komen overeen als volgt:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "komen overeen als volgt:"

Transcriptie

1 2 komen overeen als volgt: Artikel 1 - Definities Verstaan wordt onder: a. AIP Apotheekinkoopprijs, zoals vermeld in de toepasselijke G-standaard van Z-index B.V. b. Apotheek De ruimte van waaruit zorg verleend wordt. c. Farmacotherapeutische rationaliteit De behandeling van een aandoening met een geneesmiddel in een voor de patiënt geschikte vorm, waarvan de werkzaamheid en de effectiviteit blijkt uit wetenschappelijke literatuur en die tevens het meest economisch is voor de zorgverzekeraars en de verzekerden. d. Inkoopkanaal Het inkoopkanaal is een classificatie van de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) om WMG (Wet Marktordening Gezondheidszorg) middelen in te delen. e. Multisource geneesmiddelen Alle geneesmiddelen gebaseerd op Z-index nummers uit inkoopkanaal twee (generieke preparaten en branded generics, voor zover niet van parallelimport afkomstig) met dezelfde werkzame stof, toedieningsweg en dezelfde therapeutische toepassing die door minimaal twee leveranciers wordt aangeboden in de vorm van een generiek geneesmiddel. f. NZa Nederlandse Zorgautoriteit. g. PRK-cluster Een door de Stichting Farmaceutische Kengetallen opgesteld cluster bestaande uit artikelverpakkingen van geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof, dezelfde sterkte, dezelfde farmaceutische toedieningsvorm en toedieningsweg en wanneer van toepassing met dezelfde hulpstoffen. h. Vergoedingslimiet De maximale vergoeding die geldt voor een generiek geneesmiddel uit inkoopkanaal twee vallend onder een door Multizorg VRZ aangewezen PRK cluster. i. WMG-geneesmiddelen Geneesmiddelen die vallen onder de werkingssfeer van de geldende prestatiebeschrijvingbeschikking voor apothekers van de NZa. Artikel 2 - Inhoud van de zorgovereenkomst 1. Op deze zorgovereenkomst zijn tevens de Algemene Inkoopvoorwaarden (AIV) van Multizorg VRZ van toepassing. De zorgaanbieder verklaart een exemplaar van deze voorwaarden te hebben ontvangen en daarvan te hebben kennisgenomen. Daar waar onduidelijkheden of tegenstrijdigheden zouden zijn tussen de AIV en de zorgovereenkomst prevaleert de zorgovereenkomst boven de AIV. 2. De volgende bijlagen maken deel uit van deze zorgovereenkomst: Bijlage 1: Overzicht deelnemende zorgverzekeraars; Bijlage 2: Prijslijst farmaceutische zorgprestaties 2015; Bijlage 3: Toelichting op farmaceutische zorgprestaties Artikel 3 - Zorg De zorgaanbieder verleent aan de verzekerden van de zorgverzekeraars farmaceutische zorg zoals omschreven in artikel 2.8 van het Besluit zorgverzekering. Artikel 4 - Toestemming 1. De zorgaanbieder handelt conform het landelijk geldende Zorgverzekeraars Nederland (ZN) beleid voor geneesmiddelen uit bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering. 2. Zorgverzekeraars kunnen ter beoordeling van de geneesmiddelen vallend onder bijlage 2 groep 4 van de Regeling zorgverzekering afwijkende procedures handhaven.

2 3 3. De geneesmiddelen waarvoor dit geldt, zijn opgenomen in de reglementen farmaceutische zorg van de zorgverzekeraars. De reglementen zijn te raadplegen via 4. De zorgverzekeraar draagt er zorg voor dat de verzekerde binnen 15 werkdagen na ontvangst van een volledig ingevuld aanvraagformulier geïnformeerd wordt over de beslissing al dan niet toestemming te verlenen. Voor spoedeisende gevallen wordt een versnelde procedure gehanteerd (telefonisch/fax/ ). Indien door overmacht niet kan worden voldaan aan deze procedure en verder uitstel niet in het belang van de verzekerde is, kan de zorgaanbieder voor rekening van de zorgverzekeraar - in afwachting van de beslissing op het verzoek tot toestemming - zonder dat de machtiging is verleend, farmaceutische zorg leveren voor een periode van maximaal 15 dagen. 5. Als de zorgaanbieder twijfelt aan de farmacotherapeutische rationaliteit van een voorschrift voor magistrale bereiding gaat de zorgaanbieder niet tot terhandstelling over voordat hij, met uitdrukkelijke toestemming van de verzekerde, met de zorgverzekeraar heeft overlegd over de verstrekking dan wel de vergoeding daarvan. Artikel 5 - Doelmatigheid en gepast gebruik bevorderen 1. De zorgaanbieder verleent farmaceutische zorg overeenkomstig de Nederlandse Apotheek Norm (NAN), het Professioneel Statuut Openbaar Apotheker en Ziekenhuisapotheker van de KNMP. 2. De zorgaanbieder verleent zijn medewerking aan gespreksgroepen met voorschrijvers over farmacotherapie (Farmaco Therapeutisch (Transmuraal) Overleg, FT(T)O). 3. De zorgaanbieder spant zich in om substitutie van merkgeneesmiddelen naar merkloze geneesmiddelen te bevorderen, mits de merkloze geneesmiddelen goedkoper zijn. De zorgaanbieder spant zich in om resubstitutie tegen te gaan. Ter bepaling van de substitutie gebruikt de zorgaanbieder de meest actuele versie van de Handleiding geneesmiddelensubstitutie KNMP. 4. De zorgaanbieder verleent de zorgprestaties conform de vigerende richtlijnen en de NZa-beleidsregel prestatiebeschrijvingen farmaceutische zorg en aanvullende voorwaarden benoemd in bijlage Afwijkingen t.a.v. het substitutiebeleid bedoeld onder lid 3 dienen door de zorgaanbieder vastgelegd te worden in het apotheekinformatiesysteem. 6. De zorgaanbieder stelt de geneesmiddelen ter hand overeenkomstig aan de frequentie opgenomen in de polisvoorwaarden/reglementen van de zorgverzekeraars. Artikel 6 Dieetpreparaten 1. De zorgaanbieder beoordeeldt op basis van de ingevulde artsenverklaring en apotheekinstructie Polymere, oligomere, monomere of modulatie dieetpreparaten of er aanspraak bestaat op de dieetpreparaten. Deze formulieren zijn te downloaden via en via de website van de bij Multizorg VRZ aangesloten verzekeraars. De zorgaanbieder archiveert de formulieren en houdt deze beschikbaar voor de zorgverzekeraar. 2. Bij aanvang van het gebruik van dieetpreparaten ontvangt de verzekerde een startpakket voor maximaal twee weken. In overleg met de verzekerde bevat het startpakket ten minste drie merken die voldoen aan de wensen en behoeften van de verzekerde. Indien de verbruiksperiode korter is dan twee weken, wordt de afleverhoeveelheid evenredig aangepast. 3. De vervolgleveringen voor dieetpreparaten zijn voor maximaal vier weken. 4. De zorgaanbieder neemt bij wijziging of beëindiging van de dieetpreparaten de geleverde voorraad terug indien deze opnieuw kan worden uitgeleverd. De retourgenomen dieetpreparaten worden gecrediteerd aan de zorgverzekeraar.

