Reglement en sanctiebeleid EKO-keurmerk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reglement en sanctiebeleid EKO-keurmerk"

Transcriptie

1 Reglement en sanctiebeleid EKO-keurmerk Dit reglement is door het bestuur van Stichting EKO-keurmerk vastgesteld op , en treedt in werking op Nieuwe Kazernelaan 2 D JC EDE Versie 1.1 pagina 1 van 6

2 Inhoudsopgave ARTIKEL 1 DEFINITIES... 3 ARTIKEL 2 EISEN... 3 ARTIKEL 3 ETIKETTERING PRODUCTEN... 3 ARTIKEL 4 LAY-OUT VOOR ETIKETTERING... 4 ARTIKEL 5 GEBRUIK VAN EKO-KEURMERK... 4 ARTIKEL 6 TOETSING... 4 ARTIKEL 7 MAATREGELEN BIJ TEKORTKOMINGEN EN OVERTREDINGEN... 4 ARTIKEL 8 OPSCHORTING VAN DE CERTIFICATIE... 5 ARTIKEL 9 INTREKKING VAN DE CERTIFICATIE... 5 ARTIKEL 10 KLACHTEN VAN DERDEN... 5 ARTIKEL 11 KLACHTEN OVER STICHTING EKO-KEURMERK... 5 ARTIKEL 12 BEZWAAR TEGEN EEN BESLUIT... 6 ARTIKEL 13 AANSPRAKELIJKHEID... 6 ARTIKEL 14 OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN... 6 Versie 1.1 pagina 2 van 6

3 Algemeen Artikel 1 Definities De volgende definities zijn vastgelegd: 1. Certificatie: het uitvoeren van activiteiten op grond waarvan Stichting EKO-keurmerk verklaart dat er een gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat een bedrijf voldoet aan vastgelegde eisen 2. Toezicht: de werkzaamheden die door of namens Stichting EKO-keurmerk worden verricht om na te gaan of aan de voorschriften vastgelegd in dit reglement wordt voldaan. 3. Licentiehouder: bedrijf dat beschikt over een geldige EKO licentie en een geldige certificering door een erkende controle-organisatie gebaseerd op de Europese regelgeving voor biologische bedrijven. 4. Ondernemer: de persoon die het bedrijf vertegenwoordigt. 5. Leverancier: de marktdeelnemer die producten produceert, bereidt, opslaat, importeert of in de handel brengt. En die er voor verantwoordelijk is dat producten bij voortduring voldoen aan de eisen. 6. Biologische producten: door een erkende controle-organisatie biologisch gecertificeerde levensmiddelen (eet- en drinkwaren), herkenbaar aan de bioverwijzing en vermelding van de controle-organisatie op de verpakking. Voorwaarden Artikel 2 Eisen 1. Licentiehouders beschikken over een geldige certificering door een erkende controle-organisatie gebaseerd op de Europese regelgeving voor biologische bedrijven. 2. Licentiehouders plaatsen het eigen bedrijfsverhaal op de EKO website met de bovenwettelijke maatregelen op minimaal een van de 8 thema s voor de biologische boeren en een van de 10 thema s voor handel&verwerking die in de EKO codes zijn vastgelegd. 3. Licentiehouders formuleren nieuwe ontwikkelambities voor de komende drie jaar op minimaal 2 van de 8 (producenten), respectievelijk 10 (handel & verwerking) thema s die in de voor hen relevante EKO ontwikkelcode is vastgelegd. Gebruik EKO keurmerk Artikel 3 Etikettering producten Het gebruik van het EKO-keurmerk voor licentiehouders is uitsluitend toegestaan in de etikettering van, en in relatie tot producten die door Skal zijn gecertificeerd conform één van de volgende categorieën: - Onverwerkt product afkomstig van de biologische productiemethode; - Verwerkt product voor tenminste 95% afkomstig van de biologische productiemethode; - Diervoeder, mengvoeder of voedermiddel afkomstig van de biologische landbouw. Versie 1.1 pagina 3 van 6

4 Artikel 4 Lay-out voor etikettering De weergave van het EKO-keurmerk is als volgt: Gebruik van het EKO-keurmerk in de etikettering is uitsluitend toegestaan: 1. In de verhouding breedte : hoogte = 10 : 11; 2. in de opmaak en typografische uitvoering zoals afgebeeld (zwart vlak met witte bogen en letters); 3. in de kleuren zwart en wit; 4. met een minimum breedte van 5 mm; 5. indien het keurmerk niet is opgenomen in een ander logo of merk tot een nieuwe combinatie. Artikel 5 Gebruik van EKO-keurmerk 1. Het is toegestaan het EKO-keurmerk te gebruiken op facturen, briefpapier en in reclamemateriaal zoals folders, websites en prijslijsten. Er moet dan een duidelijke relatie zijn met de gecertificeerde producten. 2. Het EKO-keurmerk mag niet permanent worden aangebracht op meermalig te gebruiken verpakkingen. 3. Het EKO-keurmerk mag de attentiewaarde van de product-, merk- en/of handelsnaam niet overtreffen. Het EKOkeurmerk mag uitsluitend worden gecommuniceerd en gepresenteerd als een certificatiemerk. Het mag niet worden gebruikt als handelsmerk of zodanig gepresenteerd worden dat dit gesuggereerd wordt. Een en ander ter beoordeling van Stichting EKO-keurmerk. 4. Referentie aan het EKO-keurmerk wordt beschouwd als gebruik van het EKO-keurmerk en is derhalve aan dezelfde voorwaarden gebonden. 5. Het EKO-keurmerk mag gebruikt worden op en rond het bedrijf van licentiehouder, bijvoorbeeld op vlaggen, bedrijfsborden etc. Toetsing Artikel 6 Toetsing 1. Jaarlijks vindt toetsing plaats op de realisatie van de zelf geformuleerde ontwikkelambities bij alle EKO licentiehouders voor de primaire sector en de handel & verwerking. Afwijkingen Artikel 7 Maatregelen bij tekortkomingen en overtredingen 1. Een situatie die niet in overeenstemming is met de eisen wordt bestempeld als een afwijking. Een afwijking wordt, afhankelijk van de ernst ingedeeld in lichte, ernstige of zeer ernstige afwijkingen. 2. Wanneer tekortkomingen worden vastgesteld, zullen door Stichting EKO-keurmerk maatregelen worden getroffen overeenkomstig daartoe vastgesteld beleid. 3. Overtreding van een of meer voorschriften is aan sanctierecht onderworpen en kan worden voorgelegd aan het bestuur. 4. Stichting EKO-keurmerk stelt het bedrijf schriftelijk op de hoogte van haar beslissing omtrent de getroffen maatregel. 5. De kosten van door Stichting EKO-keurmerk opgelegde herinspecties of de door het bestuur opgelegde verscherpte toezichtmaatregelen worden aan het bedrijf in rekening gebracht. Wanneer de maatregel extra onderzoek inhoudt, zullen de daaraan verbonden kosten separaat in rekening worden gebracht. 6. Bij intrekking of opschorting van een certificatie of licentie moet de ondernemer het certificaat of licentie onverwijld retourneren aan Stichting EKO-keurmerk. Het bedrijf verwijdert het EKO-keurmerk en alle vermeldingen die betrekking hebben op het certificaat. Versie 1.1 pagina 4 van 6

5 Artikel 8 Opschorting van de certificatie 1. Een certificatie kan door Stichting EKO-keurmerk worden opgeschort in de volgende gevallen: - ernstige tekortkomingen vastgesteld tijdens de inspecties; - het niet treffen van corrigerende maatregelen binnen drie maanden na schriftelijke melding op vastgestelde tekortkomingen die op zich nog geen reden tot opschorting waren; - door het bedrijf doorgevoerde wijzigingen, die nader onderzoek door Stichting EKO-keurmerk vereisen. 2. Tijdens een periode van opschorting van de certificatie blijft de overeenkomst tussen Stichting EKOkeurmerk en het bedrijf van kracht. 3. Tijdens een periode van opschorting van de certificatie mag het bedrijf geen gebruik maken van het certificaat. Het bedrijf mag ook niet de indruk wekken dat hij nog het recht zou hebben op het gebruik van het certificaat. 4. Een certificatie blijft gedurende een periode van maximaal 12 maanden opgeschort. Het bedrijf dient bij een opschorting zelf tijdig Stichting EKO-keurmerk te informeren dat hij de afwijking heeft gecorrigeerd. Stichting EKO-keurmerk zal dan een herinspectie op kantoor uitvoeren ter verificatie. Indien de afwijking niet binnen de termijn van 12 maanden wordt opgeheven zal de betreffende certificatie worden ingetrokken. Artikel 9 Intrekking van de certificatie 1. Een certificatie kan door Stichting EKO-keurmerk met onmiddellijke ingang worden ingetrokken in de volgende gevallen: - Zeer ernstige tekortkomingen, vastgesteld tijdens een inspectie of onderzoek; - het niet treffen van corrigerende maatregelen tijdens een periode van opschorting; - het bedrijf in ernstige mate in strijd heeft gehandeld met één of meer van zijn verplichtingen, waaronder tevens vallen zijn financiële verplichtingen; - het bedrijf de belangen van Stichting EKO-keurmerk ernstig heeft geschaad; 2. In andere dan de hierboven genoemde gevallen kan de certificatie worden beëindigd met inachtneming van een termijn van tenminste drie volle kalendermaanden. Beëindiging moet per aangetekende brief aan de andere partij worden meegedeeld, onder vermelding van de datum van de beëindiging. Bij een opzegging door Stichting EKO-keurmerk zal daarbij de reden van opzegging worden aangegeven. 3. Vanaf de datum van beëindiging van de certificatie mag het bedrijf geen gebruik maken van het certificaat en het EKO-keurmerk dat hieruit voortvloeit. Het bedrijf mag ook niet de indruk wekken dat hij nog het recht zou hebben op het gebruik van het certificaat en het certificatiemerk. 4. Beëindiging van de certificatie laat de financiële verplichtingen van het bedrijf tegenover Stichting EKOkeurmerk onverlet. 5. Bij beëindiging van de certificatie vervalt de met het bedrijf gesloten licentie-overeenkomst en wordt het bedrijf uitgeschreven als licentiehouder. 6. Tot en met negen maanden na beëindiging van de certificatieovereenkomst blijft het bedrijf verplicht om alle inlichtingen aan Stichting EKO-keurmerk te verschaffen, die nodig zijn voor de afhandeling van zijn (contractuele) verplichtingen. 7. Indien de certificatie is ingetrokken en het bedrijf opnieuw een aanvraag indient, kan het certificatiebesluit op deze aanvraag worden uitgesteld: er wordt in dat geval niet eerder dan 6 maanden na ontvangst van de aanvraag certificatie verleend. Klachten en bezwaar Artikel 10 Klachten van derden 1. Stichting EKO-keurmerk hanteert een klachtenprocedure na een ontvangen klacht door een derde. 2. Indien een klacht gegrond blijkt, kan dit voor Stichting EKO-keurmerk aanleiding zijn tot overleg met het bedrijf over maatregelen ter verbetering, herziening van het kwaliteitsplan, of tot het treffen van een maatregel. Artikel 11 Klachten over Stichting EKO-keurmerk 1. Wanneer Stichting EKO-keurmerk een klacht ontvangt over het eigen functioneren wordt deze behandeld door een daartoe bevoegde medewerker van Stichting EKO-keurmerk die niet zelf betrokken was bij het functioneren dat aanleiding gaf tot de klacht. 2. De klacht moet binnen een termijn van zes weken na registratie van ontvangst van de klacht zijn Versie 1.1 pagina 5 van 6

6 afgehandeld. Artikel 12 Bezwaar tegen een besluit 1. Tegen een besluit van Stichting EKO-keurmerk kan door belanghebbenden binnen een termijn van zes weken na dagtekening bezwaar worden ingediend bij Stichting EKO-keurmerk. Het Stichting EKOkeurmerk bestuur zal dit bezwaar behandelen. 2. Het maken van bezwaar laat het besluit of de maatregel van Stichting EKO-keurmerk onverlet, tenzij bij of krachtens wettelijk voorschrift anders is bepaald, totdat dienaangaande een uitspraak is gedaan. Artikel 13 Aansprakelijkheid 1. Stichting EKO-keurmerk is jegens het bedrijf aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van haar werkzaamheden, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door Stichting EKO-keurmerk van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitvoeren van de werkzaamheden mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van driemaal het totaal van de door het bedrijf verschuldigde bijdragen in het jaar waarin de aanspraak op de schade wordt ingediend bij Stichting EKO-keurmerk. 2. Eventuele aanspraken van het bedrijf dienen binnen één jaar na het ontstaan van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het bedrijf zijn rechten heeft verspeeld. 3. Wijzigingen van dit reglement treden in werking na goedkeuring door het bestuur van Stichting EKOkeurmerk. 4. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van Stichting EKO-keurmerk. Artikel 14 Overgangs- en slotbepalingen 1. Dit reglement kan worden aangehaald onder de naam Stichting EKO-keurmerk - Sanctiereglement EKOkeurmerk 2. Wijzigingen van dit reglement treden eerst in werking na goedkeuring van het bestuur van Stichting EKOkeurmerk. 3. Het bestuur van Stichting EKO-keurmerk is bevoegd dit reglement en het programma te allen tijde in te trekken. 4. In alle gevallen waarin dit Reglement niet voorziet of onduidelijk is, beslist het Bestuur van Stichting EKOkeurmerk. Versie 1.1 pagina 6 van 6

Reglement EKO-keurmerk

Reglement EKO-keurmerk Reglement EKO-keurmerk Dit reglement is door het bestuur van Stichting EKO-keurmerk vastgesteld op 16-11-2017 en treedt in werking op 01-01-2018. Nieuwe Kazernelaan 2 D42 6711 JC EDE 030 23 20 493 E-mail:

Nadere informatie

Reglement certificatie EKO-keurmerk winkels

Reglement certificatie EKO-keurmerk winkels Reglement certificatie EKO-keurmerk winkels Dit reglement is door het bestuur van Stichting EKO-keurmerk vastgesteld op 30-08-2012, en treedt in werking op 01-09-2012 Postbus 859 8000 AW Zwolle Tel. 038

Nadere informatie

Stichting EKO-keurmerk (STEKO) Reglement biologische certificatie horeca

Stichting EKO-keurmerk (STEKO) Reglement biologische certificatie horeca Stichting EKO-keurmerk (STEKO) Reglement biologische certificatie horeca Dit reglement is door het bestuur van stichting EKO-keurmerk (STEKO) vastgesteld op 29 maart 2012, en treedt in werking met ingang

Nadere informatie

Skal-Reglement certificatie en

Skal-Reglement certificatie en Skal-Reglement certificatie en toezicht Dit reglement is door het bestuur van stichting Skal vastgesteld op 8 november 2012, goedgekeurd door de Staatssecretaris van Economische Zaken op 12 december 2012

Nadere informatie

Skal-Reglement voor Certificatie en Toezicht

Skal-Reglement voor Certificatie en Toezicht LNV Skal-Reglement voor Certificatie en Toezicht Dit reglement is door het Bestuur van Stichting Skal vastgesteld op 8 maart 2006 en treedt in werking twee dagen na publicatie in de Staatscourant. Het

Nadere informatie

Handleiding Logogebruik

Handleiding Logogebruik Handleiding Logogebruik Stichting EKO-keurmerk 1. Algemeen Stichting EKO-keurmerk is merkhouder van een aantal logo s, symbolen en aanduidingen. Het recht op het gebruik van het merk kan onder licentie

Nadere informatie

Keurmerkreglement voor registratie en toezicht

Keurmerkreglement voor registratie en toezicht Keurmerkreglement voor registratie en toezicht Stichting PayOK Versie 1 1 april 2018 REGLEMENT REGISTRATIE De Stichting PayOK beheert een certificeringsschema en een register van ondernemingen die voldoen

Nadere informatie

EKO-Reglement biologische certificatie horeca

EKO-Reglement biologische certificatie horeca EKO-Reglement biologische certificatie horeca Dit reglement is door het bestuur van stichting EKO-keurmerk vastgesteld op 27 november 2014, en treedt in werking met ingang van 01 januari 2015 Laan van

Nadere informatie

Keurmerkreglement voor registratie en toezicht

Keurmerkreglement voor registratie en toezicht Keurmerkreglement voor registratie en toezicht Stichting Keurmerk Leegstandbeheer Versie 2 1 januari 2018 REGLEMENT REGISTRATIE De Stichting Keurmerk Leegstand Beheer beheert een register van gecertificeerde

Nadere informatie

Keurmerkreglement. voor aansluiting en toezicht

Keurmerkreglement. voor aansluiting en toezicht Keurmerkreglement voor aansluiting en toezicht Per adres ZLTO t.a.v. Mw. S. Gerdes Postbus 100, 5201 AC s-hertogenbosch Tel. 073 217 32 41 Versie 2.5, 28 juni 2013 REGLEMENT REGISTRATIE De Stichting Fair

Nadere informatie

Skal-Reglement certificatie en

Skal-Reglement certificatie en Skal-Reglement certificatie en toezicht Dit reglement is door het bestuur van stichting Skal vastgesteld op 5 november 2015, goedgekeurd door de Staatssecretaris van Economische Zaken op 27 november 2015

Nadere informatie

EKO-Reglement biologische certificatie horeca

EKO-Reglement biologische certificatie horeca EKO-Reglement biologische certificatie horeca Dit reglement is door het bestuur van stichting EKO-keurmerk vastgesteld op 16 maart 2017, en treedt in werking met ingang van 01-04- 2017 Nieuwe Kazernelaan

Nadere informatie

Keurmerkreglement voor registratie en toezicht

Keurmerkreglement voor registratie en toezicht Keurmerkreglement voor registratie en toezicht Stichting Keurmerk Leegstandbeheer Versie 1 1 januari 2017 REGLEMENT REGISTRATIE De Stichting Keurmerk Leegstand Beheer beheert een register van gecertificeerde

Nadere informatie

BDT Certificatie reglement

BDT Certificatie reglement Pagina 1 van 6 Dit reglement is onderdeel van het certificatiesysteem van Cicero certificaties en vastgesteld te Zwolle. Definities:... 1 Algemeen... 2 Artikel 1. Aanmelding en uitbrengen offerte... 2

Nadere informatie

NIBE-Reglement DUBOkeur -grondstofcertificatie. NIBE-Reglement op het gebruik en toezicht van het merk DUBOkeur en het logo

NIBE-Reglement DUBOkeur -grondstofcertificatie. NIBE-Reglement op het gebruik en toezicht van het merk DUBOkeur en het logo NIBE-Reglement DUBOkeur -grondstofcertificatie NIBE-Reglement op het gebruik en toezicht van het merk DUBOkeur en het logo 1 NIBE-Reglement DUBOkeur -grondstofcertificatie NIBE-Reglement op het gebruik

Nadere informatie

Gebruiksreglement logo s en certificaten

Gebruiksreglement logo s en certificaten Gebruiksreglement logo s en certificaten Dit reglement is eigendom van en betreft een onbeheerste versie. Wijzigingen en/of aanpassingen worden niet automatisch toegestuurd. Niets uit dit examenreglement

Nadere informatie

Artikel 1 Voor de toepassing van deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. CBD : CoMore Bedrijfsdiensten B.V. ;

Artikel 1 Voor de toepassing van deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. CBD : CoMore Bedrijfsdiensten B.V. ; Het bestuur van CBD heeft, Overwegende, dat uniforme basisvoorwaarden dienen te worden vastgesteld waaronder kan worden overgegaan tot certificatie in het kader van een kwaliteitbeheersingssysteem in de

Nadere informatie

Reglement. Gebruik keurmerk VbV. - Stichting VbV Reglement; Gebruik keurmerken VbV Revisiedatum: 11 november 2010

Reglement. Gebruik keurmerk VbV. - Stichting VbV Reglement; Gebruik keurmerken VbV Revisiedatum: 11 november 2010 Reglement Gebruik keurmerk VbV - Stichting VbV - - 1 - - 2 - Reglement gebruik keurmerk VbV 1. Algemeen 1.1. De Stichting VbV is eigenaar van de volgende keurmerken: VbV keurmerk voertuigbeveiliging, (kleurnummer:

Nadere informatie

Gebruiksreglement logo s en certificaten

Gebruiksreglement logo s en certificaten Gebruiksreglement logo s en certificaten Dit reglement is eigendom van en betreft een onbeheerste versie. Wijzigingen en/of aanpassingen worden niet automatisch toegestuurd. Niets uit dit examenreglement

Nadere informatie

Certificatie reglement VIN

Certificatie reglement VIN Pagina 1 van 6 Proceseigenaar General Manager Datum Handtekening ter goedkeuring Dit reglement is onderdeel van het certificatiesysteem vastgesteld te Zwolle. Definities:... 1 Algemeen... 2 Artikel 1.

Nadere informatie

Erkenningsreglement Rijleskeurmerk

Erkenningsreglement Rijleskeurmerk Erkenningsreglement Rijleskeurmerk Geldig per 8 november 2018 Volgnummer: 2 Centrum voor Certificatie Postbus 526 2400 AM Alphen aan den Rijn 0172-242441 Inhoud Bladzijde Artikel 1 Begrippen en definities

Nadere informatie

ERKENNINGSREGELING KEURMERK OPLEIDINGSINSTITUTEN BEDRIJFSHULPVERLENING. Uitgave juni 2004

ERKENNINGSREGELING KEURMERK OPLEIDINGSINSTITUTEN BEDRIJFSHULPVERLENING. Uitgave juni 2004 ERKENNINGSREGELING KEURMERK OPLEIDINGSINSTITUTEN BEDRIJFSHULPVERLENING Uitgave juni 2004 NIBHV 2004 Artikel 1 Begrippen Hierna wordt verstaan onder: Erkenningsregeling: de Erkenningsregeling Keurmerk Opleidingsinstituten

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement ICTWaarborg

Huishoudelijk reglement ICTWaarborg Huishoudelijk reglement ICTWaarborg Algemeen Daar waar in uitingen van ICTWaarborg over 'lid' wordt gesproken, wordt het deelnemende bedrijf bedoeld dat zich bij ICTWaarborg heeft aangesloten.. Aanvragen

Nadere informatie

Gebruiksreglement logo s en certificaten

Gebruiksreglement logo s en certificaten Gebruiksreglement logo s en certificaten Dit reglement is eigendom van en betreft een onbeheerste versie. Wijzigingen en/of aanpassingen worden niet automatisch toegestuurd. Niets uit dit examenreglement

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement ICTWaarborg

Huishoudelijk reglement ICTWaarborg Huishoudelijk reglement ICTWaarborg Aanvragen van deelname Artikel 1 1. De aanvraag voor deelname wordt bij het stichtingsbureau ingediend door middel van een daartoe vastgesteld aanmeldingsformulier.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Licentiekeurmerk

Huishoudelijk reglement Licentiekeurmerk Huishoudelijk reglement Licentiekeurmerk Algemeen Daar waar in uitingen van Licentiekeurmerk over 'lid' wordt gesproken, wordt de deelnemende organsiatie bedoeld dat zich bij Licentiekeurmerk heeft aangesloten.

Nadere informatie

Het Kiwa Reglement voor Certificatie. Versie

Het Kiwa Reglement voor Certificatie. Versie Het Kiwa Reglement voor Certificatie Versie 15-10-2017 Versie 15-10-2017 Het Kiwa Reglement voor Certificatie bevat de rechten en verplichtingen van Kiwa en de Klant in verband met het certificeren van

Nadere informatie

Certificatiereglement. Keurmerk Bemiddelingsbureaus Buitenlandse Werknemers

Certificatiereglement. Keurmerk Bemiddelingsbureaus Buitenlandse Werknemers Certificatiereglement Keurmerk Bemiddelingsbureaus Buitenlandse Werknemers 1 Inleiding Het certificatiereglement is onlosmakelijk verbonden met het certificatieschema Keurmerk Bemiddelingbureaus Buitenlandse

Nadere informatie

Reglement Bezwaarcommissie HTx

Reglement Bezwaarcommissie HTx Reglement Bezwaarcommissie HTx Versie 4, 10 september 2014 1 Begripsomschrijvingen Bestuur: Het bestuur van Stichting Taxibelangen Haaglanden (STH) Bureau: Kantoor van STH. Het adres van het Bureau is

Nadere informatie

VERWERKERSOVEREENKOMST (EENZIJDIG)

VERWERKERSOVEREENKOMST (EENZIJDIG) VERWERKERSOVEREENKOMST (EENZIJDIG) 1. Algemeen In deze verwerkersovereenkomst wordt verstaan onder: 1.1 Algemene voorwaarden: de Algemene voorwaarden van Verwerker, die onverkort van toepassing zijn op

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement ICTWaarborg

Huishoudelijk reglement ICTWaarborg Huishoudelijk reglement ICTWaarborg Aanvragen van deelname Artikel 1 1. De aanvraag voor deelname wordt bij het stichtingsbureau ingediend op een daartoe vastgesteld aanmeldingsformulier. 2. Het aanmeldingsformulier

Nadere informatie

Reglement Doorlopend Toezicht

Reglement Doorlopend Toezicht Reglement Doorlopend Toezicht Vastgesteld 21 juni 2018 Postbus 42530 3006 DA Rotterdam 010-31 61 200 info@nrvt.nl www.nrvt.nl 2/9 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Algemeen 3 3 Doorlopend toezicht per Kamer 5 4 Vormen

Nadere informatie

KBI Accreditatiereglement voor de Centrale Opleidings- en Examencommissie

KBI Accreditatiereglement voor de Centrale Opleidings- en Examencommissie K ruisplein 25 3 014 D B Rot terdam Postbus 8 57 3000 AW Rotterdam T 010 20 6 65 5 0 F 010 213 03 8 4 info @ kbi.nl w w w. kbi.nl KBI Accreditatiereglement voor de Centrale Opleidings- en Examencommissie

Nadere informatie

AUD-PRO-40. Procedure Logo gebruik. Inhoud:

AUD-PRO-40. Procedure Logo gebruik. Inhoud: AUD-PRO-40 Procedure Logo gebruik Inhoud: 1. DOEL... 2 2. INLEIDING... 2 3. BESCHRIJVING PROCEDURE... 2 3.1. Betrokken functionarissen / afdelingen... 2 3.2. Goedkeuring gebruik... 2 3.3. Voorwaarden...

Nadere informatie

Procedure inzake intrekking en schorsing keurmerk Stichting Keurmerk Letselschade

Procedure inzake intrekking en schorsing keurmerk Stichting Keurmerk Letselschade Procedure inzake intrekking en schorsing keurmerk Stichting Keurmerk Letselschade 1. Definities... 1 2. Intrekking van het keurmerk op verzoek van keurmerkhouder... 2 3. Schorsing en intrekking van het

Nadere informatie

Kenniscentrum Sport. Ede, januari 2017 Dit document heeft 7 pagina s

Kenniscentrum Sport. Ede, januari 2017 Dit document heeft 7 pagina s Ede, januari 2017 Dit document heeft 7 pagina s 2 INHOUDSOPGAVE pagina Inleiding 3 Artikel 1. Begripsbepalingen 4 Artikel 2. Reikwijdte van het klachtenreglement 4 Artikel 3. Klachtenprocedure 4 Artikel

Nadere informatie

Klachtenregeling VeWeVe

Klachtenregeling VeWeVe Klachtenregeling VeWeVe Artikel 1. Definities Aangeklaagde: Auditbureau: Beroep: Bestuur: Cliënt: Klacht: Klachtencommissie: Klager: Kwaliteitsprotocol: Lid: Secretaris: de natuurlijke of rechtspersoon

Nadere informatie

Betreffende het gebruik van en het toezicht op het bij het Benelux Merkenbureau ten name van de Stichting HKZ gedeponeerde collectieve HKZ-beeldmerk.

Betreffende het gebruik van en het toezicht op het bij het Benelux Merkenbureau ten name van de Stichting HKZ gedeponeerde collectieve HKZ-beeldmerk. 8. Richtlijn gebruik beeldmerk Betreffende het gebruik van en het toezicht op het bij het Benelux Merkenbureau ten name van de Stichting HKZ gedeponeerde collectieve HKZ-beeldmerk. Ter nadere uitwerking

Nadere informatie

Keurmerkreglement IKB Ei

Keurmerkreglement IKB Ei Definities Artikel 1 1. Dit reglement is een bijlage bij de AV IKB Ei. in dit reglement zijn de definities van de AV IKB Ei overgenomen, in aanvulling hierop wordt verstaan onder: 1. Aangewezen rechtspersoon:

Nadere informatie

Concordantietabel voorbeeldovereenkomst (Bijlage 6)

Concordantietabel voorbeeldovereenkomst (Bijlage 6) Concordantietabel voorbeeldovereenkomst (Bijlage 6) U bent als IKB PSB-deelnemer gehouden om wijzigingen in de verplichtingen van deze overeenkomst, voortvloeiende uit wijzigingen van het certificatieschema

Nadere informatie

Klachten. Privacyreglement M A R K T I N T E R V E N T I E R E S U L T A A T

Klachten. Privacyreglement M A R K T I N T E R V E N T I E R E S U L T A A T Klachten & Privacyreglement Klachtenreglement MIR Advies Versie februari 2010 Klachtenregeling MIR Advies Klachtenregeling van toepassing op klachten over de behandeling door MIR Advies van haar cliënten.

Nadere informatie

Klachten Reglement KNBSB. Dit Klachten Reglement is vastgesteld in de Bondsraad van 10 december 2011 en is van toepassing vanaf 1 januari 2012.

Klachten Reglement KNBSB. Dit Klachten Reglement is vastgesteld in de Bondsraad van 10 december 2011 en is van toepassing vanaf 1 januari 2012. KNBSB Dit is vastgesteld in de Bondsraad van 10 december 2011 en is van toepassing vanaf 1 januari 2012. 1 P a g i n a KLACHTEN REGLEMENT Uitgave van de Koninklijke Nederlandse Baseball en Softball Bond

Nadere informatie

Algemene Klachtenregeling Thaeles BV

Algemene Klachtenregeling Thaeles BV Algemene Klachtenregeling Thaeles BV Baarlo, 15 september 2010 Algemene Klachtenregeling Thaeles BV De Directie van Thaeles BV overwegende dat het in verband met een goede bedrijfsvoering wenselijk is

Nadere informatie

Klachtenreglement NOC*NSF

Klachtenreglement NOC*NSF Klachtenreglement NOC*NSF Inhoudsopgave Inleiding pag. 2 Art. 1 Begripsbepalingen pag. 3 Art. 2 Reikwijdte van het Klachtenreglement pag. 3 Art. 3 Klachtenprocedure pag. 3 Art. 4 Klachtenbehandeling pag.

Nadere informatie

ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN Bart Jansen Advies: Bart Jansen Advies, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer

ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN Bart Jansen Advies: Bart Jansen Advies, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN Bart Jansen Advies: Bart Jansen Advies, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 74414860 Offerte: een aanbieding (schriftelijk of per mail) van Bart Jansen Advies

Nadere informatie

Protocol Pagina 1 van 7

Protocol Pagina 1 van 7 Protocol Pagina 1 van 7 Inhoud 1. Inleiding.... Begripsomschrijvingen... 3 3. Indiening van de klacht... 4 4. Behandeling van de klacht door de klachtencoördinator... 5 5. Het verzamelen van informatie

Nadere informatie

Skal-Reglement bezwaar

Skal-Reglement bezwaar Skal-Reglement bezwaar Dit reglement is door het bestuur van stichting Skal vastgesteld op 26 maart 2009, en treedt in werking met ingang van 26 maart 2009 Dr. Klinkertweg 28a Postbus 384 8000 AJ Zwolle

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 7 juli 2015

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 7 juli 2015 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 7 juli 2015 Begripsomschrijving Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: stichting : de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken; commissie

Nadere informatie

Controle- en certificeringsreglement PROduCERT gecertificeerd Scharrelkippenvlees, versie 3, 21 januari 2014

Controle- en certificeringsreglement PROduCERT gecertificeerd Scharrelkippenvlees, versie 3, 21 januari 2014 Controle- en certificeringsreglement PROduCERT gecertificeerd Scharrelkippenvlees, versie, januari 0 Artikel Registratieverplichting Ieder bedrijf dat bij wege van bedrijf scharrelkippenvlees verhandelt

Nadere informatie

K l a c h t e n r e g e l i n g e x t e r n e b e l a n g h e b b e n d e n

K l a c h t e n r e g e l i n g e x t e r n e b e l a n g h e b b e n d e n K l a c h t e n r e g e l i n g e x t e r n e b e l a n g h e b b e n d e n Onderwerp Klachtenregeling externe belanghebbenden Rijn IJssel Kenmerk 13-0771 Aan College van Bestuur Opstellers Else Bremer

Nadere informatie

Koepel Nederlandse Traditionele Schutters

Koepel Nederlandse Traditionele Schutters Reglement van tucht KNTS Artikel 1. Algemene bepalingen. 1. Het bestuur van de KNTS is verantwoordelijk voor het naleven van de statuten, reglementen en voorschriften van de KNTS. 2. Het bestuur neemt

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor registratie in het SCVM-register Kamer Woningen

Aanvraagformulier voor registratie in het SCVM-register Kamer Woningen Aanvraagformulier voor registratie in het SCVM-register Kamer Woningen Persoonsgegevens (Privé) Naam :.... m/v Voorletters :.. Geboortedatum:. -. -... Adres Postcode Telefoon E-mail :.......... :.. Woonplaats

Nadere informatie

REGLEMENT OP HET GEBRUIK VAN EN TOEZICHT OP HET COLLECTIEVE EI-KEURMERK IKB

REGLEMENT OP HET GEBRUIK VAN EN TOEZICHT OP HET COLLECTIEVE EI-KEURMERK IKB REGLEMENT OP HET GEBRUIK VAN EN TOEZICHT OP HET COLLECTIEVE EI-KEURMERK IKB Het bestuur van de Stichting IKB EI, hierna te noemen: de Stichting, in aanmerking nemende dat, het Productschap Pluimvee en

Nadere informatie

Algemene informatie ISO 9001

Algemene informatie ISO 9001 Certificeren zoals het hoort! Algemene informatie ISO 9001 Algemene informatie ISO 9001 086 versie 01.2 26-04-2019 Inleiding In deze algemene informatie leggen we u uit wat de ISO 9001 norm inhoudt en

Nadere informatie

NIBE-Reglement BioBased-productcertificatie. NIBE-Reglement op het gebruik en toezicht van het merk BioBased keurmerk en het logo

NIBE-Reglement BioBased-productcertificatie. NIBE-Reglement op het gebruik en toezicht van het merk BioBased keurmerk en het logo NIBE-Reglement BioBased-productcertificatie NIBE-Reglement op het gebruik en toezicht van het merk BioBased keurmerk en het logo 1 NIBE-Reglement BioBased-productcertificatie NIBE-Reglement op het gebruik

Nadere informatie

Landelijke Klachtencommissie VPTZ Klachtenprocedure vrijwilligers of coördinatoren

Landelijke Klachtencommissie VPTZ Klachtenprocedure vrijwilligers of coördinatoren Landelijke Klachtencommissie VPTZ Klachtenprocedure vrijwilligers of coördinatoren Deze procedure betreft elk door een medewerker officieel kenbaar gemaakt ongenoegen met betrekking tot het handelen van

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT. de publieke uitvoerder van re-integratieactiviteiten in de Leidse regio, onderdeel van de gemeentelijke instelling DZB Leiden.

PRIVACYREGLEMENT. de publieke uitvoerder van re-integratieactiviteiten in de Leidse regio, onderdeel van de gemeentelijke instelling DZB Leiden. PRIVACYREGLEMENT Reglement betreffende de bescherming van persoonsgegevens van personen die door Re-integratie Leiden (RL) worden begeleid. De persoonsgegevens worden behandeld met inachtneming van hetgeen

Nadere informatie

Verwerkingsovereenkomst

Verwerkingsovereenkomst Verwerkingsovereenkomst versie 1.01 1. Algemeen In deze verwerkersovereenkomst wordt verstaan onder: 1.1 Algemene voorwaarden: de algemene voorwaarden van Ohneuz BV, die onverkort van toepassing zijn op

Nadere informatie

KLACHTENREGLEMENT VAN DE VERENIGING YOGADOCENTEN NEDERLAND

KLACHTENREGLEMENT VAN DE VERENIGING YOGADOCENTEN NEDERLAND KLACHTENREGLEMENT VAN DE VERENIGING YOGADOCENTEN NEDERLAND 19 mei 2014 KLACHTEN REGLEMENT Vereniging Yogadocenten Nederland (VYN) HOOFDSTUK 1: BEGRIPSBEPALINGEN INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1: BEGRIPSBEPALINGEN

Nadere informatie

Ridderkerk, november Klachten- en geschillenprocedure Stichting CommTop

Ridderkerk, november Klachten- en geschillenprocedure Stichting CommTop Stichting CommTop Ridderkerk, november 2018 Stichting CommTop Algemene bepalingen Vanuit het streven om voortdurend kwaliteitsverbetering en bewaking toe te passen, heeft stichting CommTop een klachten-

Nadere informatie

REGLEMENT VAN HET CENTRAAL COLLEGE VAN DESKUNDIGEN RESTAURATIEKWALITEIT

REGLEMENT VAN HET CENTRAAL COLLEGE VAN DESKUNDIGEN RESTAURATIEKWALITEIT REGLEMENT VAN HET CENTRAAL COLLEGE VAN DESKUNDIGEN RESTAURATIEKWALITEIT Vastgesteld door de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg na advies van het Centraal College van Deskundigen Restauratiekwaliteit.

Nadere informatie

KMS. Reglement klacht-bezwaar-beroep

KMS. Reglement klacht-bezwaar-beroep Pagina 1 van 6 TÜV Rheinland Nederland B.V. Inhoudsopgave 1 Algemene bepalingen 2 Definities en afkortingen 3.1 Werkwijze afhandelen klacht 3.2 Werkwijze afhandelen bezwaar 3.3 Werkwijze afhandelen beroep

Nadere informatie

Reglement op het gebruik en toezicht

Reglement op het gebruik en toezicht Het bestuur van CoMore Bedrijfsdiensten B.V., hierna te noemen CBD, heeft, gelet op de Regeling IKB Varken op 26 februari 2007 het reglement op het gebruik en toezicht van het collectieve vleeskeurmerk

Nadere informatie

Klachtenreglement. Zwemclub Losser

Klachtenreglement. Zwemclub Losser Klachtenreglement Zwemclub Losser Inhoudsopgave Inleiding pag. 3 Art. 1 Begripsbepalingen pag. 4 Art. 2 Reikwijdte van het Klachtenreglement pag. 4 Art. 3 Klachtenprocedure pag. 5 Art. 4 Klachtenbehandeling

Nadere informatie

Klachtenreglement Stichting Ouder en Kindcentrum Academia

Klachtenreglement Stichting Ouder en Kindcentrum Academia Klachtenreglement Stichting Ouder en Kindcentrum Academia KLACHTENREGELING Indien u niet tevreden bent, kunt u gebruik maken van ons klachtenreglement. Elke klacht wordt uiterst serieus behandeld en verbeterpunten

Nadere informatie

September 2010 (DBS 008, CvB/ ) Reglement Klachtencommissie ROC Tilburg

September 2010 (DBS 008, CvB/ ) Reglement Klachtencommissie ROC Tilburg September 2010 (DBS 008, CvB/1011.005) Reglement Klachtencommissie ROC Tilburg REGLEMENT VOOR DE KLACHTENCOMMISSIE TOEPASSING STUDENTEN-/CURSISTENSTATUUT VAN HET REGIONAAL OPLEIDINGENCENTRUM TILBURG (ROC

Nadere informatie

IKOB-BKB Reglement Raad van Beroep

IKOB-BKB Reglement Raad van Beroep IKOB-BKB Reglement Raad van Beroep nr. RGL0668/03 Datum uitgifte: 2003-01-03 Uitgever: Blad 1 van 6 Vastgesteld door het Bestuur van Stichting IKOB te Barneveld op 3 januari 2003 (datum inwerkingtreding);

Nadere informatie

Interne klachtenregeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 2017

Interne klachtenregeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 2017 Interne klachtenregeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 2017 0. Overzicht Het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Besluit In te trekken de interne klachtenregeling Veiligheidsregio

Nadere informatie

Interne Klachtenregeling Verus. Preambule

Interne Klachtenregeling Verus. Preambule Preambule Verus staat midden in de samenleving. Als vereniging voor het christelijk onderwijs geeft zij invulling aan haar missie en kernactiviteiten. Op basis van de in de gedrags- en integriteitscode

Nadere informatie

Klachtenregeling van Auro, Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs. Het bevoegd gezag Auro,

Klachtenregeling van Auro, Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs. Het bevoegd gezag Auro, 1 Klachtenregeling van Auro, Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Het bevoegd gezag Auro, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs gehoord de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad;

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 1 oktober 2012

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 1 oktober 2012 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 1 oktober 2012 Begripsomschrijving Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: stichting : de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken;

Nadere informatie

Aansluitingsreglement Kifid

Aansluitingsreglement Kifid Aansluitingsreglement Kifid Het Bestuur van de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) heeft, gelet op artikel 29, lid 1, onderdeel b van de Statuten, het volgende reglement vastgesteld.

Nadere informatie

Klachtenregeling REVACARE Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Klachtenregeling REVACARE Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Klachtenregeling REVACARE Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. zorgaanbieder : Recacare; b. raad van bestuur

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Stichting Educatieve Projecten

Algemene voorwaarden Stichting Educatieve Projecten Algemene voorwaarden Stichting Educatieve Projecten Artikel 1: Algemene/Toepassingen 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle projectondersteuningsovereenkomsten tussen Stichting Educatieve

Nadere informatie

Klachtenregeling Staring College

Klachtenregeling Staring College Klachtenregeling Staring College Het bevoegd gezag van het Staring College, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs;

Nadere informatie

PROCEDURE REGISTRATIE ERKENNINGSREGELING NATIONAAL KEURMERK HULPMIDDELEN

PROCEDURE REGISTRATIE ERKENNINGSREGELING NATIONAAL KEURMERK HULPMIDDELEN PROCEDURE REGISTRATIE ERKENNINGSREGELING NATIONAAL KEURMERK HULPMIDDELEN Datum van ingang: 1 september 2016 Vastgesteld door: Code: Stichting Kwaliteitsbevordering in de Hulpmiddelenbranche (SKH) ENKH

Nadere informatie

REGLEMENT COLLEGE VAN BEROEP

REGLEMENT COLLEGE VAN BEROEP REGLEMENT COLLEGE VAN BEROEP Doelstelling: Dit document beschrijft de samenstelling en werkwijze van het College van Beroep. Autorisatie: R. Gijsbertsen Functie: Directeur Publicatiedatum website: Paraaf

Nadere informatie

Interne klachtenregeling

Interne klachtenregeling Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 Interne klachtenregeling 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. school: een school als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs; b. klager: een (ex-)leerling,

Nadere informatie

KLACHTENREGELING REYNAERTCOLLEGE (AANGEPAST VANUIT MODEL KBVO)

KLACHTENREGELING REYNAERTCOLLEGE (AANGEPAST VANUIT MODEL KBVO) KLACHTENREGELING REYNAERTCOLLEGE (AANGEPAST VANUIT MODEL KBVO) NOVEMBER 2005 1 Aanhef Het bestuur van de Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Hulst gelet op de bepalingen van de Wet op het voortgezet

Nadere informatie

ALMEERSE SCHOLEN GROEP

ALMEERSE SCHOLEN GROEP ALMEERSE SCHOLEN GROEP KLACHTENREGELING Stichting ABVO Flevoland Stichting ASG Stichting Entrada Klachtenregeling Almeerse Scholen Groep : Stichting ABVO Flevoland, Stichting ASG en Stichting Entrada 1

Nadere informatie

Klachtenregeling Stichting PrimAH

Klachtenregeling Stichting PrimAH Klachtenregeling Stichting PrimAH Inhoud Inleiding... 3 Voorkomen van klachten... 3 Begripsbepalingen... 3 De contactpersoon... 3 De externe vertrouwenspersoon... 4 De klachtencommissie... 4 De procedure

Nadere informatie

1.1 Doel Het doel van deze procedure is het waarborgen van een juist gebruik van certificatie logo s.

1.1 Doel Het doel van deze procedure is het waarborgen van een juist gebruik van certificatie logo s. Procedure voor het toepassen van logo s 1. Algemeen 1.1 Doel Het doel van deze procedure is het waarborgen van een juist gebruik van certificatie logo s. 1.2 Toepassingsgebied Deze procedure is van toepassing

Nadere informatie

Klachtenregeling Datum: 1 november 2014

Klachtenregeling Datum: 1 november 2014 Klachtenregeling Datum: 1 november 2014 Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. Steunpunt SO Fryslân ( hierna steunpunt): een Steunpunt als bedoeld in de Wet

Nadere informatie

Klachtenregeling Slim! Educatief

Klachtenregeling Slim! Educatief Klachtenregeling Slim! Educatief Klachtenregeling Slim! Educatief 30-01-2018 1 Inhoud Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen... 3 Artikel 1... 3 Hoofdstuk 2 Behandeling van klachten in de eerste lijn... 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GRONDENGOED VOOR HET LEVEREN VAN (ELEKTRONISCHE) DIENSTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GRONDENGOED VOOR HET LEVEREN VAN (ELEKTRONISCHE) DIENSTEN ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GRONDENGOED VOOR HET LEVEREN VAN (ELEKTRONISCHE) DIENSTEN Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Dienst: de door Grondengoed aangeboden of geleverde

Nadere informatie

KLACHTENREGLEMENT KONINKLIJKE NEDERLANDSE SCHIETSPORT ASSOCIATIE

KLACHTENREGLEMENT KONINKLIJKE NEDERLANDSE SCHIETSPORT ASSOCIATIE KLACHTENREGLEMENT KONINKLIJKE NEDERLANDSE SCHIETSPORT ASSOCIATIE INHOUDSOPGAVE Pagina Inleiding 3 Artikel 1. Begripsbepalingen 3 Artikel 2. Reikwijdte van het Klachtenreglement 3 Artikel 3. Klachtenprocedure

Nadere informatie

Reglement inzake klachten- en geschillenprocedure Stichting Pensioenfonds Rockwool

Reglement inzake klachten- en geschillenprocedure Stichting Pensioenfonds Rockwool Reglement inzake klachten- en geschillenprocedure Stichting Pensioenfonds Rockwool Artikel 1 Definities De in de statuten en het pensioenreglement van het fonds gebruikte begripsbepalingen worden geacht

Nadere informatie

Klachtenreglement Opleiding tot Psychosociaal therapeut

Klachtenreglement Opleiding tot Psychosociaal therapeut Klachtenreglement Opleiding tot Psychosociaal therapeut De Roos Opleidingen Inhoud Vooraf... 3 Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen... 3 Artikel 1... 3 Hoofdstuk 2 Behandeling van de klachten... 3 Paragraaf 1

Nadere informatie

Privacyreglement Aalsum & Nieuwland

Privacyreglement Aalsum & Nieuwland Privacyreglement Aalsum & Nieuwland Versie 1.1 juni 2015 Privacyreglement Aalsum & Nieuwland Overwegende dat het in verband met een goede bedrijfsvoering wenselijk is een regeling te treffen over het verstrekken

Nadere informatie

VERWERKERSOVEREENKOMST

VERWERKERSOVEREENKOMST VERWERKERSOVEREENKOMST 1. Algemeen In deze verwerkersovereenkomst wordt verstaan onder: 1.1 Algemene voorwaarden: de Algemene voorwaarden van Verwerker, die onverkort van toepassing zijn op iedere afspraak

Nadere informatie

REGLEMENT KEURMERK STICHTING GARANTIEWONING

REGLEMENT KEURMERK STICHTING GARANTIEWONING REGLEMENT KEURMERK STICHTING GARANTIEWONING Artikel 0: Definities Artikel 1: Stichting GarantieWoning Artikel 2: Reglement Artikel 3: Keurmerk Artikel 4: Het verlenen van het keurmerk GarantieWoning Artikel

Nadere informatie

Optometristen Vereniging Nederland. Regeling voor de behandeling van klachten van cliënten tegen optometristen

Optometristen Vereniging Nederland. Regeling voor de behandeling van klachten van cliënten tegen optometristen Optometristen Vereniging Nederland Regeling voor de behandeling van klachten van cliënten tegen optometristen Begripsomschrijvingen Artikel 1 Voor de toepassing van hetgeen bij of krachtens deze regeling

Nadere informatie

SKH "Het Cambium" Nieuwe Kanaal 9c 6709 PA Wageningen Postbus AD Wageningen Telefoon: (0317) Telefax : (0317)

SKH Het Cambium Nieuwe Kanaal 9c 6709 PA Wageningen Postbus AD Wageningen Telefoon: (0317) Telefax : (0317) SKH REGLEMENT VOOR HET SCHEIDSGERECHT SKH "Het Cambium" Nieuwe Kanaal 9c 6709 PA Wageningen Postbus 159 6700 AD Wageningen Telefoon: (0317) 453 425 Telefax : (0317) 412 610 E-mail: mail@skh.org Website:

Nadere informatie

Behorend bij de statuten van de Stichting VastgoedCert gevestigd te Bodegraven

Behorend bij de statuten van de Stichting VastgoedCert gevestigd te Bodegraven REGLEMENT OP HET GEBRUIK EN TOEZICHT OP DE CERTIFICERINGS WOORDMERKEN RT, REGISTER- TAXATEUR, RMT, RM, DE CERTIFICERINGS BEELDMERKEN VASTGOEDCERT GECERTIFICEERD & RM REGISTERMAKELAARS EN DE MERKEN RMT

Nadere informatie

Landelijke Klachtencommissie VPTZ - Klachtenprocedure vrijwilligers of coördinatoren

Landelijke Klachtencommissie VPTZ - Klachtenprocedure vrijwilligers of coördinatoren Landelijke Klachtencommissie VPTZ - Klachtenprocedure vrijwilligers of coördinatoren Deze procedure betreft elk door of namens een medewerker officieel kenbaar gemaakt ongenoegen met betrekking tot het

Nadere informatie

Het bevoegd gezag van de Stichting Openbaar Onderwijs PRESENT

Het bevoegd gezag van de Stichting Openbaar Onderwijs PRESENT KLACHTENREGELING PRIMAIR ONDERWIJS Het bevoegd gezag van de Stichting Openbaar Onderwijs PRESENT gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs; gehoord de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad;

Nadere informatie

Klachtenregeling Externe belanghebbenden MBO Utrecht

Klachtenregeling Externe belanghebbenden MBO Utrecht Klachtenregeling Externe belanghebbenden MBO Utrecht Colofon Kenmerk : U16.00200-BA01 Vastgesteld door het College van Bestuur op : 21-03-2016 (onder voorbehoud goedkeuring OR) Instemming Ondernemingsraad

Nadere informatie

Privacyreglement PoortwachterDirect

Privacyreglement PoortwachterDirect Privacyreglement PoortwachterDirect De Directie van PoortwachterDirect B.V. overwegende dat het in verband met een goede bedrijfsvoering wenselijk is een regeling te treffen omtrent het verstrekken van

Nadere informatie

REGELING BEHANDELING KLACHTEN naar aanleiding van de gedraging van de METC van het VU medisch centrum (VUmc)

REGELING BEHANDELING KLACHTEN naar aanleiding van de gedraging van de METC van het VU medisch centrum (VUmc) Bijlage II REGELING BEHANDELING KLACHTEN naar aanleiding van de gedraging van de METC van het VU medisch centrum (VUmc) HOOFDSTUK I ALGEMEEN Artikel 1 Inleiding 1.1 Deze regeling beoogt te voorzien in

Nadere informatie