Titel: Uitdagingen en ontwikkelingen in het Secundair Beroepsonderwijs (SBO) op Curaçao

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Titel: Uitdagingen en ontwikkelingen in het Secundair Beroepsonderwijs (SBO) op Curaçao"

Transcriptie

1 1 Presentatie drs. Lisette van Lamoen-Garmers, algemeen directeur RKCS, tijdens het internationale seminar van UDC op 21 april 2015 over de kwaliteit en het beleid van het Secundair Beroepsonderwijs (SBO) op Curaçao Titel: Uitdagingen en ontwikkelingen in het Secundair Beroepsonderwijs (SBO) op Curaçao Geachte aanwezigen, Op de eerste plaats willen we The College of the Dutch Caribbean (CDC) feliciteren met hun 20-jarig bestaan! In de afgelopen 20 jaar hebben we, ieder op zijn eigen manier, voor vele uitdagingen in het onderwijs gestaan. Altijd hebben we kunnen rekenen op een goede samenwerking met de CDC. Het is voor ons dan ook een waar genoegen om vandaag hier te mogen staan om dit heuglijk feit met u te vieren. Masha masha pabien i hopi ana mas! We zijn gevraagd om vandaag in te gaan op de uitdagingen en ontwikkelingen in het SBO op Curaçao. Dit zullen we doen aan de hand van de volgende 4 punten (sheet 2). Zoals u misschien al weet wordt er door verschillende instellingen secundair beroepsonderwijs aangeboden. Volgens de Inspectie zijn er in het schooljaar totaal 11 instellingen die SBO aanbieden, te weten: CDC, FEFFIK, IFE, New Horizons, SIFMA, Nilda Pinto, OSBODeeltijdopleidingen (beiden van DOS), en onze vier scholen voor dagopleidingen, Frater Aurelio, Eligia Martir, MTS en Maris Stella SBO. In dat schooljaar hebben totaal 1655 studenten examen gedaan, waarvan ca. 54 % afkomstig is van deze vier scholen. Op dit moment bieden we onderwijs aan 2486 studenten, wat ongeveer 70% is van de studenten op de scholen die onder een schoolbestuur vallen. M.a.w. een redelijk grote groep jongeren volgt secundair beroepsonderwijs op een van onze scholen. Onze scholen bieden opleidingen op verschillende niveaus voor de volgende sectoren (sheet 3): Naam en adres school Sector Aantal studenten Frater Aurelio SBO, Kaya Zusternan di Schijndel Economie 834 (34%) Eligia Martir SBO, Oosterbeekstraat Gezondheidszorg, Zorg en 596 (24%) Welzijn RKMTS, Rigelweg Techniek 671 (27%) Maris Stella SBO, Grebbelinieweg Toerisme en Horeca 385 (15%) Uiterlijke Verzorging Totaal 2486 De meeste studenten volgen nu een opleiding in de economische sector. Vanaf het schooljaar 2010/2011 is het aantal studenten gestegen van 2189 naar 2486 in het schooljaar 2014/2015. (sheet 4) De toename is vooral op Frater Aurelio en Eligia Martir. Op Maris Stella is een kleine toename terwijl op de MTS een daling van het aantal leerlingen plaats vindt. We vermoeden dat het relatief kleine aantal op Maris Stella te wijten is aan de vroegere moeilijk bereikbare locatie van de school op Brakkeput. Vanaf het schooljaar 2012/2013 is de school verhuisd naar Grebbelinieweg en er is weer

2 2 een geleidelijk groei te zien. De school start komend schooljaar bovendien met de opleiding Uiterlijke Verzorging, Niveau 2 Kapper, Niveau 3 Allround Kapper, Schoonheidsspecialist en Voetverzorger. De volgende opleidingen worden aangeboden: zie handout/sheet Om u een beter beeld te geven van onze scholen en opleidingen hebben we onze studenten gevraagd om zelf een video te maken van hun school, die we u nu graag laten zien. Video-presentatie (FA= 3 min;mss=5 min;mts=7 min; EM= ) U hebt met deze video een indruk kunnen krijgen van het onderwijs binnen onze scholen. De scholen hebben allemaal een eigen website waar er meer informatie te vinden is over de verschillende opleidingen. Ontwikkelingen (sheet 6). Als bevoegd gezag zijn we wettelijk verantwoordelijk voor de kwaliteit van deze opleidingen. Maar wat is kwaliteit van onderwijs eigenlijk? Er zijn verschillende omschrijvingen en benaderingen voor dit begrip. Sheet 7: Voor ons is kwaliteit van het onderwijs de mate waarin wij en onze scholen erin slagen de afgesproken doelen en normen te behalen naar tevredenheid van onszelf, de overheid (inspectie), de ouders en de studenten. De leerresultaten en de examenresultaten ( de opbrengsten) zijn daarbij voor ons belangrijke indicatoren om de kwaliteit te meten. De examenresultaten (sheet 8) van onze SBO-scholen schommelen in de afgelopen 3 jaar rond 68%, wat op zich geen slechte resultaat is als we bv. vergelijken met Nederland, waar tot vorig jaar nog het aantal geslaagden gemiddeld rond 65% lag en de ambitie voor 2015 daardoor gesteld is op 70% voor alle niveaus (bron: Monitor Trends in Beeld, Min. OCW). De examenresultaten liggen echter nog steeds niet op het niveau dat we ons zelf als norm hebben gesteld, namelijk 90% in het schooljaar 2012/2013 ( streefwaarden Onderwijs en Jeugd Samenwerkingsprogramma /OJSP). Een diepere analyse van de oorzaken van het lagere percentage SBO geslaagden (door de overheid?) is nodig om een stappenplan te kunnen ontwikkelen om dit percentage te verhogen. Totaal aantal geslaagden SBO -RKCS Schooljaar Percentage geslaagden 2010/ % 2011/ % 2012/ % 2013/ % Een ander aspect waaraan we de kwaliteit van het onderwijs in onze scholen meten zijn de taalresultaten. Volgens de monitor van het OJSP zijn de examenresultaten voor het vak Nederlands van het SBO positief en in lijn met de afgesproken streefwaarde in Volgens de monitor (scan 6) rondt 89.8% van de studenten hun studie af met een positieve score ( 5.5) voor Nederlands, 93.9% voor Papiaments en 91.6% voor Engels. Hoewel de streefwaarde voor Nederlands (95%) nog niet is bereikt, is er een stijgende lijn te zien in het aantal studenten van onze scholen dat hun studie afrondt met een positieve score voor Nederlands, van 81% bij scan 4, naar 83% bij scan 5 en 89.8% bij scan 6.

