Regiegemeente en de netwerkbenadering.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Regiegemeente en de netwerkbenadering."

Transcriptie

1 Regiegemeente en de netwerkbenadering. Harry Teeven; M ,in bewerking VS In mij periode als wethouder van de gemeente Waalre was ik o.a. verantwoordelijk voor het project regiegemeente. Dit artikel is geschreven n.a.v. proces dat de gemeente Waalre heeft doorlopen om te komen tot regiegemeente. Een belangrijke rol daarbij heeft de projectgroep gehad onder leiding van Wijnand van Lieshout. Het verhaal is zeker niet volledig omdat de materie complex is en de invalshoek per gemeente kan verschillen. Het geeft wel een beeld in hoofdlijnen van wat er te verwachten is als zo n traject opgestart wordt. Inleiding Regiegemeente en de netwerkbenadering zijn in een titel genoemd omdat deze onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Regiegemeente is al een bekend begrip bij de overheid maar er had beter netwerkgemeente kunnen staan omdat dit beter de samenwerking symboliseert die de gemeente moet zoeken. Het netwerk is van belang voor het voeren van regie omdat het zorgt voor de noodzakelijke expertise, flexibiliteit, innovatieve vermogen en betaalbaarheid van de regiegemeente En in een goed netwerk wordt er ook goed regie gevoerd. In een apart artikel hierover wordt ingegaan op belangrijke voorwaarden voor het goed functioneren van een netwerk en een regiegemeente, namelijk: openheid, transparantie en vertrouwen/betrouwbaarheid. Regiegemeente is een bestaand containerbegrip waarbij elke gemeente zo een eigen kijk heeft van wat ze er onder moeten verstaan. Regie zegt iets over het sturen en kunnen sturen maar vooral ook over wat de organisatie wil. Om hierover een beeld te krijgen wordt in de eerste paragraaf ingegaan op wat men onder regiegemeente kan verstaan. In de tweede paragraaf gaan we in op de relatie regiegemeente en dienstverlening hier wordt ingegaan op de rol van dienstverlening in een sturende organisatie. In de derde paragraaf wordt ingegaan op de te doorlopen stappen om te komen tot de regiegemeente. En in de vierde paragraaf wordt ingegaan op de valkuilen en knelpunten. Het begrip regiegemeente in de praktijk Regie wordt vaak geassocieerd met film, opvoeren van een toneelstuk maar ook gedefinieerd als staatsmonopolie (Kramers). In dit artikel is regiegemeente is een gemeente die grip heeft op de processen die de organisatie uitvoert. Grip hebben is hier de mogelijkheid om in te grijpen en te sturen op een proces. Maar wat betekent dat dan precies voor een gemeente? Er bestaat in feite geen eenduidige definitie voor regiegemeente. Hierover wordt verschillend gedacht en is o.a. afhankelijk van de doelstelling van de organisatie. Denk maar eens aan de mogelijk rol van een kleine gemeente en de rol van een grote gemeente. Een kleine gemeente (< inwoners) alleen, kan onmogelijk alle taken even goed blijven uitvoeren als een middelgrote gemeente ( inwoners) en een grote gemeente (> inwoners) met meer capaciteit en expertise. Moeten dan alle kleinere gemeenten verdwijnen of meer samenwerken? Deze discussie wordt nu gevoerd in Nederland waarbij allerlei voor- en tegenstanders zich uitlaten over de omvang van de schaalvergroting. Schaalvergroting heeft voordelen maar ook nadelen, ik noem er enkele. Voordelen op het gebied van besluitvorming, expertise en specialisaties. Nadelen op het gebied van vergroten van afstand tot de inwoners en meer bureaucratie. En in elk geval heeft onderzoek aangetoond dat

