Actieplan Lokaal Kyotoprotocol Wevelgem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Actieplan Lokaal Kyotoprotocol Wevelgem 2010-2012"

Transcriptie

1 Actieplan Lokaal Kyotoprotocol Wevelgem

2 Actieplan Inhoudstafel 1.Intern 1.1.gebouwen 1.2.openbare verlichting 1.3.hernieuwbare energie 1.4.Wagenpark 2.Extern 2.1. maatregelen burgers 2.2. maatregelen doelgroep bedrijven 2.3. maatregelen doelgroep verenigingen 2.4. maatregelen doelgroep scholen Het doel van het lokaal Kyotoprotocol is het opzetten van een klimaatbeleid in de gemeente: Intern dienen we de nodige stappen te ondernemen om de eigen C02-uitstoot en het energieverbruik (in alle gebouwen, van de straatverlichting en van het volledige wagenpark) conform de Kyotodoelstelling met minstens 7,5% verminderen ten opzichte van het jaar Extern dienen we de inwoners op ons grondgebied aan te sporen om energie te besparen en daarbij samen te werken met (milieu)verenigingen, bedrijven en scholen. Rapporteren: jaarlijks dient het gemeentebestuur het energiegebruik van respectievelijk het gebouwenpatrimonium, het eigen wagenpark en de openbare verlichting op gemeentewegen te rapporteren aan de BBL, en langs deze weg ook aan andere gemeenten die het lokaal Kyotoprotocol ondertekenden.

3 Intern Alle verbruikersgegevens werden opgezocht van het jaar 2004 en van In onderstaande tabel vind je de resultaten. verbruikersgegevens alle eigen gebouwen elektriciteit kwh ton C aandeel groene stroom kwh % 1,2 5,25 aardgas m³ kwh ton CO mazout liter ton CO ton CO2 uitstoot Openbare verlichting elektriciteit kwh ton C aandeel groene stroom kwh % 1,2 5,25 ton C02 uitstoot Wagenpark benzine liter CO2 uitstoot diesel liter CO2 uitstoot LPG liter CO2 uitstoot 0 3 ton C02 uitstoot totale C02 uitstoot besparing 326 6,45% Gezien er nu reeds een besparing van 6,45% gerealiseerd is, zal het behalen van de doelstellingen van het Kyotoprotocol, nl. 7,5% zeker haalbaar zijn. Deze hoge besparing komt mede door het wettelijk verplicht aandeel van groene stroom. Dit alleen levert reeds een besparing van 2,77% op. Omwille van de vaststelling dat de doelstelling reeds grotendeels behaald wordt door het wettelijk percentage groene stroom en de positieve evolutie in de voorbije jaren, willen we de doelstelling voor het Lokaal Kyotoprotocol hoger stellen, nl. 12%. We houden hierbij geen rekening met een keuze om een groter aandeel groene stroom aan te kopen in het te vernieuwen elektriciteitscontract. De ecologische doelstelling is immers niet de enige motivatie om aan energiebesparing te werken, de gemeente wil ook financieel voordeel doen. Aan de hand van de schattingen van de besparing van hiernavolgende acties blijkt ook dat dit haalbaar is.

4 De acties worden hierna kort omschreven. 1. Intern 1.1. Gebouwen - de energieboekhouding van 18 gemeentelijke gebouwen gebeurt via Infrax. Maandelijks worden meterstanden van gas, elektriciteit en water bijgehouden. Een rapport met abnormaliteiten wordt door Infrax maandelijks doorgestuurd naar de gemeente. Deze worden gecheckt en zo snel als mogelijk opgelost. Om dit zo uitgebreid mogelijk te kunnen doen zullen 3 extra gebouwen opgenomen worden in de energieboekhouding. - Energiezorgsysteem. Om het eigen personeel en de gebruikers van de gemeentelijke gebouwen te sensibiliseren werd in november 2009 een interne klimaatwijk opgestart met 5 gemeentelijke gebouwen. (OC De Cerf, evenementenhal De Schelp, OC De Brouwerij, gemeenteschool afdeling Hoogstraat en sporthal Moorsele) Enkel door gedragsverandering bij personeel en gebruikers van de gebouwen werd een gemiddelde besparing van 13% gerealiseerd. Het doel is om in 2011 in deze gebouwen ook extra, kleine energiebesparende maatregelen uit te voeren. (radiatorfolie, buisisolatie, spaarlampen,spaardouchekoppen, afstellen branders, plaatsen bewegingssensoren, installatie timers bij toestellen, ) Daarnaast wordt eind 2010 terug met een interne klimaatwijk gestart, nu met 5 andere gebouwen van de gemeente. (gemeentehuis Wevelgem, sporthal De Vlaschaard, gemeenteschool afd. Goudenregenstraat, gemeenteschool afd. Kweekstraat en depot Bilgenboom). We hopen hiermee eenzelfde besparing te realiseren. Deze actie wordt tijdens de planperiode jaarlijks uitgevoerd. 53 ton C02 per jaar (x 3 = 159 ton CO2) - Investeringen Om de Kyotodoelstellingen te verwezenlijken is het niet voldoende enkel te streven naar een zo groot mogelijke afbouw van de energieverbruiken van alle gebouwen. Er dienen ook verdergaande stappen ondernomen te worden zoals investeringen (condensatieketels, isolatie, relighting, ) Volgende werken werden reeds uitgevoerd in 2010 of zijn in uitvoering: * sporthal Gullegem: vernieuwen sanitaire installatie (met condenserende ketels, vernieuwen sturing en regeling, individueel bediende douchekoppen, beter isoleren leidingen, spaardouchekoppen, luchtgroep met warmterecuperatie) Vermoedelijke besparing: 13,5% op gas, 2,25% op elektriciteit. 59,22 ton C02

5 * sportcentrum Wevelgem: nieuwe condenserende ketels, isoleren leidingen, individuele bediening douchekoppen, spaardouchekoppen Vermoedelijke besparing gas: 10% 5,39 ton C02 * sporthal De Vlasschaard: renovatie stookplaats + vernieuwen leidingen douches. (isoleren bestaande ketels, isoleren leidingen, individuele bediening douches, spaardouchekoppen) Vermoedelijke besparing gas: 6% 2,06 ton C02 Volgende projecten zijn voorzien voor : * vernieuwen verwarmingsinstallatie OC Ter Walle: nieuwe condenserende ketel, isoleren warmeluchtkanalen. * sportcentrum Wevelgem: vernieuwen sanitaire installatie (budgetvoorstel: afhankelijk van effectieve opname in budget 2011) * Energie-audits Er werd opdracht gegeven aan Infrax om in 2 grote gemeentelijke gebouwen, nl. OC De Brouwerij en de gemeenteschool, afdeling Hoogstraat een volledig energie-audit uit te voeren. Deze is lopende. Een energie-audit onderzoekt welke de grote energievreters zijn in de gebouwen en op welke manier het energieverbruik kan teruggeschroefd worden. Het volledige energiehuishouden wordt doorgelicht, inclusief het verwarmingssysteem, de isolatie van de woning, het gebruik van zonne-energie, Aan de hand van deze audits kunnen verdere investeringen gepland worden. - Duurzaamheidstoets Om te zorgen dat een project van de gemeente zo duurzaam mogelijk verloopt, kan er een duurzaamheidstoets uitgevoerd worden. De duurzaamheidstoets toetst de effecten van het project op het milieu, de maatschappij en de economie. Het is de bedoeling om deze toets uit te voeren op de bestekken voor het ontwerp van nieuwe gemeentelijke gebouwen of grote projecten Openbare verlichting - Uitbreiding pilootproject openbare verlichting In 2010 werd in Wevelgem gestart met een proefproject openbare verlichting. Op een viertal locaties werd een deel van de openbare verlichting in de nachtelijke uren afwisselend gedoofd van 24 u tot 5 u. Dit onder andere vanuit de vaststelling dat 60% van het gemeentelijk elektriciteitsverbruik van de openbare verlichting afkomstig is. Het alternerend doven van de verlichting zorgt voor een besparing van kwh/jaar in het proefproject. Na een grondige evaluatie (eind 2010) kan de gemeente eventueel beslissen om over te gaan naar een uitbreiding van deze actie of naar dimmen van de openbare verlichting, waar dit meer wenselijk is ton CO ton CO ton CO2

