Regiegemeente en de netwerkbenadering.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Regiegemeente en de netwerkbenadering."

Transcriptie

1 Regiegemeente en de netwerkbenadering. Harry Teeven; M ,in bewerking VS In mij periode als wethouder van de gemeente Waalre was ik o.a. verantwoordelijk voor het project regiegemeente. Dit artikel is geschreven n.a.v. proces dat de gemeente Waalre heeft doorlopen om te komen tot regiegemeente. Een belangrijke rol daarbij heeft de projectgroep gehad onder leiding van Wijnand van Lieshout. Het verhaal is zeker niet volledig omdat de materie complex is en de invalshoek per gemeente kan verschillen. Het geeft wel een beeld in hoofdlijnen van wat er te verwachten is als zo n traject opgestart wordt. Inleiding Regiegemeente en de netwerkbenadering zijn in een titel genoemd omdat deze onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Regiegemeente is al een bekend begrip bij de overheid maar er had beter netwerkgemeente kunnen staan omdat dit beter de samenwerking symboliseert die de gemeente moet zoeken. Het netwerk is van belang voor het voeren van regie omdat het zorgt voor de noodzakelijke expertise, flexibiliteit, innovatieve vermogen en betaalbaarheid van de regiegemeente En in een goed netwerk wordt er ook goed regie gevoerd. In een apart artikel hierover wordt ingegaan op belangrijke voorwaarden voor het goed functioneren van een netwerk en een regiegemeente, namelijk: openheid, transparantie en vertrouwen/betrouwbaarheid. Regiegemeente is een bestaand containerbegrip waarbij elke gemeente zo een eigen kijk heeft van wat ze er onder moeten verstaan. Regie zegt iets over het sturen en kunnen sturen maar vooral ook over wat de organisatie wil. Om hierover een beeld te krijgen wordt in de eerste paragraaf ingegaan op wat men onder regiegemeente kan verstaan. In de tweede paragraaf gaan we in op de relatie regiegemeente en dienstverlening hier wordt ingegaan op de rol van dienstverlening in een sturende organisatie. In de derde paragraaf wordt ingegaan op de te doorlopen stappen om te komen tot de regiegemeente. En in de vierde paragraaf wordt ingegaan op de valkuilen en knelpunten. Het begrip regiegemeente in de praktijk Regie wordt vaak geassocieerd met film, opvoeren van een toneelstuk maar ook gedefinieerd als staatsmonopolie (Kramers). In dit artikel is regiegemeente is een gemeente die grip heeft op de processen die de organisatie uitvoert. Grip hebben is hier de mogelijkheid om in te grijpen en te sturen op een proces. Maar wat betekent dat dan precies voor een gemeente? Er bestaat in feite geen eenduidige definitie voor regiegemeente. Hierover wordt verschillend gedacht en is o.a. afhankelijk van de doelstelling van de organisatie. Denk maar eens aan de mogelijk rol van een kleine gemeente en de rol van een grote gemeente. Een kleine gemeente (< inwoners) alleen, kan onmogelijk alle taken even goed blijven uitvoeren als een middelgrote gemeente ( inwoners) en een grote gemeente (> inwoners) met meer capaciteit en expertise. Moeten dan alle kleinere gemeenten verdwijnen of meer samenwerken? Deze discussie wordt nu gevoerd in Nederland waarbij allerlei voor- en tegenstanders zich uitlaten over de omvang van de schaalvergroting. Schaalvergroting heeft voordelen maar ook nadelen, ik noem er enkele. Voordelen op het gebied van besluitvorming, expertise en specialisaties. Nadelen op het gebied van vergroten van afstand tot de inwoners en meer bureaucratie. En in elk geval heeft onderzoek aangetoond dat

2 de gemeentelijke dienstverlening door schaalvergroting niet goedkoper wordt als ook niet de onnodige overhead wordt aangepakt. De aanpak van deze overhead moet leiden tot een andere structuur van de overheid in zijn totaal en niet de gemeenten alleen. Deze discussie moet nog verder gevoerd worden en voert te ver voor dit artikel maar geeft wel meteen een aanleiding voor in elk geval kleinere gemeenten om eens na te denken over de transformatie naar regiegemeente. Daarin wordt met name de dienstverlening 1 aan de inwoners centraal gesteld, zie ook de volgende paragraaf. Dit is ook geheel conform de wens/eis 2 van het Europese Verdrag waarin gesteld wordt dat besluiten (in het algemeen belang) zo dicht mogelijk bij de burger genomen dienen te worden en dat de lokale overheid het eerste loket van de overheid is. Regie voeren op de dienstverlening is dan essentieel en mits goed uitgevoerd een bestaansrecht voor een kleinere gemeenten in welke toekomstige vorm dan ook. De complexiteit van het dienstverleningsproces, zie ook volgende paragraaf, zorgt ervoor dat het nooit een proces is van slechts een deel van de organisatie. Het gaat de totale organisatie aan. Dat betekent dat het gaat om de primaire processen rondom het beleid en de besluitvorming College- Raad- Organisatie, de ondersteunende diensten als het gaat om Financiën, de informatievoorziening (ICT), P&O, administratie en documentatie. Omdat het om een veranderingsproces gaat is ook de verandering van cultuur een van de essentiële voorwaarden. Met name het van buiten naar binnen denken en handelen is voor de regiegemeente essentieel. Niet meer alleen vanuit de wetgeving en regels maar vanuit de vraag van de inwoner of inwoners. Niet meer zeggen dat kan niet maar eens kijken hoe we dit kunnen regelen. Klantgericht denken en handelen staat dan voorop maar wel met behoud van de regie op dienstverlening. Het blijkt dat de overheid voor deze veranderingen onvoldoende is voorbereid en het zal nog een lange weg blijken om niet het contact met de maatschappij te verliezen. De maatschappij, de bedrijven vormen immers allang moderne netwerken en het is de vraag welke rol de overheid hierin nog kan vervullen? Het kan door participatie en samenwerking met inwoners en/of maatschappelijke ondernemingen en/of bedrijfsleven. Belangrijk om draagvlak te krijgen voor het beleid (algemeen belang), de uitvoering daarvan en de betaalbaarheid. De (gemeentelijke) overheid zal qua rol weliswaar de regie moeten voeren in het algemeen belang maar zal ook moeten durven loslaten daar waar het private belangen betreft. Voorwaar een complex proces dat niet in zeer korte tijd te realiseren is zodat de gevolgen voor betrokkenen en maatschappij te overzien zijn. Amersfoort heeft bijvoorbeeld een model van regiegemeente ingevoerd dat dicht bij het beeld van de gemeente Waalre komt. De gemeente Amersfoort stelt: De gemeente moet niet zelf kiezen hoe het moet maar dit over laten aan inwoners, bedrijven en overige betrokkenen. Door alle ruimte te laten in de hoe - vraag stimuleert de gemeente externe partijen om mee te doen. Dit proces vraagt om loslaten en regievoeren en vereist dus expertise. Waalre is echter een kleinere gemeente met minder middelen, bezit onvoldoende expertise, en zal dus een oplossing moeten zoeken om dit te realiseren. 1 In Waalre is voornamelijk het dienstverleningsproces centraal gesteld waardoor de integraliteit van de processen zichtbaar werd. Dit is een keuze van de gemeente het verander proces kan evengoed beginnen vanuit een ander proces zoals financiën, projectmatig werken of ICT. 2 Het Europese Verdrag heeft sinds het ontstaan van de Europese Unie (1957) geleid tot een nieuwe rechtsorde waaraan de inwoners van de Europese Unie rechten kunnen ontlenen. De lidstaten moeten in de loop van de tijd hun nationale wetgeving aanpassen zodat dit niet tot conflicten leidt met het Europese Verdrag. Het begint dus als een wens en er kunnen afspraken gemaakt worden over de termijn wanneer dit bij de lidstaten ingevoerd moet zijn.