3 3 Ook de schooluitval is een graadmeter voor de kwaliteit van het onderwijs. De schooluitval in onze SBO-scholen schommelt van 2,4% in schooljaar 2010/2011, naar 5,5% in schooljaar 2011/2012 en 4,9% in schooljaar 2012/2013 volgens de monitor van het OJSP , dus onder de gestelde streefwaarde van 6%. (Ter vergelijking Nederland: In het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) wil de Rijksoverheid de schooluitval verminderen tot 5% in In het schooljaar is de schooluitval al gedaald naar 5,2%. Maar bij sommige mbo-scholen was dit aandeel in nog 7% of hoger/bron: rijksoverheid.nl).) Het is echter niet zeker dat alle drop-outs op eenzelfde wijze worden geregistreerd. Terecht concludeert de monitor dat het dringend nodig is om samen met de verantwoordelijke instanties te komen tot een andere uniforme manier om de jaarlijkse schooluitval te registreren zodat hierop op een juiste en effectieve wijze gemonitord kan worden en er beleid kan worden gemaakt op reële cijfers. Om schooluitval te voorkomen hebben de scholen in de afgelopen jaren verschillende acties ondernomen en de leerlingenzorg verder opgezet. De functies van mentor, decaan, remedial teacher, interne begeleider zijn ingericht. De zorgstructuur is vastgesteld in afspraken en procedures voor het inzetten van interne en externe zorg. Docenten hebben verschillende trainingen gevolgd en aan de hand van het stappenplan in de beleidnota Elke leerling telt uit 2004, is per school gewerkt aan de verschillende aspecten van de leerlingenzorg zoals het formuleren van een visie op de leerlingenzorg binnen de school, het beschrijven van het model, de taakverdeling en het benoemen van de verschillende functies en de organisatie van de leerlingenzorg. De afspraken zijn samengebundeld in een leerlingenzorgplan. In het SBO zien we ook een toename in het aantal studenten dat door de interne zorg geholpen wordt wat betekent dat de zorg functioneert (sheet 9). Tegelijkertijd wijst dit echter ook op een toename van het aantal studenten dat zorg nodig heeft. De oprichting van het SMAT door de overheid lijkt ons een goede aanvulling op de ontwikkelingen binnen onze scholen. Zorg is nu eenmaal niet de primaire taak van de school. Naast de versterking van de leerlingenzorg hebben wij in de afgelopen jaren op verschillende andere fronten gewerkt aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs binnen onze SBO-scholen, merendeel met behulp van de Usona-middelen. Taalbeleid We hebben een bovenschools taalbeleid geformuleerd op basis waarvan de scholen een eigen taalbeleidsplan hebben gemaakt voor hun eigen school. Daarbij zijn minimumniveaus afgesproken voor alle vier talen (ned/pap/en/sp) voor elke opleiding en niveau. De docenten hebben ook verschillende trainingen gevolgd en hebben een implementatieplan opgesteld dat nu wordt uitgevoerd. Continuous School Improvement Plan (C-SIP) Om te zorgen dat er continue gewerkt wordt aan de verbetering van het onderwijs binnen de scholen, zijn, onder begeleiding van een externe deskundige, Professional Learning Teams(expertgroepen) van docenten opgezet die werken aan o.a. taalbeleid, leerlingenzorg en het schoolontwikkelingsplan (Continuous School Improvement Plan (C-SIP/schoolverbeteringsplan). Op deze manier is getracht de kennis binnen de school zo effectief mogelijk in te zetten opdat de school een lerende organisatie wordt en continu werkt aan verbetering van het onderwijs. Alle scholen beschikken vanaf vorig

4 4 schooljaar over een nieuwe Continuous School Improvement Plan dat in meer of mindere mate in de uitvoering is. Toetsing ( zie handout sheet 6) In samenwerking met ETE is voor elke school een vaststellingscommissie opgesteld belast met het construeren en vaststellen van toetsen en examens in de school. Docenten hebben verschillende trainingen gevolgd en er is gewerkt aan het structureren van de organisatie rondom toetsing en examinering binnen de scholen. Op dit moment zijn we nog bezig met het opstellen van een bovenschools toetsbeleidsplan, waarmee we ernaar streven enkele afspraken vast te leggen t.a.v. toetsen en examens om het niveau en de kwaliteit van toetsen en schoolexamens te verhogen en te borgen. Het betreft afspraken over kwaliteitseisen, definities, regelingen en procedures en de deskundigheid van docenten op dit gebied. ICT Scholen hebben digitale borden ontvangen en maken zoveel mogelijk gebruik hiervan bij het lesgeven. Dat is bv. goed te zien in de video (Frater Aurelio). Er zijn open leercentra (Frater Aurelio is in gebruik, MTS wordt eind dit schooljaar nog officieel geopend en in gebruik genomen, Eligia Martir is in gebruik maar nog niet optimaal en Maris Stella moet worden gebouwd) opgezet waar studenten zelfstandig kunnen leren en talenpractica ( Maris Stella in de video) waar studenten zelfstandig de verschillende talen kunnen oefenen. FabLab Een belangrijke nieuwe ontwikkeling is de inrichting van een Fablab (Fabrication Laboratory) op de MTS in samenwerking met Stimuli-IT /Curaçao Innovation & Technology Institute, bedoeld voor gebruik door zowel de vsbo-scholen als de andere sbo-scholen. Wij hebben gemeend onze leerlingen en studenten in ieder geval bekend te maken met het FabLab-concept. Een FabLab is eigenlijk een werkplaats met een aantal computergestuurde machines waarmee gebruikers ideeën kunnen omzetten naar een tastbaar prototype of naar een concreet product. De 3 machines die elk FabLab heeft zijn een lasercutter, een 3D-printer en een freesmachine. Een student leert dus 3D printen, 3D scannen, laserprinten en frezen. Het meest belangrijke van een FabLab is niet het 3D printen maar eigenlijk het delen van ideeën en kennis en het persoonlijk produceren. Elke ervaring van wat een gebruiker doet en alles wat hij/zij maakt, moet namelijk worden gedocumenteerd opdat anderen van die inspanningen kunnen leren. De bedoeling is dat alles men in de ene FabLab maakt waar dan ook ter wereld in andere FabLabs kan worden gemaakt. Zo worden plannen de wereld rondgestuurd en kan iedereen deze maken als ze dit willen en helpen verbeteren. Onze FabLab is nog niet helemaal klaar maar zal waarschijnlijk voor het eind dit schooljaar nog officieel worden geopend zodat studenten vanaf komend schooljaar lessen kunnen volgen. De docenten hebben vorig jaar al de nodige trainingen gekregen van Stimuli-IT. ( ter info: Neil Gershenfeld, Hoewel nog weinig mensen het zich realiseren, zijn we bezig met de volgende digitale revolutie, die van Personal Fabrication. ) Schoolinfrastructuur Twee van onze scholen zijn in de afgelopen drie jaar verhuisd naar een ander bestaand schoolgebouw om meer ruimte en capaciteit te kunnen bieden aan onze studenten. Maris Stella hebben we al

