magazine > Voorkom stress rondom de 1 oktobertelling > 10 tips voor een goede softclose > Het best bewaarde geheim van Utrecht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "magazine > Voorkom stress rondom de 1 oktobertelling > 10 tips voor een goede softclose > Het best bewaarde geheim van Utrecht"

Transcriptie

1 nummer 10 oktober 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs > Voorkom stress rondom de 1 oktobertelling > 10 tips voor een goede softclose > Het best bewaarde geheim van Utrecht

2 Ziekte overkomt je, verzuim is een keuze. Ook uw medewerkers maken dagelijks een keuze. Weet u precies wat er speelt? Verzuim is namelijk het topje van een ijsberg. Dat is geen overdrijving. Verzuim kunt u wegwuiven. Het komt terug. U kunt het ook structureel oplossen. Door de verborgen onderliggende aspecten naar boven te halen. Door te leren over verantwoordelijk gedrag. Dan ontstaat een gezond werkklimaat. Ons terrein bij uitstek want wij houden van pro-actief aanpakken en oplossen. Arbo-dienstverlening met respect voor elk individu. Perspectief maakt beter. Telefoon

3 C O L O F O N Dyademagazine is een uitgave van Dyade. Dyademagazine verschijnt elf maal per jaar. Redactie Wilma Antonisse Mieke van den Berg Frank Cannegieter Clemens Geenen Marianne Groen Joop de Jager Rinus Welleman Herman de Wild (hoofdredacteur) Aad van der Wilt Met medewerking van Ronald te Loo Wilma Rijndorp - Kreft Ronald van Rooijen Nico Ruitenbeek Pauline van der Zwet - Kortekaas Redactie-adres Postbus AP Nieuwegein Abonnementen Klanten van Dyade ontvangen een exemplaar van het Dyademagazine per bevoegd gezag plus een exemplaar per school. Voor niet- klanten en extra abonnementen kost het Dyademagazine E 39,95 per jaar, exclusief btw. Voor opgave van abonnementen en adreswijzigingen kunt u contact opnemen met uw Dyade vestiging. Advertentie-informatie Herman de Wild Tel. (030) Hoewel aan de productie van Dyademagazine veel zorg wordt besteed, kan het voorkomen dat iets aan onze aandacht ontsnapt. De Stichting Dyade Dienstverlening aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen van drukfouten, onjuist heden of onvolledigheden in de gepu bli ceerde informatie. 4 In dit nummer: 4 De drukte voorbij Van functionaris naar vakman 10 Een goede sof tclose ver sterkt de kwaliteit van f inancieel beleid - Inclusief 10 tips 12 De werkgever srol van de toezichthouder 16 De uitdaging: Uw school, de best presterende school in de omgeving! 18 Dyade en SEPA 19 Even voor stellen: Nico Ruitenbeek c C o l u m n 20 Prest aties uit het verleden 21 Raet Online wordt Youforce 22 Passend onder wijs ligt op schema! Vormgeving designgenerator, Arnhem i n t h e s s p o t l i g h t Eindredactie TextArt, Heerhugowaard 24 Koor school Utrecht : Het best bewaarde geheim van Utrecht Illustraties Mieke de Haan, Gouda 29 Voordeelser vice van de zaak Drukkerij Nivo, Delfgauw 30 Waar vindt u ons? / Nieuwe huisvesting Dyade 31 K alender Foto voorpagina: Koorschool Utrecht Dyademagazine nummer 10 oktober

4 PO/VO/MBO De drukte voorbij Voorkom stress rondom de 1 oktobertelling Telt u eens, hoe vaak is het aantal leerlingen op uw school de afgelopen maand gewijzigd? Hoeveel lijstjes met namen heeft u voorbij zien komen, naast de lijsten die uit uw administratiesysteem komen? En hoeveel verschillende antwoorden heeft u gekregen op de vraag: voor hoeveel leerlingen worden we bekostigd? door Mieke van den Berg, adviseur bij Dyade Advies De eerste schoolbel van het schooljaar luidt ieder jaar een drukke periode voor uw leerlingadministratie in. Uw leerlingen moeten voor 1 oktober op de juiste plek in het systeem staan, op het juiste niveau, in de juiste klas én met de juiste gegevens. Het belang van een goede 1 oktobertelling is dan ook groot: op basis van de informatie die u aanlevert aan BRON, bepaalt CFI uw bekostiging en maakt de Onderwijsinspectie uw opbrengstenoverzicht. Ondanks het feit dat de leerlingadministratie op scholen steeds verder geautomatiseerd is, lijkt de stress rondom de 1 oktobertelling er op veel scholen nog gewoon bij te horen. Vanaf de eerste schooldag is men druk met het aansluiten van de administratie op de realiteit. Maar nu is het tijd voor ontspanning; de leerlingtelling is achter de rug en de rust kan wederkeren. Tijd om na te gaan hoe u kunt voorkomen dat volgend jaar alles weer op de maand september aankomt. Schaduwadministraties Betrouwbare en accurate informatie uit uw leerlingvolgsysteem is een behoefte die u niet alleen rondom de 1 oktobertelling heeft. De huidige leerlingvolgsystemen bieden de mogelijkheid op elk moment op verschillende niveaus naar de leerlingadministratie te kijken en informatie uit het systeem te halen. Echter, maar al te vaak wordt de informatie uit het systeem niet vertrouwd, wat maakt dat er op verschillende plekken schaduwadministraties ontstaan, van de mentor tot de roostermaker, van de leerlingadministrateur tot en met de directeur. Gevolg: onvoldoende grip op de informatie en onjuiste sturingsinformatie. De eerste stap om tot betrouwbare en accurate informatie te komen is het integraal overleg tussen de betrokken functies terug te brengen. Duidelijkheid scheppen De oorzaak van onbetrouwbare en inaccurate informatie is vaak tweeledig. Enerzijds is onduidelijk wie verantwoordelijk is voor oplevering van informatie, anderzijds zijn afspraken over de aanlevering en invoer van gegevens in de systemen niet uniform ( dat doen wij op deze locatie anders ) en niet geborgd ( het zit in de hoofden ). Bij de leerlingadministratie, waar veel functies van afhankelijk en bij betrokken zijn, is het daarom van belang dat alle functies van elkaar weten wie wat wanneer doet en waarom. Zeker in een situatie waarin het systeem de rol van integraal overleg heeft overgenomen. Stap 1: Uit de hoofden op papier De eerste stap om tot betrouwbare en accurate informatie te komen is het integraal overleg tussen de betrokken functies terug te brengen om te bepalen: > Wie zijn de belangrijkste belanghebbenden? > Welke informatie hebben zij wanneer nodig? 4 Dyademagazine nummer 10 oktober 2013

5 Als eenmaal een procesbeschrijving is gemaakt, is het van belang dat deze actueel blijft en past bij de mogelijkheden van bijvoorbeeld het leerlingadministratiesysteem. > Hoe wordt deze informatie inzichtelijk gemaakt? > Wie zijn betrokken om tot de informatie te komen en welke werkprocessen liggen daaronder? In werksessies met (een delegatie van) de betrokken functies kunnen de werkprocessen in beeld worden gebracht, zodat helder wordt wat wanneer door wie moet worden gedaan om na de eerste schoolweek al helder in beeld te hebben hoeveel leerlingen op school zitten, welke leerlingen van school zijn en van wie nog niet bekend is waar ze zijn gebleven. Het doel: een heldere procesbeschrijving. Stap 2: Van papier naar werkelijkheid Nadat op papier is gezet hoe het proces rondom de leerlingadministratie loopt, is het zaak dat de verschillende functies op tijd doen wat ze moeten doen. Omdat dit proces afhankelijk is van verschillende functies die door verschillende leidinggevenden worden aangestuurd, is het zaak iemand aan te stellen die het proces bewaakt en coördineert. Het doel: de gehele organisatie voorzien van een betrouwbare en accurate leerlingadministratie. Stap 3: Van werkelijkheid naar papier Als eenmaal een procesbeschrijving is gemaakt, is het van belang dat deze actueel blijft en past bij de mogelijkheden van bijvoorbeeld het leerlingadministratiesysteem. Zodra het systeem nieuwe mogelijkheden krijgt, zal het proces tegen het licht gehouden moeten worden, om te bezien welke gevolgen dit heeft en voor wie. Het jaarlijks evalueren van het proces is daarom belangrijk voor de borging. Het resultaat Kortom, wilt u in september wat meer rust in uw organisatie? > Maak afspraken aan de voorkant. > Stuur op deze afspraken. > Stel bij, indien nodig. Een mooie bijkomstigheid: u heeft betrouwbare en accurate informatie. Meer informatie? Vanuit de praktijk kent Dyade Advies het belang van goede, op de organisatie toegesneden procesbeschrijvingen en weten we hoe belangrijk het is deze met alle betrokkenen op te stellen. We delen graag onze ervaringen met u. Voor meer informatie, kunt u contact opnemen via Vermeld in uw onderwerpregel: Artikel procesbeschrijvingen en dan nemen wij binnen vijf werkdagen contact met u op. Dyademagazine nummer 10 oktober

