E- commerce bij supermarkten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "E- commerce bij supermarkten"

Transcriptie

1 E- commerce bij supermarkten Winstgevende implementatie van e- commerce bij supermarkten. J.S. Bosgra HBD- scriptieprijs 2002 Winnaar HBO- Scripties Den Haag, juni 2002

2 ISBN: Bestelnummer: D0202 Dit rapport en andere publicaties van het HBD zijn te bestellen: * telefonisch: bij de gratis HBD-bestellijn: (0800) * per fax: HBD-bestelservice: (070) * per * via internet: Een overzicht van de publicaties van het HBD is te vinden op de website van het HBD. Als sectorinstituut ondersteunt het HBD de gehele detailhandel. Het HBD vervult een functie als kenniscentrum; maakt maatschappelijke ontwikkelingen en overheidsbeleid helder en hanteerbaar en stimuleert de professionaliteit in de sector. In het HBD werken samen: MKB-Nederland, Raad Nederlandse Detailhandel (RND), Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel (CVAH), FNV Bondgenoten en Dienstenbond CNV. Copyright 2002 Hoofdbedrijfschap Detailhandel Het integraal reproduceren van de inhoud van deze publicatie is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van het HBD. Het citeren van onderdelen is, mits met bronvermelding, toegestaan zonder voorafgaande toestemming. Hoofdbedrijfschap Detailhandel Postbus LS Den Haag 2

3 Inhoudsopgave LIJST VAN BIJLAGEN... 5 LIJST VAN AFKORTINGEN... 5 LIJST VAN DEFINITIES... 5 VOORWOORD SAMENVATTING INLEIDING AANLEIDING VAN HET ONDERZOEK DE DOELSTELLING DE PROBLEEMSTELLING DE ONDERZOEKSVRAGEN METHODE VAN AANPAK OPBOUW VAN HET RAPPORT ONDERZOEKSVRAAG 1:WELKE FACTOREN BEÏNVLOEDEN DE WINSTGEVENDHEID VAN E- COMMERCE BIJ SUPERMARKTKETENS? INLEIDING FOUTBOOM: MARGE, KOSTEN EN OMZET ONDERZOEKSVRAAG 2: HOE KAN DE WEBWINKEL BIJDRAGEN TOT EEN BETERE WINSTGEVENDHEID? INLEIDING MODEL VOOR DE WEBWINKEL HET VERZORGINGSGEBIED OPKOMST INDEX CONVERSIE BESTEED BEDRAG OMZET IN CONCRETE CIJFERS ONDERZOEKSVRAAG 3: WAT IS DE INVLOED VAN DE MARGE OP DE WINSTGEVENDHEID VAN E- COMMERCE BIJ SUPERMARKTEN? MARGE OFFLINE VERKOOPPRIJS INKOOP DIVERSIFICATIE

4 6 ONDERZOEKSVRAAG 4: HOE KAN HET LOGISTIEKE PROCES VAN LEVERANCIER TOT CONSUMENT BIJDRAGEN AAN EEN BETERE WINSTGEVENDHEID? MICROLOGISTIEK IN THEORIE DISTRIBUTIEMOGELIJKHEDEN EN HUN KOSTENSTRUCTUUR BEZORGING VANUIT DE BESTAANDE SUPERMARKTEN CENTRAAL DISTRIBUTIECENTRUM SATELLIET STATIONS AFHAALCENTRALES IN WIJKEN, BUURTEN, TANKSTATION EN OP HET WERK AH- DRIVE ALGEMENE PROBLEMEN BIJ LOGISTIEK VOOR E- TAILERS ONDERZOEKSVRAAG 5: WAT ZIJN DE KRITIEKE SUCCESFACTOREN VOOR DE WINSTGEVENDHEID VAN E- COMMERCE BIJ SUPERMARKTEN? CLICK EN MORTAR SUPERMARKT PURE PLAYER PURE PLAYER IN PARTNERSHIP MET CLICK EN MORTAR SUPERMARKT CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN CONCLUSIES AANBEVELINGEN LITERATUUR BIJLAGE BIJLAGE DE AUTEUR

5 Lijst van bijlagen Bijlage 1: Interview M. van der Molen, Marketing manager Max Foodmarket Bijlage 2: Interview met sales & marketing director Eric Verhagen van ecom- factory Lijst van afkortingen DC distributiecentrum Sat. sattelietstation CRM Customer Relationship Management Lijst van definities Clicks en mortar retailer retailer die via elektronische weg (clicks) en via fysieke weg (mortar) goederen, diensten en informatie uitwisselt met de consument. e- commerce het uitwisselen van geld, goederen, diensten en informatie via elektronische weg op gedifferentieerde en persoonlijke wijze. e- retailing of e- tailing de elektronische uitwisseling van geld, goederen, diensten en informatie tussen consument en retailer. e- tailer retailer die via elektronische weg geld, goederen, diensten en informatie uitwisselt met de consument, kan een pure player of een clicks en mortar retailer zijn. Fulfillment het gehele logistieke proces vanaf de bestelling door de consument tot het leveren aan de consument. Online supermarkt supermarkt die via internet geld en producten uitwisselt met de consument, kan zowel een pure player als een clicks en mortar retailer zijn. Pure player een bedrijf dat alleen een virtuele basis kent zonder fysieke winkels. 5

6 6

7 Voorwoord In het begin van het derde studiejaar van de studie Retail Management wist ik dat ik mijn afstudeerstage bij een ander bedrijf dan traditionele retailers als Vendex of Ahold wilde gaan doen. Door mijn interesse in e- commerce en consultancy leek mij een combinatie van beide een ideale mogelijkheid. Dit bracht mij op de afdeling Strategic Consultancy van het full service internet bureau Netlinq Framfab te Amsterdam. Vanuit mijn achtergrond wilde ik graag een onderzoek uitvoeren over electronic retailing. Binnen Netlinq Framfab was er op dat moment en is er nu behoefte aan kennis over winstgevende e- commerce voor supermarkten zodat Netlinq Framfab als de partner voor e- commerce door supermarkten wordt gezien. Deze behoefte aan kennis was voor mij een grote uitdaging om middels deze afstudeerscriptie in te vullen. Deze afstudeerscriptie was niet tot stand gekomen zonder de hulp van enkele personen, daarom wil ik graag bedanken: Paul Francissen voor de positieve instelling bij de voorbereiding op de stage, mr. E. Triebert voor zijn feedback, dhr. M. van der Molen, marketing manager van Max Food Market, voor het openhartige interview, drs. W. Krijnen, senior consultant & partner bij Channel Panel, voor zijn waardevolle kijk op electronic retailing, dhr. E. Verhagen, sales en marketing director van ecomfactory, voor de heldere antwoorden, Therèse Smeets voor haar geweldige begeleiding en ten slotte alle collega s bij Netlinq Framfab die hun kennis van e- commerce en internet met mij gedeeld hebben, in het bijzonder de strategy consultants. 7

