HOE ZIJN ONZE 30 GROOTSTE STEDEN VOORBEREID OP STRAKS?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HOE ZIJN ONZE 30 GROOTSTE STEDEN VOORBEREID OP STRAKS?"

Transcriptie

1 DE STAD ALS CENTRUM VAN DE WERELD HOE ZIJN ONZE 30 GROOTSTE STEDEN VOORBEREID OP STRAKS? onderzoeksrapport ARCADIS-Hogeschool.indd :14

2 onderzoeksrapport ARCADIS-Hogeschool.indd :14

3 HOE ZIJN ONZE 30 GROOTSTE STEDEN VOORBEREID OP STRAKS? I 3 DE STAD ALS CENTRUM VAN DE WERELD Nederland heeft een periode van meer dan een halve eeuw van gestage economische groei achter zich. Om leefbaar, attractief en concurrerend te blijven is het zaak voor onze steden om de komende decennia effectief in te spelen op grote, mondiale veranderingen. Op toenemende urbanisatie, verschuivingen in geo- en regionale politiek, de transitie naar een nieuwe economie, op klimaatverandering en steeds schaarser wordende natuurlijke bronnen en op de sterk veranderde samenstelling van de bevolking. Inhoud 1 De toekomst daagt uit 2 Toekomstscan Nederlandse steden: 10 observaties en vergezichten 3 Impact van steden Hoe bereiden onze 30 grootste steden zich voor op straks? Wat zien ze als belangrijkste uitdagingen? Welke partijen zijn aan zet? Is er een richtinggevende agenda en strategie? Ter gelegenheid van de start van de nieuwe colleges en gemeenteraden, die onder druk van een ongekende bezuinigingsopgave tot nieuw beleid en aantoonbaar resultaat moeten komen, zochten studenten van de Hogeschool Rotterdam - onder begeleiding van ARCADIS - het antwoord op deze vragen onder meer in collegeprogramma s, structuurplannen en toekomstvisies van deze gemeenten. Zij onderwierpen circa 300 documenten aan een kwalitatieve analyse. De studenten die het onderzoek uitvoerden in de toekomst zelf professionals in stedelijke ontwikkeling geven daarbij een frisse kijk op wat zíj nodig achten. Tenslotte reiken ARCADIS-experts 9 troeven aan voor uw Agenda voor morgen. Rotterdam, juli Duurzame stedelijke ontwikkeling Nederland 5 Agenda voor morgen onderzoeksrapport ARCADIS-Hogeschool.indd :14

4 42 II HOE ZIJN ONZE 30 GROOTSTE STEDEN VOORBEREID OP STRAKS? onderzoeksrapport ARCADIS-Hogeschool.indd :14

5 HOE ZIJN ONZE 30 GROOTSTE STEDEN VOORBEREID OP STRAKS? I 5 1 DE TOEKOMST DAAGT UIT Van oudsher heeft de stad een grote aantrekkingskracht op werk- en gelukszoekers. Voor ondernemers, talenten, onafhankelijke geesten en creatievelingen is de stad nog immer the place to be. Moderne communicatiemiddelen en virtuele netwerken maken de stad allerminst overbodig. Ze vergroten eerder de slagkracht van de metropool en creëren ruimte waar de stad tegen zijn grenzen aanloopt. Want eveneens van alle tijden zijn de uitdagingen van verstedelijking: het woekeren met ruimte en middelen om al die mensen te herbergen en het potentieel efficiënt te benutten. Ook in de 21 e eeuw zullen niet alle nieuwe stedelingen er in slagen hun dromen te verwezenlijken. Zelfs in een welvarend land als Nederland wordt de stad ook bevolkt door mensen die in de marge leven. Met alle sociale gevolgen van dien. AANPASSINGSVERMOGEN Het zijn niet alleen de individuen die zich alert moeten herpositioneren, ook de steden en hun achterland raken steeds meer in grensoverschrijdende concurrentie verwikkeld. Wie mee wil doen, moet een speler worden op de wereldmarkt. Zeker in de kenniseconomie is het speelveld achter de dijken te klein. Het vraagt een ander adaptatievermogen van de stad. Natuurlijk moeten we blijven investeren in hoogwaardige voorzieningen en bereikbaarheid. Maar de stad van de toekomst moet vooral investeren in flexibiliteit om te kunnen reageren op snel wisselende economische kansen. Dat vraagt om een nieuwe benadering van de stedelijke inrichting en financiering daarvan. CIRCULAIR ALS MANTRA De milieu-impact van stedelijke ontwikkeling noopt ook tot het afbakenen van nieuwe kaders. Door de geconcentreerde productie, consumptie en opslag van afval is de voetafdruk van steden enorm en daarmee de invloed op de ecologie van de planeet. Omdat steden tegen hun biofysische grenzen aanlopen, worden ecosysteemdiensten uit het achterland afgenomen. Cruciaal voor het leven in de stad, maar in potentie ontwrichtend voor bestaande ecosystemen. Grenzeloos circulair denken is het nieuwe mantra, duurzaamheid een must. EIGENTIJDSE ONGELIJKHEID De nieuwe tijd vermorzelt oude zekerheden. Het tempo waarin dat gebeurt, stelt alle stedelingen op de proef. Zij die vooroplopen en kunnen volgen, vormen de succesvolle bovenlaag. De handhavers de middenmoot. Maar in een klimaat waarin technologische innovaties elkaar in een moordend tempo opvolgen, is succes per definitie van korte duur en worden de marktleiders snel afgelost. De burger, de consument en de werknemer moeten in een bombardement van informatie en andere prikkels voortdurend keuzes maken. Dat creëert eigentijdse ongelijkheid: zij die het tempo niet kunnen bijbenen gaan gebukt onder keuzestress. Dat treft ook groepen die een halve eeuw geleden in het veilige netwerk van zuilen en baanzekerheid zich prima thuis voelden in de stad onderzoeksrapport ARCADIS-Hogeschool.indd :14

6 2 TOEKOMSTSCAN NEDERLANDSE STEDEN: 10 OBSERVATIES EN VERGEZICHTEN Spelen de Nederlandse steden in op de eisen van de nieuwe tijd? ARCADIS vroeg een dertigtal studenten van verschillende studierichtingen aan de Hogeschool Rotterdam beleidsstukken van 34 grote Nederlandse gemeenten te scannen op toekomstvisie en -perspectief. De studenten staan aan de vooravond van hun werkzame leven en zijn dus de professionals van morgen. Hun bevindingen zijn bewust gekleurd door hun eigen toekomstverwachtingen en eisen die zij stellen aan de maatschappij waarin ze geacht worden hun rol te spelen. Een frisse kijk dus. Onder begeleiding van hun docenten en consultants van ARCADIS beoordeelden zij circa 300 beleidsplannen op de volgende aspecten: Economie Governance Mobiliteit & infrastructuur Ecologie Verstedelijking & vastgoed Sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen Deze scan is geen wetenschappelijk onderzoek, maar een verkenning, een dwarsdoorsnede van het stedelijk landschap. Hoe bereidt de zittende generatie beleidsmakers de weg voor hun opvolgers? Wat ontbreekt er in de plannen en wat kan er beter? De uitkomsten zijn geen schets van een generatiekloof, maar een oprechte oproep tot meer samenwerking, realisme en echte duurzaamheid. De inzichten en adviezen van de studenten vormen het begin van nader, gericht onderzoek naar wenselijke en noodzakelijke cultuurwijzigingen in stedelijk bestuur om de dilemma s van de toekomst adequaat te pareren. MOBILITEIT & INFRASTRUCTUUR 1. Mobiliteit en bereikbaarheid draaien niet uitsluitend om de auto De mobiliteitsparagrafen gaan nog al eens uit van bestaande problemen zonder te kijken naar veranderende tendensen. Zo neemt onder jongeren zowel de status, het bezit als het gebruik van de auto af. Nu investeren in traditionele parkeervoorzieningen, kan binnen een jaar of vijf weggegooid geld zijn. De bereikbaarheid van de stad lijkt gedefinieerd door beleidsmakers met een auto, is een van de observaties. Een mix van vervoermiddelen, die per doel kan verschillen, is steeds meer de norm. VERSTEDELIJKING & VASTGOED 2. Investeer in winkelbeleving in plaats van winkelruimte Met de opkomst van e-commerce staan binnenstedelijke winkelcentra zwaar onder druk; leegstand is groot, maar oplossingen worden nog te vaak gezocht in een verouderde visie op retail en gehinderd door achterhaalde financieringsmodellen. Dat de winkelstraat meer een belevingsader zou moeten zijn dan een functionele koopgoot wordt onvoldoende ingezien. GOVERNANCE 3. Samenwerken in plaats van concurreren Dat elke gemeente zijn eigen industrieterrein en kennisinstituut wil, is de studenten een doorn in het oog. Doe waar je goed in bent, je kunt niet overal nummer 1 in zijn. Door samen te werken kun je elkaar versterken. Dat gaat verder dan het alleen samenvoegen van diensten. Er moet ook overeenstemming in beleid zijn. Door binnenlandse concurrentie zoeken bedrijven en instellingen in de grensregio liever toenadering tot buitenlandse partners. Dat hoeft niet slecht te zijn, mits de motivatie postief is. De potentie van een stad wordt pas echt benut als bedrijven, kennisinstellingen, overheden, burgers en maatschappelijke organisaties elkaar vinden in een poly-centrisch netwerk onderzoeksrapport ARCADIS-Hogeschool.indd :14