6 PO/VO/MBO Van functionaris naar vakman Resultaatgericht competentiemanagement Personeelsbeleid en personeelsinstrumenten werken vaker niet dan wel. Dikwijls wordt hierin veel geld en moeite geïnvesteerd. Welk beleid of systeem men ook invoert, het zal alleen werken als er een duidelijke verbinding is tussen het organisatiebeleid en het P&O-beleid. door Ronald van Rooijen, adviseur bij Dyade Advies De onderwijssector staat mede door invoering van passend onderwijs op een keerpunt. De vraag is hoe de school samen met het team het toekomstige onderwijs tot een succes kan maken. Het is van belang vakbekwame leerkrachten te hebben die hun vaardigheden en gedrag zodanig vorm geven dat de doelstellingen van de school worden bereikt. Dyade heeft een visie om u te helpen bij deze uitdaging. Waarom werken personeelsbeleid en -instrumenten vaker niet dan wel? Integraal personeelsbeleid is op de meeste scholen al jaren geleden ingevoerd. Personeelsbeleid als conceptueel kader op basis waarvan verder kan worden gewerkt aan de kwaliteiten van medewerkers en organisatie vraagt meer. Van uw beschrijvingen van beleid moet namelijk niet alleen een positieve, enthousiasmerende werking uitgaan, maar het moet ook een mogelijkheid bieden om met elkaar in gesprek te raken over de ontwikkelingsdoelstellingen van de individuele medewerker in relatie tot de ontwikkelingsdoelen van de schoolorganisatie. Berenschot heeft hierover het volgende gezegd: Integraal personeelsbeleid betekent het regelmatig en systematisch afstemmen van de inzet, kennis en bekwaamheden van de medewerkers op de inhoudelijke en organisatorische doelen van de school, ingebed in de strategische positie in de eigen omgeving. Hierbij wordt professioneel gebruikgemaakt van een samenhangend geheel van instrumenten en middelen die gericht zijn op de ontwikkeling van de individuele medewerkers. Het antwoord op de vraag waarom personeelsbeleid en -instrumenten vaker niet dan wel werken, vinden wij in deze definitie. Het is vaak lastig te komen tot regelmatig en systematisch afstemmen van de verbindingen in beleid. Nog weerbarstiger is het regelmatig en systematisch gesprekken te voeren met de medewerkers over hun gedrag (inzet), kennis en bekwaamheden om de organisatorische doelen van de school te bereiken. Het op papier zetten van verbinding tussen het personeelsbeleid en organisatiebeleid op de doelstellingen van de school is één stap, maar het werkelijk via gesprekken op de praktijk laten aansluiten en doorvoeren van dit beleid is voor sommige bestuurders en schooldirecties en ondersteunende staf soms net een stap te ver. Hoe dan wel? De visie van Dyade Advies inzake integrale ontwikkeling van de organisatie en haar medewerkers is gericht op de volgende kernpunten: 1. Vakmanschap Medewerkers worden aangesproken op hun vakmanschap en hun trots over wat zij bewerkstelligen met dit vakmanschap. Wij richten ons dan op resultaten die bereikt worden en niet op zaken als het voldoen aan het aantal uur dat moet worden gewerkt of de opgelegde taken. Onderstaand schema verduidelijkt het verleggen van de focus door Dyade Advies. Kenmerken functionaris > taken verrichten > eenzijdig gericht op beloning > rigide > opgelegde verantwoordelijkheid > focus op ongewenste effecten > compensatie van de opdracht > wat jij moet > stuurt op functioneren > gericht op moeten inlossen van een schuld > voorkomen van overspannenheid Kenmerken vakman > klussen klaren > gericht op ontwikkeling > flexibel > genomen verantwoordelijkheid > focus op gewenst gedrag > waardering van een bijdrage > wat jij kan > stuurt op presteren > gericht op vakmanschap > trots op je vak en eigen kunnen 6 Dyademagazine nummer 10 oktober 2013

7 Het op papier zetten van verbinding tussen het personeelsbeleid en organisatiebeleid op de doelstellingen van de school is één stap, maar het werkelijk via gesprekken op de praktijk laten aansluiten en doorvoeren van dit beleid is voor sommige bestuurders en schooldirecties en ondersteunende staf soms net een stap te ver. Een verschuiving van het beeld dat een organisatie van haar medewerkers en dat medewerkers van zichzelf hebben, verandert niet zomaar. De droom over de identiteit, inspiratie en missie van de school en de rol van de medewerkers daarin wordt uitgedragen en gedeeld. Die droom moet centraal komen te staan. Dat geldt voor de individu en dat geldt voor de organisatie. Investeringen in een gedragen beroepsopvatting en draagvlak voor het in te voeren beleid krijgen voorafgaand aan invoering van resultaatgericht competentiemanagement volop aandacht. 2. Sturen op gedrag Sturen op resultaten betekent voor Dyade Advies sturen op het waarneembaar gedrag. Als van sturing sprake moet zijn, dan moet de leidinggevende wel ergens op kunnen reageren. Daarbij gaat het om gedrag dat getoond wordt in de beroepssituatie. We spreken dan over competenties die een relatie hebben met het vak, het verzorgen van onderwijs. De mens Mensen zijn nooit volledig maakbaar. Je kan bijsturen maar je kan niet de persoonlijkheid van een medewerker veranderen. Van alles wat een mens is, is slechts een deel zichtbaar door het gedrag dat een medewerker vertoont. Dat gedrag mag je beschouwen als topje van de ijsberg (Lingsma, Coachen met Competenties, 2006). Zie onderstaande piramide. De onderliggende laag, kennis, vaardigheden en ervaring, is stuurbaar. De daaronder liggende lagen vormen onderdelen van de persoonlijkheid van de medewerker. Sturing is mogelijk op overtuigingen en beroepsethiek, maar slechts beperkt. Voor het overige is niet sturing, maar acceptatie aan de orde. Dyade Advies hanteert de volgende definitie van een competentie: Een competentie is een in gedrag waarneembaar vermogen dat nodig is om in een bepaalde beroeps- si tuatie effectief te kunnen zijn. Vanuit deze definitie worden voorwaarden met een normatief karakter verbonden aan competenties: > Een competentie is te omschrijven in concreet zichtbaar gedrag. > Een competentie is ontwikkelbaar. > De ontwikkeling van de competentie is zichtbaar of anderszins vast te stellen. > Een competentie is een wezenlijk onderdeel van het vakmanschap. > Een competentie is een vertaling van (school) beleid naar het vakmanschap van de betreffende medewerker. >> Dyademagazine nummer 10 oktober

8 De droom over de identiteit, inspiratie en missie van de school en de rol van de mede- werkers daarin wordt uitgedragen en gedeeld. >> 3. Organisatie- en procesmanagement Een van de kernpunten van resultaatgericht competentiemanagement is de verbinding tussen organisatiedoelstellingen en de ontwikkelingen van medewerkers teneinde resultaten te behalen. Het slaat een brug tussen de organisatiedoelen op de lange termijn en de verwachtingen van de medewerkers. Onderstaand schema geeft hiervan een illustratie. De uitdaging ligt nu in het daadwerkelijk doorvoeren en vasthouden van de afstemming tussen organisatiedoelen en individuele doelen in de gesprekken met medewerkers. De uitdaging ligt ook in het inzetten van instrumenten en beleid die ondersteunend zijn aan het bereiken van de doelstellingen en die elkaar versterken. Door inzet van ondersteunende instrumenten, duidelijke beleidskeuzes en te zorgen voor borging in de organisatie, kunnen deze uitdagingen het hoofd worden geboden. Dyade Advies heeft een gedifferentieerd aanbod en een planmatige aanpak van werken waarmee zij schoolorganisaties ondersteunt bij het neerzetten van een voor hen juiste en duurzame organisatie van resultaatgericht competentiemanagement. 4. Borgen op alle niveaus Een positieve insteek is belangrijk bij de start van invoering van resultaatgericht competentiemanagement. Bij de start zal volop aandacht zijn voor de waarden en uitdagingen van de organisatie in relatie tot de ontwikkeling van de medewerkers. Daarna is het van belang dit draagvlak vast te houden. Daarbij moet geborgd worden dat verschillende betrokkenen (bestuur, schoolmanagement en medewerkers), ieder vanuit hun eigen verantwoordelijkheid en met voldoende vakkennis en vaardigheden, de afspraken blijvend nakomen. Ook op dit gebied heeft Dyade Advies een gedifferentieerd aanbod aan instrumenten en mogelijkheden gericht op borging van beleid en afspraken binnen uw organisatie. Wij verwijzen u graag naar het dienstverleningsoverzicht hiernaast. Op onze website vindt u meer informatie over onze visie en het aanbod. 8 Dyademagazine nummer 10 oktober 2013

