Het knooppunt onderhouden. Gegevensmanagement in een context van samenwerking in het gemeentelijk netwerk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het knooppunt onderhouden. Gegevensmanagement in een context van samenwerking in het gemeentelijk netwerk"

Transcriptie

1 Het knooppunt onderhouden Gegevensmanagement in een context van samenwerking in het gemeentelijk netwerk Radboud van der Linden Versie mei 2013

2 Inhoud Voorwoord... 3 Management-samenvatting... 4 Inleiding... 6 Hoofdstuk 1: Aanpak voor het advies... 7 Hoofdstuk 2: Aanleiding... 8 Naar een compacte, flexibele organisatie... 8 Bestuurlijke ontwikkelingen en samenwerkingsverbanden Autonome ontwikkelingen... 9 Andere relevante ontwikkelingen in het directe, gemeentelijk netwerk... 9 Hoofdstuk 3: Hoe om te gaan met ontwikkelingen?...10 Ontwikkelingen en mogelijke strategieën...10 Omgaan met bestuurlijke ontwikkelingen...10 Strategieën voor samenwerking (KING)...10 De regierol: wie regisseert wie?...11 Omgaan met autonome ontwikkelingen...11 Hoofdstuk 4: (Geo-)Gegevensmanagement...12 Gegevensmanagement...12 Informatie of gegevens?...12 Gegevens en/of geo-gegevens?...13 Wat is gegevensmanagement?...13 Gegevensmanagement en het knooppunt...14 Bijdrage van gegevensmanagement aan uitbestedingsvraagstukken...14 Hoofdstuk 5: Het knooppunt onderhouden...15 Bestanddelen van het knooppunt...15 Inrichting van het knooppunt...15 Handreiking Gegevensmanagement Gemeenten...16 Werkplan i-versneller Geo-informatie...17 Memo Digitale Agenda voor de leefomgeving...17 Hoofdstuk 6: Aanbevelingen voor de gemeente Breda...19 Bronnen...20 [2]

3 Voorwoord De voor u liggende scriptie is geschreven in het kader van de opleiding Geo-Informatie voor Lokale Overheden (GIMLO). Deze opleiding wordt aangeboden door Dataland. Een onderdeel van deze opleiding is het schrijven van een scriptie. De scriptie is geschreven in de vorm van een advies aan de opdrachtgever. Opdrachtgever is Gerard van Schijndel, teamleider MidOffice, afdeling Servicebedrijf/Processen en Informatie van de gemeente Breda. Het onderwerp van deze scriptie is: gegevensmanagement in een context van samenwerking in het gemeentelijk netwerk. Het doel van de scriptie is het geven van een advies over gegevensmanagement in een lokale overheid, meer bepaald de gemeente Breda. De gemeente en haar omgeving zijn sterk in beweging. Die beweging brengt met zich mee dat de gemeente in haar netwerk steeds meer wisselende rollen speelt. En in dat netwerk vloeien steeds diverse gegevensstromen. Hoe zijn die gegevensstromen te managen in zo n omgeving? De scriptie begint met een beschrijving van de aanpak. Vervolgens wordt geschetst welke ontwikkelingen binnenin en in de omgeving van de gemeentelijke organisatie spelen. Dit heeft tot doel urgentie, nut en noodzaak te schetsen. Er wordt aangegeven hoe gegevensmanagement kan bijdragen aan het in de grip krijgen van de diverse gegevensstromen. Het uitgebrachte advies is om, voordat er een nader inhoudelijk onderzoek gestart wordt, met elkaar na te gaan of urgentie, nut en noodzaak gedeeld worden en of de voorgestelde aanpak gedeeld wordt. Er zijn raakvlakken met diverse lopende trajecten en dat kan mogelijk, indien niet goed ingebed, gevoeligheden opleveren. Voor het schrijven van deze scriptie heb ik raad en hulp gekregen van Marien de Bakker, Gerard van Schijndel, Ferry Brasz, Anton Dekkers, Arno den Ridder en Anne Notenboom. Daarvoor wil ik hen hartelijk danken. Radboud van der Linden, mei 2013 [3]

4 Management-samenvatting De wereld van de gemeente is sterk in beweging. De gemeente krijgt steeds meer de vorm van een knooppunt in een netwerk. Telkens vervult de gemeente daarin een andere rol. In de toekomst zal zij veel meer moeten insteken op haar steeds wisselende rol in de diverse informatienetwerken waar zij deel van uitmaakt. Die rollen en de bijbehorende gegevensstromen moeten gemanaged worden, om als knooppunt goed te kunnen functioneren in het netwerk. De diversiteit in rollen vergt aanpassingsvermogen (adaptiviteit) en wendbaarheid. Voor de gemeentelijke bestuurder en manager is daarbij de volgende wetenschap, of: het volgende gevoel, van belang: Ik kan sturen; Ik kan mijn verantwoordelijkheid dragen; Ik ben altijd in control. In control is dan op te vatten als het richting geven aan je eigen handelen, wat er ook in het netwerk gebeurt. Er vinden nogal wat diverse ontwikkelingen in de wereld plaats, die een invloed (kunnen) hebben op het gemeentelijke werk. Doorgaans wordt elk van deze veranderingen momenteel afzonderlijk door ons behandeld. Het aantal ontwikkelingen is echter zo groot, en het tempo van verandering ligt zo hoog, dat het niet meer haalbaar is om elke ontwikkeling apart te behandelen. Wij plaatsen processen op de markt of in de keten, zonder vooraf afspraken over gegevensstromen (heen en weer) te maken. Wij scannen te weinig de omgeving op effecten voor onze processen en gegevens(stromen). In de procesanalyse betrekken wij in onvoldoende mate de (geo-)gegevensanalyse. Kortom: wij onderhouden ons knooppunt in het netwerk niet genoeg en hebben daarom onvoldoende grip op onze gegevensstromen. En zijn wij niet in control. Gegevensmanagement is bij het maken van afwegingen voor uitbesteding of samenwerking een bruikbaar hulpmiddel om ons bewust te maken van het aspect gegevens en om zo de uitvoering van processen in de grip te hebben en om ons knooppunt in het netwerk te onderhouden. Grip op de bijbehorende gegevensstromen brengt het aanpassingsvermogen (adaptiviteit) en de wendbaarheid die nodig zijn om het netwerk te kunnen blijven functioneren in de sterk veranderende wereld. Het advies is daarom om voor de aspecten gegevens en gegevensmanagement: na te gaan wat de staat van onderhoud is; na te gaan wat geregeld moet worden om het knooppunt blijvend te onderhouden. Laat gegevensmanagement een vast onderdeel zijn van proces- en informatieanalyse, inclusief geometrie. Er wordt geadviseerd om het onderzoek te doen aan de hand van: de Handreiking Gegevensmanagement Gemeenten, KING, april 2013; het Werkplan i-versneller Geo-informatie, KING, 17 april In een later stadium kan op meer strategisch niveau aan de hand van GIDEON2 nagegaan worden of er nog aanvullende zaken in het knooppunt open staan. [4]

5 Ook wordt geadviseerd om, voorafgaand aan het inhoudelijke onderzoek, met elkaar na te gaan of de urgentie, het nut en de noodzaak gedeeld worden en of de voorgestelde aanpak de gewenste is. De conclusies en voorgestelde aanpak kunnen eerst afgestemd worden met andere lopende onderzoeksopdrachten, bij voorbeeld die in het kader van de organisatieontwikkeling. Wordt dat gedeeld dan kan de uitvoering van het inhoudelijke vervolgonderzoek starten. Het resultaat daarvan kan opgeleverd worden in oktober Op die wijze kan het resultaat als input dienen voor het afdelingsplan en de begroting van het jaar [5]

6 Inleiding De wereld van de gemeente is sterk in beweging. De gemeente wordt steeds meer een schakel in een netwerk van samenwerkingsvormen. De gemeente is daarbij altijd onderdeel van een informatieverwerkende industrie. Telkens vervult de gemeente daarin echter een andere rol. Waar de gemeente historisch gezien haar processen en bijbehorende informatiestromen binnen de eigen organisatie opgezet heeft, zal de gemeente reeds nu en zeker in de toekomst veel meer moeten insteken op haar steeds wisselende rol in de diverse informatienetwerken waar zij onderdeel van uitmaakt. Zo zal de gemeente bij voorbeeld steeds meer als portal voor meerdere overheden fungeren. Die rollen en de bijbehorende gegevensstromen moeten gemanaged worden, om als knooppunt goed te kunnen functioneren in het netwerk. De diversiteit in rollen vergt aanpassingsvermogen (adaptiviteit) en wendbaarheid. De vraag is hoe hieraan vorm gegeven kan worden: hoe ziet aanpassingsvermogen of wendbaarheid eruit? Anders gezegd: hoe ziet het gemeentelijk knooppunt er in het netwerk uit? En vanwege de diverse wisselingen: hoe moet dat knooppunt onderhouden worden? Voor de gemeentelijke bestuurder en manager is daarbij de volgende wetenschap, of: het volgende gevoel, van belang: Ik kan sturen; Ik kan mijn verantwoordelijkheid dragen; Ik ben altijd in control. In control is dan op te vatten als het richting geven aan je eigen handelen, wat er ook in het netwerk gebeurt. Met in control is niet bedoeld dat je richting kun geven aan wat een ander in het netwerk doet. Meer gedetailleerd zijn de volgende zaken daarbij relevant: Ik weet hoe het netwerk eruit ziet; Ik weet welke ketens er zijn; Ik weet in welke rollen de gemeente in het netwerk speelt; Ik weet wat ik in die rol wil; Ik weet ook wat ik in die rol moet; Ik weet welke verantwoordelijkheden bij die rol horen; Ik weet welke alternatieven er zijn om vorm te geven aan die rol, en ik kan de meest optimale daaruit kiezen; Ik weet dat ik de randvoorwaarden heb ingevuld om die rol te vervullen. In dit advies worden nut, noodzaak en urgentie uiteengezet. Ook wordt aangegeven hoe het management van de (geo-)informatie een bijdrage kan leveren aan de netwerkstrategie en aan de control op de uitvoering. Het perspectief dat daarbij benadrukt wordt is dat van het gegevensmanagement. Hoe kan dat voor de gemeente Breda in kaart gebracht worden? [6]

7 Hoofdstuk 1: Aanpak voor het advies Voor de opzet van dit advies is de volgende werkwijze toegepast. Middels interviews is een beeld gevormd over welke ontwikkelingen zich in het gemeentelijk netwerk voordoen. De interviews zijn gehouden met: Gerard van Schijndel, opdrachtgever voor het onderzoek, teamleider MidOffice Gemeente Breda; Anton Dekkers, expert informatie-strategie Gemeente Breda; Ferry Brasz, informatie-architect Gemeente Breda. Ferry doet in het kader van een afstudeerscriptie (Avans+) onderzoek naar ITgovernance in de gemeente Breda; Arno den Ridder, expert geo-ict Gemeente Breda. Het beeld dat uit de interviews naar voren kwam is verder aangevuld en getoetst aan diverse bronnen op het gebied van gemeentelijk gegevensmanagement (zie Bronnen). Het geschetste beeld vormt de aanleiding tot een analyse hoe gegevensmanagement kan bijdragen aan het omgaan met de diversiteit (aan ontwikkelingen) in het gemeentelijk netwerk. In de interviews kwamen vaak ook suggesties naar voren over hoe met de dynamiek in ontwikkelingen omgegaan zou kunnen worden. Deze suggesties zijn getoetst aan enkele bronnen (literatuur, sites). Een belangrijke bron vormen de diverse documenten die KING heeft opgesteld, met name in het kader van E-overheid en i-nup. KING is het KwaliteitsInstituut Nederlandse Gemeenten. KING begeleidt, stimuleert, en ondersteunt gemeenten in hun organisatie(-ontwikkeling) en uitvoering van gemeentelijke taken. Specifiek gaat het om de documenten Handreiking Gegevensmanagement en het Werkplan i-versneller Geo-informatie. Ook de memo van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu Digitale Agenda voor de Leefomgeving (GIDEON2) is een belangrijke bron voor het advies. Al deze documenten zijn verschenen tijdens de duur van de opleiding GIMLO en het opstellen van het advies. Dat maakt deze documenten tot zeer actuele handreikingen die als trigger kunnen fungeren om onderzoek naar het onderhoud van het gemeentelijk knooppunt te doen. Ook is nagegaan of er bij dit onderwerp afhankelijkheden of gevoeligheden spelen met andere gemeentelijke ontwikkelingen of besluitvormingstrajecten. Om die reden richt het advies zich op de vraag of een nader inhoudelijk onderzoek gewenst is. Wordt de behoefte en de voorgestelde aanpak bevestigd dan zullen in een vervolgonderzoek inhoudelijke oplossingen aan de orde komen. In dit advies wordt niet ingegaan op de vraag wie wat aanstuurt. Dat is veel meer het onderwerp van bij voorbeeld het bovengenoemd afstudeeronderzoek naar IT-governance. Beide onderzoeken kunnen elkaar zeker aanvullen en zelfs versterken. Er is echter bewust voor gekozen om de onderzoeken zeker niet te laten overlappen. In termen van het Amsterdams Informatiemodel van Rik Maes begeeft het advies zich in de middelste cel. Dat wil zeggen: in de kolom Informatie/Communicatie, en de rij Structuur (Inrichten/tactisch). [7]

8 Hoofdstuk 2: Aanleiding Naar een compacte, flexibele organisatie In zijn nieuwjaarstoespraak van 8 januari 2013 sprak de gemeentesecretaris van de gemeente Breda erover dat de gemeente naar een compacte, flexibele organisatie toe gaat. Een aantal uitvoerende processen is verzelfstandigd of wordt in een samenwerkingsverband uitgevoerd. Denk daarbij aan de belastingheffing en inning (BWB: Belastingsamenwerking West-Brabant). Voor een aantal andere processen wordt eenzelfde uitbesteding overwogen. Dit geldt b.v. het WOZ-waarderingsproces, de basisregistraties Adressen en Gebouwen en de uitvoering van de Wet Werk en Bijstand (WWB). Deze afwegingen hebben overigens nog geen einduitkomst. Ook maakt de gemeente Breda overwegingen ten aanzien van de rol die zij in de regio wil voeren. Bestuurlijke ontwikkelingen en samenwerkingsverbanden Naast interne keuzes speelt ook een aantal externe ontwikkelingen, die van invloed zijn op de rol die de gemeente Breda in diverse ketens en netwerken (mogelijk) heeft. Bij sommige van deze ketens is deelname verplicht, bij andere is het een keuze die de gemeente Breda gemaakt heeft. Soms gaat het daarbij om landelijke en soms om regionale ontwikkelingen. Enkele worden genoemd: De oprichting van Regionale Uitvoeringsdiensten; Deelname in B5-samenwerkingen (de 5 grote Brabantse gemeenten); Deelname in B5+2 voor samenwerking op het gebied van criminaliteitsbestrijding; Het Veiligheidshuis; De Veiligheidsregio; Deelname in de Geodriehoek: een samenwerkingsverband op het gebied van geoinformatievoorzieningen tussen de gemeente Zwolle, Den Bosch en Breda; Geobrabant; SVB-BGT; RIEC. De gemeentegrens vervaagt in rap tempo Een recente ontwikkeling die nogal een impact gaat krijgen op de ketens en netwerken waarbinnen de gemeente opereert is de roep van minister Plasterk dat er binnen enkele jaren geen gemeenten kleiner dan inwoners bestaan. Hoewel deze roep al tot menige structuurdiscussie heeft geleid is het vooralsnog de vraag hoe hieraan vormgegeven gaat worden, en of dat so wie so eenvormig gebeurt. Worden gemeenten (of BAG-woonplaatsen) op geografische gronden samengevoegd totdat de teller op inwoners staat? Of gaat samenvoeging plaatsvinden via diverse netwerken? Bij de geografische samenvoeging kunnen we ons snel een beeld vormen. Maar als dat gebeurt, is dat dan een tussenstap of een eindfase? Feit is dat samenvoeging via netwerken al langer gaande is in gemeenteland, zij het minder zichtbaar voor diegenen die daar niet dagelijks in werkzaam zijn. Diverse back-officeprocessen zijn in nieuw opgerichte samenwerkingsverbanden ondergebracht. De individuele gemeente draagt de uitvoering van een proces op aan een verband dat het proces uitvoert voor meerdere gemeenten. Het inwonersaantal voor zo n verband ligt dan, voor het betreffende proces, ver boven de Denk daarbij aan bovengenoemde belastingsamenwerking BWB. [8]

9 Zo n samenwerking kan via een nieuw op te richten verband vormgegeven worden. Maar dat kan ook door de opdracht op de markt te plaatsen. Een commercieel bedrijf voert het proces uit voor haar opdrachtgever de gemeente en het bedrijf heeft meerdere (gemeentelijke) opdrachtgevers. Dit is bij voorbeeld al gebruikelijk in de wereld van groenvoorziening en afvalservice. Autonome ontwikkelingen In de wereld van informatie en data volgen de (technologische) ontwikkelingen elkaar in hoog tempo op. Voorbeelden van dergelijke autonome ontwikkelingen zijn: De maatschappij wordt steeds meer een netwerk-maatschappij; Werken onder architectuur (is werken in samenhang); Service Oriented Architecture; Inspire; Berichtenverkeer; Open GIS; Software as a Service; Apps, tablets, smartphones; Mobile computing (mobile GIS); Open data; Open standaarden; Crowd sourcing; Cloud sourcing; Cloud computing; Google; Sensordata; RFID. Andere relevante ontwikkelingen in het directe, gemeentelijk netwerk In het gemeentelijk netwerk spelen diverse ontwikkelingen en programma s die de aard en de vorm van de gemeente in de nabije toekomst flink gaan veranderen. Rijp, groen en niet volledig worden enkele van deze ontwikkelingen genoemd: Diverse opdrachten van het Centraal Management Team (CMT) in verband met de lopende organisatie-ontwikkeling; i-nup en de basisregistraties. De gemeente heeft diverse rollen in diverse basisregistraties; Er zijn veel ketens waarin de gemeente een rol speelt. Zie b.v. het Gemma Applicatielandschap; Gideon2: digitale agenda voor de leefomgeving. Nationaal geo-informatiebeleid; De gemeente is steeds meer regisseur in plaats van uitvoerder. De gemeente legt verbindingen (schakelbord). De gemeente wordt minder monopolist in de uitvoering; Decentralisatie: de gemeente krijgt meer taken (bij voorbeeld Jeugdzorg), en soms (bezuiniging!) minder geld daarvoor; De overheid als entiteit, waarbij de gemeente steeds meer fungeert als het loket waarachter, diverse overheden hun diensten verlenen (Rijk, provincie, waterschap, gemeente, ); Samenwerkingen tussen overheid, kennisinstituten en bedrijven; Samenwerking tussen overheden onderling; Self service en burgerverantwoordelijkheid: zelf aanvragen, zelf melden. Zoals b.v. op [9]

10 Hoofdstuk 3: Hoe om te gaan met ontwikkelingen? Ontwikkelingen en mogelijke strategieën Er gebeurt nogal wat: in de wereld, in de wereld van de gemeente en in die van informatievoorziening en van gegevens. Al deze ontwikkelingen dienen zich aan als concreet te gebruiken product, als mogelijkheid, als kansen en als bedreigingen. Hoe dan ook, ze gebeuren. En omdat ze gebeuren zal de gemeente een strategie moeten kiezen over hoe ze met elk van die ontwikkelingen om wil gaan: Reactief: we doen er iets mee omdat we dat moeten, o gedwongen door verplichtingen (wet), of o door verwachtingen (van het publiek), b.v. nadat iets mis is gegaan. Proactief: we doen er iets mee omdat we dat willen, omdat we mogelijkheden zien en die kunnen pakken; Negeren: we doen er niets mee; maar dan wel bewust! Alle drie de strategieën zijn reële opties. Zo ligt er in de woorden reactief of proactief geen waardeoordeel besloten. Omgaan met bestuurlijke ontwikkelingen In de meeste recente voorbeelden van bestuurlijke ontwikkelingen is er sprake van een besluit op hoofdlijnen, bij voorbeeld: we gaan de WWB onderbrengen bij de ATEA-groep; we zijn voornemens om het WOZ-proces aan de BWB uit besteden; we zijn voornemens om de BAG aan de BWB uit te besteden. Vervolgens, nà de besluitvorming, ontstaat een traject van afspraken maken, procesanalyse, gegevensanalyse en de herinrichting van processen om in de nieuwe situatie het werk uit te voeren. De keuze op hoofdlijnen beperkt dan al snel de onderhandelingsruimte voor de herinrichting van het werk. Een andere manier om hiermee om te gaan is door het herontwerp voorafgaand aan de beslissing te doen. Zo kan vooraf bepaald worden wat de nieuwe situatie moet opleveren èn of dat realistisch haalbaar is. Deze aanpak geeft wendbaarheid: voordat een besluit genomen ìs kun je immers nog bepalen welke richting we op willen (en of we het voorgenomen besluit dan nog wel willen nemen). Strategieën voor samenwerking (KING) Voor de wijze van samenwerken met haar omgeving kan de gemeente verschillende strategieën hanteren. Zo maakt KING daarbij een onderscheid in de volgende mogelijke strategische richtingen (bron: i-nup-congres, voorjaar 2013): Regiegemeente Samenwerkende gemeente Maatwerkgemeente Zelforganisatie Het keuzeproces voor één van deze strategieën behoort niet tot het onderwerp van deze scriptie. Tot het onderwerp behoren wel de aspecten van gegevensmanagement waaraan gedacht moet worden bij samenwerking in het netwerk: het onderhoud van ons knooppunt. Deze aspecten spelen voor elk van de strategieën. Het kan dan wel zo zijn dat de analyse van het gegevensmanagement bij deze strategieën een dusdanige uitkomst heeft dat, op het onderdeel gegevensmanagement, één van de strategieën de meest optimale strategie blijkt. [10]

11 Maar bij een strategiekeuze spelen ook veel andere aspecten dan gegevensmanagement alleen. Dat kan ertoe leiden dat een andere strategie de optimale keuze wordt. In dat geval helpt de uitkomst van de analyse op het gegevensmanagement bij het maken van de afspraken in de samenwerking: het contractmanagement (denk b.v. aan SLA s) en in het verlengde daarvan het risicomanagement. Het advies richt zich op de tactische laag in het Amsterdams InformatieModel. Duidelijk is wel dat er een wisselwerking tussen strategiebepaling en tactische inrichting is. De regierol: wie regisseert wie? In de variant waarbij de gemeente ervoor kiest om, als regisseur, werk uit te besteden aan samenwerkingsverbanden kan, vanuit de aard van deze verbanden (schaalvergroting!), eenvoudig de situatie ontstaan dat deze samenwerkingsverbanden tot molochen uitgroeien. Vervolgens bepaalt de moloch wat de gemeente (de opdrachtgever) nog kan en mag. Wie regisseert wie? En wanneer je eenmaal over bent naar de nieuwe situatie: kun je nog terug, of kun je overstappen naar een andere partij? Als dat namelijk niet kan, ben je niet in control. Je bent als het ware overgeleverd aan de nieuwe situatie. Dit brengt een kwaliteits- en kostenrisico met zich mee: de opdrachtnemer bepaalt wat er gebeurt. In het verlengde daarvan: vaak is het argument voor uitbesteding van werk dat het dan goedkoper kan. Maar in de situatie dat de opdrachtnemer bepaalt, is dat dan dan wel zo: voor de gemeente (verhoging contractprijzen; bijstelling kwaliteitsnorm)? voor de BV Nederland (belastingverhoging om de kosten te blijven dekken)? voor de burger rechtstreeks (tariefsverhoging, naast belastingverhoging)? Omgaan met autonome ontwikkelingen In het voorgaande hoofdstuk is geschetst dat er nogal wat diverse ontwikkelingen in de wereld gebeuren, die een invloed (kunnen) hebben op het gemeentelijke werk. Doorgaans wordt elk van deze veranderingen momenteel afzonderlijk door ons behandeld. Het aantal ontwikkelingen is echter zo groot, en het tempo van verandering ligt zo hoog, dat het niet meer haalbaar is om elke ontwikkeling apart te behandelen. Een voorbeeld hiervan is open data. Daar moeten we iets mee, is vervolgens de roep. Die roep vertaalt zich in een opdracht dat er een beleid wordt geformuleerd voor open data. Daarbij vergt het ook de nodige energie om na te gaan wíe dat beleid moet opstellen. Dit is onderwerp van het governance-onderzoek. In het voorliggende advies is het pleidooi dat we in zo n geval eerst nagaan wat we met gegevens (data) willen en vervolgens hoe een fenomeen als open data daar in past. Dit sluit aan bij het idee van het onderhouden van het gemeentelijk knooppunt in het netwerk. Het biedt adaptiviteit. We hebben niet de invloed om te sturen op wat er in het netwerk gebeurt. We hebben echter wel de invloed om te bepalen hoe we in ons knooppunt daarmee om willen gaan. In het volgende hoofdstuk wordt ingegaan op de bijdrage van gegevensmanagement aan het onderhoud van het gemeentelijk knooppunt in het netwerk. [11]

12 Hoofdstuk 4: (Geo-)Gegevensmanagement In dit hoofdstuk wordt uitgewerkt hoe op inrichtend niveau vorm te geven is aan het werkveld gegevensmanagement. Dit is een belangrijk element van het knooppunt. Het gaat hier over het werkveld gegevensmanagement; niet over gegevensmanagement als organisatorische eenheid. Gegevensmanagement Gegevensmanagement is bij afwegingen voor uitbesteding of samenwerking een bruikbaar hulpmiddel om ons bewust te maken van het aspect gegevens en om zo de uitvoering van processen in de grip te hebben en om ons knooppunt in het netwerk te onderhouden. Grip op de bijbehorende gegevensstromen brengt het aanpassingsvermogen (adaptiviteit) en de wendbaarheid die nodig zijn om in het netwerk te kunnen blijven functioneren, in deze sterk veranderende wereld. De bijdrage van gegevensmanagement aan het verkrijgen van die grip ligt in het helpen beantwoorden van de netwerkvragen uit de inleiding (zie Inleiding): Ik weet hoe het netwerk eruit ziet; Ik weet welke ketens er zijn; Ik weet in welke rollen de gemeente in het netwerk speelt; Ik weet wat ik in die rol wil; Ik weet ook wat ik in die rol moet; Ik weet welke verantwoordelijkheden bij die rol horen; Ik weet welke alternatieven er zijn om vorm te geven aan die rol, en ik kan de meest optimale daaruit kiezen; Ik weet dat ik de randvoorwaarden heb ingevuld om die rol te vervullen. En bij de beantwoording van uitbestedings- of samenwerkingsvragen helpt gegevensmanagement bij het scherp formuleren van opdrachten en bij het inrichten van de gegevensstromen die daarbij op gang (moeten) komen. Informatie of gegevens? Informatie Informatie ontstaat bij de eindgebruiker, wanneer die een interpretatie toekent aan de ontvangen data. Die interpretatie gebeurt vanuit de context van de eindgebruiker. Volgens Wikipedia ( informatie ): Onder informatie [ ] verstaat men in algemene zin alles wat kennis of bepaaldheid toevoegt en zodoende onwetendheid, onzekerheid of onbepaaldheid vermindert. In striktere zin wordt wel gesteld dat pas van informatie gesproken kan worden als die voor mensen interpreteerbaar is. Het interpreteren en integreren van deze informatie resulteert in kennis. Gegevens Met gegevens worden strikt bedoeld de data die in een gegevensstroom getransporteerd worden. Volgens Wikipedia ( gegeven ): Een gegeven, ook wel datum, is een constructieve bijzonderheid: het is de vastgelegde uitdrukking van een feit. [ ] Gegevens zijn de objectief waarneembare neerslag of registratie van feiten op een bepaald medium, zodanig dat deze gegevens uitgewisseld en voor langere tijd bewaard kunnen worden. Data zijn dan ook steeds het resultaat van codering. Data zijn in die zin abstract, dat je ze steeds kan hercoderen in een ander medium [12]

13 of drager. Met deze data wordt er een model (een selectief deel dus) van de werkelijkheid vastgelegd in de tijd. Ofschoon de werkelijkheid nooit stilstaat, kan deze door het vastleggen van de gegevens toch worden bevroren. Dat betekent dat het in dit advies vooral over gegevens gaat, annex over gegevensmanagement. In een enkel geval zal het over informatie (informatiemanagement, managementinformatie) gaan. Dat is het geval als het gaat over managementinformatie die je wilt hebben over het functioneren van de gegevensstroom. Gegevens en/of geo-gegevens? Vaker wordt de vraag gesteld of er een onderscheid gemaakt moet worden tussen gegevens en geo-gegevens. Gegevens en gegevensmanagement zijn in dit advies opgevat als één (samenhangend) geheel met geo. Het ruimtelijk aspect is een kenmerk (attribuut) van een gegeven. Naast het inhoudelijk verband heeft die benadering een praktisch voordeel: als je het als aparte werelden behandelt dan bestaat het risico dat er twee gegevenshuishoudingen in de organisatie naast elkaar bestaan: een administratieve en een geografische. Toch behoeft het ruimtelijk aspect wel degelijk specifieke aandacht, om drie redenen: Ontsluiting/presentatie van ruimtelijk gerelateerde gegevens vraagt om specifieke componenten (techniek, applicaties). In een goed onderhoud van het knooppunt moet dit element daarom expliciet meegenomen worden; Het gebruik van GIS in processen biedt aanvullende mogelijkheden tot gegevensanalyse en business intelligence; In de procesanalyse annex gegevensanalyse krijgt het ruimtelijk aspect vooralsnog stelselmatig te weinig (en te late) aandacht in de gemeente. Een geïntegreerde benadering biedt veel meer waarborg dat de ruimtelijke component direct en correct in de gegevensanalyse wordt meegenomen. Dit advies richt zich dus op gegevens en gegevensmanagement, inclusief ruimtelijke gegevens. Wat is gegevensmanagement? KING hanteert de volgende definitie voor het begrip gegevensmanagement. Deze definitie richt zich ook op de functie: Gegevensmanagement is het geheel van activiteiten om in de organisatie op het juiste moment over de benodigde gegevens te beschikken. Gegevensmanagement is: 1. overkoepelend (verbinding van gegevens van vakspecifieke afdelingen); 2. gericht op metadata (gegevens over gegevens); 3. en gericht op bedrijfsmatige sturing van gegevens (planning en control). (Bron: KING Handreiking gegevensmanagement voor gemeenten, april 2013) Het kunnen beschikken over gegevens vraagt naar de toegankelijkheid ervan: in de gewenste vorm, de geschikte plaats en gericht op de persoon die het gegeven gebruikt. [13]

14 Gegevensmanagement en het knooppunt In het perspectief van dit advies kan met KING s definitie gesteld worden dat gegevensmanagement kennis vergt van de processen die spelen bij de gemeente. Anders is immers niet te bepalen welke gegevens waar benodigd zijn. Gegevensmanagement is een aspect van procesmanagement. De gegevensanalyse haakt in op de procesanalyse: welke gegevensstromen lopen er en waaraan moeten die voldoen (en gebeurt dat ook)?. Tezamen met het procesmanagement scant het gegevensmanagement voortdurend de omgeving op ontwikkelingen die relevant kunnen zijn op de gemeentelijke processen en ketens resp. de gegevensstromen die daarin lopen. Bij het onderhoud van het gemeentelijke knooppunt kent gegevensmanagement dus een nauwe relatie met procesmanagement. Een ander belangrijk element is de (IT-)governance, kort gezegd: wie gaat waarover? Naast gegevensmanagement en het procesmanagement is de governance een belangrijk element in het knooppunt. Dit advies gaat over het gegevensmanagement, niet over de governance of het procesmanagement. Echter, als de governance en het procesmanagement niet goed geregeld zijn dan zal het gegevensmanagement minder effectief zijn dan potentieel mogelijk. Om antwoord te kunnen geven op de vraag of de organisatie (bestuur/management) haar knooppunt onderhouden heeft c.q. haar gegevensstroom in de grip heeft zullen op z n minst de kennis en competenties in huis moet zijn om de opdracht aan de uitvoerder (samenwerkingsverband, marktpartij) te kunnen managen. Is dat niet het geval dan wordt een opdracht geplaatst zonder control: de uitvoerder kan dan bepalen wat er gebeurt. Bijdrage van gegevensmanagement aan uitbestedingsvraagstukken Bij uitbestedingsvraagstukken, of bij het aangaan van samenwerkingsverbanden, kan gegevensmanagement bijdragen om opdrachten helder te formuleren (achteraf) of om afwegingen scherp te krijgen (vooraf). De volgende vragen zijn daarbij relevant: Is de opdracht eenduidig? Welke normen liggen ten grondslag aan de uitvoering? Welke gegevensstromen lopen tussen opdrachtgever, opdrachtnemer (uitvoerders) en eventuele andere partijen? Welke normen gelden ten aanzien van de gegevens en hoe is de kwaliteit van de gegevens geborgd? Welke afspraken zijn gemaakt over de wijze waarop de gegevensstromen lopen? Denk aan: uitwisselingsformaten, berichtenverkeer, standaarden, frequenties. Maar ook: wie is eigenaar van de gegevens? Hoe zit het met beveiliging? Hoe zit het met archivering? Tot hoever terug moeten gegevens beschikbaar zijn? Welke managementinformatie wil de opdrachtgever over de uitvoering? Welke managementinformatie wil de opdrachtgever over de gegevensstromen? Beantwoording van deze vragen draagt bij aan de kwaliteit van het knooppunt en daarmee aan het gevoel of de gemeente in control is. Ook hier is gefocust is hier op het aspect gegevens, vanwege het onderwerp van deze scriptie. Maar denk b.v. ook aan juridische consequenties van opdrachtverstrekking. [14]

15 Hoofdstuk 5: Het knooppunt onderhouden Bestanddelen van het knooppunt Om vorm te kunnen geven aan het knooppunt kan de volgende indeling als checklist gehanteerd worden. Deze indeling is ontleend aan Geo-info (juli/augustus 2006). Daarnaast is deze indeling gehanteerd bij de inrichting van de Bredase Ruimtelijke Informatie- Infrastructuur (BRII). BRII is een belangrijke faciliteit binnen het gemeentelijk knooppunt. De Geo-info/BRII-indeling is: (Ruimtelijke) Gegevens; Standaarden; Technologie; Beleid; Mens. NB: de scope van het advies is het (geo-)gegevensmanagement. Als al deze onderdelen in voldoende mate aanwezig zijn en functioneren, dan is het knooppunt goed onderhouden. Ook zijn dan de waarborgen aangebracht om goed onderhouden te blijven. Inrichting van het knooppunt Of: de check op de staat van onderhoud. Recent (maart en april 2013) is een drietal documenten verschenen aan de hand waarvan een goede analyse gemaakt kan worden van de staat van onderhoud van het gemeentelijk knooppunt in het netwerk, althans voor wat betreft het werkveld gegevensmanagement. Aan de hand van genoemde checklist kan steeds nagegaan worden of aan alle elementen aandacht is besteed. Het verschijnen van deze documenten gaf, gezien het moment dat voorliggend advies uitgebracht moest worden, geen mogelijkheid het onderzoek nu al inhoudelijk uit te kunnen voeren. Dat biedt in de praktijk echter de gelegenheid om de tussenstap te kunnen zetten om met elkaar na te gaan of de urgentie, het nut en de noodzaak gedeeld worden en of de voorgestelde aanpak de gewenste is. De bedoelde documenten zijn: Handreiking Gegevensmanagement Gemeenten, KING, april 2013; Werkplan i-versneller Geo-informatie, KING, 17 april 2013; Memo Digitale Agenda voor de leefomgeving (GIDEON), Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 15 maart De publicatie van deze documenten vormt op zich een mooie trigger om daar nu mee aan de slag te gaan. Als aanpak wordt voorgesteld om allereerst de twee KING-documenten toe te passen op de gemeente Breda. Dat bevat een aantal elementen die op korte termijn ( ) inrichting in de gemeentelijke informatiehuishouding behoeven. In een vervolgstadium kan aan de hand van de GIDEON-memo nagegaan worden welke aanvulling daarop nog nodig is. De memo schetst een streefbeeld per 2020, en welke elementen daaraan bijdragen. De memo is daarmee meer strategisch van aard, hoewel het realiseren van dat streefbeeld nu al aan de gang is, en aan de gang moet zijn om 2020 te halen. In de volgende paragrafen worden de documenten kort behandeld. [15]

16 Handreiking Gegevensmanagement Gemeenten Zoals eerder vermeld hanteert KING de volgende definitie van gegevensmanagement 1 : Gegevensmanagement is het geheel van activiteiten om in de organisatie op het juiste moment over de benodigde gegevens te beschikken. Gegevensmanagement is: 1. overkoepelend (verbinding van gegevens van vakspecifieke afdelingen); 2. gericht op metadata (gegevens over gegevens); 3. en gericht op bedrijfsmatige sturing van gegevens (planning en control). Het doel van de handreiking is om een basis te geven die te gebruiken is bij de inrichting van gegevensmanagement bij gemeenten. KING hanteert daarbij voor gegevensmanagement vier aandachtsgebieden: 1. Gegevenslandschap, te koppelen aan bestaande informatiearchitecturen en applicatielandschappen. Bestanddelen: a. Welke gegevensverzamelingen; b. Relaties met processen; c. Relaties met applicaties. 2. Gegevenscatalogi Hierin worden specifieke aspecten van de uit te wisselen gegevens beschreven. Bestanddelen: a. Gegevenswoordenboek; b. Object/entiteitenmodellen; c. Gegevenscatalogi. 3. Kwaliteit Het gemeentebreed verbeteren van kwaliteit van de gegevens is een duidelijk toegevoegde waarde van gegevensmanagement. Bestanddelen: a. Kwaliteitseisen; b. Meting; c. Auditrapport; d. Verbeteringsvoorstellen. 4. Gemaakte afspraken over levering van gegevens en verbeteren van gegevens. Bestanddelen: a. Gegevensleveringsovereenkomsten (GLO); b. Richtlijnen; c. Kwaliteitsverbetering; d. Roadmap. Vanwege het gemeentelijk knooppunt in het netwerk wordt bij dezen iets uitgebreider stilgestaan bij de genoemde gegevensleveringsovereenkomsten (GLO). Hierin worden specifieke afspraken vastgelegd omtrent gegevensuitwisseling: de te leveren gegevens; gebruiksdoel van de levering; wijze van levering (evt. technische specificaties); tijdstip(pen) van levering; evt. kosten; 1 Overigens, daar waar in Breda een andere zienswijze bestaat ten aanzien van de KING-definities en aanpak, zal dat in het vervolgonderzoek steeds expliciet gemeld en beargumenteerd worden. [16]