7 HOE ZIJN ONZE 30 GROOTSTE STEDEN VOORBEREID OP STRAKS? I 7 4. Betrek de burger écht, ook die van morgen Het betrekken van burgers is nog te vaak een wassen neus. Beleidsplannen blijken niet zelden al dichtgetimmerd voor de burger wordt gehoord. Waar ruimte voor inspraak is, ontbreekt de actieve inbreng van de toekomstige generatie. Dan kom je niet verder dan de korte termijn. Een vergelijkbare kritiek is te horen op talentontwikkelingsprogramma s. Die hebben te weinig oog voor de economie van morgen. 5. Investeer in alle lagen van het onderwijs De vestigings- en ontwikkelingskansen van universiteiten en hogescholen hebben de warme belangstelling van de beleidsmakers, maar als je een nieuwe generatie klaar wilt stomen voor de toekomst, moet je beginnen met te investeren in het basisonderwijs en het (V)MBO niet vergeten. Het multipliereffect van zo n benadering kan veel groter zijn. Bovendien kunnen we niet allemaal manager of topspecialist worden; er is nog steeds behoefte aan uitvoerenden. ECONOMIE 6. Realistisch economisch beleid graag Het economische beleid gaat te vaak uit van groeiprognoses die in het huidige economisch klimaat niet in alle gevallen realistisch zijn. Als de haalbaarheid en maakbaarheid van deze plannen ver te zoeken is, roept dat argwaan op. Onderbouwing met zinnen als de markt is aan zet overtuigen de studenten niet. Dezelfde bezwaren gelden in al te optimistische prognoses van bevolkingsgroei. Als krimp de realiteit is in een bepaalde regio, moet je geen nieuwe woningen willen bouwen. ECOLOGIE 8. Duurzaamheid is meer dan CO 2 -reductie Alle gemeenten hebben groene, ecologische en duurzaamheidsparagrafen, maar deze zijn vaak weinig concreet, realistisch en nauwelijks meetbaar. Er wordt vooral ingezet op CO 2 -reductie en dus op de P van planet. Het versterken van de maatschappelijke weerbaarheid van mensen (people) is een onderbelicht thema. Een eenzijdige focus op profit staat duurzaamheid sowieso in de weg. Schaamgroen als natuurbeleving heeft weinig met echte duurzaamheid te maken. Leven met de natuur zou een betere koers zijn. GOVERNANCE 9. Wees eerlijk en transparant Durf de problemen van de stad te benoemen. Laat de schaduwzijde niet ondersneeuwen door ronkende vergezichten. Daarmee vergoot je de kloof tussen burger en politiek. En met een verdeelde stad is er geen gezamenlijke toekomst. 10. Denk integraal Sectorale en solistische oplossingen werken niet meer. Het gaat om de verbinding. Van economie en sociaal, bijvoorbeeld. En duurzaamheid, ecologie én cultuur zijn thema s die in alle sectoren moeten terugkomen. Zaak om de focus niet alleen op de problemen van het heden te leggen, maar vooral op oplossingen voor de toekomst. SOCIAAL-MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELINGEN 7. Werk aan sociale cohesie Er wordt veel aan de zelfredzaamheid van burgers overgelaten, maar met de veranderingen van het sociale stelsel voorzien de studenten schooluitval, armoede en sociale uitsluiting. Aan die schaduwkant wordt weinig aandacht besteed. Als dat wel het geval is, dan ligt vaak het accent op symptoombestrijding. De onderliggende kwaal wordt lang niet altijd aangepakt. Het meeste beleid richt zich op de midden- en hogere inkomensgroepen, de sociaal zwakkeren komen er bekaaid af onderzoeksrapport ARCADIS-Hogeschool.indd :14

8 8 I HOE ZIJN ONZE 30 GROOTSTE STEDEN VOORBEREID OP STRAKS? onderzoeksrapport ARCADIS-Hogeschool.indd :14

9 HOE ZIJN ONZE 30 GROOTSTE STEDEN VOORBEREID OP STRAKS? I 9 3 IMPACT VAN STEDEN Stedelijke groei in cijfers HET AGGLOMERATIEVOORDEEL Waarom zijn steden zo belangrijk voor de economie? vraagt Otto Raspe van het Planbureau voor de Leefomgeving zich af in Essays Toekomst van de stad. Steden zijn zo belangrijk voor de economie omdat bedrijven agglomeratievoordelen ontlenen aan een locatie in de stad. Bedrijven profiteren van elkaars nabijheid, een grotere en gespecialiseerdere arbeidsmarkt, markt van toeleveranciers en de aanwezigheid van gespecialiseerde kennis. Steden bieden bedrijven economische voordelen in het transport van goederen, mensen en kennis. Een grotere en gespecialiseerde arbeidsmarkt verlaagt de zoekkosten voor geschikte arbeid. Andersom geldt dat arbeidskrachten makkelijker een baan vinden die past bij hun vaardigheden. De kracht van de stad zit in de betere matching tussen bedrijven en arbeidskrachten. Hetzelfde geldt voor een grotere en gespecialiseerde markt van toeleveranciers (inputs). Voor bedrijven zijn de transactiekosten (zoek- en transportkosten) lager wanneer er een complex van (potentiële) toeleveranciers nabij is. En ook voor toeleveranciers biedt het voordelen nabij een grotere markt van afnemers te zijn. Ten slotte staan kennis-spillovers centraal in het begrip van agglomeratievoordelen: bedrijven profiteren van de bedoelde en onbedoelde overdracht van kennis. Niet voor niets zijn steden vaak innovatieve hotspots. Met de transitie naar een veel sterker op kennis gedreven economie, de kenniseconomie, is juist dit laatste agglomeratievoordeel steeds belangrijker geworden. Wereldwijd veranderen de machtsverhoudingen. Internationaal opererende steden overvleugelen nationale staten. Opkomende economieën eisen een steeds groter deel van de koek op, niet alleen als massaproducent maar ook in de kennissectoren. De snelst groeiende megasteden (meer dan 10 miljoen inwoners) liggen in Azië, Zuid-Amerika en Afrika. Dat is niet alleen een kwestie van inwoneraantallen, het gaat ook gepaard met economische groei op een schaal die niet eerder is vertoond. Waar de wereldbevolking tussen nu en 2050 zal groeien van 7 naar ruim 9 miljard (zo n 30%), gaan de steden samen richting een verdubbeling van omvang: van 3,6 naar 6,3 miljard inwoners. Ook hier is de trend in de opkomende economieën steiler. Daar zal in % van de bevolking in de stad wonen. In 2020 zal tweederde van de mondiale middenklasse in Azië wonen. Toch beslaan steden thans maar 2% van het aardoppervlak. Op dat kleine stukje aarde vindt wel zo n driekwart van de consumptie van energie en grondstoffen plaats ten behoeve van wonen, werken, goederen, diensten, infrastructuur en transport. De uitstoot van CO 2 is in lijn met de consumptie. Percentage stedelijke bevolking op wereldbevolking % 2,5 miljard % 6,8 miljard % 9,3 miljard Stedelijke agglomeraties met meer dan 20 miljoen inwoners*) 1 Tokyo (Japan) Guangzhou (China) Shanghai (China) Jakarta (Indonesië) Seoul (Zuid-Korea) Delhi (India) Mexico City (Mexico) Karachi (Pakistan) Manila (Filipijnen) New York City (Verenigde Staten) São Paulo (Brazilië) Mumbai (India) *) Schatting 2013 Th. Brinkhoff: The Principal Agglomerations of the World onderzoeksrapport ARCADIS-Hogeschool.indd :14

10 10 I HOE ZIJN ONZE 30 GROOTSTE STEDEN VOORBEREID OP STRAKS? onderzoeksrapport ARCADIS-Hogeschool.indd :14