3 Dienstverlening en regiegemeente De gemeentelijke organisatie wordt hier gezien als sturende organisatie m.a.w. zij voeren regie op de verschillende processen die zij moet uitvoeren in het algemeen belang. Een sturende organisatie is een organisatie die stuurt op informatie van de omgeving waarin en waarvoor de organisatie de dienstverlening 3 verzorgt. Dit staat weergegeven in onderstaande figuur. Fig. Algemeen besturingsmodel 4 van een organisatie Omgeving Input Proces(sen) Proces informatie Output Omgeving Stuurproces Vanuit de omgeving komt de input, de vraag naar een dienst 5. Dit moet in de organisatie leiden tot een reactie waardoor de vraag in een proces of door het volgen van meerdere processen beantwoord 6 kan worden. Als alles goed gaat dan leidt dit tot de output de daadwerkelijke dienstverlening aan de omgeving. Er kan echter van alles anders lopen omdat er fouten in het proces zitten of omdat de vraag verkeerd begrepen wordt, kortom er moet gestuurd worden. Het sturen gebeurd op basis van de informatie uit de omgeving (input en output) en op basis van informatie uit het proces en/of processen. Dit toont het belang van het stuurproces en de informatievoorziening (ICT : Informatie- en Communicatie- Technologie) als basis voor regievoeren op het dienstverleningsproces. De omgeving staat in de figuur links en rechts getekend van de organisatie maar het is in feite 1 omgeving met daarin alle betrokkenen die belang hebben bij het proces. Dat maakt dat ook het communicatie proces (onderdeel van ICT) van enorm belang is niet alleen voor dienstverlening maar ook voor regievoeren. Het mag duidelijk zijn dat dit intern (in de organisatie- Raad- College) maar ook extern (de maatschappij) van enorm belang is. In feite zorgt deze interactie met de omgeving ervoor dat het proces en dus het dienstverleningsproces zich voortdurend verbetert, het is een continu proces. Het inrichten van het stuurproces en dus sturende informatie is daarbij van wezenlijk belang. Het is eveneens van belang daarbij te onderkennen dat sturende informatie op allerlei niveaus nodig is. En er zijn zeer veel verschillende niveaus te onderscheiden zoals: politiek- maatschappelijk, bestuurlijk (strategisch)- management (tactisch)- operationeel, korte termijn- lange termijn, technisch- financieel etc Dit en een verder analyse toont de complexiteit van het dienstverleningsproces aan maar toont 3 Hier staat dienstverlening omdat dit de belangrijkste activiteit van de gemeente is. In een productie omgeving kan hier ook product staan eventueel gecombineerd met dienstverlening. 4 Zie Bemelmans (1987) Bestuurlijke informatiesystemen en automatisering, Stenfert Kroese, Leiden. Het algemene besturingsmodel is van zijn besturingsparadigma afgeleid waarin hij nadrukkelijk de omgeving betrekt bij het sturen of beslissen. 5 Een dienst moet hier zeer breed gezien worden. Het zijn in feite alle diensten die de gemeenten kan leveren zoals paspoorten, rijbewijzen, vergunningen, adviezen etc.. Maar het zijn ook signalen van de omgeving dat er kennelijk iets veranderd moet worden in het proces. 6 Ook het beantwoorden moet in brede context gezien worden zoals onder noot 3 vermeld staat. Het kan dus een vergunning, een advies maar ook een onderzoek zijn.

4 ook aan dat het noodzakelijk is om keuzes te maken. Bij de invoering van het dienstverleningsproces gaat het om het maken van die keuzes en dat begint bij het bestuur. De proces- stappen naar de regiegemeente Het projectplan voor de invoering van de regiegemeente is van enorm belang voor College- Raad- Organisatie voor het verkrijgen van inzicht, betrokkenheid en draagvlak. Het is primair een communicatiemiddel en een verantwoording voor hetgeen wordt uitgevoerd. Daarom wordt het projectenplan in een aantal fasen/stappen verdeeld en gepresenteerd. Afhankelijk van de gewenste doelstelling van de gemeente worden hieraan andere stappen toegevoegd. In het geval van de gemeente Waalre waren er in de periode al drie belangrijke deeltrajecten gestart voordat er sprake was van 1 projectplan regiegemeente. Deze drie deeltrajecten waren: De invoering van het nieuwe dienstverleningsconcept (richting Burgerbedrijvenplein); De Vitale Coalitie (de realisatie van een zo uniform mogelijk ICT- platform in de Cloud ); Waalre in Balans (inkomsten en uitgaven in balans brengen en houden); Door de verkiezingen van 2010 en de roep om door invoering van de regiegemeente een structurele besparing op de organisatie te realiseren van werd in 2010 en 2011 gewerkt aan het tot stand brengen van een projectplan regiegemeente waarin alle belangrijke projecten die organisatorische gevolgen hebben samen komen. Waarom heeft dit zoveel tijd gekost? Antwoord: Vanwege de noodzakelijke communicatie, het begrip en het commitment dat nodig is. In 2012 werd er daadwerkelijk een begin gemaakt met regiegemeente door een projectgroep te benoemen die zich daadwerkelijk ging bezig houden met de noodzakelijk cultuur - verandering: vraaggericht, van buiten naar binnen, de inwoner/klant staat centraal. 1. Deelplan 1 Concepten en protocollen (College- Raad- Organisatie); 2. Deelplan 2 Transitieplan (organisatie); 3. Deelplan 3 Toerustingsplan; 4. Deelplan 4 Huisvesting en het nieuwe werken; 5. Deelplan 5 Communicatieplan; 6. Deelplan 6 Bestuur- en managementrapportage; 7. Deelplan 7 Realiseren ICT platform; Korte toelichting van de verschillende deelplannen. Deelplan 1 Concepten en protocollen. Dit deelplan bevat vijf samenhangende concepten en protocollen. Deze documenten bieden samen met de Raadsagenda het gemeentebestuur en de ambtelijke organisatie houvast bij de manier van besturen, van diensten verlenen, van werken, en bij de manier van samenwerken en uitbesteden. Het bevat een besturingsconcept, een dienstverleningsconcept, een bedrijfsvoeringsconcept, een protocol van samenwerking met participatie van inwoners en maatschappelijke partners. En het bevat een protocol uitbesteden/aanbesteden. Deelplan 2 Transitieplan organisatie. Dit plan omvat alle HRM activiteiten die noodzakelijk zijn om de organisatie te ondersteunen. De volgende onderdelen zijn daarbij van belang: medezeggenschap, sociaal plan, gefaseerd inrichten nieuwe organisatie, functieboek en functieprofiel actualiseren, HRM- helpdesk inrichten, ontwikkelen strategisch HRM beleid aansluitend bij netwerken en regiegemeente. Deelplan 3 Toerustingsplan organisatie. Opleiding en begeleiding van medewerkers naar de nieuwe functie. Dit onderdeel omvat vooral het cultuur aspect het klant- en vraaggericht denken en handelen en de mogelijkheden ontdekken die deze verandering met zich meebrengt (het netwerk). Coördineren en uitvoeren van activiteiten die gewenste competenties bij medewerkers naar voren brengt.