5 5 genoemd (voormalig gebouw Mgr. Zwijsencollege aan de Grebbelinieweg). De andere school is Eligia Martier aan de Oosterbeekstraat, voormalige basisscholen St. Rosa de Lima en Richardus College. We zijn nog niet klaar met alle verbouwingen en aanpassingen op deze scholen en er wordt nog steeds hard aan gewerkt. Een woord van dank gaat hierbij uit naar Usona en Refineria Isla die dit allemaal mogelijk hebben gemaakt. Toezichtkaders en opbrengstkaarten van de Inspectie van Onderwijs Een andere positieve ontwikkeling voor wat betreft de kwaliteit van het onderwijs is de invoering van toezichtkaders en opbrengstkaarten van de Inspectie van Onderwijs in 2014, die mevrouw Bitorina daarnet uitgebreid heeft besproken. Onze scholen moeten de kwaliteit gaan verantwoorden aan de hand van een kwaliteitsverslag en moeten bij inspectieonderzoek inzicht in hun kwaliteit(szorg) geven door een zelfevaluatie of een ander instellingsdocument, dat inzicht geeft in de PDCA-cyclus (Plan-docheck-act). Om zelf de kwaliteit binnen onze scholen te kunnen blijven monitoren hebben we een eigen kwaliteitsmonitor opgesteld. De vragenlijsten zijn voor de eerste keer afgenomen en we zijn nog bezig met de verwerking van de gegevens. Het is de bedoeling jaarlijks de vragenlijsten af te nemen en de resultaten te verwerken in ons jaarverslag. Het nieuwe toezichtkader van de Inspectie vergt ook van de andere partijen om hun verantwoordelijk beter te dragen, zoals de ROA (Raad Onderwijs Advies), SBE-Raad en de UOW (Uitvoerende Dienst Onderwijs & Wetenschappen) Immers, zij moeten de instellingen ondersteunen door de ontwikkeling van standaarden, kennisdeling en service-documenten. Een belangrijke taak van deze instanties is volgens ons ook het monitoren van lokale en internationale trends in de economische wereld, de technologie en het onderwijs om te zorgen voor de tijdige adviezen voor de overheid en de schoolbesturen. We horen al te vaak de klacht dat wij, het onderwijs dus, niet flexibel is en niet snel genoeg reageert op ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. We weten echter allemaal dat het aanpassen van een curriculum of een examenprogramma, eventueel wetgeving, en het opzetten van nieuwe opleidingen gewoonlijk enkele jaren in beslag nemen. Het is meestal een heel bureaucratische proces waarbij allerlei documenten opgesteld en ingeleverd moeten worden ter goedkeuring. De eindtermen van het huidig SBO zijn bv. nog steeds niet formeel vastgesteld. Als schoolbestuur zijn we gebonden aan regels en procedures van de overheid, juist om de zo gewenste kwaliteit van het onderwijs te kunnen waarborgen. Ook voor het inzetten van ons personeel zijn we gebonden aan regels. We kunnen bijvoorbeeld geen docent verplichten om stagiaires te begeleiden in vakantieperioden, in de avonduren of in de weekenden omdat dit buiten de school- en lestijden valt. De rechtspositie van onderwijzend personeel bepaald door de overheid laat dat gewoon niet toe. De primaire taak van de docent is immers het lesgeven binnen de door de overheid vastgestelde lestijden en aantal uren per schooljaar. M.a.w. willen we rekening kunnen houden met ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, dan moeten scholen vandaag weten wat studenten over 5 jaar moeten kunnen. Terecht dat de inspectie indicatoren wil ontwikkelen voor de mate waarin instellingen voorzien in voldoende kwalitatief aanbod voor de landelijke arbeidsmarkt. Maar om hieraan te kunnen voldoen moeten scholen en schoolbesturen wel op tijd de nodige arbeidsmarktinformatie kunnen ontvangen en door de overheid ondersteund en gefaciliteerd worden om hieraan te werken.

6 6 Uitdagingen (sheet 10) Nieuwe technologieën. Een van de grootste uitdagingen voor de komende jaren is immers de opkomst van nieuwe technologieën. De in hoog tempo innoverende informatietechnologie heeft impact op de manier waarop met informatie en kennisontwikkeling wordt omgegaan, en ook op de manier waarop mensen communiceren en samenwerken. De grote uitdaging voor het onderwijs is hierbij om de kerntaken opnieuw te doordenken en vorm te geven, zodat ze goed aansluiten op verwachtingen en behoeftes van studenten, ouders en de wereld buiten het onderwijs. Scholen moeten steeds meer gaan nadenken over de vraag waar technologische mogelijkheden kunnen worden ingezet, zodat studenten zo goed mogelijk kunnen leren, de docent zich kan focussen op de essentie van onderwijs (en niet op tijdrovende zaken als bv. administratie van aantal leerlingen, verzuim en resultaten) en de schoolorganisatie soepel en efficiënt kan draaien. Een duidelijk beleid van de overheid met de noodzakelijke investeringen in het onderwijs is hierbij een voorwaarde. Cloudcomputing Cloudcomputing bijvoorbeeld kan (beheer)tijd besparen die kan worden besteed aan functionele taken die directer ten dienste staan van goed onderwijs. Als toepassingen en digitale leermiddelen 7x24 uur beschikbaar zijn via internet, dan is het schoolgebouw slechts één van de mogelijke locaties waar met de toepassingen gewerkt en geleerd kan worden. Dit biedt student en docent flexibiliteit terwijl binnen de school geen servers of toepassingen meer aanwezig zijn; dit vereenvoudigt gebouwbeheer en verlaagt kosten. We hebben een eerste stap in deze richting gedaan samen met CTEX. Een probleem bij cloudcomputing is dat scholen wettelijke taken en plichten hebben, ook wat betreft de omgang met (student)- gegevens. Bij het gebruik van cloudtoepassingen moet daarom extra aandacht besteed worden aan het maken van goede afspraken over verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Cloudcomputing betekent ook dat instellingen (steeds) minder regie hebben op de gebruikte ict-toepassingen. Elk individu, elke student, elke docent of medewerker, kan onafhankelijk en zonder toestemming beslissen een cloudtoepassing in te zetten. Een belangrijke randvoorwaarde bij cloudcomputing is altijd een adequate internetverbinding dat tot nu toe helaas te vaak tekortschiet. Personaliseren van het onderwijs. Een andere grote uitdaging in het onderwijs in de naaste toekomst is het personaliseren van het onderwijs. Personaliseren is een ontwikkeling die wordt gekenmerkt door het meer centraal stellen van de student, het goed monitoren van leerresultaten en het daarop aanpassen van het onderwijsaanbod. Daarmee wordt de keuzevrijheid van docent en student vergroot en komen er meer mogelijkheden om het onderwijs te variëren. Alle aspecten van de persoonlijkheid en competenties van de student tellen mee om na te gaan op welke wijze hij of zij het beste tot een goed eindresultaat komt. Om het maximale uit elke student te halen, is het essentieel dat elke student onderwijs krijgt dat past bij zijn individuele talenten, leerkenmerken en mogelijkheden. Onvoldoende stageplekken (BVP/Beroepspraktijkvorming) Op korte termijn is de grootste uitdaging nog steeds het vinden van voldoende stageplekken voor onze studenten o.a. voor de opleidingen Commercieel medewerker Bank en Verzekeringswezen en Administratief Juridisch medewerker Openbaar bestuur /zakelijke dienstverlening (bron:

7 7 kwaliteitsmonitor RKCS). Ook het vinden van een baan na het afronden van de studie is een grote uitdaging. De meeste SBO studenten geven dan ook aan een vervolgopleiding te willen volgen, namelijk 72% (monitor OJSP). Dit percentage is de laatste jaren redelijk stabiel. De consequentie hiervan is dat het percentage doorstroom naar de arbeidsmarkt beneden de afgesproken streefwaarde van 50% blijft. Vergrijzing docentenkorps Een andere uitdaging op korte termijn is de vergrijzing van onze docentenkorps en het daarmee gepaard gaande docententekort. Het merendeel van onze docenten in het SBO zit bij de groep van 50 plussers (48%) en de groep tussen 40 en 50 jaar (31%). Slechts 18% is jonger dan 40 jaar, terwijl slechts 3% jonger is dan 30 jaar. Overal ter wereld, ook bij ons, verlaten jonge docenten te vaak vroegtijdig het onderwijs, meestal voor een beter betaalde baan in de private sector. Het wordt steeds belangrijker om enerzijds beginnende docenten effectief te begeleiden en anderzijds oudere docenten te ondersteunen om hun vitaliteit en betrokkenheid te kunnen behouden gedurende hun loopbaan. De kwaliteit van onderwijs wordt nu eenmaal voor een belangrijk deel bepaald door de kwaliteit van de docent voor de klas. Het opzetten en uitvoeren van een adequate en moderne HRM beleid heeft de komende tijd dan ook al onze aandacht. Ter info: Aantal docenten Percentage ouder dan 50 jaar 70 48% tussen 40 en 50 jaar 46 31% tussen 30 en 40 jaar 27 18% jonger dan 30 jaar 4 3% Met deze laatste uitdaging willen we ons verhaal vandaag afsluiten. We hopen u een goed beeld te hebben kunnen geven van de ontwikkelingen en uitdagingen in het SBO waarmee niet alleen wij, maar iedereen die betrokken is bij het onderwijs of de toekomst van onze jeugd, geconfronteerd wordt en waarvoor wij slechts door met elkaar samen te werken tot goede oplossingen kunnen komen. Dank u voor uw aandacht.

Executive Summary. Monitoring Onderwijs en Jongeren Samenwerkingsprogramma (OJSP) Curaçao scan 3: schooljaar 2009/2010

Executive Summary. Monitoring Onderwijs en Jongeren Samenwerkingsprogramma (OJSP) Curaçao scan 3: schooljaar 2009/2010 Executive Summary Monitoring Onderwijs en Jongeren Samenwerkingsprogramma (OJSP) Curaçao scan 3: schooljaar 2009/2010 Quality Support for Sustainable Development Opdrachtgever: Begeleidingscommissie OJSP

Nadere informatie

nieuwsbrief juni 2011

nieuwsbrief juni 2011 Continuïteit KBB Erkenning van Leerbedrijven Leermeestertrainingen Uitreiking Certificaten Leermeester VSBO / SBO Curaçao Workshops voor Praktijkbegeleiders Geslaagden SBO Continuïteit KBB In onze vorige

Nadere informatie

BIJLAGE 1 INDICATOREN EN STREEFWAARDEN OJSP CURAÇAO

BIJLAGE 1 INDICATOREN EN STREEFWAARDEN OJSP CURAÇAO BIJLAGE 1 INDICATOREN EN STREEFWAARDEN OJSP CURAÇAO Indicatoren bij DOELSTELLINGEN OJSP éénmeting 1. Terugdringen van de schooluitval Het aandeel van leerlingen dat gedurende het schooljaar de school verliet

Nadere informatie

Model van Sociale Innovatie

Model van Sociale Innovatie Model van Sociale Innovatie Ontwikkelgebieden van sociale innovatie Sociale Innovatie richt zich op vier basisvragen: 1. Hoe medewerkers te stimuleren eigenaarschap te nemen op hun eigen leer- en ontwikkeltraject

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK JOODSE BASISSCHOOL ROSJ PINA

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK JOODSE BASISSCHOOL ROSJ PINA RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK JOODSE BASISSCHOOL ROSJ PINA School : Joodse basisschool Rosj Pina Plaats : Amsterdam BRIN-nummer : 04JA Onderzoeksnummer : 71267 Datum schoolbezoek : 8 september 2006 Datum

Nadere informatie

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo.

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Jaarplan 2013-2014 VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf uit en ieder

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen School/instelling : CSG Het Noordik Plaats : Vriezenveen BRIN-nummer : 0DO Onderzoeksnummer : HB756654 Onderzoek uitgevoerd :

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER School : R.K. Basisschool Klavertje vier Plaats : Hoofddorp BRIN-nummer : 27NT Onderzoeksnummer : 71286 Datum schoolbezoek : 6 maart 2006 Datum

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE NEW CAIRO BRITISH INTERNATIONAL SCHOOL, CAIRO, EGYPTE

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE NEW CAIRO BRITISH INTERNATIONAL SCHOOL, CAIRO, EGYPTE RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE NEW CAIRO BRITISH INTERNATIONAL SCHOOL, CAIRO, EGYPTE School : de New Cairo British International School, Cairo, Egypte Plaats : NASR CITY - CAÏRO - EGYPTE BRIN-nummer :

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Luzac Lyceum Den Haag afdelingen havo en vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Luzac Lyceum Den Haag afdelingen havo en vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Luzac Lyceum Den Haag afdelingen havo en vwo Plaats : Den Haag BRIN-nummer : 30BT Onderzoek uitgevoerd op : 9 november 2010 Conceptrapport verzonden op : 20

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK CBS DE HOEKSTIEN

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK CBS DE HOEKSTIEN RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK CBS DE HOEKSTIEN School : cbs De Hoekstien Plaats : Arum BRIN-nummer : 05LU Onderzoeksnummer : 89247 Datum schoolbezoek : 30 november 2006 Datum vaststelling : 7 februari 2007

Nadere informatie

VERDERE VERSTERKING. toetsen & examineren. 8 oktober 2015. Martine Pol m.pol@owinsp.nl

VERDERE VERSTERKING. toetsen & examineren. 8 oktober 2015. Martine Pol m.pol@owinsp.nl VERDERE VERSTERKING toetsen & examineren 8 oktober 2015 Martine Pol m.pol@owinsp.nl CHRONOLOGISCH OVERZICHT 2004 Onderwijsraad, Examinering in ho 2009 Inspectie vh Onderwijs, Boekhouder of wakend oog 2010

Nadere informatie

Opbrengstgericht werken moet je doen! 3 e jaarcongres VMBO: Praktisch VMBO De Reehorst Ede, 24 januari 2012

Opbrengstgericht werken moet je doen! 3 e jaarcongres VMBO: Praktisch VMBO De Reehorst Ede, 24 januari 2012 Opbrengstgericht werken moet je doen! 3 e jaarcongres VMBO: Praktisch VMBO De Reehorst Ede, 24 januari 2012 Hoe zo: opbrengstgericht werken? data driven teaching Minister van OCW stuurt het Aktieplan Beter

Nadere informatie

VOORLICHTINGSAVOND 4 MAVO

VOORLICHTINGSAVOND 4 MAVO VOORLICHTINGSAVOND 4 MAVO PROGRAMMA PLENAIR NIEUW ROOSTER / VACATURES SCHOOLEXAMEN / CENTRAAL SCHRIFTELIJKE EXAMEN VRAGEN RONDOM EXAMENPROGRAMMA SCHOOLEXAMEN PLANNING LAATSTE SCHOOLJAAR VERVOLGOPLEIDINGEN

