Vrijwilligersbeleid juni 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vrijwilligersbeleid juni 2012"

Transcriptie

1 Vrijwilligersbeleid juni 2012

2 Inhoud Inleiding Uitgangspunten Huidige praktijk De Vaste Vrijwilliger, het kader Werving en aanmelding Aanname en begeleiding Overeenkomst vrijwillige inzet Onkostenvergoeding Verzekeringen Registratie van vrijwilligers Budgetten voor vrijwilligerswerk Vastgesteld 28 juni 2010, laatst gewijzigd maart 2013, geldig tot juli 2014, printdatum

3 Inleiding Dynamo is een professionele brede welzijnsorganisatie die op verschillende manieren met en voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties werkt. Van oudsher heeft het welzijnswerk samengewerkt met vrijwilligers om maatschappelijke doelen te realiseren. De laatste tijd zien we, mede onder invloed van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), dat vrijwilligers een nog grotere rol (gaan) spelen in leveren van een bijdrage aan de maatschappij. Hun gewaardeerde bijdrage aan de samenleving wordt in veel beleidsstukken van de overheid nadrukkelijk benoemd. Dynamo wil op een verantwoorde wijze inspelen op deze veranderende rol van vrijwilligers en vrijwilligerswerk in de maatschappij. In deze notitie schetsen wij de contouren van het vrijwilligersbeleid van Dynamo. Dit beleid geeft richting aan de positie en de rol van Dynamo bij vrijwilligerswerk. Vastgesteld 28 juni 2010, laatst gewijzigd maart 2013, geldig tot juli 2014, printdatum

4 1. Uitgangspunten Dynamo stimuleert en ondersteunt bewoners om actief deel te nemen aan de samenleving. Het is Dynamo s taak om mensen te ondersteunen voor wie actieve deelname aan de samenleving niet vanzelfsprekend is. Daarnaast faciliteert en stimuleert zij actieve buurtbewoners die zich vrijwillig inzetten voor een ander en/of de buurt. Dynamo maakt een onderscheid tussen vrijwilligerswerk binnen en buiten de eigen organisatie. --- Buiten: vrijwilligersactiviteiten in georganiseerd verband buiten de eigen organisatie --- Binnen: de inzet van vrijwilligers voor de diverse diensten en activiteiten van Dynamo Definitie vrijwilligerswerk Vrijwilligerswerk is werk dat onbetaald en onverplicht maar niet vrijblijvend in enig georganiseerd verband ten behoeve van anderen en/of samenleving wordt verricht. Dynamo hanteert de volgende uitgangspunten in het vrijwilligersbeleid: Buiten Dynamo --- Wij ondersteunen vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties die in de buurt actief zijn waar dat nodig is, bijvoorbeeld omdat het zelforganiserend vermogen (nog) onvoldoende is. We ondersteunen vrijwilligers(organisaties) die een positieve oriëntatie op de Nederlandse samenleving hebben, open en transparant werken en actief deelnemen in de werkgebieden van Dynamo. Binnen Dynamo --- Dynamo stimuleert de positie van vrijwilligers binnen haar eigen organisatie als medewerkers. Daartoe creëren wij een raamwerk voor vrijwilligerswerk binnen de organisatie. Vastgesteld 28 juni 2010, laatst gewijzigd maart 2013, geldig tot juli 2014, printdatum

5 2. Huidige praktijk Vrijwilligers nemen een aanzienlijk deel van sociale activiteiten voor hun rekening. Buiten de organisatie --- Dynamo ondersteunt diverse buurtbewoners die actief zijn voor buurt en buren en vrijwilligersorganisaties rond verschillende thema s. --- Dynamo stelt haar ruimtes zoveel mogelijk ter beschikking voor initiatieven van buurtbewoners en vrijwilligersorganisaties. Dynamo creëert in een aantal gebouwen flexwerkplekken waar buurtbewoners en vrijwilligers(organisaties) gebruik kunnen maken van kantoorfaciliteiten om hun activiteiten te organiseren. Binnen de organisatie Bij Dynamo zijn bijvoorbeeld op de volgende terreinen vrijwilligers werkzaam: --- In het jongerenwerk zijn veel meewerkende deelnemers. --- In de buurtcentra is sprake van diverse vrijwilligers die locatiegebonden werken. Een deel van hen is tevens bezoeker/klant. --- In de maatschappelijke dienstverlening werkt vooral het ouderenwerk in projecten met vrijwilligers, bijvoorbeeld bij huisbezoek 75+. Dynamo onderscheidt twee vormen van vrijwilligers: --- de Vaste Vrijwilliger, een vrijwilliger die een overeenkomst vrijwillige inzet heeft met Dynamo, --- de vrijwilliger die geen overeenkomst met Dynamo heeft,maar zich wel incidenteel voor bepaalde werkzaamheden zich inzet. Vastgesteld 28 juni 2010, laatst gewijzigd maart 2013, geldig tot juli 2014, printdatum

6 3. De Vaste Vrijwilliger, het kader --- Onder Vaste Vrijwilliger verstaan we diegene die zich vanuit een persoonlijke motivatie gedurende minimaal drie maanden of op projectbasis onbetaald actief inzet onder de eindverantwoordelijkheid van Dynamo. --- De door de vrijwilliger verrichte werkzaamheden passen in de doelstelling, de activiteiten en de organisatie van Dynamo. --- De Dynamo contactpersoon bepaalt of de vrijwilliger wordt geregistreerd en daarmee de status van Vaste Vrijwilliger heeft. --- De Vaste Vrijwilliger heeft de aannameprocedure doorlopen en is bekend en geregistreerd bij Dynamo. --- De Vaste Vrijwilliger heeft een overeenkomst vrijwillige inzet afgesloten met Dynamo. --- Vaste Vrijwilligers bij Dynamo kunnen enkele uren tot meerdere uren per week vrijwilligerswerk verrichten. Zij kunnen dit wekelijks doen of op projectbasis gedurende een bepaalde periode. --- Dynamo schept randvoorwaarden waarbinnen Vaste Vrijwilligers kunnen functioneren als medewerker van Dynamo. Vrijwilligers die buiten de omschrijving Vaste Vrijwilliger vallen Mensen die vanuit een bepaalde betrokkenheid behulpzaam zijn bij een activiteit - bijvoorbeeld bewoners die helpen bij een straatfeest - zijn geen Vaste Vrijwilliger in bovenstaande zin. Zij zijn tijdens uitvoering van de activiteit of het karwei wel als vrijwilliger verzekerd, maar komen niet in aanmerking voor faciliteiten zoals deskundigheidsbevordering en onkostenvergoeding. Vrijwilligersactiviteitenboek Dynamo heeft een Vrijwilligersactiviteitenboek, waarin omschreven staat: --- de werkzaamheden van de vrijwilligers --- selectiecriteria en procedure --- inwerkprogramma --- begeleiding --- mogelijkheid tot scholing/trainingen/cursussen --- onkostenvergoeding --- werktijden, vergaderingen, vakantieafspraken, opzegtermijn Elk team vult, in overleg met de coördinator vrijwillige inzet, per activiteit het format in voor het Vrijwilligersactiviteitenboek. Het Vrijwilligersactiviteitenboek wordt centraal gepubliceerd op intranet. De coördinator vrijwillige inzet is verantwoordelijkheid voor het updaten en publicatie van het Vrijwilligersactiviteitenboek. Vastgesteld 28 juni 2010, laatst gewijzigd maart 2013, geldig tot juli 2014, printdatum

7 Begeleiding Bij begeleiding gaat Dynamo uit van de mogelijkheden, d.w.z. de kracht van iemand. Omdat iedereen anders is betekent dit dat begeleiden geen standaardklus is, maar maatwerk. In het perspectief van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en Welzijn Nieuwe Stijl is het van belang om de relatie tussen vrijwilliger en professional helder te definiëren. Bij alle werkzaamheden van Dynamo is het zelforganiserend vermogen van bewoners en vrijwilligersorganisaties het vertrekpunt. Dit geldt zowel voor de diensten op individueel niveau als voor het aanbod voor groepen. In eerste instantie is Dynamo s rol faciliterend, waar nodig kan Dynamo ondersteunend zijn of kan een professional het overnemen. Dit vereist een ontwikkeling in het denken en handelen van professionals naar ondersteuning van vrijwilligers. Dynamo zorgt voor training en voorlichting van haar medewerkers. Deze training heeft voor Dynamo medewerkers die drie of meer vrijwilligers begeleiden een verplicht karakter. Begeleidingstaken Er zijn drie begeleidingstaken: 1. Goede werkvoorwaarden Het is belangrijk dat er goede werkvoorwaarden zijn voor actieve vrijwilligers. Daaronder verstaan wij: --- duidelijkheid over rechten en plichten --- verzekeringen --- vergoeding voor gemaakte onkosten (dit wordt meteen bij de aanmelding besproken en vastgesteld en op de overeenkomst vrijwillige inzet vermeld) --- overleg, inspraak --- begeleiding 2. Taakgerichte ondersteuning Taakgerichte ondersteuning is ondersteuning die erop gericht is dat de taak goed kan worden uitgevoerd waardoor het bereiken van de organisatiedoelen dichterbij komt. Het doel van taakgerichte ondersteuning is het bespreekbaar maken van vragen, onzekerheden en problemen over de uitvoering van de activiteit, en deze samen te beantwoorden en op te lossen. Vastgesteld 28 juni 2010, laatst gewijzigd maart 2013, geldig tot juli 2014, printdatum

8 3. Persoonsgerichte ondersteuning Uitgangspunt van de persoonsgerichte ondersteuning is dat actieve bewoners hun persoonlijke doelen moeten kunnen verwezenlijken. Dat maakt het voor hen interessant om voor Dynamo en de buurt actief te zijn of blijven. Vastgesteld 28 juni 2010, laatst gewijzigd maart 2013, geldig tot juli 2014, printdatum

9 4. Werving en aanmelding Werving en matching Er is een grote vraag naar en aanbod in vrijwilligerswerk. Soms weten vraag en aanbod elkaar niet te vinden. Dynamo zet zich in door de coördinator vrijwillige inzet en medewerkers op de werkvloer om wel de verbinding tot stand brengen voor hen die actief willen zijn op individueel niveau of bij een organisatie. Dynamo wil daartoe voorzieningen realiseren waar vraag en aanbod elkaar treffen: de organisatie die een vrijwilliger zoekt en de vrijwilliger die een activiteit zoekt. Dit gebeurt niet alleen in een fysieke ruimte, maar ook digitaal, door publicaties en op locaties. Zo n voorziening is niet alleen de plaats waar buurtbewoners een activiteit komen halen of brengen, maar zoekt ook actief naar nog niet ontdekte bronnen in het werkgebied. Desgewenst ontwikkelt Dynamo een scholingsaanbod voor vrijwilligers(organisaties). Werving De werving van vrijwilligers valt onder de verantwoordelijkheid van de Dynamo contactpersoon. De Dynamo contactpersoon overlegt met de coördinator vrijwillige inzet hoe en met welke middelen nieuwe vrijwilligers bereikt en geworven kunnen worden. Voor werving heeft Dynamo een informatieboekje Goed voor elkaar waarin vrijwilligerswerk binnen Dynamo wordt beschreven. Daarnaast maakt Dynamo voor de werving van vrijwilligers gebruik van bestaande kanalen, zoals bijvoorbeeld de Vrijwilligerscentrale, Pitstop Transvaal, de spreekuren van de participatiemedewerkers en de eigen website. Aanmelding Een vrijwilliger kan zich aanmelden bij de coördinator vrijwillige inzet of bij een medewerker van Dynamo. Vastgesteld 28 juni 2010, laatst gewijzigd maart 2013, geldig tot juli 2014, printdatum

10 5. Aanname en begeleiding --- Degene die geïnteresseerd is in vrijwilligerswerk bij Dynamo krijgt zo spoedig mogelijk een uitnodiging voor een gesprek met de coördinator vrijwillige inzet of met de Dynamo medewerker onder wie het beoogde vrijwilligerswerk valt. Deze Dynamomedewerker is de contactpersoon voor de vrijwilliger (hierna te noemen Dynamocontactpersoon). --- Er volgt een kennismakingsgesprek waarin aan de orde komen: - het beoogde vrijwilligerswerk - de verwachtingen/motieven van de vrijwilliger - de achtergronden van de vrijwilliger - de organisatie Dynamo - de verwachtingen van Dynamo van de beoogde werkzaamheden - de hierbij passende scholingsmomenten en overlegvormen - de vergoedingen en het vrijwilligersbeleid - afspraken over de wederzijdse proef- en inwerkperiode van minimaal twee maanden - het invullen van het registratieformulier - eventueel verklaring omtrent het gedrag (VOG, geldt voor werkzaamheden waarbij de vrijwilliger in contact komt met minderjarigen, wilsonbekwame personen) of kwetsbare personen. --- Er wordt met elke vrijwilliger een overeenkomst vrijwillige inzet afgesloten. De verantwoordelijkheid voor de informatieverstrekking en het afsluiten van de samenwerkingsovereenkomst vrijwilligers berust bij de Dynamo-contactpersoon. De samenwerkingsovereenkomst vrijwilligers wordt getekend door de directeur. De begeleiding en ondersteuning binnen het team berust bij de Dynamo-contactpersoon. --- Hierna gaat de proef- en inwerkperiode van twee maanden in. --- Vanaf het moment dat de vrijwilliger is geregistreerd, heeft de vrijwilliger de status van Vaste Vrijwilliger met recht op de volgende faciliteiten: - uitnodiging voor gelegenheden voor Vaste Vrijwilligers - deelname aan relevante overleg- en contactbesprekingen - vergoeding van gemaakte onkosten - verzekering voor WA en ongevallen - alle op de werkplek noodzakelijke faciliteiten - aanspraak op het attentiebeleid; de attenties zelf en de vormen waarin ze aangeboden kunnen worden, kunnen aan verandering onderhevig zijn. --- Tussen de Vaste vrijwilliger en de Dynamo-contactpersoon vindt regelmatig overleg en afstemming plaats, afhankelijk van het vrijwilligerswerk maximaal eens per week maar minstens eenmaal per zes maanden. --- Indien noodzakelijk voor de uitoefening van het vrijwilligerswerk ontvangt de vrijwilliger van Dynamo een legitimatiepas. De legitimatiepas is persoonlijk en niet Vastgesteld 28 juni 2010, laatst gewijzigd maart 2013, geldig tot juli 2014, printdatum

11 overdraagbaar. Het blijft eigendom van Dynamo en moet bij beëindiging van de samenwerkingsovereenkomst worden ingeleverd. --- Wanneer de vrijwilliger stopt met zijn werkzaamheden, vindt een afsluitend gesprek plaats met de Dynamo-contactpersoon of met de coördinator vrijwillige inzet. In dit gesprek komt aan de orde hoe de vrijwilliger en Dynamo de werkzaamheden, de samenwerking en de begeleiding hebben ervaren, de reden van vertrek en eventuele knelpunten. Het eindgesprek vindt niet plaats wanneer de vrijwilliger daar geen prijs op stelt. --- De vrijwilliger kan bij vertrek op zijn verzoek een getuigschrift van Dynamo ontvangen. Vastgesteld 28 juni 2010, laatst gewijzigd maart 2013, geldig tot juli 2014, printdatum

12 6. Overeenkomst vrijwillige inzet In de overeenkomst vrijwillige inzet worden de afspraken vastgelegd tussen Dynamo en de Vaste Vrijwilliger. De overeenkomst geeft de wederzijdse rechten en plichten aan. De Dynamo-contactpersoon is verantwoordelijk voor het afsluiten van de overeenkomst vrijwillige inzet.. Indien een vrijwilliger geen overeenkomst wil aangaan, wordt met hem/haar in een gesprek gezocht naar een oplossing. Het definitief niet aangaan van een overeenkomst betekent dat de betrokken vrijwilliger niet als Vaste Vrijwilliger wordt beschouwd, zoals beschreven in dit beleid. Uitgangspunten --- Dynamo gaat ervan uit dat de vrijwilliger de doelstellingen van Dynamo onderschrijft en ernaar handelt. Dynamo gedraagt zich ten opzichte van de vrijwilliger als van een organisatie verwacht mag worden. Beide handelen zorgvuldig en gaan zorgvuldig met elkaar om. --- In het werk kan de vrijwilliger privacygevoelige informatie krijgen van klanten of andere betrokkenen. De vrijwilliger is verplicht tot geheimhouding van deze informatie. Deze verplichting geldt ook na beëindiging van de werkzaamheden bij Dynamo. --- De geheimhoudingsplicht geldt tevens voor Dynamo met betrekking tot de gegevens van de vrijwilliger. Deze worden niet aan derden verstrekt. --- Dynamo tolereert geen gedragingen en uitingen van seksuele intimidatie of discriminatie. --- De bepalingen van de gedragscode en het privacyreglement van Dynamo zijn ook van toepassing op vrijwilligers. --- Vrijwilligers die uit hoofde van hun vrijwilligerswerk in contact komen met minderjarige personen (peuterspeelzalen, voorscholen en kinder- en jeugdwerk) of andere kwetsbare personen of groepen overleggen een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voordat zij hun werkzaamheden starten. Vanaf 1 maart 2013 moeten vrijwilligers werkzaam in speelzalen (d.w.z. peuteropvang, voorschool en peuterspeelzaal) elke twee jaar een nieuwe VOG aanvragen. Dynamo vergoedt de gemaakte onkosten om deze verklaring te verkrijgen na inlevering van de originele verklaring. Daarnaast kan Dynamo vaststellen dat ook voor bepaalde andere vrijwilligerswerkzaamheden een Verklaring Omtrent Gedrag binnen Dynamo verplicht is. Dit staat vermeld in het Vrijwilligersactiviteitenboek. De VOG wordt door de coördinator vrijwillige inzet gearchiveerd bij het registratieformulier. --- Elke vrijwilliger bij Dynamo wordt goed geïnformeerd over het vrijwilligerswerk en de zaken die daarmee samenhangen. Dit valt onder de verantwoordelijkheid van de Vastgesteld 28 juni 2010, laatst gewijzigd maart 2013, geldig tot juli 2014, printdatum

13 Dynamo contactpersoon. De vrijwilliger heeft recht op alle voor hem noodzakelijke informatie over Dynamo. Vrijwilligerswerk en een uitkering De Dynamo contactpersoon wijst de vrijwilliger op de gevolgen die het verrichten van vrijwilligerswerk kan hebben bij het ontvangen van een uitkering, zoals mogelijk een korting van de uitkering of een maximum aan het aantal uren dat vrijwilligerswerk verricht mag worden. Het blijft de verantwoordelijkheid van de vrijwilliger zelf om rekening te houden met mogelijke gevolgen voor zijn uitkering. Attentie en waardering De inzet en de betrokkenheid van de vrijwilligers wordt door alle geledingen binnen Dynamo gewaardeerd, op prijs gesteld en gekoesterd. Deze waardering uit zich op diverse manieren en op verschillende momenten. Ook het afsluiten van een overeenkomst vrijwillige inzet is bedoeld om te laten zien dat vrijwilligers serieuze partners zijn voor Dynamo. Daarnaast zijn er enkele momenten per jaar dat er een attentie is voor de individuele vrijwilliger en voor de vrijwilligers gezamenlijk. Elk team kiest hiervoor zijn eigen vorm, binnen de kaders die hier worden gesteld. De verantwoordelijkheid voor de aandacht, vormgeving en uitvoering ligt bij de teams waar het vrijwilligerswerk wordt uitgevoerd. Voor iedere Vaste vrijwilliger bij Dynamo is een budget beschikbaar voor de individuele en gezamenlijke attentie. Individuele attentie voor de Vaste vrijwilliger blijkt bijvoorbeeld uit: --- aandacht bij de verjaardag --- aandacht bij vrolijke en verdrietige persoonlijke gebeurtenissen --- aandacht bij ziekte Hiervoor is een bedrag van 15 euro per vrijwilliger per jaar beschikbaar. Voor een gezamenlijke attentie voor de Vaste vrijwilligers bijvoorbeeld een feestelijke bijeenkomst met het team waarbinnen de vrijwilliger werkzaam is een bedrag van 20 euro per vrijwilliger per jaar beschikbaar. Dynamo zorgt centraal voor waardering voor haar Vaste vrijwilligers door --- jaarlijks een tastbare attentie aan alle Vaste vrijwilligers te verstrekken, dit is de eindejaarsattentie --- een attentie bij vertrek uit de organisatie als Vaste vrijwilliger. Vastgesteld 28 juni 2010, laatst gewijzigd maart 2013, geldig tot juli 2014, printdatum

14 Deskundigheidsbevordering en scholing Indien noodzakelijk wordt de vrijwilliger in staat gesteld scholing of cursussen te volgen om zijn werkzaamheden deskundig te kunnen verrichten. Voor sommige vrijwilligersfuncties is het doorlopen van cursussen en/of voldoen aan een opleidingsvoorwaarde om het vrijwilligerswerk uit te voeren. Aan de scholing of cursus zijn voor de vrijwilliger geen kosten verbonden. Indien Dynamo van een vrijwilliger verlangt dat hij/zij een scholing of cursus volgt, wordt deze daar bij de kennismaking van op de hoogte gesteld. Dit geldt ook wanneer gedurende het vrijwilligerswerk bijscholing gewenst is. In gevallen waarbij de vrijwilliger een beroep doet op scholingsmogelijkheden wordt gezocht naar maatwerkoplossingen. De relevantie van de scholing voor het uitvoeren van het vrijwilligerswerk staat daarbij centraal. Inspraak en invloed op de organisatie De inspraak en invloed van de vrijwilliger op het beleid en de organisatie van Dynamo moeten zorgvuldig zijn geregeld. Elke vrijwilliger moet in de gelegenheid zijn om zijn mening te geven over het vrijwilligersbeleid en/of het beleid van Dynamo. Dynamo vindt het belangrijk om vrijwilligers op die manier erkenning te geven en hen te binden aan de organisatie. Daarnaast wil Dynamo signalen en ervaringen van vrijwilligers gebruiken voor aanpassing en verbetering van haar diensten en activiteiten. Deze inspraak vindt in ieder geval plaats binnen het reguliere overleg met de Dynamo-contactpersoon. Invloed van de vrijwilliger op het vrijwilligersbeleid,de positie van vrijwilligers bij Dynamo en het algemene beleid, ziet Dynamo als een groeiproces. Daarbij is belangrijk dat zoveel mogelijk vrijwilligers zich betrokken en uitgenodigd voelen tot inspraak. Dynamo is gestart met het vrijwilligerspanel als laagdrempelige inspraakvorm. In een later stadium zal worden beoordeeld of meer formele inspraakvormen (bijvoorbeeld een vrijwilligersraad) wenselijk en haalbaar zijn. Vrijwilligerspanel Het vrijwilligerspanel heeft de intentie om vrijwilligers te binden aan de organisatie en om de onafhankelijke status en de eigen plek in de organisatie te benadrukken. Een panel is de lichtste formele inspraakvorm. Het streven is om te komen tot een zelfstandig functionerend panel waarbij Dynamo faciliterend en ondersteunend optreedt. De gespreksinhoud van de panelbijeenkomsten wordt aanvankelijk in nauw overleg met de panelleden vastgesteld. In de beginperiode zal de coördinator vrijwillige inzet, hierin het voortouw nemen, later zal inbreng van de vrijwilligers maatgevend worden. Onderwerpen zijn: --- het beleid en de organisatie --- de positie van de vrijwilligers en Vastgesteld 28 juni 2010, laatst gewijzigd maart 2013, geldig tot juli 2014, printdatum

15 --- de dagelijkse gang van zaken In het panel wordt gestreefd naar een evenredige afvaardiging van vrijwilligers van de verschillende afdelingen van Dynamo. Verdere richtlijnen: --- Afhankelijk van de onderwerpen kan per bijeenkomst worden gekozen voor het uitnodigen van gasten. --- Streven is om een panelbijeenkomst eens per zes maanden te laten plaatsvinden. --- De bijeenkomsten worden voorbereid met een agenda en van elke bijeenkomst wordt een verslag gemaakt. --- Beroepskrachten kunnen voor informatieoverdracht gevraagd worden bij een panelbijeenkomst. Dat verzoek dient ingewilligd te worden. Jaarlijks wordt een panelbijeenkomst georganiseerd waarbij de directeur of zijn vervanger aanwezig is. In deze bijeenkomst wordt gekeken naar de actualiteit en mogelijke speerpunten. Klachten Bij klachten is Dynamo s uitgangspunt dat de betrokken personen in eerste instantie proberen de klacht onderling op te lossen. Indien nodig kan de coördinator vrijwillige inzet of de leidinggevende in een gezamenlijk gesprek de klacht bespreken en een oplossing zoeken. Wanneer dit niet tot het gewenste resultaat leidt, kan de vrijwilliger gebruikmaken van de klachtenregeling zoals die beschreven is in de algemene interne klachtenprocedure van Dynamo. Arbeidsomstandigheden Dynamo hanteert voor vrijwilligers dezelfde normen met betrekking tot de arbeidsomstandigheden als voor de betaalde medewerkers. Dynamo streeft ernaar dat alle locaties en werkplekken voldoen aan de wettelijke arbonormen. Recht op deelname aan interne sollicitatieprocedures Vrijwilligers, die tenminste een jaar op basis van een overeenkomst vrijwillige inzet bij Dynamo werkzaam zijn, kunnen meedoen aan interne sollicitatieprocedures. Op grond van hun CV en brief beoordeelt de (voorzitter van de) sollicitatiecommissie of iemand voldoet aan de gestelde functie-eisen. Iedereen voor wie dit geldt, krijgt minstens een gesprek met de sollicitatiecommissie. Indien iemand niet voldoet aan de functie-eisen zal dit mondeling aan de vrijwilliger worden toegelicht door de afdeling P&O. Vastgesteld 28 juni 2010, laatst gewijzigd maart 2013, geldig tot juli 2014, printdatum

16 Vastgesteld 28 juni 2010, laatst gewijzigd maart 2013, geldig tot juli 2014, printdatum

17 7. Onkostenvergoeding De vrijwilliger verricht zijn taken zonder dat Dynamo hem daarvoor betaling verschuldigd is (hieronder te verstaan: geld voor tijd, geld voor inspanning en andere betalingsvormen die niet direct terug te voeren zijn op onkosten). Als principe geldt voorts dat het vrijwilligerswerk de vrijwilliger niets mag kosten. Dynamo zorgt voor de faciliteiten (gebouw, materialen, telefoon en dergelijke) om het vrijwilligerswerk mogelijk te maken. Onkosten die vrijwilligers moeten maken om hun werk uit te voeren worden door Dynamo vergoed. Verschillende activiteiten brengen verschillende soorten en hoogten van onkosten met zich mee. In het Vrijwilligersactiviteitenboek wordt per activiteit beschreven welke algemene onkosten worden vergoed, of er voor bepaalde uitgaven eerst toestemming moet worden gegeven en of de onkosten in de vorm van een vooraf vastgesteld bedrag per maand worden vergoed. De gemaakte kosten kunnen worden gedeclareerd aan de hand van het declaratieformulier Onkostenvergoeding vrijwilligers. Deze declaratieformulieren worden, na controle door de leidinggevende van de afdeling waar de vrijwilliger onder valt, wekelijks of maandelijks ingediend bij de afdeling financiën. De belastingdienst kent de regeling Vrijstellingsgrens onkostenvergoeding vrijwilligers. Deze houdt in, dat elke vrijwilliger voor een bepaald bedrag onkostenvergoeding mag ontvangen, zonder de gedane uitgaven aan de belastingdienst te hoeven aantonen. Ontvangt een vrijwilliger echter een onkostenvergoeding hoger dan dit bedrag, dan moeten alle bonnen overlegd worden. De vrijstellingsgrens is per 1 januari ,- per jaar met een maximum van 150,- per maand (zie erk_en_inkomen/werken/niet_in_loondienst_werken/vrijwilligersvergoedingen/vrijwillige rsvergoedingen/ Dynamo houdt zich aan de vrijstellingsgrens van de belastingdienst. De vrijwilliger is er zelf verantwoordelijk voor dat hij niet boven de vrijstellingsgrens uitkomt, indien hij bij meer organisaties een onkostenvergoeding ontvangt voor vrijwilligerswerkzaamheden. Vastgesteld 28 juni 2010, laatst gewijzigd maart 2013, geldig tot juli 2014, printdatum

18 8. Verzekeringen Dynamo heeft ten behoeve van haar vrijwilligers de volgende verzekeringen afgesloten: --- WA-verzekering Ter dekking van de schade die door een vrijwilliger van Dynamo tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk is toegebracht aan derden. --- Ongevallenverzekering Ten behoeve van de vrijwilliger die in werktijd voor Dynamo een ongeval overkomt en daaraan blijvend lichamelijk letsel overhoudt. Wanneer een vrijwilliger meent een schade in bovengenoemde zin te hebben, meldt hij dit bij de Dynamo-contactpersoon. Deze legt de situatie voor aan de facilitair manager van Dynamo. Deze maakt een eerste beoordeling van de gemelde schadeclaim en geeft informatie over de verdere gang van zaken en procedure. Indien de facilitair manager een schadeclaim indient bij de verzekeraar, levert de vrijwilliger de benodigde gegevens aan. Vastgesteld 28 juni 2010, laatst gewijzigd maart 2013, geldig tot juli 2014, printdatum

19 9. Registratie van vrijwilligers Dynamo houdt een bestand bij van mensen die vrijwilligerswerk verrichten bij activiteiten en werkzaamheden van Dynamo. Inzicht in het vrijwilligersbestand is van belang om te weten --- wie de vrijwilligers zijn van Dynamo --- hoeveel vrijwilligers een bijdrage leveren bij activiteiten --- bij welke activiteiten doen ze dat en in welke functie --- hoe het vrijwilligersbestand is opgebouwd; bijvoorbeeld naar leeftijd, geslacht of bepaalde groep of stadsdeel en of daarin veranderingen optreden --- of er vrijwilligers zijn voor wie een attentie aangevraagd moet worden vanwege 12,5 of 25 jaar vrijwilligerswerk --- om budgetten vast te kunnen stellen. Voor de (geautomatiseerde) gegevensregistratie en -verwerking geldt het volgende: --- de coördinator vrijwillige inzet houdt de registratie en de mutaties van de vrijwilligers bij in een gestandaardiseerd formulier en systeem; --- de coördinator vrijwillige inzet archiveert het registratieformulier in zijn archief (conform de regels van het privacyreglement). --- de teamleiders hebben toegang tot en dus inzicht in alle gegevens van het vrijwilligersbestand van het eigen team; --- de manager heeft toegang tot en inzicht in de gegevens van het vrijwilligersbestand van de productgroep; --- de afdeling financiën heeft toegang tot de gegevens van alle vrijwilligers van Dynamo. Vastgesteld 28 juni 2010, laatst gewijzigd maart 2013, geldig tot juli 2014, printdatum

20 10. Budgetten voor vrijwilligerswerk Dynamo reserveert in haar begroting de volgende budgetten voor het vrijwilligerswerk: --- Een budget voor de onkostenvergoedingen voor vrijwilligers. Deze kosten komen ten laste van de budgetten van de teams waar het betreffende vrijwilligerswerk wordt uitgevoerd. --- Een budget voor eventuele scholing en deskundigheidsbevordering van vrijwilligers. Ook deze kosten komen ten laste van de teams waarin dit voorkomt. --- Een budget voor attenties voor vrijwilligers: in de begroting van de teams is hiervoor een bedrag beschikbaar. --- In de begroting van Dynamo wordt een bedrag opgenomen voor de jaarlijkse attentie en de premies voor de verzekeringen. --- In de begroting van Dynamo is ook een bedrag opgenomen voor centraal te organiseren vrijwilligersbijeenkomsten. Vastgesteld 28 juni 2010, laatst gewijzigd maart 2013, geldig tot juli 2014, printdatum

Vrijwilligersbeleid De Schoor VRIJWILLIGERSWERK NIEUWE STIJL

Vrijwilligersbeleid De Schoor VRIJWILLIGERSWERK NIEUWE STIJL VRIJWILLIGERSWERK NIEUWE STIJL INLEIDING De Schoor, Welzijnswerk Almere kan, bij de organisatie en uitvoering, rekenen op de hulp van betrokken burgers. Zij zijn betrokken bij hun omgeving en zijn bereid

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSBELEID RIETVELD LYCEUM Vastgesteld in het schoolleidersoverleg d.d. 30 augustus 2010

VRIJWILLIGERSBELEID RIETVELD LYCEUM Vastgesteld in het schoolleidersoverleg d.d. 30 augustus 2010 VRIJWILLIGERSBELEID RIETVELD LYCEUM Vastgesteld in het schoolleidersoverleg d.d. 30 augustus 2010 Inleiding Vrijwilligerswerk op het Rietveld Lyceum is ontstaan vanuit een dringende behoefte aan extra

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSBELEID (VASTGESTELD IN MAART 2015 DOOR DIRECTEUR-BESTUURDER EN MT)

VRIJWILLIGERSBELEID (VASTGESTELD IN MAART 2015 DOOR DIRECTEUR-BESTUURDER EN MT) VRIJWILLIGERSBELEID (VASTGESTELD IN MAART 2015 DOOR DIRECTEUR-BESTUURDER EN MT) 1 januari 2015-31 december 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Visie, uitgangspunten en beleid 3 2.1 Visie Welzijn De Wolden

Nadere informatie

Zo gaan wij om met... Vrijwilligerswerk

Zo gaan wij om met... Vrijwilligerswerk Zo gaan wij om met... Vrijwilligerswerk Inhoudsopgave Voorwoord pag. 3 Welzijn Baarn pag. 4 Missie, Doel, Visie op vrijwilligers Achtergrond informatie pag. 5 Vrijwilliger binnen Welzijn Baarn pag. 6 Hoe

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid. januari 2015

Vrijwilligersbeleid. januari 2015 Vrijwilligersbeleid januari 2015 Inhoudsopgave Inleiding 3 Visie op vrijwillige inzet 3 Vrijwillige inzet bij Buurtwerk 4 Procedure van werving tot en met uitstroom 6 Positie, verantwoordelijkheden en

Nadere informatie

1.1 Inleiding 2. 1.2 Definitie en afbakening van vrijwilligersbeleid 2. 1.3 Criteria voor werving en selectie van vrijwilligers 2

1.1 Inleiding 2. 1.2 Definitie en afbakening van vrijwilligersbeleid 2. 1.3 Criteria voor werving en selectie van vrijwilligers 2 VRIJWILLIGERSBELEID STICHTING WELZIJN MIDDELSEE Pyter Jurjensstrjitte 17 9051 BR Stiens Tel: 058-2575220 Email: psz@welzijnmiddelsee.nl Inhoudsopgave 1.1 Inleiding 2 1.2 Definitie en afbakening van vrijwilligersbeleid

Nadere informatie

Goed voor elkaar. Vrijwilligersbeleid. Stichting Maatvast Postbus 166 2130 AD Hoofddorp

Goed voor elkaar. Vrijwilligersbeleid. Stichting Maatvast Postbus 166 2130 AD Hoofddorp Goed voor elkaar Vrijwilligersbeleid Stichting Maatvast Postbus 166 2130 AD Hoofddorp Januari 2015 INHOUD Inleiding 3 1. Visie op vrijwilligers 3 2. Posities in de organisatie 4 2.1 Positie van vrijwilligers

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSBELEID. Vrijwilligersbeleid De Boei 2010 1

VRIJWILLIGERSBELEID. Vrijwilligersbeleid De Boei 2010 1 VRIJWILLIGERSBELEID Vrijwilligersbeleid De Boei 2010 1 Voorwoord De Boei, Centrum voor welzijn en hulpverlening, maakt dankbaar gebruik van de inzet van veel vrijwilligers die zich met zeer verschillende

Nadere informatie

Vrijwilliger zijn bij Buurtkracht

Vrijwilliger zijn bij Buurtkracht Vrijwilliger zijn bij Buurtkracht Buurtkracht is de organisatie voor welzijn met zorg in Capelle aan den IJssel. De vier Sociaal Wijkteams van Buurtkracht werken samen met het Eropaf-team aan de leefbaarheid

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij Paladijn. Praktische informatie over wat u moet weten als u bij Paladijn werkt.

Vrijwilligerswerk bij Paladijn. Praktische informatie over wat u moet weten als u bij Paladijn werkt. Vrijwilligerswerk bij Paladijn Praktische informatie over wat u moet weten als u bij Paladijn werkt. Inleiding Welkom bij Paladijn. Deze folder is voor alle vrijwilligers die bij ons komen werken. Deze

Nadere informatie

Vrijwilligers en vrijwilligerswerk bij SKO-Maasdal

Vrijwilligers en vrijwilligerswerk bij SKO-Maasdal Vrijwilligers en vrijwilligerswerk bij SKO-Maasdal Visie op vrijwilligerswerk Het werken met vrijwilligers is een bewuste keuze. Zij maken de maatschappelijke betrokkenheid van SKO-Maasdal zichtbaar en

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij de Stichting Land van Horne. Betekenisvol!

Vrijwilligerswerk bij de Stichting Land van Horne. Betekenisvol! Vrijwilligerswerk bij de Stichting Land van Horne Betekenisvol! Contactgegevens Naam contactpersoon:... Telefoonnummer:... E-mailadres:... Onderwerp pagina 1. Over de Stichting Land van Horne 4 2. Wat

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij de Voedselbank Dordrecht

Vrijwilligerswerk bij de Voedselbank Dordrecht Vrijwilligerswerk bij de Voedselbank Dordrecht De Voedselbank Dordrecht heeft als doel het verstrekken van verkregen voedsel aan mensen in Dordrecht die dat nodig hebben. Daarnaast zet de voedselbank zich

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid 1

Vrijwilligersbeleid 1 Vrijwilligersbeleid 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Definitie vrijwilliger MENS De Bilt & termen 4 2. Visie op vrijwilligerswerk & doelstelling 5 2.1 Visie 5 2.2 Doelstelling 5 3. Interne organisatie 6

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid. Inleiding op het vrijwilligersbeleid

Vrijwilligersbeleid. Inleiding op het vrijwilligersbeleid Vrijwilligersbeleid Inleiding op het vrijwilligersbeleid Veel van de in het verleden gemaakte en ontstane afspraken met vrijwilligers werden als vanzelfsprekend beschouwd en als zodanig nageleefd. De Stichting

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid Welzijn Rijswijk

Vrijwilligersbeleid Welzijn Rijswijk Vrijwilligersbeleid Welzijn Rijswijk Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Over Welzijn Rijswijk 3. Visie van Welzijn Rijswijk op vrijwilligerswerk 3.1 Definitie van vrijwilligerswerk 3.2 Visie van Welzijn Rijswijk

Nadere informatie

Verkorte versie vrijwilligersbeleid van Zorgcoöperatie Graag Gedaan Leende

Verkorte versie vrijwilligersbeleid van Zorgcoöperatie Graag Gedaan Leende Verkorte versie vrijwilligersbeleid van Zorgcoöperatie Graag Gedaan Leende Inleiding Welkom bij Zorgcoöperatie Leende. Deze folder is voor alle vrijwilligers die zich inzetten voor ZC GG Leende. Deze brochure

Nadere informatie

Woord vooraf. De organisatie

Woord vooraf. De organisatie Woord vooraf Binnen de SWOZ zetten ongeveer 150 vrijwilligers zich in om ouderen en mensen met beperkingen in Zwijndrecht de kans te geven zo lang en zo goed mogelijk zelfstandig thuis te wonen. De vrijwilligers

Nadere informatie

Een stagiair is geen vrijwilliger. Het vrijwilligersbeleid is daarom niet van toepassing op stagiairs.

Een stagiair is geen vrijwilliger. Het vrijwilligersbeleid is daarom niet van toepassing op stagiairs. Vrijwilligersbeleid. Bij een groot aantal activiteiten die worden uitgevoerd zijn vrijwilligers ingeschakeld. De inschakeling van vrijwilligers vindt plaats zowel om principiële als om pragmatische redenen.

Nadere informatie

Spelregels, zo gaan wij met elkaar om als vrijwilligers Vastgesteld in de vergadering van het bestuur d.d.15 april 2014

Spelregels, zo gaan wij met elkaar om als vrijwilligers Vastgesteld in de vergadering van het bestuur d.d.15 april 2014 Spelregels, zo gaan wij met elkaar om als vrijwilligers Vastgesteld in de vergadering van het bestuur d.d.15 april 2014 Aanleiding: Door de groei van stichting Ouderen Samen zijn er steeds meer vrijwilligers

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid. Jongerenwerk De Schoudermantel

Vrijwilligersbeleid. Jongerenwerk De Schoudermantel Vrijwilligersbeleid Jongerenwerk De Schoudermantel Juni 2014 Inleiding Jongerenwerk De Schoudermantel (Stichting Jeugdwerk Bunnik) is een kleine welzijnsorganisatie in de gemeente Bunnik die zich bezighoudt

Nadere informatie

Welkom Vrijwilligerswerk bij SWV Wat bieden wij onze vrijwilligers Wat verwachten wij van onze vrijwilligers

Welkom Vrijwilligerswerk bij SWV Wat bieden wij onze vrijwilligers Wat verwachten wij van onze vrijwilligers 1 Welkom 2 Vrijwilligerswerk bij SWV 2.1 Visie Stichting Welzijn Vianen 2.2 Definitie vrijwilligerswerk 2.3 Vrijwilligers SWV zijn actief bij. 2.4 Vrijwilliger worden bij SWV 3 Wat bieden wij onze vrijwilligers

Nadere informatie

Er is een duidelijk verschil in taken van de peuterspeelzaalleidster en die van de vrijwilliger.

Er is een duidelijk verschil in taken van de peuterspeelzaalleidster en die van de vrijwilliger. Vrijwilligersbeleid Stichting Peuterspeelzaal Lotje Vastgesteld door het bestuur d.d.: 10 januari 2013 Goedgekeurd door oudercommissie d.d. 31 januari 2013 Inleiding op het vrijwilligersbeleid Veel van

Nadere informatie

Vrijwilliger bij Amsta. Informatiebrochure

Vrijwilliger bij Amsta. Informatiebrochure Vrijwilliger bij Amsta Informatiebrochure 1 Inleiding Welkom als vrijwilliger bij Amsta! Amsta is een grote zorgorganisatie in Amsterdam. We bieden persoonlijke ondersteuning, wonen, zorg en welzijn aan

Nadere informatie

Nota vrijwilligersbeleid Milieudefensie

Nota vrijwilligersbeleid Milieudefensie Nota vrijwilligersbeleid Milieudefensie 1 Inleiding Bij Milieudefensie kunnen vrijwilligers op allerlei manieren aan de slag. Werken met vrijwilligers én met betaalde krachten is binnen onze organisatie

Nadere informatie

Informatiegids. Voor vrijwilligers bij Reinaerde

Informatiegids. Voor vrijwilligers bij Reinaerde Informatiegids Voor vrijwilligers bij Reinaerde Reinaerde waardeert het dat er veel vrijwilligers binnen de organisatie actief zijn en hecht veel belang aan het vrijwilligerswerk. Vrijwilligerswerk heeft

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid ElkWelzijn

Vrijwilligersbeleid ElkWelzijn Vrijwilligersbeleid ElkWelzijn 1 1. Inleiding....3 2. Wat is vrijwilligerswerk.....3 2.1 Waarom vrijwilligerswerk.....3 2.2 Vrijwilligerswerk binnen ElkWelzijn...4 3. Werving en selectie...4 3.1 Werving.....4

Nadere informatie

Vrijwilligersreglement

Vrijwilligersreglement Vrijwilligersreglement De Minkhof leef- en doe boerderij Gemeente Lingewaard, december 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Werving en selectie 3 3. Aanstelling en inwerken 3 4. Verzekeringen 4 5. Financiële

Nadere informatie

van de Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs te Lelystad

van de Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs te Lelystad Een vrijwilliger is een persoon die op vrijwillige basis werkzaamheden voor de Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs of een van haar scholen verricht, zonder dat hij daarvoor een reële arbeidsbeloning

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid Welzijn MensenWerk 2014 t/m 2016

Vrijwilligersbeleid Welzijn MensenWerk 2014 t/m 2016 2014 t/m 2016 Van : afdeling W&MD (HS) Datum : 18-12-2013 Status : definitief Inleiding Zonder de inzet van vrijwilligers zouden veel activiteiten en diensten van Welzijn MensenWerk niet plaats kunnen

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid ASZ

Vrijwilligersbeleid ASZ Vrijwilligersbeleid ASZ Versie vastgesteld in de bestuursvergadering van 8 juli 2013. Doelgroep: (1) bestuurders en (2) geïnteresseerde leden/vrijwilligers van de ASZ Waarom vrijwilligersbeleid? De Algemene

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid VV Gilze

Vrijwilligersbeleid VV Gilze Vrijwilligersbeleid VV Gilze Wat is een vrijwilliger? Een vrijwilliger is iemand die uit vrije wil werkzaamheden verricht, buiten een vast dienstverband. In het algemeen zijn deze werkzaamheden onbetaald

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid Stichting Welzijn Groesbeek

Vrijwilligersbeleid Stichting Welzijn Groesbeek KMS code: Handboek SWG/Domino Type document: beleid Datum evaluatie: augustus 2012 Versiedatum:augustus 2010 Status: vastgesteld Pagina 1 van 1 Auteur: Ineke Brok Proceseigenaar: P&O Autorisatie: directeur

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid Participe Delft

Vrijwilligersbeleid Participe Delft Vrijwilligersbeleid Participe Delft Versie 10 juli 2013 Colofon Titel: Vrijwilligersbeleid Participe Delft Tekst: Marijke Kamminga & Tine Abbinga Datum uitgave: 10 juli 2013 Vrijwilligersbeleid Participe

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSBELEID Vastgesteld in mei 2011

VRIJWILLIGERSBELEID Vastgesteld in mei 2011 VRIJWILLIGERSBELEID Vastgesteld in mei 2011 INHOUDSOPGAVE Woord vooraf 2 A. Inleiding 3 B. Definities / terminologie 4 C. Visie op vrijwilligerswerk 5 D. Soorten vrijwilligerswerk 7 E. Rechten en plichten

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid NWC Asten

Vrijwilligersbeleid NWC Asten 2013-2015 Vrijwilligersbeleid NWC Asten NWC is een grote voetbalvereniging. Honderden leden komen wekelijks sporten. Achter de schermen zijn ruim 350 vrijwilligers actief om er voor te zorgen dat er gesport

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid 2015-2016

Vrijwilligersbeleid 2015-2016 Vrijwilligersbeleid 2015-2016 Inleiding Kader Voor het opstellen van het vrijwilligersbeleid wordt uitgegaan van de missie en visie van de stichting, de resultaten van de vrijwilligers-enquête 2015 en

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid AYA Thuiszorg

Vrijwilligersbeleid AYA Thuiszorg 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 : Vrijwilligersbeleid; visie, definitie, kader : Uitgangspunten AYA Thuiszorg bij het werken met vrijwilligers; :

Nadere informatie

Vrijwilligersnotitie. Mario de Keijzer Deniz Özkanli

Vrijwilligersnotitie. Mario de Keijzer Deniz Özkanli Vrijwilligersnotitie Mario de Keijzer Deniz Özkanli Leerproduct Zorghuis Şefkat 1-12-2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding (achtergrond en geschiedenis) 3 2. Doelstelling van deze notitie 4 3. Het soort vrijwilligerswerk

Nadere informatie

Informatie voor vrijwilligers Zorggroep Sint Maarten

Informatie voor vrijwilligers Zorggroep Sint Maarten Informatie voor vrijwilligers Zorggroep Sint Maarten Voorwoord Van harte welkom als nieuwe vrijwilliger bij Zorggroep Sint Maarten! Wij zijn blij dat jij je talenten wilt inzetten voor onze cliënten. Deze

Nadere informatie

Splinterlaan 156 2352 SM Leiderdorp. Telefoon (071) 5413536 Email info@pluspuntleiderdorp.nl Website www.pluspuntleiderdorp.nl

Splinterlaan 156 2352 SM Leiderdorp. Telefoon (071) 5413536 Email info@pluspuntleiderdorp.nl Website www.pluspuntleiderdorp.nl Splinterlaan 156 2352 SM Leiderdorp Telefoon (071) 5413536 Email info@pluspuntleiderdorp.nl Website www.pluspuntleiderdorp.nl Vrijwilligersbeleid Pluspunt 2013-2016 1 1. Inleiding Het vastleggen van het

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid. Vrijwilligers worden in Het Mennistenerf/WSP Dirk Prins gezien als niet betaalde medewerkers.

Vrijwilligersbeleid. Vrijwilligers worden in Het Mennistenerf/WSP Dirk Prins gezien als niet betaalde medewerkers. Doel: Realiseren van duidelijke afspraken ten aanzien van het werven, de aanmeldingsprocedure, de rechten en plichten en de begeleiding van de vrijwilliger Inleiding Binnen Het Mennistenerf/WSP Dirk Prins

Nadere informatie

Procedure klachtenbehandeling cliënten

Procedure klachtenbehandeling cliënten Pagina : 1 van 5 Procedure klachtenbehandeling cliënten Inleiding Stichting Duinrust heeft een zorgvuldige en klantvriendelijke behandeling van al haar cliënten zeer hoog in het vaandel staan. Alle medewerkers

Nadere informatie

Borgen/ proces van vrijwilligerswerk binnen de RIBW K/AM

Borgen/ proces van vrijwilligerswerk binnen de RIBW K/AM Borgen/ proces van vrijwilligerswerk binnen de RIBW K/AM Deel 1: Hoe was het? Situatie vrijwilligerswerk 2013 Minimaal vrijwilligersbeleid 24 woonvormen Sportmaatjesproject Totaal 120 externe vrijwilligers

Nadere informatie

Reglement: Vrijwilliger in het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis

Reglement: Vrijwilliger in het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis Vrijwilligers Reglement: Vrijwilliger in het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis Vrijwilligerswerk maakt reeds lange tijd onlosmakelijk deel uit van het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis. Zonder de inzet van vrijwilligers

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid De Zellingen

Vrijwilligersbeleid De Zellingen Vrijwilligersbeleid De Zellingen Een vrijwilliger is iemand die op basis van een overeenkomst met de zorgaanbieder werkzaamheden verricht op het terrein van de zorg- en dienstverlening aan cliënten, zonder

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid Cavent

Vrijwilligersbeleid Cavent Vrijwilligersbeleid Cavent Datum vaststelling : 12112013 Eigenaar : Beleidsmedewerker Vastgesteld door : Directeur bestuurder Datum aanpassingen aan : 20012015 KD23 Vrijwilligersbeleid Cavent 20012015

Nadere informatie

Medezeggenschap van Vrijwilligers

Medezeggenschap van Vrijwilligers Terugkoppeling vrijwilligersbijeenkomst 2 oktober 2014 Medezeggenschap van Vrijwilligers Deelnemers De deelnemers van deze bijeenkomst zijn betrokken bij vrijwilligersmedezeggenschap binnen de organisatie

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSBELEID CRISISOPVANG STICHTING NOODOPVANGCENTRUM VLAARDINGEN.

VRIJWILLIGERSBELEID CRISISOPVANG STICHTING NOODOPVANGCENTRUM VLAARDINGEN. VRIJWILLIGERSBELEID CRISISOPVANG STICHTING NOODOPVANGCENTRUM VLAARDINGEN. 1. Inleiding Stichting Noodopvangcentrum (NOC) is 25 jaar gelden begonnen als een vrijwilligersorganisatie en werd in de loop van

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSBELEID Parochie..

VRIJWILLIGERSBELEID Parochie.. Voorbeeld mei 2011 VRIJWILLIGERSBELEID Parochie.. INHOUD INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 2 I. VISIE OP HET VRIJWILLIGERSWERK BINNEN DE NIEUWE PAROCHIE 3 II. HET VRIJWILLIGERSBELEID IN DE PAROCHIE 4 De nieuwe

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Vrijwilligerswerkbeleid Oostzaan

Uitvoeringsprogramma Vrijwilligerswerkbeleid Oostzaan Uitvoeringsprogramma Vrijwilligerswerkbeleid Oostzaan Kantelen naar vrijwilligers Gemeente Oostzaan 22-12-2011 Joost Nellen, JongeHonden Anne Vrieze, WWZ Consultancy Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1.

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid Stichting Pluspunt Zandvoort Welzijn

Vrijwilligersbeleid Stichting Pluspunt Zandvoort Welzijn Vrijwilligersbeleid Stichting Pluspunt Zandvoort Welzijn januari 2016 Inhoudsopgave pagina 1. Inleiding 2 2. De Stichting Pluspunt Zandvoort Welzijn 3 Pluspunt Missie Visie van Pluspunt op vrijwilligerswerk

Nadere informatie

Informatie voor vrijwilligers

Informatie voor vrijwilligers Informatie voor vrijwilligers Stichting Wonen en Zorg Purmerend Versie 14-7-2015, def. - 1 - Inhoudsopgave Inleiding... 3 De Stichting Wonen en Zorg Purmerend... 3 Missie en Visie... 3 Aandachtspunten

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid Mei 2015

Vrijwilligersbeleid Mei 2015 Vrijwilligersbeleid Mei 2015 Inleiding Viattence stelt de cliënt centraal en biedt samen met de mantelzorger de zorg en ondersteuning die nodig is en heeft dat in haar missie verwoord: Wij willen mensen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Vrijwilligersregelement Beth Shamar, juni 2009. Inleiding... 2. Taken die vrijwilligers o.a. voor hun rekening nemen...

Inhoudsopgave. Vrijwilligersregelement Beth Shamar, juni 2009. Inleiding... 2. Taken die vrijwilligers o.a. voor hun rekening nemen... Inhoudsopgave Inleiding... 2 Taken die vrijwilligers o.a. voor hun rekening nemen... 2 Vrijwilligerswerk... 2 Afspraken met vrijwilligers... 3 A. De Organisatie en het werk Doelstelling en zorgvisie...

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid NCFS

Vrijwilligersbeleid NCFS Vrijwilligersbeleid NCFS DECEMBER 200 9 C OPYRIGHT NCFS Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook

Nadere informatie

Opgesteld nov 2013 maart 2014. Vertrouwenspersoon Binnen de LKO

Opgesteld nov 2013 maart 2014. Vertrouwenspersoon Binnen de LKO Opgesteld nov 2013 maart 2014 Vertrouwenspersoon Binnen de LKO Vooraf In de klachtenregeling van de stichting (30 september 2014) staan elementen opgenomen over de taken en verantwoordelijkheden van de

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSBELEID Nederlandse Vereniging voor Lymepatiënten NVLP

VRIJWILLIGERSBELEID Nederlandse Vereniging voor Lymepatiënten NVLP VRIJWILLIGERSBELEID Nederlandse Vereniging voor Lymepatiënten NVLP Januari 2011 Vrijwilligersbeleid NVLP De Nederlandse Vereniging voor Lymepatiënten (NVLP) is een landelijke patiëntenvereniging voor mensen

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSBELEID INLEIDING

VRIJWILLIGERSBELEID INLEIDING VRIJWILLIGERSBELEID INLEIDING Vrijwilliger is degene die in enig organisatorisch verband onverplicht onbetaalde werkzaamheden verricht voor anderen en/of de samenleving, waarbij een maatschappelijk belang

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid MVV 29 per januari 2013

Vrijwilligersbeleid MVV 29 per januari 2013 Vrijwilligersbeleid MVV 29 per januari 2013 1. Inleiding Voetbalvereniging MVV 29 bestaat dankzij vrijwilligers. De ene vrijwilliger besteedt meer tijd aan MVV 29 dan een ander, maar dat geeft niet. Iedere

Nadere informatie

Versie januari 2015. Vrijwilligersbeleid PuurZuid

Versie januari 2015. Vrijwilligersbeleid PuurZuid Versie januari 2015 Vrijwilligersbeleid PuurZuid Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Visie op vrijwilligerswerk... 1 3. Maatschappelijke ontwikkelingen in het vrijwilligerswerk... 2 4. Functies en vrijwilligerswerkzaamheden...

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid Hervormde Gemeente Goudswaard (verkorte versie)

Vrijwilligersbeleid Hervormde Gemeente Goudswaard (verkorte versie) 1 Vrijwilligersbeleid Hervormde Gemeente Goudswaard (verkorte versie) College van Kerkbeheer Datum: 22 september 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Visie op het vrijwilligerswerk 3. De positie van het

Nadere informatie

De vereniging en haar vrijwilligers

De vereniging en haar vrijwilligers De vereniging en haar vrijwilligers Wat verwacht de vereniging van haar vrijwilligers? Regels en richtlijnen De (naam lidorganisatie) streeft ernaar om ruimte te geven aan ideeën en initiatieven. Regels

Nadere informatie

Vrijwilligers aan het stuur Toelichting op het nieuwe vrijwilligersbeleid van Raffy

Vrijwilligers aan het stuur Toelichting op het nieuwe vrijwilligersbeleid van Raffy Vrijwilligers aan het stuur Toelichting op het nieuwe vrijwilligersbeleid van Raffy Welkomstwoord De vrijwilligers van Raffy en Lâle zijn de olie in de machine. Zonder olie loopt de machine heel snel

Nadere informatie

Informatie voor hulpvragers over Vrijwillige Hulp Thuis

Informatie voor hulpvragers over Vrijwillige Hulp Thuis Informatie voor hulpvragers over Vrijwillige Hulp Thuis postadres Postbus 149 2350 AC Leiderdorp T (071) 516 14 45 F (071) 516 13 09 E info@activite.nl I www.activite.nl thuis in wonen, welzijn en zorg

Nadere informatie

Inleiding 3. 1. Hoofdpunten van beleid 4

Inleiding 3. 1. Hoofdpunten van beleid 4 Vrijwilligersbeleid bij Stuw 1 Inhoudsopgave pagina Inleiding 3 1. Hoofdpunten van beleid 4 2. Vrijwilligerswerk binnen de stichting 5 2.1 De plaats van het vrijwilligerswerk 5 2.2 De positie van de vrijwilliger

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid. Stichting Vrienden van Haïti Westvoorne. Vastgesteld in de jaarvergadering op 27 december 2011

Vrijwilligersbeleid. Stichting Vrienden van Haïti Westvoorne. Vastgesteld in de jaarvergadering op 27 december 2011 Vrijwilligersbeleid Stichting Vrienden van Haïti Westvoorne Vastgesteld in de jaarvergadering op 27 december 2011 De stichting waarop het hierna beschreven vrijwilligersbeleid betrekking heeft, bestaat

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid 2015-2020

Vrijwilligersbeleid 2015-2020 Vrijwilligersbeleid Het vinden en binden van (nieuwe) vrijwilligers 2015-2020 Voorwoord Voetbal is een teamsport en binnen de teamsport is samenwerken de sleutel tot succes. Dat geldt niet alleen binnen

Nadere informatie

5. Medewerkers en Organisatie. 5.8 Vrijwilligersbeleid. Datum 30 januari 2014. Versie 3. Blad 1 van 13 VRIJWILLIGERSBELEID

5. Medewerkers en Organisatie. 5.8 Vrijwilligersbeleid. Datum 30 januari 2014. Versie 3. Blad 1 van 13 VRIJWILLIGERSBELEID 5. Medewerkers en Organisatie Blad 1 van 13 VRIJWILLIGERSBELEID Blad 2 van 13 Met instemming van de Ondernemingsraad vastgesteld door de directeur bestuurder d.d. 30-01-2014 PWH, versie 3 Blad 3 van 13

Nadere informatie

Regels over de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) in het onderwijs, kinderopvang en peuterspeelzaal.

Regels over de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) in het onderwijs, kinderopvang en peuterspeelzaal. Regels over de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) in het onderwijs, kinderopvang en peuterspeelzaal. A. ONDERWIJS B. KINDEROPVANG en PEUTERSPEELZAAL C. COMBINATIE VAN ONDERWIJS EN KINDEROPVANG D. ALGEMEEN

Nadere informatie

Beleidsplan. Beloningsbeleid. Stichting Droogdok Jan Blanken

Beleidsplan. Beloningsbeleid. Stichting Droogdok Jan Blanken Beleidsplan En Beloningsbeleid Stichting Droogdok Jan Blanken 1 Inleiding 1.1 Doel van dit document In deze notitie wordt het beleid van de Stichting Droogdok Jan Blanken ten behoeve van de zogenaamde

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid 2014-2018

Vrijwilligersbeleid 2014-2018 Vrijwilligersbeleid 2014-2018 VRIJWILLIGERSBELEID INLEIDING De werkzaamheden van HvE kunnen grotendeels enkel uitgevoerd worden door de inzet van vrijwilligers. Vandaar dat aandacht voor deze vrijwilligers

Nadere informatie

No. 015.038.0010. besluit vast te stellen de. Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Twenterand

No. 015.038.0010. besluit vast te stellen de. Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Twenterand No. 015.038.0010 Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Twenterand De raad van de gemeente Twenterand; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; gelet op artikel

Nadere informatie

Vrijwilligers doen ertoe. Het vrijwilligersbeleid van Humanitas: alle uitgangspunten en afspraken op een rij

Vrijwilligers doen ertoe. Het vrijwilligersbeleid van Humanitas: alle uitgangspunten en afspraken op een rij Vrijwilligers doen ertoe Het vrijwilligersbeleid van Humanitas: alle uitgangspunten en afspraken op een rij Inhoud 4 5 6 8 10 1 De kern van ons vrijwilligersbeleid 2 Vrijwilligerswerk bij Humanitas: voor

Nadere informatie

VrijwilligersKapelle

VrijwilligersKapelle VrijwilligersKapelle Wij zetten ons in voor iedereen die zich bezig houdt met vrijwilligerswerk. Wij zijn er voor vrijwilligersorganisaties en mensen die vrijwilligerswerk (willen) doen. VrijwilligersKapelle

Nadere informatie

VERSIE 1.0 (DEFINITIEF

VERSIE 1.0 (DEFINITIEF Klachtenbeleid Stichting Vrije Scholen Noord- en Oost-Nederland BESTUURSBUREAU VERSIE 1.0 (DEFINITIEF 3-9-2014) Opgesteld door: André Last Klachtenbeleid Stichting Vrije Scholen Noord- en Oost-Nederland

Nadere informatie

VRIJWILLIGERS STATUUT VAN. ZORGCOÖPERATIE HOOGELOON u.a.

VRIJWILLIGERS STATUUT VAN. ZORGCOÖPERATIE HOOGELOON u.a. VRIJWILLIGERS STATUUT VAN ZORGCOÖPERATIE HOOGELOON u.a. Hoogeloon, maart 2011 VRIJWILLIGERS STATUUT van ZORGCOÖPERATIE HOOGELOON u.a. Dit statuut moet gezien worden als een aantal kwaliteitsuitgangspunten

Nadere informatie

ALS JE NIEUW BENT BIJ DE TUSSENSCHOOLSE OPVANG. Informatieboekje voor vrijwilligers tso

ALS JE NIEUW BENT BIJ DE TUSSENSCHOOLSE OPVANG. Informatieboekje voor vrijwilligers tso ALS JE NIEUW BENT BIJ DE TUSSENSCHOOLSE OPVANG Informatieboekje voor vrijwilligers tso INHOUD 1. Voorwoord 2. Organisatie 3. Het centraal kantoor 4. De kindercentra 5. De functie tso-begeleider 6. Werken

Nadere informatie

Instellen Vrijwilligersfonds

Instellen Vrijwilligersfonds Openbaar Onderwerp Instellen Vrijwilligersfonds Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting De motie Vrijwilligersfonds, kleine moeite groot plezier roept ons college op

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid Inovum

Mantelzorgbeleid Inovum Paginanummer: 1 / 5 Mantelzorgbeleid Inovum 1. Doel Geven van duidelijkheid over wie mantelzorgers zijn, wat het verschil is tussen mantelzorgers en vrijwilligers en hoe Inovum en mantelzorgers elkaar

Nadere informatie

Family Factory Nederland

Family Factory Nederland A l g e m e n e V o o r w a a r d e n ' L o k a l e F a m i l y F a c t o r y ' Family Factory Nederland Netwerk van ouders die elkaar ontmoeten, inspireren en waar nodig een handje helpen 1. Begrippen,

Nadere informatie

Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015

Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015 Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015 Datum: maart 2015 Afdeling: Samenlevingszaken In- en aanleiding Voor u ligt de startnotitie voor de aankomende beleidsnota van de gemeente

Nadere informatie

Factsheet regels Verklaring Omtrent het Gedrag in de kinderopvang en peuterspeelzalen

Factsheet regels Verklaring Omtrent het Gedrag in de kinderopvang en peuterspeelzalen Factsheet regels Verklaring Omtrent het Gedrag in de kinderopvang en peuterspeelzalen Er zijn veel vragen over de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) in de kinderopvang en het en een aantal regels rondom

Nadere informatie

Informatie voor vrijwilligers

Informatie voor vrijwilligers Informatie voor vrijwilligers Inleiding In deze folder vindt u informatie over het werken als vrijwilliger bij Bureau Informele Zorg. Er zijn verschillende vormen van vrijwilligerswerk. Deze worden toegelicht

Nadere informatie

# Soort document* # Inleiding/toelichting

# Soort document* # Inleiding/toelichting De titel van dit document is: De auteur (schrijver) document is: De autorisator (eindverantwoordelijke) van dit document is: Dit document is vastgesteld op: De evaluatiedatum van dit document is (staat

Nadere informatie

De Vrijwilligersverzekering

De Vrijwilligersverzekering De Vrijwilligersverzekering Onderdeel van Collectiviteit Vrijwilligersverzekering Servicepunt71 Gemeente Zoeterwoude 1 ALGEMEEN... 3 PAKKET 1 DE VRIJWILLIGER... 4 PAKKET 2 DE ORGANISATIE... 6 PAKKET 3

Nadere informatie

OLON, Hilversum Vijfde druk, september 2012

OLON, Hilversum Vijfde druk, september 2012 MODEL MEDEWERKEROVEREENKOMST VOOR LOKALE OMROEPINSTELLINGEN OLON, Hilversum Vijfde druk, september 2012 OLON Postbus 441 tel: 024-3601222 e-mail: buro@olon.nl 6500 AK Nijmegen fax: 024-3601656 website:

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid 2015-2019

Vrijwilligersbeleid 2015-2019 Vrijwilligersbeleid 2015-2019 VRIJWILLIGERSBELEID INLEIDING Vrijwilligers nemen binnen de Hulst voor Elkaar een belangrijke plaats in. Binnen de organisatie zijn veel vrijwilligers actief. Hun aantal wisselt.

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid. 1 / 11 141202 1430 stgmichaelson - vrijwilligersbeleid

Vrijwilligersbeleid. 1 / 11 141202 1430 stgmichaelson - vrijwilligersbeleid Vrijwilligersbeleid Inhoudsopgave Introductie... 2 1. Waarom vrijwilligers bij Michaelson... 2 2. Taken van de vrijwilliger... 2 3. Werving, aanname en afspraken... 2 3.1. Werving van vrijwilligers is

Nadere informatie

MJD maakt werk van vrijwilligers!

MJD maakt werk van vrijwilligers! MJD maakt werk van vrijwilligers! Bakens voor vrijwilligerswerk Rechten en plichten, voorzieningen en werkzaamheden van MJD vrijwilligers. www.mjd.nl 1 Inleiding MJD maakt werk van vrijwilligers. We zijn

Nadere informatie

Voorbeeld van een Vrijwilligersovereenkomst

Voorbeeld van een Vrijwilligersovereenkomst Voorbeeld van een Vrijwilligersovereenkomst vertegenwoordigd door en Naam: Adres: Woonplaats: Geboortedatum: Telefoon: hierna te noemen de vrijwillig(st)er, komen het hiernavolgende

Nadere informatie

Praktische informatie over de VNG Vrijwilligersverzekering.

Praktische informatie over de VNG Vrijwilligersverzekering. ? Praktische informatie over de VNG. vrijwilligers Vrijwilligers doen belangrijk werk voor onze samenleving. Het belang van vrijwilligerswerk zal de komende jaren verder toenemen. Waar gewerkt wordt, kan

Nadere informatie

Vrijwilligers doen ertoe. Het vrijwilligersbeleid van Humanitas: alle uitgangspunten en afspraken op een rij

Vrijwilligers doen ertoe. Het vrijwilligersbeleid van Humanitas: alle uitgangspunten en afspraken op een rij Vrijwilligers doen ertoe Het vrijwilligersbeleid van Humanitas: alle uitgangspunten en afspraken op een rij 4 5 6 8 10 Inhoud 1 De kern van ons vrijwilligersbeleid 2 Vrijwilligerswerk bij Humanitas: voor

Nadere informatie

Wegwijzer vrijwilligers

Wegwijzer vrijwilligers Wegwijzer vrijwilligers Vrijwilligerswerk is een belangrijk onderdeel binnen Pergamijn. Jij als vrijwilliger bent een belangrijke schakel in de ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking.

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid Evean Zorg, Basisrichtlijn voor intramurale zorglocaties

Vrijwilligersbeleid Evean Zorg, Basisrichtlijn voor intramurale zorglocaties Vrijwilligersbeleid Evean Zorg, Basisrichtlijn voor intramurale zorglocaties 1/7 Inleiding Wet en regelgeving, HKZ normering en visie vanuit Evean Zorg over inzet van vrijwilligers, maken dat vrijwilligers

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid. SCALA Welzijn, Kulturhus t Iemenschoer en Stichting Welzijn en Cultuur Twente

Vrijwilligersbeleid. SCALA Welzijn, Kulturhus t Iemenschoer en Stichting Welzijn en Cultuur Twente Vrijwilligersbeleid SCALA Welzijn, Kulturhus t Iemenschoer en Stichting Welzijn en Cultuur Twente Auteur: PZ: Grietje Braam Versie: 07 mei 2012 1 Inhoud 1. Inleiding...3 1.1. Visie op vrijwilligers...3

Nadere informatie

VERTROUWENSPERSOON VERTROUWENS- /OMBUDSMAN PERSOON / OMBUDSMAN

VERTROUWENSPERSOON VERTROUWENS- /OMBUDSMAN PERSOON / OMBUDSMAN REGELING REGELING VERTROUWENSPERSOON VERTROUWENS- /OMBUDSMAN PERSOON / OMBUDSMAN Vastgesteld Vastgesteld door CvB CvB 18.06.2013 18.06.2013 na instemming O.R. 13.06.2013 Toelichting Regeling Vertrouwenspersoon,

Nadere informatie

Praktische informatie over de VNG Vrijwilligersverzekering.

Praktische informatie over de VNG Vrijwilligersverzekering. ? Praktische informatie over de VNG. vrijwilligers Vrijwilligers doen belangrijk werk voor onze samenleving. Het belang van vrijwilligerswerk zal de komende jaren verder toenemen. Waar gewerkt wordt, kan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden A.N.J.A. Assisteert B.V.

Algemene voorwaarden A.N.J.A. Assisteert B.V. Algemene voorwaarden A.N.J.A. Assisteert B.V. 1. Algemene voorwaarden De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en alle overige (rechts) handelingen van A.N.J.A. Assisteert B.V.

Nadere informatie

Mantelzorg-/ vrijwilligersbeleid. Leger des Heils

Mantelzorg-/ vrijwilligersbeleid. Leger des Heils Mantelzorg-/ vrijwilligersbeleid Leger des Heils Nota mantelzorg- en vrijwilligersbeleid Leger des Heils versie 4 Januari 2015 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. RANDVOORWAARDEN... 4 3. HANDLEIDING...

Nadere informatie