De IDA-catalogus van GEMEENSCHAPPELIJKE INSTRUMENTEN en TECHNIEKEN. Interchange of Data between Administrations EUROPESE COMMISSIE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De IDA-catalogus van GEMEENSCHAPPELIJKE INSTRUMENTEN en TECHNIEKEN. Interchange of Data between Administrations EUROPESE COMMISSIE"

Transcriptie

1 Interchange of Data between Administrations EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL ONDERNEMINGEN INTERCHANGE OF DATA BETWEEN ADMINISTRATIONS PROGRAMME

2 Interchange of Data between Administrations 2 van gemeenschappelijke instrumenten en technieken Artikel 5 van Besluit nr. 1720/1999/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 1999 tot vaststelling van een reeks acties en maatregelen ter verzekering van de interoperabiliteit van en de toegang tot trans- Europese netten voor elektronische gegevensuitwisseling tussen overheidsdiensten (IDA), heeft betrekking op gemeenschappelijke instrumenten en technieken: De Gemeenschap ziet erop toe dat gemeenschappelijke instrumenten en technieken voor sectorale nettoepassingen op de markt worden verworven of worden ontwikkeld indien de markt de vereisten niet voldoende kan ondersteunen, teneinde te komen tot de vermindering van de totale kosten van de ontwikkeling van toepassingen, de rationalisering en verbetering van technische oplossingen, de vermindering van de vereiste tijd voor de invoering van operationele systemen en de stroomlijning van systeemonderhoud. Daartoe draagt de Gemeenschap zorg voor de aanwijzing en specificatie, binnen sectorale netten, van fundamentele en steeds terugkerende functies die de basis kunnen vormen voor gemeenschappelijke instrumenten en technieken of modules. Ook draagt de Gemeenschap zorg voor de bevordering van de ontwikkeling en het gebruik van dergelijke gemeenschappelijke instrumenten en technieken of modules in sectorale netten; met name moet worden gezorgd voor de verspreiding van geschikte oplossingen die binnen een sectoraal net worden ontwikkeld. Materiaal voor de ontwikkeling van gemeenschappelijke instrumenten en technieken wordt niet alleen rechtstreeks uit de sectorale IDA-netten vergaard, maar ook uit de andere maatregelen in het kader van interoperabiliteitsacties voor IDA (beveiliging, interoperabiliteit van de inhoud en kwaliteitsborging). REFERENTIEPRAKTIJKEN op JURIDISCH en BEVEILIGINGSGEBIED SECTORALE EISEN INTEROPERABILITEIT van de INFORMATIE- INHOUD KWALITEITSBORGING en TOEZICHT VERSPREIDING van BESTE PRAKTIJKEN NATIONALE en REGIONALE INITIATIEVEN GEMEENSCHAPPELIJKE INSTRUMENTEN EN TECHNIEKEN ALGEMENE DIENSTEN

3 3 IDA INSTRUMENTEN EN TECHNIEKEN GEGEVENSVERZAMELING GEMEENSCHAPPELIJK GEGEVENSGEBRUIK GEGEVENSVERSPREIDING ALARMSYSTEEM TOEPASSINGS DIENSTEN INTEROPERABILITEIT VAN GEGEVENSINHOUD FRONT-OFFICE BACK OFFICE SOFTWARE CIRCA Workflow-diensten IDA-MT eprocurement Global search Nat Lex IPM IDA-QA Certificatie RAPEX MoReq MIReG Portaalsite van de EU-administratie Portal toolkit STATEL E-Link Directory-diensten In dit document wordt de huidige catalogus van gemeenschappelijke instrumenten en technieken van IDA beschreven: enerzijds de operationele instrumenten en technieken en anderzijds de instrumenten en technieken die momenteel worden geanalyseerd en/of ontwikkeld. IDA voorziet in de volgende operationele instrumenten en technieken: Samenwerkingsinstrument / CIRCA Interactieve beleidsvorming / IPM Kwaliteitsborging / IDA QA Interoperabiliteit van de informatie-inhoud / MoReq Samenwerkingsinstrument / Portal toolkit Instrument voor gegevensverzameling / STATEL IDA onderzoekt ook instrumenten en technieken op andere gebieden (zie tabel): Gebruik van Open Source-software