9 Resultaatgericht competentiemanagement biedt mogelijkheden op gestructureerde wijze te werken aan de inzetbaarheid en kwaliteit van medewerkers. Een positieve insteek is belangrijk bij de start van invoering van resultaatgericht competentiemanagement. Samengevat Resultaatgericht competentiemanagement biedt mogelijkheden op gestructureerde wijze te werken aan de inzetbaarheid en kwaliteit van medewerkers. Het is een onderdeel van het kwaliteitsbeleid waarmee op efficiënte en effectieve wijze kan worden ingespeeld op de verwachtingen van de individuele mens, de organisatie en de maatschappelijke omgeving van de school. Een goed gesprek? Bent u geïnteresseerd in een goed gesprek over competentiemanagement, of heeft u behoefte aan meer achtergrondinformatie? Neem dan contact op met Wilma Rijndorp, clustermanager HRM, via (010) , of Ronald van Rooijen, adviseur HRM, via U kunt ook vrijblijvend een sturen naar Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op. Dyademagazine nummer 10 oktober

10 PO/VO/MBO Inclusief 10 tips Een goede softclose versterkt de kwaliteit van financieel beleid Versterking van de kwaliteit van het onderwijs vraagt op alle niveaus in de onderwijsorganisatie veel aandacht van medewerkers en bestuurders. Voldoende aandacht voor de financiën zou daar een vast onderdeel van moeten zijn. door Nico Ruitenbeek Een van deze onderdelen is het gedurende het jaar regelmatig volgen van de financiële ontwikkelingen van de school, of van de gehele schoolorganisatie. Hoe krijgt u de financiële werkzaamheden opgenomen in uw reguliere activiteiten en de werkwijze van uw onderwijsorganisatie? Een daad stellen Natuurlijk zijn er schoolorganisaties waar dit nu goed voor elkaar is. Ze zijn in staat de afgesproken planning en controlcyclus uit te voeren. Maar velen hebben wilskracht nodig om zich regelmatig in het cijferwerk te verdiepen. U zult dus een daad moeten stellen en voor uzelf afspraken moeten maken. Anders komt u er niet. Zo n daad kan de volgende vaste gedachte bij financiën zijn: Vooruitkijken Een goede softclose betekent dus gewoon hard werken om eruit te halen wat er in zit. Hierbij gaat het lang niet altijd om het wegwerken of verantwoorden van tekorten. Het kan net zo vaak gaan om het niet besteden van opleidingsbudgetten, of het verschuiven van kosten of opbrengsten naar andere posten, doordat gedurende het jaar het onderwijs anders georganiseerd is. Een goede softclose gaat daarom niet alleen over terugkijken aan de hand van realisatiecijfers, maar ook om aan de hand van de begroting en gemaakte plannen vooruitkijken (prognotiseren) naar wat nog komen gaat en nog gebeuren moet. Ik heb al het geld nodig om mijn onderwijsdoelen te bereiken. Ik moet dus altijd weten hoeveel geld ik heb uitgegeven en welke baten en lasten ik nog kan verwachten. Ook wil ik altijd weten of dit nog in lijn is met mijn goedgekeurde begroting. 10 Dyademagazine nummer 10 oktober 2013

11 Tien tips voor een goede softclose > 1 Stel voorafgaand aan het begrotingsjaar vast per welke datum u een tussentijdse afsluiting van de financiële administratie wilt. Bijvoorbeeld: het maandelijks afsluiten van de administratie en het houden van een softclose met managementrapportage per 30 april, 31 juli en 30 september. Een softclose houden per kwartaal kan natuurlijk ook. > 2 Stel voorafgaand aan het begrotingsjaar vast op welke dagen in het jaar u de softclose en verschillenanalyse met de financiële administrateur of cliëntcontroller wilt bespreken. Koppel hieraan vast in uw agenda dat u tijdig alle mutaties aan de personele en financiële administratie levert. Bespreek regelmatig de vraagposten met de personele en de financiële administrateurs, zodat deze posten niet meer bestaan bij oplevering van de softclose. > 3 Verklaar de verschillen met de begroting die niet voortkomen uit de financiën zelf, maar die bijvoorbeeld het gevolg zijn van beleidsbesluiten die afwijken van de begroting, of voortkomen uit onjuiste begrotingsaannames en bespreek ook deze aspecten in het softclosegesprek. Dit is achteraf. U bent meer in control als u voorafgaand aan de beleidsbeslissingen de financiële gevolgen voor de uitputting van de begroting kent. > 4 Indien de gerealiseerde loonkosten gedurende het jaar oplopen ten opzichte van de begroting, dan is een prognose van de loonkosten per 31 december van belang. Deze prognose wordt op verzoek door Raet vervaardigd en komt beschikbaar via de Dyade Planning & Control applicatie. In deze prognose wordt rekening gehouden met alle loonkostenaspecten van alle medewerkers die in de personele administratie zijn opgenomen vanaf de gekozen peildatum. Op deze manier kunt u de verwachte loonkosten laten berekenen per 31 december. Zo kunt u ook vaststellen of u goed uitkomt per 31 december, als u daarbij ook rekening houdt met veranderingen in de formatie die nog kunnen plaatsvinden. U kunt deze loonkostenprognose als extra dienstverlening aanvragen via uw administrateur bij Dyade. > 5 Maak, nadat de realisatiecijfers afdoende zijn verklaard, een prognose van de verwachte baten en lasten per 31 december van het jaar. Vergelijk deze gegevens met de jaarbegroting. Raadpleeg daarbij de medewerkers in de schoolorganisatie die de uitgaven gaan doen, zodat een realistisch beeld ontstaat. > 6 Neem maatregelen als begrotingsposten overschreden en beïnvloedbaar zijn. > 7 Kijk bij achterblijvende bestedingen en/of opbrengsten in de begrotingstoelichting en in het schoolplan of alle voorgenomen acties al uitgevoerd zijn. > 8 Als het verwachte resultaat (aanzienlijk) afwijkt van het begrote resultaat, kan besluitvorming in gang gezet worden om een verwacht overschot te besteden aan plannen die bijdragen aan het behalen van de onderwijsdoelen. Bij onverwachte overbesteding gaat het om afspraken over welke bezuinigingen met oog op de te behalen onderwijsdoelen gedurende het boekjaar gerealiseerd kunnen worden. Hierin kan ook betrokken worden of de reserves een te verwachten overschrijding kunnen dragen. Stel de administratie op de hoogte van uw tussentijdse maatregelen om de begrotingsdoelen te behalen. > 9 Maak, nadat alle maatregelen zijn genomen, met de schoolorganisatie een nieuwe prognose van de realisatie per 31 december en gebruik dit als eerste stap in het begrotingsproces van het nieuwe jaar. Immers, bij het opstellen van de nieuwe (meerjaren)begroting is een goede prognose van de realisatie van het lopende jaar van belang om cijfers te vergelijken met de nieuwe begrotingscijfers. In de Planning & Control applicatie kunt u deze prognoserealisatie in de nieuwe meerjarenbegroting vastleggen. Deze cijfers gelden enkel als vergelijkingsmateriaal en zijn dus niet bedoeld om op te nemen als begrotingscijfers voor het nieuwe jaar. Aan de nieuwe begrotingscijfers zullen actuele beleidsuitgangspunten en de ontwikkeling in de leerlingaantallen en formatie ten grondslag moeten liggen. > 10 Stel vast of u in de (meerjaren)begroting bij het volgende kalenderjaar rekening moet houden met het verwachte exploitatietekort of -overschot. Immers, als de reserve al groot genoeg is, kunnen deze middelen via een begroot exploitatietekort in het nieuwe jaar weer voor het onderwijs worden ingezet. Omgekeerd moet duidelijk zijn of een exploitatietekort in het volgende kalenderjaar tot een exploitatieoverschot moet leiden. In dat geval zijn in dat jaar minder middelen voor het onderwijs beschikbaar. Dyademagazine nummer 10 oktober

12 Zorgen voor goed bestuur dat goed blijft De werkgeversrol van de toezichthouder Het intern toezicht heeft in geval van een bezoldigd bestuur drie rollen. De eerste rol is toezicht houden op het bestuur. De tweede rol is adviseur en klankbord van het bestuur. In het vorige artikel over goed bestuur 1 hebben we met name deze rollen behandeld. In dit artikel willen we uw aandacht vragen voor de derde rol, namelijk die van werkgever van het bestuur. Door een aantal ontwikkelingen wordt deze rol steeds belangrijker. Aan de hand van enkele publicaties en rapporten proberen we deze rol uit te lijnen. door Clemens Geenen, adviseur bij Dyade Advies Geldt de werkgeversrol alleen bij een raad van toezicht? Art. 17c lid 3 Wet op het primair onderwijs (WPO) bepaalt dat een raad van toezicht tevens belast is met het benoemen, schorsen en ontslaan en de vaststelling van de beloning van de leden van het bestuur. De Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) kent een vergelijkbare bepaling. Hoewel in art. 17c lid 3 WPO de raad van toezicht expliciet wordt genoemd, komt de werkgeversrol niet alleen voor bij organieke scheiding. Ook in de situatie waarin een bestuur bestaat uit uitvoerende en toezichthoudende bestuursleden waarbij de directeur lid is van het uitvoerende bestuur of het uitvoerende bestuur vormt, heeft het intern toezicht tevens een werkgeversrol. Dat blijkt onder andere uit de Memorie van Toelichting bij de Wet goed onderwijs, goed bestuur en de Code goed bestuur voor het PO. Om verwarring te voorkomen gebruiken we in dit artikel de term raad van toezicht. De raad van toezicht staat dan voor alle toezichthoudende organen of toezichthoudende bestuursleden die tevens werkgever zijn van het (uitvoerende) bestuur. 1) Wat doet uw intern toezicht met Amarantis? In: Dyade magazine nr. 5, Is de werkgeversrol belangrijk? Bijna alle instellingen in het PO en VO hebben inmiddels intern toezicht georganiseerd. De uitdaging waar veel bestuurders en toezichthouders nu voor staan is te gaan werken overeenkomstig de gemaakte afspraken. Dat betekent dat de aandacht verschuift van structuur en organisatie naar gedrag, motivatie en houding. Geeft de bestuurder het goede voorbeeld? Is hij betrokken bij de organisatie? Waaruit blijkt dat? Dat zijn nu typisch onderwerpen die horen bij de werkgeversrol van de raad van toezicht. Uit het onderzoek van Blokdijk en Goodijk Toezicht binnen onderwijsinstellingen uit begin 2012 blijkt, dat toezichthouders de werkgeversrol de minst belangrijke rol vinden. De vraag is of toezichthouders dat nog steeds vinden, nu we de rapporten over COA en Amarantis kennen. In het functioneringsgesprek en het beoordelingsgesprek met de bestuurder moet het niet alleen gaan over resultaten, maar ook en juist over het persoonlijk functioneren van de bestuurder. Hard en soft controls Goed toezicht bestaat uit een juiste combinatie van hard controls en soft controls. Hard controls zijn maatregelen die zich met name richten op het vaststellen en bewaken van resultaten, zoals kaders, prestatieafspraken en planning en control. Soft controls appelleren daarentegen op motivatie, loyaliteit, integriteit, inspiratie en normen en waarden van de bestuurder. Een belangrijke soft control is voorbeeldgedrag. De commissie Halsema komt in haar rapport Niet onwettig, wel onwenselijk tot het volgende viertal waarden of deugden voor bestuurders: betrokkenheid, dienstbaarheid, professionaliteit en matigheid. Binnenkort verschijnt een gedragscode voor functionarissen in de publieke sector. Toezichthouders hoeven hierop niet te wachten. Wat let een raad van toezicht om deze waarden al een plaats te geven in het gesprek met de bestuurder? De werkgeversrol staat niet los van de andere twee rollen, maar vult deze aan en geeft scherpte aan met name de toezichthoudende rol. Wil het toezicht effectief 12 Dyademagazine nummer 10 oktober 2013

13 De uitdaging waar veel bestuurders en toezichthouders nu voor staan is te gaan werken overeenkomstig de gemaakte afspraken. zijn, dan zal de raad van toezicht ook de werkgeversrol vorm en inhoud moeten geven. Waaruit bestaat de werkgeversrol? Op de website van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) vinden we een heldere opsomming van de taken van de toezichthouder als werkgever. De raad van toezicht houdt zich in deze rol bezig met: > 1. het vormgeven van de topstructuur; > 2. het selecteren en benoemen van het bestuur; > 3. het belonen van het bestuur; > 4. het beoordelen van het functioneren van het bestuur; > 5. het bevorderen van de ontwikkeling van competenties van het bestuur; > 6. het schorsen en ontslaan van het bestuur. Hieronder zullen we op enkele taken nader ingaan. De vorm en inhoud van de werkgeversol wordt enerzijds bepaald door de statuten, bestuursreglement, toezichtkader en andere documenten van de eigen rechtspersoon en anderzijds door wet- en regelgeving. Hieronder hebben we de belangrijkste wetten en regelingen op een rij gezet. >> Dyademagazine nummer 10 oktober

14 >> Primair onderwijs 1. Wet op het primair onderwijs of de Wet op de Expertisecentra 2. Burgerlijk Wetboek (Boek 2 over rechtspersonen en voor het bijzonder onderwijs: Boek 7 titel 10 over de arbeidsovereenkomst) 3. Ambtenarenwet (geldt alleen voor het openbaar onderwijs) 4. Code Goed Bestuur 5. CAO PO of CAO Bestuurders PO Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) 7. Pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds ABP 8. Sociale verzekeringswetten 9. Kaderbesluit rechtspositie PO 10. Besluit ziekte en arbeidsongeschiktheid voor onderwijspersoneel primair onderwijs (BZA) 11. Besluit werkloosheid onderwijs- en onderzoekspersoneel (BWOO) (in de CAO Bestuurders PO 2013 wordt dit besluit ten onrechte niet vermeld) 12. Besluit bovenwettelijke werkloosheidsregeling voor onderwijspersoneel primair onderwijs (BBWO) In de WPO en de WVO vinden we weinig aanknopingspunten voor de werkgeversrol. Zoals we hierboven hebben gezien, biedt artikel 17c lid 3 WPO de basisregel dat de raad van toezicht de leden van het bestuur benoemt, schorst en ontslaat en hun beloning vaststelt. In artikel 17a WPO komen we een eerste inhoudelijk aanknopingspunt tegen, namelijk het bevoegd gezag moet zorgen voor een goed bestuurde school met een rechtmatig bestuur en beheer. In artikel 17c lid 1 sub b en c WPO wordt dit nader uitgewerkt. Het intern toezicht moet toezien dat het bestuur de wettelijke verplichtingen, waaronder de code voor goed bestuur, naleeft en de rijksmiddelen rechtmatig verwerft en deze doelmatig en rechtmatig inzet. De twee codes voor het PO en VO vullen dit aan. De Code Goed Bestuur (PO) spreekt bijvoorbeeld over rechtmatig en integer bestuur en beheer terwijl de Code Goed Onderwijsbestuur (VO) voorschrijft dat het intern toezicht jaarlijks het functioneren van de bestuurder Voortgezet onderwijs 1. Wet op het voortgezet onderwijs 2. Burgerlijk Wetboek (Boek 2 over rechtspersonen en voor het bijzonder onderwijs: Boek 7 titel 10 over de arbeidsovereenkomst) 3. Ambtenarenwet (geldt alleen voor het openbaar onderwijs) 4. Code Goed Onderwijsbestuur 5. CAO Bestuurders VO Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) 7. Pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds ABP 8. Sociale verzekeringswetten evalueert. Scholen zijn op grond van de WPO en de WVO verplicht een code voor goed bestuur toe te passen. Omdat bezoldigde bestuurders een andere positie hebben dan gewone werknemers in het onderwijs, nam de roep om een eigen cao toe. Voor het VO geldt vanaf 2011 de CAO Bestuurders VO De minister heeft deze cao algemeen verbindend verklaard, wat betekent dat deze cao geldt voor alle bezoldigde bestuurders in het VO. Het PO volgde dit jaar met de CAO Bestuurders PO Deze cao is (nog) niet algemeen verbindend verklaard. De cao bestuurders PO 2013 is een stap op weg naar een integrale cao. In tegenstelling tot het VO is in het PO de arbeidsvoorwaardenvorming nog niet volledig gedecentraliseerd. Het gevolg is dat verschillende rechtspositieregelingen voor onderwijspersoneel onverkort van toepassing zijn. Benoemen en belonen van het bestuur De looptijd van de CAO Bestuurders PO 2013 is van 1 januari tot en met 31 december Deze cao is van toepassing op de interne toezichthouder die is aangesloten bij de Vereniging voor Toezichthouders in OnderwijsInstellingen (VTOI) en die de afspraken over de arbeidsvoorwaarden uit deze cao toepast op zijn bestuurder. Voor het openbaar onderwijs geldt dat de interne toezichthouder een rechtspositiebesluit moet nemen, waarin is bepaald dat de CAO Bestuurders PO 2013 op de rechtspositie van de bestuurder van toepassing is. In de CAO Bestuurders PO 2013 is een overgangsbepaling opgenomen. Een bestuurder die op 1 januari 2013 in dienst is, heeft de keuze zijn huidige dienstverband voort te zetten, of een nieuw dienstverband aan te gaan overeenkomstig deze cao. Een nieuw dienstverband kan worden aangegaan voor bepaalde tijd van ten hoogste vier jaar, of voor onbepaalde tijd. Na afloop van het dienstverband voor bepaalde tijd kan dit verlengd of omgezet worden in een dienstverband voor onbepaalde tijd. Heeft de bestuurder een dienstverband voor onbepaalde tijd en kiest hij voor voortzetting van zijn huidige dienstverband dan geldt een overgangsregeling. Hij behoudt vier jaar de afgesproken bezoldiging, daarna wordt zijn bezoldiging in drie jaar tijd afgebouwd naar het niveau van de dan geldende CAO Bestuurders PO. De raad van toezicht in het PO die geen lid is van de VTOI is juridisch en ook in de praktijk vrij en kan derhalve met zijn bestuurder, ook al is hij aangesloten bij de Onderwijsbestuurdersvereniging, een individuele arbeidsovereenkomst afsluiten die afwijkt van de CAO PO. De raad van toezicht kan dus alsnog gebonden raken aan de CAO Bestuurders PO 2013 wanneer de raad van toezicht met zijn bestuurder afspreekt dat deze cao zal worden toegepast in de individuele arbeidsovereenkomst. Dit wordt incorporatie genoemd. Voor het openbaar onderwijs geldt dat de raad van toezicht een rechtspositiebesluit moet nemen (zie hierboven). 14 Dyademagazine nummer 10 oktober 2013

15 De CAO Bestuurders VO wijkt wat betreft de aard van het dienstverband op een aantal punten af van die voor het PO. Een dienstverband voor bepaalde tijd heeft een looptijd van ten hoogste twaalf maanden. Verlenging na afloop is niet mogelijk. Wel kan dit dienstverband na afloop omgezet worden in een dienstverband voor onbepaalde tijd. Deze cao biedt ook de mogelijkheid van een functiecontract van ten hoogste vijf jaar dat na afloop van deze termijn telkens verlengd kan worden, zonder dat recht ontstaat op een dienstverband voor onbepaalde tijd. Van een bestuurder met een functiecontract wordt verwacht dat hij zijn functie uitvoert terwijl hij zelf mag bepalen wanneer hij werkt en hoeveel tijd hij hiervoor nodig heeft. Wat betreft de bezoldiging van een bestuurder in het VO geldt het overgangsregime van de WNT. Beloningsafspraken die vóór 6 december 2011 zijn gemaakt, worden ten hoogste vier jaar gerespecteerd. Hierna worden deze in drie jaar afgebouwd naar het niveau van de WNT. Wijzigt tussentijds de bezoldiging of de duur van het dienstverband, dan is de WNT onmiddellijk van toepassing. Ontslaan van het bestuur Een bezoldigde bestuurder heeft een dubbele rechtspositie. Hij heeft behalve een arbeidsrechtelijke rechtspositie ook een rechtspersoonrechtelijke band. De schriftelijke arbeidsovereenkomst, de cao, overige rechtspositieregelingen, het Burgerlijk Wetboek en/of de Ambtenarenwet regelen de eerst genoemde rechtspositie en de statuten en het Burgerlijk Wetboek de laatst genoemde rechtspositie. Een bestuurder kan arbeidsrechtelijk een dienstverband voor onbepaalde tijd hebben, terwijl hij statutair voor bepaalde tijd is benoemd. De vraag is of iedere bestuurder en toezichthouder zich van dit onderscheid bewust is. In de statuten staan de wijze, de procedure en de gronden voor ontslag en het orgaan dat bevoegd is de bestuurder te ontslaan. Als in de statuten niet staat welk orgaan bevoegd is de bestuurder te ontslaan, dan wordt aangenomen dat het orgaan dat bevoegd is tot benoeming ook bevoegd is tot ontslag. Naast het rechtspersoonrechtelijk ontslag dient de bestuurder nog arbeidsrechtelijk te worden ontslagen. Is dit rechtspersoonrechtelijk ontslagbesluit in strijd met de statuten genomen, dan is sprake van een niet rechtsgeldig ontslagbesluit. De rechter zal in dat geval een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst afwijzen. Beide cao s voor bestuurders bieden zoals we hierboven hebben gezien de mogelijkheid van een dienstverband voor bepaalde tijd. Het is te overwegen de duur van het dienstverband te laten aansluiten op de duur van de statutaire benoeming. Dyade kan u hierbij adviseren. Dubbele werkgeversrol De raad van toezicht heeft een dubbele werkgeversrol. Behalve werkgever van de bestuurder is de raad van toezicht ook werkgever richting zichzelf. De raad van toezicht stelt zelf het aantal leden vast, zorgt voor een onderlinge taakverdeling, stelt een profielschets voor de voorzitter en de gewone leden op, benoemt zelf nieuwe leden, stelt de bezoldiging en/of onkostenvergoeding vast, zorgt voor de eigen deskundigheidsbevordering en evalueert periodiek zijn functioneren. Voor de werkgeversrol richting zichzelf heeft Dyade een aantal instrumenten ontwikkeld, zoals de evaluatietool intern toezicht. Op de hiernaast genoemde webpagina kunt u referenties vinden van opdrachtgevers. Op dezelfde pagina vindt u tevens informatie over bijvoorbeeld het onderwerp toezichthouder en fiscus. Een toezichthouder die een vergoeding ontvangt, heeft vanaf 1 januari 2013 in beginsel met zowel loonheffing als (en dat is nieuw) btwheffing te maken. Voor de loonheffing geldt dat een toezichthouder alleen beroep op de Vrijwilligersregeling kan doen als hij voldoet aan alle drie criteria, waaronder het uurcriterium van 4,50. Waar vindt u nadere informatie over de werkgeversrol? In tegenstelling tot de toezichthoudende rol is over de werkgeversrol tot voor kort niet veel geschreven. Dit is aan het veranderen. Deels komt dit door de lessen die bestuurders en toezichthouders uit Amarantis en andere kwesties proberen te trekken en deels door nieuwe ontwikkelingen zoals de CAO Bestuurders PO en de WNT. Van de publicaties die de afgelopen jaren over de werkgeversrol zijn verschenen, zullen we er hier vier kort behandelen. > In de Toolkit Toezicht Onderwijs uit 2009 staat een checklist werkgeversrol. Binnenkort verschijnt een nieuwe Toolkit, waaraan ook Dyade meewerkt. > De VTOI heeft in 2010 de handleiding Toezicht & Werkgeverschap uitgebracht. Deze handleiding is op een aantal punten achterhaald door bijvoorbeeld de CAO Bestuurders PO en de WNT. Hoewel het boekje prettig leest, is de inhoud vaak oppervlakkig en niet concreet. > Toezichthouders die zich willen verdiepen in de werkgeversrol doen er goed aan het (gratis) katern van de Besturenraad uit 2012 De raad van toezicht als werkgever te lezen. > De meest interessante publicatie is echter de (gratis) handreiking van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) uit 2011 De werkgeversrol van de Raad van Commissarissen bij Woningcorporaties. Deze handreiking is praktisch en concreet en, hoewel de wet- en regelgeving uiteraard verschilt, goed toepasbaar in het onderwijs. Laatstgenoemde twee publicaties kunt u downloaden op de website van Dyade. Advies of ondersteuning nodig? Wilt u meer weten over de werkgeversrol van de raad van toezicht, of over de ondersteuning die Dyade u hierbij kan bieden? Neem dan contact op met drs. Clemens Geenen. Hij is adviseur strategie, risicomanagement en goed bestuur en is te bereiken via of > uitgelicht Dyademagazine nummer 10 oktober

