Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer"

Transcriptie

1 Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer De lijst is aangemaakt op: Dit overzicht bevat titels en 'samenvattingen' van berichten, berichtjes, artikelen en publicaties die het terrein van het informatiebeheer raken. Ze zijn gerubriceerd op basis van de lifecycle of documents uit het rapport Management of electronic records: Issues and guidelines; Prepared by the Advisory Committee for the Coordination of Information Systems (ACCIS), United Nations, New York, (blz 27-34). Als laatste is een overzicht van termen opgenomen die zijn gerelateerd aan de onderwerpen van de geregistreerde titels. Het begrip 'informatiebeheer' omvat het geheel van de informatievoorziening en het archiefbeheer. Synoniem aan 'Informatiebeheer' is het begrip 'Records management'. De berichtjes etc. zijn binnen de rubrieken gesorteerd op titel. zondag 14 november 2010 Gegevens zijn geregistreerd tot en met de maand: oktober 2010 Hindermacht Macht moet zich kunnen meten aan een andere macht. Daar worden ze allebei beter van. Als macht geen tegenspraak ondervindt, ontspoort de boel. - Willem Breedveld In: Hans Goslinga, Gevreesd en geliefd in Den Haag, maar bovenal gezaghebbend; In memoriam: Willem Breedveld , Trouw 13 oktober Pagina 1 van 13

2 0 Algemeen 9240 Declining Derrida: Integrity, Tensegrity, and the Preservation of Archives from Deconstruction Brien Brothman (Artikel) Archivaria, , Fall 1999 Deconstructie Among philosophers, none has shown more interest in the concept of archives than deconstructionist Jacques Derrida. Yet archivists have virtually ignored his work. This essay offers three reasons for this neglect, and then proposes that the relationship between deconstruction and archival practice is best described as one of simultaneous tension and intimacy. Archivistiek; Postmodernisme; Tensegrity. Verwijzing (URL of bestandsnaam) Tekst op internet ~ Pagina 2 van 13

3 1.1 Definitie :-) 9236 Archive fever; A Freudian impression Jacques Derrida (Essay) The university of Chicago Press, Chicago & London, Archivalization The presumed purpose of this essay, presented at a conference on memory in London on June 5, 1994, is Derrida's reading of Freud's 1906 interpretation of Jensen's Gradiva, but this reading comes late in the exposition and accounts for only 11 percent of the text. In introductions and postscript, French deconstructiononist philosopher Derrida explores the Greek roots of archive, which stands for both "commencement" and "commandment." This means that authority is as much at stake as origin. Archiving represents both attempting to preserve something to be remembered and leaving out something to be forgotten. Derrida notes that this impulse with contradictory purposes is found in individual and collective minds, historically and fictionally. Indeed, history and fiction may blur in the haunted selves that suffer from "archive fever" (mal d'archive). Archiveren; Bewaarbelang; Documenteren; Vernietigingsbelang. Verwijzing (URL of bestandsnaam) Boekbespreking ~ Wat is een exergue ~ Pagina 3 van 13

4 2 Waarderen :-) 9226 Archiefwetenschap, erfgoed en politisering Theo Thomassen (Lezing / oratie / college) Universiteit van Amsterdam, Amsterdam, /9/2010 Bewaarbelang Politisering van Nederlands geheugen vergt actie archiefwetenschappers De archieven die door de Nederlandse archiefinstellingen worden beheerd hebben grote waarde als bron voor de geschiedenis van Nederland en de rest van de wereld. De laatste decennia echter is niet hun bronwaarde, maar hun erfgoedwaarde centraal komen staan. Daarmee zijn ze volgens Theo Thomassen onderdeel geworden van een politieke agenda die onder meer gericht is op versterking van de nationale, regionale en lokale identiteit. Die politisering kan botsen met de professionele archivistische eisen die aan het verzamelen, ontsluiten en presenteren van archieven worden gesteld en met de objectiviteit en onpartijdigheid die daarbij van archivarissen wordt verlangd. Die botsing is vooral zichtbaar op de websites van archiefdiensten, die bij uitstek zijn gericht op de documentatie van eigen plaats en regio en de erfgoedbeleving van het daar woonachtige lekenpubliek. Archieven zijn volgens Thomassen niet alleen het geheugen van de samenleving, ze kunnen ook democratie en sociale rechtvaardigheid helpen bevorderen. Hun waarde als historische bron mag echter niet worden beïnvloed door de uitkomst van het politieke debat over sociale cohesie, integratie en culturele diversiteit. Vanuit de archiefwetenschap moet de politisering van een belangrijk deel van het geheugen van de samenleving en een onomkeerbare herbronning van de geschiedenis kritisch worden gevolgd en bestreden. Bron; Context; Cultureel belang; Cultureel erfgoed; Ethiek; Gedragscode; Metanarrativiteit; Narrativiteit; Waardering. Verwijzing (URL of bestandsnaam) Tekst op internet ~ Zie hier ~ 2.3 Bepalen van de grondslag en de betrouwbaarheid 9242 Science as Falsification Karl Popper (Lezing / oratie / college) Mayfield Publishing Company, Mountain View, CA, Karl Popper, Conjectures and Refutations, London: Routledge and Keagan Paul, 1963, pp ; from Theodore Schick, ed., Readings in the Philosophy of Science, Mountain View, CA: Mayfield Publishing Company, 2000, pp Wetenschap Beantwoording van de vraag wat is wetenschap en wat is pseudowetenschap aan de hand van een aantal stellingen. Falsificatie Het wow en au van cloud computing; Juridische implicaties van de cloud Geert-Jan van Bussel (Artikel) Informatie professional, /2010 Cloud computing Cloud computing is in tijden van bezuinigingen een automatiseringsoptie, ook in bibliotheken, musea en Pagina 4 van 13

5 2.3 Bepalen van de grondslag en de betrouwbaarheid archieven. Het concept biedt mogelijkheden om kosten te besparen en tegelijkertijd kwaliteit en performance te verhogen. Organisaties moeten zich echter bewust zijn van de potentiële problematiek die cloud computing met zich meebrengt. Juridisch belang; Sociale media; Web 2.0. Pagina 5 van 13

6 3.2 Vaststellen verantwoordelijkheden 9237 The Anti Web 2.0 Manifesto; (Adorno-for-idiots) Andrew Keen ( (listserver)) 25-apr-2007 / idc mailing list, Web 2.0 Een tiental stellingen over de negatieve kanten van web 2.0. Cultuur; Democratie; Kritiek; Long tail; Mobocratie; Ochlocratie. Verwijzing (URL of bestandsnaam) Het manifest ~ https://lists.thing.net/pipermail/idc/2007-april/ html Het manifest staat ook hier ~ Reactie ~ https://lists.thing.net/pipermail/idc/2007-april/ html 9238 Vonnis VS: geen censuur op Internet <Geen auteur geregistreerd of bekend> (Bericht) Trouw 13-jun Censuur Een federale rechtbank in Philadelphia heeft gisteren bepaald dat Amerikanen volgens de grondwet vrij zijn om alles wat zij willen op het wereldwijde computernetwerk Internet te zetten. Met het vonnis wordt voorlopig een wet tegengehouden waarmee alles wat onfatsoenlijk of beledigend werd geacht van Internet kon worden geweerd. Democratie; Grondrechten; Vrijheid van meningsuiting. Verwijzing (URL of bestandsnaam) Bericht op internet ~ geen_censuur_op_internet.html 9245 Het wow en au van cloud computing; Juridische implicaties van de cloud Geert-Jan van Bussel (Artikel) Informatie professional, /2010 Cloud computing Cloud computing is in tijden van bezuinigingen een automatiseringsoptie, ook in bibliotheken, musea en archieven. Het concept biedt mogelijkheden om kosten te besparen en tegelijkertijd kwaliteit en performance te verhogen. Organisaties moeten zich echter bewust zijn van de potentiële problematiek die cloud computing met zich meebrengt. Juridisch belang; Sociale media; Web Integratie Pagina 6 van 13

7 3.4 Integratie 9246 Vijftien jaar Dublin Core; Evolutie van een metadatastandaard Makx Dekkers en Titia van der Werf, Hans Overbeek, Johan Oomen (Artikel) Informatie professional, /2010 Dublin Core Metadata Element Set Dublin Core viert dit jaar zijn vijftiendeverjaardag. Hoewel de verwachtingen in 1995 heel anders waren dan de situatie die anno 2010 is ontstaan, is DC intussen wel een alom geaccepteerde en toegepaste metadata standaard geworden. Eind oktober wordt in Pittsburg dan ook weer de International Conference on Dublin Core and Metadata Applications gehouden, met als motto MakingMetadata Work Harder. Makx Dekkers, de Nederlandse managing director van het Dublin Core Metadata Initiative, beantwoordt in deze bijdrage een paar prangende vragen over DC. Daarnaast kijkt Titia van der Werf terug naar de beginjaren in Nederland, beschrijft Hans Overbeek het huidige gebruik van DC bij de Nederlandse overheid en belicht Johan Oomen de rol van DC voor audiovisueel materiaal. DCMES; Dublin Core; ISO 15836:2009; Metadata; Standaard; Z Pagina 7 van 13

8 5 Wegwerken van mijn achterstand 9238 Vonnis VS: geen censuur op Internet <Geen auteur geregistreerd of bekend> (Bericht) Trouw 13-jun Censuur Een federale rechtbank in Philadelphia heeft gisteren bepaald dat Amerikanen volgens de grondwet vrij zijn om alles wat zij willen op het wereldwijde computernetwerk Internet te zetten. Met het vonnis wordt voorlopig een wet tegengehouden waarmee alles wat onfatsoenlijk of beledigend werd geacht van Internet kon worden geweerd. Democratie; Grondrechten; Vrijheid van meningsuiting. Verwijzing (URL of bestandsnaam) Bericht op internet ~ geen_censuur_op_internet.html Pagina 8 van 13

9 De rubrieken 0 Algemeen <geen> 1 Ontstaan Ontstaan en identificatie 1.1 Definitie Creation and identification Definitie van het begrippen als informatiebeheer, archief, archiefbescheiden etc, beschrijving van de toepassing en reikwijdte daarvan. Defining electronic records 1.2 Benoeming informatiesysteem Begrenzing van het informatiesysteem waarbinnen de gegevens (archiefbescheiden) opgemaakt etc. worden. 1.3 Benoemen bestanddeel Identifying electronic records systems Begrenzing van de eenheid die als enkelvoudig bestanddeel te beschouwen is (archiefbestanddeel, archiefstuk, item, object, archiefblok, informatie-object). Bijvoorbeeld: Document of registratie. 2 Waarderen Identifying electronic records Het bepalen van de functie en de waarde van een gegeven of gegevens in een bepaalde context of samenhang en het bepalen van de uiteindelijke bestemming van de archiefbescheiden. Appraisal 2.1 Bepalen van de waarde Het vaststellen van de waarde van gegevens in een bepaalde context. Appraising 2.2 Bepalen van de bewaartermijnen Het vaststellen van de bewaartermijnen ten behoeve van overbrenging of vernietiging. Scheduling 2.3 Bepalen van de grondslag en de betrouwbaarheid Het vaststellen van de juridische waarde van de gegevens, garanderen van de authenticiteit en de betrouwbaarheid (volledigheid, juistheid, beschikbaarheid en controleerbaarheid). Assuring legality 3 Gebruik, afstemming en toezicht Opslag, ontsluiting en beschikbaarstelling van informatie op basis van informatiebehoefte van de organisatie, burgers, politiek, bestuur, controllers, juristen en archiefbewaarplaats. Control and use Pagina 9 van 13

10 3.1 Bewaken kosten Bewaken van de kosten die beheershandelingenmet zich meebrengen. Kosten/baten en risico's. Controlling costs 3.2 Vaststellen verantwoordelijkheden Bepaling van de organisatieonderdelen, overheidsorganen, die verantwoordelijk zijn voor de gegevens. Dit kan zijn als als eigenaar of houder. Ook bepaling herkomst. 3.3 Fysiek beheer Assigning responsability Fysieke opslag van de archiefbescheiden en aanwijzing van verantwoordelijken voor het fysiek beheer. 3.4 Integratie Storing Standaardisatie en uitwisseling. De opslag van gegevens in verschillende formaten mag geen barriere zijn voor de toegankelijkheid en uitwisseling. 3.5 Documentatie Integrating access Beschrijving van gegevens en systemen (metadata). Bepaling van standaarden voor documentatie. Ook ten behoeve van het bewaren van de context. Documenting 3.6 Beschikbaarstellen Het feitelijk gebruik en het vaststellen van regels en afspraken voor het gebruik. Ook beschikbaarheid. 3.7 Beveiliging Providing for use Het waarborgen van logische en fysieke beveiliging, ten behoeve van de continuiteit van de organisatie, de vertrouwelijkheid van informatie en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Assuring security 4 Verwijderen (overdragen of vernietigen) Selectie en vernietiging van de informatie volgens de selectielijst die is vastgesteld in de waarderingsfase. Tevens overbrenging naar de archiefbewaarplaats. Was: Overdragen (of vernietigen) 4.1 Duurzaamheid Disposition Het garanderen van de duurzame toegankelijkheid van de betrokken informatieobjecten. Was: "Het garanderen van de duurzaamheid van de betrokken gegevensdragers. " 4.2 Bewaren context Preserving media Bewaren van de originele functionaliteit en de documentatie daarover. Ook in geval van conversie. Preserving functionality Pagina 10 van 13

11 5 Wegwerken van mijn achterstand Er liggen nog publicaties en dergelijke die ik nog niet had opgenomen. Voor de duidelijkheid komt die achterstand ook hier te staan. Een deel heb ik ook via delicious beschikbaar: <geen> 999 Websites / webpagina's Interessante websites ofpagina's op websites <geen> Pagina 11 van 13

12 Overzicht termen Archivalization Archivalisation; Capture; Opnemen; Recordness. Bewaarbelang Antoniem : Bevat : In plaats van : Onderdeel van : Synoniem : Vernietigingsbelang. Administratieve waarde; Analytische en kritische waarde; Bijzonderheid; Cultureel belang; Culturele waarde; Descriptieve waarde; Fiscale waarde; Informatieve waarde; Juridische waarde; Representativiteit; Waarde. Belang informatie. Belang; Waarderen. Values. Bewaarplicht; Collectieprofiel; Historie; Selectiecriteria; Vernietigingsregime; Waarden. Censuur Bevat : E-censuur. Censor; Internetfilter; NTD. Cloud computing Onderdeel van : Web 2.0. Saas; Virtualisatie. Deconstructie Onderdeel van : Filosofie. Postmodernisme. Dublin Core Metadata Element Set Bevat : In plaats van : Onderdeel van : Synoniem : DCAM. DCMES; Dublin Core. Metadata element set; Standaard. ISO 15836:2009; ISO TC 46/SC 4 N515; Z MIReG; OAI-protocol; Z Web 2.0 Bevat : Onderdeel van : Cloud computing; Crowdsourcing; Folksonomy; Social bookmarking; Social Web; Tagging; Twitter. Internet. Ambtenaar 2.0; Disintermediation; Emerging literature; Groupware; RSS; Semantisch web; Social computing; Social network; Sociale media; Stigmergie; Syntactisch web; Web 3.0; Weblog; Webservices. Wetenschap Bevat : Synoniem : Archeologie; Bestuurskunde; Biologie; Econometrie; Economie; Filologie; Filosofie; Geschiedenis; Hulpwetenschap; Informatiewetenschap; Leerstuk; Logica; Natuurkunde; NPOV; Psychologie; Semiotiek; Sociologie; Taalkunde; Vakwetenschap; Wiskunde. Science. Complexiteit; Paradigma; Serendipiteit. Pagina 12 van 13

13 De gegevens komen uit een met behulp van MS-Access ontwikkelde Reference Manager. Mijn waardering van de publicaties: :-)) = zeer interessant :-) = interessant :-( = matig, maar juist daarom geschikt om op te nemen. De overzichten staan ook op mijn eigen site (http://labyrinth.rienkjonker.nl/literatuur) Inlichtingen over deze lijst bij: Rienk Jonker Website Del.icio.us Copyright Creative Commons Licence 3.0 Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 3.0 Generiek Pagina 13 van 13

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer. De lijst is aangemaakt op: Gegevens zijn geregistreerd tot en met de maand: juli 2011

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer. De lijst is aangemaakt op: Gegevens zijn geregistreerd tot en met de maand: juli 2011 Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer De lijst is aangemaakt op: Gegevens zijn geregistreerd tot en met de maand: juli 2011 Dit overzicht bevat titels en 'samenvattingen' van berichten,

Nadere informatie

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer De lijst is aangemaakt op: Dit overzicht bevat titels en 'samenvattingen' van berichten, berichtjes, artikelen en publicaties die het terrein van

Nadere informatie

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer De lijst is aangemaakt op: Gegevens zijn geregistreerd tot en met de maand: juli 2008 Dit overzicht bevat titels en 'samenvattingen' van berichten,

Nadere informatie

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer De lijst is aangemaakt op: 18 juli 2002 Gegevens zijn geregistreerd in de maand: juni 2002 Dit overzicht bevat titels en 'samenvattingen' van berichten,

Nadere informatie

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer De lijst is aangemaakt op: Dit overzicht bevat titels en 'samenvattingen' van berichten, berichtjes, artikelen en publicaties die het terrein van

Nadere informatie

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer De lijst is aangemaakt op: Gegevens zijn geregistreerd in de maand: april 2006 Dit overzicht bevat titels en 'samenvattingen' van berichten, berichtjes,

Nadere informatie

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer De lijst is aangemaakt op: 3 mei 2001 Gegevens zijn geregistreerd in de maand: april 2001 Dit overzicht bevat titels en 'samenvattingen' van berichten,

Nadere informatie

2005 R.S. Jonker. (documentair) (informatiebeheer) Metadata & modellen

2005 R.S. Jonker. (documentair) (informatiebeheer) Metadata & modellen 2005 R.S. Jonker (documentair) Structuurplan (informatiebeheer) Metadata & modellen Deze tekst Dit document bevat een aantal achtergronden en korte bespiegelingen over structuurplannen en het vak van de

Nadere informatie

Termen en begrippen Cursus structuurplan

Termen en begrippen Cursus structuurplan Cursus SOD 2003/2004/2005 Pagina 1 van 39 - A - Activiteit Werkzaamheid (procedurestap) die een persoon of organisatie(onderdeel) verricht om een handeling tot stand te brengen. Bevat : Bedrijfsmatige

Nadere informatie

Records Management Terminologie

Records Management Terminologie Records Management Terminologie Auteur: Saskia Giesbers Opdrachtgever: Records Management Conventie Datum: 6 maart 2002 Status: Concept Inlichtingen: Saskia Giesbers RMC Bureau Westeinde 28 2270 AD Voorburg

Nadere informatie

Softwarespecificaties voor Records Management Applicaties voor de Nederlandse Overheid 2004

Softwarespecificaties voor Records Management Applicaties voor de Nederlandse Overheid 2004 Softwarespecificaties voor Records Management Applicaties voor de Nederlandse Overheid 2004 drs. G.J. van Bussel MBA, P.J. Horsman MSc, drs. H. Waalwijk Amsterdam, 30 maart 2004 Archiefschool Weesperzijde

Nadere informatie

Stapsgewijs naar duurzame toegang

Stapsgewijs naar duurzame toegang Stapsgewijs naar duurzame toegang Onderzoek naar een strategisch stappenmodel voor duurzame toegang tot digitale informatie in kleine en middelgrote erfgoedinstellingen. Enno Meijers Thesis Master of Business

Nadere informatie

#@an de slag! De archivering van sociale media bij Nederlandse gemeenten. Media, Informatie en Communicatie. Afstudeeropdracht

#@an de slag! De archivering van sociale media bij Nederlandse gemeenten. Media, Informatie en Communicatie. Afstudeeropdracht Media, Informatie en Communicatie #@an de slag! De archivering van sociale media bij Nederlandse gemeenten Afstudeeropdracht Kenny de Vilder Studentnummer: 500630202 Informatie & Media (deeltijd) D401

Nadere informatie

Particuliere archieven participatief verzameld

Particuliere archieven participatief verzameld Particuliere archieven participatief verzameld Een verkenning vanuit de Bijlmer Advies voor participatief verzamelen Marieke Houtekamer Maart 2015 1 Student: Marieke Houtekamer Stage-instelling: Imagine

Nadere informatie

Op zoek naar Vaste Waarden Vooronderzoek Digitale Archivering aan het Vlaams Parlement, 2005-2006

Op zoek naar Vaste Waarden Vooronderzoek Digitale Archivering aan het Vlaams Parlement, 2005-2006 Op zoek naar Vaste Waarden Vooronderzoek Digitale Archivering aan het Vlaams Parlement, 2005-2006 digitaal: een reeks gehele getallen voorgesteld als vaste waarden analoog: werken met waarden in een continuüm

Nadere informatie

GREEN ARCHIVING Digitale archivering en het milieu

GREEN ARCHIVING Digitale archivering en het milieu GREEN ARCHIVING Digitale archivering en het milieu Nikki Smit // Student # 100611035 // nsmitters@gmail.com Bachelorscriptie Cultureel Erfgoed & Archivistiek B Hoofdbegeleider: Dr. Geert-Jan van Bussel

Nadere informatie

De kosten van duurzame digitale toegankelijkheid. Een scriptie over besparen op de kosten van het permanent bewaren van digitaal archief

De kosten van duurzame digitale toegankelijkheid. Een scriptie over besparen op de kosten van het permanent bewaren van digitaal archief De kosten van duurzame digitale toegankelijkheid Een scriptie over besparen op de kosten van het permanent bewaren van digitaal archief Thijs Hessling Amsterdam, april 2010 2 Hogeschool van Amsterdam,

Nadere informatie

Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden

Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht van het project Archiefinnovatie Decentrale

Nadere informatie

Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden. Versie 1.0

Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden. Versie 1.0 Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden Versie 1.0 Auteur KING Versie 1.0 Datum maandag 2 februari 2015 2 Inhoud Managementsamenvatting 4 1 Inleiding 6 1.1 Aanleiding 6 1.2 Achtergrond ontwikkeling

Nadere informatie

archiveren van digitaal academisch erfgoed archiveren van digitaal academisch erfgoed

archiveren van digitaal academisch erfgoed archiveren van digitaal academisch erfgoed archiveren van digitaal academisch erfgoed archiveren van digitaal academisch erfgoed archiveren van digitaal academisch erfgoed Archiveren van Digitaal Academisch Erfgoed Een verslag als voorbeeld Onder

Nadere informatie

Verrijkte publicaties: hoe verder?

Verrijkte publicaties: hoe verder? Verrijkte publicaties: hoe verder? Colofon Verrijkte publicaties: hoe verder? SURFfoundation PO Box 2290 NL 3500 GG Utrecht T + 31 30 234 66 00 F + 31 30 233 29 60 info@surf.nl www.surf.nl Auteur Martin

Nadere informatie

Evert Florijn Student Master Documentaire Informatiewetenschap en Master Archiefwetenschap. Samenvatting. Wat is informatiemanagement?

Evert Florijn Student Master Documentaire Informatiewetenschap en Master Archiefwetenschap. Samenvatting. Wat is informatiemanagement? 2006 E. Florijn 1 De toekomst van de afdeling Documentaire Informatievoorziening (DIV). Een onderzoek naar de toekomstige invulling van informatiemanagement in organisaties Evert Florijn Student Master

Nadere informatie

Archiveren Wat? Archiveren Waarom? Archiveren Hoe?

Archiveren Wat? Archiveren Waarom? Archiveren Hoe? Brochures: aanbevelingen en advies 5 Archiveren Wat? Archiveren Waarom? Archiveren Hoe? Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën Afdeling Toezicht, advisering en coördinatie van verwerving

Nadere informatie

E D 3. Eisen Duurzaam Digitaal Depot. toetsingskader voor de beheersomgeving van blijvend te bewaren digitale informatie. Versie 1

E D 3. Eisen Duurzaam Digitaal Depot. toetsingskader voor de beheersomgeving van blijvend te bewaren digitale informatie. Versie 1 E D 3 Eisen Duurzaam Digitaal Depot toetsingskader voor de beheersomgeving van blijvend te bewaren digitale informatie Versie 1 Landelijk Overleg Provinciale Archief Inspecteurs mei 2008 foto omslag: Koninklijke

Nadere informatie

Orde in de digitale chaos?

Orde in de digitale chaos? Strategieën voor digitaal informatiebeheer. Enterprise Content Management en het Handboek Architectuur van de Gemeente Amsterdam, een vergelijkend onderzoek Auteur: drs. Niels Postma Universiteit Faculteit

Nadere informatie

Is de cloud in te zetten voor archivering?

Is de cloud in te zetten voor archivering? Media, Informatie en Communicatie Is de cloud in te zetten voor archivering? Onderzoeksrapport of de cloud kan worden ingezet voor archivering ten aanzien van bedrijfsjuridische, -economische en cultuur

Nadere informatie

INFORMATIEBELEIDSPLAN NOORD-HOLLANDS ARCHIEF. 2008 tot en met 2010

INFORMATIEBELEIDSPLAN NOORD-HOLLANDS ARCHIEF. 2008 tot en met 2010 INFORMATIEBELEIDSPLAN NOORD-HOLLANDS ARCHIEF 2008 tot en met 2010 Auteur: Marianne Weits Versie 1.4 26 mei 2008 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Conclusies en aanbevelingen... 4 Leeswijzer... 5 1. Inleiding...

Nadere informatie

Record Management Application

Record Management Application Europese aanbesteding Record Management Application Voorbeeldcasus Handleiding OS en OSS in Nederlandse en Europese aanbestedingen Versie 2.0 Datum: 26 juli 2005 ICTU / Programma OSOSS Nieuwe Duinweg 24-26

Nadere informatie

dit document is opgemaakt voor een dubbelzijdige afdruk Doelarchitectuur Digitale Duurzaamheid Vastgesteld door de ICCIO op 21 juni 2012

dit document is opgemaakt voor een dubbelzijdige afdruk Doelarchitectuur Digitale Duurzaamheid Vastgesteld door de ICCIO op 21 juni 2012 dit document is opgemaakt voor een dubbelzijdige afdruk Doelarchitectuur Digitale Duurzaamheid Vastgesteld door de ICCIO op 21 juni 2012 Finale Versie 06 juli 2012 Contact projectbureau I-strategie Postbus

Nadere informatie

Bijlmer Meer, een erfgoedcollectie

Bijlmer Meer, een erfgoedcollectie Bijlmer Meer, een erfgoedcollectie van de buurt Marieke Houtekamer GEMAKKELIJKER, KORTER INSTELLING / ORGANISATIE BIJDRAGE DEELNEMERS COMMUNITY PUBLIEK GEMAKKELIJKER De zorg voor duurzaam behoud van archieven

Nadere informatie