4 Interchange of Data between Administrations 4 CIRCA Wat is CIRCA? CIRCA (Communication and Information Resource Centre Administrator) is een op internet gebaseerde omgeving die on-linediensten verschaft en een gemeenschappelijke virtuele ruimte biedt voor werkgroepen en netwerken. Met CIRCA kunnen bronnen en documenten op doeltreffende en veilige wijze gemeenschappelijk worden gebruikt. CIRCA is opgebouwd rond belangengroepen, d.w.z. private werkruimten voor een groep mensen die moeten samenwerken om gemeenschappelijke doelstellingen te bereiken en taken te vervullen. Hoewel alle groepen toegang hebben tot dezelfde functies, is de omgeving volledig aanpasbaar aan een bepaalde belangengroep en is de informatie beperkt tot de leden van die groep. CIRCA is een instrument dat door de Commissie werd ontwikkeld in het kader van het IDA-programma. Europese instellingen, organisaties en nationale overheidsdiensten kunnen een gratis licentie verkrijgen om het systeem op hun eigen server te installeren. CIRCA werkt met Open Source-software. Welke diensten kan CIRCA verschaffen? CIRCA verschaft zowel beheersdiensten als groepswerkdiensten. BEHEERSDIENSTEN Belangengroepen: CIRCA is opgebouwd rond belangengroepen (Interest Groups of I/G), d.w.z. private werkruimten voor een groep mensen die moeten samenwerken om gemeenschappelijke doelstellingen te bereiken en taken te vervullen. De omgeving is volledig aanpasbaar aan een bepaalde I/G en de toegang tot de informatie kan worden beperkt tot de "leden" van die I/G. Toegangsklasse: De leden van een werkgroep hebben doorgaans een verschillende rol, zoals voorzitter, medewerker, secretaris of lid. CIRCA biedt de mogelijkheid voor deze rollen verschillende toegangsklassen te creëren, elk met een eigen toegangsrecht voor specifieke gegevenselementen, functies en werkzaamheden in de I/G. Een speciale toegangsklasse, de Leider, krijgt extra privileges om de I/G te leiden, te beheren en op maat aan te passen. Beheer: CIRCA biedt een volledige bediening op afstand voor de toewijzing, de configuratie en het aanpassen van de toegangsrechten van de belangengroepen. GROEPSWERKDIENSTEN Bibliotheek: Documenten worden opgeslagen in volledig aanpasbare secties en subsecties; gebruik van diverse talen, controle van de versie en kennisgeving van de beschikbaarheid van de documenten per zijn mogelijk. Documenten kunnen on line worden geüpload, bekeken en gedownload of per worden verstuurd. Adressenbestand: Beheer van een lijst van leden en contactpersonen. Vergaderruimte: Voor mededelingen, trefpunt, agenda en deelnemerslijst, alsook een virtuele forum-functie (d.w.z. een chatroom). Nieuwsgroepen: Forum voor discussie tussen leden van belangengroepen. Interface naar , waaronder een kennisgeving via . Veiligheid: Geïntegreerde veiligheidsvoorzieningen conform de veiligheidsvoorschriften van de Commissie en de Raad. Zoekopdracht: Meertalige zoekopdracht voor elk document dat zich in een ruimte van een belangengroep bevindt. is te vinden op: ircforum/home.

5 5 IPM Wat is IPM? IPM (Interactive Policy Making of Interactieve Beleidsvorming) streeft naar een verbetering van het beleid door internet te gebruiken om reacties op de markt te verzamelen, en deze te analyseren en bij de beleidsvorming in de Europese Unie te gebruiken. Dit op internet gebaseerde instrument stelt Europese instellingen en overheidsdiensten in staat om op lokaal, regionaal en nationaal niveau: spontane reacties op de markt te verzamelen (feedbackmechanisme); en overleg te plegen met de burger en het bedrijfsleven (overlegmechanisme), teneinde sneller en nauwkeuriger op vragen van burgers, consumenten en bedrijven te kunnen reageren. Dat zal de transparantie, de uitgebreidheid en de efficiëntie van de beleidsvorming ten goede komen. Welke diensten kan IPM verschaffen? Zowel het feedbackmechanisme als het overlegmechanisme bestaat uit on-linevragenlijsten/databanken met hoofdzakelijk meerkeuzevragen en ruimte voor complexere vragen. Ze zijn beschikbaar in de elf officiële talen van de Europese Unie. "Open overleg" wordt altijd rechtstreeks aan belanghebbenden gericht. Afhankelijk van het onderwerp kan het aan een beperkte groep belanghebbenden (met login en wachtwoord) of aan iedereen worden gericht. Het feedbackmechanisme wordt niet door belanghebbenden ingevuld, maar door geselecteerde tussenpersonen. Dezen encoderen door individuele personen gesignaleerde gevallen in de database met feedback. Zodra de resultaten worden ingediend, worden ze automatisch in een on-linedatabank ingevoerd. Deze heeft een ingebouwde zoekfunctie voor statistische gegevens en tekst, waarmee de te analyseren velden kunnen worden geselecteerd. Welke elementen van IPM kunnen opnieuw worden gebruikt? Er zijn twee soorten elementen die voor hergebruik in aanmerking komen: de resultaten die worden verzameld in de databank met feedback en de instrumenten die kunnen worden gebruikt. De resultaten die met behulp van het IPM-feedbackmechanisme worden verzameld, worden door de Europese Commissie geanalyseerd en vervolgens door de lidstaten besproken. Ze kunnen op verschillende manieren worden gepresenteerd om aan te geven waar zich problemen voordoen en op welke sector of op welk beleidsgebied ze betrekking hebben. Dit maakt het voor de overheid mogelijk praktische problemen te overwinnen, op praktische marktervaringen gebaseerde nieuwe beleidsinitiatieven voor te stellen en de gevolgen van die initiatieven te bekijken. De feedback levert concrete voorbeelden op van problemen die bedrijven, consumenten, studenten en dergelijke ondervinden als ze hun rechten uitoefenen. Lokale tussenpersonen (bv. kamers van koophandel) en nationale overheden gebruiken het prototype van het feedbackmechanisme al voor lokale beleidsvorming. On-lineoverleg kan plaatsvinden met burgers, consumenten en bedrijven die via internet hun mening over nieuwe initiatieven kunnen geven. De instrumenten kunnen door de lidstaten worden gebruikt om zelf overleg te plegen of feedbackmechanismen op nationaal of lokaal niveau op te zetten. Wie kan de IPM-functie gebruiken? Europese instellingen en overheidsdiensten, om nieuwe beleidsinitiatieven voor te stellen die zijn gebaseerd op praktische marktervaringen (nieuwe wetgeving of wijziging van bestaande wetgeving); burgers, consumenten en bedrijven, om meer bij de beleidsvorming betrokken te worden, bij te dragen tot nieuwe initiatieven (door aan open overleg deel te nemen) en feedback te geven voor de toepassing van bestaande wetten. vindt u op