8 8

9 1 Samenvatting Probleemstelling en doelstelling Dit onderzoek geeft een antwoord op de probleemstelling: In hoeverre kan e- commerce winstgevend geïmplementeerd worden bij supermarkten? De doelstelling van dit onderzoek is het vormen van kennis over winstgevende implementatie van e- commerce bij supermarkten. Methode en plan van aanpak Het type onderzoek van deze afstudeerscriptie is exploratief onder- zoek, er wordt antwoord gegeven op open vragen aangaande het onderwerp. Exploratief onder- zoek is onderzoek dat een relatief onbekend terrein verkent en beoogt ideeën of hypothesen te genereren. Het conceptueel model is een schematische weergave van het onderzoek, het is gebaseerd op de formule die Professor van der Kind in zijn boek Retail Marketing gebruikt(van der Kind, 1996): R(endement) = O(mzet) x M(arge) K(osten) De opbouw van het rapport is afgeleid van het conceptueel model. Onderzoeks- vraag 1 is een inleidende vraag over de factoren die winstgevendheid beïnvloeden en wordt vertegenwoordigd door het bovenste gedeelte van het conceptueel model winstgevende e- commerce voor supermarkten. Onderzoeksvraag 2 is de Omzet, hier worden de webwinkel/e- commerce en e- marketing (frontoffice) behandeld, Onderzoeksvraag 3 gaat over de marge. De kosten van het logistieke proces komen naar voren in onderzoeksvraag 4. Onderzoeksvraag 5 is een samenvatting van de kritieke succesfactoren die tot het onderste gedeelte van het conceptueel model leidt, het Rendement. Winstgevende e- commerce voor supermarkten en het rendement beïnvloeden elkaar wederkerig, dat is schematisch weergegeven door middel van de pijlen. Resultaten van de onderzoeksvragen Hieronder volgt een samenvatting van de resultaten van de onderzoeksvragen. Onderzoeksvraag 1: Welke factoren beïnvloeden de winstgevendheid van e- commerce bij supermarktketens? De verschillende foutbomen in deze onderzoeksvraag geven een duidelijk beeld van vele factoren die de winstgevendheid van online supermarkten kunnen beïnvloeden. De basis voor deze foutbomen en bovendien dit hele onderzoek vormt de formule van van der Kind over rendement. Het rendement wordt bepaald door de directe oorzaken marge, kosten en omzet. De marge wordt bepaald door de hoogte van de inkoopprijs die kan dalen door een hoger volume. De verkoopprijs is ook een factor van belang aangezien de marge stijgt als de verkoopprijs hoger is en vice versa. 9

10 De kosten zijn verdeeld in logistiek, personeel, overhead en inventaris. Logistieke kosten worden vooral bepaald door de drie stromen vers gekoeld en diepgevroren waarvoor aparte vrachtwagens voor moeten komen en de verschillende distributiepunten. De personeelskosten kunnen stijgen door arbeidsintensief werk zoals order picken. De overheadkosten worden opgedreven door inefficiëntie in de administratie, dit kan opgelost worden door een koppeling van de webwinkel met de backoffice, de administratie zodat veel processen volledig geautomatiseerd plaatsvinden. Een state of the art inventaris kan tenslotte de kosten ook flink opjagen. De omzet wordt bepaald door de webwinkel, de marketing, de klantvriendelijkheid en de verkoopprijs. Goede functionaliteiten voor de juiste doelgroep zijn van belang voor de web- winkel, de marketing kan de drempel verlagen door de klanten te informeren over onder andere betalingen. Klantvriendelijkheid heeft ook invloed op de hoogte van de omzet door middel van een duidelijke routing en een hoge servicegraad. De hoogte van de prijs is belangrijk, is deze concurrerend met fysieke supermarkten, een verwarrende prijs kan een negatief effect op de omzet hebben. Onderzoeksvraag 2: Hoe kan de webwinkel bijdragen tot een betere winstgevendheid? Voor de onderzoeksvraag over de bijdrage van de webwinkel aan de winstgevend- heid is gebruik gemaakt van een model dat is afgeleid van de formule van van der Kind die in dit onderzoek centraal staat. Het model is: Omzet = Verzorgingsgebied x Opkomstindex x Besteed Bedrag x Conversie Een verzorgingsgebied kan voor een online supermarkt niet oneindig groot zijn zoals dat voor een non- food e- tailer wel kan zijn. Het verzorgingsgebied van een online supermarkt is beperkt door de hoge investeringen die nodig zijn voor het logistieke netwerk, denk aan het bouwen van distributiecentra. Een ideaal verzorgingsgebied voor een online supermarkt is een hoog gepenetreerd gebied (gebied met hoog percentage van de doelgroep), meestal de grote stedelijke regio s. De contradictie is dat dit ook de gebieden zijn waar traditionele super- markten de meeste kansen hebben. In tegenstelling tot pure players kunnen click en mortar supermarkten gebruik maken van hun winkels waardoor het verzorgingsgebied meer divers en groter kan zijn. De opkomstindex wordt laag gehouden door het traditioneel kooppatroon van de consument, de consument gaat uit gewoonte niet zo snel online bestellen omdat ze gewoon zijn elke week 1 of 2 keer naar de supermarkt te gaan. Deze drempel kan verlaagd worden door marketing, pure players moeten een hogere drempel overwinnen door hun onbekendheid als merk. (46% koopt sneller bij click en mortar supermarkt). De conversie wordt verlaagd door het feit dat er nog geen standaard koopervaring online is, de klant weet nog niet hoe de webwinkel werkt, en elke webwinkel werkt anders. Dit in tegenstelling tot de traditionele supermarkt die al 55 jaar bestaat en al geperfectioneerd is. Informatie in de vorm van een koopadvies compenseert het gebrek aan zintuigen zoals tast, reuk, gehoor, gevoel voor schaal en diepte in een webwinkel. De zoekstructuren in een online supermarkt moeten ingericht zijn op de wensen van de klant om de conversie te verhogen. A- klanten zoeken gericht en zijn daarom gebaat bij boodschappen- lijstjes en complete recepten die zo in de winkelwagen kunnen. B- klanten willen rondkijken en zijn gebaat bij informatie als koopadvies. Door geen bezorgkosten te rekenen en/of te leveren binnen een korte tijdspanne bijvoorbeeld een half uur, wordt de conversie sterk verhoogd. De drempel om online te kopen kan verlaagd worden door de klant te laten betalen via een vertrouwde pinpad. Het besteed bedrag kan verhoogd worden door een verhoging van het bonbedrag en de aankoopfrequentie. Verhoging van het bon- bedrag is mogelijk door cross- selling met behulp 10

11 van recepten, up- selling door productinformatie en een routing langs duurdere producten. Het omzetpotentieel voor een online supermarkt is in Nederland hoger dan in de Verenigde staten door een hoger besteed bedrag per persoon in Nederland. Verhoging van de aankoop- frequentie is mogelijk door CRM. Onderzoeksvraag 3: Wat is de invloed van de marge op de winstgevendheid van e- commerce bij supermarkten? De nettowinstmarge voor de food retailers ligt laag op 2%, internet kan die marge zelfs nog verder onder druk zetten. De brutowinst- marge is gemiddeld 22%, de kosten mogen dus niet hoger liggen dan 22%. In de Verenigde staten zijn levens- middelen online 3 tot 5% goedkoper dan offline, in Europa zijn de prijzen online nog 5 tot 8% hoger dan offline. Van de retailers denkt de meerderheid echter dat de prijzen zullen gaan dalen. Door de hoge kosten van thuisbezorging lijkt een hogere verkoopprijs verantwoord, onder andere door transparantie van de prijzen op internet echter zal de verkoop- prijs waarschijnlijk gaan dalen. De hoogte van de verkoopprijs is dus nog discutabel. Aangezien de inkoopprijs in de levensmiddelenhandel sterk wordt bepaald door de volumes, is de inkoopprijs voor pure players hoger als voor traditionele super- markten die online gaan. De lage volumes dwingen de pure players om via derden zoals de groothandel in te kopen (indirect sourcing), de inkoopprijzen zijn bij indirect sourcing hoger omdat de groothandel ook een opslagpercentage moet hanteren. Traditionele supermarkten zoals Ahold kunnen direct bij de bron inkopen met enorme volumes. Internet brengt voor hen zelfs een nog lager inkoopprijs door dat zij op de marktplaats WorldWideRetailExchange gezamenlijk met andere retailers inkopen, door de gigantische volumes waarmee langs deze weg wordt ingekocht ontstaat een hoge buyer power die onvermijdelijk tot lagere inkoopprijzen leidt. Pure players zijn door deze ongelijkheid in het nadeel ten opzichte van traditionele retailers die online gaan, pure players kunnen deze bedreiging tot een kans maken door samen te werken met traditionele supermarkten. Ter illustratie: Peapod is gedeeltelijk overgenomen door Ahold en kan nu profiteren van de lagere inkoop- prijzen van Ahold, de brutomarge is dientengevolge van 22% naar 32% gestegen. De grote kans voor online supermarkten, en trouwens ook offline supermarkten, om de marge te vergroten is door het verkopen van non- food artikelen, diversificatie geheten. Pure players hebben echter significant minder mogelijkheden met deze kans. Nieuw als ze zijn hebben pure players in de meeste gevallen nog geen sterk en flexibel merk dat de consument nog steeds vertrouwd bij levering van een breed scala aan producten en diensten, volgens Forrester een belangrijke voorwaarde om online succesvol te diversificeren. Traditionele supermarkten die online gaan hebben dit sterke en flexibele merk echter wel. Zij kunnen door het aanbieden van producten die affiniteit hebben bij aankoop van levensmiddelen en logistiek uitvoerbaar zijn door de online super- markt zoals cadeaus en consumentenelektronica de marge aanzienlijk verhogen. Onderzoeksvraag 4: Hoe kan het logistieke proces van leverancier tot consument bijdragen aan een betere winstgevendheid? De logistiek van een online supermarkt is fundamenteel anders dan de logistiek van een traditionele supermarkt. De thuisbezorging betekent een fijnmaziger logistiek netwerk. De Fulfillment levert meer problemen op, het order picken en verpakken gebeurt nu voor single copy leveringen. In tegenstelling tot non- food e- tailers kan de online supermarkt geen gebruik maken van de bestaande logistieke dienstverleners. De verse, gekoelde en diep- gevroren producten dwingen de online supermarkt zelf een fijnmazig logistiek netwerk op te zetten, UPS en FedEx vervoeren deze artikelen niet. Om een fijnmazig logistiek netwerk op te zetten heeft 11