Nadere informatie

Zelfstandig werkend kok 95420

Zelfstandig werkend kok 95420 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Zelfstandig werkend kok 95420 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 1 Inhoud Inleiding 3 Schoolexamen 4 1. SE PTA. Wat betekenen deze afkortingen? 2. Herkansingen 3. Tijdens het Schoolexamen Rekenexamen 6 Info van de decaan 7 Maatschappelijke

Nadere informatie

Preventieproject De Overstap 2015 April 2015

Preventieproject De Overstap 2015 April 2015 Preventieproject De Overstap 2015 April 2015 Gemeente Den Haag Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn Afdeling Leerlingzaken Postbus 12 652 2500 DP Den Haag Bezoekadres: Spui 70, Den Haag Projectcoördinatoren

Nadere informatie

TOA: Toolkit én schatkist

TOA: Toolkit én schatkist TOA: Toolkit én schatkist Ruim 1,7 miljoen toetsen afgenomen. Wat weten we nu? Taal en rekenen 2 jaar onderweg en wat heeft ons dit nu gebracht? Bekijk de resultaten van 2 jaar meten. Bureau ICE is in

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE GOUDEN GRIFFEL. : De Gouden Griffel : Berkel en Rodenrijs BRIN-nummer : 28CE Onderzoeksnummer : 92705

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE GOUDEN GRIFFEL. : De Gouden Griffel : Berkel en Rodenrijs BRIN-nummer : 28CE Onderzoeksnummer : 92705 RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE GOUDEN GRIFFEL School : De Gouden Griffel Plaats : Berkel en Rodenrijs BRIN-nummer : 28CE Onderzoeksnummer : 92705 Datum schoolbezoek : 30 maart 2007 Datum vaststelling :

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 31 332 Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen Nr. 74 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS EN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter

Nadere informatie

ATLEC. Ondersteunende Technologie Leren via Eenvormig Curriculum. State of the Art en Onderzoeksanalyse Samenvatting

ATLEC. Ondersteunende Technologie Leren via Eenvormig Curriculum. State of the Art en Onderzoeksanalyse Samenvatting ATLEC Ondersteunende Technologie Leren via Eenvormig Curriculum State of the Art en Onderzoeksanalyse Samenvatting WP nummer WP titel Status WP2 State of the Art en Onderzoeksanalyse F Project startdatum

Nadere informatie

Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt

Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 1999-4Middelbaar BeroepsOnderwijs ROA De cijfers in deze publicatie zijn gebaseerd op de jaarlijkse schoolverlatersonderzoeken van het Researchcentrum voor

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Roncalli Afdeling vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Roncalli Afdeling vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Roncalli Afdeling vwo Plaats: Bergen op Zoom BRIN-nummer: 14SW HBnummer: 3123440 Onderzoek uitgevoerd op: 19 mei 2011 Conceptrapport verzonden op:

Nadere informatie

Landelijke ontwikkeling professionalisering MBO. Myriam Lieskamp beleidsmedewerker CNV Onderwijs Master HRM

Landelijke ontwikkeling professionalisering MBO. Myriam Lieskamp beleidsmedewerker CNV Onderwijs Master HRM Landelijke ontwikkeling professionalisering MBO Myriam Lieskamp beleidsmedewerker CNV Onderwijs Master HRM programma Nederland een kenniseconomie Leven lang leren Wat zijn de actuele ontwikkelingen? Wat

Nadere informatie

SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO

SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO Binnen de mbo-scholen van de Lentiz onderwijsgroep ontstaan vaak vragen over de voorwaarden waaraan vrijstellingen voor AVO-vakken

Nadere informatie

Werkgroep resultaten en opbrengsten

Werkgroep resultaten en opbrengsten Werkgroep resultaten en opbrengsten Domein INK: Resultaten en opbrengsten Thema: Leeropbrengsten Prestatie-indicator: Niveau Leeropbrengsten, niveau 80% van de haalt minimaal zijn uitstroomprofiel en uitstroomniveau.

Nadere informatie

Vakkundig in Actief leren

Vakkundig in Actief leren Vakkundig in Actief leren Vakkundig in Actief leren Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs Oud-Beijerland Het Actief College Het Actief College is een openbare scholengemeenschap voor beroepsgerichte

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG.. Middelbaar Beroeps Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCB PRINSES JULIANA

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCB PRINSES JULIANA RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCB PRINSES JULIANA School : PCB Prinses Juliana Plaats : Gouda BRIN-nummer : 08VP Onderzoeksnummer : 89264 Datum schoolbezoek : 24 november 2006 Datum vaststelling : 16 januari

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Luzac College Breda afdelingen havo en vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Luzac College Breda afdelingen havo en vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Luzac College Breda afdelingen havo en vwo Plaats : Breda BRIN-nummer : 30CY Onderzoek uitgevoerd op : 1 december 2010 Conceptrapport verzonden op : 20 januari

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Beschrijving van de opleiding... 3 Artikel 1.1 Doel van de opleiding... 3 Artikel 1.2 Onderwijs op de LiS... 3 Artikel 1.3 Opleiding en

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' School : basisschool 'Pater van der Geld' Plaats : Waalwijk BRIN-nummer : 13NB Onderzoeksnummer : 94513 Datum schoolbezoek : 12 juni

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Luzac College Amsterdam afdelingen havo en vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Luzac College Amsterdam afdelingen havo en vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Luzac College Amsterdam afdelingen havo en vwo Plaats : Amsterdam BRIN-nummer : 30CW Onderzoek uitgevoerd op : 13 december 2010 Conceptrapport verzonden op :

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE MULDERSHOF

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE MULDERSHOF RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE MULDERSHOF School : Basisschool De Muldershof Plaats : Beek en Donk BRIN-nummer : 11EF Onderzoeksnummer : 80379 Datum schoolbezoek : 14 november 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

Keuzeavond Mavo 3 3 maart 2015. Door Anita Schutte Decaan Mavo/Havo

Keuzeavond Mavo 3 3 maart 2015. Door Anita Schutte Decaan Mavo/Havo Keuzeavond Mavo 3 3 maart 2015 Door Anita Schutte Decaan Mavo/Havo Na het Mavo Vervolgopleidingen 1. MBO 4 jaar HBO 3/4 jaar 3 of 4 jaar Niveau 3 / 4 2. Havo 2 jaar HBO 4 jaar Voorbereiding tot keuze vakkenpakket

Nadere informatie

PROTOCOL DYSLEXIE Colofon

PROTOCOL DYSLEXIE Colofon PROTOCOL DYSLEXIE Colofon Uitgave : MBO Amersfoort Vastgesteld College van Bestuur : 7 januari 2014 Kenmerk CvB vastgesteld : MBOA-15-331 Afkomstig van : Afdeling O & O Inhoudsopgave Inleiding.......3

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS Plaats : Heusden Gem Heusden BRIN-nummer : 09PB Onderzoeksnummer : 118176 Datum schoolbezoek : 2 februari 2010

Nadere informatie

Pilot afstuderen in de praktijk September 2014

Pilot afstuderen in de praktijk September 2014 Pilot afstuderen in de praktijk September 2014 Agenda Aanleiding pilot afstuderen in de praktijk Oude situatie Nieuwe situatie Middelen Partners Onderwijs examinering BPV leerjaar 3/niveau 4 OUD schooljaar

