Culturele Coalitie Digitale Duurzaamheid werkplan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Culturele Coalitie Digitale Duurzaamheid werkplan 2013-2018"

Transcriptie

1 Culturele Coalitie Digitale Duurzaamheid werkplan

2 Inhoudsopgave Voorwoord p.3 Begripsbepaling p.4 Hoofdstuk 1. Digitale Duurzaamheid inleiding p.5 Hoofdstuk 2. Digitale Duurzaamheid Visie p.7 Hoofdstuk 3. Het veld en de huidige stand van zaken p Culturele Instellingen en digitale duurzaamheid p Duurzaamheid van objecten en systemen p Digitale duurzaamheid, collectiebeleid en selectie p Conclusie p.11 Hoofdstuk 4. Erfgoedinstellingen repository, infrastructuur en auteursrechten p Cultuurspecifieke problematiek duurzaam beheer p Digital born art p Duurzame digitale depots en erfgoed p Infrastructuur gedeeld of individueel? p Een schaalbare infrastructuur p Duurzaamheid en regie p Publiek Private Samenwerking p Auteursrechten p Digitale duurzaamheid: kosten p Conclusie p.18 Hoofdstuk 5. Werkprogramma CCDD p. 20 Hoofdstuk 6. Financieel Kader p. 29 Samenvatting p. 30 Bijlagen p. 32 2

3 Voorwoord De Culturele Coalitie Digitale Duurzaamheid 1 gaf de opdracht tot het opstellen van een werkagenda als vervolg op de strategische agenda Voor de eeuwigheid samenwerking is het bestel model. De publicatie waarmee de urgentie van de duurzaamheid van de digitale informatie voor de culturele sector aan de orde werd gesteld. De problematiek is onverminderd actueel en urgent zoals uit het onderzoek en de gesprekken met vertegenwoordigers uit het veld blijkt. Een woord van dank is hier op zijn plaats voor de ruimhartige medewerking die de geïnterviewden verleenden aan het onderzoek en de ondersteuning door Digitaal Erfgoed Nederland en Eye. 1 De Culturele Coalitie Digitale Duurzaamheid is een netwerk van kennisinstellingen die zich op vrijwillige basis ten bate van de culturele sector inzetten voor de kennisontwikkeling over en het behoud en beheer van het digitaal cultureel erfgoed. 3

4 Begripsbepaling Voorafgaand aan de notitie is het nodig om eerst van aantal begrippen zoals die in deze notitie gebruikt worden de definitie te geven. Definitie van de sector Cultuur en Erfgoed De culturele coalitie digitale duurzaamheid richt zich op cultuur- en erfgoedinstellingen die expliciet de actieve presentatie van erfgoed en cultuur als hoofddoelstelling hebben naast behoud, beheer en toegankelijkheid van de aan hen toevertrouwde collecties. Het gebruik van het begrip cultuur en culturele instelling in deze notitie heeft steeds betrekking op cultuur en erfgoed. Definitie van het begrip Digitale Duurzaamheid en duurzame toegang Duurzaamheid gaat over het op termijn beheren, behouden en beschikbaar stellen van digitale en gedigitaliseerde informatie. In deze notitie komt ook veelvuldig het begrip duurzame toegang voor. Daar waar dit begrip gebruikt wordt gaat het steeds om het op termijn digitaal duurzaam beschikbaar stellen van digitale informatie. Definitie Digitaal Erfgoed In deze notitie wordt steeds in algemene zin gesproken over digitaal erfgoed als digitale informatie. Daar waar het nodig is om expliciet onderscheid te maken tussen digital born en gedigitaliseerde informatie wordt dat aangegeven. 4

5 1. Digitale Duurzaamheid - Inleiding De Culturele Coalitie Digitale Duurzaamheid (CCDD) is een kennisnetwerk waarin cultureel erfgoedinstellingen met elkaar aan de slag gaan om (informatie over) digitale objecten op de lange termijn beschikbaar te houden. De CCDD werkt nauw samen met de Archief Coalitie Digitale Duurzaamheid en met de sectoroverschrijdende coalitie op het gebied van digitale duurzaamheid: de Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid (NCDD). De activiteiten van deze coalities moeten bewerkstelligen dat Nederland over vijf jaar beschikt over een stabiele organisatorische en technische infrastructuur voor digitale informatie. Gezamenlijk zetten zij zich in om bewaarstrategieën voor digitale data in het publieke domein uit te werken. 2 De NCDD formuleerde in 2010 vier samenwerkingsgebieden: digitale collectievorming, gecertificeerde gezamenlijke diensten(infrastructuur), kostenbeheersing en kennisdeling. Juni 2012 presenteerde de Culturele Coalitie Digitale Duurzaamheid de strategische agenda digitale duurzaamheid. In Voor de eeuwigheid samenwerking is het beste model 3 adresseerde men het maatschappelijk belang van duurzaam beschikbare informatie voor het culturele domein. Niet alleen voor onze identiteitsvorming en wetenschappelijk onderzoek, maar ook voor het onderwijs, de creatieve industrie en het verduurzamen van investeringen in digitalisering. In de strategische agenda zette men vooral in op bewustwording van het belang van digitale duurzaamheid bij instellingen en overheden. Verder stelde men voor deze zelfde periode in samenwerking met de NCDD drie centrale onderzoeksthema s voor: 1. schaalbaarheid van archivering 4 2. (beheersing van) kosten van digitale duurzaamheid 5 3. het definiëren van de verschillende rollen en verantwoordelijkheden in het digitaal domein. 6 De komende vijf jaar wil de CCDD digitale duurzaamheid actief blijven agenderen. Daarom heeft men zich de volgende vraag gesteld: Welke centrale oplossingen heeft de culturele sector de komende 5 jaar (en daarna) nodig (zowel op het gebied van onderzoek als op het gebied van operationele voorzieningen) en welke kosten zijn daarmee gemoeid? Het voorliggende programma beantwoordt deze vraag door een aantal actiepunten, onderzoeksthema s en pilotprojecten voor te stellen. Om tot dit programma te 2 Overgenomen van de website van Digitaal Erfgoed Nederland. Zie: 3 Voor de eeuwigheid? Samenwerking is het beste model, Culturele Coalitie Digitale Duurzaamheid, in termen van de NCDD geïnterpreteerd als het opschalen van archiefsystemen en het opvangen van de snelle groei van digitale collecties. De samenwerkingsgebieden die men daarbij ziet zijn vooral infrastructuur en collectievorming. Binnen de CCDD heeft het begrip schaalbaarheid een andere betekenis. Schaalbaar betekent in het cultureel domein passende bij de omvang van de instelling. Ook collectievorming betekent in NCDD context iets anders dan bij de CCDD. Bij de CCDD hangt digitale collectievorming altijd direct samen met de door de instelling beheerde fysieke collecties. 5 Het kostenmodel voor de CCDD hangt vooral samen met de diversiteit van de te bewaren digitale informatie en de workflow die minder gericht is op het beheren van een digitale verzameling (de core business van NCDD instellingen) en meer op beschikbaarstellen in de zin van presenteren en educatie. 6 Binnen de CCDD speelt vooral het probleem van bewustwording, aandacht van het MT en de veranderde rol van de instelling door de vlucht die internet genomen heeft. 5

6 komen is de actualiteit van de strategische agenda getoetst aan de hand van literatuuronderzoek 7 en ongeveer twintig interviews. 8 Het eerste deel van het rapport is een verslag van de bevindingen op basis van de gesprekken en de literatuur. het tweede deel van het rapport is het werkprogramma opgenomen dat samengesteld is op basis van de (deel)conclusies van deel één. Het onderzoek leidt tot een nadere uitwerking van de strategische agenda Digitale dienstverlening is van strategische waarde geworden voor culturele instellingen. Daarom ligt in het werk- en onderzoeksprogramma voor de komende vijf jaar de nadruk op de digitale duurzame inrichting van werkprocessen van de instelling en in aansluiting daarop de in te richten infrastructuur voor digitale duurzaamheid. Daarnaast wordt aandacht besteed aan business- en kostenmodellen voor digitale duurzaamheid en het faciliteren van de gebruiker. 9 7 Zoals aangegeven door de CCDD 8 De basis voor deze rapportage is de CCDD input voor de NCCD 2012 (van Nispen). Informatie over specifieke duurzaamheidsproblematiek is destijds al opgenomen. Deze rapportage biedt slechts inzicht in ontwikkelingen. 9 De kanttekening die hierbij gemaakt moet worden is dat in de financiële verantwoordingsstructuur van veel instellingen geen specifieke cijfers over opgenomen zijn over het digitaal databeheer. 6

