Wijzigingen exameneisen 2012 (vragen over de wijzigingen worden per in de examens opgenomen).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wijzigingen exameneisen 2012 (vragen over de wijzigingen worden per 01-01-2013 in de examens opgenomen)."

Transcriptie

1 Exameneisen Beveiliger NW Toelichting: In de onderliggende exameneisen zijn een aantal algemene zaken van belang die gelden voor alle werkzaamheden en handelingen van de Beveiliger en kunnen in alle examenonderdelen worden beoordeeld en gehonoreerd. Handelt volgens de vastgestelde bedrijfsprocedures en onderkent het belang van de werkinstructies en procedures. Voor alle exameneisen geldt dat waar gesproken wordt van kennis van de begrippen ook voorbeelden van deze begrippen kunnen worden gevraagd in een examen. ICT: uitgangspunt is dat de exameneisen ICT door de SVPB worden afgetoetst d.m.v. microsoft office pakketten De namen van een aantal ministeries zijn gewijzigd. De nieuwe naam van het ministerie van Justitie wordt het ministerie van Veiligheid en Justitie. Deze aanpassing zal zo snel mogelijk worden uitgevoerd. Wijzigingen exameneisen 2012 (vragen over de wijzigingen worden per in de examens opgenomen) toegevoegd: Toont inzicht en geeft voorbeelden m.b.t. het preventief toezicht houden op de veiligheid toegevoegd: Toont inzicht en geeft voorbeelden m.b.t. het repressief optreden toegevoegd: Toont inzicht en geeft voorbeelden m.b.t. het uitvoeren van dienstverlenende werkzaamheden gewijzigd : Beschrijft volgens het WvSv. de begrippen verdachte (art. 27) en vaststellen van de identiteit van een verdachte aan de hand van de personalia en een identiteitsbewijs (art. 27 a) gewijzigd: Beschrijft volgens het WvSv. het begrip en de toepassing van identificatiefouillering (art. 55b) gewijzigd: Beschrijft de bepalingen omtrent het vervoer van wapens en munitie, het dragen en voorhanden hebben van wapens en munitie en de uitzonderingen en ontheffingen op deze bepalingen wijziging: Wet wapens en munitie. Let op: De Wet van 29 september 2011 tot wijziging van de Wet wapens en munitie, houdende een volledig verbod van stiletto s, valmessen en vlindermessen en verduidelijking van de Wet wapens en munitie (volledig verbod stiletto s, valmessen en vlindermessen) (Stb. 2011, 447) treedt, met uitzondering van artikel I, onderdeel J, in werking met ingang van 1 mei Exameneisen Beveiliger NW Pagina 1 van 12 SVPB

2 Exameneisen beveiliger NW 1. Algemene kennis en vaardigheden voor de beveiliger De essentiële beroepshouding Beschrijft de basisberoepshouding van de beveiliger en handelt hiernaar op basis van de volgende punten professioneel, integer, klantgericht/dienstverlenend, straalt overwicht uit, zorgt voor het voorkomen van discriminatie en Security Awareness Beschrijft de invloed die het werken in de beveiliging heeft of kan hebben op zijn sociale leven Veilige communicatie Beschrijft het begrip veilige communicatie en geeft het belang hiervan aan, de technische hulpmiddelen die bij communicatie kunnen worden gebruikt en geeft het belang van de controle van deze hulpmiddelen aan, het begrip etherdiscipline en de wijze waarop gesprekken kunnen worden afgeluisterd en de verschillende informatiedragers en de wijze waarop deze beveiligd kunnen worden Beschrijft de strekking van de Wet bescherming persoonsgegevens. Beschrijft het ambts- en beroepsgeheim (art. 272 WvSr) en schending van bedrijfsgeheimen (art. 273 WvSr) Past het NAVO spelalfabet toe Onderhouden contacten Onderhoudt contacten binnen en buiten de werkorganisatie. Houdt rekening met de vertrouwelijkheid van informatie over de structuur, positie en verantwoordelijkheden van personen binnen de arbeidsorganisatie, de eigen taken, verantwoordelijkheden c.q. bevoegdheden t.a.v. het handelen en het omgaan met klachten, incidenten, kleine ongenoegens en conflicten Vastleggen gegevens /02 Verzamelt informatiegegevens, stelt vragen, maakt onderscheid tussen hoofd- en bijzaken en vat de ingewonnen gegevens samen. Legt informatie schriftelijk in correct Nederlands, volledig, beknopt, systematisch geordend en begrijpelijk vast. Maakt rapportages; gebruikt de 7 gouden W s formule, maakt onderscheid tussen hoofden bijzaken, feiten en meningen. Benoemt de soorten rapporten en hun gebruik, past de voorschriften met betrekking tot codes en dienstuitdrukkingen toe en bewaart gegevens. Exameneisen Beveiliger NW Pagina 2 van 12 SVPB

3 1.06 Oproepen in ontvangst nemen /02 Neemt oproepen in ontvangst, stelt de aard van de boodschap vast, onderscheidt de oproepen naar zelf handelen en melden aan interne of externe instanties en onderneemt actie Neemt meldingen van bedreigende aard in ontvangst en weet te handelen met kennis van begrippen onwetendheid, onverschilligheid, baldadigheid, vernieling, diefstal, verduistering, sabotage, spionage, chantage, corruptie, fraude, subversieve activiteiten, lijdelijk verzet, bedrijfsbezetting, werkonderbreking, staking, stiptheidsacties, gijzeling, kaping, besmet werk, bommelding en bomaanslag Gesprekken voeren Voert informerende, adviserende, corrigerende, ondersteunende en conflictgesprekken, spreekt personen aan op gedrag dat de veiligheid of orde verstoort of in gevaar brengt. Luistert actief, geeft sturing aan het gesprek, stelt relevante vragen en geeft antwoorden, vermijdt het stellen van suggestieve vragen, geeft en gaat correct om met feedback. Past technieken van conflicthantering toe en maakt de juiste keuze tussen zelf afhandelen of melden aan andere instanties. Beschrijft en onderscheidt de begrippen zender, ontvanger, boodschappen en ruis Verbale en non-verbale agressie Geeft het belang aan van een professionele basishouding van de beveiliger zoals omschreven in de ARBO-catalogus Particuliere beveiliging en licht de verschillende elementen van de basishouding toe Licht het draaiboek bij ongewenst gedrag uit de ARBO-catalogus Particuliere beveiliging toe Geeft aan wat bedoeld wordt onder de volgende gedragingen: hinderlijk, lastig of agressief gedrag, bedreiging, geweld en onderscheidt deze Onderscheidt de vormen van agressie: verbale, non-verbale en fysieke agressie en agressie met gebruiksvoorwerpen Onderscheidt de gevolgen voor de beveiliger van getuige zijn van agressie in primaire en secundaire trauma s Geeft aan welke signalen bij personen kunnen duiden op het ontstaan van agressie en/of geweld en herkent deze in gegeven situaties Geeft in het kader van omgaan met agressie en/of geweld het belang aan van een goede voorbereiding op het uitvoeren van de werkzaamheden. Geeft een toelichting op de voorbereidingsaspecten: controle van communicatiemiddelen, kennis dragen van de huisregels van het object en opdrachtgever, informeren naar Exameneisen Beveiliger NW Pagina 3 van 12 SVPB

4 mogelijke risico s en afspraken met collega s/bespreken plan van aanpak, afspraken maken over het melden van incidenten bij leidinggevende, werkoverleg of evaluatie Spreekt in het kader van omgaan met agressie en/of geweld een persoon effectief aan op zijn gedrag en gaat adequaat om met de volgende reacties: excuses voor en ontkenning van het gedrag, uitzondering vragen en kritiek hebben op de regel en op de beveiliger en volharden in agressief gedrag Geeft aan welke gesprekstechnieken bij het ongewenst gedrag passen en past deze technieken ook toe. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een alerte lichaamshouding, mimiek en stemgebruik Herkent bepaalde specifieke gedragingen van personen en noemt in hoofdlijnen de volgende oorzaken hiervan: groepsgedrag, gebruik van alcohol en/of drugs, psychische problemen, sociale en culturele achtergronden. Geeft aan op welke wijze met dit gedrag kan worden omgegaan Toont inzicht en geeft voorbeelden m.b.t. preventief toezicht houden op de veiligheid Toont inzicht en geeft voorbeelden m.b.t. repressief optreden Toont inzicht en geeft voorbeelden m.b.t. uitvoeren van dienstverlenende werkzaamheden. 2. Beveiliging van gebouwen Beschrijft en reduceert risico s Beschrijft de natuurlijke, technische en menselijke risico s bij het beveiligen van gebouwen en eigendommen Beschrijft het belang van veiligheid in relatie tot snelle doorgang van personen Geeft voorbeelden van risico s van bedrijfsactiviteiten en probeert deze risico s te reduceren Beschrijft en onderscheidt de algemene, specifieke en tijdelijke instructies Maakt onderscheid naar de verschillende soorten objecten met betrekking tot beveiliging. Exameneisen Beveiliger NW Pagina 4 van 12 SVPB

5 Beschrijft en onderscheidt de begrippen. bewaken, beveiligen en veiligheid. controleren, observeren, selectief waarnemen en signaleren. alarmeren en dienstverlenen. risico-analyse en beveiligingsplan Deze eis is sinds 2011 verwijderd Benoemt en onderscheidt de schadecategorieën: ernstig, zeer ernstig en catastrofaal Optreden ten aanzien van bedrijfsregels /02/03 Controleert preventief en is alert op overtredingen. Informeert personen over het beperken van risico s, neemt voorwerpen in bewaring en wisselt de nodige informatie uit Treedt repressief op bij overtredingen volgens de bedrijfsregels en instructies Optreden ten aanzien van brand /02 Treedt preventief en repressief op ten aanzien van brand(voorschriften) en geeft informatie, controleert op de naleving van brandvoorschriften, de voorzieningen van brand-, preventie- en repressieve middelen en het functioneren van de compartimentering Beschrijft het begrip brand, de soorten brandmeldinstallaties, automatische brandblusinstallaties en blusmiddelen, de soorten blusstoffen en bluswatervoorzieningen, de voorzieningen en maatregelen voor vluchtwegen en de verschillende brandklassen Beschrijft en onderscheidt het verschil tussen scheikundige en natuurkundige explosies, de onderste en bovenste explosiegrens, de branddriehoek, brandvierhoek en brandvijfhoek en de mogelijke brandoorzaken Volgt bij brandmeldingen de bedrijfsinstructies op, past de procedures toe bij contacten met meldkamers en hulpdiensten Onderneemt de volgende acties: het toepassen van de deurprocedure, het zelf blussen, het opvangen en begeleiden van hulpdiensten, het begeleiden bij ontruiming, het op aanwijzing assistentie verlenen, het afzetten en veiligstellen van sporen en het inschakelen van noodvoorzieningen Optreden ten aanzien van strafbare feiten /02 Controleert preventief en repressief op strafbare feiten, geeft informatie, is alert op overtredingen en spreekt personen aan. Exameneisen Beveiliger NW Pagina 5 van 12 SVPB

6 Kan aangeven dat in de Wet administratieve handhaving verkeersvoorschriften (Wet Mulder) genoemde gedragingen bestuurlijk worden afgedaan Optreden bij calamiteiten Treedt repressief op bij calamiteiten Optreden ten aanzien van (bedrijfs)ongevallen Treedt preventief en repressief op bij (bedrijfs-)ongevallen, geeft informatie, controleert op veiligheid, neemt passende maatregelen en schakelt de juiste (hulp)diensten en/of personen in Signalement /02 Neemt een signalement op door gebruik te maken van de primaire en secundaire kenmerken Verschillende veiligheidsorganisaties en beroepen Benoemt de veiligheidsorganisaties in Nederland en beschrijft de werkzaamheden van politie, brandweer, ambulancediensten, defensie, AIVD, MIVD en NCTV en de diensten die de particuliere beveiliging en particuliere recherchebureaus in de publieke sector verlenen Beschrijft de sociale partners en hun belangenverenigingen in de Particuliere beveiligingsbranche Beschrijft en onderscheidt de taken van beveiliger, objectbeveiliger, evenement-beveiliger, persoonsbeveiliger, hondengeleider, particulier onderzoeker, mobiel surveillant en winkelsurveillant, voetbalsteward, horecaportier, brandwacht, parkeerbeheerder, geld- en waardetransporteur, centralist en medewerker toezicht en veiligheid en buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) /05 Onderscheidt bij de veiligheidssectoren: defensie, opsporingsambtenaren en particuliere beveiliging de opleidingen, bevoegdheden en geweldsmiddelen en geeft aan waar de beroepen in het veiligheidsdomein elkaar ondersteunen Ronden /03 Beschrijft de openingsronde, algemene ronde, specifieke ronde en brand- en sluitronde en kan de daarbij behorende werkzaamheden uitvoeren. Benoemt het begrip clean desk Beschrijft de begrippen visitatie, privaatrechtelijk fouilleren op basis van vrijwilligheid, in bewaring nemen van goederen en verloren/gevonden voorwerpen Benoemt en onderscheidt de vier vormen van beveiligen. Exameneisen Beveiliger NW Pagina 6 van 12 SVPB

7 Beschrijft de verschillende hulpmiddelen bij materiële beveiliging Ontvangen en begeleiden van bezoekers Voert toegangscontrole uit, bedient slagbomen en poorten en weigert onbevoegde personen de toegang /04 Controleert vooraanmeldingen, (tijdelijke) legitimatiebewijzen, identiteitsbewijzen, toegangsbewijzen, (politie) perskaarten, uitnodigingen, geeft keycards, badges, bezoekerspassen, bewijzen van toegang, persoonlijke beschermingsmiddelen uit en registreert de uitgifte en voert sleutelregistratie en -administratie uit Verwijst, informeert en/of begeleidt personen en beschrijft het verschil tussen directe en indirecte dienstverlening Zorgt voor afgifte, beheer en ontvangst van goederen en post. 3. Wettelijke kaders Soorten recht Beschrijft en onderscheidt de soorten recht binnen het Nederlands rechtssysteem:. geschreven en ongeschreven recht. publiekrecht (staatsrecht, bestuursrecht, materieel en formeel strafrecht, volkenrecht en internationaal recht). privaatrecht (materieel privaatrecht en formeel privaatrecht). strafrecht en burgerlijk recht De Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus Beschrijft het doel, de begripsbepalingen en het toepassingsgebied van de wet Beschrijft de benoembaarheidvereisten (het antecedentenonderzoek en diplomering) die gelden voor het uitoefenen van het beroep Benoemt de juiste overheidsinstantie in relatie tot het verlenen van en de controle op legitimatiebewijzen, vergunningen en ontheffingen Beschrijft en onderscheidt de begrippen:. particuliere beveiligingsorganisatie. particuliere recherchebureau. beveiligingswerkzaamheden. recherchewerkzaamheden Exameneisen Beveiliger NW Pagina 7 van 12 SVPB

8 3.03 Wetboek van Strafvordering Beschrijft de bevoegdheden ingevolge het Wetboek van Strafvordering Benoemt de verschillende opsporingsambtenaren (art. 141 en art. 142) volgens het WvSv Beschrijft volgens het WvSv. de begrippen verdachte (art. 27) en vaststellen van de identiteit van een verdachte aan de hand van de personalia en een identiteitsbewijs (art. 27 a) Beschrijft volgens het WvSv. de toepassing van staande houden (art. 52) Beschrijft volgens het WvSv. de toepassing van aanhouding (art. 53 en 54) Beschrijft volgens het WvSv. het begrip en de toepassing van identificatiefouillering (art. 55b) Beschrijft volgens het WvSv. het begrip en de toepassing van onderzoek aan lichaam en kleding (art. 56) Beschrijft volgens het WvSv. het begrip en de toepassing van inbeslagneming (art. 94 en 95) Beschrijft volgens het WvSv. het begrip en de toepassing van voorgeleiding (art en 60) Wetboek van Strafrecht Beschrijft en onderscheidt volgens het Wetboek van Strafrecht mishandeling (art. 300) en zware mishandeling (art. 302) Beschrijft en onderscheidt volgens het WvSr.: vernieling (art. 350), straatschenderij (art. 424), openlijke geweldpleging (art. 141), in kennelijke staat van dronkenschap de openbare orde verstoort (art. 426) en openbare dronkenschap (art. 453) Beschrijft en onderscheidt volgens het WvSr. huisvredebreuk (art. 138), lokaalvredebreuk (art.139) en verboden toegang (art. 461) Beschrijft en onderscheidt volgens het WvSr. brandstichting (art.157) en brand door schuld (art. 158) De kandidaat beschrijft volgens het WvSr. bedreiging (art.285). Exameneisen Beveiliger NW Pagina 8 van 12 SVPB

9 Beschrijft het begrip terrorisme en benoemt daarbij de volgende punten:de verschijningsvormen van internationaal terrorisme (politiek, religieus, crimineel) en de verschillende niveaus van het dreigingsbeeld Beschrijft en onderscheidt volgens het WvSr. diefstal (art. 310), verduistering (art. 321) en verduistering in dienstbetrekking (art. 322) Beschrijft en onderscheidt volgens het WvSr. afpersing (art. 317) en afdreiging (art. 318) Beschrijft en onderscheidt volgens het WvSr. hinderlijk volgen (art. 426 bis WvSr), weigeren hulpbetoon(art. 446 WvSr) en nalaten van hulp aan hulpbehoevenden (art. 450 WvSr) Beschrijft en onderscheidt volgens het WvSr. de begrippen: misdrijven en overtredingen. Beschrijft en onderscheidt volgens het WvSr. de begrippen: opzet en schuld Beschrijft het begrip poging Beschrijft en onderscheidt de begrippen: plegen, doen plegen, medeplegen, medeplichtigheid en uitlokking Beschrijft het begrip strafrechtelijk minderjarig Beschrijft en onderscheidt volgens het WvSr. de strafuitsluitingsgronden (art.39, art. 40, art. 41, art. 42 en art. 43) Beschrijft en onderscheidt volgens het WvSr.de begrippen legaliteitsbeginsel (art. 1), territorialiteitsbeginsel (art. 2), slotbepaling (art. 91) en strafbaarheid Aanhouden verdachte Benoemt de te nemen acties op veel voorkomende criminaliteit Houdt een verdachte aan in geval van een strafbaar feit op heterdaad Neemt voorwerpen in beslag volgens de wettelijke regels Draagt bij aanhouding de verdachte en de in beslag genomen voorwerpen over aan een opsporingsambtenaar en kan het begrip onverwijld benoemen. Exameneisen Beveiliger NW Pagina 9 van 12 SVPB

10 Fouilleren Beschrijft en onderscheidt de bevoegdheden tot fouilleren in de Luchtvaartwet, de Politiewet, de Wet wapens en munitie, de Opiumwet en de Gemeentewet/APV Beschrijft en onderscheidt de toepassing van preventieve -, veiligheids-, insluiting- en privaatrechtelijke fouillering De Arbeidsomstandighedenwet Beschrijft het doel, de begripsbepalingen en het toepassingsgebied van de wet. Beschrijft de verplichtingen van de werkgever wat betreft veiligheid en gezondheid Beschrijft de verplichtingen van de werknemer wat betreft het gebruik van machines en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), het meewerken aan scholing en voorlichting, het melden van gevaren voor gezondheid en veiligheid, het nemen van maatregelen om gevolgen van onveilige situaties te stoppen en het inroepen van deskundige bijstand Beschrijft de begrippen: werkgever, werknemer, werknemers jonger dan 18 jaar, vrijwilliger, samenwerking en overleg Beschrijft de begrippen: psychosociale arbeidsbelasting, arbo-catalogus, bedrijfshulpverlening (BHV), deskundige en de toegang tot de deskundige De Wet bescherming persoonsgegevens Beschrijft het doel en de opbouw van de wet en de functie en positie van het College bescherming persoonsgegevens (CBP) De Wet wapens en munitie Beschrijft het doel en de opbouw van de wet en de meest voorkomende (verboden) wapens en (geïmproviseerde en professionele) explosieven Benoemt en onderscheidt de vier categorieën en de daarbij behorende wapens Beschrijft de bepalingen omtrent het vervoer van wapens en munitie, het dragen en voorhanden hebben van wapens en munitie en de uitzonderingen en ontheffingen op deze bepalingen De Opiumwet /02/03 Beschrijft het doel en de opbouw van de wet en het verschil tussen hard- en softdrugs. Herkent de meest voorkomende stimulerende en verdovende middelen en de effecten bij gebruik Beschrijft de bepalingen en ontheffingen omtrent het gebruik en voorhanden hebben van hard- en softdrugs De Wet vervoer gevaarlijke stoffen Exameneisen Beveiliger NW Pagina 10 van 12 SVPB

11 Beschrijft het doel en opbouw van de wet Controleert vervoersdocumenten op vervoer van gevaarlijke stoffen /04/05 Benoemt de gevarenklassen en de daarbij behorende gevaren, de meest voorkomende gevaarsymbolen en veiligheidssignaleringen. Beschrijft de begrippen vrachtbrief, gevarenkaart, internationale gevaaretiketten en identificatieborden. R+S zinnen worden H+P zinnen Afspraken verkeersregels privaat terrein Handelt volgens onderstaande regels:. binnenkomend verkeer heeft voorrang boven uitgaand verkeer. in- en uitgangen moeten te allen tijde worden vrijgehouden. verkeersstroom mag niet tot stilstand worden gebracht voor incidentele controle. collectieve aanwijzingen aan het verkeer moeten gegeven worden conform bijlage 2 van het RVV. op de openbare weg mag zonder dringende noodzaak niet regelend worden opgetreden. bij calamiteiten toegang vrij maken/houden voor hulpverleners. controle bedrijfsvoertuigen i.v.m. verkeersveiligheid De Wegenverkeerswet 1994 Beschrijft de toepassing van dood of zwaar lichamelijk letsel door schuld (art. 6 WVW 1994), verlaten plaats ongeval (art. 7 WVW 1994) en besturen van een voertuig onder invloed (art. 8 WVW 1994). 4. Engels Voert korte, eenvoudige gesprekken in het Engels bij het welkom heten en afscheid nemen, de weg wijzen en eenvoudige vragen beantwoorden Voert korte, eenvoudige gesprekken in het Engels bij het in- en uitschrijven, het uitreiken of innemen van een badge en het uitleggen van huisregels (bedrijfsreglement) Voert korte, eenvoudige telefoongesprekken in het Engels. 5. Informatie en communicatie technologie Beschrijft de risico s bij het gebruik van de computer aan de hand van de begrippen internetbeveiliging, virussen en ethisch handelen Verwerkt informatie met behulp van een tekstverwerkingsprogramma, kan bestanden openen, opslaan en printen en maakt daarbij gebruik van de functies vet, cursief, onderstrepen, centreren, uitlijnen, eenvoudige tabellen maken en spellingcontrole. Exameneisen Beveiliger NW Pagina 11 van 12 SVPB

12 Kan een openen (inclusief bijlagen), maken, beantwoorden en doorsturen, voorzien van bijlagen Beschrijft de werking, het doel en de voor- en nadelen van beveiligingsgerelateerde hulpmiddelen: PDA, CCTV, GSM, portofoon en detectiepoortjes. Exameneisen Beveiliger NW Pagina 12 van 12 SVPB

Handelen in kritieke situaties 2. Praktijkopdrachten

Handelen in kritieke situaties 2. Praktijkopdrachten Verdeling exameneisen over de examenonderdelen en kerntaken. Beveiliging van gebouwen 2 Waarnemen en noteren 2 Handelen in kritieke situaties 2 Praktijkopdrachten BVL 2 Exameneisen Kerntaken Kerntaken

Nadere informatie

18-12-2012 Wijzigingen in de Opiumwet m.b.t. de opname van Qat lijst II van verboden verdovende middelen.

18-12-2012 Wijzigingen in de Opiumwet m.b.t. de opname van Qat lijst II van verboden verdovende middelen. Exameneisen Beveiliger Toelichting: In dit document zijn alle exameneisen opgenomen die deel uitmaken van het SVPBexamen Beveiliger. De exameneisen zijn geordend per examenonderdeel. Per examenonderdeel

Nadere informatie

Exameneisen Event security

Exameneisen Event security Exameneisen Event security Voor alle exameneisen geldt dat waar gesproken wordt van kennis van de begrippen ook voorbeelden van deze begrippen kunnen worden gevraagd in een examen. 1. De kandidaat beheerst

Nadere informatie

Beveiliging van gebouwen en eigendommen 2 BEVEILIGING VAN GEBOUWEN EN EIGENDOMMEN 2 (CBE08.2/CREBO:55113)

Beveiliging van gebouwen en eigendommen 2 BEVEILIGING VAN GEBOUWEN EN EIGENDOMMEN 2 (CBE08.2/CREBO:55113) BEVEILIGING VAN GEBOUWEN EN EIGENDOMMEN 2 (CBE08.2/CREBO:55113) sd.cbe08.2.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Wijzigingen vastgesteld mei 2012

Wijzigingen vastgesteld mei 2012 Verduidelijking exameneisen Voor alle exameneisen geldt dat waar gesproken wordt van kennis van de begrippen ook voorbeelden van deze begrippen kunnen worden gevraagd in een examen. Wijzigingen vastgesteld

Nadere informatie

EXAMENEISEN WINKELSURVEILLANCE 2

EXAMENEISEN WINKELSURVEILLANCE 2 EXAMENEISEN WINKELSURVEILLANCE 2 Verduidelijking exameneisen Voor alle exameneisen geldt dat waar gesproken wordt van kennis van de begrippen ook voorbeelden van deze begrippen kunnen worden gevraagd in

Nadere informatie

Veiligheidsnetwerk 2 VEILIGHEIDSNETWERK 2 (CBE25.2/CREBO:55112)

Veiligheidsnetwerk 2 VEILIGHEIDSNETWERK 2 (CBE25.2/CREBO:55112) Veiligheidsnetwerk 2 VEILIGHEIDSNETWERK 2 (CBE25.2/CREBO:55112) Veiligheidsnetwerk 2 sd.cbe25.2.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

1.04 Geeft het belang aan van het aan de hand van camerabeelden herkennen en identificeren van personen.

1.04 Geeft het belang aan van het aan de hand van camerabeelden herkennen en identificeren van personen. Cameratoezicht Voor alle exameneisen geldt dat waar gesproken wordt van kennis van de begrippen ook voorbeelden van deze begrippen kunnen worden gevraagd in een examen Exameneisen Cameratoezicht 1 van

Nadere informatie

Werkboek Beveiliger 2

Werkboek Beveiliger 2 Werkboek Beveiliger 2 Colofon Edu Actief b.v. Postbus 1056 7940 KB Meppel 0522-235235 service@edu-actief.nl www.edu-actief.nl Auteur: Jan Koenders Eindredactie: Edu Actief b.v. Titel: Werkboek Beveiliger

Nadere informatie

Wijzigingen januari 2013 1.04.03: toegevoegd: Protocol Automatische Branddoormelding Via PAC naar RAC

Wijzigingen januari 2013 1.04.03: toegevoegd: Protocol Automatische Branddoormelding Via PAC naar RAC Verduidelijking exameneisen Voor alle exameneisen geldt dat waar gesproken wordt van kennis van de begrippen ook voorbeelden van deze begrippen kunnen worden gevraagd in een examen. Wijzigingen januari

Nadere informatie

Verdeling exameneisen CB over de examenonderdelen en kerntaken.

Verdeling exameneisen CB over de examenonderdelen en kerntaken. Verdeling exameneisen CB over de examenonderdelen en kerntaken. Examenonderdeel Kerntaak Kerntaak Exameneis Beveiliging van 4 5 gebouwen 3 1.01.01a x security/safety m.b.t. een object 1.01.02a x security/safety

Nadere informatie

Beveiliger. Werkboek. Serienummer: Licentie: Te activeren tot:

Beveiliger. Werkboek. Serienummer: Licentie: Te activeren tot: Beveiliger Werkboek Serienummer: Licentie: Te activeren tot: INLOGGEN OP DE METHODESITE Voor in dit boek vind je de licentie voor de methodesite van inorde: www.inorde.nu. Op deze methodesite vind je animaties,

Nadere informatie

Veiligheidsnetwerk 1 VEILIGHEIDSNETWERK 1 (CBE25.1/CREBO:55030)

Veiligheidsnetwerk 1 VEILIGHEIDSNETWERK 1 (CBE25.1/CREBO:55030) Veiligheidsnetwerk 1 VEILIGHEIDSNETWERK 1 (CBE25.1/CREBO:55030) Veiligheidsnetwerk 1 sd.cbe25.1.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

Eindtermen en exameneisen Horecaportier

Eindtermen en exameneisen Horecaportier Eindtermen en exameneisen Horecaportier geldig vanaf 1 januari 2014 Eindtermen en exameneisen Horecaportier * Type eindtermen/exameneisen: K = kennis, = inzicht, = vaardigheid NUMMER OMSCHRJNG TYPE * Eindterm

Nadere informatie

EXAMINATOR. Proeve van Bekwaamheid 5.08

EXAMINATOR. Proeve van Bekwaamheid 5.08 Proeve van Bekwaamheid 5.08 EXAMINATOR Benodigdheden voor uitvoering van deze proeve: instructie voor kandidaat portofoon pen en papier tijdelijke instructie script medewerker afdeling marketing script

Nadere informatie

Exameneisen Vakopleiding Centralist Alarmcentrales

Exameneisen Vakopleiding Centralist Alarmcentrales Exameneisen Vakopleiding Centralist Alarmcentrales Toelichting: Voor alle exameneisen geldt dat waar gesproken wordt van kennis van de begrippen ook voorbeelden van deze begrippen kunnen worden gevraagd

Nadere informatie

www.triples-security.nl

www.triples-security.nl Algemene werkinstructie Triple-S Safety Security Services BV. (BIJLAGE A) Deze algemene werkinstructie is van toepassing voor alle medewerkers en tot nader order geldig. Inhoudsopgave. ONDERWERP PAGINA

Nadere informatie

OVERZICHT OEFENKAARTEN 1.ALGEMEEN (THEORIE LESBRIEVEN) 1.1 BASIS BEVEILIGINGSKENNINS OEFENKAART OMSCHRIJVING

OVERZICHT OEFENKAARTEN 1.ALGEMEEN (THEORIE LESBRIEVEN) 1.1 BASIS BEVEILIGINGSKENNINS OEFENKAART OMSCHRIJVING 1.ALGEMEEN (THEORIE LESBRIEVEN) 1.1 BASIS BEVEILIGINGSKENNINS 1.1.1 FYSIEKE BEVEILIGING 2 2 1.1.2 PERSONELE BEVEILIGING 2 2 1.1.3 LOGISCHE BEVEILIGING 2 2 1.1.4 INFORMATIE BEVEILIGING 2 2 1.1.5 PERSOONSBEVEILIGING

Nadere informatie

De Nederlandse Uniform Academie b.v.

De Nederlandse Uniform Academie b.v. Studiewijzer Beveiliger 2 2012-3 Nederlandse Uniform Academie b.v. oktober 2011 INLEIDING STUDIEWIJZER 2012-3 Wat doet een Beveiliger? Beveiligers houden toezicht op de veiligheid en op de naleving van

Nadere informatie

Proeftoets Beveiliger 2

Proeftoets Beveiliger 2 Proeftoets eveiliger 2 OPGVE 1 Slagbomen worden gebruikt om risico s tegen te gaan. technische menselijke natuurlijke mechanische OPGVE 2 Op het bedrijf waar u als beveiligingsmedewerker werkzaam bent

Nadere informatie

Mobiele surveillance 2 MOBIELE SURVEILLANCE 2 (CBE35.2/CREBO:56182)

Mobiele surveillance 2 MOBIELE SURVEILLANCE 2 (CBE35.2/CREBO:56182) MOBIELE SURVEILLANCE 2 (CBE35.2/CREBO:56182) sd.cbe35.2.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of

Nadere informatie

Praktijkbeoordelingsformulier ESO (meesturen met aanmeldingsformulier voor het praktijkexamen)

Praktijkbeoordelingsformulier ESO (meesturen met aanmeldingsformulier voor het praktijkexamen) Praktijkbeoordelingsformulier ESO (meesturen met aanmeldingsformulier voor het praktijkexamen) Naam kandidaat Geboortedatum Nummer legitimatiebewijs Naam evenementenbeveiligingsorganisatie: Praktijkperiode

Nadere informatie

Exameneisen Diploma Vakopleiding Centralist Alarmcentrales

Exameneisen Diploma Vakopleiding Centralist Alarmcentrales Exameneisen Diploma Vakopleiding Centralist Toelichting: Voor alle exameneisen geldt dat waar gesproken wordt van kennis van de begrippen ook voorbeelden van deze begrippen kunnen worden gevraagd in een

Nadere informatie

Gezondheid en veiligheid 1 GEZONDHEID EN VEILIGHEID 1 (CBE06.1/CREBO:50225)

Gezondheid en veiligheid 1 GEZONDHEID EN VEILIGHEID 1 (CBE06.1/CREBO:50225) GEZONDHEID EN VEILIGHEID 1 (CBE06.1/CREBO:50225) sd.cbe06.1.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm

Nadere informatie

Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier Particuliere beveiliging ECABO 2007-2008

Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier Particuliere beveiliging ECABO 2007-2008 Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier Particuliere beveiliging ECABO 2007-2008 Vertaaldocument PB, juni 2007 Pagina 1 van 17 Vertaaldocument PB, juni 2007 Pagina 2 van

Nadere informatie

Waarneming 1 WAARNEMING 1 (CBE18.1/CREBO:52696)

Waarneming 1 WAARNEMING 1 (CBE18.1/CREBO:52696) WAARNEMING 1 (CBE18.1/CREBO:52696) sd.cbe18.1.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze, hetzij

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers

Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers Elk bedrijf heeft één of meerdere bedrijfshulpverleners nodig. De bedrijfshulpverleners hebben een voorpostfunctie: zij treden op als voorpost van brandweer,

Nadere informatie

Veiligheidsplan horeca Hoeksche Waard Verplichte bijlage bij formulier aanvraag vrijstelling sluitingsuur horecabedrijf

Veiligheidsplan horeca Hoeksche Waard Verplichte bijlage bij formulier aanvraag vrijstelling sluitingsuur horecabedrijf Dit formulier graag volledig ingevuld opsturen naar: Gemeente Binnenmaas Afdeling Ruimte & Groen Postbus 5455 3299 ZH Maasdam Voor informatie kunt u contact opnemen met afdeling Ruimte & Groen: telefoonnummer

Nadere informatie

Kwalificatiedossier MBO: Particuliere beveiliging Profiel(en):

Kwalificatiedossier MBO: Particuliere beveiliging Profiel(en): Kwalificatiedossier MBO: Particuliere beveiliging Profiel(en): Beveiliger Coördinator beveiliging Dit dossier is een conceptversie en is vrijgegeven ten behoeve van de praktijktest. Opleidingsdomein: Veiligheid

Nadere informatie

KNMG-SYMPOSIUM Arts en strafrecht 16 FEBRUARI 2012 KOMT EEN AGENT BIJ DE DOKTER

KNMG-SYMPOSIUM Arts en strafrecht 16 FEBRUARI 2012 KOMT EEN AGENT BIJ DE DOKTER KNMG-SYMPOSIUM Arts en strafrecht 16 FEBRUARI 2012 KOMT EEN AGENT BIJ DE DOKTER DE ARTS ALS SLACHTOFFER VAN EEN STRAFBAAR FEIT - WAT (NIET) TE DOEN Marie-José Blondeau Sector Juridische Zaken, Erasmus

Nadere informatie

Bijlage 2 Standaardclassificatie misdrijven

Bijlage 2 Standaardclassificatie misdrijven Bijlage 2 Standaardclassificatie misdrijven Tot begin jaren negentig van de vorige eeuw gebruikte het CBS verschillende classificaties van misdrijven bij het publiceren van uitkomsten voor de Politiestatistiek

Nadere informatie

Week van de Veiligheid

Week van de Veiligheid 2010 Week van de Veiligheid Week 41 (11 tot 17 oktober) is de nationale week van de veiligheid in de supermarkt. Ken jij jouw rol? Bij geweld of agressie Bij winkeldiefstal Bij binnenkomen en verlaten

Nadere informatie

Protocol Hulp aan leerling en personeel

Protocol Hulp aan leerling en personeel Protocol Hulp aan leerling en personeel IV PROTOCOL Agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie en pesten binnen de school (Dit protocol is gebaseerd op het beleidsplan in bijlage I) Hieronder

Nadere informatie

Exameneisen Coördinator Beveiliging

Exameneisen Coördinator Beveiliging Exameneisen Coördinator Beveiliging Toelichting: Voor alle exameneisen geldt dat waar gesproken wordt van kennis van de begrippen ook voorbeelden van deze begrippen kunnen worden gevraagd in een examen.

Nadere informatie

GEDRAGSCODE voor patiënten en bezoekers

GEDRAGSCODE voor patiënten en bezoekers GEDRAGSCODE voor patiënten en bezoekers de regels, de toelichting, de actie bij overtreding juni 2010 Bergen op Zoom, juni 2010 Het Lievensberg ziekenhuis wil graag een gastvrij ziekenhuis voor zijn patiënten

Nadere informatie

Exameneisen Coördinator beveiliging

Exameneisen Coördinator beveiliging Exameneisen Coördinator beveiliging Toelichting: In dit document zijn alle exameneisen opgenomen die deel uitmaken van het SVPB-examen Coördinator Beveiliging. De exameneisen zijn geordend per examenonderdeel.

Nadere informatie

Regeling Vertrouwenspersonen Leerlingen

Regeling Vertrouwenspersonen Leerlingen Regeling Vertrouwenspersonen Leerlingen Preambule Op grond van Arbo-wet en de CAO Voortgezet Onderwijs heeft de werkgever de plicht om beleid te voeren dat is gericht tegen seksuele intimidatie, pesten,

Nadere informatie

Sociale Hygiëne voor het horeca- en slijtersbedrijf

Sociale Hygiëne voor het horeca- en slijtersbedrijf Eindtermen Sociale Hygiëne voor het horeca- en slijtersbedrijf Ingangsdatum: 5 september 2016 Pagina 1 van 6 Eindtermen Sociale Hygiëne voor het horeca- en slijtersbedrijf Waar in de eindtermen Sociale

Nadere informatie

De gedragscode voor patiënten/cliënten, bezoekers, klanten en derden

De gedragscode voor patiënten/cliënten, bezoekers, klanten en derden De gedragscode voor patiënten/cliënten, bezoekers, klanten en derden In het onderstaande kader staan de gedragsregels in het kort samengevat en omschreven. Op de volgende pagina s staan de regels een voor

Nadere informatie

Technisch onderzoek 1 TECHNISCH ONDERZOEK 1 (CBE20.1/CREBO:52698)

Technisch onderzoek 1 TECHNISCH ONDERZOEK 1 (CBE20.1/CREBO:52698) TECHNISCH ONDERZOEK 1 (CBE20.1/CREBO:52698) sd.cbe20.1.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

Huisreglement rechtbank Overijssel Vastgesteld 2 april 2013

Huisreglement rechtbank Overijssel Vastgesteld 2 april 2013 Huisreglement rechtbank Overijssel Vastgesteld 2 april 2013 Inleiding Om een ongestoord verloop van de justitiële taken te kunnen garanderen en ter handhaving van de orde en veiligheid is door het management

Nadere informatie

Exameneisen Diploma Coördinator beveiliging (Crebonummer 90550 en Profielnummer 25408)

Exameneisen Diploma Coördinator beveiliging (Crebonummer 90550 en Profielnummer 25408) Exameneisen Diploma Coördinator beveiliging (Crebonummer 90550 en Profielnummer 25408) Toelichting: In dit document zijn alle exameneisen opgenomen die deel uitmaken van het SVPB-examen Coördinator Beveiliging.

Nadere informatie

GSR Protocol Melding, Klacht of Incident 2015

GSR Protocol Melding, Klacht of Incident 2015 GSR Melding, Klacht of Incident 2015 1. Op het moment dat een incident van welke aard dan ook heeft plaatsgevonden, dient de betrokkene (klager) dit te melden bij de manager onderwijs van de eigen afdeling.

Nadere informatie

Veel gestelde vragen 1

Veel gestelde vragen 1 In dit document zijn de antwoorden op veel gestelde vragen opgenomen. Veel gestelde vragen 1 1. Wat is een BHV-plan? Een document waarin een werkgever schriftelijk vastlegt op welke restrisico s de BHV

Nadere informatie

COA bezoekersreglement

COA bezoekersreglement COA bezoekersreglement Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers kent een aantal bezoekersregels. Deze zijn officieel in het bezoekersreglement vastgelegd. De regels geven inhoud aan de zorg voor leefbaarheid,

Nadere informatie

Protocol ongewenst gedrag Stichting Mensen Met Mogelijkheden.

Protocol ongewenst gedrag Stichting Mensen Met Mogelijkheden. Protocol ongewenst gedrag Stichting Mensen Met Mogelijkheden. 1. DOEL Deze procedure is bedoeld om zorgvuldig handelen te waarborgen bij constatering van ongewenst gedrag op de werkplek. 2. REIKWIJDTE

Nadere informatie

De praktijktoets wordt beoordeeld met behulp van het activiteitenschema op pagina 3.

De praktijktoets wordt beoordeeld met behulp van het activiteitenschema op pagina 3. INLEIDING Plaats van de leertaak in de context van het beroep De opleiding Medewerker Toezicht en Veiligheid niveau 2 is opgebouwd rond drie kerntaken, te weten: 1. Ziet toe op orde en veiligheid in het

Nadere informatie

Melding incidenten op school protocol + formulier

Melding incidenten op school protocol + formulier Wettelijke basis: Artikel 3 Arbowet. Relatie met overige documenten: - Schoolregels; - Gedragregels; - Arbo-beleidsplan; - Pestprotocol; - Klachtenprocedure. Begripsomschrijving Volgens Van Dale is een

Nadere informatie

KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL

KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL Klachtenregeling Berg en Boschschool - april 2015 1 1 Inleiding In artikel 3 van de Arbowet is opgenomen dat het bevoegd gezag beleid betreffende preventie en bestrijding

Nadere informatie

Gedragsregels - voor patiënten en bezoekers

Gedragsregels - voor patiënten en bezoekers Gedragsregels - voor patiënten en bezoekers De Sint Maartenskliniek verwacht van u dat u zich gedraagt als gast en dat u respectvol en vriendelijk met elkaar omgaat. Behandel de ander zoals u zelf behandeld

Nadere informatie

Kerntaak: 1. Ziet toe op orde en veiligheid in het publieke domein 2. Treedt op bij incidenten en Hulpmiddelen: geen. calamiteiten Toetsduur:

Kerntaak: 1. Ziet toe op orde en veiligheid in het publieke domein 2. Treedt op bij incidenten en Hulpmiddelen: geen. calamiteiten Toetsduur: Kwalificatiedossier: Toezicht en veiligheid Jaartal: 203-204 Kwalificaties: 9480 Handhaver toezicht en veiligheid Niveau: 3 Kennisonderdeel: Toetsvorm: Wettelijke kaders Publieke Veiligheid 2 WKPV 2 Gesloten

Nadere informatie

Optreden bij niet correct aangeboden afval

Optreden bij niet correct aangeboden afval INLEIDING Plaats van de leertaak in de context van het beroep De opleiding Medewerker Toezicht en Veiligheid niveau 2 is opgebouwd rond drie kerntaken, te weten: 1. Ziet toe op orde en veiligheid in het

Nadere informatie

-1- Over welke domeinen gaat de V&G-wetgeving? -1- Voor wie geldt de V&Gwetgeving? -1- Noem de twee vormen van overleg.

-1- Over welke domeinen gaat de V&G-wetgeving? -1- Voor wie geldt de V&Gwetgeving? -1- Noem de twee vormen van overleg. -1- Noem de groepen signaleringsborden. -1- Noem de twee vormen van overleg. -1- Noem de verschillende vormen van markeringen. -1- Over welke domeinen gaat de V&G-wetgeving? -1- Voor wie geldt de V&Gwetgeving?

Nadere informatie

Exameneisen Persoonsbeveiliger

Exameneisen Persoonsbeveiliger Exameneisen Persoonsbeveiliger Verduidelijking exameneisen Voor alle exameneisen geldt dat waar gesproken wordt van kennis van de begrippen ook voorbeelden van deze begrippen kunnen worden gevraagd in

Nadere informatie

Aantal misdrijven blijft dalen

Aantal misdrijven blijft dalen Aantal misdrijven blijft dalen Vorig jaar zijn er minder strafbare feiten gepleegd. Daarmee zet de daling, die al zeven jaar te zien is, door. Het aantal geregistreerde aangiftes van een misdrijf (processen

Nadere informatie

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang Grensoverschrijdend gedrag Klik Kinderopvang wijst alle vormen van grensoverschrijdend gedrag af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang grensoverschrijdend gedrag voorkomen

Nadere informatie

Formulierenset BPV BBL niveau 2. Secretarieel medewerkster

Formulierenset BPV BBL niveau 2. Secretarieel medewerkster Cluster Economie Administratieve opleidingen Locatie Brasserskade Formulierenset BPV BBL niveau 2 Secretarieel medewerkster Cohort 2011 ROC Mondriaan /Zakelijke Dienstverlening / Economie Secretaresse/

Nadere informatie

Inhoudsopgave B E L E I D S R E G E L H O R E C A H A N D H A V I N G 2 0 0 2

Inhoudsopgave B E L E I D S R E G E L H O R E C A H A N D H A V I N G 2 0 0 2 12 juni 2002 Inhoudsopgave Geregistreerd onder nummer BIVO/2010/29815 Wettelijke grondslag: Drank- en horecawet 1 1. Inleiding Een bestuursorgaan kan beleidsregels vaststellen. Titel 4.3 van Algemene

Nadere informatie

openbare orde en veiligheid

openbare orde en veiligheid 125 openbare orde en veiligheid 12 126 Openbare orde en veiligheid Aantal alternatieve straffen voor jeugdigen neemt af In 2003 zijn 68 jeugdigen op alternatieve wijze gestraft. De trend in alternatieve

Nadere informatie

Algemene huisregels Rijnstate

Algemene huisregels Rijnstate Algemene huisregels Rijnstate Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee! Inleiding Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich prettig voelt in ons ziekenhuis. Een prettige omgeving

Nadere informatie

Lespakket Preventie Ziekenhuiscriminaliteit. Provinciale Commissie voor Criminaliteitspreventie

Lespakket Preventie Ziekenhuiscriminaliteit. Provinciale Commissie voor Criminaliteitspreventie Lespakket Preventie Ziekenhuiscriminaliteit Provinciale Commissie voor Criminaliteitspreventie Inhoudstafel I. Safety versus security II. Fenomenen en maatregelen 1. Diefstal / braak 2. Geweld en agressie

Nadere informatie

RI&E agressie en geweld

RI&E agressie en geweld Bijlage H RI&E agressie en geweld De Arbeidsomstandighedenwet verplicht werkgevers tot het opstellen van een risico inventarisatie en evaluatie (RI&E). Onderdeel van deze RI&E zijn agressie en geweldsrisico

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Mobiel beveiliger Regie: ECABO Datum wijzigen: 4-5-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Mobiel beveiliger Regie: ECABO Datum wijzigen: 4-5-2004 Versie 1 profiel Mobiel beveiliger Regie: ECABO Datum wijzigen: 4-5-2004 Versie 1 Print: 11-mei-2004 Pagina 1 van 14 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Mobiel beveiliger (V 006) Algemene informatie Onder regie van kenniscentrum

Nadere informatie

Agressie, geweld en ongewenst gedrag

Agressie, geweld en ongewenst gedrag Agressie, geweld en ongewenst gedrag Inleiding Iedereen heeft belang bij een goede behandel- en leefsfeer. Voorwaarde voor een goede behandelsfeer is de bejegening. Revant heeft daarom een beleidsnotitie

Nadere informatie

Regeling melden vermoeden van een misstand in de sector VO

Regeling melden vermoeden van een misstand in de sector VO Regeling melden vermoeden van een misstand in de sector VO Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. bestuur: de natuurlijke persoon/personen of het orgaan

Nadere informatie

Protocol Incidentenregistratie

Protocol Incidentenregistratie Protocol Incidentenregistratie Internetversie Vastgesteld 14 juni 2012 Inhoud 1 TOEPASSINGSGEBIED... 3 2 DEFINITIES... 3 3 ACHTERGROND... 3 4 UITVOERING... 3 4.1 Doorgeven en melden incidenten decentraal...

Nadere informatie

1. Algemene omschrijving

1. Algemene omschrijving 1.1 Inleiding 1. Algemene omschrijving georganiseerd. Kort algemene informatie invullen over het evenement. In elk geval door wie het wordt 1.2 Ervaringen uit het verleden risico s Kort aangeven er op

Nadere informatie

Toetsmatrijs BOA Basisbekwaamheid rechtskennis 1 januari 2017

Toetsmatrijs BOA Basisbekwaamheid rechtskennis 1 januari 2017 walificatiedossier: BOA Basisbekwaamheid Rechtskennis Geldig vanaf 1 januari 2017 Toetsvorm: Toetsduur: Cesuur: 50 Gesloten vragen 90 minuten 55% met correctie voor de gokkans Onderwerp Begrip/Artikel

Nadere informatie

Verbetercheck ongewenst gedrag VVT Workshop ongewenst gedrag

Verbetercheck ongewenst gedrag VVT Workshop ongewenst gedrag Verbetercheck ongewenst gedrag VVT Workshop ongewenst gedrag Vul deze verbetercheck in om zicht te krijgen op waar uw organisatie staat met de aanpak rond ongewenst gedrag. Aan de hand van de scores kunt

Nadere informatie

VEILIGHEID OP DE CAMPUS

VEILIGHEID OP DE CAMPUS VEILIGHEID OP DE CAMPUS Als student breng je een belangrijk deel van je tijd door op de campus. De universiteit zorgt daarom voor goede verlichting, inbraakdetectie, camera s en deskundige bedrijfshulpverleners.

Nadere informatie

Preventief en repressief optreden bij zakkenrollen, autoinbraken, fietsendiefstal, fietsverlichting etc.

Preventief en repressief optreden bij zakkenrollen, autoinbraken, fietsendiefstal, fietsverlichting etc. INLEIDING Plaats van de leertaak in de context van het beroep De opleiding Medewerker Toezicht en Veiligheid niveau 2 is opgebouwd rond drie kerntaken, te weten: 1. Ziet toe op orde en veiligheid in het

Nadere informatie

Regeling Vertrouwenspersonen. Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs

Regeling Vertrouwenspersonen. Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs Regeling Vertrouwenspersonen Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs Preambule Steeds meer scholen gaan over tot het inschakelen van één of meerdere vertrouwenspersonen. Op grond van Arbo-wet en de CAO

Nadere informatie

BHV Bedrijfshulpverleningsorganisatie VOOR JOU

BHV Bedrijfshulpverleningsorganisatie VOOR JOU BHV Bedrijfshulpverleningsorganisatie VOOR JOU BHV voor jou In het kader van het project: Duurzaam inzetbaar dakwerk Veilig en gezond op het dak Wet- en regelgeving Aanpak risico s en BHV op basis van

Nadere informatie

Sociale veiligheid binnen het onderwijs

Sociale veiligheid binnen het onderwijs Sociale veiligheid binnen het onderwijs Door een brede benadering is een systematische totaalaanpak van de veiligheidsproblematiek in en rond scholen mogelijk. Die focust niet alleen op de school, maar

Nadere informatie

Procedure en formulier Melding Incidenten

Procedure en formulier Melding Incidenten Procedure en formulier Melding Incidenten 1 1. Procedure melding incidenten Incidenten willen we zoveel als mogelijk voorkomen en áls ze zich voordoen is het van belang dat er adequaat op wordt gereageerd.

Nadere informatie

Huisreglement. Rechtbank Gelderland. locaties Apeldoorn en Nijmegen

Huisreglement. Rechtbank Gelderland. locaties Apeldoorn en Nijmegen Huisreglement Rechtbank Gelderland locaties Apeldoorn en Nijmegen Inleiding Om een ongestoord verloop van de justitiële taken te kunnen garanderen en ter handhaving van de orde en veiligheid is door het

Nadere informatie

6.1 SERVICECODE, GEDRAGSREGELS, HUISREGELS

6.1 SERVICECODE, GEDRAGSREGELS, HUISREGELS 6.1 SERVICECODE, GEDRAGSREGELS, HUISREGELS Onderdeel van de Arbocatalogus Agressie en Geweld 2.0, sector Gemeenten Doelgroep Inhoud Coördinator agressie en geweld, leidinggevenden Voorbeeld van een servicecode

Nadere informatie

voor al uw maatwerk trainingen

voor al uw maatwerk trainingen voor al uw maatwerk trainingen voor al uw maatwerk trainingen Als u wilt dat uw medewerkers weten hoe te handelen bij calamiteiten of dat u uw medewerkers handvatten aan wilt reiken waardoor zij waardevoller

Nadere informatie

Huisreglement. Rechtbank Gelderland. locaties Arnhem en Zutphen

Huisreglement. Rechtbank Gelderland. locaties Arnhem en Zutphen Huisreglement Rechtbank Gelderland locaties Arnhem en Zutphen Inleiding Om een ongestoord verloop van de justitiële taken te kunnen garanderen en ter handhaving van de orde en veiligheid is door het gerechtsbestuur

Nadere informatie

7.8 WERKEN MET ORDE- VERANTWOORDELIJKE AMBTENAREN

7.8 WERKEN MET ORDE- VERANTWOORDELIJKE AMBTENAREN 7.8 WERKEN MET ORDE- VERANTWOORDELIJKE AMBTENAREN Onderdeel van de Arbocatalogus Agressie en Geweld 2.0, sector Gemeenten Doelgroep Inhoud Coördinatoren agressie en geweld, P&O, management Toelichting

Nadere informatie

Grensoverschrijdend gedrag MWC

Grensoverschrijdend gedrag MWC Grensoverschrijdend gedrag MWC Protocol: Schorsen en verwijderen 1 Inhoudsopgave Grensoverschrijdend gedrag. Hoofdstuk 1. Fysieke agressie Hoofdstuk 2. Verbale agressie Hoofdstuk 3. Drugs en alcohol (gebruik,

Nadere informatie

Particuliere beveiliging

Particuliere beveiliging Kwalificatiedossier mbo Particuliere beveiliging Kwalificaties Beveiliger Coördinator beveiliging Geldig vanaf 1 augustus 2015 Opleidingsdomein Veiligheid en sport Crebonr. 79100 Op dit moment is een wijziging

Nadere informatie

NV ROVA Holding Locatiereglement versie 2012

NV ROVA Holding Locatiereglement versie 2012 NV ROVA Holding Locatiereglement versie 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Algemene regels... 4 3. Gevaarlijke situaties en noodgevallen 4 4. Persoonlijke beschermingsmiddelen.. 4 5. Verkeersregels...

Nadere informatie

HUIS- EN GEDRAGSREGELS CHOCOLATE BAR

HUIS- EN GEDRAGSREGELS CHOCOLATE BAR HUIS- EN GEDRAGSREGELS CHOCOLATE BAR Algemeen De huis- en gedragsregels zijn regels van goed fatsoen. U bent verplicht zich aan deze regels te houden. Dit heeft tot doel onze zaak gezellig, leefbaar en

Nadere informatie

Format Calamiteitenplan gemeente Bussum. Welk evenement? Datum en tijdstip?

Format Calamiteitenplan gemeente Bussum. Welk evenement? Datum en tijdstip? Format Calamiteitenplan gemeente Bussum Dit document toont een manier om uw calamiteitenplan in te delen. Het is een handreiking. U kunt van de voorgestelde opbouw afwijken. Welk evenement? Datum en tijdstip?

Nadere informatie

De bedrijfscode van JNW makelaars.

De bedrijfscode van JNW makelaars. De bedrijfscode van JNW makelaars. Pagina Inleiding 2 1. Toepasselijkheid 2 2. Toezichthouder 2 3. Integer handelen 3 4. Onrechtmatig handelen 3 5. Nieuwe medewerkers 3 6. Cliëntenonderzoek 3 7. Betrokkenheid

Nadere informatie

Goede praktijk Agressie en geweld van derden. (FOM-Nikhef)

Goede praktijk Agressie en geweld van derden. (FOM-Nikhef) Bijlage 7 Goede praktijk Agressie en geweld van derden 10. Alarmopvolging (FOM-Nikhef) Inhoudsopgave 10.1 Inleiding 10.2 Beleid 10.3 Plaatsbepaling, reikwijdte en verantwoordelijkheden 10.4 Beveiligingszones

Nadere informatie

ECABO, Afdeling Ontwikkeling en Innovatie

ECABO, Afdeling Ontwikkeling en Innovatie profiel Mobiel beveiliger Algemene informatie datum: 8 oktober 2009 versie: 2.0 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: ECABO ECABO, Afdeling Ontwikkeling en Innovatie

Nadere informatie

Het Rijksmuseum verbindt mensen, kunst & geschiedenis. Welkom deelnemers (N)MV Themadag!

Het Rijksmuseum verbindt mensen, kunst & geschiedenis. Welkom deelnemers (N)MV Themadag! Het Rijksmuseum verbindt mensen, kunst & geschiedenis Welkom deelnemers (N)MV Themadag! Adagium Positioneer veiligheid als integraal onderdeel van de bedrijfsvoering, pro actief en informatie gestuurd

Nadere informatie

Protocol 2: het vermoeden van seksuele intimidatie tussen kinderen onderling in de schoolsituatie.

Protocol 2: het vermoeden van seksuele intimidatie tussen kinderen onderling in de schoolsituatie. Pagina 1 van 7 2.2.10. PROTOCOL PREVENTIE MACHTSMISBRUIK Bron:: JGZ protocol PMM - concept 4 GGD Hart voor Brabant Moet iedereen het weten? Draaiboek bij crisissituaties seksuele intimidatie in het primair

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor (verlenging van) een vergunning voor het in stand houden van een particuliere beveiligingsorganisatie

Aanvraagformulier voor (verlenging van) een vergunning voor het in stand houden van een particuliere beveiligingsorganisatie Aanvraagformulier voor (verlenging van) een vergunning voor het in stand houden van een particuliere beveiligingsorganisatie of een recherchebureau Waarom dit formulier? Voor het aanvragen van (verlenging

Nadere informatie

Opleidingen Publieke en particuliere veiligheid

Opleidingen Publieke en particuliere veiligheid PUBLIEKE EN PARTICULIERE VEILIGHEID ED 6-14 Opleidingen Publieke en particuliere veiligheid Graafschap College 2015-2016 Bewaak jij de veiligheid? Draag jij graag jouw steentje bij aan de veiligheid in

Nadere informatie

Protocol cameratoezicht

Protocol cameratoezicht Protocol cameratoezicht Inleiding Tijdens de gecombineerde algemene ledenvergaderingen (Hoofd, Woningen en Parkeergarage) van 16 juni 2010 en 28 juli 2010 is besloten tot aanschaf en in gebruik stelling

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Coördinator beveiliging mbo-beroep, niveau 3. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. Coördinator beveiliging mbo-beroep, niveau 3. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld Coördinator beveiliging mbo-beroep, niveau 3 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied.

Nadere informatie

Algemene klachtenregeling Onderwijs

Algemene klachtenregeling Onderwijs Algemene klachtenregeling Onderwijs Juridisch kader De Wet op het primair onderwijs behandelt in artikel 14 de klachtenregeling. Ouders dan wel verzorgers, en personeelsleden kunnen bij de klachtencommissie,

Nadere informatie

In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen.

In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen. In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen. Relevante wet-en regelgeving BHV1 1. Arbeidsomstandighedenwet (van kracht sinds 1 januari 2007) N.B. Achter de artikelen

Nadere informatie

Begrippen en definities

Begrippen en definities Begrippen en definities Aanhouden Aanhouden heeft, volgens de Memorie van toelichting op het Wetboek van Strafvordering de betekenis van "de aanhouding ter voorgeleiding, dat wil zeggen ter geleiding voor

Nadere informatie

Toetsmatrijs. Opgesteld door: CCV. Examenonderdeel. Inboedelverhuizer Theorie. Inboedelverhuizer

Toetsmatrijs. Opgesteld door: CCV. Examenonderdeel. Inboedelverhuizer Theorie. Inboedelverhuizer Opgesteld door: CCV Examenonderdeel Code: Naam: Toetsvorm: Inboedelverhuizer Theorie n.v.t. Inboedelverhuizer schriftelijk 1. Beroepshouding en communicatie 1.1 De kandidaat kan een goede beroepshouding

Nadere informatie

1. Geldigheid Dit examenprogramma is geldig van 1 augustus 2014 tot en met 31 juli 2015.

1. Geldigheid Dit examenprogramma is geldig van 1 augustus 2014 tot en met 31 juli 2015. 1. Geldigheid Dit examenprogramma is geldig van 1 augustus 2014 tot en met 31 juli 2015. 2. Exameneisen De exameneisen voor het certificaat Event Security Officer zijn opgenomen in een apart document,

Nadere informatie

Optreden op plaats delict

Optreden op plaats delict INLEIDING Plaats van de leertaak in de context van het beroep De opleiding Medewerker Toezicht en Veiligheid niveau 2 is opgebouwd rond drie kerntaken, te weten: 1. Ziet toe op orde en veiligheid in het

Nadere informatie