Nadere informatie

GIDS ZIJN IN EEN MEETCULTUUR

GIDS ZIJN IN EEN MEETCULTUUR 80 GIDS ZIJN IN EEN MEETCULTUUR Bram de Muynck 81 Hoe staat het met de CITO-isering van het onderwijs en hoe kun je hier vanuit christelijk perspectief tegen aan kijken? 82 Discussies over het onderwijs

Nadere informatie

Doorstromen naar 4 havo met een mavodiploma

Doorstromen naar 4 havo met een mavodiploma Doorstromen naar 4 havo met een mavodiploma Een leerling kan de keuze maken om na het behalen van het mavodiploma door te stromen naar 4 havo op het Picasso Lyceum. De overstap naar het havo is echter

Nadere informatie

Manager Retail BOL. TOELATING Wettelijke toelatingseisen

Manager Retail BOL. TOELATING Wettelijke toelatingseisen Crebo Duur Niveau Leerweg Start Locatie(s) 25162 3 jaar Niveau 4 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus Middachtensingel, Arnhem DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE Als manager retail geef je leiding aan een

Nadere informatie

Achtergrond onderzoeksvraag 1

Achtergrond onderzoeksvraag 1 Achtergrond onderzoeksvraag 1 1. Kerncurriculum en keuzedelen voor school en leerling Wij pleiten voor een vaste basis van kennis en vaardigheden die zich beperkt tot datgene wat alle leerlingen ten minste

Nadere informatie

Ouderavond Handel en administratie

Ouderavond Handel en administratie Ouderavond Handel en administratie Mentoren B4H: Muriël Sleeswijk Jose Visser Rien ter Beek Mentoren K4H: Brenda Koster Dennis Zoomers Mentoren K4H: Maria Muelink Harmen Hecker Ouderavond Handel en administratie

Nadere informatie

Welzijn Breed (Onderwijsassistent)

Welzijn Breed (Onderwijsassistent) Crebo Duur Niveau Leerweg Start Locatie(s) 25485 3 jaar Niveau 4 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus Auditorium, Elst Onze opleidingen in Elst kenmerken zich door kleinschaligheid en persoonlijk contact.

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE NOTENKRAKER

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE NOTENKRAKER RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE NOTENKRAKER School : De Notenkraker Plaats : Hoogvliet Rotterdam BRIN-nummer : 19DQ Onderzoeksnummer : 91582 Datum schoolbezoek : 19 december 2006 Datum vaststelling : 6

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Beukenrode Onderwijs

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Beukenrode Onderwijs VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Beukenrode Onderwijs Plaats : Doorn BRIN nummer : 02RM OKE 01 VSO Onderzoeksnummer : 281988 Datum onderzoek : 19 maart 2015 Datum vaststelling : 26 mei 2015 Pagina 2 van 10

Nadere informatie

Medewerker human resource management (HRM)

Medewerker human resource management (HRM) Crebo Duur Niveau Leerweg Start Locatie(s) 25146 3 jaar Niveau 4 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus Utrechtsestraat, Arnhem DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE Als medewerker HRM houd je je bezig met personeelsaangelegenheden.

Nadere informatie

Rekenen en gecijferdheid in het MBO

Rekenen en gecijferdheid in het MBO Rekenen en gecijferdheid in het MBO Waarom, wat en hoe? Landelijke bijeenkomst Clusters Zorg & AG, Welzijn, Cultuur en Onderwijs Beelden van rekenen Trends Taal en Rekenen Eind 20 e eeuw Verbreding onderwijsprogramma

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE WITTE SCHOOL. : De Witte School : Noordwijk-Binnen BRIN-nummer : 09DT Onderzoeksnummer : 79688

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE WITTE SCHOOL. : De Witte School : Noordwijk-Binnen BRIN-nummer : 09DT Onderzoeksnummer : 79688 RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE WITTE SCHOOL School : De Witte School Plaats : Noordwijk-Binnen BRIN-nummer : 09DT Onderzoeksnummer : 79688 Datum schoolbezoek : 18 mei 2006 Datum vaststelling : 15 februari

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Luzac College Bergen op Zoom afdelingen havo en vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Luzac College Bergen op Zoom afdelingen havo en vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Luzac College Bergen op Zoom afdelingen havo en vwo Plaats : Bergen op Zoom BRIN-nummer : 30DJ Onderzoek uitgevoerd op : 1 december 2010 Documentnummer : 3046690

Nadere informatie

Het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

Het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Jan van Hilten Vernieuwing beroepsgerichte programma s vmbo Structuur Kern-, Profiel-, Keuzeprogramma

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT School : Basisschool De Lockaert Plaats : Oss BRIN-nummer : 00CD Onderzoeksnummer : 63530 Datum schoolbezoek : 16 december 2005 Datum vaststelling :

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN DE STAAT VAN HET ONDERWIJS 2016/2017. Leeuwarder Lyceum HAVO

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN DE STAAT VAN HET ONDERWIJS 2016/2017. Leeuwarder Lyceum HAVO KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN DE STAAT VAN HET ONDERWIJS 2016/2017 Leeuwarder Lyceum HAVO Plaats : Leeuwarden BRIN nummer : 20DL C1 BRIN nummer : 20DL 00 HAVO Onderzoeksnummer : 290775 Datum onderzoek

Nadere informatie

Presentatie. Rico Vervoorn, MBO Raad Amieke de Rapper, Friesland College

Presentatie. Rico Vervoorn, MBO Raad Amieke de Rapper, Friesland College Presentatie 3 scenario s voor breed opleiden 5 redenen om breed op te leiden 5 tips om breed op te leiden Breder dan breed Opleiding Dienstverlening Friesland College Voorbereiding Leereenheden Structuur

Nadere informatie

Werkgroep resultaten en opbrengsten

Werkgroep resultaten en opbrengsten Werkgroep resultaten en opbrengsten Domein INK: Resultaten en opbrengsten Thema: Leeropbrengsten Prestatie-indicator: Niveau Leeropbrengsten, niveau 80% van de haalt minimaal zijn uitstroomprofiel en uitstroomniveau.

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van Jenaplan basisschool De Sterrenkring. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

De nieuwe naam voor ZML Noordoost Brabant

De nieuwe naam voor ZML Noordoost Brabant De nieuwe naam voor ZML Noordoost Brabant Beter voor nu, beter voor later Niet alle kinderen in deze wereld vinden even makkelijk hun weg. Deze kinderen hebben extra begeleiding en zorg nodig om hun eigen

Nadere informatie

Referentieniveaus Nederlandse taal

Referentieniveaus Nederlandse taal Referentieniveaus Nederlandse taal Congres ThiemeMeulenhoff Ede 2 februari 2012 Zorg over taal en rekenen Pabo-studenten: onvoldoende taal- en rekenvaardig Internationale onderzoeken: voorzichtige neerwaartse

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek Primair Onderwijs bij. Basisschool De Pelikaan

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek Primair Onderwijs bij. Basisschool De Pelikaan RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek Primair Onderwijs bij Basisschool De Pelikaan Plaats : Kralendijk, Bonaire BRIN-nummer : 28PW Datum schoolbezoek : 16 oktober 2014 Rapport vastgesteld te Tilburg

Nadere informatie

Smartphone of tablet? Open de browser en ga naar:

Smartphone of tablet? Open de browser en ga naar: Smartphone of tablet? Open de browser en ga naar: http://etc.ch/vkrr Toetsen van de Toekomst Saskia Wools manager prototyping, Cito Agenda Onderwijs 2032 Hoger Onderwijs in 2032 Q&A Smartphone of tablet?