3 4 Artikel 7 - Prestaties en tarieven 1. Alleen de prestaties die zijn overeengekomen en vastgelegd in bijlage 2 kunnen worden gedeclareerd. 2. Van toepassing zijn de tarieven vermeld in bijlage 2. Artikel 8 - Farmaceutische spoedzorg 1. De zorgaanbieder is te allen tijde verantwoordelijk voor de beschikbaarheid, bereikbaarheid en toegankelijkheid van farmaceutische zorg gedurende 24 uur per dag en zeven dagen in de week. 2. De zorgaanbieder biedt buiten de reguliere openingstijden van de apotheek zelf de gelegenheid tot het verkrijgen van farmaceutische spoedzorg, participeert in een dienstwaarnemingsregeling met een of meerdere apotheken of heeft de dienstverlening met meerdere apotheken ondergebracht in een dienstapotheek waarbij de farmaceutische spoedzorg redelijkerwijs binnen 45 minuten beschikbaar is. 3. De zorgaanbieder informeert de verzekerde op een zodanige wijze dat het voor de verzekerde duidelijk is waar de farmaceutische spoedzorg wordt geleverd. 4. Wanneer de zorgaanbieder participeert in een dienstwaarnemingsregeling dient de zorgaanbieder dit schriftelijk vast te leggen en, voor zover noodzakelijk na uitdrukkelijke toestemming van de verzekerde, de patiëntgegevens online - bijvoorkeur via het Landelijk SchakelPunt (LSP)- beschikbaar te stellen aan de dienstdoende apotheek. Artikel 9 - Honorering WMG-geneesmiddelen inkoopkanaal twee 1. Multizorg VRZ hanteert een margebeleid op de generieke geneesmiddelen op basis van prescriptiecode: PRK van multisource geneesmiddelen. 2. Multizorg VRZ stelt de maximale vergoedingslimiet binnen een PRK-cluster vast op basis van de laagste prijs plus 5%. 3. De vergoeding van de WMG-geneesmiddelen uit inkoopkanaal twee komt overeen met de AIP van de, op het moment van terhandstellen, actuele G-standaard van Z-index. 4. Indien de AIP onder de gestelde vergoedingslimiet uitkomt, vindt integrale vergoeding plaats. Indien de AIP hoger is dan de vergoedingslimiet zal de vergoeding afgetopt worden. 5. Op alle geneesmiddelen uit inkoopkanaal twee vindt geen kortingsaftrek (voorheen clawback) plaats. 6. Multizorg VRZ kan besluiten nieuwe vergoedingslimieten vast te stellen of PRK-clusters (tijdelijk) uit te schakelen of toe te voegen. Artikel 10 - Honorering overige WMG-geneesmiddelen 1. De vergoeding voor de overige WMG-geneesmiddelen, vallend buiten inkoopkanaal twee, komt overeen met de AIP van de op het moment van terhandstellen actuele G-standaard van de Z-index. 2. Op de in lid 1 bepaalde vergoeding vindt een kortingsaftrek plaats van [x] % met een maximum van [x,xx] per declaratieregel voor de inkoopkanalen één en drie t/m zes. 3. Voor het geneesmiddel epoprostenol gelden aparte declaratieafspraken. Over de procedure en afleververgoeding van dit geneesmiddel maken partijen daarenboven schriftelijke aanvullende afspraken. 4. Voor doorgeleverde magistrale bereidingen, die niet zijn opgenomen onder doorgeleverde bereidingen (DB) in de Z-index, geldt dat het gedeclareerde bedrag nooit hoger mag zijn dan de declaratie van een eigen magistrale bereiding van de apotheek. De kosten van een eigen magistrale bereiding apotheek bestaat uit: grondstoffen, receptregel en toeslag (bijzondere)bereiding.

4 Artikel 11 - Honorering buiten-wmg geneesmiddelen 1. De vergoeding voor zelfzorggeneesmiddelen voor chronisch gebruik bestaat uit, op het moment van terhandstellen, de actuele AIP verhoogd met een toeslag van [X]%. 2. Deze zorgovereenkomst is ook van toepassing op het afleveren van dieetpreparaten met uitzondering van sondevoeding en sondevoedingspompen met toebehoren. De verzekerde heeft recht op vergoeding van dieetpreparaten conform zijn zorgverzekering. De vergoeding van dieetvoeding (VO) bestaat uit, op het moment van terhandstellen, de actuele AIP met aftrek van [X]%. Artikel 12 - Declaratie overhevelingsproducten 2015 Sinds 2012 zijn diverse door VWS aangewezen specialistische geneesmiddelen overgeheveld van extramurale aanspraak farmaceutische zorg naar de ziekenhuisaanspraak geneeskundige zorg. Per 1 januari 2015 worden de resterende oncolytica vallend onder de lijst overige oncolytica overgeheveld. Deze preparaten worden vanaf 1 januari 2015 niet meer vergoed aan de openbare apotheek. De lijst overhevelingen 2015 is te downloaden via Artikel 13 - Declaratie De zorgaanbieder heeft jegens de zorgverzekeraar geen recht op voldoening van de declaratie van de prestatie indien deze niet is verleend conform het bepaalde in artikel 5 lid 4 en artikel 6 lid 1 en 2. De zorgovereenkomst is van kracht vanaf 1 januari 2015 en eindigt op 31 december Aldus in tweevoud opgemaakt te IJsselstein, [datum en jaar], 5 Namens de zorgverzekeraars, Multizorg VRZ B.V., namens de zorgaanbieder, I.C. Castricum Directeur a.i. naam: functie:

5 BIJLAGE 1 ZORGVERZEKERAARS FARMACIE Zorgverzekeraars met bijbehorende labels: ONVZ Ziektekostenverzekeraar N.V. gevestigd te Houten ONVZ Zorgverzekeraar (Uzovi-code 3343) VvAA zorgverzekering (Uzovi-code 3343) PNOzorg (Uzovi-code 3343) ASR Basis Ziektekostenverzekeringen N.V. gevestigd te Amersfoort De Amersfoortse Verzekeringen (Uzovi-code 9018) Ditzo Zorgverzekering (Uzovi-code 3336) BeterDichtbij (Uzovi-code 3339) Eno Zorgverzekeraar N.V. gevestigd te Deventer Salland verzekeringen (Uzovi-code 7032) HollandZorg (Uzovi-code 7032) Energiek (Uzovi-code 7032) Salland ZorgDirect (Uzovi-code 7032) Volmachten: Aevitae B.V. gevestigd te Heerlen Aevitae (ASR Ziektekosten) (Uzovi-code 3328) IAK Volmacht B.V. gevestigd te Eindhoven IAK Volmacht B.V. (ASR Ziektekosten) (Uzovi-code 8973) Caresco B.V. gevestigd te Amersfoort Caresco (ASR Ziektekosten) (Uzovi-code 8959)

6 BIJLAGE 2 PRIJSLIJST FARMACEUTISCHE ZORGPRESTATIES 2015 Prestatie 1 Terhandstelling van een UR-geneesmiddel 1 Gewone vervolguitgifte, geen bereiding, werkdag 2 Gewone vervolguitgifte, bereiding, werkdag 3 Gewone vervolguitgifte, bijzondere bereiding, werkdag 4 Week vervolguitgifte, geen bereiding, werkdag 5 Week vervolguitgifte, bereiding, werkdag 6 Week vervolguitgifte, bijzondere bereiding, werkdag 7 Gewone eerste uitgifte, geen bereiding, werkdag 8 Gewone eerste uitgifte, bereiding, werkdag 9 Gewone eerste uitgifte, bijzondere bereiding, werkdag 10 Week eerste uitgifte, geen bereiding, werkdag 11 Week eerste uitgifte, bereiding, werkdag 12 Week eerste uitgifte, bijzondere bereiding, werkdag 13 Gewone vervolguitgifte, geen bereiding, ANZ spoed 14 Gewone vervolguitgifte, bereiding, ANZ spoed 15 Gewone vervolguitgifte, bijzondere bereiding, ANZ spoed 16 Week vervolguitgifte, geen bereiding, ANZ spoed 17 Week vervolguitgifte, bereiding, ANZ spoed 18 Week vervolguitgifte, bijzondere bereiding, ANZ spoed 19 Gewone eerste uitgifte, geen bereiding, ANZ spoed 20 Gewone eerste uitgifte, bereiding, ANZ spoed 21 Gewone eerste uitgifte, bijzondere bereiding, ANZ spoed 22 Week eerste uitgifte, geen bereiding, ANZ spoed 23 Week eerste uitgifte, bereiding, ANZ spoed 24 Week eerste uitgifte, bijzondere bereiding, ANZ spoed 25 Gewone vervolguitgifte, geen bereiding, werkdag, thuis 26 Gewone vervolguitgifte, bereiding, werkdag, thuis 27 Gewone vervolguitgifte, bijzondere bereiding, werkdag, thuis 28 Week vervolguitgifte, geen bereiding, werkdag, thuis 29 Week vervolguitgifte, bereiding, werkdag, thuis 30 Week vervolguitgifte, bijzondere bereiding, werkdag, thuis 31 Gewone eerste uitgifte, geen bereiding, werkdag, thuis 32 Gewone eerste uitgifte, bereiding, werkdag, thuis 33 Gewone eerste uitgifte, bijzondere bereiding, werkdag, thuis 34 Week eerste uitgifte, geen bereiding, werkdag, thuis 35 Week eerste uitgifte, bereiding, werkdag, thuis 36 Week eerste uitgifte, bijzondere bereiding, werkdag, thuis 37 Gewone vervolguitgifte, geen bereiding, ANZ spoed, thuis 38 Gewone vervolguitgifte, bereiding, ANZ spoed, thuis 39 Gewone vervolguitgifte, bijzondere bereiding, ANZ spoed, thuis 40 Week vervolguitgifte, geen bereiding, ANZ spoed, thuis 41 Week vervolguitgifte, bereiding, ANZ spoed, thuis 42 Week vervolguitgifte, bijzondere bereiding, ANZ spoed, thuis 43 Gewone eerste uitgifte, geen bereiding, ANZ spoed, thuis 44 Gewone eerste uitgifte, bereiding, ANZ spoed, thuis 45 Gewone eerste uitgifte, bijzondere bereiding, ANZ spoed, thuis 46 Week eerste uitgifte, geen bereiding, ANZ spoed, thuis 47 Week eerste uitgifte, bereiding, ANZ spoed, thuis 48 Week eerste uitgifte, bijzondere bereiding, ANZ spoed, thuis

7 49 2 weken vervolguitgifte, geen bereiding, werkdag 50 2 weken vervolguitgifte, bereiding, werkdag 51 2 weken vervolguitgifte, bijzondere bereiding, werkdag 52 2 weken eerste uitgifte, geen bereiding, werkdag 53 2 weken eerste uitgifte, bereiding, werkdag 54 2 weken eerste uitgifte, bijzondere bereiding, werkdag 55 2 weken vervolguitgifte, geen bereiding, ANZ spoed 56 2 weken vervolguitgifte, bereiding, ANZ spoed 57 2 weken vervolguitgifte, bijzondere bereiding, ANZ spoed 58 2 weken eerste uitgifte, geen bereiding, ANZ spoed 59 2 weken eerste uitgifte, bereiding, ANZ spoed 60 2 weken eerste uitgifte, bijzondere bereiding, ANZ spoed 61 2 weken vervolguitgifte, geen bereiding, werkdag, thuis 62 2 weken vervolguitgifte, bereiding, werkdag, thuis 63 2 weken vervolguitgifte, bijzondere bereiding, werkdag, thuis 64 2 weken eerste uitgifte, geen bereiding, werkdag, thuis 65 2 weken eerste uitgifte, bereiding, werkdag, thuis 66 2 weken eerste uitgifte, bijzondere bereiding, werkdag, thuis 67 2 weken vervolguitgifte, geen bereiding, ANZ spoed, thuis 68 2 weken vervolguitgifte, bereiding, ANZ spoed, thuis 69 2 weken vervolguitgifte, bijzondere bereiding, ANZ spoed, thuis 70 2 weken eerste uitgifte, geen bereiding, ANZ spoed, thuis 71 2 weken eerste uitgifte, bereiding, ANZ spoed, thuis 72 2 weken eerste uitgifte, bijzondere bereiding, ANZ spoed, thuis 73 3 weken vervolguitgifte, geen bereiding, werkdag 74 3 weken vervolguitgifte, bereiding, werkdag 75 3 weken vervolguitgifte, bijzondere bereiding, werkdag 76 3 weken eerste uitgifte, geen bereiding, werkdag 77 3 weken eerste uitgifte, bereiding, werkdag 78 3 weken eerste uitgifte, bijzondere bereiding, werkdag 79 3 weken vervolguitgifte, geen bereiding, ANZ spoed 80 3 weken vervolguitgifte, bereiding, ANZ spoed 81 3 weken vervolguitgifte, bijzondere bereiding, ANZ spoed 82 3 weken eerste uitgifte, geen bereiding, ANZ spoed 83 3 weken eerste uitgifte, bereiding, ANZ spoed 84 3 weken eerste uitgifte, bijzondere bereiding, ANZ spoed 85 3 weken vervolguitgifte, geen bereiding, werkdag, thuis 86 3 weken vervolguitgifte, bereiding, werkdag, thuis 87 3 weken vervolguitgifte, bijzondere bereiding, werkdag, thuis 88 3 weken eerste uitgifte, geen bereiding, werkdag, thuis 89 3 weken eerste uitgifte, bereiding, werkdag, thuis 90 3 weken eerste uitgifte, bijzondere bereiding, werkdag, thuis 91 3 weken vervolguitgifte, geen bereiding, ANZ spoed, thuis 92 3 weken vervolguitgifte, bereiding, ANZ spoed, thuis 93 3 weken vervolguitgifte, bijzondere bereiding, ANZ spoed, thuis 94 3 weken eerste uitgifte, geen bereiding, ANZ spoed, thuis 95 3 weken eerste uitgifte, bereiding, ANZ spoed, thuis 96 3 weken eerste uitgifte, bijzondere bereiding, ANZ spoed, thuis

8 Prestatie Begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel Prestatie Instructie UR-geneesmiddel gerelateerd hulpmiddel Prestatie Medicatiebeoordeling chronisch UR-geneesmiddelengebruik Prestatie Farmaceutische begeleiding bij dagbehandeling/polikliniekbezoek Prestatie Farmaceutische begeleiding bij ziekenhuisopname Prestatie Farmaceutische begeleiding i.v.m. ontslag uit het ziekenhuis Prestatie Voorlichting farmaceutisch zelfmanagement voor patiëntengroep 0,00 Prestatie Advies farmaceutische zelfzorg 0,00 Prestatie Advies gebruik UR-geneesmiddelen tijdens reis 0,00 Prestatie Advies ziekterisico bij reizen 0,00 Prestatie 12 Onderlinge dienstverlening 0,00 Prestatie 13 Tarief 2014 Facultatieve prestatie 0,00

9 Overig Niet afgeleverde/niet opgehaalde medicatie Prestaties welke niet in dit overzicht vermeld zijn en prestaties waarvoor geen tarief is opgenomen, komen niet in aanmerking voor vergoeding door de zorgverzekeraar. De tarieven zijn exclusief de wettelijk bepaalde btw afdracht.

10 BIJLAGE 3 TOELICHTING FARMACEUTISCHE ZORGPRESTATIES 2015 Om voor vergoeding van de prestaties in aanmerking te kunnen komen dienen alle benoemde activiteiten per prestatie conform de vigerende NZa beleidsregel Prestatiebeschrijvingen farmaceutische zorg uitgevoerd te zijn. In de toelichting farmaceutische zorgprestaties zijn aanvullende voorwaarden opgenomen waaraan de uitvoering en vastlegging van de zorgprestaties dienen te voldoen. Zorgprestatie 1 - Terhandstelling van een UR-geneesmiddel Weekterhandstelling Bij het uitvoeren van de weekterhandstelling neemt de zorgaanbieder de vigerende KNMP richtlijn Geïndividualiseerde distributievormen in acht. Declaratie vindt alleen plaats op het moment van de daadwerkelijke terhandstelling. De zorgaanbieder levert aan de verzekerde de weekterhandstelling, zover mogelijk, voor een langere periode dan een week. De prestatie weekterhandstelling kan niet gedeclareerd worden in combinatie met de toeslag voor (bijzondere) bereidingen. Zorgprestatie 2 Begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel Het Begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel wordt volgens protocol uitgevoerd en, bij voorkeur digitaal, vastgelegd. Het protocol bevat minimaal stappen conform de vigerende KNMP richtlicht Ter handstellen en is door de bij Multizorg VRZ aangesloten verzekeraars opvraagbaar. Zorgprestatie 3 - Instructie UR-geneesmiddel gerelateerd hulpmiddel Prestatie 3 kan gedeclareerd worden indien het UR-geneesmiddel waaraan het hulpmiddel is gerelateerd in aanmerking komt voor vergoeding op basis van de verzekeringsvoorwaarden van de zorgverzekering van de betreffende verzekerde. Prestatie 3 kan niet gedeclareerd worden indien de instructie door derden wordt gegeven zoals ondermeer bij injecteerbare geneesmiddelen en instructie voor vernevelapparatuur. Zorgprestatie 4 Medicatiebeoordeling chronisch UR-geneesmiddelengebruik De medicatiebeoordeling kan maximaal één maal per kalenderjaar per verzekerde gedeclareerd worden. Bij het uitvoeren van de medicatiebeoordeling neemt de zorgaanbieder de KNMP richtlijn Medicatiebeoordeling in acht. De zorgaanbieder heeft een door de KNMP en/of door de LHV geaccrediteerde relevante opleiding gevolgd. De gegevens met betrekking tot de uitvoering en resultaten van de medicatiebeoordeling zoals het aantal afgeronde medicatiebeoordelingen, welke interventies zijn voorgesteld en welke interventies zijn ingeregeld, zijn door de aan Multizorg VRZ deelnemende zorgverzekeraars op te vragen.

11 Medicatiebeoordeling uitgesloten van verplichte eigen risico verzekerde Ter bevordering van de toegankelijkheid van een medicatiebeoordeling hebben de aan Multizorg VRZ aangesloten zorgverzekeraars besloten om prestatie 4 Medicatiebeoordeling chronisch UR-geneesmiddelengebruik buiten het eigen risico van de verzekerde te stellen. Zorgprestatie 5 - Farmaceutische begeleiding bij dagbehandeling/ Polikliniekbezoek Zorgprestatie 6 - Farmaceutische begeleiding bij ziekenhuisopname Zorgprestatie 7 Farmaceutische begeleiding i.v.m. ontslag uit het ziekenhuis Bij de uitvoering van de farmaceutische begeleiding i.v.m. ontslag uit het ziekenhuis resubstitueert de zorgaanbieder, indien van toepassing en akkoord van de voorschrijver, de gesubstitueerde geneesmiddelen vanuit het ziekenhuis naar de situatie vóór de ziekenhuisopname.

Hierbij bieden wij u graag de zorgovereenkomst Farmacie 2014 aan voor de bij Multizorg VRZ B.V. aangesloten zorgverzekeraars.

Hierbij bieden wij u graag de zorgovereenkomst Farmacie 2014 aan voor de bij Multizorg VRZ B.V. aangesloten zorgverzekeraars. Bedrijfsnaam T.a.v. voorletters Achternaam Adres Postcode PLAATS Postcode Contractbeheer 030 68-69 177 Ons Kenmerk 26 september 2014 Zorgovereenkomst Farmacie 2014 AGB-code: Geachte heer, mevrouw, Hierbij

Nadere informatie

[Naam zorgaanbieder/praktijk] [Adres/Postbus] [Postcode en WOONPLAATS] Postcodehuisnummer

[Naam zorgaanbieder/praktijk] [Adres/Postbus] [Postcode en WOONPLAATS] Postcodehuisnummer [Naam zorgaanbieder/praktijk] [Adres/Postbus] [Postcode en WOONPLAATS] Postcodehuisnummer AGB-code: Contractbeheer 030 68 69 177 [briefnr] [datum] Zorgovereenkomst Farmacie 2013 Geachte heer, mevrouw,

Nadere informatie

Hierbij bieden wij u de zorgovereenkomst Farmaceutische spoedzorg 2014 aan voor de bij Multizorg VRZ B.V. aangesloten zorgverzekeraars.

Hierbij bieden wij u de zorgovereenkomst Farmaceutische spoedzorg 2014 aan voor de bij Multizorg VRZ B.V. aangesloten zorgverzekeraars. Contractbeheer 030 68 69 177 Zorgovereenkomst Farmaceutische spoedzorg 2014 AGB code: Geachte heer, mevrouw, Hierbij bieden wij u de zorgovereenkomst Farmaceutische spoedzorg 2014 aan voor de bij Multizorg

Nadere informatie

Hierbij bieden wij u graag de zorgovereenkomst fysiotherapie 2014 aan voor de bij Multizorg VRZ B.V. aangesloten zorgverzekeraars.

Hierbij bieden wij u graag de zorgovereenkomst fysiotherapie 2014 aan voor de bij Multizorg VRZ B.V. aangesloten zorgverzekeraars. Contractbeheer 030 68 69 177 M\MW\1308094 19 september 2013 Zorgovereenkomst fysiotherapie 2014 AGB-code: Geachte heer, mevrouw, Hierbij bieden wij u graag de zorgovereenkomst fysiotherapie 2014 aan voor

Nadere informatie

Voor 2016 worden de volgende prestaties apart, dat wil zeggen naast de prestatie Terhandstelling van een URgeneesmiddel,

Voor 2016 worden de volgende prestaties apart, dat wil zeggen naast de prestatie Terhandstelling van een URgeneesmiddel, Artikel 1 Beloning van zorgprestaties Net als voorgaande jaren zal Zilveren Kruis in 2016 farmaceutische zorgprestaties separaat van de prestatie Terhandstelling van een UR-geneesmiddel belonen. Voor 2016

Nadere informatie

komen overeen als volgt:

komen overeen als volgt: 3 komen overeen als volgt: Artikel 1 Definities Verstaan wordt onder: a. Prestatie: een Diagnose Behandel Combinatie (DBC) een overige deelprestatie een prestatie GBGGZ b. Prestatie GBGGZ: (één van) de

Nadere informatie

Gedifferentiëerde WMG tarieven IR V-3-1-3

Gedifferentiëerde WMG tarieven IR V-3-1-3 Datum 15 oktober 2013 Versienummer 1/11 Z-Index Alexanderstraat 11 2514 JL Den Haag Postbus 16090 2500 BB Den Haag T 070-37 37 400 F 070-37 37 401 info@z-index.nl www.z-index.nl KvK: Haaglanden 27177027

Nadere informatie

IDEA Overeenkomst 2016 Apotheekhoudende huisarts

IDEA Overeenkomst 2016 Apotheekhoudende huisarts Apotheekhoudende huisarts A. DE ZORGVERZEKERAAR: De zorgverzekeraars die de Zorgverzekeringswet uitvoeren en handelend onder de naam Zilveren Kruis:< Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V., statutair gevestigd

Nadere informatie

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg)

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) PRESTATIEBESCHRIJVINGBESCHIKKING Nummer Datum ingang Datum beschikking Datum verzending TB/CU-5042-02 1 januari 2012 11 augustus 2011 15 augustus 2011 Volgnr. Geldig tot Behandeld door directie Zorgmarkten

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid CZ 2015 Farmaceutische zorg

Zorginkoopbeleid CZ 2015 Farmaceutische zorg Zorginkoopbeleid CZ Farmaceutische zorg 2015 Zorginkoopbeleid CZ 2015 Farmaceutische zorg Voorbehoud Gezien de snel wijzigende omstandigheden op het gebied van farmaceutische zorg behoudt CZ zich het recht

Nadere informatie

Contractbeheer 030 68 69 177 H/SB/1409038 6 november 2014 Zorgovereenkomst Hulpmiddelenzorg 2015 Gehoorhulpmiddelen

Contractbeheer 030 68 69 177 H/SB/1409038 6 november 2014 Zorgovereenkomst Hulpmiddelenzorg 2015 Gehoorhulpmiddelen Contractbeheer 030 68 69 177 H/SB/1409038 6 november 2014 Zorgovereenkomst Hulpmiddelenzorg 2015 Gehoorhulpmiddelen AGB-code: Geachte heer, mevrouw, Hierbij bieden wij u graag de zorgovereenkomst Hulpmiddelen

Nadere informatie

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg)

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) PRESTATIEBESCHRIJVINGBESCHIKKING Nummer Datum ingang Datum beschikking Datum verzending TB/CU-5068-01 1 januari 2014 26-07-2013 31-07-2013 Volgnr. Geldig tot Behandeld door directie Zorgmarkten Cure De

Nadere informatie

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg)

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) PRESTATIEBESCHRIJVINGBESCHIKKING Nummer Datum ingang Datum beschikking Datum verzending TB/CU-5075-03 1 januari 2015 17 december 2014 19 december 2014 Volgnr. Geldig tot Behandeld door 3 onbepaald directie

Nadere informatie

Zorgovereenkomst eerstelijns paramedische zorg in ziekenhuizen 2014 20142014instellingen 2014

Zorgovereenkomst eerstelijns paramedische zorg in ziekenhuizen 2014 20142014instellingen 2014 Contractbeheer 030 68 69 177 AGB-code: Zorgovereenkomst eerstelijns paramedische zorg in ziekenhuizen 2014 20142014instellingen 2014 Geachte heer, mevrouw, Hierbij bieden wij u graag de zorgovereenkomst

Nadere informatie

Contractbeheer 030 68 69 177 briefnummer datum Zorgovereenkomst fysiotherapie 2015. AGB-code: Geachte heer, mevrouw,

Contractbeheer 030 68 69 177 briefnummer datum Zorgovereenkomst fysiotherapie 2015. AGB-code: Geachte heer, mevrouw, Contractbeheer 030 68 69 177 briefnummer datum Zorgovereenkomst fysiotherapie 2015 AGB-code: Geachte heer, mevrouw, Hierbij bieden wij u graag de zorgovereenkomst fysiotherapie 2015 aan voor de aan Multizorg

Nadere informatie

a.s.r. ziektekosten/ Ditzo Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2017 Trombosediensten

a.s.r. ziektekosten/ Ditzo Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2017 Trombosediensten a.s.r. ziektekosten/ Ditzo Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2017 Trombosediensten Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017 1 Inhoud Vooraf... 3 1. Inkoopbeleid... 3 1.1 Algemeen...

Nadere informatie

Zorgovereenkomst. Geriatrische Revalidatiezorg. Multizorg VRZ. «ANaam»

Zorgovereenkomst. Geriatrische Revalidatiezorg. Multizorg VRZ. «ANaam» AGB-code:«IPZCode_Inst» Zorgovereenkomst Geriatrische Revalidatiezorg 2015 Multizorg VRZ en «ANaam» Zorgovereenkomst Geriatrische Revalidatiezorg 2015 Partijen: De zorgverzekeraars, genoemd in Bijlage

Nadere informatie

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg)

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) PRESTATIEBESCHRIJVINGBESCHIKKING Nummer Datum ingang Datum beschikking Datum verzending TB/CU-5075 1 januari 2015 6 oktober 2014 9 oktober 2014 Volgnr. Geldig tot Behandeld door 2 onbepaald directie Zorgmarkten

Nadere informatie

Transparantie-eisen aan apotheken

Transparantie-eisen aan apotheken Transparantie-eisen aan apotheken Toelichting bij de verplichte informatieverstrekking door apotheken aan consumenten Juni 2013 2 Inhoud 1. Vooraf 5 2. Transparantie-eisen voor apotheken en zorgverzekeraars

Nadere informatie

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg)

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) TARIEFBESCHIKKING Nummer Datum ingang Datum beschikking Datum verzending TB/CU-5000-01 1 januari 2011 14 december 2010 16 december 2010 Volgnr. Geldig tot Behandeld door 34 directie Zorgmarkten Cure De

Nadere informatie

Controleplan farmacie 2015

Controleplan farmacie 2015 Controleplan farmacie 2015 Formele en materiële controle Datum Auteur Status Versie Bestand Afdrukdatum 12-02-2015 Menzis Zorgverzekeraar NV Concept 1.0 Controleplan Farmacie 2015 01-04-2015, Menzis. Alle

Nadere informatie

Zorgovereenkomst Farmaceutische Zorg VGZ 2015

Zorgovereenkomst Farmaceutische Zorg VGZ 2015 Zorgovereenkomst Farmaceutische Zorg VGZ 2015 De ondergetekenden: A De Zorgverzekeraar: Correspondentieadres: VGZ Zorgverzekeraar NV IZZ Zorgverzekeraar NV IZA Zorgverzekeraar NV N.V. Zorgverzekeraar UMC

Nadere informatie

a.s.r. ziektekosten/ De Amersfoortse Inkoopbeleid Paramedische zorg 2017 Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017

a.s.r. ziektekosten/ De Amersfoortse Inkoopbeleid Paramedische zorg 2017 Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017 a.s.r. ziektekosten/ De Amersfoortse Inkoopbeleid Paramedische zorg 2017 Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017 1 Inhoud Vooraf... 3 1. Inkoopbeleid... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Innovatie...

Nadere informatie

ZORGOVEREENKOMST FYSIOTHERAPIE 2016 EN 2017

ZORGOVEREENKOMST FYSIOTHERAPIE 2016 EN 2017 ZORGOVEREENKOMST FYSIOTHERAPIE 2016 EN 2017 Partijen: De zorgverzekeraars, genoemd in bijlage 1, vertegenwoordigd door Multizorg VRZ B.V., statutair gevestigd te Utrecht aldaar kantoorhoudende te (3584

Nadere informatie

[Naam zorgaanbieder/praktijk] [Adres/Postbus] [Postcode en WOONPLAATS] Postcodehuisnummer

[Naam zorgaanbieder/praktijk] [Adres/Postbus] [Postcode en WOONPLAATS] Postcodehuisnummer [Naam zorgaanbieder/praktijk] [Adres/Postbus] [Postcode en WOONPLAATS] Postcodehuisnummer AGB-code: Contractbeheer 030 68 69 177 [briefnr] [datum] Zorgovereenkomst verloskunde 2013 Geachte heer, mevrouw,

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Correspondentie

Nadere informatie

Deel 4 - WMG prestaties

Deel 4 - WMG prestaties FLOWCHARTS G-STANDAARD TAXE Deel 4 - WMG prestaties Auteur: Bas van der MEER Versie: v1.2 Datum: 30 januari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Flowchart #200 WMG terhandstellingsprestatie 4 3 Flowchart

Nadere informatie

H. ADDENDUM STOPPEN MET ROKEN 2015-2016 BIJ DE OVEREENKOMST BASISHUISARTSENZORG 2015-2016

H. ADDENDUM STOPPEN MET ROKEN 2015-2016 BIJ DE OVEREENKOMST BASISHUISARTSENZORG 2015-2016 H. ADDENDUM STOPPEN MET ROKEN 2015-2016 BIJ DE OVEREENKOMST BASISHUISARTSENZORG 2015-2016 Partijen zoals genoemd in de overeenkomst basishuisartsenzorg 2015 2016 komen in aanvulling op de overeenkomst

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-7073

BELEIDSREGEL BR/CU-7073 BELEIDSREGEL Stoppen-met-rokenprogramma Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

Inkoopbeleid Wijkverpleging 2016 Multizorg VRZ. Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2016

Inkoopbeleid Wijkverpleging 2016 Multizorg VRZ. Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2016 Inkoopbeleid Wijkverpleging 2016 Multizorg VRZ Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2016 Inhoud Vooraf... 3 1. Missie en visie Multizorg VRZ... 3 2. Kwaliteitsbeleid... 4 3. Inkoopwijze

Nadere informatie

c. De termijn waarvoor deze beleidsregel geldt: onbepaald.

c. De termijn waarvoor deze beleidsregel geldt: onbepaald. BELEIDSREGEL Prestatiebekostiging farmaceutische zorg 1. Algemeen a. Deze beleidsregel is van toepassing op de zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet en die wordt geleverd

Nadere informatie

Zorgovereenkomst Tandheelkundige Zorg 2016

Zorgovereenkomst Tandheelkundige Zorg 2016 Zorgovereenkomst Tandheelkundige Zorg 2016 De ondergetekenden: De Zorgverzekeraar: VGZ Zorgverzekeraar NV IZZ Zorgverzekeraar NV IZA Zorgverzekeraar NV NV Zorgverzekeraar UMC NV VGZ Cares NV Univé Zorg

Nadere informatie

RESULTATEN PILOT. Adviesrapport aan de NZa. Definitieve versie (2.0) Amsterdam, 26 mei 2011 Projectnummer: 37649

RESULTATEN PILOT. Adviesrapport aan de NZa. Definitieve versie (2.0) Amsterdam, 26 mei 2011 Projectnummer: 37649 RESULTATEN PILOT PRESTATIEBESCHRIJVINGEN FARMACEUTISCHE ZORG Adviesrapport aan de NZa Definitieve versie (2.0) Amsterdam, 26 mei 2011 Projectnummer: 37649 Inhoud 1. Inleiding 2 2. Opdracht voor de pilot

Nadere informatie

Aanwijsprocedure artikelpreferente geneesmiddelen juli 2015 december 2016 CZ, Delta Lloyd en OHRA

Aanwijsprocedure artikelpreferente geneesmiddelen juli 2015 december 2016 CZ, Delta Lloyd en OHRA Aanwijsprocedure artikelpreferente geneesmiddelen juli 2015 december 2016 CZ, Delta Lloyd en OHRA 1. Inleiding en definities Dit document bevat de aanwijsprocedure voor artikelpreferente geneesmiddelen

Nadere informatie

1.3 CIZ Het Centrum Indicatiestelling Zorg als bedoeld in artikel 1 onder b van het Zorgindicatiebesluit.

1.3 CIZ Het Centrum Indicatiestelling Zorg als bedoeld in artikel 1 onder b van het Zorgindicatiebesluit. Bijlage 12 bij circulaire Care/AWBZ/09/17c REGELING Declaratie AWBZ-zorg Gelet op artikel 37 en artikel 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende

Nadere informatie

Deel 1 - Inleiding, definities en achtergrond

Deel 1 - Inleiding, definities en achtergrond FLOWCHARTS G-STANDAARD TAXE Deel 1 - Inleiding, definities en achtergrond Auteur: Bas van der MEER Versie: v1.2 Datum: 2 februari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Definities 3 2.1 Zorgverzekering............................................

Nadere informatie

Maximaal 4 weken. Maximaal 6 weken

Maximaal 4 weken. Maximaal 6 weken komen overeen als volgt: Artikel 1 Definities Verstaan wordt onder: a) CONO-beroepentabel: de beroepenstructuur van het Coördinerend Orgaan Nascholing en Opleiding in de GGZ (CONO) waarin die beroepen

Nadere informatie

Basisovereenkomst Paramedische zorg 2016 Persoonlijk deel

Basisovereenkomst Paramedische zorg 2016 Persoonlijk deel Partijen A. DE ZORGVERZEKERAAR De zorgverzekeraars die de Zorgverzekeringswet uitvoeren: - Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V., statutair gevestigd te Utrecht (inclusief ProLife) (3311); - OZF Zorgverzekeringen

Nadere informatie

Overeenkomst voetzorg Diabetes Mellitus buiten de ketenzorg 2016

Overeenkomst voetzorg Diabetes Mellitus buiten de ketenzorg 2016 Overeenkomst voetzorg Diabetes Mellitus buiten de ketenzorg 2016 De ondergetekenden: A De Zorgverzekeraar: Correspondentieadres: Verder aangeduid als: de Zorgverzekeraar VGZ Zorgverzekeraar N.V. IZZ Zorgverzekeraar

Nadere informatie

ZORGOVEREENKOMST PARAMEDISCHE ZORG DOOR ZIEKENHUIZEN 2016 (exemplaar retour Multizorg VRZ)

ZORGOVEREENKOMST PARAMEDISCHE ZORG DOOR ZIEKENHUIZEN 2016 (exemplaar retour Multizorg VRZ) 1 Partijen: ZORGOVEREENKOMST PARAMEDISCHE ZORG DOOR ZIEKENHUIZEN 2016 (exemplaar retour Multizorg VRZ) De zorgverzekeraars, genoemd in bijlage 1, vertegenwoordigd door Multizorg VRZ statutair gevestigd

Nadere informatie

Reglement Farmaceutische zorg Ditzo 2014

Reglement Farmaceutische zorg Ditzo 2014 Reglement Farmaceutische zorg Ditzo 2014 Geldend vanaf 1 januari 2014 inhoudsopgave Inhoud 1. Algemeen 3 2. Definities 3 3. Toestemming 4 4. Hoeveelheden ter handstelling 4 5. Plaats van toediening 5 6.

Nadere informatie

E.I. Schippers. Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht; Besluit: Artikel 1

E.I. Schippers. Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht; Besluit: Artikel 1 Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van houdende vaststelling van beleidsregels voor het subsidiëren van zorgaanbieders van farmaceutische ANZ-dienstverlening (Beleidskader subsidiëring

Nadere informatie

3.2 Prestatie extreme kosten van geneesmiddelen (NZa-code M002) Het leveren van geneesmiddelen noodzakelijk voor de zorg, onder

3.2 Prestatie extreme kosten van geneesmiddelen (NZa-code M002) Het leveren van geneesmiddelen noodzakelijk voor de zorg, onder Bijlage 9 bij circulaire AWBZ/Care/11/9c BELEIDSREGEL Extreme kosten zorggebonden materiaal en geneesmiddelen Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

Bijlage 1 Verzekeringsvoorwaarden De Friesland Zorgverzekeraar inzake farmaceutische zorg.

Bijlage 1 Verzekeringsvoorwaarden De Friesland Zorgverzekeraar inzake farmaceutische zorg. Bijlage 1 Verzekeringsvoorwaarden De Friesland Zorgverzekeraar inzake farmaceutische zorg. Polisvormen: Basisverzekering: o ALLES VERZORGD POLIS o VRIJE KEUS POLIS o KIEMER Deze polissen zijn geldig in

Nadere informatie

zorginkoop. U treft daar ook een overzicht van de belangrijkste wijzigingen op de overeenkomst aan.

zorginkoop. U treft daar ook een overzicht van de belangrijkste wijzigingen op de overeenkomst aan. Tot De Friesland Zorgverzekeraar behoren: Coöperatie De Friesland U.A. (KvK 01069108), O.W.M. De Friesland Zorgverzekeraar U.A. (KvK 01059332), O.W.M. De Friesland Particuliere Ziektekostenverzekeringen

Nadere informatie

BELEIDSDOCUMENT VOORKEURSBELEID 2015 CZ, Delta Lloyd en OHRA

BELEIDSDOCUMENT VOORKEURSBELEID 2015 CZ, Delta Lloyd en OHRA BELEIDSDOCUMENT VOORKEURSBELEID 2015 CZ, Delta Lloyd en OHRA 1. Definities In dit beleidsdocument wordt verstaan onder: apotheekhoudende: apotheker of apotheekhoudende huisarts; geneesmiddel: een geneesmiddel,

Nadere informatie

Declaratievoorschrift multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2 1, CVR 2 )

Declaratievoorschrift multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2 1, CVR 2 ) REGELING CV/NR-100.106 Declaratievoorschrift multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2 1, CVR 2 ) Gelet op artikel 37 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de

Nadere informatie

Achmea Zorgverzekeraar. Achmea Reglement Farmaceutische Zorg 2014

Achmea Zorgverzekeraar. Achmea Reglement Farmaceutische Zorg 2014 Achmea Zorgverzekeraar Achmea Reglement Farmaceutische Zorg 2014 Ingaande 1 januari 2014 Inhoud Begrippenlijst Pagina 3 Artikel 1 Over het reglement 4 1.1 Waarom een reglement? 4 1.2 Hoe is het reglement

Nadere informatie

a.s.r. ziektekosten/ De Amersfoortse Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2017 Zelfstandige Behandel Centra

a.s.r. ziektekosten/ De Amersfoortse Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2017 Zelfstandige Behandel Centra a.s.r. ziektekosten/ De Amersfoortse Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2017 Zelfstandige Behandel Centra Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017 1 Inhoud Vooraf... 3 1. Inkoopbeleid...

Nadere informatie

Nadere Regel NR/CU-256

Nadere Regel NR/CU-256 Nadere Regel Regeling Zintuiglijk gehandicaptenzorg Gelet op artikel 36, 37 en 38 en artikel 40 lid 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende

Nadere informatie

Apotheekzorg: Apotheekzorg betreft de terhandstelling van uitsluitend op recept verkrijgbare geneesmiddelen en medicatiebeoordeling chronisch.

Apotheekzorg: Apotheekzorg betreft de terhandstelling van uitsluitend op recept verkrijgbare geneesmiddelen en medicatiebeoordeling chronisch. Reglement Farmaceutische zorg Flexibel 2014 1. Algemeen Dit Reglement is een uitwerking van de modelovereenkomst van de Zorgverzekering Flexibel welke weer een uitwerking betreft van het Besluit zorgverzekering

Nadere informatie

1.3 CIZ Het Centrum Indicatiestelling Zorg als bedoeld in artikel 1 onder b van het Zorgindicatiebesluit.

1.3 CIZ Het Centrum Indicatiestelling Zorg als bedoeld in artikel 1 onder b van het Zorgindicatiebesluit. REGELING Declaratie AWBZ-zorg Gelet op artikel 37 en artikel 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vastgesteld; Artikel 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

Geachte. Behandeld door Zorginkoop MCA. Onderwerp Overeenkomst farmaceutische zorg RZA 2015

Geachte. Behandeld door Zorginkoop MCA. Onderwerp Overeenkomst farmaceutische zorg RZA 2015 Menzis COA Administratie B.V. Postbus 405 6700 AK Wageningen t 088 112 21 20 f 088 112 21 31 e zorginkoop@rzasielzoekers.nl www.rzasielzoekers.nl Datum Behandeld door Zorginkoop MCA Onderwerp Overeenkomst

Nadere informatie

De prestaties en tarieven zijn van toepassing voor cliënten geïndiceerd voor of aangewezen op verblijf.

De prestaties en tarieven zijn van toepassing voor cliënten geïndiceerd voor of aangewezen op verblijf. Bijlage 19 bij circulaire Care/Wlz/15/07c BELEIDSREGEL Extreme kosten zorggebonden materiaal en geneesmiddelen Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

Juridische aspecten van behandel- en vergoedingsbeslissingen

Juridische aspecten van behandel- en vergoedingsbeslissingen Juridische aspecten van behandel- en vergoedingsbeslissingen NVTAG Symposium Juridische kaders van HTA 7 juni 2007 Koosje van Lessen Kloeke k.vanlessenkloeke@leijnseartz.com 1 Inleiding -Welke partijen

Nadere informatie

BELEIDSREGEL AL/BR-0021

BELEIDSREGEL AL/BR-0021 BELEIDSREGEL Verpleging in de thuissituatie, noodzakelijk in verband met medisch specialistische zorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

Aanwijsprocedure artikelpreferente geneesmiddelen voor de periode juli 2016 december 2017 CZ, Delta Lloyd en OHRA

Aanwijsprocedure artikelpreferente geneesmiddelen voor de periode juli 2016 december 2017 CZ, Delta Lloyd en OHRA Aanwijsprocedure artikelpreferente geneesmiddelen voor de periode juli 2016 december 2017 CZ, Delta Lloyd en OHRA Inleiding Dit document bevat de aanwijsprocedure voor artikelpreferente geneesmiddelen

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden en reglementen 2016. Aanvullende Zorgverzekering ik! zorg voor mijzelf

Verzekeringsvoorwaarden en reglementen 2016. Aanvullende Zorgverzekering ik! zorg voor mijzelf Reglement Verzekeringsvoorwaarden Farmaceutische Zorg 2016 ik! Avéro Select Keuze Achmea Zorg Plan l 2016 (restitutie) (natura) 1 Verzekeringsvoorwaarden en reglementen 2016 Aanvullende Zorgverzekering

Nadere informatie

ZORGVERZEKERAARS NEDERLAND BELEIDSDOCUMENT GEZAMENLIJK PREFERENTIEBELEID

ZORGVERZEKERAARS NEDERLAND BELEIDSDOCUMENT GEZAMENLIJK PREFERENTIEBELEID ZORGVERZEKERAARS NEDERLAND BELEIDSDOCUMENT GEZAMENLIJK PREFERENTIEBELEID 1. Definities In dit beleidsdocument wordt verstaan onder: apotheekhoudende: apotheker of apotheekhoudende huisarts; geneesmiddel:

Nadere informatie

Zorgovereenkomst Instellingen voor Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) 2015. Multizorg VRZ. «ANaam»

Zorgovereenkomst Instellingen voor Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) 2015. Multizorg VRZ. «ANaam» «IPZCode_Inst» Zorgovereenkomst Instellingen voor Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) 2015 Multizorg VRZ en «ANaam» ZORGOVEREENKOMST INSTELLINGEN VOOR GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG (GGZ) 2015 Partijen: De

Nadere informatie

Reglement Farmaceutische Zorg 2016

Reglement Farmaceutische Zorg 2016 Reglement Farmaceutische Zorg 2016 Ingangsdatum 1 januari 2016 Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V. inclusief Pro Life en ZieZo Interpolis Zorgverzekeringen N.V. OZF Zorgverzekeringen N.V. FBTO Zorgverzekeringen

Nadere informatie

Achmea Zorgverzekeraar. Achmea Reglement Farmaceutische Zorg 2015

Achmea Zorgverzekeraar. Achmea Reglement Farmaceutische Zorg 2015 Achmea Zorgverzekeraar Achmea Reglement Farmaceutische Zorg 2015 Ingaande 1 januari 2015 Inhoud Begrippenlijst Pagina 3 Artikel 1 Over het reglement 4 1.1 Waarom een reglement? 4 1.2 Hoe is het reglement

Nadere informatie

Inkoopbeleid farmaceutische zorg 2015

Inkoopbeleid farmaceutische zorg 2015 Inkoopbeleid farmaceutische zorg 2015 Vooraf Gezien de snel wijzigende omstandigheden op het gebied van de farmaceutische zorg, behoudt VGZ zich het recht voor om op enig moment dit inkoopbeleid aan te

Nadere informatie

Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders voor zover deze de prestatie Stoppen-met-Rokenprogramma leveren.

Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders voor zover deze de prestatie Stoppen-met-Rokenprogramma leveren. Regeling CU/NR-703 Stoppen-met-Roken-programma Gelet op de artikelen 36, derde lid, 37, zevende lid, 38, derde lid, en artikel 40, vierde lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg - (Wmg), heeft de

Nadere informatie

Vergoeding van geneesmiddelen in de apotheek. Barbara de Reijke Onafhankelijk adviseur in de zorg(inkoop)

Vergoeding van geneesmiddelen in de apotheek. Barbara de Reijke Onafhankelijk adviseur in de zorg(inkoop) Vergoeding van geneesmiddelen in de apotheek Barbara de Reijke Onafhankelijk adviseur in de zorg(inkoop) Achtergrond Het verzekerde pakket: aanspraak geneesmiddelen Inkoopbeleid zorgverzekeraars declareren

Nadere informatie

Reglement Farmaceutische Zorg

Reglement Farmaceutische Zorg Reglement Farmaceutische Zorg Avéro Achmea l 2015 Inhoudsopgave I Begrippenlijst 4 II Over het reglement 6 III Rechten van de verzekerde 7 IV V VI Leveranciers van farmaceutische zorg 8 Vergoedingsregels

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR-REG-17107

BELEIDSREGEL BR-REG-17107 BELEIDSREGEL Prestatiebeschrijvingen voor ergotherapie j/( Nederlandse / Zorgautoriteit Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef, en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt

Nadere informatie

Declaratieprotocol Farmacie 2016

Declaratieprotocol Farmacie 2016 Declaratieprotocol Farmacie 2016 Definities Betaalbaarstelling Betaling aan een derde in opdracht van de zorgaanbieder Datum beschikbaarstelling retourinformatie bij VECOZO Derdenbeslag Einddatum prestatie

Nadere informatie

Overeenkomst Fysiotherapie 2015

Overeenkomst Fysiotherapie 2015 Overeenkomst Fysiotherapie 2015 Partijen De zorgverzekeraar: Azivo Zorgverzekeraar N.V. En De zorgaanbieder: Praktijk: KvK nummer: Hierna gezamenlijk te noemen partijen. Komen overeen: Definities Artikel

Nadere informatie

Overige Geneeskundige Zorg

Overige Geneeskundige Zorg TARIEFBESCHIKKING Overige Geneeskundige Zorg Nummer Datum ingang Datum beschikking Datum verzending TB/CU-7091-01 1 januari 2015 31 juli 2014 1 augustus 2014 Volgnr. Geldig tot Behandeld door 2 Directie

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5059

BELEIDSREGEL BR/CU-5059 BELEIDSREGEL Voorschotten en rentevergoeding onderhanden DBC's GGZ Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B, tegen C en E beide te D Zaak : Farmaceutische zorg, voorschrijvend arts Zaaknummer : 2009.01831 Zittingsdatum : 23 juni 2010 1/5 Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Nadere informatie

Overeenkomst Kraamzorg 2015

Overeenkomst Kraamzorg 2015 Overeenkomst Kraamzorg 2015 De ondergetekenden: De Zorgverzekeraar: VGZ Zorgverzekeraar N.V. IZZ Zorgverzekeraar N.V. IZA Zorgverzekeraar N.V. N.V. Zorgverzekeraar UMC N.V. VGZ Cares N.V. Univé Zorg Zowel

Nadere informatie

4.1 Geneeskundige zorg in het kader van individuele zorg bij tuberculose en infectieziekten

4.1 Geneeskundige zorg in het kader van individuele zorg bij tuberculose en infectieziekten BELEIDSREGEL Beleidsregel overige geneeskundige zorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

Overeenkomst Kraamzorg 2014

Overeenkomst Kraamzorg 2014 Overeenkomst Kraamzorg 2014 De ondergetekenden: De Zorgverzekeraar: VGZ Zorgverzekeraar NV IZZ Zorgverzekeraar NV IZA Zorgverzekeraar NV NV Zorgverzekeraar UMC Zorgverzekeraar Cares Gouda NV N.V. Univé

Nadere informatie

Achmea Reglement Farmaceutische Zorg 2015

Achmea Reglement Farmaceutische Zorg 2015 Kettlitz Wulfse Verzekeringen B.V Postbus 310 3430 AH Nieuwegein Achmea Reglement Farmaceutische Zorg 2015 T 030-603 44 44 F 030-603 80 19 info@kettlitz-wulfse.nl Inhoudsopgave pag. Begrippenlijst 2 Artikel

Nadere informatie

Nederlandse Zorgautoriteit

Nederlandse Zorgautoriteit Nederlandse Zorgautoriteit Aan het bestuur van: Newtonlaan 1-41 - GGD Nederland 3584 BX Utrecht - ZN Postbus 3017 - LHV 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl 1 www.nza.ni Behandeld

Nadere informatie

Deel 3 - WMG prijsberekening UR-geneesmiddel

Deel 3 - WMG prijsberekening UR-geneesmiddel FLOWCHARTS G-STANDAARD TAXE Deel 3 - WMG prijsberekening UR-geneesmiddel Auteur: Bas van der MEER Versie: v1.2 Datum: 30 januari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Flowchart #150 - wel of geen WMG? 4 3

Nadere informatie

Bijlage I: Uniforme declaratieparagraaf. Definities

Bijlage I: Uniforme declaratieparagraaf. Definities Bijlage I: Uniforme declaratieparagraaf Definities Betaalbaarstelling Betaling aan een derde in opdracht van de zorgaanbieder Datum beschikbaarstelling retourinformatie bij VECOZO Derdenbeslag Einddatum

Nadere informatie

DEEL II: BIJZONDERE CONTRACTUELE BEPALINGEN

DEEL II: BIJZONDERE CONTRACTUELE BEPALINGEN OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Eerstelijns Paramedische Zorg 2015 Vrijgevestigde praktijken en maatschappen (monodisciplinair) - fysiotherapie binnengebied DEEL II: BIJZONDERE CONTRACTUELE BEPALINGEN Artikel

Nadere informatie

Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, VRM, COPD)

Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, VRM, COPD) BELEIDSREGEL BR/CU-7012 Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, VRM, COPD) Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening

Nadere informatie

Achmea Koepelorganisatie Maatschappij AGB-code Achmea ABN-AMRO (part) 3311 Achmea Aevitae (Avéro Achmea) 8958 Achmea Aevitae (Avéro Achmea) 3329

Achmea Koepelorganisatie Maatschappij AGB-code Achmea ABN-AMRO (part) 3311 Achmea Aevitae (Avéro Achmea) 8958 Achmea Aevitae (Avéro Achmea) 3329 Achmea Achmea ABN-AMRO (part) 3311 Achmea Aevitae (Avéro Achmea) 8958 Achmea Aevitae (Avéro Achmea) 3329 Achmea Aon Consulting 8954 Achmea Avéro Achmea 3329 Achmea Avéro Achmea Zorgverzekeringen NV 454

Nadere informatie

VRAAG EN ANTWOORD VOORKEURSBELEID GENEESMIDDELEN

VRAAG EN ANTWOORD VOORKEURSBELEID GENEESMIDDELEN VRAAG EN ANTWOORD VOORKEURSBELEID GENEESMIDDELEN OPGESTELD DOOR ORGANISATIES VAN ZORGVERZEKERAARS, ZORGAANBIEDERS EN CONSUMENTEN / PATIËNTEN (ZORGVERZEKERAARS NEDERLAND, LHV, KNMP, NPCF EN CONSUMENTENBOND).

Nadere informatie

Kwaliteitsonderzoek telefonische informatieverstrekking zorgverzekeraars

Kwaliteitsonderzoek telefonische informatieverstrekking zorgverzekeraars Kwaliteitsonderzoek telefonische informatieverstrekking zorgverzekeraars Rapportage TNS NIPO 11 december 15 Henrike Bijlstra, Rosan Spiers Aanleiding De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hecht er veel waarde

Nadere informatie

3.2 Zorgkantoor Een verbindingskantoor als bedoeld in artikel 1, onderdeel c van het Administratiebesluit Bijzondere Ziektekostenverzekering.

3.2 Zorgkantoor Een verbindingskantoor als bedoeld in artikel 1, onderdeel c van het Administratiebesluit Bijzondere Ziektekostenverzekering. Bijlage 24 bij circulaire AWBZ/Care/12/07c REGELING Declaratievoorschriften AWBZ-zorg Ingevolge artikel 37 en 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevoegd

Nadere informatie

Algemene betalingsvoorwaarden

Algemene betalingsvoorwaarden Algemene Betalingsvoorwaarden van de Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN) voor wat betreft de activiteiten zoals in artikel 1 van deze Algemene Betalingsvoorwaarden gedefinieerd, statutair

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders National Academic 2014

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders National Academic 2014 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders National Academic Geldig vanaf 1 januari www.na.nl/downloads Inhoudsopgave I. Algemeen gedeelte 3 Artikel 1 Algemeen 2 2 Wmg-tarieven 2 3

Nadere informatie

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2011 en treedt in de plaats van het Reglement Farmacie Salland verzekeringen 2010.

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2011 en treedt in de plaats van het Reglement Farmacie Salland verzekeringen 2010. REGLEMENT FARMACIE SALLAND VERZEKERINGEN 2011 Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2011 en treedt in de plaats van het Reglement Farmacie Salland verzekeringen 2010. Eno Zorgverzekeraar N.V. (KvK 08147983)

Nadere informatie

Zorgovereenkomst implantaat gedragen prothetiek door tandprotheticus 2016

Zorgovereenkomst implantaat gedragen prothetiek door tandprotheticus 2016 Zorgovereenkomst implantaat gedragen prothetiek door tandprotheticus 2016 Partijen: VGZ Zorgverzekeraar N.V. IZZ Zorgverzekeraar N.V. IZA Zorgverzekeraar N.V. N.V. Zorgverzekeraar UMC N.V. VGZ Cares N.V.

Nadere informatie

Toelichting Resultaatbeloning doelmatig voorschrijven van geneesmiddelen 2015

Toelichting Resultaatbeloning doelmatig voorschrijven van geneesmiddelen 2015 Toelichting Resultaatbeloning doelmatig voorschrijven van geneesmiddelen 2015 De toelichting Resultaatbeloning doelmatig voorschrijven van geneesmiddelen 2015 is een aanvulling op bijlage 6 Resultaatbeloning

Nadere informatie

Reglement Farmaceutische zorg Ditzo Zorgverzekering 2012

Reglement Farmaceutische zorg Ditzo Zorgverzekering 2012 Reglement Farmaceutische zorg Ditzo Zorgverzekering 2012 Dit reglement is onder voorbehoud van goedkeuring door de NZa. Geldend vanaf 1 januari 2012 1. Algemeen Dit reglement is een uitwerking van de modelovereenkomst

Nadere informatie

Overeenkomst Fysiotherapie 2016

Overeenkomst Fysiotherapie 2016 Overeenkomst Fysiotherapie 2016 Partijen De zorgverzekeraar: Menzis Zorgverzekeraar N.V. Menzis N.V. Anderzorg N.V. Azivo Zorgverzekeraar N.V. En De zorgaanbieder: Praktijk: KvK nummer: Hierna gezamenlijk

Nadere informatie

Zorgovereenkomst Implantologie 2016

Zorgovereenkomst Implantologie 2016 Zorgovereenkomst Implantologie 2016 Partijen: VGZ Zorgverzekeraar N.V. IZZ Zorgverzekeraar N.V. IZA Zorgverzekeraar N.V. N.V. Zorgverzekeraar UMC N.V. VGZ Cares N.V. Univé Zorg Zowel elk afzonderlijk als

Nadere informatie

Inkoopbeleid Paramedie 2016 Multizorg VRZ. Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2016

Inkoopbeleid Paramedie 2016 Multizorg VRZ. Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2016 Inkoopbeleid Paramedie 2016 Multizorg VRZ Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2016 Inhoud Vooraf... 3 1. Missie en visie Multizorg VRZ... 3 2. Kwaliteitsbeleid... 5 3. Inkoopwijze en

Nadere informatie

niet-gecontracteerde zorgaanbieders Natura 2014

niet-gecontracteerde zorgaanbieders Natura 2014 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgverleners Natura 2014 Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com info@aevitae.com

Nadere informatie