6 Interchange of Data between Administrations 6 IDA QA Wat is IDA QA? IDA Quality Assurance (IDA Kwaliteitsborging) is een initiatief om de omschrijving van projectdoelstellingen en -vereisten, enerzijds, en de kwaliteit van projectbeheer en projectresultaten, anderzijds, te verbeteren: Het juiste doen op de juiste manier IDA QA bestaat uit een strategie/methodologie in ontwikkeling, die gedurende het volledige IDA-programma moet worden toegepast. Dit kwaliteitsprogramma voor de volledige reeks sectorprojecten en horizontale acties op het gebied van IDA is bedoeld om gemakkelijker te voldoen aan zakelijke behoeften door richtsnoeren voor de kwaliteitsborging en algemene instrumenten voor zelfbeoordeling op te stellen. QA-diensten zijn op verzoek beschikbaar voor IDA-projecten. Het gaat met name om advies inzake meetmethoden, kosten-batenanalyse en risicobeoordeling. Welke elementen van IDA QA kunnen opnieuw worden gebruikt? IDA QA-strategie en -methodologie De IDA QA-strategie en -methodologie is eigenlijk een voortdurende, gecentraliseerde kwaliteitsactiviteit om gemakkelijker tot een gemeenschappelijke visie op en overeenstemming over de belangrijkste aspecten van het project te komen, zoals de formulering van de eisen van de gebruikers, de bepaling van de projectdoelstellingen, rollen en verantwoordelijkheden, doorslaggevende succesfactoren, risico's, beperkingen en organisatorische impact. Dit geldt voor de volledige duur van een IDA-project en in het bijzonder tijdens de haalbaarheidsfase. In het kader van het IDA-kwaliteitsprogramma is een structuur opgezet om de IDA-gemeenschap met kwaliteitsborging te helpen op de vier niveaus van een managementsysteem: het strategische niveau, het operationele niveau, het projectniveau en het productniveau.

7 7 LEIDENDE BEGINSELEN BELEIDSLIJNEN STRATEGISCH NIVEAU IDA Kwaliteitsinstrumenten Op projectniveau werden gemeenschappelijke kwaliteitsinstrumenten ontwikkeld met behulp van een reeks leidraden, sjablonen en controlelijsten, rekening houdend met relevante QA-normen die op de markt beschikbaar zijn en met methodologieën die al in de lidstaten werden ontwikkeld. Deze set bestaat uit de volgende onderdelen van de levenscyclus van een project: ZAKELIJKE SYSTEMEN OPERATIONEEL NIVEAU HAALBAARHEIDSFASE: Algemene implementatie INSTRUMENTEN PROJECT- en PRODUCTNIVEAU ONTWIKKELINGS- / IMPLEMENTATIEFASE: Projectbeheers- en -kwaliteitsplan (PMQP) Configuratiebeheersplan Testbeheersplan Testspecificaties Eisen van de gebruiker Software-/systeemvereisten Technisch ontwerp Handleiding POST-IMPLEMENTATIE- / OPERATIONELE FASE: Handleiding projectevaluatie Operationeel kwaliteitsplan Overeenkomst inzake het dienstverleningsniveau vindt u op de IDA-website (http://europa.eu.int/ispo/ida).