17 contactpersonen; indien van toepassing: eigenaarschap van de koppelvlakken. Van belang is ook dat leverancier en afnemer van elkaar weten welke kwaliteit van gegevens geleverd kan worden. Hoe actueel zijn de gegevens, wat is de vullingsgraad van het gegeven en wat spreken we af over geconstateerde afwijkingen (terugmelden)? In de huidige versie van de KING-Handreiking zijn de processen rondom gegevensmanagement nog niet uitgewerkt; dat volgt. Voor het onderhoud van het knooppunt is dat belangrijke input. Dat vormt in feite het meta-proces rondom gegevensmanagement: hoe is het gegevensmanagement georganiseerd? Overigens zal dat veel raakvlak hebben met governance-vraagstukken. Met een KING-aanpak sluit de gemeente Breda aan bij de aanpak die voor alle Nederlandse gemeenten ontwikkeld is en ondersteund wordt. Werkplan i-versneller Geo-informatie In het kader van de Operatie NUP heeft KING een i-versneller Geo-informatie gepubliceerd. Daarbij is ingezet op twee sporen: 1. Een impuls voor realistische gemeentelijke planning voor de transitie naar de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT); 2. Een impuls voor het gebruik van geo-informatie door het belang daarvan in bedrijfsprocessen voor verschillende doelgroepen duidelijk te maken. De eerste impuls is voor het onderzoek naar het gemeentelijk knooppunt minder relevant. De gemeente Breda heeft een lopend BGT-transitie-project. De tweede impuls, hoewel vrij zendend vanuit het vakgebied geformuleerd, sluit meer aan bij het onderzoek. Deze impuls gaat specifiek in op de meerwaarde van het gebruik van locatiegebonden gegevens in het gemeentelijk informatienetwerk. Doel van de impuls is om dit nut bij bestuurders en managers meer onder de aandacht te brengen. Voor het knooppuntonderhoud is een onderkend gebruiksnut van grote waarde: dan wordt ook meer het nut van gegevensmanagement op ruimtelijke gegevens onderkend. In het werkplan is een overzicht gegeven van i-nup-bouwstenen met een geo-aspect: MijnOverheid, webrichtlijnen, Samenwerkende Catalogi, Digilevering/Digimelding/ Digikoppeling, Stelselcatalogus en diverse basisregistraties. Met de keuze voor deelname aan de i-nup Academy ligt een keuze voor de KING-aanpak voor de gemeente Breda voor de hand, omdat deze aansluit op eerder ingezette (i-nup-) activiteiten die gericht zijn op realisatie en inpassing van de bouwstenen. Naast de i-versneller zijn er echter meer vergelijkbare programma s in het land. In een later stadium kan nog bekeken worden of er naast deze aanpak ook nog andere programma s aanvullend bij kunnen dragen aan het knooppunt. Memo Digitale Agenda voor de leefomgeving In de Memo Digitale Agenda voor de leefomgeving wordt door de driehoek overheidbedrijfsleven-wetenschap een visie op het geo-informatiebeleid voor de komende jaren gepresenteerd. Er wordt een streefbeeld 2020 geschetst van allerlei locatie-informatie die dan real time beschikbaar is en hoe dat bijdraagt aan de kwaliteit van onze maatschappij. Ook wordt ingegaan op de consequenties van het locatie-informatiebeleid. [17]

18 De memo legt een verband tussen de sectoren zorg, ruimte en mobiliteit, energie, bouw en water. Zoals hierboven al gesteld, is de memo strategisch van aard. De verbanden die in de memo gelegd worden kunnen echter een goede bijdrage bieden aan het vormen van een helder beeld bij bestuur en management van de toegevoegde waarde die geo-informatie geeft aan diverse uitvoeringsprocessen, aan het gemeentelijk netwerk en zelfs aan de maatschappij. Lukt dat, dan zal ook eerder het nut van (geo-)gegevensmanagement in het knooppunt onderkend worden. [18]

19 Hoofdstuk 6: Aanbevelingen voor de gemeente Breda In dit adviesdocument is een overzicht gegeven van welke ontwikkelingen zich binnen de gemeente en binnen het gemeentelijk (informatie-)netwerk spelen. Omdat het zo veel en zulke diverse ontwikkelingen zijn, is het ondoenlijk om al deze ontwikkelingen individueel op te pakken. Daarom wordt gepleit voor een aanpak waarbij de gemeente gezien wordt als een knooppunt in een netwerk. Ongeacht de gebeurtenissen in het netwerk of de beslissingen binnen de gemeente, biedt een goed onderhouden knooppunt de gemeentelijke bestuurder of manager te allen tijde het gevoel: Ik kan sturen; Ik kan mijn verantwoordelijkheid dragen; Ik ben altijd in control. Een goed onderhouden knooppunt biedt adaptiviteit en wendbaarheid om zodoende bewust richting te kunnen geven aan het eigen handelen, wat er ook gebeurt in het netwerk. Is het knooppunt solide onderhouden dan biedt dat een goede basis om de gemeentelijke verantwoordelijkheid in het netwerk te kunnen dragen: in de uitvoering van relevante rollen in het netwerk; als ondersteuning-vooraf bij het maken van samenwerkings- of uitbestedingsbeslissingen; als kwaliteitsborging (achteraf), als samenwerkingsbeslissingen op hoofdlijnen reeds zijn genomen maar de detail-uitwerking nog moet gebeuren. Het advies is daarom ook om: na te gaan wat de staat van onderhoud is; na te gaan wat geregeld moet worden om het knooppunt blijvend te onderhouden. De scope van deze aanpak wordt gevormd door gegevens en gegevensmanagement. Voor het onderhoud van het knooppunt wordt tevens een intensievere verbinding tussen procesmanagement en gegevensmanagement bepleit. Laat gegevensmanagement een vast onderdeel laten zijn van proces- en informatieanalyse, inclusief geometrie. Om dit te onderzoeken wordt geadviseerd om dat te doen aan de hand van de Handreiking Gegevensmanagement Gemeenten, KING, april 2013; het Werkplan i-versneller Geo-informatie, KING, 17 april In een later stadium kan op meer strategisch niveau aan de hand van Gideon 2.0 nagegaan worden of er nog aanvullende zaken in het knooppunt open staan. Ook wordt geadviseerd om, voorafgaand aan het inhoudelijke onderzoek, met elkaar na te gaan of de urgentie, het nut en de noodzaak gedeeld worden en of de voorgestelde aanpak de gewenste is. De conclusies en voorgestelde aanpak kunnen eerst afgestemd worden met andere lopende onderzoeksopdrachten, bij voorbeeld die in het kader van de organisatieontwikkeling. Wordt dat gedeeld dan kan de uitvoering van het inhoudelijke vervolgonderzoek starten. Het resultaat daarvan kan opgeleverd worden in oktober Op die wijze kan het resultaat als input dienen voor het afdelingsplan en de begroting van het jaar [19]

20 Bronnen Nieuwjaarstoespraak Gemeentesecretaris Gemeente Breda, Richard Meulenbroek, januari 2013 Intranet-column Gemeentesecretaris Gemeente Breda, Richard Meulenbroek, maart 2013 Cadans-voorstel in of uit huis plaatsen van de basisregistraties BAG/WOZ, Anton Dekkers, 15 maart 2013 Geo-info, juli/augustus 2006 Handreiking Gegevensmanagement Gemeenten, KING, april 2013 Werkplan i-versneller Geo-informatie, KING, 17 april 2013 Memo Digitale Agenda voor de leefomgeving, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 15 maart 2013 Wikipedia Interviews gehouden met: o Gerard van Schijndel, opdrachtgever voor het onderzoek, teamleider MidOffice Gemeente Breda o Anton Dekkers, expert informatie-strategie Gemeente Breda o Ferry Brasz, informatie-architect Gemeente Breda o Arno den Ridder, expert geo-ict Gemeente Breda [20]

3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma Inleiding. 2 Rapportagestructuur. 3 Stand van zaken per thema

3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma Inleiding. 2 Rapportagestructuur. 3 Stand van zaken per thema 3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma 2014 2018 1 Inleiding In september 2014 heeft de gemeenteraad het Strategisch Informatiebeleid 2014-2018 vastgesteld, inclusief het bijbehorende Uitvoeringsplan

Nadere informatie

Eén digitale overheid: betere service, meer gemak

Eén digitale overheid: betere service, meer gemak Eén digitale overheid: betere service, meer gemak Rob Evelo Programmamanager i-nup Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Visie op dienstverlening: samen doen Overheden werken vanuit

Nadere informatie

Checklist inrichtingsvariant kiezen

Checklist inrichtingsvariant kiezen Checklist inrichtingsvariant kiezen Versie 1.0 Een waarschuwing vooraf: de checklist is een hulpmiddel. Dat betekent dat de antwoorden op de vragen een inschatting geven van de huidige en gewenste inrichtingsvariant.

Nadere informatie

BABVI/U201201250 Lbr. 12/090

BABVI/U201201250 Lbr. 12/090 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Operatie NUP zet i-ondersteuning in uw kenmerk ons kenmerk BABVI/U201201250 Lbr. 12/090 bijlage(n) - datum

Nadere informatie

Wat is een Versneller?

Wat is een Versneller? I-versneller Geo-informatie Ernst Koperdraat projectleider 1 Wat is een Versneller? Intensivering van de ondersteuning aan gemeenten waarmee een significante stijging van het aantal aansluitingen op NUP-bouwstenen

Nadere informatie

De toegangspoort naar de e-overheid

De toegangspoort naar de e-overheid De toegangspoort naar de e-overheid Gemeente Amersfoort en elektronische dienstverlening 25 mei 2009 Marieke van Donge en Joost Klein Velderman Programma voor vanavond Aanleiding programma e-overheid Bestuurlijke

Nadere informatie

Business case Digikoppeling

Business case Digikoppeling Business case Digikoppeling Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900

Nadere informatie

GEGEVENSMANAGEMENT IS GEEN SPROOKJE.

GEGEVENSMANAGEMENT IS GEEN SPROOKJE. GEGEVENSMANAGEMENT IS GEEN SPROOKJE. Werkgroep Gegevensmanagement VIAG Congres 2 november 2015 Inleiding Wie? Werkgroep Gegevensmanagement Waarom? De informatiesamenleving Hoe? Informatie-architectuur

Nadere informatie

: : 22 september. : dhr. C.L. Jonkers :

: : 22 september. : dhr. C.L. Jonkers : RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid : : 22 september : dhr. C.L. Jonkers : Zaaknummer : 65564 Onderwerp:

Nadere informatie

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6 Inhoud Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 3 Relatie tussen ICT en 3 Outsourcen ICT: Wat? 3 Cloud Services 3 Service Level Agreement 3 Software

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017 2018 27 859 Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA) Nr. 117 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 14 november

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol. Datum: dd-mm-jj

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol. Datum: dd-mm-jj BUSINESS CASE: Versie Naam opdrachtgever Naam opsteller Datum: dd-mm-jj Voor akkoord: Datum: LET OP: De bedragen in deze business case zijn schattingen op grond van de nu beschikbare kennis en feiten.

Nadere informatie

I&A Integraal bestuurd

I&A Integraal bestuurd I&A Integraal bestuurd I&A-besturingsmodel samenvatting Datum: 25-04-2014 Versie: 1.0 1 Doelstellingen van het I&A-besturingsmodel De positie van informatievoorziening en automatisering (I&A) de afgelopen

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 65537 Datum : 8 juli 2014 Programma : bestuur Blad : 1 van 6 Cluster : Bestuur Portefeuillehouder: dhr. H.C.V. Veldhuijsen

Nadere informatie

Realisatie Programma e-dienstverlening 2e fase

Realisatie Programma e-dienstverlening 2e fase Realisatie Programma e-dienstverlening 2e fase Inleiding In de periode 2008-2009 is een Realisatieplan Dienstverlening ontwikkeld om de informatievoorziening van de gemeente Oegstgeest te verbeteren en

Nadere informatie

Slimmer organiseren door samenwerken. Workshop Digitaal Bestuur Congres 20 januari 2011

Slimmer organiseren door samenwerken. Workshop Digitaal Bestuur Congres 20 januari 2011 Slimmer organiseren door samenwerken Workshop Digitaal Bestuur Congres 20 januari 2011 Wenkend perspectief Conglomeraat/federatie van SSC (regionaal/functioneel) SSC in Cloud Samen innovaties oppakken

Nadere informatie

Het succes van samen werken!

Het succes van samen werken! White paper Het succes van samen werken! Regover B.V. Bankenlaan 50 1944 NN Beverwijk info@regover.com www.regover.com Inleiding Regover B.V., opgericht in 2011, is gespecialiseerd in het inrichten en

Nadere informatie

Aanleiding Maatregelenpakket uit 2008 ter verbetering van de ICT/GIS functie (DB 8-12-2008).

Aanleiding Maatregelenpakket uit 2008 ter verbetering van de ICT/GIS functie (DB 8-12-2008). voorstel aan dagelijks bestuur routing met data: overleg portefeuillehouder : 9 november 2010 dagelijks bestuur : vergaderdatum commissie wb : datum commissie bcwvm : datum algemeen bestuur : datum ab

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225

Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225 Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225 Raadsvergadering van 28 en 31 oktober 2013 Agendanummer 11 Aan Onderwerp: de gemeenteraad. Krediet Basisregistratie Grootschalige Topografie

Nadere informatie

Sturing op ICT STRATEGISCHE BESLUITVORMING GOVERNANCE INNOVATIE. 24 sept 2015; Jurgen Bomas

Sturing op ICT STRATEGISCHE BESLUITVORMING GOVERNANCE INNOVATIE. 24 sept 2015; Jurgen Bomas Sturing op ICT STRATEGISCHE BESLUITVORMING GOVERNANCE INNOVATIE Sturen op ICT en samenhang met business Maes als onderzoek model Vanuit onderzoek in bedrijfsleven: IT beslissing Rol Directie Consequentie

Nadere informatie

Ligt uw uitdaging in het aansluiten op de voorzieningen en de distributie van basisgegevens?

Ligt uw uitdaging in het aansluiten op de voorzieningen en de distributie van basisgegevens? INTEGRATIE PLATFORM Ligt uw uitdaging in het aansluiten op de voorzieningen en de distributie van basisgegevens? Met het Neuron Integratie Platform kunt u uw informatievoorziening op betrouwbare en efficiënte

Nadere informatie

Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten & Logius & Gebruikersverenigingen / Samenwerkingsverbanden & Leveranciers

Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten & Logius & Gebruikersverenigingen / Samenwerkingsverbanden & Leveranciers ADDENDUM: betreffende het implementeren en gebruiken van de standaard Zaak en Document services incl. MijnOverheid / Lopende Zaken. (Addendum op de SAMENWERKINGSOVEREENKOMST KWALITEITSINSTITUUT NEDERLANDSE

Nadere informatie

Visie op Digitaal Zaakgericht werken

Visie op Digitaal Zaakgericht werken Visie op Digitaal Zaakgericht werken Aanleiding om digitaal zaakgericht te gaan werken Digitaal Zaakgericht werken is een belangrijke ontwikkeling die al geruime tijd speelt binnen de overheid, en bij

Nadere informatie

Regionale uitvoeringsdiensten Samen onderweg naar een betere samenwerking

Regionale uitvoeringsdiensten Samen onderweg naar een betere samenwerking Regionale uitvoeringsdiensten Samen onderweg naar een betere samenwerking Versie: 1.0 Datum: 16 augustus 2011 Auteur: Niels van der Kolk Afdeling: Belasting & Vastgoed 1 Inhoudsopgave 1 Regionale uitvoeringsdiensten

Nadere informatie

Volgens goed gebruik worden de activiteiten en aandachtspunten binnen de vereniging ingericht op een planmatige aanpak vertaald in dit jaarplan.

Volgens goed gebruik worden de activiteiten en aandachtspunten binnen de vereniging ingericht op een planmatige aanpak vertaald in dit jaarplan. JAARPLAN 2014 Inleiding Volgens goed gebruik worden de activiteiten en aandachtspunten binnen de vereniging ingericht op een planmatige aanpak vertaald in dit jaarplan. De vereniging heeft vertrouwen in

Nadere informatie

Samenwerking & Bedrijfsvoering

Samenwerking & Bedrijfsvoering Samenwerking & Bedrijfsvoering Plan van Aanpak Plan van aanpak: Themaonderzoek Samenwerking en Bedrijfsvoering Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Naam projectleider T.C.C. den Braanker C.A.

Nadere informatie

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Van Oriëntatie naar Gebruik van de BRP Inleiding & toelichting op de vijf hoofdstappen Publicatiedatum: oktober 2014 Ten geleide Voor u ligt de

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 december 2012 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der

Nadere informatie

Het stelsel werkt, ook voor de WOZ

Het stelsel werkt, ook voor de WOZ Het stelsel werkt, ook voor de WOZ Dataland Congres 2014 12-6-2014 Harmen Tjeerdsma Agenda Voorstellen Trends Stelsel en Neuron Ontwikkelingen WOZ Neuron WOZ Registratie Samenwerking En verder Vragen en

Nadere informatie

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening.

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. Foto: Mugmedia Het Kadaster gaat de levering van kadastrale informatie ingrijpend vernieuwen. Het huidige proces van verwerken van kadastrale

Nadere informatie

Wat verwachten burgers van een compacte lokale overheid? VlaVirGem en KING bouwen samen aan een compacte overheid!

Wat verwachten burgers van een compacte lokale overheid? VlaVirGem en KING bouwen samen aan een compacte overheid! Wat verwachten burgers van een compacte lokale overheid? VlaVirGem en KING bouwen samen aan een compacte overheid! Johan van der Waal, Strategisch adviseur KING Operatie NUP en V-ICT-OR OSLO Film Dienstverlening

Nadere informatie

Samen aan de IJssel Inleiding

Samen aan de IJssel Inleiding Samen aan de IJssel Samenwerking tussen de gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel, kaders voor een intentieverklaring en voor een onderzoek. Inleiding De Nederlandse gemeenten bevinden

Nadere informatie

Oplossingsvrij specificeren

Oplossingsvrij specificeren Oplossingsvrij specificeren ir. J.P. Eelants, projectmanager Infrabouwproces CROW Samenvatting De methodiek van oplossingsvrij specificeren richt zich niet alleen op het formuleren van functionele eisen.

Nadere informatie

Gegevensmanagement. Verwerken in de NORA

Gegevensmanagement. Verwerken in de NORA Gegevensmanagement Verwerken in de NORA Agenda Welkom Introductie Introductie gegevensmanagement in de GEMMA Orientatie hoe gaan we gegevensmanagement opnemen in de NORA? Afspraken vervolg Korte introductie

Nadere informatie

In hoeverre is het ICT-beleid bij de gemeenten Bergen op Zoom, Drimmelen, Halderberge en Moerdijk als doeltreffend en doelmatig aan te merken?

In hoeverre is het ICT-beleid bij de gemeenten Bergen op Zoom, Drimmelen, Halderberge en Moerdijk als doeltreffend en doelmatig aan te merken? Rekenkameronderzoek ICT-beleid Betreft: Toelichting op het onderzoek ICT-beleid Inleiding De Rekenkamer West-Brabant heeft bij de voorbereiding van het onderzoeksprogramma 2015 het onderwerp ICT-beleid

Nadere informatie

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company Het BiSL-model Een whitepaper van The Lifecycle Company Met dit whitepaper bieden we u een overzicht op hooflijnen van het BiSL-model. U vindt een overzicht van de processen en per proces een beknopte

Nadere informatie

White Paper. Basisregistratie Personen (BRP), mogelijkheden

White Paper. Basisregistratie Personen (BRP), mogelijkheden Basisregistratie Personen (BRP), mogelijkheden en kansen door samenwerking van gemeenten Samen voor ons eigen. Inleiding Gemeenten kunnen bijna niet meer zonder elkaar. Bezuinigingen, efficiency en steeds

Nadere informatie

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA BIJLAGE CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA De documenten waarnaar wordt verwezen zijn opgesteld met inachtneming van de kabinetsrichtlijnen voor grote ICT-projecten.

Nadere informatie

Checklist Slimme vragenlijst regievoering

Checklist Slimme vragenlijst regievoering Checklist Slimme vragenlijst regievoering versie 2.0 Slimme vragenlijst Leveranciersselectie Hoe stel ik vast dat dit beste leverancier is? Welke criteria hanteer ik daarbij? Wat als het selectieproces

Nadere informatie

Geïntegreerd objectenmodel en bijhoudingsproces

Geïntegreerd objectenmodel en bijhoudingsproces Geobuzz 21 november 2017 Geïntegreerd objectenmodel en bijhoudingsproces Van registratie denken naar objectdenken 1 Janneke de Zwaan beleidsmedewerker geo (VNG) Ben Roetgerink secretaris GGB (DataLand)

Nadere informatie

Digikoppeling adapter

Digikoppeling adapter Digikoppeling adapter Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555

Nadere informatie

<> <>

<<Naam document>> <<Organisatie>> SYSQA B.V. Almere Datum : Status : Opgesteld door : Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1 Managementsamenvatting...3 2 Opdracht...4

Nadere informatie

KING Leveranciersdag 2 maart 2012 Arnoud Quanjer, Jeffrey Gortmaker, KING. Architectuur Bodemplaat Basisgemeente

KING Leveranciersdag 2 maart 2012 Arnoud Quanjer, Jeffrey Gortmaker, KING. Architectuur Bodemplaat Basisgemeente KING Leveranciersdag 2 maart 2012 Arnoud Quanjer, Jeffrey Gortmaker, KING Architectuur Bodemplaat Basisgemeente Basisgemeente geeft samenwerking inhoud, vorm en richting Convergeren op proces en inhoud

Nadere informatie

Factsheet Enterprise Mobility

Factsheet Enterprise Mobility Factsheet Enterprise Mobility www.vxcompany.com Informatie willen we overal, altijd en op elk device beschikbaar hebben. Privé, maar zeker ook zakelijk. Met het gebruik van mobile devices zoals smartphones

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 10.1253, d.d. 7 december 2010 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Auditrapport 2009 Grip op de buitenboordmotor, sturing, toezicht en verantwoording bij Gemeenschappelijke Regelingen BESLUITEN Behoudens

Nadere informatie

nemen van een e-depot

nemen van een e-depot Stappenplan bij het in gebruik nemen van een e-depot CONCEPT VOOR FEEDBACK Bijlage bij Handreiking voor het in gebruik nemen van een e-depot door decentrale overheden 23 juli 2015 Inleiding Dit stappenplan

Nadere informatie

De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten

De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten Op weg naar de Gemeentelijke Service Bus Danny Greefhorst Gemeenten worden geconfronteerd met allerlei ontwikkelingen die van

Nadere informatie

Overzicht veelgenoemde stelselthema's en STIP-onderwerpen

Overzicht veelgenoemde stelselthema's en STIP-onderwerpen Aansluiten Belang en noodzaak van het stelsel Bestuurlijke borging van het stelsel Aansluit- en (door)leveringsvoorwaarden Aansluiten voor afnemers - impact op processen, organisatie

Nadere informatie

Hoe spreek je het uit? Heb je wel eens gehoord van PDOK? Nico Claij 6 juni 2013 6/11/2013

Hoe spreek je het uit? Heb je wel eens gehoord van PDOK? Nico Claij 6 juni 2013 6/11/2013 Heb je wel eens gehoord van PDOK? Nico Claij 6 juni 2013 Hoe spreek je het uit? Péé Déé Ooo Kaa PuhDOK Péé DOK Publieke Dienstverlening Op de Kaart 1 Programma 1. Inleiding 2. Het merk PDOK 3. Beleidskader

Nadere informatie

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. BISL Business Information Services Library Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2

Nadere informatie

Voorbeeldrapportage Individuele gemeente en benchmark met vergelijkbare gemeenten

Voorbeeldrapportage Individuele gemeente en benchmark met vergelijkbare gemeenten Voorbeeldrapportage Individuele gemeente en benchmark met vergelijkbare gemeenten Dit document is een voorbeeldrapport vanuit Benchlearning.org. Het betreft een individuele gemeentelijke rapportage van

Nadere informatie

Whitepaper. www.facto.nl. De regiepiramide ontsluierd

Whitepaper. www.facto.nl. De regiepiramide ontsluierd De regiepiramide ontsluierd Inleiding Regie is een veelgebruikte term voor een vorm van organiseren in het facilitaire werkveld. Toch is het lang niet altijd duidelijk wat er precies onder moet worden

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 122/2011 Datum : 18 juli 2011 B&W datum : 18 juli 2011 Portefeuillehouder : G. Berghoef Onderwerp : Modernisering gemeentelijke basisadministratie, verwerving burgerzaken

Nadere informatie

Taakcluster Operationeel support

Taakcluster Operationeel support Ideeën en plannen kunnen nog zo mooi zijn, uiteindelijk, aan het eind van de dag, telt alleen wat werkelijk is gedaan. Hoofdstuk 5 Taakcluster Operationeel support V1.1 / 01 september 2015 Hoofdstuk 5...

Nadere informatie

EVALUATIE GEMEENTEBELASTINGEN KENNEMERLAND ZUID. Korte inhoud voorstel

EVALUATIE GEMEENTEBELASTINGEN KENNEMERLAND ZUID. Korte inhoud voorstel MID10/011 EVALUATIE GEMEENTEBELASTINGEN KENNEMERLAND ZUID Korte inhoud voorstel In opdracht van de stuurgroep is door het bureau Haute Equipe een evaluatierapport opgesteld, over het functioneren van het

Nadere informatie

Wie bewaakt mijn geld? Financiële controle en risicobeheersing binnen de gemeente Nuth

Wie bewaakt mijn geld? Financiële controle en risicobeheersing binnen de gemeente Nuth Wie bewaakt mijn geld? Financiële controle en risicobeheersing binnen de gemeente Nuth De taak van de raad onder het dualisme Kaders stellen (WMO, Jeugdwet, handhaving) Budgetteren (begroting) Lokale wetgeving

Nadere informatie

Geo informatieplan Koggenland op de kaart

Geo informatieplan Koggenland op de kaart Geo informatieplan 2014-2 7 Koggenland op de kaart Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Toelichting 2013 4 2.1 Kostensoort Diversen 4 2.2 Luchtfoto s 4 2.3 BAG Inspectie 5 2.4 Cyclorama s 5 2.5 I spiegel 6 2.6

Nadere informatie

Opleidings en ontwikkelportfolio Zaakgericht Werken

Opleidings en ontwikkelportfolio Zaakgericht Werken Opleidings en ontwikkelportfolio Zaakgericht Werken Zaakgericht Werken; de oplossing voor het digitaliseringsvraagstuk? Veel organisaties zijn ervan overtuigd dat Zaakgericht Werken (ZGW) essentieel is

Nadere informatie

Leveranciers bijeenkomst

Leveranciers bijeenkomst Leveranciers bijeenkomst Deelsessie Operatie NUP Operatie NUP Even kennismaken Convenant Doorontwikkeling Software Catalogus Content Architectuur hulpmiddelen Standaardisatie en Compliancy Koppeling Business

Nadere informatie

Kenmerk: MS/IV/2016/

Kenmerk: MS/IV/2016/ Inhoudsopgave Bekendmaking... 3 Procedure en tijdspad... 3 Overzicht planning... 3 1. Inleiding... 4 2. Probleemstelling... 4 3. Gewenste situatie en architectuur... 5 4. Waar is gemeente Haarlem naar

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 44665 8 december 2015 Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 7 december 2015, nr. IENM/BSK-2015/161734,

Nadere informatie

CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties

CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties Hoe zorgen we ervoor dat we nieuwe diensten en producten soepel in onze bedrijfsvoering op kunnen nemen? Hoe geven we betere invulling

Nadere informatie

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Hoofdstap 3 Voorbereiden Publicatiedatum: oktober 2014 Inleiding U heeft een vastgesteld plan van aanpak, u weet welke voorbereidende werkzaamheden

Nadere informatie

Ruimte voor ontwikkeling. Financiële haalbaarheid en management van gebiedsontwikkeling

Ruimte voor ontwikkeling. Financiële haalbaarheid en management van gebiedsontwikkeling Ruimte voor ontwikkeling Financiële haalbaarheid en management van gebiedsontwikkeling U WILT UW GEBIED ONTWIKKELEN. DAT ROEP VEEL VRAGEN OP: HOE PAK IK DAT AAN? EN IS HET FINANCIEEL WEL HAALBAAR IN DEZE

Nadere informatie

Wie heeft eigenlijk de touwtjes in handen? Cliëntsturing binnen Dagbesteding SP

Wie heeft eigenlijk de touwtjes in handen? Cliëntsturing binnen Dagbesteding SP Wie heeft eigenlijk de touwtjes in handen? Cliëntsturing binnen Dagbesteding SP Vereenvoudiging van het visiedocument Cliëntsturing van Pameijer. Aan deze vereenvoudiging kunnen geen rechten worden ontleend.

Nadere informatie

BAG BGT Bert ten Brinke Nieuwland Geo-Informatie 16 oktober 2014

BAG BGT Bert ten Brinke Nieuwland Geo-Informatie 16 oktober 2014 BAG BGT Bert ten Brinke Nieuwland Geo-Informatie 16 oktober 2014 Agenda Kennismaken Relatie basisregistraties / BAG / BGT Wat is de BGT LSV-BGT Relatie BAG BGT Relatie BGT / Maatschappij en binnengemeentelijke

Nadere informatie

Aan dtkv. 2017/ Uw brief van: 23 maart 2017 Ons nummer: Willemstad, 11 april 2017

Aan dtkv. 2017/ Uw brief van: 23 maart 2017 Ons nummer: Willemstad, 11 april 2017 Aan dtkv De Raad van Ministers De Minister van Economische Ontwikkeling De heer E. Goeloe AmiDos Building, Pletterijweg 43 Curaçao Uw nummer (letter): Onderwerp: Bijlage(n): 2017/010888 Uw brief van: 23

Nadere informatie

De gemeente van de toekomst

De gemeente van de toekomst De gemeente van de toekomst De gemeente van de toekomst Focus op strategie Sturen op verbinden Basis op orde De zorg voor het noodzakelijke Het speelveld voor de gemeente verandert. Meer taken, minder

Nadere informatie

DVM in Amsterdam, de ambities waargemaakt door de systemen!

DVM in Amsterdam, de ambities waargemaakt door de systemen! (Bijdragenr. 56) DVM in Amsterdam, de ambities waargemaakt door de systemen! Bert van der Veen Advin b.v. Rien Borhem Gemeente Amsterdam 1. Inleiding Om het verkeer in goede banen te leiden wordt steeds

Nadere informatie

Informatie-uitwisseling in de VTH-keten. 20 november 2012

Informatie-uitwisseling in de VTH-keten. 20 november 2012 Informatie-uitwisseling in de VTH-keten 20 november 2012 Vraag: Wat betekent de komst van RUD s voor de informatie-uitwisseling in de VTH-keten en welke rol spelen de basisregistraties en het OLO daarin?

Nadere informatie

Een brede kijk op onderwijskwaliteit Samenvatting

Een brede kijk op onderwijskwaliteit Samenvatting Een brede kijk op onderwijskwaliteit E e n o n d e r z o e k n a a r p e r c e p t i e s o p o n d e r w i j s k w a l i t e i t b i n n e n S t i c h t i n g U N 1 E K Samenvatting Hester Hill-Veen, Erasmus

Nadere informatie

Governance en Business Intelligence

Governance en Business Intelligence Governance en Business Intelligence Basis voor de transformatie van data naar kennis Waarom inrichting van BI governance? Zorgorganisaties werken over het algemeen hard aan het beschikbaar krijgen van

Nadere informatie

VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND. 31 augustus 2013

VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND. 31 augustus 2013 VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND 31 augustus 2013 CONTEXT Delfland wordt de komende jaren geconfronteerd met een groeiende interne en externe vraag naar (innovatieve)

Nadere informatie

Addendum betreffende het implementeren en gebruiken van het StUF-koppelvlak Geo BAG

Addendum betreffende het implementeren en gebruiken van het StUF-koppelvlak Geo BAG Addendum betreffende het implementeren en gebruiken van het StUF-koppelvlak Geo BAG tussen Geonovum, KING en Leveranciers Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten & Leveranciers Versie: 003 Datum: december

Nadere informatie

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant CMS Ronde Tafel Cloud Continuity Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant Introductie Quint Wellington Redwood Onafhankelijk Management Adviesbureau Opgericht in 1992 in Nederland Ruim 20 jaar ervaring

Nadere informatie

Onderzoek naar de informatiehuishouding. Twee vragenlijsten vergeleken

Onderzoek naar de informatiehuishouding. Twee vragenlijsten vergeleken Onderzoek naar de informatiehuishouding Twee vragenlijsten vergeleken Wat zijn de verschillen tussen een informatie audit vragenlijst en een e-discovery checklist en maak je een keuze of kunnen ze elkaar

Nadere informatie

De motor van de lerende organisatie

De motor van de lerende organisatie De motor van de lerende organisatie Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn

Nadere informatie

ADDENDUM: betreffende het ontwikkelen, aansluiten, integreren en gebruiken van standaarden voor decentralisaties in het sociaal domein.

ADDENDUM: betreffende het ontwikkelen, aansluiten, integreren en gebruiken van standaarden voor decentralisaties in het sociaal domein. ADDENDUM: betreffende het ontwikkelen, aansluiten, integreren en gebruiken van standaarden voor decentralisaties in het sociaal domein. tussen KING en Leveranciers van gemeentelijke softwareproducten Inhoud

Nadere informatie

Basisregistraties en Inspire

Basisregistraties en Inspire Basisregistraties en Inspire Stand van zaken Beleid en Perspectieven Noud Hooyman 23 maart 2011 7 april 2011 Onderwerpen en Uitdaging Positionering Geo-informatie Gideon Geo-Basisregistraties Stelsel en

Nadere informatie

Conclusie Architectuur Elektronische Overheid. 2007 Niet kantelen,maar koppelen!

Conclusie Architectuur Elektronische Overheid. 2007 Niet kantelen,maar koppelen! Conclusie Architectuur Elektronische Overheid 2007 Niet kantelen,maar koppelen! ? Roep naar meer Informatie!! JJH Front-office `c Transactieplatform MID-office Backoffice applicaties Klant Contact Centrum

Nadere informatie

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Edwin de Vries 3 juni 2008 Praktisch Implementeren van Enterprise Architectuur bij Gemeenten Waarom Architectuur bij Gemeenten? Praktische aanpak Invulling

Nadere informatie

ICT helpt de gemeente presteren. Jeroen van der Hulst, Programmamanager Informatisering

ICT helpt de gemeente presteren. Jeroen van der Hulst, Programmamanager Informatisering beter ICT helpt de gemeente presteren Jeroen van der Hulst, Programmamanager Informatisering Moet mee! - 90% huishoudens heeft snel internet - 10,4 miljoen smartphones -9 miljoen mobieltjes -2013: 4 miljard

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

Flexibel werken en organiseren

Flexibel werken en organiseren Flexibel werken en organiseren Flexibel werken en organiseren Inhoud Inhoud Inleiding De kracht van flexibiliteit Differentiatie in ontwikkeling en doorstroom gebaseerd op organisatieverschillen Aspecten

Nadere informatie

Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen. Informatiemanagement en privacy 21 november 2011

Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen. Informatiemanagement en privacy 21 november 2011 Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen Informatiemanagement en privacy 21 november 2011 Presentatie Privacy Binnen het programma doorontwikkeling veiligheidshuizen is Privacy een belangrijk onderwerp.

Nadere informatie

AVG Routeplanner voor woningcorporaties

AVG Routeplanner voor woningcorporaties AVG Routeplanner voor woningcorporaties 24 oktober 2017 Versie 1.0 24 oktober 2017 0 Inleiding Aedes wil haar leden ondersteunen bij de implementatie van de privacywetgeving. Daarvoor biedt zij onder andere

Nadere informatie

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK INHOUDSOPGAVE 1. FORMAT PLAN VAN AANPAK 1.1. Op weg naar een kwaliteitsmanagementsysteem 1.2. Besluit tot realisatie van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) 1.3. Vaststellen van meerjarenbeleid en SMART

Nadere informatie

Data Governance: de katalysator voor Data Quality

Data Governance: de katalysator voor Data Quality Data Governance: de katalysator voor Data Quality Onderzoek datamanagement in Nederlandse organisaties Inleiding De dynamiek van de omgeving stelt in toenemende mate eisen aan het aanpassingsvermogen van

Nadere informatie

Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie DURVEN DELEN OP WEG NAAR EEN TOEGANKELIJKE WETENSCHAP

Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie DURVEN DELEN OP WEG NAAR EEN TOEGANKELIJKE WETENSCHAP Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie DURVEN DELEN OP WEG NAAR EEN TOEGANKELIJKE WETENSCHAP Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie!! " # "# $ -. #, '& ( )*(+ % & /%01 0.%2

Nadere informatie

STRATEGIEONTWIKKELING

STRATEGIEONTWIKKELING STRATEGIEONTWIKKELING drs. P.W. Stolze 1 SITUATIE Strategie geeft in het algemeen richting aan een organisatie of organisatie-eenheid in haar omgeving (wat gaan we doen) en vormt een richtsnoer voor de

Nadere informatie

Portal Planning Process

Portal Planning Process BROCHURE Portal Planning Process SAMENWERKEN AAN EEN WAARDEVOL PORTAAL BROCHURE PORTAL PLANNING PROCESS 2 Axians PORTAL PLANNING PROCESS BROCHURE Inhoud Introductie 4 3 Portal Planning Process 5 4 Uitdagingen

Nadere informatie

Meest mobiele organisatie van Nederland

Meest mobiele organisatie van Nederland Resultaten onderzoek Meest mobiele organisatie van Nederland Juni 2013 Uitkomsten onderzoek onder top organisaties in Nederland Uitgevoerd door Keala Research & Consultancy in de periode mei tot en met

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT. Masterclass Informatiemanagement

AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT. Masterclass Informatiemanagement AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT Masterclass Informatiemanagement AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT INTRODUCTIE Informatie is voor elke organisatie een cruciale asset. Efficiënte uitvoering van

Nadere informatie

READ: de informatiestrategieaanpak van Steenwinkel Kruithof Associates (SKA)

READ: de informatiestrategieaanpak van Steenwinkel Kruithof Associates (SKA) READ: de informatiestrategieaanpak van (SKA) INLEIDING HET SPANNINGSVELD TUSSEN KORTETERMIJNVERWACHTINGEN EN LANGETERMIJNBEHOEFTEN In veel bedrijven volgen businessgerelateerde veranderingen elkaar snel

Nadere informatie

egovernment projecten evalueren op lokaal niveau

egovernment projecten evalueren op lokaal niveau egovernment projecten evalueren op lokaal niveau De I-scan: E-government met en voor uw org@nisatie Sabine Rotthier (Hogeschool Gent) Sabine.rotthier@hogent.be in samenwerking met Uitspraken uit de praktijk

Nadere informatie

Samenwerking met ketenpartners bij de Landelijke Voorziening WOZ

Samenwerking met ketenpartners bij de Landelijke Voorziening WOZ Samenwerking met ketenpartners bij de Landelijke Voorziening WOZ Anja Smorenburg Johan ten Dolle Peter ter Telgte Vrienden van de Basisregistraties d.d. 7-11-2013 Agenda 1. Project LV WOZ 2. Stelselvoorzieningen

Nadere informatie

Werkatelier Informatiebeleid 2016-2020 Komen tot een actueel, gedragen en verbonden informatievoorziening

Werkatelier Informatiebeleid 2016-2020 Komen tot een actueel, gedragen en verbonden informatievoorziening Native Consulting heeft een 4-daagse praktische en interactieve workshop ontwikkeld over ICT-beleid in relatie tot de gemeentelijke strategie. U komt niet alleen om te luisteren naar nieuwe kennis en inzichten,

Nadere informatie

Rapport Concept Nota Vervoer Gevaarlijke Stoffen

Rapport Concept Nota Vervoer Gevaarlijke Stoffen Rapport Concept Nota Vervoer Gevaarlijke Stoffen Datum behandeling OVW i : 1 juni 2005 Kenmerk: OVW-2005-484 Aanleiding Het ministerie heeft het Overlegorgaan Goederenvervoer (OGV) advies gevraagd over

Nadere informatie

BGT-keten in opbouw. Marcel Reuvers Ernst Koperdraat

BGT-keten in opbouw. Marcel Reuvers Ernst Koperdraat BGT-keten in opbouw Marcel Reuvers Ernst Koperdraat 16 september 2013 Agenda Vertikale keten 1. Stapsgewijs naar een volledig werkende keten 2. De plateauplanning 2013-2016 3. Het komende jaar 4. Wat betekent

Nadere informatie

Van Samenhang naar Verbinding

Van Samenhang naar Verbinding Van Samenhang naar Verbinding Sogeti Page 2 VAN SAMENHANG NAAR VERBINDING Keuzes, keuzes, keuzes. Wie wordt niet horendol van alle technologische ontwikkelingen. Degene die het hoofd koel houdt is de winnaar.

Nadere informatie