In haar verdere antwoord voert de Nederlandse regering ter rechtvaardiging van de belastingvrijstelling de volgende argumenten aan:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In haar verdere antwoord voert de Nederlandse regering ter rechtvaardiging van de belastingvrijstelling de volgende argumenten aan:"

Transcriptie

1 EUROPESE COMMISSIE Brussel, SG (2001) D/ Betreft: E 45/ Nederland Belastingvrijstelling van Schiphol Group Excellentie, Procedure Bij brief D(2000) 3854 van 27 maart 2000 heeft de Commissie de Nederlandse autoriteiten gevraagd om uitleg over de belastingregeling die van toepassing is op Schiphol Group, de maatschappij die de luchthaven Amsterdam-Schiphol bezit en exploiteert alsmede een aantal andere luchthavens in Nederland en het buitenland. De Nederlandse autoriteiten hebben bij brief van 26 april 2000, geregistreerd onder nummer A/57678, geantwoord. Naar aanleiding van dit antwoord heeft de Commissie op 24 augustus 2000 de Nederlandse autoriteiten overeenkomstig artikel 17 van Verordening 659/99 bij brief in kennis gesteld van haar eerste oordeel (D ). De Nederlandse autoriteiten hebben deze brief beantwoord bij brief van 16 oktober 2000, geregistreerd onder nummer A/ Achtergrond Schiphol Group is de vennootschap die Amsterdam Airport Schiphol en Rotterdam Airport exploiteert. Bovendien bezit en exploiteert zij Lelystad Airport en heeft zij 51% van de aandelen in Eindhoven Airport. Buiten Nederland managet de vennootschap Terminal 4 op JFK Airport in New York en Brisbane Airport in Australië. De aandeelhouders van Schiphol Group zijn de Staat der Nederlanden (75,8%), de stad Amsterdam (21,8%) en de stad Rotterdam (2,4%). Zijne Excellentie de Heer J.J. VAN AARTSEN Minister van Buitenlandse Zaken Bezuidenhoutseweg 67 Postbus NL-2500-EB's-GRAVENHAGE Wetstraat B-1049 Brussel - België Telefoon: direkte lijn 32 (0) Telex: COMEU B Telegramadres: COMEUR Brussel

2 Volgens de informatie waarover de Commissie beschikt, is Schiphol Group vrijgesteld van elke vorm van vennootschapsbelasting. Belastingvrijstellingen worden door de Commissie doorgaans beschouwd als steunmaatregelen van de staten in de zin van artikel 87 van het EG-Verdrag, waar is bepaald dat "steunmaatregelen van de staten of in welke vorm ook met staatsmiddelen bekostigd, die de mededinging door begunstiging van bepaalde ondernemingen of bepaalde producties vervalsen of dreigen te vervalsen, onverenigbaar zijn met de gemeenschappelijke markt, voorzover deze steun het handelsverkeer tussen de lidstaten ongunstig beïnvloedt". Bij brief van 27 maart 2000 heeft de Commissie de Nederlandse autoriteiten gevraagd om uitleg over de regels en de gronden waarop Schiphol Group is vrijgesteld van vennootschapsbelasting. In haar antwoord van 26 april 2000 heeft de Nederlandse regering bevestigd dat Schiphol Group volgens de algemene Nederlandse regels inzake vennootschapsbelasting inderdaad is vrijgesteld van vennootschapsbelasting. De Nederlandse Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 bepaalt dat indirecte overheidsbedrijven (bedrijven waarvan uitsluitend Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersonen aandeelhouder zijn) alleen aan de vennootschapsbelasting zijn onderworpen wanneer zij bepaalde activiteiten uitoefenen. Deze activiteiten omvatten landbouwbedrijven, nijverheidsbedrijven (met uitzondering van waterleidingbedrijven), mijnbouwbedrijven, handelsbedrijven, vervoersbedrijven (met uitzondering van gemeentelijke vervoersbedrijven) en bouwkassen. Uw regering voert aan dat op grond van deze regels voor de belastingplicht Schiphol Group en de in Nederland gevestigde 100% deelnemingen van die vennootschap in beginsel niet belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting. In de Nederlandse Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 is niet als zodanig bepaald dat maatschappijen die luchthavens beheren niet aan de vennootschapsbelasting zijn onderworpen. De belastingvrijstelling van Schiphol Group is gebaseerd op de interpretatie die de Nederlandse regering aan de wet geeft. In de brief met haar eerste oordeel van 24 augustus 2000 liet de Commissie weten dat Schiphol Group volgens haar een normale commerciële onderneming is. Derhalve zou zij volgens de Nederlandse belastingregeling belastingplichtig moeten zijn, terwijl zij bovendien in ieder geval is onderworpen aan het communautaire mededingingsrecht en met name de regels inzake staatssteun. In haar verdere antwoord voert de Nederlandse regering ter rechtvaardiging van de belastingvrijstelling de volgende argumenten aan: "Met het standpunt dat Schiphol Group kwalificeert als handelsbedrijf, kunnen wij ons niet verenigen. Het feit dat commerciële activiteiten worden verricht, betekent niet dat sprake is van een handelsbedrijf. Een handelsbedrijf houdt zich bezig met de aan- en verkoop van goederen. De activiteiten van Schiphol Group passen niet in deze definitie, maar zijn als dienstverlening aan te merken." "Indien Schiphol Group wordt geprivatiseerd, zullen de regels voor indirecte overheidsbedrijven niet langer van toepassing zijn. De aandelen zijn dan immers niet langer volledig in het bezit van Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersonen. Dit heeft tot gevolg dat Schiphol Group volledig belastingplichtig zal worden. Na de privatisering zal dus geen sprake meer zijn van een vrijstelling van de vennootschapsbelasting." 2

3 Beoordeling Schiphol Group is een onderneming die een economische activiteit verricht In het communautaire mededingingsrecht omvat het begrip onderneming elke entiteit die een economische activiteit uitoefent, ongeacht haar rechtsvorm en de wijze waarop zij wordt gefinancierd. Of deze entiteit eigendom van de overheid dan wel in particuliere handen is, doet niet terzake 1. Het begrip economische activiteit is door het Hof gedefinieerd als elke activiteit die bestaat in het aanbieden van goederen of diensten op een bepaalde markt 2. Het Gerecht van eerste aanleg heeft deze algemene beginselen onlangs toegepast op de luchthavensector. Het arrest van het Gerecht van eerste aanleg in de zaak ADP/Commissie 3 bepaalt dat het tegen vergoeding aanbieden van luchthavenfaciliteiten aan luchtvaartmaatschappijen en andere dienstverleners moet worden aangemerkt als een activiteit met een economisch karakter. Op grond van deze beginselen moet Schiphol Group duidelijk worden aangemerkt als een onderneming die een economische activiteit uitoefent. Het aanbieden en exploiteren van luchthavenfaciliteiten en -diensten is van een hoofdzakelijk administratieve activiteit, die werd verricht door overheidsdiensten, uitgegroeid tot een economische activiteit die wordt verricht door ondernemingen die luchthavens exploiteren. Schiphol Group vormt geen uitzondering op deze ontwikkeling. Schiphol Group is zelfs één van de bekendste voorbeelden van een succesvolle commerciële aanpak van de levering en exploitatie van luchthavenfaciliteiten en -diensten. Het beste bewijs hiervan wordt geleverd door de jaarverslagen en de frequente persberichten die door Schiphol Group worden uitgegeven, waarin Schiphol Group wordt beschreven als een onderneming die als een onafhankelijk bedrijf met een duidelijk winstoogmerk wordt geëxploiteerd en waarvan de doelstellingen onder andere zijn de internationale concurrentiepositie te versterken en waarde te creëren voor de aandeelhouders. Derhalve is de Commissie van mening dat Schiphol Group moet worden aangemerkt als onderneming volgens het communautaire mededingingsrecht. De argumenten van de Nederlandse autoriteiten, namelijk dat Schiphol Group niet als handelsbedrijf kan worden aangemerkt en dat de belastingplicht wordt bepaald door de vraag of Schiphol Group eigendom van de overheid dan wel in particuliere handen is, druisen in tegen algemene beginselen van het Gemeenschapsrecht, namelijk artikel 295 van het Verdrag en de bovengenoemde beginselen van het communautaire mededingingsrecht. Het begrip fiscale staatssteun De Commissie heeft aan het thema staatssteun in de vorm van belastingmaatregelen de nodige aandacht besteed in haar "mededeling over de toepassing van de regels betreffende steunmaatregelen van de staten op maatregelen op het gebied van de directe belastingen op ondernemingen" (PB C 384 van , blz. 3). Om als steunmaatregel in de zin van artikel 87 te worden aangemerkt, moet een maatregel voldoen aan alle onderstaande criteria. 1 Arrest van het Hof van 23 april 1991, Höfner en Elser, C-41/90. 2 Arrest van 16 juni 1987, Commissie/Italië, zaak118/85, overweging 7. 3 Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 12 december 2000 in de zaak T-128/98. 3