8 Interchange of Data between Administrations 8 MoReq Wat is MoReq? Model Requirements for the management of electronic records (MoReq) (modelvereisten voor het beheer van elektronische records) is een uitgebreide specificatie van functionele vereisten voor het beheer van elektronische records. Het document beschrijft hoe bestandschema's, bestanden en records met elkaar in verband staan en kan zowel voor elektronische als voor hybride bestanden (d.w.z. bestanden die zowel elektronische records als gegevens op papier bevatten) worden gebruikt. MoReq veronderstelt dat dit model en de functionele vereisten zullen worden geïmplementeerd door een ERMS (electronic records management system, of systeem voor het beheer van elektronische records). Het ERMS zelf wordt echter niet gespecificeerd, alleen wat dit systeem moet doen. Hoe het ERMS wordt geïmplementeerd, is de verantwoordelijkheid van de gebruiker. MoReq bevat ook een uitgebreid metadatamodel voor recordbeheer. MoReq is een algemene modulaire specificatie. Dat betekent dat u er voor uw situatie relevante functies aan kunt toevoegen en er desgewenst facultatieve aspecten uit kunt verwijderen. Ook voor andere behoeften, zoals een elektronische handtekening, digitale opslag en hybride bestanden, wordt een oplossing aangereikt. De specificatie combineert de voordelen van elektronische methoden met de theorie van recordbeheer - ze heeft bijvoorbeeld betrekking op classificatie, documentbeheer, workflow, metadata en andere verwante technologieën. Het document beantwoordt aan tal van behoeften - voor verschillende landen, in verschillende bedrijfstakken en met verschillende recordtypes. Het is in de eerste plaats bedoeld als model, niet zozeer als norm voor alle mogelijke ERMS-toepassingen. Verschillende bedrijfstakken, schaalgrootten en organisatietypes en andere factoren kunnen bijkomende specifieke eisen vergen. Bovendien is de specificatie zo geschreven dat ze evengoed van toepassing is op organisaties uit de openbare als op die uit de private sector die een ERMS willen invoeren, of die het ERMS dat ze momenteel gebruiken, willen evalueren. Wie kan de MoReq-functie gebruiken? potentiële ERMS-gebruikers: als basis om een aanbesteding voor te bereiden; ERMS-gebruikers: als basis om een bestaand ERMS te evalueren of te controleren; opleidingsorganisaties: als referentiedocument om een opleiding in recordbeheer voor te bereiden, en als cursusmateriaal; academische instellingen: als hulpmiddel bij colleges; ERMS-leveranciers en -ontwikkelaars: om de productontwikkeling te sturen door de vereiste functies te benadrukken; dienstverleners inzake recordbeheer: als richtsnoer voor de aard van de diensten die moeten worden verleend; potentiële gebruikers van uitbestede diensten inzake recordbeheer: als hulpmiddel om aan te geven welke diensten moeten worden aangeschaft. MoReq kan gratis worden gedownload van de IDAwebsite (http://europa.eu.int/ispo/ida).

