Actieplan Lokaal Kyotoprotocol Wevelgem

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Actieplan Lokaal Kyotoprotocol Wevelgem 2010-2012"

Transcriptie

1 Actieplan Lokaal Kyotoprotocol Wevelgem

2 Actieplan Inhoudstafel 1.Intern 1.1.gebouwen 1.2.openbare verlichting 1.3.hernieuwbare energie 1.4.Wagenpark 2.Extern 2.1. maatregelen burgers 2.2. maatregelen doelgroep bedrijven 2.3. maatregelen doelgroep verenigingen 2.4. maatregelen doelgroep scholen Het doel van het lokaal Kyotoprotocol is het opzetten van een klimaatbeleid in de gemeente: Intern dienen we de nodige stappen te ondernemen om de eigen C02-uitstoot en het energieverbruik (in alle gebouwen, van de straatverlichting en van het volledige wagenpark) conform de Kyotodoelstelling met minstens 7,5% verminderen ten opzichte van het jaar Extern dienen we de inwoners op ons grondgebied aan te sporen om energie te besparen en daarbij samen te werken met (milieu)verenigingen, bedrijven en scholen. Rapporteren: jaarlijks dient het gemeentebestuur het energiegebruik van respectievelijk het gebouwenpatrimonium, het eigen wagenpark en de openbare verlichting op gemeentewegen te rapporteren aan de BBL, en langs deze weg ook aan andere gemeenten die het lokaal Kyotoprotocol ondertekenden.

3 Intern Alle verbruikersgegevens werden opgezocht van het jaar 2004 en van In onderstaande tabel vind je de resultaten. verbruikersgegevens alle eigen gebouwen elektriciteit kwh ton C aandeel groene stroom kwh % 1,2 5,25 aardgas m³ kwh ton CO mazout liter ton CO ton CO2 uitstoot Openbare verlichting elektriciteit kwh ton C aandeel groene stroom kwh % 1,2 5,25 ton C02 uitstoot Wagenpark benzine liter CO2 uitstoot diesel liter CO2 uitstoot LPG liter CO2 uitstoot 0 3 ton C02 uitstoot totale C02 uitstoot besparing 326 6,45% Gezien er nu reeds een besparing van 6,45% gerealiseerd is, zal het behalen van de doelstellingen van het Kyotoprotocol, nl. 7,5% zeker haalbaar zijn. Deze hoge besparing komt mede door het wettelijk verplicht aandeel van groene stroom. Dit alleen levert reeds een besparing van 2,77% op. Omwille van de vaststelling dat de doelstelling reeds grotendeels behaald wordt door het wettelijk percentage groene stroom en de positieve evolutie in de voorbije jaren, willen we de doelstelling voor het Lokaal Kyotoprotocol hoger stellen, nl. 12%. We houden hierbij geen rekening met een keuze om een groter aandeel groene stroom aan te kopen in het te vernieuwen elektriciteitscontract. De ecologische doelstelling is immers niet de enige motivatie om aan energiebesparing te werken, de gemeente wil ook financieel voordeel doen. Aan de hand van de schattingen van de besparing van hiernavolgende acties blijkt ook dat dit haalbaar is.

