Taalbeleidsplan Sisa Kinderopvang Kinderdagverblijven en Peuterspeelplaatsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Taalbeleidsplan Sisa Kinderopvang Kinderdagverblijven en Peuterspeelplaatsen"

Transcriptie

1 1 Taalbeleidsplan Sisa Kinderopvang Kinderdagverblijven en Peuterspeelplaatsen

2 2 Voorwoord Door middel van dit taalbeleidsplan wordt zichtbaar hoe onze voorschoolse voorzieningen bijdragen aan de taalontwikkeling van jonge kinderen. Om goed te kunnen te kunnen functioneren in de samenleving en voor het leren op de basisschool is een goede taalontwikkeling van essentieel belang. De basis voor de ontwikkeling van de taal ligt in de eerste 6 jaar van een kind. Peuterspeelzalen en kinderdagverblijven hebben daarom een belangrijke rol in de taalontwikkeling van de kinderen die de opvang bezoeken. In dit taalbeleid staan omschreven: Doelen en uitgangspunten van het taalbeleid van Sisa Kinderopvang Visie met betrekking tot voor- en vroegschoolse educatie en meertalig opvoeden Hoe er in de dagelijkse praktijk gewerkt wordt aan taalontwikkeling. Een taalbeleidsplan is geen statisch geheel, maar aan veranderingen onderhevig. Als ontwikkelingen in de omgeving van ons werk (bijv. veranderende wet- en regelgeving) of ontwikkelingen in de praktijk daartoe aanleiding geven, wordt het beleidsplan aangepast.

3 3 Inhoudsopgave 1.Taalbeleid 2. Voor- en vroegschoolse educatie 3. Meertalig opvoeden 4. De taalpraktijk Bijlage 1: informatie voor stagiaires

4 4 1.Taalbeleid Sisa Kinderopvang wil kinderen kansen op ontwikkeling bieden. Een goede taal ontwikkeling is daar een onderdeel van. Doelen van ons taalbeleid zijn: Een brede taalstimulering; Volgen en signaleren van taalontwikkeling; Bijdragen aan een doorgaande lijn van taalontwikkeling. Brede taalstimulering Taal is meer dan alleen gesproken taal. Een jong kind drukt zich nog uit in 100 talen. In de eerste plaats door lichaamstaal. In de tweede plaats door middel van creatieve talen zoals: drama, creativiteit, muziek, fantasie en spel. In de derde plaats door middel van gesproken taal. Bij Sisa Kinderopvang vinden we het belangrijk om taal breed te stimuleren en oog te hebben voor de 100 talen van een kind. Op onze locaties is volop ruimte en gelegenheid voor kinderen om zich in al deze talen uit te drukken. Inrichting, materialen en activiteiten zijn hulpmiddelen om de kinderen uitdagingen te bieden op het gebied van taal, evenals de interactie met leeftijdsgenootjes en volwassenen. Volgen en signaleren van taalontwikkeling Ieder kind wordt bij Sisa Kinderopvang in zijn taalontwikkeling gevolgd. Als we signaleren dat de taalontwikkeling anders dan gemiddeld verloopt, wordt er actie ondernomen. Door middel van: extra begeleiding aan taalzwakke kinderen maar ook door andere organisaties in te schakelen als dat nodig is. Een kind zal zijn taal pas ontwikkelen als hij zich veilig en vertrouwd voelt. Vanuit een veilige basis zal een kind de wereld om zich heen gaan ontdekken. Uit de non-verbale communicatie van een kind kunnen we opmaken of hij zich veilig en vertrouwd voelt. We letten op deze signalen van welbevinden. Doorgaande lijn taalontwikkeling We staan niet alleen in het stimuleren van taalontwikkeling van kinderen. Ook ouders en andere organisaties zoals consultatiebureaus basisscholen en bibliotheken houden zich hier mee bezig. Een doorgaande lijn in stimulering van taalontwikkeling is in het belang van het kind. Een goede samenwerking met ouders en andere organisatie zorgen voor deze doorgaande lijn. Uitgangspunten taalbeleid Het kind ontwikkelt zich: in eigen tempo; op eigen wijze; naar eigen aard en aanleg; op grond van de eigen sociaal economische achtergrond; op grond van de eigen ervaringen.

5 5. Aanvulling op de thuissituatie In de eerste plaats zijn ouders de taalopvoeders van hun kind. De voorzieningen bij Sisa Kinderopvang sluiten hierop aan en bieden taalmogelijkheden die thuis niet of in mindere mate aanwezig zijn, zoals: De mogelijkheid om taal te leren door de interactie met leeftijdsgenootjes; De mogelijkheid voor allochtone of taalzwakke kinderen om gebruik te maken van een voorziening, die werkt met een programma voor Voor- en Vroegschoolse Educatie, een taal stimulerend programma; De mogelijkheid om gebruik te maken van een meertalige voorziening (Fries/Nederlands)

6 6 2. Voor- en vroegschoolse educatie De taalontwikkeling tussen 0 en 4 jaar is belangrijk voor het latere leren op de basisschool. In deze periode wordt de basis gelegd voor de taalontwikkeling. De overheid stimuleert om die reden kinderdagverblijven en peuterspeelzalen om meer gebruik te maken van speciale programma s voor voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Deze programma s starten bij de dreumes- en peuterleeftijd en worden voortgezet in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het betreft doorlopende programma s, waarbij wordt ingespeeld op alles wat er in de klas gebeurt. Visie Op onze locaties wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van erkende VVE programma s. Erkende VVE programma s zijn o.a. : Piramide, Kaleidoscoop, KO-totaal en Speelplezier. Er worden bij Sisa Kinderopvang meerdere van deze programma s gebruikt, dit is afhankelijk van in welke regio een locatie is gevestigd. Vaak zijn er afspraken gemaakt met basisscholen of met betreffende gemeentes. De VVE programma s zijn gericht op meerdere ontwikkelingsgebieden: taalontwikkeling denkontwikkeling en rekenen, motorische- en creatieve ontwikkeling en persoonlijke en sociaalemotionele ontwikkeling. Bij Sisa Kinderopvang wordt op een aantal kinderdagverblijflocaties gewerkt met Uk & Puk en op peuterspeelzalen met Puk & Ko. Dit zijn programma s voor kinderen van 0 tot 4 jaar waarbij spelen en het aanleren van nieuwe vaardigheden centraal staan.. De activiteiten van Uk & Puk en Puk en Ko stimuleren de spraak- en taalvaardigheid, de sociaal-emotionele vaardigheden en motorische en zintuiglijke vaardigheden. De activiteiten van Uk & Puk en Puk en Ko stimuleren de spraak- en taalvaardigheid, de sociaalemotionele vaardigheden en de Ook geven deze programma s de eerste rekenprikkels Uk en Puk werkt aan de doorgaande ontwikkelingslijnen voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Peuters groeien hiermee vanzelf naar groep 1. Zo is er onder andere het activiteitenthema: ik ga naar de basisschool opgenomen in het programma. Puk & Ko richt zich op de brede ontwikkeling van peuters. Spreken, luisteren en uitbreiding van de woordenschat staan hierbij voorop, maar er is ook aandacht voor sociaal communicatieve vaardigheden en een eerste oriëntatie op rekenen. Puk & Ko is te gebruiken op alle peuterspeelzalen. Het programma houdt rekening met verschillen in de (taal) ontwikkeling binnen een groep, waardoor de uitgave niet alleen geschikt is voor peuters met een taalachterstand maar taalvaardige peuters ook voldoende uitdaging krijgen. Puk en Ko is ook prima inzetbaar in meertalige groepen. Sânglês voor meertalige peuterspeelzalen Sânglês is een totaalprogramma dat gebruikt kan worden op peuterspeelzalen en ook op kinderdagverblijven om structureel aandacht te geven aan de Friese taal. Het kan worden vergeleken met de Nederlandse totaalprogramma s voor VVE, zoals Ko Totaal. In tien thema s wordt de kinderen zoveel mogelijk verscheidenheid geboden zodat de brede ontwikkeling gestimuleerd wordt. Aandacht is er bij alle thema s voor taalontwikkeling, maar ook voor spelen, motoriek en creatieve, sociale en emotionele ontwikkeling. Bij alle thema s is er verdiepingsmateriaal ontwikkeld, zoals puzzels, memorie en vertelplaten en boekjes.

7 7 Uitgangspunten voor deze VVE programma s zijn het Pedagogisch Kader Kindercentra 0 tot 4 jaar en de taallijn in de kinderopvang. Uitgeverij Zwijsen en de CED-groep zijn verantwoordelijk voor de uitgaven. 3. Meertalig opvoeden Visie op meertalig opvoeden Tot aan het 6 e jaar leert een kind naast zijn moedertaal gemakkelijk ook andere talen. Een meertalige opvoeding heeft meerwaarde voor de taalontwikkeling van kinderen op het gebied van: Taalgevoeligheid Een kind dat meertalig is opgevoed leert sneller een derde en een volgende taal. Het voordeel van jong beginnen met meertaligheid is, dat een kind meer tijd heeft om zich talig te ontwikkelen. Een kind leert zijn talen spelenderwijs. Sociale vaardigheden Een kind dat in meertalige situaties wordt opgevoed ziet zijn eigen cultuur minder snel als de norm en leert zich daardoor beter te verplaatsen in anderen. Cognitieve vaardigheden Door dat een kind in aanraking komt met meer talen leert het abstracter te denken omdat hij de inhoud kan scheiden van de vorm. B.v.: een stikelbaarch is hetzelfde als een egel Daar waar mogelijk, worden locaties meertalig ingericht, door bijvoorbeeld teksten zowel in het Nederlands als in het Fries op te hangen. Certificering meertaligheid Voorschoolse voorzieningen in Friesland kunnen deelnemen aan een certificeringstraject voor meertaligheid. Dit traject omvat drie fasen. Tijdens dit certificeringstraject wordt de betreffende locatie ondersteund door het Sintrum Frysktalige Berne-opfang (SFBO). Zij helpen peuterleidsters en pedagogisch medewerkers bij het vormgeven van taalbeleid en bij het uitvoeren in de praktijk. Peuterspeelzalen en kinderdagverblijven worden door het SFBO bezocht om te helpen bij het creëren van een taalrijke omgeving en een pedagogisch taalklimaat voor kinderen. Daarbij wordt consequent met de talen omgegaan: één persoon één taal. De voorschoolse periode kent voor de inrichting van het meertalig taalbeleid een viertal uitgangspunten: Consequent taalgebruik; In een tweetalige omgeving is het belangrijk dat kinderen concrete handvaten krijgen om de twee talen van elkaar te scheiden. Het taalgebruik is gekoppeld aan personen. Voor de kinderen is dit duidelijk en leidsters en pedagogisch medewerkers hoeven niet steeds te schakelen tussen meerdere talen Nadruk op het gebruik van het Fries: Het Fries is maatschappelijk gezien de minderheidstaal en komt veel minder aan bod in de media. Sociaal gezien kent het Fries een lagere status. Daarnaast hebben l ouders vaak geen onderwijs genoten in het Fries. Friestalige kinderen lopen hierdoor het risico dat hun moedertaal te weinig en te eenzijdig wordt aangeboden terwijl de kinderen ook onvoldoende stimulans ervaren om deze goed te ontwikkelen. Nederlandstalige kinderen krijgen veelal een breder en groter aanbod in de moedertaal maar daarentegen weer een zeer beperkt aanbod in de tweede taal. Het creëren van een taalrijke omgeving met veel aandacht voor mondelinge interactie tussen en met kinderen

8 8 De ontwikkeling van communicatieve vaardigheden vormen een belangrijk onderdeel van het Pedagogisch beleidsplan van de organisatie. Door het aanbieden van twee talen leren kinderen zich uit te drukken in zowel het Nederlands als het Fries waardoor communicatieve vaardigheden breder worden ontwikkeld. Het uitdragen van de meerwaarde van meertaligheid naar de kinderen en de ouders. Door een positieve houding en deskundig advies ten aanzien van het gebruik van beide talen van de peuterleidsters en de pedagogisch medewerkers wordt het vertrouwen van ouders en kinderen in de meertalige opvoeding vergroot. Dit heeft een positief effect op de taalontwikkeling van de kinderen. Door het meertalig opvoeden op het kinderdagverblijf willen we het volgende bereiken: Alle kinderen hebben een goede basis in hun moedertaal en ervaren dat deze moedertaal belangrijk is; Nederlandstalige en anderstalige kinderen verstaan Fries. Friestalige kinderen verstaan Nederlands Nederlandstalige kinderen zijn gestimuleerd om het Fries te oefenen, zodat het actieve gebruik van die taal op de basisschool verder kan worden uitgebreid. Friestalige kinderen gebruiken tegen de tijd dat zij het kinderdagverblijf verlaten in bepaalde situaties het Nederlands Kinderen uit tweetalige gezinnen ontwikkelen zich gelijkwaardig tweetalig. Bij dit traject worden de ouders ook betrokken. Het SFBO verstrekt informatie en verzorgt ouderavonden over meertaligheid en het belang van taalbeleid en taalaanbod. Er is een onafhankelijke visitatiecommissie die de locaties beoordeelt op de uitvoering van het beleid. Wanneer dit aan de orde is, komt de organisatie in aanmerking voor een certificaat voor peuterspeelzaal of kinderdagverblijf voor meertalige ontwikkeling en een subsidie van 2250 van de Provincie Friesland. 4. De taalpraktijk Door gebruik te maken van de speelomgeving, de groep, de peuterleidster en de pedagogisch medewerker, wordt er gezorgd voor een brede taalontwikkeling. Bij de aankleding van de ruimte wordt er gebruik gemaakt van mooie, kleurrijke praatplaten, bijvoorbeeld van Tomke, Uk & Puk of Puk&Ko.Platen worden per thema gewisseld en zorgen voor steeds nieuwe taaluitdagingen. Materialen in de verschillende hoeken nodigen uit tot ontdekken en communiceren, bijvoorbeeld de huishoek met poppen en servies, het keukentje, de ontdektafel of de leeshoek met mooie prentenboeken. Activiteiten, zoals liedjes zingen, versjes opzeggen, voorlezen en vertellen door middel van prentenboeken stimuleren de passieve en actieve taalontwikkeling. Vooral creatieve en expressieve activiteiten nodigen uit om gebruik te maken van de 100 talen die ieder kind tot zijn beschikking heeft. Ook taalstimulerende programma s of methoden worden ingezet om de taal te stimuleren. Taal in de groep Kinderen leren veel van elkaar, ook talig. De inrichting van de ruimte in hoeken, zorgt voor spel in kleine groepen, waardoor er meer mogelijkheden zijn voor onderlinge communicatie. Omdat peuters materialen moeten delen, leren ze onderling te communiceren, ruzies op te lossen en te onderhandelen. De kinderen worden gestimuleerd om naar elkaar te luisteren en van elkaar te leren. Taal en de peuterleidster/pedagogisch medewerkers

9 9 De medewerkers gebruiken de hele dag door taal. Ze benoemen alles wat een kind doet, hoort, ziet en wat zij zelf doen, horen en zien. Ze ondersteunen gesproken taal met gebaren en mimiek, zodat de informatie via verschillende zintuigen binnenkomt. Ook herhalen de medewerkers begrippen, zodat kinderen zich die begrippen eigen kunnen maken. Ze voegen nieuwe begrippen toe, zodat de woordenschat van kinderen steeds uitgebreid wordt. Door open vragen te stellen, doen ze een actief beroep op de taal en het denken van de kinderen. Ze maken bewust gebruik van meertaligheid. Volgen van taalontwikkeling In het dagelijkse gebeuren letten de medewerkers op de lichaamstaal en het gedrag van de kinderen. Daaruit maken zij op, of een kind zich veilig en vertrouwd voelt op de groep en of er dus voldoende basis is voor talige ontwikkeling. Door vergelijking van de taalontwikkeling van ieder kind met die van de andere kinderen, weten de medewerkers welke kinderen het gemiddeld, onder gemiddeld en boven gemiddeld doen qua taalontwikkeling. Ouders en taalontwikkeling Afstemming met ouders over de taalontwikkeling van de kinderen vindt plaats tijdens gesprekjes bij halen en brengen, het tien minuten gesprek of een ouderavond. Om voorlezen thuis te promoten doen onze locaties mee aan de Nationale Voorleesweken (b.v. tijdens het voorleesontbijt) en de Kinderboekenweek. Informatievoorziening op het gebied van taalontwikkeling, gebeurt door folders over taalontwikkeling en over de meerwaarde van meertalige opvoeding. Samenwerking en afstemming met betrekking tot de taal Signalen van problemen of achterstanden in de spraak/taalontwikkeling worden meegenomen in de contacten met de jeugdgezondheidszorg of basisscholen. Daarnaast zorgen we voor doorverwijzing naar andere instanties, zoals logopediste, VTO-vroeghulp of het Centrum voor Jeugd en Gezin.

10 10 Bijlage 1 Informatie voor stagiaires t.a.v. het taalbeleid binnen Sisa Kinderopvang Wij willen onze stagiaires graag betrekken bij ons taalbeleid. We vragen jullie bewust één taal te kiezen en die op het kinderdagverblijf zo consequent mogelijk te gebruiken. Meestal is het handig de taal te kiezen die je thuis ook spreekt. Fries of Nederlands, het is allebei prima, zolang je de talen maar niet door elkaar gebruikt. Omdat kinderen op personen gericht zijn, voelt dit voor hen heel natuurlijk aan: Een taal hoort gewoon bij een persoon. Als je op een bepaald moment het gevoel hebt dat je écht even moet overschakelen op de moedertaal van een kind kan dat natuurlijk, maar doe dit bij uitzondering. Als volwassenen denken we vaak dat een Fries kind geen Nederlands verstaat, en een Nederlands kind geen Fries. Kinderen zijn echter heel flexibel in taal en pikken spelenderwijs een "vreemde" taal heel snel op. Verder willen we je de volgende tips meegeven: Spreek veel tegen en mét de kinderen. Gebruik taal in de dagelijkse rituelen, bij het eten, bij het spelen. Benoem de handelingen van jezelf en de kinderen. Noem dingen bij hun naam. Zeg niet "Zet dat daar maar op", maar "Zet het kopje maar op het aanrecht ; Geef geen korte opdrachten "Jas aan, maar leid een kind door de handelingen. "Doe je jas maar aan, handje in de ene mouw, handje in de andere mouw, rits dicht, zo, lekker warm. Kijk, ik heb ook een rits, die moet ook dicht. Klaar, nu naar buiten"; Gebruik bij oudere peuters veel open vragen "Wat zou er nu gebeuren?" en "Wat zou poes nu doen?"; Heel effectief zijn probleempjes: Hoe moet dat nou? De variaties zijn eindeloos: Het boek staat te hoog, het lijmpotje zit dicht, de tekening blijft niet hangen. Laat de kinderen met een oplossing komen en ga hierop in; Verbeter niet nadrukkelijk. Niet als een kind een woord verkeerd uitspreekt, of een verkeerd woord gebruikt. Ook niet als een kind Fries en Nederlands door elkaar gebruikt. Deze "fouten" horen bij het taalontwikkelingsproces. Blijf gewoon zelf het goede voorbeeld geven Mag ik op stoel? Ja hoor, ga maar op de stoel zitten. Gebruik zelf je taal dus ook goed!; Een kind communiceert maar voor 20% met taal, de rest is non-verbaal. Sfeer, toon, gezichtsuitdrukking, gebaren, duidelijke regels en rituelen zijn héél belangrijk. Maak hier gebruik van (met name ook als je denkt dat een kind je niet begrijpt); Wees vindingrijk als je een kind niet verstaat (bijv. omdat het onduidelijk spreekt of omdat het een buitenlandse taal spreekt). Zeg niet: ik versta je niet (dit kan heel frustrerend zijn voor een kind) maar bijvoorbeeld "Laat maar even zien" of "Zal ik je helpen, wat moet ik doen?" Bevestig zoveel mogelijk (positief); Herhaal, als een kind iets benoemt, het voorwerp of de handeling in je eigen taal. Kind: "Varken". Pedagogisch medewerker/peuterleidster: "Ja, goed, dat is : in baarch. (of andersom). Veel succes!

TALEN JE LEVEN! Informatie over meertalig opvoeden voor ouders en opvoeders

TALEN JE LEVEN! Informatie over meertalig opvoeden voor ouders en opvoeders TALEN JE LEVEN! Informatie over meertalig opvoeden voor ouders en opvoeders Talen kleuren je leven! Groei je op met meer dan één taal? Kun je in verschillende situaties meer dan één taal gebruiken of spreken?

Nadere informatie

Voorschoolse voorzieningen Ommen

Voorschoolse voorzieningen Ommen Voorschoolse voorzieningen Ommen Ommen, november 2012 Voorschoolse voorzieningen Ommen Peuterontwikkeling in Ommen; in het belang van peuters Uw kind gaat naar een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf

Nadere informatie

Voorschoolse voorzieningen Ommen

Voorschoolse voorzieningen Ommen Voorschoolse voorzieningen Ommen Ommen, juni 2012 Wat is Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Voor- en Vroegschoolse Educatie is bedoeld voor kinderen vanaf ongeveer 2½ jaar. Sommige kinderen in die leeftijd

Nadere informatie

Piramide. Dé educatieve methode voor alle jonge kinderen

Piramide. Dé educatieve methode voor alle jonge kinderen Voor- en vroegschoolse educatie Piramide Piramide Dé educatieve methode voor alle jonge kinderen Geeft jonge kinderen de kans zich optimaal te ontwikkelen Biedt houvast en ruimte voor pedagogisch medewerkers,

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze op de locatie (

Pedagogische werkwijze op de locatie ( Locatie: Voorschool De Vijf Sterren opgemaakt d.d.: april 2014 door: Ineke van der Haak, locatiemanager Omvang van de voorschool en de samenstelling van de groepen Er kunnen maximaal 64 kinderen per dag

Nadere informatie

Pedagogische kwaliteit in beweging

Pedagogische kwaliteit in beweging Pedagogische kwaliteit in beweging De kinderopvang staat voor grote uitdagingen: kinderen een veilige basis en voldoende uitdaging bieden voor een gezonde ontwikkeling en hen voorbereiden op het basisonderwijs.

Nadere informatie

Informatie voor beroepskrachten

Informatie voor beroepskrachten Informatie voor beroepskrachten 1 Inhoudsopgave Meertaligheid, een uitzondering? 4 Meertaligheid: Hoe werkt dat? 5 Simultaan of successief? 5 Welke factoren hebben invloed op de taalontwikkeling? 6 Voordeel

Nadere informatie

Piramide. De educatieve methode voor alle jonge kinderen

Piramide. De educatieve methode voor alle jonge kinderen Voor- en vroegschoolse educatie Piramide Piramide De educatieve methode voor alle jonge kinderen Geeft jonge kinderen de kans zich optimaal te ontwikkelen Biedt houvast en ruimte voor pedagogisch medewerkers,

Nadere informatie

VVE programma Uk & Puk

VVE programma Uk & Puk VVE programma Uk & Puk Kinderdagverblijf het Helpernest werkt sinds 2013 met het VVE programma Uk en Puk. Wij vinden gerichte aandacht voor de begeleiding van baby s en peuters en het stimuleren van hun

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Kinderdagverblijf de Harlekijn

Pedagogisch beleid Kinderdagverblijf de Harlekijn 1 Inhoud Inleiding... 3 Visie Kinderdagverblijf de Harlekijn... 4 Een gevoel van emotionele veiligheid en geborgenheid bieden... 5 Veiligheid en geborgenheid... 5 Persoonlijke competentie... 7 Ieder kind

Nadere informatie

info over de voorschool Voor- en Vroegschoolse educatie

info over de voorschool Voor- en Vroegschoolse educatie info over de voorschool Voor- en Vroegschoolse educatie Voorwoord Partou Kinderopvang Beste ouders/verzorgers, U heeft uw kind aangemeld voor een voorschool. In dit boekje vindt u alle informatie over

Nadere informatie

Samen voor taal in Arnhem

Samen voor taal in Arnhem Samen voor taal in Arnhem nataliekuypers.nl Een overzicht voor professionals Inleiding In Arnhem groeien niet alle kinderen op in een taalrijke omgeving; een omgeving waarin praten en boeken een belangrijke

Nadere informatie

Pedagogisch beleid 0 4 jaar. een samenvatting. Juni 2015

Pedagogisch beleid 0 4 jaar. een samenvatting. Juni 2015 Pedagogisch beleid 0 4 jaar een samenvatting Juni 2015 Waarom een pedagogisch beleid? Ons pedagogisch beleid geeft de visie van Kinderopvang Purmerend weer op het opvoeden van kinderen in een andere situatie

Nadere informatie

Piramide. Informatie voor ouders en verzorgers

Piramide. Informatie voor ouders en verzorgers Voor- en vroegschoolse educatie Piramide Piramide Informatie voor ouders en verzorgers Voor alle kinderen van 0 tot 7 jaar Optimale ontwikkeling van ieder kind Spel staat centraal Zelfstandig leren Wat

Nadere informatie

Welkom bij Op Stoom. Pedagogische visie. Lieve actieve medewerkers

Welkom bij Op Stoom. Pedagogische visie. Lieve actieve medewerkers Welkom bij Op Stoom Kwaliteit en service zijn belangrijke kenmerken van Op Stoom zodat ouders hun kinderen met een gerust hart achterlaten bij de medewerkers. We bieden liefdevolle zorg en inspiratie aan

Nadere informatie

Peuteropvang Dolfijn

Peuteropvang Dolfijn Peuteropvang Dolfijn Samen spelen, leren en ontdekken VVE Leuk en leerzaam Vriendjes maken Voorwoord Beste ouders en peuters, In deze brochure kunt u allerlei praktische informatie lezen over onze peutergroep.

Nadere informatie

PUK! Spelkaartjes behorende bij spelbord Pak een Puk!, thema Woordenschat & Taal.

PUK! Spelkaartjes behorende bij spelbord Pak een Puk!, thema Woordenschat & Taal. PUK! Spelkaartjes behorende bij spelbord Pak een Puk!, thema Woordenschat & Taal. # STEL MEDESPELER ENKELE GESLOTEN VRAGEN EN STEL ENKELE OPEN VRAGEN. LEUKE TAALACTIVITEIT BIJ HET THEMA HATSJOE! IS...

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze op de locatie (

Pedagogische werkwijze op de locatie ( Peuterschool Buikslotermeer opgemaakt d.d.: juni 2014 door: Danielle Bout, clustermanager De Peuterschool is een initiatief van de gemeente Amsterdam en wordt in samenwerking met ouders, onderwijs, en

Nadere informatie

ZEG HET MAAR HET PRATEN VAN UW KIND. Leeftijd 0 tot 4 jaar

ZEG HET MAAR HET PRATEN VAN UW KIND. Leeftijd 0 tot 4 jaar ZEG HET MAAR HET PRATEN VAN UW KIND Leeftijd 0 tot 4 jaar Het leren praten van uw kind gaat vaak bijna vanzelf. Toch is er heel wat voor nodig voordat uw kind goed praat. Soms gaat het niet zo vlot met

Nadere informatie

Kids2b. Een koffer vol bagage. Kleine kinderen worden groot. REIS vormt de kern van ons handelen; RES PEC VOOR. Het pedagogisch beleid

Kids2b. Een koffer vol bagage. Kleine kinderen worden groot. REIS vormt de kern van ons handelen; RES PEC VOOR. Het pedagogisch beleid Op REIS met Kids2b Kids2b Kids2b is zeer verheugd dat u uw kind aan ons toevertrouwd. Wij begrijpen dat het voor S I E R u als ouder een grote stap is om een deel van de zorg en opvoeding van uw kind te

Nadere informatie

Voor en vroegschoolse educatie

Voor en vroegschoolse educatie Organisatie Voor en vroegschoolse educatie Hoe zit het nu precies? S K S G Centraal Bureau Heresingel 10 9711 ES Groningen Telefoon: (050) 313 77 27 E-mail: algemeen@sksg.nl Wat is VVE? De afkorting VVE

Nadere informatie

Samen de Wereld Kleuren. Pedagogische visie

Samen de Wereld Kleuren. Pedagogische visie Samen de Wereld Kleuren Pedagogische visie 2 SWK-Kinderopvang Samen de Wereld Kleuren Samen de Wereld Kleuren SWK-Kinderopvang: Samen de Wereld Kleuren Onze kinderopvangorganisaties hebben aandacht voor

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan van Voorschool t Kapoentje

Pedagogisch beleidsplan van Voorschool t Kapoentje Pedagogisch beleidsplan van Voorschool t Kapoentje 1. DOEL van de voorschool Het doel van de voorschool is door middel van het bieden van een ontmoetingsplaats voor kinderen hen in contact te brengen met

Nadere informatie

Stichting Kinderopvang Alkmaar. Pedagogisch Beleid. Peuterspeelzalen

Stichting Kinderopvang Alkmaar. Pedagogisch Beleid. Peuterspeelzalen Stichting Kinderopvang Alkmaar Pedagogisch Beleid Peuterspeelzalen Inhoudsopgave 1. INLEIDING...3 2. DOEL VAN HET BELEID...3 2.1 ALGEMEEN...3 2.2 BIJDRAGE AAN ORGANISATIEDOELEN...3 2.3 ROLLEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN...4

Nadere informatie

Samenvatting pedagogisch beleidsplan Trias Kinderopvang, waar kinderen zich thuis voelen

Samenvatting pedagogisch beleidsplan Trias Kinderopvang, waar kinderen zich thuis voelen Samenvatting pedagogisch beleidsplan Trias Kinderopvang, waar kinderen zich thuis voelen Voor u ligt het samengevatte pedagogisch beleidsplan van de kinderdagverblijven van Trias Kinderopvang. Doelstellingen

Nadere informatie

Gaat naar kinderopvang/peuterspeelzaal

Gaat naar kinderopvang/peuterspeelzaal Overdrachts verdrachtsformulier Naam kind: Gaat naar kinderopvang/peuterspeelzaal Geboortedatum: Locatie: Geplaatst sinds: Aantal dagdelen: Gaat naar (naam) basisschool: Naam pedagogisch medewerker: Gaat

Nadere informatie

Samen op ontdekkingsreis

Samen op ontdekkingsreis Samen op ontdekkingsreis Dagopvang & Buitenschoolse opvang Ga je mee op REIS? Stichting Kids2b, de leukste kinderopvang in Noord-Groningen. Kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar ontwikkelen zich bij

Nadere informatie

SKS Alles Kids. Ieder kind is uniek. Onze visie. De 5 speerpunten

SKS Alles Kids. Ieder kind is uniek. Onze visie. De 5 speerpunten GEEF ZE DE VIJF! SKS Alles Kids De wereld om ons heen verandert. Ook in de kinderopvang zijn nieuwe ontwikkelingen aan de orde van de dag. SKS Alles Kids biedt al jaren kinderopvang en loopt voorop als

Nadere informatie

ZEG HET MAAR HET PRATEN VAN UW KIND. Leeftijd vanaf 4 jaar

ZEG HET MAAR HET PRATEN VAN UW KIND. Leeftijd vanaf 4 jaar ZEG HET MAAR HET PRATEN VAN UW KIND Leeftijd vanaf 4 jaar Het leren praten van uw kind gaat vaak bijna vanzelf. Toch is er heel wat voor nodig voordat uw kind goed praat. Soms gaat het niet zo vlot met

Nadere informatie

Ouderbeleid Peuterdorp

Ouderbeleid Peuterdorp Ouderbeleid Peuterdorp Ouderbeleid Peuterdorp Ouderbeleid = de visie op de positie en rol in de eigen voorziening Ouderparticipatie = de vertaling van het ouderbeleid: hoe doe je dat Ouder als klant Ouder

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Kinderopvang Haarlem Spelend Groeien

Pedagogisch beleid Kinderopvang Haarlem Spelend Groeien Pedagogisch beleid Kinderopvang Haarlem Spelend Groeien Inleiding Kinderopvang Haarlem heeft één centraal pedagogisch beleid. Dit is de pedagogische basis van alle kindercentra van Kinderopvang Haarlem.

Nadere informatie

Doe meer met Bas. Speel- en leerprogramma bij de Bas-prentenboeken

Doe meer met Bas. Speel- en leerprogramma bij de Bas-prentenboeken Doe meer met Bas Speel- en leerprogramma bij de Bas-prentenboeken In samenwerking met de gemeente Staphorst, directies, onderbouwleerkrachten en leid(st)ers van peuterspeelzalen in Staphorst. cip-gegevens

Nadere informatie

Inspectierapport De Grote Smurf (KDV) Oosterhamriklaan 195 9715PD GRONINGEN Registratienummer 232227068

Inspectierapport De Grote Smurf (KDV) Oosterhamriklaan 195 9715PD GRONINGEN Registratienummer 232227068 Inspectierapport De Grote Smurf (KDV) Oosterhamriklaan 195 9715PD GRONINGEN Registratienummer 232227068 Toezichthouder: GGD Groningen In opdracht van gemeente: Groningen Datum inspectie: 30-11-2015 Type

Nadere informatie

Piramide voor gastouders

Piramide voor gastouders Gastouderopvang Piramide Piramide voor gastouders Plezier voor kinderen, gastouders en ouders! Voor alle kinderen van 0-4 jaar Compleet pakket Tips, suggesties en uitgewerkte activiteiten Professionalisering

Nadere informatie

PRAAT MET DE RAAD kort verslag

PRAAT MET DE RAAD kort verslag PRAAT MET DE RAAD kort verslag Datum: 19 mei 2015 Spreker: Corine Laurant, namens Stichting Kinderen en Ouders Onderwerp: Stichting Kinderen en Ouders als gesubsidieerde instelling voor peuterspeelzalen

Nadere informatie

Adresgegevens Peuterspeelzalen Volendam

Adresgegevens Peuterspeelzalen Volendam Adresgegevens Peuterspeelzalen Volendam t Speelhuisje t Kattekopje de Ark Hofstede 2a Foksiastraat 1b Val van Urk 7 Tel. 0299-321440 Tel. 0299-324335 Tel. 0299-369108 De peuterspeelzalen zijn geopend;

Nadere informatie

PEDAGOGISCH GROEPSPLAN VAN :

PEDAGOGISCH GROEPSPLAN VAN : PEDAGOGISCH GROEPSPLAN VAN : versie 1/ februari 2011 1 Inleiding Pedagogisch groepsplan Binnen Peuterspeelgroep Heisa Hop wordt er gewerkt t.a.v. het pedagogisch beleid. De doelstellingen van het pedagogisch

Nadere informatie

Samen staan we sterk in de ontwikkeling van het kind. Mijn kind en VVE ouderbetrokkenheid

Samen staan we sterk in de ontwikkeling van het kind. Mijn kind en VVE ouderbetrokkenheid Samen staan we sterk in de ontwikkeling van het kind Mijn kind en VVE ouderbetrokkenheid Agenda themakoffiemiddag 13.15u-13.30u 13.30u-14.30u 14.30u-14.45u inloop met koffie / thee fototentoonstelling

Nadere informatie

educatief ducatief rogramma Jeugd 0-4 jaar

educatief ducatief rogramma Jeugd 0-4 jaar educatief rogramma ducatief rogramma 1 Jeugd 0-4 jaar Inhoud educatief programma jeugd 0-4 Voorschoolse educatie Boekenpret Collecties themagericht werken Workshop interactief voorlezen eescorso Nationale

Nadere informatie

Pedagogisch Plan van Aanpak (PPA) PSZ Kinderjungle

Pedagogisch Plan van Aanpak (PPA) PSZ Kinderjungle Pedagogisch Plan van Aanpak (PPA) PSZ Kinderjungle GEMAAKT DOOR: Pedagogisch medewerkers van de Kinderjungle GESCHREVEN DOOR: Tim van Pagée (Clustermanager) VERSIE: 1.0 Datum: februari 2012 Pagina 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN VAN :

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN VAN : PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN VAN : Pedagogisch beleidsplan Heisa hop versie MAART 2012 1 Inleiding Pedagogisch beleidsplan Binnen Peuterspeelgroep Heisa Hop wordt gewerkt volgens het pedagogisch beleidsplan.

Nadere informatie

Informatiebrochure Hoera Nederweert Locatie Budschop

Informatiebrochure Hoera Nederweert Locatie Budschop Informatiebrochure Hoera Nederweert Locatie Budschop Inhoudsopgave 1. Hoera Nederweert... 3 2. Mogelijkheden bij Hoera Nederweert, locatie Budschop... 3 2.1. Peuterprogramma... 3 2.1.1 Peuterprogramma

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Flexkidz

Pedagogisch beleid Flexkidz Pedagogisch beleid Flexkidz Voor u ligt het verkorte pedagogisch beleidsplan van Flexkidz. Hier beschrijven we in het kort de pedagogische visie en uitgangspunten. In dit pedagogisch beleidsplan beschrijven

Nadere informatie

WAT IS DE VOORSCHOOL PLUS?

WAT IS DE VOORSCHOOL PLUS? DE VOORSCHOOL PLUS WAT IS DE VOORSCHOOL PLUS? De voorschool is een plek waar peuters spelend leren en ouders elkaar kunnen ontmoeten. Op de voorschool krijgen de peuters van 2,5 tot 4 jaar spelenderwijs

Nadere informatie

Uw kind in vertrouwde handen. Kinderopvang van 0 t/m 12 jaar

Uw kind in vertrouwde handen. Kinderopvang van 0 t/m 12 jaar Uw kind in vertrouwde handen Kinderopvang van 0 t/m 12 jaar SKSG verzorgt alle vormen van professionele kinderopvang op kindercentra en bij gastouders. Voor kinderen van nul tot en met twaalf jaar. Onze

Nadere informatie

Alles over. Uk & Puk. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen

Alles over. Uk & Puk. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Alles over Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Wij vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd wordt om vervolgens de juiste keuze te kunnen maken. In samenwerking met de educatieve

Nadere informatie

Gegevens voorschoolse instelling Naam instelling: Telefoonnummer: Naam medewerker: Datum van invullen: Gegevens kind Naam kind: Adres: Woonplaats:

Gegevens voorschoolse instelling Naam instelling: Telefoonnummer: Naam medewerker: Datum van invullen: Gegevens kind Naam kind: Adres: Woonplaats: In het kader van een sluitende aanpak voor 0 tot 6 jarigen wordt gewerkt aan de overdracht van gegevens over het ontwikkelingsverloop van peuters naar basisscholen met als resultaat het overdrachtsformulier

Nadere informatie

1 ALGEMEEN 2 SPECIFIEKE UITGANGSPUNTEN. Geachte ouders,

1 ALGEMEEN 2 SPECIFIEKE UITGANGSPUNTEN. Geachte ouders, Geachte ouders, Van harte welkom bij de Stichting Peuterspeelzalen Leusden. Graag willen wij u het pedagogisch werkplan aanbieden van onze locatie Klein Duimpje. In dit werkplan zetten we alle praktische

Nadere informatie

Informatiebrochure Hoera Maasbree. Locatie de Violier, peuters

Informatiebrochure Hoera Maasbree. Locatie de Violier, peuters Informatiebrochure Hoera Maasbree Locatie de Violier, peuters Inhoudsopgave 1. Hoera Maasbree... 3 2. Mogelijkheden bij Hoera Maasbree, locatie Violier... 3 2.1. Dagopvang... 3 2.1.a Reguliere dagopvang...

Nadere informatie

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Pag.2 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2 4. Observatie en Overdracht naar de basisschool Pag.3 4.1 Observatie 4.2 Overdracht naar de basisschool

Nadere informatie

Piramide op Vlasgaard

Piramide op Vlasgaard Piramide op Vlasgaard Evenwichtig, vol afwisseling, leuk en voor elk kind! Pagina 1 Vlasgaard heeft gekozen voor het werken met Piramide in onze groepen 1 2! Gezellige lokalen met knusse hoeken voor kinderen

Nadere informatie

Protocol Vroegsignalering VVE Alle doelgroepkinderen in beeld

Protocol Vroegsignalering VVE Alle doelgroepkinderen in beeld Protocol Vroegsignalering VVE Alle doelgroepkinderen in beeld Inleiding In het kader van het OnderwijsKansenbeleid 1 heeft de gemeente de wettelijke taak om alle kinderen met een (risico op een) taalachterstand

Nadere informatie

PEUTERSPEELZAAL DE SCHALM VVE GROEP EN NULGROEP

PEUTERSPEELZAAL DE SCHALM VVE GROEP EN NULGROEP INFORMATIEBROCHURE PEUTERSPEELZAAL DE SCHALM VVE GROEP EN NULGROEP Welkom! Ieder kind heeft recht op goed onderwijs. Om een goede start te kunnen maken op de basisschool is het fijn als uw kind eerst een

Nadere informatie

Praten leer je niet vanzelf

Praten leer je niet vanzelf jeugdgezondheidszorg Praten leer je niet vanzelf... hier ben ik www.icare.nl Over de spraak-taalontwikkeling van kinderen van 0-4 jaar Praten gaat niet vanzelf, praten moet je leren. Een kind leert praten

Nadere informatie

Pedagogisch Beleid. Inschrijving

Pedagogisch Beleid. Inschrijving Pedagogisch Beleid Inschrijving U vertrouwt ons uw kind toe en wij willen ook het allerbeste voor uw kind. In dit gesprek kunt u meer over uw kind vertellen.zijn er bijzonderheden waar wij rekening mee

Nadere informatie

Pedagogische visie van Stichting Rijswijkse Kinderopvang. Ontdekkend spelen. Uitdagend werken

Pedagogische visie van Stichting Rijswijkse Kinderopvang. Ontdekkend spelen. Uitdagend werken Pedagogische visie van Stichting Rijswijkse Kinderopvang Ontdekkend spelen Uitdagend werken Onze missie In een veilig, geborgen en positief klimaat willen we kinderen helpen zich te ontwikkelen tot weerbare,

Nadere informatie

Spelen, werken, leren op het Slingertouw

Spelen, werken, leren op het Slingertouw Spelen, werken, leren op het Slingertouw Leer mij het zelf te doen. Opvoeden is jezelf overbodig maken Gras groeit niet door eraan te trekken, maar door de wortels water te geven. (Afrikaans spreekwoord)

Nadere informatie

Kinderdagverblijf Buitenpret. Peuterspeelleergroep De Krullevaar Peuterspeelleergroep Pim&Pom PROTOCOL VVE

Kinderdagverblijf Buitenpret. Peuterspeelleergroep De Krullevaar Peuterspeelleergroep Pim&Pom PROTOCOL VVE Kinderdagverblijf Buitenpret Peuterspeelleergroep De Krullevaar Peuterspeelleergroep Pim&Pom PROTOCOL VVE INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 1. Omschrijving VVE 1.1 Algemeen 3 1.2 Doelgroepbepaling 4 1.3 Toeleiding

Nadere informatie

Informatieboekje. Peuterstap 28-1-2015

Informatieboekje. Peuterstap 28-1-2015 2015 Peuterstap 28-1-2015 INHOUDSOPGAVE 1 Welkom... 3 2 Peuterspeelzaal Peuterstap... 4 2.1 Doelstelling... 4 2.2 Aanbod... 4 3 VVE (Voorschoolse en Vroegschoolse Educatie)... 5 3.1 Doel VVE... 5 4 Programma

Nadere informatie

Taalstimulering en brede ontwikkeling voor kinderen van 0 tot 4 jaar

Taalstimulering en brede ontwikkeling voor kinderen van 0 tot 4 jaar Taalstimulering en brede ontwikkeling voor kinderen van 0 tot 4 jaar op kinderdagverblijven Volg het kind, beleef de dag Hoe werkt Ben ik in Beeld? Ben ik in Beeld is speciaal ontwikkeld voor kinderdagverblijven.

Nadere informatie

Hoe kijken wij naar kinderen? Pedagogisch beleid

Hoe kijken wij naar kinderen? Pedagogisch beleid Hoe kijken wij naar kinderen? Pedagogisch beleid Inleiding Wij vinden het belangrijk dat u uw kind met een gerust hart naar één van onze kindercentra brengt. In deze brochure laten wij u zien dat wij

Nadere informatie

PROCEDURE + ZWOLS OVERDRACHTSFORMULIER

PROCEDURE + ZWOLS OVERDRACHTSFORMULIER PROCEDURE + ZWOLS OVERDRACHTSFORMULIER Overdracht kindgegevens van voorschoolse instellingen naar het basisonderwijs Inleiding Een goede, eenduidige overdracht van gegevens over kinderen van de voorschoolse

Nadere informatie

Inspectierapport De Peut (KDV) Singel 28 3311SJ DORDRECHT Registratienummer 209616040

Inspectierapport De Peut (KDV) Singel 28 3311SJ DORDRECHT Registratienummer 209616040 Inspectierapport De Peut (KDV) Singel 28 3311SJ DORDRECHT Registratienummer 209616040 Toezichthouder: Dienst Gezondheid en Jeugd In opdracht van gemeente: Dordrecht Datum inspectie: 22-01-2015 Type onderzoek

Nadere informatie

Piramide in Kinderdagverblijf Oase

Piramide in Kinderdagverblijf Oase Piramide in Kinderdagverblijf Oase Informatie voor ouders over vroegschoolse educatie binnen Oase Inhoud 1. Oase en vroegschoolse educatie 2. Wat is Piramide 3. Totaalprogramma 4. Zelfstandig leren en

Nadere informatie

Informatiebrochure Hoera Nederweert. Locatie Budschop

Informatiebrochure Hoera Nederweert. Locatie Budschop Informatiebrochure Hoera Nederweert Locatie Budschop Inhoudsopgave 1. Hoera Nederweert... 3 2. Mogelijkheden bij Hoera Nederweert, locatie Budschop... 3 2.1. Peuterprogramma... 3 2.1.1 Peuterprogramma

Nadere informatie

Uitgegeven: 3 februari 2010. 2010, no. 10 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN

Uitgegeven: 3 februari 2010. 2010, no. 10 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Uitgegeven: 3 februari 2010 2010, no. 10 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN BELEIDSREGEL voor het verkrijgen van een partiële ontheffing voor het vak Fries in het primair en voortgezet onderwijs in de provincie

Nadere informatie

Baby s houden van boeken! voorlezen leuk, gezellig én leerzaam!

Baby s houden van boeken! voorlezen leuk, gezellig én leerzaam! Baby s houden van boeken! voorlezen leuk, gezellig én leerzaam! Waarom zo vroeg beginnen? Baby s kunnen veel meer dan je denkt. Luisteren Vanaf de eerste dag luistert je baby naar jouw stem. Al begrijpt

Nadere informatie

Inspectierapport MKC Mozaïek (KDV) Nassauweg 94 3314JR DORDRECHT Registratienummer 210173701

Inspectierapport MKC Mozaïek (KDV) Nassauweg 94 3314JR DORDRECHT Registratienummer 210173701 Inspectierapport MKC Mozaïek (KDV) Nassauweg 94 3314JR DORDRECHT Registratienummer 210173701 Toezichthouder: Dienst Gezondheid en Jeugd In opdracht van gemeente: Dordrecht Datum inspectie: 14-04-2015 Type

Nadere informatie

Aanvulling Woordenschat NT2

Aanvulling Woordenschat NT2 Aanvulling Woordenschat NT2 Woordenschat Kinderen die net beginnen met Nederlands leren, moeten meteen aan de slag met het leren van woorden. Een Nederlandstalig kind begrijpt in groep 1 minimaal 2000

Nadere informatie

INFORMATIEGIDS van de peutergroep. Ds. Pieter van Dijkeschool.

INFORMATIEGIDS van de peutergroep. Ds. Pieter van Dijkeschool. INFORMATIEGIDS van de peutergroep Ds. Pieter van Dijkeschool. Schooljaar 2014 Inhoud VOORWOORD... 3 IDENTITEIT EN DOELSTELLING... 4 ALGEMENE INFORMATIE... 5 PERSONEEL... 5 AANMELDING VAN PEUTERS... 6 VOOR-

Nadere informatie

De Bibliotheek voor kinderdagverblijven en peuterspeelzalen

De Bibliotheek voor kinderdagverblijven en peuterspeelzalen De Bibliotheek voor kinderdagverblijven en peuterspeelzalen EEN KIND DAT 15 MINUTEN PER DAG LEEST, LEERT DUIZEND NIEUWE WOORDEN PER JAAR! 1 Wat kan de Bibliotheek betekenen voor kinderdagverblijven en

Nadere informatie

VVE beleidsplan. (versie 1.2 /februari 2015)

VVE beleidsplan. (versie 1.2 /februari 2015) VVE beleidsplan (versie 1.2 /februari 2015) Voorwoord Voor u ligt het eerste VVE beleidsplan van Peuterspeelzaal Kip Kakel. Hierin staat beschreven op welke wijze wij uitvoering willen geven aan de voor

Nadere informatie

Pedagogisch beleid. kinderdagverblijf

Pedagogisch beleid. kinderdagverblijf Pedagogisch beleid kinderdagverblijf maatwerk kinderopvang voor elk gezin Voorwoord Dit pedagogisch beleid is met het doel geschreven om duidelijkheid te geven aan de inhoud van een pedagogisch beleidsplan.

Nadere informatie

In gesprek met ouders. Spel en ontwikkeling! (module 1 en 2) (module 3 en 4) Doel Verkrijgen van inzicht in het belang van spel en

In gesprek met ouders. Spel en ontwikkeling! (module 1 en 2) (module 3 en 4) Doel Verkrijgen van inzicht in het belang van spel en Peuters spelender wijs! Een praktische verdiepingscursus voor pedagogisch medewerkers in peuterspeelzalen en kinderdagverblijven De ontwikkeling van jonge kinderen gaat snel. Ze zijn altijd op ontdekkingstocht

Nadere informatie

Inspectierapport Peuterspeelzaal De Dreumes (PSZ) Nieuwstraat 10d 6621KV DREUMEL

Inspectierapport Peuterspeelzaal De Dreumes (PSZ) Nieuwstraat 10d 6621KV DREUMEL Inspectierapport Peuterspeelzaal De Dreumes (PSZ) Nieuwstraat 10d 6621KV DREUMEL Toezichthouder: GGD Gelderland-Zuid, vestiging Nijmegen In opdracht van gemeente: West Maas en Waal Datum inspectie: 05-11-2015

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan peuterspeelzaal Hofferie / Okehuis

Pedagogisch beleidsplan peuterspeelzaal Hofferie / Okehuis Pedagogisch beleidsplan peuterspeelzaal Hofferie / Okehuis Per 19 augustus 2013 starten wij binnen het Kindcentrum Hofferie met het aanbieden van peuteropvang. Deze ontwikkeling komt voort uit de aanbesteding

Nadere informatie

Verwonder, ontdek en ervaar!

Verwonder, ontdek en ervaar! PEDAGOGISCH BELEID Versie Januari 2015, versie 07 Verantwoordelijke Beleidsmedewerker Kwaliteit Aantal pagina s 6 Geldig tot 31 december 2016 Akkoord cliëntenraad Februari 2013 Verwonder, ontdek en ervaar!

Nadere informatie

Informatieboekje (voor)lezen

Informatieboekje (voor)lezen Informatieboekje (voor)lezen Welkom op basisschool Het Mozaïek Algemeen Uw kind is in een ontwikkelingsfase gekomen waarbij hij/zij met regelmaat in contact komt te staan met andere kinderen / volwassenen.

Nadere informatie

Culemborgs VVE beleid 2011-2014

Culemborgs VVE beleid 2011-2014 Culemborgs VVE beleid 2011-2014 Wat is VVE? VVE staat voor voor- en vroegschoolse educatie. VVE is een programmatisch aanbod dat er op gericht is om taal- en ontwikkelingsachterstanden bij kinderen te

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan. (Beknopte versie)

Pedagogisch beleidsplan. (Beknopte versie) Pedagogisch beleidsplan (Beknopte versie) Opgesteld door: drs. Alev Ceylan Versie 1.2 1 maart 2012 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Pedagogische visie op kinderopvang 4 Hoofdstuk 2 De ontwikkeling

Nadere informatie

Informatieavond schooljaar 2015-2016. Cluster 1/2

Informatieavond schooljaar 2015-2016. Cluster 1/2 Informatieavond schooljaar 2015-2016 Cluster 1/2 Programma Even voorstellen Ik & Ko KIJK! het observatiesysteem Het rapport De ontwikkelingslijnen/hoe werken we in de kleuterklas? naar eigen klas Praktische

Nadere informatie

De Maatjes Kinderopvang en basisschool De Kreek Spelenderwijs van kinderopvang naar onderwijs

De Maatjes Kinderopvang en basisschool De Kreek Spelenderwijs van kinderopvang naar onderwijs De Maatjes Kinderopvang en basisschool De Kreek Spelenderwijs van kinderopvang naar onderwijs Samen op weg naar een IKC baby/dreumes, peuter, bso en basisschool onder één dak Ondertekening intentieverklaring

Nadere informatie

EXPERTS IN HOREN, SPREKEN EN VERSTAAN. Groepsactiviteiten. Voor gezinnen met een slechthorend of doof kind tot de leeftijd van vijf jaar

EXPERTS IN HOREN, SPREKEN EN VERSTAAN. Groepsactiviteiten. Voor gezinnen met een slechthorend of doof kind tot de leeftijd van vijf jaar EXPERTS IN HOREN, SPREKEN EN VERSTAAN Groepsactiviteiten Voor gezinnen met een slechthorend of doof kind tot de leeftijd van vijf jaar Pento Vroegbehandeling biedt behandeling en begeleiding aan kinderen

Nadere informatie

Inspectierapport Dolfijntje (PSZ) Triasplein 7 3845 GC HARDERWIJK

Inspectierapport Dolfijntje (PSZ) Triasplein 7 3845 GC HARDERWIJK Inspectierapport Dolfijntje (PSZ) Triasplein 7 3845 GC HARDERWIJK Toezichthouder: GGD Noord en Oost Gelderland In opdracht van gemeente: HARDERWIJK Datum inspectie: 16-10-2014 Type onderzoek : Regulier

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan Peuterspeelzaal De Torteltuin Mariaschool Paterswolde

Pedagogisch Beleidsplan Peuterspeelzaal De Torteltuin Mariaschool Paterswolde Pedagogisch Beleidsplan Peuterspeelzaal De Torteltuin Mariaschool Paterswolde Inhoud: 1. Inleiding 2. Dagindeling / werkwijze peuterspeelzaal 3. Emotionele veiligheid 4. Persoonlijke competentie 5. Sociale

Nadere informatie

Visie Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) gemeente Goirle 2011-2014

Visie Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) gemeente Goirle 2011-2014 Visie Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) gemeente Goirle 2011-2014 1. Inleiding Kinderen ontplooien zich later beter in onderwijs en maatschappij als hun start goed is. Als een kind in de voor- of vroegschoolse

Nadere informatie

Pedagogisch beleid en pedagogische kansen

Pedagogisch beleid en pedagogische kansen kinderopvang en pedagogische kansen Kinderopvang Inleiding De stichting Prokino is een stichting die meerdere activiteiten voor jeugd onderneemt. Binnen de organisatie zetten medewerkers zich in voor het

Nadere informatie

Peuteropvang Uithuizen

Peuteropvang Uithuizen Peuteropvang Uithuizen Ontdek, leer, groei en geniet! SPELEN, ONTMOETEN EN BELEVEN! Goed voorbereid naar de basisschool Samen met andere kinderen ravotten, dansen, zingen, rennen, knutselen, puzzelen en

Nadere informatie

Activiteitenbeleid 2013

Activiteitenbeleid 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Hoofdstuk 2: Hoofdstuk 3: Hoofdstuk 4: Hoofdstuk 5: Hoofdstuk 6: Pedagogisch beleid TintelTuin De 6 competenties Visie Activiteitenbeleid binnen het (dag)programma Laat zien

Nadere informatie

Inspectierapport De Kangoeroe (KDV) Sint Jansstraat 1 9712JM GRONINGEN Registratienummer 167317465

Inspectierapport De Kangoeroe (KDV) Sint Jansstraat 1 9712JM GRONINGEN Registratienummer 167317465 Inspectierapport De Kangoeroe (KDV) Sint Jansstraat 1 9712JM GRONINGEN Registratienummer 167317465 Toezichthouder: GGD Groningen In opdracht van gemeente: Groningen Datum inspectie: 30-06-2015 Type onderzoek:

Nadere informatie

3. Handleiding bij de peuter-estafette

3. Handleiding bij de peuter-estafette 3. Handleiding bij de peuter-estafette Voor leidinggevenden en pedagogisch medewerkers peuterspeelzaal en kinderdagverblijf Een goede overdracht waarborgt de doorgaande ontwikkeling van de peuter. Bij

Nadere informatie

Uitvoeringsnotitie VVE gemeente Dalfsen Uitwerking VVE-beleid en toelichting op de beleidsregels VVE

Uitvoeringsnotitie VVE gemeente Dalfsen Uitwerking VVE-beleid en toelichting op de beleidsregels VVE Uitvoeringsnotitie VVE gemeente Dalfsen Uitwerking VVE-beleid en toelichting op de beleidsregels VVE Dalfsen, augustus 2012 1 Inleiding Dit document is een uitwerking van de Notitie Beleid en uitvoering

Nadere informatie

Voorlezen in de kinderopvang

Voorlezen in de kinderopvang Voorlezen in de kinderopvang Voorlezen geeft jonge kinderen een goede start voor het lezen in hun verdere leven. Hoe vroeger in hun leven ze voorgelezen worden, hoe beter. Dat geldt voor de thuisomgeving,

Nadere informatie

Observeerbare Termen. Pedagogisch basisdoel: Sociale en emotionele veiligheid. Pedagogisch basisdoel: Sociale en emotionele veiligheid 2

Observeerbare Termen. Pedagogisch basisdoel: Sociale en emotionele veiligheid. Pedagogisch basisdoel: Sociale en emotionele veiligheid 2 1 Observeerbare Termen Pedagogisch basisdoel: Sociale en emotionele veiligheid Leeftijdscategorie De kinderen worden opgevangen in een schone en veilige omgeving. 2 4 jaar 1. De leidster instrueert kind

Nadere informatie

Brochure. Kindcentrum

Brochure. Kindcentrum Brochure Kindcentrum Positive Action Positive Action is een programma waarmee kinderen ondersteund en uitgedaagd worden in het ontwikkelen van hun unieke talenten. Het gaat daarbij niet alleen over goede

Nadere informatie

Algemene informatie Kinderopvang 0-4. November 2014

Algemene informatie Kinderopvang 0-4. November 2014 Algemene informatie Kinderopvang 0-4 November 2014 Voorwoord Positive Action wordt in Amerika met veel succes uitgevoerd. Het is een bewezen effectief programma dat positieve resultaten behaalt op zowel

Nadere informatie

De Tomke-formule. Tomke is een taal- en leesbevorderingproject voor jonge kinderen en hun opvoeders in de provincie Fryslân sinds 1996

De Tomke-formule. Tomke is een taal- en leesbevorderingproject voor jonge kinderen en hun opvoeders in de provincie Fryslân sinds 1996 De Tomke-formule Tomke is een taal- en leesbevorderingproject voor jonge kinderen en hun opvoeders in de provincie Fryslân sinds 1996 Tomke-werkgroep, februari 2011 Inhoudsopgave 1. Het Tomke-project 3

Nadere informatie

Trainingen en workshops

Trainingen en workshops Trainingen en workshops 2014-2015 Voor professionals in de Kindcentra 0-13 in s-hertogenbosch (kinderopvang, peuterarrangement en basisonderwijs) Inhoud Algemene informatie Algemene informatie 2 Aanbod

Nadere informatie

Kids & Co Pedagogisch beleid Kinderdagverblijf (KDV)

Kids & Co Pedagogisch beleid Kinderdagverblijf (KDV) Kids & Co Pedagogisch beleid Kinderdagverblijf (KDV) Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Veiligheid 1 2.1 Goede en vertrouwde relaties 1 2.2 Structuur en voorspelbaarheid 3 2.3 Een gezonde omgeving en voldoen

Nadere informatie

VoorleesExpress. Samen met ouders aan de slag. Praktische tips

VoorleesExpress. Samen met ouders aan de slag. Praktische tips VoorleesExpress Samen met ouders aan de slag Praktische tips Samen met ouders aan de slag Ouders betrekken bij het voorlezen Je gaat straks via de VoorleesExpress twintig weken voorlezen bij een of meerdere

Nadere informatie