Nieuwsbrief. De Coöperatieve Windenergie Vereniging Waterland heet voortaan: Coöperatie Windenergie Waterland u.a.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief. De Coöperatieve Windenergie Vereniging Waterland heet voortaan: Coöperatie Windenergie Waterland u.a."

Transcriptie

1 Nieuwsbrief N i e u w s b r i e f v a n d e C o ö p e r a t i e W i n d e n e r g i e W a t e r l a n d u. a. Redactioneel De uitslag van de stemming is binnen en geeft genoeg reden voor het bestuur om verder te gaan met het samenwerkingsverband met de ZEK. Hierover meer in deze Nieuwsbrief. Verder kunt u iets lezen over kernenergie, nieuwe leningen en ecologische tijdbommen en een notule van de algemene ledenvergadering. 31 maart is er weer een algemene ledenvergadering. Bij deze Nieuwsbrief ontvangt u daarvoor de uitnodiging. Colofon De Coöperatie Windenergie Waterland u.a. plaatst windturbines met geld dat door de leden aan de vereniging is geleend. Deze leningen worden met rente terugbetaald. Verder wil de vereniging mensen bewust maken van de actuele milieuproblemen en een positieve bijdrage leveren aan een duurzame toekomst. Bestuur CWWaterland Wouter Tillemans, voorzitter/com. opwekken duurzame energie: Gerard Meijssen, penningmeester: Jaap van der Pol, com. schoolprojecten/ PR: Piet Visser, molenaar/com. opwekken duurzame energie: Redactie Nieuwsbrief Hans Mars S e c r e t a r i a a t C W W a t e r l a n d P o s t b u s A D M o n n i c k e n d a m De Coöperatieve Windenergie Vereniging Waterland heet voortaan: Coöperatie Windenergie Waterland u.a. Als werknaam hebben we gekozen voor C W W a t e r l a n d. Om praktische redenen hebben we besloten om een kleine wijziging aan te brengen in de naam van onze vereniging. CWVW ligt nu eenmaal niet lekker in de mond, CWWaterland naar onze mening veel beter. Bezoek onze webside voor actuele informatie w w w. c w w a t e r l a n d. n l Bezoek op 31 maart de Algemene Ledenvergadering! Een week voor de vergadering kunt u de jaarrekening en de nieuwe begroting lezen op onze webside. Westzanerpolder In navolging van ons, houdt de Zaanse Energie Koöperatie een onderzoek onder haar leden om het draagvlak te onderzoeken voor het project in de Westzanerpolder. Verder onderzoekt de ZEK wat haar financiële mogelijkheden zijn. De ontwikkelingsmaatschappij met wie we in onderhandeling zijn over de erfpacht voor de molens in de Westzanerpolder heeft nog geen reactie geven op het door ons uitgebrachte bod. Wel heeft ze te kennen gegeven dat wij erg veel voorbehouden stellen aan ons bod. Met de uislag van de stemming is in ieder geval één voorbehoud komen te vervallen, namelijk: voldoende draagvlak binnen de vereniging. Uitslag schriftelijke stemming De eerste schriftelijke raadpleging onder de leden is een groot succes geworden. Maar liefst 156 leden (35% van alle leden) hebben hun stem uitgebracht, dat is meer dan het aantal leden dat de laatste 5 jaar algemene ledenvergaderingen heeft bezocht. De meeste leden (118 ) stemden per post, de overige 38 maakte gebruik van de stemfaciliteit op de website. Van de 156 uitgebrachte stemmen waren er 144 vóór het plan in de Westzanerpolder en 12 tegen. Met een steun van meer dan 90% van de uitgebrachte stemmen heeft het bestuur mandaat gekregen om haar bod samen met de Zaanse Energie Koöperatie door te zetten. Dit betekent overigens nog lang niet dat de CWW en de ZEK molens gaan plaatsen in de Westzanerpolder. In November 2004 hebben de verenigingen en onder voorbehoud van goedkeuring van de leden een bod gedaan op de pacht van de locatie. Tot op heden hebben wij nog geen antwoord mogen ontvangen, hoewel de door ons gestelde termijn van 31 december 2004 reeds lang is verstreken. Tijdens de ALV van 31 maart hopen wij u meer te vertellen over de status van dit project. Gerard Meijssen Nieuwe leningen In november hebben alle leden een brief ontvangen waarin ze gevraagd werden of en zo ja met hoeveel, ze hun lening zouden willen verhogen ter financiering van het project in de Westzanerpolder en het vervangen van de eigen molens.80 leden hebben aangegeven de lening te willen verhogen. Het totaal bedrag aan aangegeven nieuwe leningen bedraagt 153,000. Het bestuur is blij met de resultaten van de inventarisatie. Ze heeft hier mee inzicht verkregen in de financieringsmogelijkheden van de projecten. Mede op basis van de uitkomst van de inventarisatie heeft ze besloten dat geen leengelden worden aangewend voor het project in de Westzanerpolder. Dit project zal indien het doorgaat, worden gefinancierd middels een leaseconstructie. Verder is duidelijk dat het mogelijk moet zijn om het opschalen van het huidige park wel zelf te financieren. Die financiering zal dan voor ca 30% bestaan uit de bestaande en toekomstige leningen van leden en voor ca. 70% uit financiering door een bank. De nieuwe leningen zullen pas worden gecreëerd op het moment dat de financieringsbehoefte van de verenging concreet wordt. Dit betekent op het moment dat tot aanschaf van de molens zal worden overgegaan. De bestaande leningen zullen 1

2 Er tikt een ecologische tijdbom... dan ook worden omgezet naar nieuwe leningen. De nieuwe leningen zullen een bepaalde looptijd hebben. Dit betekent dat ze na een periode van 5 à 10 jaar zullen worden afgelost. De overige condities van de leningen moeten nog worden bepaald door het bestuur. De verwachting is dat de rente op het niveau van de afgelopen jaren gehandhaafd kan blijven. Vijfentwintig januari van dit jaar werd in Engeland het Gerard Meijssen rapport 'Meeting The Climate Challenge' gepresenteerd. De conclusies zijn alarmerend. Als we op korte termijn niet overstappen op duurzame energiebronnen dan zal Opnieuw CWW-subsidie naar Afrika het broeikaseffect onomkeerbaar zijn. Reacties bleven veelal uit. Een klein berichtje in de krant en een kort item De stichting Shubi, die zich inzet voor dove kinderen in Afrika heeft van ons wederom een subsidie gehad voor een kleine windmolenen zonnecentrale. Al twee keer eerder heeft Shubi een subsidie gehad. Deze subsidie gaat Shubi gebruiken voor een school in Dodoma in het hartje van Tanzania. De school biedt plek aan 150 kinderen in alle leeftijden. Verder doet de school dienst als opleidingscentrum voor leerkrachten en als voorlichtingscentrum. in twee vandaag. De wereld was met andere dingen bezig. Hans Mars Een minister van de Malediven, een eilandengroep nabij India, vergeleek zijn land onlangs met een blikje tonijn: er zit een houdbaarheidsdatum op. Als de stijging van de zeespiegel aanhoudt, dan zal de eilandengroep letterlijk onder water verdwijnen. Een ander voorbeeld. De stijging van de temperatuur zal er voor zorgen dat over 10 tot 15 jaar de Kilimanjaro (de hoogste berg van Afrika) ijsvrij is. Als er geen krachtige maatregelen worden genomen, dan zal het broeikaseffect binnen tien jaar onomkeerbaar zijn. Dit is de harde conclusie van het rapport 'Meeting The Climate Challenge'. Er tikt een ecologische tijdbom, aldus de Britse exminister Stephen Byers.De laatste had samen met de Amerikaanse senator Olympia Snowe (republikein!) de leiding van de werkgroep die het rapport heeft geschreven. Politici, zakenmensen en wetenschappers hebben eraan bijgedragen. Zij waarschuwen beleidsmakers in de hele wereld dat de gevolgen niet te overzien zijn als de gemiddelde temperatuur op aarde twee graden hoger wordt dan de gemiddelde temperatuur voor Ontwikkelingen sinds die tijd hebben al geleid tot een temperatuurstijging van 0,8 graad Celsius. Duurzaam opgewekte energie om batterijen op te laden t.b.v. gehoorapparaten. De landbouw zal in grote delen van de wereld ontregeld worden door droogte wat zal leiden tot grote hongersnoden. Ook ziekten zullen om zich heen grijpen, malaria zal terugkeren in Europa. Het niveau van zeeën en oceanen zal stijgen wat leidt tot het onderlopen van grote gebieden. Bossen zullen sterven en dit zal het broeikaseffect nog extra aanjagen. Bossen nemen immers CO2 op. De ijskap van Groenland kan smelten en de 'warme' Golfstroom kan zelfs verdwijnen waardoor gebieden met een gematigd klimaat te maken krijgen met extreme temperatuursverschillen. Het rapport dringt er bij de rijke industrielanden op aan om te zorgen dat zij in 2025 een kwart van hun energie uit duurzame bronnen halen en dat zij al in 2010 tweemaal zoveel investeren in energietechnologie die minder broeikasgassen voortbrengt. Deze aanbevelingen gaan veel verder dan de 5 procent reductie van broeikasgassen zoals afgesproken is in het Kyotoverdrag. Maar tot op heden zijn de reacties op het rapport naar de omvang van het probleem gemeten, uiterst lauw. Het feit dat de media aandacht te verwaarlozen was, is veelzeggend. Het publieke debat wordt gedomineerd door heel andere zaken en Bush, president van het land dat verantwoordelijk is voor een kwart van alle uitstoot van broeikasgassen, kondigde onlangs grote bezuinigingen af op milieu, om zijn defensiebegroting kloppend te krijgen. Waarschijnlijk moeten de eerste rampen daadwerkelijk plaatsvinden voordat de wereld wakker geschud is. foto boven: licht in een lokaal in Mali, zodat ook s avonds les kan worden gegeven. Ni e uwsb rie f CW Wat erl an d num m er 1 2

