DEEL I Energieopslag als sluitstuk voor een koolstofarm energiesysteem (POM West-Vlaanderen)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DEEL I Energieopslag als sluitstuk voor een koolstofarm energiesysteem (POM West-Vlaanderen)"

Transcriptie

1 Interreg IVA-project: p. 1 Inhoudstafel DEEL I (POM West-Vlaanderen) DEEL II Kwantificatie van mogelijke elektriciteitsoverschotten in België en Nederland (Avans Hogeschool en UGent-Lemcko) DEEL III State-of-the-art van de omzetting elektriciteit naar waterstofgas en methaan III.1 III.2 Elektrolyse en chemische omzetting van CO 2 en H 2 in methaan (Sabatier reactie) (Avans Hogeschool) Biologische methaanproductie (UGent-Liwet) DEEL IV Benutting van waterstofgas en methaan voor mobiele toepassingen (Boerenbond) DEEL V Case-studies V.1 Case-study P2G en vergisting in midden West-Vlaanderen (UGent-Liwet) V.2 Case-study P2G en windenergie in noord West-Vlaanderen (UGENT-Lemcko) V.3 Case-study P2G in Zuid-Nederland (Avans Hogeschool) V.4 Case-study P2G voor een landbouwbedrijf (Boerenbond) DEEL VI Stakeholdersbevraging energieopslag West-Vlaanderen (POM West-Vlaanderen)

2 Interreg IVA-project: p. 2 Deel I Energieopslag als sluitstuk voor een koolstofarm energiesysteem Opgesteld door Peter Clauwaert, POM West-Vlaanderen

3 Interreg IVA-project: p Situering van het project Dit rapport werd opgemaakt in het kader van Grensregio Vlaanderen-Nederland Interreg IVA-project CO 2 en CH 4 als dragers voor regionale ontwikkeling, van probleem naar kans. Dit project is opgezet om de transitie naar duurzamer ondernemen in de grensregio te ondersteunen en te faciliteren. Deze transitie is noodzakelijk vanwege de stijging van de kosten voor fossiele brandstoffen en om de effecten van de klimaatverandering zoveel als mogelijk te beperken. Om dit te realiseren is het nodig om de omslag van lang cyclische energie (aardolie en aardgas) naar kort cyclische (zon, wind, biomassa) energie te faciliteren en grondstoffen cyclisch in te zetten. Dit project is gericht op twee gassen, CO 2 en CH 4 (methaan). De nadruk bij CO 2 ligt op het gebruik van onzuivere CO 2 uit de industrie voor de teelt in de glastuinbouw. De nadruk bij het CH 4 ligt op het genereren van methaan met periodieke stroomoverschotten van duurzame energie via waterstofgas. Om van waterstofgas methaan te kunnen maken is tevens CO 2 nodig. 2. Uitdagingen voor het energiesysteem Net als in andere regio s staat de Grensregio Vlaanderen-Nederland voor grote uitdagingen op het vlak van klimaatverandering en transitie naar een duurzame economie. In deze context is de verduurzaming van het energiesysteem in de Grensregio een kritiek onderdeel. Drie belangrijke uitdagingen voor het energiesysteem kunnen vooropgesteld worden: i. Voorzien in de toekomstige energiebehoefte voor bedrijven, overheden en particulieren ii. De luchtvervuiling maximaal beperken iii. De uitstoot van broeikasgassen maximaal beperken Er zijn bindende engagementen aangegaan op het vlak van de productie van hernieuwbare energie door de verschillende Europese overheden. De daaruit volgende overheidsondersteuning heeft geleid tot een stijging van de productie aan hernieuwbare energie voor de verschillende toepassingen (elektriciteit, warmte/koeling en transport). De evolutie van de productie aan hernieuwbare energie in verschillende Europese landen (België, Nederland en Duitsland), alsook in Vlaanderen wordt weergegeven in onderstaande figuren. Het vooropgestelde te volgen traject tot 2020 wordt eveneens per land weergegeven in deze figuren (ENOVER/CONCERE (2010), Ministerie Economische Zaken (Nederland) (2010), Eurostat (2014)). Aangezien er medio 2014 nog steeds geen verdeling gemaakt werd tussen de Belgische Federale overheid en de regio s, worden de Belgische doelstellingen weergegeven in Figuur 2.

4 Interreg IVA-project: p % 20, ,6 Groene warmte/koeling (doel BE) 18,2 15 Groene stroom (doel BE) Groen transport (doel BE) Groene energie (doel BE) 14,8 16, ,7 2,3 2,2 Groene warmte/koeling (gereal BE) Groene stroom (gereal BE) Groen transport (gereal BE) Groene energie (gereal BE) 6,2 4,8 4,2 4,4 3,8 3,8 3,5 9,5 7,8 5,8 5,2 5,1 4,7 4,8 4,8 12,7 11,3 7,5 6,8 6,6 5,9 5,7 5,8 9,5 8,6 8,5 7,5 6,3 6,5 10,7 9,6 7,9 11,9 10,7 9,0 13,0 11,9 10,1 0 0, Figuur 1: Evolutie van de productie aan hernieuwbare energie in de verschillende vormen en van het vooropgestelde traject tot in 2020 voor België. 25 % 20, ,6 Groene warmte/koeling (doel BE) 18,2 15 Groene stroom (doel BE) Groen transport (doel BE) Groene energie (doel BE) 14,8 16, ,7 2,3 2,2 Groene warmte/koeling (gereal Vl) Groene stroom (gereal Vl) Groen transport (gereal Vl) Groene energie (gereal Vl) 6,2 4,8 4,2 4,4 3,8 3,8 3,5 9,5 7,8 5,8 5,2 5,1 4,7 4,8 4,8 12,7 11,3 7,5 6,8 6,6 5,9 5,7 5,8 9,5 8,6 8,5 7,5 6,3 6,5 10,7 9,6 7,9 11,9 10,7 9, ,9 10,1 0 0, Figuur 2: Evolutie van de productie aan hernieuwbare energie in de verschillende vormen in Vlaanderen en van het vooropgestelde traject tot in 2020 voor België.