4 In de eerste plaats moet de maatregel de begunstigden een voordeel verschaffen dat de lasten verlicht die zij normaal moeten dragen. Een dergelijk voordeel kan worden verschaft door een vermindering van de belastingdruk voor de onderneming in verschillende vormen, onder andere door een volledige of gedeeltelijke vermindering van het belastingbedrag, bijvoorbeeld een belastingvrijstelling. In de tweede plaats moet het voordeel door de staat worden toegekend of met staatsmiddelen worden bekostigd. Een verlies aan belastingopbrengsten komt op hetzelfde neer als het verbruik van staatsmiddelen in de vorm van fiscale uitgaven. Voorts kan de staatsinterventie zowel door middel van wettelijke of bestuursrechtelijke fiscale bepalingen als door middel van handelingen van de belastingdienst plaatsvinden. In de derde plaats moet de maatregel de mededinging en het handelsverkeer tussen de lidstaten ongunstig beïnvloeden. Dit criterium veronderstelt dat de begunstigde van de maatregel een economische activiteit uitoefent, ongeacht zijn juridische status of de wijze waarop hij wordt gefinancierd. Volgens vaste rechtspraak is voor de toepassing van deze bepaling de voorwaarde van ongunstige beïnvloeding van het handelsverkeer vervuld zodra de begunstigde onderneming een economische activiteit uitoefent die het voorwerp is van handel tussen lidstaten. Op grond van het enkele feit dat de steun de positie van deze onderneming ten opzichte van andere concurrerende ondernemingen in het intracommunautaire handelsverkeer versterkt, kan worden aangenomen dat dit handelsverkeer ongunstig is beïnvloed. Tenslotte moet de maatregel specifiek of selectief zijn, in die zin dat zij "bepaalde ondernemingen of bepaalde producties'' begunstigt. Dit karakter van selectief voordeel kan zowel voortvloeien uit een uitzondering op de fiscale bepalingen van wettelijke of bestuursrechtelijke aard als uit een discretionair optreden van de belastingdienst. De belastingvrijstelling van Schiphol Group is een fiscale steunmaatregel die het handelsverkeer tussen de lidstaten ongunstig beïnvloedt en de mededinging verstoort. Het blijkt dat in het onderhavige geval aan alle bovengenoemde criteria wordt voldaan, zodat de maatregel als steunmaatregel moet worden beschouwd. Doordat de Nederlandse autoriteiten Schiphol Group vrijstelling hebben verleend van de vennootschapsbelasting krijgt de begunstigde onderneming een voordeel doordat het bedrag aan belasting dat zou moeten worden betaald, verminderd wordt, en in feite geheel geschrapt is. Aangezien dit voordeel wordt verleend in de vorm van een belastingvrijstelling, wordt het per definitie bekostigd met staatsmiddelen. De praktijk is gebaseerd op de interpretatie van de Nederlandse Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 die is gericht op bepaalde categorieën begunstigden en derhalve geen algemene maatregel is. Tenslotte beïnvloedt de maatregel de mededinging en het handelsverkeer tussen de lidstaten ongunstig. Een belangrijk kenmerk van de ontwikkeling van de luchthavenindustrie is het ontstaan van mededinging tussen luchthavens. Hoewel luchthavens wat een deel van hun activiteiten betreft een plaatselijk monopolie bezitten, blijkt dat in het steeds liberalere en meer door concurrentie gekenmerkte klimaat waarin luchthavens, of toch in ieder geval de grootste onder hen, werken, deze commerciële entiteiten zijn geworden en dat er een bepaalde mate van onderlinge concurrentie kan bestaan. Of luchthavens moeten worden beschouwd als ondernemingen die onderling concurreren, moet per geval worden beoordeeld, rekening houdend met specifieke kenmerken van de luchthavens, zoals geografische ligging, volume en aard van het verkeer en functie binnen het vervoersnetwerk. De concurrentie tussen luchthavens zal 4

5 naar alle waarschijnlijkheid slechts een beperkt verschijnsel zijn wanneer het gaat om kleine en middelgrote luchthavens die als regionale verbindingspunten of toegangspunten fungeren. De luchthaven Amsterdam-Schiphol, de grootste door Schiphol Group geëxploiteerde luchthaven, is echter een belangrijke Europese hub, die een internationaal verbindingspunt is. De luchthaven verwerkt een aanzienlijk verkeersvolume, waarvan een groot deel wordt gevormd door verkeer naar en van bestemmingen buiten de Gemeenschap, en is geografisch zeer gunstig gelegen. Onder deze omstandigheden mag dan ook worden aangenomen dat de luchthaven Amsterdam-Schiphol met andere luchthavens in de EU concurreert. Aansluitende vluchten vormen een marktsegment waar de kans op concurrentievervalsing groter is. Aansluitende vluchten betreffen passagiers die van hun plaats van vertrek naar hun bestemming vliegen via een hubluchthaven waar de twee vluchten die de totale reis vormen, op elkaar aansluiten. Het internationale luchtvervoer is georganiseerd als een netwerk van aansluitende verbindingen waarin hubluchthavens de essentiële knooppunten vormen. Hubluchthavens concurreren met elkaar om dit type verkeer aan te trekken. Amsterdam-Schiphol is een grote Europese hub, waar 42% van de jaarlijks verwerkte passagiers transferpassagiers zijn. De concurrenten op de markt voor aansluitende vluchten zijn andere grote hubluchthavens in andere lidstaten. Er kan sprake zijn van concurrentie wanneer twee of meer luchthavens (een deel van) dezelfde populaties bedienen. De geografische ligging van Amsterdam-Schiphol laat zien dat er met luchthavens in België en Duitsland een potentieel probleem is van overlappende bediende gebieden. Dit potentieel is afhankelijk van de bereikbaarheid over land en zal waarschijnlijk toenemen naarmate de verbindingen met hogesnelheidstreinen worden ontwikkeld. Ook wat vracht betreft kan er een concurrerende markt zijn, aangezien vrachtvervoerders over het algemeen niet geïnteresseerd zijn in specifieke luchthavenbestemmingen, maar zeer gevoelig zijn voor de tarieven en andere commerciële voorwaarden die luchthavens hun kunnen bieden. De markt voor corporate property and control is een ander punt van bezorgdheid. De luchthavenindustrie is een mondiale industrie waar particuliere investeringen en management een steeds belangrijker rol spelen. Schiphol Group, allesbehalve een niet-commerciële entiteit, is een belangrijke speler in deze sector en heeft ambitieuze expansieplannen die financiële en operationele deelname in andere luchthavens, zowel binnen als buiten de Europese Unie, omvatten. In dit verband kan de vrijstelling van vennootschapsbelasting Schiphol Group duidelijk een voordeel opleveren ten opzichte van zijn concurrenten. Uiteindelijk zou de belastingvrijstelling, doordat Schiphol Group voor een aanzienlijk bedrag aan kosten niet hoeft op te draaien, kunnen resulteren in lagere luchthavengelden, hetgeen nadelige gevolgen zou kunnen hebben voor de concurrentie tussen luchtvaartmaatschappijen die op de door Schiphol Group gecontroleerde luchthavens vliegen. Op grond van het bovenstaande is de Commissie van mening dat de verlening van bedrijfssteun aan Schiphol Group in de vorm van een vrijstelling van de vennootschapsbelasting aanleiding is tot ernstige ongerustheid over verstoring van het handelsverkeer tussen de lidstaten en van de concurrentie. Schiphol Group komt niet in aanmerking voor een afwijking van de regels inzake staatssteun 5