16 PO/VO/MBO De uitdaging: Uw school, de best presterende school in de omgeving! Ik daag u uit binnen twee jaar de best presterende school in uw omgeving te worden. Hoe u dat realiseert? De eerste stap is samen met mij in dit artikel te verkennen welke factoren belangrijk zijn. Ruim 200 bevlogen onderwijsprofessionals volgden de leergang Bevlogen in het Onderwijs. Nog slechts enkele plaatsen beschikbaar voor de succesvolle leergang in november. Voor meer informatie: > Dyade Academy > Leergang Bevlogen in het Onderwijs. door Pauline van der Zwet-Kortekaas, adviseur bij Dyade Advies Factor 1: Bevlogenheid De eerste essentiële factor om dit doel te bereiken is bevlogenheid, enthousiasme. Bevlogen schoolleiders en bevlogen medewerkers zijn bereid energie in het werk te steken, zijn betrokken bij het werk en de organisatie, houden vol bij problemen en gaan op een plezierige wijze op in het werk. Vanuit passie en energie kom je tot prestatie. Bevlogen samenwerking vraagt om heldere doelen, gezamenlijke verantwoordelijkheid, open communicatie, wederzijds respect, duidelijkheid in rolverdeling, initiatief en flexibiliteit. Bevlogenheid helpt bij het realiseren van organisatiedoelstellingen. Stimuleer bevlogenheid bij het team door: > zelf enthousiast te zijn en optimistisch over de toekomst; > een consistente en memorabele visie, zingeving, met uitdagende doelen te communiceren (waarom doen we wat?); > te luisteren; > effectieve feedback te geven; > tot participatie (invloed) uit te nodigen; > diversiteit in teams te waarderen en te benutten, het talent van de medewerker te kennen; > zorg te dragen voor voldoende autonomie; > onaangesproken potentieel en talent aan te moedigen (de medewerker de mogelijkheid geven zich te ontwikkelen), te coachen op groei en gepassioneerd zijn over wat je met je team bereikt, maar ook door te kijken of de taakeisen van de medewerkers uitdagend en realistisch zijn, dus zorgen voor een lerende organisatie. Factor 2: Inzicht in sterke en zwakke kanten Op de tweede plaats is het belangrijk dat de schoolleider inzicht heeft in de sterke en zwakke kanten van de school. De excellente schoolleider legt het accent niet alleen bij de verwerving van basisvaardigheden/de leerlijnen, maar zorgt er ook voor dat leerkrachten de leerlijnen zodanig aanbieden dat leerlingen het in een brede context kunnen toepassen: onderzoekend leren. Heb oog voor een veilig en ordelijk klimaat in de school, zorg voor effectief klassenmanagement. Een excellente schoolleider stelt alles in het werk om te zorgen dat alle leerkrachten de drie R s van rust, reinheid en regelmaat van de voormalige KLOS-opleiding 1 en de twee R s van regie houden en resultaatgericht werken in de praktijk toepassen. Analyseer daarnaast met het team de vorderingen van de leerlingen. Stel vervolgens doelen voor iedere leerling en evalueer deze meerdere malen per jaar. Leerkrachten op excellente scholen hebben hoge verwachtingen van de leerlingen. De schoolleider heeft hoge verwachtingen van de leerkrachten. Factor 3: Hoge ouderbetrokkenheid De derde factor is hoge betrokkenheid van de ouders/verzorgers. Vorm een school die samen met ouders zoekt naar nieuwe inzichten die zorgen dat het kind zich optimaal kan ontplooien. Kijk samen met ouders naar wat kinderen nodig hebben om te presteren. Ouders kunnen ideeën en hun visie op leren inbrengen in een open communicatie over alle facetten van het onderwijs. Ga met de ouders in gesprek over de gezamenlijke verantwoordelijkheden ten aanzien van de ontwikkeling van hun kind. Interactie, vertrouwen en verbondenheid tussen school en ouders is heel belangrijk. Ook belangrijk: practice what you preach. 1) De KLOS-opleiding was vóór 1984 een aparte opleiding voor leerkrachten voor groep 1-2, de zogenaamde kleuterklas. 16 Dyademagazine nummer 10 oktober 2013

17 Door in een groep met schoolleiders samen te werken, ontstaat een sfeer van leren van elkaar. De opleiding inspireert en geeft energie om bevlogen uw werk te blijven doen. Werken met Kwaliteitskaarten Het vak van schoolleider wordt door al deze factoren steeds complexer en stelt steeds hogere eisen. Als schoolleider moet je je kunnen richten op diverse beleidsterreinen: onderwijs, personeel, ouders, maar ook financiën. Daarnaast moet de schoolleider weten wat de maatschappij en de omgeving vraagt van de school en wat dit alles betekent voor de inrichting en de huisvesting van de school. Om u als schoolleider te ondersteunen is een kwaliteitszorgsysteem nodig. Werken met Kwaliteitskaarten (WMK) van Cees Bos is een kwaliteitszorgsysteem dat de Inspectie als valide accepteert. Veel scholen gebruiken het systeem al jaren met succes. Door op de juiste wijze met WMK te werken, kunt u de uitdaging aangaan en lukt het u binnen twee jaar de best presterende school te zijn in de omgeving. Begeleidingstraject Integrale kwaliteitszorg Om u te helpen bij deze uitdaging heeft Dyade in samenwerking met Cees Bos een begeleidingstraject Integrale kwaliteitszorg opgesteld, waarbij alle aspecten naar voren komen. Tientallen scholen zijn de uitdaging al aangegaan en zijn enthousiast. In het begeleidingstraject wordt samen met u gekeken wat voor uw school belangrijk is en wat de groeiambitie van uw school is. Deze ambitie wordt vertaald in concrete doelen: wat gaat u dit schooljaar aanpakken? Niet alles tegelijk, maar in behapbare brokjes. Daarnaast worden verbindingen gelegd met de diverse beleidsterreinen. Ook de rol van de Inspectie komt in de opleiding naar voren. U krijgt handreikingen hoe u uw team kunt coachen, enthousiasmeren en ontwikkelen en hoe u ouders kunt betrekken bij de school. Schoolontwikkeling en professionele ontwikkeling worden met elkaar verbonden. Kortom, als schoolleider zorgt u zelf voor een lerende cultuur op de school. Door in een groep met schoolleiders samen te werken, ontstaat een sfeer van leren van elkaar. De opleiding inspireert en geeft energie om bevlogen uw werk te blijven doen. Het begeleidingstraject bestaat uit drie modules per jaar. We kunnen het traject helemaal op maat maken voor uw school. Na afloop ontvangt u een certificaat, zodat u kunt voldoen aan de registratie-eisen van het schoolleidersregister. De kosten van dit traject kunt u halen uit de gelden die de regering vanaf 2013 beschikbaar heeft gesteld voor uw professionalisering. Bent u geïnteresseerd in de uitdaging, of wilt u meer weten? Neem dan contact op met Pauline van der Zwet-Kortekaas, via of Dyademagazine nummer 10 oktober

18 PO/VO/MBO Dyade en SEPA De huidige stand van zaken Dyade werkt aan de voorbereidingen om uw betalingen volgens SEPA (Single Euro Payments Area) te laten verlopen. Uiterlijk 1 februari 2014 moet namelijk iedere betaling via een bankrekening volgens SEPA verlopen. In deze publicatie treft u de maandelijkse update. Ten aanzien van de personele dienstverlening heeft Dyade de tweede pilot voor zeven werkgevers positief doorlopen. Hiermee is het gewijzigde betaalproces bij de verschillende grote banken getest. Om de migratie op SEPA zo gecontroleerd mogelijk te laten verlopen en de kwaliteit te kunnen waarborgen, zal Dyade haar klanten gefaseerd naar SEPA overzetten. Wij stellen u persoonlijk op de hoogte van de geplande datum waarop uw salarisbetaling SEPA-proof is. Deze migratie staat vanaf oktober gepland. Mocht u ondersteuning nodig hebben, dan zijn onze adviseurs altijd bereid u bij te staan. Uw medewerking helpt Bij de overgang op SEPA zal Dyade geen gebruik meer maken van Equens. Uiteraard zorgen we ervoor dat betalingen die momenteel via Equens verlopen, in de nieuwe situatie middels de professionele betaalpakketten van ABN-AMRO, ING en Rabobank wel mogelijk blijven. Indien op uw organisatie van toepassing, heeft u hiervoor een volmacht van ons ontvangen. Wij verzoeken u deze zo spoedig mogelijk ondertekend te retourneren, zodat niets de SEPAbetalingen in de toekomst kan verstoren. Heeft u vragen over SEPA? Neem contact op met de Dyade Servicedesk via of Bent u SEPA-proof? In september heeft Dyade per vestiging enkele informatiesessies georganiseerd. Tijdens deze sessies heeft Dyade aangegeven wat we in het kader van SEPA voor u doen. Onderstaand treft u een kort overzicht: > SEPA-proof systeem beschikbaar stellen voor betaling van salarissen. > Correcte omzetting van bankrekeningnummers van personeel, leveranciers en incassanten naar het nieuwe IBAN. > SEPA-proof systeem beschikbaar stellen voor verwerking en betaling van facturen. > SEPA-proof systeem beschikbaar stellen voor verwerking van incasso s. > SEPA-incassobestanden aanleveren bij banken. > SEPA-betaalbestanden (salarissen en facturen) aanleveren bij banken. Daarnaast zijn er mogelijk zaken die u zelf regelt, zaken die dus niet onder de dienstverlening van Dyade vallen. Dyade beveelt aan te beoordelen of u in het kader van SEPA ten aanzien van deze zaken nog acties moet ondernemen. Onderstaand treft u enkele vragen die u hierbij kunnen helpen: > Staat mijn IBAN op alle documenten waarop een bankrekeningnummer voorkomt? > Zijn mijn niet-dyade systemen SEPA-proof? > Heb ik al een SEPA-incassocontract? > Zijn al mijn machtigingen SEPA-proof? > Heb ik op alle machtigingen de verplichte SEPA-tekst staan? > Heb ik bij alle machtigingen een zogenaamde natte handtekening? > Heb ik bij alle afnemers en leveranciers een IBAN? > Heb ik een goed alternatief voor de oude acceptgiro? Bovenstaande vragen zijn geen volledige quickscan, maar geven u op een redelijk snelle manier een indruk van de stand van zaken met betrekking tot SEPA. Mocht u hierbij ondersteuning nodig hebben, dan zijn onze adviseurs altijd bereid u bij te staan. 18 Dyademagazine nummer 10 oktober 2013

19 EVEN VOORSTELLEN In control, samenwerken en vooruitkijken Mijn naam is Nico Ruitenbeek. In 2006 ben ik bij Dyade begonnen als financieel adviseur. Eerst was dat vooral in het primair onderwijs, tegenwoordig steeds vaker in het voortgezet onderwijs. Bedrijfsvoering en onderwijs zijn de twee rode draden in mijn loopbaan. Ik ben mijn loopbaan gestart bij de NUFFIC, de Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs in Den Haag. Het professionaliseren en automatiseren van het financiële beheer van de subsidiestromen werd in die periode een steeds belangrijker thema. Door mijn belangstelling voor bedrijfsvoering ben ik in 1997 bij OPTA in Den Haag gaan werken. Eerst als medewerker bedrijfsvoering en later als manager financieel. Voor het toezicht op de opkomende telecommunicatiemarkt moest er snel een goedwerkende organisatie worden opgebouwd. Zo n dynamiek trekt mij wel. Nico Ruitenbeek financieel adviseur Tel.: (010) Mob.: Ik houd me als adviseur bij Dyade vooral bezig met het in control brengen van onderwijsorganisaties, zodat zij hun doelen kunnen realiseren. De gehele bedrijfsvoering heeft daarbij mijn belangstelling. Ik kan dat goed koppelen aan het primaire proces van een organisatie. Het inzicht daarin ontstaat door samen met leidinggevenden in de onderwijsorganisatie een risico-inventarisatie uit te voeren, of een beleidsrijke meerjarenbegroting op te stellen. Ik merk dat beslissingen van schoolleiders anders uitvallen en ook beter worden als zij niet één jaar vooruit, maar meer jaren tegelijk vooruitkijken! Meerjarenbegrotingen en risico-inventarisaties worden het hele jaar door bestuurders gevraagd en in samenwerking met betrokkenen gemaakt. Hierbij komen leerlingdaling en de gevolgen van krimp vaak aan de orde. Met bezuinigingen komt elke schoolorganisatie in aanraking. Nu ben ik samen met collega-adviseurs aan de slag voor enkele nieuw gevormde samenwerkingsverbanden in het VO en PO. Ze zullen in de komende maanden voorzien moeten worden van een goed werkende administratie. Het onderzoeken van de informatiebehoefte en de verantwoordingsvereisten zal moeten leiden tot een digitale projectadministratie, waarin de toegezegde ondersteuningsgelden aan individuele leerlingen en scholen toegankelijk vastgelegd worden. Zo kan onder- of overbesteding van ondersteuningsgelden voorkomen worden en kan het samenwerkingsverband financieel en inhoudelijk goed sturen. Ik onderzoek hoe de planning en controlcyclus van een schoolorganisatie functioneert en adviseer over de verschillende keuzes die gemaakt kunnen worden om de bedrijfsvoering te verbeteren. Vervolgens beslist de organisatie zelf wélke keuze gemaakt wordt. Bij het doorvoeren van de veranderingen kan ik als adviseur zowel de manager als de medewerkers ondersteunen en eventuele weerstanden bespreekbaar maken. In de rol van interim-controller kan ik er natuurlijk ook zelf uitvoering aan geven. Ik ken de onderwijssector goed en zorg ervoor dat ik zoveel mogelijk weet van het primaire proces van een organisatie. De bedrijfsvoering moet immers niet te ver weg komen te staan van de schoolorganisatie. Bent u op zoek naar de mogelijkheden voor verbeteringen in de bedrijfsvoering of wilt u ondersteuning bij het doorvoeren ervan? Dan kunt u altijd contact met mij opnemen voor een oriënterend gesprek. Dyademagazine nummer 10 oktober

20 c column Ronald te Loo heeft sinds 2002 ervaring op het gebied van bedrijfsvoering in het onderwijs. Naast zijn werkzaamheden bij Dyade is Ronald al jaren actief als bestuurder en toezichthouder van organisaties op het snijvlak van markt en overheid. Prestaties uit het verleden zijn de beste voorspellers van de toekomst. Dat was mijn conclusie toen ik voor een aantal klanten een analyse maakte van hun financiële positie en toekomst. De vraag kwam van een raad van toezicht die vooral vooruit wilde kijken. Jaarverslag is uit, meerjarenbegroting is in, zo vertelde de voorzitter mij. Dat sluit aan bij de nieuwste mode in financieel management: vooruitkijken. In een jaarverslag hoort een toekomstparagraaf en een meerjarenbegroting is tegenwoordig een must have. Dat lijkt mij een logische reactie op de tijd waarin het aantal leerlingen en het budget per leerling beide toenamen. Een begroting op jaarbasis was voldoende om op te sturen. Je moest het wel heel bont maken om vervolgens verlies te maken. En als dat zo was, was het jaar daarna vroeg genoeg om de financiële teugels een beetje aan te halen. Het jaarverslag was een jaarlijks feestje, waarin het goede financiële beleid nog eens werd bevestigd met cijfers. Hoe anders is dat nu? Besturen die dachten een uitstekend financieel beleid te hebben en in control te zijn, hebben de grootste moeite het hoofd boven water te houden. Forse financiële reserves blijken in een paar jaar te verdampen. Vooruitkijken is dus het devies. Maar toen ik de cijfers uit het verleden bekeek, zag ik al snel een patroon. In het verleden werd de begroting al nooit gehaald: de gemiddelde afwijking van de realisatie versus de begroting lag de afgelopen vijf jaar op meer dan tien procent. Maar omdat de uitkomst per saldo altijd positief was, concludeerde niemand dat het financieel beheer niet op orde was, dat er niet was geleerd van de fouten die waren gemaakt. Dat de begroting niet was gebaseerd op de werkelijkheid, maar op de wenselijke uitkomst. Een gebrek aan vooruitkijken was niet de kern van het probleem van het schoolbestuur, maar het leren van de eerder gemaakte fouten. Zo hadden de incidentele subsidies geleid tot structurele kosten. En om die te kunnen dekken, werden die incidentele subsidies al jaren te hoog begroot. Een jarenlang hoog ziekteverzuim leidde jaarlijks tot meevallers die de tegenvallende incidentele subsidies compenseerden. Maar het ziekteverzuim was aan het dalen. Ik deelde met de voorzitter de conclusies van mijn analyse. Zij moest even slikken en vertelde dat zij een déjà vu had. Zij werkte jaren in de financiële sector. Haar conclusie: prestaties uit het verleden blijken geen garantie voor de toekomst, maar gedrag uit het verleden is wel de beste voorspeller voor de toekomst. 20 Dyademagazine nummer 10 oktober 2013

magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs

magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs > Personeelsmanagement, een nieuwe kijk op integraal personeelsbeleid > Wijzigingen

Nadere informatie

Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs. magazine. nummer 3 maart 2015

Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs. magazine. nummer 3 maart 2015 Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs magazine nummer 3 maart 2015 > Eenmalige bijdrage buitenonderhoud oude schoolgebouwen > De 40-urige werkweek en de aanpassing van het taakbeleid > Hoe staat

Nadere informatie

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs 2 toezicht houden onder de loep Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

magazine Koning Willem-Alexander op werkbezoek bij Dyade-klant Prago

magazine Koning Willem-Alexander op werkbezoek bij Dyade-klant Prago nummer 1 januari 2014 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs Koning Willem-Alexander op werkbezoek bij Dyade-klant Prago > O2A5 en

Nadere informatie

nummer 7/8 juli/augustus 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs PO en VO: Wint uw bestuur dit jaar de Bestuursbokaal?

nummer 7/8 juli/augustus 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs PO en VO: Wint uw bestuur dit jaar de Bestuursbokaal? magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs nummer 7/8 juli/augustus 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs PO en VO: Wint uw bestuur dit jaar de Bestuursbokaal? > De kunst

Nadere informatie

Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs. magazine. nummer 2 februari 2015

Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs. magazine. nummer 2 februari 2015 Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs magazine nummer 2 februari 2015 > Mogelijke oplossingen gewijzigde ketenregeling > De regels rond vrijwilligersvergoeding > Nieuwe aspecten jaarverslaglegging

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

informatiebulletin van akorda onderwijsdienstverlening

informatiebulletin van akorda onderwijsdienstverlening informatiebulletin van akorda onderwijsdienstverlening Jaargang 2012 / nr. 2 In deze uitgave o.a. Wijzigingen Reglement Participatiefonds 2011-2012 Passend Onderwijs Leerlingdaling en de gevolgen Beleidsregel

Nadere informatie

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie

Coachend leidinggeven. Doelgerichte praktische cursussen. W I L L E M S E N Managementondersteuning B.V.

Coachend leidinggeven. Doelgerichte praktische cursussen. W I L L E M S E N Managementondersteuning B.V. Doelgerichte praktische cursussen Coachend leidinggeven W I L L E M S E N tel/fax: e-mail: Deze syllabus is een uitgave van W I L L E M S E N Managementondersteuning BV tel.: e-mail: Doetinchem, februari

Nadere informatie

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur?

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT PO VO Hoe besturen borgen Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? Simone Kessels Tessa de With Mmv: Barbara de Boer, Gert-Jan Bos

Nadere informatie

Op weg. naar goed management. Basisboek bij het project Eerst kiezen, dan delen. Routekaart. naar goed financieel management. 2.

Op weg. naar goed management. Basisboek bij het project Eerst kiezen, dan delen. Routekaart. naar goed financieel management. 2. Hoe gaat men binnen de organisatie het gesprek aan over deze evaluatie? Naar wie verantwoordt de organisatie zich over de geleverde kwaliteit en opbrengsten? Welke consequenties heeft dit voor afspraken

Nadere informatie

Eerst kiezen, dan delen. Sturen met zorg. Financieel management in samenwerkingsverbanden passend onderwijs

Eerst kiezen, dan delen. Sturen met zorg. Financieel management in samenwerkingsverbanden passend onderwijs Eerst kiezen, dan delen Sturen met zorg Financieel management in samenwerkingsverbanden passend onderwijs Sturen met zorg Financieel management in samenwerkingsverbanden passend onderwijs 2 sturen met

Nadere informatie

Id.d. 2 3 DEC 9400 ce Assen

Id.d. 2 3 DEC 9400 ce Assen . Bestuur Aan het college van B&W van de gemeente Slochteren Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN r'~""~~~'" '-"'"1 CI;;~:;;I,:'"-- ')., / 1 1Appingedam i I ------'----.-.j I ingekomen (s-::'e-m-j. S:i::ch~;;~'f:,n

Nadere informatie

Code Goed Bestuur in het primair onderwijs

Code Goed Bestuur in het primair onderwijs brancheorganisatie van het primair onderwijs Postbus 85246 3508 AE Utrecht Telefoon: 030 3100 933 E-mailadres: info@poraad.nl Website: www.poraad.nl Code Goed Bestuur in het primair onderwijs Preambule

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

BESTUURSVERSLAG 2013

BESTUURSVERSLAG 2013 BESTUURSVERSLAG 2013 excellent presteren door met elkaar te leren 2 Inhoudsopgave 0. Voorwoord 4 1. Inleiding en belangrijkste aandachtspunten 5 2. Managementsamenvatting 7 3. Bestuur en organisatie 9

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

vbschrift nr. 16 Leiden grotere besturen tot betere scholen? 13 Duitsland wijst de weg naar gezonde scholen 04 Beroepsstandaarden bieden ruimte

vbschrift nr. 16 Leiden grotere besturen tot betere scholen? 13 Duitsland wijst de weg naar gezonde scholen 04 Beroepsstandaarden bieden ruimte oktober 2014 --- jaargang 40 vbschrift nr. 05 13 Duitsland wijst de weg naar gezonde scholen 16 Leiden grotere besturen tot betere scholen? 04 Beroepsstandaarden bieden ruimte 2 Onderwijspolitiek na Dijsselbloem

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Een procesbeschrijving van een pedagogische dialoog in Brede School Oud Zuid in Tilburg Brede School Oud Zuid Wassenaerlaan 38, 5021 VS Tilburg Telefoon:

Nadere informatie

huidig personeel PERSONEELSWIJZER

huidig personeel PERSONEELSWIJZER huidig personeel 6. Het houden van werkoverleg 7. Functioneringsgesprek 8. Beoordelingsgesprek 9. Loopbaanontwikkeling en opleiding 10. Arbeidsvoorwaarden 11. Ziekte, verzuim en reïntegratie 12. Werkomstandigheden

Nadere informatie

Voorwoord. dit cursusjaar = 2013/14

Voorwoord. dit cursusjaar = 2013/14 1 Voorwoord Het doel van publiek verantwoorden door een onderwijsinstelling is te laten zien dat zij haar middelen zo effectief mogelijk inzet. De verantwoording van het financiële beleid van een instelling

Nadere informatie

Toelichting op het jaarverslag 2. Raad van Toezicht 3. Voorwoord 5. 1. Organisatie 7. 2. Kwaliteit 11. 3. Leer- en werkomgeving 12. 4.

Toelichting op het jaarverslag 2. Raad van Toezicht 3. Voorwoord 5. 1. Organisatie 7. 2. Kwaliteit 11. 3. Leer- en werkomgeving 12. 4. INHOUDSOPGAVE Toelichting op het jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 5 1. Organisatie 7 2. Kwaliteit 11 3. Leer- en werkomgeving 12 4. Medewerkers 15 5. Medewerkers bestuursbureau 16 6. Financiën

Nadere informatie

Functiemix in VO. Verschil maken: durven en kunnen!

Functiemix in VO. Verschil maken: durven en kunnen! Functiemix in VO Verschil maken: durven en kunnen! Colofon Ten behoeve van de leesbaarheid, is in deze publicatie in veel gevallen bij de verwijzing naar personen gekozen voor het gebruik van hij. Het

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bestuursverslag 2011. 1 Inleiding 4. 2 Algemene informatie 5

Inhoudsopgave. Bestuursverslag 2011. 1 Inleiding 4. 2 Algemene informatie 5 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Algemene informatie 5 3 Juridische structuur en organisatiestructuur 3.1 College van Bestuur 6 3.2 Raad van Toezicht 6 3.3 Organisatiestructuur 8 4 Kernactiviteiten 4.1 Missie,

Nadere informatie

Pedagogisch Leiderschap: van controle naar visie

Pedagogisch Leiderschap: van controle naar visie vakblad voor schoolleiders Pedagogisch Leiderschap: van controle naar visie Waar een kleine school groot in kan zijn Generaties in het onderwijs Groeien in leiderschap Schoolleidersregister voor professionalisering

Nadere informatie

Van opbrengstgericht tot opleidingskundig leiderschap

Van opbrengstgericht tot opleidingskundig leiderschap vakblad voor schoolleiders Van opbrengstgericht tot opleidingskundig leiderschap Hoog sensitieve kinderen Pedagogisch leiderschap als kwaliteit Invulling van deskundigheidsbevordering Social media in de

Nadere informatie

flexibel Procesmanagement in 2012 1

flexibel Procesmanagement in 2012 1 flexibel Procesmanagement in 2012 1 INHOUD Redactie Michel Jungbluth, Wouter Kolbeek, Mark Telgenkamp en BPM-Forum Nederland Redactieadres ConQuaestor Postbus 8227 3503 RE Utrecht www.conquaestor.nl www.conquaestor.tv

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie