1 Loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB) bij het Clusius College Grootebroek in beeld.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 Loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB) bij het Clusius College Grootebroek in beeld."

Transcriptie

1 Beleidsplan LOB versie 5. Vestiging Grootebroek Decaan: P. Kaagman 1 Loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB) bij het Clusius College Grootebroek in beeld. 1.1 Inleiding Het decanaat van het Clusius College Grootebroek gaat uit van Loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB) als een geïntegreerd, dynamisch en continu proces van voorbereiding op een toekomstige vervolgopleiding, de arbeidsmarkt, maatschappelijke participatie en verwerving van loopbaancompetenties. Opmerkingen Het decanaat hanteert voor de verschillende begrippen de volgende definities: - de loopbaan is het levenslange ontwikkelingsproces, waarbij het individu compromissen sluit tussen de eigen persoon aan de ene kant en de omgeving aan de andere kant, met het doel gestalte te geven aan een passend sociaaleconomisch leven. - geïntegreerd :keuzevaardigheden, informatieverstrekking en advisering komen in onderlinge samenhang aan de orde. - procesmatig : opeen systematische manier gespreid, dus gedurende de hele schoolloopbaan en evenwichtig verdeeld over het gehele onderwijsaanbod. Dit uitgangspunt heeft geen eeuwigheidswaarde. Het betekent ondermeer, dat voortdurende veranderingen die binnen het onderwijs optreden, hun effecten hebben op wat schooldecanen doen. Dit beleidsplan van het decanaat van het Clusius College Grootebroek sluit aan bij de visie van de NVS. Deze visie is gebaseerd op de inzichten die binnen de NVS bestaan over de toekomst van het onderwijs en de rol van Loopbaanoriëntatie en begeleiding. Een belangrijk onderdeel van dit beleidsplan is de ontwikkeling van het tweedelijns schooldecanaat en de inschakeling van mentoren/coaches en vakdocenten bij eerstelijns werk op het gebied van LOB. In dit beleidsplan wordt zo nauwkeurig mogelijk aangegeven welke taken volgens het decanaat uitgevoerd moeten worden in de eerste lijn en welke in de tweedelijn. Het beleidsplan geeft zo een overzicht voor de specifieke behoeften en mogelijkheden, zoals die geldig zijn voor het Clusius College Grootebroek. Het beleidsplan dekt alle punten af die genoemd zijn in de Kaders LOB die onafhankelijk van het decanaat door de regiegroep zijn vast gesteld. Het document Kaders LOB maakt deel uit van dit beleidsplan en is per 17 april aan dit beleidsplan toegevoegd. (pagina 13 t/m 18) 1

2 1.2 Raamwerk In de inleiding is aangegeven dat het decanaat ervan uitgaat dat LOB een geïntegreerd proces is. We verstaan hieronder: dat LOB plaatsvindt 1. In het totaal van het onderwijs, waarbij ervan uitgegaan wordt dat het Clusius College Grootebroek een visie ontwikkeld heeft op integrale begeleiding als proces. Deze visie is vertaald in beleid. 2. In alle fasen van het onderwijs, waarbij ervan uitgegaan wordt dat LOB een procesmatig karakter heeft, dat loopt van de instroom van de leerling in jaar 1 via de doorstroom tot en met de uitstroom, waarbij in de instroom de relatie naar de vooropleiding en in de uitstroom de relatie naar de vervolgopleidingen, arbeidsmarkt en samenleving zit opgesloten. 3. In de vakken of leergebieden, waarbij ervan wordt uitgegaan dat de vakdocenten tijdens hun lessen expliciet verbanden leggen tussen hun vak en de wereld van arbeid en beroep. 4. In het geheel van de begeleidingsactiviteiten, waarbij ervan wordt uitgegaan dat er vier vormen van begeleiding te onderscheiden zijn: studiebegeleiding (leren leren), sociaal-emotionele of persoonlijke begeleiding (leren leven), loopbaanoriëntatie en begeleiding (leren kiezen) en praktijkbegeleiding (leren werken). 2 Het belang van LOB LOB heeft een individueel belang en een maatschappelijk belang. Op individueel niveau voorziet een goede loopbaanoriëntatie en begeleiding de leerling 1 van vaardigheden die hem in staat stellen om een optimale keuze te maken uit de vele opleiding- en beroepsmogelijkheden waarmee hij geconfronteerd wordt. Het maatschappelijk belang betreft in de eerste plaats het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Bovendien kan een goede LOB bijdragen aan het rendement van het onderwijs: omwegen in het onderwijs kunnen worden voorkomen. Zo blijven leerlingen gemotiveerd om een einddiploma te behalen en wordt voortijdig schoolverlaten voorkomen. 2.1 Doelen van LOB (in de volgorde is geen hiërarchie aangebracht) Hieronder volgt een opsomming van de doelen van LOB. De genoemde doelen behoeven volgens het decanaat van het Clusius College Grootebroek geen toelichting: zij spreken voor zich. Vermijden van een te vroeg moment van de definitieve studie- en beroepskeuze Vermijden van vroegtijdig schoolverlaten Vermijden van omwegen in het onderwijs Leiden naar een geschikte vervolgopleiding Leiden naar een geschikte positie op de arbeidsmarkt Doorbreken van milieu- en seksegebonden keuzepatronen Vergroten van de motivatie van de leerling Ontwikkelen van inzicht in eigen kunnen en mogelijkheden, interesse en ambities Aanleren van vaardigheden waardoor leerlingen op het gebied van LOB zelfstandig kunnen handelen Verbeteren van de positie van individuen die tot achterstandgroepen worden gerekend 1 Met leerling wordt m en v bedoeld. 2

3 3 De rol van de schooldecaan Het decanaat (schooldecaan) is binnen het Clusius College Grootebroek de deskundige op het gebied van LOB. De schooldecaan heeft binnen het Clusius College Grootebroek de volgende taken: een adviserende en/of initiërende rol in de ontwikkeling van een beleidsvisie op LOB, een initiërende, coördinerende en aansturende rol in de richting van de mentoren en de vakdocenten, het in uitvoerende zin aanspreekbaar zijn met betrekking tot het procesmatig karakter van LOB. Als het decanaat zijn taken naar behoren wil vervullen dan is het adequaat faciliteren voor de werkzaamheden een voorwaarde. Het decanaat van het Clusius College Grootebroek onderschrijft daarbij de aanbeveling die in 1996 door de NVS is gedaan. 3.1 Begeleiding in de eerste of tweede lijn De uitvoering van de studiebegeleiding, de persoonlijke of sociaal-emotionele begeleiding en de loopbaanoriëntatie ligt primair in handen van de mentor/coach. Deze uitspraak behoeft enige nuancering. Binnen het proces van de loopbaanoriëntatie (leren kiezen) (zie hst. 3) is een viertal fasen te onderscheiden. Aanvankelijk bevinden de leerlingen zich m.b.t. LOB in een oriënteringsfase of bewustwordingsfase. De verschillende vormen van begeleiding zijn in deze fase onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dat kan soms ook gelden voor de volgende fasen, de verkenningsfase en de verdiepingsfase. In deze fasen oriënteren onze leerlingen zich op basis van hun eigen capaciteiten, aanleg en interesses op de wereld van studie en beroep. In de laatste fase, de beslissingsfase, krijgt het leren kiezen en het maken van een passende eigen keuze een extra accent. Het decanaat van het Clusius College Grootebroek gaat er vanuit dat alle begeleidingsactiviteiten in de bewustwordingsfase en oriënterende fase uitgevoerd dienen te worden door de mentor/coach. In deze fasen is de rol van het decanaat er een op de achtergrond in de tweede lijn. Het decanaat ondersteunt de mentor op het terrein van leren kiezen. In de laatste twee fasen van LOB heeft het decanaat ook een belangrijke taak in de eerste lijn. Dan is het de decaan die in overleg met de mentoren/coaches en de vakdocenten de individuele leerling begeleidt. Dit moet uiteindelijk resulteren in het maken van een individuele keuze voor een vervolgopleiding, beroep of functie of maatschappelijke participatie. Het decanaat van het Clusius College Grootebroek werkt daarbij aan een goede afstemming van de verschillende activiteiten van decanaat en mentoren/coaches/vakdocenten. Het decanaat van het Clusius College Grootebroek heeft in 2009 de beschikking gekregen over een krachtig instrument; dedecaan.net. Een website met toegang voor decaan, mentor/coach, leerling en ouders. Vanaf oktober 2010 ook beschikbaar voor onze leerlingen in de onderbouw. 3

4 3.2 Loopbaanleren in het VMBO Het basismodel loopbaanleren in het VMBO kent 5 loopbaancompetenties. Deze zijn: - kwaliteitenreflectie Wie ben ik, wat kan ik. - motievenreflectie Wat wil ik, wat drijft mij - werkexploratie Wat past bij mij - loopbaansturing Wat wil ik worden - netwerken Wie kan me daarbij helpen Kwaliteitenreflectie en motievenreflectie: Aan deze competenties worden op het Clusius College Grootebroek vooral tijdens de mentorlessen en door het gebruik van dedecaan.net aandacht besteed. Het programma keuzeweb bevat naast de traditionele vraagstukken over wie ben ik en wat kan ik, ook opdrachten waarin de leerling duidelijk zelf op zoek gaat naar en bewust wordt van zijn/haar eigen kwaliteiten en motieven. De rol van decaan is het klaarzetten van opdrachten in dedecaan.net. De begeleidende rol in deze is voor de mentor. In activiteitenschema: 5, 8, 12, 16, 46, 47, 48 Werkreflectie: hoewel in de LOB lessen hieraan aandacht wordt besteed, is de stage is de stage hierin belangrijk. Verder wordt bij elk vak, zowel theorie als praktijkvak bij elk hoofdstuk aandacht besteed aan werk in de diverse sectoren. In activiteitenschema: 8, 10, 11, 12, 13, 20, 22, 23, 24, 25, 40, 42 Loopbaansturing en netwerken: In het programma keuzeweb van dedecaan.net zijn voldoende opdrachten opgenomen die onze leerlingen de mogelijkheid bieden om zijn/haar loopbaan in kaart te brengen. Dit begint al in leerlaag 2vmbob/k en loopt door in keuzeweb klas 3 en klas 4. De leerling leert om uit diverse bronnen die hulp te zoeken die ze nodig hebben bij het kiezen. In activiteitenschema: 8, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 28, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 41, 42 4

5 4 Schematisch overzicht van de werkzaamheden Op basis van het bovenstaande heeft het decanaat het volgende overzicht van werkzaamheden opgesteld (tabel 1). De werkzaamheden zijn verdeeld op een schaal die loopt van 1 e lijn naar 2 e lijn. Het overzicht bestaat uit acht onderdelen. Als uitgangspunt voor deze indeling van de werkzaamheden van het decanaat is gekozen voor de schoolloopbaan van onze leerlingen. Het zijn de taken die uitgevoerd worden door het decanaat vanaf de eerste dag waarop een leerling onze school betreedt tot de nazorg bij wel of niet gediplomeerd de school verlaten. In de komende jaren zullen de verschillende plannen omgezet moeten worden in beleid. Een deel van de plannen is al geëffectueerd, een ander deel van de plannen is in voorbereiding. Tabel 1 1 e lijn.2 e lijn Voorlichting t.b.v. instroom 1 Vakdocent Mentor/coach Schooldecaan 2 Levert op verzoek een bijdrage aan schriftelijk en digitaal materiaal t.b.v. werving van leerlingen 3 Levert bijdrage aan open dagen Levert bijdrage aan open dagen Levert bijdrage aan open dagen 4 Levert bijdrage aan doedagen, e.d. Levert bijdrage aan doedagen, e.d. Doorstroom/voortgang 5 Heeft aandacht voor de emancipatorische aspecten binnen de LOB Heeft aandacht voor de emancipatorische aspecten binnen de LOB Heeft aandacht voor de emancipatorische aspecten binnen de LOB 6 Initieert coördineert en begeleidt de werkzaamheden van vakdocenten en mentoren op het terrein van LOB 5

6 7 Bevordert dat LOB een procesmatig karakter heeft binnen het gehele begeleidingssysteem van de school 8 Begeleidt alle leerlingen procesmatig en preventief in het zich eigen maken van items rond LOB vanaf leerjaar 1 Begeleidt alle leerlingen procesmatig en preventief in het zich eigen maken van items rond LOB vanaf leerjaar 1 Coördineert alle procesmatige en preventieve taken van de mentor/coach t.a.v. items rond LOB vanaf leerjaar1 9 Draagt zorg voor de juiste inhoudelijke afstemming van verschillende onderdelen van de LOB 10 Bereiden leerlingen voor op maatschappelijke en beroepsoriënterende stage. Begeleiden leerlingen bij de keuze en uitvoering van de stage. Dragen zorg voor de juiste afhandeling van de stage. Verstrekken informatie aan derden en zijn aanspreekpunt. Zorgt ervoor dat de vakdocent en de mentor/coach over adequaat materiaal beschikken ter ondersteuning van de te maken keuzes tijdens de schoolloopbaan 11 Legt tijdens zijn lessen relaties tussen de praktijk van de verschillende beroepen, beroepsprofielen om lln hun interesse te laten ontdekken in het kader van het keuzeproces en om inzicht te geven in de betekenis van het vak in de verdere studie en/of beroepen 12 Signaleert binnen zijn vakgebied problemen bij de lln. Problemen die in relatie staan tot de te maken keuzes tijdens de schoolloopbaan Begeleidt de leerling bij de studie en bij de te maken keuzes tijdens de schoolloopbaan. Begeleidt een individuele leerling bij specifieke problemen die in relatie staan tot het maken van keuzes tijdens de schoolloopbaan en bij problemen die in relatie staan tot de studie 6

7 13 Informeert leerlingen over specifieke vervolgopleidingen, de arbeidsmarkt, beroepen, beroepsprofielen en functies Informeert leerlingen over specifieke vervolgopleidingen, de arbeidsmarkt, beroepen, beroepsprofielen en functies 14 Is verantwoordelijk voor de formele afsluiting van het LOB-traject van de leerling 15 Ziet erop toe dat door de leerling voldaan wordt aan de wettelijke verplichtingen t.a.v. LOB 16 Informeert en adviseert ouders of betrekt hen bij de advisering, individueel op afspraak Informeert en adviseert ouders of betrekt hen bij de advisering, individueel op afspraak Informeert en adviseert ouders of betrekt hen bij de advisering, individueel op afspraak 17 Draagt mede zorg voor informatie op gebied van tegemoetkoming in de studiekosten, studiefinanciering en andere financiële regelingen 18 Coördineert het afnemen van specifieke testen en de bespreking daarvan en betrekt de uitslag in de advisering 19 Informeert ouders/verzorgers tijdens (algemene) ouderavonden Informeert ouders/verzorgers tijdens (algemene) ouderavonden 20 Informeert leerlingen via eigen publicatieborden 21 Informeert ouders en leerlingen via publicaties van de school 7

8 22 Begeleidt de leerling tijdens zijn buitenschoolse oriëntaties op arbeid en beroep Organiseert en coördineert de buitenschoolse oriëntatie op arbeid en beroep 23 Draagt bij tot de uitvoering van PSO-activiteiten in relatie tot LOB 24 Onderhoudt contacten met het bedrijfsleven en CWI in verband met open dagen e.d. 25 Ondersteunt de schooldecaan bij het organiseren van beroepenmarkten, excursies, e.d. Organiseert (mede) beroepenmarkten, e.d. 26 Verzamelt en verstrekt LOB gerelateerde informatie t.b.v. het leerlingvolgsysteem, maar houdt daarbij de privacyaspecten goed in acht 27 Levert gegevens t.b.v. de schoolgids 28 Maakt een jaarplanning van zijn LOB-activiteiten 29 (Beheert budget t.b.v. decanaat) Een en ander in overleg. Er is geen sprake van een van tevoren bepaald budget. 8

9 Uitstroom ongediplomeerd/ongekwalificeerd 30 Signaleert dreigende uitval en probeert dit o.m. door gesprekken met de leerling en ouders/verzorgers te voorkomen Signaleert dreigende uitval en probeert dit o.m. door gesprekken met de leerling en ouders/verzorgers te voorkomen Draagt bij aan de oplossing bij dreigende uitval 31 Adviseert over een vervolgtraject bij dreigende uitval Adviseert mentor/coach over een vervolgtraject bij dreigende uitval 32 Als een leerling nog niet is geslaagd: adviseert over vervolgtraject binnen of buiten de onderwijsinstelling Als een leerling nog niet is geslaagd: adviseert mentor/coach over vervolgtraject binnen of buiten de onderwijsinstelling Uitstroom gekwalificeerd/gediplomeerd 33 Wikkelt de procedures af die samenhangen met de overgang naar een vervolgopleiding of de arbeidsmarkt 34 Onderhoudt de relaties met de vervolgopleidingen Onderhoudt de relaties met de vervolgopleidingen, 35 Registreert de definitieve keuzes van de leerlingen Nazorg 36 Verwerkt de gegevens die door het vervolgonderwijs zijn verstrekt en gebruikt ze om het proces van studieadvisering zo nodig bij te stellen 9

10 37 Houdt jaarlijks een enquête onder oud-leerlingen en gebruikt de uitkomsten om het proces van de studieadvisering zo nodig bij te stellen 38 Adviseert incidenteel oudleerlingen bij het veranderen van studierichting Adviseert incidenteel oudleerlingen bij het veranderen van studierichting Deskundigheidsbevordering 39 Verzamelt en documenteert documentatiemateriaal 40 Neemt kennis van de inhoud van het documentatiemateriaal Neemt kennis van de inhoud van het documentatiemateriaal 41 Maakt het documentatiemateriaal toegankelijk voor leerlingen Maakt het documentatiemateriaal toegankelijk voor leerlingen 42 Houdt zich op de hoogte van actuele ontwikkelingen in het onderwijs, de arbeidsmarkt, beroepen/functies, voor zover dit het eigen vakgebied betreft 43 Houdt zich op de hoogte van actuele ontwikkelingen in het onderwijs, de arbeidsmarkt, beroepen/functies Houdt zich op de hoogte van actuele ontwikkelingen in het onderwijs, de arbeidsmarkt, beroepen/functies Houdt zich op de hoogte van LOB-publicaties en ontwikkelingen 44 Houdt zich in het algemeen op de hoogte van ontwikkelingen op psychosociaal gebied 45 Houdt zich in het algemeen op de hoogte van ontwikkelingen op psychosociaal gebied Houdt zich in het algemeen op de hoogte van ontwikkelingen op psychosociaal gebied Bezoekt regelmatig regionale/landelijke decanenbijeenkomsten en studiedagen 10

11 Coaching en ondersteuning 46 Informeert mentoren/coaches en vakdocenten over actuele ontwikkelingen op het gebied van LOB 47 Draagt bij aan de deskundigheidsbevordering van mentoren/coaches en vakdocenten op het gebied van LOB 48 Coacht zonodig mentoren/coaches bij hun begeleidingstaak op het gebied van LOB 49 Doet voorstellen aan de directeur (schoolleiding) over de invulling van het takenpakket LOB van de mentor/coach Beleidsontwikkeling 50 Ontwikkelt LOB-beleid als onderdeel van het totale schoolbeleid 51 Legt jaarlijks verantwoording af aan de direct leidinggevende 52 Vertaalt LOB-beleid dat elders wordt ontwikkeld, b.v. van overheidswege, naar LOB-beleid binnen de school 5 Prioriteitenplan (er is geen hiërarchie aangebracht) 11

12 Op basis van de verschillende werkzaamheden zoals hierboven zijn aangeduid heeft het decanaat enkele beleidsprioriteiten opgesteld. de inzet van middelen ter preventie van het niet inschrijven voor een vervolgopleiding door gediplomeerde en ongediplomeerde schoolverlaters. Dit in overleg met het RMC. Het VSV project zal het instrument kunnen leveren. Inmiddels wordt gebruik gemaakt van het ELKK. Dit heeft nog wel wat opstartproblemen. Kiezen doe je zelf voorziet in facilitering van de deelnemende decanen. Dit is nog niet gerealiseerd. Althans niet besteed aan het decanaat!!!!!!!!! versterking deskundigheid van mentoren/coaches door o.a. deelname aan excursies e.d. Gedacht kan worden aan het actief begeleiden van leerlingen naar BOD, leerlingbezoekdagen en oriëntatiedagen. het meer betrekken van ouders/verzorgers bij LOB. Hiervoor zullen ouders/verzorgers steeds vaker schriftelijk of digitaal benaderd dienen te worden. Ook hier geldt dat de website van het Clusius College een goed middel is (kan worden). het decanaat ziet graag een versterking van de PSO. Binnen Clusius College Grootebroek wordt nog onvoldoende gebruik gemaakt van de mogelijkheden die dedecaan.net biedt. gebleken is dat leerlingen in een kamer met meerdere collega s niet vrij kunnen spreken. Op dit moment vinden gesprekken vaak plaats op rustige plekjes in de hal of in het kleine spreekkamertje dat eigenlijk voor externen is bedoeld. Het decanaat heeft graag de beschikking over een eigen kamer. Het decanaat zou graag zien dat er binnen het portfolio een competentiemeter wordt ingevoerd. 6 Inmiddels gerealiseerd met ingang van heeft het decanaat de beschikking over dedecaan.net, een web-based programma, toegankelijk voor mentoren leerlingen en ouders. De decaan zorgt voor de juiste invulling van de opdrachten uit het keuzeweb en instrueert de mentoren. Met ingang van oktober 2010 is dedecaan.net ingevoerd voor klas 2. verbetering van de informatievoorziening aan leerlingen. B.v. door gebruik te maken van de mogelijkheden die de website van het Clusius College biedt. Een en ander in overleg met de beheerder van de site. de inzet van middelen ter preventie van het niet inschrijven voor een vervolgopleiding door gediplomeerde en ongediplomeerde schoolverlaters. Dit in overleg met het RMC. Begin 2013 is door een aantal decanen uit de kring Westfriesland een begin gemaakt met het realiseren van een digitaal Portfolio. Dit is door het decanaat van Clusius Grootebroek geïnitieerd. RSG en Martinus College zijn hierbij aangehaakt. Begin 2013 is het portfolio voor leerlingen beschikbaar gekomen in dedecaan.net. Gebleken is dat leerlingen geen moeite hebben met het invullen van en het uploaden naar decaan.net dat als basis voor het portfolio wordt gebruikt. 12

13 Bijlage 7.4b DR Kaders voor LOB Regiegroep vmbo

14 1. Kaders LOB 1.1 Algemeen Het LOB-aanbod van het Clusius College is erop gericht dat de leerlingen, nadat zij een diploma hebben behaald, op de juiste vervolgopleiding hun schoolloopbaan succesvol kunnen vervolgen. Daarom is het van belang dat de leerlingen al in een vroeg stadium worden geïnformeerd over mogelijke vervolgopleidingen en beroepen. De school begint daarom al direct in het 1e leerjaar met LOB-activiteiten. Alle informatie wordt zo concreet en praktisch als mogelijk aangeboden. Uiteraard zal de school ook de ouders / verzorgers betrekken bij dit proces. 1.2 Algemene doelstellingen LOB De leerlingen worden zo goed mogelijk voorbereid op een studiekeuze of andere vervolgmogelijkheden na het behalen van hun diploma; De leerlingen weten hoe vervolgopleidingen binnen het MBO in elkaar zitten qua structuur en inhoud; De leerlingen weten welke mogelijkheden er binnen het MBO zijn; De leerlingen weten aan welke eisen ze moeten voldoen om toegelaten te kunnen worden tot een gewenste opleiding in het MBO; De leerlingen weten welke mogelijkheden er zijn v.w.b. doorstroom naar HAVO voor TL-gediplomeerden; De leerlingen weten welke mogelijkheden er zijn voor gediplomeerden binnen andere vervolgmogelijkheden anders dan MBO en overig VO. Docenten zorgen vanuit hun vak expertise dat leerlingen zich bewust zijn van hoe hun vak van betekenis kan zijn op de loopbaankeuze en ontwikkeling van de leerling. Mentoren begeleiden de leerlingen bij deze ontwikkeling. De decaan pleegt interventies op individueel niveau met leerling (en ouders). School leert leerlingen om gebruik te maken van contacten en netwerken en doet dit zelf ook. Ouders worden door school betrokken bij en bewust gemaakt van de bijdrage die zij kunnen leveren aan dit proces. 14

15 1.3 Onderliggende doelstellingen en acties in het kader van LOB Onze leerlingen worden in het 1e en 2e leerjaar d.m.v. lessen voorgelicht over werk en vervolgopleidingen binnen alle sectoren; Onze leerlingen voeren een BIT (beroepen interesse test) uit; Onze leerlingen krijgen een goed beroepsbeeld binnen de eigen sector door het uitvoeren van praktijklessen en excursies; Onze leerlingen krijgen een goed beroepsbeeld buiten de eigen sector door het actief gebruik maken van onze informatievoorziening daarover en door het lopen van stage; Onze leerlingen weten bij wie ze specifieke informatie kunnen krijgen over vervolgmogelijkheden; Onze leerlingen lopen stage in leerjaar 3 en/of 4; Onze leerlingen worden in leerjaar 3 goed voorbereid op de keuze van het examenpakket; Onze leerlingen worden in leerjaar 4 goed voorbereid op de keuze van een vervolgopleiding; Onze leerlingen zijn zich bewust van de samenhang van allerlei activiteiten die met LOB te maken hebben. 1.4 Grondslag LOB bij het Clusius College 1. Schoolbreed gedragen visie uitvoeren - Leerling uitdagen om over zichzelf en keuzes na te denken - Vergroten ouderparticipatie - Gebruik van eigentijdse leermiddelen, zoals ELO, MBO-stad, Kiezen-doe-je-zelf, LinkedIn, Decaannet 2. Cyclische individuele gesprekken met leerlingen met aandacht voor samenhang en betekenis van activiteiten - Samenhang en betekenis is aangebracht door alle LOB-activiteiten (inclusief stage) onder te brengen in een lesprogramma. - De mentor (of LOB docent) verzorgt de LOB-lessen en voert cyclisch individuele gesprekken met de leerling. - Per vak wordt aandacht besteed aan beroepen die een relatie hebben met dit vak, dit staat beschreven in het vakwerkplan. - Daarnaast kan de leerling bij de decaan terecht voor een gesprek. I.v.m. het grote aantal leerlingen vinden gesprekken bij de decaan niet cyclisch plaats. 3. Scholing voor mentoren en docenten - Instructie voor het gebruik van het LOB-lesprogramma. - Stage coördinator wordt nauw betrokken. - De decaan fungeert als vraagbaak (bijv. bij kiezen examenpakket, MBO-stad, Kiezendoe-je-zelf). 15

16 4. Registratieinstrument waarin de activiteiten zijn vastgelegd - Alle LOB-activiteiten zijn ondergebracht in een (digitaal) lesprogramma. - De leerling gebruikt hiervoor een LOB map of de ELO. - Jaarplanning aan de hand waarvan de leerling ziet welke opdrachten hij moet maken en wanneer ze moeten worden ingeleverd (op papier dan wel digitaal) 5. Goed gevuld portfolio - Met een portfolio wordt al gestart in klas 1 onder begeleiding van een docent/mentor. In klas 4 legt de leerling zelf de laatste hand aan het portfolio. - Om aan te tonen dat de leerling informatie heeft verzameld voor het maken van een juiste opleidingskeuze, maakt deze een overzicht van LOB-opdrachten waaraan in leerjaar 3 en 4 is gewerkt. Hierbij wordt o.a. aangegeven wat de leerling geleerd heeft tijdens de stage en andere relevante werkervaringen. Met behulp van leerlijnen wordt de ontwikkeling van de betreffende competenties inzichtelijk gemaakt. - Als samenvatting van het portfolio wordt een CV gemaakt. Dit CV kan worden meegenomen naar het intakegesprek van de vervolgopleiding. 6. Aansluiting met vervolgopleiding en beroepenveld - Alle LOB-activiteiten zijn erop gericht dat de leerling een realistisch beeld verwerft van de door hem geambieerde vervolgopleiding en daarbij behorend beroep. - De leerling moet weten wat er van hem/haar wordt verwacht en zich ervan bewust worden of de persoonlijke kwaliteiten die hij/zij te bieden heeft daarbij passen. 16

17 2. LOB-activiteiten 2.1 Algemeen - In leerjaar 1 en 2 wordt aandacht geschonken aan loopbaanoriëntatie onder leiding van de mentor via een lessencyclus (digitaal dan wel niet digitaal). - In leerjaar 3 en 4 wordt gewerkt met een LOB-programma onder leiding van de mentor (via een map of via de ELO of de Decaannet). - De leerling moet zelfstandig werken aan zijn portfolio in leerjaar 3 en 4. Hiermee wordt al ik klas 1 gestart onder begeleiding van een docent. - Leerlingen krijgen door de praktijklessen en aan de beroepsgerichte vakken gelieerde excursies een goed beeld van de werkzaamheden en vervolgmogelijkheden binnen de sector groen. Door LOB-activiteiten, gastlessen en stages kan de leerling zijn blik verruimen naar de andere sectoren. 2.2 Activiteiten per leerjaar Algemene Activiteiten in elk leerjaar - Mentorlessen - Mentorgesprekken - Ouderavonden (bij rapport ophalen) - Portfolio maken - (Schoolmaatschappelijke) Stage - Bit-test - Oriëntatie beroepen binnen de beroepsgerichte vakken en algemene vakken Leerjaar specifieke activiteiten 1. Activiteiten leerjaar 1. - Oriëntatie beroepsgerichte vakken - Vak specifieke betekenis voor beroepskeuzes 2. Activiteiten leerjaar 2. - Oriëntatie op het maken van (beroeps)keuzes - Ouderavonden (bij rapport ophalen) - Oriëntatie beroepen binnen de beroepsgerichte vakken - Bedrijven bezoeken (kan ook in een ander leerjaar plaats vinden) 17

18 3. Activiteiten leerjaar 3. - LOB lessen - Info avond voor ouders over pakketkeuze - Schoolmaatschappelijk stage (kan ook in een ander leerjaar plaats vinden) - Oriëntatie beroepen binnen de beroepsgerichte vakken - Bedrijven bezoeken (kan ook in een ander leerjaar plaats vinden) - Projectmatig werken (bv. kantine project) (kan ook in een ander leerjaar plaats vinden) - Kiezen doe jezelf (kan ook in een ander leerjaar plaats vinden) - BOD (Beroepen Oriëntatie Dagen) middagenbezoek aan een MBO naar keuze (kan ook in een ander leerjaar plaats vinden (dit wordt ook wel leerling bezoekdag genoemd) - Beroepenmarkt (kan ook in een ander leerjaar plaats vinden) - Inloopspreekuur Decaan 4. Activiteiten leerjaar 4. - LOB lessen - Infoavond voor ouders over examen zaken - Bedrijven bezoeken (kan ook in een ander leerjaar plaats vinden) - Projectmatig werken (bv. kantine project) (kan ook in een ander leerjaar plaats vinden) - Kiezen doe jezelf (kan ook in een ander leerjaar plaats vinden) - BOD middagenbezoek aan een MBO naar keuze (kan ook in een ander leerjaar plaats vinden) (dit wordt ook wel leerling bezoekdag genoemd) - Beroepenmarkt (kan ook in een ander leerjaar plaats vinden) - Bezoeken van opendagen MBO - CV schrijven - Aanmeld brieven schrijven - Voorbereiden op intake gesprekken - Inloop spreekuur decaan 18

decaan Annette Brons

decaan Annette Brons Van harte welkom!! decaan Annette Brons LOB(loopbaanoriëntatie en begeleiding) LOB is een geïntegreerd en continue proces waarin de leerling wordt voorbereid op een toekomstige vervolgopleiding, arbeidsmarkt,

Nadere informatie

Decanaat Lekkerkerk. Loopbaanoriëntatie en begeleiding in VMBO-BK2. Loopbaan Oriëntie en Beroep (LOB)

Decanaat Lekkerkerk. Loopbaanoriëntatie en begeleiding in VMBO-BK2. Loopbaan Oriëntie en Beroep (LOB) Decanaat Loopbaanoriëntatie en begeleiding in VMBO-BK2 Loopbaan: Als je bezig bent met je schoolloopbaan dan ben je bezig met vragen over jouw toekomst. Wat voor beroepen vind je interessant? Wat voor

Nadere informatie

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Stimuleringsproject LOB in het mbo Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Samenwerken aan LOB Jongeren beter toerusten voor het maken van passende keuzes in de eigen loopbaan door bewust

Nadere informatie

Loopbaanoriëntatie en begeleiding in de Theoretische Leerweg. DANIËL KERS & WENDY KERS

Loopbaanoriëntatie en begeleiding in de Theoretische Leerweg. DANIËL KERS & WENDY KERS Loopbaanoriëntatie en begeleiding in de Theoretische Leerweg. DANIËL KERS & WENDY KERS INHOUD Aanleiding van het onderzoek. Onderzoeksvragen. De deelnemers. Kritieke succesfactoren volgens de literatuur.

Nadere informatie

De LOB-scan voor mbo

De LOB-scan voor mbo 35 BIJLAGE 3 De LOB-scan voor mbo De LOB-scan Doel van de LOB-scan is om zicht te krijgen op hoe Loopbaanontwikkeling en -begeleiding (LOB) in jullie onderwijsinstelling er op dit moment voor staat. De

Nadere informatie

Jaarplanning decanaat Mavo-tl 3

Jaarplanning decanaat Mavo-tl 3 Jaarplanning decanaat Mavo-tl 3 Decanen Farel College Sjoerd Tolsma Roos Wubben E-mail: decanaat@farel.nl U vindt ons in de kamer achter het computerlokaal (013) Versie 1 sept 2015 RW 1 Jaarplanning decanaat

Nadere informatie

In dit boekje vinden jullie informatie over de vervolgmogelijkheden na klas 1 en 2 op onze school.

In dit boekje vinden jullie informatie over de vervolgmogelijkheden na klas 1 en 2 op onze school. 2 Voorwoord Beste leerlingen/geachte ouders, In dit boekje vinden jullie informatie over de vervolgmogelijkheden na klas 1 en 2 op onze school. Als leerling is een richting kiezen voor jou heel belangrijk.

Nadere informatie

Scholieren eisen tijd en begeleiding voor hun loopbaan

Scholieren eisen tijd en begeleiding voor hun loopbaan Scholieren eisen tijd en begeleiding voor hun loopbaan Scholieren hebben behoefte aan LOB Uit het onderzoek blijkt dat scholieren behoefte hebben aan meer LOB. Dat begint in leerjaar één. In de laatste

Nadere informatie

Je maakt het op het Vakcollege Noordoostpolder Schooljaar 15/16

Je maakt het op het Vakcollege Noordoostpolder Schooljaar 15/16 Je maakt het op het Vakcollege Noordoostpolder Schooljaar 15/16 Onderwijs voor jongeren met gouden handen die aan een gouden toekomst willen werken. Dat is het Vakcollege Noordoostpolder. Leerlingen die

Nadere informatie

Visie op Loopbaanoriëntatie en begeleiding

Visie op Loopbaanoriëntatie en begeleiding Visie op Loopbaanoriëntatie en begeleiding regio s-hertogenbosch en omgeving LOB is een verzameling van activiteiten binnen een loopbaangerichte leeromgeving om jongeren actief te laten werken aan hun

Nadere informatie

LOB scan voor MBO werkversie 1

LOB scan voor MBO werkversie 1 Uitleg bij invullen LOB-scan; Stap 1: de LOB -scan is verdeeld in 12 componenten (donker grijze balken). Onder ieder component zijn een aantal elementen (witte vlakken) geformuleerd. Per element geeft

Nadere informatie

LOB in het beroepsonderwijs drs. Metje Jantje Groeneveld

LOB in het beroepsonderwijs drs. Metje Jantje Groeneveld LOB in het beroepsonderwijs drs. Metje Jantje Groeneveld Wat gaan we doen? Inventarisatie vragen / verwachtingen Presentatie Vragen / discussie Wat kan ik er mee? Afronding 24-3-2015 2 Vragen? Met welke

Nadere informatie

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 1 Inhoud Inleiding 3 Schoolexamen 4 1. SE PTA. Wat betekenen deze afkortingen? 2. Herkansingen 3. Tijdens het Schoolexamen Rekenexamen 6 Info van de decaan 7 Maatschappelijke

Nadere informatie

MATCHMAKER: VAN BEWUST NAAR BETER

MATCHMAKER: VAN BEWUST NAAR BETER MATCHMAKER: VAN BEWUST NAAR BETER Pilot LOB in Groen VMBO en MBO, Citaverde College Opstellen actieplan Werving en selectie van deelnemers en begeleiders Matches maken Ouders Deelnemers VMBO (krijgt begeleiding)

Nadere informatie

Regeling toelating en begeleiding van 5 havo naar 5 vwo of 6 vwo.

Regeling toelating en begeleiding van 5 havo naar 5 vwo of 6 vwo. Regeling toelating en begeleiding van 5 havo naar 5 vwo of 6 vwo. Inleiding. Van toepassing is de Procedure toelating, schorsing en verwijdering van Het Erasmus (2006). Doelen en resultaten: Met de regeling

Nadere informatie

VMBO Pascal Zuid. Ouderavond leerjaar 4

VMBO Pascal Zuid. Ouderavond leerjaar 4 VMBO Pascal Zuid Ouderavond leerjaar 4 Presentatie Ouderavond 4 31 augustus 2015 Programma Kennis maken met de mentor Welkom in het 4 e jaar Het PTA en de examens Programma LOB Het examenjaar Kort jaar

Nadere informatie

Uw kind gaat naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND

Uw kind gaat naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND Uw kind gaat naar het mbo Inhoud 1 Uw kind gaat naar het mbo p3 - De overstap naar het mbo 2 Een beroep leren op het Horizon College p4 - Uw kind

Nadere informatie

LOB-nieuwsbrief. Calvijn College. In dit nummer: voor de ouders van leerlingen in havo-3 en vwo-3. 6e jaargang - nummer 1 - augustus 2014

LOB-nieuwsbrief. Calvijn College. In dit nummer: voor de ouders van leerlingen in havo-3 en vwo-3. 6e jaargang - nummer 1 - augustus 2014 In dit nummer: LOB: een vak voor leerlingen en ouders Wat doet de mentor bij LOB? LOB: wat staat er in klas 3 te gebeuren? Qompas Profielkeuze Talent Compaz-test in klas 3 LOB kalender Calvijn College

Nadere informatie

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk College voor vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen algemeen toegankelijk beroepsonderwijs College voor Beroepsonderwijs Wie zijn we? Alle leerlingen die de basisberoepsgerichte of de kaderberoepsgerichte

Nadere informatie

Voordat begonnen kan worden met de praktische voorbereiding voor de lessen moet er eerst een schoolvisie op het nieuwe programma zijn

Voordat begonnen kan worden met de praktische voorbereiding voor de lessen moet er eerst een schoolvisie op het nieuwe programma zijn Stappenplan invoering vernieuwing beroepsgerichte programma s vmbo Recentelijk werd de vraag gesteld door docenten of er een stappenplan is van zaken die geregeld moeten zijn voor je van start kunt gaan

Nadere informatie

Uw kind gaat naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND

Uw kind gaat naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND Uw kind gaat naar het mbo Inhoud 1 Uw kind gaat naar het mbo p3 - De overstap naar het mbo 2 Een beroep leren op het Horizon College p4 - Uw kind

Nadere informatie

DeDecaan.net. DeDecaan.net. uw decanaat online. DeDecaan.net info@dedecaan.net 030 3200 324

DeDecaan.net. DeDecaan.net. uw decanaat online. DeDecaan.net info@dedecaan.net 030 3200 324 DeDecaan.net DeDecaan.net uw decanaat online Scholieren die een gegronde pakket- en studiekeuze maken. Dat is het doel van iedere decaan. DeDecaan.net ondersteunt u en uw leerlingen om dat doel te bereiken.

Nadere informatie

PROCEDURE VOROC 2013 RMC 28 REGIO HAAGLANDEN

PROCEDURE VOROC 2013 RMC 28 REGIO HAAGLANDEN n g Amsterdam over middelbaar beroepsonderwijs PROCEDURE VOROC 2013 RMC 28 REGIO HAAGLANDEN Inleiding De schoolbesturen van de vo en de mbo-scholen in de regio Haaglanden hechten er belang aan dat jongeren

Nadere informatie

DOORSTROOMFORMULIER van VMBO naar MBO Van: VMBO

DOORSTROOMFORMULIER van VMBO naar MBO Van: VMBO DOORSTROOMFORMULIER van VMBO naar MBO Van: VMBO Naam leerling: Sofinr.leerling: Naam school: Adres school: Postcode en plaats: Telefoonnummer: Contactpersoon: Naar: MBO Naam school: Adres school: Postcode

Nadere informatie

Onderzoek naar gebruik, waardering, impact en behoefte aan LOB onder scholieren en studenten.

Onderzoek naar gebruik, waardering, impact en behoefte aan LOB onder scholieren en studenten. Onderzoek naar gebruik, waardering, impact en behoefte aan LOB onder scholieren en studenten. 1. Samenvatting Scholieren willen LOB! Dat is goed want loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB) is belangrijk.

Nadere informatie

Ouderavond 4 e leerjaar 1 september 2015

Ouderavond 4 e leerjaar 1 september 2015 Ouderavond 4 e leerjaar 1 september 2015 Programma Opening en info examenjaar Info L.O.B. Mw. van Esch teamleider examenjaar Mw. van der Heijden- van der Sluis Kennismaking met mentoren Het examen naar

Nadere informatie

Stappenplan invoering vernieuwing beroepsgerichte programma s vmbo

Stappenplan invoering vernieuwing beroepsgerichte programma s vmbo Stappenplan invoering vernieuwing programma s vmbo Regelmatig wordt de vraag gesteld of er een stappenplan is waarin zaken staan die geregeld moeten zijn voor de nieuwe examenprogramma s in school van

Nadere informatie

Plan van Aanpak Digitaal Doorstroom Dossier schooljaar (DDD) 2014-2015. Inleiding

Plan van Aanpak Digitaal Doorstroom Dossier schooljaar (DDD) 2014-2015. Inleiding Plan van Aanpak Digitaal Doorstroom Dossier schooljaar (DDD) 2014-2015 Inleiding In het Regionaal VSV Activiteitenplan van VSV Stedendriehoek is het voornemen opgenomen om de doorstroom van VO leerlingen

Nadere informatie

Ouderavond 3 Mavo De start als bovenbouwleerling met het vizier op het examen!

Ouderavond 3 Mavo De start als bovenbouwleerling met het vizier op het examen! Ouderavond 3 Mavo De start als bovenbouwleerling met het vizier op het examen! Programma: 1. LOB, Stage (MAS en BO) & MBO+ Spreker: dhr. Nevels 2. Mavo+ Spreker: dhr. Mulder 3. Decanaat Spreker: dhr. Cornet

Nadere informatie

Ouderavond 4 e leerjaar 24 september 2013 MAVO

Ouderavond 4 e leerjaar 24 september 2013 MAVO Ouderavond 4 e leerjaar 24 september 2013 MAVO Programma Opening Teamleider Examenjaar: Info examenjaar Info L.O.B. Mw. van Esch Mw. van Esch Decaan dhr. R. van Kins Examensecretariaat: Mw. S. Maitimu

Nadere informatie

Welkom. Informatieavond 4 VMBO GT

Welkom. Informatieavond 4 VMBO GT Welkom Informatieavond 4 VMBO GT 1 Mededelingen: Vluchtroutes Mobiele telefoon Informatie: mee naar huis/op de mail 2 Teamleiders VMBO Anne Tappel team groen Inga Lokate team geel Thom Raats team oranje

Nadere informatie

2013-2015. Leren kiezen, n bewuste keuze! Beleidsplan Loopbaanorientatie en begeleiding (LOB) Udens College HAVO/VWO

2013-2015. Leren kiezen, n bewuste keuze! Beleidsplan Loopbaanorientatie en begeleiding (LOB) Udens College HAVO/VWO 2013-2015 Leren kiezen, n bewuste keuze! Beleidsplan Loopbaanorientatie en begeleiding (LOB) Udens College HAVO/VWO Inhoudsopgave Inleiding... 2 Visie op LOB... 2 Doel en doelstellingen... 5 Fasering...

Nadere informatie

LOB in Mavo 3 Loopbaan Oriëntatieen Begeleiding

LOB in Mavo 3 Loopbaan Oriëntatieen Begeleiding LOB in Mavo 3 Loopbaan Oriëntatieen Begeleiding Na het Mavo Vervolgopleidingen 1. MBO 3/4 jaar HBO 3/4 jaar Niveau 3 / 4 2. Havo 2 jaar HBO 4 jaar Vakkenpakket keuze 6 / 7 examen vakken in de 4 e klas

Nadere informatie

Vakkenpakket- en sectorkeuze

Vakkenpakket- en sectorkeuze Vakkenpakket- en sectorkeuze 3 MAVO 2015-2016 Daniël Kers, decaan Veluws College Twello 4 november 2015 Decaan De decaan in Twello: Dhr. Kers - Arc.kers@veluwscollege.nl - op woensdag aanwezig op school

Nadere informatie

Preventieproject De Overstap 2015 April 2015

Preventieproject De Overstap 2015 April 2015 Preventieproject De Overstap 2015 April 2015 Gemeente Den Haag Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn Afdeling Leerlingzaken Postbus 12 652 2500 DP Den Haag Bezoekadres: Spui 70, Den Haag Projectcoördinatoren

Nadere informatie

WELKOM Woensdag 17 september 2014

WELKOM Woensdag 17 september 2014 WELKOM Woensdag 17 september 2014 Algemeen M. van de Woestijne Coördinator bovenbouw Het examen M. Karsten Teamleider PROGRAMMA Richting / Na het examen R. Remie Decaan Mentoren Coördinatoren Bovenbouw:

Nadere informatie

WELKOM Woensdag 17 september 2014

WELKOM Woensdag 17 september 2014 WELKOM Woensdag 17 september 2014 Algemeen M. van de Woestijne Coördinator bovenbouw Het examen M. Karsten Teamleider PROGRAMMA Richting / Na het examen R. Remie Decaan Mentoren Coördinatoren Bovenbouw:

Nadere informatie

Beleidsplan LOB 2011-2012

Beleidsplan LOB 2011-2012 Beleidsplan LOB 2011-2012 LOB 2011 2012: het jaar van de 5 W s De noodzaak van invoering van LOB Zelf sturing geven aan je eigen (leer)loopbaan: daarover gaat LOB (loopbaanoriëntatie en begeleiding. Het

Nadere informatie

Stapeling binnen Melanchthon

Stapeling binnen Melanchthon Stapeling binnen Melanchthon Na je examen doorstromen naar een ander niveau in het voortgezet onderwijs Marieke van den Vlekkert Maatje, MSc. Versie 3 februari 2013 Besproken in AD (18/12), MMT (18/12),

Nadere informatie

NTERVIEW. In Bedrijf.Bite Coaching, loopbaan & studiekeuze. Doen waar je goed in bent

NTERVIEW. In Bedrijf.Bite Coaching, loopbaan & studiekeuze. Doen waar je goed in bent NTERVIEW In Bedrijf.Bite Coaching, loopbaan & studiekeuze Doen waar je goed in bent Ieder mens moet regelmatig keuzes maken. Dat begint al met de keuze voor een bepaalde school, een studie of een opleiding.

Nadere informatie

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1 FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1 Functie-informatie Functienaam Docent LD Type 1 Salarisschaal 12 Functiebeschrijving Context De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een instelling voor voortgezet

Nadere informatie

LOB en Vernieuwing VMBO. Landelijke dag Zorg en Welzijn Edith Vissers, KPC Groep

LOB en Vernieuwing VMBO. Landelijke dag Zorg en Welzijn Edith Vissers, KPC Groep LOB en Vernieuwing VMBO Landelijke dag Zorg en Welzijn Edith Vissers, KPC Groep Wat gaan we doen? Reflecteren op de bedoeling: loopbaanleren waarom? Inzoomen op de eisen die de vernieuwing stelt Inzoomen

Nadere informatie

1. Interpersoonlijk competent

1. Interpersoonlijk competent 1. Interpersoonlijk competent De docent BVE schept een vriendelijke en coöperatieve sfeer in het contact met deelnemers en tussen deelnemers, en brengt een open communicatie tot stand. De docent BVE geeft

Nadere informatie

ED 5-14. Graafschap College JURIDISCHE DIENSTVERLENING. Opleidingen. Juridische dienstverlening

ED 5-14. Graafschap College JURIDISCHE DIENSTVERLENING. Opleidingen. Juridische dienstverlening JURIDISCHE DIENSTVERLENING ED 5-14 Graafschap College Opleidingen Juridische dienstverlening 2014-2015 Jouw advies helpt mensen verder Ben je hulpvaardig en kun je goed met mensen omgaan? Lijkt het je

Nadere informatie

Denken (Diploma. En nu????)

Denken (Diploma. En nu????) Denken (Diploma. En nu????) Delen (Met ouders,vrienden,decaan) Doen (Aan de slag en zet m op!!) Voorwoord Beste 4 e klasser, Dit schooljaar ga je examen doen. Als alles meezit ga je onze school verlaten

Nadere informatie

Welkom en inhoud. 1. Verbouwing Groenlo 2. Enkele zaken over de Tweede Fase 3. Profielen en vakken

Welkom en inhoud. 1. Verbouwing Groenlo 2. Enkele zaken over de Tweede Fase 3. Profielen en vakken Welkom en inhoud 1. Verbouwing Groenlo 2. Enkele zaken over de Tweede Fase 3. Profielen en vakken Verbouwing - Renovatie, klaar over een jaar - Ruimte voor leerling en toekomstbestendig - Luchtkwaliteit

Nadere informatie

Welkom! informatie-avond T2 pakketkeuze bovenbouw theoretisch

Welkom! informatie-avond T2 pakketkeuze bovenbouw theoretisch Welkom! informatie-avond T2 pakketkeuze bovenbouw theoretisch ouderavond leerjaar 2 T Welkom tijdpad determinatie & pakketkeuze Jean-Louis van der Veen afdelingsdirecteur OB T Voorbereiding op determinatie

Nadere informatie

VMBO / MAVO in Bergschenhoek/Lansingerland INFORMATIEAVOND. www.wolfert.nl/pro

VMBO / MAVO in Bergschenhoek/Lansingerland INFORMATIEAVOND. www.wolfert.nl/pro INFORMATIEAVOND INFORMATIEAVOND Hartelijk welkom Informatieavond leerjaar 4 Dinsdag 1 september 2015 PROGRAMMA 1. Opening door N. van Bennekom, directeur 2. Thema avond ouders 28 september 3. Inrichting

Nadere informatie

Scholingsaanbod voor loopbaanbegeleiders

Scholingsaanbod voor loopbaanbegeleiders Scholingsaanbod voor loopbaanbegeleiders Koning Willem 1 College Professionalisering op het gebied van loopbaanbegeleiding Maart 2014 1 Inleiding/Voorwoord Loopbaan oriëntatie en begeleiding (LOB) is een

Nadere informatie

Deel B Schooleigen aanvulling op het reglement.

Deel B Schooleigen aanvulling op het reglement. Deel B Schooleigen aanvulling op het reglement. 01-07-2011 Grotius College afdeling Praktijkonderwijs *Gebaseerd op het diploma - reglement van 6 Haagse Praktijkscholen. Dit ligt ter inzage op de administratie

Nadere informatie

WELKOM OP HET FLORACOLLEGE VOOR VMBO

WELKOM OP HET FLORACOLLEGE VOOR VMBO HET P O M O K L E W E G E L L O C FLORA VOOR VMBO FLORACOLLEGE Ondernemend Betrokken Eigenzinnig Resultaatgericht CHECK WWW.LENTIZ.NL/ FLORACOLLEGE VOOR MEER INFO Ondernemend Het Lentiz Floracollege is

Nadere informatie

LOB Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding

LOB Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding 1 LOB Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding Namens de mentoren mijn naam: Bas Kuiper Onderwerp vanavond: 2 LOB programma waar zijn we? keuzekaart Havo algemeen Havo Muurhuizen door dhr. v/der Belt MBO nog

Nadere informatie

Sterk LOB in havo en vwo belang en urgentie actuele beleidsontwikkelingen

Sterk LOB in havo en vwo belang en urgentie actuele beleidsontwikkelingen Sterk LOB in havo en vwo belang en urgentie actuele beleidsontwikkelingen Masterclass LOB in havo/vwo 29 november 2012 Janina van Hees en Karen Oostvogel Programma Korte introductie project Stimulering

Nadere informatie

Concept Toelatingscode overstap van vmbo klas 4 naar havo klas 4 Eemsdeltacollege

Concept Toelatingscode overstap van vmbo klas 4 naar havo klas 4 Eemsdeltacollege Concept Toelatingscode overstap van vmbo klas 4 naar havo klas 4 Eemsdeltacollege januari 14 K. Reinders Toelatingscode overstap van vmbo naar havo. 1. Inleiding 1 Onder druk van de politiek, ouder- en

Nadere informatie

Welkom en inhoud. 1. Verbouwing Groenlo 2. Enkele zaken over de Tweede Fase 3. Profielen en vakken

Welkom en inhoud. 1. Verbouwing Groenlo 2. Enkele zaken over de Tweede Fase 3. Profielen en vakken Welkom en inhoud 1. Verbouwing Groenlo 2. Enkele zaken over de Tweede Fase 3. Profielen en vakken Verbouwing - Renovatie, klaar over een jaar - Ruimte voor leerling en toekomstbestendig - Luchtkwaliteit

Nadere informatie

Voorlichtingsavond 4TL

Voorlichtingsavond 4TL Voorlichtingsavond 4TL Hoe kies je een vervolgopleiding? voor ouders van leerlingen in klas 4TL Kiezen is lastig - De leerling weet vaak niet precies wat hij wil. - Elke opleiding heeft minder leuke kanten.

Nadere informatie

Rapportage Tevredenheidsonderzoek onder Decanen van toeleverende scholen

Rapportage Tevredenheidsonderzoek onder Decanen van toeleverende scholen Rapportage Tevredenheidsonderzoek onder Decanen van toeleverende scholen ROC Friese Poort April 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Resultaten 4 Algemeen 4 Aansluiting 5 Intake 6 Begeleiding 7 Contact

Nadere informatie

Toelatingsbeleid mbo

Toelatingsbeleid mbo Toelatingsbeleid mbo Concept Opsteller: Afdeling K&O Datum: Versie: 1.0 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Algemene toelatingseisen Clusius College... 3 Taal en rekenen... 4 Positieve intake... 4 Beroepsbegeleidende

Nadere informatie

Informatieavond 4-VMBO 13 oktober 2015

Informatieavond 4-VMBO 13 oktober 2015 Informatieavond 4-VMBO 13 oktober 2015 Inhoud 1. Waarom decanaat? 2. MBO in Nederland 3. SBO op Curaçao 4. Havo-4 (Vespucci en lokaal) 5. Hoe maak je de keuze? 6 Studie- en Beroepenbeurs WTC Waarom decanaat?

Nadere informatie

Audit Beta-beleid. Opdrachtgever: Strabrecht College te Geldrop. Opdracht:

Audit Beta-beleid. Opdrachtgever: Strabrecht College te Geldrop. Opdracht: Audit Beta-beleid Opdrachtgever: Strabrecht College te Geldrop Opdracht: We willen inzicht krijgen in de voor de school tegenvallende resultaten t.a.v. keuze voor het N-profiel. Inzicht krijgen in de voor

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 4 2. KIEZEN 5 3. KIEZEN IN 2 HTL 6 4. SECTOREN 7. 5. VAKKENPAKKET (lessentabel) 8 6. BEROEPENÖRIENTATIE 9

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 4 2. KIEZEN 5 3. KIEZEN IN 2 HTL 6 4. SECTOREN 7. 5. VAKKENPAKKET (lessentabel) 8 6. BEROEPENÖRIENTATIE 9 Naam : klas : 2 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 4 2. KIEZEN 5 3. KIEZEN IN 2 HTL 6 4. SECTOREN 7 5. VAKKENPAKKET (lessentabel) 8 6. BEROEPENÖRIENTATIE 9 7. MOGELIJKHEDEN NA HET VMBO 10 8. INFORMATIE VERKRIJGEN

Nadere informatie

Ouderavond 4 (t)vwo 17 september 2015. Welkom

Ouderavond 4 (t)vwo 17 september 2015. Welkom Ouderavond 4 (t)vwo 17 september 2015 Welkom Programma 19.30 of 20.30 TEAMLEIDER ANNELIES MOERS 19.50 of 20.50 DECAAN JULES STORKEN 20.15 of 21.15 EINDE Functies 4 (t)vwo MENTOR - Eerste aanspreekpunt

Nadere informatie

Reglement Certificaten en Diploma Groene Hart Praktijkschool, Alphen aan den Rijn

Reglement Certificaten en Diploma Groene Hart Praktijkschool, Alphen aan den Rijn Inhoudsopgave reglement Reglement Certificaten en Diploma Groene Hart Praktijkschool, Alphen aan den Rijn Art. 1. Algemeen Art. 2. Doel Art. 3. Begrippen Art. 4. Totstandkoming en wijziging Art. 5. Publicatie

Nadere informatie

LOB Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding

LOB Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding LOB Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding Namens de mentoren mijn naam: Bas Kuiper Onderwerp vanavond: LOB programma waar zijn we? keuzekaart met oa: Gemengde Leerweg; mevr. Noordergraaf Havo algemeen Havo

Nadere informatie

Amsterdam over middelbaar beroepsonderwijs PROCEDURE VOROC 2011 RMC-REGIO HAAGLANDEN

Amsterdam over middelbaar beroepsonderwijs PROCEDURE VOROC 2011 RMC-REGIO HAAGLANDEN n g Amsterdam over middelbaar beroepsonderwijs PROCEDURE VOROC 2011 RMC-REGIO HAAGLANDEN Inleiding De schoolbesturen van het VO-platform en de mbo-opleidingen in de regio Haaglanden hechten er belang aan

Nadere informatie

Ouderavond 4 e leerjaar 4 september 2014

Ouderavond 4 e leerjaar 4 september 2014 Ouderavond 4 e leerjaar 4 september 2014 Programma Opening en info examenjaar Info L.O.B. Mw. van Esch teamleider examenjaar Decaan Kennismaking met mentoren Het examen naar het CE in mei 2015 Schoolexamens

Nadere informatie

dienstverlenend zijn. Volop doorstroommogelijkheden

dienstverlenend zijn. Volop doorstroommogelijkheden SAMIRA KIEST ICT 1 ICT is continu in ontwikkeling. Vraagt om mensen die goed kunnen samenwerken En die dienstverlenend zijn. Volop doorstroommogelijkheden naar hbo. Veel banen. Nu en in de toekomst. 2

Nadere informatie

Informatieavond 8 september 2014. gemengd/theoretische leerweg klas 4

Informatieavond 8 september 2014. gemengd/theoretische leerweg klas 4 Informatieavond 8 september 2014 gemengd/theoretische leerweg klas 4 Teamleider Caroline Smit vmbo GT Introductie Studiekring Grootste instituut voor Studiebegeleiding van Nederland. 25 September 2014:

Nadere informatie

Goed voorbeeld doet goed volgen

Goed voorbeeld doet goed volgen Goed voorbeeld doet goed volgen Onderzoek naar goede praktijkvoorbeelden LOB Presentatie voor regio-bijeenkomsten Ruud van der Aa en Eva van der Boom, april 2009 Inhoud presentatie Waarom aandacht voor

Nadere informatie

Docentenhandleiding. LOB in het VMBO 2012/2013

Docentenhandleiding. LOB in het VMBO 2012/2013 Docentenhandleiding LOB in het VMBO 2012/2013 Loopbaanleren in het VMBO Inleiding Elke leerling heeft het recht te ontdekken en te ervaren welke beroepskeuze het best aansluit bij zijn of haar interesses

Nadere informatie

Leerjaar Doelstelling opdracht. Activiteit Betrokkenen Loopbaancompetenties. Motievenreflectie Kwaliteitenreflectie

Leerjaar Doelstelling opdracht. Activiteit Betrokkenen Loopbaancompetenties. Motievenreflectie Kwaliteitenreflectie LOB matrix KWC afdeling SMS Noteer in onderstaand schema alle activiteiten die jij als professional of binnen de afdeling waar je werkzaam bent mee gewerkt wordt. Dit kunnen losse instrumenten zijn zoals

Nadere informatie

STUDIEVAARDIGHEID LOOPBAANLEREN - 1 HOOFDSTUK 1

STUDIEVAARDIGHEID LOOPBAANLEREN - 1 HOOFDSTUK 1 STUDIEVAARDIGHEID LOOPBAANLEREN - 1 HOOFDSTUK 1 Studievaardigheid De reis naar een eigen plek in de maatschappij is nu begonnen. En je reisdoel staat vast: een zelfverzekerde trotse handtekening op het

Nadere informatie

(Voortgezet) speciaal onderwijs voor leerlingen met een langdurige ziekte en/of lichamelijke beperking. Piramide werkt op het Podium

(Voortgezet) speciaal onderwijs voor leerlingen met een langdurige ziekte en/of lichamelijke beperking. Piramide werkt op het Podium Piramide werkt op het Podium 1. De school De Piramide is een (V)SO school in cluster 3 ziekte en of lichamelijke beperking in de leeftijd van 3 t/m 20 jaar. De school is gevestigd in Den Haag Zuidwest

Nadere informatie

LEERCOACH IN DE NETWERKSCHOOL. Verantwoordelijkheden

LEERCOACH IN DE NETWERKSCHOOL. Verantwoordelijkheden Leercoaches begeleiden studenten in hun leertraject, studievoortgang en ieontwikkeling binnen de Netwerkschool ROC Nijmegen. Deze notitie uit 2013 beschrijft de verantwoordelijkheden, bevoegdheden en kerntaken

Nadere informatie

Informatiebrochure. Ouders 3 VMBO-T Leerlingen. Vakkenpakket 4 vmbo -T

Informatiebrochure. Ouders 3 VMBO-T Leerlingen. Vakkenpakket 4 vmbo -T Informatiebrochure Ouders 3 VMBO-T Leerlingen Vakkenpakket 4 vmbo -T 2015/2016 Inhoud. 1. Inleiding. 2. Voorbereiding op de keuze en de website www.huygens.dedecaan.net 3. Vakkenpakket examenjaar. 4. Uitbreiding

Nadere informatie

Protocol. Leerlingbegeleiding op het Cosmicus College

Protocol. Leerlingbegeleiding op het Cosmicus College Protocol Leerlingbegeleiding op het Cosmicus College Inleiding Onder leerlingbegeleiding wordt verstaan het geheel van activiteiten dat tot doel heeft leerlingen, zowel individueel als in groepsverband,

Nadere informatie

Over het Vecht-College

Over het Vecht-College Over het Vecht-College Het Vecht-College is een particuliere middelbare school voor mavo, havo en vwo. Wij bieden kwalitatief hoogstaand onderwijs, gericht op de individuele behoeften en talenten van kinderen.

Nadere informatie

Nieuwsbrief decanaat 10 mavo 2015-2016 nr. 1, sept. 2015

Nieuwsbrief decanaat 10 mavo 2015-2016 nr. 1, sept. 2015 Nieuwsbrief decanaat 10 mavo 2015-2016 nr. 1, sept. 2015 Inhoud: voorlichting over de keuzetrajecten in 10 mavo A Keuzetraject MBO opleiding 1. Het vak LOB 2. Het keuzetraject in data 3. Portfolio LOB

Nadere informatie

Sector- en pakketkeuze. voor ouders van leerlingen in 3 tl

Sector- en pakketkeuze. voor ouders van leerlingen in 3 tl Sector- en pakketkeuze voor ouders van leerlingen in 3 tl Welke hulp krijgt de leerling? (portfoliomap) 3e leerjaar vmbo - theoretisch: werkboek: de loopbaanverkenner www. beroepskeuzedagboek.nl studie-experience

Nadere informatie

PRAKTIJKONDERWIJS. De Compagnie Buitenbaan 3, Heerenveen

PRAKTIJKONDERWIJS. De Compagnie Buitenbaan 3, Heerenveen PRAKTIJKONDERWIJS De Compagnie Buitenbaan 3, Heerenveen Je doet ertoe! DE COMPAGNIE De Compagnie verzorgt openbaar voortgezet onderwijs in de regio Zuid-Friesland. De school is voor leerlingen van 12 tot

Nadere informatie

1. Inleiding. Mw. J Krol Decaan CSG Liudger Waskemeer. LOB-beleidsplan 2014-2016 2

1. Inleiding. Mw. J Krol Decaan CSG Liudger Waskemeer. LOB-beleidsplan 2014-2016 2 CSG Liudger Waskemeer LOB-beleidsplan 2014-2016 December 2014 1. Inleiding Tot en met het cursusjaar 2013-2014 kende CSG Liudger, locatie Waskemeer, een lange periode van traditioneel vormgegeven decanaat.

Nadere informatie

REC-profiel VSO de Korenaer, locatie Deurne

REC-profiel VSO de Korenaer, locatie Deurne Bijlage 1, raadsvoorstel 91-2010: REC-profiel VSO de Korenaer, locatie Deurne DOELGROEP De Korenaer Deurne verzorgt onderwijs voor jongens en meisjes met ernstige gedragsproblemen die residentieel geplaatst

Nadere informatie

Algemene ouderavond Basis + Kader leerjaar 2. Kennismaking leerjaar 2. woensdag 3 september 19.00 uur

Algemene ouderavond Basis + Kader leerjaar 2. Kennismaking leerjaar 2. woensdag 3 september 19.00 uur Algemene ouderavond Basis + Kader leerjaar 2 Kennismaking leerjaar 2 woensdag 3 september 19.00 uur Welkom Harm van Son Afdelingsdirecteur Basis / Kader 1 en 2 Dirk van der Leest Coördinator Basis / Kader

Nadere informatie

Juli 2009. Functie-informatie:

Juli 2009. Functie-informatie: Juli 2009 Functie-informatie: Functienaam: Intern Begeleider Salarisschaal: schaal 9 Indelingsniveau: 9IVb Werkterrein: Onderwijsproces - Onderwijsbegeleiding Activiteiten: Beleid- en bedrijfsvoeringondersteunende

Nadere informatie

Welkom. Ouderavond lob. mavo-3

Welkom. Ouderavond lob. mavo-3 Welkom Ouderavond lob mavo-3 Programma - Opening (Kiki Nieuwkerk) - Wat is lob? (Bram Aarts) - Informatie over mbo en havo (Bram Aarts) - Vakkenpakketkeuze (Kiki Nieuwkerk) - Beroeps oriënterende stage

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 2014-2015 Belangrijke data i.v.m. profielkeuze schooljaar 2014 2015 9 dec. Ouderavond 10 dec. Mentoravond 26-30 jan. Elke derde klas gaat één dag op keuzedag 2 feb

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE LOOPBAANORIENTATIE EN BEGELEIDING (LOB)

INFORMATIEBROCHURE LOOPBAANORIENTATIE EN BEGELEIDING (LOB) INFORMATIEBROCHURE LOOPBAANORIENTATIE EN BEGELEIDING (LOB) SECTORKEUZE KLAS 2 EN 3 VMBO-GTL Inhoudsopgave Voorwoord Het keuzetraject 4 Het kiezen in de tweede en derde klas 5 Het keuzeproces 5 Het keuzetraject

Nadere informatie

We vertalen de maatschappelijke boodschap naar het onderwijs.

We vertalen de maatschappelijke boodschap naar het onderwijs. We vertalen de maatschappelijke boodschap naar het onderwijs. Thema s: Natuur en milieu, Mediawijsheid, Ondernemend Onderwijs en financiële educatie en Burgerschap Jongeren voorbereiden op hun actieve

Nadere informatie

Sportleider SeniorenSport (SSS)

Sportleider SeniorenSport (SSS) Sportleider SeniorenSport (SSS) Een leven lang bewegen We worden steeds ouder en genieten gelukkig steeds langer van een goede gezondheid. Sport en bewegen speelt hierbij een belangrijke rol. Steeds meer

Nadere informatie

Checklist bij 'Een doorgaande lijn PO - VO voor hoogbegaafde leerlingen'

Checklist bij 'Een doorgaande lijn PO - VO voor hoogbegaafde leerlingen' Checklist bij 'Een doorgaande lijn PO - VO voor hoogbegaafde leerlingen' 3.1 Het management Op managementniveau worden zeven standaarden onderscheiden, die elk een aantal indicatoren omvatten. Na het scoren

Nadere informatie

Toelatingsprocedure Schooljaar 2015-2016

Toelatingsprocedure Schooljaar 2015-2016 Toelatingsprocedure Schooljaar 2015-2016 Inleiding Beste student, Het toelatingsbeleid van Lentiz MBO Greenport is er op gericht je in de meest geschikte opleiding te plaatsen. Dat moet voor jou ook haalbaar

Nadere informatie

Verzorgende IG BBL. TOELATING Wettelijke toelatingseisen DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE. thuiszorg.

Verzorgende IG BBL. TOELATING Wettelijke toelatingseisen DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE. thuiszorg. thuiszorg. Crebo Duur Niveau Leerweg 25491 3 jaar Niveau 3 BeroepsBegeleidende Leerweg (BBL) Start september, januari, maart, juni (start bij voldoende aanmeldingen) Locatie(s) Kronenburgsingel, Arnhem

Nadere informatie

Regelingen voor voortgang en overgang tijdens de leerloopbaan. Inleiding

Regelingen voor voortgang en overgang tijdens de leerloopbaan. Inleiding Regelingen voor voortgang en overgang tijdens de leerloopbaan Inleiding Iedere leerling doorloopt de schoolperiode op zijn of haar eigen manier. Het proces van keuzes maken in leerniveau en uiteindelijk

Nadere informatie

Opbrengst vsv cafe 3 april talentontwikkeling Pagina 1

Opbrengst vsv cafe 3 april talentontwikkeling Pagina 1 Opbrengst van de werkgroepen tijdens het VSV Cafe 3 april met als Thema talentontwikkeling Stelling 1 Talentontwikkeling is de benadering om tot een positieve leerattitude te komen. Centraal staat de erkenning

Nadere informatie

Ouderavond Profielkeuze 3 HAVO

Ouderavond Profielkeuze 3 HAVO Ouderavond Profielkeuze 3 HAVO Donderdag 12 november 2015 Schooljaar 2015-2016 Inhoud Belang van juiste profiel Keuzebegeleiding Profielen Dominicuscollege.dedecaan.net Belang van juiste profiel Veel vervolgopleidingen

Nadere informatie

LOB in Mavo 3 Loopbaan Oriëntatieen Begeleiding

LOB in Mavo 3 Loopbaan Oriëntatieen Begeleiding LOB in Mavo 3 Loopbaan Oriëntatieen Begeleiding Na het Mavo Vervolgopleidingen 1. MBO 3/4 jaar HBO 3/4 jaar Niveau 3 / 4 2. Havo 2 jaar HBO 4 jaar Vakkenpakket keuze 6 / 7 examen vakken in de 4 e klas

Nadere informatie

Welkom. MAVO 2.0 Overstap van leerjaar 2 naar leerjaar 3 3 april 2012

Welkom. MAVO 2.0 Overstap van leerjaar 2 naar leerjaar 3 3 april 2012 Welkom MAVO 2.0 Overstap van leerjaar 2 naar leerjaar 3 3 april 2012 MAVO 2.0 Onze doelstellingen De leerling gaat met plezier naar school. De leerling ontwikkelt zich binnen de eigen mogelijkheden. De

Nadere informatie

Leerwegplanner. Vakkenpakketkeuze/sectorkeuze voor 4 MAVO 2016-2017

Leerwegplanner. Vakkenpakketkeuze/sectorkeuze voor 4 MAVO 2016-2017 Leerwegplanner Vakkenpakketkeuze/sectorkeuze voor 4 MAVO 2016-2017 Inleiding Kiezen in de derde klas. Vorig schooljaar heb je in de tweede klas de eerste keuze gemaakt in de richting van een sector. Doordat

Nadere informatie

LOOPBAANVAARDIGHEID LOOPBAANLEREN HOOFDSTUK 1

LOOPBAANVAARDIGHEID LOOPBAANLEREN HOOFDSTUK 1 LPBAANVAARDIGHEID LPBAANLEREN HFDSTUK 1 Loopbaanvaardigheid Alle ogen zijn gericht op je reisdoel: het diploma van de opleiding die je volgt. Dat diploma bewijst straks dat jij je beginnend beroepsbeoefenaar

Nadere informatie