2 de gemeentelijke dienstverlening door schaalvergroting niet goedkoper wordt als ook niet de onnodige overhead wordt aangepakt. De aanpak van deze overhead moet leiden tot een andere structuur van de overheid in zijn totaal en niet de gemeenten alleen. Deze discussie moet nog verder gevoerd worden en voert te ver voor dit artikel maar geeft wel meteen een aanleiding voor in elk geval kleinere gemeenten om eens na te denken over de transformatie naar regiegemeente. Daarin wordt met name de dienstverlening 1 aan de inwoners centraal gesteld, zie ook de volgende paragraaf. Dit is ook geheel conform de wens/eis 2 van het Europese Verdrag waarin gesteld wordt dat besluiten (in het algemeen belang) zo dicht mogelijk bij de burger genomen dienen te worden en dat de lokale overheid het eerste loket van de overheid is. Regie voeren op de dienstverlening is dan essentieel en mits goed uitgevoerd een bestaansrecht voor een kleinere gemeenten in welke toekomstige vorm dan ook. De complexiteit van het dienstverleningsproces, zie ook volgende paragraaf, zorgt ervoor dat het nooit een proces is van slechts een deel van de organisatie. Het gaat de totale organisatie aan. Dat betekent dat het gaat om de primaire processen rondom het beleid en de besluitvorming College- Raad- Organisatie, de ondersteunende diensten als het gaat om Financiën, de informatievoorziening (ICT), P&O, administratie en documentatie. Omdat het om een veranderingsproces gaat is ook de verandering van cultuur een van de essentiële voorwaarden. Met name het van buiten naar binnen denken en handelen is voor de regiegemeente essentieel. Niet meer alleen vanuit de wetgeving en regels maar vanuit de vraag van de inwoner of inwoners. Niet meer zeggen dat kan niet maar eens kijken hoe we dit kunnen regelen. Klantgericht denken en handelen staat dan voorop maar wel met behoud van de regie op dienstverlening. Het blijkt dat de overheid voor deze veranderingen onvoldoende is voorbereid en het zal nog een lange weg blijken om niet het contact met de maatschappij te verliezen. De maatschappij, de bedrijven vormen immers allang moderne netwerken en het is de vraag welke rol de overheid hierin nog kan vervullen? Het kan door participatie en samenwerking met inwoners en/of maatschappelijke ondernemingen en/of bedrijfsleven. Belangrijk om draagvlak te krijgen voor het beleid (algemeen belang), de uitvoering daarvan en de betaalbaarheid. De (gemeentelijke) overheid zal qua rol weliswaar de regie moeten voeren in het algemeen belang maar zal ook moeten durven loslaten daar waar het private belangen betreft. Voorwaar een complex proces dat niet in zeer korte tijd te realiseren is zodat de gevolgen voor betrokkenen en maatschappij te overzien zijn. Amersfoort heeft bijvoorbeeld een model van regiegemeente ingevoerd dat dicht bij het beeld van de gemeente Waalre komt. De gemeente Amersfoort stelt: De gemeente moet niet zelf kiezen hoe het moet maar dit over laten aan inwoners, bedrijven en overige betrokkenen. Door alle ruimte te laten in de hoe - vraag stimuleert de gemeente externe partijen om mee te doen. Dit proces vraagt om loslaten en regievoeren en vereist dus expertise. Waalre is echter een kleinere gemeente met minder middelen, bezit onvoldoende expertise, en zal dus een oplossing moeten zoeken om dit te realiseren. 1 In Waalre is voornamelijk het dienstverleningsproces centraal gesteld waardoor de integraliteit van de processen zichtbaar werd. Dit is een keuze van de gemeente het verander proces kan evengoed beginnen vanuit een ander proces zoals financiën, projectmatig werken of ICT. 2 Het Europese Verdrag heeft sinds het ontstaan van de Europese Unie (1957) geleid tot een nieuwe rechtsorde waaraan de inwoners van de Europese Unie rechten kunnen ontlenen. De lidstaten moeten in de loop van de tijd hun nationale wetgeving aanpassen zodat dit niet tot conflicten leidt met het Europese Verdrag. Het begint dus als een wens en er kunnen afspraken gemaakt worden over de termijn wanneer dit bij de lidstaten ingevoerd moet zijn.

3 Dienstverlening en regiegemeente De gemeentelijke organisatie wordt hier gezien als sturende organisatie m.a.w. zij voeren regie op de verschillende processen die zij moet uitvoeren in het algemeen belang. Een sturende organisatie is een organisatie die stuurt op informatie van de omgeving waarin en waarvoor de organisatie de dienstverlening 3 verzorgt. Dit staat weergegeven in onderstaande figuur. Fig. Algemeen besturingsmodel 4 van een organisatie Omgeving Input Proces(sen) Proces informatie Output Omgeving Stuurproces Vanuit de omgeving komt de input, de vraag naar een dienst 5. Dit moet in de organisatie leiden tot een reactie waardoor de vraag in een proces of door het volgen van meerdere processen beantwoord 6 kan worden. Als alles goed gaat dan leidt dit tot de output de daadwerkelijke dienstverlening aan de omgeving. Er kan echter van alles anders lopen omdat er fouten in het proces zitten of omdat de vraag verkeerd begrepen wordt, kortom er moet gestuurd worden. Het sturen gebeurd op basis van de informatie uit de omgeving (input en output) en op basis van informatie uit het proces en/of processen. Dit toont het belang van het stuurproces en de informatievoorziening (ICT : Informatie- en Communicatie- Technologie) als basis voor regievoeren op het dienstverleningsproces. De omgeving staat in de figuur links en rechts getekend van de organisatie maar het is in feite 1 omgeving met daarin alle betrokkenen die belang hebben bij het proces. Dat maakt dat ook het communicatie proces (onderdeel van ICT) van enorm belang is niet alleen voor dienstverlening maar ook voor regievoeren. Het mag duidelijk zijn dat dit intern (in de organisatie- Raad- College) maar ook extern (de maatschappij) van enorm belang is. In feite zorgt deze interactie met de omgeving ervoor dat het proces en dus het dienstverleningsproces zich voortdurend verbetert, het is een continu proces. Het inrichten van het stuurproces en dus sturende informatie is daarbij van wezenlijk belang. Het is eveneens van belang daarbij te onderkennen dat sturende informatie op allerlei niveaus nodig is. En er zijn zeer veel verschillende niveaus te onderscheiden zoals: politiek- maatschappelijk, bestuurlijk (strategisch)- management (tactisch)- operationeel, korte termijn- lange termijn, technisch- financieel etc Dit en een verder analyse toont de complexiteit van het dienstverleningsproces aan maar toont 3 Hier staat dienstverlening omdat dit de belangrijkste activiteit van de gemeente is. In een productie omgeving kan hier ook product staan eventueel gecombineerd met dienstverlening. 4 Zie Bemelmans (1987) Bestuurlijke informatiesystemen en automatisering, Stenfert Kroese, Leiden. Het algemene besturingsmodel is van zijn besturingsparadigma afgeleid waarin hij nadrukkelijk de omgeving betrekt bij het sturen of beslissen. 5 Een dienst moet hier zeer breed gezien worden. Het zijn in feite alle diensten die de gemeenten kan leveren zoals paspoorten, rijbewijzen, vergunningen, adviezen etc.. Maar het zijn ook signalen van de omgeving dat er kennelijk iets veranderd moet worden in het proces. 6 Ook het beantwoorden moet in brede context gezien worden zoals onder noot 3 vermeld staat. Het kan dus een vergunning, een advies maar ook een onderzoek zijn.

4 ook aan dat het noodzakelijk is om keuzes te maken. Bij de invoering van het dienstverleningsproces gaat het om het maken van die keuzes en dat begint bij het bestuur. De proces- stappen naar de regiegemeente Het projectplan voor de invoering van de regiegemeente is van enorm belang voor College- Raad- Organisatie voor het verkrijgen van inzicht, betrokkenheid en draagvlak. Het is primair een communicatiemiddel en een verantwoording voor hetgeen wordt uitgevoerd. Daarom wordt het projectenplan in een aantal fasen/stappen verdeeld en gepresenteerd. Afhankelijk van de gewenste doelstelling van de gemeente worden hieraan andere stappen toegevoegd. In het geval van de gemeente Waalre waren er in de periode al drie belangrijke deeltrajecten gestart voordat er sprake was van 1 projectplan regiegemeente. Deze drie deeltrajecten waren: De invoering van het nieuwe dienstverleningsconcept (richting Burgerbedrijvenplein); De Vitale Coalitie (de realisatie van een zo uniform mogelijk ICT- platform in de Cloud ); Waalre in Balans (inkomsten en uitgaven in balans brengen en houden); Door de verkiezingen van 2010 en de roep om door invoering van de regiegemeente een structurele besparing op de organisatie te realiseren van werd in 2010 en 2011 gewerkt aan het tot stand brengen van een projectplan regiegemeente waarin alle belangrijke projecten die organisatorische gevolgen hebben samen komen. Waarom heeft dit zoveel tijd gekost? Antwoord: Vanwege de noodzakelijke communicatie, het begrip en het commitment dat nodig is. In 2012 werd er daadwerkelijk een begin gemaakt met regiegemeente door een projectgroep te benoemen die zich daadwerkelijk ging bezig houden met de noodzakelijk cultuur - verandering: vraaggericht, van buiten naar binnen, de inwoner/klant staat centraal. 1. Deelplan 1 Concepten en protocollen (College- Raad- Organisatie); 2. Deelplan 2 Transitieplan (organisatie); 3. Deelplan 3 Toerustingsplan; 4. Deelplan 4 Huisvesting en het nieuwe werken; 5. Deelplan 5 Communicatieplan; 6. Deelplan 6 Bestuur- en managementrapportage; 7. Deelplan 7 Realiseren ICT platform; Korte toelichting van de verschillende deelplannen. Deelplan 1 Concepten en protocollen. Dit deelplan bevat vijf samenhangende concepten en protocollen. Deze documenten bieden samen met de Raadsagenda het gemeentebestuur en de ambtelijke organisatie houvast bij de manier van besturen, van diensten verlenen, van werken, en bij de manier van samenwerken en uitbesteden. Het bevat een besturingsconcept, een dienstverleningsconcept, een bedrijfsvoeringsconcept, een protocol van samenwerking met participatie van inwoners en maatschappelijke partners. En het bevat een protocol uitbesteden/aanbesteden. Deelplan 2 Transitieplan organisatie. Dit plan omvat alle HRM activiteiten die noodzakelijk zijn om de organisatie te ondersteunen. De volgende onderdelen zijn daarbij van belang: medezeggenschap, sociaal plan, gefaseerd inrichten nieuwe organisatie, functieboek en functieprofiel actualiseren, HRM- helpdesk inrichten, ontwikkelen strategisch HRM beleid aansluitend bij netwerken en regiegemeente. Deelplan 3 Toerustingsplan organisatie. Opleiding en begeleiding van medewerkers naar de nieuwe functie. Dit onderdeel omvat vooral het cultuur aspect het klant- en vraaggericht denken en handelen en de mogelijkheden ontdekken die deze verandering met zich meebrengt (het netwerk). Coördineren en uitvoeren van activiteiten die gewenste competenties bij medewerkers naar voren brengt.

5 Deelplan 4 Huisvesting en het nieuwe werken. De regiegemeente en het dienstverleningsconcept leiden tot een andere, kleinere en meer op regievoeren gespecialiseerde organisatie. Meer expertise wordt gevonden in de verschillende netwerken en samenwerkingsverbanden met anderen gemeenten, bedrijven, maatschappelijke instellingen en de inwoners zelf. Dit leidt tot een vraagstuk welke functies moeten gehuisvest worden en wat betekent de ontwikkeling van het nieuwe werken voor de huisvesting. Deelplan 5 Communicatie. Hiervoor wordt een communicatieplan opgesteld met als doel de ontwikkeling naar regiegemeente zo goed mogelijk te laten verlopen en daarmee een bijdrage te leveren aan het bereiken van de organisatiedoelen. Primair is dit gericht op de interne organisatie pas als het daadwerkelijk zichtbaar wordt en gevolgen heeft voor derden wordt de communicatie extern gericht. Deelplan 6 Bestuur- en management- rapportage. Dit systeem moet er voor zorgen dat de Raad haar kaderstellende en controlerende taak goed kan uitoefenen. Zaken die hierbij moeten worden gerealiseerd zijn: agenda en vergadersysteem, projectmanagement systeem, afdelingswerkplannen, verantwoordingsrapportage (management, bestuurlijk gekoppeld aan financiële systeem). Rode draad in deze systeem blijft de Planning&Controlcyclus (kadernota- programmabegroting- bestuursrapportage- jaarrekening- nieuwsbrief College- Raad) Deelplan 7 Realiseren ICT platform In Waalre is dit het project van de Vitale Coalitie. Het project heeft de volgend doelstellingen: Een flexibele ICT- omgeving op basis van cloud computing; De applicaties passen in een moderne informatiearchitectuur (GEMMA); Het systeem voldoet aan de wettelijke verplichtingen (NUP); De beheerorganisatie is professioneel en vakbekwaam (proces- en klantgericht); ICT is efficiënt en effectief ingericht. Het doel hiervan is ook het streven naar uniformiteit waardoor en waarmee een 24-7 bereikbaarheid wordt gerealiseerd en samenwerking met andere gemeenten eenvoudiger wordt. Op termijn moet het mogelijk zijn dat inwoners en belanghebbende op digitaal hun verzoeken en aanvragen kunnen afhandelen. De valkuilen en knelpunten op weg naar regiegemeenten Van primair belang in het traject is dat er voldoende vertrouwen en betrouwbaarheid en openheid en transparantie tussen alle betrokkenen bestaat, alleen zo kunnen mensen goed functioneren en zijn er besparingen te realiseren en kan de overheid weer betaalbaar worden. Dat betekent nadrukkelijk dat er dus geen afrekencultuur moet ontstaan waarbij mensen op elke fout afgerekend kunnen worden. Hierdoor ontstaat er zekere geen lerende organisatie en een zichzelf corrigerend systeem! Dit kost echter tijd en die heeft men in de politiek en de maatschappij niet altijd. Het is goed om vooraf voldoende na te denken over dit dilemma waarin beschikbare tijd, de politieke en maatschappelijke context afgezet wordt tegen benodigde tijd voor de verandering. Indien mogelijk moet de planning daarop afgestemd worden. Enkele voorbeelden van mogelijke problemen die besproken moeten worden: De rol van het College en de politiek in de gemeentelijke context. De rol van de organisatie op de omgeving. De rol van de media op het verander- proces. Oplossingen moeten worden gezocht in: Duidelijk formuleren wat je wilt bereiken en goed communiceren. Belang blijven benadrukken van netwerken behoud van expertise om het betaalbaar en haalbaar houden

6 Belang van goed contractmanagement (duidelijk en transparant0. Belang van communicatie en interactie (participatie) Aandachtspunt verander- proces Op weg naar Regiegemeente. Het belang van het bouwen van een open netwerk om optimaal te kunnen samenwerken is aangegeven. Het moet niet onderschat worden wat dit betekent voor de organisatie op het gebied van persoonlijke ontwikkeling van verantwoordelijkheden, ondernemerschap en het leren zien en benutten van kansen. Het zijn allemaal zaken die leiden tot vernieuwingen en verbeteringen. In feite gaat het hier om een niet- routinematig veranderingsproces dat veel vraagt van de betrokkenen. Het bestuur, directie en het management hebben in dit proces een zeer belangrijke voorbeeld rol. Het is van belang dat deze voorbeeldfunctionarissen bij problemen niet terugvallen in een eenzijdig beheersingsmodel 7 maar juist durven doorgaan naar de ontwikkeling van een lerende organisatie. Dit belang is alleen maar groter als je hierbij in ogenschouw neemt dat een organisatie alleen optimaal kan werken als alle betrokkenen de visie, missie en doelstellingen snappen en willen delen. HT: Sint Oedenrode december Zie drs A.J. Ardon (2008) e.a., M&O magazine augustus 2008, Als veranderingen niet meer maakbaar zijn. Hij haalt hier Argyris aan die in zijn onderzoek naar veranderingen aangeeft dat het vastlopen van deze processen vaak veroorzaakt worden door het terugvallen op het eenzijdig beheersingsproces en niet durven doorgaan met de ontwikkeling van een lerende organisatie.

ISO 31000 stimuleert integraal risicomanagement

ISO 31000 stimuleert integraal risicomanagement TPC public control integraal risicomanagement norm ISO 31000 verankering implementatie ISO 31000 stimuleert integraal risicomanagement Het voor integraal risicomanagement vaak gebruikte COSO-model biedt

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Eerst kiezen, dan delen. Sturen met zorg. Financieel management in samenwerkingsverbanden passend onderwijs

Eerst kiezen, dan delen. Sturen met zorg. Financieel management in samenwerkingsverbanden passend onderwijs Eerst kiezen, dan delen Sturen met zorg Financieel management in samenwerkingsverbanden passend onderwijs Sturen met zorg Financieel management in samenwerkingsverbanden passend onderwijs 2 sturen met

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control Kennis van de Overheid Maatschappelijke opgaven Van versnipperde ondersteuning naar public business control Ontwikkelingen in het openbaar bestuur gaan zo snel en zijn dermate complex dat de traditionele

Nadere informatie

Digitale Dienstverlening Gemeente Waalre

Digitale Dienstverlening Gemeente Waalre Digitale Dienstverlening Gemeente Waalre Rekenkamercommissie de Groene Rand Januari 2014 Status: definitief Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Inleiding...3 1.1. Aanleiding...3 1.2. Digitale dienstverlening...3

Nadere informatie

Antwoord & kleine gemeenten

Antwoord & kleine gemeenten Antwoord & kleine gemeenten Opdrachtgever e-overheid voor Burgers (ICTU) in opdracht van ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Den Haag, juni 2010 De informatie in deze publicatie is

Nadere informatie

Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie

Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie Erik Lammers en Dennis Hendriks, beiden Business Consultant bij HC&H Procesmanagement Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie Onnodige complexiteit van processen leidt tot extra kosten, extra tijd

Nadere informatie

Ons kenmerk IA00/13.0015094. Datum uw brief

Ons kenmerk IA00/13.0015094. Datum uw brief InformatieManagement & Automatisering IA00 Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105

Nadere informatie

I-VISIE BELEIDSKADERS 2005 2009 MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin?

I-VISIE BELEIDSKADERS 2005 2009 MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin? MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin? EENVOUDIG informatie verkrijgen = MINDER moeite= GOEDKOPER in bedrijfsvoering = MEER voor de klant! I-VISIE BELEIDSKADERS 2005 2009 Informatie eenvoudig, snel en

Nadere informatie

P alladio Gezond tegenwicht Palladio

P alladio Gezond tegenwicht Palladio Gezond tegenwicht Jaarboek 2009 2010 Voorwoord Voor de vierde achtereenvolgende keer brengt Palladio groep een jaarboek uit. We beogen met dit jaarboek een overzicht te geven van onze visie en ervaringen,

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress

besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress slim besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress Uw opdracht is bezuinigen? Wat is SLIM? Binnen de publieke sector, gezondheidszorg en educatie

Nadere informatie

Grip op het apparaat De kosten van personeel, inhuur en bestuur in de gemeente Eindhoven

Grip op het apparaat De kosten van personeel, inhuur en bestuur in de gemeente Eindhoven Grip op het apparaat De kosten van personeel, inhuur en bestuur in de gemeente Eindhoven Rekenkamercommissie gemeente Eindhoven september 2010 Grip op het apparaat De kosten van personeel, inhuur en bestuur

Nadere informatie

Business en ICT Alignment in Ketens

Business en ICT Alignment in Ketens Business en ICT Alignment in Ketens Drs. A.N.M. Bensink CISA 1 voor allen en allen voor 1 Business en ICT Alignment in Ketens 1 voor allen en allen voor 1 Referaat postinitiële masteropleiding IT-Auditing

Nadere informatie

Gids voor: Het Nieuwe Werken

Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken 1 Inhoud Voorwoord... 4 Inleiding 7 Wat is het nieuwe werken?... 7 Argumenten om met het nieuwe werken aan de slag te gaan... 7 Investeren voor

Nadere informatie

Een brug naar gebalanceerde beheersing

Een brug naar gebalanceerde beheersing Een brug naar gebalanceerde beheersing Door: Peter Hartog en Ron Ghijssen. Inleiding Beheersing, risicomanagement, transparantie en verantwoording zijn in de gezondheidszorg inmiddels bekende begrippen.

Nadere informatie

HANDREIKING INFORMATIEVEILIGHEID SOCIAAL DOMEIN

HANDREIKING INFORMATIEVEILIGHEID SOCIAAL DOMEIN HANDREIKING INFORMATIEVEILIGHEID SOCIAAL DOMEIN VISD is een programma van de VNG dat wordt uitgevoerd in samenwerking met KING 1 Opgesteld door VNG/KING Datum 25 juni 2014 Versie 1.0 2 Colofon Naam document

Nadere informatie

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur?

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT PO VO Hoe besturen borgen Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? Simone Kessels Tessa de With Mmv: Barbara de Boer, Gert-Jan Bos

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

HOE IMPLEMENTEER IK DE BIG? HANDLEIDING GERICHT OP KLEINE GEMEENTEN

HOE IMPLEMENTEER IK DE BIG? HANDLEIDING GERICHT OP KLEINE GEMEENTEN HOE IMPLEMENTEER IK DE BIG? HANDLEIDING GERICHT OP KLEINE GEMEENTEN Auteur IBD Datum maandag 29 september 2014 Versie versie 1.0 2 Inhoud 1 De BIG 4 1.1 Waarom 4 1.2 Wat 4 1.3 Tijdpad 5 1.4 Voordelen 6

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

flexibel Procesmanagement in 2012 1

flexibel Procesmanagement in 2012 1 flexibel Procesmanagement in 2012 1 INHOUD Redactie Michel Jungbluth, Wouter Kolbeek, Mark Telgenkamp en BPM-Forum Nederland Redactieadres ConQuaestor Postbus 8227 3503 RE Utrecht www.conquaestor.nl www.conquaestor.tv

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

STUURGROEP BIJLAGE 5D. Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO

STUURGROEP BIJLAGE 5D. Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO STUURGROEP BIJLAGE 5D Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Aanleiding en doelstelling... 3 1.2. Doel en kaders impactanalyse...

Nadere informatie

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Auteur: KING Datum: 2010 Versie: 0.9 Datum: 21 december 2010 2 Inhoud 1. E-overheid: de kosten en de baten Nieuwegein: Meer grip op ict-investeringen

Nadere informatie

Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie. Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal

Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie. Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal december 2012 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie