Infoblad overgangsrecht en bestandskoppeling i.v.m. Wet hervorming kindregelingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Infoblad overgangsrecht en bestandskoppeling i.v.m. Wet hervorming kindregelingen"

Transcriptie

1 Infoblad overgangsrecht en bestandskoppeling i.v.m. Wet hervorming kindregelingen Algemeen Op 24 juni heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel hervorming kindregelingen. De aanvulling van 20% van het wettelijk minimumloon voor alleenstaande ouders binnen onder andere de WWB, de IOAW en de IOAZ komt per 1 januari 2015 te vervallen. Vanaf dat moment komt er een verhoging van het kindgebonden budget voor alleenstaande ouders in de vorm van een alleenstaande-ouderkop (ALO-kop). Dit bedrag wordt via de Belastingdienst/Toeslagen (B/T) betaalbaar gesteld. Voor wie is er overgangsrecht? Er is overgangsrecht voor een groep ouders in de WWB, die de alleenstaande oudernorm ontvangt en per 1 januari 2015 géén ALO-kop op het kindgebonden budget van de B/T krijgen, omdat zij een toeslagpartner hebben als bedoeld in de Awir 1. Voor deze afgebakende groep ouders in de WWB, wordt de verlaging van de uitkering d.m.v. overgangsrecht uitgesteld tot 1 januari Met het overgangsrecht kan de doelgroep zich langer voorbereiden op de inkomensterugval. De totale groep waarvoor het overgangsrecht geldt maakt in 2015 nog aanspraak op de aanvulling, uitbetaald door gemeenten conform de oude systematiek. Bedoeld overgangsrecht zal op kortst mogelijke termijn van een juridische basis worden voorzien. Aan de hand van een aantal voorbeelden wordt in bijlage 1 toegelicht welke veranderingen er bij de doelgroep van het overgangsrecht per 1 januari 2015 optreden. Voor wie is er géén overgangsrecht? Het overgangsrecht is er alleen voor het huidige bestand van alleenstaande ouders in de WWB op peildatum 31 december en niet voor alleenstaande ouders in de andere minimumregelingen (zoals IOAW en IOAZ). Ook is het overgangsrecht niet bedoeld voor nieuwe instromers in de WWB na 1 januari Bestandskoppeling t.b.v. traceren doelgroep Via bestandskoppelingen kunnen betrokkenen worden geïdentificeerd. In bijlage 2 volgt een nadere toelichting van bedoelde bestandskoppeling. 1 Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen. 2 Als alleenstaande ouders eenmaal tot de doelgroep behoren en vervolgens tijdelijk uitstromen of te maken krijgen met een andere gezinssituatie, dan herleeft het overgangsrecht vanaf het moment dat zij tijdens de looptijd van het overgangsrecht opnieuw in de situatie verkeren als op de peildatum.

2 Bijlage 1: toelichting uitwerking overgangsrecht op doelgroep De doelgroep van het overgangsrecht is onder te verdelen naar verschillende subgroepen. Een onderscheid naar subgroepen is nodig. De wijze waarop het overgangsrecht in een concreet geval uitwerkt is hiervan afhankelijk. Hierbij is het van belang te weten of de alleenstaande ouder te maken heeft met het overgangsrecht bij de Wet hervorming kindregelingen, het overgangsrecht bij de Wet WWB maatregelen of een combinatie van beiden. In onderstaande tabel volgt een overzicht van de belangrijkste wijzigingen. Wijziging Ingangsdatum Wet hervorming kindregelingen 1 januari 2015 Overgangsrecht bij wet hervorming 1 januari 2015 (en loopt tot 1 januari 2016) kindregelingen met een looptijd van 1 jaar Wet WWB maatregelen 1 januari 2015 Overgangsrecht bij Wet WWB maatregelen 1 januari 2015 (en loopt tot 1 juli 2015) v.w.b. kostendelersnorm (KDN) in de bijstand met een looptijd van een half jaar Het overgangsrecht bij de Wet hervorming kindregelingen is bedoeld voor alleenstaande ouders in de WWB die per 1 januari 2015 geen alleenstaande-ouderkop (ALO-kop) op het kindgebonden budget van de Belastingdienst/ Toeslagen (B/T) krijgen omdat zij een toeslagpartner hebben als bedoeld in de Awir. Dit overgangsrecht is er alleen voor het huidige bestand van alleenstaande ouders in de WWB op peildatum 31 december De doelgroep van het overgangsrecht bij de Wet hervorming kindregelingen bestaat uit twee subgroepen: a. alleenstaande ouders in de WWB die samen met een andere volwassene in een huis wonen en daardoor per 1 januari 2015 geen ALO-kop ontvangt van de B/T en per 1 juli 2015 ook met de kostendelersnorm te maken krijgen (bedoeld in het aanvaarde amendement van lid Hamer 3 ); b. overige groep ouders die in de WWB de alleenstaande oudernorm ontvangt, maar die niet in aanmerking komt voor de ALO-kop via de B/T omdat zij een toeslagpartner hebben. In de figuur op de volgende pagina wordt het verschil tussen beide groepen die recht hebben op overgangsrecht inzichtelijk gemaakt. De hierboven beschreven subgroep a. bevindt zich linksboven in onderstaande figuur. Linksonder in de figuur heeft betrekking op subgroep b. Géén recht op overgangsrecht geldt voor veruit de meeste alleenstaande ouders in de WWB, die rechtsonder bij subgroep c. in de figuur staan, omdat zij per 1 januari 2015 een ALO-kop ontvangen van de B/T. Tot slot bestaat er nog een groep alleenstaande ouders in de WWB, rechtsboven in de figuur bij subgroep d., die per 1 jan 2015 wel de ALO-kop ontvangt via de B/T en per 1 juli 2015 na afloop van het overgangsrecht van de Wet WWB maatregelen te maken krijgt met de kostendelersnorm. Ook zij hebben géén overgangsrecht bij de Wet hervorming kindregelingen. Aan de hand van een aantal voorbeelden zal hierna voor iedere afzonderlijke subgroep van alleenstaande ouders in de WWB worden verduidelijkt welke veranderingen per 1 januari 2015 optreden. 3 Kamerstukken II 2013/14, 33716, nr. 21.

3 Disclaimer* Genoemde getallen geven een indicatie van de grootte van de doelgroep, maar zijn geen exacte getallen. Legenda KR Deze groep ontvangt n.a.v. de Wet hervorming kindregelingen (KR) krijgt een ALO-kop die lager is dan de aanvulling in de minimumregeling. KR** - Deze groep verliest de aanvulling van 20% in de WWB en krijgt geen recht op de ALO-kop door het andere partnerbegrip in de Awir ALO Alleenstaande ouder ALO-kop Alleenstaande-ouderkop prt - Partner KGB Kindgebonden budget KDN Kostendelersnorm

4 Subgroep a. Oorspronkelijke doelgroep overgangsrecht (amendement Hamer), geen ALO-kop, wel KDN Het betreft hier alleenstaande ouders die op de peildatum 31 december 2014 recht hebben op een WWB-uitkering, die per 1 januari 2015 niet in aanmerking komen voor de ALO-kop via de B/T en die per 1 juli 2015 te maken zullen krijgen met de kostendelersnorm (KDN) in de WWB. Aan de hand van voorbeeld 1 hieronder wordt verduidelijkt hoe het overgangsrecht kindregelingen en het overgangsrecht kostendelersnorm voor deze doelgroep doorwerkt in de uitkeringshoogte. Voorbeeld 1: uitkeringshoogte alleenstaande ouder WWB die bij haar ouder inwoont Een alleenstaande ouder van 27 jaar of ouder met een WWB-uitkering woont op 31 december 2014 in huis bij haar bejaarde moeder. De alleenstaande ouder in deze casus ontvangt waarschijnlijk per 1 januari 2015 geen ALO-kop vanwege de partnerdefinitie in de Awir 4 en zal per 1 juli 2015 te maken krijgen met de kostendelersnorm. Hoogte uitkering alleenstaande ouder: Nu: 70% netto referentieminimumloon (rml) basisnorm alleenstaande ouder + 10% rml gemeentelijke toeslag= 80% rml. Het betreft hier de huidige situatie. 1 jan juli 2015: 70% rml basisnorm alleenstaande ouder + 10% rml gemeentelijke toeslag= 80% rml. Vanaf 1 januari 2015 tot 1 juli 2015 blijven als gevolg van het overgangsrecht bij de kindregelingen en het overgangsrecht bij de kostendelersnorm WWB de normen gelijk aan de situatie van voor 1 januari Dit betekent dat voor die groep niets wijzigt gedurende die 6 maanden. 1 juli jan 2016: 50% rml kostendelersnorm (bij 2 volwassenen) +20% rml verhoging via overgangsrecht KR vanwege geen recht op ALO-kop = 70% rml. Vanaf 1 juli 2015 is overgangsrecht m.b.t. de KDN in de Wet WWB maatregelen uitgewerkt. Op dat moment treedt de KDN ook voor het zittend bestand de kostendelersnorm in werking en vervalt de gemeentelijke toeslag. Het overgangsrecht van de Wet hervorming kindregelingen regelt dat de verhoging van alleenstaande ouders van 20% rml doorloopt tot 1 januari jan 2016 en verder: 50% rml kostendelersnorm (bij 2 volwassenen). Ook de verhoging van 20% rml vanwege geen recht op ALO-kop vervalt door einde overgangsrecht kindregelingen per 1 januari Zie artikel 3, tweede lid, sub e, Awir.

5 Subgroep b. Overige doelgroep overgangsrecht, geen ALO-kop, geen KDN Het betreft hier de overige groep ouders die op grond van de WWB de alleenstaande oudernorm ontvangen, maar niet in aanmerking komen voor de ALO-kop omdat zij een toeslagpartner hebben als bedoeld in de Awir. Het betreft hier hoofdzakelijk ouders die formeel gehuwd zijn, maar om diverse redenen duurzaam gescheiden leven van hun echtgenoot en bij de bijstandsverlening worden aangemerkt als alleenstaande ouders. Tijdens de Eerste Kamer behandeling is afgesproken dat ook voor deze groep overgangsrecht wordt geregeld. Voorbeeld 2: uitkeringshoogte alleenstaande ouder WWB met een partner in inrichting Een vrouw met twee minderjarige kinderen die op 31 december 2014 recht heeft op een WWB- uitkering is gehuwd met een man die op dat moment voor onbepaalde tijd in een inrichting verblijft. Naast haar kinderen wonen er geen andere mensen in huis. De KDN als bedoeld in de Wet WWB maatregelen is dus niet aan de orde. De vrouw ontvangt momenteel bijstand ter hoogte van de norm die voor een alleenstaande ouder geldt. De vrouw ontvangt vanwege de partnerdefinitie in de Awir 5 per 1 januari 2015 geen ALO-kop van de B/T. Hoogte uitkering alleenstaande ouder: Nu: 70% rml basisnorm alleenstaande ouder + 20% rml gemeentelijke toeslag= 90% rml. Het betreft hier de huidige situatie. 1 jan jan 2016: voortzetting oude normensystematiek zoals die gold voor 1 januari 2015 voor de duur van 1 jaar = 90% rml. Het overgangsrecht bij de Wet hervorming kindregelingen regelt i.s.m. de Wet WWB maatregelen dat voor een alleenstaande ouder die per 1 januari 2015 geen ALO-kop ontvangt via de B/T, gedurende 1 jaar geen inkomensterugval ondervindt van de wijzigingen die zijn voorzien met de Wet hervorming kindregelingen. Dit betekent feitelijk dat de normen zoals die golden voor 1 januari 2015 onverkort van toepassing blijven tot 1 januari jan 2016 en verder: 70% rml geïntegreerde (basis)norm alleenstaande en alleenstaande ouder, alleenwonend. Het overgangsrecht Wet hervorming kindregelingen vanwege geen recht op ALO-kop komt te vervallen, waarmee het inkomen van de alleenstaande ouder met 20% rml daalt. 5 Zie artikel 3, eerste lid, Awir i.s.m. artikel 5a Awr.

6 Subgroep c. Géén overgangsrecht, wel ALO-kop, géén KDN Het betreft hier veruit de grootste groep alleenstaande ouders in de WWB, die per 1 januari 2015 in aanmerking komen voor de ALO- kop via de B/T. Zij wonen niet samen met een andere volwassene, waardoor de kostendelersnorm (KDN) niet aan de orde is. Voorbeeld 3: uitkeringshoogte alleenstaande ouder WWB, alleenwonend Een vrouw met een minderjarig kind heeft op 31 december 2014 recht op een WWB-uitkering. Naast haar kind wonen er geen andere mensen in huis. De KDN als bedoeld in de Wet WWB maatregelen is dus niet aan de orde. De vrouw ontvangt momenteel bijstand ter hoogte van de norm die voor een alleenstaande ouder geldt plus een gemeentelijke toeslag. De vrouw zal per 1 januari 2015 een lagere bijstandsnorm ontvangen vanwege de Wet hervorming kindregelingen en vanaf dan een ALO-kop van de B/T ontvangen. Hoogte uitkering alleenstaande ouder: Nu: 70% rml basisnorm alleenstaande ouder + 20% rml gemeentelijke toeslag= 90% rml. Het betreft hier de huidige situatie. 1 jan 2015 en verder: 70% rml (basis)norm alleenstaande en alleenstaande ouder en alleenwonend en daarnaast de ALO-kop via de B/T. Voor deze groep is geen overgangsrecht voorzien.

7 Subgroep d. Géén overgangsrecht, wel ALO-kop, wel KDN Het betreft hier alleenstaande ouders in de WWB, die per 1 januari 2015 wel in aanmerking komen voor de ALO-kop via de B/T en daarnaast per 1 juli 2015 te maken krijgt met de KDN als bedoeld in de Wet WWB maatregelen. Voorbeeld 4: uitkeringshoogte alleenstaande ouder WWB, kostendeler Een vrouw heeft op 31 december 2014 recht op een WWB-uitkering en woont samen met een minderjarig kind en haar ouders in een huis. De KDN als bedoeld in de Wet WWB maatregelen is per 1 juli 2015 aan de orde (i.v.m. overgangsrecht half jaar bij Wet WWB maatregelen). De vrouw ontvangt momenteel bijstand ter hoogte van de norm die voor een alleenstaande ouder geldt plus een gemeentelijke toeslag van 10% rml. De vrouw zal per 1 januari 2015 een lagere bijstandsnorm ontvangen vanwege de Wet hervorming kindregelingen en vanaf dan een ALO-kop van de B/T ontvangen (de vrouw heeft, gelet op samenwonen met beide ouders, geen partner in de zin van de Awir 6 ) en per 1 juli 2015 te maken krijgen met de KDN. Hoogte uitkering alleenstaande ouder: Nu: 70% rml basisnorm alleenstaande ouder + 10% rml gemeentelijke toeslag= 80% rml. Het betreft hier de huidige situatie. 1 jan juli 2015: 50% rml basisnorm alleenstaande en alleenstaande ouder + 10% rml gemeentelijke toeslag= 60% rml en ontvangt daarnaast de ALO-kop via B/T. Vanaf 1 januari 2015 tot 1 juli 2015 is het overgangsrecht m.b.t. de KDN in de Wet WWB maatregelen van toepassing. Hierdoor blijft de oude normensystematiek van kracht. Omdat deze subgroep vanaf 1 januari 2015 de ALO-kop ontvangt, gaat er overeenkomstig de Wet hervorming kindregelingen vanaf dat moment wel gelijktijdig een alleenstaande en alleenstaande oudernorm van 50% rml gelden. De gemeentelijke toeslag van in casu 10% blijft van 1 januari 2015 tot 1 juli 2015 echter ongewijzigd. 1 juli 2015 en verder: 43,3 % rml kostendelersnorm (bij 3 volwassenen) en ontvangt daarnaast de ALOkop via B/T. Het overgangsrecht m.b.t. de KDN in de Wet WWB maatregelen is per 1 juli 2015 uitgewerkt. 6 Zie artikel 3, vierde lid, Awir.

8 Bijlage 2: bestandskoppeling t.b.v. traceren doelgroep De totale groep waarvoor extra overgangsrecht geldt (subgroepen a. en b. in bijlage 1), krijgt in 2015 nog de aanvulling van 20% in de norm voor alleenstaande ouders uitbetaald door gemeenten conform de oude systematiek. Het betreft hier de groep ouders in de WWB, die de alleenstaande oudernorm ontvangt en per 1 januari 2015 géén alleenstaande ouder-kop op het kindgebonden budget van de Belastingdienst/Toeslagen (B/T) krijgen, omdat zij een toeslagpartner hebben als bedoeld in de Awir. Via een bestandskoppeling tussen gemeenten en B/T kunnen betrokkenen worden geïdentificeerd. Hiervoor zijn inmiddels twee koppelingen gepland, namelijk in september en december In dit verband zal het gemeenten benaderen om actuele BSN-gegevens over alleenstaande ouders in de WWB aan te leveren. Hierbij wordt opgemerkt dat gemeenten zelf verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van de geleverde gegevens. Om de beoogde doelgroep tijdig te kunnen traceren is op uiterlijk 1 september 2014 een bestandskoppeling met de B/T voorzien via het waarin wordt nagegaan of alleenstaande ouders in de WWB, volgens de gegevens van de Belastingdienst/Toeslagen een partner hebben in de zin van de Awir. De gemeenten kunnen de resultaten van deze koppeling gebruiken om de betreffende groep te informeren dat op basis van hun huidige situatie zij de aanvulling in de WWB van 20% rml voor alleenstaande ouders conform de oude systematiek in 2015 behouden, maar deze in 2016 verliezen en op basis van hun huidige situatie niet in aanmerking komen voor de ALO-kop. Daarnaast kunnen de resultaten van deze koppeling worden gebruikt om eventuele knelpunten te signaleren en te verhelpen voor de koppeling in december. Daarnaast wordt een vergelijkbare bestandskoppeling op uiterlijk 1 december 2014 uitgevoerd. Op basis van de uitkomsten van deze bestandskoppeling, waarover gemeenten uiterlijk in de eerste helft van december 2014 zullen beschikken, kan definitief worden bepaald of op de betrokkene het overgangsrecht van toepassing is. Op de volgende pagina volgt een schematisch overzicht van de processtappen van de bestandskoppeling.

9 Eerste bestandskoppeling i.v.m. doelgroep overgangsrecht 1 september 2014 Format naar gemeenten voor gegevens aanleveren koppeling september Aanlevering door gemeenten van informatie over alle alleenstaande ouders in de WWB aan conform nog te ontvangen instructies BSN-nummers naar Belastingdienst Verrijkte gegevens (wel Awirpartner/ wel kindgebondenbudget) naar Verrijkte gegevens naar Beoordelen welke alleenstaande ouders mogelijk onder het overgangsrecht vallen waarna gericht informatie volgt Belastingdienst Eerste week augustus Zie nadere instructie Eind augustus 1 september Begin september September e.v. Tweede bestandskoppeling i.v.m. doelgroep overgangsrecht 1 december 2014 Format naar gemeenten voor gegevens aanleveren koppeling december BSN-nummers alle alleenstaande ouders in de WWB naar Begin november Eind november BSN-nummers naar Belastingdienst Eind november/uiterlijk 1 december Verrijkte gegevens (wel Awirpartner/ wel kindgebondenbudget) naar Verrijkte gegevens naar Nagaan welke alleenstaande ouders definitief onder het overgangsrecht vallen, waarna betaling plaatsvindt Belastingdienst 5 december Na 5 december December/ januari 2015 e.v.

WETTEKST PARTICIPATIEWET PER 1 JANUARI 2015

WETTEKST PARTICIPATIEWET PER 1 JANUARI 2015 Relevant overgangsrecht in wijzigingswetten De Wet hervorming kindregelingen, de Wet maatregelen WWB en de Wet taaleis Participatiewet bevatten overgangsrecht dat van belang is voor de uitvoering van de

Nadere informatie

ARTIKEL XII OVERGANGSRECHT

ARTIKEL XII OVERGANGSRECHT ARTIKEL XII OVERGANGSRECHT Laatste bewerking op 25-9-2014 Dit artikel, zoals oorspronkelijk opgenomen in Kamerstukken I, 33 716, nr. A (Gewijzigd voorstel van wet) is gewijzigd middels Kamerstukken II,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 928 Wijziging van de Algemene Ouderdomswet in verband met wijziging van de voorwaarden voor de vrijwillige verzekering over een achterliggende

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING BESTANDSKOPPELING OVERGANGSRECHT KINDREGELINGEN. Versie 1.0 Datum Augustus 2014 Communicatie Inlichtingenbureau

GEBRUIKERSHANDLEIDING BESTANDSKOPPELING OVERGANGSRECHT KINDREGELINGEN. Versie 1.0 Datum Augustus 2014 Communicatie Inlichtingenbureau GEBRUIKERSHANDLEIDING BESTANDSKOPPELING OVERGANGSRECHT KINDREGELINGEN Versie 1.0 Datum Augustus 2014 Auteur Communicatie Inlichtingenbureau Inleiding... 4 Bestandskoppeling met het Inlichtingenbureau...

Nadere informatie

Inleiding 1. Aanpassing kostendelersnormsystematiek 2. Kostendelersnorm IOAW en IOAZ

Inleiding 1. Aanpassing kostendelersnormsystematiek 2. Kostendelersnorm IOAW en IOAZ Inleiding Het wettelijk minimumloon is per 1 juli 2015 vastgesteld op 1.507,80 per maand. In verband hiermee zal het netto minimumloon, als bedoeld in artikel 37 van de Participatiewet per genoemde datum

Nadere informatie

Het dagelijks bestuur van WIHW; Gelezen het advies van de Regionale Cliëntenraad WIHW;

Het dagelijks bestuur van WIHW; Gelezen het advies van de Regionale Cliëntenraad WIHW; Het dagelijks bestuur van WIHW; Gelezen het advies van de Regionale Cliëntenraad WIHW; overwegende dat het wenselijk is regels te stellen over het beleid ten aanzien van de compensatie van personen die

Nadere informatie

Beleidsregels compensatie alleenstaande ouderkop Heemstede 2016

Beleidsregels compensatie alleenstaande ouderkop Heemstede 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heemstede. Nr. 125382 22 december 2015 Beleidsregels compensatie alleenstaande ouderkop Heemstede 2016 Het college van de gemeente Heemstede; gelet op artikel

Nadere informatie

Wijziging bedragen Participatiewet

Wijziging bedragen Participatiewet Het wettelijk minimumloon is per 1 januari 2015 vastgesteld op 1.501,80 per maand. In verband hiermee zal het netto minimumloon, als bedoeld in artikel 37 van de Participatiewet per genoemde datum eveneens

Nadere informatie

Nieuwsbrief BELANGRIJKE INFORMATIE. De kostendelersnorm in 2015

Nieuwsbrief BELANGRIJKE INFORMATIE. De kostendelersnorm in 2015 Nieuwsbrief BELANGRIJKE INFORMATIE De kostendelersnorm in 2015 De Eerste Kamer heeft op 1 juli 2014 ingestemd met de Participatiewet en de maatregelen in de Wet werk en bijstand. Een belangrijke verandering

Nadere informatie

BUS-E Vervolg Monitor Alleenstaande Ouders

BUS-E Vervolg Monitor Alleenstaande Ouders Rapport BUS-E Vervolg Monitor Alleenstaande Ouders w Lisanne van Koperen Petra Molenaar-Cox Marina Pool 31 augustus 2017 samenvatting In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Vragen en antwoorden wetsvoorstel Hervorming Kindregelingen

Vragen en antwoorden wetsvoorstel Hervorming Kindregelingen Vragen en antwoorden wetsvoorstel Hervorming Kindregelingen In dit document vindt u vragen en antwoorden over het wetsvoorstel Hervorming Kindregelingen, waardoor de bijdrage van de overheid wijzigt aan

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Het college van burgemeester en wethouders heeft in zijn vergadering van 8 december 2015 de navolgende beleidsregels vastgesteld: Beleidsregels compensatie alleenstaande ouderkop Haarlemmerliede en Spaarnwoude.

Nadere informatie

Beslispunt: met ingang van 1 juli 2015 de Toeslagen en verlagingenverordening Wwb Brielle 2012 (versie 2) intrekken.

Beslispunt: met ingang van 1 juli 2015 de Toeslagen en verlagingenverordening Wwb Brielle 2012 (versie 2) intrekken. Aan de raad. Agendanummer : 9 Volgnummer : 53 Raadsvergadering : 14 oktober 2014 Kenmerk : sector samenleving Onderwerp : Intrekken Toeslagen en verlagingenverordening Wwb Brielle 2012 (versie 2) Brielle,

Nadere informatie

Vragen en antwoorden wetsvoorstel Hervorming Kindregelingen

Vragen en antwoorden wetsvoorstel Hervorming Kindregelingen Vragen en antwoorden wetsvoorstel Hervorming Kindregelingen In dit document vindt u vragen en antwoorden over het wetsvoorstel Hervorming Kindregelingen, waardoor de bijdrage van de overheid wijzigt aan

Nadere informatie

Beleidsregels alleenstaande-ouderkop 2016 IGSD Steenwijkerland/Westerveld.

Beleidsregels alleenstaande-ouderkop 2016 IGSD Steenwijkerland/Westerveld. Beleidsregels alleenstaande-ouderkop 2016 IGSD Steenwijkerland/Westerveld. Met ingang van 1 januari 2015 is de norm van een alleenstaande ouder gelijk aan de norm van een alleenstaande. Alleenstaande ouders

Nadere informatie

Wijzigingen in de Bijzondere Bijstand en LDT per 1-1-2015

Wijzigingen in de Bijzondere Bijstand en LDT per 1-1-2015 Wijzigingen in de Bijzondere Bijstand en LDT per 1-1-2015 Met ingang van 1 januari 2015 wordt een aantal wijzigingen in de WWB doorgevoerd, op grond van de Wet maatregelen Wet werk en bijstand en de Wet

Nadere informatie

Rapport: Belastingdienst, een bron van armoede? Belastingdienst als inkomensverstrekker. Voorwaarden voor een inkomensverstrekker

Rapport: Belastingdienst, een bron van armoede? Belastingdienst als inkomensverstrekker. Voorwaarden voor een inkomensverstrekker Rapport: Belastingdienst, een bron van armoede? Sociaal Raadslieden signaleren: 1. Belastingdienst, bron armoede? 2. Beter ten hele gekeerd! SR congres 29 januari 2015 André Moerman Manager sociaal raadslieden

Nadere informatie

Presentatie over aangekondigde wetswijzigingen per 1-1-2012

Presentatie over aangekondigde wetswijzigingen per 1-1-2012 Presentatie over aangekondigde wetswijzigingen per 1-1-2012 door: Hans de Vroome Beleidsadviseur Werk & Inkomen BPV Regeerakkoord Meer met minder? AOW-leeftijd naar 66 jaar in 2020, daarna koppeling levensverwachting

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2017:2494

ECLI:NL:CRVB:2017:2494 ECLI:NL:CRVB:2017:2494 Instantie Datum uitspraak 11-07-2017 Datum publicatie 24-07-2017 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 16/2600 PW Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2015

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2015 Uitkeringsbedragen per 1 januari 2015 Per 1 januari 2015 worden de AOW, Anw, WW, WIA, WAO, ZW, TW, Wajong, Participatiewet (voorheen WWB), IOAW en IOAZ aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk

Nadere informatie

VERANDERINGEN PARTICIPATIEWET 2015

VERANDERINGEN PARTICIPATIEWET 2015 VERANDERINGEN PARTICIPATIEWET 2015 Samenwerking Friese Gemeenten 2 Op 1 januari 2015 gaat de Participatiewet in. Deze wet vervangt de Wet Werk en Bijstand (WWB), Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een

Nadere informatie

NVVK Studiedag 28 oktober 2014 Jaarbeurs Utrecht Beslagvrije voet, wetswijzigingen en praktische tips

NVVK Studiedag 28 oktober 2014 Jaarbeurs Utrecht Beslagvrije voet, wetswijzigingen en praktische tips NVVK Studiedag 28 oktober 2014 Jaarbeurs Utrecht Beslagvrije voet, wetswijzigingen en praktische tips André Moerman Manager sociaal raadslieden Rijnstad Voorzitter signaleringscommissie LOSR Eigenaar website

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF IGSD. September 2014. In dit nummer. Westerveld

NIEUWSBRIEF IGSD. September 2014. In dit nummer. Westerveld NIEUWSBRIEF IGSD September 2014 In dit nummer In deze nieuwsbrief komen de volgende onderwerpen aan de orde: 1. Veranderingen in Wet werk en bijstand, IOAW en IOAZ 2. Kostendelersnorm Participatiewet 3.

Nadere informatie

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2015

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2015 Uitkeringsbedragen per 1 juli 2015 Per 1 juli 2015 worden de AOW, Anw, WW, WIA, WAO, ZW, TW, Wajong, Participatiewet (voorheen WWB), IOAW en IOAZ aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk

Nadere informatie

Veranderingen in de Wet werk en bijstand in 2015

Veranderingen in de Wet werk en bijstand in 2015 Veranderingen in de Wet werk en bijstand in 2015 1. Gevolgen voor de alleenstaande ouder Alleenstaande ouderkop Vanaf 1 januari 2015 ontvangen de meeste alleenstaande bijstandsouders een lagere uitkering.

Nadere informatie

Het wetsvoorstel is op 11 maart 2014 aangenomen door de Tweede Kamer. Bontes, SGP, ChristenUnie, VVD, 50PLUS, D66 en PvdA stemden voor.

Het wetsvoorstel is op 11 maart 2014 aangenomen door de Tweede Kamer. Bontes, SGP, ChristenUnie, VVD, 50PLUS, D66 en PvdA stemden voor. Overzicht van stemmingen in de Tweede Kamer afdeling Inhoudelijke Ondersteuning aan De leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) datum 11 maart 2014 Betreffende wetsvoorstel:

Nadere informatie

Bestuursdienst / advies aan Burgemeester en Wethouders

Bestuursdienst / advies aan Burgemeester en Wethouders Bestuursdienst / advies aan Burgemeester en Wethouders Reg.nr: BW15-0324 Casenr.: Sector/afd.:SB / WOC Steller/tel/e-mail: F. Nijman / 5449 / f.nijman@heerhugowaard.nl Portefeuillehouder: G. Oude Kotte

Nadere informatie

Verordening tot eerste wijziging van de Toeslagenverordening Wet werk en bijstand gemeente Bergen 2012

Verordening tot eerste wijziging van de Toeslagenverordening Wet werk en bijstand gemeente Bergen 2012 De raad van de gemeente Bergen; gelezen het voorstel van het college van Bergen van 25 september 2012; gezien het advies van de Algemene raadscommissie van 18 oktober 2012; gelet op het voorstel van Wet

Nadere informatie

VERORDENING INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG GEMEENTE MIDDEN-DELFLAND 2015

VERORDENING INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG GEMEENTE MIDDEN-DELFLAND 2015 Registratienummer : 2014-25285 / 14Z.005915 Onderwerp : Concept 'Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Midden-Delfland 2015' VERORDENING INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG GEMEENTE MIDDEN-DELFLAND

Nadere informatie

PARTICIPATIEWET. Maar nu.wat verandert er allemaal??

PARTICIPATIEWET. Maar nu.wat verandert er allemaal?? PARTICIPATIEWET Inleiding Iedereen die kan werken, maar het op de arbeidsmarkt zonder steuntje in de rug niet redt, valt vanaf 1 januari 2015 onder de Participatiewet. De Participatiewet is er namelijk

Nadere informatie

Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-25274240 - email: wmoraad@oss.nl

Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-25274240 - email: wmoraad@oss.nl Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-25274240 - email: wmoraad@oss.nl Datum 23 november 2014 Kenmerk WMOR14016 /AvO/DvL/BN/JG Aan het college van B en W van de Gemeente Oss Betreft

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Midden-Delfland 2015

Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Midden-Delfland 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Midden-Delfland. Nr. 81363 24 december 2014 Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Midden-Delfland 2015 De raad van de gemeente Midden-Delfland gelezen

Nadere informatie

dienst SZW Den Haag,...oktober 2003 Verordening toeslagen en verlagingen Wet werk en bijstand

dienst SZW Den Haag,...oktober 2003 Verordening toeslagen en verlagingen Wet werk en bijstand RV dienst SZW Den Haag,...oktober 2003 Op 1 januari 2004 treedt de Wet werk en bijstand (Wwb) in werking. De gemeente moet op die datum op grond van artikel 8 van de Wwb een verordening toeslagen en verlagingen

Nadere informatie

Opmerkingen bij wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2016 (34 237)

Opmerkingen bij wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2016 (34 237) Opmerkingen bij wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2016 (34 237) Opmerkingen bij het wetsvoorstel 'Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2016)'

Nadere informatie

Wetsvoorstel hervorming kindregelingen sluit onvoldoende aan op bijstandswetgeving

Wetsvoorstel hervorming kindregelingen sluit onvoldoende aan op bijstandswetgeving Dit artikel is gepubliceerd in PS Documenta 2013/14 Wetsvoorstel hervorming kindregelingen sluit onvoldoende aan op bijstandswetgeving Mr.drs. Nicole Jacobs-Schneiders en mr. Hans Nacinovic In 2015 zullen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF IGSD. september In dit nummer. Steenwijkerland

NIEUWSBRIEF IGSD. september In dit nummer. Steenwijkerland NIEUWSBRIEF IGSD september 2014 In dit nummer In deze nieuwsbrief komen de volgende onderwerpen aan de orde: 1. Veranderingen in Wet werk en bijstand, IOAW en IOAZ 2. Kostendelersnorm Participatiewet 3.

Nadere informatie

gezien het voorstel inzake aanpassen verordeningen Wwb in verband wetswijzigingen 2013 (Gem. blad Afd. A 2013, no. );

gezien het voorstel inzake aanpassen verordeningen Wwb in verband wetswijzigingen 2013 (Gem. blad Afd. A 2013, no. ); 2013, no. < no. > De Raad der gemeente Stein; gezien het voorstel inzake aanpassen verordeningen Wwb in verband wetswijzigingen 2013 (Gem. blad Afd. A 2013, no. ); gezien het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 271 Besluit van 4 juli 2014 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 277 Wijziging van de Wet werk en bijstand in verband met de herziening van de definities van gezin en middelen (Wet afschaffing huishoudinkomenstoets)

Nadere informatie

PARTICIPATIEWET 2015

PARTICIPATIEWET 2015 PARTICIPATIEWET 2015 WWB-maatregelen Anja Koch 5 februari 2015 Jos Stiphout 1 4 Kindregelingen 3 Inkomensondersteuning/ Participatiebevordering Kinderbijslag Kindgebonden budget (alo-kopje) Combinatiekorting

Nadere informatie

Leidraad Participatiewet IGSD

Leidraad Participatiewet IGSD Leidraad Participatiewet IGSD Inhoud 1. Individuele inkomenstoeslag... 3 2. Kostendelersnorm en verlaging uitkering.... 8 3. Alleenstaande ouders zonder alleenstaande ouderkop... 13 17 Toeslagen voor levensonderhoud...

Nadere informatie

Resultaat uitvraag praktijkervaringen kostendelersnorm

Resultaat uitvraag praktijkervaringen kostendelersnorm Resultaat uitvraag praktijkervaringen kostendelersnorm Gemeenten staan achter het idee van de kostendelersnorm in de Participatiewet. In de uitvoering van de kostendelersnorm komen we wel een aantal knelpunten

Nadere informatie

Van WWB naar Participatiewet

Van WWB naar Participatiewet Van WWB naar Participatiewet Vanaf 1 januari 2015 heet de Wet werk en bijstand (WWB) de Participatiewet. En niet alleen de naam verandert. Iedereen die op 31 december 2014 bijstand ontvangt en daar in

Nadere informatie

Gezien het voorstel inzake gewijzigde WWB-verordeningen na vervallen huishoudinkomenstoets (Gem. blad Afd. A 2012, no. 45);

Gezien het voorstel inzake gewijzigde WWB-verordeningen na vervallen huishoudinkomenstoets (Gem. blad Afd. A 2012, no. 45); 2012, no. 45 De Raad der gemeente Stein; Gezien het voorstel inzake gewijzigde WWB-verordeningen na vervallen huishoudinkomenstoets (Gem. blad Afd. A 2012, no. 45); Gezien het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

Nieuwe WWB 2012. Was/Wordt lijst - verordeningen WWB 2012 -

Nieuwe WWB 2012. Was/Wordt lijst - verordeningen WWB 2012 - Nieuwe WWB 2012 Was/Wordt lijst - verordeningen WWB 2012-1. Toeslagenverordening Wet werk en bijstand 2012 2, Afstemmingsverordening Wet werk en bijstand 2012 3. Verordening gemeente Borger-Odoorn 2012

Nadere informatie

Verordeningen en reglementen

Verordeningen en reglementen Verordeningen en reglementen Beleidsregel kostendelersnorm en verlaging bijstandsnorm 2015 Brummen B&W van Brummen hebben op 23 december 2014 besloten om de Beleidsregel kostendelersnorm en verlaging bijstandsnorm

Nadere informatie

Toeslagenverordening WWB-2

Toeslagenverordening WWB-2 Toeslagenverordening WWB-2 Officiële titel Toeslagenverordening Wet werk en bijstand gemeente Winsum citeertitel Toeslagenverordening WWB Wettelijke grondslag Artikel 30 WWB Datum aanmaak april 2010 De

Nadere informatie

De Wijsmaker Training en opleiding 2014 1

De Wijsmaker Training en opleiding 2014 1 In vogelvlucht: Participatiewet en WWB Maatregelen Door Mark Cornelissen PROGRAMMA WORKSHOP - PARTICIPATIEWET EN DE WWB MAATREGELEN IN VOGELVLUCHT. - OVERIGE WETGEVING DIE VAN BELANG IS VOOR ONS. - JULLIE

Nadere informatie

Toeslagenverordening Wet werk en bijstand 2013. Inhoudsopgave:

Toeslagenverordening Wet werk en bijstand 2013. Inhoudsopgave: Toeslagenverordening Wet werk en bijstand 2013 Inhoudsopgave: Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 8. Begripsbepalingen. Personenkring. Toeslagen. Verlaging

Nadere informatie

Gevolgen ontvangen stagevergoeding kind voor bijstandsgerechtigde alleenstaande ouders

Gevolgen ontvangen stagevergoeding kind voor bijstandsgerechtigde alleenstaande ouders De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40 33

Nadere informatie

Inkomenseffecten Participatiewet en kostendelersnorm WWB. Nibud, 2013

Inkomenseffecten Participatiewet en kostendelersnorm WWB. Nibud, 2013 Inkomenseffecten Participatiewet en kostendelersnorm WWB Nibud, 2013 Inhoud 1 INLEIDING... 3 2 INKOMENSEFFECTEN... 4 2.1 Alleenstaande Wajonger... 4 2.2 Wajonger met een partner... 6 2.3 Wajonger bij ouders...

Nadere informatie

Toelichting Verordening individuele inkomenstoeslag Deurne 2015

Toelichting Verordening individuele inkomenstoeslag Deurne 2015 Toelichting Verordening individuele inkomenstoeslag Deurne 2015 Algemeen Aan de bijstand ligt het uitgangspunt ten grondslag dat het normbedrag, bedoeld ter voorziening in de algemeen noodzakelijke kosten

Nadere informatie

Toelichting bij de verordening. Algemeen

Toelichting bij de verordening. Algemeen Toelichting bij de verordening Algemeen Het Rijk heeft per 1 januari jl. de Wet werk en bijstand (WWB) en de Wet investeren in jongeren (WIJ) samengevoegd tot een nieuwe Wet werk en bijstand. Net zoals

Nadere informatie

Toeslagenverordening Wet Werk en Bijstand

Toeslagenverordening Wet Werk en Bijstand Concept-raadsbesluit, no. De Raad der gemeente Stein; Gezien het voorstel inzake verordeningen Wet Werk en Bijstand (Gem. blad Afd. A, no. ); gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel c en artikel 30 van

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015

Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015 Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015 De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014;

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van d.d.10 november 2009; gezien het advies van de commissie Burger van 24 november 2009;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van d.d.10 november 2009; gezien het advies van de commissie Burger van 24 november 2009; De Raad van de gemeente Cuijk; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van d.d.10 november 2009; gezien het advies van de commissie Burger van 24 november 2009; gelet op de artikelen 8, eerste

Nadere informatie

- Eenduidige inkomensondersteuning voor alleenstaande ouders

- Eenduidige inkomensondersteuning voor alleenstaande ouders Uitvoeringstoets Alleenstaande ouder kop op KGB per 01-01-2015 Inleiding De uitvoeringstoets is gebaseerd op de concept wetsteksten en toelichting zoals verwoord in versie wetsvoorstel hervorming kindregelingen

Nadere informatie

ARTIKEL II WET UITKERINGEN BURGER-OORLOGSSLACHTOFFERS 1940-1945

ARTIKEL II WET UITKERINGEN BURGER-OORLOGSSLACHTOFFERS 1940-1945 Voorstel van wet tot Wijziging van de Algemene nabestaandenwet en de Wet uitkeringen burgeroorlogsslachtoffers 1940-1945 in verband met een technische aanpassing van de berekening van de nabestaandenuitkering

Nadere informatie

Onderwerp: Verordening persoonlijk minimabudget gemeente Overbetuwe 2015

Onderwerp: Verordening persoonlijk minimabudget gemeente Overbetuwe 2015 Onderwerp: Verordening persoonlijk minimabudget gemeente Overbetuwe 2015 Ons kenmerk: 14RB000110 Nr. 8f De raad van de gemeente Overbetuwe; gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Gemeente Baarn - Verordening individuele inkomenstoeslag 2015 gemeente Baarn

Gemeente Baarn - Verordening individuele inkomenstoeslag 2015 gemeente Baarn GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Baarn. Nr. 10431 5 februari 2015 Gemeente Baarn - Verordening individuele inkomenstoeslag 2015 gemeente Baarn Voorstelnummer : 15RV000070 Onderwerp : Verordening

Nadere informatie

gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg

gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg Beleidsregels Kinderopvang Gemeente Steenbergen Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen,

Nadere informatie

BUS-E Monitor Alleenstaande Ouders

BUS-E Monitor Alleenstaande Ouders Rapport BUS-E Monitor Alleenstaande Ouders w Lisanne van Koperen Petra Molenaar-Cox Marina Pool Annemieke Redeman 29 augustus 2016 samenvatting Na het in werking treden van de Wet hervorming kindregelingen

Nadere informatie

VERORDENING INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG HELMOND 2015

VERORDENING INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG HELMOND 2015 VERORDENING INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG HELMOND 2015 De raad van de gemeente Helmond; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014; gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en

Nadere informatie

Beleidsregels kostendelersnorm en verlaging bijstandsnorm 2015

Beleidsregels kostendelersnorm en verlaging bijstandsnorm 2015 Beleidsregels kostendelersnorm en verlaging bijstandsnorm 2015 Het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn; Gelet op artikel 22a, 27 en artikel 28 van de Participatiewet, artikel 5 van de

Nadere informatie

Wijzigingen in de WWB (Wet maatregelen WWB) voor bestaande klanten.

Wijzigingen in de WWB (Wet maatregelen WWB) voor bestaande klanten. Wijzigingen in de WWB (Wet maatregelen WWB) voor bestaande klanten. Wat gaat er veranderen in 2015 in de Wet werk en bijstand? Vanaf 1 januari 2015 heet de Wet werk en bijstand (WWB) de Participatiewet.

Nadere informatie

Partnerschap 2014/2015

Partnerschap 2014/2015 Partnerschap 2014/2015 Stroomlijning partnerbegrip Uniform partnerbegrip (artikel 5a Awr) Nader uitgewerkt (artikel 1.2 Wet IB 2001) Partnerregeling (artikel 5a Awr ) Wie zijn partners? echtgenoot, geregistreerd

Nadere informatie

Toeslagenverordening Wet werk en bijstand 2013 Lemsterland. Inhoudsopgave: Verlaging toeslag alleenstaanden van 21 en 22 jaar.

Toeslagenverordening Wet werk en bijstand 2013 Lemsterland. Inhoudsopgave: Verlaging toeslag alleenstaanden van 21 en 22 jaar. Toeslagenverordening Wet werk en bijstand 2013 Lemsterland Inhoudsopgave: Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 8. Begripsbepalingen. Personenkring. Toeslagen.

Nadere informatie

Van bijstand naar Participatiewet. Wat verandert er in 2015 in de Wet werk en bijstand?

Van bijstand naar Participatiewet. Wat verandert er in 2015 in de Wet werk en bijstand? Van bijstand naar Participatiewet Wat verandert er in 2015 in de Wet werk en bijstand? Wat zijn de belangrijke veranderingen in 2015? Vanaf 1 januari 2015 heet de Wet werk en bijstand (WWB) de Participatiewet.

Nadere informatie

Partnerschap 2014. Stroomlijning partnerbegrip. Uniform partnerbegrip (artikel 5a Awr) Nader uitgewerkt. (artikel 1.2 Wet IB 2001)

Partnerschap 2014. Stroomlijning partnerbegrip. Uniform partnerbegrip (artikel 5a Awr) Nader uitgewerkt. (artikel 1.2 Wet IB 2001) Partnerschap 2014 Stroomlijning partnerbegrip Uniform partnerbegrip (artikel 5a Awr) Nader uitgewerkt (artikel 1.2 Wet IB 2001) 1 Partnerregeling (artikel 5a Awr ) Wie zijn partners? echtgenoot, geregistreerd

Nadere informatie

Wat heeft een bijstandsmoeder nu echt?

Wat heeft een bijstandsmoeder nu echt? Wat heeft een bijstandsmoeder nu echt? Bijstandsmoeder heeft ongeveer 1.750 netto per maand Voltijds werken levert altijd meer op; maar kosten kinderopvang drukken opbrengst arbeid Individuele verschillen

Nadere informatie

Partnerbegrip kinderopvangtoeslag

Partnerbegrip kinderopvangtoeslag Regelingen en voorzieningen CODE 10.2.2.436 Partnerbegrip kinderopvangtoeslag bronnen Brief minister van SZW aan Tweede Kamer (referentie 2013-0000105336), 18.9.2013 Kamervragen aan de staatssecretaris

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2 CRITERIA VOOR HET VERHOGEN VAN DE BIJSTANDSNORM

HOOFDSTUK 2 CRITERIA VOOR HET VERHOGEN VAN DE BIJSTANDSNORM TOESLAGENVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND 2010 De raad van de gemeente Hattem; gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel c, en artikel 30 van de Wet werk en bijstand; besluit vast te stellen de volgende

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude VASTGESTELDE BELEIDSREGELS

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude VASTGESTELDE BELEIDSREGELS VASTGESTELDE BELEIDSREGELS het college van burgemeester en wethouders heeft in zijn vergadering van 26 mei de navolgende beleidsregels vastgesteld: Beleidsregels kostendelersnorm en verlagingen Participatiewet

Nadere informatie

Artikel 7 Citeertitel Deze verordening kan worden aangehaald als Toeslagenverordening Wet werk en bijstand 2012-A.

Artikel 7 Citeertitel Deze verordening kan worden aangehaald als Toeslagenverordening Wet werk en bijstand 2012-A. De raad van de gemeente Woerden; Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 augustus 2012 met overneming van de daarin vermelde motieven; gelet op artikel 8 lid 1 onderdeel c en artikel

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 16-12-2014 Nummer voorstel: 2015/4

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 16-12-2014 Nummer voorstel: 2015/4 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 16-12-2014 Nummer voorstel: 2015/4 Voor raadsvergadering d.d.: 13-01-2015 Agendapunt: 7 Onderwerp:

Nadere informatie

Wijziging bedragen WWB, WIJ, IOAW, IOAZ en WWIK per 1 juli 2011

Wijziging bedragen WWB, WIJ, IOAW, IOAZ en WWIK per 1 juli 2011 Wijziging bedragen WWB, WIJ, IOAW, IOAZ en WWIK per 1 juli 2011 1. Inleiding Het wettelijk minimumloon is per 1 juli 2011 vastgesteld op 1.435,20 per maand. In verband hiermee zal het netto minimumloon,

Nadere informatie

Utrecht en de Participatiewet

Utrecht en de Participatiewet Utrecht en de Participatiewet Hier komt tekst Uitkering en armoederegelingen Hier komt ook tekst In deze workshop Uitkering en Kostendelersnorm Uitkering en alleenstaande ouders Uitkering en daklozen Armoederegelingen

Nadere informatie

Infokaart juli 2015 (versie 1.0)

Infokaart juli 2015 (versie 1.0) Infokaart (versie 1.0) Participatiewet 1 Norm vakantie Norm aflossingsincl vak.gld geld (5%) excl vak.gld bedrag (5%) Normen vanaf 21 t/m 65 jaar en 3 maanden Alleenstaande 962,63 48,13 914,50 48,13 Alleenstaand

Nadere informatie

Verordening toeslagen en verlagingen Wet werk en bijstand 2013

Verordening toeslagen en verlagingen Wet werk en bijstand 2013 Verordening toeslagen en verlagingen Wet werk en bijstand 2013 Paragraaf 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsomschrijving Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag februari 2015 gemeente Midden-Drenthe 1

Verordening individuele inkomenstoeslag februari 2015 gemeente Midden-Drenthe 1 De raad van de gemeente Midden-Drenthe; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 januari 2015; gelet op artikel 8 lid 1, aanhef en onder b, en artikel 8 lid 2 van de Participatiewet;

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 30 169 Mantelzorg Nr. 36 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Toeslagenverordening Wet werk en bijstand gemeenten Beek en Stein

Toeslagenverordening Wet werk en bijstand gemeenten Beek en Stein Toeslagenverordening Wet werk en bijstand gemeenten Beek en Stein Artikel 1 Begripsomschrijving 1. De bepalingen van deze verordening gelden alleen voor belanghebbenden van 21 jaar of ouder doch jonger

Nadere informatie

Afdeling Samenleving Richtlijn 330 Ingangsdatum: 01-06-2012

Afdeling Samenleving Richtlijn 330 Ingangsdatum: 01-06-2012 Afdeling Samenleving Richtlijn 330 Ingangsdatum: 01-06-2012 HEFFINGSKORTINGEN Algemeen De uitgaven van de overheid worden onder andere door het opleggen van belastingen gefinancierd. Er bestaan verschillende

Nadere informatie

gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b, en tweede lid van de Participatiewet;

gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b, en tweede lid van de Participatiewet; Raadsbesluit De raad van de gemeente Rheden; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 december 2014; gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b, en tweede lid van de Participatiewet;

Nadere informatie

B E R A A D S G R O E P

B E R A A D S G R O E P Deze Beraadsgroep kent 31 deelnemers. Sjaak Rijk is kwaliteitsadviseur bij Sociale Zaken Almere. Hij zal de deelnemers aan deze Beraadsgroep informeren over de wijzigingen in de Wet werk en bijstand sinds

Nadere informatie

Beleidsregels kostendelersnorm en verlagingen Participatiewet, IOAW/IOAZ Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2015

Beleidsregels kostendelersnorm en verlagingen Participatiewet, IOAW/IOAZ Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2015 Beleidsregels kostendelersnorm en verlagingen Participatiewet, IOAW/IOAZ Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2015 Gelet op artikel 147 van de Gemeentewet; gelet op de artikelen 22a, 27, 28 en 33 van de Participatiewet

Nadere informatie

De regeltechnische aanpassingen zijn opgenomen in de onderdelen A tot en met F.

De regeltechnische aanpassingen zijn opgenomen in de onderdelen A tot en met F. Raadsvoorstel 112 Vergadering 4 december 2012 Gemeenteraad Onderwerp : Wijziging Verordeningen Wet werk en bijstand (WWB) in verband met de inwerkingtreding van de "Wet afschaffing huishoudinkomenstoets"

Nadere informatie

Verordening. Verordening individuele inkomenstoeslag 2015

Verordening. Verordening individuele inkomenstoeslag 2015 Verordening Verordening individuele inkomenstoeslag 2015 Artikel 1 Begrippen In deze verordening wordt verstaan onder: a. Inkomen: totaal van inkomen, bedoeld in artikel 32 van de Participatiewet en de

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 januari 2011;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 januari 2011; De raad van de gemeente Schiermonnikoog; overwegende, dat het noodzakelijk is het verstrekken van toeslagen en het verlagen van uitkeringen van bijstandsgerechtigden jonger dan 65 jaar bij verordening

Nadere informatie

VERORDENING LANGDURIGHEIDSTOESLAG GEMEENTE HOUTEN

VERORDENING LANGDURIGHEIDSTOESLAG GEMEENTE HOUTEN Nr. 2012-010, Bijlage 3 De raad van de gemeente Houten heeft het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 februari 2012 nr. BWV12.0042 gelezen en besluit: gelet op de artikelen 8, eerste lid, onderdeel

Nadere informatie

De Raad van de gemeente Mill en Sint Hubert,

De Raad van de gemeente Mill en Sint Hubert, De Raad van de gemeente Mill en Sint Hubert, gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 23 augustus 2011; gehoord de commissie Samenlevingszaken en Bestuur d.d. 13 september 2011; gelet op

Nadere informatie

Tijdelijke regels aanscherping W et werk en bijstand 201 2

Tijdelijke regels aanscherping W et werk en bijstand 201 2 blad 1 van 8 2 0 11 / 3 2 38 4 Tijdelijke regels aanscherping W et werk en bijstand 201 2 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE ENE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. de wet:

Nadere informatie

BELEIDSREGEL GEMEENTELIJKE TEGEMOETKOMING (KOA-kopje) IN DE KOSTEN KINDEROPVANG 2013 GEMEENTE MENTERWOLDE

BELEIDSREGEL GEMEENTELIJKE TEGEMOETKOMING (KOA-kopje) IN DE KOSTEN KINDEROPVANG 2013 GEMEENTE MENTERWOLDE BELEIDSREGEL GEMEENTELIJKE TEGEMOETKOMING (KOA-kopje) IN DE KOSTEN KINDEROPVANG 2013 GEMEENTE MENTERWOLDE HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Alle begrippen die in deze beleidsregel

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Wierden 2015

Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Wierden 2015 De raad van de gemeente Wierden, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van [datum en nummer]; gelet op artikel 8 lid 1 aanhef en onderdeel b en lid 2 Participatiewet; besluit vast te stellen

Nadere informatie

TOESLAGENVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND GEMEENTE DOETINCHEM 2012. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 maart 2012;

TOESLAGENVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND GEMEENTE DOETINCHEM 2012. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 maart 2012; TOESLAGENVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND GEMEENTE DOETINCHEM 2012 De raad van de gemeente Doetinchem; gezien het advies van de sociale raad; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 29 november 2005, nummer 1304;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 29 november 2005, nummer 1304; RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Dalfsen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 29 november 2005, nummer 1304; gelet op artikel 8 eerste lid 1 sub c en artikel 30 van de Wet werk

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 september 2012

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 september 2012 Raadsbesluit De raad van de gemeente Noord-Beveland; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 september 2012 gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en artikel 8 lid 1 onderdeel d, artikel

Nadere informatie

Verandering van de koopkracht van chronisch zieken en gehandicapten in 2014. Nibud, september 2013

Verandering van de koopkracht van chronisch zieken en gehandicapten in 2014. Nibud, september 2013 Verandering van de koopkracht van chronisch zieken en gehandicapten in 2014 Nibud, september 2013 Verandering van de koopkracht van chronisch zieken en gehandicapten in 2014 Nibud, september 2013 In opdracht

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 oktober 2014, nr. ;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 oktober 2014, nr. ; Gemeenteblad nr. 172, 11 december 2014 Nr..a DE RAAD DER GEMEENTE DEURNE gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 oktober 2014, nr. ; gehoord de commissie Samenleving d.d. 26 november

Nadere informatie

Gescand archiot 17 AUG. 2009

Gescand archiot 17 AUG. 2009 Publiekszaken Werk, Inkomen en Zorg Gescand archiot Doorkiesnummers: Telefoon 2195323 Fax 2602061 17 AUG. 2009 Aan College van B&W Afschrift aan Nota Datum 23-04-2009 Ons kenmerk 973499 Opsteller Michel

Nadere informatie