3 Kernenergie, peperduur Op 16 februari is het verdrag van Kyoto in werking getreden. Middels dit verdrag verplichten de ondertekenaars zich tot het terugdringen van de CO2-uitstoot. Staatssecretaris Van Geel vond dit een goed moment om de discussie over kernenergie nieuw leven in te blazen. Wat hem betreft mag de centrale in Borssele open blijven. Van Geel staat hier niet alleen in. Steeds vaker gaan er stemmen op om kernenergie in te zetten tegen het broeikaseffect want bij kernenergie komen geen broeikasgassen vrij en het zou goedkoop zijn... Hans Mars Met enig bravoure kondigde het management van de kerncentrale in Borssele 3 februari aan dat zij de capaciteit van de centrale met 30 megawatt gaat vergroten waardoor ze 80 duizend huishoudens extra van stroom kan voorzien. De totale capaciteit van de centrale gaat hiermee naar 480 megawatt. Twee weken later laat de staatssecretaris van milieu weten in het kader van het ingaan van het Kyoto-verdrag, dat wat hem betreft de centrale niet in 2013 gesloten hoeft te worden zoals in het regeerakkoord staat opgenomen. Resultaat: de kernenergiediscussie is terug. In alle media doken de voorstanders van kernenergie weer op om ons te overtuigen van de grote voordelen: het is schoon, dat afvalprobleem lossen we wel op en het is goedkoop: zo n 3 cent per kwh. En hoe dan ook: het is toch zonde om honderden miljoenen of meer (staatssecretaris van Geel in het NRC van 16 feb.), oplopend tot 1 miljard, uit te geven om een goed werkende centrale te ontmantelen. Dat is wel even schrikken, zo n hoog bedrag. Nu is de hoogte van dit bedrag voor een groot deel bepaald door schadeclaims van de centrale zelf die van geen sluiten wil weten. Maar dat neemt niet weg dat de ontmanteling van een centrale zondermeer heel duur is. En worden deze kosten meegenomen in de berekening van de kostprijs van een KWh kernenergie? Nee dus, leert de webside van Duurzame Energie (www.duurzame-energie.nl). Het blijkt namelijk dat in de berekeningen meestal gekeken wordt naar stroom uit Franse centrales en die zijn volledig betaald door de staat. De laatste is ook verantwoordelijk voor de ontmanteling. Deze kosten worden niet doorberekend aan de klant. Franse kern-stroom lijkt goedkoop maar de Franse belastingbetaler weet wel beter. Kernenergie is niet goedkoop. Op dezelfde webside is te vinden dat berekeningen in de VS leren dat een kwh kernenergie ca. 6 cent kost. Een kwh windenergie kost daarentegen 3.5 cent (bron: WindServiceHolland), ongeveer hetzelfde als een kwh opgewekt door een gascentrale. Op de webside van centrale Borssele (www.epz.nl) wordt mij verteld dat kernenergie iets meer kost dan 3 cent per kwh. En dit is volgens zeggen inclusief investeringen en afschrijvingen.wel voegt EPZ (eigenaar van Borssele) er nog aan toe dat aangezien er over de Nederlandse situatie geen recent cijfermateriaal aanwezig was, men zich heeft moeten baseren op Franse gegevens. En dit doet bij mij het donkerbruin vermoeden ontstaan dat de kosten voor ontmanteling niet zijn meegenomen in deze berekening. In een downlaod-brochure met als titel enkele feiten over kernenergie en economie beweert EPZ echter wel degelijk rekening gehouden te hebben met de kosten van ontmanteling. Een kwh kernstroom kost nu ineens 4 à 4,5 cent, maar dit is nog steeds 3 aanzienlijk minder dan de 6 cent uit de Amerikaanse onderzoeken. N.b. de opstellers van de brochure durven te beweren dat de kosten van duurzame energie als wind, zon en biomassa kunnen oplopen tot een euro per kwh en daardoor economisch niet rendabel zijn. We hebben hier niet te maken met feiten maar met pure propaganda. De voorlichter van centrale Borssele verzekert mij telefonisch dat de centrale een voorziening getroffen heeft voor de kosten van ontmanteling. Op mijn vraag wie deze voorziening gevuld heeft, reageert ze ontwijkend en geïrriteerd. Waarschijnlijk betaald de Nederlandse overheid voor een groot deel mee aan de ontmanteling. In 2002 heeft Groenlinks daar al kamervragen over gesteld zonder dat de staatsecretaris daar een duidelijk antwoord op kon geven. De l i b e r a l i s e r i n g van de e n e r g i e m a r k t heeft k e r n e n e r g i e geen goed gedaan want overheden mogen niet meer m e e f inancieren aan nieuwe centrales waardoor het niet meer rendabel is om bij te bouwen. Het parool is nu: oude centrales zolang mogelijk in bedrijf houden. Als dat maar goed gaat... Los van alle onduidelijkheden is me een ding is wèl heel duidelijk geworden: kernenergie kan niet bestaan zonder een forse overheidssubsidie omdat het eenvoudigweg economisch niet rendeert. Het is jammer dat dit een onbekend aspect is. Wind- en zonne-energie moeten het altijd ontgelden om deze reden maar dit argument wordt nooit tegen kernenergie gebruikt. En mocht het werkelijk zo zijn dat de schadeclaims oplopen tot1 miljard euro dan is het helemaal eeuwig zonde. Want met dit bedrag hadden we vier keer het Deense offshore windpark Nysted (72 molens) kunnen betalen en daarmee de helft van de energieopbrengst van de centrale kunnen opwekken. Schoon fossiel Om de periode tussen nu en een volledig duurzame energievoorziening te overbruggen, wordt steeds vaker geopperd dat we over moeten schakelen op schoon fossiel. Hierbij wordt bedoeld dat we technieken moeten gaan gebruiken die de schadelijke effecten van fossiele brandstoffen te niet doen. De meest voor hand liggende manier is het afvangen van CO2 bij de verbranding van aardgas. Deze CO2 kan vervolgens opgeslagen worden in bijvoorbeeld zoutkoepels of gebruikt worden in de kastuinbouw. Schoon fossiel heeft als groot voordeel dat er weinig hoeft te veranderen met de huidige situatie en dat er dus snel op overgeschakeld kan worden. Gas en wind In de Ierse zee wordt begonnen met de bouw van een gasgestookte energiecentrale die gecombineerd wordt met een windmolenpark van 120 MW. De gasturbine heeft een vermogen van 200 MW en zal permanent in bedrijf zijn. Het vermogen waarop de gasturbine draait, zal afhankelijk zijn van de hoeveelheid wind. Het is de bedoeling dat de energieopwekking constant zal zijn. Het aardgas wordt gewonnen in twee nabij gelegen gasvelden. N o t u l e n A L V Notulen Bijzondere Algemene Leden Vergadering van 2 December 2004 om uur in het Mirror Paviljoen te Monnickendam Aantal aanwezige leden: 34 (inclusief bestuur; verder aanwezig een afvaardiging van 3 personen van de Zaanse Energie Koöperatie) Namens het bestuur aanwezig: Wouter Tillemans, Jaap van der Pol, Piet Visser en Gerard Meijssen lees verder op pagina 4

4 Agenda 1. Statutenwijziging 2. Opschalen/opmeppen Nes 3. Project Westzanerpolder in samenwerking met de ZEK 4. Aantrekken leningen en aantrekken nieuwe leden Notulen De Voorzitter opent de vergadering 1. Statutenwijziging Namens het bestuur zet Gerard Meijssen de voorgenomen statutenwijziging uiteen. De belangrijkste reden voor de statutenwijziging is het voldoen aan het begrip besloten kring om zodoende niet te vallen onder de werking van de Wet Toezicht Kredietwezen (WTK). Deze wijzingen betreffen het verplicht onderschrijven van de doelstelling van de vereniging als voorwaarde voor het lidmaatschap en het invoeren van een 6 maanden periode alvorens men geld kan lenen aan de vereniging. Het lidmaatschap wordt losgekoppeld van het verstrekken van het lenen, in zoverre dat men lid kan zijn zonder te lenen, andersom is niet mogelijk. Het bestuur geeft aan dat ze zich beraadt over het herinvoeren van de contributie om verdere invulling te geven aan de besloten kring. Collega verenigingen (ZEK, Kennemerwind) die hun statuten reeds hebben aangepast om niet te vallen onder de WTK hebben ook de contributie heringevoerd. Het bestuur zal bij de gewone ALV in het voorjaar van 2005 haar plan ten aanzien van de contributie uiteenzetten. Verder worden enige praktische wijziging in de statuten doorgevoerd zoals het mogelijk maken dat minderjarigen lid kunnen worden, dat het bestuur slechts uit minimaal 3 leden hoeft te bestaan en het schrappen van het verplicht laten bijstaan van een deskundige bij het opmaken van de jaarrekening. Aangezien niet de vereiste 2/3 van de leden aanwezig is kan geen rechtsgeldig besluit worden genomen. Het bestuur vraagt de aanwezige leden of zij bezwaar hebben tegen de voorgenomen wijzigingen. Geen van de aanwezige leden heeft bezwaar. Het bestuur belegt, zoals reeds aangegeven in de uitnodiging voor deze bijzondere algemene ledenvergadering, een volgende bijzondere algemene ledenvergadering op 9 december 2004 om uur in het Mirror Paviljoen te Monnickendam. Ongeacht het aantal aanwezige leden zal dan een besluit kunnen worden genomen. Voor goedkeuring van de statutenwijziging is een 2/3 meerderheid nodig. 2. Molens Nes Namens het bestuur zet Wouter Tillemans de plannen ten aanzien van de huidige molens uiteen. Op 25 November 2004 heeft het bestuur met haar adviseur Ecofys een drietal ideeën besproken met de wethouder RO van de gemeente Waterland. Deze ideeën zijn vervangen van de drie huidige molens door: a. Twee molens van 40 meter met een capaciteit van 1.3 MW. Deze molens zouden huishoudens van energie kunnen voorzien. Voor deze optie is geen bestemmingsplanwijziging nodig daar de ashoogte volgens het bestemmingsplan maximaal 40 meter mag zijn. b. Twee molens van 80 meter met een capaciteit van 1.3 MW. Deze molens zouden huishoudens van energie kunnen voorzien. Voor deze optie is wel een wijziging van het bestemmingsplan nodig. c. Een molen van 80 meter van 2 MW. Deze molen zou huishoudens van energie kunnen voorzien. 4 De plannen b en c hebben een geschatte realisatietijd van 2 jaar. Plan a zou binnen één jaar gerealiseerd moeten kunnen worden. De wethouder gaf in het gesprek te kennen een voorkeur te hebben voor optie a. maar zei toe na indiening van de plannen deze voor te leggen aan het college. Het bestuur wil dit jaar nog de drie plannen indienen, waarbij ingeval b niet gekozen zal worden voor een ashoogte van 80 maar 70 meter. Een standpunt van het college wordt eind Februari 2005 verwacht. De ALV discussieert over de hoogte van de molens en het passen van de molens in het landschap. Vijf van de aanwezige leden spreken zich uit tegen molens van 80 meter. Opmeppen Onze molens komen niet meer in aanmerking voor subsidie (de MEP). Door ze te reviseren komen ze hiervoor wel weer in aanmerking. Het bestuur heeft onlangs besloten om in ieder geval molen 3 op te meppen. De tandwielkast van deze molen is in 2003 vervangen en het reviseren zal slechts een beperkte investering vergen die in een half jaar tijd is terugverdiend. Een lid vraagt of het dan ook niet zinvol is om molen 1 en 2 te reviseren. Het bestuur moet hiervoor nog verder onderzoek doen. Om dit moment lijkt het verstanding op te gaan opmeppen als we voor vervangingsplan b of c kiezen. 3. Samenwerking met Zaanse Energie Coöperatie (ZEK) voor het plaatsen molens Westzanerpolder Namens het bestuur zet Wouter Tillemans de plannen uiteen. De CWVW is benaderd door de ZEK om gezamenlijk een bod uit te brengen op het pachten van een locatie om daar twee of drie windturbines te plaatsen. Na advies te hebben ingewonnen van Ecofys hebben de twee verenigingen een bod uitgebracht onder een aantal voorbehouden. Eén van de voorbehouden is goedkeuring van de Algemene Leden Vergadering. Indien het bod wordt geaccepteerd door de verpachter zullen de twee verengingen een BV oprichten, die vervolgens als eerste stap een haalbaarheidsonderzoek zal laten uitvoeren. Enkele leden zijn van mening dat het bieden op locaties niet strookt met de doelstelling van de Coöperatie en dat de Coöperatie hiermee te grote risico s aangaat; op deze locatie is een mogelijkheid geschapen voor windturbines en er zal dus schone energie worden gerealiseerd, het is niet te taak voor de Coöperatie om te gaan bieden tegen andere partijen Het bestuur brengt daar tegen in dat zij gedegen onderzoek heeft gedaan naar de risico s en dat het bod dat gedaan is gebaseerd is op zeer voorzichtige veronderstellingen. Verder zijn de opbrengsten goed voorspelbaar en zijn de risico s verder beperkt door het onderbrengen van deze activiteit in een separate rechtspersoon. Het bestuur geeft verder aan dat de verschillende mogelijkheden van financiering bestaan. Een van de mogelijkheden is een 100% lease. De inbreng van de vereniging zal dan beperkt blijven tot aanloopkosten en daar tegenover zou, uitgaande van het meest voorzichtige scenario, een totale opbrengst over een periode van 10 jaar van ca 1 miljoen Euro staan. Het bestuur is voorstander van het zelf plaatsen van molens, omdat wij met de opbrengsten verdere ontwikkeling van duurzame energie en gerelateerde projecten kunnen ondersteunen. Het bestuur wil steun van de ALV om haar bod te bekrachtigen en om verder te onderhandelen. Een aantal leden tekent bezwaar aan. Ze vinden dat ze onvoldoende geïnformeerd zijn om een oordeel te kunnen geven. Het bestuur trekt derhalve haar motie in en zal de leden z.s.m. schriftelijk te informeren over de plannen en dan schriftelijk goedkeuring te vragen voor het gedane bod en het in onderhandeling treden met de verpachter. 4. Nieuwe leningen en nieuwe leden Zoals reeds besproken bij punt 2 en 3 wil de vereniging om de plannen te financieren nieuwe leningen en nieuwe leden aantrekken. Om wordt de vergadering gesloten.

5 5

Prof. Jos Uyttenhove. E21UKort

Prof. Jos Uyttenhove. E21UKort Historisch perspectief 1945-1970 Keerpunten in de jaren 70 oliecrisis en milieu Tsjernobyl (1986) ramp door menselijke fouten Kyoto protocol (1997) (CO 2 en global warming problematiek) Start alternatieven

Nadere informatie

http://enquete.groenepeiler.nl/admin/statistics.aspx?inquiry=47 1 van 13 5-7-2011 17:03

http://enquete.groenepeiler.nl/admin/statistics.aspx?inquiry=47 1 van 13 5-7-2011 17:03 1 van 13 5-7-2011 17:03 Enquête Enquête beheer Ingelogd als: aqpfadmin Uitloggen Enquête sta s eken Enquête beheer > De Klimaat Enquête van het Noorden > Statistieken Algemene statistieken: Aantal respondenten

Nadere informatie

Kernenergie. kernenergie01 (1 min, 22 sec)

Kernenergie. kernenergie01 (1 min, 22 sec) Kernenergie En dan is er nog de kernenergie! Kernenergie is energie opgewekt door kernreacties, de reacties waarbij atoomkernen zijn betrokken. In een kerncentrale splitst men uraniumkernen in kleinere

Nadere informatie

Energiek Gelderland. Gelders debat. 12 februari 2014, 18.00-20.00 uur Hotel de Wageningsche Berg Wageningen. www.gelderland.

Energiek Gelderland. Gelders debat. 12 februari 2014, 18.00-20.00 uur Hotel de Wageningsche Berg Wageningen. www.gelderland. Uitnodiging Energiek Gelderland Gelders debat 12 februari 2014, 18.00-20.00 uur Hotel de Wageningsche Berg Wageningen www.gelderland.nl/geldersdebat Provinciale Staten van Gelderland gaan graag met u in

Nadere informatie

snelwegen voor de wind

snelwegen voor de wind snelwegen voor de wind Snelwegen voor de wind GroenLinks stelt voor om grond langs snelwegen beschikbaar te stellen voor de bouw van windmolens. Er is in Nederland meer dan 2300 kilometer snelweg. Langs

Nadere informatie

1. Hoe dringend vindt u het klimaatprobleem? Helemaal niet dringend, we 1% Er is helemaal geen klimaatprobleem. Weet niet / geen mening

1. Hoe dringend vindt u het klimaatprobleem? Helemaal niet dringend, we 1% Er is helemaal geen klimaatprobleem. Weet niet / geen mening 1. Hoe dringend vindt u het klimaatprobleem? Helemaal niet dringend, we 1% kunnen wel even wachten met grote maatregelen 17% 1 Een beetje dringend, we kunnen nog wel even wachten met grote maatregelen,

Nadere informatie

28 november 2015. Onderzoek: Klimaattop Parijs

28 november 2015. Onderzoek: Klimaattop Parijs 28 november 2015 Onderzoek: Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 45.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de

Nadere informatie

Oprichtingsvergadering 3 april 2013. Opgewekt aan het IJ

Oprichtingsvergadering 3 april 2013. Opgewekt aan het IJ Oprichtingsvergadering 3 april 2013 Opgewekt aan het IJ Agenda oprichtingsvergadering 3 april 2013 1.Korte introductie ronde: RvC, bestuur en aanwezigen 2.Over NDSM Energie Missie, visie, kernwaarden,

Nadere informatie

DE ENERGIE[R]EVOLUTIE

DE ENERGIE[R]EVOLUTIE DE LEERLINGENHANDLEIDING HAVO/VWO Naam: Klas: Datum: Pagina 2 INLEIDING De mens maakt op grote schaal gebruik van fossiele brandstoffen. Dit zijn bijvoorbeeld aardolie, aardgas en steenkool. Fossiele brandstoffen

Nadere informatie

Wie wind niet durft, verliest!

Wie wind niet durft, verliest! Wie wind niet durft, verliest! Onderzoek naar de (on)haalbaarheid van de doelstellingen van de gemeente Hellendoorn op het gebied van duurzame energie en CO2-reductie met en zonder windmolens 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bewonerspanel. Windenergie. Oktoberpeiling eiling 2011

Bewonerspanel. Windenergie. Oktoberpeiling eiling 2011 Afdeling Bestuursinformatie, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Oktoberpeiling eiling 2011 Van 24 oktober t/m 6 november 2011 heeft Bestuursinformatie

Nadere informatie

DE ENERGIE[R]EVOLUTIE

DE ENERGIE[R]EVOLUTIE DE LEERLINGENHANDLEIDING VMBO Naam: Klas: Datum: Pagina 2 INLEIDING Mensen maken op grote schaal gebruik van fossiele brandstoffen: aardolie, aardgas en steenkool. Fossiele brandstoffen ontstaan uit resten

Nadere informatie

Vooraleer de leerlingen de teksten lezen, worden de belangrijkste tekststructuren overlopen (LB 265).

Vooraleer de leerlingen de teksten lezen, worden de belangrijkste tekststructuren overlopen (LB 265). 5.2.1 Lezen In het leerboek krijgen de leerlingen uiteenlopende teksten te lezen. Op die manier worden de verschillende tekstsoorten en tekststructuren nogmaals besproken. Het gaat om een herhaling van

Nadere informatie

Windenergie & Windpark Neer. Har Geenen Eric van Eck

Windenergie & Windpark Neer. Har Geenen Eric van Eck Windenergie & Windpark Neer Har Geenen Eric van Eck Inhoud van deze presentatie 1. Waarom duurzame energie 2. Potentieel windenergie 3. Overheidsbeleid en wetgeving 4. Windpark Neer 5. Ontwikkeling wind

Nadere informatie

DE ENERGIE[R]EVOLUTIE

DE ENERGIE[R]EVOLUTIE DE LEERLINGENWERKBOEK DE EINDOPDRACHT Team: Klas: Datum: Pagina 2 INLEIDING De mens maakt op grote schaal gebruik van fossiele brandstoffen. Dit zijn bijvoorbeeld aardolie, aardgas en steenkool. Fossiele

Nadere informatie

WINDFO. Nieuwsbrief van de. westfriese WINDMOLEN coöperatie. 17e jaargang nummer 2 april 2003

WINDFO. Nieuwsbrief van de. westfriese WINDMOLEN coöperatie. 17e jaargang nummer 2 april 2003 WINDFO Nieuwsbrief van de westfriese WINDMOLEN coöperatie 17e jaargang nummer 2 april 2003 COLOFON De WINDFO is de nieuwsbrief van de Westfriese Windmolen Coöperatie UA. Papiermolen 30 1622 KV Hoorn 0229-244121

Nadere informatie

Energie Rijk. Lesmap Leerlingen

Energie Rijk. Lesmap Leerlingen Energie Rijk Lesmap Leerlingen - augustus 2009 Inhoudstafel Inleiding! 3 Welkom bij Energie Rijk 3 Inhoudelijke Ondersteuning! 4 Informatiefiches 4 Windturbines-windenergie 5 Steenkoolcentrale 6 STEG centrale

Nadere informatie

Stappenplan Zon op Huurwoning Amsterdam

Stappenplan Zon op Huurwoning Amsterdam Context Klimaatprobleem Er is sprake van een wereldwijd klimaatprobleem, waarbij de temperatuur over de afgelopen decennia structureel is opgelopen. Deze trend wordt veroorzaakt door de uitstoot van broeikasgas,

Nadere informatie

Presentatie van het onderzoek: Windenergie in Dordrecht? Verkenning van kansen

Presentatie van het onderzoek: Windenergie in Dordrecht? Verkenning van kansen Presentatie van het onderzoek: Windenergie in Dordrecht? Verkenning van kansen 1 Doelstelling Dordrecht 2015 Routekaart Duurzaamheidsdoelstellingen 2010-2015: Doelstelling 2015 Duurzame energie 132 TJ

Nadere informatie

Spiekbriefje Frisse Wind

Spiekbriefje Frisse Wind Spiekbriefje Frisse Wind Feiten over windenergie voor feestjes, verjaardagen of andere bijeenkomsten. Er worden dan veel halve waarheden over windenergie verkondigd, en dat is jammer, want windenergie

Nadere informatie

Docentenvel opdracht 19 (campagne voor een duurzame wereld en een samenwerkend Europa)

Docentenvel opdracht 19 (campagne voor een duurzame wereld en een samenwerkend Europa) Docentenvel opdracht 19 (campagne voor een duurzame wereld en een samenwerkend Europa) Lees ter voorbereiding onderstaande teksten. Het milieu De Europese Unie werkt aan de bescherming en verbetering van

Nadere informatie

Klimaatverandering. Klimaatverandering. Klimaatverandering. Klimaatverandering. Klimaatverandering 8-10-2012. Klimaatverandering

Klimaatverandering. Klimaatverandering. Klimaatverandering. Klimaatverandering. Klimaatverandering 8-10-2012. Klimaatverandering Zonne-energie 2012: prijs 21 ct per kwh; 2020 prijs 12 ct kwh Groen rijden; energiehuizen, biologisch voedsel Stimular, de werkplaats voor Duurzaam Ondernemen Stichting Stimular www.stimular.nl 010 238

Nadere informatie

Resultaat Windmolenenquête Wakker Emmen

Resultaat Windmolenenquête Wakker Emmen Resultaat Windmolenenquête Wakker Emmen Datum: 22 mei 2013 Plaats: Emmen 1. Inleiding Wakker Emmen vindt het belangrijk dat de mening van de burger wordt gehoord. Er is al een geruime tijd discussie binnen

Nadere informatie

Maak werk van zon & wind Schone energie voor heel Tynaarlo. Tynaarlo

Maak werk van zon & wind Schone energie voor heel Tynaarlo. Tynaarlo Maak werk van zon & wind Tynaarlo Aanleiding Najaarsnota 2008 aankondiging plannen voor duurzame energie Voorjaar 2009 ontwikkelen scenario s Mei 2009 raadpleging inwoners Tynaarlo Juni 2009 voorstellen

Nadere informatie

Duurzame energie. Een wenked perspectief? 2003-2011 G.P.J. Dijkema, TU Delft, TBM, B.Sc Opleiding Technische Bestuurskunde

Duurzame energie. Een wenked perspectief? 2003-2011 G.P.J. Dijkema, TU Delft, TBM, B.Sc Opleiding Technische Bestuurskunde Duurzame energie Een wenked perspectief? Naar een nieuwe Delta Wet Energie Manifest van 6 politieke partijen 16 maart 2010 Ons land kan en moet voor 2050 helemaal overstappen op hernieuwbare energie, zoals

Nadere informatie

2016-04-15 H2ECOb/Blm HOE KAN DE ENERGIETRANSITIE WORDEN GEREALISEERD? Probleemstelling

2016-04-15 H2ECOb/Blm HOE KAN DE ENERGIETRANSITIE WORDEN GEREALISEERD? Probleemstelling HOE KAN DE ENERGIETRANSITIE WORDEN GEREALISEERD? Probleemstelling Op de internationale milieuconferentie in december 2015 in Parijs is door de deelnemende landen afgesproken, dat de uitstoot van broeikasgassen

Nadere informatie

Net voor de Toekomst. Frans Rooijers

Net voor de Toekomst. Frans Rooijers Net voor de Toekomst Frans Rooijers Net voor de Toekomst 1. Bepalende factoren voor energie-infrastructuur 2. Scenario s voor 2010 2050 3. Decentrale elektriciteitproductie 4. Noodzakelijke aanpassingen

Nadere informatie

Technische onderbouwing themapagina s GasTerra Jaarverslag 2012. Gas. Gas. Volume (mrd. m 3 ) 83. Calorische waarde (Hi) (MJ/m 3 ) 31,65

Technische onderbouwing themapagina s GasTerra Jaarverslag 2012. Gas. Gas. Volume (mrd. m 3 ) 83. Calorische waarde (Hi) (MJ/m 3 ) 31,65 Technische onderbouwing themapagina s GasTerra Jaarverslag 2012 Gas Gas Volume (mrd. m 3 ) 83 Calorische waarde (Hi) (MJ/m 3 ) 31,65 Calorische waarde (Hs) (MJ/m 3 ) 35,17 Energie-inhoud op onderwaarde

Nadere informatie

Les Kernenergie. Werkblad

Les Kernenergie. Werkblad LESSENSERIE ENERGIETRANSITIE Les Kernenergie Werkblad Les Kernenergie Werkblad Wat is kernenergie? Het Griekse woord atomos betekent ondeelbaar. Het woord atoom is hiervan afgeleid. Ooit dachten wetenschappers

Nadere informatie

Waarom windenergie op land?

Waarom windenergie op land? Waarom windenergie op land? Steeds meer schone energie Het Rijk kiest voor een betrouwbare en steeds schonere energieopwekking voor de samenleving. Basis vormt de Europese doelstelling van 14% duurzame

Nadere informatie

Elektrische auto stoot evenveel CO 2 uit als gewone auto

Elektrische auto stoot evenveel CO 2 uit als gewone auto Elektrische auto stoot evenveel CO 2 uit als gewone auto Bron 1: Elektrische auto s zijn duur en helpen vooralsnog niets. Zet liever in op zuinige auto s, zegt Guus Kroes. 1. De elektrische auto is in

Nadere informatie

Attitude van Nederland, Zeeland en Borsele ten aanzien van verschillende energiebronnen. Energiemonitor 2010

Attitude van Nederland, Zeeland en Borsele ten aanzien van verschillende energiebronnen. Energiemonitor 2010 Attitude van Nederland, Zeeland en Borsele ten aanzien van verschillende energiebronnen Energiemonitor 2010 Index 1. Inleiding 2. Populariteit energievormen 3. Bouwen tweede kerncentrale 4. Uitbreiding

Nadere informatie

Coöperatieve Vereniging voor Zonne-energie in Oosterhesselen UA

Coöperatieve Vereniging voor Zonne-energie in Oosterhesselen UA Coöperatieve Vereniging voor Zonne-energie in Oosterhesselen UA Wie zijn wij? Wat willen wij? 1 Het fundament, de basis van ons project, waarom willen wij de Coöperatieve Vereniging voor Zonne-energie

Nadere informatie

Wereldkampioen duurzame energie

Wereldkampioen duurzame energie Wereldkampioen duurzame energie door Enrico Fantoni leestijd: 8 min Uruguay draait voor bijna 100 procent op duurzame stroom. Dat is niet alleen goed voor het milieu, het zorgt ook voor een boost voor

Nadere informatie

Duorsume enerzjy yn Fryslân. Energiegebruik en productie van duurzame energie

Duorsume enerzjy yn Fryslân. Energiegebruik en productie van duurzame energie Duorsume enerzjy yn Fryslân Energiegebruik en productie van duurzame energie 1 15 11 oktober 1 Inhoud Management Essay...3 1 Management Essay De conclusies op één A4 De provincie Fryslân heeft hoge ambities

Nadere informatie

Antwoord op Statenvragen PS Arnhem, 28 oktober 2014 zaaknr

Antwoord op Statenvragen PS Arnhem, 28 oktober 2014 zaaknr Antwoord op Statenvragen PS2014-773 Arnhem, 28 oktober 2014 zaaknr. 2014-013639 Beantwoording schriftelijke Statenvragen Statenlid Eric Venema (PVV) over Subsidie fossiele energie De leden van Provinciale

Nadere informatie

Windmolens in de Beekbergsebroek Draagvlak en betrokkenheid

Windmolens in de Beekbergsebroek Draagvlak en betrokkenheid Windmolens in de Beekbergsebroek Draagvlak en betrokkenheid Aanleiding dea (duurzame energiecoöperatie Apeldoorn) werkt samen met WNW (De Wolff Nederland Windenergie) aan een plan om drie windmolens te

Nadere informatie

Wind in Arnhem. mei 2012

Wind in Arnhem. mei 2012 Wind in Arnhem mei 2012 Wind? Boreas Zephyrus Eurus Aeolus Notus Arnhem Groenste stad van Europa Electriciteits stad van NL Ontwikkeling van EMT Science park Windmolen kantoor Onderwijs Ondernemen Onderzoek

Nadere informatie

De toolbox. Te gebruiken instrument

De toolbox. Te gebruiken instrument LochemEnergie heeft geen blauwdruk klaarliggen voor het plaatsen van windmolens. We zullen samen met de leden en lokale organisaties de opties en locaties bespreken. We hebben een draaiboek en een toolbox

Nadere informatie

Aantal tegenstanders kernenergie toegenomen

Aantal tegenstanders kernenergie toegenomen Onderzoek Aantal tegenstanders kernenergie toegenomen Voor: Greenpeace Door: Synovate Datum: 19 april 2011 Project: 94014 Copyright: Synovate BV. Alle rechten voorbehouden. De concepten en ideeën die u

Nadere informatie

Ook dit keer hebben veel stemmers hun eigen mening over duurzame energie laten horen, die u hierna evenals de details op de vragen kunt lezen.

Ook dit keer hebben veel stemmers hun eigen mening over duurzame energie laten horen, die u hierna evenals de details op de vragen kunt lezen. INLEIDING De enquête van oktober stond in het teken van Windenergie op Noord-Beveland. Aanleiding was de presentatie die het Windpark Camperwind recentelijk in de Gemeenteraad gaf over hun voornemen om

Nadere informatie

Maatschappelijke Kosten- en Baten Analyse: energie uit wind en zon

Maatschappelijke Kosten- en Baten Analyse: energie uit wind en zon Maatschappelijke Kosten- en Baten Analyse: energie uit wind en zon Maatschappelijke Kosten- en Baten Analyse: energie uit wind en zon. Inleiding Het veenkoloniaal gebied in Drenthe is door het Rijk aangewezen

Nadere informatie

Factcheck: 5 beweringen van Donald Trump over het klimaatakkoord...

Factcheck: 5 beweringen van Donald Trump over het klimaatakkoord... businessinsider.nl Factcheck: 5 beweringen van Donald Trump over het klimaatakkoord van Parijs Dana Varinsky, 7-9 minuten President Donald Trump over zijn besluit om het klimaatakkoord van Parijs op te

Nadere informatie

Engewormer EnergieNeutraal. 160 hectare electriciteit als eerste bijdrage aan de klimaatneutrale doelstelling van de gemeente Wormerland

Engewormer EnergieNeutraal. 160 hectare electriciteit als eerste bijdrage aan de klimaatneutrale doelstelling van de gemeente Wormerland Engewormer EnergieNeutraal 160 hectare electriciteit als eerste bijdrage aan de klimaatneutrale doelstelling van de gemeente Wormerland Achtergrond November 2011 heeft de gemeenteraad unaniemeen mileubeleidsplan

Nadere informatie

Stichting Windmolenklachten

Stichting Windmolenklachten Stichting Windmolenklachten Windturbines, een wig tussen de landelijke en provinciale politiek?! Geachte fractie, Binnenkort gaan de Noord-Hollanders weer naar de stembus voor de verkiezingen van de Provinciale

Nadere informatie

Financiële baten van windenergie

Financiële baten van windenergie Financiële baten van windenergie Grootschalige toepassing van 500 MW in 2010 en 2020 Opdrachtgever Ministerie van VROM i.s.m. Islant Auteurs Drs. Ruud van Rijn Drs. Foreno van der Hulst Drs. Ing. Jeroen

Nadere informatie

Hoe kunnen treinen op wind rijden? Les in de Groene Top Trein

Hoe kunnen treinen op wind rijden? Les in de Groene Top Trein ctie produ Hoe kunnen treinen op wind rijden? Les in de Groene Top Trein lesboekje02.indd 1 20-11-2015 13:20 Welkom in de Groene Top Trein! Het gaat deze trein voor de wind, want deze trein rijdt op wind.

Nadere informatie

Bedreigingen. Broeikaseffect

Bedreigingen. Broeikaseffect Bedreigingen Vroeger gebeurde het nogal eens dat de zee een gat in de duinen sloeg en het land overspoelde. Tegenwoordig gebeurt dat niet meer. De mensen hebben de duinen met behulp van helm goed vastgelegd

Nadere informatie

Alternatieve energiebronnen

Alternatieve energiebronnen Alternatieve energiebronnen energie01 (1 min, 5 sec) energiebronnen01 (2 min, 12 sec) Windenergie Windmolens werden vroeger gebruikt om water te pompen of koren te malen. In het jaar 650 gebruikte de mensen

Nadere informatie

Opening en welkom door Henk Geluk Voorstellen Presentatie project door de initiatiefnemers Ervaringen vanuit Friesland door Ron Koopal en Pieter Thys

Opening en welkom door Henk Geluk Voorstellen Presentatie project door de initiatiefnemers Ervaringen vanuit Friesland door Ron Koopal en Pieter Thys Opening en welkom door Henk Geluk Voorstellen Presentatie project door de initiatiefnemers Ervaringen vanuit Friesland door Ron Koopal en Pieter Thys Faber Pauze Vragen en discussie Mening peiling Mededelingen

Nadere informatie

Waarom windenergie? Steeds meer schone energie Het Rijk kiest voor een betrouwbare en steeds schonere energieopwekking voor de samenleving.

Waarom windenergie? Steeds meer schone energie Het Rijk kiest voor een betrouwbare en steeds schonere energieopwekking voor de samenleving. Waarom windenergie? Steeds meer schone energie Het Rijk kiest voor een betrouwbare en steeds schonere energieopwekking voor de samenleving. Ter vergelijking: Wind op land kost tussen 8,5 en 9,6 cent per

Nadere informatie

LochemEnergie Lochemse Coöperatieve Energievereniging

LochemEnergie Lochemse Coöperatieve Energievereniging LochemEnergie Lochemse Coöperatieve Energievereniging Ja ik wil zonne-energie, maar... Wat moet ik doen? Is het financieel rendabel? Welke zonnecellen zijn het beste? Waar en door wie worden panelen geïnstalleerd?

Nadere informatie

2015 - BURGERSTEM.NET/BEtrokken Noord-Beveland Blad: 2

2015 - BURGERSTEM.NET/BEtrokken Noord-Beveland Blad: 2 Inleiding In oktober stond de enquête van BURGERSTEM in het teken van windenergie en vroegen wij aan de deelnemers hun mening over de toepassing en gevolgen er van. De exploitant van de windturbines bij

Nadere informatie

Windenergie. Verdiepende opdracht

Windenergie. Verdiepende opdracht 2015 Windenergie Verdiepende opdracht Inleiding; In dit onderdeel leer je meer over windenergie. Pagina 1 Inhoud 1. Windenergie... 3 1.1 Doel... 3 1.2 Inhoud... 3 1.3 Verwerking... 9 Pagina 2 1. Windenergie

Nadere informatie

Voorzitter, daar waar het kan schrik niet

Voorzitter, daar waar het kan schrik niet Aan Provinciale Staten Noord-Holland Commissie RWW t.a.v de commissieleden en betrokkenen voor het inloophalfuur van 30 november 30 november 2015, Dorpsraden H.meer Zuid, Inspreker Hr. R. Hoogendoorn,

Nadere informatie

Tegenwind Alblasserdam. De onjuiste voorstelling van beleidsmakers

Tegenwind Alblasserdam. De onjuiste voorstelling van beleidsmakers Tegenwind Alblasserdam De onjuiste voorstelling van beleidsmakers Stelling 1) De aan de gemeenteraad gepresenteerde Lokatiestudie is niet correct. De studie geeft een volledig vertekend beeld van de werkelijkheid.

Nadere informatie

INITIATIEFVOORSTEL Onderwerp : Onderzoek uitbreiding windenergie Voorstelnummer : Raadstafel : 15 maart 2017 Raadsvergadering : 31 mei 2017

INITIATIEFVOORSTEL Onderwerp : Onderzoek uitbreiding windenergie Voorstelnummer : Raadstafel : 15 maart 2017 Raadsvergadering : 31 mei 2017 INITIATIEFVOORSTEL Onderwerp : Onderzoek uitbreiding windenergie Voorstelnummer : 2001392 Raadstafel : 15 maart 2017 Raadsvergadering : 31 mei 2017 Voorstel 1. Een actuele verkenning uit te voeren naar

Nadere informatie

Slim financieren duurzame energie Afwegingskader bij het kiezen van instrumenten

Slim financieren duurzame energie Afwegingskader bij het kiezen van instrumenten Slim financieren duurzame energie Afwegingskader bij het kiezen van instrumenten voor financiering van duurzame energie 4 Voorwoord Euro s zijn vaak de sleutel om projecten voor de opwekking van duurzame

Nadere informatie

Windmolens in de Beekbergsebroek

Windmolens in de Beekbergsebroek Windmolens in de Beekbergsebroek Draagvlak en betrokkenheid Aanleiding dea (duurzame energiecoöperatie Apeldoorn) werkt samen met WNW (De Wolff Nederland Windenergie) aan een plan om drie windmolens te

Nadere informatie

20 juni Onderzoek: Klimaat en formatie

20 juni Onderzoek: Klimaat en formatie 20 juni 2017 Onderzoek: Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 55.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen

Nadere informatie

Men gebruikt steeds meer windenergie in Nederland. Er wordt steeds meer windenergie gebruikt in Nederland.

Men gebruikt steeds meer windenergie in Nederland. Er wordt steeds meer windenergie gebruikt in Nederland. Herhalingsoefeningen De sprong, thema 8 Vocabulaire Oefening 1 Vul het goede woord in. Verander de vorm als dat nodig is. Kies uit: bewegen, bijdragen aan, biologisch, duurzaam, energiebronnen, energierekening,

Nadere informatie

Regionaal Energie Convenant 2014-2016

Regionaal Energie Convenant 2014-2016 Regionaal Energie Convenant 2014-2016 Mede mogelijk gemaakt met steun van: Regio Rivierenland Provincie Gelderland RCT-Rivierenland Pagina 1 Ondertekenaars, hier tezamen genoemd: partijen 1. Hebben het

Nadere informatie

Windenergie goedkoper dan kernenergie!

Windenergie goedkoper dan kernenergie! Go Wind - Stop nuclear Briefing 1 26 june 2002 Windenergie goedkoper dan kernenergie! Electrabel geeft verkeerde informatie over kostprijs van kernenergie en windenergie. Electrabel beweert dat windenergie

Nadere informatie

9-5-2014 B.v.d.Hoek Driebergen 0655965653

9-5-2014 B.v.d.Hoek Driebergen 0655965653 Zonnepanelen op het dak van uw VvE? Draagvlak creëren en offertes aanvragen en communiceren met de VvE (Nieuwsbrief) Kosten en baten analyse Berekenen terug verdien tijd Spreadsheet offerte gegevens Communicatie

Nadere informatie

FOSSIELE BRANDSTOFFEN

FOSSIELE BRANDSTOFFEN FOSSIELE BRANDSTOFFEN De toekomst van fossiele energiebronnen W.J. Lenstra Inleiding Fossiele energiebronnen hebben sinds het begin van de industriele revolutie een doorslaggevende rol gespeeld in onze

Nadere informatie

16% Energie van eigen bodem. 17 januari 2013

16% Energie van eigen bodem. 17 januari 2013 16% Energie van eigen bodem 17 januari 2013 Inhoud Klimaatverandering Energie in Nederland Duurzame doelen Wind in ontwikkeling Northsea Nearshore Wind Klimaatverandering Conclusie van het IPCC (AR4, 2007)

Nadere informatie

Vragen bijeenkomst Windmolens 6 maart 2014

Vragen bijeenkomst Windmolens 6 maart 2014 Vragen bijeenkomst Windmolens 6 maart 2014 Vragen naar aanleiding van introductie wethouder Wagemakers Hoe is de provincie tot de keuze van de twee locaties gekomen? In de provincie Zuid Holland wordt

Nadere informatie

Markstudie naar kleine windturbines in Vlaanderen

Markstudie naar kleine windturbines in Vlaanderen Markstudie naar kleine windturbines in Vlaanderen September 12, 2012 Deze marktstudie werd uitgevoerd in samenwerking met Gfk Significant uit Leuven. 1 Gemeenten van de 308 Vlaamse gemeenten werden geïnterviewed.

Nadere informatie

Waarom windenergie (op land)?

Waarom windenergie (op land)? Waarom windenergie (op land)? Steeds meer schone energie Dit kabinet kiest voor een betrouwbare en steeds schonere energieopwekking voor de samenleving. Evenwichtige energiemix Om dit doel verantwoord

Nadere informatie

Les Koolstofkringloop en broeikaseffect

Les Koolstofkringloop en broeikaseffect LESSENSERIE ENERGIETRANSITIE Basisles Koolstofkringloop en broeikaseffect Werkblad Les Koolstofkringloop en broeikaseffect Werkblad Zonlicht dat de aarde bereikt, zorgt ervoor dat het aardoppervlak warm

Nadere informatie

Essent en duurzame energieproductie in Nederland

Essent en duurzame energieproductie in Nederland Essent en duurzame energieproductie in Nederland Een manifest Essents inspanningen voor duurzame energie Essent is een leidend bedrijf bij de inspanningen voor duurzame energie, vooral op het gebied van

Nadere informatie

1 INLEIDING... 2 2 ALGEMENE VRAGEN... 3

1 INLEIDING... 2 2 ALGEMENE VRAGEN... 3 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 2 2 ALGEMENE VRAGEN... 3 2.1 STAAT UW TURBINE IN FRYSLÂN?... 3 2.2 BENT U DE ENIGE EIGENAAR?... 3 2.3 ZO NIET, WELK AANDEEL IS UW EIGENDOM?... 4 2.4 HOEVEEL TURBINES HEEFT

Nadere informatie

*Z7348DBDA7D* raadsvoorstel. Onderwerp. Uitgangspunten windenergie. Voorstel

*Z7348DBDA7D* raadsvoorstel. Onderwerp. Uitgangspunten windenergie. Voorstel *Z7348DBDA7D* raadsvoorstel Vergadering Gemeenteraad van 20-07-2016 Afdeling Naam opsteller voorstel Portefeuillehouder : Ruimtelijk Beleid : Roij, Maaike van; Arts, Marian : G.J.W. (Geert) Gabriëls Raadsvoorstel:

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

WINDPARK KOUDUM EEN VERKENNING VAN DE MOGELIJKHEDEN

WINDPARK KOUDUM EEN VERKENNING VAN DE MOGELIJKHEDEN WINDPARK KOUDUM EEN VERKENNING VAN DE MOGELIJKHEDEN WAT HEEFT DIT MET WINDENERGIE TE MAKEN? Begrafenisvereniging Zurich in nieuw pak gestoken Judovereniging Witmarsum nieuwe mat WAT HEEFT DIT MET WINDENERGIE

Nadere informatie

Notitie energiebesparing en duurzame energie

Notitie energiebesparing en duurzame energie Notitie energiebesparing en duurzame energie Zaltbommel, 5 juni 2012 Gemeente Zaltbommel Notitie energiebesparing en duurzame energie 1 1. Inleiding Gelet op de ambities in het milieuprogramma 2012-2015

Nadere informatie

HANS ONKENHOUT MARTIJN VAN DER VEEN AMSTERDAM, MEI 2013

HANS ONKENHOUT MARTIJN VAN DER VEEN AMSTERDAM, MEI 2013 ACHTERBANPEILING De achterban van Greenpeace, Milieudefensie, Natuur & Milieu en de Natuur- en Milieufederaties aan het woord over toekomst van de energievoorziening in Nederland. HANS ONKENHOUT MARTIJN

Nadere informatie

Overzicht lessenserie Energietransitie. Lessen Energietransitie - Thema s en onderwerpen per les.

Overzicht lessenserie Energietransitie. Lessen Energietransitie - Thema s en onderwerpen per les. 1 Lessen Energietransitie - Thema s en onderwerpen per les. 2 Colofon Dit is een uitgave van Quintel Intelligence in samenwerking met GasTerra en Uitleg & Tekst Meer informatie Kijk voor meer informatie

Nadere informatie

Windenergie in Wijk bij Duurstede

Windenergie in Wijk bij Duurstede Windenergie in Wijk bij Duurstede J.H. Fred Jansen Nationaal Kritisch Platform Windenergie (NKPW) www.nkpw.nl Bruto opbrengst windenergie in Nederland en Wijk bij Duurstede Netto opbrengst Geluid windturbines

Nadere informatie

Wat is energie? Als een lichaam arbeid kan leveren bezit het energie Wet van het behoud van energie:

Wat is energie? Als een lichaam arbeid kan leveren bezit het energie Wet van het behoud van energie: ENERGIE Wat is energie? Als een lichaam arbeid kan leveren bezit het energie Wet van het behoud van energie: energie kan noch ontstaan, noch verdwijnen (kan enkel omgevormd worden!) Energie en arbeid:

Nadere informatie

Beleving windmolens A1. Onderzoek Deventer Digipanel en inwoners Epse

Beleving windmolens A1. Onderzoek Deventer Digipanel en inwoners Epse Onderzoek Deventer Digipanel en inwoners Epse Aanleiding en methodiek Aanleiding onderzoek In augustus 2015 zijn er twee windmolens gebouwd langs de A1. De voorbereiding daarvan heeft tot veel discussies

Nadere informatie

Vragen Provincie Partij Hoe belangrijk vindt u dat er draagvlak van omwonenden is bij het plaatsen van windturbines?

Vragen Provincie Partij Hoe belangrijk vindt u dat er draagvlak van omwonenden is bij het plaatsen van windturbines? Vragen Provincie Partij Hoe belangrijk vindt u dat er draagvlak van Groningen PVV Groningen wil niet dat er Ik sta hier niet achter windturbines in bewoond gebied komen! PVV Heel belangrijk PVV Groningen

Nadere informatie

Vergisting anno 2010 Rendabele vergister onder SDE 2010. Hans van den Boom 22 april 2010 Sectormanager Duurzame Energie

Vergisting anno 2010 Rendabele vergister onder SDE 2010. Hans van den Boom 22 april 2010 Sectormanager Duurzame Energie Vergisting anno 2010 Rendabele vergister onder SDE 2010 Hans van den Boom 22 april 2010 Sectormanager Duurzame Energie Financieren Duurzame energie binnen Rabobank Groep Maatwerk Sustainability naast Food

Nadere informatie

Toets_Hfdst10_BronnenVanEnergie

Toets_Hfdst10_BronnenVanEnergie Toets_Hfdst10_BronnenVanEnergie Vragen Samengesteld door: visign@hetnet.nl Datum: 31-1-2017 Tijd: 11:10 Samenstelling: Geowijzer Vraag: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,

Nadere informatie

Stichting Platform Tegenwind N33 tegen de plaatsing van windturbines in het zoekgebied N33

Stichting Platform Tegenwind N33 tegen de plaatsing van windturbines in het zoekgebied N33 Stichting Platform Tegenwind N33 tegen de plaatsing van windturbines in het zoekgebied N33 postadres: Berkenlaan 2, 9651 BK Meeden email: secretaris@tegenwindn33.nl woordvoerder: dhr. A. Ammersken www.tegenwindn33.nl

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 33 561 Structuurvisie Windenergie op Zee (SV WoZ) Nr. 25 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG. Datum 4 juli 2017 Betreft Tweede openstelling SDE+ 2017

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG. Datum 4 juli 2017 Betreft Tweede openstelling SDE+ 2017 > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres

Nadere informatie

Factsheet: Dong Energy

Factsheet: Dong Energy Factsheet: Dong Energy Holding/bestuurder Type bedrijf Actief in Markt Bedrijfsprofiel Dong Energy Producent/leverancier elektriciteit (en aardgas) Europa Consumenten/zakelijk - Omzet 900 miljoen (NL)/9

Nadere informatie

Bijlage 2 Potentieelberekening energiestrategie 1/5

Bijlage 2 Potentieelberekening energiestrategie 1/5 Bijlage 2 Potentieelberekening energiestrategie 1/5 Bijlage 2 Potentieelberekening energiestrategie 2/5 Toelichting bij scenario-analyse energiebeleid Beesel Venlo Venray Deze toelichting beschrijft wat

Nadere informatie

100% groene energie. uit eigen land

100% groene energie. uit eigen land 100% groene energie uit eigen land Sepa green wil Nederland op een verantwoorde en transparante wijze van energie voorzien. Dit doen wij door gebruik te maken van duurzame energieopwekking van Nederlandse

Nadere informatie

VEA - Draagvlak windenergie

VEA - Draagvlak windenergie Elke Van Hamme Significant GfK Februari 2011 VEA - Draagvlak windenergie Inhoud Achtergrond & doelstelling van het onderzoek 2 Is er anno 2011 een draagvlak voor windenergie? Attitude tov windenergie:

Nadere informatie

Windenergie in de Wieringermeer

Windenergie in de Wieringermeer Windenergie in de Wieringermeer J. H. Fred Jansen Nationaal Kritisch Platform Windenergie Conclusies Windenergie is geen noemenswaardig alternatief voor fossiele energie en levert geen noemenswaardige

Nadere informatie

Naam: Thijs. Groep: 6/7. School: St.Willibrordusschool

Naam: Thijs. Groep: 6/7. School: St.Willibrordusschool Naam: Thijs Groep: 6/7 School: St.Willibrordusschool 1 Voorwoord Voor je ligt het werkstuk van Thijs. Dit werkstuk gaat over zonne-energie. Ik kwam op het idee voor dit onderwerp toen papa en mama ook

Nadere informatie

Groen gas. Duurzame energieopwekking. Totaalgebruik 2010: 245 Petajoule (PJ) Welke keuzes en wat levert het op?

Groen gas. Duurzame energieopwekking. Totaalgebruik 2010: 245 Petajoule (PJ) Welke keuzes en wat levert het op? Totaalgebruik 2010: 245 Petajoule (PJ) Groen gas Welke keuzes en wat levert het op? Huidig beleid 100 miljoen m 3 groen gas. Opbrengst: 3 PJ. Extra inspanning 200 miljoen m 3 groen gas. Opbrengst: 6 PJ.

Nadere informatie

Business Case Windpark Lage Weide. Raadsinformatie avond 20 maart

Business Case Windpark Lage Weide. Raadsinformatie avond 20 maart Business Case Windpark Lage Weide Raadsinformatie avond 20 maart 1 Doelstelling presentatie Aspecten het sociaal ondernemen Energie-U Inzicht in de algemene financiële haalbaarheid van een windpark Inzicht

Nadere informatie

Wie betaalt de rekening van de energietransitie?

Wie betaalt de rekening van de energietransitie? Wie betaalt de rekening van de energietransitie? Symposium KVGN 17 november 2016 Ron Wit Ron.Wit@eneco.com Overzicht presentatie 1. Ontwikkeling broeikasgassen in Nederland 2. Ontwikkeling integrale kosten

Nadere informatie

Voor- of tegenwind? Drenthe Molenvrij?

Voor- of tegenwind? Drenthe Molenvrij? Voor- of tegenwind? Het Ministerie van Economische Zaken heeft aangegeven met alle provincies tot afspraken te willen komen over windenergie: hoeveel energie kan er in elke provincie opgewekt worden met

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Van pionieren naar realiseren

Jaarverslag 2013. Van pionieren naar realiseren Jaarverslag 2013 Van pionieren naar realiseren 1 1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 2 2.1 2.2 2.3 Inhoudsopgave 1. Bestuur ECD Het bestuur van de ECD, in 2013 bestaande uit dhr. D.A. van Steensel (HVC) en dhr. H.P.A.

Nadere informatie