4 De acties worden hierna kort omschreven. 1. Intern 1.1. Gebouwen - de energieboekhouding van 18 gemeentelijke gebouwen gebeurt via Infrax. Maandelijks worden meterstanden van gas, elektriciteit en water bijgehouden. Een rapport met abnormaliteiten wordt door Infrax maandelijks doorgestuurd naar de gemeente. Deze worden gecheckt en zo snel als mogelijk opgelost. Om dit zo uitgebreid mogelijk te kunnen doen zullen 3 extra gebouwen opgenomen worden in de energieboekhouding. - Energiezorgsysteem. Om het eigen personeel en de gebruikers van de gemeentelijke gebouwen te sensibiliseren werd in november 2009 een interne klimaatwijk opgestart met 5 gemeentelijke gebouwen. (OC De Cerf, evenementenhal De Schelp, OC De Brouwerij, gemeenteschool afdeling Hoogstraat en sporthal Moorsele) Enkel door gedragsverandering bij personeel en gebruikers van de gebouwen werd een gemiddelde besparing van 13% gerealiseerd. Het doel is om in 2011 in deze gebouwen ook extra, kleine energiebesparende maatregelen uit te voeren. (radiatorfolie, buisisolatie, spaarlampen,spaardouchekoppen, afstellen branders, plaatsen bewegingssensoren, installatie timers bij toestellen, ) Daarnaast wordt eind 2010 terug met een interne klimaatwijk gestart, nu met 5 andere gebouwen van de gemeente. (gemeentehuis Wevelgem, sporthal De Vlaschaard, gemeenteschool afd. Goudenregenstraat, gemeenteschool afd. Kweekstraat en depot Bilgenboom). We hopen hiermee eenzelfde besparing te realiseren. Deze actie wordt tijdens de planperiode jaarlijks uitgevoerd. 53 ton C02 per jaar (x 3 = 159 ton CO2) - Investeringen Om de Kyotodoelstellingen te verwezenlijken is het niet voldoende enkel te streven naar een zo groot mogelijke afbouw van de energieverbruiken van alle gebouwen. Er dienen ook verdergaande stappen ondernomen te worden zoals investeringen (condensatieketels, isolatie, relighting, ) Volgende werken werden reeds uitgevoerd in 2010 of zijn in uitvoering: * sporthal Gullegem: vernieuwen sanitaire installatie (met condenserende ketels, vernieuwen sturing en regeling, individueel bediende douchekoppen, beter isoleren leidingen, spaardouchekoppen, luchtgroep met warmterecuperatie) Vermoedelijke besparing: 13,5% op gas, 2,25% op elektriciteit. 59,22 ton C02

5 * sportcentrum Wevelgem: nieuwe condenserende ketels, isoleren leidingen, individuele bediening douchekoppen, spaardouchekoppen Vermoedelijke besparing gas: 10% 5,39 ton C02 * sporthal De Vlasschaard: renovatie stookplaats + vernieuwen leidingen douches. (isoleren bestaande ketels, isoleren leidingen, individuele bediening douches, spaardouchekoppen) Vermoedelijke besparing gas: 6% 2,06 ton C02 Volgende projecten zijn voorzien voor : * vernieuwen verwarmingsinstallatie OC Ter Walle: nieuwe condenserende ketel, isoleren warmeluchtkanalen. * sportcentrum Wevelgem: vernieuwen sanitaire installatie (budgetvoorstel: afhankelijk van effectieve opname in budget 2011) * Energie-audits Er werd opdracht gegeven aan Infrax om in 2 grote gemeentelijke gebouwen, nl. OC De Brouwerij en de gemeenteschool, afdeling Hoogstraat een volledig energie-audit uit te voeren. Deze is lopende. Een energie-audit onderzoekt welke de grote energievreters zijn in de gebouwen en op welke manier het energieverbruik kan teruggeschroefd worden. Het volledige energiehuishouden wordt doorgelicht, inclusief het verwarmingssysteem, de isolatie van de woning, het gebruik van zonne-energie, Aan de hand van deze audits kunnen verdere investeringen gepland worden. - Duurzaamheidstoets Om te zorgen dat een project van de gemeente zo duurzaam mogelijk verloopt, kan er een duurzaamheidstoets uitgevoerd worden. De duurzaamheidstoets toetst de effecten van het project op het milieu, de maatschappij en de economie. Het is de bedoeling om deze toets uit te voeren op de bestekken voor het ontwerp van nieuwe gemeentelijke gebouwen of grote projecten Openbare verlichting - Uitbreiding pilootproject openbare verlichting In 2010 werd in Wevelgem gestart met een proefproject openbare verlichting. Op een viertal locaties werd een deel van de openbare verlichting in de nachtelijke uren afwisselend gedoofd van 24 u tot 5 u. Dit onder andere vanuit de vaststelling dat 60% van het gemeentelijk elektriciteitsverbruik van de openbare verlichting afkomstig is. Het alternerend doven van de verlichting zorgt voor een besparing van kwh/jaar in het proefproject. Na een grondige evaluatie (eind 2010) kan de gemeente eventueel beslissen om over te gaan naar een uitbreiding van deze actie of naar dimmen van de openbare verlichting, waar dit meer wenselijk is ton CO ton CO ton CO2

6 totaal 162 ton CO2 - Vervangingsprogramma armaturen openbare verlichting door Infrax. Infrax is in Wevelgem een renovatieprogramma opgestart voor de vervanging van de HPL lampen en de TL lampen, omdat dit type lampen uit productie worden genomen vanaf Dit door het feit dat ze kwik bevatten en milieuvervuilend zijn. Ze hebben daarbij ook een laag rendement. Ook de TL lampen worden vervangen. Sommige armaturen zijn einde levensduur (> 30 j) en de herstelkosten zijn onhoudbaar. Ze zullen vervangen worden door armaturen met de meest efficiënte lamp. Dit betekent dat Infrax in de periode in totaal 1650 stuks zal vervangen (210 stuks TL en 1440 stuks HPL) van de in totaal 5950 lampen aanwezig in Wevelgem. 51 ton C02 per jaar In 2 jaar: 102 ton CO Hernieuwbare energie Om de doelstellingen te bereiken, is het ook nuttig om te investeren in hernieuwbare energie. Momenteel zijn 2 projecten aan de orde: - Kleinschalige windmolens Op het sportcentrum in Wevelgem wordt voorzien om 3 kleinschalige windmolens te plaatsen. De vermoedelijke opbrengst van deze molens bedraagt 1900 kwh/jaar X 3 = 5700 kwh. De aanbesteding is uitgevoerd. De plaatsing wordt gepland eind ,53 ton CO2 per jaar (x 3 =13,59 ton CO2) - Zonnepanelen porseleinhallen dossier lopende, nog geen beslissing In de toekomst is het de bedoeling om nog meer gebouwen te screenen op de mogelijkheid voor het plaatsen van PV-installaties. - Groene stroom Groene stroom is alle elektriciteit die wordt opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen: water, wind, zon en biomassa. Tot 2010 kocht de gemeente enkel het wettelijk verplicht percentage groene stroom aan. Dit bedraagt momenteel 5,25 %. Voor de nieuwe overheidsopdracht voor levering vanaf 2011 werd geopteerd om 100% groene stroom aan te kopen, hiermee zal echter geen rekening gehouden worden om de doelstellingen van het Lokaal Kyotoprotocol te halen.

7 1.4. Wagenpark - Wagens op LPG Momenteel rijden 5 wagens op LPG. Er wordt vanuit het bestuur op toegezien dat maximaal gebruik wordt gemaakt van de milieuvriendelijke optie, wat ook financieel interessant is. Voor de aankoop van nieuwe wagens werd een beleidslijn opgesteld. - Ecodriving Het ecodriving-evenement is een interactieve en nuttige activiteit voor iedere chauffeur. Ecodriving wil mensen aanzetten tot een zuiniger rijgedrag. Dit evenement wordt georganiseerd door ecolife en zorgt voor rijsimulatoren en een begeleider die allerlei tips geeft die men dan ter plaatse kan uitproberen. In 2009 woonden reeds een 15-tal personeelsleden die zeer veel op de baan zijn een sessie bij. Er wordt een tweede sessie gepland voor de nieuwe personeelsleden bij wie dit relevant is. - extra promotie dienstfietsen De gemeente beschikt over 8 dienstfietsen.(administratief centrum (2) kasteel (1), cel groen Wevelgem en Moorsele (2), gemeenteschool (1), stadswacht (1), bibliotheek (1). In de beginperiode werden deze veel gebruikt. We zien een lichte achteruitgang, mede omdat de nieuwe personeelsleden er niet mee vertrouwd zijn, gezien de afstand naar de stelplaats er meer gebruik wordt gemaakt van de eigen fiets,.. Een extra bekendmaking aan nieuwe personeelsleden en herinnering aan alle personeelsleden kan dit gebruik weer leven inblazen. - efficiëntere dienstverplaatsingen Een flexibere tikking voor het gemeentepersoneel, zoals dit momenteel reeds gebeurt voor de maaiploeg (kunnen in verschillende deelgemeentes prikken), zou ook minder verplaatsingen met zich meebrengen. Zodoende kan bijv. administratief personeel, die een studiedag dient bij te wonen, prikken in het dichtstbijzijnde gemeentelijk gebouw, zonder telkenmale de verplaatsing te maken naar het gemeentehuis in Wevelgem. Daarnaast kan gezien worden of de regelmatige verplaatsingen van diverse diensten op elkaar kunnen afgestemd worden. Hiervoor moet een overzicht opgemaakt worden van de structurele verplaatsingen.