7 2. Digitale Duurzaamheid Visie We moeten het hergebruik en de toegang tot ons digitaal erfgoed voor de lange termijn kunnen borgen, vooral om wat we er mee kunnen doen. Wat willen we bereiken? Digitale Duurzaamheid en Culturele instellingen Digitale duurzaamheid is essentieel voor het toekomstig rendement van culturele instellingen. 10 ICT heeft de manier waarop we onze bedrijfsvoering vormgeven in essentie veranderd. Op managementniveau vraagt de aanpak van digitale duurzaamheid om strategische keuzes, integraal informatiebeleid en nieuwe businessmodellen. In de dagelijkse praktijk vraagt het om bewustzijn, specialistische kennis en investeringen in innovatieve ICT- en organisatieprocessen. Daarom zal digitale duurzaamheid onderdeel moeten worden van de integrale bedrijfsvoering van culturele instellingen. 11 De Blue Ribbon Task Force adresseerde het in 2010 heel helder: [ ] digital preservation [ ] is about building an economic activity firmly rooted in a compelling value proposition, clear incentives to act, and well- defined preservation roles and responsibilities'. 12 Culturele instellingen en publiek Instellingen bewegen zich in toenemende mate tussen fysieke en virtuele werkelijkheid in. Ze staan voor de uitdaging om de positie midden in dit nieuwe tussen vorm te geven. Dat zien we bijvoorbeeld terug in crowdsourcing projecten, apps voor tentoonstellingen of online digitale werkplaatsen. De (linked) open data ontwikkeling plaatst onze digitale objecten direct in de dynamisch context van het web. Het publiek maakt ondertussen dankbaar gebruik van de interactieve mogelijkheden die ICT biedt. Op internet komen we onze bezoeker bijvoorbeeld tegen als kenner, kunstenaar, wetenschapper, criticus, tentoonstellingsmaker of verzamelaar. Maar vooral als een actieve deelnemer, die altijd en overal over actuele informatie wil kunnen beschikken. Het is deze hyperconnectiviteit die we als verantwoordelijke erfgoedinstelling willen en moeten faciliteren. 10 Zie ook de relatie met de Creatieve Industrie: Click.nl (innovatie- agenda), en relatie met wetenschap, zoals bijvoorbeeld Karel van Mander Instituut. 11 In het kader van de archiefwet moet digitale duurzaamheid onderdeel uitmaken van de bedrijfsvoering binnen alle overheidsorganisaties. Dat betekent dat zij: budget en aandacht moeten vrijmaken, beleid, regels en procedures moeten formuleren en uitvoeren, (technische) hulpmiddelen moeten aanschaffen en implementerenmedewerkers moeten opleiden en instrueren. Zie: archiefvorming/- digitaal- archiefmateriaal/digitale- documenten- zijn- ander 12 7

8 3. Het veld en de huidige stand van zaken Voor de stand van zaken in het digitaal cultureel domein zijn de kengetallen die verzameld worden door het Enumerate project 13 van grote waarde. Niet alleen omdat we daarmee inzicht krijgen in de omvangrijke mate waarin het digitaal erfgoed inmiddels beschikbaar is 14. Maar vooral ook omdat het onderzoek laat zien dat ondanks deze ontwikkeling instellingen in veel gevallen geen informatiebeleid en duurzaamheidsstrategie geformuleerd hebben. Dat betekent dat een visie op het digitaal duurzaam functioneren van de organisatie ontbreekt. 15 De ontwikkeling van duurzaam ingerichte beheeromgevingen voor digitale informatie, in de vorm van repositories of depots, is in vergelijking met andere sectoren, zoals die van de bibliotheken en archieven, dan ook achtergebleven. Voor de informatievoorziening over de thematiek kan het veld terecht bij DEN. Digitaal Erfgoed Nederland biedt aan de hand van de digitale kwaliteitscyclus 16 uitgebreide informatie over beheer en behoud van digitale data. Waaronder een overzicht met instrumenten in DE BASIS en het Scoremodel digitale duurzaamheid. 17 Een groot aantal, met name Europese projecten, levert deliverables op waarin een deel van de duurzaamheidsproblematiek onderzocht wordt. 18 Als belangrijke speler op dit terrein is Nederland betrokken en vaak ook trekker van deze projecten. Musea ontwikkelen in een hoog tempo digitale toepassingen om de bezoeker te bedienen. Creatieve industrie en wetenschap vragen om betrouwbare informatiebronnen. Daarom is de tijd rijp om de inspanningen die voor het publiek geleverd worden te voorzien van een degelijke digitale infrastructuur ENUMERATE is een door de Europese Commissie gefinancierd project, geleid door het Britse Collections Trust. De hoofddoelstelling van ENUMERATE is het creëren van een betrouwbare basisvoorziening voor statistische gegevens over digitalisering, behoud van digitaal materiaal en online toegang tot cultureel erfgoed in Europa. (http://www.enumerate.eu/) 14 Onder digitaal erfgoed wordt hier zowel het gedigitaliseerde als het born digital erfgoed bedoeld. Zie: E- numerate 15 Toch werd in digitaliseren met beleid, subsidieregeling de verplichting opgelegd een informatieplan te formuleren voordat een ict- project kon worden uitgevoerd. Per 2013 zijn rijksmusea verplicht een informatiebeleidsplan als onderdeel van het collectiebeleidsplan te formuleren. 16 Uit de digitale kwaliteitscyclus die DEN opstelde volgens de methodiek van Deming (plan, do, check, act). 17 Daarmee kan de volwassenheid van de organisatie op het gebied van duurzaam digital bestandsbeheer getest worden. Het model werd ontwikkeld in samenwerking met het Vlaamse PACKED. Zie: 18 Voorbeelden zijn: DCA, Digital Cultural Heritage Roadmap for Preservation - Open Science Infrastructure for DCH in 2020, DC- NET(2009), CESSDA, DARIAH, Presto, PLANETS 19 In de sector archieven of bibliotheken wordt aan een gemeenschappelijke infrastructuur en centrale opslag gewerkt. De inbedding van het depot in de bestaande organisatie is een belangrijk onderdeel van het proces. 8

9 3.1 Culturele Instellingen en digitale duurzaamheid herstructurering van interne processen als springplank naar een digitaal duurzame toekomst. De werkprocessen van culturele instellingen zijn inmiddels van ICT doortrokken. De digitale ontwikkelingen betekenen dat naast de fysieke verzameling een digitale collectie is ontstaan met eigen verbanden, kennissystemen en beheer- en behoudvraagstukken. Wat oorspronkelijk beschouwd werd als een verzameling digitale reproducties van de fysieke collectie, heeft zich ontwikkeld tot een immateriële collectie die open is. 20 Deze ontwikkeling heeft gevolgen voor de organisatie van de kennis- en informatieketen van de instelling en roept direct het vraagstuk op van digitale duurzaamheid. Veel instellingen hebben een collectiemanagementsysteem en één of meerdere beeldbanken ingericht. 21 Aan duurzaam digitaal beheer van alle kennis en informatie in de organisatie is men tot nu toe niet toegekomen. Ook de aanzet hiertoe, door het inrichten van een systeem waarmee informatie en documenten afkomstig van verschillende werkprocessen gezamenlijk beheerd kunnen worden, heeft niet plaatsgevonden. 22 Omdat de kennis- en informatieketen van de organisatie grondig veranderd is 23, zijn het informatiebeheer en de workflow binnen de organisatie niet meer of onvoldoende op elkaar aangesloten. Ogenschijnlijk eenvoudige handelingen als het verwerken van een beeldinformatieverzoek of intercollegiale kennisuitwisseling kunnen daardoor tijdrovende processen zijn. In sommige gevallen is er zelfs sprake van de omgekeerde wereld als er voor het duurzaam behoud van objecten of informatie afdrukken worden gemaakt als archiefkopie. 24 ICT grijpt, zoals uit de voorbeelden blijkt, in op alle werkprocessen van de organisatie. Het vraagstuk dat opgelost moet worden gaat over het op lange termijn bewaren van de kennis én de collectie- informatie. De digitale beelden, metadata en de kennis moet geborgd worden in de context van de werkprocessen van de instellingen. Dat maakt het ontwikkelen van een integrale visie op de rol van ICT in de organisatie en daaruit voortvloeiend een integraal informatiebeleid dat op duurzaamheid stuurt noodzakelijk. Binnen het museale veld is SPECTRUM 25, de handleiding voor collectiemanagement, ontwikkeld. Een groot aantal musea volgt deze procedures voor het beheer en de documentatie van de collectie. Ook het museumregister verwijst naar deze handleiding. 26 Daarom is het instrument een goed middel om bij aan te haken als het gaat om het integreren van digitale duurzaamheid in de workflow van de organisatie Een gedachtegang die terug te vinden is bij Rushkoff oa. Present Shock: When Everything Happens Now (2013) Program or be Programmed: Ten Commands for a Digital Age(2010) 21 Het duurzaam beheer hiervan komt later aan de orde 22 Digital Asset Managementsystemen (DAMS) maken het mogelijk informatiebronnen van verschillende herkomst te beheren. Een collectie- informatiesysteem is gericht op collectiemanagement. 23 Zie voor een verdere toelichting hoofdstuk Dat het informatiesysteem deel uitmaakt van het primaire proces van de instelling is dus onvoldoende garantie voor een digitaal duurzame bedrijfsvoering. Het gaat erom de digitale duurzaamheidsfunctie in het primaire proces van instellingen te verankeren. 25 n. De handleiding voor collectiemanagement geeft 21 procedures voor beheer en documentatie van de collectie van een museum. Die procedures zijn internationaal als standaard afgesproken. De laatste rapportage van de erfgoedinspectie geeft aan dat de meeste instellingen die gebruik maken van een kwaliteitssysteem daarbij voor SPECTRUM kiezen (87% van de 36% die aangeeft een dergelijk systeem te gebruiken. Zie: 012.pdf 26 Gebruik ervan is overigens niet verplicht om opgenomen te worden in het museumregister. 27 Het Museumregister beveelt het gebruik van SPECTRUM aan, het is echter niet verplicht. 9

10 Figuur 1: een deel van de oplossing. Implementatie van de kwaliteitscyclus digitaal erfgoed in SPECTRUM Duurzaamheid van objecten en systemen een mer à boire aan bestanden Digitale zaalteksten, catalogi, digitale samenwerkingsprojecten en referentiecollecties, filmmateriaal bij tentoonstellingen, eigen tv- programma s, sociale media, crowdsourcingresultaten en digital born objecten 28, maar ook e- mailverkeer met kunstenaars en verzamelaars, zijn voorbeelden van objecten en informatiestromen die we moeten beheren en (deels) duurzaam toegankelijk moeten houden. 29 Voor collectie- informatie en digitale beelden doen we dat in een veelheid aan (backup)systemen, verspreid over verschillende servers. Andere digitale informatie leidt veelal een verweesd bestaan. Of verdwijnt in mappen die hooguit gearchiveerd worden. Veel instellingen geven aan de e- mailcorrespondentie van de afgelopen jaren niet bewaard te hebben. Er is dus over de hele breedte van de organisatie sprake van gevaar voor geheugenverlies. Zowel als het gaat om duurzame digitaal kennisbeheer als duurzaam toegankelijke digitale bestanden Digitale duurzaamheid, collectiebeleid en selectie niet de kwantiteit maar de kwaliteit geldt Natuurlijk hoeft niet alles bewaard te worden. Hoewel de omvang van de digitale collecties niet altijd even groot is, zou het toch voor de meeste instellingen eenvoudigweg ook te kostbaar worden om alle digitale informatie duurzaam op te slaan, zo geeft men aan. 30 We ontkomen dan ook niet aan de vraag welke collecties actueel 31 gehouden moeten worden omdat ze essentieel zijn voor het realiseren van de doelstelling van de instelling. 32 In veel gevallen ontbreekt in het collectiebeleidsplan echter de aandacht voor een digitaal duurzaam collectiebeleid 33. Wat ook niet helpt is het ontbreken van een waarderingssystematiek voor digitale collecties. Dat maakt het niet eenvoudig om de relevantie en waarde van de digitale verzameling voor de organisatie vast te stellen. Dat de 28 Digital born: objecten die uit de aard van het ontstaan al digitaal zijn. Er bestaat geen fysieke evenknie van het object, Vaak is er sprake van complexe relaties. 29 Dat leidt tot een grote diversiteit aan digitale bestanden die soms ook complex van samenstelling zijn. 30 Zie rekenmodel Digitale Duurzaamheid Koninklijke Bibliotheek. Belangrijk is te beseffen dat dit model het duurzaam beheer van het digitaal object als uitgangspunt hanteert. 31 Actueel houden is de essentie van de digitale duurzaamheid, daarin spelen migratie en emulatievraagstukken een rol 32 Bijvoorbeeld: Geheugen van Nederland, samenwerkingsprojecten, tentoonstellingsarchieven, digitale referentiecollecties, user generated content 33 uit online beschikbare collectiebeleidsplannen blijkt dat de aandacht voor digitale content wisselend is. Niet verrassend is er vaak sprake van een sterke samenhang met online aanwezigheid en digitaliseringsgraad. 10

11 kwaliteit van de contextuele informatie en maatschappelijke waardering daarbij een rol speelt staat wel vast. 34 Een bijzonder aspect van digitale duurzaamheid wordt door sommige instellingen gezien in de lage digitaliseringsgraad van de collectie. Om de maatschappelijke waarde 35 ook in het digitaal domein waar te kunnen maken moet een representatief deel van de collectie kwalitatief hoogwaardig en digitaal duurzaam beschikbaar zijn. 3.2 Conclusie Culturele instellingen zien vooralsnog vooral op het vlak van publieksbereik kansen voor het vergroten van het maatschappelijk en economisch rendement van de organisatie. Daarom zal er een brug geslagen moeten worden tussen de publieksgerichte core- business van de instelling en de ICT van de organisatie. Dat kan door een organisatiebreed ICT- beleid te formuleren waar digitale duurzaamheid een essentieel onderdeel van is. Het uitgangspunt daarbij moet de duurzame digitale toekomst van de instelling zijn waarin de gebruiker een centrale rol speelt. Om daar een begin mee te maken zou een pilotproject met SPECTRUM uitgevoerd kunnen worden. 36 Onderdeel van het informatiebeleid moet een visie op het duurzaam beheer van de grote diversiteit aan digitale bestanden zijn en een digitaal collectiebeleid. Sectorbreed zou aan een waarderingskader voor digitale collecties gewerkt moeten worden. In sommige gevallen komt digitale duurzaamheid pas aan de orde als er sprake is van voldoende digitale massa. 34 DEN ontwikkelde een overzichtelijk model in verband met licenties voor het beschikbaarstellen van digitale kennis. Dit model geeft ook in een notendop weer met welke soorten metadata en contextuele informatie we te maken hebben. Zie voor een waarderingskader ook het onlangs door de RCE gepubliceerde kader voor de waardering van fysieke collecties. 35 Zie voor interpretatie begrip maatschappelijke waarde de publicatie van de NMV over dit onderwerp: Meer dan waard: de maatschappelijke betekenis van musea. 36 CollectionsTrust heeft in het voorjaar van 2013 een verkennend onderzoek gedaan naar DIgital Asset Management Systems in relatie tot Spectrum: OpenCulture 2013, werd hier al aandacht aan besteed: Spectrum DAM.http://www.collectionslink.org.uk/spectrum- resources/1688- spectrum- digital- asset- management. Dit onderzoek werd gepresenteerd tijdens Openculture Illustratief voor de actualiteit van het thema is ook de mail op de MCN listerver van Perian Sully: So how do you all manage this stuff? Images, audio, video, and documents are easy, but everything else seems a lot harder. Is there software out there that allows you to keep track of all of it? Does it just get linked into a project management software, with the hope we'll be able to open it in 5 years? I know we can link them into our DAMS, and maybe that's the best solution, but I'm wondering if there are other dedicated types of software that can help us manage these many different filetypes, and maybe allow us to link in emulators. 11

12 4. Erfgoedinstellingen repository, infrastructuur en auteursrechten - Wat zit er onder de motorkap en welke keuzes maken we. Digitale duurzaamheid en de culturele sector heeft betrekking op de hele informatiehuishouding van de organisatie en alle informatie waarmee men te maken heeft vanuit projecten die in samenwerking met anderen gerealiseerd zijn. 4.1 Cultuurspecifieke problematiek duurzaam beheer Uit de interviews blijkt dat instellingen vooral up to date informatie over standaarden en checklists voor digitale kwaliteitszorg belangrijk vinden. Een enkeling geeft aan complexe digitale objecten te beheren en daarom bijvoorbeeld behoefte te hebben aan een visie op het vraagstuk van emulatie of migratie. 37 Hoe automatisch informatie te beheren waarbij de dynamische context van internet betrokken kan worden is meestal nog niet aan de orde. En de inrichting van een digitaal depot dat aan duurzaamheidseisen voldoet ook niet. Kijken we naar het Scoremodel Digitale Duurzaamheid van Digitaal Erfgoed Nederland en het Vlaamse PACKED, dan betekent dit dat de meeste instellingen in de fase van bewustwording verkeren. In een aantal organisaties, zo blijkt uit de interviews, wordt gewerkt aan het synchroniseren van systemen en het uitfaseren van oude systemen. In sommige gevallen is een digitale productiestraat ingericht om gestructureerd meer grootschalige digitaliseringsprojecten aan te kunnen pakken. Daarbij streeft men er naar zowel technisch als organisatorisch een permanente infrastructuur in te richten. De digitale masters, de hoogwaardige originelen, worden meestal bij daartoe toegeruste publieke of private partijen in beheer gegeven. Een grote uitdaging zien culturele instellingen op het gebied van het duurzaam beheer van metadata. Naast de onmisbare technische en juridische informatie is daarin inhoudelijke informatie zowel van interne als externe partijen opgenomen. Met name dat laatste stelt, vanwege de noodzaak tot consistentie in het beheren ervan en het kunnen leggen van een dynamische relatie, hoge eisen aan de beheeromgeving. Daarom staat duurzaam metadatabeheer en een goede relatie daarvan met de workflow van de organisatie hoog op de lijst van prioritaire acties. Het belang van linked open data om innovatieve toepassingen te ontwikkelen en het gebruik van digitaal erfgoed te stimuleren wordt door meerdere instellingen gezien. 38 Op sommige plaatsen worden duurzame verwijzingen naar de digitale bronnen geïmplementeerd door een Persistent Identifier (PID) toe te kennen. De duurzaamheid bestaat daarin dat er organisaties zijn die deze unieke nummers in een register beheren. 39 Een dergelijk verwijzing is nodig om ervoor te zorgen dat de bronnen duurzaam vindbaar blijven in de dynamische webomgeving. Technisch is dit het begin van het onderhouden van 37 Migratie wordt over het algemeen als een kostbare weg gezien. De opties die dan overblijven zijn selecteren of opnieuw digitaliseren. Ofschoon dat laatste natuurlijk tot een bewust (tijdelijk) geheugenverlies leidt. 38 Daarmee wordt ook aangesloten bij het stimulerend beleid dat op dit vlak door de rijksoverheid gevoerd wordt, mede onder invloed van het Europees beleid en de visie op de beschikbaarheid van informatie die met publieke middelen vervaardigd is en daarom vrij toegankelijk en betrouwbaar moet zijn. 39 Een voorbeeld van een dergelijk register waarin duurzame verwijzingsrelaties worden opgenomen is DOI (digital object identifier) Het Rijksmuseum implementeerde PI (of PID) in december 2012: In navolging van andere erfgoedinstellingen hebben wij gekozen voor Handle als PI systeem. Het IISG en CatchPlus hadden dit systeem al geselecteerd en wij hebben besloten niet zelf opnieuw een selectietraject uit te voeren. Op heeft het Rijksmuseum de instellingscode verworven.http://collectieinforma.wordpress.com/persistent- identifiers/). Handle: 12

13 een duurzame relatie tussen het digitale object dat door een organisatie beheerd wordt en de online omgeving. De diversiteit aan digitale bestandsformaten doet instellingen beseffen dat er goede afspraken gemaakt moeten worden over de manier waarop informatie (ook door kunstenaars en verzamelaars) aangeleverd wordt. Omdat het proces van opname van het materiaal (in duurzaamheidsterminologie ingest ) anders onbeheersbaar wordt. Daarbij gaat het niet zozeer om de hoeveelheid data als wel om de zorg voor de kwaliteit van het beheer. Er is dus duidelijk sprake van verschillende snelheden in het culturele veld. Dat hangt ook vaak samen met de omvang van de digitale collectie en de grootte van de instelling. 4.2 Digital born art Digital born art kent door de aard van het ontstaan een eigen duurzaamheidsproblematiek die men zo vroeg mogelijk in het proces zou willen kunnen adresseren, bij voorkeur op het moment van productie en presentatie. Daar komen ingewikkelde problemen bij kijken in verband met versiebeheer, complex samengestelde bestanden, software en ook hardware afhankelijkheid. De conservering, archivering en documentatie van deze time based art, vraagt om nader onderzoek. Met name als het gaat om het interactief gedistribueerd beheren van mediakunst en gezamenlijk collectiebeheer. Daarbij kan aangesloten worden bij lopend onderzoek. 40 Dynamische contentverrijking en duurzaam beheer dynamische relatie Figuur2: culturele instellingen moeten vorm geven aan de duurzame digitale workflow en daarbij rekening houden met dynamische context van het web. Contextuele verrijking vindt niet alleen buiten de instelling plaats. De kennis en informatie vloeit ook weer terug naar de organisatie. Deze informatie moet in de context van de collectie duurzaam bewaard kunnen worden. Digitaal duurzame masters voorzien van metadata moeten actueel blijven. In deze afbeelding is het OAIS model als meest gebruikte model voor het aanpakken van de digitale duurzaamheidsproblematiek als basis genomen. De verschillende aspecten worden hierin helder benoemd. Andere modellen zijn echter ook denkbaar. 4.3 Duurzame digitale depots en erfgoed Aan welke eisen een trusted digital repository moet voldoen voor het beheer en de uitwisseling van cultureel erfgoed is nog niet uitgekristalliseerd. Naast het hier genoemde 40 Zie ook: Preserving and exhibiting media art. En het UvA project: interactives/archiving- interactives.html 13

14 OAIS model zijn ook andere modellen denkbaar. In het archiefdomein kwam men uit op een eigen toetsingkader voor de beheeromgeving in de vorm van ED3. 41 Het Europese DCH- rp (Digital Cultural Heritage Roadmap for Preservation) project richt zich op het in kaart brengen van software en functionaliteit en niet op een integrale oplossing voor duurzaam digitaal beheer. 42 In het audiovisueel domein werken Eye en Beeld en Geluid samen aan een trusted digital repository. Daarbij worden kwaliteitseisen en normeringen vastgelegd zodat ook anderen van de resultaten gebruik kunnen maken. Het uitgangspunt voor de inrichting van het repository is OAIS. Dit Open Archival Information System geldt als de standaard voor het inrichten van een digitaal depot. 43 Het systeem is ontwikkeld om grootschalige digitale opslag en beheersituaties gestructureerd vorm te kunnen geven. De omvang van de digitale duurzaamheidsproblematiek bij culturele instellingen wordt in het algemeen echter niet zozeer gekenmerkt door de grote hoeveelheid data,maar de diversiteit aan data. De vraag is of andere, minder bewerkelijke, standaarden voor het inrichten van een repository ook kunnen voldoen in het erfgoeddomein Infrastructuur gedeeld of individueel? Samenwerking is het beste model. - de vraag beantwoorden voor hij gesteld wordt? Voortbouwen op resultaten Het beleid van de overheid en de inspanningen van de instellingen richtten zich de afgelopen tien jaar vooral op publieksgerichte digitalisering. Zodat het publiek ook online kennis kon maken met kunst en cultuur. 45 Sinds 2004 wordt gewerkt aan een nationale infrastructuur die gebaseerd is op een samenhangend systeem waarbij drie lagen onderscheiden worden: gebruikslaag, referentielaag en datalaag. 46 Het voorlopige eindpunt van al deze inspanningen wordt gevormd door Europeana, DimCon en Digitalecollectie.nl die als dark- aggregator functioneert. 47 En natuurlijk door de vele projecten die bijvoorbeeld in het kader van Digitaliseren met Beleid gerealiseerd werden. Hoe de digitaal duurzame achterkant van deze projecten eruit ziet is tot nu in de meeste gevallen noch beleidsmatig, noch op instellingsniveau aan de orde geweest. 48 Digitale duurzaamheid richt zich in eerste instantie op de datalaag. Daar bevindt zich immers het digitaal cultureel erfgoed dat we willen borgen. Een bestendig duurzaam digitaal bestel zal daarom van onderaf opgebouwd moeten worden. 41 ED3(eisen duurzaam digitaal depot). Dit kader is gebaseerd op TRAC zie: In 2012 opgevolgd door de ISO rp.eu/ 43 OAIS is een standaard voor het ontwikkelen van een administratieve beheeromgeving. Waarbij het hele proces van ingest tot toegang verlenen aan gebruikers beschreven wordt. 44 De CCDD gaf in de strategische agenda al aan dat Enno Meijers het volwassenheidsmodel voor duurzame toegang tot digitale informatie van Charles Dollar aanpaste om het geschikt te maken als instrument voor kleine en middelgrote instellingen. 45 Beleidsmatig speerpunt was de inrichting van een infrastructuur die instellings- en sectoroverstijgend toegang tot cultuur kon bieden. Uitgaand van het feit dat online grenzen tussen instellingen vervagen of zelfs verdwijnen en de gebruiker gebaat was bij een samenhangend informatie- aanbod. 46 De eerste stappen naar een nationale infrastructuur gebaseerd op gedistribueerde datasets en een tussenlaag om betekenisvol informatie uit te kunnen wisselen werden in 2004 gezet. Zie: jannekevankersen phpapp01/95/slide jpg? Met het beeindingen van de subsidie aan de Cultuurwijzer werd de ontwikkeling van deze infrastructuur tijdelijk stopgezet. In het project Nederlands Erfgoed Digitaal werd van eenzelfde structuur uitgegaan. Deze structuur vormt nu het uitgangspunt voor de verdere ontwikkeling van de nationale infrastructuur. 47 Een dark aggregator heeft geen publieke toegang om de data te raadplegen, maar bestaat slechts om data door te geven aan andere gebruikers. 48 De standaarden en metadata die gebruikt worden in het kader van de publieksgerichte digitaliseringsprojecten zijn veelal gericht op het realiseren van een geïntegreerde of in ieder geval gestandaardiseerde toegang. 14

15 De vraag is nu hoe we digitale duurzaamheid op een efficiënte wijze kunnen organiseren en tegelijkertijd het hergebruik van de bronnen kunnen ondersteunen. Het gegeven dat culturele instellingen niet alleen toegang tot dat erfgoed bieden, maar ook zelf gebruiker zijn, is daarbij belangrijk (zie hierboven figuur 2). Ten eerste zullen we de duurzame opslag voor alle verschillende bestanden van de organisatie moeten organiseren. Daarbij moeten we rekening houden met de workflow van de organisatie, de sterke nadruk op dienstverlening en de veeleisende gebruiker. 49 Tot op heden ontbreekt echter een systeem dat het managen van het proces vanaf het ontstaan of binnenkomen van informatie tot het hergebruik ervan integraal mogelijk maakt. Voorlopig zal er dus gewerkt moeten worden met verschillende instrumenten voor verschillende onderdelen van dit proces. Nader onderzoek om deze instrumenten beter samen te laten werken en op elkaar af te stemmen is nodig. 50 Ten tweede zullen we ons af moeten vragen wat het meest kosteneffectieve model is om duurzame toegang EN beheer te organiseren. Ervaringen uit het verleden hebben immers geleerd dat het ontbreken van een goed businessmodel in de weg staat aan een duurzame digitale toekomst. 51 In dat verband benadrukte de CCDD in de strategische agenda van 2012 al het belang van samenwerking. Daarvoor zijn een aantal deelgebieden aan te wijzen: kennisdeling, kostenmodellen/businessmodellen, infrastructuur (gedeeld of individueel) en collectievorming (waarderingssystematiek ontwikkelen, afstemming digital born art collecties). 4.5 Een schaalbare infrastructuur Er zijn verschillende modellen denkbaar om tot een infrastructuur voor digitale duurzaamheid te komen. Dat kan gaan van gedeelde depots voor culturele instellingen die tot eenzelfde domein behoren 52, tot het ontwikkelen en aanbieden van normen en richtlijnen zodat instellingen individueel het duurzaamheidsprobleem aan kunnen pakken of het aanwijzen van een aantal voor duurzaam beheer verantwoordelijke partijen (HUBS). De centrale vraag is hoe een kosteneffectieve en voor organisaties efficiënte infrastructuur ingericht kan worden. Daarbij komt bijvoorbeeld data- integriteit, de betrouwbaarheid van de relatie van het depot met het werkproces van de instelling en de mogelijkheid tot toegang en hergebruik van gegevens aan bod. En hoe de te kiezen oplossing aansluit op het beleid van de overheid dat erop gericht is sectoroverstijgende en sectorspecifieke shared services in te richten In dat verband zijn de ervaringen die het Anne Frankhuis op dit moment opdoet interessant voor andere organisaties. In DCH- RP: Digital Cultural Heritage Roadmap for Preservation - Open Science Infrastructure for DCH in 2020 wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn van gezamenlijke erfgoedbrede opslag in de context van gezamenlijke erfgoedbrede toegang. Een digitaal duurzaam depot moet verschillende groepen gebruikers kunnen bedienen. Daarom moet van te voren nagedacht worden over het formaat waarin bestanden uitgeleverd kunnen worden. Daarvoor kunnen we leren van het verleden door de resultaten van publieksgerichte digitaliseringsprojecten te bestuderen. 50 Dat gaat verder dan het inrichten van een Digital Asset Management Systeem. 51 In het project Beelden voor de Toekomst werd geen rekening gehouden met toekomstige exploitatie, duurzaam beheer van projectresultaten uit samenwerkingsprojecten is geen issue geweest, investeringen in gemeenschappelijke instrumenten voor toegang en ontsluiting zijn verloren gegaan. 52 Al dan niet via een cloud- constructie gerealiseerd 53 In dat verband zou ook het model waarbij de RCE als centrale hostende instelling fungeert bekeken kunnen worden 15

16 Ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Brabantcloud, lijken in ieder geval voor sommige instellingen zowel vanuit kennisperspectief als beheersbaarheid en kosteneffectiviteit interessant te zijn. In deze provinciale portal wordt instellingen de gelegenheid geboden hun data in een gemeenschappelijke cloud te laten beheren. 54 De schaalbaarheid van de cloudoplossing (waarbij de opslagruimte immers naar believen virtueel uitgebreid kan worden) lijkt aantrekkelijk. Zeker in combinatie met het aanbieden van Software diensten als Service (Saas) of PaaS en Iaas, 55 die het voor instellingen mogelijk maken een eigen samenwerkingsomgeving in te richten. Wat de mogelijkheden van een dergelijke schaalvergroting zijn en hoe kostenefficiënt deze keuze is moet de komende jaren onderzocht worden. Op andere plaatsen worden provinciale depots (als aanvulling op landelijke HUBS) ingericht om een schaalbare oplossing voor duurzaam toegang tot digitaal cultureel erfgoed te kunnen bieden. 56 Voor organisaties die binnen eenzelfde kennisdomein werken kan een benadering vanuit de workflow, waarbij de informatieketen centraal staat, interessant zijn. 57 Uiteindelijk gaat het om de beste oplossing, gegeven de omvang van de instelling, digitaliseringsgraad, data- integriteit en financieel kader Duurzaamheid en regie De regie over infrastructurele voorzieningen voor de duurzame opslag en ontsluiting moet vooral bij de instellingen zelf liggen zo blijkt uit de interviews. De aanloop naar de ontwikkeling en implementatie van duurzame infrastructurele voorzieningen zou echter wel een gezamelijke zorg moeten zijn. Voor de overheid ziet men een rol bij het vaststellen van door het veld ontwikkelde richtlijnen, kaders en kwaliteitsnormen, met name als het gaat om publiek private samenwerkingsconstructies. Daarbij is het aan te raden aan te sluiten bij bestaande normen en standaarden. Standaard Service Level Agreements (SLA s) 59, of in ieder geval voorbeelden daarvan, zouden instellingen kunnen helpen bij het maken van afspraken met (commerciële) dienstenleveranciers. 4.7 Publiek Private Samenwerking Digitale duurzaamheid is niet alleen een zaak van de juiste kennis, maar ook van voldoende financiële middelen. Daarom heeft de sector ook grote behoefte aan efficiënte businessmodellen waar ook de markt een rol in speelt. Samenwerking met commerciële partners 60 noodzaakt eens te meer tot het duidelijk formuleren aan welke standaardeisen voor duurzame digitale bewaring een depot voor culturele data moet voldoen en het 54 In dat verband is ook het Cloud for Europe project van belang dat op 4 juli 2013 gelanceerd werd. Men beoogt met dit project dat over een termijn van drie jaar loopt vertrouwen in cloud computing te creëren, innovatie op dat gebied mogelijk te maken en de publieke sector te overtuigen van het belang van deze oplossing voor duurzame opslag. Ook het Rijk ging inmiddels over op de gesloten rijkscloud met als doel tot betere gegevens uitwisseling en gestandaardiseerd applicatiegebruik te komen. Het is nog niet duidelijk hoe het met de veiligheid van informatie in de cloud gesteld is. 55 Platform- as- a- Service (PaaS), Infrastructure- as- a- Service (IaaS) 56 Zie inrichting provinciale portals van bijvoorbeeld Friesland of Gelderland 57 zie hiervoor het digtialiseringstraject dat Naturalis inzette 58 Feit is wel dat het voor financierende partijen veelal niet aantrekkelijk is om te investeren in een infrastructuur waarvan de resultaten niet direct zichtbaar zijn door de aanwezigheid van een voorkant. 59 In een Service Level Agreement worden de afspraken vastgelegd die betrekking hebben op de duurzame opslag en het management van de digitale informatie. Zoals bijvoorbeeld afspraken over beveiliging van de fysieke en virtuele infrastructuur, de overdracht en de toegang tot informatie. Ook backup wijze, duurzaam opslagformat en te bewaren metadata worden beschreven en de wijze waarop de kwaliteitscontrole op de duurzaamheid van de data wordt uitgevoerd. Verder het te leveren serviceniveau, licentie- afspraken en het format waarin materiaal uitgeleverd wordt. 60 Het Rijk besteedde de inrichting van het datacentrum uit aan Equinix, een private partij. 16

17 ontwikkelen van een exitstrategie. Daar ziet de sector ook een rol voor de overheid. Het gaat immers nog steeds om erfgoed waar een publiek belang aan verbonden is. 61 Er liggen kansen om in samenwerking met commerciële partijen, eventueel volgens het traject van preconcurrentiële aanbesteding (uitleggen), innovatieve modellen voor duurzaam organisatiebreed informatiebeheer te ontwikkelen. Fig 3: digitaal duurzaam informatiebeheer in de dynamische context van de werkprocessen van de instelling en het internet al dan niet in combinatie met beheer in de cloud voorkomt dat een duurzaam depot een datakerkhof wordt. 4.8 Auteursrechten De meeste instellingen geven aan auteursrechten een prioritair issue te vinden. De kennis over het onderwerp is groot. Dat zegt ook iets over de omvang van het probleem. Het is essentieel voor de digitale toekomst van instellingen om met oplossingen voor het auteursrecht, afdracht en wijze van rechtenclearing te komen met het oog op hergebruik van het digitaal erfgoed. 4.9 Digitale duurzaamheid: kosten Inzicht in de kostenstructuur voor digitale duurzaamheid is op dit moment niet goed mogelijk. De voortschrijdende techniek en de voortdurende dalende kosten voor opslag leiden ertoe dat geen betrouwbaar beeld te schetsen is. Daarvoor is meer onderzoek nodig. In ieder geval moeten bij het bieden van inzicht in deze kosten de toekomstige exploitatielasten meegerekend worden 62. Maar bijvoorbeeld ook de kosten die gemaakt moeten worden voor eventuele rechtenclearing. Om digitale duurzaamheid op termijn betaalbaar te houden moeten keuzes gemaakt worden. Dat hoeft niet alleen te gaan om welke informatie je bewaart. Het kan ook gaan om de manier waarop je informatie bewaart. Soms zullen instellingen een niet- optimale standaard kiezen om de problematiek in kostentermen beheersbaar te houden. Dan is het van belang om zicht te houden op de ontwikkeling van standaarden die wellicht op een later moment een betere duurzaamheid garanderen maar minder opslagkosten vergen. Een inschatting die de digitale ontwikkeling van instellingen qua kosten met zich meebrengt zou gemaakt kunnen worden op grond van een gemiddelde berekening van de groeiende inzet op automatisering de afgelopen vijf jaar en de digitale projectfinanciering. De 61 In hetzelfde licht moeten bijvoorbeeld ook duidelijke afspraken over een opt out gezien worden als er sprake is van het beëindigen van een overeenkomst. 62 Cijfers oa. uit onderzoek Enumerate maken duidelijk dat deze kosten tot nu toe niet meegenomen zijn bij de berekening van de lasten voor digitale duurzaamheid. 17

18 resultaten van het Europese 4C project 63 waar DANS aan deelneemt zijn interessant omdat men binnen dat project ernaar streeft de kosten voor digitale duurzaamheid modelmatig te berekenen Conclusie Op het terrein van digitale duurzaamheid moet nog veel onderzoek plaatsvinden dat vooral gericht is op het vergroten van de bereikbaarheid en de toegankelijkheid van het digitaal erfgoed. Daarnaast is digitalisering nog steeds van belang. Om de vraag naar digitale beeldinformatie goed te kunnen beantwoorden zijn namelijk hoogwaardige digitale masters nodig. Het digitaliseren van AV- bestanden blijft lastig. Datzelfde geldt voor het maken van afgeleiden van de masterbestanden. Evenals voor digital born art geldt dat de ontwikkeling van de technologie voortdurend in de gaten moet worden gehouden. Kwaliteitscontrole, integriteit en authenticiteit en dus versiebeheer van data en duurzame unieke toegang zijn belangrijke onderwerpen om de gebruiker van de toekomst blijvend van kwalitatief hoogwaardige informatie te kunnen voorzien. Samenwerking en kennisdeling vormen de basis om tot een robuuste infrastructuur te komen 64. Een dergelijke infrastructuur is: - gebaseerd op heldere afspraken over regie - ingericht op een op de organisatie toegesneden kostenefficiënte manier die de effectiviteit van de werking van de instelling vergroot - is gebaseerd op richtlijnen, normen en standaarden - staat in dienst van de gebruiker Specifieke organisatiebehoeften of veiligheidsoverwegingen kunnen ertoe leiden dat er voor een individuele maatwerkoplossing voor digitale duurzaamheid wordt gekozen. Het is voor de hand liggend dat vanuit kosten en kennisoverwegingen voor gezamenlijke oplossingen wordt gekozen waar dit mogelijk is. 65 Dat geldt ook voor thematisch georganiseerde netwerken. Samenwerking met private partijen is mogelijk, mits er voldoende zekerheden geformuleerd kunnen worden om het digitaal erfgoed veilig en kwalitatief hoogwaardig duurzaam te beheren. Een landelijke infrastructuur hoeft niet bij voorbaat een centraal georganiseerde structuur met aangewezen eindverantwoordelijken te zijn. Het is evengoed denkbaar dat een gedistribueerd model voor duurzaam digitaal beheer en duurzame toegang wordt ingericht. Een dergelijk systeem dient gereglementeerd te worden door duidelijke afspraken, standaarden en verplichtende kaders. De werking en kwaliteit ervan moet, gecontroleerd worden door een inspectie- of auditsysteem. Het is belangrijk om onderzoek te doen naar een samenhangend pakket aan software voor de culturele sector waarmee de digitale duurzaamheidsproblematiek voor het hele proces, van ontvangst tot hergebruik, benaderd kan worden. Het digitaal duurzaamheidsonderzoek heeft betrekking op alle onderdelen van het traject: van persistent identifiers, tot metadata, betrouwbare opslag, schaalbaarheid, certificering en hergebruik. Of men het duurzaamheidsvraagstuk nu in huis oplost of extern belegt, in beide gevallen is kennis over duurzaamheid in de organisatie noodzakelijk naast het duidelijk benoemen van een eindverantwoordelijke, bij voorkeur op MT niveau C of voluit : the Collaboration to Clarify the Costs of Curation. Dit Europese project is erop gericht een raamwerk te ontwikkelen waarmee organisaties zo kosteneffectief mogelijk data kunnen beheren. 64 Dat hangt bijvoorbeeld af van de digitaliseringsgraad van de instelling of bijvoorbeeld veiligheidseisen. 65 Dat kan bijvoorbeeld voor provinciale infrastructuur gelden 18

19 Digitale duurzaamheid vereist specifieke kennis daarom zijn scholings- en opleidingstrajecten noodzakelijk. Een financieel kader voor de kosten van digitale duurzaamheid voor culturele instellingen op lange termijn is op dit moment niet te geven. Daarvoor is eerst nader onderzoek noodzakelijk. Onderdeel van het onderzoek is het vaststellen welke kosten bij culturele instellingen tot lasten voor digitaal behoud, beheer en toegang gerekend kunnen worden Andere voorbeelden van kosten in verband met duurzame opslag zijn personeel, beveiliging, risicomanagement, backup- beleid, organisatie van de opslag, kwaliteitsmanagement, metadatamanagement en (technische) uitleveringsformaten 19

20 5. Werkprogramma CCDD Inleiding De CCDD zette in het werkprogramma in op drie deelterreinen: lobby naar overheden, relatie met de NCDD en bewustwording, kennisdeling, deskundigheidsbevordering. Het werkprogramma gaat verder op deze weg met een aangescherpte visie, inzet op beleidsontwikkeling en een onderzoeksprogramma. 67 Vanwege de nauwe relatie met de NCDD zal in het werkprogramma steeds aangegeven worden hoe de activiteiten van de CCDD zich verhouden tot die van de NCDD. Daarbij wordt aangesloten bij de vier deelgebieden die de NCDD voor de komend vijf jaar definieerde: Collectievorming, Kostenmodel, Kennisdeling en Infrastructuur. Uitvoering in vier fases Het werkprogramma van de CCDD zal in vier fases worden uitgevoerd, waarvan de eerste fase een initiatiefase is. Gedurende de hele periode zal de CCDD inzetten op kennisdeling, deskundigheidsbevordering en het zichtbaar maken van best practices. In de initiële fase zal vooral aan strategie en visie- ontwikkeling worden gewerkt. Vervolgens wordt in de eerste fase ingezet op de (voorwaarden voor ) ontwikkeling van de duurzame informatiehuishouding van instellingen. In de tweede fase wordt gewerkt aan concretisering van de activiteiten uit de eerste fase bijvoorbeeld door het uitvoeren van pilotprojecten. De derde en laaste fase is een implementatiefase. 1. Initiële Fase ( ) : a. In samenwerking met de NCDD wordt aan een gemeenschappelijk organisatiestructuur en strategie voor digitale duurzaamheid gewerkt met daarbij aandacht voor de pluriformiteit, omvang en verschillen in snelheden van het culturele veld. b. Uitvoeren van een onderzoek naar de wenselijke strategie en infrastructuur voor duurzame toegankelijkheid van digitale cultuur. Daarmee wordt aangesloten bij de ontwikkelingen die plaatsvinden bij OCW in het kader van de strategische agenda en het inrichten van een digitale infrastructuur. c. kennisdeling, deskundigheidsbevordering en zichtbaar maken van best practices Eerste fase ( ): In deze fase zullen een aantal meer specifieke onderzoeken worden uitgevoerd met betrekking tot de ontwikkeling van de digitale infrastructuur en domeinspecifieke vraagstukken zoals duurzame toegang tot digital born art. 1. Bewustwording van de digitale duurzaamheidsthematiek bij de sector, kennisdeling, deskundigheidsbevordering en zichtbaar maken van best practices. (NCDD Thema 1: Kennisdeling) 2. Verzorgen van opleidingen of aanpassen van bestaande opleidingen. (NCDD: Thema 1 Kennisdeling / opleiding en training) 3. Inzetten op kwalitatief beleid met betrekking tot informatieplannen instellingen 67 In bijlage 1 is in een schematisch overzicht weergegeven hoe het werkprogramma zich verhoudt tot dat van oa. Anne Frankhuis, Boijmans van Beuningen, Naturalis als voorbeelden. (dit moet bij best practices onder c. Deze voetnoot verplaatsen.) 20

Stapsgewijs naar duurzame toegang

Stapsgewijs naar duurzame toegang Stapsgewijs naar duurzame toegang Onderzoek naar een strategisch stappenmodel voor duurzame toegang tot digitale informatie in kleine en middelgrote erfgoedinstellingen. Enno Meijers Thesis Master of Business

Nadere informatie

samen wat kan, individueel wat moet Samen bouwen aan een netwerk van landelijke voorzieningen

samen wat kan, individueel wat moet Samen bouwen aan een netwerk van landelijke voorzieningen samen wat kan, individueel wat moet Samen bouwen aan een netwerk van landelijke voorzieningen Samenvatting en conclusies van het onderzoek naar een landelijke infrastructuur voor duurzame toegang tot digitale

Nadere informatie

INFORMATIEBELEIDSPLAN NOORD-HOLLANDS ARCHIEF. 2008 tot en met 2010

INFORMATIEBELEIDSPLAN NOORD-HOLLANDS ARCHIEF. 2008 tot en met 2010 INFORMATIEBELEIDSPLAN NOORD-HOLLANDS ARCHIEF 2008 tot en met 2010 Auteur: Marianne Weits Versie 1.4 26 mei 2008 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Conclusies en aanbevelingen... 4 Leeswijzer... 5 1. Inleiding...

Nadere informatie

Verrijkte publicaties: hoe verder?

Verrijkte publicaties: hoe verder? Verrijkte publicaties: hoe verder? Colofon Verrijkte publicaties: hoe verder? SURFfoundation PO Box 2290 NL 3500 GG Utrecht T + 31 30 234 66 00 F + 31 30 233 29 60 info@surf.nl www.surf.nl Auteur Martin

Nadere informatie

Wat te doen met een digitaal bestand. Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland

Wat te doen met een digitaal bestand. Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland Wat te doen met een digitaal bestand Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland Assen, Groningen, Leeuwarden, november 2013 Afbeelding voorpagina

Nadere informatie

Lessen voor de toekomst uit Vlaamse en Nederlandse digitaalerfgoedprojecten

Lessen voor de toekomst uit Vlaamse en Nederlandse digitaalerfgoedprojecten Taaluniecommissie Digitaal Erfgoed Lessen voor de toekomst uit Vlaamse en Nederlandse digitaalerfgoedprojecten Auteur: Wilbert Helmus, HA Cultureel Erfgoed Management Datum: 11 december 2014 Definitieve

Nadere informatie

Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden

Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht van het project Archiefinnovatie Decentrale

Nadere informatie

Evaluatierapport pilot Gebruik digitaal depot RHC s Nationaal Archief

Evaluatierapport pilot Gebruik digitaal depot RHC s Nationaal Archief Evaluatierapport pilot Gebruik digitaal depot RHC s Nationaal Archief Concept vastgesteld door de Stuurgroep 15 december 2009, ter behandeling in het Convent 14 januari 2010 5 januari 2010 Jeroen van Oss

Nadere informatie

Samenvatting collectieplan

Samenvatting collectieplan Samenvatting collectieplan 2012-2016 Over dit document -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 2. Collectieprofiel----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

De kosten van duurzame digitale toegankelijkheid. Een scriptie over besparen op de kosten van het permanent bewaren van digitaal archief

De kosten van duurzame digitale toegankelijkheid. Een scriptie over besparen op de kosten van het permanent bewaren van digitaal archief De kosten van duurzame digitale toegankelijkheid Een scriptie over besparen op de kosten van het permanent bewaren van digitaal archief Thijs Hessling Amsterdam, april 2010 2 Hogeschool van Amsterdam,

Nadere informatie

Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden. Versie 1.0

Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden. Versie 1.0 Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden Versie 1.0 Auteur KING Versie 1.0 Datum maandag 2 februari 2015 2 Inhoud Managementsamenvatting 4 1 Inleiding 6 1.1 Aanleiding 6 1.2 Achtergrond ontwikkeling

Nadere informatie

2012 Virtueel Platform

2012 Virtueel Platform VIRTUEEL PLATFORM RESEARCH: BORN - DIGITAL KUNSTWERKEN IN NEDERLAND Virtueel Platform in samenwerking met Digitaal Erfgoed Nederland (DEN), Stichting Behoud Moderne Kunst (SBMK) en Nederlands Instituut

Nadere informatie

Het behoud van digitaal erfgoed: het Unesco Charter en ontwikkelingen in Nederland

Het behoud van digitaal erfgoed: het Unesco Charter en ontwikkelingen in Nederland HET BEHOUD VAN DIGITAAL ERFGOED IV B 692 1 Het behoud van digitaal erfgoed: het Unesco Charter en ontwikkelingen in Nederland MARCO DE NIET, TITIA VAN DER WERF EN VINCENT WINTERMANS Inhoud Het e-depot

Nadere informatie

Is de cloud in te zetten voor archivering?

Is de cloud in te zetten voor archivering? Media, Informatie en Communicatie Is de cloud in te zetten voor archivering? Onderzoeksrapport of de cloud kan worden ingezet voor archivering ten aanzien van bedrijfsjuridische, -economische en cultuur

Nadere informatie

Digitaal Evenwicht. Balans tussen functionaliteit en kosten. Auteur: Gert-Jan Ossevoort Datum: 10 januari 2013 Versie: 1.1c

Digitaal Evenwicht. Balans tussen functionaliteit en kosten. Auteur: Gert-Jan Ossevoort Datum: 10 januari 2013 Versie: 1.1c Digitaal Evenwicht Balans tussen functionaliteit en kosten Auteur: Gert-Jan Ossevoort Datum: 10 januari 2013 Versie: 1.1c DSPDF_492B_31313132353936323931.DOC 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 1 Managementsamenvatting...

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

ICT beleids- en uitvoeringsplan

ICT beleids- en uitvoeringsplan ICT beleids- en uitvoeringsplan Informatievoorziening en Automatisering 2012-2015 ICT beleid 1.4 [22-08-2012 - definitief] gemeente Boxtel Documentbeheer Afdeling Concern en Dienstverlening / Team Organisatie

Nadere informatie

UITVOERINGSPLAN 2014 Archief 2020 Innovatieprogramma voor duurzame toegankelijkheid van overheidsinformatie en een toekomstbestendige archieffunctie

UITVOERINGSPLAN 2014 Archief 2020 Innovatieprogramma voor duurzame toegankelijkheid van overheidsinformatie en een toekomstbestendige archieffunctie UITVOERINGSPLAN 2014 Archief 2020 Innovatieprogramma voor duurzame toegankelijkheid van overheidsinformatie en een toekomstbestendige archieffunctie Programmabureau Archief 2020 Status definitief concept

Nadere informatie

Enterprise Content Management bij Evides

Enterprise Content Management bij Evides Enterprise Content Management bij Evides Inleiding Ruim tien jaar geleden werd bij Evides begonnen met de invoering van Enterprise Content Management. Hoewel veel van de documenten die men binnen het bedrijf

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief

Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief 14032-OPERA Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief Carolien de Blok Aline Seepma Inge Roukema Dirk Pieter van

Nadere informatie

Datacentervisie voor UvA en HvA

Datacentervisie voor UvA en HvA Datacentervisie voor UvA en HvA ICT Services Postbus 1025 1000 BA Amsterdam Weesperzijde 190 1097 DZ Amsterdam Versie 1.0 Status Final documenteigenaar B. Voorbraak, directeur ICTS datum 21 augustus 2014

Nadere informatie

Born digital. bedreigd erfgoed

Born digital. bedreigd erfgoed Op weg naar een generieke workflow Born digital kunst film/video fotografie en architectuur cultureel erfgoed is duurzame toegankelijkheid van collecties bedreigd erfgoed voor born digital erfgoed binnen

Nadere informatie

CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE. Eindrapportage

CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE. Eindrapportage CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE Eindrapportage CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE Eindrapportage André Hendriks, Erik Mark Meershoek met bijdragen van Van Doorne (Kees Stuurman et al) en RAND Europe

Nadere informatie

Activiteitenplan 2010. Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid

Activiteitenplan 2010. Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid Activiteitenplan 2010 Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid Hilversum, december 2009 1 Woord vooraf Voor u ligt het activiteitenplan 2010 van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Sinds 2006,

Nadere informatie

E D 3. Eisen Duurzaam Digitaal Depot. toetsingskader voor de beheersomgeving van blijvend te bewaren digitale informatie. Versie 1

E D 3. Eisen Duurzaam Digitaal Depot. toetsingskader voor de beheersomgeving van blijvend te bewaren digitale informatie. Versie 1 E D 3 Eisen Duurzaam Digitaal Depot toetsingskader voor de beheersomgeving van blijvend te bewaren digitale informatie Versie 1 Landelijk Overleg Provinciale Archief Inspecteurs mei 2008 foto omslag: Koninklijke

Nadere informatie

Inhoud. 1. Woord vooraf... 2 2. Welkomstwoord door Nederlandse voorzitter van CVN Wim van Gelder en dagvoorzitter Dorien Scheerhout...

Inhoud. 1. Woord vooraf... 2 2. Welkomstwoord door Nederlandse voorzitter van CVN Wim van Gelder en dagvoorzitter Dorien Scheerhout... Inhoud 1 1. Woord vooraf... 2 2. Welkomstwoord door Nederlandse voorzitter van CVN Wim van Gelder en dagvoorzitter Dorien Scheerhout...3 2a. Welkomstwoord Wim van Gelder... 3 2b. Welkomstwoord Dorien Scheerhout...

Nadere informatie

ELEKTRONISCH DOCUMENTBEHEER

ELEKTRONISCH DOCUMENTBEHEER ELEKTRONISCH DOCUMENTBEHEER. op zoek naar een normenkader Teamnummer: 1052 Johan van der Galiën Chris Schaerlaeckens Maart 2011 Voorwoord Hierbij presenteren wij onze scriptie Elektronisch documentenbeheersystemen,

Nadere informatie

EEn handreiking voor bestuurders En topmanagers van medeoverheden ting U mp bezien vanuit het perspectief van informatieveiligheid

EEn handreiking voor bestuurders En topmanagers van medeoverheden ting U mp bezien vanuit het perspectief van informatieveiligheid HANDREIKING CLOUD computing inhoudsopgave Voorwoord 3 achtergrond en doel van de handreiking 5 1 2 3 4 5 + samenvatting 9 Cloud computing, wat is het eigenlijk? 15 De voor- en nadelen van Cloud computing

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek

Medewerkersonderzoek Eindrapport Medewerkersonderzoek i.k.v. toekomstverkenning DEN 2014 Inhoud Inleiding... 3 Businessmodel... 4 Samenvatting interviews... 5 Pluspunten... 5 Minpunten... 5 Toekomst... 5 Conclusie... 6 Overzicht

Nadere informatie