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Op De Hoeksteen

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Op De Hoeksteen RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Op De Hoeksteen Plaats : Hasselt BRIN-nummer : 03RD Onderzoeksnummer : 124138 Datum schoolbezoek : 31 oktober 2011 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij cbs "Eben Haëzer"

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij cbs Eben Haëzer RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij cbs "Eben Haëzer" Plaats : Rhenen BRIN-nummer : 06FI Onderzoeksnummer : 126124 Datum schoolbezoek : 8 mei Rapport vastgesteld te Tilburg

Nadere informatie

Carbooncollege Rombouts, afdeling vwo en havo Brunssum

Carbooncollege Rombouts, afdeling vwo en havo Brunssum RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK KWALITEITSVERBETERING Carbooncollege Rombouts, afdeling vwo en havo Brunssum Plaats: Brunssum BRIN-nummer: 18DO-0 Arrangementsnummer: 185757 (havo), 185758 (vwo) Onderzoek

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE KNOTWILG. : Basisschool De Knotwilg : Amsterdam Zuidoost BRIN-nummer : 13CN Onderzoeksnummer : 79611

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE KNOTWILG. : Basisschool De Knotwilg : Amsterdam Zuidoost BRIN-nummer : 13CN Onderzoeksnummer : 79611 RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE KNOTWILG School : Basisschool De Knotwilg Plaats : Amsterdam Zuidoost BRIN-nummer : 13CN Onderzoeksnummer : 79611 Datum schoolbezoek : 6 juli 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN

RAPPORT VAN BEVINDINGEN RAPPORT VAN BEVINDINGEN School: De Dorpsakker Plaats : Assendelft BRIN-nummer : 18MG Naam verantwoordelijk inspecteur: mevrouw Y. Schuur Datum uitvoering onderzoek : 27 maart 2008 Datum conceptrapport

Nadere informatie

Jaarverslag toetsing en examinering 2012 College voor Gezondheidszorg en Uiterlijke Verzorging

Jaarverslag toetsing en examinering 2012 College voor Gezondheidszorg en Uiterlijke Verzorging Jaarverslag toetsing en examinering 212 College voor Gezondheidszorg en Uiterlijke Verzorging Scalda/ College voor gezondheidszorg en uiterlijke verzorging (kenmerk: 1314-zorg-exc-3638) Goes, Januari 213

Nadere informatie

Van der Capellen Scholengemeenschap De Zeven Linden

Van der Capellen Scholengemeenschap De Zeven Linden RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING Van der Capellen Scholengemeenschap De Zeven Linden Afdeling vmbo-gt Plaats: BRIN-nummer: Dedemsvaart 17BZ-4 Onderzoek uitgevoerd op: 8 oktober

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK : p.c.b.s. De Burcht

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK : p.c.b.s. De Burcht RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK p.c.b.s. De Burcht School : p.c.b.s. De Burcht Plaats : Spijk BRIN-nummer : 08AS Onderzoeksnummer : 55707 Uitvoerend inspecteur : Mw. dr. G.J. Reezigt Datum schoolbezoek : 11

Nadere informatie

Voor het beoordelen en het becijferen van de modules en projecten wordt door de docenten een scoringsformulier van competenties ingevuld.

Voor het beoordelen en het becijferen van de modules en projecten wordt door de docenten een scoringsformulier van competenties ingevuld. PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Vak: Innovatieve Techniek Inleiding Innovatieve Techniek is een vak waarbij je een brede oriëntatie op techniek krijgen. Je werkt in de vorm van modules en projecten,

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek Primair Onderwijs bij. de Golden Rock School

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek Primair Onderwijs bij. de Golden Rock School RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek Primair Onderwijs bij de Golden Rock School Plaats : St. Eustatius BRIN-nummer : 30HL Datum schoolbezoek : 7 oktober 2014 Rapport vastgesteld te Tilburg op 1

Nadere informatie

BIJLAGE 1 INDICATOREN EN STREEFWAARDEN OJSP SINT MAARTEN

BIJLAGE 1 INDICATOREN EN STREEFWAARDEN OJSP SINT MAARTEN BIJLAGE 1 INDICATOREN EN STREEFWAARDEN OJSP SINT MAARTEN Indicatoren bij DOELSTELLINGEN OJSP één-meting 1. Terugdringen van de schooluitval Het aandeel van leerlingen dat gedurende het schooljaar de school

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. bs De Vrijheit

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. bs De Vrijheit RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij bs De Vrijheit Plaats : Wijk aan Zee BRIN-nummer : 03QL Onderzoeksnummer : 120651 Datum schoolbezoek : 29 november 2010 Rapport vastgesteld te kantoor Groningen

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK HET DRIELUIK. BRIN-nummer : 27XJ Onderzoeksnummer : 88304

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK HET DRIELUIK. BRIN-nummer : 27XJ Onderzoeksnummer : 88304 RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK HET DRIELUIK School : Het Drieluik Plaats : Almere BRIN-nummer : 27XJ Onderzoeksnummer : 88304 Datum schoolbezoek : 9 november 2006 Datum vaststelling : 26 februari 2007 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij c.b.s. De Bron. : Nieuw-Amsterdam

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij c.b.s. De Bron. : Nieuw-Amsterdam RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij c.b.s. De Bron Plaats : Nieuw-Amsterdam BRIN-nummer : 03RZ Onderzoeksnummer : 121204 Datum schoolbezoek : 11 januari Datum vaststelling :

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK ISLAMITISCHE BASISSCHOOL 'IKRA'

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK ISLAMITISCHE BASISSCHOOL 'IKRA' RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK ISLAMITISCHE BASISSCHOOL 'IKRA' School : islamitische basisschool 'Ikra' Plaats : Dordrecht BRIN-nummer : 27YJ Onderzoeksnummer : 69231 Datum schoolbezoek : 16 november 2005

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus EA..DEN HAAG

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus EA..DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Voortgezet onderwijs & Middelbaar beroepsonderwijs Rijnstraat 50 Den

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS "VLEUTERWEIDE"

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS VLEUTERWEIDE RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS "VLEUTERWEIDE" School : obs "Vleuterweide" Plaats : Vleuten BRIN-nummer : 27YF Onderzoeksnummer : 80394 Datum schoolbezoek : 24 augustus 2006 Datum vaststelling : 10 november

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL JAN LIGTHART

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL JAN LIGTHART RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL JAN LIGTHART School : basisschool Jan Ligthart Plaats : Veldhoven BRIN-nummer : 04QT Onderzoeksnummer : 90162 Datum schoolbezoek : 17 januari 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Willem de Zwijger College, afdeling vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Willem de Zwijger College, afdeling vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING Willem de Zwijger College, afdeling vwo Plaats: Papendrecht BRIN-nummer: 20AE-0 Arrangementsnummer: 187799 Onderzoek uitgevoerd op: 9 en 11