11 4 DUURZAME STEDELIJKE ONTWIKKELING NEDERLAND HOE ZIJN ONZE 30 GROOTSTE STEDEN VOORBEREID OP STRAKS? I 11 Nederland behoort tot de top van Europa op basis van bruto binnenlands product per inwoner, productiviteit en arbeidsparticipatie. En toch kan Nederland op stedelijk niveau niet concurreren met buitenlandse krachtpatsers. Ons dichtbevolkte land is weliswaar perfect ontsloten en verbonden, logische agglomeratievorming is de Nederlandse gemeentelijke cultuur vreemd. Dat leidt tot versnippering. Samenwerkingsverbanden die er op papier zijn, functioneren in de praktijk moeizaam of beperkt.. Terwijl interstedelijke en intermetropolitaanse samenwerking noodzakelijk is voor succesvolle innovatie, benutting van technologische ontwikkelingen en vermarkting van eigen kracht. Nieuwe kansen aangejaagd door innovatie worden vaak gesmoord in oude wetten en regels die het tempo van de ontwikkelingen niet kunnen bijbenen en verworden tot een knellend keurslijf dat de weg naar een duurzame toekomst blokkeert. Nederland barst bijvoorbeeld van de burgerinitiatieven op het gebied van hernieuwbare energie, maar voor je een zonnepaneel op je dak hebt of een energiecollectief van de grond, moet je heel wat figuurlijke molens bevechten. Terwijl het ecologisch vraagstuk een van de belangrijkste dilemma s van de metropool is. De toenemende consumptie van energie is daar een belangrijk onderdeel van. Zonder energie kun je immers niet bouwen (grondstoffen), niet wonen (verwarming) en niet vooruit (transport). Des te belangrijker is het om die energie zo efficiënt mogelijk in te zetten en zo weinig mogelijk te verspillen, en de uitstoot van broeikasgassen terug te brengen. Duurzame stedelijke ontwikkeling maakt de stad per definitie toekomstbestendiger en aantrekkelijker voor investeerders, omdat de noodzaak tot adaptatie leidt tot flexibele stedelijke inrichting, waarbij de gebruikte materialen, installaties en gebouwen meerdere functies kunnen hebben en eenvoudig en kosteneffectief kunnen worden hergebruikt. Het vraagt echter een omslag in denken en financieren, want onder de huidige economische wetten lijkt de duurzame weg onbetaalbaar en verspilling goedkoop. De moderne stad biedt naast ontelbare kansen door zijn complexiteit meer risico op sociale problemen als armoede, achterstand en uitsluiting. Een voedingsbodem voor maatschappelijk, cultureel, religieus en etnisch verzet, al dan niet gewelddadig. Investeren in onderwijs en sociale vangnetten blijft noodzakelijk. Voor zelfredzaamheid is immers een scala aan sociale vaardigheden nodig die niet iedereen van huis uit meekrijgt. Eenmaal gemarginaliseerd is het steeds moeilijker om je achterstand goed te maken. De boodschap is dan ook om met name de jeugd bij de les te houden. Die moet fit zijn voor een toekomst die veel veranderlijker is dan de tijd waarin hun ouders jong waren. Welke specifieke kennis daarvoor nodig is, is moeilijk te zeggen, omdat velen in banen en netwerken terecht zullen komen die nu nog niet bestaan. Vaardigheden en talenten die altijd van pas komen zijn het vermogen tot onderzoeken, zelfkennis en -reflectie en een gezonde weerbaarheid tegen alle impulsen en verleidingen waaraan we constant blootstaan. TRANSITIES Van CO 2 naar biobased circulaire inclusieve economie Van staatsruif naar doe het zelf-samenleving Van centraal naar decentraal Van grondstofovervloed naar -schaarste Opkomst van nano-, bio-, informatie- en cognitieve technologieën Veranderende demografie Governance shift onderzoeksrapport ARCADIS-Hogeschool.indd :14

12 onderzoeksrapport ARCADIS-Hogeschool.indd :14

13 HOE ZIJN ONZE 30 GROOTSTE STEDEN VOORBEREID OP STRAKS? I 13 5 AGENDA VOOR MORGEN ARCADIS heeft de observaties en vergezichten van de studenten van de Hogeschool Rotterdam vertaald in negen troeven voor de toekomst. Een handreiking waarmee u ook zelf de toekomstgerichtheid van uw Agenda voor morgen kunt toetsen. ECONOMIE 1 Inzetten op kwalitatieve groei en circulaire economie Wereldwijde overconsumptie en bevolkingsgroei leiden in de nabije toekomst onherroepelijk tot oplopende grondstof-, energie-, water- en voedseltekorten. Tempo maken dus, bij de transitie naar een (meer) circulaire en duurzame economie. Deze kenmerkt zich door maximaal hergebruik van producten en grondstoffen en minimale aantasting van economische en ecologische waarden. Afval bestaat niet, omdat vanaf de ontwerpfase van producten het voorkomen en benutten van reststromen en het belang van mens en milieu centraal staan. Kopen en bezit raken uit. Leasen, delen en poolen worden gemeengoed. Wat nodig is voor deze fundamentele transitie? Innovatieve kennis en nieuwe competenties bij industrie, overheid en gebruikers. Maar ook experimenten met nieuwe bedrijfs- en verdienmodellen, aanpassing van samenwerkings- en contractmodellen, tenderprocedures en dergelijke. In tal van bedrijven staan deze onderwerpen hoog op de strategische agenda. Ook het Regeerakkoord zet erop in. Klinken ze al door in uw toekomstagenda? 2 Anticiperen op disruptive technologies Kwalitatieve groei, verschuiving van een producten- naar diensteneconomie en allerhande vormen van co-consumptie; ze komen binnen handbereik door baanbrekende innovaties als zelfhelende en nano- materialen, mobile internet, cloud-computing, geavanceerde robotics en 3D-printing. Deze en andere revolutionaire technologieën zijn wereldwijd in opmars en hebben een enorme impact; op onze (circulaire) economie én op ons dagelijks leven. Tot welke nieuwe kansen en bedreigingen deze zullen leiden, is op dit moment niet tot achter de komma te bepalen. Heeft u deze technologische ontwikkelingen meegenomen in uw routekaart naar de toekomst? GOVERNANCE 3 Investeren in resultaatgerichte samenwerkingsverbanden en leiderschap De overheid doet een nadrukkelijk beroep op zelforganisatie en maatschappelijke initiatieven van haar burgers voor het realiseren van traditionele en nieuwe opgaven. Dat vraagt om herijking van de relatie en samenwerking tussen gemeenten en hun maatschappelijke partners. En om aanpassing van traditionele organisatievormen. Overheden dagen burgers uit te formuleren wat ze willen bereiken, helpen ze deze doelen uitvoerbaar te maken en faciliteren daarbij, zonder overnemend gedrag te vertonen. Door op deze wijze te investeren in netwerken van burgers, bewoners en ondernemers en overheden, ontstaat breder draagvlak en organisatiekracht voor verbetering en vooruitgang. En dat is nodig: want grote vraagstukken als sociale ongelijkheid, armoede, radicalisering, discriminatie en samenlevingsproblemen verdwijnen pas als partijen er gezamenlijk en op alle niveaus de strijd mee aanbinden. Hoe robuust is de alliantie achter uw beleidsagenda? 4 Inzetten op krachtige stedelijke netwerken Veel van de opgaven van vandaag en morgen zijn een flink maatje te groot voor individuele steden en dorpen. Samenwerking in stedelijke netwerken is nodig om een rol van betekenis te kunnen spelen op het nationale en mondiale toneel. Het getuigt van visie en kracht, om actief te zoeken naar betere verbindingen en samenwerking binnen en buiten de regio. Connectiviteit is een belangrijk ingrediënt voor succes, niet alleen infrastructureel, maar ook in samenwerkingsrelaties, tussen bedrijven, kennisinstellingen, overheden, burgers en maatschappelijke organisaties. Door de kracht van de stad als geheel te mobiliseren en benutten, komen waardevolle initiatieven en innovaties tot wasdom. Het is mogelijk de voordelen van de Nederlandse, poly-centrische structuur met grotere en kleinere steden te behouden en tegelijkertijd uw gebied te versterken ten opzichte van (inter)nationale concurrentie. Herkenbaar? onderzoeksrapport ARCADIS-Hogeschool.indd :14

14 14 I HOE ZIJN ONZE 30 GROOTSTE STEDEN VOORBEREID OP STRAKS? onderzoeksrapport ARCADIS-Hogeschool.indd :14

15 HOE ZIJN ONZE 30 GROOTSTE STEDEN VOORBEREID OP STRAKS? I 15 MOBILITEIT EN INFRASTRUCTUUR 5 De toon zetten met smart en green mobility Bij de keuze voor kwalitatieve groei passen ook nieuwe mobliteits- en bereikbaarheidsconcepten. Smart en green mobility worden regel in plaats van uitzondering, met als inzet: een effectiever en efficiënter gebruik van energie en infrastructuur en een schoner en gezonder leefklimaat. Efficiënt en flexibel reizen neemt een vlucht door het gebruik van geavanceerde informatietechnologie en automatische betalingssystemen. En met slimme apps heeft de reiziger zijn persoonlijk reisadvies binnen handbereik, zodat hij per reis de optimale mix van massa- en individueel vervoer kan kiezen. Wat is hiervan de impact op infrastructurele investeringskeuzes en wie gaat die (mee)betalen? VERSTEDELIJKING EN MAATSCHAPPELIJK VASTGOED 6 Co-financieren leefbaarheidsagenda vanuit meerdere sectoren Voor de transitie van onze steden is het noodzakelijk verder en breder te kijken dan de strakke rationaliteit van financiële scenario s met investeringskosten, terugverdientijden en gebiedsexploitaties. Hoog tijd voor een nieuw paradigma waarin ook immateriële, sociaal-maatschappelijke waarden hun rechtmatige en vanzelfsprekende plaats hebben. Zo ontstaat ruimte om duurzame meerwaarde te creëren door een gebiedsgerichte aanpak waarin sociaal-maatschappelijke, ruimtelijke- en economische oplossingen worden gecombineerd. Powered by een (draag)krachtige gebiedsalliantie, waarin ook stakeholders die zich eerder buiten het directe blikveld bevonden hun krachten willen bundelen. Welke schouders dragen uw leefbaarheidsexploitatie? 7 Leven met natuur Bouwen met natuur is effectiever dan met techniek stelde Minister Melanie Schultz in Daarbij doelde ze op toepassingen voor hoogwaterbescherming, waterberging en natuurontwikkeling. Maar haar stelling snijdt ook hout bij toepassingen in de stedelijke omgeving. Zo is er veel belangstelling voor biodiversiteit en natuur in samenhang met het stedelijk en architectonisch ontwerp, voor het sluiten van kringlopen, het behoud van grondstoffen en gebruik van energie van de zon. Op en door de natuur gebaseerde en geïnspireerde concepten zijn er inmiddels legio. We kunnen ontwerpen volgens biofysische en thermodynamische grenzen, op basis van natuurlijke principes, gebruik maken van biobased en geavanceerde materialen en zo (kostbare) grondstoffen, afvalstromen en emissies substantieel minimaliseren. De investering verdient zich vaak al snel dubbel en dwars terug. En niet alleen financieel. Waarom laten we ze in de praktijk dan toch nog te vaak links liggen? 8 Sturen op multifunctionaliteit en flexibiliteit Verandering is de enige constante. Verstandig dus om erop te anticiperen. Bijvoorbeeld door te investeren in multifunctioneel en veerkrachtig ontwerp. Bak in onze openbare ruimte, gebouwen, infrastructuur én gebouwen het vermogen om te veranderen in gebruik en vorm in. En sorteer voor op groei of krimp. Al was het maar om onnodige kapitaalvernietiging financieel en maatschappelijk te voorkomen. Nu schaarse ruimte heeft plaatsgemaakt voor schaarste in het programma, is het raadzaam op zoek te gaan naar een (zelf-organiserend) programma. Ofwel: klein beginnen en ontwikkelingen organisch laten groeien. Behoort dit tot de standaard set van eisen bij de aanbesteding van uw projecten? SOCIAAL EN MAATSCHAPPELIJK BELEID 9 Decentralisatie vertalen naar nieuwe kansen We staan aan de vooravond van een ongekende decentralisatie van Rijksgelden en Rijksbeleid die met forse kortingen gepaard gaat. De ingrepen in het sociale domein spelen zich af tegen de achtergrond van de herijking van de verzorgingsstaat. Tegelijkertijd dient vernieuwing zich aan in de vorm van sociale ondernemingen en community-initiatieven. Steeds vaker worden deze aangeboden door losse, kleine verbanden met eigen inbreng van burgers en met professionals en ambtenaren die dichter op de leefwereld van mensen functioneren. Er ontstaan nieuwe kansen voor het verbreden van relaties met economische partners, het beter benutten van de informele sociale infrastructuur en voor aansluiting bij de sociale economie (civic economy), met verschijningsvormen als buurtdiensten, thuis afgehaald, lokale munten, spullen delen, vormen van ruilhandel. Hoe gaat u deze kansen benutten? COLOFON Rotterdam, juli 2014 Contact: ARCADIS Onderzoek: studenten Hogeschool Rotterdam Uitgave van: ARCADIS en Hogeschool Rotterdam Teksten: Harry van Dooren en Marja Uijterwaal Vormgeving: Romke Wolters, Canon Nederland N.V. Contact: ARCADIS, Telefoon: onderzoeksrapport ARCADIS-Hogeschool.indd :14

16 onderzoeksrapport ARCADIS-Hogeschool.indd :14

Duurzaamheidsfabriek: nut en noodzaak vanuit sociaaleconomisch perspectief. Ton van der Wijst, 1 mei 2015

Duurzaamheidsfabriek: nut en noodzaak vanuit sociaaleconomisch perspectief. Ton van der Wijst, 1 mei 2015 Duurzaamheidsfabriek: nut en noodzaak vanuit sociaaleconomisch perspectief Ton van der Wijst, 1 mei 2015 Invalshoeken Globalisering Technologische ontwikkelingen Demografische ontwikkelingen Rol van steden

Nadere informatie

Vier Trends rond Regio Zwolle. Hans Peter Benschop Trendbureau Overijssel Zwolle, 31 oktober 2014

Vier Trends rond Regio Zwolle. Hans Peter Benschop Trendbureau Overijssel Zwolle, 31 oktober 2014 Vier Trends rond Regio Zwolle Hans Peter Benschop Trendbureau Overijssel Zwolle, 31 oktober 2014 1. Waar verdienen we ons geld? In de Stad (maar ga niet te makkelijk uit van trends) Aan de ene kant Dynamiek

Nadere informatie

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s In een globaliserende economie moeten regio s en ondernemingen internationaal concurreren. Internationalisatie draagt bij tot de economische

Nadere informatie

Topsectoren. Hoe & Waarom

Topsectoren. Hoe & Waarom Topsectoren Hoe & Waarom 1 Index Waarom de topsectorenaanpak? 3 Wat is het internationale belang? 4 Hoe werken de topsectoren samen? 5 Wat is de rol voor het MKB in de topsectoren? 6 Wat is de rol van

Nadere informatie

Boeren hebben. oplossing! een. Meerjarenplan 2020 van ZLTO

Boeren hebben. oplossing! een. Meerjarenplan 2020 van ZLTO Boeren hebben een oplossing! Meerjarenplan 2020 van ZLTO Boerenkracht & financiering KLIMAAT VOEDSELZEKERHEID & GEZONDHEID VITAAL PLATTELAND Innovatie, data & kennis ZLTO (Zuidelijke Land- en Tuinbouw

Nadere informatie

Samenvatting. economy.

Samenvatting. economy. Samenvatting 6 SAMENVATTING Samenvatting Door toenemende technologische kennis en innovatie is het steeds beter mogelijk om de verschillende bestanddelen van planten, bomen, gewassen en dierlijke reststromen

Nadere informatie

Welvarend Westfriesland

Welvarend Westfriesland Welvarend Westfriesland De visie van het bedrijfsleven op de regio. Ter inspiratie voor uw beleid in 2018 Welvarende Regio Onze regio kent een rijke geschiedenis van welvaart met ondernemende Westfriezen

Nadere informatie

CHALLENGE LANDSCHAP Kwaliteit door ontwikkelen

CHALLENGE LANDSCHAP Kwaliteit door ontwikkelen CHALLENGE LANDSCHAP 2070 Kwaliteit door ontwikkelen 54 JAAR TERUG, 54 JAAR VOORUIT landschap in transitie - 1962 1962 54 JAAR TERUG, 54 JAAR VOORUIT landschap in transitie - 2016 2016 LANDSCHAP IN 2070

Nadere informatie

Duurzame Ontwikkeling

Duurzame Ontwikkeling Duurzame Ontwikkeling Korte toelichting op het begrip Praktische invulling - in bedrijven - technologie Invulling in het onderwijs J. Venselaar 17 november Duurzame ontwikkeling in het onderwijs 1 Duurzaam..

Nadere informatie

BIJLAGE EXPO 2025 COMMITMENT

BIJLAGE EXPO 2025 COMMITMENT LETTER OF COMMITMENT BIJLAGE EXPO 2025 COMMITMENT Vrijdag 2 oktober 2015, 2 e concept Leeswijzer en de relatie van dit document tot andere documenten 1. De afzender van een Letter of Commitment wordt aangeduid

Nadere informatie

Ton Venhoeven, Rijksadviseur Infrastructuur

Ton Venhoeven, Rijksadviseur Infrastructuur Geïntegreerde netwerken en knooppunten: veranderingen in de maatschappij Ton Venhoeven, Rijksadviseur Infrastructuur Project uitwerking en planvoorbereiding Advies verkenningen Onderzoek duurzame stedenbouw

Nadere informatie

Samen, duurzaam doen!

Samen, duurzaam doen! Samen, duurzaam doen! Een E-platform voor duurzaamheid in de Utrechtse Heuvelrug Transitie: We leven niet in een tijdperk van verandering maar in een verandering van tijdperken Jan Rotmans hoogleraar transitie-management,

Nadere informatie

The Netherlands of 2040 en de Olympische Spelen George Gelauff Hogeschool Amsterdam 1 februari 2012

The Netherlands of 2040 en de Olympische Spelen George Gelauff Hogeschool Amsterdam 1 februari 2012 The Netherlands of 2040 en de Olympische Spelen George Gelauff Hogeschool Amsterdam 1 februari 2012 www.nl2040.nl 1 Tijden veranderen 2 Tijden veranderen 3 Scenariostudies Lange termijn vraagstukken Grote

Nadere informatie

The Netherlands of 2040. www.nl2040.nl

The Netherlands of 2040. www.nl2040.nl The Netherlands of 2040 www.nl2040.nl 1 Tijden veranderen 2 Tijden veranderen 3 Nieuwe CPB scenario studie Vraag Waarmee verdienen we ons brood in 2040? Aanpak Scenario s, geven inzicht in onzekerheid

Nadere informatie

Toespraak van commissaris van de koningin en SNNvoorzitter Max van den Berg, feestelijke start CCC2- programma, Groningen, 25 maart 2011

Toespraak van commissaris van de koningin en SNNvoorzitter Max van den Berg, feestelijke start CCC2- programma, Groningen, 25 maart 2011 Toespraak van commissaris van de koningin en SNNvoorzitter Max van den Berg, feestelijke start CCC2- programma, Groningen, 25 maart 2011 Dames en heren, Degenen, die hier te lande na 1820 verbetering van

Nadere informatie

DE INDUSTRIE: MOTOR VAN VERNIEUWING. Drie acties voor een nieuw Kabinet. Manifest 2017

DE INDUSTRIE: MOTOR VAN VERNIEUWING. Drie acties voor een nieuw Kabinet. Manifest 2017 DE INDUSTRIE: Drie acties voor een nieuw Kabinet MOTOR VAN Manifest 2017 VERNIEUWING Nederlandse industriële bedrijven behoren tot de top van de wereld. We zijn wereldmarktleider in chipmachines en medische

Nadere informatie

Verduurzaming van de veehouderij: urgentie vanuit mondiaal perspectief

Verduurzaming van de veehouderij: urgentie vanuit mondiaal perspectief Verduurzaming van de veehouderij: urgentie vanuit mondiaal perspectief Conferentie Keuzes voor landbouw en veehouderij Huidige mondiale impact van veehouderij Biodiversiteit, aandeel 30% in mondiaal verlies

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

Duurzame op bedrijventerreinen: Naar een gebiedsgerichte aanpak

Duurzame op bedrijventerreinen: Naar een gebiedsgerichte aanpak Duurzame op bedrijventerreinen: Naar een gebiedsgerichte aanpak KIvI Jaarcongres Sustainable Mobility,6 november 2013 Pieter Tanja Leefbaarheid en gezondheid in stad en regio verkeersveiligheid geluidoverlast

Nadere informatie

TNO draagt bij aan de oplossing van verschillende complexe maatschappelijke vraagstukken op terreinen als energievoorziening, watermanagement,

TNO draagt bij aan de oplossing van verschillende complexe maatschappelijke vraagstukken op terreinen als energievoorziening, watermanagement, TNO draagt bij aan de oplossing van verschillende complexe maatschappelijke vraagstukken op terreinen als energievoorziening, watermanagement, landbouw, gezondheidszorg, mobiliteit, veiligheid en bouw.

Nadere informatie

Programma Toekomstbestendige dorpen en steden DE KRACHT VAN WATER

Programma Toekomstbestendige dorpen en steden DE KRACHT VAN WATER Programma Toekomstbestendige dorpen en steden DE KRACHT VAN WATER Aanleiding Stedelijk gebied sterk in beweging Verandering van speelveld Grote vraagstukken waaronder omgaan met klimaatverandering Veel

Nadere informatie

Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Cisco-enquête IoE Value Index (Index voor IoE-waarde) onder besluitvormers uit 12 landen

Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Cisco-enquête IoE Value Index (Index voor IoE-waarde) onder besluitvormers uit 12 landen Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Cisco-enquête IoE Value Index (Index voor IoE-waarde) onder 7.500 besluitvormers uit 12 landen Joseph Bradley Jeff Loucks Andy Noronha James Macaulay

Nadere informatie

Samen, duurzaam doen!

Samen, duurzaam doen! Samen, duurzaam doen! Een online platform voor duurzaamheid in de Kromme Rijn en Utrechtse Heuvelrug Transitie: We leven niet in een tijdperk van verandering maar in een verandering van tijdperken Jan

Nadere informatie

Klimaatadaptatie in Zwolle (IJsselvechtdelta)

Klimaatadaptatie in Zwolle (IJsselvechtdelta) Agenda Stad Concernstaf CSADV Stadhuis Grote Kerkplein 15 Postbus 538 8000 AM Zwolle Telefoon (038) 498 2092 www.zwolle.nl Klimaatadaptatie in Zwolle (IJsselvechtdelta) Hoe houden we onze delta leefbaar

Nadere informatie

Samen naar de Europese Agenda Stad

Samen naar de Europese Agenda Stad Samen naar de Europese Agenda Stad VNG Bestuurdersdag 30 November 2015 Nicolaas Beets Dutch Urban Envoy Inhoud Doelstellingen van het NL se EU Voorzitterschap 12 Thema s voor de Europese Agenda Stad Partnerschappen

Nadere informatie

Bijlage 2 Inventarisatie trends

Bijlage 2 Inventarisatie trends Bijlage 2 Inventarisatie trends In de motie van de Raad wordt gevraagd de belangrijkste trends en de impact daarvan op de Utrechtse Heuvelrug te beschrijven. Hieronder wordt dit verder uitgewerkt. Trends

Nadere informatie

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte.

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte. Het speelveld De wereld om ons heen verandert razend snel. De richting is duidelijk, de sociale zekerheid wordt geprivatiseerd. Samen bouwen we aan een vernieuwende structuur om de arbeidsmarkt essentieel

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

Het Productschap Tuinbouw. 13 november 2012 / Agnes van Ardenne

Het Productschap Tuinbouw. 13 november 2012 / Agnes van Ardenne Het Productschap Tuinbouw 13 november 2012 / Agnes van Ardenne Inhoud Productschap Tuinbouw (PT) Kerncijfers tuinbouw Trends Opdracht tuinbouw / PT Waarde van groen Conclusies Productschap Tuinbouw (PT)

Nadere informatie

Werken bij Havenbedrijf Amsterdam

Werken bij Havenbedrijf Amsterdam Werken bij Havenbedrijf Amsterdam De Amsterdamse haven Als vierde haven van West-Europa speelt de Amsterdamse haven een belangrijke rol in de regionale en nationale economie. Door de strategische ligging

Nadere informatie

De kracht van Groningen Een aandeel in elkaar.

De kracht van Groningen Een aandeel in elkaar. Presentatie toekomstvisie Perspectief Groningen 2025 De kracht van Groningen Een aandeel in elkaar. Colofon Datum januari 2016 Namens Onderzoek Auteurs Tekstschrijver de vier Groningse Rabobanken: Rabobank

Nadere informatie

Intentieovereenkomst Slimme en Gezonde Stad tussen het Rijk en Rotterdam

Intentieovereenkomst Slimme en Gezonde Stad tussen het Rijk en Rotterdam 30 Oktober 2015 Intentieovereenkomst Slimme en Gezonde Stad tussen het Rijk en Rotterdam De Partijen: - De gemeente Rotterdam (Rotterdam) - Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M/ DGMI) Overwegende

Nadere informatie

ZELFVOORZIENEND: TRENDS, MOGELIJKHEDEN EN GRENZEN

ZELFVOORZIENEND: TRENDS, MOGELIJKHEDEN EN GRENZEN ZELFVOORZIENEND: TRENDS, MOGELIJKHEDEN EN GRENZEN Lezing ter gelegenheid van het GEO Promotion Congres van eigen bodem 10 maart 2017 Groningen. door prof. em. Pier Vellinga Waddenacademie Colin OPBOUW

Nadere informatie

Beter worden in wat we samen zijn!