9 9 IDA Portal toolkit Wat is de IDA Portal toolkit? Portalen zijn toegangspoorten tot informatie in internet-, business-to-business- en bedrijfsomgevingen. Aangezien een portaal een interface vormt naar meervoudige systemen zoals databanken en internetdiensten, is het een sterk, integratief instrument. De IDA Portal toolkit werd oorspronkelijk door het Europese milieuagentschap ontwikkeld om aan de behoeften van het EIONET-netwerk aan portaaldiensten te voldoen. Hij is door de Commissie verder ontwikkeld in het kader van het IDA-programma. De Portal toolkit werkt met Open Source-software en kan samen met CIRCA worden gebruikt. Europese instellingen, organisaties en nationale overheidsdiensten kunnen een gratis licentie verkrijgen om het systeem op hun eigen server te installeren. Welke functies biedt de toolkit? Databank met links Het gaat om een URL-databank, waarbij de links hiërarchisch in categorieën zijn ingedeeld. Bekendmakingen en nieuws Het nieuwskanaal voor bekendmakingen is geïntegreerd in de databank met links, zodat de nieuwsberichten bij andere links kunnen worden ingedeeld. Alle nieuwsberichten worden verspreid met behulp van het RSS 0.91-formaat. Delegatie van de bevoegdheid om de inhoud te beheren Delegatie van de bevoegdheid om URL's en nieuwsberichten te beheren aan andere personen dan de beheerder. Stijlformulieren Alle bladzijden zien er automatisch hetzelfde uit door het gebruik van stijlformulieren. Door inhoud en vorm van elkaar te scheiden, kunnen veranderingen onmiddellijk worden aangegeven. Frequent gestelde vragen Er is een speciale module om frequent gestelde vragen te beantwoorden en makkelijker op vragen van gebruikers te kunnen antwoorden. Ze worden eveneens verspreid in RSS. Kennisbeheer en integratie van CIRCA CIRCA biedt zijn belangengroepen het grootste deel van de nodige basisfuncties inzake kennisbeheer. Het portaal voegt daar een bedrijfsdimensie aan toe. Dankzij een "brug" kunnen de documentverzamelingen van CIRCA in het portaal worden opgenomen. Dat is mogelijk omdat alle CIRCA-instanties en belangengroepen openbare meta-informatie in RSS-formaat aanbieden. Daardoor kunnen CIRCA-belangengroepen kanalen in het portaal vormen. Categorieën en belangengroepen kunnen hun visie op de inhoud geven en er kan een dienst met "het laatste nieuws" worden opgericht. Register van deelnemende portalen Deze functie is verbonden met de vorige en de volgende. Ze gaat verder dan traditionele directories en vormt een antwoord op de behoefte om procedures te bepalen voor de manier waarop partners informatie delen, welke informatie ze beschikbaar moeten maken, en hoe ze hun diensten en activiteiten moeten beschrijven. Het doel is voor de registratie van diensten een structuur te creëren, die een standaardmethode vormt om een register aan te leggen, anderen vragen te stellen en de partners in het register de kans te bieden met elkaar samen te werken en wereldwijd informatie te delen op een geordende manier. Zoekfunctie Het portaal kan zowel de openbare internetdiensten van alle sites als de CIRCA-servers doorzoeken. Personalisering Alle bovenstaande functies passen moeilijk samen op één scherm. Kanalen kunnen zelfs meer dan eens voorkomen, omdat ze afkomstig zijn van verschillende servers. Daarom zullen latere versies van het portaal aanpasbaar zijn; gebruikers kunnen dan de kanalen selecteren die ze op een gepersonaliseerde bladzijde willen zien verschijnen. vindt u op:

10 Interchange of Data between Administrations 10 STATEL Wat is STATEL? STATEL is een transparante telecommunicatielaag voor bestandsoverdracht naar ontwikkelaars van toepassingen en biedt functies met een toegevoegde waarde, zoals transparante encryptie en aanpassing van de bestandsgrootte aan de netwerkeigenschappen via segmentering. Het is een instrument dat in het kader van het IDA-programma door EUROSTAT werd ontwikkeld. Het werkt op PC en UNIX. Welke diensten biedt STATEL? Toepassingen: Bidirectionele bestandsoverdracht van toepassing naar toepassing. Een API-bibliotheek en een besturingsinterface voor transparante bestandsoverdracht tussen toepassingen in verschillende omgevingen, ongeacht het onderliggende transportmechanisme. Bestandsoverdracht: Gegarandeerde levering zonder tussenkomst van de gebruiker. Van gegevens die via deze dienst worden verstuurd, moet op transparante wijze een back-up worden gemaakt; ze moeten automatisch opnieuw worden verstuurd als de ontvanger meldt dat de gegevens onderweg volledig of deels verloren zijn gegaan. Transparante segmentering van bestanden, zodat erg grote bestanden kunnen worden verstuurd, ook al stelt het transportmedium grenzen aan de grootte van bestanden of boodschappen (bv. X400, SMTP). Verschaffen van bestandsnamen, onafhankelijk van het besturingssysteem van de host. Verschaffen van informatie over de toestand van ontvangen en verzonden bestanden (onderweg, ontvangen, gebruikt) via de API. Mogelijkheid om verscheidene toepassingen via dezelfde apparatuur te ondersteunen, afzonderlijke gegevensstromen mogelijk te maken en een mechanisme om te voorkomen dat bestanden per ongeluk door dergelijke andere toepassingen worden gebruikt of verwijderd. Verzonden bestanden kunnen niet worden gebruikt zonder een beroep te doen op de dienst, waardoor juiste informatie over de toestand en het gebruik van de bestanden gegarandeerd is. vindt u op Systeemomgeving Systeemomgeving Toepassing API / Cmd interface Bestandsoverdracht Voor de toepassingen verborgen gedeelte Toepassing API / Cmd interface F Y S I E K Lokaal netwerk T R A J E C T V A N D E Firewalls / proxies Netwerkomgeving WAN Internet / TESTA Firewalls / proxies Lokaal netwerk B E S T A N D S O V E RD R A C H T Instrumenten voor loggen, volgen en ondersteuning

11 11 In aantocht Workflow-diensten voor comités Een aantal workflow-diensten ter ondersteuning van de typische administratieve taken van comités, zoals de talrijke comités die door de Commissie worden beheerd. Machinevertaling voor IDA-netwerken Uitbreiding van het systeem van machinevertalingen dat door de Commissie en andere instellingen wordt gebruikt, voor gebruik in de IDA-netwerken en de nationale overheidsdiensten. eprocurement Interoperabiliteitsmechanismen om administratieve samenwerking en samenhang op Europees niveau te garanderen. Zoeken in alle "eu.int"-domeinnamen Instrumenten die het mogelijk maken te zoeken in alle internetservers van de instellingen, organisaties en andere organen van de Europese Unie. Nat Lex Een enkel toegangspunt, met een standaardzoekmachine, tot on line juridische informatiediensten in de lidstaten. Certificering en gebruik van de elektronische handtekening Een brug slaan tussen certificeringsinstanties: oplossingen aanreiken die het vertrouwen tussen de nationale certificeringsinstanties van de Europese overheidsdiensten moeten bevorderen. Gebruik van de elektronische handtekening: de toepasbaarheid en de interoperabiliteit van het gebruik van S/MIME verbeteren, samen met het gebruik van digitale certificaten om elektronische documenten te ondertekenen. MIReG (Managing Information Resources for egovernment) Normalisatie bij het gebruik van metadata door Europese regeringen en parlementen en ontwikkeling van geschikte instrumenten om metadata te beheren teneinde deze activiteit te ondersteunen. Portaal van de EU-administratie (mobiliteitsportaal) Leveren van on-line-informatie en -diensten ter ondersteuning van het vrije verkeer, met name voor EU-burgers en -ondernemingen die zich in een andere lidstaat willen vestigen. One-stop-shop-toepassing: elink egovernment-diensten voor burgers en ondernemingen ontwikkelen en de communicatie tussen overheidsdiensten waarborgen. Directory-diensten Gecoördineerd gebruik van directory-diensten binnen de IDA-netwerken; aanbevelingen over de coördinatiemechanismen, interfaces, instrumenten en diensten. Gebruik van Open Source-software Informatie verschaffen over het gebruik van Open Source-software door overheidsdiensten en uitwisseling van ervaringen en beste praktijken vereenvoudigen. over IDA en de diensten in deze catalogus vindt u op: Vragen kunt u rechtstreeks naar IDA sturen op het volgende adres: Rapid alert system - RAPEX Identificatie van gemeenschappelijke vereisten op het vlak van infrastructuur en functionaliteit; definitie van een algemeen kader waaraan alarmsystemen kunnen worden opgehangen.

12 IDA is een door de Europese Commissie ondersteund strategisch initiatief dat nieuwe informatie- en communicatietechnologie gebruikt om tot een efficiënte elektronische uitwisseling van informatie tussen nationale overheidsinstanties te komen. Het is de bedoeling de communautaire besluitvorming te ondersteunen, de werking van de interne markt te vereenvoudigen en de implementering van het beleid te versnellen. over IDA vindt u op de IDA-website op: Manuscript voltooid in juni Europese Gemeenschappen, 2002 Hoewel dit document zorgvuldig werd opgesteld, kan de Europese Commissie de juistheid van de gegevens in deze brochure niet garanderen en is ze niet verantwoordelijk voor het gebruik dat ervan wordt gemaakt. Reproductie toegestaan mits de bron wordt vermeld.

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 01037/12/NL WP 196 Advies 05/2012 over cloud computing Goedgekeurd op 1 juli 2012 Deze groep is opgericht op grond van artikel 29 van Richtlijn 95/46/EG. Het is een

Nadere informatie

RICHTLIJN 2009/17/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2009/17/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 28.5.2009 Publicatieblad van de Europese Unie L 131/101 RICHTLIJN 2009/17/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 23 april 2009 tot wijziging van Richtlijn 2002/59/EG betreffende de invoering van

Nadere informatie

Open Data Handleiding 2.0

Open Data Handleiding 2.0 Open Data Handleiding 2.0 Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data mbv het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open Data bij

Nadere informatie

Open Data Handleiding Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data met behulp van het Vlaams Open Data Platform

Open Data Handleiding Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data met behulp van het Vlaams Open Data Platform Open Data Handleiding Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data met behulp van het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open

Nadere informatie

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 00264/10/NL WP 169 Advies 1/2010 over de begrippen voor de verwerking verantwoordelijke en verwerker Goedgekeurd op 16 februari 2010 Deze groep is opgericht op grond

Nadere informatie

Be Informed-oplossingen voor overheden

Be Informed-oplossingen voor overheden Be Informed-oplossingen voor overheden Een overzicht Geert Rensen September 2010 Versie 1.0 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Achtergrond 3 1.2 Visie 5 1.3 Een uniek overheidsplatform 6 2 Positionering Be

Nadere informatie

Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen

Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen E overheid E-Overheid Informatiebeleidsplan Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen E-Overheid in de versnelling door samenwerking. VERSIEBEHEER SAMENVATTING 1. E OVERHEID 5 1.1. INLEIDING 5 1.2. E-OVERHEID NADER

Nadere informatie

Handboek van het Programma

Handboek van het Programma INTERREG IVA 2 Mers Seas Zeeën Grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma 2007-2013 Handboek van het Programma Richtlijnen betreffende Subsidiabiliteit en Projectbeheer Versie 19/11/2010 Grensoverschrijdend

Nadere informatie

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan!

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Een praktische gids voor werkervaring Ian Lynch Ondersteund door het Lifelong Learning Project van de Europese Unie Ian Lynch 2012 Dit project werd gefinancierd

Nadere informatie

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende het gunnen van overheidsopdrachten. (Voor de EER relevante tekst)

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende het gunnen van overheidsopdrachten. (Voor de EER relevante tekst) EUROPESE COMMISSIE Brussel, 20.12.2011 COM(2011) 896 definitief 2011/0438 (COD) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende het gunnen van overheidsopdrachten (Voor de

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP RAAMOVEREENKOMST VOOR HET ONTWIKKELEN VAN LEERMATERIAAL OPEN OFFERTEAANVRAAG

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP RAAMOVEREENKOMST VOOR HET ONTWIKKELEN VAN LEERMATERIAAL OPEN OFFERTEAANVRAAG BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP RAAMOVEREENKOMST VOOR HET ONTWIKKELEN VAN LEERMATERIAAL OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur Kind en Gezin Ontwerper Kind

Nadere informatie

L276_14_Bewaren en Bewijzen:L276_14_Bewaren en bewijzen 20-03-2007 14:31 Pagina A Bewaren en Bewijzen

L276_14_Bewaren en Bewijzen:L276_14_Bewaren en bewijzen 20-03-2007 14:31 Pagina A Bewaren en Bewijzen Bewaren en Bewijzen Bewaren en Bewijzen Een productie van: Colofon Dit is een uitgave van ECP.NL. Deze uitgave is een volledige herziening van de uitgave Bewaren en bewijzen (1998) van ECP.NL en het Nederlands

Nadere informatie

dit document is opgemaakt voor een dubbelzijdige afdruk Doelarchitectuur Digitale Duurzaamheid Vastgesteld door de ICCIO op 21 juni 2012

dit document is opgemaakt voor een dubbelzijdige afdruk Doelarchitectuur Digitale Duurzaamheid Vastgesteld door de ICCIO op 21 juni 2012 dit document is opgemaakt voor een dubbelzijdige afdruk Doelarchitectuur Digitale Duurzaamheid Vastgesteld door de ICCIO op 21 juni 2012 Finale Versie 06 juli 2012 Contact projectbureau I-strategie Postbus

Nadere informatie

Advies 02/2013 over apps op intelligente apparaten

Advies 02/2013 over apps op intelligente apparaten GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 00461/13/NL WP 202 Advies 02/2013 over apps op intelligente apparaten Goedgekeurd op 27 februari 2013 Deze groep is opgericht op grond van artikel 29 van Richtlijn

Nadere informatie

Europees kwalificatiekader. Het europees kwalificatiekader voor een leven lang leren (EKK)

Europees kwalificatiekader. Het europees kwalificatiekader voor een leven lang leren (EKK) Europees kwalificatiekader Het europees kwalificatiekader voor een leven lang leren (EKK) Europe Direct helpt u antwoord te vinden op uw vragen over de Europese Unie Gratis nummer (*): 00 800 6 7 8 9 10

Nadere informatie

Masterproef Analyse van de oorzaken van het beperkte gebruik van e-facturatie door bedrijven in België

Masterproef Analyse van de oorzaken van het beperkte gebruik van e-facturatie door bedrijven in België 2013 2014 FACULTEIT BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen Masterproef Analyse van de oorzaken van het beperkte gebruik van e-facturatie door bedrijven in België

Nadere informatie

Overzicht 2013. De FOD en de transparante markt

Overzicht 2013. De FOD en de transparante markt Overzicht 2013 De FOD en de transparante markt Overzicht 2013 De FOD en de transparante markt Opmerking Begin 2014 werden de namen van een aantal algemene directies gewijzigd. We hebben ervoor gekozen

Nadere informatie

Het Common Assessment Framework. De organisatie verbeteren door zelfevaluatie

Het Common Assessment Framework. De organisatie verbeteren door zelfevaluatie Het Common Assessment Framework De organisatie verbeteren door zelfevaluatie Wat staat waar? Inhoudsopgave Inleiding 4 Over het CAF 4 De factoren 15 Criterium 1: Leiderschap 6 Criterium 2: Strategie en