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij PC Basisschool Samen Op Weg. : Alphen aan den Rijn

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij PC Basisschool Samen Op Weg. : Alphen aan den Rijn RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij PC Basisschool Samen Op Weg Plaats : Alphen aan den Rijn BRIN-nummer : 15JS Onderzoeksnummer : 126159 Datum schoolbezoek : 14 mei 2012 Rapport

Nadere informatie

September Ouder-informatieavond Klas 3 Basisberoepsgerichte Leerweg

September Ouder-informatieavond Klas 3 Basisberoepsgerichte Leerweg September 2015 Ouder-informatieavond Klas 3 Basisberoepsgerichte Leerweg Informatie over: - Loopbaan Orientatie klas 3 + 4 Keuzes op school en vervolgopleiding - Het examenprogramma klas 3 + Overgangsnormen

Nadere informatie

BIJLAGE 4 RESULTATEN DOELSTELLINGEN PER SCHOOLBESTUUR

BIJLAGE 4 RESULTATEN DOELSTELLINGEN PER SCHOOLBESTUUR BIJLAGE 4 RESULTATEN DOELSTELLINGEN PER SCHOOLBESTUUR Tabel: Informatievoorziening # scholen voor de VSBO per schoolbestuur # VSBO # scholen waarvan GEEN Bijlage 4D Doelstelling : schooluitval Dekkingsgraad

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hoeksteen

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hoeksteen RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hoeksteen Plaats : Groenlo BRIN-nummer : 04RJ Onderzoeksnummer : 126685 Datum schoolbezoek : 25 juni 2012 Datum vaststelling

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Leisure & Hospitality Assistant 94110 Niveau 2 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit

Nadere informatie

1.KLACHTEN 1.1. KWALITEIT VAN WERKEN:

1.KLACHTEN 1.1. KWALITEIT VAN WERKEN: 1.KLACHTEN 1.1. KWALITEIT VAN WERKEN: Ondanks het feit dat de School voor Educatie en Inburgering kwaliteit wil leveren, kan het zijn dat de cliënt niet tevreden is over de geleverde dienstverlening. De

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE VLIER

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE VLIER RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE VLIER School : Basisschool De Vlier Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 07SY Onderzoeksnummer : 94758 Datum schoolbezoek : 24 mei 2007 Datum vaststelling : 29

Nadere informatie

Datum Betreft Adviesaanvraag flexibilisering van toetsing en examinering in primair en voortgezet onderwijs.

Datum Betreft Adviesaanvraag flexibilisering van toetsing en examinering in primair en voortgezet onderwijs. >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de voorzitter van de Onderwijsraad Voortgezet Onderwijs IPC 2650 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Datum Betreft

Nadere informatie

Organisatie van CGO. Follow up MT Groen Proeven. Ede Cees de Jong

Organisatie van CGO. Follow up MT Groen Proeven. Ede Cees de Jong Organisatie van CGO Follow up MT Groen Proeven Cees de Jong Ede 03-02-2011 voorstellen Cees de Jong adviesgroep Groen CPS betrokken bij o.a.: Invoeren CGO VMBO, MBO en HBO Groen Secretaris Vereniging Buitengewoon

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2015-2017. Vak: Verzorging

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2015-2017. Vak: Verzorging PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2015-2017 Vak: Verzorging Het vak verzorging bereidt je voor op dienstverlenende en verzorgende beroepen. Het werken met mensen staat centraal. Je werkt aan zowel praktijk-

Nadere informatie

Onderwijs en zorg op maat. VMBO Basis & Kader met LWOO

Onderwijs en zorg op maat. VMBO Basis & Kader met LWOO Onderwijs en zorg op maat VMBO Basis & Kader met LWOO Leerlingen met extra of speciale ondersteuningsbehoeften kunnen bij ons terecht. We gaan uit van de mogelijkheden die elk kind bezit. Iedersland College

Nadere informatie

Kleine school, grote toekomst!

Kleine school, grote toekomst! Christelijke school voor mavo en onderbouw mavo/havo Kleine school, grote toekomst! Informatie voor ouders Schooljaar 2015-2016 De SAV: kleine school, grote toekomst De SAV is een open christelijke school

Nadere informatie

Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo

Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo Ook in het vmbo is er sprake van onderwijsvernieuwing. De meest in het oog springende vernieuwing is de introductie van een kern, profiel en (meerdere) keuzes. De

Nadere informatie

SCHOOLPLAN

SCHOOLPLAN SCHOOLPLAN 2015 2016 Onderwijs en zorg Op locatie Brandenberg wordt onderwijs aangeboden voor alle leerwegen van het VMBO inclusief LWOO leerjaar 1 t/m leerjaar 4. Locatie Brandenberg heeft in schooljaar

Nadere informatie

RAPPORT ONAANGEKONDIGD KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL DE MIJLPAAL

RAPPORT ONAANGEKONDIGD KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL DE MIJLPAAL RAPPORT ONAANGEKONDIGD KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL DE MIJLPAAL School : Basisschool De Mijlpaal Plaats : Amsterdam BRIN-nummer : 24AM Onderzoeksnummer : 92702 Datum schoolbezoek : 22 februari 2007

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. : De Toermalijn. Onderzoeksnummer :

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. : De Toermalijn. Onderzoeksnummer : RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK School : De Toermalijn Plaats : Arnhem BRIN-nummer : 15XH Onderzoeksnummer : 104068 Datum schoolbezoek : 18 maart 2008 Concept datum : 21 mei 2008 Datum vaststelling

Nadere informatie

Jenaplan Christelijke Basisschool De Troubadour Elden

Jenaplan Christelijke Basisschool De Troubadour Elden SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Jenaplan Christelijke Basisschool De Troubadour Elden 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van : Jenaplan Christelijke Basisschool

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING. Media College, afdeling vmbo-g/t

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING. Media College, afdeling vmbo-g/t RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING Media College, afdeling vmbo-g/t Plaats: : Den Haag BRIN-nummer : 20MJ-2 Onderzoeksnummer : 121697 Onderzoek uitgevoerd op : 13 januari 2011

Nadere informatie

Servicedocument urennormen van de Wet BIG en WEB

Servicedocument urennormen van de Wet BIG en WEB Servicedocument urennormen van de Wet BIG en WEB Dit document is opgesteld door: Het Ministerie van OCW, het Ministerie van VWS en de MBO Raad in samenwerking met de Inspectie van het Onderwijs en JOB.

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK C.B.S. DE WEL. : c.b.s. De Wel : Broeksterwoude BRIN-nummer : 06TC Onderzoeksnummer : 93403

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK C.B.S. DE WEL. : c.b.s. De Wel : Broeksterwoude BRIN-nummer : 06TC Onderzoeksnummer : 93403 RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK C.B.S. DE WEL School : c.b.s. De Wel Plaats : Broeksterwoude BRIN-nummer : 06TC Onderzoeksnummer : 93403 Datum schoolbezoek : 11 juni 2007 Datum vaststelling : 23 augustus 2007

Nadere informatie