Van de Ven Accountants Adviseurs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Van de Ven Accountants Adviseurs"

Transcriptie

1

2 Van de Ven Accountants Adviseurs Middelgroot accountantskantoor (gevestigd op het bedrijventerrein De Kampen te Sint-Oedenrode) 35 medewerkers MKB en vrije beroepen Agrarische klanten Particulieren en stichtingen Aangesloten bij de SRA Horizontaal toezicht (convenant met de Belastingdienst) Vergunning AFM voor WTA-controle 2

3 Diensten Administratieve dienstverlening Accountancy Bedrijfseconomisch advies Fiscaal-juridisch Overeenkomsten (o.a.: V.o.f., geldleningen, huur) Loonadministratie Arbeidscontracten Ziekmeldingen 3

4 Mestverwerking - Algemene uitleg wet- en regelgeving - Verwerkingsplicht, uitzonderingen en vrijstellingen - Invulling verwerkingsplicht - Mogelijke keuzes per sector - Praktische invulling - Praktische zaken - Private overeenkomsten 4

5 Wat is verwerken Verwerken Exporteren Verbranden Minder dan 10% organische stof Geen verwerken Vergisten/bewerken Veel mestverwerkingstechnieken (o.a. omgekeerde osmose) Productie mineralenconcentraat Afzet buiten de landbouw, o.a. Particulieren Mestkorrels tuincentra/hovenier 5

6 Mestverwerkingsplicht Bedrijven moeten deel mestoverschot verplicht verwerken Naast gebruiksnormenstelsel Het gaat om de fosfaatproductie Nieuwe term: bedrijfsoverschot 6

7 Bedrijfsoverschot Bedrijfsoverschot = fosfaatproductie -/- fosfaatplaatsingsruimte Exclusief voorraden Productie Stalbalans; forfait; BEX Plaatsingsruimte Landbouwgrond: fosfaatgebruiksnormen Natuurterrein: Hoeveelheid fosfaat die uitgereden mag worden Verschil met gebruiksnormenberekening Beweiding = lagere productie 7

8 Verwerkingspercentages Regio zuid 30% 50% Regio oost 15% 30% Regio overig 5% 10% 8

9 Voorbeeld Bedrijfsgegevens 40 ha grasland en 10 ha bouwland (regio zuid) Fosfaatgebruiksruimte kg fosfaat Mestproductie: kg fosfaat Beginvoorraad mest kg fosfaat Eindvoorraad mest kg fosfaat 9

10 Uitwerking Mestverwerking Mestproductie Mestplaatsingsruimte Bedrijfsoverschot Verwerking % 30% 50% Mestverwerkingsplicht (kg fosfaat)

11 Uitwerking Mestafvoer 2014 Beginvoorraad Mestproductie Eindvoorraad Te plaatsen mest Plaatsingsruimte

12 Contracten Rechtstreekse afvoer naar verwerker Vervoersbewijs = mestverwerkingsovereenkomst Afvoer via tussenpersoon (opslag, bewerken) Driepartijenovereenkomst = mestverwerkingsovereenkomst Voor einde kalenderjaar opstellen Schriftelijke overeenkomst met hoeveelheid fosfaat Alle partijen digitaal bij DR indienen Keten met meer dan drie partijen Waarschijnlijk specifieke vrijstelling Moet nog ingevuld worden door wetgever 12

13 Intermediair Intermediair speelt nu wel formele rol Brengt partijen bij elkaar Transporteert de mest Sluit de mestverwerkingsovereenkomsten af Vervoersbewijzen Kan een partij zijn bij driepartijenovereenkomsten 13

14 Ondergrens en vrijstellingen Vrijstellingen Biologische bedrijven Verwerkingsplicht beneden 100 kg fosfaat Amendementen Afzet volledig bedrijfsoverschot in de regio Maximaal 20 km Bedrijfsoverschot maximaal 25% Vooraf overeenkomsten afsluiten (RMO) Direct aanwenden (niet in opslag) 90% van dieren op stro 14

15 Overdracht verwerkingsplicht Overdracht mestverwerkingsplicht mogelijk Extra verwerkingsplicht overnemer Schot tussen pluimvee en overige sectoren Niet binnen 1 bedrijf Voorwaarden verwerkingsovereenkomsten (VVO) nog niet bekend Voor wie interessant? Lastig te verwerken mestsoorten (rundveemest) Grote/korte afstand verwerker Lage mestafzetkosten Kleine verwerkingsplicht Kosten VVO Vergoeding overnemer, bemiddelingskosten 15

16 Advies/contact Mest verwerken Mestverwerker Intermediair Overdracht verwerkingsplicht Collega veehouder Intermediair Bemiddelaar Pool Mestafzet in de regio Collega landbouwer 16

17 Uitruilen via exporteur Pluimveemest Rechtstreekse export 1000 kg w.v. 500 kg met code 61 Buitenlandse afnemer 1000 kg Exporteur (heeft opslag) Varkenshouder In opslag exporteur 500 kg met code 61 Akkerbouwer 500 kg varkensmest 17

18 Conclusies en adviezen Iedere veehouder Bepalen of vrijstelling van toepassing is Berekening maken verwerkingsplicht Iedere regio moet gaan verwerken Achteraf aantonen middels vervoersbewijzen Maak tijdig afspraken! Export vooralsnog belangrijkste Bedrijfsoverschot exclusief voorraadmutaties Bespreek of overdracht interessant is Natuurterrein: maak heldere afspraken Veehouder en verwerker aparte onderneming Kans dat vergoeding mestaanvoer akkerbouwer lager wordt 18

19 Boetes 11 per kg te weinig verwerkte fosfaat Geldt voor: Veehouder Intermediair Verwerker 19

20 Dierrechten Brief Dijksma aan Tweede Kamer 13 december 2013 Varkens- en pluimveerechten tot tenminste 2018 Melkvee + jongvee Geen melkveerechten Bij uitbreiding t.o.v. 2013: grond of 100% verwerken Overige diersoorten niet genoemd Moet nog behandeld worden in Tweede Kamer 20

21 GLB-Beleid Vergroening Van toeslagrechten naar betalingsrechten Waarde betalingsrechten Aankoop- verkoop toeslagrechten Huur en verhuur grond

22 Vergroening Vergroeningspremie 1/3 van bedrijfstoeslag Basisverordening definitief Nederlandse keuzes in brief aan 2e kamer (december 2013) Uitvoeringsverordeningen Concepttekst onlangs definitief (11 maart 2014) Vervolg Aanvullende Nederlandse keuzes (brief in mei) Doorgeven nationale keuzes (uiterlijk 1 augustus 2014) Najaar: nationale regelgeving bekend Met name invulling EFA nog niet definitief 22

23 Vergroeningseisen Aan vergroeningseisen voldoen voor uitbetaling Basispremie Vergroeningspremie Status vergroeningseisen Vastgelegd in basisverordening, dus definitief Vergroeningseis en premie Vergroeningseis op alle landbouwgrond in gebruik Vergroeningspremie op basis van aantal rechten Dus: mogelijk over meer ha vergroeningseisen dan er vergroeningspremie wordt uitbetaald (na 2015) 23

24 Definities Bouwland+: Alle landbouwgrond excl. blijvend grasland en blijvende teelten Bouwland-: Bouwland zonder tijdelijk grasland en blijvende teelten Blijvend grasland: vijf jaar of langer grasland Blijvende teelten: Gewassen met een teeltduur van vijf jaar of langer, die een regelmatige oogst opleveren, houtachtige kwekerijproducten en hakhout met een korte omlooptijd Bijvoorbeeld fruit, boomkwekerijen Tijdelijk grasland: korter dan 5 jaar, dus bouwland 24

25 Gewasdiversificatie Max. 10 ha. bouwland: geen eisen Meer dan 10 ha. en max. 30 ha. bouwland Minimaal 2 gewassen Grootste gewas maximaal 75% van opp. bouwland Meer dan 30 ha. bouwland Minimaal 3 gewassen Grootste gewas maximaal 75% van opp. bouwland Twee grootste gewassen maximaal 95% van opp. bouwland Tijdelijk grasland mag meer dan 75% van opp. bouwland zijn, dan tweede gewas max. 75% van rest opp. 25

26 EFA-eis 5% van bouwland als EFA gebruiken Vanaf 2017 mogelijk 7% Maximaal 15 ha. bouwland Geen eisen 26

27 Vrijstelling gewasseneis en EFA-eis Bedrijven kunnen vrijgesteld zijn voor vergroeningseis Er kan sprake zijn van: Volledige vrijstelling Vrijstelling van 1 van de eisen Doornemen van vrijstelling op praktische manier Vanuit een bedrijfssituatie Met behulp van stroomschema s bepalen of vrijstelling van toepassing is: Stroomschema gewasdiversificatie Stroomschema EFA-eis 27

28 Invulling EFA Keuze lidstaat over EFA-maatregelen Concept uitvoeringsverordening Minimale/maximale breedte Oppervlakte-eis Bepaling EFA-oppervlakte Element telt mee: dan standaard afmeting Ongeacht werkelijke breedte of oppervlakte Wegingsfactoren per EFA element Standaardafmeting x wegingsfactor 28

29 Verordening EFA invulling Braak Terrassen Landschapselementen Bufferstroken Boslandbouw en bebossing Subs. grond langs bosranden Hakhout met korte looptijd Vanggewas Stikstofbindende gewassen Nationale keuze (decemberbrief) X X Zoals houtwallen, heggen, poelen op of aangrenzend aan bouwland Bufferstroken, akkerranden en natuurvriendelijke oevers met daaraangrenzende sloten X X X X In combinatie met akkerranden, bufferzones, vogelakkers enz. 29

30 Voorbeeld EFA-oppervlakte Voorbeeld houtwal van 50 meter lengte Stel nationale eis: maximaal 10 meter breed Stel houtwal is 4 meter breed (oppervlakte 200 m2) Voldoet aan max. eis telt dus mee Standaard afmeting Per strekkende meter telt 5 meter als EFA 5m2 per strekkende meter (250m2) Ongeacht werkelijke breedte (4 meter) Wegingsfactor houtwal: factor 1,5 Totaal oppervlakte houtwal: 1 meter houtwal = 7,5 m2 (5 x 1,5) 50 meter houtwal = 50 x 7,5 = 375 m2 EFA 30

31 EFA invulling concept (per strekkende meter) Houtwallen/hagen (max 10m breed) Standaard per meter Wegings- factor 5 1,5 7,5 Solitaire bomen (kroon min 4m) 20 1,5 30 Bomen in lijn (kroon min 4m) 5 1,5 7,5 Akkerrand en bufferstrook (1-20m breed) 6 1,5 9 Sloot (max. 6 mtr. Breed) Poel (incl. oever) max. 0,1 ha. Opp. 1,5 Bomengroep (max. 0,3 ha.) Opp. 1,5 Stikstofbindende gewassen Opp. 0,3 EFA opp. (M2 / M) 31

32 Invulling EFA Duurzaamheidscertificaten Door onafhankelijke instantie geborgd Genoemd voorbeeld: Veldleeuwerik Collectieve invulling EFA Gezamenlijke invulling van max. 50% van EFA areaal Max. 10 bedrijven in regio, aansluitend areaal Collectieve afspraken over financiële risico s 32

33 Blijvend grasland Perceelseis voor blijvend grasland in Natura 2000 gebieden Ploeg- en omzettingsverbod, dus ook bij herinzaai! Doorzaaien mag wel Nationale eis voor de rest van Nederland Referentie 2012 (én extra blijvend grasland in 2015) Nationaal > 5% daling: herzaaiplicht Concept uitvoeringsverordening Mogelijkheid tot verrekening van nieuw blijvend grasland in 2015 met omgezet blijvend grasland Maar referentie nooit kleiner dan 2012! 33

34 Korting bij geen vergroening (1) Maximale korting bij niet voldoen vergroening : max. vergroeningspremie: 32% bedrijfstoeslag 2017: 20% extra korting: 38% bedrijfstoeslag 2018 en verder: 25 % extra korting: 40% bedrijfstoeslag Vanaf 2019 korting max. circa 156 / betalingsrecht Tot op heden geen recidive Mogelijk aanvullende maatregelen in uitvoeringsverordening 34

35 Korting bij geen vergroening (2) Relatief snel maximale korting Bijvoorbeeld akkerbouwer Voldoet wel aan drie gewassen-eis EFA: 3,5% ingevuld i.p.v. 5% Toch maximale korting 35

36 Wel of niet voldoen Stel: geen EFA, geen vergroeningspremie 50 ha. waarvan 20 ha. bouwland, basispremie Vergroeningspremie 48% van = EFA eis 20 x 5% = 1 ha. EFA per ha.:

37 Conclusies en advies Kijk of een vrijstelling mogelijk is Beperkte aanpassing in teeltplan mag iets kosten Geen vrijstelling mogelijk Bedrijfsvoering aanpassen Voldaan aan vergroeningseisen is verplicht gedeeltelijk voldoen heeft geen zin Voorkom extra blijvend grasland in 2015 Alternatieven: nog niet of beperkt Tellen alleen eigen sloten mee? Berekening EFA oppervlakte Standaardoppervlakte x wegingsfactor 37

38 Wie krijgt betalingsrechten Een van onderstaande eisen: In 2013 bedrijfstoeslag aangevraagd of In 2013 één van de volgende gewassen geteeld: Poot- of consumptieaardappelen Groente of fruit Sierteeltgewassen (incl. bollen en boomkwekerij) Wijnbouw of Het bedrijf heeft nog nooit directe betalingen ontvangen Wel in 2013 een bedrijf 38

39 Voorwaarden KvK inschrijving vanaf 2015 verplicht Minimale bedrijfsomvang Ondergrens verplichte landbouwtelling SO (ca. 3 ha. grasland) Recht op toegang Aanvraagrecht Geen uitgesloten bedrijven Vliegvelden, waterleidingbedrijven, spoorwegen, onroerend goed exploitanten, bedrijven met sport- en recreatieterrein Wel toegang mits landbouw hoofdactiviteit is en dat de inkomsten vanuit het landbouwbedrijf behoorlijk zijn (1/3?) 39

40 Conclusie en advies Bijna iedereen ontvangt betalingsrechten Zorg voor juiste KvK-inschrijving Er zijn ook uitvallers Overweeg TSR uiterlijk 31 maart 2014 te verkopen In 2015 landbouwgrond in gebruik hebben Serieuze oppervlakte Vermijden discussies over oppervlakte Bedrijfsoverdracht tussen 15 mei 2013 en 15 mei 2015 Clausule opnemen over aanvraagrecht Nationale reserve onzeker 40

41 Vanaf 2014 minder toeslagrechten Overgangsjaar Dezelfde toeslagrechten als in 2013 met lager budget Geen modulatie meer Laatste jaar benutting huidige toeslagrechten Korting huidige toeslagrechten ca. 12% Zonder modulatie ondergrens van

42 Effect 12% korting in 2014 Bedrijf 1 Bedrijf 2 Waarde TSR in Uitbetaling 2013 (10% modulatie*) Uitbetaling 2014 (-12%) Korting 2014 t.o.v Korting in % t.o.v % 3,6% 42

43 Daling basispremie 2015: invoering betalingsrechten Budget t.o.v ca. 35% lager (basispremie) Overgangsperiode Geleidelijke herverdeling Relativering 35% korting Overgrote deel = budget vergroeningspremie 43

44 Aantal rechten Betalingsrecht per ha subsidiabele grond Oppervlakte GO 2015 Alle landbouwgrond (definitie landbouwgrond blijft gelijk) Wel weer discussie over natuurgronden Zonder beweiding vrijwel zeker niet subsidiabel Discussie: natuurterrein met beperkte beweiding Nu met GVE-eis Kans bestaat dat deze gronden niet meetellen 44

45 Basispremie Geleidelijke overgang naar uiteindelijke flat rate Vanaf 2019 een vast bedrag per betalingsrecht 270 basispremie 125 vergroeningspremie 45

46 Overgangsregeling Voorbeeld Melkveehouder 2014: 40 toeslagrechten à > uitbetaling : 50 ha. Bedrijfstoeslag 2019: Basispremie: 50 x 270 = Vergroeningspremie: 50 x 125 = Halvering van bedrijfstoeslag 46

47 6-stappenplan voor berekening basispremie Door niet gelijkmatige daling budget: complexe berekening Uitkomst 6-stappenplan geeft eenvoudige benadering, uitkomst uiteindelijk nagenoeg gelijk Basispremie te berekenen in 6 stappen Nodig: Areaal in 2015 Aantal betalingsrechten Waarde toeslag op 15 mei

48 Stappenplan (1) Uitgangspunten voorbeeldbedrijf Stap 1: Waarde toeslagrechten op 15 mei 2014 (waarde 2013) 40 x = Stap 2: Korting 12% (budgetverlaging in 2014) min 12% = Stap 3: Korting 35% (budgetverlaging in 2015) min 35% =

49 Stappenplan (2) Stap 4: Bepalen basispremie in x 270 = Stap 5: Bedrag van stap 3 minus basispremie 2019 (stap 4) / = Stap 6: Bedrag stap 5 delen door 5 jaar Jaarlijkse verandering 2015 t/m / 5 =

50 Uitwerking melkveehouderij Uitgangsbedrag (stap 3) Daling t.o.v. vorig jaar Totaal basispremie Per betalingsrecht (50) Totaal basispremie Totaal vergroeningspremie Totaal bedrijfstoeslag

51 Voorbeeld vleeskalverenhouder 2014: 10 toeslagrechten à : 10 ha. Uitwerking 1: : x 12% = : % = : 10 x 270 = : = : / 5 =

52 Uitwerking vleeskalverhouderij Uitgangsbedrag (stap 3) Daling t.o.v. vorig jaar Totaal basispremie Per betalingsrecht (50) Totaal basispremie Totaal vergroeningspremie Totaal bedrijfstoeslag

53 Toeslag jonge landbouwers Extra bovenop basispremie Maximaal 5 jaar bedrijfshoofd Leeftijd < 40 jaar bij eerste aanvraag Hoogte afhankelijk van nationale keuze 25% gemiddelde waarde basispremie aanvrager of Nederland Keuze: per BTR Een vast bedrag aanvrager Maximaal 5 jaar 53

54 Korting grote ontvangers Verplichte korting ontvangers > minimaal 5% Nationale keuze Loonkosten in mindering brengen? Lagere korting bij meer bedrijfshoofden Lijkt mogelijk 54

55 Aankoop/verkoop toeslagrechten Toeslagrechten in 2014 leveren iedereen evenveel voordeel op Meer basispremie in 2015 t/m 2018 Noodzaak verkoop rechten alleen voor bedrijven die in 2015 niet aan voorwaarden voldoen Overweging aankoop rechten bij vrije grond in 2014 Opbrengst 2014 t/m 2018: ca. 2,55 maal de waarde Afhankelijk van definitieve budgetkeuze Wel contant maken (rentenadeel) 55

56 Voorbeeld melkveehouder (40 toeslagrechten à 800; 50 ha. grond Stel voorbeeld melkveehouder koopt in 2014 nog 10 toeslagrechten bij van elk 800 In 2014 ontvangt hij /- 12% = meer In 2015 tot en met 2018 ontvangt hij meer Totale opbrengst => factor 2,55 Vraagprijzen variëren van 1,5 tot 2,3 (bron: 56

57 Conclusies en advies In stappen naar gelijke betaling per betalingsrecht in 2019 Ondergrens uitbetaling 500 Bedrijfsoverdracht vóór 15 mei 2015: maak afspraken over referentie Toeslagrecht in 2014 levert evenveel voordeel op Ca. 2,55 maal de waarde TSR wel benutten! Aankoop rechten kan lonen Vergroeningspremie kan belangrijk onderdeel uitbetaling zijn 57

58 Huur en verhuur grond (beide premiegerechtigd) Wat als je niets regelt? Op basis van grond in gebruik 2015 Vastleggen van betalingsrechten Ook op gehuurde grond (toeslagrecht voor gebruiker) Referentie 2014 toebedelen (overgangsrechten) Op toegekende betalingsrecht Einde huur: overdracht betalingsrecht? (vrijwillig) Basispremie (inclusief overgangsdeel van huurder) 58

59 Wat moet je regelen Vanuit verhuurder Aanvragen betalingsrecht door huurder Verrekenen van de basis- en vergroeningspremie tijdens verhuur Overdracht recht bij einde huur Vanuit huurder Verrekenen van overgangsdeel na overdracht recht einde huur Betere oplossing Private overeenkomst verhuur 59

60 Private overeenkomst verhuur Registratie van verhuurd recht in 2015 Referentie voor huurder als verhuurder wordt verdeeld alsof er geen verhuur van grond heeft plaatsgevonden Huurder ontvangt premie over gehuurd recht (inclusief overgangsdeel verhuurder) Voordelen verhuurder Eigen betalingsrecht op verhuurde grond (verhuurde status) Voordelen huurder Betalingsrechten op eigen grond Geen overdracht overgangsdeel bij einde huur 60

61 Postbus AB Sint-Oedenrode Jan Tinbergenstraat 4 Telefoon: Fax: Internet: Beconnr.:

Mestbeleid. Verplichte mestverwerking

Mestbeleid. Verplichte mestverwerking Mestbeleid Verplichte mestverwerking Eind december 2013 zijn de details van de verplichte mestverwerking bekend geworden. Dit betekent onder andere dat de verwerkingspercentages en de definitie van verwerken

Nadere informatie

Effectrapportage hervorming GLB vanaf 2015

Effectrapportage hervorming GLB vanaf 2015 Effectrapportage hervorming GLB vanaf 2015 A.K. Kerbouwer 1e Kruisweg 1a 3262 LK Oud-Beijerland 29 oktober 2014 Versie: 2014.13 Versie: 2014.13 pag 1 van 12 INHOUDSOPGAVE pag. Inhoudsopgave 2 A. Algemene

Nadere informatie

Nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Wat betekent GLB voor U? Gemeenschappelijk Landbouwbeleid! Nieuwe betalingsrechten! Huur verhuur in 2014 en 2015 Historisch wordt regionaal Directe betalingen per

Nadere informatie

Introductie Optimus advies door middel van Melkveewet en GLB 2015

Introductie Optimus advies door middel van Melkveewet en GLB 2015 Introductie Optimus advies door middel van Melkveewet en GLB 2015 Bijeenkomst 26 januari P.G. Kusters land- en tuinbouwbenodigdheden B.V, Dreumel Optimus advies Gestart in 2014 als samenwerkingsverband

Nadere informatie

Effecten van het nieuwe GLB. Vlas en Hennep.NL. Erik Beumer Beumer Agro Service

Effecten van het nieuwe GLB. Vlas en Hennep.NL. Erik Beumer Beumer Agro Service Effecten van het nieuwe GLB Vlas en Hennep.NL Erik Beumer Beumer Agro Service 30 oktober 2014 1 Programma Introductie; Van bedrijfstoeslag naar betalingsrechten; Huren van land en betalingsrechten; Vergroening;

Nadere informatie

Hoofdlijnen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2014-2020

Hoofdlijnen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2014-2020 Hoofdlijnen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2014-2020 Even voorstellen Aanpak, vragen etc. Een nieuwe naam: RVO.nl Waar staan we nu? Brief staatssecretaris Omvorming + nieuwe opzet directe betalingen

Nadere informatie

14-1-2014. Welkom. Voorlichting Verplichte mestverwerking. Hans Verkerk secretaris meststoffendistributie

14-1-2014. Welkom. Voorlichting Verplichte mestverwerking. Hans Verkerk secretaris meststoffendistributie Welkom Voorlichting Verplichte mestverwerking Hans Verkerk secretaris meststoffendistributie 1 Inhoud Bibob toetsing op registratie intermediair Verwerkingsplicht: basis uitzonderingen overeenkomsten praktijksituaties

Nadere informatie

Nieuwe GLB in relatie tot de Toeslagrechten. Jan Moggré ZLTO advies

Nieuwe GLB in relatie tot de Toeslagrechten. Jan Moggré ZLTO advies Nieuwe GLB in relatie tot de Toeslagrechten Jan Moggré ZLTO advies Ontwikkeling GLB 1960 1980 Markt- en prijsbeleid 1980-1990 2000; Produktiebeperking, afbouw markt- en prijsbeleid, gekoppelde inkomenssteun

Nadere informatie

Mestbeleid. Stelsel van verplichte mestverwerking. 13 januari 2014. Joke Noordsij. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Mestbeleid. Stelsel van verplichte mestverwerking. 13 januari 2014. Joke Noordsij. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Mestbeleid Stelsel van verplichte mestverwerking 13 januari 2014 Joke Noordsij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 1 Inhoud Wat hebben we nu aan mestbeleid Wat gaat er veranderen Stelsel verplichte

Nadere informatie

Mestsituatie en de verwerkingsplicht Gelderse Vallei en Utrechts zandgebied

Mestsituatie en de verwerkingsplicht Gelderse Vallei en Utrechts zandgebied Mestsituatie en de verwerkingsplicht Gelderse Vallei en Utrechts zandgebied Jaap Uenk DOFCO Beheer BV, Ruurlo, 27 februari 2014, Barneveld j.uenk@dofco.nl INHOUD Introductie Mest- en mineralensituatie

Nadere informatie

Beste ondernemer, Editie februari 2015. PAS: een oplossing?

Beste ondernemer, Editie februari 2015. PAS: een oplossing? Editie februari 2015 Beste ondernemer, In deze nieuwsbrief informeren wij u over de stand van zaken in de PAS, welke tot 20 februari 2015 ter inzage ligt. Hoewel de invoering van de PAS enkele malen is

Nadere informatie

Overzicht ingediende vragen over het nieuwe GLB - De gecombineerde opgave in 2013 te laat is ingediend. Heeft dit gevolgen voor het aantonen dat men

Overzicht ingediende vragen over het nieuwe GLB - De gecombineerde opgave in 2013 te laat is ingediend. Heeft dit gevolgen voor het aantonen dat men GLB update 10 maart 2014 Het nieuwe GLB (Gemeenschappelijk Landbouw Beleid) is op 1 januari 2014 van start gegaan. Maar dat wil niet zeggen dat alles al duidelijk is. Er zitten nog verrassingen in de pijplijn.

Nadere informatie

Slimme mestverwerking voor rundveehouderij. Al dan niet met mestlevering

Slimme mestverwerking voor rundveehouderij. Al dan niet met mestlevering Slimme mestverwerking voor rundveehouderij Al dan niet met mestlevering Even Mestac voorstellen Mestac, een mestproducenten coöperatie Mestafzet in boerenhanden Structureren van mestmarkt (300.000 ton)

Nadere informatie

April 2015. (Update) Natuurbeschermingswet Nog steeds zijn we niet uitgepraat over de Natuurbeschermingswet,

April 2015. (Update) Natuurbeschermingswet Nog steeds zijn we niet uitgepraat over de Natuurbeschermingswet, In 2015 zullen een aantal belangrijke wetswijzigingen voor de veehouderij worden doorgevoerd, maar hoe pakt dit uit? Gaan we nu allemaal de kringloopwijzer gebruiken? 2015 is ook het jaar waarin het melkquotum

Nadere informatie

SPECIAL EDITION. Agro-nieuwsbrief april 2015

SPECIAL EDITION. Agro-nieuwsbrief april 2015 SPECIAL EDITION Agro-nieuwsbrief april 2015 U wilt dat uw bedrijf optimaal resultaat oplevert. Kennis van de markt is daarbij onontbeerlijk, zeker in combinatie met de steeds complexere (financiële) situatie

Nadere informatie

Infosessies nieuw GLB: Vergroening

Infosessies nieuw GLB: Vergroening Infosessies nieuw GLB: Vergroening 9 september 2014 Deze presentaties zijn door het Vlaams Gewest met de meeste zorg en nauwkeurigheid opgesteld op basis van de meest actuele beschikbare informatie. Er

Nadere informatie

AMvB Grondgebonden groei melkveehouderij. 21 April 2015 Harry Kager LTO Nederland

AMvB Grondgebonden groei melkveehouderij. 21 April 2015 Harry Kager LTO Nederland AMvB Grondgebonden groei melkveehouderij 21 April 2015 Harry Kager LTO Nederland Terminologie Onderwerpen Achtergronden mestverwerkingsplicht Achtergronden Melkveewet AMvB Grondgebonden groei melkveehouderij

Nadere informatie

Bijeenkomst Studieclub Geitenhouderij & LTO vakgroep Melkgeitenhouderij. Januari 2014

Bijeenkomst Studieclub Geitenhouderij & LTO vakgroep Melkgeitenhouderij. Januari 2014 Bijeenkomst Studieclub Geitenhouderij & LTO vakgroep Melkgeitenhouderij Januari 2014 Opening Actualiteiten GLB Diergezondheid Q koorts claim Productschap Zuivel Melkprijsvergelijking BZV Bokkenproject

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Liquiditeitsbeheer: onmisbaar in deze tijd. Ruimte mestaanvoer akkerbouwer. Van der Woude Adviesbureau. ALGEMEEN vervolg ALGEMEEN

Nieuwsbrief. Liquiditeitsbeheer: onmisbaar in deze tijd. Ruimte mestaanvoer akkerbouwer. Van der Woude Adviesbureau. ALGEMEEN vervolg ALGEMEEN Pagina 2 ALGEMEEN vervolg Augustus 2015 Jaargang 16, nummer 4 ALGEMEEN Liquiditeitsbeheer: onmisbaar in deze tijd De prijzen van uw producten fluctueren de laatste jaren sterk. Of u nu melkveehouder, varkenshouder

Nadere informatie

Mest, mestverwerking en wetgeving

Mest, mestverwerking en wetgeving Mest, mestverwerking en wetgeving Harm Smit Beleidsmedewerker Economische Zaken, DG AGRO Inhoud Feiten en cijfers. Huidig instrumentarium. Visie op mestverwerking en hoogwaardige meststoffen Toekomstig

Nadere informatie

Agro-nieuwsbrief augustus 2014

Agro-nieuwsbrief augustus 2014 Agro-nieuwsbrief augustus 2014 U wilt dat uw bedrijf optimaal resultaat oplevert. Kennis van de markt is daarbij onontbeerlijk, zeker in combinatie met de steeds complexere (financiële) situatie waar u

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Overdracht grond, ook overdracht recht. Van der Woude Adviesbureau WET EN REGELGEVING ALGEMEEN

Nieuwsbrief. Overdracht grond, ook overdracht recht. Van der Woude Adviesbureau WET EN REGELGEVING ALGEMEEN Pagina 2 WET EN REGELGEVING Februari 2016 Jaargang 17, nummer 1 ALGEMEEN Het nieuwe jaar 2016 heeft inmiddels alweer 1 maand achter zich gelaten. Afgelopen maand zult u allen druk bezig geweest zijn met

Nadere informatie

Mest, mestverwerking en mestwetgeving

Mest, mestverwerking en mestwetgeving Mest, mestverwerking en mestwetgeving Frits Vink Ketenmanager grondgebonden veehouderij Ministerie van Economische Zaken Inhoud Feiten en cijfers (3 sheets) Huidig mestbeleid (2 sheets) Mestbeleid: koers

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Grond voorwaarde bij groei melkveestapel. Prijsontwikkelingen blijven onzeker. Van der Woude Adviesbureau WET EN REGELGEVING ALGEMEEN

Nieuwsbrief. Grond voorwaarde bij groei melkveestapel. Prijsontwikkelingen blijven onzeker. Van der Woude Adviesbureau WET EN REGELGEVING ALGEMEEN Pagina 2 WET EN REGELGEVING Juni 2015 Jaargang 16, nummer 3 ALGEMEEN Prijsontwikkelingen blijven onzeker Alweer verlaagd Friesland Campina de melkprijs met 1,50 per 100 kg melk, waarbij de melkprijs in

Nadere informatie

Agro-nieuwsbrief december 2015

Agro-nieuwsbrief december 2015 Agro-nieuwsbrief december 2015 U wilt dat uw bedrijf optimaal resultaat oplevert. Kennis van de markt is daarbij onontbeerlijk, zeker in combinatie met de steeds complexere (financiële) situatie waar u

Nadere informatie

Rekenmodel grondgebondenheid behorende bij de AMvB Verantwoorde groei melkveehouderij

Rekenmodel grondgebondenheid behorende bij de AMvB Verantwoorde groei melkveehouderij Rekenmodel grondgebondenheid behorende bij de AMvB Verantwoorde groei melkveehouderij 1. Inleiding Met de Wet verantwoorde groei melkveehouderij (in werking getreden op 1 januari 2015) is het begrip melkveefosfaatoverschot

Nadere informatie

Invulling verplichte mestverwerking

Invulling verplichte mestverwerking Invulling verplichte mestverwerking Ondernemersdag intensief Ben Rooyackers (Mestac), Jos van Gastel (ZLTO) Wat gaan we doen? Korte inleiding Behoefte aanvullende export fosfaat Inventarisatie Mestverwerkingscapaciteit

Nadere informatie

Paarden 6 mnd., 250 450 kg 11 11,6 127,6 36,6 402,6 17,5 192,5 Paarden 6 mnd., > 450 kg 4 15,0 60,0 47,6 190,4 22,0 88,0 Totaal 204 645 303

Paarden 6 mnd., 250 450 kg 11 11,6 127,6 36,6 402,6 17,5 192,5 Paarden 6 mnd., > 450 kg 4 15,0 60,0 47,6 190,4 22,0 88,0 Totaal 204 645 303 Paardenhouderij in het nieuwe mestbeleid Oosterwolde, 13 januari 2006 Vanaf 1 januari 2006 vallen paarden en pony s onder de Meststoffenwet. Dit levert veel (nieuwe) problemen op. In dit bericht worden

Nadere informatie

Kosten/baten-analyse MC-installaties en gebruikerservaringen MC

Kosten/baten-analyse MC-installaties en gebruikerservaringen MC Kosten/baten-analyse MC-installaties en gebruikerservaringen MC LEI Wageningen UR: Co Daatselaar Aanleiding en doelstellingen onderzoek Veel mest elders af te zetten tegen hoge kosten, druk verlichten

Nadere informatie

Handleiding Gecombineerde opgave

Handleiding Gecombineerde opgave Handleiding Gecombineerde opgave Grondgebonden regelingen Deze handleiding kan u helpen bij het opgeven van uw percelen voor grondgebonden regelingen. Zo laten we met schermafbeeldingen zien hoe u uitbetaling

Nadere informatie

Biedt de nieuwe GLB kansen voor voedergewassen? L.Tjoonk Kennisontwikkelaar ruwvoerteelt

Biedt de nieuwe GLB kansen voor voedergewassen? L.Tjoonk Kennisontwikkelaar ruwvoerteelt Biedt de nieuwe GLB kansen voor voedergewassen? L.Tjoonk Kennisontwikkelaar ruwvoerteelt Hervorming Gemeenschappelijk Europees Landbouwbeleid Toeslagrechten 2014 Betalingsrechten 2015 Nationale invulling

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Agrarische schouw 2015. Kringloopwijzer in 2016 verplicht voor alle melkveebedrijven. Van der Woude Adviesbureau.

Nieuwsbrief. Agrarische schouw 2015. Kringloopwijzer in 2016 verplicht voor alle melkveebedrijven. Van der Woude Adviesbureau. Pagina 2 ALGEMEEN vervolg Oktober 2015 Jaargang 16, nummer 5 Dashboard Agroboekhouden ALGEMEEN Agrarische schouw 2015 Ook wij hebben de 4 e donderdag van september met Van der Woude Adviesbureau op de

Nadere informatie

Oplossing mestafzet voor de veehouderij in De Liemers

Oplossing mestafzet voor de veehouderij in De Liemers Oplossing mestafzet voor de veehouderij in De Liemers Presentatie Ing. Jaap Uenk MAB LTO Noord afdeling De Liemers, 3 november 2010 Inhoud presentatie Ontwikkeling mestsituatie in Nederland Ontwikkeling

Nadere informatie

2014 en 2015 bepalend voor 2016

2014 en 2015 bepalend voor 2016 Editie oktober 2015 Beste ondernemer, Vooral in de melkveehouderij is er momenteel veel onrust over de gevolgen van de grondgebondenheid en de invoering van de fosfaatrechten. Naast de melkveehouderij

Nadere informatie

Agro-Nieuwsbrief. Ontwerpregeling PAS ter inzage. Betalingsrechten en verhuur grond. Uitgave: februari 2015. In deze nieuwsbrief: verhuurder.

Agro-Nieuwsbrief. Ontwerpregeling PAS ter inzage. Betalingsrechten en verhuur grond. Uitgave: februari 2015. In deze nieuwsbrief: verhuurder. Agro-Nieuwsbrief Uitgave: februari 2015 In deze nieuwsbrief: Bedrijfsvoering Verruiming gebruik eigen pootaardappelen 3 Fiscaal Generiek uitstel belastingbetaling 2 Afschrijving dier- en ammoniakrechten

Nadere informatie

COMBINATIES AGROMILIEUMAATREGELEN - BEHEEROVEREENKOMSTEN BIO-HECTARESTEUN - VERGROENING

COMBINATIES AGROMILIEUMAATREGELEN - BEHEEROVEREENKOMSTEN BIO-HECTARESTEUN - VERGROENING COMBINATIES AGROMILIEUMAATREGELEN - BEHEEROVEREENKOMSTEN BIO-HECTARESTEUN - VERGROENING 24 november Infosessie Bioforum Katleen Butaye Deze presentaties zijn door het Vlaams Gewest met de meeste zorg en

Nadere informatie

Mestmarkt en mestverwerking

Mestmarkt en mestverwerking Mestmarkt en mestverwerking Jaap Uenk DOFCO BV, Twello VAB, 22 september 2015 Inhoud Introductie Stand van zaken mestverwerking (Technieken, producten, markten en capaciteit) (8) Waarom is verwerking nog

Nadere informatie

GECOMBINEERDE OPGAVE 2015

GECOMBINEERDE OPGAVE 2015 Van 1 april tot en met 15 mei moet de Gecombineerde Opgave (GO) weer worden ingevuld. Dat vraagt een goede voorbereiding, deze checklist helpt u daarbij. De checklist bestaat uit twee onderdelen: een voorbereidingslijst

Nadere informatie

Agro-Nieuwsbrief Uitgave: februari 2015

Agro-Nieuwsbrief Uitgave: februari 2015 Agro-Nieuwsbrief Uitgave: februari 2015 In deze nieuwsbrief: Bedrijfsvoering Verruiming gebruik eigen pootaardappelen 3 Fiscaal Generiek uitstel belastingbetaling 2 Afschrijving dier- en ammoniakrechten

Nadere informatie

Nieuwsbrief VMB-ADVIES. Geachte lezer, In de nieuwsbrief. Betalingsrechten en verhuur grond AGRO. Februari 2015

Nieuwsbrief VMB-ADVIES. Geachte lezer, In de nieuwsbrief. Betalingsrechten en verhuur grond AGRO. Februari 2015 Nieuwsbrief AGRO Februari 2015 In de nieuwsbrief Geachte lezer, Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de actualiteiten en ontwikkelingen die mogelijk voor uw bedrijfsvoering van belang kunnen zijn.

Nadere informatie

Nieuw Gemeenschappelijk landbouwbeleid

Nieuw Gemeenschappelijk landbouwbeleid Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Nieuw Gemeenschappelijk landbouwbeleid Nieuwsbrief Augustus 2014 In dit nummer 1 Waarom een nieuw Gemeenschappelijk landbouwbeleid 2 Van toeslagrechten naar betalingsrechten

Nadere informatie

Meststoffenwet 2013 Van beleid naar praktijk

Meststoffenwet 2013 Van beleid naar praktijk Meststoffenwet 2013 Van beleid naar praktijk Mestverwerking centraal VP Minovia BV, 21 februari 2013 Venray Mr Frank R. Veeke Agenda Beleid en visie EZ: Bleker, Verdaas, Dijksma Wetsvoorstel juni 2012

Nadere informatie

Agro-Nieuwsbrief & Actualiteiten

Agro-Nieuwsbrief & Actualiteiten Agro-Nieuwsbrief & Actualiteiten Uitgave: Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Voortgang mestwetgeving... 1 Blijven de dierrechten?... 2 Geen reden voor verdere matiging mestboete... 3 Grond verhuren: denk

Nadere informatie

Infosessie historisch permanent grasland en ecologisch kwetsbaar blijvend grasland - Toelichting

Infosessie historisch permanent grasland en ecologisch kwetsbaar blijvend grasland - Toelichting Infosessie historisch permanent grasland en ecologisch kwetsbaar blijvend grasland - Toelichting 27 oktober 2015, Eeklo 30 oktober 2015, Diksmuide Hubert Hernalsteen Infosessie historisch permanent grasland

Nadere informatie

AgroActualiteiten. Derogatie alleen met 80% grasland. April 2014 Jaargang 15, nummer 2. Inhoud

AgroActualiteiten. Derogatie alleen met 80% grasland. April 2014 Jaargang 15, nummer 2. Inhoud AgroActualiteiten April 2014 Jaargang 15, nummer 2 Inhoud Derogatie alleen met 1 80% grasland Uw GO 2014: wees goed 2 voorbereid Denk aan uw 2 fosfaatbemonstering Subsidies in de GO 2014 3 Bedrijfsoverdracht

Nadere informatie

Programma 10 november 2015

Programma 10 november 2015 Programma 10 november 2015 Opening voorzitter Groene Uitweg Subsidie (Maike van der Maat) Presentatie 1 (PPP-Agro, Dick Jan Koster) Wat brengt grond op? Wat kan grond kosten? Korte pauze Presentatie 2

Nadere informatie

Agro-Nieuwsbrief. AGRO-Nieuwsbrief. Voorwoord. Uitgave: februari 2015

Agro-Nieuwsbrief. AGRO-Nieuwsbrief. Voorwoord. Uitgave: februari 2015 Agro-Nieuwsbrief Uitgave: februari 2015 Voorwoord De huidige vlees- melk en eierprijzen dwingt de ondernemer tot alertheid in hun financiële planning. Reserves, indien aanwezig, moeten aangesproken worden

Nadere informatie

Het nieuwe GLB en de positie van agrarisch natuurbeheer en ANV s

Het nieuwe GLB en de positie van agrarisch natuurbeheer en ANV s Het nieuwe GLB en de positie van agrarisch natuurbeheer en ANV s Paul Terwan Drachten, 14-12-2011 ALV BoerenNatuur Belangrijkste veranderingen EU-geldstroom naar NL neemt iets af, vooral in eerste pijler

Nadere informatie

Het nieuwe GLB Informatieavond Erosie Oudenaarde 20 januari 2015

Het nieuwe GLB Informatieavond Erosie Oudenaarde 20 januari 2015 Disclaimer Het nieuwe GLB Informatieavond Erosie Oudenaarde 20 januari 2015 Het Vlaams Gewest heeft deze presentaties met de meeste zorg en nauwkeurigheid opgesteld op basis van de beschikbare informatie.

Nadere informatie

Landelijke inventarisatie mestverwerkingscapaciteit

Landelijke inventarisatie mestverwerkingscapaciteit Landelijke inventarisatie mestverwerkingscapaciteit September 2014 Dit rapport is opgesteld door: Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Werkwijze inventarisatie... 4 3. Resultaten inventarisatie... 5 Algemene

Nadere informatie

Be- en verwerken van mest: een zegen voor water en milieu?

Be- en verwerken van mest: een zegen voor water en milieu? Kennisdag emissies, vergroening en verduurzaming in de landbouw Be- en verwerken van mest: een zegen voor water en milieu? Mark Heijmans 2 december 2014 Het speelveld: schaken op meerdere borden Opzet

Nadere informatie

VERGROENING ECOLOGISCH AANDACHTSGEBIED: PRAKTISCH OP E-LOKET / 5.12.2014

VERGROENING ECOLOGISCH AANDACHTSGEBIED: PRAKTISCH OP E-LOKET / 5.12.2014 VERGROENING ECOLOGISCH AANDACHTSGEBIED: PRAKTISCH OP E-LOKET / 5.12.2014 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Verwerken van (groene) biomassa en mest:

Verwerken van (groene) biomassa en mest: Verwerken van (groene) biomassa en mest: kan dat samen? Hans Verkerk secretaris meststoffendistributie CUMELA Nederland Sector: 3.000 ondernemers 30.000 medewerkers Jaaromzet 4 miljard Cumelabedrijven:

Nadere informatie

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2015 en verder

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2015 en verder Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2015 en verder 28 januari 2015 NB. Deze presentatie is gemaakt met stand van zaken rondom nieuw GLB december 2014. Het beleid moet nog definitief gemaakt worden waardoor

Nadere informatie

Landelijke inventarisatie mestverwerkingscapaciteit September 2015

Landelijke inventarisatie mestverwerkingscapaciteit September 2015 Landelijke inventarisatie mestverwerkingscapaciteit September 2015 Dit rapport is opgesteld door: Inhoudsopgave Blz. Samenvatting... 3 1. Inleiding... 5 2. Werkwijze... 6 3. Resultaten inventarisatie...

Nadere informatie

2015: Kans(en) en/of bedreiging voor de melkveehouder?!

2015: Kans(en) en/of bedreiging voor de melkveehouder?! 2015: Kans(en) en/of bedreiging voor de melkveehouder?! Vic Boeren (06 53407806) Eric Bouwman (06 26544114) november 2014 DLV Dier Groep BV Onafhankelijk, toonaangevend en landelijk werkend adviesbedrijf

Nadere informatie

Agri Nieuwsbrief. Betalingsrechten en verhuur grond. In deze nieuwsbrief APRIL 2015

Agri Nieuwsbrief. Betalingsrechten en verhuur grond. In deze nieuwsbrief APRIL 2015 HLB Van Daal & Partners is a member of HLB International. A world-wide network of independent accounting firms and business advisers. Agri Nieuwsbrief APRIL 2015 KLEURCOLOFON Pacht Bedrijf Fiscaal GLB-beleids/toeslagrechten

Nadere informatie

Agri Nieuwsbrief. Ontwerp AMvB grondgebonden groei melkveehouderij. In deze nieuwsbrief MEI 2015

Agri Nieuwsbrief. Ontwerp AMvB grondgebonden groei melkveehouderij. In deze nieuwsbrief MEI 2015 HLB Van Daal & Partners is a member of HLB International. A world-wide network of independent accounting firms and business advisers. Agri Nieuwsbrief MEI 2015 KLEURCOLOFON Pacht Bedrijf Fiscaal GLB-beleids/gecombineerde

Nadere informatie

Veehouders positief over oplossen mestoverschot

Veehouders positief over oplossen mestoverschot ///PERSBERICHT/// Veehouders positief over oplossen mestoverschot Alfa Accountants en Adviseurs houdt onderzoek over het nieuwe mestbeleid onder 750 boeren WAGENINGEN, 8 mei 2012 Veehouders vertrouwen

Nadere informatie

Jonge landbouwers en starters

Jonge landbouwers en starters Jonge landbouwers en starters (sub) Algemeen Jonge landbouwers en starters die geen recht op betalingsrechten hebben, kunnen betalingsrechten aanvragen uit de Nationale reserve. Ook kunnen jonge landbouwers

Nadere informatie

AGRO Actualiteiten. December 2010 WET- EN REGELGEVING. Vergeet uw derogatiemelding niet!

AGRO Actualiteiten. December 2010 WET- EN REGELGEVING. Vergeet uw derogatiemelding niet! AGRO Actualiteiten December 200 WET- EN REGELGEVING Vergeet uw derogatiemelding niet! Wanneer u in 20 van derogatie gebruik wilt maken, moet u dit uiterlijk januari 20 melden bij Dienst Regelingen. U kunt

Nadere informatie

Agro-nieuwsbrief april 2013

Agro-nieuwsbrief april 2013 Agro-nieuwsbrief april 2013 U wilt dat uw bedrijf optimaal resultaat oplevert. Kennis van de markt is daarbij onontbeerlijk, zeker in combinatie met de steeds complexere (financiële) situatie waar u mee

Nadere informatie

Voorsprong met mineralen

Voorsprong met mineralen Voorsprong met mineralen Samen staan de sectoren sterker Deze bijeenkomst werd mogelijk gemaakt door LTO Gelderland, Overijssel en de Rabobank. Circulaire Economie Nieuwe toverwoord of kansrijke uitdaging

Nadere informatie

Extra nieuwsbrief bij Gecombineerde opgave 2006

Extra nieuwsbrief bij Gecombineerde opgave 2006 Extra nieuwsbrief bij Gecombineerde opgave 2006 Maart/april 2006 De praktijkpanels van Dienst Regelingen hebben het pakket van de Gecombineerde opgave 2006 bekeken en zijn met aanvullingen gekomen die

Nadere informatie

Agro-nieuwsbrief oktober 2015

Agro-nieuwsbrief oktober 2015 Agro-nieuwsbrief oktober 2015 U wilt dat uw bedrijf optimaal resultaat oplevert. Kennis van de markt is daarbij onontbeerlijk, zeker in combinatie met de steeds complexere (financiële) situatie waar u

Nadere informatie

1 Toegangsticket en Berekening Betalingsrechten

1 Toegangsticket en Berekening Betalingsrechten Veelgestelde vragen: Betalingsrechten Inhoud 1 Toegangsticket en Berekening betalingsrechten... 1 2 Convergentie... 6 3 Vlaamse reserve... 7 4 Overname referentiegegevens... 9 5 Betaling jonge landbouwers...

Nadere informatie

Groeimogelijkheden verkend bij AMvB grondgebonden melkveehouderij

Groeimogelijkheden verkend bij AMvB grondgebonden melkveehouderij Groeimogelijkheden verkend bij AMvB grondgebonden melkveehouderij Eventuele Aart Evers Michel de Haan subtitel Op 29 maart heeft staatsecretaris Sharon Dijksma voorstellen voor de Algemene Maatregel van

Nadere informatie

Vergroening binnen het nieuwe GLB

Vergroening binnen het nieuwe GLB Vergroening binnen het nieuwe GLB Studiedag: Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Info over vergroening en agromilieu-klimaatmaatregelen 24 maart 2015, Brussel Disclaimer Deze presentaties zijn door het Vlaams

Nadere informatie

Kansen voor mestscheiding

Kansen voor mestscheiding Kansen voor mestscheiding Studiemiddag Inagro 29 maart 2012 Gerjan Hilhorst Livestock Research De Marke Koeien & Kansen is een samenwerkingsverband van 16 melkveehouders, proefbedrijf De Marke, Wageningen

Nadere informatie

Vergroening binnen het nieuwe GLB Infosessie Consulenten 26 februari 2015

Vergroening binnen het nieuwe GLB Infosessie Consulenten 26 februari 2015 Vergroening binnen het nieuwe GLB Infosessie Consulenten 26 februari 2015 Disclaimer Deze presentaties zijn door het Vlaams Gewest met de meeste zorg en nauwkeurigheid opgesteld op basis van de beschikbare

Nadere informatie

HET NIEUWE GLB BETALINGSRECHTEN EN BETALING VOOR JONGE LANDBOUWERS. Oostmalle 9 september 2014 Tine Van Eylen

HET NIEUWE GLB BETALINGSRECHTEN EN BETALING VOOR JONGE LANDBOUWERS. Oostmalle 9 september 2014 Tine Van Eylen HET NIEUWE GLB BETALINGSRECHTEN EN BETALING VOOR JONGE LANDBOUWERS Oostmalle 9 september 2014 Tine Van Eylen Overzicht 1. Nieuwe structuur vanaf 2015 2. Basisbetalingsregeling 3. Aanvraag tot de reserve

Nadere informatie

eva en directe steun Informatiesessie Agribex 10 december 2015 Kaat De Cubber

eva en directe steun Informatiesessie Agribex 10 december 2015 Kaat De Cubber eva en directe steun Informatiesessie Agribex 10 december 2015 Kaat De Cubber Inhoud E-Verzamelaanvraag 2016 Betalingsrechten 2015 Deelnameverklaring dierlijke premies 2016 Statistiek vergroening en EAG

Nadere informatie

April 2016. 0570 657 417 info@houtsmabedrijfsadvies.nl www.houtsmabedrijfsadvies.nl. In deze uitgave onder andere: Wijzigingen Gecombineerde opgave

April 2016. 0570 657 417 info@houtsmabedrijfsadvies.nl www.houtsmabedrijfsadvies.nl. In deze uitgave onder andere: Wijzigingen Gecombineerde opgave IJsselmuiden www.holtland.eu In deze uitgave onder andere: Wijzigingen Gecombineerde opgave Betalingsrechten uit Nationale reserve Attentiepunten Gecombineerde opgave Landschapselementen inzetbaar voor

Nadere informatie

MESTVERWERKING KOMT OP STOOM

MESTVERWERKING KOMT OP STOOM ondernemen MESTVERWERKING KOMT OP STOOM Plannen genoeg, regie en tijd ontbreken 8 Verwachte verwerkings-capaciteit van dierlijke mest is voldoende om het te verwerken fosfaatoverschot van 29 miljoen kilo

Nadere informatie

Agro-Nieuwsbrief Uitgave: december 2015

Agro-Nieuwsbrief Uitgave: december 2015 Agro-Nieuwsbrief Uitgave: december 2015 In deze nieuwsbrief: Fiscaal Tuinbouwverklaring nodig voor lagere tarieven WOZ-waarde in aardbevingsgebieden GLB-beleid Voorschot directe betalingen GLB Huur grond

Nadere informatie

Agro-Nieuwsbrief Uitgave: december 2015

Agro-Nieuwsbrief Uitgave: december 2015 Agro-Nieuwsbrief Uitgave: december 2015 In deze nieuwsbrief: Fiscaal Tuinbouwverklaring nodig voor lagere tarieven 1 WOZ-waarde in aardbevingsgebieden 3 GLB-beleid Voorschot directe betalingen GLB 1 Huur

Nadere informatie

Ex ante evaluatie wetsvoorstel Verantwoorde groei melkveehouderij

Ex ante evaluatie wetsvoorstel Verantwoorde groei melkveehouderij Ex ante evaluatie wetsvoorstel Verantwoorde groei melkveehouderij Tanja de Koeijer, Pieter Willem Blokland, John Helming en Harry Luesink Ex ante evaluatie wetsvoorstel Verantwoorde groei melkveehouderij

Nadere informatie

Nieuwsbrief VMB-ADVIES. Geachte lezer, AGRO. April 2014. In de nieuwsbrief

Nieuwsbrief VMB-ADVIES. Geachte lezer, AGRO. April 2014. In de nieuwsbrief Nieuwsbrief AGRO April 2014 In de nieuwsbrief Geachte lezer, Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de actualiteiten en ontwikkelingen die mogelijk voor uw bedrijfsvoering van belang kunnen zijn. Wilt

Nadere informatie

Mestverwerkingscapaciteit 2015

Mestverwerkingscapaciteit 2015 Landelijke inventarisatie Mestverwerkingscapaciteit 2015 Open innovatiedagen VIC Sterksel 19 juni 2015 Jos van Gastel Presentatie Waarom, wie, hoe Resultaten enquête Ontbrekende informatie Voorlopig beeld

Nadere informatie

Beschrijving bedrijfsgegevens Mestbank tot en met 2006

Beschrijving bedrijfsgegevens Mestbank tot en met 2006 Beschrijving bedrijfsgegevens Mestbank tot en met 2006 Aantal geregistreerde bedrijven Aantal bedrijven (koepels) Aantal bedrijven (relaties) Aantal exploitaties Aantal entiteiten Aantal verminderde relaties

Nadere informatie

24-3-2016. Asbest. Agenda. 20.15u Opening. 20.20u Asbest. 20.45u Pauze. 21.00u Pacht. 21.30u Vragen en discussie. 22.

24-3-2016. Asbest. Agenda. 20.15u Opening. 20.20u Asbest. 20.45u Pauze. 21.00u Pacht. 21.30u Vragen en discussie. 22. Agenda 20.15u Opening 20.20u Asbest 20.45u Pauze 21.00u Pacht 21.30u Vragen en discussie 22.30u Afsluiting 2 Asbest Wet- en regelgeving inzake asbest daken Subsidiemogelijkheden Asbest eraf, zon erop (provinciaal):

Nadere informatie

Opgave Gewaspercelen

Opgave Gewaspercelen Naam: BSN/KvK-nummer: Relatienummer: Aanvraagnummer Gecombineerde opgave: Grond in gebruik of beheer op 15 mei 2013 Invulinstructie Vul in met blauwe of zwarte pen. Schrijf binnen de vakken. Invulrondjes

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Agro Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den

Nadere informatie

Speciale editie Verzamelaanvraag 2006

Speciale editie Verzamelaanvraag 2006 AGRO Actualiteiten Speciale editie Verzamelaanvraag 2006 INHOUD: Gecombineerde Opgave De belangrijkste opgave van het jaar Hoofdformulier Overzicht gewaspercelen Benutting van toeslagrechten Andere subsidies

Nadere informatie

Visie Netwerk GRONDig

Visie Netwerk GRONDig Visie Netwerk GRONDig Binnen de melkveehouderij zijn twee bedrijfstypen te onderscheiden: grondgebonden (extensieve) bedrijven met een fosfaatreferentie van 0 en niet-grondgebonden (intensieve) bedrijven

Nadere informatie

GroenLinks Bronckhorst. Themabijeenkomst Groengas Hoe groen is ons gas? 2 juni 2015

GroenLinks Bronckhorst. Themabijeenkomst Groengas Hoe groen is ons gas? 2 juni 2015 GroenLinks Bronckhorst Themabijeenkomst Groengas Hoe groen is ons gas? 2 juni 2015 Waarom co-vergisten Omdat de meststoffenwet veehouders verplicht de overtollige (mineralen in de) mest te ver(be)werken

Nadere informatie

Agro-Nieuwsbrief. AGRO-Nieuwsbrief. Voorwoord. Uitgave: april 2015

Agro-Nieuwsbrief. AGRO-Nieuwsbrief. Voorwoord. Uitgave: april 2015 Agro-Nieuwsbrief Uitgave: april 2015 Voorwoord April en mei zijn de maanden van de Gecombineerde Opgave. Voor 2015 betekent dit extra alert zijn bij het invullen hiervan in verband met de overgang naar

Nadere informatie

Kringloopmanagement KRINGLOOPMANAGEMENT. Waarom Kringloopmanagement Ontwikkelingsperspectief melkveehouders

Kringloopmanagement KRINGLOOPMANAGEMENT. Waarom Kringloopmanagement Ontwikkelingsperspectief melkveehouders Kringloopmanagement Waarom! KRINGLOOPMANAGEMENT VAB-expeditie: Aan de slag met de 16 oktober 2014 Jaap Gielen Management informatie - Benchmark Rekenmodel Balansen Achtergronden Kabinetsreactie op toekomstig

Nadere informatie

Convenant. tussen de. Belastingdienst. en de Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland

Convenant. tussen de. Belastingdienst. en de Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland Convenant tussen de Belastingdienst en de Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland Convenant Land- en Tuinbouw Partijen de brancheorganisatie Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland, gevestigd te Den Haag,

Nadere informatie

Kan een bedrijf dat geen toegangsticket heeft dit "vrij" aankopen zonder enige voorwaarde inzake overname van bedrijf of grond?

Kan een bedrijf dat geen toegangsticket heeft dit vrij aankopen zonder enige voorwaarde inzake overname van bedrijf of grond? Veelgestelde vragen: Betalingsrechten Inhoud 1 Toegangsticket en Berekening Betalingsrechten... 1 2 Convergentie... 7 3 Overname referentiegegevens... 12 4 Vlaamse Reserve... 8 5 Betaling jonge landbouwers...

Nadere informatie

Waarden van fosfaatrechten - achtergrondnotitie Natuur & Milieu 1 februari 2016

Waarden van fosfaatrechten - achtergrondnotitie Natuur & Milieu 1 februari 2016 Waarden van fosfaatrechten - achtergrondnotitie Natuur & Milieu 1 februari 2016 1 Aanleiding en samenvatting In 2015 heeft toenmalig staatssecretaris Dijksma van EZ fosfaatrechten voor de melkveehouderij

Nadere informatie

30-11-2015 PROGRAMMA VOERWINST VERGELIJKING ZEUGEN ONTWIKKELINGEN EN TRENDS. 2015 is prognose bedragen exclusief btw

30-11-2015 PROGRAMMA VOERWINST VERGELIJKING ZEUGEN ONTWIKKELINGEN EN TRENDS. 2015 is prognose bedragen exclusief btw PROGRAMMA DE ROL VAN DE ADVISEUR Woensdag 2 december 2015 Ontwikkelingen en trends Uitbreiden zin of onzin? Toekomst bedrijven Risicomanagement / prijsfluctuaties De succesvolle melkveehouders De rol van

Nadere informatie

Grondgebonden melkveehouderij

Grondgebonden melkveehouderij Duurzame landbouw Gezond voedsel - Vitaal platteland Grondgebonden melkveehouderij Frits van der Schans Eric Hees Carin Rougoor Nadere informatie: 06 5380 5381 / fvanderschans@clm.nl Vragen mbt grondgebondenheid

Nadere informatie

(CMC) composteren; grof doorploegen van wet en regelgeving

(CMC) composteren; grof doorploegen van wet en regelgeving (CMC) composteren; grof doorploegen van wet en regelgeving Compositie van beelden en uitspraken van verschillende bronnen Tbv verduidelijking en discussie, niet om er rechten aan te ontlenen Het speelveld

Nadere informatie

Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij

Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij Pagina 1/14 Bedrijfsgegevens Bedrijfsnaam J.F.M. Wijdeven Adres Lageburchtweg 4 Postcode 5406PG Woonplaats Uden Gemeente Uden Contactpersoon J.F.M. Wijdeven Telefoonnummer 0651645318 Emailadres - Website

Nadere informatie

www.crowehorwathfoederer.nl

www.crowehorwathfoederer.nl AGRO nieuwsbrief augustus 2014 Bedrijfsvoering Glastuinbouw behoudt lagere energiebelasting... 4 Heffingsplafond leidingwaterbelasting gehandhaafd... 6 Fiscaal Bedrijfsopvolgingsfaciliteit en wijziging

Nadere informatie

VCM ENQUETE OPERATIONELE STAND VAN ZAKEN MESTVERWERKING IN VLAANDEREN

VCM ENQUETE OPERATIONELE STAND VAN ZAKEN MESTVERWERKING IN VLAANDEREN VCM ENQUETE OPERATIONELE STAND VAN ZAKEN MESTVERWERKING IN VLAANDEREN 2011 Juli 2012 i ii Inhoudsopgave SAMENVATTING... 1 INLEIDING... 2 1. RESPONS... 3 2. OPERATIONELE STAND VAN ZAKEN (PERIODE VAN 1 JANUARI

Nadere informatie

Kansen voor de zuivelketen na 2015. Verantwoord blijven ontwikkelen binnen maatschappelijke randvoorwaarden

Kansen voor de zuivelketen na 2015. Verantwoord blijven ontwikkelen binnen maatschappelijke randvoorwaarden Kansen voor de zuivelketen na 2015 Verantwoord blijven ontwikkelen binnen maatschappelijke randvoorwaarden Plan van aanpak voor de zuivelsector d.d. 1 juli 2013 1 Voorwoord Voor u ligt het plan van aanpak

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 322 Wijziging van de Meststoffenwet (invoering mestverwerkingsplicht) Nr. 18 HERDRUK 1 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET NADER VERSLAG Ontvangen

Nadere informatie

Samenvatting duurzaamheidscans bedrijven Amelisweerd

Samenvatting duurzaamheidscans bedrijven Amelisweerd Samenvatting duurzaamheidscans bedrijven Amelisweerd De gemeente Utrecht verpacht gronden aan drie agrarische bedrijven op het landgoed Amelisweerd. Dit betreft de gangbare melkveebedrijven van Van Dijk

Nadere informatie