Reglement Jeugdsportproject Recreas clubs

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reglement Jeugdsportproject Recreas clubs"

Transcriptie

1 Reglement Jeugdsportproject Recreas clubs

2 INHOUDSTAFEL A. Procedure... 3 B. Criteria op basis waarvan punten aan het afrekeningsdossier worden toegekend: Aantal jeugdleden (<19 jaar) aangesloten in de sportclub op 01/12/ Beschikken over ervaringsdeskundige sportbegeleiders die de lesgever in 2014 hebben ondersteund tijdens het onderrichten van het jeugdsportaanbod Beschikken over een sporttechnisch gediplomeerde lesgever die op regelmatige basis in 2014 les gaf aan de jeugdleden (< 19 jaar) Beschikken over een jeugdsportcoördinator Beschikken over eigen jeugdsport- en doelgroep specifiek materiaal Promotie en communicatie van de jeugdsportwerking Een clubwebsite Een voorstellingsfolder en/of affiche Een ledenblad en/of informatiemomenten: Volgen/organiseren van relevante bijscholing/opleiding Beschikken over een exclusief sportaanbod voor jeugd De organisatie van participatie verhogende initiatieven Ethische omkadering van het jeugdsportaanbod (Boven)lokale samenwerking(en) aan met als doel kwaliteitsverhoging van het jeugdsportaanbod C. Subsidieerbare kostenplaatsen: D. Tijdlijn 2015: Chronologische werkwijze jeugdsportfonds

3 A. Procedure 1. De Recreas club die een projectaanvraag JEUGDSPORT wenst in te dienen moet, bij afrekening op 01 december 2015, voldoen aan de vastgelegde minimale voorwaarden: - Beschikken over een uniek bestuur bestaande uit minimum 3 vrijwillige bestuursleden - Beschikken over minimum 1 vaste lesgever - Beschikken over minimum 8 betalende leden - Beschikken over een rekeningnummer op naam van de Recreas club - Een door de bestuursleden ondertekende versie van de onthaalmap bezorgd hebben aan Recreas vzw - Gedurende een periode van ten minste 30 weken minstens één erkende sporttak, minimum om de veertien dagen, aangeboden hebben - Het logo met steun van de Vlaamse Overheid en het logo van Recreas vzw werd opgenomen op alle promotiemiddelen van de club (website, flyer, affiche, ) 2. De Recreas club dient een projectaanvraag Jeugdsport in vóór 28/02/2015 via het aanvraagformulier Jeugdsport De door de Recreas club ingediende aanvraag tot subsidiëring binnen de FO Jeugdsport wordt door de interne werkgroep Jeugdsport geëvalueerd. 4. De door Recreas vzw aangestelde coördinator Jeugdsport stelt de sportclubs die een projectaanvraag JEUGDSPORT indienden vóór 15 maart 2015 in kennis van de door de werkgroep genomen beslissing % van de financiële middelen binnen het jeugdsportfonds worden vóór 01 april 2015 gelijkmatig, als voorschot, verdeeld over de clubs met een weerhouden projectaanvraag. 7. De sportclubs dienen vóór 01 december 2015 hun afrekeningdossier in. 8. Op basis van de, aan het afrekeningdossier, toegekende punten worden de subsidieerbare kosten aan de sportclub vóór 25/12/2015 terugbetaald (met aftrek van het voorschot dat al in maart 2015 werd gestort). 3

4 B. Criteria op basis waarvan punten aan het afrekeningsdossier worden toegekend: 1. Aantal jeugdleden (<19 jaar) aangesloten in de sportclub op 01/12/2015 voorwaarde # punten Max. # punten dat voor bovenstaand per clublid <19 jaar op 01/12/2015 2,5 punten 75 punten 2. Beschikken over ervaringsdeskundige sportbegeleiders die in 2015 de lesgever hebben ondersteund tijdens het onderrichten van het jeugdsportaanbod. voorwaarde # punten max. # punten dat voor bovenstaand criterium kan worden toegekend De ervaringsdeskundige begeleider heeft minstens één jaar ervaring in een G-sportclub en is in het bezit van een attest van pedagogische bijscholing over het begeleiden van personen met een handicap (of iets dat daarmee kan worden gelijk gesteld) en staat als dusdanig in het ledenbestand vermeld. 5 punten / ervaringsdeskundige begeleider 10 punten 4

5 Cat. 5 Cat. 4 Cat. 3 Cat. 2 Cat Beschikken over sporttechnisch gediplomeerde lesgevers die in 2015 op regelmatige basis les gaven aan de jeugdleden (< 19 jaar) De gediplomeerde lesgevers hebben in 2015 minstens 10 keer les gegeven in de Recreas club en staan als lesgever vermeld in het ledenbestand met vermelding van hun sporttechnisch diploma. Hoogste sporttechnisch diploma 15 punten /lesgever 30 punten Geen kwalificatie cat. 1: Gegradueerde L.O. cat. 1: Initiator Bloso / VTS of gelijkgesteld cat. 1: Kandidaat Kiné cat. 1: Kandidaat L.O. cat. 1: Student geslaagd voor 2de jaar Regent / Bachelor L.O. cat. 2: Gegradueerde / Bachelor Kiné cat. 2: Instructor B Bloso / VTS of gelijkgesteld cat. 2: Regent / Bachelor L.O. cat. 3: Gegradueerde / Bachelor Kiné + instructor B/trainer B of gelijkgesteld cat. 3: Licentiaat / Master Kiné cat. 3: Licentiaat / Master L.O. cat. 3: Regent / Bachelor L.O. + instructor B/trainer B of gelijkgesteld cat. 3: Trainer A Bloso / VTS of gelijkgesteld cat. 4: Gegradueerde / Bachelor Kiné + trainer A of gelijkgesteld cat. 4: Licentiaat / Master Kiné + instructor B/trainer B of gelijkgesteld cat. 4: Licentiaat / Master L.O. + instructor B/trainer B of gelijkgesteld cat. 4: Regent / Bachelor L.O. + trainer A of gelijkgesteld cat. 4: VTS-toptrainer of gelijkgesteld cat. 5: Licentiaat / Master Kiné + trainer A of gelijkgesteld cat. 5: Licentiaat / Master L.O. + sporttechnisch postgraduaat cat. 5: Licentiaat / Master L.O. + trainer A of gelijkgesteld 5

6 4. Beschikken over een jeugdsportcoördinator A. De sportclub heeft in 2015 voor het eerst een jeugdsportcoördinator aangesteld die de jeugdsportwerking coördineert. De sportclub heeft in 2015 voor de eerste maal een JSC aangesteld. 5 punten 5 punten B. De sportclub beschikt over een jeugdsportcoördinator die onderstaande voorwaarden vervult: Hij/zij is, wat betreft jeugdsport, 1,25 punten 5 punten het aanspreekpunt voor alle actoren (lesgevers, jeugdleden, sportfederatie, ) Hij/zij is aanwezig op de 1,25 punten provinciale (info)vergaderingen omtrent de FO Jeugdsport. Hij/zij staat vermeld als 1,25 punten contactpersoon jeugdsport op alle promotiemiddelen van de club. Hij/zij is eindverantwoordelijke voor een kwaliteitsvolle opvolging en uitvoering van het jeugdsportproject in de club 1,25 punten 6

7 5. Beschikken over eigen jeugdsport- en doelgroep specifiek materiaal dat kan worden gebruikt door de jeugdleden tijdens de sportsessies. De sportclub biedt hierbij een sporttak aan waarbij het gebruik van dit sportmateriaal door de jeugdleden relevant is en een objectief waarneembare meerwaarde betekent. Aankoop in 2015: 20= 1 punt 20 punten 7

8 6. Promotie en communicatie van de jeugdsportwerking 6.1 Een clubwebsite A. De sportclub heeft in 2015 voor het eerst een website aangemaakt waarin het jeugdsportaanbod van de club wordt gepromoot. De nieuwe clubwebsite werd in voor de eerste maal!- online geplaatst. 10 punten 10 punten B. De sportclub beschikt over een actuele clubwebsite die voldoet aan volgende onderstaande voorwaarden: - De naam + contactgegevens van de 5 punten 25 punten G-jeugdsportcoördinator staan vermeld. - Sportaanbod, sportdata en uren 5 punten voor jongeren met een beperking staan vermeld. - De doelgroep staat duidelijk omschreven op de website. 5 punten - Logo Recreas + link naar werd geplaatst. - Logo met steun van de Vlaamse Overheid werd op clubwebsite geplaatst. 5 punten 5 punten 8

9 6.2 Een voorstellingsfolder en/of affiche A. De sportclub heeft in 2015 een actuele voorstellingsfolder en/of affiche aangemaakt waarin haar jeugdsportwerking wordt voorgesteld. De voorstellingsfolder en/of affiche werd in 2015 aangemaakt. 10 punten 10 punten B. De sportclub beschikt over een voorstellingsfolder en/of -affiche die voldoet aan volgende onderstaande voorwaarden: De voorstellingsfolder en/of 5 punten 25 punten affiche werd gedrukt in kleur. De contactgegevens van de G- 5 punten jeugdsportcoördinator worden op de flyer vermeld. Sportlocatie, -data, -uren en 5 punten kostprijs van het G- jeugdsportaanbod zijn terug te vinden op de flyer en/of affiche. Logo Recreas werd op de flyer 5 punten geplaatst. Logo met steun van de Vlaamse Overheid werd op de flyer geplaatst. 5 punten 9

10 6.3 Een ledenblad en/of informatiemomenten: A. De sportclub beschikt in 2015 over een eigen ledenblad voor alle (jeugd)leden. (min. 2 X/jaar) voorwaarde # punten max. # punten dat voor bovenstaand criterium kan worden toegekend Minimum 2 pagina s uit het ledenblad dienen te worden voorbehouden voor nieuws rond de jeugdsportwerking in de sportclub. Het ledenblad dient minimaal 2X/jaar te verschijnen. 10 punten 10 punten B. De sportclub organiseert in 2015 informatiemomenten voor de ouders/begeleiders van (potentieel nieuwe) jeugdleden. voorwaarde # punten max. # punten dat voor bovenstaand criterium kan worden toegekend Alle ouders/begeleiders worden uitgenodigd. De afwezige/verontschuldigde ouders ontvangen een verslag van de samenkomst. 5 punten/infomoment 10 punten 10

11 7. Volgen/organiseren van relevante bijscholing/opleiding/ A. De sportbegeleiders/lesgevers van de club hebben in 2015 een bijscholing gevolgd gericht naar het organiseren van sport voor jongeren (< 19 jaar) Studiedag/bijscholing/workshop 15 punten per 70 punten georganiseerd door Recreas vzw persoon Opleiding van de Vlaamse 25 punten per Trainersschool (VTS) Opleiding/bijscholing/workshop georganiseerd door een andere erkende instantie persoon 10 punten B. Door de sportclub, in 2015, georganiseerde sporttechnische bijscholing in het kader van het organiseren van sport voor jongeren (< 19 jaar) Draaiboek wordt opgemaakt en 10 punten 30 punten vooraf(!) doorgestuurd naar Recreas vzw Inhoud van de promotieflyer van 10 punten de bijscholing dient vooraf (!) te worden afgetoetst met Recreas vzw Het inhoudelijke programma dient vooraf (!) te worden afgetoetst met Recreas vzw 10 punten 11

12 8. Beschikken over een exclusief sportaanbod voor jeugd A. De sportclub heeft in 2015, voor het eerst, een regelmatig jeugdsportaanbod uitgewerkt exclusief voor jongeren (< 19 jaar) De sportclub startte in 2014, voor de eerste maal, een exclusief sportaanbod voor jongeren. 15 punten 15 punten Opmerking: Een exclusief sportaanbod voor jongeren (<19 jaar) dient een meerwaarde te betekenen voor een sportclub, een aanvulling a.h.w. van de bestaande sportwerking. Het is dus niet de bedoeling dat een sportclub alle +19-jarigen uitsluit, teneinde exclusief bezig te willen zijn. Met het ontwikkelen van een exclusief sportaanbod voor jeugd (<19jaar) bedoelen we dat men: - rekening houdt met de aanpassingen die voor deze doelgroep nodig zijn - uitsluitend actief promotie maakt bij deze doelgroep Wanneer +19-jarigen (met een handicap) zich door een gebrek aan naburige sportmogelijkheden echter zouden aanbieden, kunnen die, in de mate van het mogelijke in de jeugdsportwerking worden opgenomen B. De club beschikt over een exclusief jeugdsportaanbod dat beantwoordt aan volgende van de hieronder vermelde voorwaarden: De sessies jeugdsport worden 5 punten 20 punten geleid door een vaste sporttechnisch gediplomeerde lesgever. Het G-jeugdsportaanbod staat 5 punten onder supervisie van een jeugdsportcoördinator. Via een flyer/affiche/website 5 punten wordt promotie gemaakt voor het exclusieve G-jeugdsportaanbod. Minimaal 10 jeugdleden (< 19 jaar) zijn aangesloten bij de club en volgen op regelmatige wijze de lessen. 5 punten 12

13 9. De organisatie van participatie verhogende initiatieven A. De organisatie, in 2015, van een opendeurdag voor potentieel nieuwe jeugdsportleden. voorwaarde # punten max. # punten dat voor bovenstaand criterium kan worden toegekend Promotie van de opendeurdag werd in de 5 punten 20 punten nabije omgeving verstuurd/bezorgd (scholen buitengewoon onderwijs, instellingen, dagcentra, ) Er wordt een sportmoment voorzien 5 punten waardoor nieuwe geïnteresseerden kunnen proeven van de aangeboden sporttak. Er vindt aansluitend een informatiemoment 5 punten plaats waar uitleg wordt gegeven over de jeugdsportwerking binnen de sportclub. Alle informatie en een voorstellingsfolder worden aan geïnteresseerden meegegeven. 5 punten B. De organisatie, in 2015, van gratis initiatielessen voor potentieel nieuwe jeugdleden. voorwaarde # punten max. # punten dat voor bovenstaand criterium kan worden toegekend Promotie voor de initiatielessen wordt 5 punten 15 punten gevoerd in de nabije omgeving (scholen buitengewoon onderwijs, instellingen, dagcentra, ) De initiatielessen worden geleid door een 5 punten sporttechnisch gediplomeerde lesgever die wordt ondersteund door voldoende ervaringsdeskundige begeleiders. De contactgegevens van nieuwe aanwezigen dienen te worden genoteerd ter evaluatie. (Het biedt ook de mogelijkheid hen nogmaals te contacteren en uit te nodigen.) 5 punten 13

14 C. De organisatie, in 2015, van extra activiteiten buiten het gewone sportprogramma. (vb. sportkamp) voorwaarde # punten max. # punten dat voor bovenstaand criterium kan worden toegekend De ééndaagse extra 5 punten/activiteit 10 punten activiteit(en) worden ingericht in 2015 buiten het gewone sportprogramma. Ze dienen bedoeld te zijn voor de jongeren en sportgerelateerd te zijn. Niet-aangesloten jongeren moeten ter kennismaking kunnen deelnemen. De meerdaagse extra activiteit(en) wordt ingericht in 2015 buiten het gewone sportprogramma. Ze dienen bedoeld te zijn voor de jongeren en sportgerelateerd te zijn. 10 punten/overnachting 20 punten 14

15 10. Ethische omkadering van het jeugdsportaanbod voorwaarde # punten max. # punten dat voor bovenstaand criterium kan worden toegekend De sportclub beschikt over een ethische gedragscode voor: (Jeugd)leden 10 punten 50 punten De sportclub beschikt over een gedragscode voor: Ouders/Begeleiders De sportclub beschikt over een gedragscode voor: Lesgevers Het bestuur, de jeugdsportcoördinator, ouders en begeleiders dienen de gedragscode mee uit te dragen en deze samen binnen de club te implementeren. Deze gedragscode(s) dien(t)(en) actief te worden gepromoot via de clubwebsite, het ledenblad, een brochure, affiche bij alle (jeugd)leden. 10 punten 10 punten 20 punten 11. (Boven)lokale samenwerking(en) aan met als doel kwaliteitsverhoging van het jeugdsportaanbod. voorwaarde # punten max. # punten dat voor bovenstaand criterium kan worden toegekend De club heeft binnen de gemeente/stad 10 punten 10 punten een erkenning als sportclub en is vertegenwoordigd in relevante gemeentelijke of stedelijke adviesraden. De club heeft een (boven)lokale samenwerking met een partner met als doel kwaliteitsverhoging. 5 punten 5 punten 15

16 C. Subsidieerbare kostenplaatsen: Let op: Kosten dienen steeds sportclub- en jeugdsportgerelateerd te zijn en te worden gestaafd door alle nodige verantwoordingsstukken! Nr. kostenplaats Omschrijving subsidieerbare kost 01 Inschrijvingsgeld van clublesgevers, clubbestuursleden en clubbegeleiders voor opleidingen, vormingen en workshops 02 Aankoop en/of huur jeugdsportspecifiek materiaal Let op: Maximaal 50% van het toegekende budget kan worden besteed binnen kostenplaats 2 en 4! 03 Aankoop of huur van EHBO koffer en EHBO materiaal en/of aankoop of huur van een automatisch externe defibrillator (AED) 04 Aankoop sportclubkledij voor jeugdleden Let op: Maximaal 50% van het toegekende budget kan worden besteed binnen kostenplaats 2 en 4! 05 Promotiemateriaal: gadgets, flyers, drukwerk, promotie-artikelen, 06 Verzendingskost van flyers 07 Online plaatsen van een website 08 Officiële vergoeding voor gekwalificeerde lesgevers (via bijv. Vlabus) 09 Verplaatsing van lesgevers en ervaringsdeskundige begeleiders 10 Verplaatsing van een groep jeugdleden met een bus 11 Verblijf van jeugdleden tijdens een sportmeerdaagse georganiseerd door de club. 12 Toegangstickets voor jeugd- en sportgerelateerde activiteiten 13 Huur sportaccommodatie voor jeugdsportsessies, promotionele- en nevenactiviteiten voor jeugd Let op: Maximaal 25% van het toegekende budget kan naar deze kostenplaats gaan! 16

17 D. Tijdlijn 2015: Chronologische werkwijze jeugdsportfonds Werkgroep Jeugdsport kent quotering toe aan ingediende projecten Werkgroep Jeugdsport kent punten toe aan elk afrekeningdossier. Deze quotering wordt gebruikt als verdeelsleutel om de subsidieerbare kosten terug te betalen. INTEKENPERIODE 25% van het Jeugdsportfonds wordt gelijkmatig uitbetaald aan de clubs met een weerhouden projectaanvraag Sportclubs brengen afrekeningsdossier binnen Restbedrag wordt aan de sportclub uitbetaald 01/01/ /02/ /04/2015 1/12/ /12/2015 Werkgroep JEUGDSPORT evalueert de aanvragen tot subsidiëring binnen de FO Jeugdsport Clubs die intekenen nemen kwaliteits- en kwantiteitsverhogende initiatieven inzake jeugdsport 17

B.A.A.S. Begeleiding en Advies Aan Sportclubs Trajectbegeleiding op maat

B.A.A.S. Begeleiding en Advies Aan Sportclubs Trajectbegeleiding op maat B.A.A.S. Begeleiding en Advies Aan Sportclubs Trajectbegeleiding op maat Reglement 2015 Inleiding Eind 2014 telt Recreas vzw 141 aangesloten sportclubs die een erg heterogene waaier van sporttakken aanbieden

Nadere informatie

Clubondersteuningssysteem Recreas clubs. Van toepassing voor alle Recreas clubs

Clubondersteuningssysteem Recreas clubs. Van toepassing voor alle Recreas clubs Clubondersteuningssysteem Recreas clubs 2012 Van toepassing voor alle Recreas clubs INLEIDING Recreas vzw wenst in zijn beleidsplan, voor de periode van 2009 tot 2012, extra aandacht te geven aan de ondersteuning

Nadere informatie

INFO-brochure van de V.J.J.F. vzw

INFO-brochure van de V.J.J.F. vzw De Vlaamse Ju-Jitsu Federatie vzw kent vanaf 2013 aan haar ju-jitsuclubs kwaliteitslabels toe. Dit project is gekoppeld aan het Jeugdsportfonds en bevindt zich binnen het Jeugdsportproject van de V.J.J.F.

Nadere informatie

1. Algemene bepalingen

1. Algemene bepalingen GEMEENTELIJK REGLEMENT Betreffende de subsidiëring van verhoging van de sportkwalificatie van de jeugdsportbegeleiders en de jeugdsportcoördinatoren in de sportverenigingen 2014-2019 Artikel 1 1. Algemene

Nadere informatie

1.1. Jeugdsport: sportparticipatie van kinderen en jongeren tot en met 18 jaar op 1 januari van het burgerlijk jaar.

1.1. Jeugdsport: sportparticipatie van kinderen en jongeren tot en met 18 jaar op 1 januari van het burgerlijk jaar. GEMEENTEBESTUUR WEVELGEM REGLEMENT IMPULSSUBSIDIE 2009-2013 (gecoördineerd in zitting van het college van burgemeester en schepenen van 30 maart 2011) Artikel 1: Definities 1.1. Jeugdsport: sportparticipatie

Nadere informatie

Voorbehouden voor de sportdienst. CODE TOELAGE: Werkjaar: 2014 Datum dossier bij sportdienst. Naam: Straat: Postnr & Gemeente: Telefoon: Email:

Voorbehouden voor de sportdienst. CODE TOELAGE: Werkjaar: 2014 Datum dossier bij sportdienst. Naam: Straat: Postnr & Gemeente: Telefoon: Email: Aanvraag werkingstoelage sportclubs In te dienen voor 1 april 2015 Vereniging p/a naam & voornaam Straat Postcode & Gemeente Voorbehouden voor de sportdienst CODE TOELAGE: Werkjaar: 2014 Datum dossier

Nadere informatie

AANVRAAGDOSSIER VOOR SUBSIDIES AAN SPORTVERENIGINGEN

AANVRAAGDOSSIER VOOR SUBSIDIES AAN SPORTVERENIGINGEN AANVRAAGDOSSIER VOOR SUBSIDIES AAN SPORTVERENIGINGEN 1. Dit aanvraagdossier geeft uitvoering aan het vernieuwd stedelijk subsidiereglement voor sportverenigingen. Enkel sportverenigingen die voldoen aan

Nadere informatie

BELANGRIJK: De aanvraag moet binnen zijn op de sportdienst ten laatste op 31 maart!

BELANGRIJK: De aanvraag moet binnen zijn op de sportdienst ten laatste op 31 maart! Aanvraagformulier: - IMPULSSUBSIDIE BELANGRIJK: De aanvraag moet binnen zijn op de sportdienst ten laatste op 31 maart! OPMERKING: Enkel erkende clubs die georganiseerde jeugdsport aanbieden kunnen impulstoelagen

Nadere informatie

BELEIDSSUBSIDIEREGLEMENT VOOR SPORTVERENIGINGEN AARSCHOT

BELEIDSSUBSIDIEREGLEMENT VOOR SPORTVERENIGINGEN AARSCHOT BELEIDSSUBSIDIEREGLEMENT VOOR SPORTVERENIGINGEN AARSCHOT Artikel 1: Krediet Voor zover er een krediet in het gemeentebudget wordt ingeschreven, kan het gemeentebestuur een subsidie verlenen aan een door

Nadere informatie

Subsidiereglement verhoging van kwaliteit van de jeugdsportbegeleider voor Lierse sportverenigingen

Subsidiereglement verhoging van kwaliteit van de jeugdsportbegeleider voor Lierse sportverenigingen Subsidiereglement verhoging van kwaliteit van de jeugdsportbegeleider voor Lierse Verhoging van de sportkwalificatie van de jeugdsportbegeleiders en de jeugdsportcoördinatoren in de aangesloten bij een

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER BELEIDSSUBSIDIE 2014-2019 ZONNEBEKE

AANVRAAGFORMULIER BELEIDSSUBSIDIE 2014-2019 ZONNEBEKE AANVRAAGFORMULIER BELEIDSSUBSIDIE 2014-2019 ZONNEBEKE HOOFDSTUK 1 Voorwaarden met het oog op de kwaliteitsvolle begeleiding van de sportverenigingen Doelstelling 1: Beschikken over een kwaliteitsvol sporttechnisch

Nadere informatie

Subsidieaanvraag erkende sportverenigingen gemeente Assenede 2017

Subsidieaanvraag erkende sportverenigingen gemeente Assenede 2017 Subsidieaanvraag erkende sportverenigingen gemeente Assenede 2017 Dit aanvraagdossier geeft uitvoering aan het subsidiereglement erkende sportverenigingen, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 29.04.2015.

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR SUBSIDIES SPORT

AANVRAAGFORMULIER VOOR SUBSIDIES SPORT AANVRAAGFORMULIER VOOR SUBSIDIES SPORT Goedgekeurd door de gemeenteraad 19 december 2013 Sportvereniging: Adres:. Contactpersoon: KWALITEITSCRITERIA (deel 1) A. Voor de trainers die jeugdreeksen begeleiden

Nadere informatie

Subsidie voor de kwaliteitsvolle werking van sportverenigingen

Subsidie voor de kwaliteitsvolle werking van sportverenigingen SUBSIDIEREGLEMENT Werking van Subsidie voor de kwaliteitsvolle werking van I. Algemene voorwaarden Artikel 1: Binnen de perken van de daartoe door de gemeenteraad op het budget goedgekeurde kredieten worden

Nadere informatie

Het impulsbeleid duurt van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2013.

Het impulsbeleid duurt van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2013. Reglement betreffende de impulssubsidie voor het verhogen van het aantal en de kwaliteit van jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren in erkende sportverenigingen. Artikel 1: doel en duur van het

Nadere informatie

REGLEMENT IMPULSSUBSIDIES BIERBEEK Reglement Impulssubsidie Goedgekeurd op de gemeenteraad van 1 juli

REGLEMENT IMPULSSUBSIDIES BIERBEEK Reglement Impulssubsidie Goedgekeurd op de gemeenteraad van 1 juli REGLEMENT IMPULSSUBSIDIES BIERBEEK 2010-2013 Reglement Impulssubsidie 2010-2013. Goedgekeurd op de gemeenteraad van 1 juli 2010 1 Reglement Impulssubsidie 2010-2013. Goedgekeurd op de gemeenteraad van

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN OUDENBURGSE SPORTVERENIGINGEN MET EEN KWALITEITSVOLLE JEUGDWERKING

REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN OUDENBURGSE SPORTVERENIGINGEN MET EEN KWALITEITSVOLLE JEUGDWERKING REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN OUDENBURGSE SPORTVERENIGINGEN MET EEN KWALITEITSVOLLE JEUGDWERKING Artikel 1. Dit reglement regelt de subsidiëring van de sportverenigingen die beschikken over een kwaliteitsvolle

Nadere informatie

Reglement tot subsidiëring van erkende sportverenigingen ter verbetering van de kwaliteit van hun jeugdopleiding

Reglement tot subsidiëring van erkende sportverenigingen ter verbetering van de kwaliteit van hun jeugdopleiding Reglement tot subsidiëring van erkende sportverenigingen ter verbetering van de kwaliteit van hun jeugdopleiding Artikel. Doel Met deze subsidie wil de stad Sint-Niklaas, binnen de perken van het jaarlijks

Nadere informatie

SUBSIDIEAANVRAAG SPORTVERENIGING (20-20 )

SUBSIDIEAANVRAAG SPORTVERENIGING (20-20 ) Kerkstraat 45, 9920 Lovendegem SUBSIDIEAANVRAAG SPORTVERENIGING (20-20 ) Naam van de vereniging: Hou de leidraad bij de hand tijdens het invullen van het dossier! 1. Kwaliteitscriteria a. Begeleiders van

Nadere informatie

Subsidiereglement erkende sportverenigingen gemeente Assenede

Subsidiereglement erkende sportverenigingen gemeente Assenede Subsidiereglement erkende sportverenigingen gemeente Assenede Dit reglement werd opgesteld in het kader van het decreet van 06.07.2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid.

Nadere informatie

Subsidiereglement ter ondersteuning van de Kwalitatieve uitbouw van de sportvereniging

Subsidiereglement ter ondersteuning van de Kwalitatieve uitbouw van de sportvereniging Subsidiereglement ter ondersteuning van de Kwalitatieve uitbouw van de sportvereniging A. Algemene voorwaarden Artikel 1 Binnen de perken van de daartoe door de gemeenteraad op het budget goedgekeurde

Nadere informatie

Erkende sportvereniging: Een sportvereniging, erkend door het gemeentebestuur, volgens de in het erkenningreglement vastgelegde regels.

Erkende sportvereniging: Een sportvereniging, erkend door het gemeentebestuur, volgens de in het erkenningreglement vastgelegde regels. Subsidiereglement sportverenigingen Dit subsidiereglement tracht bij te dragen tot de kwalitatieve verbetering van de begeleiding van de leden van de sportvereniging. De subsidies worden bepaald door de

Nadere informatie

Impulssubsidiereglement Sportverenigingen HAMME

Impulssubsidiereglement Sportverenigingen HAMME Gemeentelijke Sportdienst Hamme Sporthal Meulenbroek Kaaiplein 32 9220 Hamme Tel: 052/47 63 74 Fax: 052/47 29 03 e-mail: sportdienst@hamme.be Impulssubsidiereglement Sportverenigingen HAMME Artikel 1:

Nadere informatie

Subsidiereglement: impulssubsidie 1

Subsidiereglement: impulssubsidie 1 Subsidiereglement: Impulssubsidie Verhoging van de sportkwalificatie van de jeugdsportbegeleiders en de jeugdsportcoördinatoren in de sportverenigingen Artikel 1 Binnen de perken van de door de gemeenteraad

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT TERVUURSE JEUGDSPORTVERENIGINGEN Beleidsprioriteit 2 Het stimuleren van sportverenigingen tot professionalisering met een bijzonder

SUBSIDIEREGLEMENT TERVUURSE JEUGDSPORTVERENIGINGEN Beleidsprioriteit 2 Het stimuleren van sportverenigingen tot professionalisering met een bijzonder SUBSIDIEREGLEMENT TERVUURSE JEUGDSPORTVERENIGINGEN Beleidsprioriteit 2 Het stimuleren van sportverenigingen tot professionalisering met een bijzonder accent op kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding en

Nadere informatie

NIJLEN - GEMEENTELIJK REGLEMENT IMPULSSUBSIDIES VOOR ERKENDE SPORTVERENIGINGEN

NIJLEN - GEMEENTELIJK REGLEMENT IMPULSSUBSIDIES VOOR ERKENDE SPORTVERENIGINGEN Nijlen, goedkeuring gemeenteraad 5 oktober 00 NIJLEN - GEMEENTELIJK REGLEMENT IMPULSSUBSIDIES 009-03 VOOR ERKENDE SPORTVERENIGINGEN Artikel. ALGEMENE BEPALINGEN Binnen de perken van de jaarlijks goedgekeurde

Nadere informatie

LEDE - SUBSIDIEREGLEMENT VOOR SPORTVERENIGINGEN

LEDE - SUBSIDIEREGLEMENT VOOR SPORTVERENIGINGEN Goedgekeurd in zitting gemeenteraad 19 december 013 1 LEDE - SUBSIDIEREGLEMENT VOOR SPORTVERENIGINGEN Hoofdstuk I: Algemene bepalingen. Artikel 1 a) Dit reglement is enkel van toepassing op de erkende

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR DE KWALITEITSVERHOGING VAN DE JEUGDSPORTBEGELEIDERS EN JEUGDSPORTCOÖRDINATOREN VOOR SPORT- VERENIGINGEN AANGESLOTEN BIJ EEN ERKENDE VLAAMSE SPORTFEDERATIE HOOFDSTUK

Nadere informatie

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT ter ondersteuning van de kwalitatieve uitbouw van de sportverengingen

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT ter ondersteuning van de kwalitatieve uitbouw van de sportverengingen Sportdienst Pittem Egemstraat 47 8740 Pittem 051 46 03 80 sportdienst@pittem.be GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT ter ondersteuning van de kwalitatieve uitbouw van de sportverengingen Thema: Artikel 1 Het

Nadere informatie

Aanvraagformulier: werkingssubsidie

Aanvraagformulier: werkingssubsidie Aanvraagformulier: werkingssubsidie BELANGRIJK: De aanvraag moet binnen zijn op de dienst ten laatste op 30 april! OPMERKING: Gelieve alle velden in te vullen en de nodige bijlagen bij te voegen. De berekening

Nadere informatie

I. ALGEMENE VOORWAARDEN

I. ALGEMENE VOORWAARDEN GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT : IMPULSSUBSIDIE VOOR KWALITEITSVOLLE JEUGDOPLEIDING EN BEGELEIDING I. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Binnen de perken van de door de gemeenteraad op artikel 764/332-02/002

Nadere informatie

Jeugdsportproject : Jeugdsterren versie 2015

Jeugdsportproject : Jeugdsterren versie 2015 Jeugdsportproject 2013 2016: Jeugdsterren versie 2015 Artikel 1: Op basis van het jeugdsportfonds (zie artikel 4), toegekend door de Vlaamse regering, zal aan de deelnemende clubs een subsidie worden toegekend.

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR OVERIJSE BESLISSING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 16 DECEMBER 2008

GEMEENTEBESTUUR OVERIJSE BESLISSING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 16 DECEMBER 2008 GEMEENTEBESTUUR OVERIJSE BESLISSING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 16 DECEMBER 2008 IMPULSSUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET VERHOGEN VAN DE KWALITEIT VAN DE JEUGDSPORTBEGELEIDER IN SPORTVERENIGINGEN VOOR DE PERIODE

Nadere informatie

Gemeentelijk subsidiereglement sport 2016-2019

Gemeentelijk subsidiereglement sport 2016-2019 1 I. Algemene voorwaarden Jaarlijks voorziet de gemeenteraad een krediet op het gemeentelijk budget voor de subsidiëring van de erkende Affligemse sportverenigingen. De sportsubsidie bestaat uit: een werkingssubsidie:

Nadere informatie

Subsidiereglement voor Damse sportverenigingen Ondersteuning van kwaliteitsvolle werking van Damse sportverenigingen voor Damse inwoners

Subsidiereglement voor Damse sportverenigingen Ondersteuning van kwaliteitsvolle werking van Damse sportverenigingen voor Damse inwoners Subsidiereglement voor Damse sportverenigingen Ondersteuning van kwaliteitsvolle werking van Damse sportverenigingen voor Damse inwoners Dienst volksontwikkeling SPORT sportdienst@damme.be 050 28 84 57

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT SPORT MOERBEKE-WAAS

SUBSIDIEREGLEMENT SPORT MOERBEKE-WAAS SUBSIDIEREGLEMENT SPORT MOERBEKE-WAAS HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1. De sportverenigingen die al dan niet lid zijn van de gemeentelijke sportraad maar een werking ontplooien op het grondgebied

Nadere informatie

Erkende sportvereniging: een sportvereniging die aangesloten is bij een erkende Vlaamse sportfederatie en die erkend is door het stadsbestuur

Erkende sportvereniging: een sportvereniging die aangesloten is bij een erkende Vlaamse sportfederatie en die erkend is door het stadsbestuur REGLEMENT BETREFFENDE DE IMPULSSUBSIDIE VOOR HET VERHOGEN VAN HET AANTAL EN DE KWALITEIT VAN JEUGDSPORTBEGELEIDERS EN VAN JEUGDSPORTCOÖRDINATOREN IN ERKENDE SPORTVERENIGINGEN Artikel 1: doel en duur van

Nadere informatie

Impulssubsidiereglement jeugdsportverenigingen - Wortegem-Petegem

Impulssubsidiereglement jeugdsportverenigingen - Wortegem-Petegem Impulssubsidiereglement jeugdsportverenigingen - Wortegem-Petegem HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Alle door het Gemeentebestuur erkende sportverenigingen (d.m.v. het erkenningreglement) kunnen

Nadere informatie

Subsidiereglement voor sportverenigingen van fysiek actieve sporten en sportieve vrijetijdsbesteding

Subsidiereglement voor sportverenigingen van fysiek actieve sporten en sportieve vrijetijdsbesteding Subsidiereglement voor sportverenigingen van fysiek actieve sporten en sportieve vrijetijdsbesteding I. Algemene voorwaarden Art. 1: Met het reglement subsidiëring sportverenigingen wil het stadsbestuur

Nadere informatie

DOSSIER IMPULSSUBSIDIES AANVRAAGFORMULIER VOOR SPORTVERENIGINGEN MET JEUGDWERKING

DOSSIER IMPULSSUBSIDIES AANVRAAGFORMULIER VOOR SPORTVERENIGINGEN MET JEUGDWERKING DOSSIER IMPULSSUBSIDIES AANVRAAGFORMULIER VOOR SPORTVERENIGINGEN MET JEUGDWERKING VERHOGEN VAN DE KWALITEIT VAN DE JEUGDSPORTBEGELEIDERS IN DE AALSTERSE SPORTVERENIGINGEN AANGESLOTEN BIJ EEN ERKENDE VLAAMSE

Nadere informatie

GEMEENTELIJK IMPULSSUBSIDIEREGLEMENT

GEMEENTELIJK IMPULSSUBSIDIEREGLEMENT GEMEENTELIJK IMPULSSUBSIDIEREGLEMENT VERHOGING VAN DE SPORTKWALIFICATIE VAN DE JEUGDSPORTBEGELEIDERS EN DE JEUGDSPORTCOÖRDINATOREN IN DE SPORTVERENIGINGEN Definities: Jeugdsportbegeleider (JSB): Een sporttechnische

Nadere informatie

De in dit reglement bedoelde subsidies worden uitbetaald binnen de perken van de jaarlijks door de gemeenteraad op het budget vastgelegde kredieten.

De in dit reglement bedoelde subsidies worden uitbetaald binnen de perken van de jaarlijks door de gemeenteraad op het budget vastgelegde kredieten. SUBSIDIE REGLEMENT SPORTVERENIGINGEN Deel I : Algemene bepalingen Art. 1 : De doelstelling van dit reglement is kwaliteitsvolle begeleiding binnen de sportverenigingen te ondersteunen en zo bij te dragen

Nadere informatie

REGLEMENT TRAINERS- EN OPLEIDINGSFONDS (TOFF) 2016

REGLEMENT TRAINERS- EN OPLEIDINGSFONDS (TOFF) 2016 REGLEMENT TRAINERS- EN OPLEIDINGSFONDS (TOFF) 2016 INLEIDING Wekelijks zetten duizenden lesgevers hun beste beentje voor in onze sportclubs. Ze zijn dan ook onmisbaar, want zonder lesgevers zou er geen

Nadere informatie

FORMULIER Toelagen aan verenigingen dienstjaar 2014 (gegevens van 2013) Erkende sportverenigingen (actieve en organiserende clubs)

FORMULIER Toelagen aan verenigingen dienstjaar 2014 (gegevens van 2013) Erkende sportverenigingen (actieve en organiserende clubs) FORMULIER Toelagen aan verenigingen dienstjaar 214 (gegevens van 213) Erkende sportverenigingen (actieve en organiserende clubs) Naam van de sportvereniging: Stichtingsjaar sportvereniging: Beoefende sporttak:

Nadere informatie

Aanvraag subsidies erkende Kortenbergse sportverenigingen met jeugdwerking

Aanvraag subsidies erkende Kortenbergse sportverenigingen met jeugdwerking In te vullen door de sportdienst Ontvangstdatum: Aanvraag subsidies erkende Kortenbergse sportverenigingen met jeugdwerking Inleiding De gemeente Kortenberg keurde tijdens de Gemeenteraad van 1 september

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT SPORTVERENIGINGEN SINT-MARTENS-LATEM

SUBSIDIEREGLEMENT SPORTVERENIGINGEN SINT-MARTENS-LATEM SUBSIDIEREGLEMENT SPORTVERENIGINGEN SINT-MARTENS-LATEM Doelstellingen Artikel 1 Dit reglement heeft als doelstelling de sportverenigingen die erkend zijn volgens artikel 5 financieel te ondersteunen. Het

Nadere informatie

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT Het ondersteunen van de kwalitatieve uitbouw van de sportvereniging.

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT Het ondersteunen van de kwalitatieve uitbouw van de sportvereniging. 25 augustus 2014 GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT Het ondersteunen van de kwalitatieve uitbouw van de sportvereniging. Algemene Bepalingen: Voor de toepassingen van dit reglement wordt verstaan onder: Werkingsjaar:

Nadere informatie

HOOFDSTUK 5 : IMPULSSUBSUDIE

HOOFDSTUK 5 : IMPULSSUBSUDIE Gemeente Wevelgem Sportbeleidsplan 2008-2013 HOOFDSTUK 5 : IMPULSSUBSUDIE Met de Steun van de Vlaamse Gemeenschap 1 5.1. Inleiding Naast de beleidssubsidie voorziet de Vlaamse overheid vanaf een impulssubsidie

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN DE KAMPENHOUTSE SPORTVERENIGINGEN IMPULSSUBSIDIES

REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN DE KAMPENHOUTSE SPORTVERENIGINGEN IMPULSSUBSIDIES 1 REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN DE KAMPENHOUTSE SPORTVERENIGINGEN IMPULSSUBSIDIES Het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleiders in de sportverenigingen. HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

[BIJSTURINGEN SUBSIDIEREGLEMENT EN ENQUÊTE]

[BIJSTURINGEN SUBSIDIEREGLEMENT EN ENQUÊTE] 2015 Jeugdsportproject Handboogliga [BIJSTURINGEN SUBSIDIEREGLEMENT EN ENQUÊTE] Overzicht bijsturingen subsidiereglement en enquête jeugdsportproject Voor elk Schuttertje Quality Time. HANDBOOGLIGA lid

Nadere informatie

Subsidiereglement voor sportverenigingen in het kader van het Decreet Lokaal sportbeleid, beleidsprioriteit 1

Subsidiereglement voor sportverenigingen in het kader van het Decreet Lokaal sportbeleid, beleidsprioriteit 1 Subsidiereglement voor sportverenigingen in het kader van het Decreet Lokaal sportbeleid, beleidsprioriteit 1 I. Doel subsidiereglement en verdeling totaal subsidiebedrag beleidsprioriteit 1 Het subsidiereglement

Nadere informatie

IMPULSSUBSIDIES

IMPULSSUBSIDIES IMPULSSUBSIDIES 2014-2019 GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT Het stimuleren van sportverenigingen tot professionalisering met een bijzonder accent op kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding en eventueel tot

Nadere informatie

Opleiding Aspirant-Initiator. Draaiboek voor de organisatie van erkende cursus Aspirant-Initiator Hockey voor organisatoren

Opleiding Aspirant-Initiator. Draaiboek voor de organisatie van erkende cursus Aspirant-Initiator Hockey voor organisatoren Opleiding Aspirant-Initiator Draaiboek voor de organisatie van erkende cursus Aspirant-Initiator Hockey voor organisatoren 1. Inleiding Het is een feit dat vandaag veel sporttechnisch niet gediplomeerde

Nadere informatie

Aanvraagdossier Sportverenigingen. Subsidie. Indienen vóór 15 november CLUBNAAM

Aanvraagdossier Sportverenigingen. Subsidie. Indienen vóór 15 november CLUBNAAM 1 Aanvraagdossier Sportverenigingen Subsidie Indienen vóór 15 november CLUBNAAM Algemene informatie sportvereniging (Gelieve dit volledig in te vullen in drukletters aub) 2 A. GEGEVENS VAN DE SPORTVERENIGING

Nadere informatie

Reglement gemeentelijke subsidies voor sportverenigingen

Reglement gemeentelijke subsidies voor sportverenigingen Reglement gemeentelijke subsidies voor sportverenigingen Artikel 1. Algemene bepalingen Het gemeentebestuur van Meerhout keert jaarlijks subsidies uit aan erkende sportverenigingen van Meerhout en dit

Nadere informatie

Subsidiestelsel sportverenigingen IMPULSSUBSIDIE 2014

Subsidiestelsel sportverenigingen IMPULSSUBSIDIE 2014 Indienen vóór. Subsidiestelsel sportverenigingen IMPULSSUBSIDIE 2014 Deze subsidie beoogt de verbetering of verhoging van de sportkwalificaties van de jeugdsportbegeleiders en de jeugdsportcoördinatoren

Nadere informatie

REGLEMENT JEUGDSPORTFONDS 2015 Jeugdvriendelijke (krachtbal)club

REGLEMENT JEUGDSPORTFONDS 2015 Jeugdvriendelijke (krachtbal)club REGLEMENT JEUGDSPORTFONDS 2015 Jeugdvriendelijke (krachtbal)club ALGEMEEN 1. Wie kan een aanvraag indienen: a. Elke krachtbalclub aangesloten bij FALOS 2. Timing (x = subsidiejaar) 15/9/x-1 vóór 1 juni:

Nadere informatie

Subsidiereglement Impulssubsidie 2014-2019. Thema:

Subsidiereglement Impulssubsidie 2014-2019. Thema: Subsidiereglement Impulssubsidie 2014-2019 Thema: Verhoging van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleiders en de jeugdsportcoördinatoren in de sportverenigingen aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR GEMEENTELIJKE SPORTCLUBS

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR GEMEENTELIJKE SPORTCLUBS SUBSIDIEREGLEMENT VOOR GEMEENTELIJKE SPORTCLUBS ARTIKEL 1 ALGEMEEN Binnen de perken van de kredieten daartoe goedgekeurd op de gemeentebegroting, kunnen aan de recreatiesportclubs, erkend door het gemeentebestuur,

Nadere informatie

30% van de totale subsidie is voor het actief werken met gekwalificeerde

30% van de totale subsidie is voor het actief werken met gekwalificeerde GEMEENTELIJK REGLEMENT TOT SUBSIDIËRING VAN ERKENDE SPORTVERENIGINGEN VOOR KWALITEITSVOLLE JEUGDSPORTBEGELEIDING EN STRUCTURELE SAMENWERKINGEN (JEUGDSPORT- en SAMENWERKINGSSUBSIDIES) ARTIKEL 1 Binnen de

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENTEN - SPORT

SUBSIDIEREGLEMENTEN - SPORT Reglement goedgekeurd tijdens de gemeenteraadszitting van 15 december 2014. SUBSIDIEREGLEMENTEN - SPORT KADERVORMING BINNEN DE SPORTVERENIGINGEN Doel: Het vrijwilligerskader dat zich bezighoudt met de

Nadere informatie

SPORTSUBSIDIES VERZAMELDOCUMENT SUBSIDIES VOOR SPORTVERENIGINGEN EN SPORTORGANISATOREN

SPORTSUBSIDIES VERZAMELDOCUMENT SUBSIDIES VOOR SPORTVERENIGINGEN EN SPORTORGANISATOREN SPORTSUBSIDIES VERZAMELDOCUMENT SUBSIDIES VOOR SPORTVERENIGINGEN EN SPORTORGANISATOREN IDENTITEIT SPORTVERENIGING / SPORTORGANISATOR Naam sportvereniging/organisatior Nummer bankrekening Naam titularis

Nadere informatie

Contact: Sportdienst GC Baljuwhuis Marktplein 17, 1570 Galmaarden

Contact: Sportdienst GC Baljuwhuis Marktplein 17, 1570 Galmaarden Contact: Sportdienst GC Baljuwhuis Marktplein 17, 1570 Galmaarden 054 51 61 60 sport@galmaarden.be Aanvraagdossier voor subsidies aan sportverenigingen in het kader van beleidsprioriteit 1: het ondersteunen

Nadere informatie

TOELAGE ALGEMENE WERKING SPORTVERENIGINGEN. De gemeenteraad, Gelet op het decreet van 28 januari 1974 betreffende het Cultuurpact;

TOELAGE ALGEMENE WERKING SPORTVERENIGINGEN. De gemeenteraad, Gelet op het decreet van 28 januari 1974 betreffende het Cultuurpact; TOELAGE ALGEMENE WERKING SPORTVERENIGINGEN De gemeenteraad, Gelet op het decreet van 28 januari 1974 betreffende het Cultuurpact; Gelet op de Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning

Nadere informatie

Reglement tot verlenen van impulssubsidies van de Vlaamse gemeenschap.

Reglement tot verlenen van impulssubsidies van de Vlaamse gemeenschap. Reglement tot verlenen van impulssubsidies van de Vlaamse gemeenschap. HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Voor de toepassing van het reglement wordt verstaan onder: Jeugdsport: sportparticipatie

Nadere informatie

Aanvraag subsidies 1

Aanvraag subsidies 1 AANVRAAGDOSSIER VOOR BASIS-, WERKINGS- EN BIJZONDERE SUBSIDIES AAN SPORTVERENIGINGEN Deel 1 van dit aanvraagdossier geeft uitvoering aan het reglement inzake de basis-, werkings- en bijzondere subsidies.

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid;

Gelet op het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid; Laatste aanpassing : 06-07-2015 Goedkeuring GR 31 augustus 2015 Reglement sportsubsidie 2015-2019 voor clubs van de gemeente Temse beleidsprioriteit 2, m.b.t. het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleiders

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ERKENDE SPORTVERENIGINGEN

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ERKENDE SPORTVERENIGINGEN Gemeentebestuur Buggenhout De Pit, Platteput 14 B-9255 Buggenhout Tel. 052 33 84 53 fax 052 33 95 87 www.buggenhout.be sportdienst@buggenhout.be Dexia 777-5940664-72 sportdienst SUBSIDIEREGLEMENT VOOR

Nadere informatie

Dit dossier moet jaarlijks ingediend worden op de gemeentelijke sportdienst voor 30 september.

Dit dossier moet jaarlijks ingediend worden op de gemeentelijke sportdienst voor 30 september. Aanvraagdossier Impulssubsidies Jeugdsport 2009-2013 Dit dossier moet jaarlijks ingediend worden op de gemeentelijke sportdienst voor 30 september. Een elektronische versie van het aanvraagdossier is te

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT IMPULSSUBSIDIES TEN VOORDELE VAN ERKENDE SPORTVERENIGINGEN. HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen Doelstelling

SUBSIDIEREGLEMENT IMPULSSUBSIDIES TEN VOORDELE VAN ERKENDE SPORTVERENIGINGEN. HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen Doelstelling SUBSIDIEREGLEMENT IMPULSSUBSIDIES TEN VOORDELE VAN ERKENDE SPORTVERENIGINGEN HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen 1.1. Doelstelling Het gemeentebestuur subsidieert erkende sportclubs met een actieve en kwalitatieve

Nadere informatie

DOSSIER BELEIDSSUBSIDIES KWALITATIEF SUBSIEDIEREGLEMENT VOOR DE DIRECTE FINANCIËLE ONDERSTEUNING VAN DE ERKENDE AALSTERSE SPORTVERENIGING

DOSSIER BELEIDSSUBSIDIES KWALITATIEF SUBSIEDIEREGLEMENT VOOR DE DIRECTE FINANCIËLE ONDERSTEUNING VAN DE ERKENDE AALSTERSE SPORTVERENIGING DOSSIER BELEIDSSUBSIDIES KWALITATIEF SUBSIEDIEREGLEMENT VOOR DE DIRECTE FINANCIËLE ONDERSTEUNING VAN DE ERKENDE AALSTERSE SPORTVERENIGING REGLEMENT BELEIDSSUBSIDIES KWALITATIEF SUBSIDIEREGLEMENT VOOR DE

Nadere informatie

Werkingssubsidies Lierse sportverenigingen

Werkingssubsidies Lierse sportverenigingen Werkingssubsidies Lierse sportverenigingen Algemene voorwaarden Artikel 1 Binnen de perken van de daartoe door de gemeenteraad op het budget goedgekeurde kredieten worden subsidies uitgekeerd aan sportverenigingen.

Nadere informatie

Naam. Naam. Naam. E-mailadres

Naam. Naam. Naam. E-mailadres Datum ingediend: Contactgegevens Sportvereniging Naam sportvereniging Sporttak Is uw vereniging aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie? indien ja: welke? Indien : heeft u een verzekering BA

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES JEUGD Periode 1 juli 2012 30 juni 2013

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES JEUGD Periode 1 juli 2012 30 juni 2013 Subsidiëring van sportverenigingen AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES JEUGD Periode 1 juli 2012 30 juni 2013 Naam van de club... De verstrekker van de gegevens:... Functie in de vereniging:... Adres:... Tel:...

Nadere informatie

1.3.- De sportvereniging ontvangt geen subsidies via een ander gemeentelijk subsidiekanaal.

1.3.- De sportvereniging ontvangt geen subsidies via een ander gemeentelijk subsidiekanaal. BELEIDSPRIORITEIT SPORT 2 KWALITATIEVE UITBOUW VAN DE JEUGDSPORTBEGELEIDING SAMENWERKINGSVERBANDEN INHOUD artikel 1 algemeen artikel 2 aanvraagprocedure artikel 3 doelstelling artikel 4 subsidievoorwaarden

Nadere informatie

IMPULSSUBSIDIEREGLEMENT TER VERBETERING VAN DE KWALITEIT VAN DE JEUGDSPORTBEGELEIDERS EN JEUGDSPORTCOORDINATOREN

IMPULSSUBSIDIEREGLEMENT TER VERBETERING VAN DE KWALITEIT VAN DE JEUGDSPORTBEGELEIDERS EN JEUGDSPORTCOORDINATOREN Artikel 1: IMPULSSUBSIDIEREGLEMENT TER VERBETERING VAN DE KWALITEIT VAN DE JEUGDSPORTBEGELEIDERS EN JEUGDSPORTCOORDINATOREN Elke Zultse sportvereniging die een jeugdopleiding aan zijn leden aanbiedt, erkend

Nadere informatie

Vlaamse Trainersschool

Vlaamse Trainersschool Vlaamse Trainersschool Opleiding Aspirant-Initiator Draaiboek voor de organisatie van erkende cursus Aspirant-Initiator voor organisatoren (geldend vanaf 13 februari 2015) Afdeling Sportkaderopleiding

Nadere informatie

Het subsidiereglement impulssubsidie wordt als volgt vastgesteld:

Het subsidiereglement impulssubsidie wordt als volgt vastgesteld: Reglement impulssubsidie Art. 1: Het subsidiereglement impulssubsidie 2010-2013 wordt als volgt vastgesteld: Subsidiereglement impulssubsidie 2010-2013: het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleiders

Nadere informatie

Subsidies voor sportverenigingen

Subsidies voor sportverenigingen Dienst Sport Tel. 053 645 402 - sport@denderleeuw.be AANVRAAGFORMULIER Subsidies voor sportverenigingen Gegevens vereniging Naam vereniging:... Adres vereniging:...... Sporttak:... Naam contactpersoon:...

Nadere informatie

Reglement op de subsidiëring van de tewerkstelling van sportcoördinatoren

Reglement op de subsidiëring van de tewerkstelling van sportcoördinatoren Reglement op de subsidiëring van de tewerkstelling van sportcoördinatoren Goedgekeurd in de gemeenteraad van 16/12/2013 Bekendgemaakt op 19/12/2013 Inhoudstafel - Artikel 1. Doel - Artikel 2. Definities

Nadere informatie

Subsidiereglement Jeugdsport 2015 Vlaamse Schermbond

Subsidiereglement Jeugdsport 2015 Vlaamse Schermbond Subsidiereglement Jeugdsport 2015 Vlaamse Schermbond 1. Inleiding Het Jeugdsportproject heeft als doel de kwaliteit van de jeugdwerking binnen de clubs te optimaliseren. Onder jeugd wordt verstaan jongeren

Nadere informatie

Subsidieaanvraag voor sportverenigingen in Moerbeke 2017

Subsidieaanvraag voor sportverenigingen in Moerbeke 2017 Subsidieaanvraag voor sportverenigingen in Moerbeke 2017 Hoofdstuk 1: Algemene informatie Algemene informatie sportvereniging: Naam Sportvereniging: Naam aangesloten sportfederatie: Naam verantwoordelijke:

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN DE KWALITEITSVERHOGING VAN DE JEUGDSPORTBEGELEIDING

SUBSIDIEREGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN DE KWALITEITSVERHOGING VAN DE JEUGDSPORTBEGELEIDING SUBSIDIEREGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN DE KWALITEITSVERHOGING VAN DE JEUGDSPORTBEGELEIDING I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 De gemeente Houthalen-Helchteren zal, binnen de perken van de kredieten daartoe

Nadere informatie

AANVRAAGDOSSIER SUBSIDIES SPORTVERENIGINGEN SPORTSEIZOEN

AANVRAAGDOSSIER SUBSIDIES SPORTVERENIGINGEN SPORTSEIZOEN AANVRAAGDOSSIER SUBSIDIES SPORTVERENIGINGEN SPORTSEIZOEN 2016-2017 1. Dit aanvraagdossier geeft uitvoering aan het stedelijk subsidiereglement voor sportverenigingen goedgekeurd door de gemeenteraad van

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT SPORT GEMEENTE MEULEBEKE

SUBSIDIEREGLEMENT SPORT GEMEENTE MEULEBEKE SUBSIDIEREGLEMENT SPORT GEMEENTE MEULEBEKE I. Algemene voorwaarden Artikel 1 Binnen de perken van de door de gemeenteraad op het budget goedgekeurde kredieten worden subsidies uitgekeerd aan sportverenigingen

Nadere informatie

Dienst Sport Mechelen Stedelijk reglement inzake subsidie voor sportwerking

Dienst Sport Mechelen Stedelijk reglement inzake subsidie voor sportwerking Dienst Sport Mechelen Stedelijk reglement inzake subsidie voor sportwerking Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 29 november 2016. De stad Mechelen tracht via subsidiëring van Mechelse sportverenigingen

Nadere informatie

Gebruiksvriendelijke bijlage: basis- en werkingssubsidies

Gebruiksvriendelijke bijlage: basis- en werkingssubsidies Gebruiksvriendelijke bijlage: basis- en werkingssubsidies Onderwerp In te vullen Toevoegen Punten 1. Identificatiegegevens 1. Naam o Volledige naam van de 2. Zetel o Contactgegevens contactpersoon o Adres

Nadere informatie

AANVRAAGDOSSIER VOOR SUBSIDIES AAN SPORTVERENIGINGEN

AANVRAAGDOSSIER VOOR SUBSIDIES AAN SPORTVERENIGINGEN AANVRAAGDOSSIER VOOR SUBSIDIES AAN SPORTVERENIGINGEN 1. Dit aanvraagdossier geeft uitvoering aan het subsidiereglement inzake kwalitatieve begeleiding van de leden van de sportvereniging. Enkel aanvragen

Nadere informatie

Aanvraagformulier Sportclubs Holsbeek Basis- en Stersubsidies Projectsubsidies Impulssubsidies

Aanvraagformulier Sportclubs Holsbeek Basis- en Stersubsidies Projectsubsidies Impulssubsidies Aanvraagformulier Sportclubs Holsbeek Basis- en Stersubsidies Projectsubsidies Impulssubsidies Basissubsidie 1. Leden Totaal aantal leden die in de gemeente wonen. Totaal aantal leden die niet in de gemeente

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR SUBSIDIERING VAN SPORTVERENIGINGEN voor de kwaliteitsvolle begeleiding van de leden

REGLEMENT VOOR SUBSIDIERING VAN SPORTVERENIGINGEN voor de kwaliteitsvolle begeleiding van de leden REGLEMENT VOOR SUBSIDIERING VAN SPORTVERENIGINGEN voor de kwaliteitsvolle begeleiding van de leden GR 14.10.2014 I. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Binnen de perken van de door de gemeenteraad op het budget

Nadere informatie

Subsidiereglement sportverenigingen in het kader van het Sport voor Allen decreet

Subsidiereglement sportverenigingen in het kader van het Sport voor Allen decreet Subsidiereglement sportverenigingen in het kader van het Sport voor Allen decreet Dit subsidiereglement tracht bij te dragen tot de kwalitatieve verbetering van de begeleiding van de leden van de sportvereniging.

Nadere informatie

Aanvraagformulier Sportclubs Holsbeek Basis- en Kwaliteitssubsidies Projectsubsidies. Seizoen..

Aanvraagformulier Sportclubs Holsbeek Basis- en Kwaliteitssubsidies Projectsubsidies. Seizoen.. Aanvraagformulier Sportclubs Holsbeek Basis- en Kwaliteitssubsidies Projectsubsidies Basissubsidie Seizoen.. 1. Leden Totaal aantal leden die in de gemeente wonen. Totaal aantal leden die niet in de gemeente

Nadere informatie

AANVRAAG TOT SUBSIDIËRING VAN KAMPENHOUTSE SPORTVERENIGINGEN

AANVRAAG TOT SUBSIDIËRING VAN KAMPENHOUTSE SPORTVERENIGINGEN AANVRAAG TOT SUBSIDIËRING VAN KAMPENHOUTSE SPORTVERENIGINGEN Dit aanvraagformulier geeft uitvoering aan het subsidiereglement voor Kampenhoutse sportverenigingen. Enkel aanvragen van sportverenigingen

Nadere informatie

Sportraad contactpersoon: Marleen Decordier t/ )

Sportraad contactpersoon: Marleen Decordier t/ ) Sportraad contactpersoon: Marleen Decordier (marleen.decordier@depanne.be t/058 42 18 20) Reglement voor de subsidiëring van de sportverenigingen Goedgekeurd in de gemeenteraad van 16 december 2008 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Subsidiereglement Impulssubsidie 2009-2013 te Maarkedal

Subsidiereglement Impulssubsidie 2009-2013 te Maarkedal Subsidiereglement Impulssubsidie 2009-2013 te Maarkedal Strategische doelstelling: Kwaliteitsverbetering van de jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren in de sportverenigingen, aangesloten bij

Nadere informatie

Aanvraagdossier voor IMPULSSUBSIDIES Tervuurse sportverenigingen met jeugdwerking

Aanvraagdossier voor IMPULSSUBSIDIES Tervuurse sportverenigingen met jeugdwerking Aanvraagdossier voor IMPULSSUBSIDIES Tervuurse sportverenigingen met jeugdwerking Werkingsjaar 1 augustus 2009 tot 31 juli 2010 Dit aanvraagdossier geeft uitvoering aan het reglement voor de subsidiëring

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENTERING JEUGDSPORTBEGELEIDING SPORTCLUBS GEMEENTE ZINGEM (SUBSIDIES VLAAMSE OVERHEID) ALGEMEEN OVERZICHT

SUBSIDIEREGLEMENTERING JEUGDSPORTBEGELEIDING SPORTCLUBS GEMEENTE ZINGEM (SUBSIDIES VLAAMSE OVERHEID) ALGEMEEN OVERZICHT SUBSIDIEREGLEMENTERING JEUGDSPORTBEGELEIDING SPORTCLUBS GEMEENTE ZINGEM (SUBSIDIES VLAAMSE OVERHEID) ALGEMEEN OVERZICHT Zoals voorzien in het sport-voor-allen decreet, zal de gemeente Zingem alle erkende

Nadere informatie

Sportverenigingen Subsidiereglement

Sportverenigingen Subsidiereglement Sportverenigingen Subsidiereglement Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 13 november 2014 Gepubliceerd op de gemeentelijke website op 27 november 2014 Artikel 1.- Algemene bepalingen. Binnen

Nadere informatie

Gemeente Zandhoven Liersebaan Zandhoven. Sportdienst

Gemeente Zandhoven Liersebaan Zandhoven. Sportdienst Gemeente Zandhoven Liersebaan 12 2240 Zandhoven Sportdienst 03-484 16 65 sport@zandhoven.be Reglement inzake subsidie sportverenigingen Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 19 juni 2008 Publicatie

Nadere informatie