Beter worden in wat we samen zijn! Beter worden in wat we samen zijn! Wie zijn we? Wat doen we? De gemeenten in de regio Stedendriehoek werken samen. Samen staan we sterk en maken we ons sterk voor het nog verder verbeteren van het VESTIGINGSKLIMAAT.

Nadere informatie

Wat verwachten werkgevers van het onderwijs als het gaat om duurzaamheid?

Wat verwachten werkgevers van het onderwijs als het gaat om duurzaamheid? Wat verwachten werkgevers van het onderwijs als het gaat om duurzaamheid? Een onderzoek onder werkgevers in de topsectoren en de overheid. Onderzoeksrapport Samenvatting 1-11-2013 1 7 Facts & figures.

Nadere informatie

De Cleantech Regio Stedendriehoek 1 daagt uit!

De Cleantech Regio Stedendriehoek 1 daagt uit! Stedendriehoek 1 daagt uit! Eo Wijers-prijsvraag 2014-2015 1 Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen eo wijers-stichting voor ruimtelijke kwaliteit in de regio Stedendriehoek daagt

Nadere informatie

IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving

IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving 16 september 2014-15:25 Het ministerie van Infrastructuur en Milieu besteedt in 2015 9,2 miljard euro aan een gezond, duurzaam

Nadere informatie

Introductie Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Introductie Metropoolregio Rotterdam Den Haag Introductie Metropoolregio Rotterdam Den Haag Aanleiding voor Metropoolregio RDH [1] Randstad 2040 (Structuurvisie Rijk, 2008/09) Herwaardering belang steden voor economie Randstad geen samenhangende metropool

Nadere informatie

Geachte commissarissen, leden van het Europees Parlement, collega s,

Geachte commissarissen, leden van het Europees Parlement, collega s, Speech door staatssecretaris Dijksma van Milieu op de Klimaatsessie over burgerluchtvaart en zeescheepvaart tijdens de gezamenlijke Informele Transport- en Milieuraad op 15 april 2016. Geachte commissarissen,

Nadere informatie

Op weg naar een Nationale Omgevingsvisie: de opgaven. Emiel Reiding directeur NOVI. 5 juli 2017

Op weg naar een Nationale Omgevingsvisie: de opgaven. Emiel Reiding directeur NOVI. 5 juli 2017 Op weg naar een Nationale Omgevingsvisie: de opgaven Emiel Reiding directeur NOVI Aanleiding Omgevingsvisie Omgevingswet De maatschappij verandert Stapeling van wensen en claims op leefomgeving Herijken

Nadere informatie

Toekomstdenken. Waarom toekomstdenken voor elke organisatie onmisbaar is

Toekomstdenken. Waarom toekomstdenken voor elke organisatie onmisbaar is Toekomstdenken Waarom toekomstdenken voor elke organisatie onmisbaar is De wereld van vandaag is dynamisch en complex en zal steeds sneller veranderen. Trends als globalisering en technologie hebben hun

Nadere informatie

Innovatieplatform Twente S a m e n w e r k e n a a n i n n o v a t i e

Innovatieplatform Twente S a m e n w e r k e n a a n i n n o v a t i e Innovatieplatform Twente S a m e n w e r k e n a a n i n n o v a t i e Twente is een innovatieve regio die nationaal en internationaal sterk in opkomst is. Daarom is op initiatief van de provincie Overijssel

Nadere informatie

Gemeenteraad. Motie. Datum : 30 juni : ChristenUnie, CDA, Gemeentebelangen. : Duurzaamheid in Hoogeveen

Gemeenteraad. Motie. Datum : 30 juni : ChristenUnie, CDA, Gemeentebelangen. : Duurzaamheid in Hoogeveen Gemeenteraad Motie Datum : 30 juni 2016 Fractie Onderwerp : ChristenUnie, CDA, Gemeentebelangen : Duurzaamheid in Hoogeveen De raad van de gemeente Hoogeveen in vergadering bijeen op 30 juni 2016, Constateert

Nadere informatie

The Netherlands of

The Netherlands of The Netherlands of 2040 www.nl2040.nl 1 Tijden veranderen 2 Tijden veranderen 3 Nieuwe CPB scenario studie Vraag Waarmee verdienen we ons brood in 2040? Aanpak Scenario s, geven inzicht in onzekerheid

Nadere informatie

SBIR Verduurzamen voedselproductie

SBIR Verduurzamen voedselproductie SBIR Verduurzamen voedselproductie Informatiebijeenkomst 16 juli 2014 Alexia Michel, Ministerie EZ Topsector Agri&Food en Tuinbouw&Uitgangmaterialen Achtergrond Initiatief: topsector Agri&Food en ministerie

Nadere informatie

Balans van de Leefomgeving

Balans van de Leefomgeving Balans van de Leefomgeving 14 september 2010 Maarten Hajer Agenda 2 In vogelvlucht Successen Resterende problemen Inzoomen op grote dossiers, inclusief beleidsopties Gevolgen van economische crisis Successen:

Nadere informatie

DWSI Trendalert S E P T E D

DWSI Trendalert S E P T E D Dutch Water Sector Intelligence Vier Scenario's voor de Circulaire Economie DWSI Trendalert Vier Scenario's voor de Circulaire Economie Inleiding Het KIDV is op 1 januari 2013 opgericht naar aanleiding

Nadere informatie

Trendsportal Slimme mobiliteit voor morgen

Trendsportal Slimme mobiliteit voor morgen Trendsportal Slimme mobiliteit voor morgen Geachte partijprogrammamakers voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018, U werkt momenteel aan het verkiezingsprogramma van uw partij voor de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

INDUSTRIE EN SAMENLEVING HET VIZIER OP 2025. De bijdrage van de industrie aan de kwaliteit van leven in 2025

INDUSTRIE EN SAMENLEVING HET VIZIER OP 2025. De bijdrage van de industrie aan de kwaliteit van leven in 2025 INDUSTRIE EN SAMENLEVING HET VIZIER OP 2025 De bijdrage van de industrie aan de kwaliteit van leven in 2025 Startnotitie: Naar een Visie voor de Nederlandse industrie 28 maart 2010 Naar de Visie 2025 -

Nadere informatie

De toekomst van energie

De toekomst van energie De toekomst van energie Duurzame Energie door Redactie ElectricityMatters 15-08-2017 Dat ons wereldwijde energiesysteem niet duurzaam is, blijkt duidelijk uit onze steeds schaarsere hulpbronnen, de regelmatig

Nadere informatie

De groei voorbij. Jaap van Duijn september 2007

De groei voorbij. Jaap van Duijn september 2007 De groei voorbij Jaap van Duijn september 2007 1 Een welvaartsexplosie Na WO II is de welvaart meer gestegen dan in de 300 jaar daarvoor Oorzaken: inhaalslag, technologische verandering en bevolkingsgroei

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

Healthy Urban Living Slim, Gezond en Groen

Healthy Urban Living Slim, Gezond en Groen SMART CITY UTRECHT Healthy Urban Living Slim, Gezond en Groen Brigitte Hulscher Program Manager Smart Cities, Marketing & Innovation Utrecht Jong en hoog opgeleid 334.862 inwoners, 20 % < 17, 18% 18-26,

Nadere informatie

BOUWNETWERK. Kiezen en uitblinken. Bouwnetwerk is hét netwerk voor vrouwen die werken aan de gebouwde omgeving

BOUWNETWERK. Kiezen en uitblinken. Bouwnetwerk is hét netwerk voor vrouwen die werken aan de gebouwde omgeving BOUWNETWERK Kiezen en uitblinken Bouwnetwerk is hét netwerk voor vrouwen die werken aan de gebouwde omgeving Kiezen en uitblinken Aan mevrouw Schultz van Haegen, minister van infrastructuur en milieu,

Nadere informatie

Visie op duurzaam Veranderen

Visie op duurzaam Veranderen Visie op duurzaam Veranderen Ruysdael Ruysdael is een gerenommeerd bureau dat zich sinds haar oprichting in 1994 heeft gespecialiseerd in het managen van veranderingen. Onze dienstverlening kent talloze

Nadere informatie

Informational Governance

Informational Governance Story Informational Governance Juli 2013 Nog niet zo heel lang geleden voltrokken veranderingen in de maatschappij zich volgens logische, min of meer vaste patronen. Overheden, bedrijven, wetenschappers,

Nadere informatie

hoe wij het best op die uitdagingen kunnen inspelen, wat daarvoor nodig is en hoe wij daar samen aan kunnen werken.

hoe wij het best op die uitdagingen kunnen inspelen, wat daarvoor nodig is en hoe wij daar samen aan kunnen werken. Toespraak van SNN-voorzitter Max van den Berg, bijeenkomst EFMI Business School (Academisch kennisinstituut voor de foodsector), Groningen op 18 november 2010 [Inleiding] Sommige mensen verdienen hun geld

Nadere informatie

Opleidingsprogramma DoenDenken

Opleidingsprogramma DoenDenken 15-10-2015 Opleidingsprogramma DoenDenken Inleiding Het opleidingsprogramma DoenDenken is gericht op medewerkers die leren en innoveren in hun organisatie belangrijk vinden en zich daar zelf actief voor

Nadere informatie

Beleidsplan Ruimte Vlaanderen Geïntegreerde gebiedsontwikkeling in regio s met een landelijk karakter.

Beleidsplan Ruimte Vlaanderen Geïntegreerde gebiedsontwikkeling in regio s met een landelijk karakter. Beleidsplan Ruimte Vlaanderen Geïntegreerde gebiedsontwikkeling in regio s met een landelijk karakter. Studiedag Hoera, open ruimte! (VVSG) Deinze, 1 december 2015 Kaat Smets & René van der Lecq Stand

Nadere informatie

[COLUMN] Game Changers in het landschap

[COLUMN] Game Changers in het landschap [COLUMN] Game Changers in het landschap AUTEUR LECTORAAT BRAINPORT DATUM 22 APRIL 2016 REACTIES: REAGEER Fontys is niet alleen een onderwijsinstelling maar ook een organisatie die nadrukkelijk wil bijdragen

Nadere informatie

Ik ben als bestuurder in deze provincie bijzonder geïnteresseerd in de kansen van nieuwe energie voor onze kenniseconomie.

Ik ben als bestuurder in deze provincie bijzonder geïnteresseerd in de kansen van nieuwe energie voor onze kenniseconomie. Welkomstwoord van Jan Franssen, Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland, bij het Lustrumcongres 'Geothermal Heat is Cool' van het Platform Geothermie, Den Haag, 24 oktober 2012 ---------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in OPEN 21 punten voor Nijkerk in 2014-2018 We staan open voor vernieuwing en verandering van top-down handelen naar open staan voor verbinden met andere overheden, instellingen en bedrijven van denken in

Nadere informatie

AMBULANCEZORG IN 2025:

AMBULANCEZORG IN 2025: AMBULANCEZORG IN 2025: Zorgcoördinatie en mobiele zorg Visiedocument Ambulancezorg Nederland AMBULANCEZORG IN 2025: Zorgcoördinatie en mobiele zorg Visiedocument Ambulancezorg Nederland ONTWIKKELINGEN

Nadere informatie

Sociale innovatie. Integraal op weg naar topprestaties in teams en organisaties

Sociale innovatie. Integraal op weg naar topprestaties in teams en organisaties Sociale innovatie Integraal op weg naar topprestaties in teams en organisaties DATUM 1 maart 2014 CONTACT Steef de Vries MCC M 06 46 05 55 57 www.copertunity.nl info@copertunity.nl 2 1. Wat is sociale

Nadere informatie

MIRT onderzoek bereikbaarheid metropoolregio Rotterdam Den Haag Metropolitaan Debat. 29 november 2016

MIRT onderzoek bereikbaarheid metropoolregio Rotterdam Den Haag Metropolitaan Debat. 29 november 2016 MIRT onderzoek bereikbaarheid metropoolregio Rotterdam Den Haag Metropolitaan Debat 29 november 2016 Aantrekkelijk groen is van groot belang voor de economie. De fiets is het beste vervoermiddel om in

Nadere informatie

Participatie mobiliteitsbeleid Gent. Tim Scheirs 28/02/2013

Participatie mobiliteitsbeleid Gent. Tim Scheirs 28/02/2013 Participatie mobiliteitsbeleid Gent Tim Scheirs 28/02/2013 disclaimer Participatie Mobiliteit Gent Waarom participatie? Burger = klant INSPRAAK PARTICIPATIE AMBTENAAR = civil servant Waarom participatie?

Nadere informatie

NAAR EEN EUROPA VOOR ALLE LEEFTIJDEN

NAAR EEN EUROPA VOOR ALLE LEEFTIJDEN NL NAAR EEN EUROPA VOOR ALLE LEEFTIJDEN AGE- STANDPUNT IN HET KADER VAN HET 2007 - EUROPEES JAAR VAN GELIJKE KANSEN VOOR IEDEREEN The European Older People s Platform La Plate-forme européenne des Personnes

Nadere informatie

ABiodiversiteit en natuur & landschap in de samenleving

ABiodiversiteit en natuur & landschap in de samenleving ABiodiversiteit en natuur & landschap in de samenleving Voorzichtig herstel bedreigde soorten Verdere achteruitgang functioneren van ecosystemen en biodiversiteit Meer aandacht voor natuur als basisvoorwaarde

Nadere informatie

upspiral randerij -

upspiral randerij - meer nieuwe banen voor uw regio (100 den) meer grondstoffen meer biodiversiteit meer klimaatcontrole meer vruchtbare bodem meer schone lucht meer schoon water meer veerkracht meer gezondheid meer plezier

Nadere informatie

Eindexamen maatschappijleer vwo 2003-II

Eindexamen maatschappijleer vwo 2003-II Opgave 1 Armoede en werk 1 Het proefschrift bespreekt de effecten van het door twee achtereenvolgende kabinetten-kok gevoerde werkgelegenheidsbeleid. / De titel van het proefschrift heeft betrekking op

Nadere informatie

De Drievoudige Bottom Line, een noodzakelijke economische innovatie

De Drievoudige Bottom Line, een noodzakelijke economische innovatie De Drievoudige Bottom Line, een noodzakelijke economische innovatie Feike Sijbesma, CEO Royal DSM In de loop der tijd is het effect van bedrijven op de maatschappij enorm veranderd. Vijftig tot honderd

Nadere informatie

Wat verwachten werkgevers van het onderwijs als het gaat om duurzaamheid?

Wat verwachten werkgevers van het onderwijs als het gaat om duurzaamheid? Wat verwachten werkgevers van het onderwijs als het gaat om duurzaamheid? Een onderzoek onder werkgevers in de topsectoren en de overheid. Onderzoeksrapport Samenvatting 24-10-2013 1 7 Inleiding. Eind

Nadere informatie

Excellenties, dames en heren, ondernemers, betrokkenen bij VNO/NCW en: in het bijzonder Bernard én Titia.

Excellenties, dames en heren, ondernemers, betrokkenen bij VNO/NCW en: in het bijzonder Bernard én Titia. Speech CEO en Voorzitter Raad van Bestuur Koninklijke DSM N.V. Feike Sijbesma bij afscheid Bernard Wientjes, Voorzitter VNO-NCW, 30 Juni 2014, Den Haag Excellenties, dames en heren, ondernemers, betrokkenen

Nadere informatie

Woningmarkt na de crisis. Henk Jagersma, Directievoorzitter Syntrus Achmea Real Estate & Finance

Woningmarkt na de crisis. Henk Jagersma, Directievoorzitter Syntrus Achmea Real Estate & Finance Woningmarkt na de crisis Henk Jagersma, Directievoorzitter Syntrus Achmea Real Estate & Finance 1 Waar staan we met Nederland na de crisis? Nederlandse economie is er heel voorzichtig weer bovenop aan

Nadere informatie

Perspectief voor de Achterhoek

Perspectief voor de Achterhoek Perspectief voor de Achterhoek 1 Perspectief voor de Achterhoek Aanleiding Op 23 september organiseerde De Maatschappij met Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek een interactieve bijeenkomst met als doel

Nadere informatie

Nieuwe verbindingen. Inspiratie voor innovatie. Van Kenniscreatie naar Kenniscirculatie. Peter Koudstaal 3 juni 2010

Nieuwe verbindingen. Inspiratie voor innovatie. Van Kenniscreatie naar Kenniscirculatie. Peter Koudstaal 3 juni 2010 Nieuwe verbindingen Inspiratie voor innovatie Van Kenniscreatie naar Kenniscirculatie Peter Koudstaal 3 juni 2010 2 Inhoud 1. Hoe behoeften leiden tot nieuwe verbindingen 2. Aan de slag met nieuwe verbindingen

