met het sociale

Nadere informatie

COALITIEAKKOORD RICHT ZICH OP VOORTGANG

COALITIEAKKOORD RICHT ZICH OP VOORTGANG PERSBERICHT COALITIEAKKOORD RICHT ZICH OP VOORTGANG Vandaag zijn de kandidaat-wethouders en de hoofdlijnen uit het concept coalitieakkoord gepresenteerd. De wethouders staan in de startblokken om Waterland

Nadere informatie

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase)

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase) Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase) 1. Inleiding In het collegeakkoord voor de periode 2014-2018 is als één van de doelstellingen geformuleerd: Het college zet zich in voor een florerende

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma sp.a Sint Gillis Waas. 10 puntenplan

Verkiezingsprogramma sp.a Sint Gillis Waas. 10 puntenplan Verkiezingsprogramma sp.a Sint Gillis Waas 10 puntenplan Inleiding. Sint-Gillis-Waas is een goede gemeente om in te wonen. De typische elementen die onze gemeente kenmerken, namelijk de rust, de goede

Nadere informatie

Binden, bewaren, bezielen en betalen

Binden, bewaren, bezielen en betalen Binden, bewaren, bezielen en betalen voor landschap en erfgoed in Zuid-Holland Zuid-Holland heeft veel te bieden qua natuur, landschap en erfgoed. Er zijn talrijke partijen die zich daar voor inzetten:

Nadere informatie

Gemeentelijke dienstverlening. *gematigde tevredenheid over dienstverlening score 6,5 (54% score 7 of hoger)

Gemeentelijke dienstverlening. *gematigde tevredenheid over dienstverlening score 6,5 (54% score 7 of hoger) Resultaten per thema Woon en leefomgeving Relatie burgergemeente Gemeentelijke dienstverlening Zorg en Welzijn burgerparticipatie *tevredenheid eigen buurt scoort 7,9 (90% score 7 of * tevredenheid leefbaarheid

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

Voor een gezond Smallingerland!

Voor een gezond Smallingerland! Voor een gezond Smallingerland! CDA verkiezingsprogramma 2010 2014 Op dinsdag 3 maart 2010 wordt er een nieuwe gemeenteraad gekozen. Het CDA wil met dit verkiezingsprogramma laten zien wat het de komende

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur Velsen 2014-2017

Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur Velsen 2014-2017 Beleidsspeerpunt Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen en wie Cultuureducatie Meer kinderen maken kennis met amateurkunst/ kunsteducatie en worden lid van een amateurkunstvereniging Verbetering

Nadere informatie

GEMEENTERAADSPROGRAMMA 2014/2018

GEMEENTERAADSPROGRAMMA 2014/2018 GEMEENTERAADSPROGRAMMA 2014/2018 VRIJHEID//VOORUITGANG//DAADKRACHT Bruggenbouwers ALGEMEEN Nederland zit al enige tijd in economisch zwaar weer. Ook Reimerswaal merkt daarvan de gevolgen. Er komt minder

Nadere informatie

Economie. Gekwalificeerd personeel voor het bedrijfsleven

Economie. Gekwalificeerd personeel voor het bedrijfsleven Economie Versterking van de onderscheidende duurzame economische positie van met name de agrarische, toeristische en maritieme sector. Hoofddoel thema Bekendheid van de regio AV op internationaal, nationaal

Nadere informatie

Verslag Ondernemersavond 22 januari 2015

Verslag Ondernemersavond 22 januari 2015 Verslag Ondernemersavond 22 januari 2015 1 Ondernemersavond 22 januari 2015 Munnikkenhof Grijpskerke Geachte ondernemer, Hartelijk dank voor uw aanwezigheid op de ondernemersavond op 22 januari j.l. Zoals

Nadere informatie

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder,

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder, Voorwoord Beste Heerhugowaarder, In dit verkiezingsprogramma 2014 hebben wij onze standpunten en visie in tien thema s kort en bondig weergegeven. Onze visie komen voort uit de sociaalliberale keuzes van

Nadere informatie

Wijkjaarplan 2015 Stichting Wijkplatform Oostpolder De Kooy

Wijkjaarplan 2015 Stichting Wijkplatform Oostpolder De Kooy Wijkjaarplan 2015 Stichting Wijkplatform Oostpolder De Kooy Auteurs : Marcel Stevens Status : Definitief Datum : 30-12-2014 1 Wijkjaarplan 2015 Stichting Wijkplatform Oostpolder De Kooy - 30-12-2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht. Rapportage. Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht

Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht. Rapportage. Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht Rapportage Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht Uitgevoerd door: ETIN Adviseurs s-hertogenbosch, mei 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 1.1 Populatie

Nadere informatie

Krimp in Fryslân. Inwonertal

Krimp in Fryslân. Inwonertal Krimp in Fryslân Bevolkingsdaling, lokaal en regionaal, is een vraagstuk van nu én de komende jaren. Hoewel pas over enkele decennia de bevolking van Fryslân als geheel niet meer zal groeien, is in sommige

Nadere informatie

Nieuw perspectief voor Westerveld

Nieuw perspectief voor Westerveld Nieuw perspectief voor Westerveld Verkiezingsprogramma voor de gemeenteraad 2014 2018 1 STERK Westerveld is een nieuwe lokale politieke kiesvereniging in de gemeente Westerveld De politieke missie van

Nadere informatie

Geen woorden maar daden

Geen woorden maar daden Hans van Rossum Geen woorden maar daden 12-11- 2014 Rotterdam doet het goed Momentum is daar: iconen ontwikkeld Momentum is daar: iconen ontwikkeld Momentum is daar: hippe architectuurstad Stadsvisie 2030

Nadere informatie

De Grote Wommelgemse Enquête

De Grote Wommelgemse Enquête De Grote Wommelgemse Enquête Doel De enquête is opgezet als een papieren enquête die peilt naar de tevredenheid van de inwoners, die inzicht wil krijgen hoe de bevolking haar gemeente ziet en die antwoorden

Nadere informatie

Zondag Ontwikkeling. Profiel. Over Zondag Ontwikkeling. ...gelooft in mogelijkheden, niet in beperkingen

Zondag Ontwikkeling. Profiel. Over Zondag Ontwikkeling. ...gelooft in mogelijkheden, niet in beperkingen Zondag Ontwikkeling...gelooft in mogelijkheden, niet in beperkingen Zondag Ontwikkeling is altijd op zoek naar betere oplossingen op het gebied van wonen en commercieel vastgoed. Ons streven is om snel

Nadere informatie

interim-professionals voor Finance & Control

interim-professionals voor Finance & Control Veel omzet draaien, maar toch weinig verdienen? Niet beschikken over de juiste managementinformatie? Ineens geconfronteerd worden met liquiditeitsproblemen? Een ervaren interim-manager kan u bijstaan om

Nadere informatie

4. Opgroeien en meedoen in Lansingerland

4. Opgroeien en meedoen in Lansingerland 4. Opgroeien en meedoen in Lansingerland Lansingerland moet een gemeente zijn waar jongeren met plezier kunnen opgroeien. Goed onderwijs, goede sportfaciliteiten, een eigen plekje in de wijk, goede jeugdzorg

Nadere informatie

Enquête Nieuwe Dorpsvisie Bantega

Enquête Nieuwe Dorpsvisie Bantega Enquête Nieuwe Dorpsvisie Bantega In het najaar van 2014 heeft het bestuur van Plaatselijk Belang Bantega een werkgroep samengesteld die de opdracht heeft gekregen om een nieuwe Dorpsvisie op te stellen.

Nadere informatie

Gemeente Ede. Memo: sociale veiligheid na vestiging AZC

Gemeente Ede. Memo: sociale veiligheid na vestiging AZC Gemeente Ede Memo: sociale veiligheid na vestiging AZC Aanleiding Aandacht voor sociale veiligheid is belangrijk rondom de vestiging van een AZC. Wij wilden graag weten welke maatregelen mogelijk en wenselijk

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Landstede Welzijn Bathmen

Jaarverslag 2014 Landstede Welzijn Bathmen Jaarverslag 2014 Landstede Welzijn Bathmen Landstede Welzijn Raalte Passage 13 8102 EW Raalte 088-8508275 Voorwoord Voor u ligt ons jaarverslag van 2014. 2014 stond wederom in het teken van verandering.

Nadere informatie

Activiteitenterrein Rouveen

Activiteitenterrein Rouveen Speerpunten CDA Staphorst: Zwembad moet open blijven Activiteitenterrein Rouveen Slagen NU inrichten Meer burger, minder overheid Centrum: fiets-veiliger De ZORG = voor IEDEREEN Glasvezel JA! Het CDA wil

Nadere informatie

Resultaten Samen Anders gemeente Bronckhorst 9 oktober 2013

Resultaten Samen Anders gemeente Bronckhorst 9 oktober 2013 Resultaten Samen Anders gemeente Bronckhorst 9 oktober 2013 Wat merk je? - rust - leegstand van huizen, winkels en buitengebied - functies verdwijnen uit dorpen - veel praat bijeenkomsten - burgen bevragen,

Nadere informatie

Agendapunt: 8 Panel Duidelijk Deurbeleid

Agendapunt: 8 Panel Duidelijk Deurbeleid Agendapunt: 8 Panel Duidelijk Deurbeleid Voor de gemeenteraadsvergadering d.d.: 26 februari 2007 Registratienummer: CS/Kab/2006/287 Portefeuillehouder: Krikke Raadscommissie advies: Veiligheid, Financiën

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Revitalisering bedrijventerrein Nieuw-Beijerland

Uitvoeringsprogramma Revitalisering bedrijventerrein Nieuw-Beijerland Uitvoeringsprogramma Revitalisering bedrijventerrein Nieuw-Beijerland 1. Inleiding In de rapportage Revitalisering bedrijventerrein Nieuw-Beijerland is het proces en de aanpak rondom de planvorming voor

Nadere informatie

Ook moet gekeken worden wat efficiënter kan. Hierdoor ontstaat inzicht waarop bezuinigingen kunnen worden gerealiseerd.

Ook moet gekeken worden wat efficiënter kan. Hierdoor ontstaat inzicht waarop bezuinigingen kunnen worden gerealiseerd. OPA Borsele Speerpunten Ondersteuning van mensen in kwetsbare situaties Mensen met een psychische, verstandelijke of lichamelijke beperking en ouderen worden steeds meer aangesproken op hun eigen kracht

Nadere informatie

Vragen Provincie Partij Hoe belangrijk vindt u dat er draagvlak van omwonenden is bij het plaatsen van windturbines?

Vragen Provincie Partij Hoe belangrijk vindt u dat er draagvlak van omwonenden is bij het plaatsen van windturbines? Vragen Provincie Partij Hoe belangrijk vindt u dat er draagvlak van Groningen PVV Groningen wil niet dat er Ik sta hier niet achter windturbines in bewoond gebied komen! PVV Heel belangrijk PVV Groningen

Nadere informatie

Bijeenkomst inwoners op 13 mei 2014 in Alphen aan den Rijn (Locatie Oude Wereld)

Bijeenkomst inwoners op 13 mei 2014 in Alphen aan den Rijn (Locatie Oude Wereld) Memo Wijken en Kernen Aan : De aanwezigen van de bewonersbijeenkomst 13 mei 2014 Van : Annelise Bosscha Telefoonnummer : Datum : 21 mei 2014 Onderwerp : Verslag en rode draad bewonersbijeenkomst 13 mei

Nadere informatie

Locatieprofielen middelgrote en grote evenementen Nieuw-West 2013

Locatieprofielen middelgrote en grote evenementen Nieuw-West 2013 2013 Locatieprofielen middelgrote en grote evenementen Nieuw-West 2013 Locaties In onderstaande tabel zijn de locaties in het stadsdeel genoemd die bij uitstek geschikt zijn voor middelgrote en/of grote

Nadere informatie

Essay Dordtologie. Een sportevenement specifiek voor Dordrecht. Angela Verkerk Sportbedrijf Dordrecht 23 april 2012

Essay Dordtologie. Een sportevenement specifiek voor Dordrecht. Angela Verkerk Sportbedrijf Dordrecht 23 april 2012 Essay Dordtologie Een sportevenement specifiek voor Dordrecht Angela Verkerk Sportbedrijf Dordrecht 23 april 2012 Inleiding Ik heb met plezier de cursus Dordtologie gevolgd. Allerlei onderwerpen zijn tijdens

Nadere informatie

Regiotaxi Het realiseren van een stadsbusdienst in Tiel is helaas niet aan de orde. Als alternatief is daarvoor de Regiotaxi opgezet.

Regiotaxi Het realiseren van een stadsbusdienst in Tiel is helaas niet aan de orde. Als alternatief is daarvoor de Regiotaxi opgezet. Opening: Geachte voorzitter, college, raadsleden en aanwezigen op de tribune. Wij staan aan het begin van een roerige periode. Door de maatregelen uit Den Haag weten wij niet volledig wat ons te wachten

Nadere informatie

Perspectief voor de Achterhoek

Perspectief voor de Achterhoek Perspectief voor de Achterhoek 1 Perspectief voor de Achterhoek Aanleiding Op 23 september organiseerde De Maatschappij met Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek een interactieve bijeenkomst met als doel

Nadere informatie

Voorstel voor een Maatschappelijke Verkenning naar de beleving van het begrip Veiligheid door de inwoners van Maassluis

Voorstel voor een Maatschappelijke Verkenning naar de beleving van het begrip Veiligheid door de inwoners van Maassluis Voorstel voor een Maatschappelijke Verkenning naar de beleving van het begrip Veiligheid door de inwoners van Maassluis Het instrument Een Maatschappelijke Verkenning is een instrument voor de gemeenteraad

Nadere informatie

het thema kind en natuur waarmee een basis gelegd wordt voor betrokkenheid op latere leeftijd.

het thema kind en natuur waarmee een basis gelegd wordt voor betrokkenheid op latere leeftijd. Plan van Aanpak Vermaatschappelijking van groen, natuur en landschap 2016-2017 23 november 2015 Aanleiding De provincie geeft aan dat draagvlak en betrokkenheid van burgers en maatschappelijke organisaties

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord

Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Dat zijn de idealen van de Partij van de Arbeid. Wij staan voor een spreiding van kennis, macht

Nadere informatie

Presentatie Mariëtte Bouwer Ymere Maatschappelijk Vastgoed. 19 april 2012 pagina 1

Presentatie Mariëtte Bouwer Ymere Maatschappelijk Vastgoed. 19 april 2012 pagina 1 Presentatie Mariëtte Bouwer Ymere Maatschappelijk Vastgoed 19 april 2012 pagina 1 Strategie van Ymere Missie Ymere werkt als maatschappelijke onderneming aan wijken met perspectief, waar bewoners willen

Nadere informatie

panel: : Stadsvisie 2030

panel: : Stadsvisie 2030 Uitkomsten 1 e peiling Enkhuizer stadspanel panel: : Stadsvisie 2030 Concept, 4 februari 2009 Samenvatting Inwoners van de gemeente Enkhuizen hebben in januari 2009 op verzoek van het gemeentebestuur hun

Nadere informatie

Dorpsontwikkelingsplan Putte

Dorpsontwikkelingsplan Putte Dorpsontwikkelingsplan Putte Dorpsontwikkelingsplan Putte Raadspresentatie 24 maart 2011 Een dorpsontwikkelingsplan Een plan voor de leefbaarheid op lange termijn Integraal Vanuit de bewoners Afgestemd,

Nadere informatie

CONCEPT VERSTERKEN - VERBINDEN PLEKKEN VERGROTEN HISTORISCH DORPSHART

CONCEPT VERSTERKEN - VERBINDEN PLEKKEN VERGROTEN HISTORISCH DORPSHART CONCEPT VERSTERKEN - VERBINDEN PLEKKEN VERGROTEN HISTORISCH DORPSHART VOORKEURSMODEL VOORKEURSMODEL RUIMTELIJKE EN ARCHITECTOISCHE OPBOUW VOORKEURSMODEL STRAAT - PLEINTJES- HOFJES VERBINDEN OPENBARE RUIMTE

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma PvdA Kapelle 2014-2018

Verkiezingsprogramma PvdA Kapelle 2014-2018 Verkiezingsprogramma PvdA Kapelle 2014-2018 De afgelopen jaren hebben zich in onze samenleving veel en verschillende veranderingen voorgedaan, zo ook in Kapelle. We zijn onder andere geconfronteerd met

Nadere informatie

Het Beweegidee van Capelle

Het Beweegidee van Capelle Het Beweegidee van Capelle Uitleg: Sportief Capelle organiseert en coördineert verschillende projecten en activiteiten om de inwoners van Capelle aan den IJssel in beweging te krijgen. Hierbij wordt nadrukkelijk

Nadere informatie

PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO

PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO Wat is de naam van uw partij? PvdA Hillegom Wie is uw lijsttrekker? Annemieke van Dijk en Fred van Loenen Wie is uw wethouderskandidaat? De PvdA heeft in Hillegom

Nadere informatie

1. Inwoners en ondernemers zijn tevreden over de (publieks)dienstverlening van de gemeente Roosendaal.

1. Inwoners en ondernemers zijn tevreden over de (publieks)dienstverlening van de gemeente Roosendaal. MAATSCHAPPELIJKE EFFECTEN Maatschappelijke effecten kunnen worden gedefinieerd als de beoogde gevolgen van het gemeentelijk beleid voor de samenleving en geven daarmee antwoord op de vraag: Wat willen

Nadere informatie

Riedsútstel. Underwerp Duurzaamheidsbeleid 2014-2018

Riedsútstel. Underwerp Duurzaamheidsbeleid 2014-2018 Riedsútstel Ried : 22 januari 2015 Status : Opiniërend/Besluitvormend Eardere behandeling : Informerend d.d. 6 november 2014 Agindapunt : 10 Portefúljehâlder : M. van der Veen Amtner : mw. R.M.A. van Sonsbeek

Nadere informatie

Uitkomsten enquête Nieuw-Weerdinge

Uitkomsten enquête Nieuw-Weerdinge Uitkomsten enquête Nieuw-Weerdinge We zijn in Nieuw-Weerdinge bezig met het maken van een dorpsprogramma. Hierin staat wat de organisaties en de bewoners de komende vijf jaar met elkaar willen bereiken

Nadere informatie

Samen verder bouwen aan Velsen

Samen verder bouwen aan Velsen Samen verder bouwen aan Velsen Coalitieakkoord 2014-2018 van D66Velsen, VVD, LGV, PvdA, CDA Inleiding Met dit akkoord leggen de coalitiepartijen D66Velsen, VVD, LGV, PvdA en CDA u voor welke richting wij

Nadere informatie

Partijprogramma. SP Roermond 2010-2014

Partijprogramma. SP Roermond 2010-2014 Partijprogramma SP Roermond 2010-2014 Partijprogramma SP Roermond 2010-2014 Na jaren is er de laatste 4 jaar een echt sociaal geluid in Roermond te horen: Dat van de SP Om ook in de toekomst te zorgen

Nadere informatie

Stimuleringsprogramma lokale aanpak gezondheidsachterstanden

Stimuleringsprogramma lokale aanpak gezondheidsachterstanden Stimuleringsprogramma lokale aanpak gezondheidsachterstanden Inleiding Gezondheid is het belangrijkste dat er is. Ook gemeenten hebben baat bij gezonde en actieve burgers. Ze participeren meer, zijn zelfredzamer,

Nadere informatie