6 De Nederlandse autoriteiten rechtvaardigen de vrijstelling van Schiphol Group van vennootschapsbelasting op grond van de eigendom. Zij laten de belastingplicht afhangen van de vraag of Schiphol Group eigendom van de overheid dan wel in particuliere handen is en zij kondigen zelfs aan dat Schiphol Group volledig belastingplichtig zal worden, zodra de groep is geprivatiseerd. De Commissie kan dit argument niet aanvaarden, aangezien het indruist tegen fundamentele beginselen van het Gemeenschapsrecht. Zoals gezegd, wordt in het communautaire mededingingsrecht elke entiteit die een economische activiteit uitoefent, ongeacht haar juridische status of de wijze waarop zij wordt gefinancierd, als onderneming aangemerkt. De verdragsregels inzake overheidssteun in de vorm van belastingvrijstelling zijn dan ook van toepassing ongeacht of de begunstigde eigendom van de overheid of in particuliere handen is. De richtsnoeren van de Commissie inzake steunmaatregelen van de staten in de luchtvaartsector doen in dit geval niet terzake. Zij betreffen in de eerste plaats de bouw of uitbreiding van door de openbare sector gefinancierde infrastructuurprojecten voor de luchtvaart waarbij luchtvaartmaatschappijen betrokken zijn, terwijl de maatregel waar het hier om gaat bedrijfssteun betreft die niet gerelateerd is aan een specifiek infrastructuurproject. Wanneer een belastingmaatregel een steunmaatregel vormt die onder artikel 87, lid 1, valt, kan hij niettemin, evenals steunmaatregelen in een andere vorm, in aanmerking komen voor één van de afwijkingen van het beginsel van onverenigbaarheid met de gemeenschappelijke markt waarin artikel 87, leden 2 en 3, voorzien. Wanneer de begunstigde - ongeacht of het gaat om een particuliere onderneming dan wel een overheidsonderneming - door de staat is belast met de uitvoering van diensten van algemeen economisch belang, kan de steunmaatregel bovendien ook in aanmerking komen voor het bepaalde in artikel 86 van het Verdrag. Meestal echter hebben bepalingen inzake belastingverlichting een algemeen karakter: zij zijn niet gekoppeld aan de uitvoering van specifieke projecten en verminderen de lopende uitgaven van een onderneming zonder dat in het kader van het voorafgaande onderzoek door de Commissie de juiste omvang ervan kan worden bepaald. Dergelijke maatregelen vormen "bedrijfssteun". Bedrijfssteun is in principe verboden. De Commissie staat deze vorm van steun momenteel slechts bij wijze van uitzondering en onder bepaalde voorwaarden toe, bijvoorbeeld in de scheepsbouw en in het geval van sommige steunmaatregelen ter bescherming van het milieu en steun in regio's, waaronder ultraperifere regio's, die in aanmerking komen voor de afwijking van artikel 92, lid 3, onder a), op voorwaarde dat deze steun naar behoren wordt gemotiveerd en dat het niveau ervan evenredig is aan de te compenseren handicaps. De belastingvrijstelling van Schiphol Group valt niet onder één van deze situaties. Wat artikel 86 betreft lijken er geen gegevens te zijn die erop wijzen dat de uitvoering van een dienst van algemeen economisch belang zou worden belemmerd wanneer de normale belastingregeling op Schiphol Group zou worden toegepast, zodat er geen rechtvaardiging is voor de afwijking waarin artikel 86, lid 2, voorziet. Samenvattend blijkt dat de praktijk waarbij aan Schiphol Group vrijstelling van de vennootschapsbelasting wordt verleend, niet in aanmerking komt voor één van bovenvermelde afwijkingen. De belastingvrijstelling van Schiphol Group is bestaande steun 6

7 In Verordening 659/99 van de Raad tot vaststelling van nadere bepalingen voor de toepassing van artikel 87 van het EG-Verdrag wordt het punt van de bestaande steun geregeld. Volgens artikel 1, onder a), punt v), van deze verordening is bestaande steun "steun die als bestaande steun wordt beschouwd, omdat kan worden vastgesteld dat hij op het moment van inwerkingtreding geen steun vormde, maar vervolgens steun is geworden vanwege de ontwikkeling van de gemeenschappelijke markt, zonder dat de betrokken lidstaat er wijzigingen in heeft aangebracht." De definitie van bestaande steun lijkt zeer goed te passen bij de belastingvrijstelling van Schiphol Group. In het verleden werd het verschaffen van overheidsmiddelen aan luchthavens in de vorm van belastingvrijstellingen door de Commissie inderdaad niet gezien als een maatregel die het handelsverkeer tussen de lidstaten ongunstig beïnvloedde en de mededinging vervalste, aangezien het aanbieden en exploiteren van luchthavenfaciliteiten en -diensten niet duidelijk als een economische activiteit was gedefinieerd. Bovendien was er weinig of geen concurrentie. De ontwikkeling van luchthavens tot commerciële entiteiten die onderling concurreren, is echter een voorbeeld van "ontwikkeling van de gemeenschappelijke markt" waardoor een maatregel als een belastingvrijstelling steun wordt. Conclusie In het licht van het bovenstaande en overeenkomstig artikel 18 van Verordening 659/99 is de Commissie tot de gevolgtrekking gekomen dat de vrijstelling van Schiphol Group van de vennootschapsbelasting bestaande steun is. De Commissie heeft in haar brief met haar eerste oordeel van 24 augustus 2000 de Nederlandse autoriteiten verzocht hun opmerkingen terzake te maken. In hun antwoord van 16 oktober 2000 hebben de Nederlandse autoriteiten meegedeeld voornemens te zijn de bestaande belastingsvrijstelling van Schiphol Group alleen te beëindigen wanneer Schiphol Group wordt geprivatiseerd, hetgeen volgens de Commissie onder de huidige omstandigheden geen toereikende maatregel is. Derhalve heeft de Commissie besloten de Nederlandse regering overeenkomstig artikel 88, lid 1, van het EG-Verdrag en artikel 18 van Verordening (EG) nr. 659/1999 als dienstige maatregel voor te stellen dat: het Koninkrijk der Nederlanden de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke of andere maatregelen treft om de vrijstelling van Schiphol Group van de vennootschapsbelasting te beëindigen. Deze vrijstelling dient per 1 januari 2002 te zijn afgeschaft. het Koninkrijk der Nederlanden bedoelde maatregelen om de belastingvrijstelling te beëindigen zo spoedig mogelijk, en in elk geval uiterlijk op 30 november 2001, aan de Commissie meedeelt. Het Koninkrijk der Nederlanden wordt verzocht de Commissie binnen twee maanden na ontvangst van dit voorstel schriftelijk mee te delen dat zij dit voorstel voor dienstige maatregelen overeenkomstig artikel 19, lid 1, van Verordening (EG) nr. 659/1999 onvoorwaardelijk en ondubbelzinnig aanvaardt. Anders zal de Commissie optreden zoals bepaald in artikel 19, lid 2, van Verordening (EG) nr. 659/1999. De Commissie maakt de Nederlandse autoriteiten erop opmerkzaam dat de Nederlandse wet op de vennootschapsbelasting die bepaalde overheidsbedrijven belastingvrijstelling verleent, deze bedrijven mogelijkerwijze een voordeel verleent dat kan worden aangemerkt als staatssteun in de zin van artikel 87 van het Verdrag. Dit besluit betreft alleen de steun aan Schiphol Group en doet geen uitspraken over de vraag of andere 7

8 belastingvrijstellingen overeenkomstig artikel 87 van het EG-Verdrag verenigbaar zijn met de gemeenschappelijke markt. Ingeval deze brief vertrouwelijke gegevens mocht bevatten, die niet mogen worden bekendgemaakt, wordt u verzocht de Commissie daarvan binnen vijftien werkdagen vanaf de ontvangst van deze brief in kennis te stellen. Wanneer de Commissie binnen die termijn geen met redenen omkleed verzoek ontvangt, neemt zij aan dat u instemt met mededeling aan derden en bekendmaking van de volledige tekst van deze brief in de authentieke taal op internet: Uw verzoek dient bij aangetekende brief of fax te worden gericht aan: Europese Commissie Directoraat-generaal Energie en vervoer Directoraat F Wetstraat, 200 B-1049 Brussel Fax: Met bijzondere hoogachting, Voor de Commissie Loyola de Palacio Vice-voorzitter 8

Bij dit besluit heeft de Commissie zich gebaseerd op de onderstaande overwegingen.

Bij dit besluit heeft de Commissie zich gebaseerd op de onderstaande overwegingen. EUROPESE COMMISSIE Brussel, 07.XII.2005 C (2005) 5280 Betreft: Steunmaatregelen van de Staten nr. N 491/2005 - Nederland Subsidieregeling sanering glastuinbouwbedrijven in vanuit milieu opzicht kwetsbare

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 20.12.2001. Staatssteun N 544/2001 België Ford Genk Opleidingssteun. Excellentie, PROCEDURE

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 20.12.2001. Staatssteun N 544/2001 België Ford Genk Opleidingssteun. Excellentie, PROCEDURE EUROPESE COMMISSIE Brussel, 20.12.2001 C (2001)4509fin Betreft: Staatssteun N 544/2001 België Ford Genk Opleidingssteun Excellentie, PROCEDURE 1. Bij schrijven van 24 juli 2001 heeft België, overeenkomstig

Nadere informatie

Steunmaatregelen van de Staten nr. N 699/00 - België (Vlaanderen) Regeling afbouw varkensstapel

Steunmaatregelen van de Staten nr. N 699/00 - België (Vlaanderen) Regeling afbouw varkensstapel EUROPESE COMMISSIE Brussel, 27-02-2001 SG(2001) D/ 286469 Betreft: Steunmaatregelen van de Staten nr. N 699/00 - België (Vlaanderen) Regeling afbouw varkensstapel Excellentie, Ik heb de eer U ervan in

Nadere informatie

Steunmaatregel N 118/2004 -België (Vlaanderen) Subsidies voor haalbaarheidsstudies met betrekking tot bouw- en milieuprojecten buiten de EU.

Steunmaatregel N 118/2004 -België (Vlaanderen) Subsidies voor haalbaarheidsstudies met betrekking tot bouw- en milieuprojecten buiten de EU. Europese Commissie Brussel, 30.06.2004 C (2004)2042 fin Betreft: Steunmaatregel N 118/2004 -België (Vlaanderen) Subsidies voor haalbaarheidsstudies met betrekking tot bouw- en milieuprojecten buiten de

Nadere informatie

Bij dit besluit heeft de Commissie zich gebaseerd op de navolgende overwegingen:.

Bij dit besluit heeft de Commissie zich gebaseerd op de navolgende overwegingen:. EUROPESE COMMISSIE Brussel, 06-12-2002 C (2002) 4854 Betreft: Steunmaatregelen van de Staten / Nederland Steunmaatregel nr. N 210/02 Subsidieverordening sloop agrarische en overige bebouwing buitengebied

Nadere informatie

Zijne Excellentie de Heer J.N.G. DE HOOP SCHEFFER Minister van Buitenlandse Zaken Bezuidenhoutseweg 67 Postbus 20061 NL - 2500 - EB 's-gravenhage

Zijne Excellentie de Heer J.N.G. DE HOOP SCHEFFER Minister van Buitenlandse Zaken Bezuidenhoutseweg 67 Postbus 20061 NL - 2500 - EB 's-gravenhage EUROPESE COMMISSIE Brussel, 29.10.2003 C(2003)3886fin Betreft: Steunmaatregel N 68/2003 Nederland Cultuurbeleggingsfondsen Excellentie, 1 PROCEDURE Bij schrijven van 7 februari 2003, dat op 10 februari

Nadere informatie

Steunmaatregelen van de Staten/Nederland Steunmaatregel nr. N 301/2005 Programma Beheer, functiewijziging

Steunmaatregelen van de Staten/Nederland Steunmaatregel nr. N 301/2005 Programma Beheer, functiewijziging EUROPESE COMMISSIE Brussel, 8-XII-2005 C(2005) 5300 Betreft: Steunmaatregelen van de Staten/Nederland Steunmaatregel nr. N 301/2005 Programma Beheer, functiewijziging Excellentie, Ik heb de eer u mee te

Nadere informatie

Subsidieregeling energiebesparing huishoudens met lage inkomens N 698/2000 Nederland

Subsidieregeling energiebesparing huishoudens met lage inkomens N 698/2000 Nederland EUROPESE COMMISSIE Brussel, 02.10.2001 SEC(2001)1491fin Betreft: Subsidieregeling energiebesparing huishoudens met lage inkomens N 698/2000 Nederland Excellentie, Bij brief van 20 oktober 2000 hebben de

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Steunmaatregel SA.37084 (2013/N) Nederland Compensatie van indirecte EU-ETS-kosten

EUROPESE COMMISSIE. Steunmaatregel SA.37084 (2013/N) Nederland Compensatie van indirecte EU-ETS-kosten EUROPESE COMMISSIE Brussel, 16.10.2013 C(2013) 6636 final OPENBARE VERSIE Dit document is een intern document van de Commissie dat louter ter informatie is bedoeld. Betreft: Excellentie, Steunmaatregel

Nadere informatie

Brussel, SG-Greffe (2009) DI 1160 BRUSSEL

Brussel, SG-Greffe (2009) DI 1160 BRUSSEL EUROPESE COMMISSIE ONTVANGEN 1 6 DEC Z009 SECRETARIAAT-GENERAAL Brussel, SG-Greffe (2009) DI 16. 12. 2009 11551 PERMANENTE VERTEGENWOORDIGING VAN NEDERLAND BIJ DE EUROPESE UNIE Herrmann-Debrouxlaan, 48

Nadere informatie

Staatssteun nr. N 14/2002 - België Belgische federale steunregeling ten behoeve van hernieuwbare energiebronnen

Staatssteun nr. N 14/2002 - België Belgische federale steunregeling ten behoeve van hernieuwbare energiebronnen EUROPESE COMMISSIE Brussel, 02.08.2002 C(2002)2904 fin. Betreft: Staatssteun nr. N 14/2002 - België Belgische federale steunregeling ten behoeve van hernieuwbare energiebronnen Excellentie, Bij schrijven

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Steunmaatregel SA. 36315 (2013/N) Nederland Botlek Zuid - stoompijpleiding

EUROPESE COMMISSIE. Steunmaatregel SA. 36315 (2013/N) Nederland Botlek Zuid - stoompijpleiding EUROPESE COMMISSIE Brussel, 16.10.2013 C(2013) 6627 final In de openbare versie van dit besluit zijn, overeenkomstig de artikelen 24 en 25 van Verordening (EG) nr. 659/1999 van de Raad van 22 maart 1999

Nadere informatie

Steunmaatregel nr. N 217/2002 - Nederland Vuurwerkramp Enschede - Schadevergoeding aan ondernemers

Steunmaatregel nr. N 217/2002 - Nederland Vuurwerkramp Enschede - Schadevergoeding aan ondernemers EUROPESE COMMISSIE Brussel, 06.06.2002 C (2002) 1674 Betreft: Steunmaatregel nr. N 217/2002 - Nederland Vuurwerkramp Enschede - Schadevergoeding aan ondernemers Excellentie, PROCEDURE Bij brief van 13

Nadere informatie

BESCHRIJVING VAN DE STEUNMAATREGEL

BESCHRIJVING VAN DE STEUNMAATREGEL EUROPESE COMMISSIE Brussel, 14.11.2013 C(2013) 7725 final OPENBARE VERSIE Dit document is een intern document van de Commissie dat louter ter informatie is bedoeld. Betreft: Steunmaatregel SA.37017 (2013/N)

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Brussel,19.12.2012 C(2012) 9473 final

EUROPESE COMMISSIE. Brussel,19.12.2012 C(2012) 9473 final EUROPESE COMMISSIE Brussel,19.12.2012 C(2012) 9473 final Betreft: Steunmaatregel SA.35377 (2012/N) Nederland Groene energiebelasting verlenging van de toepassing van het verlaagde tarief voor de glastuinbouwsector

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 11-VII-2006 C(2006) 3259. Betreft: Steunmaatregel nr. N 96/06 "Eneco duurzame energie " Excellentie,

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 11-VII-2006 C(2006) 3259. Betreft: Steunmaatregel nr. N 96/06 Eneco duurzame energie  Excellentie, EUROPESE COMMISSIE Brussel, 11-VII-2006 C(2006) 3259 Betreft: Steunmaatregel nr. N 96/06 "Eneco duurzame energie " Excellentie, De Commissie wenst Nederland ervan in kennis te stellen dat zij, na onderzoek

Nadere informatie

1. DOEL EN TOEPASSINGSBEREIK

1. DOEL EN TOEPASSINGSBEREIK EUROPESE COMMISSIE Directoraat-generaal Concurrentie Beleid en coördinatie inzake staatssteun Brussel, DG D(2004) COMMUNAUTAIRE KADERREGELING INZAKE STAATSSTEUN IN DE VORM VAN COMPENSATIES VOOR DE OPENBARE

Nadere informatie

Steunmaatregel N 253/2005 - Nederland Garantieregeling voor financiering scheepsbouw

Steunmaatregel N 253/2005 - Nederland Garantieregeling voor financiering scheepsbouw EUROPESE COMMISSIE Brussel, 20.VII.2005 C (2005) 2704 def. Betreft: Steunmaatregel N 253/2005 - Nederland Garantieregeling voor financiering scheepsbouw Excellentie, I. Procedure (1) Bij schrijven van

Nadere informatie

Steunmaatregelen van de Staten/Nederland Steunmaatregel nr. N 33/2002 Subsidieregeling zeldzame landbouwhuisdierrassen

Steunmaatregelen van de Staten/Nederland Steunmaatregel nr. N 33/2002 Subsidieregeling zeldzame landbouwhuisdierrassen EUROPESE COMMISSIE Brussel, 25-11-2002 C(2002) 4281 Betreft : Steunmaatregelen van de Staten/Nederland Steunmaatregel nr. N 33/2002 Subsidieregeling zeldzame landbouwhuisdierrassen Excellentie, Overeenkomstig

Nadere informatie

Steunmaatregel van de staat N 520/2001 Nederland Convenant bodemsanering

Steunmaatregel van de staat N 520/2001 Nederland Convenant bodemsanering EUROPESE COMMISSIE Brussel, 27.02.2002 C (2002)607fin Betreft: Steunmaatregel van de staat N 520/2001 Nederland Convenant bodemsanering Excellentie, Bij brief van 23 juli 2001, door de Commissie geregistreerd

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Staatssteun /België SA.35985 (2012/N) "Vergoeding van de schade aan de landbouw als gevolg van de droogte van het voorjaar 2011"

EUROPESE COMMISSIE. Staatssteun /België SA.35985 (2012/N) Vergoeding van de schade aan de landbouw als gevolg van de droogte van het voorjaar 2011 EUROPESE COMMISSIE Brussel, 21.2.2013 C(2013) 1039 final Betreft: Staatssteun /België SA.35985 (2012/N) "Vergoeding van de schade aan de landbouw als gevolg van de droogte van het voorjaar 2011" Excellentie,

Nadere informatie

Steunmaatregelen van de Staten / Nederland - Steunmaatregel nr. N 742/2002 - Kaderbeschikking Innovatie Landbouw Noord-Nederland

Steunmaatregelen van de Staten / Nederland - Steunmaatregel nr. N 742/2002 - Kaderbeschikking Innovatie Landbouw Noord-Nederland EUROPESE COMMISSIE Brussel, 13-02-2003 C(2003) 127 Betreft : Steunmaatregelen van de Staten / Nederland - Steunmaatregel nr. N 742/2002 - Kaderbeschikking Innovatie Landbouw Noord-Nederland Excellentie,

Nadere informatie

Steunmaatregelen van de Staten/Nederland Steunmaatregel nr. N 851/2001 Investeringsregeling biologische varkenshouderij

Steunmaatregelen van de Staten/Nederland Steunmaatregel nr. N 851/2001 Investeringsregeling biologische varkenshouderij EUROPESE COMMISSIE Brussel, 17-10-2002 C(2002) 3502 Betreft : Steunmaatregelen van de Staten/Nederland Steunmaatregel nr. N 851/2001 Investeringsregeling biologische varkenshouderij Excellentie, De Commissie

Nadere informatie

Steunmaatregel N 524/2009 Nederland Wijzigingen in het Nederlands Fonds voor de Film (N 291/2007) Excellentie,

Steunmaatregel N 524/2009 Nederland Wijzigingen in het Nederlands Fonds voor de Film (N 291/2007) Excellentie, EUROPESE COMMISSIE Brussel, 22.12.2009 C(2009)10665 Betreft: Steunmaatregel N 524/2009 Nederland Wijzigingen in het Nederlands Fonds voor de Film (N 291/2007) Excellentie, 1. PROCEDURE (1) Bij brief van

Nadere informatie

Steunmaatregelen van de Staten/Nederland Steunmaatregel nr. N 30/2005 Agro en Co kapitaalfonds

Steunmaatregelen van de Staten/Nederland Steunmaatregel nr. N 30/2005 Agro en Co kapitaalfonds EUROPESE COMMISSIE Brussel, 19-VIII-2005 C(2005) 3253 Betreft: Steunmaatregelen van de Staten/Nederland Steunmaatregel nr. N 30/2005 Agro en Co kapitaalfonds Excellentie, Ik heb de eer u mee te delen dat

Nadere informatie

Steunmaatregel nr. N 483/2000 Nederland Verkoop Ingenieursbureau Zuid-Holland

Steunmaatregel nr. N 483/2000 Nederland Verkoop Ingenieursbureau Zuid-Holland EUROPESE COMMISSIE Brussel, 28.03.2001 SG (2001) D/ 287317 Excellentie, Betreft: Steunmaatregel nr. N 483/2000 Nederland Verkoop Ingenieursbureau Zuid-Holland 1. Procedure: Bij schrijven van 14 juli 2000,

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Steunmaatregel SA. 36188 (2013/N) België (Vlaanderen)

EUROPESE COMMISSIE. Steunmaatregel SA. 36188 (2013/N) België (Vlaanderen) EUROPESE COMMISSIE Brussel, 25.7.2013 C(2013) 4906 final OPENBARE VERSIE Dit document is een intern document van de Commissie dat louter ter informatie is bedoeld. Betreft: Steunmaatregel SA. 36188 (2013/N)

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 9.4.2014 C (2014) 2218 final

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 9.4.2014 C (2014) 2218 final EUROPESE COMMISSIE Brussel, 9.4.2014 C (2014) 2218 final OPENBARE VERSIE Dit document is een intern document van de Commissie dat louter ter informatie is bedoeld. Betreft: Steunmaatregel SA.24258 NN 43/2009

Nadere informatie

Staatssteunmaatregel nr. NN 76/2005 Nederland NV Monumenten Fonds Brabant

Staatssteunmaatregel nr. NN 76/2005 Nederland NV Monumenten Fonds Brabant EUROPESE COMMISSIE Brussel, 16.V.2006 C (2006) 1834 def. Subject: Staatssteunmaatregel nr. NN 76/2005 Nederland NV Monumenten Fonds Brabant Excellentie, I. PROCEDURE 1. Bij schrijven geregistreerd op 5

Nadere informatie

Steunmaatregel N 521/2003 Nederland Scheepsbouw, ontwikkelingshulp voor Jamaica

Steunmaatregel N 521/2003 Nederland Scheepsbouw, ontwikkelingshulp voor Jamaica EUROPESE COMMISSIE Brussel, 16.03.2004 C(2004)479fin Betreft: Steunmaatregel N 521/2003 Nederland Scheepsbouw, ontwikkelingshulp voor Jamaica Excellentie, I. PROCEDURE (1) Bij schrijven van 6 november

Nadere informatie

Steunmaatregel nr. N 543/2000 België Phasing out van doelstelling 1 Financiële instrumentering

Steunmaatregel nr. N 543/2000 België Phasing out van doelstelling 1 Financiële instrumentering EUROPESE COMMISSIE Brussel, 19.06.2002 C(2002) 2136fin Betreft: Steunmaatregel nr. N 543/2000 België Phasing out van doelstelling 1 Financiële instrumentering Excellentie, 1. PROCEDURE Bij brief van de

Nadere informatie

MEDEDINGINGSBELEID RECHTSGRONDSLAG DOELSTELLINGEN

MEDEDINGINGSBELEID RECHTSGRONDSLAG DOELSTELLINGEN MEDEDINGINGSBELEID Het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) bevat in de artikelen 101 tot en met 109 regels voor de mededinging op de interne markt. Deze bepalen dat concurrentiebeperkende

Nadere informatie

(Adviezen) PROCEDURES IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK MEDEDINGINGSBELEID EUROPESE COMMISSIE

(Adviezen) PROCEDURES IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK MEDEDINGINGSBELEID EUROPESE COMMISSIE C 280/68 NL Publicatieblad van de Europese Unie 22.8.2014 V (Adviezen) PROCEDURES IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK MEDEDINGINGSBELEID EUROPESE COMMISSIE Steunmaatregel SA.25338 (2008/E)

Nadere informatie

Steunmaatregel N 348/2006 Nederland Overgangsbudget voor de liberalisatie van de markt voor inburgeringscursussen voor recente immigranten

Steunmaatregel N 348/2006 Nederland Overgangsbudget voor de liberalisatie van de markt voor inburgeringscursussen voor recente immigranten EUROPESE COMMISSIE Brussel, 12.X.2006 C(2006)4364 def. Betreft: Steunmaatregel N 348/2006 Nederland Overgangsbudget voor de liberalisatie van de markt voor inburgeringscursussen voor recente immigranten

Nadere informatie

Staatssteun/Nederland SA.34253 (2012/NN) Investeringssteun voor de vermindering van de geuremissie bij Knoops Lottum B.V.

Staatssteun/Nederland SA.34253 (2012/NN) Investeringssteun voor de vermindering van de geuremissie bij Knoops Lottum B.V. EUROPESE COMMISSIE Brussel, 12.4.2012 C(2012) 2436 final Betreft: Staatssteun/Nederland SA.34253 (2012/NN) Investeringssteun voor de vermindering van de geuremissie bij Knoops Lottum B.V. (varkenshouderij)

Nadere informatie

Het Verdrag tot oprichting van de Europese

Het Verdrag tot oprichting van de Europese MR.DRS. M.G.A.M. CUSTERS / MR. D.R.A. GORIS De Europese staatssteunregels De overheid geeft... maar kan ook gedwongen worden weer (terug) te nemen Nr. 55 / april 2003 O & F 20 Het Verdrag tot oprichting

Nadere informatie

Steunmaatregel N 156/2007 - België Aanloopsteun voor de Luchthaven Antwerpen

Steunmaatregel N 156/2007 - België Aanloopsteun voor de Luchthaven Antwerpen EUROPESE COMMISSIE Brussel, 13.VI.2007 C(2007) 2390 def. Betreft: Steunmaatregel N 156/2007 - België Aanloopsteun voor de Luchthaven Antwerpen Excellentie, 1. PROCEDURE (1) Bij elektronisch schrijven van

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 20.X.2004 C(2004)3915fin. Steunmaatregel nr. NN 136/2003 - België Belgische sectorfondsen. Excellentie, 1.

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 20.X.2004 C(2004)3915fin. Steunmaatregel nr. NN 136/2003 - België Belgische sectorfondsen. Excellentie, 1. EUROPESE COMMISSIE Brussel, 20.X.2004 C(2004)3915fin Betreft : Steunmaatregel nr. NN 136/2003 - België Belgische sectorfondsen Excellentie, 1. PROCEDURE In het tweede semester 2000 is, in het kader van

Nadere informatie

Steunmaatregelen van de staten / Nederland Steunmaatregel N 555/2002 Uitstel belasting op verborgen reserves bij stopzetting intensieve veehouderij

Steunmaatregelen van de staten / Nederland Steunmaatregel N 555/2002 Uitstel belasting op verborgen reserves bij stopzetting intensieve veehouderij EUROPESE COMMISSIE Brussel, 24-I-2006 C (2006) 185 Betreft: Steunmaatregelen van de staten / Nederland Steunmaatregel N 555/2002 Uitstel belasting op verborgen reserves bij stopzetting intensieve veehouderij

Nadere informatie

1) Bij brief van 16 november 2005 heeft de Nederlandse overheid de bovengenoemde steunmaatregel aangemeld.

1) Bij brief van 16 november 2005 heeft de Nederlandse overheid de bovengenoemde steunmaatregel aangemeld. EUROPESE COMMISSIE Brussel, 22.XII.2005 C(2005)5946 Betreft: Steunmaatregel N 570/2005 - Nederland Vermindering accijns biobrandstoffen Excellentie, De Commissie deelt Nederland hierbij mede dat zij na

Nadere informatie

energiebelasting geen steun was in de zin van artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag. 3 N 753/97, SG(98)/D 6551

energiebelasting geen steun was in de zin van artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag. 3 N 753/97, SG(98)/D 6551 EUROPESE COMMISSIE Brussel, 11.12.2001 C(2001)3959fin Betreft: Steunmaatregel N 239/2001 Nederland Gedeeltelijke vrijstelling van energiebelasting voor afvalverbrandingsinstallaties Geachte heer, Bij schrijven

Nadere informatie

De Vlaamse autoriteiten hebben op 10 juli 2003 een decreet goedgekeurd teneinde een systeem van warmtekrachtcertificaten in te voeren.

De Vlaamse autoriteiten hebben op 10 juli 2003 een decreet goedgekeurd teneinde een systeem van warmtekrachtcertificaten in te voeren. EUROPESE COMMISSIE Brussel, 03.V.2005 C(2005)1318 fin Betreft: Steunmaatregel nr. N 608/2004 - België Warmtekrachtcertificaten Excellentie, 1. PROCEDURE Bij brief van 7 september 2004, die op 9 september

Nadere informatie

Zijne Excellentie de Heer Karel DE GUCHT Minister van Buitenlandse Zaken Karmelietenstraat 15 BE 1000 Brussel EUROPESE COMMISSIE

Zijne Excellentie de Heer Karel DE GUCHT Minister van Buitenlandse Zaken Karmelietenstraat 15 BE 1000 Brussel EUROPESE COMMISSIE EUROPESE COMMISSIE Brussel, 17.XI.2006 C(2006)5659 Betreft: Steunmaatregel nr. N 653/2006 België Subsidies voor industrieel onderzoek en precommerciële ontwikkeling door ondernemingen die deelnemen aan

Nadere informatie

EUROPEES PARLEME T EUROPESE U IE 97/0155 (COD) PE-CO S 3608/99 C4-0172/99 ECO 106 UD 43 CODEC 147

EUROPEES PARLEME T EUROPESE U IE 97/0155 (COD) PE-CO S 3608/99 C4-0172/99 ECO 106 UD 43 CODEC 147 EUROPEES PARLEME T DE RAAD EUROPESE U IE Brussel, 8 april 1999 97/0155 (COD) PE-CO S 3608/99 C4-0172/99 ECO 106 UD 43 CODEC 147 VERORDE I G (EG) r. /99 VA HET EUROPEES PARLEME T E DE RAAD TOT WIJZIGI G

Nadere informatie

Steunmaatregel SA.33051 (2011/N) - Nederland Wijziging garantieregeling scheepsbouw

Steunmaatregel SA.33051 (2011/N) - Nederland Wijziging garantieregeling scheepsbouw EUROPESE COMMISSIE Brussel, 25.01.2012 C(2012) 169 definitief Betreft: Steunmaatregel SA.33051 (2011/N) - Nederland Wijziging garantieregeling scheepsbouw Excellentie, I. PROCEDURE 1. Op 22 mei 2011 heeft

Nadere informatie

Zaak C-475/99. Firma Ambulanz Glöckner tegen Landkreis Südwestpfalz

Zaak C-475/99. Firma Ambulanz Glöckner tegen Landkreis Südwestpfalz Zaak C-475/99 Firma Ambulanz Glöckner tegen Landkreis Südwestpfalz (verzoek van het Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz om een prejudiciële beslissing) Artikelen 85, 86 en 90 EG-Verdrag (thans artikelen

Nadere informatie

Steunmaatregel N 291/2007 - Nederland Het Nederlands Fonds voor de Film - Uitvoeringsregeling Lange Speelfilm en Suppletieregeling Filminvesteringen

Steunmaatregel N 291/2007 - Nederland Het Nederlands Fonds voor de Film - Uitvoeringsregeling Lange Speelfilm en Suppletieregeling Filminvesteringen EUROPESE COMMISSIE Brussel, 10.VII.2007 C(2007) 3231 def. Betreft: Steunmaatregel N 291/2007 - Nederland Het Nederlands Fonds voor de Film - Uitvoeringsregeling Lange Speelfilm en Suppletieregeling Filminvesteringen

Nadere informatie

Aanvraagformulier Innovatiefonds Oost Gelre

Aanvraagformulier Innovatiefonds Oost Gelre Aanvraagformulier Innovatiefonds Oost Gelre Naam project Aanvrager Looptijd project Inleiding welke gebeurtenissen zijn van invloed op het project? hoe ziet de huidige situatie eruit? wordt het project

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Gewijzigd voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Gewijzigd voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 8.7.2004 COM(2004) 468 definitief 2003/0091 (CNS) Gewijzigd voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 77/388/EEG wat betreft

Nadere informatie

EUROPESE U IE HET EUROPEES PARLEME T

EUROPESE U IE HET EUROPEES PARLEME T EUROPESE U IE HET EUROPEES PARLEME T DE RAAD Brussel, 4 februari 2009 (OR. en) 2008/0026 (COD) PE-CO S 3706/08 STATIS 156 CODEC 1456 WETGEVI GSBESLUITE E A DERE I STRUME TE Betreft: VERORDENING VAN HET

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 5 februari 2008 (07.02) (OR. en) 5952/08 JUR 25 COUR 1

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 5 februari 2008 (07.02) (OR. en) 5952/08 JUR 25 COUR 1 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 5 februari 2008 (07.02) (OR. en) 5952/08 JUR 25 COUR 1 BEGELEIDENDE NOTA van: de heer V. SKOURIS, Voorzitter van het Hof van Justitie d.d.: 4 februari 2008 aan: de heer

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Steunmaatregel nr. SA.38495 (2014/N) België Ad hoc steun Libert Paints - verhuizing omwille van milieuredenen

EUROPESE COMMISSIE. Steunmaatregel nr. SA.38495 (2014/N) België Ad hoc steun Libert Paints - verhuizing omwille van milieuredenen EUROPESE COMMISSIE Brussel, 11.06.2014 C(2014) 3629 final OPENBARE VERSIE Dit document is een intern document van de Commissie dat louter ter informatie is bedoeld. Betreft: Steunmaatregel nr. SA.38495

Nadere informatie

Steunmaatregel nr. N 457/2008 Nederland Reductie van de tonnagebelasting voor grote schepen en scheepsmanagement

Steunmaatregel nr. N 457/2008 Nederland Reductie van de tonnagebelasting voor grote schepen en scheepsmanagement EUROPESE COMMISSIE Brussel, 10.3.2009 C(2009) 1482 definitief Betreft: Steunmaatregel nr. N 457/2008 Nederland Reductie van de tonnagebelasting voor grote schepen en scheepsmanagement Excellentie, 1. PROCEDURE

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 4.12.2008 C(2008) 7611

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 4.12.2008 C(2008) 7611 EUROPESE COMMISSIE Brussel, 4.12.2008 C(2008) 7611 Betreft: Steunmaatregelen van de staten / Nederland Steunmaatregel N 358/2008 Garantstelling landbouwondernemingen Excellentie, De Commissie stelt Nederland

Nadere informatie

2. Deze aanmelding heeft betrekking op wijziging en verlenging van MEPsteunregelingen

2. Deze aanmelding heeft betrekking op wijziging en verlenging van MEPsteunregelingen EUROPESE COMMISSIE Brussel, 21.XII.2007 C(2007)6875 Betreft: Steunmaatregel nr. N 478/2007 - Nederland "Stimulering van duurzame energie, wijziging en verlenging van de MEP-regeling (N 707/02) en MEP stimulering