8 2. Extern Er zijn heel wat mogelijke doelgroepen die door de gemeente kunnen benaderd worden. Omdat de mankracht en middelen beperkt zijn, dient hierin een keuze gemaakt te worden. De gemeente is ook lang niet de enige speler die op vlak van doelgroepenbeleid rond energie een rol te spelen heeft. Energie en klimaat is een beleidsdomein waar de laatste jaren heel wat initiatieven rond genomen worden. De gemeente maakt de keuze om doelgroepen te benaderen: - waar de gemeente een impact heeft - waar de gemeente een meerwaarde biedt tegenover andere actoren - waar een sociale of maatschappelijke meerwaarde mee bereikt wordt De volgende doelgroepen worden geselecteerd: - burgers: als overheid die het dichtst bij de burger staat, kan de gemeente door informatie, sensibilisatie, activiteiten, een impact hebben om het gedrag van de burger. Voor deze doelgroep wil de gemeente speciale aandacht hebben voor sociale doelgroepen - bedrijven: grote bedrijven hebben zelf de expertise om te werken aan het eigen energieverbruik. De gemeente kan naar deze doelgroep vooral een rol spelen naar KMO s en zelfstandigen, en naar maatregelen die geen directe voordelen opleveren voor het bedrijf, zoals op vlak van woon-werkverkeer. - verenigingen met lokalen in permanent gebruik: verenigingen die over een lokaal beschikken, besteden een deel van hun werkingsmiddelen aan energiekosten. Deze lokalen zijn omwille van beperkte budgetten om lokalen te bouwen, wellicht dikwijls niet energiezuinig. Hier is dus zowel ecologische als financiële winst te bereiken. - scholen: er is een traditie van een sterke ondersteuning van de scholen op grondgebied van de gemeente op vlak van milieuzorg, dit gebeurt ook voor het thema energie Maatregelen burgers - actie de energiejacht Gezien de actie klimaatwijken in de periode eind 2009-begin 2010 een succes was (gemiddelde besparing 3 groepen burgers = 9,81%), wordt deze actie in 2010 herhaald, echter in een nieuw kleedje. Deze actie loopt in samenwerking met het OCMW. De actie heet nu de energiejacht en er zijn tal van verbeteringen aangebracht. De basisdoelstelling, nl. energiebesparing zonder comfortverlies door middel van kleine maatregelen en gedragsverandering blijft behouden. Het werken in groepjes onder begeleiding van een energiemeester eveneens. Er zijn echter heel wat aanpassingen aangebracht waardoor de actie nog aantrekkelijker wordt. (partnership met ACW en Gezinsbond, kortere periode, ook individuele deelname mogelijk, levenslang bijhouden, ) - infosessie energie voor senioren In samenwerking met het OCMW en de cel welzijn en wonen van de gemeente, wordt een infosessie voor senioren gepland. Op de agenda: de energiepremies, -leningen en scans. Er kan ook, samen met hen, gezocht worden naar de voor hen voordeligste energieleverancier. - voorfinanciering energiepremies vanuit OCMW In het OCMW loopt momenteel een dakisolatieproject. Alhoewel dakisolatie praktisch volledig wordt terugbetaald, is het voor sommige mensen toch nog moeilijk om de betaling