12 de online supermarkt verschillende distributie- mogelijkheden met elk verschillende voor- en nadelen. De keuze voor een bepaalde distributiemogelijkheid is niet alleen afhankelijk van deze voor- en nadelen maar ook van de online supermarkt zelf. De traditionele supermarkt die ook een online supermarkt wil (click and mortar) heeft de keuze uit alle distributiemogelijkheden, het is waarschijnlijk dat de traditionele supermarkt eerst gaat leveren vanuit de winkels. Dit brengt de minste initiële investeringen met zich mee, ook een AH- Drive zal een goede keuze zijn aangezien hier een kleine investering tegenover een grote besparing in bezorg- kosten staat. Op een bepaald moment zal de efficiëntie van een DC of Sat. het interessant maken om een DC of Sat. op te zetten. De schaalvoordelen worden pas bij hoge aantallen orders zichtbaar. Waar het break even point hiervan precies ligt vereist verder onderzoek naar de kostenverschillen tussen levering vanuit de winkel en vanuit het DC of Sat. Een afhaalcentrale kan voor een traditionele supermarkt een goede toevoeging zijn voor levering bij klanten op het werk bijvoorbeeld, maar het is veel duurder om in elke wijk waar geleverd wordt een afhaalcentrale te plaatsen dan een thuisbezorgdienst op te zetten met bestelbusjes. Een pure player heeft niet de beschikking over een netwerk van bestaande winkels, zij zijn dan ook gedwongen om een andere distributiekeuze te maken. MaxFoodMarket en Peapod hebben gekozen voor levering vanuit distributiecentra en sattelietstations. De distributiecentra en sattelietstations die pure players neer- zetten zijn grote investeringen, Max Food Market bouwt distributiecentra van 2000 tot 2500 m2. De grote investeringen in de logistiek maken het voor pure players extra moeilijk om winstgevend te worden. Onderzoeksvraag 5: Wat zijn de kritieke succesfactoren voor de winstgevendheid van e- commerce bij supermarkten? De click en mortar supermarkt kan gebruik maken van zijn traditionele sterke punten als kritieke succesfactoren zoals het sterke merk ter verlaging van de drempel en voor diversificatie van het assortiment. Diversificatie leidt tot een hogere marge, een hoge marge wordt ook bereikt door grote inkoopmacht. En de winkels als laatste sterke punt, hier van uit kan relatief goedkoop de uitlevering van de producten plaatsvinden. Door een hogere verkoopprijs en bezorgkosten te rekenen blijft de marge gelijk met de fysieke supermarkt. Een click en mortar supermarkt kan hierdoor een zeer goede kans maken om winstgevend te worden, ook bij relatief bescheiden omzetten. Tesco heeft dit in 2000 al bewezen door winstgevend te draaien. De pure player heeft als kritieke succesfactoren het opbouwen van een bekend en vertrouwd merk, een gelijke prijs met de fysieke supermarkt en geen bezorgkosten ter verhoging van de omzet. Indirect sourcing heeft een belangrijk negatief effect op de marge, gebrek aan volume betekent een hogere inkoopprijs. Diversificatie om de marge omhoog te tillen is niet verstandig omdat er geen sterk en vertrouwd merk is opgebouwd. De distributiecentra en sattelietstations die gebouwd moeten worden betekenen hoge initiële investeringen. De marge is veel kleiner voor een pure player toch zijn er meer kosten die opgebracht moeten worden. De omzetten moeten daarom zeer hoog zijn wil de pure player winstgevend worden, verschil- lende factoren zoals het traditioneel kooppatroon zorgen ervoor dat die hoge omzetten nog niet realiseerbaar zijn. Voorlopig heeft nog geen enkele pure player winstgevend gedraaid, Max Food Market kan de uitzondering zijn omdat zij een lage kostenstructuur hebben in vergelijking met Amerikaanse pure players doordat zij een beetje een click en mortar supermarkt zijn. De oprichter van Max Food Market was namelijk eigenaar van een supermarktketen. Een pure player in partnership met een click en mortar supermarkt heeft dezelfde problemen als een pure player met uitzondering van de inkoop bij de bron wat leidt tot een hogere marge en het verzorgen van de fulfillment van meerdere online supermarkten (Food 12

13 UPS) zodat de investering in distributiecentra eerder is terug- verdiend. Kortom een pure player in partnership met een click en mortar supermarkt kan veel sneller winstgevend worden dan een pure player, de marge is veel hoger. De initiële investering is nog steeds hoog maar deze kan door de food UPS sneller worden terugverdiend. Peapod heeft dit inmiddels bewezen door in Chicago operationele winst te draaien in het eerste kwartaal met dit concept. Conclusies en aanbevelingen Conclusie 1: De webwinkel kan bijdragen tot een betere winstgevendheid door een standaard koopervaring aan de klant aan te bieden die ervoor zorgt dat het traditioneel kooppatroon verandert ten gunste van online supermarkten Conclusie 2: Een winstmarge die minstens even hoog is als bij fysieke supermarkten is een absolute voorwaarde om tot winstgevende e- commerce voor supermarkten te komen, vanuit dat perspectief is samenwerking met een click en mortar supermarkt voor een pure player een vereiste Conclusie 3: De logistiek van leverancier naar consument is de grootste negatieve bijdrage aan de winstgevendheid bij e- commerce voor supermarkten, pure players overleven alleen bij een hoog aantal bestellingen om de logistieke kosten te dekken Hoofdconclusie: E- commerce kan winstgevend geïmplementeerd worden bij click en mortar supermarkten, pure players kunnen geen winstgevende e- commerce bedrijven tenzij er een partnership ontstaat met click en mortar supermarkten Aanbeveling 1: Online supermarkten dienen samen door middel van een soort branche- organisatie afspraken te maken over de standaard koopervaring in een webwinkel teneinde het traditioneel kooppatroon ten gunste van online super- markten te veranderen Aanbeveling 2: Pure players dienen een samenwerking aan te gaan met click en mortar supermarkten om tot winstgevende e- commerce voor supermarkten te komen. De samenwerking is vereist op het gebied van inkoop zodat de inkoopprijs daalt Aanbeveling 3: Pure players dienen een hoog aantal bestellingen te genereren, dit kan nog niet voldoende door het genereren van een hoge omzet dus dient er samenwerking met een click en mortar supermarkt op het gebied van fulfillment plaats te vinden 13

14 2 Inleiding E- commerce is tegenwoordig al geen speeltje meer van een paar intelligente whizzkids die snel wat geld willen verdienen. De dotcom- shakeout heeft er in 2000 voor gezorgd dat er een professionalisering is opgetreden in de verkoop via internet. Business modellen worden niet meer alleen beoordeeld op marktpoten- tieel, marktaandeel en omzet, maar nu ook op winstgevendheid. En die winst- gevendheid mag niet meer vijf jaar op zich laten wachten, maar moet eigenlijk morgen al worden gerealiseerd. Kortom: nieuwe economie, maar met dezelfde waarden als in de oude economie. Samen met de professionalisering, groeit het aantal consumenten dat aankopen doet via internet ook nog steeds. De totale business- to- consumer omzet in Nederland via internet was 709 miljoen gulden in 2000, ruim een verdubbeling ten opzichte van 1999 (325 miljoen). (Bron: Online Shopping Monitor, Blauw New Media, Rotterdam). Dit grote bedrag is toch relatief van kleine betekenis, het is slechts een half procent van de jaarlijkse detailhandels- omzet. De groei in e- commerce is daarmee minder dan voorspeld, maar nog steeds enorm, en volgens de onderzoeksbureaus zal de business- to- consumer e- commerce ook blijven groeien in de komende vier jaar. De relatief sterke groei van e- commerce is bij de supermarktketens in Nederland natuurlijk niet onopgemerkt gebleven. De levensmiddelenbranche kent al jaren hele kleine groeipercentages, als er zich dan een kans als e- commerce voordoet zijn de supermarktketens natuurlijk de eersten die dit aangrijpen. Althans, dat zou men denken. Het is voor een Brick and Mortar bedrijf als een super- markt blijkbaar niet zo eenvoudig om zomaar via internet te gaan verkopen, want ondanks enkele initiatieven kan de doorsnee Nederlander zijn boodschappen nog steeds niet via internet bestellen! Er spelen heel veel verschillende factoren mee die het voor supermarktketens moeilijk maken om online producten te verkopen. Deze factoren of issues kunnen heel omslachtig benaderd worden, maar de essentie is dat een supermarkt ook online winst wil maken. De factoren bepalen of e- commerce inderdaad winst op gaat leveren, de vraag is dus of deze issues het waard zijn om op te lossen. En juist deze vraag is de basis voor dit onderzoek: In hoeverre kan e- commerce winstgevend geïmplementeerd worden bij supermarkten? 2.1 Aanleiding van het onderzoek Netlinq Framfab geeft bedrijven advies over internet, om vervolgens deze adviezen ook met de bedrijven uit te voeren. Netlinq Framfab wil graag meer klanten bedienen in de retailsector, met name food- retailers. Deze food- retailers willen graag winst maken via het nieuwe kanaal internet, oftewel ze willen aan winstgevende e- commerce doen. Om een winstgevende e- commerce oplossing te kunnen adviseren en op te zetten voor (online) supermarkten is het voor Netlinq Framfab van vitaal belang om een expert te zijn op het gebied van e- commerce voor supermarken, wat in februari 2001 nog niet het geval was. Door het uitvoeren van dit onderzoek heeft Netlinq Framfab de kennis en vaardig- heden gekregen om inderdaad een expert te worden op het gebied van winst- gevende e- commerce voor supermarktketens. Met deze kennis en vaardigheden kan Netlinq Framfab winstgevende e- commerce oplossingen aanbieden aan (online) supermarkten 14

15 2.2 De doelstelling De doelstelling geeft aan wat er met deze scriptie bereikt wordt. De doelstelling van dit onderzoek is het vormen van kennis over winstgevende implementatie van e- commerce bij supermarkten. 2.3 De probleemstelling De centrale vraag waarop deze scriptie antwoord geeft is de probleemstelling. Probleemstelling: In hoeverre kan e- commerce winstgevend geïmplementeerd worden bij supermarkten? 2.4 De onderzoeksvragen De onderzoeksvragen zijn deelvragen die specifieker ingaan op het probleem, als de onderzoeksvragen beantwoord zijn, is ook de probleemstelling beantwoord. Onderzoeksvraag 1: Welke factoren beïnvloeden de winstgevendheid van e- commerce bij supermarktketens? Onderzoeksvraag 2: Hoe kan de webwinkel bijdragen tot een betere winstgevendheid? Onderzoeksvraag 3: Wat is de invloed van de marge op de winstgevendheid van e- commerce bij supermarkten? Onderzoeksvraag 4: Hoe kan het logistieke proces van leverancier tot consument bijdragen aan een betere winstgevendheid? Onderzoeksvraag 5: Wat zijn de kritieke succesfactoren voor de winstgevendheid van e- commerce bij supermarkten? 2.5 Methode van aanpak Het type onderzoek van deze afstudeerscriptie is exploratief onderzoek, er wordt antwoord gegeven op open vragen aangaande het onderwerp. Exploratief onder- zoek is onderzoek dat een relatief onbekend terrein verkent en beoogt ideeën of hypothesen te genereren. Deze hypothesen of stellingen kunnen door middel van toetsend onderzoek worden getoetst. Er wordt hier geen stelling getoetst zoals bij toetsend onderzoek het geval is, dan zou de probleemstelling dit kunnen zijn: Is winstgevende e- commerce mogelijk voor supermarkten? Deze probleemstelling levert echter niet zoveel informatie op, omdat het antwoord niet bevat hoe het wel kan of waarom het niet kan, er wordt in essentie alleen een bevestigend of ontkennend antwoord gegeven. Het betreft hier ook niet alleen een beschrijvend onderzoek, in deze afstudeer- scriptie worden in de conclusies en aanbevelingen duidelijk hypothesen gedepo- neerd op basis van de informatie die eerst verzameld is, dit is niet het geval bij beschrijvend onderzoek. Te denken valt aan een hypothese zoals: Als er inderdaad gezorgd wordt voor een enorme marketingcampagne kan de omzet toenemen. Deze empirische beweringen kunnen door 15

16 middel van toekomstig toetsend onderzoek bevestigd of ontkend worden. Het type onderzoek is dus exploratief. (De Leeuw, 1996) Conceptueel model Het conceptueel model is een schematische weergave van het onderzoek, het is gebaseerd op de formule die Professor van der Kind in zijn boek Retail Marketing gebruikt(van der Kind, 1996): R(endement) = O(mzet) x M(arge) K(osten) De formule van professor van der Kind geeft goed weer welke basale factoren een rol spelen bij winstgevendheid, onderzoeksvraag 1 is een inleidende vraag en wordt vertegenwoordigd door het bovenste gedeelte winstgevende e- commerce voor supermarkten. Onderzoeksvraag 2 is de Omzet, hier worden de webwinkel/e- commerce en e- marketing (frontoffice) behandeld, Onderzoeksvraag 3 gaat over de marge. De kosten van het logistieke proces komen naar voren in onderzoeksvraag 4. Onderzoeksvraag 5 is een samenvatting van de kritieke succesfactoren die tot het onderste gedeelte van het conceptueel model leidt, het Rendement. Winstgevende e- commerce voor supermarkten en het rendement beïnvloeden elkaar wederkerig, dat is schematisch weergegeven door middel van de pijlen. 16

17 Winstgevende e-commerce voor supermarkten Omzet e-commerce e-marketing Vermenigvuldigen Marge prijsstelling inkoop Aftrekken Kosten e-fulfillment Uitkomst Rendement Nettowinst van online supermarkt Model 1.1 Conceptueel model, gebaseerd op Van der Kind, Informatie verzamelen De informatie voor deze scriptie is op verschillende manieren verzameld. De informatie is hoofdzakelijk via deskresearch verzameld. Er wordt echter ook gebruik gemaakt van het interview. Het interview wordt gebruikt in onderzoeksvraag 2 om een beter beeld te krijgen van de problemen en oplossingen van offline en online winkels, het interview wordt ook gebruikt bij onderzoeksvraag 4 om een beter beeld te krijgen van de huidige oplossingen voor offline en online winkels op het gebied van logistiek. 17

18 2.5.3 Referenties en oude onderzoeken Er is geen gebruik gemaakt van oude onderzoeken, wel is gebruik gemaakt van rapporten van onder andere Forrester en PriceWaterhouseCoopers waarbij verwijzingen zijn gemaakt naar de literatuurlijst. 2.6 Opbouw van het rapport Het conceptueel model dient als basis voor de opbouw van dit rapport, de inhoud van de hoofdstukken loopt dan ook nagenoeg gelijk met het conceptueel model. Hoofdstuk 3 is de beantwoording van onderzoeksvraag 1: Welke factoren beïn- vloeden de winstgevendheid van e- commerce bij supermarktketens?. Hoofdstuk 3 is een inleidende onderzoeksvraag waarbij met behulp van foutbomen en literatuur de factoren die spelen bij winstgevende e- commerce bij supermarkten in kaart worden gebracht. Hoofdstuk 4 is een beantwoording van de tweede onderzoeksvraag: Hoe kan de webwinkel bijdragen tot een betere winstgevendheid?. De webwinkel zorgt voor de omzet, in hoofdstuk 4 wordt uiteengezet hoe de webwinkel deze omzet positief en negatief beïnvloedt. De webwinkel wordt hier ruim genomen, de marketing valt hier onder andere ook onder. Hoofdstuk 5 beantwoordt de derde onderzoeksvraag: Wat is de invloed van de marge op de winstgevendheid van e- commerce bij supermarkten? De betekenis van de marge voor de winstgevendheid van online supermarkten wordt in hoofdstuk 5 uiteengezet. Hoofdstuk 6 is een beantwoording van onderzoeksvraag 4: Hoe kan het logistieke proces van leverancier tot consument bijdragen aan een betere winstgevendheid? Hoofdstuk 6 gaat over de kosten van het logistieke proces in brede zin, ook wel back- office of fulfillment genoemd en de invloed daarvan op de winstgevendheid. Hoofdstuk 7 is een samenvattend hoofdstuk waarin de vijfde onderzoeksvraag wordt beantwoord: Wat zijn de kritieke succesfactoren voor de winstgevendheid van e- commerce bij supermarktketens?. De kritieke succesfactoren zijn geselecteerd uit de in de voorgaande onderzoeksvragen naar voren gekomen factoren. Ook enkele andere kritieke succesfactoren zijn toegevoegd. 18

19 19

20 3 Onderzoeksvraag 1:Welke factoren beïnvloeden de winstgevendheid van e- commerce bij supermarktketens? 3.1 Inleiding Winstgevende e- commerce voor supermarkten wordt bepaald door verschillende factoren. Door middel van het opstellen van de foutboom wordt duidelijk wat de oorzaken zijn van het probleem (slechte) winstgevendheid. Een foutboom is een diagram dat in detail de vele manieren weergeeft waarop een complex systeem kan falen. De foutboom is een diagram met bovenin het probleem of de fout, vervolgens de hoofdtakken met grote fouten/problemen, daaronder komt een lijst met de subgroepen oorzaken/factoren van problemen binnen iedere hoofdtak (Russo, 1993) Een foutboom is een verhelderend analyse- instrument dat vooral geprezen wordt omdat het op duidelijke wijze laat zien wat de oorzaken zijn van een probleem. Door het opstellen van de foutboom kan de oplossing van het probleem beter plaatsvinden. Ten eerste is het probleem geen abstract begrip meer maar is het heel concreet geworden, er is duidelijk te zien dat de winstgevendheid direct samen- hangt met de omzet, de marge en de kosten. Ten tweede kan door het in kaart brengen van de directe oorzaken of factoren het probleem veel gemakkelijker worden opgelost, een soort salamitechniek. Als de directe oorzaken worden aangepakt wordt het probleem opgelost. De directe oorzaken kunnen aangepakt worden als de belangrijke factoren van die directe oorzaken worden gevonden. De foutboom is een eerste analyse- instrument en deze foutboom is dan ook niet volle- dig, verderop in het onderzoek komen ook nog andere succesfactoren naar voren. De winstgevendheid van e- commerce voor supermarkten is gebaseerd op de formule: R(endement) = O(mzet) x M(arge) K(osten) Het gaat erom dat men rendement (R) tracht te maken door omzet (O) te maken, waarop men een bepaalde marge (M) tracht te realiseren. Teneinde deze omzet te bereiken zal men kosten (K) moeten maken. (Van der Kind, 1996) Het rendement is de winstgevendheid, aan de andere kant van de formule staan de directe oorzaken van het rendement. Deze directe oorzaken zijn onderverdeeld in andere directe oorzaken in de foutboom. De foutboom die hieronder is weergegeven is in delen opgesplitst om de beperkte ruimte optimaal te benutten. 20

DE SLIJTERS-CHECKLIST CHECKLIST VOOR ONDERNEMERS IN DE DETAILHANDEL IN ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN

DE SLIJTERS-CHECKLIST CHECKLIST VOOR ONDERNEMERS IN DE DETAILHANDEL IN ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN DE SLIJTERS-CHECKLIST CHECKLIST VOOR ONDERNEMERS IN DE DETAILHANDEL IN ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN Het onderzoek dat ten grondslag ligt aan deze checklist is gefinancierd door het Hoofdbedrijfschap Detailhandel

Nadere informatie

Hoofdbedrijfschap Detailhandel Nieuwe Parklaan 72-74 Postbus 90703 2509 LS Den Haag T 070 338 56 00 F 070 338 57 11 E info@hbd.nl I www.hbd.

Hoofdbedrijfschap Detailhandel Nieuwe Parklaan 72-74 Postbus 90703 2509 LS Den Haag T 070 338 56 00 F 070 338 57 11 E info@hbd.nl I www.hbd. COLOFON Het rapport Nieuwe is een uitgave van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD). Het onderzoek dat ten grondslag ligt aan deze rapportage is verricht door Q&A Research & Consultancy. Voor vragen

Nadere informatie

Strategisch marketingplan

Strategisch marketingplan Strategisch marketingplan Inleverdatum: 28-03-2012 Opdrachtgevers: Avans Hogeschool Den Bosch Projectbegeleider: Kim Artnz Inhoudsdeskundige: Karlijn de Jongh Student: David Au 2033620 Nick Derks 2019151

Nadere informatie

Zorgondernemer met de wind in de rug van internet Wat internet kan betekenen voor de concurrentiepositie van zorgorganisaties

Zorgondernemer met de wind in de rug van internet Wat internet kan betekenen voor de concurrentiepositie van zorgorganisaties Zorgondernemer met de wind in de rug van internet Wat internet kan betekenen voor de concurrentiepositie van zorgorganisaties Is internet een orkaan, windkracht 10 of een zacht briesje? Of is het een kracht

Nadere informatie

Fulfilment van online verkoop

Fulfilment van online verkoop Oktober 2013 Fulfilment van online verkoop It takes two to tango Sop Colofon Auteurs S.J. van der Meulen Ir. M.R.J. Kindt Redactie Mr. M.C. Bode Drs. D. Mulder Drs. Ing. B.P.A.M. van de Loo Financiers

Nadere informatie

ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden

ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden 1 ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden 3 Voorwoord 4 Inleiding 8 Waarde 12 Wat 16 Waar 2 Wie 26 Waarom 34 Conclusie: Voor u telt rendement

Nadere informatie

cross channel retail de toekomst

cross channel retail de toekomst cross channel retail de toekomst 2015 inleiding 1 De manier waarop mensen winkelen verandert in razend tempo. Consumenten kopen en oriënteren zich zowel in de winkel als online. We noemen dit cross channel

Nadere informatie

Service Oriented Architecture & Logistieke Dienstverleners

Service Oriented Architecture & Logistieke Dienstverleners Service Oriented Architecture & Logistieke Dienstverleners De mogelijkheden van SOA voor logistieke dienstverleners Master thesis Informatica Variant Management & Toepassing (MT) Radboud Universiteit Nijmegen

Nadere informatie

Het Nieuwe Winkelen. Hoofdbedrijfschap Detailhandel

Het Nieuwe Winkelen. Hoofdbedrijfschap Detailhandel Het Nieuwe Winkelen Hoofdbedrijfschap Detailhandel COLOFON 2 Het rapport Het Nieuwe Winkelen is een uitgave van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD). Het onderzoek dat ten grondslag ligt aan deze rapportage

Nadere informatie

ExplainiT. Bachelor scriptie. Klanttevredenheid bij ExplainiT

ExplainiT. Bachelor scriptie. Klanttevredenheid bij ExplainiT ExplainiT Bachelor scriptie Klanttevredenheid bij ExplainiT Jorg Schulte Juli 2011 2 Klanttevredenheid bij ExplainiT Student Universiteit Twente Begeleiders ExplainiT J.M (Jorg) Schulte Studentnummer:

Nadere informatie

Marktonderzoek. Het 2e leven (H2L) 1 November 2010 Student: Rob Grondhuis S0153699. Dr. P.C. Schuur

Marktonderzoek. Het 2e leven (H2L) 1 November 2010 Student: Rob Grondhuis S0153699. Dr. P.C. Schuur Marktonderzoek Het 2e leven (H2L) Effectief en efficiënt service verlenen op een maatschappelijk verantwoorde wijze 1 November 2010 Student: Rob Grondhuis S0153699 Begeleiders: Dr. J.M.G. Heerkens Dr.

Nadere informatie

Een onderzoek naar de partnertevredenheid

Een onderzoek naar de partnertevredenheid De partner aan het woord Een onderzoek naar de partnertevredenheid Helder, flexibel, betrouwbaar Datum: 4 juni 2014 Versie: 1.8 Eindrapport Begeleider SpeakUp BV Giuseppe Levatino giuseppe@speakup.nl 088-7732573

Nadere informatie

Business-to-business marktplaatsen op internet. Functioneren en betekenis voor de detailhandel

Business-to-business marktplaatsen op internet. Functioneren en betekenis voor de detailhandel Business-to-business marktplaatsen op internet Functioneren en betekenis voor de detailhandel Inhoud 1 Inleiding 3 Onderzoek 3 Drie vragen 3 2 Samenvatting 4 Drie soorten 4 De grote spelers 5 Betekenis

Nadere informatie

Eindrapport Project. ProReBo. Professionalisering en Referentiemodel Boerenwebwinkels. Taskforce Multifunctionele Landbouw, de heer M.

Eindrapport Project. ProReBo. Professionalisering en Referentiemodel Boerenwebwinkels. Taskforce Multifunctionele Landbouw, de heer M. Eindrapport Project ProReBo Professionalisering en Referentiemodel Boerenwebwinkels Opdrachtgever: Opdrachtnemer: Opdracht: Taskforce Multifunctionele Landbouw, de heer M. Fischer 1-2 Think Logical B.V.,

Nadere informatie

Differentiëren is noodzaak, gemiddeld is niet goed genoeg. Een verkennend onderzoek naar Merchandise management bij Nederlandse retailers

Differentiëren is noodzaak, gemiddeld is niet goed genoeg. Een verkennend onderzoek naar Merchandise management bij Nederlandse retailers Differentiëren is noodzaak, gemiddeld is niet goed genoeg Een verkennend onderzoek naar Merchandise management bij Nederlandse retailers Naam auteurs: Armijn Beek Riemke de Kloet Bedrijfsnaam: Capgemini

Nadere informatie

Hans Struijk Fietsen

Hans Struijk Fietsen Hans Struijk Fietsen Sneller op het internet wegdek? Pak de fiets! Afstudeerverslag 10 mei 24 september 2010 Emma Kloosterhuis Studentennummer: 20050715 Opleiding: Communication Multimedia Design HANS

Nadere informatie

Aan de slag met samen werking in de logistiek. Mogelijkheden voor groothandelaren om samen te werken in de logistiek

Aan de slag met samen werking in de logistiek. Mogelijkheden voor groothandelaren om samen te werken in de logistiek Aan de slag met samen werking in de logistiek Mogelijkheden voor groothandelaren om samen te werken in de logistiek Auteurs TNO G.R. Janssen MSc. Dr. W. Ploos van Amstel Dr. H.J Quak Ir. S.A. van Merrienboër

Nadere informatie

Ontwikkeling van een webshop

Ontwikkeling van een webshop Ontwikkeling van een webshop Alex Meijer 0805776@student.hr.nl Hogeschool Rotterdam Mediatechnologie (CMI) Minor: Mobile life Afstudeerbegeleider HR: Afstudeerbedrijf: Afstudeerbegeleider: Rimmert Zelle

Nadere informatie

CRM in de bioscopenbranche. Voorwoord

CRM in de bioscopenbranche. Voorwoord Voorwoord CRM in de bioscopenbranche Het rapport dat nu voor u ligt, is mijn afstudeerscriptie CRM in de bioscopenbranche. Ik wil graag een aantal personen bedanken voor hun bijdrage aan de totstandkoming

Nadere informatie

Customer Service & Customer Experience

Customer Service & Customer Experience Optimalisatie van Customer Service & Customer Experience NewRatio B.V. Copyright: Amsterdam NewRatio Office: / BiXyte Atrium - Strawinskylaan Datum: 3051-1077 05-02-2012 ZX Amsterdam Auteurs: Rotterdam

Nadere informatie

BRANDBASE & KLANTENLOYALITEIT. De zoektocht naar het bereiken van loyale consumenten.

BRANDBASE & KLANTENLOYALITEIT. De zoektocht naar het bereiken van loyale consumenten. BRANDBASE & KLANTENLOYALITEIT De zoektocht naar het bereiken van loyale consumenten. Afstudeeropdracht BRANDBASE & KLANTENLOYALITEIT De zoektocht naar het bereiken van loyale consumenten Naam: Studentennummer:

Nadere informatie

Martijn Bentum. Consumentenkeuze voor een parkeerprovider

Martijn Bentum. Consumentenkeuze voor een parkeerprovider 2015 Martijn Bentum Consumentenkeuze voor een parkeerprovider Een onderzoek naar de reden van een consument om te kiezen voor het gebruik van parkeerproviders en de redenen achter de keuze voor een specifieke

Nadere informatie

BWI Werkstuk Operations Research op het gebied van E-Business en E-Commerce

BWI Werkstuk Operations Research op het gebied van E-Business en E-Commerce BWI Werkstuk Operations Research op het gebied van E-Business en E-Commerce Herman Stofbergen 20 augustus 2002 B W I H.L.N. Stofbergen BWI Werkstuk Vrije Universiteit Faculteit der Exacte Wetenschappen

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Trends in online kopen en consumentengedrag

Trends in online kopen en consumentengedrag Trends in online kopen en consumentengedrag Position Paper voor HBD In opdracht van: HBD Project: 2007.112 Publicatienummer: 2007.112-0807 Datum: Utrecht, 7 februari 2008 Auteurs: dr. Karianne Vermaas

Nadere informatie

CUSTOMER LOYALTY. Als je loyalere klanten wilt moet je ze beter leren kennen NR. 1 MAART 2014 SCAN DE QR-CODE EN LEES MEER OP WWW.LOYALEKLANTEN.

CUSTOMER LOYALTY. Als je loyalere klanten wilt moet je ze beter leren kennen NR. 1 MAART 2014 SCAN DE QR-CODE EN LEES MEER OP WWW.LOYALEKLANTEN. DIT IS EEN UITGAVE VERSPREID MET HET FINANCIEELE DAGBLAD. DE REDACTIE VAN HET FINANCIEELE DAGBLAD HEEFT GEEN BETROKKENHEID BIJ DEZE PRODUCTIE. NR. 1 MAART 2014 SCAN DE QR-CODE EN LEES MEER OP WWW.LOYALEKLANTEN.NL

Nadere informatie

EIM onderdeel van Panteia

EIM onderdeel van Panteia EIM onderdeel van Panteia Genot, Gewin en Gemak in 2020 Perspectieven voor de tabaks- en gemaksdetailhandel Onderzoek voor Bedrijf & Beleid Genot, Gewin en Gemak in 2020 Perspectieven voor de tabaks-

Nadere informatie

Freemium Games A consumer-centric pricing analysis

Freemium Games A consumer-centric pricing analysis 25-7- 2014 Freemium Games A consumer-centric pricing analysis Jurgen Langbroek ERASMUS UNIVERSITY ROTTERDAM Faculty of Economics of Business Marketing Supervisor: Gerhard Havranek Name: Jurgen Langbroek

Nadere informatie

0900-0024 (R 0,10 per minuut) abnamro.nl. de consument van 2015. cross channel retail

0900-0024 (R 0,10 per minuut) abnamro.nl. de consument van 2015. cross channel retail 0900-0024 (R 0,10 per minuut) abnamro.nl de consument van 2015 cross channel retail de consument van 2015 cross channel retail 1 De manier waarop mensen winkelen verandert in razend tempo. Consumenten

Nadere informatie