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 02.05.2013 C(2013) 2372 final

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 02.05.2013 C(2013) 2372 final EUROPESE COMMISSIE Brussel, 02.05.2013 C(2013) 2372 final OPENBARE VERSIE Dit document is een intern document van de Commissie dat louter ter informatie is bedoeld. Betreft: Staatssteun SA.25338 (E 3/2008,

Nadere informatie

Modernisering. Vennootschapsbelastingplicht Overheidsondernemingen. Bachelor Scriptie Fiscale Economie: Modernisering

Modernisering. Vennootschapsbelastingplicht Overheidsondernemingen. Bachelor Scriptie Fiscale Economie: Modernisering 2014 Naam: Kemal Yildirim Studentnummer: 336202 Studie: Fiscale economie Begeleider: drs. M.T.E. Robben. Datum: 23-07-2014 Bachelor Scriptie Fiscale Economie: Modernisering vennootschapsbelastingplicht

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 30.06.2004 C (2004)2206 fin

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 30.06.2004 C (2004)2206 fin EUROPESE COMMISSIE Brussel, 30.06.2004 C (2004)2206 fin Betreft: Steunmaatregel nr. N 224/04 België Staatssteun voor de Belgische cinematografische en audiovisuele productie wijzigingen aan de federale

Nadere informatie

N EU - BTW vrijstellingen A2 Brussel, 27 maart 2014 MH/EDJ/AS 719-2014 ADVIES. over

N EU - BTW vrijstellingen A2 Brussel, 27 maart 2014 MH/EDJ/AS 719-2014 ADVIES. over N EU - BTW vrijstellingen A2 Brussel, 27 maart 2014 MH/EDJ/AS 719-2014 ADVIES over EEN RAADPLEGING VAN DE EUROPESE COMMISSIE OVER EEN HERZIENING VAN DE BESTAANDE BTW-REGELGEVING OVER PUBLIEKRECHTELIJKE

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 13.05.2003 C(2003)1469fin

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 13.05.2003 C(2003)1469fin EUROPESE COMMISSIE Brussel, 13.05.2003 C(2003)1469fin Betreft: Steunmaatregel N 410/2002 (ex-cp 77/02) België Staatssteun voor de productie van Belgische cinematografische en audiovisuele werken "Tax shelter"-regeling

Nadere informatie

BESLUIT VAN DE COMMISSIE. van 21.1.2016

BESLUIT VAN DE COMMISSIE. van 21.1.2016 EUROPESE COMMISSIE Brussel, 21.1.2016 C(2016) 167 final BESLUIT VAN DE COMMISSIE van 21.1.2016 BETREFFENDE STEUNMAATREGEL SA.25338 (2014/C) (ex E 3/2008 en ex CP 115/2004) ten uitvoer gelegd door Nederland

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Staatssteun SA.33105 (2011/N) Nederland Methodiek berekening garanties aquacultuur

EUROPESE COMMISSIE. Staatssteun SA.33105 (2011/N) Nederland Methodiek berekening garanties aquacultuur EUROPESE COMMISSIE Brussel, 05.02.2013 C(2013) 472 final Betreft: Staatssteun SA.33105 (2011/N) Nederland Methodiek berekening garanties aquacultuur Excellentie, Naar aanleiding van staatssteundossier

Nadere informatie

VR 2015 2509 DOC.0987/2BIS

VR 2015 2509 DOC.0987/2BIS VR 2015 2509 DOC.0987/2BIS Besluit van de Vlaamse Regering betreffende steun aan projecten in het kader van het Europees Fonds voor de Regionale Ontwikkeling en het Europees Sociaal Fonds DE VLAAMSE REGERING,

Nadere informatie

Richtlijn 98/59/EG van de Raad van 20 juli 1998 betreffende de aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake collectief ontslag

Richtlijn 98/59/EG van de Raad van 20 juli 1998 betreffende de aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake collectief ontslag Richtlijn 98/59/EG van de Raad van 20 juli 1998 betreffende de aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake collectief ontslag Publicatieblad Nr. L 225 van 12/08/1998 blz. 0016-0021 DE RAAD VAN

Nadere informatie

L 162/20 Publicatieblad van de Europese Unie 21.6.2008

L 162/20 Publicatieblad van de Europese Unie 21.6.2008 L 162/20 Publicatieblad van de Europese Unie 21.6.2008 RICHTLIJN 2008/63/EG VAN DE COMMISSIE van 20 juni 2008 betreffende de mededinging op de markten van telecommunicatie-eindapparatuur (Voor de EER relevante

Nadere informatie

GEZAMENLIJKE VERKLARING VAN DE RAAD EN DE COMMISSIE BETREFFENDE DE WERKING VAN HET NETWERK VAN MEDEDINGINGSAUTORITEITEN

GEZAMENLIJKE VERKLARING VAN DE RAAD EN DE COMMISSIE BETREFFENDE DE WERKING VAN HET NETWERK VAN MEDEDINGINGSAUTORITEITEN GEZAMEIJKE VERKLARING VAN DE RAAD EN DE COMMISSIE BETREFFENDE DE WERKING VAN HET NETWERK VAN MEDEDINGINGSAUTORITEITEN "1. De vandaag vastgestelde verordening betreffende de uitvoering van de mededingingsregels

Nadere informatie

De Gemeente en de sport(organisatie) Prof. mr. Marjan Olfers Vrije Universiteit

De Gemeente en de sport(organisatie) Prof. mr. Marjan Olfers Vrije Universiteit De Gemeente en de sport(organisatie) Prof. mr. Marjan Olfers Vrije Universiteit DAAR IS DE OVERHEID Subsidies Vergunningen Betrokkenheid van de gemeente bij de organisatie Faciliteiten Betrokkenheid bij

Nadere informatie

De beslissing van de Commissie is gebaseerd op de onderstaande overwegingen.

De beslissing van de Commissie is gebaseerd op de onderstaande overwegingen. EUROPESE COMMISSIE Brussel, 05.01.2010 C(2009)10757 Betreft: Staatssteun N 602/2009 - Nederland Methode voor de berekening van de steunintensiteit van garanties op leningen voor werkkapitaal aan landbouwondernemingen

Nadere informatie

21.12.2004 Publicatieblad van de Europese Unie L 373/1. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

21.12.2004 Publicatieblad van de Europese Unie L 373/1. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) 21.12.2004 Publicatieblad van de Europese Unie L 373/1 I (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) VERORDENING (EG) Nr. 2182/2004 VAN DE RAAD van 6 december 2004 betreffende op

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 16.5.2001 COM(2001) 261 definitief Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD waarbij Denemarken wordt gemachtigd om overeenkomstig de procedure van artikel

Nadere informatie

Gevoegde zaken C-18 0/98 C-184/98. P. Pavlov e.a. tegen Stichting Pensioenfonds Medische Specialisten

Gevoegde zaken C-18 0/98 C-184/98. P. Pavlov e.a. tegen Stichting Pensioenfonds Medische Specialisten Gevoegde zaken C-18 0/98 C-184/98 P. Pavlov e.a. tegen Stichting Pensioenfonds Medische Specialisten (verzoek van het Kantongerecht te Nijmegen om een prejudiciële beslissing) Verplichte deelneming in

Nadere informatie

Steunmaatregel N 575/2005 - Nederland Bedrijfsverplaatsing van autodemontagebedrijf Steenbergen

Steunmaatregel N 575/2005 - Nederland Bedrijfsverplaatsing van autodemontagebedrijf Steenbergen EUROPESE COMMISSIE Brussel, 20.XII.2006 C (2006) 6608 def. Betreft: Steunmaatregel N 575/2005 - Nederland Bedrijfsverplaatsing van autodemontagebedrijf Steenbergen Excellentie, I. PROCEDURE (1) Bij brief

Nadere informatie

BESLUIT VAN DE COMMISSIE

BESLUIT VAN DE COMMISSIE 11.1.2012 Publicatieblad van de Europese Unie L 7/3 BESLUITEN BESLUIT VAN DE COMMISSIE van 20 december 2011 betreffende de toepassing van artikel 106, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van

Nadere informatie

gelet op artikel 63, eerste alinea punt 3 van het EG-Verdrag,

gelet op artikel 63, eerste alinea punt 3 van het EG-Verdrag, P5_TA(2002)0591 Verblijfstitel met een korte geldigheidsduur * Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de verblijfstitel met een korte

Nadere informatie

gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg

gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg IIMIM III III II III IIII BM1401251 De raad van de gemeente Steenbergen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 juni 2014; gelet op: gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet,

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 29.11.2007 COM(2007) 761 definitief 2007/0266 (ACC) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD over het standpunt van de Gemeenschap in het Gemengd Comité EG-Faeröer

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 06.11.2013 C(2013) 7037 final

