Foto omslag: Bevrijding op de Wilhelminabrug te Leiden op 7 mei 1945 (bron:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Foto omslag: Bevrijding op de Wilhelminabrug te Leiden op 7 mei 1945 (bron: www.brugwachters.nl)."

Transcriptie

1

2 Foto omslag: Bevrijding op de Wilhelminabrug te Leiden op 7 mei 1945 (bron: Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze rapportage mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur. (Artikel 16 Auteurswet 1912). Het is de opdrachtgever toegestaan voor intern gebruik kopieën te maken zonder voorafgaande toestemming van de auteur. Voor verdere informatie, vragen en/of suggesties: Saricon bv Industrieweg 24, 3361 HJ Sliedrecht Telefoon: +31 (0) Fax: +31 (0) Internetsite: algemeen: Pagina 2 van 53

3 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING AANLEIDING OPDRACHTOMSCHRIJVING PROBLEEMSTELLING DOELSTELLING ONDERZOEKSGEBIED ONDERZOEKSMETHODE Algemeen Inventarisatie bronnenmateriaal Beoordeling bronnenmateriaal Verantwoording LEESWIJZER INVENTARISATIE BRONNENMATERIAAL EERDER UITGEVOERD ONDERZOEK LITERATUUR COLLECTIE STAFKAARTEN KADASTER REGIONAAL ARCHIEF LEIDEN GEMEENTE LEIDEN NATIONAAL ARCHIEF SEMI-STATISCHE ARCHIEFDIENSTEN MINISTERIE VAN DEFENSIE (SSA) Archief Mijn- en Munitie Opruimings Dienst (MMOD) EXPLOSIEVEN OPRUIMINGSDIENST DEFENSIE (EODD) Collectie ruimrapporten Collectie mijnenvelddocumentatie NEDERLANDS INSTITUUT VOOR MILITAIRE HISTORIE (NIMH) Collectie Duitse verdedigingswerken NEDERLANDS INSTITUUT VOOR OORLOGSDOCUMENTATIE (NIOD) Generalkommissariat für das Sicherheitswesen Departement van Justitie THE NATIONAL ARCHIVES (TNA) BUNDESARCHIV-MILITÄRARCHIV, DUITSLAND NIEUWSBERICHTEN Saricon collectie LUCHTFOTO S Geraadpleegde luchtfoto s Gegeorefereerde luchtfoto s Luchtfoto-interpretatie LEEMTEN IN KENNIS BRONNENMATERIAAL Pagina 3 van 53

4 3 CHRONOLOGIE RELEVANTE GEBEURTENISSEN INLEIDING CHRONOLOGIE BEOORDELING BRONNENMATERIAAL INDICATIES EN CONTRA-INDICATIES VAN EXPLOSIEVEN IN HET ONDERZOEKSGEBIED SOORT EN VERSCHIJNINGSVORM VAN EXPLOSIEVEN AANTALLEN EXPLOSIEVEN AFBAKENING VERDACHT GEBIED Horizontale afbakening verdacht gebied Verticale begrenzing verdacht gebied NOODZAAK TOT HET OPSPOREN EN RUIMEN VAN EXPLOSIEVEN IN RELATIE MET DE UIT TE VOEREN WERKZAAMHEDEN CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN CONCLUSIE ADVIES VERVOLGTRAJECT BIJLAGEN Pagina 4 van 53

5 1 INLEIDING 1.1 AANLEIDING In opdracht van de gemeente Leiden heeft Saricon een vooronderzoek conventionele explosieven (hierna: explosieven) uitgevoerd ter plaatse van de ringweg oost in Leiden (hierna: onderzoeksgebied). Aanleiding voor het vooronderzoek vormen de toekomstige werkzaamheden. 1.2 OPDRACHTOMSCHRIJVING Het vooronderzoek is uitgevoerd conform de offerte met kenmerk: 2012-S-094-AB-01 d.d.16 april PROBLEEMSTELLING Als gevolg van oorlogshandelingen in de Tweede Wereldoorlog kunnen explosieven zijn achtergebleven. Bij het spontaan aantreffen van explosieven ontstaat een verhoogd veiligheidsrisico doordat het explosief door direct contact of trillingen kan exploderen. Onbedoelde explosies kunnen dodelijk letsel en zware schade aan materieel en omgeving tot gevolg hebben. Tevens kan een spontane vondst resulteren in meerkosten door stagnatie van de uitvoeringswerkzaamheden. De mogelijke aanwezigheid en gevaren van explosieven ter plaatse van het onderzoeksgebied dienen aan de hand van een vooronderzoek te worden onderzocht. 1.4 DOELSTELLING Het vooronderzoek heeft tot doel om te beoordelen of er indicaties zijn dat ter plaatse van het onderzoeksgebied explosieven aanwezig zijn. Indien explosieven aanwezig kunnen zijn, dan dient dit te worden gespecificeerd in termen van: Soort en verschijningsvorm van explosieven; Aantal explosieven; Afbakening van het verdacht gebied in horizontale en verticale zin. Pagina 5 van 53

6 1.5 ONDERZOEKSGEBIED Het onderzoeksgebied loopt gedeeltelijk parallel aan het Rijn-Schiekanaal en is afgebeeld in onderstaande figuur: Figuur 1 Het onderzoeksgebied. Pagina 6 van 53

7 1.6 ONDERZOEKSMETHODE Algemeen Het vooronderzoek bestaat uit het inventariseren en het beoordelen van historisch bronnenmateriaal. Het eindresultaat van een vooronderzoek is een rapportage en een bijbehorende CE-bodembelastingkaart. Het vooronderzoek dient conform de vigerende wet- en regelgeving te worden uitgevoerd volgens de eisen uit de WSCS-OCE Inventarisatie bronnenmateriaal Het bronnenonderzoek vindt plaats op basis van een inventarisatie van: gebeurtenissen die hebben geleid tot de mogelijke aanwezigheid van explosieven (indicaties); gebeurtenissen die hebben geleid tot het niet aanwezig zijn van explosieven (contra-indicaties). De indicaties en contra-indicaties worden verzameld aan de hand van literatuuronderzoek, luchtfoto-onderzoek, archiefonderzoek en zo nodig een getuigenonderzoek. Tijdens dit onderzoek is gebruikgemaakt van de bronnen die zijn vermeld in de bronnenlijst in bijlage Beoordeling bronnenmateriaal In deze fase van het vooronderzoek worden de indicaties en contra-indicaties uit het bronnenonderzoek beoordeeld. Op basis daarvan wordt gemotiveerd vastgesteld of er sprake is van een van explosieven verdacht gebied. Indien er sprake is van een verdacht gebied, dan wordt tevens bepaald: de (sub)soort, het aantal en de verschijningsvorm van de vermoedelijke explosieven; de horizontale en verticale afbakening van het verdacht gebied. Bij de beoordeling van bronnenmateriaal is gebruikgemaakt van een geografisch informatie systeem (GIS). De indicaties en contra-indicaties zijn vertaald naar een locatie in het RDcoördinatenstelsel en verwerkt in het GIS. De gegevensset in het GIS is de basis voor de beoordeling of er sprake is van een van explosieven verdacht gebied. De CE-bodembelastingkaart is een product van de beoordeling van bronnenmateriaal met behulp van GIS. Deze kaart bevat: de voor het onderzoeksgebied relevante indicaties en contra-indicaties; de horizontale grenzen van het van explosieven verdacht gebied Verantwoording Het vooronderzoek is uitgevoerd door historicus drs. L. Brama in samenspraak met Senior OCE-deskundige A.H. Meijers. Het kaartmateriaal is vervaardigd door GIS-deskundige G.J. van Dam MSc. 1.7 LEESWIJZER Hoofdstuk 2 bevat de resultaten van het literatuuronderzoek, luchtfoto-onderzoek en het archiefonderzoek. 1 Werkveldspecifieke Certificatieschema Opsporen Conventionele Explosieven. Pagina 7 van 53

8 In hoofdstuk 3 zijn de relevante indicaties en contra-indicaties chronologisch geordend in een lijst van gebeurtenissen. In dat hoofdstuk is tevens bepaald of de lijst van gebeurtenissen voldoende indicaties bevat dat ter plaatse van het onderzoeksgebied explosieven aanwezig zijn. Hoofdstuk 4 is het resultaat van de beoordeling van bronnenmateriaal. De bij hoofdstuk 4 behorende CE-bodembelastingkaart is opgenomen in bijlage 3. In hoofdstuk 5 zijn de conclusies en aanbevelingen gegeven. In hoofdstuk 6 zijn de bijlagen terug te vinden. Pagina 8 van 53

9 2 INVENTARISATIE BRONNENMATERIAAL 2.1 EERDER UITGEVOERD ONDERZOEK Saricon heeft in het verleden in Leiden voor verschillende locaties vooronderzoeken uitgevoerd: In 2008 heeft Saricon voor het stationsplein te Leiden een vooronderzoek uitgevoerd. De bevindingen van dit onderzoek zijn opgenomen in het rapport Vooronderzoek Stationsplein Trafolocatie te Leiden met als kenmerk VO-01 d.d. 29 september In 2009 heeft Saricon in opdracht van ingenieursbureau Tauw een vooronderzoek conventionele explosieven uitgevoerd voor een aantal watergangen in de gemeente Leiden. De resultaten van dit onderzoek zijn opgenomen in het rapport Vooronderzoek Conventionele Explosieven Watergangen Gemeente Leiden met als kenmerk VO-01 d.d. 23 maart In 2010 heeft Saricon een vooronderzoek uitgevoerd voor de RijnGouweLijn Leiden-Gouda. De resultaten van dit onderzoek zijn opgenomen in het rapport Vooronderzoek Conventionele Explosieven RijnGouweLijn Leiden-Gouda met kenmerk 10S066-VO-01 d.d. 29 september In 2011 heeft Saricon een vooronderzoek uitgevoerd voor station Leiden Lammenschans. De bevindingen van dit onderzoek zijn opgenomen in het rapport Vooronderzoek Conventionele Explosieven Station Leiden Lammenschans met als kenmerk 11S069-VO-02 d.d. 8 juni Tot slot is voor het Leiden Bio Science Park eveneens een vooronderzoek uitgevoerd. De resultaten van dit onderzoek zijn opgenomen in het rapport Vooronderzoek Conventionele Explosieven Bio Science Park te Leiden met als kenmerk 11S126-VO-01 d.d. 6 oktober Of derden vooronderzoeken hebben uitgevoerd voor locaties in of in de directe omgeving van het onderzoeksgebied is Saricon niet bekend. De bovengenoemde onderzoeken uit 2008, 2009, 2010 en 2011 voldoen aan de richtlijnen zoals die in de Beoordelingsrichtlijn Opsporing Conventionele Explosieven 2007 (BRL-OCE) zijn opgesteld. Derhalve is relevante informatie met betrekking tot het onderzoeksgebied uit deze rapporten gebruikt voor dit onderzoek en getoetst aan de huidige WSCS-OCE die per 1 juli 2012 de BRL-OCE heeft vervangen. 2.2 LITERATUUR Meidagen 1940 Op 10 mei 1940 viel het Duitse leger Nederland binnen. Het nabij Leiden gelegen vliegveld Valkenburg werd in de vroege ochtend gebombardeerd door Duitse vliegtuigen waarna parachutisten het vliegveld bezetten. Duitse troepen bezetten die dag de brug bij de Haagsche Schouw. Deze brug,een belangrijke toegangsweg naar Den Haag, werd later die dag door Nederlandse militairen heroverd. Hierbij werden hevige grondgevechten geleverd. De brug zou tot de capitulatie van het leger op 15 mei in Nederlandse handen blijven. Bezetting en bevrijding Tijdens de bezettingstijd kreeg Leiden een aantal bombardementen te verduren: Pagina 9 van 53

10 april 1941 Bombardementen door vliegtuigen van het type Blenheim (Bomber Command 21 Squadron) op Leiden. Getroffen werd de elektriciteitscentrale. 14 april 1941 Crash van een geallieerd vliegtuig van het type Blenheim om uur op de stadskwekerij aan de Nachtegaallaan te Leiden (op ruim 3 kilometer van het onderzoeksgebied). 24 oktober 1943 Op 24 oktober 1943 crashtte in de tuin van het St. Elisabethziekenhuis aan de Hooigracht een Duits vliegtuig neer. Deze locatie ligt op circa 980 meter van het onderzoeksgebied. 10 december 1944 Om uur voerden vier vliegtuigen van het type Spitfire een bombardement uit met ieder twee bommen. Getroffen werd het Haarlemmermeerstation aan de Herensingel, de Alexanderstraat, de Sophiastraat, de Prinsenstraat en de Nassaustraat. Deze locaties liggen op circa 660 meter van het onderzoeksgebied. Verder werd ook de Stationsweg en Haverzaklaan getroffen. Deze locaties liggen op circa 1900 meter van het onderzoeksgebied. 11 december 1944 Op deze dag werden door zestien vliegtuigen van het type Typhoon om uur een bombardement uitgevoerd met veertien bommen van 1000 lb. en twaalf bommen van 500 lb. Getroffen werd onder andere het hoofdstation in Leiden, de Rijnsburgerweg en de Stationsweg. Later die middag, om uur, volgde de tweede aanvalsgolf. Toen voerden achttien Typhoons een bombardement uit met tien 1000 lb. bommen en achttien bommen van 500 lb. Bij dit bombardement werden onder andere de Stationswijk, de Stationsweg, de Morssingel, de Lopsenstraat, de Haverzaklaan en de spoorbrug over het Rijn-Schiekanaal (onderzoeksgebied) getroffen januari 1945 Bombardement op Leiden waarbij de omgeving van de spoorbrug over de Rijn bij de Vink getroffen werd (op ruim 2 kilometer van het onderzoeksgebied). 23 januari 1945 Bombardement op Leiden door tien vliegtuigen van het type Typhoon (197 Squadron) met zestien bommen waarbij de Melchior Treublaan en de Franchimontlaan werden getroffen. 3 Deze locaties grenzen aan het onderzoeksgebied. 3 februari 1945 Bombardement op Leiden om uur door een vliegtuig van het type Spitfire (266 Squadron) met twee bommen. Getroffen werden de Roomburgerweg en de Hoge Rijndijk. 4 Deze locaties grenzen aan het onderzoeksgebied. 5 februari 1945 Bombardement van de spoorlijn Leiden- Utrecht om uur door drie vliegtuigen van het type Spitfire (Figther Command) met zes bommen van 250 lb. Getroffen werd de omgeving van de spoorbrug over het Rijn-Schiekanaal. 5 2 T. Everstein, Bombardementen en verongelukte vliegtuigen in de periode 10 mei mei 1945 (z.p. 2003) pag Everstein, Bombardementen en verongelukte vliegtuigen, Ibidem, G.J. Zwanenburg, En nooit was het stil. Kroniek van een luchtoorlog. Deel II: Luchtaanvallen op doelen in en om Nederland ( s-gravenhage 1990) pag. 531; Everstein, Bombardementen en verongelukte vliegtuigen, Pagina 10 van 53

11 6 februari 1945 Bombardement om uur, uur en uur door Typhoons (257 Squadron). Getroffen werden woningen en fabrieksgebouwen aan de Hooge Morschweg en De Vink. Deze locaties liggen op ruim 2 kilometer van het onderzoeksgebied. Verder werd op deze dag door vijf Typhoons een bombardement uitgevoerd waarbij het Rijn- Schiekanaal (onderzoeksgebied), de Hoge Rijndijk, de Melchior Treublaan en de Franchimontlaan getroffen werden. 6 9 februari 1945 Bombardement op Leiden waarbij de omgeving van de spoorbrug bij de Vink werd getroffen. 28 februari 1945 Bombardement om uur door vier vliegtuigen van het type Spitfire (453 RAAF Squadron) met acht bommen van 250 lb. waarbij de Vinkbrug werd getroffen. 15 maart 1945 Bombardement om uur door vier vliegtuigen van het type Spitfire (451 RAAF Squadron) met acht bommen van 250 lb. Getroffen werd de spoorbrug over de Rijn nabij de Vink. 21 maart 1945 Bombardement om uur door vier vliegtuigen van het type Spitfire (603 City of Edinburgh Squadron) met acht bommen van 250 lb. Getroffen werd de spoorbrug bij de Vink. 22 maart 1945 Bombardement om uur door vier vliegtuigen van het type Spitfire (451 RAAF Squardron) met acht bommen van 250 lb. en vier bommen van 500 lb. Getroffen werd de spoorbrug bij de Vink. 23 maart 1945 Bombardement door drie vliegtuigen van het type Spifire (303 Polish Kościuszki Squadron) met drie bommen van 500 lb. Getroffen werd de omgeving van de spoorbrug over het Rijn- Schiekanaal maart 1945 Bombardement op Leiden. Getroffen werd de omgeving van de spoorbrug over het Rijn- Schiekanaal maart 1945 Op deze dag werden tussen en uur 103 vliegtuigen van het type Spitfire uitgestuurd voor aanvallen op spoorwegdoelen in Nederland, speciaal in het gebied van Den Haag. De weg van Den Haag naar Leiden werd bij dit bombardement geraakt, een exacte locatie is niet bekend. De bevrijding voor Leiden kwam op 5 mei Relevante feiten: De spoorbrug over het Rijn-Schiekanaal (onderzoeksgebied) werd op 11 december 1944 en op 6 februari 1945 getroffen door bombardementen. 6 Everstein, Bombardementen en verongelukte vliegtuigen, Ibidem, Ibidem, Pagina 11 van 53

12 2.3 COLLECTIE STAFKAARTEN KADASTER Saricon heeft in de collectie van het Kadaster te Zwolle gezocht naar relevant kaartmateriaal uit de oorlogsperiode. Van het onderzoeksgebied is een geallieerde stafkaart gevonden. De kaart dient als referentiepunt voor oorlogshandelingen en wordt digitaal aangeleverd. Het onderzoeksgebied is weergegeven op stafkaart 365 Leiden (First Edition), 1: , 1944 en op stafkaart 373 Benthuizen (First Edition), 1:25.000, Het onderzoeksgebied ligt in het Nord de Guerre coördinatenstelsel 9 in de kaartvierkanten D.7799, D.7899, D.7900, Y.7901 eny Figuur 2 Het onderzoeksgebied op de stafkaarten 365 Leiden (1944) en 373 Benthuizen (1943), First Edition 1: Coördinatenstelsel dat tijdens de oorlog werd gebruikt 10 De letter staat voor een zonecode. De viercijferige code staat voor een gebied ter grootte van 1 bij 1 km. Pagina 12 van 53

13 2.4 REGIONAAL ARCHIEF LEIDEN In het Regionaal Archief Leiden zijn de volgende archieven geraadpleegd: 232 Archief gemeentelijke Brandweer Leiden ; 0552 Archief gemeente politie Leiden Met betrekking tot het onderzoeksgebied is de volgende informatie gevonden Archief gemeente politie Leiden Archiefnr. Inv.nr. Documentreferentie Relevante informatie Onontplofte munitie en projectielen. Aan de Os- en Paardenlaan vielen in december 1944 in een weiland vier bommen. Er is geen zekerheid of deze bommen zijn ontploft. 2.5 GEMEENTE LEIDEN Op het stadhuis van de gemeente Leiden is het volgende dossier geraadpleegd: Opruimen van munitie Met betrekking tot het onderzoeksgebied is de volgende relevante informatie gevonden: Dossier Documentreferentie Relevante informatie Onderzoek explosieven gebied de Coebel. Raadsbesluit van Burgemeester en Wethouders d.d. 10 februari Verslag* meldingen van niet geëxplodeerd oorlogstuig in Leiden d.d. 25 en 26 maart Tijdens de Tweede Wereldoorlog, exacte datum niet bekend, zijn twee bommen neergekomen in de Coebel. Eén bom kwam neer in een weiland een tweede bom kwam terecht in de Boshuizenwetering. De bom in het weiland is door de Duitse bezetter opgeruimd, de tweede niet. Naar aanleiding van de te realiseren nieuwbouw besluit B&W tot het opsporen van explosieven. De Boshuizenwetering ligt op circa 1600 meter van het onderzoeksgebied. Uit verkregen informatie zijn de volgende aanvallen bekend: 10 december 1944 omstreeks uur. Doelwit NS-station Het spoortje aan de Herensingel. Inzet: 4 Spitfires met elk 2 bommen; 11 december 1944 omstreeks uur. Doelwit: hoofdstation NS aan de Stationsweg. Inzet: 16 Typhoons met 14 bommen van 1000 lb. en 12 bommen van 500 lb. 11 december 1944 omstreeks uur. Doelwit: hoofdstation NS aan de Stationsweg. Inzet: 18 Typhoons met 10 bommen van 1000 lb. en 18 bommen van 500 lb. 22 januari Doelwit: de spoorbrug over de Rijn nabij de Vink. Verdere gegevens niet bekend. 23 januari Doelwit: de spoorbrug over het Pagina 13 van 53

14 Dossier Documentreferentie Relevante informatie Rijn- Schiekanaal. Verdere gegevens niet bekend. 3 februari Doelwit: de spoorbrug over het Rijn- Schiekanaal. Verdere gegevens zijn niet bekend. 6 februari Doelwit: de spoorbrug over het Rijn-Schiekanaal. Verdere gegevens zijn niet bekend. 15 maart Doelwit: de spoorbrug over de Rijn nabij de Vink. Verdere gegevens zijn niet bekend. * Niet duidelijk is uit welke bron, vermoedelijk ooggetuigenverslagen. Relevante feiten: Op 23 januari, 3 februari en 6 februari 1945 was de spoorbrug over het Rijn-Schiekanaal doelwit van een bombardement. De spoorbrug valt binnen het onderzoeksgebied. 2.6 NATIONAAL ARCHIEF In het Nationaal Archief te Den Haag zijn de volgende archieven geraadpleegd: Inspectie Bescherming Bevolking Luchtaanvallen , toegang ; Archief Militair Gezag in Zuid-Holland, toegang Met betrekking tot het onderzoeksgebied zijn in de bovengenoemde archieven geen relevante gegevens gevonden. 2.7 SEMI-STATISCHE ARCHIEFDIENSTEN MINISTERIE VAN DEFENSIE (SSA) Het SSA in Rijswijk beheert de archieven van het Ministerie van Defensie voordat deze aan het Nationaal Archief worden overgedragen Archief Mijn- en Munitie Opruimings Dienst (MMOD) De MMOD was na de Tweede Wereldoorlog in Nederland verantwoordelijk voor het opruimen van mijnen en achtergelaten munitie. Het archief bestaat uit meldingen, kaarten, plattegronden en ruimingrapporten van Nederlandse gemeenten. Met betrekking tot het onderzoeksgebied zijn geen relevante gegevens gevonden. 2.8 EXPLOSIEVEN OPRUIMINGSDIENST DEFENSIE (EODD) Collectie ruimrapporten Vanaf 1945 tot en met 1970 hebben diverse overheidsdiensten explosieven geruimd. Deze ruimingen werden voornamelijk door de Hulpverleningsdienst van het toenmalige Ministerie van Binnenlandse Zaken uitgevoerd. Deze dienst was verdeeld in regiodiensten, die ieder een eigen archief bijhielden. Deze archieven zijn nooit gecentraliseerd en niet bewaard gebleven. Sporadisch worden in andere archieven documenten gevonden waaruit blijkt dat de Hulpverleningsdienst op een locatie munitie heeft geruimd. In de tijdens dit vooronderzoek geraad- Pagina 14 van 53

15 pleegde archieven zijn geen documenten gevonden die het ruimen van munitie in de betreffende gemeenten door de Hulpverleningsdienst beschrijven. Saricon heeft de archieven vanaf 1971 van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD) en zijn voorgangers te Soesterberg geraadpleegd. De collectie eerdere ruimrapporten (collectie MORA s en UO s) van de gemeente Leiden zijn ingezien. Met betrekking tot het onderzoeksgebied zijn de volgende rapporten geselecteerd en ingezien: Nr Datum Ligplaats Informatie februari 1971 Trekvliet Niet aangeleverd april 1985 Berlagestraat 7 (800 meter van het onderzoeksgebied). 1 handgranaat nr. 36 Mills zonder veiligheidsbeugel november 1995 Besjeslaan (op circa 490 meter van het onderzoeksgebied) mei 1997 Lammenschansweg 140 (op circa 140 meter van het onderzoeksgebied) maart 1999 Admiraal Banckertweg 15 (grenst aan het onderzoeksgebied) april 2001 Besjeslaan 1a (op circa 490 meter van het onderzoeksgebied) januari 2010 Surinamestraat 7 (op circa 200 meter van het onderzoeksgebied) Collectie mijnenvelddocumentatie 1 brisantgranaat 7 TL zonder buis (Oud- Hollands). 500 gram picrinezuur. Geïmproviseerde' huls van een 25 ponder (uit verzameling). 1 pantsergranaat van 4,7 cm niet verschoten. 100 gram picrinezuur Het EODD beschikt over een collectie mijnenveldkaarten. In en/of in de omgeving van het onderzoeksgebied hebben geen geregistreerde mijnenvelden of op landmijnen verdachte gebieden gelegen. 2.9 NEDERLANDS INSTITUUT VOOR MILITAIRE HISTORIE (NIMH) Het NIMH in Den Haag beheert collecties over de geschiedenis van de Nederlandse krijgsmacht Collectie Duitse verdedigingswerken De collectie Duitse verdedigingswerken en inundaties van Nederlands grondgebied in de oorlog en rapporten van militaire aard vanuit bezet Nederland aan het Bureau Inlichtingen Londen bestaat uit inlichtingenrapporten, plattegronden en verordeningen van de Duitse bezettingsmacht en van het Nederlandse verzet. De collectie wordt op moment van onderzoek gedigitaliseerd en is daarom deels toegankelijk. Sommige inventarisnummers, de nummers vanaf 129, konden niet geraadpleegd worden. Met betrekking tot het onderzoeksgebied zijn de volgende gegevens gevonden: Collectienr. Inv.nr. Documentreferentie Relevante informatie Kaart met de plaats der versterkingen van Leiden en omgeving. Geen relevante informatie. Pagina 15 van 53

16 Collectienr. Inv.nr. Documentreferentie Relevante informatie 26 Bericht J.A Rapport Geen relevante informatie. omtrent toestand versterkingen onmiddellijk beoosten Leiden. Bericht J.A. 257 d.d. 5 februari 1945.Betreft: luchtactiviteit Leiden. Op zaterdag 3 februari 1945 om circa uur zijn te Leiden op circa 120 meter ten zuiden van de Wilhelminabrug over het Rijn- Schiekanaal (voor verkeer in richting Woerden-Utrecht via de Hoge Rijndijk) twee bommen uitgeworpen met als resultaat trechters van 8 à 10 meter doorsnede. Glasschade, huizen ontzet, geen gewonden of doden. Brug niet beschadigd. Bericht J.A. 260 d.d. 6 februari Betreft: bombardement spoorbrug De Vink. Bericht J.A d.d. 7 februari Betreft: bombardement spoorbrug Rijn- Schiekanaal. Bericht J.A. 263 d.d. 6 februari Betreft: luchtactiviteit. Op 6 februari 1945 werden bommen afgeworpen nabij de spoorbrug over het kanaal te Leiden (spoorlijn Leiden- Woerden). Bij het bombardement op de spoorbrug, in de lijn Leiden- Woerden over het Rijn- Schiekanaal [6 februari], is een voltreffer terecht gekomen op de spoorlijn, circa 6 à 8 meter voorbij de brug aan de oostelijke zijde van het kanaal. Het gat bedraagt 3 à 5 meter. De rails op dat punt zijn volkomen weggeslagen. Ook is een bom gevallen aan de westelijke kant van de brug, deze heeft waarschijnlijk de machinekamer van de brug geraakt. Om uur [6 februari] hebben vijf Typhoons de spoorbrug Leiden- Woerden over het Rijn- Schiekanaal aangevallen (zie bericht J.A. 261). Bericht J.A. 280 d.d. 12 februari Betreft: spoorbrug over Rijn- Schiekanaal. Bericht J.A. 283 d.d. 12 februari Betreft: opblazen trambrug baanvak Leiden- Den Haag. Bericht J.A Aanvoer- Op 5 februari 1945 omstreeks uur heeft een Typhoon twee bommen willen gooien op de spoorbrug over het Rijn- Schiekanaal. Deze misten op 100 tot 130 meter hun doel. Op 7 februari 1945 heeft men drie bommen welke bij het bombardement van 6 februari 1945 op de spoorbrug over Rijn- Schiekanaal niet waren ontploft laten springen. Maandag 12 februari 1945 is van uur tot uur de trambrug, beter bekend als de Lammerschansbrug, opgeblazen (op 260 meter van het onderzoeksgebied). Geen relevante informatie. Pagina 16 van 53

17 Collectienr. Inv.nr. Documentreferentie Relevante informatie wegen raketwegen Utrecht- Woerden- Leiden. Verder vervoer per tractor/ aanhangwagen. Opslagplaatsen te Leiden. 56 Rapport J.A. 303 d.d. 21 februari Betreft: Brug Rijn- Schiekanaal. Bericht J.A. 333 d.d.1 maart Bericht J.A. 337 d.d. 28 februari Betreft: Air Activity. Bericht J.A. 383 d.d. 20 maart Betreft: stellingen Rijn- Schiekanaal (met schets en een detailkaart J.A. 385). 57 Rapport J.A. 107 d.d. 11 december Betreft: Air Activity station Leiden- Den Haag- Amsterdam. Rapport J.A. 108 d.d. 12 december Betreft: Air Activity station Leiden- Den Haag- Amsterdam. Bericht J.A Luchtaanval op het losstation te Lei- Na het bombardement van 6 februari 1945 van de brug is met moeite op 10 februari een trein gepasseerd. Er wordt nog steeds druk gewerkt aan het herstellen van de brug. Brug over het Rijn- Schiekanaal in de lijn Woerden- Leiden is onbruikbaar geweest van 6 t/m 27 februari Om 9.15 uur [28 februari] zijn vier lichte bommen gegooid op de spoorbrug De Vink. De bommen misten hun doel, twee stuks vielen op circa 200 meter ten westen van de weg en twee stuks op circa 100 meter ten westen van een geëvacueerd huis. De brug is nog volkomen intact (De Vink ligt op ruim 2 kilometer van het onderzoeksgebied). De stellingen zijn allen in prima conditie en worden regelmatig onderhouden en gebruikt (zie figuur 3): 1. Spanjaardsbrug; 2. Wilhelminabrug; 3. Toegangsweg tot fabriek van familie Smit; 4. Tegenover voormalig zwembad Hooge Rijndijk; 5. Spoorbrug lijn Leiden- Woerden; 6. Fabriek gebr. Van Wijk; 7. Lammeschans. Heden [11 december 1944] is dit object [station Leiden] twee maal gebombardeerd door Typhoons. Het eerste bombardement vond plaats om circa 12 uur. Goederenloods en emplacement getroffen en vernield. Het tweede bombardement vond om circa uur plaats met hetzelfde doel (station Leiden bevind zich op ruim 2 kilometer van het onderzoeksgebied). Geen relevante informatie. Geen relevante informatie. Pagina 17 van 53

18 Collectienr. Inv.nr. Documentreferentie Relevante informatie den. Bericht J.A Langs spoorweg Woerden- Leiden zou het V2 transport makkelijk kunnen plaatshebben. Rapport J.A. 153 d.d. 23 december Betreft: militaire informatie. Bericht J.A Luchtaanval op station Leiden. 147 Kaart d.d. 17 november 1943 Leiden, Katwijk en Noordwijk. 211 Kaart A-192 d.d. 5 april Verdedigingslinie om Leiden 221 Kaart 239 d.d. 23 oktober Verdedigingswerken noordoosten van Leiden. 228 Kaart 270 d.d. 15 december Vernielde bruggen tussen Haarlem en Leiden. Kaart A-273 d.d. 31 mei Verdedigingslinie achter de Vliet tussen Voorburg en Leiden. 231 Kaart 282 d.d. 23 december Verdedigingswerken tussen Leiden en Warmond. 239 Kaart 329 d.d. 10 maart Hollandse constructiewerkplaats te Leiden (fabricage afvuurbanen V2). Geen relevante informatie. Geen relevante informatie. Geen relevante informatie. Niet raadpleegbaar. Niet raadpleegbaar. Niet raadpleegbaar. Niet raadpleegbaar. Niet raadpleegbaar. Niet raadpleegbaar. Niet raadpleegbaar. Pagina 18 van 53

19 Figuur 3 Schets J.A. 385, d.d. 20 maart 1945, van de stellingen langs het Rijn- Schiekanaal gepositioneerd op Bing maps. Langs het onderzoeksgebied (blauw ingetekend) zijn zes stellingen gerealiseerd (bron: NIMH, collectie 575 Duitse verdedigingswerken in Nederland en rapporten van het Bureau Inlichtingen te Londen, , inv.nr. 56). Pagina 19 van 53

20 Legenda: Figuur 4 De stellingen bij de Wilhelminabrug (2) en de toegangsweg tot de fabriek (3). Pagina 20 van 53

21 Figuur 5 De stellingen bij het voormalig zwembad (4), de spoorbrug (5) en de fabriek (6). Relevante feiten: Op 3 februari 1945 werden op de Wilhelminabrug over het Rijn-Schiekanaal (onderzoeksgebied) twee bommen afgeworpen die alle twee ontploften. Op 5 februari wierp een Typhoon twee bommen af op de spoorbrug over het Rijn- Schiekanaal (onderzoeksgebied). Deze misten hun doel. Op 6 februari omstreeks uur vielen vijf Typhoons de spoorbrug over het Rijn- Schiekanaal aan. Een voltreffer kwam terecht op de spoorlijn aan de oostelijke zijde van het kanaal, een tweede bom kwam terecht aan de westelijke kant van de brug. Alle twee kwamen tot ontploffing. Op 7 februari werden drie bommen die niet gedetoneerd waren tot ontploffing gebracht. Uit een bericht van 20 maart 1945 is duidelijk dat langs het Rijn- Schiekanaal stellingen stellingen zijn gerealiseerd (zie figuur 4 en 5) NEDERLANDS INSTITUUT VOOR OORLOGSDOCUMENTATIE (NIOD) In het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) te Amsterdam zijn de volgende collecties geraadpleegd: Generalkommissariat für das Sicherheitswesen De collectie Generalkommissariat für das Sicherheitswesen, toegangsnummer 077, bevat een kleine 2400 meldingen van bominslagen en luchtaanvallen in Nederland in de periode 31 augustus 1940 tot en met 27 april In deze collectie is inventarisnummer 1328 geraadpleegd: dagberichten van de Befehlshaber der Ordnungspolizei Den Haag betreffende vijan- Pagina 21 van 53

22 delijke luchtaanvallen ( ). Met betrekking tot het onderzoeksgebied zijn de volgende gegevens gevonden: Collectienr. Inv.nr. Documentreferentie Relevante informatie Dagberichten van de Befehlshaber der Ordnungspolizei Den Haag betreffende vijandelijke luchtaanvallen ( ) Departement van Justitie Am , in Leiden, 1 nicht explodiertes FLAKgeschosse gefunden. Een directe locatie is niet bekend. Am , in Leiden, 1 nicht explodiertes FLAKgeschoss gefunden in einem Garten am Lage Morschweg gefunden. De Lage Morschweg ligt op ruim 2 kilometer van het onderzoeksgebied. De collectie Departement van Justitie, toegang 216k, bevat meldingen uit de periode In deze collectie is inventarisnummer 23 (luchtbeschermingsdienst) geraadpleegd. Met betrekking tot het onderzoeksgebied zijn geen relevante gegevens gevonden THE NATIONAL ARCHIVES (TNA) In The National Archives in Londen liggen belangrijke stukken aangaande oorlogshandelingen in Nederland. De dagelijkse rapporten van de Second Tactical Air Force (2nd TAF) en Fighter Command vormen een belangrijke informatiebron voor wat betreft de luchtoorlog boven Nederland. Aan de hand van deze dagrapporten kan men inzage krijgen in de aard en omvang van een luchtaanval. Omdat er (soms) een kaartcoördinaat wordt gehanteerd kan deze luchtaanval naar de huidige situatie worden vertaald. Uit de selectie dagrapporten die Saricon al in huis heeft is gezocht op data van bombardementen op het onderzoeksgebied: Dossier Documentreferentie Relevante informatie AIR Operations Record Book 263 Squadron. 11 september AIR Operations Record Book 266 Squadron. 3 februari AIR Operations Record Book 257 Squadron. 6 februari AIR Operations Record Book 197 Squadron. 23 januari Slight improvement in weather permits 2 operations against V2 storage depot at Leiden. The first had little succes but the second gave better results as 3 direct hits were scores on the sidings where the V2 s were suspected and an orange flash and plenty of flying debris was observed. [..] In the afternoon a mixed flight took off to bomb a bridge (Wilhelminabrug) near Leyden, no hits were scored [..]. Geen. Alleen december 1944 en januari 1945 aanwezig. Leiden Bridge. These aircraf [..] were over the target at hours. All the bombs were dropped with good concentration on the north bank and many near misses were claimed. The bridge (spoorbrug Rijn-Schiekanaal) was opened at the time of the attack. (zie figuur 6). Pagina 22 van 53

23 Figuur 6 Detail van de vluchtgegevens van 197 Squadron die op 23 januari 1945 de spoorbrug over het Rijn-Schiekanaal bombardeerde. Uit deze gegevens blijkt dat veel bommen het doelwit misten en vooral op noordelijke oever terecht kwamen (National Archives, AIR Operations Record Book 197 Squadron, 23 January 1945). Relevante feiten Op 23 januari 1945 werd de brug over het Rijn-Schiekanaal gebombardeerd waarbij veel bommen het doelwit misten en op de noordelijke oever terecht kwamen. Op 3 februari 1945 werd een brug bij Leiden aangevallen (Wilhelminabrug). Deze werd niet geraakt BUNDESARCHIV-MILITÄRARCHIV, DUITSLAND Saricon beschikt over een collectie documenten van de Luftwaffenführungsstab uit het Bundesarchiv te Freiburg. Deze collectie bestaat uit Lageberichten (dagrapporten) van de Luftwaffe over de periode mei 1940 tot april Met betrekking tot het onderzoeksgebied zijn geen relevante gegevens gevonden: 2.13 NIEUWSBERICHTEN Saricon collectie De collectie explosievengerelateerde nieuwsberichten uit de periode in het Saricon bedrijfsarchief is geraadpleegd. In dit archief zijn onderstaande berichten gevonden die betrekking hebben op het onderzoeksgebied: Leidsch Dagblad, d.d. 25 juli 1998 EOC vernietigd halve Leidse vliegtuigbom. De halve vliegtuigbom die donderdagavond laat bij werkzaamheden in de buurt van Leiden Centraal werd aangetroffen is gisterenmiddag door het Explosieven Opruimingscommando (EOC) vernietigd. [..] De andere helft van de bom bevindt zich naar alle waarschijnlijkheid ergens onder het wegdek van de Stationsweg of het Schuttersveld. [..] De bom is afkomstig van de Engelse bombardementen op Leiden op 10 en 11 december Pagina 23 van 53

24 Leidsch Dagblad, d.d. 21 maart 2000 Geen blindgangers nabij Leidse Rijnsburgerbrug. Het Explosieven Opruimingscommando (EOC) heeft de gemeente Leiden gisterenmiddag laten weten dat er geen blindgangers aan weerszijde van de Rijnsburgerbrug zijn gevonden. Het station ligt op circa 1900 meter van het onderzoeksgebied LUCHTFOTO S Geraadpleegde luchtfoto s Het archief van de Afdeling Speciale Collecties van de Wageningen Universiteitsbibliotheek en de afdeling Geo-informatie van het Kadaster te Zwolle zijn geraadpleegd. Deze archieven bevatten luchtverkenningfoto s van Nederlands grondgebied, gemaakt door de Royal Air Force (RAF) en United States Army Air Forces (USAAF) tijdens de Tweede Wereldoorlog. Om alle oorlogshandelingen goed in kaart te brengen zijn aan de hand van de data van cruciale oorlogshandelingen (beschietingen en bombardementen) luchtfoto s aangeschaft. Hierbij is ernaar gestreefd om luchtfoto s van data vlak na uitgevoerde bombardementen en/of beschietingen te verwerven om zo de aangerichte oorlogsschade aan het landschap zo goed mogelijk in kaart te brengen. Datum van opname Collectienr. Sortie/ collectienr. Fotonummer Herkomst 24 februari PH-QPA Kadaster 10 september Wageningen 13 september , 4377, Kadaster 106G september G december Wageningen 21 februari februari G , 4263, Kadaster 4267, maart G G , april , 4033 Wageningen Gegeorefereerde luchtfoto s Uit de verzamelde luchtfoto s is een aantal foto s geselecteerd om gegeorefereerd te worden in GIS. Deze selectie is gemaakt op basis van waar te nemen oorlogsschade en kwaliteit van de luchtfoto s. De volgende luchtfoto s zijn gegeorefereerd: Datum van opname Collectienr. Sortie/ collectienr. Fotonummer Herkomst 24 februari PH-QPA Kadaster 10 september Wageningen 13 september september G , 4377, Kadaster Pagina 24 van 53

25 Datum van opname Collectienr. Sortie/ collectienr. Fotonummer Herkomst G december Wageningen 21 februari februari G , 4263, 4267, maart G G , 4097 Kadaster 7 april , 4033 Wageningen Luchtfoto-interpretatie Alle luchtfoto s van het onderzoeksgebied zijn bekeken en geïnterpreteerd. Hieronder volgt een chronologisch overzicht van de gegeorefereerde luchtfoto s met aangegeven de mate van dekking van het onderzoeksgebied en de relevante oorlogshandelingen: Overzicht dekking van het onderzoeksgebied: Figuur 7 Het onderzoeksgebied op Bing maps met gepositioneerd de luchtfoto van 26 februari Op de luchtfoto van 26 februari 1944 (zie figuur 7) kon een deel van het onderzoeksgebied gedekt worden. Pagina 25 van 53

26 Figuur 8 Het onderzoeksgebied op luchtfoto s van 10 september Op de luchtfoto s van 10 september 1944 (zie figuur 8) kon een deel van het onderzoeksgebied gedekt worden. Pagina 26 van 53

27 Figuur 9 Het onderzoeksgebied op een luchtfoto van 13 september Op de luchtfoto van 13 september 1944 (zie figuur 9) kon een deel van het onderzoeksgebied gedekt worden. Pagina 27 van 53

28 Figuur 10 Het onderzoeksgebied op luchtfoto s van 19 september Op luchtfoto s van 19 september 1944 (zie figuur 10) kon een deel van het onderzoeksgebied gedekt worden. Pagina 28 van 53

29 Figuur 11 Het onderzoeksgebied op een luchtfoto van 26 december Op de luchtfoto van 26 december 1944 (zie figuur 11) kon een deel van het onderzoeksgebied gedekt worden. Pagina 29 van 53

30 Figuur 12 Het onderzoeksgebied op een luchtfoto van 21 februari Op de luchtfoto van 21 februari 1945 (zie figuur 12) kon een deel van het onderzoeksgebied gedekt worden. Pagina 30 van 53

31 Figuur 13 Het onderzoeksgebied op luchtfoto s van 26 februari Op luchtfoto s van 26 februari 1945 (zie figuur 13) kon het gehele onderzoeksgebied gedekt worden. Pagina 31 van 53

32 Figuur 14 Het onderzoeksgebied op luchtfoto s van 18 maart Op luchtfoto s van 18 maart 1945 (zie figuur 14) kon het gehele onderzoeksgebied gedekt worden. Pagina 32 van 53

33 Figuur 15 Het onderzoeksgebied op luchtfoto s van 7 april Op luchtfoto s van 7 april 1945 (zie figuur 15) kon een deel van het onderzoeksgebied gedekt worden. Pagina 33 van 53

34 Relevante oorlogshandelingen: Spoorbrug over Rijn-Schiekanaal: Figuur 16 De gebombardeerde spoorbrug over het Rijn-Schiekanaal op een luchtfoto van 26 februari Op een luchtfoto s van 26 februari 1945 is te zien dat de spoorbrug over het Rijn-Schiekanaal is gebombardeerd. Rond de brug zijn 14 kraters in het landschap te zien, twee kraters vallen binnen het onderzoeksgebied. Verder zijn bij de brug drie stellingen gerealiseerd. Rond de brug zijn in het weiland prikkeldraadversperringen aangebracht (zie figuur 16, 17 en 18). Pagina 34 van 53

35 Figuur 17 Close-up van de spoorbrug. Figuur 18 De spoorbrug over het Rijn-Schiekanaal met ingetekend de militaire feiten. Pagina 35 van 53

36 Stellingen tegenover voormalig zwembad: Figuur 19 De stelling tegenover het voormalig zwembad op een luchtfoto van 26 februari Op een luchtfoto van 26 februari 1945 is te zien dat, grenzend aan het onderzoeksgebied, één stelling is gerealiseerd. Rond deze stelling is prikkeldraadversperring aangebracht (zie figuur 19 en 20). Figuur 20 De locatie tegenover het voormalig zwembad met ingetekend de militaire feiten. Pagina 36 van 53

37 Toegangsweg tot fabriek: Figuur 21 De locatie toegangsweg tot fabriek op een luchtfoto van 26 februari Op een luchtfoto van 26 februari 1945 is te zien dat op de grens van het onderzoeksgebied één stelling is gerealiseerd. Rond deze stelling is een prikkeldraad aangelegd (zie figuur 21 en 22). Pagina 37 van 53

38 Figuur 22 De locatie toegangsweg tot fabriek met ingetekend de militaire feiten. Ten zuiden van de Wilhelminabrug: Figuur 23 De twee bomkraters ten zuiden van de Wilhelminabrug op een luchtfoto van 26 februari Op de luchtfoto van 26 februari 1945 zijn ten zuiden van de Wilhelminabrug twee kraters naast het Rijn-Schiekanaal te zien (zie figuur 23 en 24). Pagina 38 van 53

39 Figuur 24 De locatie ten zuiden van de Wilhelminabrug met ingetekend de militaire feiten. Wilhelminabrug: Figuur 25 De Wilhelminabrug op luchtfoto's van 26 februari Op luchtfoto s van 26 februari 1945 zijn op de kade naast de Wilhelminabrug (in het onderzoeksgebied) drie stellingen te zien (zie figuur 25 en 26). Pagina 39 van 53

40 Figuur 26 De Wilhelminabrug met ingetekend de militaire feiten LEEMTEN IN KENNIS BRONNENMATERIAAL Voor deze rapportage zijn geen luchtfoto s gebruikt uit de periode omdat de meest relevante oorlogshandelingen hebben plaatsgevonden in de jaren Luchtfoto s uit de periode zijn doorgaans niet beschikbaar in de Nederlandse luchtfotoarchieven. In het luchtfotoarchief The Aerial Reconnaissance Archives te Edinburgh (Verenigd Koninkrijk) zijn mogelijk wel luchtfoto s van deze jaren beschikbaar; Informatie over munitieruimingen in de periode is veelal niet bewaard gebleven, niet gearchiveerd dan wel niet centraal gedocumenteerd. Binnen de scope van dit vooronderzoek explosieven is het daarom niet mogelijk om een volledig overzicht van munitieruimingen samen te stellen; De collectie Duitse verdedigingswerken en inundaties van Nederlands grondgebied in de oorlog (NIMH) wordt op moment van schrijven van dit rapport gedigitaliseerd. De collectie is tijdelijk niet toegankelijk en eventuele relevante documenten met betrekking tot het onderzoeksgebied konden derhalve niet geraadpleegd worden. Pagina 40 van 53

41 3 CHRONOLOGIE RELEVANTE GEBEURTENISSEN 3.1 INLEIDING Saricon heeft op basis van de gegevens in hoofdstuk 2 een overzicht van gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog opgesteld, waarbij gebruik is gemaakt van alle op het moment van opstellen beschikbare bronnen. Deze bronnen zijn opgenomen in de bronnenlijst achter in dit document. 3.2 CHRONOLOGIE 11 december 1944 Uit literatuurgegevens is bekend dat om uur achttien Typhoons een bombardement op Leiden uitvoerden met tien bommen van 1000 lb. en achttien bommen van 500 lb. Bij dit bombardement werd, onder andere, de spoorbrug over het Rijn-Schiekanaal (onderzoeksgebied) getroffen. Onbekend is hoeveel bommen op de spoorbrug werden afgeworpen. In andere bronnen is geen aanvullende informatie over dit bombardement gevonden. 23 januari 1945 Uit literatuurgegevens, de National Archives en de gemeente Leiden is bekend dat op deze dag de spoorbrug over het Rijn-Schiekanaal (onderzoeksgebied) gebombardeerd werd door Spitfires met vliegtuigbommen van 500 lb. Veel bommen misten het doelwit en kwamen op de noordelijke oever terecht. Een exact aantal is niet bekend. 3 februari 1945 Uit gegevens van het NIMH en de National Archives is bekend dat op deze dag de Wilhelminabrug over het Rijn-Schiekanaal (onderzoeksgebied) gebombardeerd werd door twee bommen. Deze twee bommen misten hun doel en ontploften naast de brug. Op een luchtfoto van 26 februari wordt dit gegeven bevestigd: ten zuiden van de brug zijn twee kraters te zien. Verder was, volgens gegevens van de gemeente Leiden, op deze dag de spoorbrug over het Rijn-Schiekanaal (onderzoeksgebied) doelwit van een bombardement. Onbekend is hoeveel bommen op de spoorbrug werden afgeworpen. 5 februari 1945 Van gegevens uit het NIMH is bekend dat op deze dag een Typhoon twee bommen op de spoorbrug over het Rijn-Schiekanaal (onderzoeksgebied) afwierp. Deze bommen misten alle twee hun doel. Onbekend is waar zij exact neerkwamen. 6 februari 1945 Van gegevens uit de literatuur, van de gemeente Leiden en van het NIMH is bekend dat op deze dag de spoorbrug over het Rijn-Schiekanaal omstreeks uur getroffen werd door een bombardement. Dit bombardement werd uitgevoerd door vijf Typhoons. Een voltreffer kwam terecht op de spoorlijn aan de oostelijke zijde van het kanaal, een tweede bom kwam terecht aan de westelijke kant van de brug (beiden in het onderzoeksgebied). Alle twee de bommen kwamen tot ontploffing. 7 februari Van een inlichtingenrapport uit het NIMH is bekend dat na het bombardement op de spoorbrug op 6 februari, op 7 februari een zoekactie naar blindgangers werd gestart. Drie blindgangers van vliegtuigbommen werden gevonden en diezelfde dag tot ontploffing gebracht. Pagina 41 van 53

42 Op luchtfoto s van 26 februari zijn rond de spoorbrug veertien kraters in het landschap te zien. Twee kraters zijn afkomstig van het bombardement van 5 februari (een exacte locatie is niet bekend) en nog eens twee van het bombardement op 6 februari (één op de spoorlijn ten oosten van het kanaal en één aan de westelijke kant van de brug). De overige kraters zijn veroorzaakt door de bombardementen op 11 september 1944, 23 januari 1945 en 3 februari februari 1945 Van een luchtfoto van deze datum zijn op drie locaties in, op de grens van, én grenzend aan het onderzoeksgebied stellingen te zien. Bij het voormalig zwembad is grenzend aan het onderzoeksgebied één stelling omheind met prikkeldraad te zien. Bij de toegangsweg tot de fabriek is op de grens van het onderzoeksgebied een stelling met prikkeldraad te zien. Tot slot zijn bij de Wilhelminabrug, in het onderzoeksgebied, drie stellingen te zien. Deze feiten worden bevestigd door een inlichtingenrapport en een schets uit het NIMH van 20 maart 1945 waarin deze stellingen gedetailleerd zijn opgetekend (zie figuur 3). Pagina 42 van 53

43 4 BEOORDELING BRONNENMATERIAAL 4.1 INDICATIES EN CONTRA-INDICATIES VAN EXPLOSIEVEN IN HET ONDERZOEKSGEBIED Indicaties Militaire eenheden waren aanwezig in het onderzoeksgebied. Op drie locaties in, op de grens van, én grenzend aan het onderzoekgebied zijn stellingen gerealiseerd. Verder heeft het onderzoeksgebied te maken gehad met oorlogsgeweld. De spoorbrug over het Rijn-Schiekanaal (onderzoeksgebied) werd in totaal vier keer gebombardeerd: op 11 september 1944, op 23 januari 1945, op 3 februari 1945 en op 6 februari De Wilhelminabrug (onderzoeksgebied) werd één keer gebombardeerd, namelijk op 3 februari Op basis van bovengenoemde indicaties, de militaire aanwezigheid en de bombardementen op de bruggen, zijn er indicaties dat explosieven aanwezig kunnen zijn in het onderzoeksgebied. Contra-indicaties Er zijn na de Tweede Wereldoorlog geen explosieven in het onderzoeksgebied gevonden. Op locatie van de stellingen in het onderzoeksgebied zijn naoorlogs bodemgerelateerde werkzaamheden uitgevoerd. Zo is de Kanaalweg opnieuw gereconstrueerd en is ook de Wilhelminabrug na de oorlog vernieuwd. Aangenomen wordt dat bij deze werkzaamheden eventuele achtergelaten munitie in de stellingen is opgemerkt en op reguliere wijze is overgedragen aan de toenmalige Explosieven Opruimingsdienst. Voor wat betreft het bombardement op de Wilhelminabrug kan het volgende worden vastgesteld. De Wilhelminabrug werd eenmalig gebombardeerd door twee bommen die alle twee ontploften. Deze twee kraters zijn ook op de luchtfoto s te zien. In de bronnen zijn verder geen aanwijzingen gevonden dat de Wilhelminabrug meer dan één keer gebombardeerd is. Derhalve worden bij de Wilhelminabrug geen blindgangers van vliegtuigbommen meer verwacht. De spoorbrug over het Rijn-Schiekanaal is vier keer gebombardeerd. Twee bombardementen werden uitgevoerd door Typhoons en één bombardement door een Spiffire. Op de luchtfoto van 26 februari 1945 zijn rond de spoorbrug veertien kraters in het landschap te zien. Na de laatste luchtaanval op 6 februari 1945 is de dag erna, op 7 februari 1945, bij de spoorbrug een zoekactie geweest naar niet ontplofte vliegtuigbommen. Het is niet bekend wat de omvang van het onderzoeksgebied was en hoe deze zoekactie werd uitgevoerd. De zoekactie resulteerde in de vondst van drie blindgangers die tot ontploffing werden gebracht. Echter, in het onderzoek kon niet worden vastgesteld hoeveel bommen er in totaal bij de vier luchtaanvallen zijn afgeworpen. Naast de veertien kraters die op de luchtfoto zichtbaar zijn kunnen er ook bommen in het water terecht gekomen zijn. Derhalve kunnen nog blindgangers in het onderzoeksgebied aanwezig zijn. Op basis van de bovenstaande gegevens kan geconcludeerd worden dat er indicaties zijn dat in een deel van het onderzoeksgebied explosieven kunnen zijn achtergebleven. 4.2 SOORT EN VERSCHIJNINGSVORM VAN EXPLOSIEVEN In de geraadpleegde bronnen wordt melding gemaakt van vier bombardementen op de spoorbrug over het Rijn-Schiekanaal. Twee bombardementen werden uitgevoerd door Typ- Pagina 43 van 53

44 hoons en één bombardement door Spitfires. Alleen van één bombardement, 11 september 1944, is bekend dat er bommen van 500 en 1000 lb. werden afgeworpen. Van het vliegtuigtype Spitfire is bekend dat deze bij bombardementen naast 500 lb. ook bommen van 250 lb. afwierpen. Op basis van deze gegevens kunnen de volgende soorten explosieven in de bodem aanwezig zijn: Soort explosief Nationaliteit Subsoort Verschijningsvorm Afwerpmunitie Brits GP en/of MC 11 van 250, 500 en 1000 lb. Afgeworpen 4.3 AANTALLEN EXPLOSIEVEN Het bronnenmateriaal bevat onvoldoende indicaties om het aantal explosieven in de bodem van het onderzoeksgebied te bepalen. 4.4 AFBAKENING VERDACHT GEBIED De locatie bij de spoorbrug in het onderzoeksgebied is verdacht op de aanwezigheid van Britse vliegtuigbommen van 250, 500 en 1000 lb Horizontale afbakening verdacht gebied Om tot een horizontale afbakening van het verdachte gebied bij de spoorbrug te komen is gekeken naar het kraterpatroon zoals deze te zien is op de luchtfoto van 26 februari Hierbij wordt de onderlinge afstand tussen twee naast elkaar gelegen kraters opgemeten. De grootste onderlinge afstand tussen twee naast elkaar gelegen kraters wordt als een straal rond de overige kraters getrokken. Bij een inslag in de (water) bodem wordt aangenomen dat de maximale horizontale verplaatsing van een bom ten opzicht van het inslagpunt 15 meter bedraagt. In verband met deze zijdelingse verplaatsing wordt daarom nog een marge van 15 meter extra genomen. Verder wordt ook nog een correctie van 5 meter onnauwkeurigheid van de luchtfoto en het positioneren van deze op coördinaten op de GBKN-kaart aangehouden (totaal dus 20 meter). Aangenomen wordt dat binnen deze afstand-, verplaatsings- en correctiestraal zich blindgangers kunnen bevinden. Voor wat betreft de kraters bij de spoorbrug kan vastgesteld worden dat de maximale afstand 42 meter bedraagt. Deze straal is rond de overige kraters getrokken. Daarbij komt een marge van 20 meter zijdelingse verplaatsing en correctie (totaal 62 meter). Aangenomen wordt dat binnen deze straal van 62 meter vliegtuigbommen van 250, 500 en/of 1000 lb. aangetroffen kunnen worden (zie figuur 27). 11 General Purpose en Medium Capacity. Pagina 44 van 53

Aanvullend Vooronderzoek Conventionele Explosieven Leiden Ringweg Oost

Aanvullend Vooronderzoek Conventionele Explosieven Leiden Ringweg Oost Aanvullend Vooronderzoek Conventionele Explosieven Leiden Ringweg Oost Documentcode: Aantal pagina's: 13S093-VO-02 54 blz. (incl. bijlagen) Documenthistorie: Omschrijving Datum Definitief 16 september

Nadere informatie

Probleeminventarisatie Conventionele Explosieven Cyclamenweg Bleiswijk

Probleeminventarisatie Conventionele Explosieven Cyclamenweg Bleiswijk Probleeminventarisatie Conventionele Explosieven Cyclamenweg Bleiswijk documentcode: aantal pagina's: 10S062-PI-01 18 pag. (incl. bijlagen) Documenthistorie: Omschrijving Datum Definitief 16 augustus 2010

Nadere informatie

Pagina 2 van 32 12S041-VO-01

Pagina 2 van 32 12S041-VO-01 Foto omslag: De Afdeling Delft in stelling met een Oerlikon-vuurmond 2 tl. nr. 1. In het onderzoeksgebied stonden drie stukken opgesteld (bron: C.A. de Bruijn en A.C. Verschoor, Gedenkboek voor de vrijwillige

Nadere informatie

Overzichtskaart onderzoeksgebied Overzicht EODD vondsten in de omgeving van het onderzoeksgebied. T&A Survey BV 0211GPR2431 1

Overzichtskaart onderzoeksgebied Overzicht EODD vondsten in de omgeving van het onderzoeksgebied. T&A Survey BV 0211GPR2431 1 Inhoudsopgave pagina 1 Inleiding en onderzoeksdoel... 2 2.1 Algemeen... 3 2.2 Onderzoeksgebied... 3 2.3 Literatuur- en archiefonderzoek... 3 2.4 Historisch overzicht... 3 2.4.1 Historisch overzicht onderzoeksgebied...

Nadere informatie

Saricon bv Safety & Risk Consultancy

Saricon bv Safety & Risk Consultancy Probleeminventarisatie Conventionele Explosieven Pascalkwartier te Rotterdam documentcode: aantal pagina's: 72259-VO-01 18 incl. bijlagen Documenthistorie: Omschrijving Datum Definitief 23 mei 2006 Herzien

Nadere informatie

Projectnummer: 1211GPR2855.1

Projectnummer: 1211GPR2855.1 Quickscan naar de mogelijke aanwezigheid van Conventionele Explosieven ten behoeve van een te realiseren hoge druk gasleiding van Donkerbroek naar Ureterp Deeltracé 1 Projectnummer: 1211GPR2855.1 In opdracht

Nadere informatie

Vooronderzoek Conventionele Explosieven Polder t Hoekje

Vooronderzoek Conventionele Explosieven Polder t Hoekje Vooronderzoek Conventionele Explosieven Polder t Hoekje Documentcode: Aantal pagina's: 61 (incl. bijlagen) Documenthistorie: Omschrijving Datum Definitief 23 juli 2013 Herzien Concept 16 mei 2013 Opgesteld

Nadere informatie

Pagina 2 van 35 12S053-VO-01

Pagina 2 van 35 12S053-VO-01 Foto omslag: 28 augustus 1941. Het s.s. Westerdam van de Holland-Amerika Lijn, op stroom liggend bij de N.V. Dok- en Werfmaatschappij Wilton-Fijenoord in Schiedam, kreeg bij een geallieerd bombardement

Nadere informatie

Pagina 2 van 53 12S107-VO-01

Pagina 2 van 53 12S107-VO-01 Foto omslag: Britse militairen bestuderen een kaart bij de Maas (bron: M. van den Berg, M. Greve- Snijders en J. Kessels (red.), Beegden bezet bevrijd: de oorlogsjaren 1940-1945 in Beegden, Beegden 2005,

Nadere informatie

Vooronderzoek Conventionele Explosieven Lansingerland A12

Vooronderzoek Conventionele Explosieven Lansingerland A12 Vooronderzoek Conventionele Explosieven Lansingerland A12 documentcode: aantal pagina's: 10S078-VO-01 33 incl. bijlagen Documenthistorie: Omschrijving Datum Definitief 6 december 2010 Herzien 22 oktober

Nadere informatie

Vooronderzoek Conventionele Explosieven Hoge Boezem van de Overwaard en Achterwaterschap Gemeente Molenwaard

Vooronderzoek Conventionele Explosieven Hoge Boezem van de Overwaard en Achterwaterschap Gemeente Molenwaard Vooronderzoek Conventionele Explosieven Hoge Boezem van de Overwaard en Achterwaterschap Gemeente Molenwaard Datum: 5 oktober 2015 Kenmerk: 15P038 definitief rapport 15P038 VO Hoge Boezem van de Overwaard

Nadere informatie

Vooronderzoek. Barneveld-Noord Station. Opsporen Conventionele Explosieven

Vooronderzoek. Barneveld-Noord Station. Opsporen Conventionele Explosieven Vooronderzoek Barneveld-Noord Station Opsporen Conventionele Explosieven Vooronderzoek Barneveld-Noord Station Projectnummer : 71099 Locatie Opdracht Opdrachtgever : Barneveld-Noord Station : Vooronderzoek

Nadere informatie

Historisch Vooronderzoek

Historisch Vooronderzoek Historisch Vooronderzoek Gilze en Rijen Hultens End Opsporen Conventionele Explosieven Riel Explosive Advice & Services Europe B.V. Alphenseweg 4a, 5133 NE Riel, Nederland Postbus 21, 5133 ZG Riel, Nederland

Nadere informatie

Inventarisatie Conventionele Explosieven Linkeroever De Pol Gemeente Oude IJssel

Inventarisatie Conventionele Explosieven Linkeroever De Pol Gemeente Oude IJssel Inventarisatie Conventionele Explosieven Linkeroever De Pol Gemeente Oude IJssel Datum: 9 augustus 2013 Kenmerk: 13P016 conceptrapport Pagina 2 van 22 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 5 1.1 AANLEIDING... 5

Nadere informatie

Pagina 2 van 38. Foto voorblad: Engelse vliegtuigen boven Zaandam, 1945. Bron: Beeldbank Gemeentearchief Zaanstad.

Pagina 2 van 38. Foto voorblad: Engelse vliegtuigen boven Zaandam, 1945. Bron: Beeldbank Gemeentearchief Zaanstad. Foto voorblad: Engelse vliegtuigen boven Zaandam, 1945. Bron: Beeldbank Gemeentearchief Zaanstad. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze rapportage mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Vooronderzoek. Opsporen Conventionele Explosieven. Papendrecht aansluiting A15-N3

Vooronderzoek. Opsporen Conventionele Explosieven. Papendrecht aansluiting A15-N3 Vooronderzoek Papendrecht aansluiting A15-N3 Figuur 1: Aansluiting N3-A15 (bron: www.google.nl/maps - streetview). Opsporen Conventionele Explosieven Riel Explosive Advice & Services Europe B.V. Alphenseweg

Nadere informatie

Vooronderzoek. Opsporen Conventionele Explosieven. Hilversum Monnikenberg

Vooronderzoek. Opsporen Conventionele Explosieven. Hilversum Monnikenberg Vooronderzoek Hilversum Monnikenberg Figuur 1: Uitsnede overzichtskaart: verdedigingslinie om Hilversum (bron: PAT, 457). Opsporen Conventionele Explosieven Riel Explosive Advice & Services Europe B.V.

Nadere informatie

Rapportage. Quickscan naar de mogelijke aanwezigheid van Conventionele Explosieven ter plaatse van twee delen van een leiding tracé te Ede

Rapportage. Quickscan naar de mogelijke aanwezigheid van Conventionele Explosieven ter plaatse van twee delen van een leiding tracé te Ede Rapportage Quickscan naar de mogelijke aanwezigheid van Conventionele Explosieven ter plaatse van twee delen van een leiding tracé te Ede Projectnummer: 1011GPR2724 In opdracht van: Ingenieursbureau Oranjewoud

Nadere informatie

VOORONDERZOEK NHW Batterij-Poederoijen

VOORONDERZOEK NHW Batterij-Poederoijen VOORONDERZOEK NHW Batterij-Poederoijen AVG Explosieven Opsporing Nederland Vestiging Heijen Vestiging Waalwijk Postadres De Grens 7 Professor Asserweg 24 Postbus 160 6598 DK Heijen 5144 NC Waalwijk 6590

Nadere informatie

Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied Soesterberg-Noord.

Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied Soesterberg-Noord. Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied Soesterberg-Noord. ONDERZOEKSGEBIED: OPDRACHTGEVER: Soesterberg-Noord Gemeente Soest DATUM: 18 december

Nadere informatie

CEES VAN DEN AKKER ADVIES

CEES VAN DEN AKKER ADVIES CEES VAN DEN AKKER ADVIES Vooronderzoek Conventionele Explosieven Opdrachtgever : Dienst Landelijk Gebied Project : Inrichtingswerken Natuur Winterswijk Oost Nr : PWE 526901-801H Gemeente : Winterswijk

Nadere informatie

Vooronderzoek Conventionele Explosieven Hoge Wei Oosterhout (GLD)

Vooronderzoek Conventionele Explosieven Hoge Wei Oosterhout (GLD) Vooronderzoek Conventionele Explosieven Hoge Wei Oosterhout (GLD) documentcode: aantal pagina's: 11S125-VO-02 45 (incl. bijlagen) Documenthistorie: Omschrijving Datum Definitief 19 september 2011 Herzien

Nadere informatie

Lijst van bijlagen... 2. 5 Betrouwbaarheid... 11

Lijst van bijlagen... 2. 5 Betrouwbaarheid... 11 Inhoudsopgave Lijst van bijlagen... 2 1 Inleiding en onderzoeksdoel... 3 2 Probleeminventarisatie...4 2.1 Algemeen... 4 2.2 Onderzoekslocatie... 4 2.3 Literatuur- en archiefonderzoek... 4 2.4 Historisch

Nadere informatie

VOORONDERZOEK N377 Lichtmis - Slagharen

VOORONDERZOEK N377 Lichtmis - Slagharen AVG Explosieven Opsporing Nederland De Grens 7-6598 DK Heijen Postbus 160-6590 AD Gennep K.v.K. Venlo 12029421 Tel. : 0485-802020 Fax : 0485-802084 info@explosievenopsporing.com www.explosievenopsporing.com

Nadere informatie

Datum: 9 april 2015 Projectnr.: 150024 Kenmerk: 15p015 Status: definitief

Datum: 9 april 2015 Projectnr.: 150024 Kenmerk: 15p015 Status: definitief Vooronderzoek Conventionele Explosieven Oosterhoutse Golf Club Gemeente Oosterhout Datum: 9 april 2015 Projectnr.: 150024 Kenmerk: 15p015 Status: definitief Copyright 2015. Niets uit dit projectplan mag

Nadere informatie

Vooronderzoek. Opsporen Conventionele Explosieven. Risicokaart gemeente Haarlem. Rapport Probleeminventarisatie en -analyse

Vooronderzoek. Opsporen Conventionele Explosieven. Risicokaart gemeente Haarlem. Rapport Probleeminventarisatie en -analyse Vooronderzoek Rapport Probleeminventarisatie en -analyse Risicokaart gemeente Haarlem Figuur 1: Uitsnede luchtfoto 18 september 1944 (bron: Wageningen UR, collectie 280). Opsporen Conventionele Explosieven

Nadere informatie

1 INLEIDING...4 1.1 ALGEMEEN...4 1.2 PROBLEEMSTELLING...4 1.3 DOELSTELLING...4 1.4 ONDERZOEKSGEBIED...5 1.5 METHODIEK...6 1.6 VERANTWOORDING...

1 INLEIDING...4 1.1 ALGEMEEN...4 1.2 PROBLEEMSTELLING...4 1.3 DOELSTELLING...4 1.4 ONDERZOEKSGEBIED...5 1.5 METHODIEK...6 1.6 VERANTWOORDING... Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze rapportage mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,

Nadere informatie

Vooronderzoek Conventionele Explosieven Fietspad Ouwelsestraat Zaltbommel

Vooronderzoek Conventionele Explosieven Fietspad Ouwelsestraat Zaltbommel Vooronderzoek Conventionele Explosieven Fietspad Ouwelsestraat Zaltbommel INHOUDSOPGAVE pagina 1. INLEIDING 1 1.1 Aanleiding van het vooronderzoek 1 1.2 Omschrijving en doelstelling van de opdracht 1

Nadere informatie

Notitie. Een update van het vooronderzoek was daarom niet nodig. Referentienummer Datum Kenmerk GM-0163023 16 juni 2015 315112. Betreft NGE-onderzoek

Notitie. Een update van het vooronderzoek was daarom niet nodig. Referentienummer Datum Kenmerk GM-0163023 16 juni 2015 315112. Betreft NGE-onderzoek Notitie Referentienummer Datum Kenmerk GM-0163023 16 juni 2015 315112 Betreft NGE-onderzoek Onderhavige rapportage omvat het in 2012 uitgevoerde vooronderzoek over niet gesprongen explosieven. Het vooronderzoek

Nadere informatie

Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied Plangebied Rhenen.

Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied Plangebied Rhenen. Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied Plangebied Rhenen. Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 5 1.1 ALGEMEEN... 5 1.2 AANLEIDING... 5 1.3 DOEL VAN

Nadere informatie

Notitie RWZI Gemaalweg Gemeente s-hertogenbosch. W. van den Brandhof, MA 4 juni 2012

Notitie RWZI Gemaalweg Gemeente s-hertogenbosch. W. van den Brandhof, MA 4 juni 2012 Notitie RWZI Gemaalweg Gemeente s-hertogenbosch W. van den Brandhof, MA 4 juni 2012 1 Inhoudsopgave: 1. INLEIDING... 4 1.1. AANLEIDING... 4 1.2. DOELSTELLING... 4 1.3. UITVOERING... 4 1.4. OVERZICHT RELEVANTE

Nadere informatie

Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied Slooplocatie Vondellaan 47 te Leiden

Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied Slooplocatie Vondellaan 47 te Leiden Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied Slooplocatie Vondellaan 47 te Leiden februari 2012 124-012-VO-01 Pagina 2 van 35 Distributielijst:

Nadere informatie

Onderzoekslocatie: Ommen Oost, Gemeente Ommen

Onderzoekslocatie: Ommen Oost, Gemeente Ommen Projectnummer: 0214GPR4026.1 Onderzoekslocatie: Ommen Oost, Gemeente Ommen Inhoudsopgave Lijst van bijlagen... 3 1 Het onderzoek... 4 1.1 Achtergrond... 4 1.2 Projectdoel... 4 1.3 Praktijkgericht gebruiken

Nadere informatie

Vooronderzoek Conventionele Explosieven Parkeergarages Lammermarkt & Garenmarkt te Leiden

Vooronderzoek Conventionele Explosieven Parkeergarages Lammermarkt & Garenmarkt te Leiden Vooronderzoek Conventionele Explosieven Parkeergarages Lammermarkt & Garenmarkt te Leiden INHOUDSOPGAVE pagina 1. INLEIDING 1 1.1 Aanleiding 1 1.2 Probleemstelling 1 1.3 Doelstelling 1 1.4 Werkwijze 1

Nadere informatie

Vooronderzoek Conventionele Explosieven De Warande te Oosterhout (NB)

Vooronderzoek Conventionele Explosieven De Warande te Oosterhout (NB) Vooronderzoek Conventionele Explosieven De Warande te Oosterhout (NB) Documentcode: Aantal pagina's: 12S044-VO-02 28 (inclusief bijlagen) Documenthistorie: Omschrijving Datum Definitief 16 april 2012 Herzien

Nadere informatie

Saricon bv Safety & Risk Consultancy

Saricon bv Safety & Risk Consultancy Vooronderzoek Conventionele Explosieven Amsterdam Rijnkanaal documentcode: aantal pagina's: 72389-VO-04 69 pagina s inclusief bijlagen Documenthistorie: Omschrijving Datum Herzien 2 september 2008 Definitief

Nadere informatie

VOORONDERZOEK Dordtse Kil IV-Dordrecht

VOORONDERZOEK Dordtse Kil IV-Dordrecht VOORONDERZOEK Dordtse Kil IV-Dordrecht AVG Explosieven Opsporing Nederland Vestiging Heijen: Vestiging Waalwijk: De Grens 7-6598 DK Heijen Professor Asserweg 24 5144 NC Waalwijk Postbus 160-6590 AD Gennep

Nadere informatie

Gemeente Lingewaard t.a.v. mw. A. van Kampen Afd. BPO/RB Postbus 15 6680 AA Bemmel 14UIT00000 *14UIT00000*

Gemeente Lingewaard t.a.v. mw. A. van Kampen Afd. BPO/RB Postbus 15 6680 AA Bemmel 14UIT00000 *14UIT00000* Gemeente Lingewaard t.a.v. mw. A. van Kampen Afd. BPO/RB Postbus 15 6680 AA Bemmel 14UIT00000 *14UIT00000* Uw email van 19 november 2014 Behandeld door J. van der Heijden Uw kenmerk -- Doorkiesnummer (026)

Nadere informatie

BIJLAGE VII EXPLOSIEVENONDERZOEK

BIJLAGE VII EXPLOSIEVENONDERZOEK BIJLAGE VII EXPLOSIEVENONDERZOEK Witteveen+Bos, bijlage VII behorende bij rapport RIS432-13/14-021.124 d.d. 10 november 2014 Witteveen+Bos, bijlage VII behorende bij rapport RIS432-13/14-021.124 d.d. 10

Nadere informatie

Vooronderzoek Conventionele Explosieven Cruijslandse kreken

Vooronderzoek Conventionele Explosieven Cruijslandse kreken Vooronderzoek Conventionele Explosieven Cruijslandse kreken INHOUDSOPGAVE pagina 1. INLEIDING 1 1.1 Aanleiding van het vooronderzoek 1 1.2 Omschrijving en doelstelling van de opdracht 1 1.3 Begrenzing

Nadere informatie

Tracébesluit. N50 Ens-Emmeloord. Conventionele Explosieven (CE n) Datum 20 maart 2014

Tracébesluit. N50 Ens-Emmeloord. Conventionele Explosieven (CE n) Datum 20 maart 2014 Tracébesluit N50 Ens-Emmeloord Conventionele Explosieven (CE n) Datum Status definitief Colofon Referentienummer RW1929-28/14-005-909 Uitgegeven door Rijkswaterstaat Midden-Nederland Informatie Telefoon

Nadere informatie

Bijlage 9. Explosievenonderzoek

Bijlage 9. Explosievenonderzoek Bijlage 9 Explosievenonderzoek AVG Explosieven Opsporing Nederland De Grens 7-6598 DK Heijen Postbus 160-6590 AD Gennep K.v.K. Venlo 12029421 Tel. : 0485-802020 Fax : 0485-802084 info@explosievenopsporing.com

Nadere informatie

Historisch Vooronderzoek

Historisch Vooronderzoek Historisch Vooronderzoek Zuidbaan A1 km 38,88 t/m 44,5 Opsporen Niet Gesprongen Explosieven Riel Explosive Advice & Services Europe B.V. Alphenseweg 4a, 5133 NE Riel, Nederland Postbus 21, 5133 ZG Riel,

Nadere informatie

TVM33.037.030 Aanvullend Vooronderzoek Conventionele Explosieven Tramtracé Vlaanderen Maastricht & Fietsenstalling station Maastricht

TVM33.037.030 Aanvullend Vooronderzoek Conventionele Explosieven Tramtracé Vlaanderen Maastricht & Fietsenstalling station Maastricht TVM33.037.030 Aanvullend Vooronderzoek Conventionele Explosieven Tramtracé Vlaanderen Maastricht & Fietsenstalling station Maastricht Documentcode: Aantal pagina's: /TVM33.037.030 Aanvullend vooronderzoek

Nadere informatie

VOORONDERZOEK MFC Langestraat-Heerewaarden

VOORONDERZOEK MFC Langestraat-Heerewaarden VOORONDERZOEK MFC Langestraat-Heerewaarden AVG Explosieven Opsporing Nederland Vestiging Heijen: Vestiging Waalwijk: De Grens 7-6598 DK Heijen Professor Asserweg 24 5144 NC Waalwijk Postbus 160-6590 AD

Nadere informatie

Vooronderzoek Conventionele Explosieven Driemanspolder te Zoetermeer

Vooronderzoek Conventionele Explosieven Driemanspolder te Zoetermeer Vooronderzoek Conventionele Explosieven Driemanspolder te Zoetermeer documentcode: aantal pagina's: 10S012-VO-01 29 pagina s incl. bijlagen Documenthistorie: Omschrijving Datum Definitief 7 april 2010

Nadere informatie

Vooronderzoek Conventionele Explosieven N283 tracé Hank-Meeuwen

Vooronderzoek Conventionele Explosieven N283 tracé Hank-Meeuwen Vooronderzoek Conventionele Explosieven N283 tracé Hank-Meeuwen INHOUDSOPGAVE pagina 1. INLEIDING 1 1.1 Aanleiding van het vooronderzoek 1 1.2 Omschrijving en doelstelling van de opdracht 1 1.3 Begrenzing

Nadere informatie

Bijlage 4. Explosieven onderzoek

Bijlage 4. Explosieven onderzoek Bijlage 4 Explosieven onderzoek Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van Conventionele Explosieven in het onderzoeksgebied "Herinrichting Lollebeek Oost. ONDERZOEKSGEBIED: OPDRACHTGEVER:

Nadere informatie

Projectnummer: 1112GPR3388 Onderzoekslocatie: Blauwe As te Assen

Projectnummer: 1112GPR3388 Onderzoekslocatie: Blauwe As te Assen Projectnummer: 1112GPR3388 Onderzoekslocatie: Blauwe As te Assen Inhoudsopgave Lijst van bijlagen... 3 1 Het onderzoek... 4 1.1 Achtergrond... 4 1.2 Projectdoel... 4 1.3 Praktijkgericht gebruiken rapportage...

Nadere informatie

Rapportage van het historisch vooronderzoek naar de aanwezigheid van conventionele explosieven ten behoeve van het project RijnlandRoute

Rapportage van het historisch vooronderzoek naar de aanwezigheid van conventionele explosieven ten behoeve van het project RijnlandRoute Rapportage van het historisch vooronderzoek naar de aanwezigheid van conventionele explosieven ten behoeve van het project RijnlandRoute Projectnummer: 0710GPR2086.1 In opdracht van: Provincie Zuid-Holland

Nadere informatie

Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied Ontwikkelingsgebied Banningstraat Soesterberg.

Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied Ontwikkelingsgebied Banningstraat Soesterberg. Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied Ontwikkelingsgebied Banningstraat Soesterberg. Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 6 1.1 ALGEMEEN... 6 1.2

Nadere informatie

Lijst van bijlagen... 2. 1 Inleiding... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Projectdoel... 3 1.3 Onderzoeksgebied... 4

Lijst van bijlagen... 2. 1 Inleiding... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Projectdoel... 3 1.3 Onderzoeksgebied... 4 Inhoudsopgave Lijst van bijlagen... 2 1 Inleiding... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Projectdoel... 3 1.3 Onderzoeksgebied... 4 2 Inventarisatie van het bronnenmateriaal... 5 2.1 Literatuurstudie... 5 2.2 Gemeentearchief...

Nadere informatie

Saricon bv Safety & Risk Consultancy

Saricon bv Safety & Risk Consultancy Adviesrapport Conventionele Explosieven Openbaar Vervoer Terminal (OVT) Utrecht documentcode: 72547-05-AR-02 aantal pagina's: 58 Documenthistorie: Omschrijving Datum Definitief 8 februari 2010 Herzien

Nadere informatie

Lijst van bijlagen... 3. 1 Het onderzoek... 4 1.1 Achtergrond... 4 1.2 Projectdoel... 5

Lijst van bijlagen... 3. 1 Het onderzoek... 4 1.1 Achtergrond... 4 1.2 Projectdoel... 5 Inhoudsopgave Lijst van bijlagen... 3 1 Het onderzoek... 4 1.1 Achtergrond... 4 1.2 Projectdoel... 5 2 Het onderzoeksgebied... 6 2.1 Gegevens onderzoekslocatie... 6 2.2 Informatie van opdrachtgever...

Nadere informatie

Vooronderzoek Conventionele Explosieven Houtribdijk Markermeer

Vooronderzoek Conventionele Explosieven Houtribdijk Markermeer Vooronderzoek Conventionele Explosieven Houtribdijk Markermeer Documentcode: 14S074-VO-01 CONCEPT Aantal pagina's: 43 Documenthistorie Omschrijving Datum Definitief Herzien Concept 13 mei 2014 Projectleider

Nadere informatie

Vooronderzoek Conventionele Explosieven Spijkenisse - Simonshaven

Vooronderzoek Conventionele Explosieven Spijkenisse - Simonshaven Bijlage 7 Vooronderzoek Conventionele Explosieven Spijkenisse - Simonshaven Documentcode: Aantal pagina's: 12S118-VO-02 94 (incl. bijlagen) Documenthistorie: Omschrijving Datum Definitief 19 maart 2013

Nadere informatie

Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van Conventionele Explosieven in het onderzoeksgebied: Knooppunt Joure. Juli 2011

Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van Conventionele Explosieven in het onderzoeksgebied: Knooppunt Joure. Juli 2011 Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van Conventionele Explosieven in het onderzoeksgebied: Knooppunt Joure Juli 2011 Copyright 2011. Niets uit deze rapportage mag worden verveelvoudigd en/of

Nadere informatie

Onderzoekslocatie: Verbindingszone te Westerbroek, Groningen

Onderzoekslocatie: Verbindingszone te Westerbroek, Groningen Projectnummer: GPR5155 Onderzoekslocatie: Verbindingszone te Westerbroek, Groningen Inhoudsopgave Lijst van bijlagen... 3 1 Het onderzoek... 4 1.1 Achtergrond... 4 1.2 Projectdoel... 4 1.3 Praktijkgericht

Nadere informatie

Vooronderzoek Conventionele Explosieven Tennet locatie Oostzaan

Vooronderzoek Conventionele Explosieven Tennet locatie Oostzaan Vooronderzoek Conventionele Explosieven Tennet locatie Oostzaan INHOUDSOPGAVE pagina 1. INLEIDING 1 1.1 Aanleiding van het vooronderzoek 1 1.2 Omschrijving en doelstelling van de opdracht 1 1.3 Begrenzing

Nadere informatie

Saricon bv Safety & Risk Consultancy

Saricon bv Safety & Risk Consultancy Vooronderzoek Conventionele Explosieven Uiterwaarden Deventer documentcode: 72367-VO-02 aantal pagina's: 50 Documenthistorie: Omschrijving Datum Definitief 13-02-2008 Herzien Concept 30-01-2008 Opgesteld

Nadere informatie

Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied Keersluis te Limmel.

Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied Keersluis te Limmel. Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied Keersluis te Limmel. Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 5 1.1 ALGEMEEN... 5 1.2 AANLEIDING... 5 1.3 DOEL

Nadere informatie

Offertenummer: 0414GPR4374 Onderzoekslocatie: Tunnel Broek in Waterland

Offertenummer: 0414GPR4374 Onderzoekslocatie: Tunnel Broek in Waterland Offertenummer: 0414GPR4374 Onderzoekslocatie: Tunnel Broek in Waterland Offerte Offertenummer: 0414GPR4374 Datum: 08-04-2014 Betreft: Historisch vooronderzoek naar de mogelijke aanwezigheid van Conventionele

Nadere informatie

3921 Opsporen van conventionele explosieven 1 INLEIDING 2 CE PROBLEMATIEK: EEN KORTE TERUGBLIK. Arjan D. Hol 1

3921 Opsporen van conventionele explosieven 1 INLEIDING 2 CE PROBLEMATIEK: EEN KORTE TERUGBLIK. Arjan D. Hol 1 Opnemen onder: 3920 Explosieven Arjan D. Hol 1 3921 Opsporen van conventionele explosieven 1 INLEIDING Regelmatig bericht de media over bommen uit de Tweede Wereldoorlog die geruimd worden door de Explosieven

Nadere informatie

Twee calamiteiten bogen in Beverwijk en Velsen

Twee calamiteiten bogen in Beverwijk en Velsen Projectnummer: Onderzoekslocatie: 0213GPR3529 Twee calamiteiten bogen in Beverwijk en Velsen Inhoudsopgave Lijst van bijlagen... 3 1 Het onderzoek... 4 1.1 Achtergrond... 4 1.2 Projectdoel... 4 1.3 Praktijkgericht

Nadere informatie

Vooronderzoek Conventionele Explosieven A1 en A27 bij Hilversum

Vooronderzoek Conventionele Explosieven A1 en A27 bij Hilversum Vooronderzoek Conventionele Explosieven A1 en A27 bij Hilversum Documentcode: Aantal pagina's: 12S021-VO-definitief 52 (inclusief bijlagen) Documenthistorie: Omschrijving Datum Definitief 8 mei 2012 Herzien

Nadere informatie

Vooronderzoek. Opsporen Conventionele Explosieven. Vianen Hoef en Haag. Rapport Vooronderzoek. Figuur 1: Vianen Hoef en Haag (Bron: Google Earth)

Vooronderzoek. Opsporen Conventionele Explosieven. Vianen Hoef en Haag. Rapport Vooronderzoek. Figuur 1: Vianen Hoef en Haag (Bron: Google Earth) Vooronderzoek Rapport Vooronderzoek Vianen Hoef en Haag Figuur 1: Vianen Hoef en Haag (Bron: Google Earth) Opsporen Conventionele Explosieven Vooronderzoek Vianen Hoef en Haag Projectnummer : 71097 Locatie

Nadere informatie

Projectgebonden Risicoanalyse naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied "N320 te Culemborg".

Projectgebonden Risicoanalyse naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied N320 te Culemborg. Projectgebonden Risicoanalyse naar het risico op het aantreffen van conventionele eplosieven in het onderzoeksgebied "N320 te Culemborg". 27 juli 2012 285-012-PRA-01 Pagina 2 van 21 Distributielijst: -

Nadere informatie

Onderstaand overzicht behoort tot het project Waddenarchieven, dat wordt gefaciliteerd door de Waddenacademie (www.waddenacademie.knaw.nl).

Onderstaand overzicht behoort tot het project Waddenarchieven, dat wordt gefaciliteerd door de Waddenacademie (www.waddenacademie.knaw.nl). TWEEDE WERELDOORLOG Versie 27-6-2011 Onderstaand overzicht behoort tot het project Waddenarchieven, dat wordt gefaciliteerd door de Waddenacademie (www.waddenacademie.knaw.nl). Het overzicht is als volgt

Nadere informatie

Proces verbaal van. probleeminventarisatie naar conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog te Gameren in de gemeente Zaltbommel.

Proces verbaal van. probleeminventarisatie naar conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog te Gameren in de gemeente Zaltbommel. 2011 RAPPORT VAN VOORONDERZOEK Proces verbaal van Vooronderzoek bestaande uit een oplevering probleeminventarisatie naar conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog te Gameren in de gemeente Zaltbommel.

Nadere informatie

Saricon bv Safety & Risk Consultancy

Saricon bv Safety & Risk Consultancy Vooronderzoek Conventionele Explosieven Dordtsche Kil documentcode: aantal pagina's: 72455-VO-01 35 pagina s inclusief bijlagen Documenthistorie: Omschrijving Datum Definitief 9 december 2008 Herzien Concept

Nadere informatie

Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied Omgeving Koestraat en Stegen te Asten.

Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied Omgeving Koestraat en Stegen te Asten. Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied Omgeving Koestraat en Stegen te Asten. Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 5 1.1 ALGEMEEN... 5 1.2 AANLEIDING...

Nadere informatie

Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied Hessenweg 145 te Leusden.

Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied Hessenweg 145 te Leusden. Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied Hessenweg 145 te Leusden. ONDERZOEKSGEBIED: OPDRACHTGEVER: Hessenweg 145 te Leusden BOOT organiserend

Nadere informatie

Vooronderzoek. Opsporen Conventionele Explosieven. Vlijmens Ven/ HOWABO Moerputten. Rapport Probleeminventarisatie en -analyse

Vooronderzoek. Opsporen Conventionele Explosieven. Vlijmens Ven/ HOWABO Moerputten. Rapport Probleeminventarisatie en -analyse Vooronderzoek Rapport Probleeminventarisatie en -analyse Vlijmens Ven/ HOWABO Moerputten Figuur 1: Geallieerde stafkaart Drunen 10 S.E. omgeving Vlijmen (bron: TDN). Opsporen Conventionele Explosieven

Nadere informatie

HOV Zuidradiaal, Overste den Oudenlaan en Merwedekanaalzone 4. Figuur 1: Utrecht januari 1945 (bron: Grote Atlas van Nederland 1930-1950, pag. 411).

HOV Zuidradiaal, Overste den Oudenlaan en Merwedekanaalzone 4. Figuur 1: Utrecht januari 1945 (bron: Grote Atlas van Nederland 1930-1950, pag. 411). Vooronderzoek Rapport Probleeminventarisatie en -analyse HOV Zuidradiaal, Overste den Oudenlaan en Merwedekanaalzone 4 Figuur 1: Utrecht januari 1945 (bron: Grote Atlas van Nederland 1930-1950, pag. 411).

Nadere informatie

Ijmuiden. 10-05-1940 LW 04.00. Drie onbekende vliegtuigen op 25 mtr hoogte. Explosies op Noorderpier.

Ijmuiden. 10-05-1940 LW 04.00. Drie onbekende vliegtuigen op 25 mtr hoogte. Explosies op Noorderpier. Ijmuiden. Luchtaanvallen algemeen. In WO2 was het onvermijdelijk dat ook doelen in Nederland zoals havens, werven, schepen, vervoer over water, weg en spoor, industrie etc die door de Duitsers gebruikt

Nadere informatie

Onderzoekslocatie: project Waterberging sportpark Fijnaart

Onderzoekslocatie: project Waterberging sportpark Fijnaart Projectnummer: 0214GPR4293 Onderzoekslocatie: project Waterberging sportpark Fijnaart Inhoudsopgave Lijst van bijlagen... 3 1 Het onderzoek... 4 1.1 Achtergrond... 4 1.2 Projectdoel... 4 1.3 Praktijkgericht

Nadere informatie

Figuur 1: Kleine Aa te Someren (bron: http://www.ed.nl/regio/helmondregio/3544844/de-kleine-aa-magweer-gaan-slingeren.ece).

Figuur 1: Kleine Aa te Someren (bron: http://www.ed.nl/regio/helmondregio/3544844/de-kleine-aa-magweer-gaan-slingeren.ece). Vooronderzoek Rapport Probleeminventarisatie Someren Kleine Aa Figuur 1: Kleine Aa te Someren (bron: http://www.ed.nl/regio/helmondregio/3544844/de-kleine-aa-magweer-gaan-slingeren.ece). Opsporen Conventionele

Nadere informatie

8. Vooronderzoek Conventionele explosieven bedrijventerrein Lingewaarden Bodac B.V. 28-03-2011

8. Vooronderzoek Conventionele explosieven bedrijventerrein Lingewaarden Bodac B.V. 28-03-2011 8. Vooronderzoek Conventionele explosieven bedrijventerrein Lingewaarden Bodac B.V. 28-03-2011 Vooronderzoek Conventionele Explosieven Bedrijventerrein Lingewaarden te Geldermalsen INHOUDSOPGAVE pagina

Nadere informatie

VOORONDERZOEK Enter-Deldenerbroek

VOORONDERZOEK Enter-Deldenerbroek AVG Explosieven Opsporing Nederland De Grens 7-6598 DK Heijen Postbus 160-6590 AD Gennep K.v.K. Venlo 12029421 Tel. : 0485-802020 Fax : 0485-802084 info@explosievenopsporing.com www.explosievenopsporing.com

Nadere informatie

Luchtfotografie, geo-informatie en luchtverkenning. s Werelds grootste verzameling luchtfoto s van Nederland in de Tweede Wereldoorlog.

Luchtfotografie, geo-informatie en luchtverkenning. s Werelds grootste verzameling luchtfoto s van Nederland in de Tweede Wereldoorlog. Luchtfotografie, geo-informatie en luchtverkenning s Werelds grootste verzameling luchtfoto s van Nederland in de Tweede Wereldoorlog. 2 AERIAL PHOTOGRAPHY WAT IS NCAP? De National Collection of Aerial

Nadere informatie

INGELMUNSTER TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG

INGELMUNSTER TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG INGELMUNSTER TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG 31 juli 1914: ten oorlog! Op 31 juli 1914 staat de gemeente in rep en roer: het is oorlog! Overal wordt erover gepraat. De volgende dag al moeten de dienstplichtigen

Nadere informatie

MEMO. Inleiding. Datum : 21 december 2010 (definitief) Aan : Marcel van Hout. Van : Arjan Matser tel. 026-377 4430

MEMO. Inleiding. Datum : 21 december 2010 (definitief) Aan : Marcel van Hout. Van : Arjan Matser tel. 026-377 4430 Datum : 21 december 2010 (definitief) Aan : Marcel van Hout Van : Arjan Matser tel. 026-377 4430 Betreft : Historisch en na oorlogsonderzoek conventionele explosieven (CE) inclusief werkadvies voor projectlocatie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. T&A Survey BV 0409-GPR1722.2-1 -

Inhoudsopgave. T&A Survey BV 0409-GPR1722.2-1 - Inhoudsopgave 1 Inleiding en onderzoeksdoel... 3 2 Probleeminventarisatie... 4 2.1 Algemeen... 4 2.2 Onderzoekslocatie en voorgenomen werkzaamheden... 4 2.3 Literatuur- en archiefonderzoek... 4 2.4 Historisch

Nadere informatie

Kasteel Nederhemert & De Wiel Een historisch onderzoek naar de aanwezigheid van Conventionele Explosieven. W. van den Brandhof MA augustus 2006

Kasteel Nederhemert & De Wiel Een historisch onderzoek naar de aanwezigheid van Conventionele Explosieven. W. van den Brandhof MA augustus 2006 Kasteel Nederhemert & De Wiel Een historisch onderzoek naar de aanwezigheid van Conventionele Explosieven W. van den Brandhof MA augustus 2006 1 Inhoudsopgave: De probleeminventarisatie: 1. DE PROBLEEMINVENTARISATIE:

Nadere informatie

Probleeminventarisatie naar het risico op het aantreffen van Conventionele Explosieven in het onderzoeksgebied: Stationsgebied te Elst.

Probleeminventarisatie naar het risico op het aantreffen van Conventionele Explosieven in het onderzoeksgebied: Stationsgebied te Elst. Probleeminventarisatie naar het risico op het aantreffen van Conventionele Explosieven in het onderzoeksgebied: Stationsgebied te Elst december 2009 Pagina 1 van 30 Distributielijst: - Gemeente Overbetuwe

Nadere informatie

Projectnummer: 0912GPR3248.1 Onderzoekslocatie: de Where en Purmerringvaart in de gemeente Purmerend

Projectnummer: 0912GPR3248.1 Onderzoekslocatie: de Where en Purmerringvaart in de gemeente Purmerend Projectnummer: 0912GPR3248.1 Onderzoekslocatie: de Where en Purmerringvaart in de gemeente Purmerend Inhoudsopgave Lijst van bijlagen... 3 1 Het onderzoek... 4 1.1 Achtergrond... 4 1.2 Projectdoel...

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Gewestelijke Inlichtingencentrale 14 van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten

Inventaris van het archief van de Gewestelijke Inlichtingencentrale 14 van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten Nummer archiefinventaris: 3.09.46 Inventaris van het archief van de Gewestelijke Inlichtingencentrale 14 van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Weert Kampershoek Noord Een probleeminventarisatie naar de aanwezigheid van Conventionele Explosieven. W. van den Brandhof, MA 2 december 2011

Weert Kampershoek Noord Een probleeminventarisatie naar de aanwezigheid van Conventionele Explosieven. W. van den Brandhof, MA 2 december 2011 Weert Kampershoek Noord Een probleeminventarisatie naar de aanwezigheid van Conventionele Explosieven W. van den Brandhof, MA 2 december 2011 1 Inhoudsopgave: 1. INLEIDING... 4 1.1. AANLEIDING... 4 1.2.

Nadere informatie

Rapportage 0612GPR3093 12-07-2012

Rapportage 0612GPR3093 12-07-2012 Rapportage Projectnummer: Datum: 0612GPR3093 12-07-2012 Betreft: Deelonderzoek probleemanalyse van een historisch vooronderzoek naar de mogelijke aanwezigheid van Conventionele Explosieven ter plaatse

Nadere informatie

VOORONDERZOEK Brunssum-USAG

VOORONDERZOEK Brunssum-USAG VOORONDERZOEK Brunssum-USAG AVG Explosieven Opsporing Nederland Vestiging Heijen: Vestiging Waalwijk: De Grens 7-6598 DK Heijen Professor Asserweg 24 5144 NC Waalwijk Postbus 160-6590 AD Gennep Tel. :

Nadere informatie

Verslag onderzoeksmissie Storimans

Verslag onderzoeksmissie Storimans Verslag onderzoeksmissie Storimans Inhoudsopgave Pagina Inleiding 3 Algemeen Opdracht Verantwoording Aanloop gebeurtenissen 4 Algemene situatie Gori op 11/12 augustus 2008 RTL-team bezoekt Gori op 12 augustus

Nadere informatie

Ontwikkelingslocatie Koningsven, gemeente Gennep

Ontwikkelingslocatie Koningsven, gemeente Gennep M Ontwikkelingslocatie Koningsven, gemeente Gennep Een probleemanalyse naar de aanwezigheid van Conventionele Explosieven Rapportnummer: V814/AVG/analyse Projectnummer: V10-1899 ISSN: 1573-9406 Status

Nadere informatie

Proces verbaal van oplevering

Proces verbaal van oplevering 2011 Proces verbaal van oplevering Proces verbaal van oplevering Explosievenonderzoek Koningsven Ottersum Projectnummer Leemans S2011.033 Documentnummer S2011.033-01 Opdrachtgever Teunesen Zand en Grint

Nadere informatie

RUMBEKE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG

RUMBEKE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG RUMBEKE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG Voor de oorlog RUM_02 Koetsen en karren over de kasseien van de vooroorlogse Rumbeeksesteenweg. De straat loopt recht op de mooie, fiere kerktoren. 31 juli 1914:

Nadere informatie

Volkerak-Zoommeer Een historisch onderzoek naar de aanwezigheid van Conventionele Explosieven. W. van den Brandhof, MA 26 juli 2011

Volkerak-Zoommeer Een historisch onderzoek naar de aanwezigheid van Conventionele Explosieven. W. van den Brandhof, MA 26 juli 2011 Volkerak-Zoommeer Een historisch onderzoek naar de aanwezigheid van Conventionele Explosieven W. van den Brandhof, MA 26 juli 2011 Inhoudsopgave: 1. INLEIDING... 4 1.1. AANLEIDING... 4 1.2. DOELSTELLING...

Nadere informatie

Eindrapportage Explosievenonderzoek OCE Nederweert Merenveld Gemeente Nederweert

Eindrapportage Explosievenonderzoek OCE Nederweert Merenveld Gemeente Nederweert Eindrapportage Explosievenonderzoek OCE Nederweert Merenveld Gemeente Nederweert INHOUDSOPGAVE pagina 1. INLEIDING 1 1.1 Aanleiding 1 1.2 Probleemstelling 1 1.3 Doelstelling 1 1.4 Opdracht 1 1.5 Verantwoording

Nadere informatie

LICHTERVELDE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG

LICHTERVELDE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG LICHTERVELDE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG Voor de oorlog LI_07 Er is veel volk op de dorpsplaats samengekomen en overal hangen vlaggen. Niemand is aan het werken. Het is waarschijnlijk zondag, en mooi

Nadere informatie

Projectgebonden Risico Analyse Achterweg 3-5 in Ellecom Gemeente Rheden

Projectgebonden Risico Analyse Achterweg 3-5 in Ellecom Gemeente Rheden Projectgebonden Risico Analyse Achterweg 3-5 in Ellecom Gemeente Rheden ONDERDEEL VAN ORTAGEO GROEP WWW.ORTAGEO.NL ExploVision B.V. info@explovision.nl www.explovision.nl Einsteinstraat 12a 7601 PR ALMELO

Nadere informatie

Vooronderzoek Conventionele Explosieven ontsluiting Heeswijk-Dinther Zuid

Vooronderzoek Conventionele Explosieven ontsluiting Heeswijk-Dinther Zuid Vooronderzoek Conventionele Explosieven ontsluiting Heeswijk-Dinther Zuid Vooronderzoek CE 2015 ontsluiting Heeswijk-Dinther Zuid Explosieven opsporingsbedrijf Status: definitief (10-9-2012) INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Inleiding. Termen en definities en reikwijdte van de PRA

Inleiding. Termen en definities en reikwijdte van de PRA Notitie : 3VEO-VOO.06301.N Voor : werkveld OCE Datum : 16 juli 2013 Betreft : concept methode Projectgebonden Risicoanalyse (PRA) Status : concept ter consultatie, reacties uiterlijk indienen op 30 augustus

Nadere informatie