6 totaal 162 ton CO2 - Vervangingsprogramma armaturen openbare verlichting door Infrax. Infrax is in Wevelgem een renovatieprogramma opgestart voor de vervanging van de HPL lampen en de TL lampen, omdat dit type lampen uit productie worden genomen vanaf Dit door het feit dat ze kwik bevatten en milieuvervuilend zijn. Ze hebben daarbij ook een laag rendement. Ook de TL lampen worden vervangen. Sommige armaturen zijn einde levensduur (> 30 j) en de herstelkosten zijn onhoudbaar. Ze zullen vervangen worden door armaturen met de meest efficiënte lamp. Dit betekent dat Infrax in de periode in totaal 1650 stuks zal vervangen (210 stuks TL en 1440 stuks HPL) van de in totaal 5950 lampen aanwezig in Wevelgem. 51 ton C02 per jaar In 2 jaar: 102 ton CO Hernieuwbare energie Om de doelstellingen te bereiken, is het ook nuttig om te investeren in hernieuwbare energie. Momenteel zijn 2 projecten aan de orde: - Kleinschalige windmolens Op het sportcentrum in Wevelgem wordt voorzien om 3 kleinschalige windmolens te plaatsen. De vermoedelijke opbrengst van deze molens bedraagt 1900 kwh/jaar X 3 = 5700 kwh. De aanbesteding is uitgevoerd. De plaatsing wordt gepland eind ,53 ton CO2 per jaar (x 3 =13,59 ton CO2) - Zonnepanelen porseleinhallen dossier lopende, nog geen beslissing In de toekomst is het de bedoeling om nog meer gebouwen te screenen op de mogelijkheid voor het plaatsen van PV-installaties. - Groene stroom Groene stroom is alle elektriciteit die wordt opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen: water, wind, zon en biomassa. Tot 2010 kocht de gemeente enkel het wettelijk verplicht percentage groene stroom aan. Dit bedraagt momenteel 5,25 %. Voor de nieuwe overheidsopdracht voor levering vanaf 2011 werd geopteerd om 100% groene stroom aan te kopen, hiermee zal echter geen rekening gehouden worden om de doelstellingen van het Lokaal Kyotoprotocol te halen.

7 1.4. Wagenpark - Wagens op LPG Momenteel rijden 5 wagens op LPG. Er wordt vanuit het bestuur op toegezien dat maximaal gebruik wordt gemaakt van de milieuvriendelijke optie, wat ook financieel interessant is. Voor de aankoop van nieuwe wagens werd een beleidslijn opgesteld. - Ecodriving Het ecodriving-evenement is een interactieve en nuttige activiteit voor iedere chauffeur. Ecodriving wil mensen aanzetten tot een zuiniger rijgedrag. Dit evenement wordt georganiseerd door ecolife en zorgt voor rijsimulatoren en een begeleider die allerlei tips geeft die men dan ter plaatse kan uitproberen. In 2009 woonden reeds een 15-tal personeelsleden die zeer veel op de baan zijn een sessie bij. Er wordt een tweede sessie gepland voor de nieuwe personeelsleden bij wie dit relevant is. - extra promotie dienstfietsen De gemeente beschikt over 8 dienstfietsen.(administratief centrum (2) kasteel (1), cel groen Wevelgem en Moorsele (2), gemeenteschool (1), stadswacht (1), bibliotheek (1). In de beginperiode werden deze veel gebruikt. We zien een lichte achteruitgang, mede omdat de nieuwe personeelsleden er niet mee vertrouwd zijn, gezien de afstand naar de stelplaats er meer gebruik wordt gemaakt van de eigen fiets,.. Een extra bekendmaking aan nieuwe personeelsleden en herinnering aan alle personeelsleden kan dit gebruik weer leven inblazen. - efficiëntere dienstverplaatsingen Een flexibere tikking voor het gemeentepersoneel, zoals dit momenteel reeds gebeurt voor de maaiploeg (kunnen in verschillende deelgemeentes prikken), zou ook minder verplaatsingen met zich meebrengen. Zodoende kan bijv. administratief personeel, die een studiedag dient bij te wonen, prikken in het dichtstbijzijnde gemeentelijk gebouw, zonder telkenmale de verplaatsing te maken naar het gemeentehuis in Wevelgem. Daarnaast kan gezien worden of de regelmatige verplaatsingen van diverse diensten op elkaar kunnen afgestemd worden. Hiervoor moet een overzicht opgemaakt worden van de structurele verplaatsingen.

8 2. Extern Er zijn heel wat mogelijke doelgroepen die door de gemeente kunnen benaderd worden. Omdat de mankracht en middelen beperkt zijn, dient hierin een keuze gemaakt te worden. De gemeente is ook lang niet de enige speler die op vlak van doelgroepenbeleid rond energie een rol te spelen heeft. Energie en klimaat is een beleidsdomein waar de laatste jaren heel wat initiatieven rond genomen worden. De gemeente maakt de keuze om doelgroepen te benaderen: - waar de gemeente een impact heeft - waar de gemeente een meerwaarde biedt tegenover andere actoren - waar een sociale of maatschappelijke meerwaarde mee bereikt wordt De volgende doelgroepen worden geselecteerd: - burgers: als overheid die het dichtst bij de burger staat, kan de gemeente door informatie, sensibilisatie, activiteiten, een impact hebben om het gedrag van de burger. Voor deze doelgroep wil de gemeente speciale aandacht hebben voor sociale doelgroepen - bedrijven: grote bedrijven hebben zelf de expertise om te werken aan het eigen energieverbruik. De gemeente kan naar deze doelgroep vooral een rol spelen naar KMO s en zelfstandigen, en naar maatregelen die geen directe voordelen opleveren voor het bedrijf, zoals op vlak van woon-werkverkeer. - verenigingen met lokalen in permanent gebruik: verenigingen die over een lokaal beschikken, besteden een deel van hun werkingsmiddelen aan energiekosten. Deze lokalen zijn omwille van beperkte budgetten om lokalen te bouwen, wellicht dikwijls niet energiezuinig. Hier is dus zowel ecologische als financiële winst te bereiken. - scholen: er is een traditie van een sterke ondersteuning van de scholen op grondgebied van de gemeente op vlak van milieuzorg, dit gebeurt ook voor het thema energie Maatregelen burgers - actie de energiejacht Gezien de actie klimaatwijken in de periode eind 2009-begin 2010 een succes was (gemiddelde besparing 3 groepen burgers = 9,81%), wordt deze actie in 2010 herhaald, echter in een nieuw kleedje. Deze actie loopt in samenwerking met het OCMW. De actie heet nu de energiejacht en er zijn tal van verbeteringen aangebracht. De basisdoelstelling, nl. energiebesparing zonder comfortverlies door middel van kleine maatregelen en gedragsverandering blijft behouden. Het werken in groepjes onder begeleiding van een energiemeester eveneens. Er zijn echter heel wat aanpassingen aangebracht waardoor de actie nog aantrekkelijker wordt. (partnership met ACW en Gezinsbond, kortere periode, ook individuele deelname mogelijk, levenslang bijhouden, ) - infosessie energie voor senioren In samenwerking met het OCMW en de cel welzijn en wonen van de gemeente, wordt een infosessie voor senioren gepland. Op de agenda: de energiepremies, -leningen en scans. Er kan ook, samen met hen, gezocht worden naar de voor hen voordeligste energieleverancier. - voorfinanciering energiepremies vanuit OCMW In het OCMW loopt momenteel een dakisolatieproject. Alhoewel dakisolatie praktisch volledig wordt terugbetaald, is het voor sommige mensen toch nog moeilijk om de betaling

9 vooraf te verrichten. Vandaar dat het OCMW het project voorfinanciert en het geld achteraf recupereert met premies, Momenteel zijn 5 projecten lopende of afgewerkt. Het OCMW gaat op dezelfde manier verder werken de volgende jaren. - Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost. (FRGE) Sedert 1 september 2009 kan een goedkope lening worden afgesloten (2%) of zelfs een renteloze lening (0%) voor energiebesparende werken. Er waren voor Wevelgem 25 dossiers voorzien aan 2% en 4,4 aan 0% Momenteel zijn er echter reeds 42 goedgekeurde dossiers aan 2% en 8 aan 0%. - infoavond autodelen Om het efficiënter gebruik van de auto te bevorderen organiseert de gemeente in 2010 een een sessie autodelen, in samenwerking met stad Menen. Bij autodelen maken buurtbewoners onderling afspraken over het gebruik van één auto. Dergelijke oplossing kan de aanschaf van een (tweede) wagen wellicht overbodig maken. Autopia en BBL ondersteunen en begeleiden de buurt bij het uitwerken van een autodeelsysteem. Daarnaast onderzoekt de gemeente een project met gemeentelijke voertuigen. - samenaankoop Dit jaar organiseert de gemeente opnieuw een zonneslag een samenaankoop van fotovoltaïsche panelen. Door de samenaankoop krijgen de bewoners een serieus prijsvoordeel en krijgen ze tevens extra begeleiding. 2009: 35 deelnemers 2010: 22 deelnemers Dit wordt een jaarlijks te herhalen project. - Infraxbouwteams Infrax leert je hoe je energie bespaart en intussen ook je woning gezonder en comfortabeler maakt. Een bouwdeskundige geeft twee zaterdagen de nodige technische en praktische kennis mee over duurzaam en energiezuinig bouwen, dit zijn de Infrax bouwteams. In 2010 namen 13 bewoners deel aan zo n cursus. De helft van het inschrijvingsgeld werd door de gemeente Wevelgem terugbetaald als stimulatie. Dit project wordt gecontinueerd. Voor 2011 voorziet de gemeente om als gastgemeente op te treden. - Voeding Ook de voeding heeft een grote impact op de CO2-uitstoot. Vooral het transport van de voedingsmiddelen en de grote vleesconsumptie spelen een belangrijke rol. Er wordt onderzocht welke maatregelen er kunnen genomen worden.

10 2.2. Doelgroep bedrijven - alternatieve mobiliteitscampagne naar bedrijven toe De doelstelling is om werknemers te ondersteunen om de auto thuis te laten en met de fiets, het openbaar vervoer, te voet of al carpoolend naar het werk te pendelen. In 2011 plannen we een eigen alternatieve campagne naar bedrijven toe. - campagne tegen openstaande winkeldeuren in de winter Het is bekend dat sommige winkels hun deuren en soms hele wanden laten opstaan in de winter. Dit zogezegd om klanten naar binnen te lokken. Winkels hebben daar meestal een luchtgordijn. Het is echter zo dat heel wat energie en kosten kunnen bespaard worden als de deuren dicht blijven. Een bewustmakingscampagne naar de bedrijven toe is dan ook wenselijk. - info-avond voor bedrijven ivm met specifieke gedragsveranderingen en kleine investeringen voor energiebesparing in kleine bedrijven 2.3. Doelgroep verenigingen We willen werken aan de vermindering van het energieverbruik van verenigingen met eigen lokalen door: - Een samenaankoop van energiebesparende toestellen - Binnen het bestaande subsidiesysteem rekening te houden met het energieverbruik - Lokalen te screenen op energiebesparende maatregelen 2.4. Doelgroep scholen Gemeentescholen Het is de bedoeling om na een scan over te gaan tot de uitvoering van kleine energiebesparende maatregelen en door sensibilisatie gedragsverandering te bekomen. In werd de gemeenteschool, afdeling Hoogstraat, meegenomen in de interne klimaatwijk. Dit jaar (actie ) nemen we de gemeenteschool, afdeling Goudenregenstraat en afdeling Kweekstraat onder handen. Dit doen we dit jaar samen met de energiesnoeiers die de scan uitvoeren en kleine energiebesparende maatregelen uitvoeren. Andere scholen + gemeenteschool - samenaankoop Net zoals voor de verenigingen kunnen we tot een samenaankoop van energiebesparende toestellen overgaan. - Milieuconvenant. De milieuconvenant die is afsloten met alle Wevelgemse scholen heeft tot doel de afvalproductie en het grondstoffenverbruik te beperken en te werken rond milieuthema s. De school heeft 2 ambitieniveau s ivm afval en kan kiezen uit een extra thema: o.a. energie, water, groen, duurzaam productgebruik. De gemeente betaalt daarvoor een subsidie uit. Deze bedraagt 1 euro per leerling voor niveau 1 1,5 euro per leerling niveau 2 en 2 euro als ook een extra thema wordt behandeld.

11 De gemeenteschool, afd. Hoogstraat, de VGB Wijnberg, de VGB Posthoorn en Sint-Paulus Wevelgem kozen in 2010 voor het extra thema energie. - MOS Bijna alle scholen in Wevelgem, met 1 uitzondering, zijn MOS-scholen. In MOS is één van de thema s energie. De scholen krijgen een zeer goed uitgewerkte map energie met een introductie van het thema, voorgestelde acties, leermiddelen, schakels, waarmee ze aan het werk kunnen in de klas.

Actieplan Lokaal Kyotoprotocol. Wat? Verbruikersgegevens. Verbruikersgegevens. Wevelgem 2010-2012

Actieplan Lokaal Kyotoprotocol. Wat? Verbruikersgegevens. Verbruikersgegevens. Wevelgem 2010-2012 Actieplan Lokaal Kyotoprotocol Wevelgem 20102012 Wat? Intern: de nodige stappen ondernemen om de eigen C02 uitstoot en het energieverbruik (gebouwen, straatverlichting, wagenpark) met minstens 7,5% te

Nadere informatie

Brugge. 3 juni 2015. Kris Van Dijck Burgemeester Dessel

Brugge. 3 juni 2015. Kris Van Dijck Burgemeester Dessel Brugge 3 juni 2015 Kris Van Dijck Burgemeester Dessel 9.500 inwoners 27 km² Landelijk maar Nucleaire industrie Opslag nucleair afval Witzand winning Sportgemeente Dessel en Witgoor Sport BMX Sportpark

Nadere informatie

Actieplan Burgemeestersconvenant

Actieplan Burgemeestersconvenant Actieplan Burgemeestersconvenant Wat is het burgemeestersconvenant? Engagement van 6735 steden en gemeenten Om minimum 20 % CO 2 te gaan besparen tegen 2020 20 % CO 2 over het volledige grondgebied Opmaak

Nadere informatie

14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1

14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1 Energie Management Actieplan 2013 14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1 Inhoudsopgave 6.1 Reductiedoelstellingen 3 6.2 Plan van aanpak 3 6.3 Samenvatting 6 Energie Management Actieplan

Nadere informatie

1. Hoe dringend vindt u het klimaatprobleem? Helemaal niet dringend, we 1% Er is helemaal geen klimaatprobleem. Weet niet / geen mening

1. Hoe dringend vindt u het klimaatprobleem? Helemaal niet dringend, we 1% Er is helemaal geen klimaatprobleem. Weet niet / geen mening 1. Hoe dringend vindt u het klimaatprobleem? Helemaal niet dringend, we 1% kunnen wel even wachten met grote maatregelen 17% 1 Een beetje dringend, we kunnen nog wel even wachten met grote maatregelen,

Nadere informatie

Lokaal Kyotoprotocol Rapportage verbruiksgegevens. Bernard Govaert

Lokaal Kyotoprotocol Rapportage verbruiksgegevens. Bernard Govaert Lokaal Kyotoprotocol Rapportage verbruiksgegevens Bernard Govaert Om te kunnen weten hoe uw geleverde inspanningen evolueren, is het van belang van dat u uw energieverbruik registreert. Ondertekenaars

Nadere informatie

ESCO. Energienamiddag Limburg 28 maart 2014

ESCO. Energienamiddag Limburg 28 maart 2014 ESCO Energienamiddag Limburg 28 maart 2014 Infrax Distributienetbeheerder: ELEKTRICITEIT KABELTELEVISIE RIOLERING AARDGAS 126 Gemeenten alle gemeenten in Limburg 2 mio aansluitingen 1 600 medewerkers Infrax

Nadere informatie

Ondersteuningspakket Werken rond kleine terugverdientijden in de gemeente

Ondersteuningspakket Werken rond kleine terugverdientijden in de gemeente Ondersteuningspakket Werken rond kleine terugverdientijden in de gemeente Klimaatneutrale Organisatie 2020 De ondersteuningscampagne voor gemeenten die zich engageren om in 2020 een klimaatneutrale organisatie

Nadere informatie

Energieverbruik gemeentelijke gebouwen

Energieverbruik gemeentelijke gebouwen MILIEUBAROMETER: INDICATORENFICHE ENERGIE 1/2 Samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 Milieubarometer: Energieverbruik gemeentelijke gebouwen Indicatorgegevens Naam Definitie Meeteenheid Energieverbruik gemeentelijke

Nadere informatie

Opmaak van een strategisch meerjarenplan?

Opmaak van een strategisch meerjarenplan? Opmaak van een strategisch meerjarenplan? Hypothetisch voorbeeld opgemaakt door medewerkers van de VVSG - zomer 2013 De VVSG helpt u graag op weg bij de opmaak van de strategische meerjarenplanning. Naast

Nadere informatie

CO 2 Nieuwsbrief Eerste voortgangsrapportage scope 3 doelstellingen

CO 2 Nieuwsbrief Eerste voortgangsrapportage scope 3 doelstellingen Eerste voortgangsrapportage scope 3 doelstellingen September 2017 Eerste voortgangsrapportage CO 2 -emissiereductie. Graag informeren wij u over de voortgang van onze scope 3 doelstellingen. Recent hebben

Nadere informatie

Samen Sterker realiseert 1000 ste project zonnepanelen in Vlaanderen

Samen Sterker realiseert 1000 ste project zonnepanelen in Vlaanderen PERSNOTA Samen Sterker realiseert 1000 ste project zonnepanelen in Vlaanderen Torhout 17 maart 2017 Samen Sterker is een coöperatieve onderneming -opgericht in mei 2011 en actief in heel Vlaanderen- die

Nadere informatie

Ondersteuning lokale projecten klimaat (proeffase)

Ondersteuning lokale projecten klimaat (proeffase) Ondersteuning lokale projecten klimaat (proeffase) Ondersteuning lokale projecten klimaat: Waarom? In het klimaatbeleidsplan is ingeschreven dat we ook eigen uitstoot van broeikasgassen willen compenseren.

Nadere informatie

Stad Hasselt Convenant of Mayors December 2009

Stad Hasselt Convenant of Mayors December 2009 Dienst Leefmilieu December 2009 Overzicht inhoud: Inleiding 1. Doelstellingen A. Milieubeleidsplan 2005-2009 B. Milieujaarprogramma (MJP) 2008 en 2009 2. Verbintenissen A. Lokaal Kyoto Protocol B. Convenant

Nadere informatie

Reductie doelstellingen (B: Reductie)

Reductie doelstellingen (B: Reductie) Reductie doelstellingen (B: Reductie) Eis 3.B.1. Barendrecht, 28 oktober 2014 Auteur: E. Oudshoorn Geaccordeerd door: L.A. Droog Directeur E. Oudshoorn Bedrijfsleider/ MVO Verantwoordelijk CO 2 prestatieladder

Nadere informatie

CO2-reductieplan 2015

CO2-reductieplan 2015 CO2-reductieplan 2015 Samen zorgen voor minder CO2 Rapportage 2015 1 Inleiding Dit CO₂-reductieplan heeft, net zoals het volledige energiemanagementsysteem, zowel betrekking op de totale bedrijfsvoering

Nadere informatie

Reductie doelstellingen (B: Reductie)

Reductie doelstellingen (B: Reductie) Reductie doelstellingen (B: Reductie) Eis 3.B.1. Barendrecht, oktober 2013 Auteur: Sabine Droog Geaccordeerd door: Leo Droog Directeur Edwin Oudshoorn Bedrijfsleider/ MVO Verantwoordelijk 1 1. Reductiebeleid

Nadere informatie

Eandis 1. Ondersteuning en premies openbare besturen 29 juni 2007

Eandis 1. Ondersteuning en premies openbare besturen 29 juni 2007 1 Ondersteuning en premies openbare besturen 29 juni 2007 Vlaamse gemengde distributienetbeheerders elektriciteit 2 Vlaamse gemengde distributienetbeheerders aardgas 3 Ondersteuning DNB: overzicht DNB

Nadere informatie

3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 2015(1) Ter Riele

3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 2015(1) Ter Riele Datum: 11-09- Versie: 2 3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 (1) Ter Riele A.J.J ter Riele Directeur 1. Inleiding Middels deze rapportage wil Ter Riele B.V. (Ter Riele) de voortgang op de CO 2 reductiedoelstellingen

Nadere informatie

Welkom ENERGIE IN WELZIJN WELZIJN MET ENERGIE. Theo Verstappen

Welkom ENERGIE IN WELZIJN WELZIJN MET ENERGIE. Theo Verstappen Welkom ENERGIE IN WELZIJN WELZIJN MET ENERGIE Theo Verstappen 2 2 Wereldwijd actie Duurzaam bouwen Meten is weten Sensibiliseren Kleine maatregelen Grote kleine maatregelen 3 3 Duurzaam bouwen Duurzaam

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan 2015. 25 september 2015

Energiemanagement actieplan 2015. 25 september 2015 Energiemanagement actieplan 2015 25 september 2015 Energie Management Actieplan 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 3. Plan van Aanpak 5 4. Deelname

Nadere informatie

CO2-reductieplan. Samen zorgen voor minder CO2. Rapportage M

CO2-reductieplan. Samen zorgen voor minder CO2. Rapportage M CO2-reductieplan Samen zorgen voor minder CO2 Rapportage 2016-6M 1 Inleiding Dit CO₂-reductieplan heeft, net zoals het volledige energiemanagementsysteem, zowel betrekking op de totale bedrijfsvoering

Nadere informatie

Energie Management Actieplan 2014 tot Extern

Energie Management Actieplan 2014 tot Extern Energie Management Actieplan 2014 tot 2017 -Extern Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder Opgesteld door: G.J. Bos (Directie) E. Drijfhout (CO2-functionaris) CO2-Prestatieladder Niveau 3 Energie Management

Nadere informatie

Korte evaluatie Energiesnoeiers Huidige dienstverlening Nieuwe diensten Toeleiding naar onze diensten Varia

Korte evaluatie Energiesnoeiers Huidige dienstverlening Nieuwe diensten Toeleiding naar onze diensten Varia Agenda Korte evaluatie Energiesnoeiers Huidige dienstverlening Energiescans Projectpromotor sociale energie efficiëntie premies Ecospanning Nieuwe diensten Plaatsing materialen Toeleiding naar onze diensten

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan 2017

Energiemanagement actieplan 2017 Energiemanagement actieplan 2017 Energie Management Actieplan 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 2.2 Scope 1 4 2.3 Scope 2 4 3. Plan van Aanpak 5 3.1

Nadere informatie

Welkom. Duurzaamheidsbeleid stad Peer. Historiek

Welkom. Duurzaamheidsbeleid stad Peer. Historiek Welkom Historiek Milieuconvenant 2000-2001 Optie 7 (duurzaam gemeentelijk beleid) in 2001 Aanwerving duurzaamheidambtenaar in 2001 Ondertekening samenwerkingsovereenkomst 2002-2004 Niveau 1 van de cluster

Nadere informatie

Energieboekhouding Lokaal Kyotoprotocol Energie voor inwoners. minaraad feb

Energieboekhouding Lokaal Kyotoprotocol Energie voor inwoners. minaraad feb ENERGIE IN DE STAD Energieboekhouding Lokaal Kyotoprotocol Energie voor inwoners ENERGIEBOEKHOUDING (ELEK 13) evolutie elektriciteitsverbruik grootste verbruikers 1000 kwh 700 600 500 400 300 200 100 NIEUW

Nadere informatie

http://enquete.groenepeiler.nl/admin/statistics.aspx?inquiry=47 1 van 13 5-7-2011 17:03

http://enquete.groenepeiler.nl/admin/statistics.aspx?inquiry=47 1 van 13 5-7-2011 17:03 1 van 13 5-7-2011 17:03 Enquête Enquête beheer Ingelogd als: aqpfadmin Uitloggen Enquête sta s eken Enquête beheer > De Klimaat Enquête van het Noorden > Statistieken Algemene statistieken: Aantal respondenten

Nadere informatie

Toelichting energie- en klimaatactieplan Ranst

Toelichting energie- en klimaatactieplan Ranst Toelichting energie- en klimaatactieplan Ranst Infomoment Ranst 23 september 2015 20u 1 Ranst timing 1. Voorstelling project aan schepencollege + goedkeuring: 12/2 2. werkgroep energie & klimaat: 19/3

Nadere informatie

Openbare verlichting in Avelgem

Openbare verlichting in Avelgem Openbare verlichting in Avelgem Lut Deseyn Schepen van Milieu Lut.deseyn@avelgem.be 1. Inleiding 2. Duiding 2. Het project 3. Kosten en Besparing 5. Opvolging en evaluatie 6. Conclusie 7. Vragen Agenda

Nadere informatie

Heel Rhenen duurzaam!

Heel Rhenen duurzaam! Zaterdag 21 mei 2016 Heel Rhenen duurzaam! Op zaterdag 21 mei houden wij samen de tweede duurzame dag in de gemeente Rhenen. In en om het Huis van de gemeente is dan weer de duurzame markt. Hier vindt

Nadere informatie

Zuid-West-Vlaanderen Energieneutraal in 2050. Naar een regionale energiestrategie

Zuid-West-Vlaanderen Energieneutraal in 2050. Naar een regionale energiestrategie Zuid-West-Vlaanderen Energieneutraal in 2050. Naar een regionale energiestrategie Welke vragen liggen aan de basis? Er beweegt nu zeer veel rond energie. Waar staan we nu en hoe gaat het verder evolueren?

Nadere informatie

Huishoudelijk elektriciteitsverbruik per aangesloten inwoner Hoeveelheid elektriciteit die verbruikt wordt binnen de Genkse huisgezinnen.

Huishoudelijk elektriciteitsverbruik per aangesloten inwoner Hoeveelheid elektriciteit die verbruikt wordt binnen de Genkse huisgezinnen. HUISHOUDELIJK ELEKTRICITEITSVERBRUIK Omschrijving Meeteenheid Beleidsdomein Relatie met de SO Gemeentelijke beleidsdoelstelling bron Dataleverancier Huishoudelijk elektriciteitsverbruik per aangesloten

Nadere informatie

Duurzame mobiliteit in de stad Antwerpen

Duurzame mobiliteit in de stad Antwerpen Duurzame mobiliteit in de stad Antwerpen Duurzame mobiliteit in Antwerpen Lokaal Kyotoplan: acties rond energie en mobiliteit Acties duurzame mobiliteit: 1. Acties voor personeel 2. Acties voor burgers

Nadere informatie

Inhoud. Pagina 2 van 7

Inhoud. Pagina 2 van 7 Energie Audit 2014 Inhoud 1. Introductie... 3 2. Doelstelling... 3 3. Energie-aspecten... 3 Uitstoot door procesemissies... 3 Uitstoot door fabriek installaties... 3 Uitstoot vanuit de kantoorpanden...

Nadere informatie

Energie Beoordeling Co2 reductie

Energie Beoordeling Co2 reductie Energie Beoordeling Co2 reductie Opgesteld door: Cheryl de Vette VGMK coördinator 2.A.3 Energie Beoordeling 2016 Van Beek Infra Groep B.V. Conform Co2 Prestatieladder 3.0 Datum: 13-5-2016 Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

DE OPMAAK VAN EEN SEAP VOOR DE GEMEENTE KLUISBERGEN KLIMAATTEAM 1 12.10.2015

DE OPMAAK VAN EEN SEAP VOOR DE GEMEENTE KLUISBERGEN KLIMAATTEAM 1 12.10.2015 DE OPMAAK VAN EEN SEAP VOOR DE GEMEENTE KLUISBERGEN KLIMAATTEAM 1 12.10.2015 Agenda Welkom door de Schepen Lode Dekimpe Inleiding SEAP door Kim Rienckens (provincie Oost-Vlaanderen) Nulmeting en uitdagingen

Nadere informatie

Naar een klimaatneutrale sportvereniging

Naar een klimaatneutrale sportvereniging Naar een klimaatneutrale sportvereniging Leidraad voor het maken van een eigen projectplan of Plan van Aanpak Inleiding Steeds meer sportverenigingen met een eigen accommodatie komen in actie om energie

Nadere informatie

Duurzaam Sportcomplex De Tukkers Albergen

Duurzaam Sportcomplex De Tukkers Albergen Duurzaam Sportcomplex De Tukkers Albergen Voorbeeldproject voor een gecombineerde inzet van duurzame energiebronnen voor de productie van warmte en elektriciteit Presentatie 18 dec. VV. Berkum Eddy Bramer

Nadere informatie

CO2-reductieplan 2015

CO2-reductieplan 2015 CO2-reductieplan 2015 Samen zorgen voor minder CO2 Tussentijdse rapportage januari juni 2015 1 Inleiding Dit CO₂-reductieplan heeft, net zoals het volledige energiemanagementsysteem, zowel betrekking op

Nadere informatie

Historiek. LOKALE AGENDA 21 - Leuven. Milieuconvenant. Resultaten. Acties. Duurzaam beleid in convenant. Agenda 21 van UNCED, Rio 92

Historiek. LOKALE AGENDA 21 - Leuven. Milieuconvenant. Resultaten. Acties. Duurzaam beleid in convenant. Agenda 21 van UNCED, Rio 92 LOKALE AGENDA 21 - Leuven Historiek Presentatie voor delegatie van stad en gemeenten van het Brussels Gewest Agenda 21 van UNCED, Rio 92 3 aanleidingen in Leuven ondertekening milieuconvenant 1997-1999

Nadere informatie

Co2 reductie bij de bedrijfsvoering van Scherrenberg B.V.

Co2 reductie bij de bedrijfsvoering van Scherrenberg B.V. Co2 reductie bij de bedrijfsvoering van Scherrenberg B.V. Scherrenberg B.V. heeft zich in het kader van haar Kwaliteit- Arbo en Milieubeleid ten doel gesteld om de uitstoot van CO2 bij de uitvoering van

Nadere informatie

Kleine maatregelen gemeentegebouwen. Dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid T

Kleine maatregelen gemeentegebouwen. Dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid T Kleine maatregelen gemeentegebouwen Dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid Els.vanpraet@provincieantwerpen.be T 03 240 66 83 1-19/09/2017 Halen doelstelling klimaatbeleid 50% reductie CO 2 -uitstoot Maatregelen

Nadere informatie

Premies 2011. Vlaams Energieagentschap

Premies 2011. Vlaams Energieagentschap Premies 2011 Vlaams Energieagentschap Fiscale voordelen 2011 Sinds 2010: heel duidelijk onderscheid tussen bestaande woningen (al 5 jaar in gebruik bij de start van de werken) en nieuwbouw. Bij bestaande

Nadere informatie

Let it be led. Smart Relighting Project. IMPACT vzw Transform3

Let it be led. Smart Relighting Project. IMPACT vzw Transform3 Let it be led. Smart Relighting Project IMPACT vzw Transform3 1 Eén project, vijf maal return on investment. Het innovatieve verlichtingsproject LET it be LED bespaart energie, vermindert de energiefactuur,

Nadere informatie

Burgemeestersconvenant. Gemeenteraad 23 november 2015

Burgemeestersconvenant. Gemeenteraad 23 november 2015 Gemeenteraad 23 november 2015 UITGANGSPUNT Het klimaat- en energiebeleid van de EU Uitstoot broeikasgassen moet op korte termijn fors omlaag Energiebronnen die meer zekerheid bieden Energie-onafhankelijkheid

Nadere informatie

COLLECTIEF RENOVEREN. K A M P C o n d e r s t e u n t l o k a l e o v e r h e d e n e n b u r g e r s

COLLECTIEF RENOVEREN. K A M P C o n d e r s t e u n t l o k a l e o v e r h e d e n e n b u r g e r s COLLECTIEF RENOVEREN K A M P C o n d e r s t e u n t l o k a l e o v e r h e d e n e n b u r g e r s 1-05/04/2017 COLLECTIEF RENOVEREN WAAROM? Waarom? Collectief renoveren? De rol van Kamp C? Duurzaambouwloket.be

Nadere informatie

Energie beoordelingsverslag 2015 20 januari 2016 (definitief)

Energie beoordelingsverslag 2015 20 januari 2016 (definitief) Energie beoordelingsverslag 2015 20 januari 2016 (definitief) Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Bedrijfsonderdelen 4 2.3 Factoren die het energieverbruik beïnvloeden 4 3.

Nadere informatie

3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 2014 Ter Riele

3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 2014 Ter Riele 3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 2014 Ter Riele Datum: 11-9-2015 Versie: 3 A.J.J ter Riele Directeur 1. Inleiding Middels deze rapportage wil Ter Riele B.V. (Ter Riele) de voortgang op de CO 2 reductiedoelstellingen

Nadere informatie

Review CO 2 reductiedoelstellingen. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1

Review CO 2 reductiedoelstellingen. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Review CO 2 reductiedoelstellingen Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Voortgang subdoelstellingen 4 2.1. Voortgang subdoelstelling energieverbruik 4 2.2. Voortgang

Nadere informatie

CO 2 -Voortgangsrapportage 2016 Prins Bouw B.V.

CO 2 -Voortgangsrapportage 2016 Prins Bouw B.V. CO 2 -Voortgangsrapportage 2016 Prins Bouw B.V. Datum: 9 mei 2017 Versie: 5 1. Inleiding Prins Bouw B.V. wil via dit rapport de voorgang op haar CO 2-reductiedoelstellingen beschrijven. Hierbij wordt ingegaan

Nadere informatie

3.6. Cluster energie. a. Inleiding. b. Stand van zaken. 3.6.1. Interne milieuzorg. 3.6.1.1. Energiecoördinator

3.6. Cluster energie. a. Inleiding. b. Stand van zaken. 3.6.1. Interne milieuzorg. 3.6.1.1. Energiecoördinator 3.6. Cluster energie a. Inleiding De cluster energie kadert in het beleid dat de Vlaamse overheid wil voeren inzake energie. Hierbij wordt aandacht besteed aan: - energiebesparing: een duurzaam energiebeleid

Nadere informatie

CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan

CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan 2015 CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan Goedgekeurd door: H. van Wijk Auteurs: Y. van der Vlies & L. van Wijk Bedrijf: H. van Wijk transport- en Handtekening: aannemersbedrijf & H. van Wijk

Nadere informatie

3.C.1 Communicatie over de voortgang van CO 2 bij Prins Bouw.

3.C.1 Communicatie over de voortgang van CO 2 bij Prins Bouw. 3.C.1 Communicatie over de voortgang van CO 2 bij Prins Bouw. Datum: 12-05-2016 Versie: 1 1. Inleiding Middels deze rapportage wil Prins Bouw de voorgang op de CO 2 reductiedoelstellingen laten zien, door

Nadere informatie

Review CO 2 -reductiebeleid

Review CO 2 -reductiebeleid Review CO 2 -reductiebeleid Doelstellingen over 2013 Datum: 4 maart 2013 Versie: 2.1 Auteur: GTP Vrijgegeven: In document 15 CO2 reductiebeleid zijn de doelstellingen gedefinieerd. Dit document geeft beknopt

Nadere informatie

Op alle gegevens hier vermeld zijn de nieuwe omrekenfactoren van versie 2.1 van de CO 2 -prestatieladder van toepassing.

Op alle gegevens hier vermeld zijn de nieuwe omrekenfactoren van versie 2.1 van de CO 2 -prestatieladder van toepassing. Verbruik m3 MDB B.V. Memo Onderwerp CO 2 -prestatieladder Graag informeren wij u over de behaalde resultaten in het eerste halfjaar van 2012(S1). Op alle gegevens hier vermeld zijn de nieuwe omrekenfactoren

Nadere informatie

PERSBERICHT. Annemie Turtelboom Vlaams Viceminister-president Annemie Turtelboom Vlaams minister van Financiën, Begroting en Energie

PERSBERICHT. Annemie Turtelboom Vlaams Viceminister-president Annemie Turtelboom Vlaams minister van Financiën, Begroting en Energie PERSBERICHT Annemie Turtelboom Vlaams Viceminister-president Annemie Turtelboom Vlaams minister van Financiën, Begroting en Energie Brussel, 11/2/2016 Energiebesparende renovatie in Vlaanderen zet door

Nadere informatie

Duurzame energie voor alle Lennikenaren! (Bruno Moens, LENNIK² - NVA-Lennik)

Duurzame energie voor alle Lennikenaren! (Bruno Moens, LENNIK² - NVA-Lennik) Duurzame energie voor alle Lennikenaren! (Bruno Moens, LENNIK² - NVA-Lennik) Duurzame energie is broodnodig: eerst besparen en dan zelf energie opwekken met de bronnen uit onze onmiddellijke omgeving.

Nadere informatie

CO2 reductiedoelstellingen. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2

CO2 reductiedoelstellingen. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 CO2 reductiedoelstellingen Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Doelstellingen 3 2 Subdoelstellingen 4 2.1. Subdoelstelling energieverbruik 4 2.2. Subdoelstelling

Nadere informatie

Hoe duurzaamheid in de zorgsector verhogen?

Hoe duurzaamheid in de zorgsector verhogen? Hoe duurzaamheid in de zorgsector verhogen? Pascal Debbaut Probis Corporate nv materiaal- en middelengebruik in de zorgsector Jason Van Driessche Profex energie in de zorgsector Ludo Timmermans Directeur

Nadere informatie

CO 2 Voortgangsrapportage 2016 Prins Bouw B.V.

CO 2 Voortgangsrapportage 2016 Prins Bouw B.V. CO 2 Voortgangsrapportage 2016 Prins Bouw B.V. Datum: 31 maart 2017 Versie: 2 1. Inleiding Prins Bouw B.V. wil via dit rapport de voorgang op haar CO 2-reductiedoelstellingen beschrijven. Hierbij wordt

Nadere informatie

Energie beoordelingsverslag 2015 20 januari 2016 (definitief)

Energie beoordelingsverslag 2015 20 januari 2016 (definitief) Energie beoordelingsverslag 2015 20 januari 2016 (definitief) Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Bedrijfsonderdelen 4 2.3 Factoren die het energieverbruik beïnvloeden 4 3.

Nadere informatie

CO 2 Reductie doelstellingen

CO 2 Reductie doelstellingen CO 2 Reductie doelstellingen Gebr. Griekspoor BV Innovatief Proactief Duurzaam Betrokken Nieuw-Vennep 5 november 2013 Dilia van der Want. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan 2015 CO 2 -Prestatieladder

Energiemanagement Actieplan 2015 CO 2 -Prestatieladder Bijlage E Energiemanagement Actieplan CO2- Prestatieladder Energiemanagement Actieplan 2015 CO 2 -Prestatieladder Sarens Nederland Pagina 28 van 40 E.1 Inleiding Uit CO2 uitstoot berekeningen over 2013

Nadere informatie

NOTA: De EPC score is geen weergave van het effectieve verbruik in dii appartement.

NOTA: De EPC score is geen weergave van het effectieve verbruik in dii appartement. Belan rike toelichtin bi het E C attest! NOTA: De EPC score is geen weergave van het effectieve verbruik in dii appartement. De hoge score is meestal te wijien aan het teit dat er met elektdcileii verwarmd

Nadere informatie

Besparen op uw maandelijkse energiekosten is uw eerste winst!

Besparen op uw maandelijkse energiekosten is uw eerste winst! Accountants controleren over het algemeen niet de energierekening van hun cliënten op fouten! Controleert u de energierekening op fouten? Uit onderzoek van de NMa blijkt dat meer dan 20% van energierekeningen

Nadere informatie

Impact maatschappelijke rol van Eandis op nettarieven

Impact maatschappelijke rol van Eandis op nettarieven 31 maart 2011 Impact maatschappelijke rol van Eandis op nettarieven 1. Inleiding: samenstelling energiefactuur In de verbruiksfactuur van de energieleverancier zijn de kosten van verschillende marktspelers

Nadere informatie

LOKAAL KYOTO-PLAN Watermaal-Bosvoorde (2004-2012) Energiebalans van de gemeentelijke gebouwen 2008

LOKAAL KYOTO-PLAN Watermaal-Bosvoorde (2004-2012) Energiebalans van de gemeentelijke gebouwen 2008 LOKAAL KYOTO-PLAN Watermaal-Bosvoorde (2004-2012) Energiebalans van de gemeentelijke gebouwen 2008 1. Context en inzet 2. De acties en resultaten in de meest energieverslindende gebouwen Sportpark Scholen

Nadere informatie

Document: Energiemanagementplan

Document: Energiemanagementplan Energiemanagementplan Certificering op CO2-prestatieladder CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): De heer W. de Vries De heer H. Kosse 26 juni 2014 Definitief rapport Inhoudsopgave: blz. 1. Inleiding

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 Energie Audit Verslag 2014/Energie Management Actieplan 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 3. Energieverbruik en energiegebruikers

Nadere informatie

Milieu en Co2 Programma c.q. het plan van aanpak ICS Groep

Milieu en Co2 Programma c.q. het plan van aanpak ICS Groep Milieu en Co2 Programma c.q. het plan van aanpak 2017 ICS Groep 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Strategische milieu en co2 reductie doelstellingen... 3 Milieu en CO2-reductie doelstellingen 2017... 3 3.

Nadere informatie

Energiebeleid lokaal bestuur. Joost Venken Schepen van Energie & Duurzaamheid Stad Hasselt

Energiebeleid lokaal bestuur. Joost Venken Schepen van Energie & Duurzaamheid Stad Hasselt Energiebeleid lokaal bestuur Joost Venken Schepen van Energie & Duurzaamheid Stad Hasselt Energiebeleid stad Hasselt Hasselt 20/20/20 stadsdiensten Hasseltse gemeenschap 20% reductie HEB Duurzaamheidsdienst

Nadere informatie

school! word Maak van je school een energiebewuste school schooljaar 2013-2014 Exclusief voor Oost-Vlaamse MOS-scholen van het basisonderwijs

school! word Maak van je school een energiebewuste school schooljaar 2013-2014 Exclusief voor Oost-Vlaamse MOS-scholen van het basisonderwijs word schooljaar 2013-2014 school! Maak van je school een energiebewuste school Exclusief voor Oost-Vlaamse MOS-scholen van het basisonderwijs V.U. P. Hertog, gedeputeerde, p.a. Gouvernementstraat 1, 9000

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. 24 september 2015

Energiemanagement actieplan. 24 september 2015 Energiemanagement actieplan 24 september 2015 Energie Management Actieplan 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 2.2 Scope 1 4 2.3 Scope 2 4 2.4 Scope

Nadere informatie

VLAAMSE OVERHEID. Leefmilieu, Natuur en Energie

VLAAMSE OVERHEID. Leefmilieu, Natuur en Energie VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie [C 2007/35895] 1 JUNI 2007. Ministerieel besluit inzake de rapportering van de elektriciteitsdistributienetbeheerders betreffende de uitvoering van hun REG-actieplannen

Nadere informatie

Energiebesparing voor A:

Energiebesparing voor A: Energiebesparing voor A: de maatregelenmatrix 13.10.2016 Klantendag Vlaams Energiebedrijf Boris Fornoville Drijfveren Artikel 449 Bestuursakkoord Covenant of Mayors & milieubeleid Kostenbesparing Comfortverhoging

Nadere informatie

CO2 reductiedoelstellingen niveau 5

CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 19 november 2014 J. van der Meer. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0

Nadere informatie

Bevraging : Rationeel energiegebruik bij bedrijven

Bevraging : Rationeel energiegebruik bij bedrijven Bevraging : Rationeel energiegebruik bij bedrijven 1. Algemene bedrijfsgegevens a) Land : BELGIË b) Aantal personeelsleden: 0 9 10 49 50-99 100-249 250 c) Jaarlijkse omzet (Miljoen EUR): < 2 2-5 5 10 10-25

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder. Datum : 17 december 2013

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder. Datum : 17 december 2013 Energiemanagement actieplan CO2 prestatieladder 2013 Opgesteld door : J. Out / B. Rodenburg Datum : 17 december 2013 Inleiding Ten behoeve van de certificering conform de CO2 prestatieladder is dit energiemanagement

Nadere informatie

Deel 1 Bedrijfsbeleid en organisatie Versie:1 Status: definitief Hoofdstuk F MVO en CO2 prestatieladder Pagina 1 van 5 Datum: 30 januari 2015

Deel 1 Bedrijfsbeleid en organisatie Versie:1 Status: definitief Hoofdstuk F MVO en CO2 prestatieladder Pagina 1 van 5 Datum: 30 januari 2015 Hoofdstuk F MVO en prestatieladder Pagina 1 van 5 Datum: 30 januari 2015 F.2. Energie auditverslag Aan de hand van identificatie van relevante s is vastgesteld wat bij ESC op dit moment de is en welke

Nadere informatie

Review CO2 reductiedoelstellingen

Review CO2 reductiedoelstellingen Review CO2 reductiedoelstellingen Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 3.B.1_2 Review CO 2 reductiedoelstellingen 23-09-2014 1/10 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Voortgang subdoelstellingen 4 2.1.

Nadere informatie

Voortgang CO 2 Reductie doelstellingen

Voortgang CO 2 Reductie doelstellingen Voortgang CO 2 Reductie doelstellingen M. van der Spek Hoveniers BV Benthuizen 30-10-2015 Hendrik-Jan Konijn Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0 Referentie

Nadere informatie

CO2 Reductiedoelstelling en plan van aanpak April 2015 Versie 6

CO2 Reductiedoelstelling en plan van aanpak April 2015 Versie 6 CO2 Reductiedoelstelling en plan van aanpak April 2015 Versie 6 Colt International Beheer BV Korte Oijen 4 5433 NE KATWIJK Postbus 29 5430 AA CUIJK Tel: 0485-399 999 Website: www.coltinfo.nl E-mail: info@coltinfo.nl

Nadere informatie

Klimaatactieplan Hoegaarden

Klimaatactieplan Hoegaarden 2015 Klimaatactieplan Hoegaarden N-VA Hoegaarden 31-7-2015 N-VA Hoegaarden lanceert vijf ambitieuze maatregelen voor klimaatactieplan Alle Vlaamse gemeenten moeten een klimaatactieplan opstellen. Doel

Nadere informatie

Energiemanagementplan

Energiemanagementplan Energiemanagementplan CO 2 -prestatieladder Het Veldwerkbureau B.V. Niveau 3 Auteur(s): De heer G.R. Hartkamp De heer J.A. Möller Versie 2.0 17 december 2013 Definitief rapport Inleiding Binnen ons Energiemanagementsysteem

Nadere informatie

Arnold Maassen Holding BV. Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2015

Arnold Maassen Holding BV. Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2015 Arnold Maassen Holding BV Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2015 G.R.M. Maassen 2-9-2015 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Scope 1 en 2... 3 2.1 Voortgang in relatie tot reductiedoelstellingen....

Nadere informatie

Energie besparen door een correcte regeling van de verwarmingsinstallatie: praktijkvoorbeeld in een secundaire school

Energie besparen door een correcte regeling van de verwarmingsinstallatie: praktijkvoorbeeld in een secundaire school Energie besparen door een correcte regeling van de verwarmingsinstallatie: praktijkvoorbeeld in een secundaire school 1. INLEIDING Veel verwarmingsinstallaties in schoolgebouwen draaien op volle toeren,

Nadere informatie

3.C.1 Voortgangrapportage CO H1 Ter Riele

3.C.1 Voortgangrapportage CO H1 Ter Riele Datum: 17-08-2016 Versie: 1 3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 2016 H1 Ter Riele A.J.J ter Riele Directeur 1. Inleiding Middels deze rapportage wil Ter Riele B.V. (Ter Riele) de voortgang op de CO 2 reductiedoelstellingen

Nadere informatie

Nieuwe CO2 reductiedoelstellingen 2015 n.a.v. emissie-inventarisrapport 2013

Nieuwe CO2 reductiedoelstellingen 2015 n.a.v. emissie-inventarisrapport 2013 Nieuwe CO2 reductiedoelstellingen 2015 n.a.v. emissie-inventarisrapport 2013 Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 3.B.1_1 CO 2 reductiedoelstellingen 2015 (05-11-2014) 1/12 Inhoudsopgave 1 Inleiding

Nadere informatie

Let it be led. Smart Relighting Project. IMPACT vzw Zuiderlicht cvba

Let it be led. Smart Relighting Project. IMPACT vzw Zuiderlicht cvba Let it be led. Smart Relighting Project IMPACT vzw Zuiderlicht cvba 1 Eén project, vier maal return on investment. Het innovatieve verlichtingsproject LET it be LED bespaart energie, creëert tewerkstelling,

Nadere informatie

3.B.1 CO 2 Reductie doelstellingen

3.B.1 CO 2 Reductie doelstellingen 3.B.1 CO 2 Reductie doelstellingen J.M. de Wit Groenvoorziening BV Hazerswoude-Rijndijk 28 mei 2016 Marco Hoogenboom. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 1 Inleiding Dit CO2-reductieplan

Nadere informatie

Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1)

Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1) Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1) Directie: K.J. de Jong Handtekening: KAM-Coördinator: D.T. de Jong Handtekening: Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Het CO 2 -reductiebeleid van

Nadere informatie

Energie Management ACTIE Plan

Energie Management ACTIE Plan 1. Inleiding Het Energie Management ACTIE Plan (EMAP) geeft weer hoe binnen Schulte en Lestraden B.V. de zogenaamde stuurcyclus (Plan-Do-Check-Act) wordt ingevuld om de prestaties en doelstellingen van

Nadere informatie

De CO2 gegevens over de eerste helft van 2015 zijn bekend!

De CO2 gegevens over de eerste helft van 2015 zijn bekend! De gegevens over de eerste helft van 2015 zijn bekend! Over het eerste half jaar van 2015 is er een nieuwe CO 2-Footprint opgesteld. Omdat de CO 2-Footprint slechts het eerste half jaar omvat is het moeilijk

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat Vri jteken i ng sbed i ng De meeste maatregelen die opgenomen zijn op dit certificaat, zijn op dit moment kosteneffectief of kunnen dat worden binnen de geldigheidsduur van het certificaat. Mogelijk zijn

Nadere informatie

De CO2 gegevens over het jaar 2015 zijn bekend!

De CO2 gegevens over het jaar 2015 zijn bekend! De CO2 gegevens over het jaar 2015 zijn bekend! Ook over het jaar 2015 is het weer gelukt om een CO2-Footprint op te stellen. Met deze CO2-Footprint is het mogelijk om de impact van de doorgevoerde maatregelen

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2012

Milieubarometerrapport 2012 Milieubarometerrapport 2012 Klomp Beheer Amsterdam BV Technisch Buro Klomp BV Milieubarometer - 2012 Klomp Beheer Amsterdam BV Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en

Nadere informatie

Wonen & energie. Beleidsinstrumenten op federaal en gewestelijk niveau. Provinciehuis Vlaams-Brabant Bart Martens 26 juni 2006

Wonen & energie. Beleidsinstrumenten op federaal en gewestelijk niveau. Provinciehuis Vlaams-Brabant Bart Martens 26 juni 2006 Beleidsinstrumenten op federaal en gewestelijk niveau Provinciehuis Vlaams-Brabant Bart Martens 26 juni 2006 ANIMO Winteruniversiteit LEEFMILIEU & ENERGIE 18 februari 2006 Energiezuiniger wonen: heel wat

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder Energiemanagement actieplan CO2 prestatieladder Opgesteld door : Karin van Roode en Yonni van der Vlies Datum : 12 maart 2015 Versie : 1.1 Goedgekeurd door Paraaf : Harry van Roode : Datum: 12 maart 2015

Nadere informatie

Dominiek Vandewiele 12 november 2014

Dominiek Vandewiele 12 november 2014 1 Dominiek Vandewiele 12 november 2014 I N T E R C O M M U N A L E L E I E D A L 4 I N T E R C O M M U N A L E L E I E D A L 5 1. Burgemeestersconvenant: wat is het? 2. Waarom een regionale aanpak? 3.

Nadere informatie