9 vooraf te verrichten. Vandaar dat het OCMW het project voorfinanciert en het geld achteraf recupereert met premies, Momenteel zijn 5 projecten lopende of afgewerkt. Het OCMW gaat op dezelfde manier verder werken de volgende jaren. - Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost. (FRGE) Sedert 1 september 2009 kan een goedkope lening worden afgesloten (2%) of zelfs een renteloze lening (0%) voor energiebesparende werken. Er waren voor Wevelgem 25 dossiers voorzien aan 2% en 4,4 aan 0% Momenteel zijn er echter reeds 42 goedgekeurde dossiers aan 2% en 8 aan 0%. - infoavond autodelen Om het efficiënter gebruik van de auto te bevorderen organiseert de gemeente in 2010 een een sessie autodelen, in samenwerking met stad Menen. Bij autodelen maken buurtbewoners onderling afspraken over het gebruik van één auto. Dergelijke oplossing kan de aanschaf van een (tweede) wagen wellicht overbodig maken. Autopia en BBL ondersteunen en begeleiden de buurt bij het uitwerken van een autodeelsysteem. Daarnaast onderzoekt de gemeente een project met gemeentelijke voertuigen. - samenaankoop Dit jaar organiseert de gemeente opnieuw een zonneslag een samenaankoop van fotovoltaïsche panelen. Door de samenaankoop krijgen de bewoners een serieus prijsvoordeel en krijgen ze tevens extra begeleiding. 2009: 35 deelnemers 2010: 22 deelnemers Dit wordt een jaarlijks te herhalen project. - Infraxbouwteams Infrax leert je hoe je energie bespaart en intussen ook je woning gezonder en comfortabeler maakt. Een bouwdeskundige geeft twee zaterdagen de nodige technische en praktische kennis mee over duurzaam en energiezuinig bouwen, dit zijn de Infrax bouwteams. In 2010 namen 13 bewoners deel aan zo n cursus. De helft van het inschrijvingsgeld werd door de gemeente Wevelgem terugbetaald als stimulatie. Dit project wordt gecontinueerd. Voor 2011 voorziet de gemeente om als gastgemeente op te treden. - Voeding Ook de voeding heeft een grote impact op de CO2-uitstoot. Vooral het transport van de voedingsmiddelen en de grote vleesconsumptie spelen een belangrijke rol. Er wordt onderzocht welke maatregelen er kunnen genomen worden.

10 2.2. Doelgroep bedrijven - alternatieve mobiliteitscampagne naar bedrijven toe De doelstelling is om werknemers te ondersteunen om de auto thuis te laten en met de fiets, het openbaar vervoer, te voet of al carpoolend naar het werk te pendelen. In 2011 plannen we een eigen alternatieve campagne naar bedrijven toe. - campagne tegen openstaande winkeldeuren in de winter Het is bekend dat sommige winkels hun deuren en soms hele wanden laten opstaan in de winter. Dit zogezegd om klanten naar binnen te lokken. Winkels hebben daar meestal een luchtgordijn. Het is echter zo dat heel wat energie en kosten kunnen bespaard worden als de deuren dicht blijven. Een bewustmakingscampagne naar de bedrijven toe is dan ook wenselijk. - info-avond voor bedrijven ivm met specifieke gedragsveranderingen en kleine investeringen voor energiebesparing in kleine bedrijven 2.3. Doelgroep verenigingen We willen werken aan de vermindering van het energieverbruik van verenigingen met eigen lokalen door: - Een samenaankoop van energiebesparende toestellen - Binnen het bestaande subsidiesysteem rekening te houden met het energieverbruik - Lokalen te screenen op energiebesparende maatregelen 2.4. Doelgroep scholen Gemeentescholen Het is de bedoeling om na een scan over te gaan tot de uitvoering van kleine energiebesparende maatregelen en door sensibilisatie gedragsverandering te bekomen. In werd de gemeenteschool, afdeling Hoogstraat, meegenomen in de interne klimaatwijk. Dit jaar (actie ) nemen we de gemeenteschool, afdeling Goudenregenstraat en afdeling Kweekstraat onder handen. Dit doen we dit jaar samen met de energiesnoeiers die de scan uitvoeren en kleine energiebesparende maatregelen uitvoeren. Andere scholen + gemeenteschool - samenaankoop Net zoals voor de verenigingen kunnen we tot een samenaankoop van energiebesparende toestellen overgaan. - Milieuconvenant. De milieuconvenant die is afsloten met alle Wevelgemse scholen heeft tot doel de afvalproductie en het grondstoffenverbruik te beperken en te werken rond milieuthema s. De school heeft 2 ambitieniveau s ivm afval en kan kiezen uit een extra thema: o.a. energie, water, groen, duurzaam productgebruik. De gemeente betaalt daarvoor een subsidie uit. Deze bedraagt 1 euro per leerling voor niveau 1 1,5 euro per leerling niveau 2 en 2 euro als ook een extra thema wordt behandeld.

11 De gemeenteschool, afd. Hoogstraat, de VGB Wijnberg, de VGB Posthoorn en Sint-Paulus Wevelgem kozen in 2010 voor het extra thema energie. - MOS Bijna alle scholen in Wevelgem, met 1 uitzondering, zijn MOS-scholen. In MOS is één van de thema s energie. De scholen krijgen een zeer goed uitgewerkte map energie met een introductie van het thema, voorgestelde acties, leermiddelen, schakels, waarmee ze aan het werk kunnen in de klas.

Gemeentelijk energie- en klimaatactieplan Brecht

Gemeentelijk energie- en klimaatactieplan Brecht Gemeentelijk energie- en klimaatactieplan Brecht Februari 2015 INHOUD A. INLEIDING... 4 1 Achtergrond... 4 2 Ambitie en visie van de gemeente... 5 3 Opbouw en uitvoering plan... 5 B. SITUATIE EN UITDAGINGEN...

Nadere informatie

INHOUD. VI TERTIAIRE SECTOR EN INDUSTRIE... 22 1 Inleiding... 22 2 Actuele toestand... 22 3 Doelstelling... 22 4 Parameters... 23 5 Actieplan...

INHOUD. VI TERTIAIRE SECTOR EN INDUSTRIE... 22 1 Inleiding... 22 2 Actuele toestand... 22 3 Doelstelling... 22 4 Parameters... 23 5 Actieplan... VORSELAAR Inhoud INHOUD I INLEIDING... 4 1 Achtergrond... 4 2 Ambitie en visie van de gemeente... 5 3 Opbouw en uitvoering plan... 5 II SITUATIE EN UITDAGINGEN... 7 1 Situatie (Nulmeting)... 7 2 Uitdagingen...

Nadere informatie

Gemeenten en verenigingen. zorgen samen voor het klimaat

Gemeenten en verenigingen. zorgen samen voor het klimaat Gemeenten en verenigingen CO zorgen samen voor het klimaat coole 2 projecten e d u u r z a a m m e t s t i j l Deze publicatie is een uitgave van Tandem. Tandem is het steunpunt voor lokale besturen en

Nadere informatie

HET LOKAAL KYOTOPROTOCOL. Inspiratie voor een gemeentelijk klimaatbeleid

HET LOKAAL KYOTOPROTOCOL. Inspiratie voor een gemeentelijk klimaatbeleid HET LOKAAL KYOTOPROTOCOL Inspiratie voor een gemeentelijk klimaatbeleid 1 2 mobiliteit Inhoud Inleiding 3 1. Gebouwen 5 1.1 Interne Milieuzorg 6 - Fiche: Meten is weten 6 - Fiche: Energiezorgsysteem, energieboekhouding

Nadere informatie

Steek positieve energie in het klimaat

Steek positieve energie in het klimaat Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Augustus 2008 > Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Samenvatting... 7 1 Kaders voor gemeentelijk klimaatbeleid... 9 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

Aanpak energiearmoede Zonnebeke

Aanpak energiearmoede Zonnebeke Aanpak energiearmoede Zonnebeke Evaluatie en aanbevelingen 1. INLEIDING In 2011 werd de Westhoek erkend als lokale entiteit voor het FRGE (fonds ter reductie van de globale energiekost). De opstart van

Nadere informatie

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 December 2014 Inhoud Inleiding... 5 Doelstelling... 5 Opbouw van het plan... 6 Scope... 7 1 Ontwikkeling van het energieverbruik

Nadere informatie

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

Klimaatplan 2009-2020

Klimaatplan 2009-2020 Klimaatplan 2009-2020 Uitwerking klimaatakkoord voor Leidschendam-Voorburg De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft aan de samenstelling van deze uitgave uiterste zorg besteed. Het is evenwel niet uit te

Nadere informatie

Skilling up for power down

Skilling up for power down Skilling up for power down Lessenreeks: meer veerkracht met minder energie DEEL 4: energie 1. Situering In het eerste deel over piekolie en klimaatverandering zijn reeds een aantal gegevens in verband

Nadere informatie

Energieplan 03 juli 2013

Energieplan 03 juli 2013 ACTIEPLAN ENERGIE Met dit nieuwe plan, wil de gemeente de positieve elementen van het vorige energieplan versterken en de minder aangepaste maatregelen afschaffen. Deze aanpassingen zijn nodig om een antwoord

Nadere informatie

INFRAX EN STEBO, PARTNERS IN EEN SOCIAAL ENERGIEBELEID IN LIMBURG

INFRAX EN STEBO, PARTNERS IN EEN SOCIAAL ENERGIEBELEID IN LIMBURG Erwin De bruyn Stebo Joachim de Wijs Stebo INFRAX EN STEBO, PARTNERS IN EEN SOCIAAL ENERGIEBELEID IN LIMBURG Infrax als sociale netbeheerder Als netbedrijf vervult Infrax een belangrijke sociale rol. Zo

Nadere informatie

NETWERKTAFEL ENERGIE 12 DECEMBER 2008

NETWERKTAFEL ENERGIE 12 DECEMBER 2008 Vlaams Welzijnsverbond vzw Guimardstraat 1 1040 Brussel Tel: 02 511 44 70 Fax: 02 513 85 14 www.vlaamswelzijnsverbond.be post@vlaamswelzijnsverbond.be bank 776-5935071-29 Ondernemingsnr: 466885447 Aanwezig:

Nadere informatie

IN HET GEMEENTELIJK GEBOUWENPARK. Draaiboek voor het opstellen van een plan van aanpak

IN HET GEMEENTELIJK GEBOUWENPARK. Draaiboek voor het opstellen van een plan van aanpak eenergiezorg IN HET GEMEENTELIJK GEBOUWENPARK Draaiboek voor het opstellen van een plan van aanpak 2 Inhoud Inleiding 4 Doelstellingen 5 Voorbeeld actieplan 6 Stap 0 -Kader scheppen voor energiezorg binnen

Nadere informatie

Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk. Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL

Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk. Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal Auteurs:

Nadere informatie

INLEIDING MEER MET MINDER

INLEIDING MEER MET MINDER Deze brochure is een uitgave van het provinciaal samenwerkingsverband voor de ondersteuning van het gemeentelijk milieubeleid in Vlaams-Brabant. 4 milieudiensten bundelen hun krachten in dit samenwerkingsverband.

Nadere informatie

5 jaar Fonds Duurzaam Materialenen Energiebeheer

5 jaar Fonds Duurzaam Materialenen Energiebeheer 5 jaar Fonds Duurzaam Materialenen Energiebeheer INHOUD Wat is het Fonds Duurzaam Materialen- en Energiebeheer? 3 Vijf jaar: een terugblik 5 Het Fonds in de praktijk: voorbeeldprojecten 12 Iedereen eco

Nadere informatie

Milieubeleidsplan gemeente Heerenveen STAP NU OVER

Milieubeleidsplan gemeente Heerenveen STAP NU OVER Milieubeleidsplan gemeente Heerenveen STAP NU OVER Vastgesteld door de gemeenteraad van Heerenveen op 21 april 2008 1 Inhoudsopgave Samenvatting...3 1.Inleiding...4 2.Stap nu over: visie en ambitie...6

Nadere informatie

pagina Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 onderwerp Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014

pagina Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 onderwerp Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 1 Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 Programmaplan Arnhem Energiestad 1 2011-2014 0.1 Visie De energiesector is van oudsher sterk vertegenwoordigd in Arnhem. Met de specifiek in Arnhem aanwezige

Nadere informatie

Concept Spoorboekje van A naar D: werken aan het (duurzaamheids)spoor

Concept Spoorboekje van A naar D: werken aan het (duurzaamheids)spoor Concept Spoorboekje van A naar D: werken aan het (duurzaamheids)spoor sprogramma bij de reisgids voor duurzaamheid, energie en klimaat in Alphen aan den Rijn 2014-2020 Van A naar D: Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

ENERGIE VOOR GROENE GROEI. Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray

ENERGIE VOOR GROENE GROEI. Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray ENERGIE VOOR GROENE GROEI Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray Energie voor groene groei Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray Door: Yvonne de Bie en

Nadere informatie

Dominiek Vandewiele, Intercommunale Leiedal

Dominiek Vandewiele, Intercommunale Leiedal 2 COLOFON Dit cahier bevat een voorstel voor een regionale energiestrategie voor Zuid- West-Vlaanderen: Zuid-West-Vlaanderen energieneutraal in 2050. Het biedt een denkkader over hoe Zuid-West-Vlaanderen

Nadere informatie

Inhoud... 2. Hoofdstuk 1. Inleiding... 3 Ambitie... 3

Inhoud... 2. Hoofdstuk 1. Inleiding... 3 Ambitie... 3 1 Inhoud Inhoud... 2 Hoofdstuk 1. Inleiding... 3 Ambitie... 3 Hoofdstuk 2. Rol van de gemeente... 5 Proces en samenwerking... 5 De gemeente als verbinder... 6 Hoofdstuk 3. Speerpunten duurzaamheidsagenda...

Nadere informatie

Budget 2015. Doelstelling 1 Armoede wordt aangepakt op diverse domeinen, met prioriteit voor (kinder)armoede, gezondheid en participatie

Budget 2015. Doelstelling 1 Armoede wordt aangepakt op diverse domeinen, met prioriteit voor (kinder)armoede, gezondheid en participatie Budget 2015 Dit beleidsrapport wordt opgemaakt voor de duur van één jaar. Het geeft weer wat het bestuur tijdens dit jaar wil ondernemen om haar beleidsdoelstellingen en actieplannen die in het meerjarenplan

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma 2015

Uitvoeringsprogramma 2015 Programma Utrechtse Energie! 1. Inleiding - Waar staan we? - De focus in 2015 2. Bewoners 3. Bedrijven/instellingen 4. Maatschappelijke organisaties 5. Duurzaam energiesysteem: stimuleren zonne-energie

Nadere informatie

DRIVE. Jaargang 3, Augustus 2008

DRIVE. Jaargang 3, Augustus 2008 DRIVE Economisch nieuws van de provincie Antwerpen Jaargang 3, Augustus 2008 In dit nummer: Nieuwe startercheque betaalt uw promotie Bedrijven op Pullaar in Puurs besparen samen energie LED-verlichting

Nadere informatie

Twee jaar werken aan Rationeel Energiegebruik in Gent 2008-2009

Twee jaar werken aan Rationeel Energiegebruik in Gent 2008-2009 Twee jaar werken aan Rationeel Energiegebruik in Gent 2008-2009 4 Martine De Regge Voorzitter vzw REGent Voorwoord Minder energie verbruiken is niet alleen goed voor het milieu maar vooral voor de portemonnee.

Nadere informatie

Resultaten van de benchmarking EMAS-indicatoren.

Resultaten van de benchmarking EMAS-indicatoren. Rapport Resultaten van de benchmarking EMAS-indicatoren. Periode 211-212 1 Gebruikte afkortingen: VTE: Voltijdse Equivalenten n: aantal instellingen betrokken bij de berekening van het kengetal HVAC: Heating

Nadere informatie

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen?

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Frank Menger en Pepijn Wolterinck Young European Specialists 2012 1 Inhoudsopgave Het

Nadere informatie

Samen. maken we leuven nog beter! Missie Zero Emissie. Kijk snel wat jíj kan doen!

Samen. maken we leuven nog beter! Missie Zero Emissie. Kijk snel wat jíj kan doen! Samen maken we leuven nog beter! Missie Zero Emissie Kijk snel wat jíj kan doen! Beste Leuvenaar, Wist je dat jouw stad in 2011 een enorme uitdaging aanging? Tegen 2030 wil Leuven helemaal klimaatneutraal

Nadere informatie