Inspecteren volgens. Tekst: Anton Kerkhofs Fotografie: John Hermans, Arno Massee

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inspecteren volgens. Tekst: Anton Kerkhofs Fotografie: John Hermans, Arno Massee"

Transcriptie

1 Katern voor scholing, her- en bijscholing 52 inhoud Een uitgave van Intech Elektro & ICT en otib juni Inspecteren volgens nen 11 en nen Cursussen 5 Otib-nieuws Fotowedstrijd Inspecteren volgens nen 11 en nen Inspectie van elektrische installaties is een ruim begrip. Toch krijgt menig elektrotechnisch installateur regelmatig de vraag of er een offerte kan worden gemaakt voor de inspectie van een installatie. Maar houdt het begrip nu eigenlijk in? Wat mag een klant op dit gebied van het inspecterende bedrijf wel en niet verwachten? En wat mag er wel en niet van de klant worden verwacht? Tekst: Anton Kerkhofs Fotografie: John Hermans, Arno Massee Wat is een elektrische installatie? Onder een elektrische installatie wordt verstaan: Een samenstel van bij elkaar behorend elektrisch materieel met onderling op elkaar afgestemde eigenschappen om bepaalde doelen te realiseren. Onder elektrisch materieel wordt vervolgens verstaan: Elk onderdeel dat wordt toegepast bij de opwekking, de omzetting, het transport, de distributie of de toepassing van elektrische energie, zoals elektrische machines, transformatoren, schakel-, beveiligings- en besturingsmaterieel, meetinstrumenten, leidingsystemen en elektrische toestellen. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht omvat een elektrische installatie dus niet alleen de vaste installatie, maar eindigt hij ook niet bij een wandcontactdoos. De elektrische installatie omvat al het elektrische materieel van de verdeelinrichting tot en met alle zaken die hierop zijn aangesloten. Een inspectie wordt verricht om vast te stellen of een installatie aan de gestelde eisen voldoet. Om hier een oordeel over te kunnen vellen, moet echter wel duidelijk zijn wat die gestelde eisen dan zijn. Aan het ontwerp van elke elektrische installatie liggen eisen ten grondslag: - Richtlijnen, zoals de Machinerichtlijn, de Laagspanningsrichtlijn, de emc-richtlijn, de Arbeidsmiddelenrichtlijn enzovoort. De Europese richtlijnen zijn in Nederlandse wetten en besluiten vertaald en het is dus een wettelijke verplichting ze toe te passen. - Normen die beschrijven hoe op een praktische manier een installatie kan worden gemaakt, zodat deze aan de regelgeving voldoet. Voorbeelden van productnormen waar een inspecteur mee te maken kan hebben, zijn bijvoorbeeld nen 11, Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties, nen-en 6139, Laagspanningsverdeelinrichtingen, nen-en 62, Elektrische uitrusting van machines, nen 2535, Brandmeldinstallaties enzovoort. In bedrijf nemen Installaties die nieuw zijn gebouwd of zijn aangepast, mogen pas aan de opdrachtgever worden overgedragen nadat is vastgesteld dat de installatie aan de eisen voldoet. Een eerste inspectie heeft tot doel vast te stellen of de installatie conform het ontwerpplan is opgesteld en of er nog gebreken of fouten aanwezig zijn. Mocht dit laatste het geval zijn, dan kunnen deze gebreken of fouten eerst 1. Installaties die nieuw zijn gebouwd of zijn aangepast, mogen pas aan de opdrachtgever worden overgedragen nadat is vastgesteld dat de installatie aan de eisen voldoet. 52 1

2 inspecteren volgens nen 11 en nen tijd in jaren som van de factoren Grafiek 1. Met tabel 1 kan de inspectiefrequentie worden vastgesteld. nog worden verholpen. Pas als de installatie geen gebreken of fouten meer vertoont, kan hij in bedrijf worden genomen. Er kan dan worden gesteld dat de installatie voldoet aan de geldende veiligheidsbepalingen en dat er geen sprake is van levensgevaarlijke of brandgevaarlijke situaties. De dagelijkse praktijk is echter vaak anders. In veel gevallen vind er, voor de installatie in bedrijf wordt genomen, helemaal geen inspectie plaats. En toch: als een installateur een zakelijke overeenkomst opstelt waarin staat vermeld dat de installatie wordt gemaakt conform nen 11, dan is dat inclusief deel 6, Een inspectie. Een zakelijke 2. Volgens nen 31 moeten elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen met een passende regelmaat worden geïnspecteerd om tijdig eventuele gebreken te ontdekken die een veilige bedrijfsvoering kunnen belemmeren. tijd in jaren som van de factoren Grafiek 2. Met tabel 2 kan de inspectiefrequentie worden vastgesteld. NEN 31 Een nen 31-inspectie is dus anders dan een nen 11-inspectie. Het is wettelijk verplicht elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen in een onderneming te beheren. De eigenaar moet hiervoor een installatieverantwoordelijke (iv) aanwijzen, een persoon die het beheer gestalte geeft. Zo bepaalt de installatieverantwoordelijke bijvoorbeeld welke installaties en welke arbeidsmiddelen met welke regelmaat worden geïnspecteerd en op welke manier dit schriftelijk wordt geborgd. Een installatieverantwoordelijke kan een geschoold en daarvoor aangewezen elektrotechnisch medewerker van de eigen organisatie zijn. Het beheer kan ook worden uitbesteed aan een externe partij, zoals een installatiebureau. In de laatste situatie is het belangrijk een Plan van Toezicht op te stellen waarin eenduidig en helder alle afspraken tussen beide partijen zijn vastgelegd. Ook verzekeraars eisen in hun polisvoorwaarden vaak een nen 31-inspectie. Let wel, dit is dus niet beperkt tot de vaste gebouwgebonden installaties, maar richt zich op de hele elektrische installatie, dus zowel op de vaste gebouwgebonden installaties als de daarop aangesloten elektrische arbeidsmiddelen, machines enzovoort. Een installatieverantwoordelijke kan in een beheerplan termijnen vastleggen wanneer hij welke gedeelten van de vaste elektrische installatie en -arbeidsmiddelen laat inspecteovereenkomst zorgt voor een juridische binding. Een installateur is daardoor dus ook aansprakelijk voor de veiligheid van het product dat hij levert: de elektrische installatie. Een installateur is dus productaansprakelijk. Bij een inspectie wordt gekeken naar de volgende zaken: - Voldoet het aangesloten materieel aan de veiligheidsbepalingen uit de relevante productnormen? - Is het materieel gekozen en geïnstalleerd conform de bepalingen uit de productnomen, zoals nen 11 en/of volgens de instructies van de fabrikant? nen 11: ter afronding van een uitgevoerde inspectie moet een rapport worden opgesteld. Hierin zijn de resultaten van de inspectie vermeld en dit rapport moet door de eigenaar van de installatie worden bewaard. Beheer na de oplevering De eigenaar van een elektrische installatie heeft, als het een bedrijfsmatige installatie is, vervolgens de plicht te zorgen dat de elektrische installatie veilig blijft voor de medewerkers en andere gebruikers. In het Arbobesluit staat namelijk vermeld: Elektrische installaties zijn zodanig ontworpen, ingericht, aangelegd, onderhouden en gekenmerkt, dat een veilig gebruik van elektriciteit zo goed mogelijk is gewaarborgd. Doeltreffende maatregelen moeten worden getroffen tegen brand, ontploffing, (in)directe aanraking en te dichte nadering. Om deze wettelijke bepaling te realiseren staat in nen 31 de volgende bepaling: Elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen moeten met een passende regelmaat worden geïnspecteerd. Het doel van regelmatige inspecties is gebreken te ontdekken die een veilige bedrijfsvoering kunnen belemmeren.... Een nen 31-inspectie is bedoeld voor alle bestaande elektrische installaties. Dit kunnen dus de laagspanningsinstallatie in een gebouw zijn, maar ook productiemachines, de zonweringinstallatie, elektrisch handgereedschap, tijdelijke installaties op bouwplaatsen enzovoort. Een nen 31-inspectie richt zich onder meer op mogelijke achteruitgang in veiligheid door slijtage, veelvuldig gebruik, uitwendige invloeden, calamiteiten et cetera. Bij een nen 31-inspectie moet minstens worden uitgegaan van de veiligheidsbepalingen die van kracht waren bij de aanleg van de installatie of de vervaardiging van het elektrische arbeidsmiddel. 52 2

3 inspecteren volgens nen 11 en nen ren. Voor de inspecties van elke installatie, elk onderdeel van een installatie, voor elke visuele inspectie en voor elke inspectie door meting en beproeving of een onderdeel daarvan, kan een afzonderlijke tijdsinterval worden vastgesteld. Het is dus niet zo dat periodiek alles in een keer moet worden geïnspecteerd. De ene installatie of installatieonderdeel heeft immers ook grotere risico s dan een andere installatie of installatieonderdeel. In nen zijn voor het bepalen van inspectiefrequenties voor vaste installaties en elektrische arbeidsmiddelen twee gereedschappen opgenomen (tabel 1 en 2). De termijn tussen twee inspecties voor het inspecteren van elektrische arbeidsmiddelen kan worden bepaald met de tabellen en curves in de grafieken (grafiek 1 en 2). Andere aspecten In nen 31 wordt een onderscheid gemaakt tussen kleine elektrische arbeidsmiddelen, zoals handgereedschappen, en de complexere elektrische arbeidsmiddelen, zoals bouwliften, productiemachines en dergelijke. De complexe arbeidsmiddelen vallen in nen onder de definitie en de inspectiefrequentie van installaties. De veiligheidsfuncties, zoals de noodstopschakelaars en dergelijke, van deze uitgebreide en omvangrijke arbeidsmiddelen moeten minstens elk jaar worden gecontroleerd. Inspectie van zowel de elektrische arbeidsmiddelen als de vaste elektrische installatie bestaat uit een visuele inspectie, meting en beproeving. Behalve de termijn tussen twee inspecties, zoals beschreven, zijn nieuwe aspecten bij de inspectie in nen ten opzichte van nen-en 511 en nen 31: - De Isolatieweerstand van zowel installaties als elektrische arbeidsmiddelen mag worden gemeten met een gelijkspanning Unom. Praktisch betekent dit bijvoorbeeld dat met een beproevingsspanning van 25 V dc, in plaats van 5 V dc mag worden gemeten. - Het ononderbroken zijn van beschermingsleidingen mag worden gemeten met een meetstroom,2 A, in plaats van 1 A. - Thermografie is geen nen 31-inspectie. Het kan wellicht wel een zinvolle aanvulling op metingen zijn. - De testknop van aardlekschakelaars mag worden beproefd nadat door meting de uitschakeltijd en stroom is gecontroleerd. frequentie-aspect beschrijving wegingsfactor resultaat A. leeftijd elektrische leeftijd < 1 jaar installatie leeftijd > 1 maar < 2 jaar 5 leeftijd > 2 maar < 3 jaar 8 leeftijd > 3 jaar 1 B. kwaliteit installatie beter dan in de nieuwe normen voldoet aan de nieuwste norm 2 voldoet aan norm van aanleg en extra veiligheidsvoorzieningen zijn getroffen voldoet aan de norm van aanleg 7 installatie voldoet (wellicht) niet aan norm, maar er zijn geen directe gevaren C. omgevingsfactoren schoon, droog, vrij van transportmiddelen, geen brand of explosiegevaar niet schoon en droog of wel brand of explosiegevaar 1 of wel gebruik van transportmiddelen of zware materialen zware industriële omgeving met daarin voortdurend 2 gevaar, zoals vocht, brandgevaar, cor- rectieve of explosieve dampen, transportmiddelen, zware materialen D. installatiegebruikers elektrotechnisch goed opgeleid, vakopleiding in de energietechniek of vergelijkbaar geen specifieke vakopleiding, wel herkenbaar 3 met de risico s van elektriciteit leken 8 leerlingen, cursisten, stagiaires en dergelijk 1 E. mate van toezicht regelmatig toezicht installatieverantwoordelijke installatieverantwoordelijke (iv) sporadisch toezicht installatieverantwoordelijke 1 som van factoren... Tabel 1. Inspectiefrequentie vaste installaties volgens nen Van elke installatie of groep van installaties kan afzonderlijk de som worden bepaald door de factoren A tot en met E te kiezen en de bijbehorende getallen op te tellen. Met grafiek 1 kan vervolgens de inspectiefrequentie worden bepaald. frequentie-aspect omschrijving wegingsfactor resultaat A. hoe vaak wordt regelmatig / vaak 1 arbeidsmiddel gebruikt? zelden < 5 keer per jaar B. elektrotechnische uitsluitend door elektrotechnisch deskundigen deskundigheid gebruiker niet uitsluitend door elektrotechnisch deskundigen 1 C. omgeving waar niet industrieel, schoon, droog, geen brand- arbeidsmiddel wordt gebruikt: explosiegevaar, vrij van transportmiddelen niet eenduidig, niet een zware industriële 1 omgeving waar met zware transportmiddelen of zware materialen wordt gewerkt zware industriële omgeving, bouwplaats, omgeving met zware transportmiddelen of zware materialen. D. kans beschadiging van arbeidsmiddel: bijzonder klein (bijvoorbeeld kantoor) of pc in kantooromgeving klein, maar reëel (bijvoorbeeld servicewagen 1 of kleine werkplaats) groot, zoals op een bouwplaats of scheepswerf som van factoren... Tabel 2. Inspectiefrequentie vaste installaties volgens nen Van elke installatie of groep van installaties kan afzonderlijk de som worden bepaald door de factoren A tot en met D te kiezen en de bijbehorende getallen op te tellen. Met grafiek 2 kan vervolgens de inspectiefrequentie worden bepaald. 52 3

4 cursussen Cursussen Praktijktraining service lb-kast met gebouwautomatisering Wie: Servicemonteurs, servicetechnici, onderhoudsmonteurs. Informatie: Siemens Desigo PX controller functies Wie: Installatiegebruikers. Informatie: Siemens Desigo-Insight bediening Wie: Beheerders technische installaties, servicetechnici, servicemonteurs. Informatie: Meet- en regeltechniek klimaatbeheersing Wie: Onderhoudsmonteurs verwarmingstechniek, servicemonteurs installatietechniek. Ontwerp klimaatbeheersinginstallatie Wie: Ontwerptechnici klimaattechnische installaties, adviseurs klimaattechnische installaties. Meet- en regeltechniek Wie: Projecttechnici, ontwerptechnici, projectleiders, projectmanagers. Informatie: Ontwerp regel-, besturings- en beveiligingsstrategie klimaatinstallatie Wie: Aankomend projecttechnici gebouwinstallaties san, cv en ac, aankomend ontwerptechnici gebouwinstallaties san, cv en ac, projectleiders koudetechniek. Regeltechniek klimaatinstallaties Wie: Installatieontwerpers, meet- en regeltechnici. Informatie: instructiebijeenkomsten/regeltechniek. Meten verlichting conform nen 1891 Wie: Projectleiders, technici, werkvoorbereiders, leidinggevend monteurs. Meten verlichting conform nen 1891 Wie: Monteurs, werkvoorbereiders, projectleiders. Informatie: Noodverlichting en vluchtrouteaanduiding Wie: Monteurs laagspanningsinstallaties, elektrotechnici, veiligheidsfunctionarissen. Informatie: Noodverlichtingsdeskundige herhaling Wie: Noodverlichtingsdeskundigen. Verlichting nen-en Wie: Monteurs, werkvoorbereiders, technici, tekenaars, projectleiders. Verlichting: advies en uitvoering Wie: Werkvoorbereiders, technici, projectleiders, leidinggevend monteurs. Beveiligingsinstallaties Wie: Monteurs, onderhoudsmonteurs. Informatie: Beveiligingsinstallaties Wie: Adviseurs beveiliging, monteurs beveiligingsinstallaties. Informatie: Inbraaksignaleringssystemen Wie: Monteurs beveiligingsbedrijf, assistenten elektrotechniek. Basisopleiding elektronische branddetectie Wie: Ontwerpers, technici. Brandmeldinstallaties beheer Wie: Beveiligingsmiddenkader, verzekeringsdeskundigen, beheerders bmi, gebouwbeheerders. Informatie: opleidingen, Brandmeldinstallaties algemeen Wie: mbo elektrotechniek, monteurs. Informatie: Installatiedeskundige brandmeldinstallaties Wie: Monteurs elektrotechniek. Informatie: Monteur Brandmeldinstallaties I Wie: Monteurs elektrotechniek. Informatie: Monteur Brandmeldinstallaties II Wie: Monteur elektrotechniek. Informatie: Projecteringsdeskundige Brandmeldinstallaties Wie: Projectiedeskundigen. Informatie: Projecteringsdeskundige Ontruimingalarmsinstallatie Wie: Projecteringsdeskundigen ontruimingalarminstallaties. Informatie: www. cursusloket.nl. cctv-camerasystemen beveiliging Wie: Installatiedeskundigen, projecteringsdeskundigen. Informatie: www. mijnkenteq.nl. Technische vooropleiding monteur beveiliging Wie: Assistent-monteurs alarmsystemen. cctv over ip Wie: Installateurs van ip-camerasystemen. Informatie: cctv installatiedeskundige Wie: Monteurs. * Ga voor het meest actuele overzicht van opleidingen en aanbieders naar 52

5 otib nieuws fotowedstrijd Professionals 3 Comfort Crisis De nieuwste game in de serie Professionals is binnenkort beschikbaar: Professionals 3 Comfort Crisis. De online game is in opdracht van Otib gemaakt. In Comfort Crisis kruipen spelers opnieuw in de huid van verschillende professionals uit de branche. Ze vormen het reddingsteam dat zorgt voor de ontsluiting van een vervallen stad. De gedachte achter de games is om op een leuke manier kennis te maken met de veelzijdigheid van de technische installatiebranche. De game is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 11 1 jaar en kan zowel individueel als met meerdere spelers tegelijkertijd worden gespeeld vanaf vrijwel elke pc met internettoegang. Informatie: www. comfortcrisis.nl en Kweekvijver voor jong talent Slechts 17 procent van de jongeren kiest voor techniek. Onbekendheid met de vele carrièremogelijkheden binnen technische bedrijven speelt hierin een belangrijke rol. TechniekTalent.nu een samenwerkingsverband van bedrijfsleven, opleidingsfondsen, koepelorganisaties en scholen organiseert dit jaar weer vier workshops Doelgericht communiceren met jongeren. De workshops zijn bedoeld om bedrijven te helpen hun communicatie te laten aansluiten op de belevingswereld van jongeren. Fotowedstrijd Zo moet het niet Tijdens de workshops kunnen ervaringen worden uitgewisseld en wordt ingegaan op specifieke vragen uit de praktijk. De workshops duren een halve dag en de kosten bedragen 6 euro per persoon. Informatie: Onder het motto Zo moet het niet zoekt de redactie van Intech Elektro en ict naar duidelijke voorbeelden van slecht of foutief uitgevoerde installaties. Inzenders van wie de foto s worden geplaatst winnen een Isso-handboek ter waarde van 25 euro. De foto s (van goede kwaliteit), vergezeld van een korte beschrijving en naam en adres van de inzender, kunnen o.v.v. Zo moet het niet worden g d naar of per post naar Intech Elektro en ict, t.a.v. redactie, postbus 188, 27 AD Zoetermeer. Winnaar van de maand Deze maand gaat het Isso-handboek naar de heer Ed Sleijser van Randstad Elektro in Leiderdorp. Bij recente inspecties kwam hij tal van zaken tegen die met recht onder de noemer zo moet niet vielen. Zijn reactie was dan ook dat ze eerst de installatie maar eens moesten laten opknappen voordat er werd nagedacht over een eventuele inspectie Het Isso-handboek is inmiddels onderweg. Namens de redactie: van harte gefeliciteerd. Kijk voor meer foto s van slecht uitgevoerde installaties op Zo moet het niet. 52 5

Inspecteren van bestaande elektrische installaties volgens NEN 3140

Inspecteren van bestaande elektrische installaties volgens NEN 3140 Katern voor scholing, her- en bijscholing 56 inhoud 1 Inspecteren van bestaande elektrische installaties volgens nen 3140 4 Fotowedstrijd 5 Cursussen 5 Otib-nieuws Een uitgave van Intech Elektro & ICT

Nadere informatie

Artikel 3.5 van het Arbobesluit

Artikel 3.5 van het Arbobesluit Katern voor scholing, her- en bijscholing 55 inhoud 1 nen 3140 en het aanwijsbeleid 4 Fotowedstrijd Een uitgave van Intech Elektro & ICT en otib oktober 2011 nen 3140 en het aanwijsbeleid Alle ondernemingen

Nadere informatie

Installatieverantwoordelijkheid NEN-3140

Installatieverantwoordelijkheid NEN-3140 Installatieverantwoordelijkheid NEN-3140 Installatieverantwoordelijkheid / NEN-3140 Inhoud presentatie: 1. Wie is installatieverantwoordelijke 2. Aanwijzing installatieverantwoordelijke 3. Toelichting

Nadere informatie

Inspecteren van bestaande elektrische installaties volgens NEN 3140 (deel 3)

Inspecteren van bestaande elektrische installaties volgens NEN 3140 (deel 3) Katern voor scholing, her- en bijscholing 58 inhoud Een uitgave van Intech Elektro & ICT en otib januari 2012 1 Inspecteren van bestaande elektrische installaties volgens nen 3140 (deel 3) 4 Fotowedstrijd

Nadere informatie

De link tussen Arbowet, Arbobesluit en nen 3140

De link tussen Arbowet, Arbobesluit en nen 3140 Katern voor scholing, her- en bijscholing 66 inhoud 1 De link tussen Arbowet, Arbobesluit en nen 3140 5 Otib-nieuws De link tussen Arbowet, Arbobesluit en nen 3140 Een uitgave van Intech Elektro en ICT

Nadere informatie

Inspectierapport voor bestaande laagspanningsinstallatie 1

Inspectierapport voor bestaande laagspanningsinstallatie 1 voor bestaande laagspanningsinstallatie 1 uneto-vni 2003-47022 Dossiernummer : Eigenaar installatie: Contactpersoon : Opdrachtgever: Contactpersoon : Installatieverantwoordelijke: Contactpersoon : Installatie:

Nadere informatie

Inspecteren van bestaande elektrische installaties volgens NEN 3140 (deel 2)

Inspecteren van bestaande elektrische installaties volgens NEN 3140 (deel 2) Katern voor scholing, her- en bijscholing 57 inhoud Een uitgave van Intech Elektro & ICT en otib december 2011 1 Inspecteren van bestaande elektrische installaties volgens nen 3140 (deel 2) 5 Fotowedstrijd

Nadere informatie

Inleiding... pagina 1. Presentatie NEN 3140... pagina 2. Introductieopleiding NEN- EN 50110 en NEN 3140... pagina 2

Inleiding... pagina 1. Presentatie NEN 3140... pagina 2. Introductieopleiding NEN- EN 50110 en NEN 3140... pagina 2 Inhoudsopgave Inleiding... pagina 1 Presentatie NEN 3140... pagina 2 Introductieopleiding NEN- EN 50110 en NEN 3140... pagina 2 Installatieverantwoordelijke... pagina 3 Werkverantwoordelijke... pagina

Nadere informatie

Opleidingscatalogus NEN 3140 / NEN 3840 / NEN 1010 / NEN-EN-IEC 60204 V15.1

Opleidingscatalogus NEN 3140 / NEN 3840 / NEN 1010 / NEN-EN-IEC 60204 V15.1 Opleidingscatalogus NEN 3140 / NEN 3840 / NEN 1010 / NEN-EN-IEC 60204 V15.1 NEN 1010 Basis Training Elektrotechnici die belast zijn met de aanleg van installaties, en voor medewerkers die belast worden

Nadere informatie

Installatievoorschriften. Een veilige elektrische installatie draagt bij aan een veilige werkomgeving.

Installatievoorschriften. Een veilige elektrische installatie draagt bij aan een veilige werkomgeving. Installatievoorschriften Een veilige elektrische installatie draagt bij aan een veilige werkomgeving. 1 Installatievoorschriften Klinkt erg saai: regeltjes uit het hoofd leren van de NEN 1010. Maar het

Nadere informatie

Inspectierapport. Demo rapport. MapTools BV. Rapportnummer : 1704

Inspectierapport. Demo rapport. MapTools BV. Rapportnummer : 1704 Inspectierapport Demo rapport Rapportnummer : 1704 MapTools BV Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Gegevens 3. Eindbeoordeling 4. Inspectiemethode 5. Omvang 5.1 Niet geïnspecteerd 6. Opmerkingen 1 Inleiding

Nadere informatie

Inspectierapport laagspanningsinstallaties. Gebouw6 Demolaan 1 1000AA Amsterdam. Datum: 5-3-2009 Projectnummer: GEB06. Info: www.demo-inspecties.

Inspectierapport laagspanningsinstallaties. Gebouw6 Demolaan 1 1000AA Amsterdam. Datum: 5-3-2009 Projectnummer: GEB06. Info: www.demo-inspecties. Inspectierapport laagspanningsinstallaties Gebouw6 Demolaan 1 1000AA Amsterdam Datum: 5-3-2009 Projectnummer: GEB06 Info: www.demo-inspecties.nl 1 / 17 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

EXCELLEREN KUN JE NIET ALLEEN MR. K.E.G.H. (KLAAS) VAN DER KOLK IN SAMENWERKING MET VAN DER HEIDE.

EXCELLEREN KUN JE NIET ALLEEN MR. K.E.G.H. (KLAAS) VAN DER KOLK IN SAMENWERKING MET VAN DER HEIDE. EXCELLEREN KUN JE NIET ALLEEN MR. K.E.G.H. (KLAAS) VAN DER KOLK IN SAMENWERKING MET VAN DER HEIDE. INHOUD EXCELLEREN & INRICHTING ORGANISATIE Inleiding Intro Doel van de workshop Elektrotechnische Arbeidsmiddelen.

Nadere informatie

Inspectierapport eigen net. Kast-4. Datum: februari 2016 Opgesteld door: Bert Stegeman Documentversie: V1.0

Inspectierapport eigen net. Kast-4. Datum: februari 2016 Opgesteld door: Bert Stegeman Documentversie: V1.0 Inspectierapport eigen net Kast-4 Datum: februari 2016 Opgesteld door: Bert Stegeman Documentversie: V1.0 Algemeen Het Nederlands Licht Instituut heeft een inspectie uitgevoerd op (een deel van) een elektrische

Nadere informatie

NEN 3140 Veilige Bedrijfsvoering

NEN 3140 Veilige Bedrijfsvoering NEN 3140 Veilige Bedrijfsvoering Als werkgever bent u verantwoordelijk voor veilige installaties en het veilig kunnen werken van uw personeel in een elektrotechnische omgeving. In zowel de Arbowet als

Nadere informatie

MODEL INSPECTIERAPPORT NR. :.. ELEKTRISCHE INSTALLATIE INSPECTIEDATUM

MODEL INSPECTIERAPPORT NR. :.. ELEKTRISCHE INSTALLATIE INSPECTIEDATUM MODEL INSPECTIERAPPORT NR. :.. ELEKTRISCHE INSTALLATIE INSPECTIEDATUM -..-2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Algemene gegevens... 5 2.1 Opdrachtgever en objectgegevens... 5 2.2 Installatiegegevens...

Nadere informatie

Elektrotechnische inspecties

Elektrotechnische inspecties Quercus Technical Services UERCUS Elektrotechnische inspecties Laagspanning - Hoogspanning - ATEX Onze kijk op inspecteren Veiligheid Elke werkgever is volgens het Arbobesluit wettelijk verplicht om zijn

Nadere informatie

Stroomkring en richtingspijlen voor spanning en stroom

Stroomkring en richtingspijlen voor spanning en stroom Katern voor scholing, her- en bijscholing 6 inhoud Stroomkring en richtingspijlen voor spanning en stroom 3 Spanningsdelers en gelijkstroom - netwerken 6 Fotowedstrijd zo moet het niet Basiskennis Een

Nadere informatie

Prijslijst opleidingen

Prijslijst opleidingen Opleidingen elektrotechniek Opleidingen Aarding, Bliksem en overspanningsbeveiliging Inwendige bliksembeveiliging, overspanningsbeveiliging 538,13 615,00 Monteur Aarding en Bliksembeveiliging 2.231,25

Nadere informatie

MEER INFORMATIE? CURSUSAANBOD

MEER INFORMATIE? CURSUSAANBOD CURSUSAANBOD WWW.ELEKTRORAAD.NL Cursisten zijn over het algemeen uit op een gedegen stuk praktijkervaring. En natuurlijk moet dat bij voorkeur worden gedoceerd door mensen uit de praktijk. Ook de discussie

Nadere informatie

De schakel tussen u en techniek.

De schakel tussen u en techniek. De schakel tussen u en techniek. www.saasen.com ELEKTRA VENTILATIE BEVEILIGING TELEMATICA Eén betrouwbare partner voor al uw installatiewerkzaamheden Dan bent u bij J. Saasen B.V. aan het goede adres.

Nadere informatie

elektrotechniek bv elektrotechniek bv MOSSINK MAAKT MEER MOGELIJK Zuiderinslag 12 Postbus 39 3870 CA Hoevelaken T (033) 253 45 81 F (033) 253 58 26

elektrotechniek bv elektrotechniek bv MOSSINK MAAKT MEER MOGELIJK Zuiderinslag 12 Postbus 39 3870 CA Hoevelaken T (033) 253 45 81 F (033) 253 58 26 INSTALLATIETECHNIEK PROJECTVERLICHTING BEVEILIGINGEN INSPECTIES BESTURINGSTECHNIEK INSTALLATIETECHNIEK PROJECTVERLICHTING BEVEILIGINGEN INSPECTIES BESTURINGSTECHNIEK elektrotechniek bv elektrotechniek

Nadere informatie

Bedrijfsvoering van elektrische installaties. Veiligheid in verband met de elektrische gevaren volgens NEN 3140:2011

Bedrijfsvoering van elektrische installaties. Veiligheid in verband met de elektrische gevaren volgens NEN 3140:2011 Bedrijfsvoering van elektrische installaties Veiligheid in verband met de elektrische gevaren volgens NEN 3140:2011 oktober 2011 Bestemd voor de cursussen: basiscursus; opfriscursus; voldoende onderricht

Nadere informatie

Veilig werken aan elektrische installaties

Veilig werken aan elektrische installaties Katern voor scholing, her- en bijscholing 61 inhoud 1 Veilig werken aan elktrische installaties 4 Fotowedstrijd 5 Cursussen 5 Otib-nieuws Veilig werken aan elektrische installaties Een uitgave van Intech

Nadere informatie

Inspecteur. Inspecteur laagspanning en elektrische arbeidsmiddelen

Inspecteur. Inspecteur laagspanning en elektrische arbeidsmiddelen Inspecteur Inspecteur laagspanning en elektrische arbeidsmiddelen 1 Inspecteur Inspecties in de elektrotechniek is een breed vakgebied. Wat de verschillende soorten inspecties met elkaar gemeen hebben

Nadere informatie

5.1. Eindtermen, toetstermen en toetsmatrijs Basis competentieprofiel Inspecteur Elektrische Arbeidsmiddelen

5.1. Eindtermen, toetstermen en toetsmatrijs Basis competentieprofiel Inspecteur Elektrische Arbeidsmiddelen 5.1. Eindtermen, toetstermen en toetsmatrijs Basis competentieprofiel Inspecteur Elektrische Arbeidsmiddelen Competentie Toetsing Kunde / Vaardigheden 1. Kennis hebben van en inzicht hebben in relevante

Nadere informatie

ATEX Richtlijn 153 1

ATEX Richtlijn 153 1 ATEX Richtlijn 153 1 2 ATEX Richtlijn 153 (richtlijn 1999: 92/EG) Mechanische of elektrische vonken, hete oppervlakken en statische elektriciteit kunnen een explosie veroorzaken op arbeidsplaatsen waar

Nadere informatie

Onderzoek elektratechnische installaties bij ondernemers

Onderzoek elektratechnische installaties bij ondernemers Onderzoek elektratechnische installaties bij ondernemers Inleiding Deze rapportage beschrijft de resultaten en conclusies van de uitgevoerde inspecties van de elektrotechnische installatie bij een groep

Nadere informatie

BEDRIJFS PRESENTATIE. Europalaan 24 6871 BZ Renkum. T 0317-844112 GSM 06-19669668 info@instatech.nl. www.instatech.nl

BEDRIJFS PRESENTATIE. Europalaan 24 6871 BZ Renkum. T 0317-844112 GSM 06-19669668 info@instatech.nl. www.instatech.nl BEDRIJFS PRESENTATIE Europalaan 24 6871 BZ Renkum T 0317-844112 GSM 06-19669668 info@instatech.nl www.instatech.nl ONS BEDRIJF InstaTech totaaltechniek is een vooruitstrevend bedrijf op het gebied van

Nadere informatie

NEN 1010 en NPR 5310 www.nen.nl

NEN 1010 en NPR 5310 www.nen.nl Veilige laagspanningsinstallaties met NEN 1010 en NPR 5310 www.nen.nl NEN 1010: Zekerheid en veiligheid voor laagspanningsinstallaties De elektrotechnische installatiebranche kan er niet omheen. Voor het

Nadere informatie

Inspectierapport laagspanningsinstallaties. Klant Adres Plaats. Datum: Rapportnummer: Info: www.parkstadgroep.nl

Inspectierapport laagspanningsinstallaties. Klant Adres Plaats. Datum: Rapportnummer: Info: www.parkstadgroep.nl Inspectierapport laagspanningsinstallaties Klant Adres Plaats : Rapportnummer: Info: www.parkstadgroep.nl 1 / 18 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

Testen van de aardlekschakelaar

Testen van de aardlekschakelaar Katern voor scholing, her- en bijscholing 38 inhoud 1 Testen van de aardlekschakelaar 4 Otib-nieuws 5 Cursussen Fotowedstrijd Zo moet het niet Installeren en inspecteren van elektrische installaties (slot)

Nadere informatie

Uw elektrotechnische installatie zorgeloos in orde.

Uw elektrotechnische installatie zorgeloos in orde. Uw elektrotechnische installatie zorgeloos in orde. Inhoudsopgave blz Inleiding 2 De geschiedenis 3 Doelstellingen 3 Veiligheid 4 Specialismen 5 Doelgroepen 6 Het dienstenaanbod 7 Milieubewust en techniek

Nadere informatie

Veiligheid en elektrotechniek

Veiligheid en elektrotechniek Veiligheid en elektrotechniek A.A.M. Schilders 2007 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie of op andere

Nadere informatie

INHOU D. Hoofdstuk 1 ELEKTROTECHNISCHE RISICO S 1

INHOU D. Hoofdstuk 1 ELEKTROTECHNISCHE RISICO S 1 INHOU D INLEIDING XVII Hoofdstuk 1 ELEKTROTECHNISCHE RISICO S 1 1.1 DIRECTE RISICO S VAN ELEKTRICITEIT 2 1.1.1 Stroom door menselijk lichaam 2 1.1.1.1 Stroomsterkte, tijdsduur en effect 2 1.1.1.2 Spanning

Nadere informatie

INSPECTIERAPPORT Elektrische arbeidsmiddelen en -installaties

INSPECTIERAPPORT Elektrische arbeidsmiddelen en -installaties IBAN: NL71 RABO 0307 1291 01 KvK: 30141805 BTW: NL 0862.91.385 B01 AV: Algemene Voorwaarden KLANT BV Postbus 123 4711 SP MEERWIJK t.a.v. dhr. I.N. Specteur De Kooi 7 4233 GP AMEIDE Telefoon: 0183 60 05

Nadere informatie

1. Inleiding... pagina 1. 2. Arbowet... pagina 2. 2.1. Arbeidsomstandighedenbesluit... pagina 2 2.2. Richtlijn Arbeidsmiddelen...

1. Inleiding... pagina 1. 2. Arbowet... pagina 2. 2.1. Arbeidsomstandighedenbesluit... pagina 2 2.2. Richtlijn Arbeidsmiddelen... Inhoudsopgave 1. Inleiding... pagina 1 2. Arbowet... pagina 2 2.1. Arbeidsomstandighedenbesluit... pagina 2 2.2. Richtlijn Arbeidsmiddelen... pagina 3 3. De NEN-EN 50110 en NEN 3140... pagina 4 3.1. Inspecties

Nadere informatie

Vakopleidingen. Breng puur vakmanschap in uw organisatie!

Vakopleidingen. Breng puur vakmanschap in uw organisatie! Vakopleidingen Breng puur vakmanschap in uw organisatie! 1 Vakopleidingen Succesvol zijn. Resultaat boeken. Kansen pakken. Met gekwalificeerde medewerkers die het beste uit zichzelf halen. Die in een veilige

Nadere informatie

Aanleiding. Samen kunnen we succesvol zijn in deze markt!

Aanleiding. Samen kunnen we succesvol zijn in deze markt! Aanleiding Onze jarenlange samenwerking met installateurs Zij vragen ons ad-hoc voor elektrotechnische inspecties bij hun klanten De vraag naar inspecties blijft groeien Er zijn veel aanbieders, maar kwaliteit

Nadere informatie

Cursusspecial Vakbekwaamheid

Cursusspecial Vakbekwaamheid Cursusspecial Vakbekwaamheid > Elektrotechniek > Waterleidingtechniek > Gastechniek > CV-techniek Haal uw vakbekwaamheidsdiploma en word Erkend Installateur. Uw klanten zitten erop te wachten. Als installateur

Nadere informatie

PTC Praktijk Trainings Centrum

PTC Praktijk Trainings Centrum PTC Praktijk Trainings Centrum Veiligheid en productiviteit op een hoger niveau www.ptcopleidingen.nl Het begint met kennis Het spreekt voor zich dat het opleiden van uw medewerkers in veel gevallen wettelijk

Nadere informatie

NEN-EN 50110 1 NEN-EN 50110 2 NEN 3140

NEN-EN 50110 1 NEN-EN 50110 2 NEN 3140 NEN-EN 50110 1 NEN-EN 50110 2 NEN 3140 NEN 3140 Deze opleiding beperkt zich tot het behandelen van de bepalingen die betrekking hebben op werkzaamheden aan laagspannings-installaties door een: Vakbekwaam

Nadere informatie

onder controle 1. Aardlekschakelaar type B voor alle lekstroomvormen.

onder controle 1. Aardlekschakelaar type B voor alle lekstroomvormen. Katern voor scholing, her- en bijscholing 07 inhoud 1 Alle soorten lekstroom onder controle 5 Fotowedstrijd Zo moet het niet 5 Kort nieuws Elektrotechniek Alle soorten lekstroom onder controle Een uitgave

Nadere informatie

Introductie in Solar Inspecties. Allart de Jong

Introductie in Solar Inspecties. Allart de Jong Introductie in Solar Inspecties Allart de Jong Aanmaken offerte TEAMLEADER Even voorstellen. Organisatie Omega Energietechniek Energietechniek Sinds 1962 actief in de elektrotechnische industrie: Engineering

Nadere informatie

WETTELIJK KADER NEDERLAND ONDERHOUD VAN NOODVERLICHTING

WETTELIJK KADER NEDERLAND ONDERHOUD VAN NOODVERLICHTING WETTELIJK KADER NEDERLAND WHITE PAPER SAMENVATTING De Nederlandse regelgeving voor inspectie en onderhoud van noodverlichting is niet zo eenvoudig. Zo is vaak niet duidelijk wie welke verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Veilig werken met apparaten en machines

Veilig werken met apparaten en machines Published on Arbocatalogus voor de vlakglasbranche (http://www.arbocatalogus-vlakglas.nl) Veilig werken met apparaten en machines Oplossing status: Goedgekeurd door Inspectie SZW Een machine is een arbeidsmiddel,

Nadere informatie

Basiscursus NEN 1010. Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties NEN 1010:2015

Basiscursus NEN 1010. Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties NEN 1010:2015 Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties Basiscursus NEN 1010 NEN 1010:2015 maart 2016 Bestemd voor de cursussen: basiscursus NEN 1010, opfriscursus NEN 1010, inspecties aan elektrische installaties,

Nadere informatie

Industrial Services. In-Service Verification Elektrische Veiligheid & Beveiliging

Industrial Services. In-Service Verification Elektrische Veiligheid & Beveiliging Industrial Services In-Service Verification Elektrische Veiligheid & Beveiliging Geen concessies ten aanzien van veiligheid Elektrische veiligheid in de dagelijkse werkomgeving of in openbare ruimten lijkt

Nadere informatie

WAGO-TRAININGS PROGRAMMA

WAGO-TRAININGS PROGRAMMA WAGO-TRAININGS PROGRAMMA 2015 1 WAGO-TRAININGEN Uw doel is onze maatstaf Productgerelateerde en klant-specifieke trainingen Kleine Groepen Teamwork Praktijkgericht Door de kleine groepen bij de WAGO trainingen

Nadere informatie

Inspectierapport laagspanningsinstallaties. Filiaal Straat Plaats. Datum: 12-11-2009 Rapportnummer: XX. Info: www.parkstad-inspecties.

Inspectierapport laagspanningsinstallaties. Filiaal Straat Plaats. Datum: 12-11-2009 Rapportnummer: XX. Info: www.parkstad-inspecties. Inspectierapport laagspanningsinstallaties Filiaal Straat Plaats Datum: 12-11-2009 Rapportnummer: XX Info: www.parkstad-inspecties.nl 1 / 20 , Ransdaal Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

INHOUD INLEIDING. Hoofdstuk 1 NEN 1010 EN ANDERE NORMEN 1

INHOUD INLEIDING. Hoofdstuk 1 NEN 1010 EN ANDERE NORMEN 1 INLEIDING Hoofdstuk 1 NEN 1010 EN ANDERE NORMEN 1 1.1 SAMENHANG VAN NORMEN 2 1.1.1 NEN 1010 3 1.1.2 NEN-EN 50110 en NEN 3140 3 1.1.3 NEN-EN-IEC 60204 4 1.1.4 NEN-EN-IEC 60439 4 1.2 TOEPASSINGSGEBIED VAN

Nadere informatie

Beheer gebouw gebonden

Beheer gebouw gebonden Beheer gebouw gebonden Om bedrijven en de particulieren een totaalpakket te kunnen bieden is Taylor Elektrotechniek B.V. in 2008 een samenwerking aangegaan met PBK Technische Installaties B.V Voor een

Nadere informatie

Inspectierapport Inspectie uitgevoerd volgens NEN 1010 en NEN 3140

Inspectierapport Inspectie uitgevoerd volgens NEN 1010 en NEN 3140 Electro-technisch Bureau Postbus 543 Telefoon 075-616 51 68 Rabobank 12.49.69.976 1500 EM Zaandam Fax 075-631 45 46 K.v.K 35029294 Grote Tocht 102 Internet www.swartetb.nl BTW-nr 8066.65.142B.01 1507 CE

Nadere informatie

INHOUD INLEIDING. Hoofdstuk 1 NEN 1010 EN ANDERE NORMEN 1

INHOUD INLEIDING. Hoofdstuk 1 NEN 1010 EN ANDERE NORMEN 1 INLEIDING xv Hoofdstuk 1 NEN 1010 EN ANDERE NORMEN 1 1.1 SAMENHANG VAN NORMEN 2 1.1.1 NEN 1010 3 1.1.2 NEN-EN 50110 en NEN 3140 3 1.1.3 NEN-EN-IEC 60204 4 1.1.4 NEN-EN-IEC 60439 4 1.2 TOEPASSINGSGEBIED

Nadere informatie

C.J.M. van den Boogaart Alphensebaan 72 5126 PZ Gilze

C.J.M. van den Boogaart Alphensebaan 72 5126 PZ Gilze .J.M. van den Boogaart Alphensebaan 72 5126 PZ Gilze Inspexx B.V. vestiging Doetinchem, 9 november 2010 Vrijgave: R.A.J. Spekking Toezichtverantwoordelijke Van toepassing zijn de algemene voorwaarden zoals

Nadere informatie

Arbeidsfactor en spanningsval op leidingen

Arbeidsfactor en spanningsval op leidingen Katern voor scholing, her- en bijscholing 06 inhoud 1 Arbeidsfactor en spanningsval op leidingen 5 Cursusoverzicht 6 Fotowedstrijd 6 Kort nieuws Otib Basiskennis Een uitgave van Intech Elektro & ICT en

Nadere informatie

Inleiding. Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties in voertuigen 18 augustus 2009. 230Vac installaties in voertuigen

Inleiding. Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties in voertuigen 18 augustus 2009. 230Vac installaties in voertuigen Inleiding 230Vac installaties in voertuigen Het ontwerpen en installeren van 230Vac installaties in voertuigen is op het eerste gezicht een simpele uitdaging, omdat de installatie een zeer geringe omvang

Nadere informatie

Veilige installatie, wat is dat? Veilig werken, hoe doe je dat? RI&E, wat wordt. Aanbevelingen. Mijn stellingen:

Veilige installatie, wat is dat? Veilig werken, hoe doe je dat? RI&E, wat wordt. Aanbevelingen. Mijn stellingen: Mijn stellingen: Werkgevers worden te weinig geprikkeld en Elektrische installaties passen zelden bij de bedrijfsvoering. Annette Oorschot Kuipers Inspectie SZW Expertisecentrum VEP aoorschot@inspectieszw.nl

Nadere informatie

NEN 1010:2015. Stellingen

NEN 1010:2015. Stellingen NEN 1010:2015 Stellingen 1 september 2015 1 Stelling 1 Stelling 1a: Ik wacht wel tot de nieuwe NEN 1010 is aangewezen in het Bouwbesluit (waarschijnlijk 1 juli 2016), want dan is het pas verplicht om hem

Nadere informatie

Richtlijn elektrische veiligheid laagspanning

Richtlijn elektrische veiligheid laagspanning Richtlijn elektrische veiligheid laagspanning Versie 0.1 Datum 14 januari 2016 Status definitief Colofon Afzendgegevens Contactpersoon Projectnaam Shared Service Center DJI Afdeling HR Advies Plantsoenstraat

Nadere informatie

n.v.t. 2 dagen theorie en 1 dag praktijk CURSUSPRIJS 1.030,- (incl. cursusmateriaal) CERTIFICAATKOSTEN 98,- 98,- 18,- 220,- 56,- 220,-

n.v.t. 2 dagen theorie en 1 dag praktijk CURSUSPRIJS 1.030,- (incl. cursusmateriaal) CERTIFICAATKOSTEN 98,- 98,- 18,- 220,- 56,- 220,- PLANNER LAAGSPANNING INSTALLATIE-/ WERKVERANT- WOORDELIJKE + SDESKUNDIGE HERKWALIFICATIE VAKBEKWAAM PERSOON 18/09/08 08/09/08 en 12/01/09 02/10/08 19/09/08 9 dagen theorie en 1.875,- (incl. cursusmateriaal)

Nadere informatie

Brandrisico s goed beheerst met ElektraGarant van Delta Lloyd

Brandrisico s goed beheerst met ElektraGarant van Delta Lloyd Brandrisico s goed beheerst met ElektraGarant van Delta Lloyd Wat zijn de risico s van elektriciteit? Meer dan 25% van alle branden heeft een elektrische oorzaak. Deze branden ontstaan door een defect,

Nadere informatie

PTC Praktijk Trainings Centrum

PTC Praktijk Trainings Centrum Pagina1 PTC Praktijk Trainings Centrum NEN 3140 Online Veiligheid en productiviteit op een hoger niveau www.ptcopleidingen.nl Pagina2 Het begint met kennis Het spreekt voor zich dat het opleiden van uw

Nadere informatie

VOORBEELD Handboek bedrijfsvoering van elektrische installaties NEN 3140+A1:2015. Gemeente VOORBEELD Straatnaam AB Voorbeeld

<LOGO GEMEENTE> VOORBEELD Handboek bedrijfsvoering van elektrische installaties NEN 3140+A1:2015. Gemeente VOORBEELD Straatnaam AB Voorbeeld VOORBEELD Handboek bedrijfsvoering van elektrische installaties NEN 3140+A1:2015 Gemeente VOORBEELD Straatnaam 00 1234 AB Voorbeeld Datum: 00-00-0000 Projectnummer: BN. Info: www.beheernet.nl Mail: info@beheernet.nl

Nadere informatie

Opfriscursus NEN 1010

Opfriscursus NEN 1010 Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties Opfriscursus NEN 1010 NEN 1010:2007+C1:2008+ A1:2001+C1:2011 oktober 2011 Bestemd voor de cursussen: opfriscursus NEN 1010; inspecties aan elektrische

Nadere informatie

Omschrijving Toepassing Verklaring van de tekens

Omschrijving Toepassing Verklaring van de tekens 2.32 Bouwverlichting Een goede verlichting op de bouwplaats, vooral op werkplekken en langs looproutes, is noodzaak. Tijdens een aanzienlijk deel van de jaarlijkse werktijd is er in de bouw onvoldoende

Nadere informatie

Herinstructie NEN 3140

Herinstructie NEN 3140 Herinstructie NEN 3140 Danny v. Dam Kees Backx 11-07-2014 1 Programma Voorstel rondje Waarom her-instructie Functies binnen de NEN3140 NEN 3140 en de arbowet Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Het werkplan

Nadere informatie

Rapportage e-controle 67891-R01. De Elektrowinkel Edisonlaan 7 1234 AA Lichtstad. Betreft een Inspexx e-controle MKB bij

Rapportage e-controle 67891-R01. De Elektrowinkel Edisonlaan 7 1234 AA Lichtstad. Betreft een Inspexx e-controle MKB bij AREPA Inspexx heeft vestigingen in Amersfoort Alkmaar Rotterdam Meppel Eindhoven Correspondentieadres Terminalweg 31 3821 AJ Amersfoort T +31 (0)33 453 50 30 F +31 (0)33 453 50 31 E info@inspexx.nl I www.inspexx.nl

Nadere informatie

Elektrotechniek. novacollege.nl/techniek. Installatietechniek. Procestechniek. Werktuigbouw. Techniek 2016/2017

Elektrotechniek. novacollege.nl/techniek. Installatietechniek. Procestechniek. Werktuigbouw. Techniek 2016/2017 novacollege.nl/techniek Elektrotechniek Installatietechniek Procestechniek Werktuigbouw Techniek 2016/2017 Ik wilde een technische opleiding doen. Het werd elektro, een strategische keuze. Ik houd van

Nadere informatie

Onderhoud en vervanging

Onderhoud en vervanging Wet- en regelgeving Onderhoud en vervanging Algemeen Elk gebouw heeft onderhoud nodig, dus ook Scoutinggebouwen. Een goed Scoutinggebouw biedt een veilig en betrouwbaar onderkomen voor de leden en het

Nadere informatie

Past uw elektrische installatie wel bij uw bedrijfsvoering? (Gebrek aan) kennis = (on)macht.

Past uw elektrische installatie wel bij uw bedrijfsvoering? (Gebrek aan) kennis = (on)macht. Past uw elektrische installatie wel bij uw bedrijfsvoering? (Gebrek aan) kennis = (on)macht. Annette Oorschot-Kuipers, Inspectie SZW, e-mail: aoorschot@inspectieszw.nl Samenvatting Voldoet een installatie

Nadere informatie

ZX- ronde 28 december 2014

ZX- ronde 28 december 2014 ZX- ronde 28 december 2014 Hoogspanning. Veel radio amateurs hebben nog eindversterkers met buizen of willen die gaan kopen wel of niet tweede hands. Zonder enige vorm van kennis kan het gevaarlijk zijn

Nadere informatie

De installatie zelf. Opbrengst

De installatie zelf. Opbrengst De installatie zelf Risico s van het installeren en beheren van zonnepanelen Frank Smits Directeur eigenaar Parkstad Inspecties Vice voorzitter vakgroep Beheer en Inspecties Bestuurslid UNETO-VNI GG klein

Nadere informatie

INHOUD INLEIDING 19. Metingen en thermografie - 13

INHOUD INLEIDING 19. Metingen en thermografie - 13 INLEIDING 19 1 NEN 1010 ALS ACHTERGROND 21 1.1 VOEDINGSBRONNEN 22 1.1.1 Aansluiting op net: diverse stroomstelsels 22 1.1.2 Voedingsbronnen voor veiligheidsdoeleinden 25 1.2 BESCHERMINGSMAATREGELEN 25

Nadere informatie

Brandmeldinstallaties

Brandmeldinstallaties Brandmeldinstallaties 1 Welkom bij Bedankt voor het downloaden van de brochure Opleidingen Brandmeldinstallaties. (BVO) biedt verschillende technische opleidingen aan voor medewerkers van installatiebedrijven/branddetectiebedrijven

Nadere informatie

Orde in chaos. Eenduidigheid in aantoonbare ATEX competenties

Orde in chaos. Eenduidigheid in aantoonbare ATEX competenties Orde in chaos Eenduidigheid in aantoonbare ATEX competenties Agenda Korte terugblik op de chaos Nieuwe uitgangspunten ATEX opleidingen IECEx 05 Uitstroomprofielen Aanpak Elsevier Opleidingen Opleidingsstructuur:

Nadere informatie

Beroepsprofiel Installatiemonteur Elektrotechniek. ALGEMENE INFORMATIE datum: 23 december 2004 versie: 1 Onder regie van KBB. Legitimering BCP door:

Beroepsprofiel Installatiemonteur Elektrotechniek. ALGEMENE INFORMATIE datum: 23 december 2004 versie: 1 Onder regie van KBB. Legitimering BCP door: Beroepstypering Installatiemonteur elektrotechniek ALGEMENE INFORMATIE datum: 23 december 2004 versie: 1 Onder regie van KBB Kenteq Ontwikkeld door: Brondocument(en) Legitimering BCP door: - op formatvereisten

Nadere informatie

OVER ECHTE PREVENTIE GESPROKEN

OVER ECHTE PREVENTIE GESPROKEN OVER ECHTE PREVENTIE GESPROKEN OVER ONS Van Empel Inspecties en Advisering is uw onafhankelijke partner voor inspecties en beheer van uw technische installaties (E en W). Wij zijn uw kennispartner op het

Nadere informatie

Mechatronici in Nederland en Duitsland: grensoverschrijdende inzetbaarheid

Mechatronici in Nederland en Duitsland: grensoverschrijdende inzetbaarheid Mechatronici in Nederland en Duitsland: grensoverschrijdende inzetbaarheid Overeenkomsten en verschillen tussen de kwalificaties Monteur mechatronica / Monteur tester mechatronica / Mechatronicus in Nederland

Nadere informatie

Titel: Keuring en inspectie van aardingsgarnituren (TenneT GS) Procesdeskundige: Procesbeheerder: (Sr)IV (KEV) IV (KEV) Afdeling:

Titel: Keuring en inspectie van aardingsgarnituren (TenneT GS) Procesdeskundige: Procesbeheerder: (Sr)IV (KEV) IV (KEV) Afdeling: Keuring en inspectie van aardingsgarnituren (TenneT GS) Omschrijving Titel: Keuring en inspectie van aardingsgarnituren (TenneT GS) Proceseigenaar: Procesdeskundige: Procesbeheerder: (Sr)IV (KEV) IV (KEV)

Nadere informatie

Voorwaarden bedrijfserkenningen binnenvaart: Elektrische inrichtingen, isolatieweerstand en aarding

Voorwaarden bedrijfserkenningen binnenvaart: Elektrische inrichtingen, isolatieweerstand en aarding Voorwaarden bedrijfserkenningen binnenvaart: Elektrische inrichtingen, isolatieweerstand en aarding Inleiding Dit document geeft uitleg over de voorwaarden voor een bedrijfserkenning voor: het keuren van

Nadere informatie

Implementatie NEN 3140 voor mkb kostendekkend maken

Implementatie NEN 3140 voor mkb kostendekkend maken Ze zijn er nog: ondernemers die op hun 31ste jaar een eigen bedrijf beginnen in de elektrotechniek. Stefan Bouwe in het Brabantse Boerdonk deed het ruim twee jaar geleden. Niet door een lopend bedrijf

Nadere informatie

Elektrotechnici in de industrie in Nederland en Duitsland: grensoverschrijdende inzetbaarheid

Elektrotechnici in de industrie in Nederland en Duitsland: grensoverschrijdende inzetbaarheid Elektrotechnici in de industrie in Nederland en Duitsland: grensoverschrijdende inzetbaarheid Overeenkomsten en verschillen tussen de kwalificaties Monteur / Eerste monteur & Technicus Elektrotechnische

Nadere informatie

Marktregulering elektrische veiligheid: de volgende stap

Marktregulering elektrische veiligheid: de volgende stap auteur Harrie Heemskerk Grote verzekeraars staan achter certificatie ET-inspecties Marktregulering elektrische veiligheid: de volgende stap Vrijwel alle ondernemers en gebouweigenaren hebben zich tegen

Nadere informatie

Meten aan E+PV installaties

Meten aan E+PV installaties Meten aan E+PV installaties Hoe en waarom meten aan E+PV installaties? KWx BV - 2013 1 #zonnepanelen trending topic KWx BV - 2013 2 #zonnepanelen trending topic KWx BV - 2013 3 Zonnestroom is elektrotechniek!

Nadere informatie

NEN 1010 over Photo Voltaïc installaties

NEN 1010 over Photo Voltaïc installaties NEN 1010 over Photo Voltaïc installaties Paul Castenmiller NEN 1010 over PV installaties Ontwikkelingen PV installaties. Normen PV installaties. NPR 5310-blad 65 Eigenschappen en risico s Architectuur

Nadere informatie

inhoud Een uitgave van Intech Klimaat & Sanitair en OTIB maart 2009 Basiskennis Aarding sanitaire toestellen Otib-nieuws Cursussen

inhoud Een uitgave van Intech Klimaat & Sanitair en OTIB maart 2009 Basiskennis Aarding sanitaire toestellen Otib-nieuws Cursussen Katern voor scholing, her- en bijscholing 14 inhoud 1 Aarding sanitaire toestellen 5 Otib-nieuws Cursussen Basiskennis Een uitgave van Intech Klimaat & Sanitair en OTIB maart 2009 Aarding sanitaire toestellen

Nadere informatie

Opleidingscatalogus: NEN

Opleidingscatalogus: NEN Opleidingscatalogus: NEN t WEB Opleidingen, Adviezen & Hoofdvestiging: Zeppelinstraat 7 7903 BR Hoogeveen Tel: 0528 280 888 Fax: 0528 280 889 Website: www.tweb.nl E-mail: info@tweb.nl Basis NEN 1010 Elektrotechnici

Nadere informatie

Instalektro HANDEL & VERKOOP TECHNIEK HANDEL & VERKOOP TECHNIEK. handwerk met voldoening. creatief en commercieel. handwerk met voldoening

Instalektro HANDEL & VERKOOP TECHNIEK HANDEL & VERKOOP TECHNIEK. handwerk met voldoening. creatief en commercieel. handwerk met voldoening HANDEL & VERKOOP creatief en commercieel TECHNIEK handwerk met voldoening HANDEL & VERKOOP creatief en commercieel TECHNIEK handwerk met voldoening Instalektro 20e jaargang nummer 2 november 2012 informatiebrochure

Nadere informatie

ATEX 137. blad 1 van 5 ATEX 137

ATEX 137. blad 1 van 5 ATEX 137 Postbus 141 2040 AC Zandvoort telefoon : (023) 573 25 54 e-mail : info@vmtl.nl internet : www.vmtl.nl K.v.K nr. 53589211 BTW nr.: NL8509.38.880.B01 ATEX 137 Inleiding Sommige explosies zijn in staat om

Nadere informatie

Voorlichtingsbijeenkomsten

Voorlichtingsbijeenkomsten Katern voor scholing, her- en bijscholing 63 inhoud 1 BIM: tekenen wordt modelleren 4 Otib-nieuws 4 Cursussen Een uitgave van Intech Elektro & ICT en otib juni 2012 BIM: tekenen wordt modelleren Bij de

Nadere informatie

STERKIN. Overzicht bewijzen vakbekwaamheid. (9 april 2015)

STERKIN. Overzicht bewijzen vakbekwaamheid. (9 april 2015) STERKIN Overzicht bewijzen vakbekwaamheid (9 april 2015) 1 Voorwoord De huidige eisen voor vakbekwaamheid hebben een lange voorgeschiedenis. Dit betekend dat er op de lijst veel opleidingen waren die niet

Nadere informatie

Blad1. Import CRM-koppeling CRM. Installatie verantwoordelijke Contact persoon. Algemene gegevens Aansluiting Normen en eisen

Blad1. Import CRM-koppeling CRM. Installatie verantwoordelijke Contact persoon. Algemene gegevens Aansluiting Normen en eisen Hoofdmodule Functionaliteit Onderverdeling functionaliteit Fabrikant Inspectora Systeem Filemaker 12-13 Database, windows, Mac Win 7 en 8 IOS en Mac Eigenserver Win 2008-2012 Mac SAAS / Cloud Standalone

Nadere informatie

Veiligheidsrisico s van elektrotechnische. illegale hennepkwekerijen

Veiligheidsrisico s van elektrotechnische. illegale hennepkwekerijen Veiligheidsrisico s van elektrotechnische aansluitingen bij illegale hennepkwekerijen Veiligheidsrisico s van elektrotechnische aansluitingen bij illegale hennepkwekerijen Mei 2009 1 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Nulmeting. Frans Tuerlings Studentnummer:

Nulmeting. Frans Tuerlings Studentnummer: Nulmeting Naam: Frans Tuerlings Studentnummer: 15130924 Opleiding: Projectleider Techniek Datum: 20 september2015 Voorwoord: Deze 0-meting heb ik geschreven vanuit mijn functie als projectleider in de

Nadere informatie

Nieuws1010 Onafhankelijke uitgave van Meer1010

Nieuws1010 Onafhankelijke uitgave van Meer1010 Van PAGINA der Meer1 Augustus 2012-2 Intech E&I van juli/augustus 2012 Rubriek Technische vragen MEERDERE EINDGROEPEN NIET IN ÉÉN BUIS In Intech E&I van juli/augustus 2012 is in de rubriek Technische vragen

Nadere informatie

Ontwikkelingen Technisch Installatiebedrijf Zeeland/West-Brabant

Ontwikkelingen Technisch Installatiebedrijf Zeeland/West-Brabant Ontwikkelingen Technisch Installatiebedrijf Zeeland/West-Brabant B. van Bruggen Amsterdam, maart 2006 517/Amsterdam, maart 2006 DIJK12 Beleidsonderzoek Adelaarsweg 11 1021 BM AMSTERDAM Tel.: 020-6373623

Nadere informatie