5 Deelplan 4 Huisvesting en het nieuwe werken. De regiegemeente en het dienstverleningsconcept leiden tot een andere, kleinere en meer op regievoeren gespecialiseerde organisatie. Meer expertise wordt gevonden in de verschillende netwerken en samenwerkingsverbanden met anderen gemeenten, bedrijven, maatschappelijke instellingen en de inwoners zelf. Dit leidt tot een vraagstuk welke functies moeten gehuisvest worden en wat betekent de ontwikkeling van het nieuwe werken voor de huisvesting. Deelplan 5 Communicatie. Hiervoor wordt een communicatieplan opgesteld met als doel de ontwikkeling naar regiegemeente zo goed mogelijk te laten verlopen en daarmee een bijdrage te leveren aan het bereiken van de organisatiedoelen. Primair is dit gericht op de interne organisatie pas als het daadwerkelijk zichtbaar wordt en gevolgen heeft voor derden wordt de communicatie extern gericht. Deelplan 6 Bestuur- en management- rapportage. Dit systeem moet er voor zorgen dat de Raad haar kaderstellende en controlerende taak goed kan uitoefenen. Zaken die hierbij moeten worden gerealiseerd zijn: agenda en vergadersysteem, projectmanagement systeem, afdelingswerkplannen, verantwoordingsrapportage (management, bestuurlijk gekoppeld aan financiële systeem). Rode draad in deze systeem blijft de Planning&Controlcyclus (kadernota- programmabegroting- bestuursrapportage- jaarrekening- nieuwsbrief College- Raad) Deelplan 7 Realiseren ICT platform In Waalre is dit het project van de Vitale Coalitie. Het project heeft de volgend doelstellingen: Een flexibele ICT- omgeving op basis van cloud computing; De applicaties passen in een moderne informatiearchitectuur (GEMMA); Het systeem voldoet aan de wettelijke verplichtingen (NUP); De beheerorganisatie is professioneel en vakbekwaam (proces- en klantgericht); ICT is efficiënt en effectief ingericht. Het doel hiervan is ook het streven naar uniformiteit waardoor en waarmee een 24-7 bereikbaarheid wordt gerealiseerd en samenwerking met andere gemeenten eenvoudiger wordt. Op termijn moet het mogelijk zijn dat inwoners en belanghebbende op digitaal hun verzoeken en aanvragen kunnen afhandelen. De valkuilen en knelpunten op weg naar regiegemeenten Van primair belang in het traject is dat er voldoende vertrouwen en betrouwbaarheid en openheid en transparantie tussen alle betrokkenen bestaat, alleen zo kunnen mensen goed functioneren en zijn er besparingen te realiseren en kan de overheid weer betaalbaar worden. Dat betekent nadrukkelijk dat er dus geen afrekencultuur moet ontstaan waarbij mensen op elke fout afgerekend kunnen worden. Hierdoor ontstaat er zekere geen lerende organisatie en een zichzelf corrigerend systeem! Dit kost echter tijd en die heeft men in de politiek en de maatschappij niet altijd. Het is goed om vooraf voldoende na te denken over dit dilemma waarin beschikbare tijd, de politieke en maatschappelijke context afgezet wordt tegen benodigde tijd voor de verandering. Indien mogelijk moet de planning daarop afgestemd worden. Enkele voorbeelden van mogelijke problemen die besproken moeten worden: De rol van het College en de politiek in de gemeentelijke context. De rol van de organisatie op de omgeving. De rol van de media op het verander- proces. Oplossingen moeten worden gezocht in: Duidelijk formuleren wat je wilt bereiken en goed communiceren. Belang blijven benadrukken van netwerken behoud van expertise om het betaalbaar en haalbaar houden

6 Belang van goed contractmanagement (duidelijk en transparant0. Belang van communicatie en interactie (participatie) Aandachtspunt verander- proces Op weg naar Regiegemeente. Het belang van het bouwen van een open netwerk om optimaal te kunnen samenwerken is aangegeven. Het moet niet onderschat worden wat dit betekent voor de organisatie op het gebied van persoonlijke ontwikkeling van verantwoordelijkheden, ondernemerschap en het leren zien en benutten van kansen. Het zijn allemaal zaken die leiden tot vernieuwingen en verbeteringen. In feite gaat het hier om een niet- routinematig veranderingsproces dat veel vraagt van de betrokkenen. Het bestuur, directie en het management hebben in dit proces een zeer belangrijke voorbeeld rol. Het is van belang dat deze voorbeeldfunctionarissen bij problemen niet terugvallen in een eenzijdig beheersingsmodel 7 maar juist durven doorgaan naar de ontwikkeling van een lerende organisatie. Dit belang is alleen maar groter als je hierbij in ogenschouw neemt dat een organisatie alleen optimaal kan werken als alle betrokkenen de visie, missie en doelstellingen snappen en willen delen. HT: Sint Oedenrode december Zie drs A.J. Ardon (2008) e.a., M&O magazine augustus 2008, Als veranderingen niet meer maakbaar zijn. Hij haalt hier Argyris aan die in zijn onderzoek naar veranderingen aangeeft dat het vastlopen van deze processen vaak veroorzaakt worden door het terugvallen op het eenzijdig beheersingsproces en niet durven doorgaan met de ontwikkeling van een lerende organisatie.

Whitepaper. www.facto.nl. De regiepiramide ontsluierd

Whitepaper. www.facto.nl. De regiepiramide ontsluierd De regiepiramide ontsluierd Inleiding Regie is een veelgebruikte term voor een vorm van organiseren in het facilitaire werkveld. Toch is het lang niet altijd duidelijk wat er precies onder moet worden

Nadere informatie

voor meer resultaat uit uw vastgoedonderneming

voor meer resultaat uit uw vastgoedonderneming Hoe haalt u meer resultaat uit uw vastgoedonderneming? Wie ondernemerschap koppelt aan creativiteit en een effectief bedrijfsproces met transparante besluitvorming, behaalt de beste resultaten. HouVast

Nadere informatie

Graag maak wij van de gelegenheid gebruik om u op de hoogte te brengen van de recente ervaringen en ontwikkelingen bij De Regiecentrale.

Graag maak wij van de gelegenheid gebruik om u op de hoogte te brengen van de recente ervaringen en ontwikkelingen bij De Regiecentrale. 1 Geachte heer/mevrouw Graag maak wij van de gelegenheid gebruik om u op de hoogte te brengen van de recente ervaringen en ontwikkelingen bij De Regiecentrale. Bij verschillende gemeenten en instellingen

Nadere informatie

Schriftelijke vragen aan college van B&W

Schriftelijke vragen aan college van B&W Schriftelijke vragen aan college van B&W Registratienr.: 05/15 Datum: 16-1-2015 Onderwerp: reactie dd. 16 augustus 2014 op rapport Interne analyse benchmark Berenschot van directie De burgemeester wordt

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010

Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010 Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Thema Profilering gemeente(-bestuur) 3. Thema Communicatie en samenwerking met inwoners 4. Thema Communicatief bewustzijn

Nadere informatie

Servicedesking! Hot or Not? Egbert van der Steege MSc

Servicedesking! Hot or Not? Egbert van der Steege MSc Servicedesking! Hot or Not? Egbert van der Steege MSc FACTO CONGRES 2013 Servicedesking! Hot or Not? 11 juni 2013 BENT U TEVREDEN OVER DE PERFORMANCE VAN UW (FACILITAIRE) SERVICEDESK? DRAAGT UW (FACILITAIRE)

Nadere informatie

Sturingsfilosofie en Organisatiestructuur Waterschap Limburg

Sturingsfilosofie en Organisatiestructuur Waterschap Limburg Sturingsfilosofie en Organisatiestructuur Waterschap Limburg Uitgangspunten, hoofdlijnen en vervolgprocedure November 2015 Inhoud Bestuursopdracht als kader Visie 2020 en WBP als basis voor sturing en

Nadere informatie

Gemeentelijke regisseurs. Regisseren en de kunst van de verleiding

Gemeentelijke regisseurs. Regisseren en de kunst van de verleiding Gemeentelijke regisseurs Regisseren en de kunst van de verleiding Van traditioneel management naar modern regisseren De gemeente heeft de regie dat gebeurt niet zomaar, en ook niet van de ene op de andere

Nadere informatie

Samen sterk in communicatie. Zomer 2015

Samen sterk in communicatie. Zomer 2015 Samen sterk in communicatie Zomer 2015 Missie Communicatie maakt het leven. Als voor mensen horen of communiceren niet vanzelfsprekend is, maakt Kentalis de beste communicatiemogelijkheden toegankelijk.

Nadere informatie

Voor stichting SOM zijn in ieder geval de volgende invalshoeken van belang:

Voor stichting SOM zijn in ieder geval de volgende invalshoeken van belang: Profiel Bestuur Uitgangspunten Het algemene belang van stichting SOM staat bij de leden voorop De leden onderschrijven de visie en de missie van stichting SOM De leden onderschrijven de grondslag en de

Nadere informatie

Concept Communicatieplan

Concept Communicatieplan Concept Communicatieplan DATUM AUTEUR VERSIE Pagina 1 van 7 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Achtergrond... 3 1.2 Doelstelling... 3 1.3 Randvoorwaarden... 3 2 Communicatiestrategie... 4 2.1 Doelgroepen...

Nadere informatie

Samenwerking vanuit het perspectief van de Shared Service Organisatie

Samenwerking vanuit het perspectief van de Shared Service Organisatie Samenwerking vanuit het perspectief van de Shared Service Organisatie 10 juni 2010 A.W. Siebenga MBA Directeur van ICT Samenwerking Zuidwest Fryslân De andere overheid werkt samen! ICT shared services

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 27 juni 2013 Agendapuntnummer : XI, punt 5 Besluitnummer : 999 Portefeuillehouder : Burgemeester Roger de Groot Aan de gemeenteraad Onderwerp: Kaderstellende

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken betekent creatief reizen (Case UWV)

Het Nieuwe Werken betekent creatief reizen (Case UWV) WORKSHOP Het Nieuwe Werken betekent creatief reizen (Case UWV) Peter Meijers Programmamanager HNW bij UWV Agenda Beelden bij UWV Onze reis: Waar zijn we bij UWV aangekomen en hoe zijn we daar gekomen?

Nadere informatie

KWALITEIT DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Onderzoeksaanpak

KWALITEIT DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Onderzoeksaanpak KWALITEIT DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Onderzoeksaanpak Rekenkamercommissie Kempengemeenten 23 september 2011 1. Achtergrond en aanleiding In 2008 heeft de gemeente Oirschot de Bestuursvisie 2002-2012

Nadere informatie

Functioneren van de top

Functioneren van de top Hiemstra & De Vries info@hiemstraendevries.nl 030 2523 777 Functioneren van de top onze visie op het vormgeven en ontwikkelen van de topstructuur Recente ontwikkelingen stellen stevige eisen aan het functioneren

Nadere informatie

ALV 17 januari 2017 Uitkomsten besturingsmodel

ALV 17 januari 2017 Uitkomsten besturingsmodel ALV 17 januari 2017 Uitkomsten besturingsmodel Aanleiding onderzoek besturingsmodel Inrichting oude bestuur Bestuurscrises 2014 en voorjaar 2016 Nieuwe regelgeving en druk van rijkstoezichthouders Besluit

Nadere informatie

Bureauprofiel. Work, flow, fun

Bureauprofiel. Work, flow, fun Bureauprofiel Work, flow, fun Onze missie Bouwen aan betrouwbare overheidsorganisaties Met een heldere strategie Elke dag een stapje beter Door overdracht van kennis en ervaring Omdat verbeteren en ontwikkelen

Nadere informatie

Regiegemeente Wendbaar met de blik naar buiten. Zichtbaar met de blik naar binnen. Auteur: Daan Platje VeranderVisie Datum: maart 2011 Pagina 1 van 7

Regiegemeente Wendbaar met de blik naar buiten. Zichtbaar met de blik naar binnen. Auteur: Daan Platje VeranderVisie Datum: maart 2011 Pagina 1 van 7 Regiegemeente Wendbaar met de blik naar buiten. Zichtbaar met de blik naar binnen. Auteur: Daan Platje VeranderVisie Datum: maart 2011 Pagina 1 van 7 Gemeentelijke regie Het Rijk heeft kaders opgesteld

Nadere informatie

Samen verder In het sociale domein

Samen verder In het sociale domein Samenvatting Masterplan Samen verder In het sociale domein What if I fall? Oh,but my darling,what if you fly? (gedicht van Erin Hanson) Samen Verder is het programma om de doorontwikkeling van het sociale

Nadere informatie

De levendige stad De stad en haar sociaal domein De stad ruimtelijk en economisch Verbindend bestuur en dienstverlening De stad financieel

De levendige stad De stad en haar sociaal domein De stad ruimtelijk en economisch Verbindend bestuur en dienstverlening De stad financieel In dienst van de stad De levendige stad De stad en haar sociaal domein De stad ruimtelijk en economisch Verbindend bestuur en dienstverlening De stad financieel Maatschappij Aantrekkelijke en bruisende

Nadere informatie

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6 Inhoud Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 3 Relatie tussen ICT en 3 Outsourcen ICT: Wat? 3 Cloud Services 3 Service Level Agreement 3 Software

Nadere informatie

info@bronneberg.nl www.bronneberg.nl KvK Eindhoven: 17136847 BTW/VAT/MwSt: NL 810049429B01

info@bronneberg.nl www.bronneberg.nl KvK Eindhoven: 17136847 BTW/VAT/MwSt: NL 810049429B01 Functieomschrijving office-coördinator Taken en Werkzaamheden Tot de aandachtsgebieden van office-coördinator behoren 'Beleid', Externe contacten, Communicatie en Relatiebeheer, Financiën, Advisering,

Nadere informatie

: Voorstel inzake kaderstellende discussie Zorgloket

: Voorstel inzake kaderstellende discussie Zorgloket Raad : 10 december 2002 Agendanr. : 5 Doc.nr : B200217584 Afdeling: : Educatie en Welzijn RAADSVOORSTEL Onderwerp : Voorstel inzake kaderstellende discussie Zorgloket Voorgeschiedenis De realisatie van

Nadere informatie

Integrale schulddienstverlening

Integrale schulddienstverlening Integrale schulddienstverlening WELKOM 27 september 2012 Wat gaan we doen? Welkom Beleidskeuze schulddienstverlening, wethouder Margreet de Leeuw Essentie nieuwe wet + laatste cijfers, Joke de Kock Project

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement Doel van de functiefamilie Leiden van projecten en/of deelprojecten de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen te garanderen. Context: In lijn met de overgekomen normen in termen van tijd,

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in OPEN 21 punten voor Nijkerk in 2014-2018 We staan open voor vernieuwing en verandering van top-down handelen naar open staan voor verbinden met andere overheden, instellingen en bedrijven van denken in

Nadere informatie

BESLUITVORMING; HET SPEL OF DE REGELS

BESLUITVORMING; HET SPEL OF DE REGELS BESLUITVORMING; HET SPEL OF DE REGELS Wie ben ik? Tanja van den Akker MBA van Forsa Advies Missie: Nederland beter maken in projecten Door: training, begeleiding, advies en coaching 2 Veranderen is het

Nadere informatie

Welkom. Samenwerkingsverbanden en ICT Case De Friese Meren. Gerard de Wolff Rolf Meursing. Tekening Odinfo vlag

Welkom. Samenwerkingsverbanden en ICT Case De Friese Meren. Gerard de Wolff Rolf Meursing. Tekening Odinfo vlag Welkom Samenwerkingsverbanden en ICT Case De Friese Meren Tekening Odinfo vlag Gerard de Wolff Rolf Meursing Agenda 1. Voorstellen 2. Toelichting op de Case (Gerard) 3. Odinfo s kijk op ICT-integraties

Nadere informatie

Organisatie principes

Organisatie principes Organisatie principes Een overzicht van organisatie principes die als richtsnoer dienen bij het vormgeven van flexibele, innovatieve organisaties. Deze principes zijn gebaseerd op de Moderne Sociotechniek.

Nadere informatie

Transactieland Koppelzone concept

Transactieland Koppelzone concept Transactieland Koppelzone concept Vooraf Het koppelzone 1 concept is een bepaalde manier van samenwerken Het samenwerken wordt daarbij ondersteund door c.q. in die samenwerking wordt gebruik gemaakt van

Nadere informatie

Visie op Digitaal Zaakgericht werken

Visie op Digitaal Zaakgericht werken Visie op Digitaal Zaakgericht werken Aanleiding om digitaal zaakgericht te gaan werken Digitaal Zaakgericht werken is een belangrijke ontwikkeling die al geruime tijd speelt binnen de overheid, en bij

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Vliegwiel voor verbinden en versnellen van gezamenlijke gemeentelijke uitvoering

Vliegwiel voor verbinden en versnellen van gezamenlijke gemeentelijke uitvoering Samen Organiseren Vliegwiel voor verbinden en versnellen van gezamenlijke gemeentelijke uitvoering Samen Organiseren: waar staat het voor? Samen organiseren is een nieuwe werkwijze, vormgegeven vanuit

Nadere informatie

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Ontwikkelen, implementeren en evalueren van beleid en adviseren op één of meerdere aandachtsgebieden/beleidsterreinen ten behoeve

Nadere informatie

Samenwerking & Bedrijfsvoering

Samenwerking & Bedrijfsvoering Samenwerking & Bedrijfsvoering Plan van Aanpak Plan van aanpak: Themaonderzoek Samenwerking en Bedrijfsvoering Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Naam projectleider T.C.C. den Braanker C.A.

Nadere informatie

Draagvlak, essentieel voor een succesvolle implementatie.

Draagvlak, essentieel voor een succesvolle implementatie. Draagvlak, essentieel voor een succesvolle implementatie. Agenda Medemblik in cijfers Medemblik heeft antwoord Uitdagingen Organisatorische verandering Documentstromen Implementatie van DMS Procesinrichting

Nadere informatie

I&A Integraal bestuurd

I&A Integraal bestuurd I&A Integraal bestuurd I&A-besturingsmodel samenvatting Datum: 25-04-2014 Versie: 1.0 1 Doelstellingen van het I&A-besturingsmodel De positie van informatievoorziening en automatisering (I&A) de afgelopen

Nadere informatie

STAPPENPLAN: ONTWIKKELEN VAN VRAAGGERICHTE MODULAIRE ZORG EN DIENSTVERLENING

STAPPENPLAN: ONTWIKKELEN VAN VRAAGGERICHTE MODULAIRE ZORG EN DIENSTVERLENING STAPPENPLAN: ONTWIKKELEN VAN VRAAGGERICHTE MODULAIRE ZORG EN DIENSTVERLENING Inhoudsopgave Inleiding Stap 1: Identificeren van doelgroepen en hun behoeften Stap 2: Samenstellen multidisciplinaire projectgroep

Nadere informatie

Meer met Minder Dankzij Een Visie op de Elektronische overheid

Meer met Minder Dankzij Een Visie op de Elektronische overheid Meer met Minder Dankzij Een Visie op de Elektronische overheid Prof. Dr. Jan A.G.M. van Dijk Center for egovernment Studies Waarom is een Visie op de Digitale Overheid juist Nu Nodig? ICT is veel meer

Nadere informatie

Scenario s samenwerking in de regio

Scenario s samenwerking in de regio Scenario s samenwerking in de regio Opmerkingen vooraf: * Drie varianten naast elkaar gezet; 1. Gemeente blijft zelfstandig verder gaan; 2. Samenwerking BCH met 3D brede blik (dus vizier is vanuit gehele

Nadere informatie

Bantopa Terreinverkenning

Bantopa Terreinverkenning Bantopa Terreinverkenning Het verwerven en uitwerken van gezamenlijke inzichten Samenwerken als Kerncompetentie De complexiteit van producten, processen en services dwingen organisaties tot samenwerking

Nadere informatie

Onderdeel organisatiekoers: programma Duurzaam gezonde organisatie Portefeuillehouder: Carel van Gelder

Onderdeel organisatiekoers: programma Duurzaam gezonde organisatie Portefeuillehouder: Carel van Gelder Raadsvergadering, 28 januari 2014 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Regiegemeente Wijk bij Duurstede Nr.: 20140218 4 RV Agendapunt: 4 Datum: 30 december 2013 Onderdeel organisatiekoers: programma Duurzaam

Nadere informatie

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN EEN NIEUW SOORT ONDERNEMERSCHAP RESULTAAT KOERS VISIE PERSOONLIJK LEIDERSCHAP MEERWAARDE & RENDEMENT WAARDEN BEWUST WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN ANNO 2013 Waarden Bewust Ondernemen

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

Samenwerking Maasgouw, Echt-Susteren, Roerdalen. Presentatie commissies Maasgouw, Echt-Susteren, Roerdalen 29 augustus, 3 september 2012

Samenwerking Maasgouw, Echt-Susteren, Roerdalen. Presentatie commissies Maasgouw, Echt-Susteren, Roerdalen 29 augustus, 3 september 2012 Samenwerking Maasgouw, Echt-Susteren, Roerdalen Presentatie commissies Maasgouw, Echt-Susteren, Roerdalen 29 augustus, 3 september 2012 1 MER-samenwerking Agenda Aanleiding Doelen Uitgangspunten Succesfactoren

Nadere informatie

Evaluatie P&C Cyclus Projectdefinitie

Evaluatie P&C Cyclus Projectdefinitie Evaluatie P&C Cyclus 2014 Projectdefinitie februari 2015 INLEIDING Als onderdeel van het implementatietraject CGM is in 2013 in de 3 afzonderlijke raden van Cuijk, Grave en Mill en st Hubert besloten tot

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten)

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten) Doel van de functiefamilie Vanuit een specialisatie professioneel advies of begeleiding geven aan externe klanten deze klanten oplossingen aan te reiken of maximaal te ondersteunen in het vinden van een

Nadere informatie

20/06/2014. Kwaliteit in overleg. Draaiboek overlegproces IHD. Afgelegde traject. Vlaamse overleggroep. BOLOV s. Projecten(Life +3water)

20/06/2014. Kwaliteit in overleg. Draaiboek overlegproces IHD. Afgelegde traject. Vlaamse overleggroep. BOLOV s. Projecten(Life +3water) Kwaliteit in overleg Draaiboek overlegproces IHD 1 Afgelegde traject Vlaamse overleggroep BOLOV s Projecten(Life +3water) 2 1 Samenwerking op alle niveaus Uitgewerkt overlegproces Algemene principes: Transparantie

Nadere informatie

Inrichting ICT organisatie

Inrichting ICT organisatie Inrichting ICT organisatie Taken en verantwoordelijkheden ICT discipline Klassieke ICT Organisatie Ontwikkelen strategie strategisch plan architectuur opstellen automatiseringsplan Leveren applicaties:

Nadere informatie

Programmabegroting 2016 14

Programmabegroting 2016 14 1. Dienstverlenend Centraal in ons denken en handelen staat een goede dienstverlening aan alle inwoners, ondernemers en instellingen. We staan voor een eenvoudige en efficiënte dienstverlening. Onze gemeente

Nadere informatie

Onderwerp Tussentijdse rapportage samenwerking belastingen Lisse/Noordwijk - Besluitvormend

Onderwerp Tussentijdse rapportage samenwerking belastingen Lisse/Noordwijk - Besluitvormend BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 8 oktober 2013 nummer: 2013_BW_00620 Onderwerp Tussentijdse rapportage samenwerking belastingen Lisse/Noordwijk - vormend Beknopte samenvatting Verkenningsfase van het

Nadere informatie

Motivering (Her)benoeming commissaris van een toegelaten instelling

Motivering (Her)benoeming commissaris van een toegelaten instelling (Her)benoeming commissaris van een toegelaten instelling Op dit formulier geeft u uw motivering aan voor de voorgenomen benoeming of herbenoeming van een commissaris. In paragraaf 2 gaat het om de algemene

Nadere informatie

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt:

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt: Wabo effectief ?Hoe Zo! >> Het toepassen van de Wabo is meer dan alleen de IT-structuur aanpassen, de procedures herzien en/of de processen opnieuw beschrijven en herinrichten. Het zijn de medewerkers

Nadere informatie

Communicatie verenigingen KNVB 2014

Communicatie verenigingen KNVB 2014 1 Communicatie verenigingen KNVB 2014 1. Achtergrond van de notitie: veranderde rollen De kern van de bestuurlijke vernieuwing is het realiseren van een efficiëntere besluitvorming in het amateurvoetbal.

Nadere informatie

Helmond heeft Antwoord. Raadsvergadering, 12 september 2011

Helmond heeft Antwoord. Raadsvergadering, 12 september 2011 Helmond heeft Antwoord Raadsvergadering, 12 september 2011 Dienstverlening Helmond Missie: Wij helpen u op maat met proactieve informatie, producten en diensten. Visie Denken in mogelijkheden. De Stadswinkel

Nadere informatie

De opgave. Drie gelijkwaardige gemeenten Sterke lokale identiteit Bestuur dicht bij bevolking Bestaande samenwerkingsvormen

De opgave. Drie gelijkwaardige gemeenten Sterke lokale identiteit Bestuur dicht bij bevolking Bestaande samenwerkingsvormen De opgave + Drie gelijkwaardige gemeenten Sterke lokale identiteit Bestuur dicht bij bevolking Bestaande samenwerkingsvormen - Kwetsbare eigen organisatie Beperkte investeringsbudgetten Onvoldoende slagkracht

Nadere informatie

Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool

Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool Organisatie De Meester Duisterhoutschool is een Openbare school voor speciaal- en voortgezet speciaal onderwijs cluster 3. De school

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL april 2017

RAADSVOORSTEL april 2017 RAADSVOORSTEL 2017 Registratiekenmerk: 185542 Raadsvergadering van : 18 mei 2017 Vergadering Commissie van: 9 mei 2017 Portefeuillehouder: T. Cnossen Behandelend ambtenaar: Erna Jongerius Afdeling Kwaliteit

Nadere informatie

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Sjabloon PROJECTOPDRACHT PROJECTOPDRACHT Versie 0.1 Decosnummer: /CONCEPT Transformatie Sociaal Domein Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Eric Dammingh Onderwerp

