ALGEMENE VOORWAARDEN GROUP PLUS ZAKELIJKE REISVERZEKERING. Algemene Voorwaarden Group Plus Zakelijke Reis 1/19 versie 2006/10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE VOORWAARDEN GROUP PLUS ZAKELIJKE REISVERZEKERING. Algemene Voorwaarden Group Plus Zakelijke Reis 1/19 versie 2006/10"

Transcriptie

1 ALGEMENE VOORWAARDEN GROUP PLUS ZAKELIJKE REISVERZEKERING Group Plus Zakelijke Reis 1/19 versie 2006/10

2 ALGEMENE VOORWAARDEN GROUP PLUS ZAKELIJKE REISVERZEKERING Artikel Omschrijving Pagina 1 DEFINITIES 3 2 ALGEMENE BEPALINGEN 6 3 PERSOONLIJK ONGEVAL 9 4 MEDISCHE KOSTEN EN HULPVERLENING 12 5 PERSOONLIJKE BEZITTINGEN EN ZAKELIJKE UITRUSTING 14 6 ANNULERING, REISONDERBREKING, VERTRAGING EN VERVANGING 15 7 RECHTSBIJSTAND 17 8 PERSOONLIJKE AANSPRAKELIJKHEID 17 9 KAPING, ONTVOERING OF ONRECHTMATIGE HECHTENIS POLITIEKE EVACUATIE 19 Group Plus Zakelijke Reis 2/19 versie 2006/10

3 ARTIKEL 1 DEFINITIES In deze polis wordt verstaan onder: 1. 1 Maatschappij AIG Europe (Netherlands) N.V. te Rotterdam. 1.2 AIG Assist De dienst die de in deze polis beschreven hulpverlening verzorgt in naam van en voor rekening van de maatschappij. 1.3 Verzekeringnemer Degene die deze verzekering is aangegaan met de maatschappij en als zodanig op het polisblad wordt vermeld. 1.4 Verzekerde Een ieder die als zodanig op het polisblad wordt vermeld, inclusief de begeleidende partner en kinderen in het geval van zakenreizen. 1.5 Partner Echtgenoot/echtgenote of degene met wie verzekerde duurzaam samenwoont (tenminste 1 jaar terug gerekend vanaf het schadegeval). 1.6 Kinderen Ongehuwde kinderen van de verzekerde, jonger dan 27 jaar, hetzij thuiswonend of in verband met studie uitwonend. 1.7 Begunstigden Een ieder die in de polis als zodanig wordt aangemerkt; bij ontstentenis: Bij overlijden: de echtgeno(o)t(e) van de verzekerde, dan wel zijn/haar wettelijk geregistreerde partner; bij ontstentenis van deze de wettige erfgenamen met uitsluiting van de overheid. In alle overige gevallen: de verzekerde. 1.8 Woonplaats Het land waarin een verzekerde woont of van plan is te wonen voor een periode van 12 maanden of langer op grond van een aanstelling of vestiging van een eigen onderneming. 1.9 Zakenreis Elke reis die hoofdzakelijk wordt ondernomen ten behoeve van het bedrijf van de verzekerde, die gedurende de verzekeringsperiode plaats heeft en ten hoogste 180 dagen duurt. Niet zakelijke activiteiten gedurende een reis als bedoeld in de eerste volzin, worden gedekt indien bijkomstig aan de zakenreis Dekkingsgebied Wereldwijd Buitenland Alle landen ter wereld, met uitzondering van het land van woonplaats van de verzekerde, het land van domicilie en het land waar de verzekerde normaliter zijn werkzaamheden verricht Molest Buitengewone omstandigheden als gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij. Deze zes genoemde vormen van molest, alsmede de definities daarvan vormen onderdeel van de tekst, die door het Verbond van Verzekeraars in Nederland d.d. 2 november 1981 ter griffie van de Arrondissementsrechtbank in Den Haag is gedeponeerd en die als zodanig deel uitmaakt van deze verzekering. Group Plus Zakelijke Reis 3/19 versie 2006/10

4 1.13 Ongeval Een gebeurtenis waarbij verzekerde plotseling onafhankelijk van zijn/haar wil wordt getroffen door een van buitenaf op hem/haar inwerkend geweld, waardoor hem/haar in een ogenblik lichamelijk letsel wordt toegebracht al dan niet met de dood als gevolg, mits aard en plaats van het letsel of de dood geneeskundig zijn vast te stellen. Onder ongeval wordt ook verstaan: a. de gevolgen van een onjuiste medische behandeling, wondinfectie of bloedvergiftiging rechtstreeks verband houdende met een gedekt ongeval; b. letsel als gevolg van rechtmatige zelfverdediging, redding (of poging daartoe) van personen, dieren of goederen; c. het acuut en ongewild binnenkrijgen van vaste, vloeibare en/of gasvormige stoffen welke schadelijk zijn voor de gezondheid; echter niet bestaande uit verdovende middelen, slaap- of genotmiddelen, tenzij deze door een medicus zijn voorgeschreven; d. verstuiking, ontwrichting, spier-/peesverrekking of -scheuring; e. uitputting en ontbering bij afzondering van de buitenwereld als gevolg van een rampspoed (watersnood, schipbreuk, noodlanding, instorting e.d.), bevriezing, hitteberoerte, warmtebevanging, zonnesteek, verdrinking, verstikking en bliksemslag; f. bacteriële vergiftiging door een onvrijwillige val in een vaste of vloeibare stof; g. koepokken, miltvuur; mond- en klauwzeer, sarcoptesschurft, trichophythie en de ziekte van Bang; h. lendespit (lumbago), peesschede ontsteking (tendovaginitis crepitans), zweepslag (coup de fouet), tennisarm (epicondylitis humeri), hernia en ingewandsbreuk mits geopereerd. i. overlijden van de verzekerde als gevolg van een verkeersongeval dat veroorzaakt is door hartstilstand, een hartinfarct of een hartaderbreuk van de verzekerde Blijvende invaliditeit Blijvend geheel of gedeeltelijk verlies of onbruikbaarheid van enig lichaamsdeel of orgaan (of gedeelte daarvan) Verlies van een ledemaat In het geval van een been of onderste ledemaat: a. verlies door blijvende fysieke scheiding aan of boven de enkel, of b. blijvend en volledig verlies van het gebruik van een complete voet of een compleet been. In het geval van een arm of bovenste ledemaat: a. verlies door blijvende fysieke scheiding van de vier vingers aan of boven de meta-carpo-phalangeal gewrichten (waar de vingers aan de handpalm zijn bevestigd), of b. blijvend en totaal verlies van een complete arm of hand Verlies van zicht Blijvend en volledig verlies van gezichtsvermogen: a) van beide ogen, alsmede b) in één oog wanneer de zichtgraad na correctie 1/20 of minder bedraagt op de Snellen Schaal Paraplegia De blijvende en volledige verlamming van de twee onderste ledematen, blaas en rectum Quadriplegia De blijvende en volledige verlamming van twee bovenste ledematen en twee onderste ledematen Medische kosten De kosten gemaakt door de verzekerde in het buitenland voor medische, chirurgische of andere helende behandeling(en) voor zover die behandeling(en) zijn gegeven of voorgeschreven door een bevoegde geneesheer; en alle ziekenhuis-, verpleeghuis- of ambulancekosten Onvoorziene reiskosten De onvoorziene transport- en verblijfskosten (onder aftrek van mogelijk verhaal of mogelijke besparingen) gemaakt door een verzekerde en iedere persoon die als een rechtstreeks gevolg van het ongeval of de ziekte naar de verzekerde dient te reizen, bij de verzekerde dient te blijven of de verzekerde dient te vergezellen. Group Plus Zakelijke Reis 4/19 versie 2006/10

5 1.21 Bevoegd geneesheer Een praktizerend arts die voor de door hem/haar aan de verzekerde gegeven behandeling de vereiste diploma's bezit in het land waarin hij zijn beroep uitoefent en die ten tijde van het geven van de behandeling wettelijk bevoegd is deze te geven Ziekenhuis Een inrichting voor het verplegen en behandelen van ziekten, die voorzien is van een laboratorium, operatiekamer en een röntgenologische afdeling, en die erkend is door de bevoegde instanties om onder geneeskundige leiding van meerdere artsen als zodanig te functioneren Ziekte Iedere verandering in de gezondheidstoestand, ontstaan na de aanvang van de zakenreis en vastgesteld door een bevoegd geneesheer Persoonlijke bezittingen De door de verzekerde voor eigen gebruik op reis meegenomen voorwerpen en reisdocumenten, alsmede de tijdens de reis aangeschafte voorwerpen, met uitzondering van zakelijke uitrusting Zakelijke uitrusting Zaken die toebehoren aan de verzekeringnemer en die door de verzekerde meegenomen zijn op of verworven zijn tijdens de zakenreis Geld en geldwaarden Munten, bankbiljetten, waardepapieren, bankwissels, fondsen, kredietbrieven, maaltijdbonnen, bankkaarten, telefoonkaarten, post- of geldbewijzen, reischeques, vervoersbewijzen, benzine- of andere bonnen met een monetaire waarde of credit vouchers die in het bezit, het beheer of onder het toezicht staan van de verzekerde en slechts bedoeld zijn voor reizen, maaltijden, accommodatie en persoonlijke uitgaven Rechtsbijstand a. Alle honoraria, onkosten en andere bedragen die redelijkerwijze door de belangenbehartiger in rekening kunnen worden gebracht voor het verhalen van schade en het in verband daarmee voeren van een gerechtelijke procedure, inclusief de in verband hiermee gemaakte, redelijke kosten van deskundigen en van de maatschappij. b. Alle door of voor rekening van de verzekerde gemaakte gerechtelijke kosten en buitenrechterlijke kosten na het treffen van een minnelijke regeling. c. Alle honoraria, onkosten en andere bedragen die redelijkerwijze door de Belangenbehartiger in rekening worden gebracht voor een beroepsprocedure, mits voor het voeren van een dergelijke procedure voorafgaand schriftelijke toestemming van de maatschappij is verkregen en mits deze verband houden met de hiervoor onder 1.27 a. bedoelde schade Belangenbehartiger Een advocaat of een andersoortige gemachtigde die is aangewezen en bevoegd is om in naam van en voor rekening van de verzekerde op te treden conform de voorwaarden van deze verzekering Ontvoering Elke gebeurtenis of samenhangende reeks van gebeurtenissen waarbij de verzekerde wordt vastgehouden of meegenomen door middel van geweld of bedrog (uitgezonderd minderjarige kinderen door hun ouders) door een persoon of door meerdere samenwerkende personen met als doel losgeld te eisen Onrechtmatige hechtenis Elke willekeurige daad van onvrijwillige vasthouding van de verzekerde door personen die handelen als of beweren te handelen als agenten van een opstandige partij, organisatie of groepering. Een reeks van onvrijwillige vasthoudingen zal als één onrechtmatige hechtenis worden beschouwd Kaping Onwettige overname van de controle over een vervoermiddel waarin de verzekerde zich als passagier bevindt. Group Plus Zakelijke Reis 5/19 versie 2006/10

6 1.32 Advieskosten Redelijke honoraria en onkosten in rekening gebracht door adviseurs ingeschakeld door de maatschappij bij ontvoering, inclusief maar niet beperkt tot reiskosten, verblijfskosten, kosten voor gekwalificeerde interpretatie, communicatie en betaling aan informanten Cumulatie-limiet Het maximale bedrag dat de maatschappij zal uitbetalen als totaalbedrag onder deze en andere ongevallenverzekeringen uitgegeven door de maatschappij op naam van de verzekeringnemer, voor de lichamelijk letsels die alle verzekerden tezamen lijden in een ongeval of een serie van ongevallen, veroorzaakt door of als gevolg van dezelfde oorzaak, gebeurtenis of omstandigheid Aanvangspremie De premie die de verzekeringnemer bij de totstandkoming van de overeenkomst en in verband met een tussentijdse wijziging van de verzekering verschuldigd is Vervolgpremie De premie die de verzekeringnemer op elke premievervaldag en bij stilzwijgende verlenging van de verzekering verschuldigd wordt. ARTIKEL 2 ALGEMENE BEPALINGEN 2.1 Dekkingsomschrijving Deze verzekering geeft, tijdens de duur van de verzekering en binnen de grenzen beschreven in deze polis, dekking voor en tijdens zakenreizen in het buitenland, alsmede tijdens de reis naar de bestemming zodra de verzekerde zijn woning respectievelijk het bedrijf van de verzekeringnemer verlaat, en eindigt zodra de verzekerde in zijn woning respectievelijk het bedrijf van de verzekeringnemer terugkeert. De dekking krachtens deze verzekering eindigt in ieder geval voor een verzekerde op de 181ste dag van een aaneengesloten periode van reizen en/of verblijven in het buitenland, tenzij deze periode door onvoorziene vertraging buiten de wil van de verzekerde en de verzekeringnemer wordt overschreden; alsdan blijft de dekking van kracht tot het eerst mogelijke tijdstip van terugkeer. 2.2 Duur en einde van de verzekering De verzekering gaat in op de datum vermeld op het polisblad en wordt voortgezet voor een vaste periode van 12 maanden. De verzekering wordt telkens stilzwijgend verlengd met een periode van 12 maanden tenzij de maatschappij of de verzekeringnemer de verzekering tenminste 2 maanden voor het einde van een dergelijke periode bij aangetekende brief opzegt. 2.3 Premiebetaling De premie is verschuldigd op de premievervaldatum zoals vermeld op het polisblad. Indien de verzekeringnemer de aanvangspremie niet uiterlijk op de dertigste dag na ontvangst van het betalingsverzoek betaalt of weigert te betalen, wordt geen dekking verleend voor alle gebeurtenissen die nadien hebben plaatsgevonden, zonder dat een nadere ingebrekestelling door de maatschappij is vereist. Indien de verzekeringnemer de vervolgpremie weigert te betalen, wordt geen dekking verleend voor gebeurtenissen die nadien hebben plaatsgevonden. Indien de verzekeringnemer de vervolgpremie niet tijdig betaalt, wordt geen dekking verleend voor gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden vanaf de vijftiende dag nadat de verzekeraar de verzekeringnemer na de vervaldag schriftelijk heeft aangemaand en betaling is uitgebleven. De verzekeringnemer blijft gehouden de premie te voldoen. Onder deze verzekering wordt geen dekking verleend voor gebeurtenissen die plaatsvonden tijdens de periode waarin de verzekering werd onderbroken. 2.4 Toename risico Indien de verzekeringnemer zijn zakelijke activiteiten wijzigt ten opzichte van die welke hij bij de aanvang van de polis heeft opgegeven, dient hij dit direct aan de maatschappij mee te delen. In het geval dat dit een risicowijziging met zich meebrengt, behoudt de maatschappij zich het recht voor de premie en de verzekeringsvoorwaarden aan te passen. De verzekeringnemer heeft het recht de aangepaste premie en verzekeringsvoorwaarden te weigeren en de verzekering binnen 60 dagen vanaf het tijdstip waarop de wijziging hem is medegedeeld, op te zeggen. Group Plus Zakelijke Reis 6/19 versie 2006/10

7 2.5 Wijziging van premie- en/of voorwaarden De maatschappij heeft het recht de premie en/of voorwaarden van bepaalde verzekeringen en bloc te wijzigen. Behoort deze verzekering tot die groep, dan is de maatschappij gerechtigd de premie en/of voorwaarden van deze verzekering overeenkomstig die wijziging aan te passen en wel met ingang van de eerstvolgende premievervaldatum. De maatschappij stelt de verzekeringnemer tenminste 2 maanden voor de premievervaldatum schriftelijk in kennis van de wijziging. De verzekeringnemer wordt geacht hiermee te hebben ingestemd, tenzij deze de overeenkomst opzegt tegen de dag waarop de wijziging ingaat. In dit laatste geval eindigt de verzekering op de eerstvolgende premievervaldatum te uur. De mogelijkheid van opzegging geldt niet indien de wijziging een verlaging van de premie en/of een uitbreiding van de dekking inhoudt. 2.6 Opzegging in geval van molest De maatschappij en de verzekeringnemer kunnen elke molestdekking, in de zin van art. 64 lid 2 Wet toezicht verzekeringsbedrijf, opzeggen bij verwezenlijking van een dergelijk risico of bij dreiging van het ophanden zijn daarvan, met inachtneming van een termijn van zeven dagen. 2.7 Schademelding Zodra de verzekeringnemer of de tot uitkering gerechtigde van de verwezenlijking van een onder deze verzekeringsovereenkomst gedekt risico op de hoogte is, of behoort te zijn, is deze verplicht dit zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk aan de maatschappij te melden. 2.8 Overdracht De polis kan niet worden overgedragen tenzij schriftelijk anders overeengekomen met de maatschappij. 2.9 Bewijs vorderingen De verzekeringnemer of de verzekerde dient op eigen kosten alle redelijke en noodzakelijke bewijsstukken te bezorgen om een vordering te ondersteunen, hieronder begrepen maar niet beperkt tot: a. Rapport van post-mortem onderzoek b. Politierapport c. Property Irregularity Report (PIR) d. Originele factuur of kopie hiervan e. Schriftelijke bevestiging door reisbureau of verhuurder van de schadetoedracht. Een verzekerde dient zijn medewerking te verlenen aan medische onderzoeken met betrekking tot een vordering wanneer de maatschappij dit noodzakelijk acht Verplichtingen en bepalingen De verzekeringnemer en de verzekerden dienen te voldoen aan de verplichtingen en bepalingen gesteld in de polis. Indien de verzekeringnemer of de verzekerde dat niet doen, kan de maatschappij de uitkering verminderen met de schade die zij daaronder lijdt Fraude Indien de verzekeringnemer en/of de tot uitkering gerechtigde met het opzet de maatschappij te misleiden een vermelde verplichting niet is nagekomen of niet binnen redelijke termijn de maatschappij alle inlichtingen en bescheiden verschaft die voor laatstgenoemde van belang zijn om zijn uitkeringsplicht te beoordelen, vervalt het recht op uitkering, behoudens voor zover deze misleiding het verval van het recht op uitkering niet rechtvaardigt. Degene(n) (verzekeringnemer en/of de tot uitkering gerechtigde) die zich schuldig heeft gemaakt aan dergelijke misleiding, zal tevens de schade vergoeden die de maatschappij daardoor lijdt, welke schade de maatschappij ook kan verrekenen met een uitkering indien het de tot uitkering gerechtigde betreft Rente op uitkeringen De maatschappij betaalt geen rente op uit te betalen uitkeringen tenzij anders bepaald. Group Plus Zakelijke Reis 7/19 versie 2006/10

8 2.13 Schadebeperkingsplicht De verzekeringnemer en de verzekerden dienen zodra één van hen op de hoogte is of behoort te zijn van een ongeval of het ophanden zijn daarvan, naarmate hij/zij daartoe in de gelegenheid is en binnen redelijke grenzen, alle maatregelen te nemen die tot voorkoming of vermindering van de schade kunnen leiden, waaronder pogingen om bezittingen terug te krijgen die verloren zijn gegaan of ontvreemd zijn. De maatschappij vergoedt de kosten die verbonden zijn aan het nemen van de hiervoor bedoelde maatregelen en de schade aan zaken die daarbij worden ingezet Verjaring Een rechtsvordering tegen de maatschappij tot het doen van een uitkering verjaart door verloop van drie jaren na de aanvang van de dag, volgend op die waarop de tot uitkering gerechtigde met de opeisbaarheid daarvan bekend is geworden. De verjaring wordt gestuit door een schriftelijke mededeling waarbij op uitkering aanspraak wordt gemaakt. Een nieuwe verjaringstermijn begint te lopen met de aanvang van de dag, volgend op die waarop de maatschappij hetzij de aanspraak erkent, hetzij bij aangetekende brief ondubbelzinnig heeft medegedeeld de aanspraak af te wijzen onder eveneens ondubbelzinnige vermelding dat in geval van afwijzing de rechtsvordering verjaart door verloop van zes maanden Samenloop van verzekering Indien de aansprakelijkheid of schade die onder deze verzekering is gedekt, tevens is gedekt op andere polissen, al dan niet van oudere datum, of daaronder gedekt zou zijn indien onderhavige verzekering niet zou hebben bestaan, dan loopt onderhavige verzekering slechts als excedent boven de dekking die onder die andere polissen is verleend of zou zijn verleend indien de onderhavige verzekering niet zou hebben bestaan Subrogatie Indien de verzekerde terzake van door hem/haar geleden schade anders dan uit verzekering, vorderingen tot schadevergoeding op derden heeft, gaan die vorderingen bij wijze van subrogatie op de maatschappij over voor zover deze, al dan niet verplicht, die schade vergoedt. De verzekerde moet zich, nadat het risico zich heeft verwezenlijkt, onthouden van elke gedraging welke aan het recht van de maatschappij tegen die derden afbreuk doet Adres Kennisgevingen van de maatschappij aan de verzekeringnemer kunnen rechtsgeldig worden gedaan aan zijn laatste bij de maatschappij bekend adres of aan het adres van de tussenpersoon door wiens bemiddeling deze verzekering loopt Registratie persoonsgegevens De bij de aanvraag of bij het wijzigen van een verzekering verstrekte persoonsgegevens worden door de maatschappij verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van verzekeringsovereenkomsten en/of financiële diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relatie, met inbegrip van de voorkoming en bestrijding van fraude en het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand. Op deze verwerking van persoonsgegevens is de gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeringsbedrijf van toepassing. In deze gedragscode worden rechten en plichten van partijen bij de gegevensverwerking weergegeven. De volledige tekst van de gedragscode kan worden opgevraagd bij het informatiecentrum van het Verbond van Verzekeraars, Postbus 93450, 2509 AL Den Haag Toepasselijk recht en klachten Klachten en geschillen die betrekking hebben op de bemiddeling, totstandkoming en uitvoering van de verzekeringsovereenkomst kunnen worden voorgelegd aan de Directie van AIG Europe (Netherlands) N.V., Postbus 8606, 3009 AP Rotterdam. Wanneer het oordeel van de maatschappij voor de verzekeringnemer niet bevredigend is, kan deze zich wenden tot het Klachteninstituut Financiële dienstverlening (Kifid), Postbus 93257, 2509 AG Den Haag, tel fklacht/ Wanneer de verzekeringnemer geen gebruik wil maken van deze mogelijkheden, of de behandeling of uitkomst hiervan niet bevredigend vindt, kan de verzekeringnemer het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter. Hierop is het Nederlands recht van toepassing. Group Plus Zakelijke Reis 8/19 versie 2006/10

9 ARTIKEL 3 PERSOONLIJK ONGEVAL 3.1 Overlijden Indien de verzekerde overlijdt binnen de twee jaar na een ongeval, als rechtstreeks en enig gevolg van dat ongeval, wordt de op het polisblad vermelde verzekerde som uitgekeerd. De uitkering kan worden gedaan zodra het onderzoek door de maatschappij naar het ongeval, de doodsoorzaak en het verband tussen beide is afgesloten. Op deze uitkering worden alle bedragen in mindering gebracht die krachtens deze verzekering naar aanleiding van hetzelfde ongeval zijn uitgekeerd voor blijvende invaliditeit. 3.2 Blijvende invaliditeit In geval van blijvende invaliditeit door een ongeval, keert de maatschappij de hierna vermelde percentages van de voor blijvende invaliditeit geldende verzekerde som uit. De vaststelling van de mate van blijvende invaliditeit vindt plaats zodra redelijkerwijs vaststaat dat de toestand van de verzekerde vrijwel niet meer zal verbeteren of verslechteren, doch uiterlijk twee jaar na het ongeval. Mocht de verzekerde voor de vaststelling van het percentage zijn overleden, dan is de maatschappij geen uitkering voor de blijvende invaliditeit verschuldigd. Indien de verzekerde echter niet ten gevolge van het ongeval overlijdt, keert de maatschappij het bedrag uit dat zij naar redelijke verwachting wegens blijvende invaliditeit had moeten uitkeren indien de verzekerde niet zou zijn overleden. Om tot bepaling van het invaliditeitspercentage te komen, zal gebruik worden gemaakt van de volgende invaliditeitstaxe: Blijvend algeheel verlies of blijvende algehele onbruikbaarheid van: Invaliditeitspercentage: minstens een ledemaat 100% verlies van zicht 100% volledige verlamming 100% ongeneeslijke verstandsverbijstering 100% het spraakvermogen 100% het gehoor in beide oren 100% het gehoor in een oor 25% tast- of reukzin 10% een duim 30% een wijsvinger 20% een andere vinger 10% een grote teen 15% een andere teen 5% milt 5% nier 20% een schouder of een elleboog 25% een pols, heup, knie of enkel 20% een onderkaak door chirurgische behandeling 30% de rug of ruggegraat onder de nek zonder beschadiging van het ruggemerg 40% de nek of nekwervels zonder beschadiging van het ruggemerg 30% Bij gedeeltelijk blijvend verlies of gedeeltelijke blijvende onbruikbaarheid wordt een evenredig gedeelte van het voor algeheel verlies of algehele onbruikbaarheid aangegeven percentage naar rato van ernst uitgekeerd. Bij verlies of onbruikbaarheid van meerdere lichaamsdelen of organen door één of meer ongevallen, wordt nooit meer uitgekeerd dan de voor volledig blijvende invaliditeit geldende verzekerde som. Bij vaststelling van het percentage wordt de voor het ongeval bestaande duurzame vermindering van de validiteit in mindering gebracht. Group Plus Zakelijke Reis 9/19 versie 2006/10

10 Bij verlies of onbruikbaarheid van niet hierboven genoemde lichaamsdelen, organen etc., wordt het uitkeringspercentage gebaseerd op de algemeen in de medische wereld gebruikte taxe, in welk geval de verzekerde tevens de keuze kan kiezen uit: 1. geen rekening te houden met zijn arbeid; 2. wel rekening te houden met zijn eigen arbeid en werkzaamheden die hij voorafgaand aan het ongeval gewoonlijk verricht heeft; waarbij ook rekening zal worden gehouden met passende arbeid die in alle redelijkheid van hem gevergd zou mogen worden, gelet op zijn gebreken, krachten, bekwaamheden, opleiding en maatschappelijke positie. 3.3 Rentevergoeding Indien binnen een periode van 730 dagen na het ongeval de graad van blijvende invaliditeit om medische redenen niet kan worden vastgesteld, zal door de maatschappij aan de verzekerde een rente van 6% per jaar worden verleend over de alsnog uit te betalen invaliditeitsuitkering, te rekenen vanaf de 731ste dag. 3.4 Aanvullende dekkingen In de navolgende gevallen wordt een aanvullende uitkering verstrekt: Paraplegia & Quadriplegia In het geval van paraplegia of quadriplegia zal de volgende uitkering worden toegevoegd aan de uitkering voor blijvende invaliditeit: Paraplegia: Quadriplegia: Afhankelijke kinderen In het geval dat een uitkering wordt verleend voor dood door ongeval, wordt het uit te betalen bedrag verhoogd met per kind dat van de verzekerde afhankelijk is, tot maximaal 10% van de uitkering voor dood door ongeval Omscholingskosten In het geval dat een uitkering wordt verleend voor het verlies van een ledemaat of het verlies van zicht, betaalt de maatschappij de redelijke kosten voor het omscholen van de verzekerde tot aangepaste arbeid aan de verzekeringnemer terug, tot een maximum van Vervangingskosten In het geval dat een uitkering wordt verleend voor dood door ongeval, betaalt de maatschappij de redelijke wervingskosten voor de vervanging van de verzekerde aan de verzekeringnemer terug, tot een maximum Ziekenhuisopname De maatschappij betaalt de verzekerde 50 per opnamedag, met een maximum van 365 dagen, in het geval dat de verzekerde in het ziekenhuis is opgenomen als gevolg van een lichamelijk letsel door een ongeval Coma Indien een ongeval resulteert in de voortdurende bewusteloze staat van de verzekerde, betaalt de maatschappij 50 per opnamedag, voor een periode van maximaal 365 dagen. Deze uitkering wordt toegevoegd aan de uitkering voor ziekenhuisopname Cosmetische chirurgie Indien letsel als gevolg van een ongeval cosmetische chirurgie vereist, betaalt de maatschappij de kosten voor cosmetische chirurgie uitgevoerd of voorgeschreven door een arts, tot een maximum van en binnen een periode van 730 dagen vanaf de dag van het ongeval Psychologische ondersteuning Indien een ongeval resulteert in een te verwachten blijvende invaliditeit van meer dan 50%, betaalt de maatschappij de kosten voor professionele psychologische ondersteuning tot een maximum van 5.000, mits die binnen 3 maanden na de ongevalsdatum beginnen, voorgeschreven zijn door een arts en verband houden met het ongeval. Group Plus Zakelijke Reis 10/19 versie 2006/10

11 3.4.9 Persoonlijke bezittingen Indien een ongeval resulteert in onmiddellijke ziekenhuisopname, betaalt de maatschappij de schade aan en de kosten voor verloren, beschadigde of gestolen persoonlijke bezittingen als een direct gevolg van het ongeval, tot een maximum van Begrafeniskosten In het geval dat een uitkering wordt verleend voor dood door ongeval, betaalt de maatschappij de redelijke begrafenis- en crematiekosten tot een maximum van per verzekerde Whiplash De maatschappij betaalt een uitkering van maximaal 5% van het verzekerd bedrag vermeld op het polisblad, voor de gevolgen van een cervicale acceleratie of deceleratie trauma zonder medisch geobjectiveerde afwijkingen. De uitkering wordt gebaseerd op de richtlijnen van de Nederlandse Associatie voor Neurologie Veiligheidsgordel Indien een verzekerde als gevolg van een verkeersongeluk overlijdt en vaststaat dat hij een veiligheidsgordel droeg, wordt het uit te betalen bedrag verhoogd met Levensredder Indien een derde (niet een verzekerde of verzekeringnemer) lichamelijk letsel oploopt, terwijl hij het leven tracht te redden van een verzekerde, dat binnen twee jaar resulteert in de dood of blijvende invaliditeit van deze derde, betaalt de maatschappij die derde partij op basis van een verzekerd bedrag van De uitkering wordt uitbetaald naast een eventuele uitkering aan de verzekerde Huisaanpassing In het geval dat een verzekerde lichamelijk letsel oploopt door een ongeval en als gevolg hiervan aanpassingen aan zijn huis behoeft (inclusief maar niet beperkt tot de installatie van hellingen voor externe en interne rolstoeltoegang, interne leidrails, noodalarmsysteem en vergelijkbare invaliditeitshulpmiddelen) om dagelijkse handelingen uit te kunnen voeren (zoals wassen, koken, baden en aankleden) en in en rond zijn huis te kunnen verblijven, betaalt de maatschappij 80% van de aanvullende kosten voor dergelijke aanpassingen tot een maximum van 5.000, mits zulke aanpassingen worden verricht met de voorafgaande schriftelijke instemming van de maatschappij en de instemming hebben van de behandelend arts van de verzekerde. 3.5 Bijkomende bepalingen a. Indien een verzekerde wordt vermist en het na een gepaste tijdsduur redelijkerwijze valt aan te nemen dat overlijden heeft plaatsgevonden als gevolg van lichamelijk letsel opgelopen bij een ongeval, zal het verzekerd bedrag zoals vermeld op het polisblad worden uitbetaald. De begunstigde dient wel een overeenkomst te ondertekenen waarin staat dat wanneer later blijkt dat de verzekerde niet is overleden, elk betaald bedrag aan de maatschappij zal worden terugbetaald. b. Het verzekerd bedrag bij dood of blijvende invaliditeit van een verzekerd kind is beperkt tot Uitsluitingen De maatschappij betaalt geen uitkering wanneer het lichamelijk letsel of de dood verband houdt met: a. bewuste zelfverwonding, zelfmoord of een poging tot zelfmoord. b. Molest in (i) het land van woonplaats van de verzekerde of in (ii) Afghanistan, Tsjetsjenië, Irak, Noord- Korea en Somalië, tenzij schriftelijk anders bepaald en overeengekomen met de maatschappij. c. vliegen als piloot van een luchtvaarttuig. d. het gebruik door de verzekerde van niet door een arts voorgeschreven verdovende middelen. e. ziekte (anders dan voortvloeiende uit lichamelijk letsel door ongeval). De maatschappij betaalt geen uitkering als de verzekerde de leeftijd van 85 jaar heeft bereikt. Group Plus Zakelijke Reis 11/19 versie 2006/10

12 ARTIKEL 4 MEDISCHE KOSTEN EN HULPVERLENING 4.1 Dekking Medische kosten en onvoorziene reiskosten Indien een verzekerde tijdens een zakenreis ziek wordt of bij een ongeval gewond raakt, vergoedt de maatschappij de gemaakte, buitenlandse medische kosten en onvoorziene reiskosten die het rechtstreekse gevolg zijn van het ongeval of de ziekte, tot maximaal 365 dagen na de ongevalsdatum of de eerste ziektediagnose. Tandheelkundige kosten zijn enkel gedekt indien zij het gevolg zijn van klachten die onverwachts ontstonden tijdens de zakenreis of indien zij het gevolg zijn van een letsel door een ongeval tijdens de zakenreis. Voor verzekerden met Nederland als land van woonplaats, geldt als voorwaarde voor dekking dat de verzekerde rechten kan ontlenen aan een in Nederland gesloten ziektekostenverzekering. De dekking voor medische kosten die deze polis biedt, betreft uitsluitend die kosten die door toepassing van een vergoedingsmaximum, een uitsluiting of een beperking, anders dan de regeling voor samenloop van verzekeringen, niet door de hiervoor bedoelde ziektekostenverzekering worden vergoed Rechtstreekse betaling van medische kosten In voorkomend geval regelt AIG Assist dat de facturen van ziekenhuizen en klinieken over heel de wereld rechtstreeks worden betaald, zodat de verzekerde zijn geld of creditcard niet hoeft te gebruiken Medische kosten in het land van woonplaats Indien de verzekerde tijdens een zakenreis ziek wordt of door een ongeval gewond raakt en onmiddellijk na terugkeer naar het land van de woonplaats een verderdurende medische behandeling behoeft, betaalt de maatschappij de redelijke en noodzakelijke kosten van ziekenhuisverblijf tot een maximum van , voor zover de kosten binnen een jaar na de ongevalsdatum of de ziektediagnose zijn gemaakt Medisch transport Indien de verzekerde tijdens een zakenreis ziek wordt of door een ongeval gewond raakt, vergoedt de maatschappij de in het buitenland als gevolg van het ongeval of de ziekte gemaakte kosten voor medisch transport, tot maximaal 365 dagen vanaf de ongevalsdag of de eerste ziektediagnose Vervoer naar een ziekenhuis Indien de verzekerde tijdens een zakenreis ziek wordt of door een ongeval gewond raakt, organiseert en betaalt AIG Assist overeenkomstig het advies van zijn medische staf, het vervoer van de verzekerde naar een geschikter en beter uitgerust ziekenhuis. Naar gelang van de ernst van de omstandigheden zal de verzekerde vervoerd worden met een ambulancevliegtuig, een lijnvlucht, een ambulance, per trein eerste klas of enig ander transportmiddel, en indien nodig onder begeleiding van een medisch team dat over de nodige medische uitrusting beschikt. De medische staf van AIG Assist beslist, zo nodig in samenspraak met de plaatselijke behandelende arts, over de keuze van het transportmiddel en het ziekenhuis Repatriëring naar de woonplaats Indien de verzekerde tijdens een zakenreis ziek wordt of door een ongeval gewond raakt, organiseert en betaalt AIG Assist in voorkomend geval de repatriëring naar de woonplaats van de verzekerde zodra die in staat is het ziekenhuis te verlaten. De keuze voor repatriëring alsmede het meest geschikte transportmiddel worden door de medische staf van AIG Assist, zo nodig in samenspraak met de plaatselijke behandelende arts, gemaakt Vergoeding verblijfkosten Indien de verzekerde tijdens een zakenreis ziek wordt of door een ongeval gewond raakt, en de repatriëring van de verzekerde niet kan worden uitgevoerd, zijn toestand geen ziekenhuisopname rechtvaardigt en zijn verblijf buiten zijn woonplaats beëindigd is, worden de extra verblijfkosten tot de eerst mogelijke terugkeer vergoed Medische verwijzing Op verzoek van de verzekerde op zakenreis, verwijst AIG Assist hem naar een geschikt ziekenhuis, kliniek of tandarts voor kleine behandelingen. Group Plus Zakelijke Reis 12/19 versie 2006/10

13 4.1.9 Overkomst familielid Indien de verzekerde op zakenreis ziek wordt en/of in een ziekenhuis wordt opgenomen, zorgt AIG Assist er in overleg met de verzekerde, de arts, het ziekenhuis en de familieleden van de verzekerde voor dat een familielid hem kan bezoeken. Bovendien betaalt AIG Assist de kosten van dat familielied voor de reisdocumenten, het transport, het verblijf, een gids, een vertaler, taxi, telefoon en kinderopvang; gemaakt op advies van de medische staf van AIG Assist en binnen de beperkingen van de polis Opsporing en Redding Indien een verzekerde gewond raakt of ziek wordt tijdens een zakenreis, vergoedt de maatschappij tot maximaal de opsporings- en reddingskosten als gevolg van het ongeval of de ziekte, tot maximaal 365 dagen vanaf de ongevalsdag of de eerste ziektediagnose Repatriëring van het stoffelijk overschot In geval van overlijden van de verzekerde tijdens een zakenreis, organiseert en betaalt AIG Assist het transport van het stoffelijk overschot of de as, inclusief de noodzakelijke kist, en het transport van de persoonlijke bezittingen van de verzekerde naar de woonplaats Begrafeniskosten In geval van overlijden van de verzekerde tijdens een zakenreis worden de begrafeniskosten vergoed die in het buitenland worden gemaakt tot een maximum van Vervroegde terugkeer In geval van levensgevaar of overlijden van een familielid in de eerste of tweede graad van de verzekerde of zijn partner gedurende een zakenreis van deze verzekerde, organiseert en betaalt AIG Assist de terugkeer (vliegtuig economy class of trein eerste klas) naar de woonplaats van de verzekerde. De reiskosten van de verzekerde om weer terug te keren naar de reisbestemming worden vergoed als dit gebeurt binnen de periode van de oorspronkelijk voorgenomen reis Reisadvies Op verzoek van de verzekerde, geeft AIG Assist nuttige en relevante informatie in voorbereiding op de zakenreis, inclusief bank- en valutavoorschriften, gegevens voor het verkrijgen van visa, gezondheidsvoorschriften en wederzijdse verdragen Verwijzing Op verzoek van de verzekerde, verwijst AIG Assist hem/haar in noodsituaties naar een ambassade, consulaat of ander orgaan, inclusief een advocaat die de taal van het land spreekt, indien juridische bijstand noodzakelijk is Opsturen van medicatie Op verzoek van de verzekerde, helpt AIG Assist in noodsituaties bij het opsporen en versturen van medicijnen, contactlenzen, brillen, bloed of medische uitrusting, indien ter plaatse niet beschikbaar. AIG Assist betaalt de kosten voor het transport Doorsturen van berichten Op verzoek van de verzekerde, zorgt AIG Assist in noodsituaties voor het doorsturen van berichten aan familie en zakenpartners. AIG Assist betaalt de verzendingskosten Verloren documenten Op verzoek van de verzekerde, zorgt AIG Assist in noodsituaties voor hulp bij het vervangen van verloren of gestolen vervoersbewijzen, paspoorten of reisdocumenten Opsporing bagage Op verzoek van de verzekerde, zorgt AIG Assist in noodsituaties voor hulp bij het opsporen van verloren bagage Voorschieten van contant geld Op verzoek van de verzekerde, zorgt AIG Assist in noodsituaties voor hulp bij het vervangen van contant geld dat in het buitenland verloren is geraakt of gestolen. Elk contant bedrag wordt afgetrokken van latere betalingen onder deze polis of dient bij gebrek van dergelijke betalingen zo spoedig mogelijk aan de maatschappij te worden terugbetaald. Group Plus Zakelijke Reis 13/19 versie 2006/10

14 Onvoorzien oponthoud Indien de verzekerde onvoorzien oponthoud heeft gehad op weg naar het vertrekpunt bij aanvang of tijdens de zakenreis, houdt AIG Assist contact met de vervoerder, geeft advies, en indien nodig, treft zij regelingen voor de voortzetting van de reis. 4.2 AIG Assist De verzekeringnemer of de verzekerde dienen zo spoedig mogelijk contact op te nemen met AIG Assist, behoudens de voorvallen waarbij alleen ambulante medische kosten worden betaald. Telefoonnummer van AIG Assist: Vereiste informatie Bij een melding dient ten minste de volgende informatie aan AIG Assist te worden gegeven: a. De naam van de verzekerde en het nummer op de kaart van zijn Zakelijke Reisverzekering. b. Het telefoonnummer of faxnummer waarop de verzekerde kan worden bereikt. c. Het adres van de verzekerde in het buitenland. d. De aard van het voorval. e. De naam van de verzekeringnemer uur per dag AIG Assist zorgt voor een telefonische noodhulpdienst die, 24 uur per dag en 365 dagen per jaar, bemand is door meertalige hulpverleners die ervaring hebben met de procedures van ziekenhuizen en klinieken over heel de wereld Medische staf AIG Assist zorgt voor een team van hooggekwalificeerde medische adviseurs en verpleegkundigen, die beschikbaar zijn om mee te denken over wat de meest geschikte medische behandeling zou kunnen zijn. 4.3 Uitsluitingen Geen uitkering wordt verleend: a. wanneer een verzekerde tegen het advies van een arts in reist. b. wanneer het doel van de reis het verkrijgen van medische behandeling of medisch advies is. c. bij gebruik van niet door een arts voorgeschreven verdovende middelen door een verzekerde. d. bij zelfmoord, een poging tot zelfmoord of zelf toegebracht letsel. e. voor kosten verband houdend met zwangerschap of geboorte binnen een kalendermaand van de vermoedelijke geboortetijdstip. f. voor medische en bijkomende reiskosten die gedekt zijn op een andere verzekeringspolis of een nationale verzekering waar een verzekerde aanspraak op kan maken. g. bij molest in (i) het land van woonplaats van de verzekerde of in (ii) Afghanistan, Tsjetsjenië, Irak, Noord- Korea en Somalië, tenzij schriftelijk anders bepaald en overeengekomen met de maatschappij. ARTIKEL 5 PERSOONLIJKE BEZITTINGEN EN ZAKELIJKE UITRUSTING 5.1 Dekking Verlies, diefstal of beschadiging De maatschappij vergoedt de nieuwwaarde in geval van totaalverlies door verlies, diefstal of gehele beschadiging, of de reparatiekosten in geval van gedeeltelijke beschadiging, van de persoonlijke bezittingen en de zakelijke uitrusting van de verzekerde tijdens een zakenreis, tot een maximum van of het op het polisblad vermelde verzekerd bedrag. In het geval dat de reparatiekosten hoger uitvallen dan de nieuwwaarde wordt de vergoeding beperkt tot die nieuwwaarde. Group Plus Zakelijke Reis 14/19 versie 2006/10

15 5.1.2 Vertraging persoonlijke bezit De extra kosten die de verzekerde noodzakelijkerwijs moet maken tijdens een zakenreis door vertraagde aankomst van zijn/haar persoonlijke bezittingen op de luchthaven van bestemming in het buitenland, worden vergoed tot Onder dergelijke extra kosten worden verstaan de uitgaven voor essentiële en redelijke vervanging van benodigdheden, zoals toiletartikelen en kleding. Van vertraagde aankomst van bagage is sprake indien, tijdens de heenreis of een tussenreis, de persoonlijke bezittingen niet binnen 4 uur zijn aangekomen nadat de verzekerde de luchthaven van bestemming heeft bereikt. Uitsluitend vertragingen van vluchten van erkende, volgens een vaste en gepubliceerde dienstregeling vervoerende luchtvaartmaatschappij, worden in aanmerking genomen. In geval van blijvend verlies wordt de vergoeding voor vertraging in mindering gebracht op de totale vergoeding Verlies of beschadiging van reisdocumenten Indien de verzekerde tijdens een zakenreis zijn paspoort, visa, geld, tickets of andere noodzakelijke reispapieren verliest of deze worden beschadigd, vergoedt de maatschappij de redelijke en noodzakelijke extra reis- en verblijfskosten die de verzekerde maakt om deze te vervangen tot een maximum van Geld en geldwaarden De maatschappij vergoedt schade door diefstal van geld en geldwaarden, of als gevolg van frauduleus gebruik van betaalkaarten, gedurende een zakenreis tot een maximum van Deviezen en reischeques die voor een zakenreis zijn aangeschaft, zijn gedekt vanaf het moment van verkrijgen en ten hoogste 120 uur vóór het begin van de zakenreis, en tot op het moment van afgifte of verzilvering en ten laatste 120 uur na terugkeer van de zakenreis. 5.2 Uitsluitingen a. Voor elk object dat op meer dan wordt getaxeerd, zijn de eerste 25% van elk bedrag hoger dan van de dekking uitgesloten. De 25% wordt toegepast tot de nieuwwaarde van het object of tot het verzekerde bedrag wanneer dit minder is. b. De eerste 25% van de nieuwwaarde in geval van zakelijke uitrusting. c. Verlies of beschadiging: I. van glas, porselein of andere fragiele voorwerpen, tenzij er sprake is van brand in, diefstal van of een ongeval met het vervoermiddel waarin zij werden getransporteerd. II. veroorzaakt door mot, ongedierte, slijtage, atmosferische of klimatologische omstandigheden, krassen of schrammen. III. veroorzaakt door mechanisch of elektronisch falen of defect. IV. veroorzaakt door reiniging, verven, restauratie, reparatie of zelf aangebrachte veranderingen. V. veroorzaakt door vertraging, inbeslagneming of confiscatie door een overheid. VI. aan voertuigen, accessoires of onderdelen hiervan. VII. van persoonlijk bezit dat als vracht op basis van een vervoersdocument is verzonden. d. Molest in (I) het land van woonplaats van de verzekerde of in (II) Afghanistan, Tsjetsjenië, Irak, Noord- Korea en Somalië, tenzij anders bepaald en schriftelijk overeengekomen door de maatschappij. e. Schade door verlies of diefstal van een betaal-, debet- of privé-kaart, dat resulteerde in frauduleus gebruik; tenzij de verzekeringnemer of een verzekerde heeft voldaan aan alle voorwaarden waaronder de kaart werd uitgegeven. ARTIKEL 6 ANNULERING, REISONDERBREKING, VERTRAGING EN VERVANGING 6.1 Dekking Annulering en reisonderbreking De maatschappij vergoedt een bedrag van maximaal of het verzekerde bedrag vermeld op het polisblad, wanneer een zakenreis gedurende de looptijd van de verzekering geannuleerd, bekort of gewijzigd dient te worden als direct gevolg van een oorzaak buiten de macht van de verzekeringnemer of de verzekerde om. Indien de zakenreis vóór het vertrek dient te worden geannuleerd, betaalt de maatschappij alle kosten die betaald zijn of betaald moeten worden voor het transport en het verblijf, voor zover die op niemand kunnen worden verhaald. Group Plus Zakelijke Reis 15/19 versie 2006/10

16 Indien de zakenreis bekort dient te worden na het vertrek, betaalt de maatschappij alle kosten die betaald zijn of betaald moeten worden voor het transport of het verblijf en verband houden met de periode na de bekorting, voor zover die op niemand kunnen worden verhaald. Indien vooraf geboekte zakenreisvoorzieningen gewijzigd dienen te worden na het vertrek, vergoedt de maatschappij de daaraan verbonden extra reis- en verblijfskosten, voor zover die op niemand kunnen worden verhaald en noodzakelijk zijn om het de verzekerde mogelijk te maken de zakenreis te vervolgen of terug te keren naar de woonplaats Reisvertraging Indien het vertrek van het vliegtuig, het schip of de trein waarmee de verzekerde naar zijn bestemming reist aan het begin of het einde van een zakenreis, vertraagd is door een staking, een industriële actie, slechte weersomstandigheden of mechanisch defect aan het vervoersmiddel, vergoedt de maatschappij 75 per vertraagd uur volgend op 4 uur vertraging, met een maximum van Vervanging van een medewerker Indien een zakenreis na het vertrek bekort dient te worden als gevolg van een oorzaak buiten de macht van de verzekeringnemer of een verzekerde om, zullen de daardoor veroorzaakte extra reis- en verblijfskosten worden vergoed die op niemand kunnen worden verhaald, tot maximaal of het verzekerde bedrag zoals vermeld op het polisblad. Gedekt zijn de kosten: a. verbonden aan het terugkeren van de verzekerde naar de woonplaats, b. verbonden aan het sturen van een vervanger om de noodzakelijke taken van verzekerde over te nemen of om de verzekerde, indien noodzakelijk voor de voltooiing van de zakenreis, de reis te laten hervatten. 6.2 Uitsluitingen Geen dekking wordt verleend indien een zakenreis wordt geannuleerd, onderbroken of gewijzigd ingevolge: a. een beslissing van de verzekeringnemer of de verzekerde, indien dit niet het gevolg is van een oorzaak buiten de macht van de verzekeringnemer of de verzekerde om. b. ontslag of beëindiging van de arbeidsovereenkomst van de verzekerde binnen 31 dagen voorafgaande aan een geboekte zakenreis of tijdens de zakenreis. c. de financiële omstandigheden van de verzekeringnemer of een verzekerde. d. het niet uitvoeren van het contract door een leverancier (of hun agent) van transport of verblijfdiensten. e. voorschriften van een overheidsinstelling. f. staking, werkonderbreking, stipheidsactie, mechanisch defect of falen van transportmiddelen; behalve wanneer het vertrek van een schip, vliegtuig of trein waarmee de verzekerde geboekt is om te reizen met ten minste 24 uur is vertraagd, tenzij er voor de oorzaak van de vertraging reeds werd gewaarschuwd vóórdat de zakenreis werd geboekt. g. een verzekerde die tegen het advies van een arts in reist of probeert te reizen of reist met het verkrijgen van een medische behandeling als doel. h. het niet volgens het reisplan inchecken van de verzekerde, tenzij dit inchecken niet mogelijk was door een staking of arbeidsgeschil, of i. een vervoerverbod, vliegverbod of rijverbod dat is opgelegd door een havenbeheerder, een luchtvaartautoriteit, een spoorbeheerder of een andere overheidsinstantie. j. het gebruik of bezit van niet door een arts voorgeschreven verdovende middelen. k. zelfmoord, een poging tot zelfmoord of een zichzelf toegebracht letsel. l. zwangerschap of geboorte binnen een kalendermaand van de vermoedelijke geboortedatum. m. molest in (I) het land van woonplaats van de verzekerde of in (II) Afghanistan, Tsjetsjenië, Irak, Noord- Korea en Somalië, tenzij schriftelijk overeengekomen door de maatschappij. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal de maatschappij in een verzekeringsjaar niet meer betalen dan voor alle verzekerden tezamen. Group Plus Zakelijke Reis 16/19 versie 2006/10

17 ARTIKEL 7 RECHTSBIJSTAND 7.1 Dekking Rechtsbijstand De maatschappij zal aan de verzekeringnemer en een verzekerde de kosten van rechtsbijstand vergoeden, tot maximaal , die worden gemaakt voor verhaal door of namens de verzekerde op een derde partij die lichamelijk letsel aan, ziekte van of de dood van de verzekerde heeft veroorzaakt tijdens een zakenreis Hechtenis In het geval dat de verzekerde tijdens een zakenreis in het buitenland in hechtenis wordt genomen of genomen dreigt te worden, betaalt de maatschappij de kosten van een buitenlandse advocaat tot een maximum van Borgsom In het geval dat de verzekerde tijdens een zakenreis in het buitenland in hechtenis wordt genomen of genomen dreigt te worden, betaalt de maatschappij de borgsom tot een maximum van De verzekerde dient de borgsom terug te betalen binnen 3 maanden vanaf de datum van betaling, of direct in het geval van terugbetaling door de autoriteiten of indien de waarborgsom verbeurd wordt verklaard door het niet verschijnen voor de rechtbank, tenzij dat laatste redelijkerwijs niet verlangd kon worden van de verzekerde. 7.2 Bepalingen a. De maatschappij dient vooraf in te stemmen met het voorgenomen verhaal. Deze toestemming wordt gegeven indien de verzekerde de maatschappij ervan kan overtuigen dat: I. er redelijke gronden bestaan voor het nemen van het voorgenomen verhaal en, II. dat de kosten van rechtsbijstand redelijk zullen zijn. De maatschappij houdt rekening met de opinie van de door de verzekerde ingeschakelde belangenbehartiger en haar eigen adviseurs. Indien de maatschappij instemt, vergoedt de maatschappij de redelijke kosten die de verzekerde gemaakt heeft om dergelijke opinie te verkrijgen. b. Alle vorderingen en gerechtelijke procedures, inclusief elk hoger beroep voortvloeiend uit dezelfde gebeurtenis of omstandigheden, zullen worden beschouwd als een enkele vordering. c. Indien de verhaalsactie met succes wordt afgerond, zullen alle kosten van rechtsbijstand die geheel of ten dele worden vergoed, aan de maatschappij toekomen tot maximaal het bedrag dat door de maatschappij is vergoed. 7.3 Uitsluitingen Er is geen dekking voor kosten van rechtsbijstand: a. ingevolgde geweldsmisdrijf, vermogensmisdrijf of overtreding van narcoticawetgeving door de verzekerde. b. voor een vordering tegen een reisagent, touroperator, verzekeringsmaatschappij of hun agenten,. c. voor een vordering tegen de verzekeringnemer, de maatschappij of welke organisatie of persoon dan ook die betrokken is bij het opstellen van deze verzekering. d. voortkomende uit molest in (i) het land van woonplaats van de verzekerde of in (ii) Afghanistan, Tsjetsjenië, Irak, Noord-Korea en Somalië, tenzij bepaald en schriftelijk overeengekomen door de maatschappij. ARTIKEL 8 PERSOONLIJKE AANSPRAKELIJKHEID 8.1 Dekking De maatschappij verzekert de wettelijke aansprakelijkheid van de verzekerde tijdens een zakenreis, die ontstond als gevolg van het per ongeluk: a) toebrengen van lichamelijk letsel, ziek maken of doden van een derde persoon, of b) beschadigen van zaken die in eigendom toebehoren aan een derde persoon, tot een maximum van , hetgeen een totaallimiet is voor alle verzekerden voor alle verliezen onder deze polis die zich voordoen gedurende elk verzekeringsjaar. De partner van de verzekerde, de kinderen en de verzekeringnemer worden niet als derde persoon in aanmerking genomen. De maatschappij vergoedt ook de redelijke kosten van rechtsbijstand die de verzekerde maakt in verband met een gedekte vordering van een derde persoon, mits het voeren van het verweer en het maken van de kosten vooraf schriftelijk zijn goedgekeurd door de maatschappij. Group Plus Zakelijke Reis 17/19 versie 2006/10

18 8.2 Bepalingen a. De verzekerde zal geen aansprakelijkheid erkennen, noch een voorstel, belofte of uitbetaling maken, zonder de voorafgaande schriftelijk toestemming van de maatschappij. b. De maatschappij neemt, wanneer zij dit nodig acht, de verdediging van een vordering tegen de verzekerde over, en kan dan op naam van de verzekerde procederen. De maatschappij is daarbij gerechtigd schikkingen met derden te treffen. c. De verzekerde geeft de maatschappij alle ondersteuning en levert de maatschappij alle hem beschikbare informatie en documenten. 8.3 Uitsluitingen Geen dekking wordt verleend voor aansprakelijkheid die voortvloeit uit: a. lichamelijk letsel, ziekte of overlijden van een persoon die een arbeidsovereenkomst, een servicecontract of een leercontract heeft met de verzekeringnemer of de verzekerde, voor zover het letsel voortkomt uit werkzaamheden voor de verzekeringnemer of de verzekerde. b. direct, indirect of in samenhang met: I. een mechanisch aangedreven voertuig, vliegtuig of watervoertuig. II. eigendom, bezit of gebruik van grond, gebouwen, onroerend goed of caravans, tenzij die worden gebruikt als tijdelijke woonplaats. III. een opzettelijke, kwaadwillige of onrechtmatige handeling. IV. het uitvoeren van een vorm van handel, of het uitoefenen van een beroep of bedrijf. V. een vorm van snelheidswedstrijden. c. het ongewild verliezen of beschadigen van eigendom dat behoort aan, aan de zorg is toevertrouwd van, onder het toezicht of het beheer staat van de verzekeringnemer, een verzekerde, een werknemer van hen, een lid van de familie of het huishouden van een verzekerde. d. een clausule in een contract, tenzij de verzekerde ook aansprakelijk zou zijn indien de clausule niet bestond. e. handelen of nalaten gedurende een periode dat de verzekerde onder invloed was van of beïnvloed werd door niet door een arts voorgeschreven verdovende middelen, alcohol, of oplosmiddelen, dan wel krankzinnig was. f. elke vordering die voortkomt uit of verband houdt met een geslachtsziekte, een seksueel overdraagbare ziekte, Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) of een AIDS-gerelateerde gezondheidstoestand. g. molest in (I) het land van woonplaats van de verzekerde of in (II) Afghanistan, Tsjetsjenië, Irak, Noord- Korea en Somalië, tenzij schriftelijk overeengekomen met de maatschappij. ARTIKEL 9 KAPING, ONTVOERING OF ONRECHTMATIGE HECHTENIS 9.1 Dekking De maatschappij betaalt 400 voor elke volledige dag dat een verzekerde tijdens een zakenreis gedwongen wordt vastgehouden als gevolg van kaping, ontvoering of onrechtmatige hechtenis, tot een maximum van Bovendien betaalt de maatschappij de advieskosten bij ontvoering voor losgeld tijdens een zakenreis, tot maximaal Bepalingen De verzekeringnemer, de verzekerde of een vertegenwoordiger van één van hen, dient zo snel mogelijk contact op te nemen met de Nood Crisis Helplijn in geval van een dergelijke kaping, ontvoering of onrechtmatige hechtenis. In het tegengestelde geval worden de kosten eventueel niet vergoed. Nood Crisis Helplijn: Hele wereld, tenzij Verenigde Staten Group Plus Zakelijke Reis 18/19 versie 2006/10

19 9.3 Uitsluitingen Er wordt geen dekking verleend in geval van: a. frauduleuze, oneerlijke of criminele handelingen van de verzekeringnemer, een verzekerde of een handlanger. De uitsluiting is niet van toepassing op de betaling van losgeld in een situatie waarin de plaatselijke autoriteiten dergelijke betaling als wederrechtelijk hebben gekwalificeerd. b. een verzekerde van wie de ontvoeringverzekering in het verleden werd geannuleerd of afgewezen. c. een kaping, ontvoering of onrechtmatige hechtenis in het land van woonplaats van de verzekerde d. een ontvoering voor losgeld die plaatsvindt in Colombia, Mexico, Irak, Nigeria en de Filipijnen. e. molest in Afghanistan, Tsjetsjenië, Irak, Noord-Korea en Somalië, tenzij bepaald en schriftelijk overeengekomen door de maatschappij. ARTIKEL 10 POLITIEKE EVACUATIE 10.1 Dekking De maatschappij vergoedt de kosten van evacuatie, tot een bedrag van of het verzekerde bedrag vermeld op het polisblad, per verzekeringsjaar voor alle verzekerden Bepalingen Evacuatie De dekking geldt voor de volgende onzekere gebeurtenissen, voor zover die tijdens een zakenreis plaatsvinden buiten de macht van de verzekeringnemer en de verzekerde om, en die de onmiddellijke evacuatie van de verzekerde vereisen: a. een verzekerde wordt verbannen of persona non-grata verklaard door de autoriteiten van de erkende regering van een gastland; of b. de bevoegde autoriteiten vaardigen een advies tot evacuatie uit omwille van politieke of militaire activiteiten in of waarbij een gastland betrokken is, binnen 10 dagen voorafgaande aan de evacuatie Kosten van evacuatie Redelijke en onvermijdelijke kosten gemaakt door de verzekeringnemer of de verzekerde voor de evacuatie van de verzekerde naar de dichtstbijzijnde veilige plaats en voor de repatriëring van de verzekerde naar zijn/haar land van woonplaats. Dit omvat ook de redelijke transport- en verblijfkosten gemaakt door de verzekeringnemer en de verzekerde gedurende de evacuatie tot een maximale periode van twee dagen Advies Onder advies wordt in dit art. 10 verstaan: Een formele aanbeveling van de bevoegde autoriteiten aan de verzekerde of aan een groep van personen waaronder de verzekerde, om het gastland te verlaten Bevoegde autoriteiten Onder bevoegde autoriteiten wordt in dit art. 10 verstaan: Het ministerie van Buitenlandse Zaken of een vergelijkbare autoriteit van het land waar de verzekeringnemer zijn hoofdvestiging heeft Gastland Elk land waarnaar de verzekerde een zakenreis onderneemt in dienst is van de verzekeringnemer, met uitzondering van het land van woonplaats Uitsluitingen Er wordt geen dekking verleend voor evacuatiekosten: a. waarvoor de verzekeringnemer als werkgever aansprakelijk is of die de verzekeringnemer moet dragen krachtens wetgeving in verband met werkloosheid, ziektekosten, verzuim of arbeidsongeschiktheid. b. voortkomend uit frauduleuze, oneerlijke of criminele handeling, en begaan of gepoogd te begaan door een verzekeringnemer, verzekerde of een gemachtigd vertegenwoordiger van één van hen, alleen of in komplot met anderen handelend. c. voortkomend uit: I. schending van de wetten van het gastland door de verzekeringnemer of door een verzekerde. II. het niet in het bezit hebben van geldige reisdocumenten en visa door de verzekerde. III. schuld, insolventie, zakelijk falen, uitoefening van enig retentierecht of zekerheidsrecht of een andere financiële oorzaak. d. voortkomend uit ziekte, overlijden of een letsel van een verzekerde. Group Plus Zakelijke Reis 19/19 versie 2006/10

ALGEMENE VOORWAARDEN GROUP PLUS COLLECTIEVE ONGEVALLENVERZEKERING

ALGEMENE VOORWAARDEN GROUP PLUS COLLECTIEVE ONGEVALLENVERZEKERING ALGEMENE VOORWAARDEN GROUP PLUS COLLECTIEVE ONGEVALLENVERZEKERING Group Plus Collectieve ongevallenverzekering 1/10 versie 2006/10 ALGEMENE VOORWAARDEN GROUP PLUS COLLECTIEVE ONGEVALLENVERZEKERING Artikel

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Gezinsongevallenverzekering

Bijzondere voorwaarden Gezinsongevallenverzekering Versie P1P00 Bijzondere voorwaarden Gezinsongevallenverzekering 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Verzekerden zijn indien van toepassing: 1.1.1 de verzekeringnemer; 1.1.2 diens echtgeno(o)t(e) of partner, met

Nadere informatie

N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij

N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven en Beroepen Artikel 1: Verzekerden Verzekerden krachtens deze verzekering zijn: - de verzekeringnemer (met wie de verzekering is aangegaan),

Nadere informatie

Rubriek Ongevallenverzekering inzittenden (OVI)

Rubriek Ongevallenverzekering inzittenden (OVI) Polisvoorwaardenblad 356-00 Rubriek Ongevallenverzekering inzittenden (OVI) Deze Rubriek is uitsluitend van toepassing indien hiernaar in de polis wordt verwezen. Artikel 529-20.1504 Datum 1 april 2015

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. AutoTopPolis ATPAV2009

Algemene voorwaarden. AutoTopPolis ATPAV2009 Algemene voorwaarden AutoTopPolis ATPAV2009 Algemene voorwaarden AutoTopPolis ATPAV2009 1 / 6 INHOUDSOPGAVE Algemene Voorwaarden Bladzijde Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Betaling en terugbetaling

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Omvang van de dekking. Algemene uitsluitingen en beperkingen

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Omvang van de dekking. Algemene uitsluitingen en beperkingen VOORWAARDEN Algemene voorwaarden Schadeverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model TE 03.2.40 B INHOUD Artikel 1 Begripsomschrijving Artikel 2 Omvang van de dekking 1 Vergoeding van schade

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN ONGEVALLEN VOOR HET GEZIN

BIJZONDERE VOORWAARDEN ONGEVALLEN VOOR HET GEZIN BIJZONDERE VOORWAARDEN ONGEVALLEN VOOR HET GEZIN Deze Bijzondere Voorwaarden maken één geheel uit met de Algemene Voorwaarden en hebben betrekking op de rubriek Ea Ongevallen voor het Gezin. Deze Bijzondere

Nadere informatie

P cl. 22 ja cn Z BIJZONDERE VOORWAARDEN VAKANTIE-ONGEVALLEN VOOR HET GEZIN. Begripsomschrijvingen

P cl. 22 ja cn Z BIJZONDERE VOORWAARDEN VAKANTIE-ONGEVALLEN VOOR HET GEZIN. Begripsomschrijvingen BIJZONDERE VOORWAARDEN VAKANTIE-ONGEVALLEN VOOR HET GEZIN Deze Bijzondere Voorwaarden maken één geheel uit met de Algemene Voorwaarden en hebben betrekking op de rubriek Eb Vakantie-Ongevallen voor het

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden

Bijzondere Voorwaarden Bijzondere Voorwaarden Ongevallen Inzittenden 2 Bijzondere verzekeringsvoorwaarden Ongevallen inzittendenverzekering Versie B2012.1 Deze verzekeringsvoorwaarden geven - in aanvulling op of in afwijking

Nadere informatie

Luyten Voordeel Pakket

Luyten Voordeel Pakket GOV - LVP Bijzondere voorwaarden Gezinsongevallenverzekering Luyten Voordeel Pakket Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

ander licht op de zaak

ander licht op de zaak Ongevallenverzekering ZW-ON-01 Dit zijn de Bijzondere voorwaarden van de Ongevallenverzekering. Met deze verzekering ontvangt u een uitkering bij overlijden of blijvende invaliditeit door een ongeval.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN GROUP PLUS ZAKELIJKE REISVERZEKERING

ALGEMENE VOORWAARDEN GROUP PLUS ZAKELIJKE REISVERZEKERING 1 ALGEMENE VOORWAARDEN GROUP PLUS ZAKELIJKE REISVERZEKERING Group Plus Zakelijke Reisverzekering versie 2010/01 1/20 2 ALGEMENE VOORWAARDEN GROUP PLUS ZAKELIJKE REISVERZEKERING Artikel Omschrijving Pagina

Nadere informatie

Ongevallen Inzittenden verzekering

Ongevallen Inzittenden verzekering Ongevallen Inzittenden verzekering Bijzondere Voorwaarden OI15 Inhoudsopgave I Algemeen 4 1.1 Welke voorwaarden gelden? 4 1.2 Wat bedoelen wij met: 4 II Verzekering 5 2.1 Wie is verzekerd? 5 2.2 Waar

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN GROUP PLUS ZAKELIJKE REISVERZEKERING. Algemene Voorwaarden Group Plus Zakelijke Reisverzekering versie 2010/01 1/19

ALGEMENE VOORWAARDEN GROUP PLUS ZAKELIJKE REISVERZEKERING. Algemene Voorwaarden Group Plus Zakelijke Reisverzekering versie 2010/01 1/19 1 ALGEMENE VOORWAARDEN GROUP PLUS ZAKELIJKE REISVERZEKERING Group Plus Zakelijke Reisverzekering versie 2010/01 1/19 2 ALGEMENE VOORWAARDEN GROUP PLUS ZAKELIJKE REISVERZEKERING Artikel Omschrijving Pagina

Nadere informatie

Personenautoverzekering

Personenautoverzekering Polis Home 1 (Polis) Personenautoverzekering Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Begripsomschrijvingen Premie Wijziging van premies en/of Aanmelding van schade

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Personenautoverzekering Tesla Ongevallen Inzittenden

Bijzondere Voorwaarden Personenautoverzekering Tesla Ongevallen Inzittenden Bijzondere Voorwaarden Personenautoverzekering Tesla Ongevallen Inzittenden 1. Voorwaarden Deze Bijzondere Voorwaarden Personenautoverzekering Tesla Ongevallen Inzittenden zijn onlosmakelijk verbonden

Nadere informatie

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering Voorwaardenblad 320-91 Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering Algemene voorwaarden Artikel 17-21.1504 Datum 1 april 2015 pagina 1 Begripsomschrijvingen 3 1.1 Polisblad 3 1.2 Motorrijtuig 3 1.3 Schadegeval 3

Nadere informatie

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering Algemene Home 1 Algemene Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Begripsomschrijvingen Premie Wijziging van premies en/of Aanmelding

Nadere informatie

Kruidvat Ongevallenverzekering. Bijzondere Voorwaarden. nr. 2010K-OV

Kruidvat Ongevallenverzekering. Bijzondere Voorwaarden. nr. 2010K-OV Kruidvat Ongevallenverzekering Bijzondere Voorwaarden nr. 2010K-OV Inhoudsopgave Deze Bijzondere Voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden nr. 2010K en hebben betrekking op de Ongevallenverzekering

Nadere informatie

IAK Zakenpakket. Rubriek ZA. Voorwaarden. Collectieve zakenreisverzekering 01/2013

IAK Zakenpakket. Rubriek ZA. Voorwaarden. Collectieve zakenreisverzekering 01/2013 IAK Zakenpakket Rubriek ZA. Voorwaarden Collectieve zakenreisverzekering 01/2013 Inhoudsopgave I Rubriek ZA, voorwaarden 4 Voorwaarden Collectieve zakenreisverzekering 01/2013 4 1 Definities 4 2 Algemene

Nadere informatie

TANDARTSKOSTEN TANDEN ZORG POLIS (T 2002.02) INHOUDSOPGAVE

TANDARTSKOSTEN TANDEN ZORG POLIS (T 2002.02) INHOUDSOPGAVE TANDARTSKOSTEN TANDEN ZORG POLIS (T 2002.02) INHOUDSOPGAVE artikel onderwerp 1 begripsomschrijvingen 2 dekking 2.1 strekking van de verzekering 2.2 grondslag van de verzekering 2.3 dekkingsgebied 2.4 dekking

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bedrijven Pakket AVS06

Algemene Voorwaarden Bedrijven Pakket AVS06 Bedrijven Pakket AVS06 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 2.1 Artikel 2.2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 4.1 Artikel 4.2 Artikel 4.3 Artikel 4.4 Artikel 4.5 Artikel 4.6 Artikel 5 Artikel 5.1 Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Operationele Techniek Verzekering

Algemene Voorwaarden Operationele Techniek Verzekering Algemene Voorwaarden Operationele Techniek Verzekering OTV ALG MINT 2015 Inhoudsopgave 1 Definities, meervoud en sanctiewetgeving 3 2 Grondslag 3 3 Automatische bijverzekering 3 4 Verplichtingen van verzekerde

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Ongevallen Inzittendenverzekering

Algemene Voorwaarden. Ongevallen Inzittendenverzekering Ongevallen Inzittendenverzekering Ongevallen Inzittendenverzekering versie 2010/07 1/11 ALGEMENE VOORWAARDEN ONGEVALLEN INZITTENDENVERZEKERING Artikel Omschrijving Pagina 1 DEFINITIES 3 2 ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden. SOP06/711 Eigendommenverzekering voor leerlingen

Verzekeringsvoorwaarden. SOP06/711 Eigendommenverzekering voor leerlingen Verzekeringsvoorwaarden SOP06/711 Eigendommenverzekering voor leerlingen Inhoudsopgave 1 Begripsomschrijvingen... 1 2 Omvang der verzekering... 1 3 Dekking... 1 4 Verzekeringsgebied... 1 5 Uitsluitingen...

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Collectieve ongevallenverzekering evenementen. dv COE 0312W

Polisvoorwaarden. Collectieve ongevallenverzekering evenementen. dv COE 0312W Polisvoorwaarden Collectieve ongevallenverzekering evenementen Dit zijn de polisvoorwaarden van de Collectieve ongevallenverzekering evenementen. U vindt hier wanneer verzekerden of hun erfgenamen recht

Nadere informatie

OFFERTE (MANTEL) REIS- EN ONGEVALLENVERZEKERING

OFFERTE (MANTEL) REIS- EN ONGEVALLENVERZEKERING OFFERTE (MANTEL) REIS- EN ONGEVALLENVERZEKERING Offerte Verzekeringnemer Ingangsdatum Geldigheidduur offerte Leden NVKL (Nader) 3 maanden na afgifte Einddatum 1 januari 2012 Contractsduur Premievervaldag

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Schadeverzekering inzittenden

Algemene voorwaarden Schadeverzekering inzittenden Algemene voorwaarden Schadeverzekering inzittenden Model F8306.01 Inhoudsopgave: Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren

Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren Artikel 1: Verzekerden Verzekerden krachtens deze verzekering zijn: - de verzekeringnemer (met wie de verzekering is aangegaan); -

Nadere informatie

Group Plus World Business Card HOE REAGEREN BIJ SCHADE? contact.be@aig.com

Group Plus World Business Card HOE REAGEREN BIJ SCHADE? contact.be@aig.com 1/ 5 Hierbij, op pagina 2 uw verzekeringspas geldig voor al uw verplaatsingen naar het buitenland gedurende de verzekerde periode. We wensen u een aangenaam en veilig verblijf. Hoe te reageren bij schade?

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Particulier 2015. Wat vindt u waar? Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Algemene voorwaarden Particulier 2015. Wat vindt u waar? Artikel 1. Begripsomschrijvingen Wat vindt u waar? Artikel 1. Begripsomschrijvingen Artikel 2. Betaling en terugbetaling van premie 2.1 Premiebetaling 2.2 Terugbetaling van premie Artikel 3. Wijziging van premie en/of voorwaarden Artikel

Nadere informatie

Reis- & Annuleringsverzekering

Reis- & Annuleringsverzekering Reis- & Annuleringsverzekering Wat is wel en niet gedekt door deze reisverzekering? Wat is een reisverzekering? Deze verzekering vergoedt schade als je op reis bent of als je de reis moet annuleren. De

Nadere informatie

Gezinsongevallenverzekering

Gezinsongevallenverzekering Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Gezinsongevallenverzekering Verzekeringsvoorwaarden GO 07 S1644.75 Inhoud Art. 1 Dekking Art. 2 Begunstigden Art. 3 Uitsluitingen Art. 4 Uitkering bij overlijden

Nadere informatie

IAK Zakenpakket. Rubriek OA. Voorwaarden. Collectieve ongevallenverzekering 01/2013

IAK Zakenpakket. Rubriek OA. Voorwaarden. Collectieve ongevallenverzekering 01/2013 IAK Zakenpakket Rubriek OA. Voorwaarden Collectieve ongevallenverzekering 01/2013 Inhoudsopgave I Rubriek OA, Voorwaarden 4 Voorwaarden Collectieve ongevallenverzekering 01/2013 4 1 Definities 4 2 Algemene

Nadere informatie

Permanente annuleringsverzekering

Permanente annuleringsverzekering V E R Z E K E R I N G S M A A T S C H A P P I J N. V. Permanente annuleringsverzekering Versie 2009.1 1 Postbus 362 3300 AJ Dordrecht T: 078-632 75 75 F: 078-632 75 76 E: info@na.nl I: www.na.nl KvK: 23078337

Nadere informatie

Ea Bijzondere voorwaarden ongevallen voor het gezin

Ea Bijzondere voorwaarden ongevallen voor het gezin Ea Bijzondere voorwaarden ongevallen voor het gezin Deze bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden en hebben betrekking op de rubriek Ea ongevallen voor het gezin. Deze bijzondere

Nadere informatie

JOOiN Tand-ongevallen verzekering 2015

JOOiN Tand-ongevallen verzekering 2015 Artikel 1. Verzekerde zorg 1.1 Inhoud en omvang van de verzekerde zorg Uw tand-ongevallen verzekering geeft u recht op vergoeding van de kosten van tandzorg zoals omschreven in deze verzekeringsvoorwaarden.

Nadere informatie

Rialto.Tóch verzekerd. Polisvoorwaarden Ongevallen inzittendenverzekering

Rialto.Tóch verzekerd. Polisvoorwaarden Ongevallen inzittendenverzekering Rialto.Tóch verzekerd Polisvoorwaarden Ongevallen inzittendenverzekering Dit zijn de polisvoorwaarden van de Ongevallen inzittendenverzekering. U vindt hier wanneer inzittenden van een motorrijtuig of

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden Doorlopende annulerings- annuleringsverzekering. Verzekeringsvoorwaarden

Verzekeringsvoorwaarden Doorlopende annulerings- annuleringsverzekering. Verzekeringsvoorwaarden Verzekeringsvoorwaarden Verzekeringsvoorwaarden Doorlopende annulerings- annuleringsverzekering Doorlopende annuleringsverzekering 2014 2015.1 2014 Verzekeringsvoorwaarden Doorlopende annuleringsverzekering

Nadere informatie

Ongevallenverzekering

Ongevallenverzekering Ongevallenverzekering Versie 2010.1 Bijzondere verzekeringsvoorwaarden ongevallenverzekering Deze verzekeringsvoorwaarden geven - in aanvulling op of in afwijking van de algemene verzekeringsvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Collectieve Ongevallenverzekering Versie 2010-01

Algemene Voorwaarden. Collectieve Ongevallenverzekering Versie 2010-01 Collectieve Ongevallenverzekering Versie 2010-01 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Definities Algemene Bepalingen Persoonlijk ongeval Clausuleblad Terrorismedekking 1 van 9 Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Collectieve Ongevallenverzekering

Collectieve Ongevallenverzekering Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. Collectieve Ongevallenverzekering Polisvoorwaarden Polismantel 405-76 Wegwijzer zie artikel Het begrip ongeval 1 Omvang van de dekking 2 Invloed van bestaande

Nadere informatie

ENNIA ALGEMENE VOORWAARDEN

ENNIA ALGEMENE VOORWAARDEN ENNIA ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN NR. S-004 INHOUDSOPGAVE ALGEMENE VOORWAARDEN NR. S-004... 3 ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 ARTIKEL 2A GRONDSLAG VAN DE VERZEKERINGSOVEREENKOMST...

Nadere informatie

IAK Ongevallenverzekering

IAK Ongevallenverzekering IAK Ongevallenverzekering Verzekeringsvoorwaarden OG13 Inhoudsopgave I Voorwaarden IAK Ongevallenverzekering OG13 4 Specifieke voorwaarden voor de IAK Ongevallenverzekering Particulieren 4 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV OMVANG VAN DE DEKKING

Delta Lloyd Schadeverzekering NV OMVANG VAN DE DEKKING VOORWAARDEN Algemene voorwaarden Schadeverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL TE 03.2.40 C INHOUD ARTIKEL 1 ARTIKEL 2 ARTIKEL 3 ALGEMENE INFORMATIE BEGRIPSOMSCHRIJVING OMVANG VAN

Nadere informatie

1.1 Verzekeringnemer Degene, die de verzekering met verzekeraars is aangegaan en de premie en kosten is verschuldigd.

1.1 Verzekeringnemer Degene, die de verzekering met verzekeraars is aangegaan en de premie en kosten is verschuldigd. Collectieve schadeverzekering vrijwilligers Deze overeenkomst beantwoordt aan het vereiste van onzekerheid als bedoeld in artikel 7:925 B.W., indien en voorzover de schade op vergoeding waarvan aanspraak

Nadere informatie

Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omschrijving van de dekking Artikel 3 Schade Artikel 4 Premievaststelling

Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omschrijving van de dekking Artikel 3 Schade Artikel 4 Premievaststelling Voorwaarden Collectieve Ongevallenverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model O 03.5.02 A Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omschrijving van de dekking Artikel 3 Schade

Nadere informatie

Allianz Nederland Schadeverzekering. Collectieve Ongevallenverzekering Verzekeringsvoorwaarden COV 02

Allianz Nederland Schadeverzekering. Collectieve Ongevallenverzekering Verzekeringsvoorwaarden COV 02 Allianz Nederland Schadeverzekering Collectieve Ongevallenverzekering Verzekeringsvoorwaarden COV 02 Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Polis het polisblad, de

Nadere informatie

SVIB Stichting Verzekeringsbelangen Zorginstellingen te Rotterdam.

SVIB Stichting Verzekeringsbelangen Zorginstellingen te Rotterdam. VOORWAARDEN GLASVERZEKERING SOVIB 2010 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1 Verzekeringnemer SVIB Stichting Verzekeringsbelangen Zorginstellingen te Rotterdam. 1.2 Verzekerde Elke instelling die door verzekeringnemer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden - Natura verzekeringen

Algemene voorwaarden - Natura verzekeringen Polisvoorwaarden: MV-99-100 Algemene voorwaarden - Natura verzekeringen Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel 8: Artikel 9: Artikel 10: Algemeen

Nadere informatie

R Collectieve ongevallenverzekering COV 2.1

R Collectieve ongevallenverzekering COV 2.1 R Collectieve ongevallenverzekering COV 2.1 Inhoud Artikel : 1 Begripsomschrijvingen 2 Omschrijving van de dekking 3 Uitsluitingen 4 Schade 5 Premie 6 Wijziging van de verzekering 7 Duur en einde van de

Nadere informatie

Doorlopende Installatie-/ Montageverzekering

Doorlopende Installatie-/ Montageverzekering Bijzondere polisvoorwaarden 654-96 Doorlopende Installatie-/ Montageverzekering Wegwijzer zie artikel Artikel D.1 Algemene begripsomschrijvingen Algemene begripsomschrijvingen D.1 Omzet D.1.1 Testen D.1.2

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden

Bijzondere voorwaarden model 820 Bijzondere voorwaarden Ongevallen inzittenden Deze dekking is uitsluitend van toepassing indien dit op het polisblad is vermeld. Op deze verzekering zijn tevens van toepassing de algemene voorwaarden

Nadere informatie

iza Dekkingsoverzicht Doorlopende Reisverzekering

iza Dekkingsoverzicht Doorlopende Reisverzekering iza Dekkingsoverzicht Doorlopende Reisverzekering Inhoud Dekkingsoverzicht IZA Doorlopende Reisverzekering Rubriek I Reisbagage 3 Rubriek II Reisongevallen 3 Rubriek III S.O.S. Kosten 4 Rubriek IV Medische

Nadere informatie

Ongevallen verzekering. voor Inzittenden (O.V.I.)

Ongevallen verzekering. voor Inzittenden (O.V.I.) Voorwaardenblad 356-90 Voorwaardenblad 356-90 Voorwaarden Ongevallenverzekering voor Inzittenden (O.V.I.) Ongevallen verzekering voor Inzittenden (O.V.I.) Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing

Nadere informatie

dekkingsoverzicht iza reisverzekering

dekkingsoverzicht iza reisverzekering 6 iza dekkingsoverzicht De zorgverzekeraar iza reisverzekering voor de publieke sector dekkingsoverzicht iza reisverzekering Speciaal voor elkaar D-IZAR06 2 Inhoud Dekkingsoverzicht IZA Reisverzekering

Nadere informatie

iza Dekkingsoverzicht Reisverzekering

iza Dekkingsoverzicht Reisverzekering iza Dekkingsoverzicht Reisverzekering Inhoud Dekkingsoverzicht IZA Reisverzekering Rubriek I Reisbagage 3 Rubriek II Reisongevallen 3 Rubriek III S.O.S. Kosten 4 Rubriek IV Medische kosten 5 Rubriek V

Nadere informatie

Collectieve Ongevallen

Collectieve Ongevallen BERKELSTAETE Collectieve Ongevallen Polisvoorwaarden u w s c h a k e l n a a r z e k e r h e i d! Inhoudsopgave 1 Definities... 3 1.1 Gevolmachtigde... 3 1.2 Maatschappij... 3 1.3 Verzekeringnemer... 3

Nadere informatie

Collectieve Ongevallen

Collectieve Ongevallen BERKELSTAETE Collectieve Ongevallen Polisvoorwaarden u w s c h a k e l n a a r z e k e r h e i d! Inhoudsopgave 1 Definities... 3 1.1 Gevolmachtigde... 3 1.2 Maatschappij... 3 1.3 Verzekeringnemer... 3

Nadere informatie

Schade aangifteformulier voor een kortlopende reisverzekering

Schade aangifteformulier voor een kortlopende reisverzekering Schade aangifteformulier voor een kortlopende reisverzekering Door adviseur ENNIA in te vullen relatie nr. agent naam agent nr. naam adviseur adviseur nr. telefoon adviseur telefoon agent uw schade aangifteformulier

Nadere informatie

Collectieve ongevallenverzekering

Collectieve ongevallenverzekering Collectieve ongevallenverzekering COV1.1 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Begripsomschrijvingen Omschrijving van de dekking Uitsluitingen Schade

Nadere informatie

Voorwaarden Ongevallen verzekering voor Inzittenden (O.V.I.)

Voorwaarden Ongevallen verzekering voor Inzittenden (O.V.I.) Voorwaardenblad 356-90 Voorwaarden Ongevallen verzekering voor Inzittenden (O.V.I.) Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Artikel 187-20.1504

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven Algemene voorwaarden formulier XLI 0114.OC XLI 0114 OC Pagina 1 van 7 AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR BEDRIJVEN XLI 0207 OC ALGEMENE VOORWAARDEN Deze overeenkomst

Nadere informatie

Collectieve Ongevallen

Collectieve Ongevallen Collectieve Ongevallen Polisvoorwaarden uw schakel naar zekerheid! Inhoudsopgave 1 Definities... 3 1.1 Gevolmachtigde... 3 1.2 Maatschappij... 3 1.3 Verzekeringnemer... 3 1.4 Verzekerde... 3 1.5 Partner...

Nadere informatie

Ongevallenverzekering

Ongevallenverzekering Ongevallenverzekering Polisvoorwaarden Polismantel 400-84 Wegwijzer zie artikel Het begrip ongeval 1 Dekkingsgebied 2 Recht op uitkering bij overlijden (Rubriek A) 3 Recht op uitkering bij blijvende invaliditeit

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Ongevallenverzekering voor Inzittenden Wat vindt u waar? 3.1 Overlijden 3.2 Blijvende invaliditeit 3.

Bijzondere voorwaarden Ongevallenverzekering voor Inzittenden Wat vindt u waar? 3.1 Overlijden 3.2 Blijvende invaliditeit 3. Wat vindt u waar? Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 8. Artikel 9. Artikel 9. Begripsomschrijving Verzekeringsgebied Omvang van de dekking 3.1 Overlijden

Nadere informatie

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Met voorbijgaan aan hetgeen anders in de verzekerings voorwaarden mocht zijn bepaald, wordt deze verzekering

Nadere informatie

Allianz Global Risks Nederland. Collectieve Ongevallenverzekering Verzekeringsvoorwaarden COV 02. Global Risks

Allianz Global Risks Nederland. Collectieve Ongevallenverzekering Verzekeringsvoorwaarden COV 02. Global Risks Allianz Global Risks Nederland Global Risks Collectieve Ongevallenverzekering Verzekeringsvoorwaarden COV 02 Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Polis het polisblad,

Nadere informatie

Voorwaarden. Premiebetaling

Voorwaarden. Premiebetaling Voorwaarden Begin en bedenktijd Op je polis blad kun je vinden op welke dag je dekking ingaat, dit is altijd vanaf 00:00 uur, tenzij het anders afgesproken is. Vanaf deze dag, heb je 14 dagen bedenktijd,

Nadere informatie

Voorwaarden Ongevallenverzekering voor Inzittenden (O.V.I.)

Voorwaarden Ongevallenverzekering voor Inzittenden (O.V.I.) Voorwaarden Ongevallenverzekering voor Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. bij blijvende 9 Invloed van bestaande Home 1 Voorwaarden Ongevallenverzekering

Nadere informatie

bijlage i: zorg op reis

bijlage i: zorg op reis bijlage i: zorg op reis 60 dkv integral > algemene voorwaarden 1. VOORAFGAANDE BEPALINGEN 1.1 VERZEKERDE PERSONEN Een natuurlijk persoon die in Spanje woonachtig is en uitkeringsgerechtigde is van de verzekering

Nadere informatie

Allianz Nederland Schadeverzekering

Allianz Nederland Schadeverzekering Allianz Nederland Schadeverzekering Ongevallenverzekering ten behoeve van inzittenden van auto's Verzekeringsvoorwaarden INZ 03 (gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Rotterdam op 3 maart 2003) Inhoud

Nadere informatie

dekkingsoverzicht iza doorlopende reisverzekering

dekkingsoverzicht iza doorlopende reisverzekering iza dekkingsoverzicht De zorgverzekeraar iza doorlopende reisverzekering voor de publieke sector dekkingsoverzicht iza doorlopende reisverzekering Speciaal voor elkaar D-IZAD06 2 dekkingsoverzicht iza

Nadere informatie

van het ingevolge de Voorwaarden g. Einddatum (overlijdensrisico): De in de Polis vermelde Einddatum van de dekking van het ingevolge de Voorwaarden

van het ingevolge de Voorwaarden g. Einddatum (overlijdensrisico): De in de Polis vermelde Einddatum van de dekking van het ingevolge de Voorwaarden ! "##$% %&$%''( %)%*%+ #, #- De Voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering gelden in aanvulling op de Algemene Voorwaarden, die eveneens op de Verzekeringsovereenkomst van toepassing zijn. De Voorwaarden

Nadere informatie

1 Loyalis. Uw waarde, ons werk2

1 Loyalis. Uw waarde, ons werk2 1 Loyalis. Uw waarde, ons werk2 Loyalis Verzekeringen Postbus 4881 6401 JR Heerlen www.loyalis.nl Loyalis Leven N.V. Handelsregister Zuid - Limburg nr. 14053379 AFM-vergunning nr. 12000433 Gecertificeerd

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden AVP 2015. Wat vindt u waar? Artikel 1. Begripsomschrijving. Artikel 2. Hoedanigheid

Bijzondere voorwaarden AVP 2015. Wat vindt u waar? Artikel 1. Begripsomschrijving. Artikel 2. Hoedanigheid Wat vindt u waar? Artikel 1. Begripsomschrijving Artikel 2. Hoedanigheid Artikel 3. Dekking 3.1. Aansprakelijkheid 3.2. Normbesef 3.3. Vrijwillige hulpverlening 3.4. Proceskosten en wettelijke rente Artikel

Nadere informatie

N.V. Univé Schade. Voorwaarden Werknemersschadeverzekering versie 1

N.V. Univé Schade. Voorwaarden Werknemersschadeverzekering versie 1 N.V. Univé Schade Voorwaarden Werknemersschadeverzekering versie 1 Het is belangrijk om te weten wat u en uw werknemers kunnen verwachten van deze werknemersschadeverzekering. In deze voorwaarden staat

Nadere informatie

Schadeaangifteformulier Reis en Annulering

Schadeaangifteformulier Reis en Annulering Schadeaangifteformulier Reis en Annulering Gegevens Voorletters en man vrouw Adres Postcode Woon Telefoon Mobiele nummer Geboortedatum E-mail IBAN Is er recht op aftrek btw? ja nee Beroep/bedrijf annulering

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Casco Eigendommen Vrijwilligers V1611

ALGEMENE VOORWAARDEN Casco Eigendommen Vrijwilligers V1611 ALGEMENE VOORWAARDEN Casco Eigendommen Vrijwilligers V1611 Arcadialaan 36a 1813 KN Alkmaar Postbus 1015 1810 KA Alkmaar T 072 541 41 51 F 072 540 82 66 home@raetsheren.nl www.raetsheren.nl Deze Algemene

Nadere informatie

Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering Personenauto

Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering Personenauto Voorwaardenblad 301-93 Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering Personenauto Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Artikel 65-10.1504 Datum

Nadere informatie

Voorwaarden Gezinsongevallenverzekering 2016

Voorwaarden Gezinsongevallenverzekering 2016 Voorwaarden Gezinsongevallenverzekering 2016 Inhoud 1. Wat bedoelen wij met? 3 2. Algemeen 4 Wie is verzekerd? 4 In welke landen geldt de verzekering? 4 Wanneer start uw verzekering en wanneer stopt deze?

Nadere informatie

DK280 Bijzondere Voorwaarden Ongevallenverzekering in- en opzittenden

DK280 Bijzondere Voorwaarden Ongevallenverzekering in- en opzittenden DK280 Bijzondere Voorwaarden Ongevallenverzekering in- en opzittenden Deze voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden Pakketverzekering Motorrijtuigen. Deze

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht. UMC Doorlopende. Reisverzekering. De zorgverzekeraar voor universitair medische centra

Dekkingsoverzicht. UMC Doorlopende. Reisverzekering. De zorgverzekeraar voor universitair medische centra Dekkingsoverzicht UMC Doorlopende Reisverzekering De zorgverzekeraar voor universitair medische centra 2 De zorgverzekering voor universitair medische centra Dekkingsoverzicht UMC Doorlopende Reisverzekering

Nadere informatie

ThuisOnlinePolis --- BIJZONDERE VOORWAARDEN ONGEVALLEN ---

ThuisOnlinePolis --- BIJZONDERE VOORWAARDEN ONGEVALLEN --- 1 Inhoud Nadere begripsomschrijvingen 1 Uitkering bij overlijden 2 Uitkering bij blijvende invaliditeit 3 Dekkingsgebied 4 Repatriëring na overlijden 5 Uitsluitingen 6 Verplichtingen na een ongeval 7 Vaststelling

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VERSIE FEBRUARI 2012 ZEKER IS ZEKER

BIJZONDERE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VERSIE FEBRUARI 2012 ZEKER IS ZEKER BIJZONDERE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VERSIE FEBRUARI 2012 INHOUDSOPGAVE Deze bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de algemene voorwaarden en de woordenlijst.

Nadere informatie

Winterthur Postbus 83000. Ongevallenverzekering voor particulieren

Winterthur Postbus 83000. Ongevallenverzekering voor particulieren winterthur Winterthur Postbus 83000 Schadeverzekering Maatschappij 1080 AA Amsterdam Formulier 110b Ongevallenverzekering voor particulieren Algemene voorwaarden 1 10 De overeenkomst Melding van een ongeval

Nadere informatie

Voorwaarden Verzekerd met Advies Ongevallenverzekering voor in- en opzittenden. Inhoud

Voorwaarden Verzekerd met Advies Ongevallenverzekering voor in- en opzittenden. Inhoud Inhoud Artikel 1 Algemeen 1.1 Wie is verzekerd? 2 1.2 Wie is de begunstigde? 2 Artikel 2 Welke schade vergoeden wij? 2.1 Overlijden 2 2.2 Blijvende invaliditeit 2 2.2.1 Wanneer stellen wij de mate van

Nadere informatie

Funeral Insurance Terms and Conditions

Funeral Insurance Terms and Conditions 1. WAT VERWACHTEN WIJ VAN U? 2. WAT BETALEN WE UIT? 1. Wij verwachten van u dat de informatie die u aan ons verstrekt klopt en dat u niets heeft weggelaten. Uw verzekering is gebaseerd op de schriftelijke

Nadere informatie

DK620 Bijzondere Voorwaarden Ongevallen

DK620 Bijzondere Voorwaarden Ongevallen DK620 Bijzondere Voorwaarden Deze voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden. Woorden welke cursief geschreven zijn, worden nader beschreven in artikel 8 Nadere begripsomschrijvingen. Inhoudsopgave

Nadere informatie

1.2 Verzekeringnemer: Degene met wie de verzekering is aangegaan en die als zodanig op het polisblad is vermeld.

1.2 Verzekeringnemer: Degene met wie de verzekering is aangegaan en die als zodanig op het polisblad is vermeld. 481-97 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1 Maatschappij: Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V. 1.2 Verzekeringnemer: Degene met wie de verzekering is aangegaan en die als zodanig op

Nadere informatie

MKB pakketvoorwaarden

MKB pakketvoorwaarden Wat vindt u waar? Artikel 1. Begripsomschrijvingen Artikel 2. Einde van het pakket Artikel 3. Betaling en terugbetaling van premie 3.1 Premiebetaling 3.2 Terugbetaling van premie Artikel 4. Pakketvoordelen

Nadere informatie

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar Polis 30 504 345 Bijzondere Voorwaarden : Verzekeringsnemer : Doel van de polis Het verzekeren van de doelgroep-medewerkers (hierna verzekerde(n) genoemd) die een individuele overeenkomst hebben ondertekend

Nadere informatie

GAAT UW LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJ FAILLIET?

GAAT UW LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJ FAILLIET? Beste klant, Hierbij ontvangt u de voorwaarden voor onze Ticketgarantieverzekering. Het is belangrijk dat u weet waar u wel en waar u niet voor verzekerd bent, en wat u verder van ons kunt verwachten.

Nadere informatie

Friesland Bank Assuradeuren. Friesland Bank Collectieve Ongevallenverzekering CCO Voorwaarden. Inhoudsopgave. Clausule terrorismedekking

Friesland Bank Assuradeuren. Friesland Bank Collectieve Ongevallenverzekering CCO Voorwaarden. Inhoudsopgave. Clausule terrorismedekking Zuiderstraat 2 Postbus 272 8901 BB Leeuwarden T (058) 299 48 99 F (058) 299 47 58 Voorwaarden Friesland Bank Collectieve Ongevallenverzekering CCO 2010-1 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Definities

Nadere informatie

IAK Zakenpakket. Rubriek OB. Voorwaarden. Collectieve ongevallen Inzittendenverzekering 01/2013

IAK Zakenpakket. Rubriek OB. Voorwaarden. Collectieve ongevallen Inzittendenverzekering 01/2013 IAK Zakenpakket Rubriek OB. Voorwaarden Collectieve ongevallen Inzittendenverzekering 01/2013 Inhoudsopgave I Rubriek OB, voorwaarden 4 Voorwaarden Collectieve ongevallen Inzittendenverzekering 01/2013

Nadere informatie

WOONGARANT UITVAARTVERZEKERING 0110. Artikel 1. Begripsomschrijvingen

WOONGARANT UITVAARTVERZEKERING 0110. Artikel 1. Begripsomschrijvingen WOONGARANT UITVAARTVERZEKERING 0110 Artikel 1. Begripsomschrijvingen a. Verzekeraar: Cardif Levensverzekeringen N.V. te Oosterhout. Cardif is gevestigd te Oosterhout aan de Hoevestein 28 (postbus 4006,

Nadere informatie

dekkingsoverzicht iza doorlopende reisverzekering

dekkingsoverzicht iza doorlopende reisverzekering 6 iza dekkingsoverzicht De zorgverzekeraar iza doorlopende reisverzekering voor de publieke sector dekkingsoverzicht iza doorlopende reisverzekering Speciaal voor elkaar D-IZAD10 2 dekkingsoverzicht iza

Nadere informatie

VOORWAARDEN ANNULERINGS VERZEKERING

VOORWAARDEN ANNULERINGS VERZEKERING VOORWAARDEN ANNULERINGS VERZEKERING Algemene voorwaarden Annulering 2002 Annuleringsverzekering Indeling van de voorwaarden per artikel 1 Begripsomschrijvingen 2 Geldigheidsduur verzekering 3 Premie 4

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN GROUP PLUS COLLECTIEVE ONGEVALLENVERZEKERING

ALGEMENE VOORWAARDEN GROUP PLUS COLLECTIEVE ONGEVALLENVERZEKERING ALGEMENE VOORWAARDEN GROUP PLUS COLLECTIEVE ONGEVALLENVERZEKERING 1/12 ALGEMENE VOORWAARDEN GROUP PLUS COLLECTIEVE ONGEVALLENVERZEKERING Artikel Omschrijving Pagina 1 DEFINITIES 3 2 ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

1.3 Blijvende invaliditeit: blijvend geheel of gedeeltelijk (functie)verlies van enig deel of orgaan van het lichaam van de verzekerde.

1.3 Blijvende invaliditeit: blijvend geheel of gedeeltelijk (functie)verlies van enig deel of orgaan van het lichaam van de verzekerde. Voorwaarden Collectieve Ongevallenverzekering nr. 1241 De voorwaarden zijn gegroepeerd in de volgende hoofdstukken. 1. Begripsomschrijvingen 5. Premie 2. Omschrijving van de dekking 6. Wijziging van de

Nadere informatie