5 Interreg IVA-project: p % 37, , ,8 Groene warmte/koeling (doel NL) Groene stroom (doel NL) 27,6 25 Groen transport (doel NL) Groene energie (doel NL) 24,4 20 Groene warmte/koeling (gereal NL) Groene stroom (gereal NL) Groen transport (gereal NL) 19,0 21,0 Groene energie (gereal NL) ,0 2,5 9,1 8,6 3,7 4,1 4,2 4,2 4,6 12,5 5,6 4,4 4,6 15,3 6,6 4,8 5,1 7,7 5,2 5,6 8,5 5,6 6,0 9,7 6,8 6,2 10,9 7,7 6,9 12,1 8,5 7,5 13,3 9,4 8,1 14,5 10,3 8,7 0 0, Figuur 3: Evolutie van de productie aan hernieuwbare energie in de verschillende vormen en van het vooropgestelde traject tot in 2020 voor Nederland 45 % 40 38, , Groene warmte/koeling (doel DE) Groene stroom (doel DE) Groen transport (doel DE) Groene energie (doel DE) Groene warmte/koeling (gereal DE) 24,7 26,8 28,8 31,0 33,3 Groene stroom (gereal DE) 22, ,2 6,6 6,5 3,9 Groen transport (gereal DE) Groene energie (gereal DE) 20,9 19,3 17,4 11,4 10,8 10,1 10,0 9,0 9,4 7,3 7,5 7,6 14,4 13,5 12,8 12,0 12,4 11,7 11,1 10,5 7,0 7,0 7,0 7,1 17,7 16,7 15,7 14,7 13,9 13,1 9,3 9,4 9,7 19,6 15,5 13, Figuur 4: Evolutie van de productie aan hernieuwbare energie in de verschillende vormen en van het vooropgestelde traject tot in 2020 voor Duitsland

6 Interreg IVA-project: p. 6 Uit bovenstaande figuren kan besloten worden dat Nederland en Duitsland ambitieuze doelstellingen gekozen hebben op het vlak van groene stroom tegen Duitsland en België volgen vooralsnog hun vooropgestelde traject, terwijl Nederland de komende jaren een grote stap voorwaarts dient te zetten om het vooropgestelde doel van 37% te halen. In 2012 bedroeg het aandeel groene stroom in Duitsland ruim 23%, terwijl dit in België en Nederland tussen 10 en 11% lag. De uitdagingen waar het Duitse elektriciteitsnet nu voor staat, zijn wellicht een goede afspiegeling voor de uitdagingen waar België en Nederland binnen een aantal jaren voor zullen staan. Voor Europa (EU28) bedroeg het aandeel aan groene stroom in ,5%. Het feit dat de productie voor een stuk verschuift van centrale opwekking naar decentrale opwekking, in combinatie met een fluctuerend aanbod aan weersafhankelijke opwekking door zon en wind, zorgt ervoor dat het huidige elektriciteitsnet herdacht en aangepast moet worden. Het gebrek aan leveringszekerheid van elektriciteit en hogere meerkosten voor het verbruik van elektriciteit zijn bedreigingen voor het economische weefsel, meer in het bijzonder voor de energieintensieve industrie. 3. Flexibiliteit in het energiesysteem Het toverwoord voor het toekomstige elektriciteitssysteem blijkt flexibiliteit te zijn. Die flexibiliteit kan op verschillende manieren tot uiting komen. i. Verbeteren elektrische transmissie en distributie Er wordt verwacht dat de omschakeling naar een koolstofarm elektriciteitsnet gepaard gaat met hogere investeringskosten, maar dat deze hogere investeringen terugverdiend zullen worden door lagere operationele kosten (ECF, 2011). Volgens deze studie dient er zwaar geïnvesteerd te worden in het elektrische transmissienet (up-grading), en meer bepaald in de periode om op schema te blijven om in % aan hernieuwbare elektriciteit op het net te kunnen transporteren. Ook volgens Agora Energiewende (2013) is de goedkoopste oplossing het investeren in een beter (sub)transmissienetwerk (>30 kv) en distributienetwerk (< 30kV). Het uitgangspunt is dat een lokaal overaanbod nog een lange tijd het kosten-efficiëntst via het transmissienet weggewerkt wordt naar andere regio s en bestaande energieopslag inrichtingen in Europa (bijv. hydro-elektrische pompopslag) (Agora Energiewende, 2013). Deze aanname veronderstelt weliswaar dat er geen vertraging komt op de (grensoverschrijdende) expansie van het elektrische net, dat er goede internationale marktwerking en samenwerking is en dat er zich geen doorbraken voordoen op het vlak van kosten-efficiënte energieopslag. Er wordt op gewezen dat de benodigde aanpassingen op vlak van infrastructuur naar aanleiding van de zogenaamde Energiewende in Duitsland eigenlijk relatief beperkt zijn ten opzichte van de grote expansie van het hoogspanningsnet die zich voordeed tussen 1977 en 1989 (Baake, 2013). Er dient anderzijds bemerkt te worden dat transport van elektriciteit een significant energetisch verlies met zich meebrengt en dat dit de energiekosten bij de eindklant ook doet oplopen. Uit berekeningen door GERG-leden zou evenwel blijken dat de combinatie van Power-To-Gas, een bepaalde vorm van energieopslag onder de vorm van waterstofgas of methaan, in combinatie met kwalitatieve warmtekrachtkoppeling veel kosteneffectiever (6-30 euro per ton CO 2-reductie) zou zijn dan de versterking van het elektrische transmissiesysteem (120 euro per ton CO 2-reductie) (Judd en Pinckbeck, 2013).

7 Interreg IVA-project: p. 7 In de onderstaande figuren wordt gesimuleerd welke aanpassingen aan het interregionale elektrische transmissienetwerk wenselijk zijn om de groei van de productie aan hernieuwbare energie niet af te remmen in Europa tegen respectievelijk 2020 en 2030 volgens een on-track scenario, waarbij in 2020 het aandeel aan hernieuwbare elektriciteit 35% is in Europa, en in %. Figuur 5: Simulatie van veronderstelde extra transmissiecapaciteit in Europa tegen 2020 en 2030 (Bron: ECF, 2011) Voor België en Nederland betekent dit dat er tegen 2020 werk dient gemaakt te worden van een connectie (1-5 GW) tussen België en het Verenigd Koninkrijk en dat de bestaande elektrische verbinding tussen Nederland en Noorwegen (< 1 GW) versterkt dient te worden tot 1-5 GW. Tegen 2030 zou bestaande directe connectie tussen Nederland en België (< 1 GW) significant versterkt dienen te worden (5-10 GW) en een directe connectie tussen België en Duitsland (1-5 GW). De netconnectie tussen België en het Verenigd Koninkrijk zou tegen 2030 ook mogelijks bijkomend versterkt (5 10 GW) moeten worden, maar indien bepaalde acties ter stimulering van flexibele stroomafname (demand response) kunnen doorgevoerd worden zou deze versterking mogelijks niet noodzakelijk zijn. In het rapport van ECF (2011) wordt gesteld dat, naast flexibele stroomafname, ook een verhoogde energie-efficiëntie de benodigde toename aan transmissie en back-up significant kan beperken. De verwachte toename aan elektriciteitsverbruik (1,8% per jaar) door elektrificatie van transport en verwarming (warmtepompen) zou beperkt kunnen worden tot 0,3% per jaar indien de vooropgestelde Europese energiebesparingsdoelstellingen tot 2020 op gelijkaardige wijze doorgetrokken worden tot Dit zou resulteren in een daling van 50% in de benodigde investeringen op het vlak van transmissie en 31% op vlak van back-up (ECF, 2011).

8 Interreg IVA-project: p. 8 ii. Verhogen van de flexibele elektriciteitsproductie Gezien het fluctuerende, weersafhankelijke karakter van elektriciteitsopwekking door zon en wind, is er een duidelijke nood aan bijkomende flexibele elektriciteitsproductie aangezien vraag en aanbod in het elektriciteitsnet per definitie in balans moeten zijn. Aardgas wordt aanzien als een bijzonder interessante energiebron voor het snel aan en afschakelen van elektriciteitscentrales om die balans te gaan waarborgen. Nucleaire elektriciteitsopwekking, WKK s die stroom leveren aan de industrie en energiecentrales die ook warmte leveren aan een stadsverwarmingsnet kunnen als must-run installaties beschouwd worden. Productie-eenheden van hernieuwbare energie worden in principe ook als must-run eenheden beschouwd indien ze op het hoogspanningsnet aangesloten zijn, maar de productie van windmolens kan mogelijks op vraag van de hoogspanningsnetbeheerder verlaagd worden, wat in feite neerkomt op een netto energieverlies door een falende wisselwerking tussen vraag en aanbod. Volgens simulaties van Kema zou de extra beschikbare opwekking weliswaar slechts 2,5% hoger zijn indien er een grootschalige energieopslag is in Nederland in 2020, en dit zou wellicht nog steeds zo zijn in 2030 (Innovatie Zuid, Roadmap Energieopslag, 2012). Nieuwe regelbare steenkoolcentrales zouden ook kunnen gebruikt worden voor dit doel. Steenkool is op dit moment goedkoper dan aardgas, maar de hogere CO 2-emissie geassocieerd met de elektriciteitsopwekking met steenkool pleit momenteel in het voordeel van aardgas. Door een (mogelijks tijdelijke) oninteressante verhouding tussen de aardgas- en de elektriciteitsprijzen op de markt worden investeringen in flexibele gasgedreven back-up installaties zeker niet gestimuleerd. Integendeel, veel dergelijke back-up installaties zijn niet langer rendabel en worden buiten bedrijf gesteld (Baake, 2013). Deze situatie doet inzien dat er voor de verdere ontwikkeling van de productie aan hernieuwbare energie wellicht een billijke vergoeding moet komen voor (gasgedreven) flexibele elektriciteitsopwekking (Schlatmann, 2013). Indien deze situatie niet door marktwerking verholpen kan worden, dan zijn black-outs niet ondenkbaar, waardoor een ingrijpen door de overheid mogelijks nodig zal zijn (Baake, 2013). Er blijft een belangrijke rol weggelegd voor aardgas de komende decennia volgens de studie van ECF (2011). Er wordt verwacht dat de daling van het aardgasverbruik voor gebouwenverwarming gecompenseerd zal worden door een hogere vraag naar aardgas voor elektriciteitsopwekking. Waar op Europees niveau 22% van de elektriciteitsopwekking afkomstig was van aardgas, verwacht men dat dit zal stijgen tot 25% in 2020 en 28% in 2030 (ECF, 2011). Volgens een studie van ECF (2011) zou de aardgasinfrastructuur in de meeste regio s in Europa voldoende ontwikkeld zijn. Het aansturen van een cluster decentrale energie-opwekkingseenheden met gesofisticeerde software wordt aangeduid met de term virtual power-plant, waardoor een hogere graad van flexibiliteit bereikt wordt. Ook het sturen van de vraagzijde (demand respons) kan een onderdeel vormen van het concept van een virtual power-plant iii. Verhogen van de flexibiliteit bij elektriciteitsverbruikers (demand response) Een andere vorm van flexibiliteit om vraag en aanbod dichter bij elkaar te brengen is de vraag zoveel mogelijk te laten volgen op het aanbod, wat een andere manier van sturing is dan dat het vandaag het geval is. Er liggen opportuniteiten vervat in bepaalde industriële activiteiten waarbij het verbruik aan elektriciteit zonder operationele problemen uitgesteld of vervroegd kunnen worden (bijv. koeling in diepvriessector, aanmaak ijswater, ovens, verpompen van vloeistoffen, ). Anderzijds zal het in de toekomst wellicht zo zijn dat een aantal (huishoudelijke) toestellen ( smart devices ) communiceren met een smart grid opdat ze op het gepaste moment in werking zouden treden. Daarbij kan gedacht worden aan wasmachines, droogkasten maar ook het laden van elektrische wagens en het tijdelijke opslaan van warmte afkomstig van een warmtepomp in een

9 Interreg IVA-project: p. 9 warmtebuffer behoort tot de toekomstige mogelijkheden. Het voorzien van een batterij op het decentrale niveau van een huis of wijk, wordt aangegeven als een voorbeeld van demand response, wat, net zoals het voorafgaande voorbeeld, aanduidt dat de grens tussen demand response en energieopslag soms vaag is. Volgens een studie van ECF (2011) zou een afname-verschuiving van 10% van de dagelijkse vraag in navolging van het aanbod, wat aanzien wordt als een realistische inschatting, een daling van 10% van de netcapaciteit tot gevolg hebben en een daling van 35% van de back-up capaciteit. De prijsvolatiliteit zou op deze manier met 10 tot 30% dalen. iv. Voorzien van energieopslag Opslag van energie wordt gezien als een sluitstuk, voor het geval het lokale overaanbod aan elektrische stroom niet kan getransporteerd worden naar andere regio s en er geen lokale flexibele elektriciteitsklanten beschikbaar zijn. Energieopslag is niet nieuw, want met de komst van kernenergie bleek bijvoorbeeld hydro-elektrische pompopslag een interessante optie te zijn. In een studie van Agora Energiewende (2013) wordt geschat dat significante (bijkomende) energieopslag pas noodzakelijk zal zijn vanaf het moment dat het aandeel aan hernieuwbare energie op het net 70% bedraagt. Indien de decarbonisatie van de elektriciteitsproductie zich verderzet zoals vooropgesteld, zou zich dit wellicht niet voor 2040 voordoen. Er wordt namelijk gesteld dat (additionele) energieopslag de komende decennia nog te duur zal zijn (ten opzichte van netversterking) en dat er nog heel wat R&D nodig zal zijn om tot marktconforme concepten te komen. In het rapport van ECF (2013) stelt dat bij een goede marktintegratie, conventionele technologieën de prijs gaan bepalen voor het grootste gedeelte van de tijd. Men gaat er dan ook van uit dat de perioden waarbij de elektriciteitsprijs erg laag is (overaanbod) tegen 2020 beperkt zal zijn en quasi niet meer zullen voorkomen in 2030 bij een on-track scenario (35% in 2020 en 50% in 2030). Indien de decarbonisatie van het elektriciteitsnet sneller zou gaan, dan zouden er in 2030 ook nog een beperkt aantal draaiuren zijn met een erg lage stroomprijs (Figuur 6). Figuur 6: Prijs-duur curves voor het on-track -scenario (35% in 2020 en 50% in 2030) en higher RES -scenario (60% in 2030)

10 Interreg IVA-project: p. 10 Maar, zoals eerder vermeld, gaat men er van uit dat er geen vertraging komt op de (grensoverschrijdende) expansie van het elektrische net, dat er goede internationale marktwerking en samenwerking is en dat er zich geen snellere doorbraken voordoen op het vlak van kostenefficiënte energieopslag. Ook een versnelde intrede van elektrische wagens die aan het net gekoppeld worden (energie opslag en demand response) en grootschalige warmtepomp-projecten met warmteopslag kunnen game-changers worden. Ook de rol van warmtekrachtkoppeling (WKK) kan een belangrijke rol gaan spelen. Als er op termijn WKK-warmte kostenefficiënter opgeslagen zou worden, dan kunnen de combinatie van WKK s (bij stroomtekort) en warmtepompen (bij stroomoverschotten) met warmteopslag (zeker in het stookseizoen) gebruikt worden voor netbalansering. De wisselwerking tussen warmteopslag en fluctuerende productie aan hernieuwbare energie kan mogelijks al sneller leiden tot een integratie van energieopslag in het energiesysteem. Anderzijds wordt in een rapport van TNO (2013) gesteld dat er tussen experts geen overeenstemming is over het niveau van integratie van hernieuwbare elektriciteit in het elektriciteitsnet waarbij energieopslag interessant wordt. The Directoraat-Generaal (DG) Energie stelt in het document The future role and challenges of energy storage dat een verstoring van het elektriciteitsnet kan verwacht worden vanaf dat het aandeel hernieuwbare elektriciteit op het net 25% bedraagt, tenzij er energieopslag voorzien wordt (TNO, 2013). Er is wellicht geen twijfel over het feit dat een toekomstig elektriciteitsnet dat volledig gevoed wordt met hernieuwbare energie enkel mogelijk is met behulp van energieopslag. 4. Wisselwerking tussen energievormen: conversie en opslag Het huidige energiesysteem is vooralsnog sterk gebaseerd op het gebruik van fossiele en nucleaire energiebronnen voor de opwekking van elektriciteit, warmte, beweging en productie van grondstoffen. Opslag van elektriciteit is momenteel nog erg beperkt (vnl. hydro-elektrische pompopslag en batterijen). Naast het gebruikt van aardolieproducten is aardgas (hoofdzakelijk methaan - CH 4) een belangrijke en breed inzetbare energiebron. Naast verwarming wordt aardgas ingezet voor elektriciteitsopwekking, transport en voor de productie van grondstoffen (bijvoorbeeld waterstofgas en ammoniak). Het aandeel aan transport op basis van aardgas (CNG en LNG) is op dit moment nog beperkt, maar verwacht wordt dat dit aandeel de komende jaren sterk zal stijgen. Op dit moment is er weinig interactie tussen de verschillende energiesystemen, maar de opslag van energie kan daar verandering in brengen (Figuur 7). Figuur 7 is per definitie onvolkomen, maar geeft de belangrijkste connecties weer tussen de verschillende energievormen tot aan de finale energiebehoeftes (warmte, elektriciteit, beweging en grondstoffen) voor de energievragers (landbouw, industrie, residentieel en transport).

11 Interreg IVA-project: p. 11 Figuur 7: Een schematisch overzicht van de belangrijkste connecties tussen verschillende energievormen in het huidige energiesysteem In het kader van dit project, werden verschillende technologieën geïnventariseerd die relevant zouden kunnen zijn in toekomstige concepten rond energieopslag. De verschillende vormen van energieopslag kunnen opgedeeld worden in vijf groepen, volgens de fysisch-chemische eigenschappen van de energieopslag: 1) Mechanische energieopslag 2) Elektrische energieopslag 3) Elektrochemische energieopslag 4) Thermische energieopslag 5) Chemische energieopslag Deze technologieën en de bijhorende connecties worden schematisch voorgesteld in onderstaande figuur (Figuur 8). Ook dit schema is per definitie niet volledig, maar geeft in grote lijnen de samenhang weer die er zou kunnen zijn tussen verschillende energiedragers (methaan, H 2, ammoniak, biomassa, warmte), CO 2 en de verschillende energiebehoeftes. Hieruit blijkt dat het energiesysteem veel complexer en veelzijdiger zou kunnen worden en dat er veel meer interactie en integratie tussen de verschillende systemen mogelijk kan worden.

12 Interreg IVA-project: p. 12 Figuur 8: Een schematisch overzicht van de belangrijkste connecties tussen verschillende energievormen in een toekomstig energiesysteem Er werd, voor de helderheid van dit rapport, een arbitrair onderscheid gemaakt tussen energieopslag technologieën vertrekkende van elektrische energie die geassocieerd kunnen worden met Power- To-Gas (P2G), een vorm van chemische energieopslag en andere technologieën. Deze andere technologieën werken doorgaans als loutere reversibele opslag van elektriciteit onder een andere fysieke of (elektro)chemische toestand, met uitzondering van de omzettingen die geassocieerd worden onder de term Power-To-Heat (P2H) en die een omzetting van elektrische energie naar warmte inhouden, waarbij de energie onder de vorm van warmte opgeslagen wordt voor toekomstige benutting als warmte. Deze technologieën en omzetting worden in Figuur 9 in het blauw aangeduid en worden hieronder verder besproken.

13 Interreg IVA-project: p. 13 Figuur 9: Een schematisch overzicht van de belangrijkste vormen van opslag van elektrische energie die niet geassocieerd worden met Power-To-Gas 1) Mechanische energieopslag a. Hydro-elektrische pompopslag [Kema, 2013] Op dit moment is hydro-elektrische opslag wereldwijd de belangrijkste technologie die gebruikt wordt voor de opslag van elektriciteit (aandeel van 99%; 127 GW, Decourt, B., & Debarre, R. (2013). Het principe is gebaseerd op het verpompen van water naar een hoger gelegen plaats op het moment dat elektriciteit goedkoop is om dan later het water te laten terugstromen naar een lager gelegen gedeelte. De potentiële energie die vrijkomt als kinetische energie bij het terugstromen, wordt met een turbine terug omgezet in elektriciteit. De energetische efficiëntie ligt typisch tussen 70 en 85%. In België kunnen hiervan voorbeelden gevonden worden in Coo-Trois-Ponts en Plate-Taille, waar respectievelijk MW en 144 MW aan geïnstalleerd vermogen beschikbaar is door het benutten van een hoogteverschil van respectievelijk meter en 45 meter. De installatie in Coo-Trois- Ponts werk aan een efficiëntie van 75% en kan maximaal 5 GWh aan energie opslaan (gemiddeld 1600 GWh per jaar). De installatie in Plate-Taille kan 0,8 GWh opslaan.

14 Interreg IVA-project: p. 14 De voordelen: Volwassen technologie, betrouwbaar Hoge opslagcapaciteit Snelle opstart mogelijk (minuten) Lage zelfontlading Lange technische levensduur (> 30 jaar) Vele cyclussen mogelijk ( ) De nadelen: Hoge investeringskosten ( euro/kw > 500 MW; euro/kw < 500 MW) Lange doorlooptijd tot ingebruikname (oa. voor vergunningen) Lage energie-densiteit Groot ruimtegebruik Geografische limitaties Grote milieu-impact Ook in plaatsen waar van nature geen grote hoogteverschillen zijn, worden plannen gemaakt om dit principe toe te passen in bijvoorbeeld een meer of zee ( open coast sea concept in Japan). In Nederland is er het Plan Lievense en in België is er een (voorontwerp van een) marien ruimtelijk plan waarbij twee zones aangeduid worden voor een concessie voor energieopslag. De voordelen van hydro-elektrische pompopslag op zee, zijn de beschikbaarheid van ruimte, water en zand (bouwmateriaal) in combinatie met het ontbreken van bewoning. Er zijn twee concepten gangbaar. In het ene concept wordt een hoge dijk aangelegd als stuwmeer, waarbij het water boven het zeewaterniveau opgeslagen wordt. Hierbij dient zand aangevoerd te worden. In het andere concept wordt een lagere dijk aangelegd waarbij binnen de dijk zand weggegraven wordt waarmee de dijk kan aangelegd worden. Dit tweede concept levert ook geen overstromingsgevaar op aan land indien het in een meer aangelegd wordt, bij het doorbreken van de dijk (Plan Lievense). Nog een ander alternatief voor vlakke regio s is een zogeheten Ondergrondse Pomp Accumulatie Centrale (OPAC), waarbij water met behulp van elektriciteitsoverschotten verpompt worden van een ondergronds meer naar een bovengronds meer. Later stroomt het water dan terug naar het ondergronds meer waarbij een turbine gebruikt wordt om terug elektriciteit te genereren. Een dergelijk OPAC-systeem voor Zuid-Nederland wordt geschat op 1,8 miljard euro (Innovatie Zuid, Roadmap Energieopslag, 2012). Een dergelijk bouwwerk op zee zou ook benut kunnen worden als een (LNG-)haven, voor de bouw van windmolens, offshore infrastructuur, voor aquacultuur in de omgeving en recreatie om zo tot een globale interessante business-case te komen. In heuvelachtige gebieden waar geen water beschikbaar is, kan ook gebruik gemaakt worden van speciale treinstellen gevuld met bijvoorbeeld stenen of cement. Op momenten van lage elektriciteitsprijzen worden de treinstellen elektrisch bergop gereden en bij hoge elektriciteitsprijzen rijden ze terug naar beneden, waarbij de opgebouwde potentiële energie weer omgezet wordt in kinetische energie waarmee opnieuw elektriciteit geproduceerd wordt. In de VS wordt dit toegepast en de verantwoordelijken stellen dat deze vorm van elektriciteitsopslag slechts half zo duur is als hydro-elektrische pompopslag [Scientific American.com, 2014].

15 Interreg IVA-project: p. 15 b. Opslag van elektrische energie met behulp van perslucht Elektriciteit kan mechanisch opgeslagen worden door een tijdelijke omzetting van elektriciteit in samengedrukte lucht. Nadien wordt de samengedrukte lucht gebruikt om elektrische turbines aan te drijven. Tijdens het samendrukken van de lucht komt er warmte vrij, terwijl tijdens de expansie er warmte nodig is aangezien de lucht afkoelt [Kema, 2013]. Er bestaan momenteel 3 varianten: i) Diabatische energieopslag met perslucht [Kema, 2013] Bij diabatische energieopslag met perslucht is het noodzakelijk dat de lucht wordt opgewarmd met een aardgasturbine tijdens de decompressiefase. De perslucht wordt opgeslagen onder 50 tot 70 bar in ondergrondse opslaglagen, en de warmte die vrijkomt bij de compressie wordt niet gebruikt. De voordelen: Volwassen technologie die commercieel beschikbaar is Lange levensduur (30 jaar) Grote productiecapaciteit (5-300 MW) Snelle opstarttijd (10-14 minuten) Bijna geen zelfontlading Relatief lage investerings- en onderhoudskosten De nadelen: Afhankelijkheid van aardgas Beperkte beschikbaarheid in ondergrondse opslag-sites Lage efficiëntie (42-54%) Slechts 2 sites wereldwijd (Duitsland en USA) ii) Adiabatische energieopslag met perslucht [Kema, 2013] Bij de adiabatische energieopslag wordt de warmte die vrijkomt tijdens de compressiefase in verschillende tussenstappen opgeslagen in vaste, vloeibare of gesmolten zoutoplossingen ( C). Tijdens de decompressie wordt deze warmte dan hergebruikt en verwacht wordt dat de efficiëntie zo kan stijgen tot 70%. In Duitsland wordt een dergelijke pilootinstallatie getest. Op dit moment zijn de benodigde warmteopslag als de compressor op hoge temperatuur nog niet commercieel beschikbaar in de noodzakelijke dimensies, waardoor de demonstratie en commercialisatie niet verwacht wordt voor Er wordt verwacht dat de investeringskost tussen 600 en 1200 euro/kw zal liggen. iii) Isotherme energieopslag met perslucht [Kema, 2013] Isotherme energieopslag met perslucht is in feite een geavanceerde variant van de adiabatische energieopslag met perslucht, met dit verschil dat de warmte niet in stappen, maar continu uitgewisseld wordt. De isotherme energieopslag zou een energetische efficiëntie bereiken van 70-80% en zou ook makkelijk schaalbaar zijn en de opslag zou ook bovengronds kunnen, al zou de bovengrondse energieopslag significant duurder zijn. De investeringskost wordt geschat op euro/kw.

viwta WATERSTOF dossie 1 r 7 motor van de TOEkOmST?

viwta WATERSTOF dossie 1 r 7 motor van de TOEkOmST? VIWTA Dossier 17 motor WATERSTOF van de toekomst? In hoever bepaalt waterstof onze toekomstige energievoorziening? Inhoudstafel... 2 1. Voorwoord... 3 2. Waarom komt waterstof steeds meer in beeld?...

Nadere informatie

Denktank Vernieuwing Energiemarkt Bijlage 5

Denktank Vernieuwing Energiemarkt Bijlage 5 Deze notitie valt geheel onder de verantwoordelijkheid van CE Delft. Het bevat de onderwerpen die zijn besproken door de Denktank, maar geeft niet de mening weer van afzonderlijke leden van de Denktank.

Nadere informatie

Roadmap Power to Gas. 13 maart 2014. Auteurs: Juriaan Mieog Ronald Eenkhoorn Jörg Gigler (Gigler Energy Support) Definitieve versie

Roadmap Power to Gas. 13 maart 2014. Auteurs: Juriaan Mieog Ronald Eenkhoorn Jörg Gigler (Gigler Energy Support) Definitieve versie Roadmap Power to Gas 13 maart 2014 Definitieve versie Auteurs: Juriaan Mieog Ronald Eenkhoorn Jörg Gigler (Gigler Energy Support) 1 Voorwoord De veranderende manier waarop energie wordt opgewekt en geconsumeerd

Nadere informatie

Energieopslaglabel. Een methode voor het vergelijken van het volledige spectrum van opslagsystemen

Energieopslaglabel. Een methode voor het vergelijken van het volledige spectrum van opslagsystemen Energieopslaglabel Een methode voor het vergelijken van het volledige spectrum van opslagsystemen Energieopslaglabel Een methode voor het vergelijken van het volledige spectrum van opslagsystemen Auteurs:

Nadere informatie

-1-40010378-TDC 02-24457A

-1-40010378-TDC 02-24457A -1-40010378-TDC 02-24457A -2-40010376-TDC 02-24457A VOORWOORD Voor U ligt de, kortweg de Roadmap. Het is een technologieanalyse voor de elektriciteitsvoorziening van Nederland in een N-W Europees perspectief.

Nadere informatie

DUURZAME MOBILITEIT IN DE ROTTERDAMSE HAVEN. Remco Bos Minette de Jonge Esther Kolpa Nick Quispel Bas Smit Ilias Soekroella

DUURZAME MOBILITEIT IN DE ROTTERDAMSE HAVEN. Remco Bos Minette de Jonge Esther Kolpa Nick Quispel Bas Smit Ilias Soekroella DUURZAME MOBILITEIT IN DE ROTTERDAMSE HAVEN Remco Bos Minette de Jonge Esther Kolpa Nick Quispel Bas Smit Ilias Soekroella DUURZAME MOBILITEIT IN DE ROTTERDAMSE HAVEN Moving@Rotterdam Naam organisatie:

Nadere informatie

THEMANUMMER. Elektrische voertuigen. Afgiftekantoor Brussel X Nummer 73 Januari 2011 http://www.febiac.be

THEMANUMMER. Elektrische voertuigen. Afgiftekantoor Brussel X Nummer 73 Januari 2011 http://www.febiac.be THEMANUMMER Elektrische voertuigen Afgiftekantoor Brussel X Nummer 73 Januari 2011 http://www.febiac.be 02 1) Een alternatief voor benzine en diesel a. Luchtkwaliteit sneller verbeteren b. Klimaatverandering

Nadere informatie

Actieplan Hernieuwbare Energie 2020

Actieplan Hernieuwbare Energie 2020 Actieplan Hernieuwbare Energie 2020 Doorkijk naar de lange termijn Ontwerpdocument ter voorbereiding van het partnerforum van 3 december 2013 Ontwerpdocument, versie november 2013 1 Inhoud 1. Situering...

Nadere informatie

Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem

Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland 0 1 2 4 10 16 22 23 Inhoud Woord vooraf Inleiding 1 Elektriciteitsmarkt

Nadere informatie

De toekomst van de elektriciteitsvoorziening bij toename van zon en wind

De toekomst van de elektriciteitsvoorziening bij toename van zon en wind De toekomst van de elektriciteitsvoorziening bij toename van zon en wind Paul Koutstaal en Jos Sijm De toename van het aandeel elektriciteit uit wind en zon heeft de nodige gevolgen voor de werking van

Nadere informatie

Energieagenda vraagt om nieuw bodembeleid

Energieagenda vraagt om nieuw bodembeleid Energieagenda vraagt om nieuw bodembeleid Duurzame glastuinbouw met Warmte/Koude Opslag, WKK en Zeer Lage Temperatuur Verwarming Dit rapport werd in opdracht van InnovatieNetwerk en Stichting Innovatie

Nadere informatie

7 Energieproductie. Hoofdlijnen

7 Energieproductie. Hoofdlijnen milieuverkenning 2030 157 7 Energieproductie Johan Brouwers, Hugo Van Hooste, MIRAteam, vmm Pieter Lodewijks, Unit Transitie, Energie en Milieu, vito Hoofdlijnen Ondanks een kernuitstap kan Vlaanderen

Nadere informatie

Positioning paper. Warmtepompen in de woningbouw & vraagsturing

Positioning paper. Warmtepompen in de woningbouw & vraagsturing Positioning paper Warmtepompen in de woningbouw & vraagsturing April 2015 Samenvatting Positioning paper Warmtepompen in de woningbouw & vraagsturing Slimme netten Slimme netten kunnen op verschillende

Nadere informatie

Energie opties voor de 21e eeuw

Energie opties voor de 21e eeuw 1 Energie opties voor de 21e eeuw verslag van een studiegroep van PvdA-leden onder redactie van Marc Beurskens, Heleen de Coninck en Egbert Boeker 17 juni 2004 2 Gebruikte afkortingen 1 MJ (Mega Joule)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid Nr. 222 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie Een rechtvaardige financiering van de energietransitie Tien aanbevelingen voor een rechtvaardige financiering van de energietransitie 1. Ecologische duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en economische

Nadere informatie

MeLKVeeHOUDerIJ, bron Van DUUrzaMe energie energy

MeLKVeeHOUDerIJ, bron Van DUUrzaMe energie energy MELKVEEHOUDERIJ, bron van duurzame energie energy colofon Energy Dairy 2025 Melkveehouderij, bron van duurzame energie Drs. P.M. Leltz (Syncera Milieu) Dr. J.M. Vroom (Syncera Milieu) Met bijdragen van:

Nadere informatie

Match van vraag en aanbod

Match van vraag en aanbod Match van vraag en aanbod Globale verkenning van oplossingen, kosten en markt Deze notitie is opgesteld voor de Denktank: Structurele Veranderingen Energiemarkt. De reacties van de bespreking van 5 maart

Nadere informatie

Energieverbruik in de industrie. Handboek voor Leerlingen

Energieverbruik in de industrie. Handboek voor Leerlingen Energieverbruik in de industrie Handboek voor Leerlingen Editie NL 1.0 - Oktober 2010 Bekijk de IUSES project website www.iuses.eu voor nieuwe en verbeterde versies. Disclaimer Dit project wordt gefinancierd

Nadere informatie

Energie-eiland, de haalbaarheid van drie verschillende opties van energieopslag voor Nederland

Energie-eiland, de haalbaarheid van drie verschillende opties van energieopslag voor Nederland Energie-eiland, de haalbaarheid van drie verschillende opties van energieopslag voor Nederland W.W. de Boer (KEMA) F.J. Verheij (KEMA) N. Moldovan (KEMA) W. van der Veen (KEMA) F. Groeman (KEMA) M. Schrijner

Nadere informatie

Warmte Kracht Koppeling (WKK)

Warmte Kracht Koppeling (WKK) INDUSTRIEËLE WETENSCHAPPEN Warmte Kracht Koppeling (WKK) Leerling(en) : Ward Debruyne Dieter Sys Frederik Vandorpe Mentor: De Laere Miranda 2003-2004 VTI TorhoutSint-Aloysius Papebrugstraat 8a, 8820 Torhout

Nadere informatie

Neem de uitgangspunten, doelen en aanpak beschreven in dit Transitieactieplan integraal over.

Neem de uitgangspunten, doelen en aanpak beschreven in dit Transitieactieplan integraal over. Samenvatting III Ons land is welvarend, dichtbevolkt, energie-intensief en technologisch sterk ontwikkeld. Wij kunnen daardoor internationaal de toon zetten in een overgang naar een mondiale economie die

Nadere informatie

Verkenning duurzame energietechnieken toepasbaar op bloembollenbedrijven

Verkenning duurzame energietechnieken toepasbaar op bloembollenbedrijven Verkenning duurzame energietechnieken toepasbaar op bloembollenbedrijven Een economische analyse van decentrale opwekkingsmogelijkheden K. van der Putten MSc. Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, onderdeel

Nadere informatie

Vergelijking van onshore en offshore windparken in België

Vergelijking van onshore en offshore windparken in België UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2008 2009 Vergelijking van onshore en offshore windparken in België Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master in

Nadere informatie

Stroomnet onder hoogspanning:

Stroomnet onder hoogspanning: Themavisie Elektriciteitsnet ING Economisch Bureau Stroomnet onder hoogspanning: staat gebaat bij kruis participaties netbedrijven De Energiewende in Duitsland, schaliegasrevolutie in de VS, internationalisering

Nadere informatie

Energierapport 2011. Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie

Energierapport 2011. Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie Energierapport 2011 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie vrijdag 10 juni 2011 1 Executive Summary De energiehuishouding moet duurzamer en minder afhankelijk worden van schaarser wordende

Nadere informatie

Ruimte en energie in Nederland

Ruimte en energie in Nederland PBL-Notitie Ruimte en energie in Nederland Een korte verkenning Ir. P.A. van Hoorn, Dr. J. Matthijsen Jan.matthijsen@pbl.nl 27 februari 2013 Publicatienummer 500307001 Pagina 1 van 22 Samenvatting Deze

Nadere informatie

De wereld van aardgas

De wereld van aardgas Aardgas als transitiebrandstof Voor een duurzame energiehuishouding Aardgas als transitiebrandstof Voor een duurzame energiehuishouding Aardgas als transitiebrandstof Voor een duurzame energiehuishouding

Nadere informatie

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie. 7 oktober 14

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie. 7 oktober 14 Een rechtvaardige financiering van de energietransitie 7 oktober 14 Tien aanbevelingen voor een rechtvaardige financiering van de energietransitie 1. Ecologische duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid

Nadere informatie

DOSSIER EEN KLARE KIJK OP ENERGIE

DOSSIER EEN KLARE KIJK OP ENERGIE DOSSIER EEN KLARE KIJK OP ENERGIE De visie van de N-VA Mijn papa zegt dat het licht zal uitgaan als ik groot ben. - Hendrik - 2 Inhoudstafel Deel I. Energie in cijfers en feiten 6 1. Feiten en evolutie

Nadere informatie