Nadere informatie

Doetinchem, 2 juli 2008 ALDUS VASTSTELD 10 JULI 2008. Visie op dienstverlening

Doetinchem, 2 juli 2008 ALDUS VASTSTELD 10 JULI 2008. Visie op dienstverlening Aan de raad AGENDAPUNT 7k ALDUS VASTSTELD 10 JULI 2008 Visie op dienstverlening Voorstel: 1. Vaststellen visie op dienstverlening voor de periode 2008-2015: Wij als organisatie spelen constant in op een

Nadere informatie

Opleidingsprogramma DoenDenken

Opleidingsprogramma DoenDenken 15-10-2015 Opleidingsprogramma DoenDenken Inleiding Het opleidingsprogramma DoenDenken is gericht op medewerkers die leren en innoveren in hun organisatie belangrijk vinden en zich daar zelf actief voor

Nadere informatie

De andere overheid werkt samen! Bodemplatform Fryslân 22 oktober Almar Wimer Siebenga ISZF. Achtergrond. Zuidwest Fryslân

De andere overheid werkt samen! Bodemplatform Fryslân 22 oktober Almar Wimer Siebenga ISZF. Achtergrond. Zuidwest Fryslân De andere overheid werkt samen! Bodemplatform Fryslân 22 oktober 2009 Almar Wimer Siebenga ISZF Achtergrond Zuidwest Fryslân De ISZF-deelnemers 7 gemeenten Littenseradiel Harlingen Wûnseradiel Bolsward

Nadere informatie

Incore Solutions Learning By Doing

Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Gestart in November 2007 Consultants zijn ervaren met bedrijfsprocessen en met Business Intelligence Alle expertise onder 1 dak voor een succesvolle

Nadere informatie

Op weg naar een integraal kindcentrum. Janny Reitsma

Op weg naar een integraal kindcentrum. Janny Reitsma Op weg naar een integraal kindcentrum Janny Reitsma Programma: Verkenning van het integraal kindcentrum Leiderschap: mensen in beweging zetten Leiderschap: planmatig organiseren Leren als strategie voor

Nadere informatie

VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND. 31 augustus 2013

VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND. 31 augustus 2013 VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND 31 augustus 2013 CONTEXT Delfland wordt de komende jaren geconfronteerd met een groeiende interne en externe vraag naar (innovatieve)

Nadere informatie

Centrale vraag van het onderzoek is: Hoe verhoudt de omvang van het ambtelijk apparaat van onze gemeente zich tot dat van andere gemeenten?

Centrale vraag van het onderzoek is: Hoe verhoudt de omvang van het ambtelijk apparaat van onze gemeente zich tot dat van andere gemeenten? Doelmatigheidsonderzoek personeelsformatie 1. Inleiding In de Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Goirle (ex artikel 213a GW), vastgesteld door de raad op 28-10-2003, is

Nadere informatie

SOM= Effectief en plezierig werken

SOM= Effectief en plezierig werken SOM= Effectief en plezierig werken 1 VRAGEN AAN U: Wordt in uw organisatie de werkplek effectief gebruikt? Zitten de collega s met een glimlach achter hun bureau? Vindt er bij u veel samenwerking tussen

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 3.C.2. 23 juni 2015. Voorbij Prefab. Voorbij Prefab Siciliëweg 61 1045 AX Amsterdam Nederland

Communicatieplan. Conform 3.C.2. 23 juni 2015. Voorbij Prefab. Voorbij Prefab Siciliëweg 61 1045 AX Amsterdam Nederland Conform 3.C.2 23 juni 2015 Voorbij Prefab Voorbij Prefab Siciliëweg 61 1045 AX Amsterdam Nederland INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING COMMUNICATIE... 3 1.1 Interne communicatie... 3 1.2 Externe communicatie...

Nadere informatie

door Wrijving ontstaat Glans Portfoliomanagement & PMO bij de Nationale Politie door Jan Pieter Mook

door Wrijving ontstaat Glans Portfoliomanagement & PMO bij de Nationale Politie door Jan Pieter Mook door Wrijving ontstaat Glans Portfoliomanagement & PMO bij de Nationale Politie door Jan Pieter Mook Opening 1. Introductie Menti vraag 1 2. Opzet Nationale Politie & IV organisatie Menti vraag 2 3. Inrichting

Nadere informatie

PROFIEL BELEIDSMEDEWERKER SAMENWERKINGSVERBAND PRIMAIR ONDERWIJS DE MEIERIJ

PROFIEL BELEIDSMEDEWERKER SAMENWERKINGSVERBAND PRIMAIR ONDERWIJS DE MEIERIJ @ PROFIEL BELEIDSMEDEWERKER SAMENWERKINGSVERBAND PRIMAIR ONDERWIJS DE MEIERIJ Maart 2017 voor meer informatie over de functie: Dhr. B. Wesseldijk directeur-bestuurder telefoon 06-14331004 Mevr. M. Maas

Nadere informatie

Vaals, juni 2013 Versie 1.2. PLAN VAN AANPAK Informatievoorziening & Automatisering De route voor de toekomst 2013-2015

Vaals, juni 2013 Versie 1.2. PLAN VAN AANPAK Informatievoorziening & Automatisering De route voor de toekomst 2013-2015 Vaals, juni 2013 Versie 1.2 PLAN VAN AANPAK Informatievoorziening & Automatisering De route voor de toekomst 2013-2015 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Plan van aanpak 1.1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Actiepunten

Nadere informatie

GBLT Toonaangevend in belastingen

GBLT Toonaangevend in belastingen GBLT Toonaangevend in belastingen Het gebied waarvoor GBLT heft en int, inclusief de gemeenten waarvoor ook de WOZ waardering wordt uitgevoerd. Reest en Wieden Zwolle Groot Salland Dronten Zuiderzeeland

Nadere informatie

Deelnemers: denktank uit de samenleving, gemeenteraad, college en ambtelijk managementteam

Deelnemers: denktank uit de samenleving, gemeenteraad, college en ambtelijk managementteam Samen bouwen aan het huis van de democratie in Bloemendaal Verslag werkatelier over participatie en samenspel tussen samenleving en gemeentebestuur op 4 juni 2015 van 20:00 tot 23:00 uur in het Dorpshuis

Nadere informatie

AMBITIE & VISIE. Dienstverlening

AMBITIE & VISIE. Dienstverlening AMBITIE & VISIE Dienstverlening Inhoud 1 Gemeente Brummen in de toekomst... 3 2 Ambitie gemeente Brummen... 4 3 Visie gemeente Brummen... 5 3.1 Visie op de toekomst... 5 3.2 Positionering gemeente Brummen...

Nadere informatie

Competentieprofiel. kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg

Competentieprofiel. kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg Competentieprofiel kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg Generieke Competenties... 2 Affiniteit met kaderlidmaatschap... 2 Sociale vaardigheden... 2 Communicatie... 2 Lerend vermogen... 3 Initiatiefrijk... 3

Nadere informatie

Van denken naar doen. Van besluitvorming naar beïnvloeding

Van denken naar doen. Van besluitvorming naar beïnvloeding Van denken naar doen Van besluitvorming naar beïnvloeding Veranderstrategie van Kotter (Onze ijsberg smelt) 1. Gevoel van urgentie vestigen 2. Leidende coalitie vormen 3. Visie van de verandering

Nadere informatie

BEL Combinatie. De eerste geprivatiseerde gemeente van Nederland

BEL Combinatie. De eerste geprivatiseerde gemeente van Nederland BEL Combinatie De eerste geprivatiseerde gemeente van Nederland BEL Combinatie 3 De eerste geprivatiseerde gemeente van Nederland 5 Opgave Kwaliteitsmeting bestuur Gezamenlijk onderzoek naar kwaliteit

Nadere informatie

Waarom is Financial Fitness zo belangrijk? Een paar voorbeelden:

Waarom is Financial Fitness zo belangrijk? Een paar voorbeelden: Waarom is Financial Fitness zo belangrijk? Een paar voorbeelden: Tussentijds actueel inzicht Wij zijn van mening dat tussentijdse cijfers van cruciaal belang zijn bij het nemen van beslissingen. Dit inzicht

Nadere informatie

De motor van de lerende organisatie

De motor van de lerende organisatie De motor van de lerende organisatie Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn

Nadere informatie

Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein

Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein Gemeente Bronckhorst, 23 augustus 2016 1. Aanleiding We willen het beleidsplan Sociaal Domein 2015-2018 gemeente Bronckhorst tussentijds

Nadere informatie

Organisatievisie Gemeente Wijk bij Duurstede ( ): Sterke samenleving, kleine(re) overheid

Organisatievisie Gemeente Wijk bij Duurstede ( ): Sterke samenleving, kleine(re) overheid Organisatievisie Gemeente Wijk bij Duurstede (2013-2020): Sterke samenleving, kleine(re) overheid versie : 23 juli 2013 wijziging naar aanleiding van : vaststelling in DT (8 juli 2013) bespreking met wethouder

Nadere informatie

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard)

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Functie-informatie Functienaam: Directeur samenwerkingsverband Organisatie: Samenwerkingsverband 28.05 Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Werkterrein: Management

Nadere informatie

ISM: BPM voor IT Service Management

ISM: BPM voor IT Service Management ISM: BPM voor IT Service Management ISM: BPM voor IT Service Management Het jonge IT-vakgebied wordt bestookt met allerlei frameworks om grip te krijgen op de input en output: ITIL, ASL, BiSL, COBIT en

Nadere informatie

Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland

Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland Gemeenteraden Ambitiebepaling, kaderstelling en controle op hoofdlijnen van beleid Besluiten over meerjarenprogramma s speerpunten Besluiten over

Nadere informatie

Startnotitie. Invoeren Wet revitalisering generiek toezicht. Informatie: Versiebeheer: Registratienummer Vaststelling Directie Vaststelling College

Startnotitie. Invoeren Wet revitalisering generiek toezicht. Informatie: Versiebeheer: Registratienummer Vaststelling Directie Vaststelling College Startnotitie Invoeren Wet revitalisering generiek toezicht Informatie: Registratienummer Vaststelling Directie Vaststelling College Portefeuillehouder Opdrachtgever Opdrachtnemer S.C.G.M. den Dulk-Winder

Nadere informatie

Implementatieplan interactief beleid

Implementatieplan interactief beleid Implementatieplan interactief beleid (juni 2010 t/m mei 2011) Gemeente Weert, 15 juli 2010 Portefeuillehouder interactief beleid: wethouder H. Litjens Regisseur wijkgericht werken: Marianne Schreuders

Nadere informatie

Resultaten onderzoek. Ricoh Johan Kennis NEVI Erik van Assen. April 2015

Resultaten onderzoek. Ricoh Johan Kennis NEVI Erik van Assen. April 2015 Resultaten onderzoek Ricoh Johan Kennis NEVI Erik van Assen April 2015 Tijdens de Contract Management Dag op 12 maart 2015 vond er een live onderzoek plaats naar aspecten van contract management. Tijdens

Nadere informatie

Drie decentralisaties voor gemeenten

Drie decentralisaties voor gemeenten Drie decentralisaties voor gemeenten Onze visie en aanpak Pim Masselink Joost van der Kolk Amersfoort 24 april 2014 Inhoud 1. Inleiding 2. Veranderende rol van de gemeente 3. Veranderopgave: richten, inrichten

Nadere informatie

Zaakgericht samenwerken. Visie en Koers

Zaakgericht samenwerken. Visie en Koers Zaakgericht samenwerken Visie en Koers 2009032816 We staan voor diverse ambities en knelpunten Burgers 7x24 inzicht in status aanvragen Efficiënter werken Borgen rechtmatigheid Inzicht bij medewerkers

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement dd. Functie tactisch manager Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub dd Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

Openbaar. Rijk van Nijmegen Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel.

Openbaar. Rijk van Nijmegen Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel. Openbaar Onderwerp Rijk van Nijmegen 2025 Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls / T. Tankir Samenvatting De Rabobank Rijk van Nijmegen heeft in 2015 het initiatief genomen

Nadere informatie

OR en interne werkverdeling

OR en interne werkverdeling 1 GITP OR en interne werkverdeling Nico Berghuis 11-10-2012 OR en interne werkverdeling Performa Workshop 11 oktober 2012 2 GITP OR en interne werkverdeling Nico Berghuis 11-10-2012 Even voorstellen >

Nadere informatie

Communicatieplan. Gebr. Janssen Beheer BV Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen. Conform 3.C.2. 05 Mei 2015

Communicatieplan. Gebr. Janssen Beheer BV Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen. Conform 3.C.2. 05 Mei 2015 Conform 3.C.2 05 Mei 2015 Gebr. Janssen Beheer BV Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING COMMUNICATIE... 3 1.1 Interne communicatie... 3 1.2 Externe communicatie... 4 2 DOELSTELLINGEN

Nadere informatie

Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app

Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app De zorg app Regie is ontwikkeld om cliënten meer inzicht en controle te geven en tegelijkertijd efficiënter te werken. Veranderingen in de zorg

Nadere informatie

Visiedocument Financieel Beleid

Visiedocument Financieel Beleid 1. Financieel beleid Grip Om grip te houden op de gemeentefinanciën voert de gemeente financieel beleid uit. Enerzijds betreft dit wettelijke taken, zoals het opstellen van een begroting en een jaarrekening,

Nadere informatie

PRODUCT OWNER.

PRODUCT OWNER. PRODUCT OWNER www.gladwell.nl bel ons 020-240 2244 PRODUCT OWNER Het wordt steeds gangbaarder: werken met de Scrum methode. Zeker in de IT maar ook bedrijven in andere sectoren omarmen deze praktische

Nadere informatie