Nadere informatie

Samengesteld op: 1 december 2014

Samengesteld op: 1 december 2014 Samengestelde elde uitspraken, wet- - en regelgevingen en/of wetgevingsadviezen en uit de online Juridische Databank abank van de Nederlandse Orde van Advocaten Samengesteld op: 1 december 2014 De Nederlandse

Nadere informatie

ISMS. (Information Security Management System) Informatieveiligheid bij de integratieoefening

ISMS. (Information Security Management System) Informatieveiligheid bij de integratieoefening ISMS (Information Security Management System) Informatieveiligheid bij de integratieoefening OCMW - Version control please always check if you are using the latest version Doc. Ref. : isms.043.ocmw-cpas_-commune.nl.v.1.00.docx

Nadere informatie

Werkprogramma 2015. Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland Tel. +358 9 686180 Fax +358 9 68618210 echa.europa.eu

Werkprogramma 2015. Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland Tel. +358 9 686180 Fax +358 9 68618210 echa.europa.eu Werkprogramma 2015 Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland Tel. +358 9 686180 Fax +358 9 68618210 echa.europa.eu 2 Werkprogramma 2015 DISCLAIMER De standpunten of meningen in dit werkprogramma

Nadere informatie

Adviesrapport SharePoint

Adviesrapport SharePoint Voor de Kennissatelliet Amersfoort Een advies- en overzichtsrapportage ten behoeve van de optimale implementatie van een SharePoint Portal Server binnen de Kennissatelliet Amersfoort Auteur: Datum: 16

Nadere informatie

Sociaal kopen. Gids voor de inachtneming van sociale overwegingen bij overheidsaanbestedingen

Sociaal kopen. Gids voor de inachtneming van sociale overwegingen bij overheidsaanbestedingen Sociaal kopen Gids voor de inachtneming van sociale overwegingen bij overheidsaanbestedingen De opdracht voor deze publicatie wordt gegeven in het kader van het programma voor werkgelegenheid en maatschappelijke

Nadere informatie

Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9

Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9 Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9 Colofon PETRA: Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur Principes, methoden, modellen en standaarden voor inrichting van het provinciaal

Nadere informatie

BELGISCHE GIDS VOOR CYBER- VEILIGHEID BESCHERM UW INFORMATIE

BELGISCHE GIDS VOOR CYBER- VEILIGHEID BESCHERM UW INFORMATIE BELGISCHE GIDS VOOR CYBER- VEILIGHEID BESCHERM UW INFORMATIE Deze gids en de begeleidende documenten werden gezamelijk opgesteld door ICC Belgium, VBO, EY, Microsoft, L-SEC, B-CCENTRE en ISACA Belgium.

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VERSLAG VAN DE COMMISSIE

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VERSLAG VAN DE COMMISSIE >r >r COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 08.03.2004 COM(2004) 158 definitief VERSLAG VAN DE COMMISSIE Tussentijdse evaluatie van het programma "Jeugd" 2000-2006 (over de periode 2000-2003)

Nadere informatie

BEDRIJVEN MET EEN AEO-CERTIFICAAT HET AEO-COMPACT-MODEL

BEDRIJVEN MET EEN AEO-CERTIFICAAT HET AEO-COMPACT-MODEL EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL BELASTINGEN EN DOUANE-UNIE Douanebeleid Risicobeheer, veiligheid en specifieke controles Brussel, 13 juni 2006 WERKDOCUMENT TAXUD/2006/1452 BEDRIJVEN MET EEN AEO-CERTIFICAAT

Nadere informatie

Architectuur. Digikoppeling 3.0. Versie 1.2. Datum 13/01/2015 Status Definitief

Architectuur. Digikoppeling 3.0. Versie 1.2. Datum 13/01/2015 Status Definitief Architectuur Digikoppeling 3.0 Versie 1.2 Datum 13/01/2015 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl Documentbeheer

Nadere informatie

2.8. Begrotingsraming Ontwerpbegroting 2013... 54

2.8. Begrotingsraming Ontwerpbegroting 2013... 54 Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht Werkprogramma 2013 1. SAMENVATTING... 4 1.1. Strategische doelen... 4 1.2.

Nadere informatie

Onderzoek Open Source Ondersteuning SGA. Onderzoek Open Source Ondersteuning Service Gerichte Architectuur

Onderzoek Open Source Ondersteuning SGA. Onderzoek Open Source Ondersteuning Service Gerichte Architectuur Onderzoek Open Source Ondersteuning SGA Onderzoek Open Source Ondersteuning Service Gerichte Architectuur Opdrachtgever : Bestuursdienst Gemeente Rotterdam Projectleider : Folkert-Jan de Groot ( 06 51

Nadere informatie