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 06.11.2013 C(2013) 7037 final EUROPESE COMMISSIE Brussel, 06.11.2013 C(2013) 7037 final In de openbare versie van dit besluit zijn, overeenkomstig de artikelen 24 en 25 van Verordening (EG) nr. 659/1999 van de Raad van 22 maart 1999

Nadere informatie

Steunmaatregel NN 43/2009 - Nederland Maatregelen ten gunste van Groningen Airport Eelde NV

Steunmaatregel NN 43/2009 - Nederland Maatregelen ten gunste van Groningen Airport Eelde NV EUROPESE COMMISSIE Brussel, 19.11.2009 C(2009)8677 definitief Betreft: Steunmaatregel NN 43/2009 - Nederland Maatregelen ten gunste van Groningen Airport Eelde NV Excellentie, 1. Procedure 1. Op 2 oktober

Nadere informatie

Richtlijn betreffende bescherming rechten op aanvullend pensioen

Richtlijn betreffende bescherming rechten op aanvullend pensioen Richtlijn betreffende bescherming rechten op aanvullend pensioen Richtlijn 98/49/EG van de Raad van 29 juni 1998 betreffende de bescherming van de rechten op aanvullend pensioen van werknemers en zelfstandigen

Nadere informatie

Jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen wat micro-entiteiten betreft ***I

Jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen wat micro-entiteiten betreft ***I P7_TA(200)0052 Jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen wat micro-entiteiten betreft ***I Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 0 maart 200 over het voorstel voor een richtlijn van het

Nadere informatie

2. In het arrest van 20 september 2001 heeft het Hof uitspraak gedaan over twee prejudiciële vragen die respectievelijk betrekking hadden op:

2. In het arrest van 20 september 2001 heeft het Hof uitspraak gedaan over twee prejudiciële vragen die respectievelijk betrekking hadden op: Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 11 juni 2002 (26.06) (OR. fr) PUBLIC 9893/02 Interinstitutioneel dossier: 2001/0111 (COD) LIMITE 211 MI 108 JAI 133 SOC 309 CODEC 752 BIJDRAGE VAN DE IDISCHE

Nadere informatie

Zaak C-524/04. Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation tegen Commissioners of Inland Revenue

Zaak C-524/04. Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation tegen Commissioners of Inland Revenue Zaak C-524/04 Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation tegen Commissioners of Inland Revenue [verzoek van de High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, om een prejudiciële beslissing]

Nadere informatie

EUROPESE U IE HET EUROPEES PARLEME T

EUROPESE U IE HET EUROPEES PARLEME T EUROPESE U IE HET EUROPEES PARLEME T DE RAAD Straatsburg, 4 september 20 (OR. en) 200/0272 (COD) LEX 20 PE-CO S 25// REV WTO 242 STIS 3 UD 54 CODEC 054 VERORDE I G VA HET EUROPEES PARLEME T E DE RAAD TOT

Nadere informatie

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van 7.3.2014

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van 7.3.2014 EUROPESE COMMISSIE Brussel, 7.3.2014 C(2014) 1392 final GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE van 7.3.2014 houdende aanvulling van Richtlijn 2003/71/EG van het Europees Parlement en de

Nadere informatie

Art. 39 Algemene wet inzake rijksbelastingen In de gevallen waarin het volkenrecht, dan wel naar het oordeel van Onze Minister het internationale

Art. 39 Algemene wet inzake rijksbelastingen In de gevallen waarin het volkenrecht, dan wel naar het oordeel van Onze Minister het internationale Art. 39 Algemene wet inzake rijksbelastingen In de gevallen waarin het volkenrecht, dan wel naar het oordeel van Onze Minister het internationale gebruik, daartoe noopt, wordt vrijstelling van belasting

Nadere informatie

Verklaring beperkte steun

Verklaring beperkte steun Verklaring beperkte steun Verklaring in het kader van het verlenen van beperkte steunbedragen als bedoeld in punt 4.2 van de Tijdelijke communautaire kaderregeling inzake staatssteun ter stimulering van

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 23 september 2014 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 23 september 2014 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 23 september 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2014/0021 (E) 12052/14 JUSTCIV 206 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT VAN DE RAAD betreffende

Nadere informatie

Zaak T-205/99. Hyper Srl tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen

Zaak T-205/99. Hyper Srl tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen Zaak T-205/99 Hyper Srl tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen Douanerechten Invoer van televisietoestellen uit India Ongeldige certificaten van oorsprong Verzoek tot kwijtschelding van invoerrechten

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 september 2006 (OR. en) 12758/06 Interinstitutioneel dossier: 2005/0204 (CNS) ASIM 63 OC 655

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 september 2006 (OR. en) 12758/06 Interinstitutioneel dossier: 2005/0204 (CNS) ASIM 63 OC 655 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 september 2006 (OR. en) 12758/06 Interinstitutioneel dossier: 2005/0204 (CNS) ASIM 63 OC 655 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESCHIKKING VAN DE

Nadere informatie

6074/15 pro/adw/mt 1 DG B 3A

6074/15 pro/adw/mt 1 DG B 3A Raad van de Europese Unie Brussel, 16 februari 2015 (OR. en) 6074/15 Interinstitutioneel dossier: 2014/0258 (NLE) SOC 55 EMPL 21 MIGR 5 JAI 78 NOTA van: het secretariaat-generaal van de Raad aan: het Comité

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie verzoekschriften 17.12.2009 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 1223/2007, ingediend door Marc Wisbey (Britse nationaliteit), over fiscale voorkeursbehandeling

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 30 januari 2015 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 30 januari 2015 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 30 januari 2015 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2015/0001 (E) 5420/15 PECHE 23 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT VAN DE RAAD houdende

Nadere informatie

COMMISSIE BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

COMMISSIE BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE bron : http://www.emis.vito.be Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen dd. 14-12-1999 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen PB L 321 van 14/12/99 COMMISSIE BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van

Nadere informatie

28.12.2006 Publicatieblad van de Europese Unie L 379/5

28.12.2006 Publicatieblad van de Europese Unie L 379/5 28.12.2006 Publicatieblad van de Europese Unie L 379/5 VERORDENING (EG) Nr. 1998/2006 VAN DE COMMISSIE van 15 december 2006 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op de-minimissteun

Nadere informatie

AANBEVELING VAN DE COMMISSIE. van 6.12.2012. over agressieve fiscale planning

AANBEVELING VAN DE COMMISSIE. van 6.12.2012. over agressieve fiscale planning EUROPESE COMMISSIE Brussel, 6.12.2012 C(2012) 8806 final AANBEVELING VAN DE COMMISSIE van 6.12.2012 over agressieve fiscale planning NL NL AANBEVELING VAN DE COMMISSIE van 6.12.2012 over agressieve fiscale

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 11.12.2002 C(2002)4819fin. Steunmaatregel N 638/2002 - Nederland Tijdelijke inzamelingsregeling CFK en halonen

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 11.12.2002 C(2002)4819fin. Steunmaatregel N 638/2002 - Nederland Tijdelijke inzamelingsregeling CFK en halonen EUROPESE COMMISSIE Brussel, 11.12.2002 C(2002)4819fin Betreft: Steunmaatregel N 638/2002 - Nederland Tijdelijke inzamelingsregeling CFK en halonen Excellentie, 1. PROCEDURE EN DOEL Na informele discussie

Nadere informatie

Belastingplicht overheidsondernemingen: (enkele) staatssteunaspecten. Prof. R.H.C. Luja UvA, 23 oktober 2014

Belastingplicht overheidsondernemingen: (enkele) staatssteunaspecten. Prof. R.H.C. Luja UvA, 23 oktober 2014 Belastingplicht overheidsondernemingen: (enkele) staatssteunaspecten Prof. R.H.C. Luja UvA, 23 oktober 2014 Historie Oneerlijke concurrentie? Onder omstandigheden concurreert de overheid met marktpartijen

Nadere informatie

Programmaspecifieke vragen bij de digitale subsidieaanvraag

Programmaspecifieke vragen bij de digitale subsidieaanvraag E 2. Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen Voor dit programma gelden de regels: Leefbaarheid en gemeenschapsvoorzieningen. (titel 5.5) Voor alle aanvragen geldt: Voeg als bijlage een verklaring van

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 01.10.2014 C(2014) 6834 final

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 01.10.2014 C(2014) 6834 final EUROPESE COMMISSIE Brussel, 01.10.2014 C(2014) 6834 final OPENBARE VERSIE Dit document is een intern document van de Commissie dat louter ter informatie is bedoeld. Betreft: Steunmaatregel SA.38105 (2014/C)

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 17 december 2003 (OR. en) 15621/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0179 (CNS) FISC 204 OC 811

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 17 december 2003 (OR. en) 15621/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0179 (CNS) FISC 204 OC 811 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 17 december 2003 (OR. en) 15621/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0179 (CNS) FISC 204 OC 811 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Voorstel voor een

Nadere informatie