Nadere informatie

Van sociale werkvoorziening naar werkbemiddelingsbedrijf

Van sociale werkvoorziening naar werkbemiddelingsbedrijf Van sociale werkvoorziening naar werkbemiddelingsbedrijf Visie POC Noord Nederland Visie op de participatiewet en gevolgen sociaal akkoord van de gezamenlijke ondernemingsraden van de SW- bedrijven van

Nadere informatie

Boeren hebben. oplossing! een. Meerjarenplan 2020 van ZLTO

Boeren hebben. oplossing! een. Meerjarenplan 2020 van ZLTO Boeren hebben een oplossing! Meerjarenplan 2020 van ZLTO Wij zijn een vereniging van 15.000 boeren en tuinders in Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Gelderland. Wij staan voor de continuïteit van de land-

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

Strategisch bedrijfsplan 2013-2016. Het Algemeen Maatschappelijk Werk werkt voor mens en maatschappij

Strategisch bedrijfsplan 2013-2016. Het Algemeen Maatschappelijk Werk werkt voor mens en maatschappij Strategisch bedrijfsplan 2013-2016 Het Algemeen Maatschappelijk Werk werkt voor mens en maatschappij 1 2013-2016 Maatschappelijk werk beweegt zich van oudsher tussen de vragen van de lokale maatschappij

Nadere informatie

STRATEGISCH PLAN 20152020. Excellent onderwijs voor een innovatieve regio

STRATEGISCH PLAN 20152020. Excellent onderwijs voor een innovatieve regio STRATEGISCH PLAN 20152020 Excellent onderwijs voor een innovatieve regio introductie Met meer dan 10.000 studenten en ruim 800 medewerkers zijn we het grootste opleidingencentrum voor beroepsonderwijs

Nadere informatie

Mevrouw de voorzitter, Geachte leden van het Bureau, Dames en heren,

Mevrouw de voorzitter, Geachte leden van het Bureau, Dames en heren, Vrijdag 10 september 2010 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Comité van de Regio s Resource Efficient Europa Mevrouw de voorzitter, Geachte leden van het Bureau,

Nadere informatie

Winst met Waarde. In 3 stappen de unieke waarde van je bedrijf vergroten

Winst met Waarde. In 3 stappen de unieke waarde van je bedrijf vergroten Winst met Waarde In 3 stappen de unieke waarde van je bedrijf vergroten Erwin Meijboom Je hebt de stap genomen om deze e-paper te downloaden! Ben je startend ondernemer, wil je je startup gaan ontwikkelen,

Nadere informatie

Binnenstadsvisie Eindhoven

Binnenstadsvisie Eindhoven Binnenstadsvisie Eindhoven Raadscie. EM 20.09.16 Vera Gielen Gebiedsmanager Centrum @GielenVera Waarom visie Geeft richting voor ontwikkeling binnenstad om ervoor te zorgen dat we in 2025 de binnenstad

Nadere informatie

DE VOORHOEDE VAN DIGITAL

DE VOORHOEDE VAN DIGITAL DE VOORHOEDE VAN DIGITAL Betalingen vormen het hart van e-commerce. Maar de digitalisering heeft voor banken veel meer potentie dan alleen betalingen. Daarom investeert ABN AMRO in de ontwikkeling van

Nadere informatie

Wij, de overheid - samenvatting

Wij, de overheid - samenvatting Wij, de overheid - samenvatting Inleiding: de complexe overheid Overal waar een grens wordt gelegd, ontstaat behoefte aan samenwerking en kennisuitwisseling over die grens heen, binnen organisaties, tussen

Nadere informatie

studenten die gekozen hebben voor een studie aan deze Universiteit.

studenten die gekozen hebben voor een studie aan deze Universiteit. Dames en heren, Graag heet ik u van harte welkom bij de opening van het Academisch Jaar 2013/2014. Met uw aanwezigheid vandaag geeft u nog eens blijk van uw bijzondere verbondenheid aan deze Universiteit,

Nadere informatie

Nut en noodzaak van (sturen op) duurzame zorg

Nut en noodzaak van (sturen op) duurzame zorg Nut en noodzaak van (sturen op) duurzame zorg Prof.dr. Robbert Huijsman MBA, Hoogleraar Management & Organisatie Ouderenzorg Senior manager Kwaliteit & Innovatie, Achmea .... Wat bedoelen we met duurzaamheid?

Nadere informatie

Naam : Klas : Datum :

Naam : Klas : Datum : Duurzame ontwikkeling Over duurzame ontwikkeling circuleren inmiddels honderden definities. Vaak wordt de internationaal aanvaarde definitie uit het rapport "Our Common Future" (Brundtland-rapport, 1987)

Nadere informatie

Het Jaar van de Ruimte

Het Jaar van de Ruimte meets Het Jaar van de Ruimte Het Vastgoedsymposium Informatiebrochure Vrijdag 4 december 2015 Utrecht, Nederland Voorwoord Stichting Hèt Vastgoedsymposium is een samenwerkingsverband tussen de drie academische

Nadere informatie

Een herstellende bijdrage leveren aan milieu en maatschappij. - met de natuur als mentor -

Een herstellende bijdrage leveren aan milieu en maatschappij. - met de natuur als mentor - Een herstellende bijdrage leveren aan milieu en maatschappij - met de natuur als mentor - KIVI 23 september 2014 Inclusief en circulair innoveren en co-creëren door te inspireren Geanne van Arkel Sustainable

Nadere informatie

Model van Sociale Innovatie

Model van Sociale Innovatie Model van Sociale Innovatie Ontwikkelgebieden van sociale innovatie Sociale Innovatie richt zich op vier basisvragen: 1. Hoe medewerkers te stimuleren eigenaarschap te nemen op hun eigen leer- en ontwikkeltraject

Nadere informatie

Economisch optimisme

Economisch optimisme Mindmap scenario A Economische groei belangrijker dan belangen van toekomstige generaties Weinig overheidsregulering, kans op monopolies Bedrijven aan de macht m.n. multinationals Weersbeïnvloeding in

Nadere informatie

Adaptieve Gebiedsagenda / Investeringsprogramma. Victor / Klaas

Adaptieve Gebiedsagenda / Investeringsprogramma. Victor / Klaas Adaptieve Gebiedsagenda / Investeringsprogramma Victor / Klaas Ondertussen in de regio Roadmap Next Economy Oeso-rapport Investeringsprogramma / Tordoir Real Life Testing Ground NOA / NOVI REOS Monitor

Nadere informatie

Verbeteren van het doelgroepenvervoer in Amsterdam. Een complexe opgave in stedelijk gebied

Verbeteren van het doelgroepenvervoer in Amsterdam. Een complexe opgave in stedelijk gebied Verbeteren van het doelgroepenvervoer in Amsterdam Een complexe opgave in stedelijk gebied Uitdagingen in de stad Amsterdam Er verandert veel de komende zes tot acht jaar 1 2 Zowel in de Stad......als

Nadere informatie

Natuur weer verbinden met de mens: kansen creëren voor biodiversiteit in Zuid Holland. Paul Opdam. Wageningen Universiteit en Alterra

Natuur weer verbinden met de mens: kansen creëren voor biodiversiteit in Zuid Holland. Paul Opdam. Wageningen Universiteit en Alterra Natuur weer verbinden met de mens: kansen creëren voor biodiversiteit in Zuid Holland Paul Opdam Wageningen Universiteit en Alterra paul.opdam@wur.nl 3 kernpunten EHS: verzekering voor biodiversiteit Klimaatverandering

Nadere informatie

Cleantech Markt Nederland 2008

Cleantech Markt Nederland 2008 Cleantech Markt Nederland 2008 Baken Adviesgroep November 2008 Laurens van Graafeiland 06 285 65 175 1 Definitie en drivers van cleantech 1.1. Inleiding Cleantech is een nieuwe markt. Sinds 2000 heeft

Nadere informatie

Samenvatting ... 7 Samenvatting

Samenvatting ... 7 Samenvatting Samenvatting... In rapporten en beleidsnotities wordt veelvuldig genoemd dat de aanwezigheid van een grote luchthaven én een grote zeehaven in één land of regio, voor de economie een bijzondere meerwaarde

Nadere informatie

Nieuwe koers brede school

Nieuwe koers brede school bijlage bij beleidsvoorstel Brede Talentontwikkeling in de Kindcentra 28 mei 2013 Nieuwe koers brede school (november 2012) 1. Waarom een nieuwe koers? De gemeente Enschede wil investeren in de jeugd.

Nadere informatie