Nijmegen, november Gerdien H. de Weert-van Oene Tom Holsbeek Cor AJ de Jong. Nijmegen Institute for Scientist Practitioners in Addiction

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nijmegen, november 2008. Gerdien H. de Weert-van Oene Tom Holsbeek Cor AJ de Jong. Nijmegen Institute for Scientist Practitioners in Addiction"

Transcriptie

1 Monitor Dubbele Diagnose Rapportage 27 1

2 2

3 Monitor Dubbele Diagnose Rapportage 27 Nijmegen, november 28 Gerdien H. de Weert-van Oene Tom Holsbeek Cor AJ de Jong Nijmegen Institute for Scientist Practitioners in Addiction 3

4 4

5 Inhoudsopgave Introductie 7 paginanr I. Opzet en methode van de DD monitor 9 II. Overzicht resultaten Overzicht resultaten Basale kenmerken patiënten Demografische gegevens Problematiek bij opname Opname Ontslag Effectiviteit van de behandeling Na ontslag 33 III. Resultaten per meetinstrument Diagnostische instrumenten DSM-IV As I MINI BPRS CIDI-SAM Diagnostische instrumenten DSM-IV As II SIDP-IV SAPAS Subjectieve klachten Kwaliteit van leven Demoralisatie Prism MATE-IKZ Symptom Check List SCL-9 54 IV. Overige meetinstrumenten Therapeutische relatie Bereidheid tot verandering Motivatie voor behandeling GGz-thermometer 71 V. Samenvattende conclusies 73 5

6 6

7 Introductie De rapportage die hierna volgt bevat enkele voorlopige resultaten van de Dubbele Diagnose monitoring over de periode tot De rapportage heeft betrekking op de resultaten bij de vier instellingen die meegedaan hebben aan de pilot: de dubbele diagnose afdelingen van Iriszorg [Wolfheze], Novadic-Kentron [Rosmalen], De Loodds [Delta psychiatrisch centrum], en De Ponder [GGZ Eindhoven]. De resultaten zijn geanonimiseerd, waarbij de instellingen zijn aangeduid met een letter A, B, C of D. De opbouw van de rapportage is als volgt: we beginnen met een overzicht van de ingevulde meetinstrumenten op de verschillende tijdstippen. Vervolgens beschrijven we de DD populaties van de vier instellingen. Ook de problematiek bij opname komt in deze paragraaf aan de orde. In de hoofdstukken Opname en Ontslag worden vervolgens kenmerken beschreven van de patiënten bij opname respectievelijk ontslag. Het gaat daarbij om verwijzer, hulpvraag van patiënt en verwijzer en de overeenkomst tussen beide. Bij ontslag gaat het om de duur van het verblijf, de wijze van ontslag en de inschatting van de situatie van de patiënt bij ontslag. Dit laatste wordt ook beschreven bij follow-up. In hoofdstuk 3 komen eerst diagnostische instrumenten aan de orde: MINI, BPRS, SAPAS en SIDP-IV. Vervolgens gaan we in op de meer subjectieve beschrijving van de klachten: de zelfrapportage door de patiënten [Demoralisatie, Prism e.a.]. Als laatste komt in dit hoofdstuk de GGZ thermometer aan de orde. Hoofdstuk 4 sluit het rapport af met samenvattende conclusies. Op deze plaats willen wij de medewerkers van de instellingen die betrokken zijn bij deze pilot van harte bedanken voor het pionierswerk dat zij hebben verricht. Niet alleen de lokale projectcoördinatoren [Tom Holsbeek, Alexander van Veen, Matty Timmermans en Rogier van Eijsden] hebben hier hard aan gewerkt, maar ook de andere hulpverleners binnen de DD afdelingen. Het is wennen om gegevens te verzamelen bij patiënten in het kader van de behandeling en de resultaten hiervan ook direct toe te passen. Deze instellingen hebben dit ingezien en zij zijn nu de voorlopers bij deze monitor. Inmiddels zijn we al gestart met de webbased monitor en de eerste ervaringen hiermee zijn veelbelovend. We zijn er nog niet, maar we zijn wel op de goede weg om de verslavingszorg steeds professioneler en kwalitatief beter te maken! 7

8 8

9 1. Opzet en methode van de DD monitor Doelstelling Benchmarking is een instrument dat het mogelijk maakt om de resultaten binnen de eigen organisatie te vergelijken met de prestaties van andere organisaties. Het gaat er hierbij om te leren van de beste van de klas. Daarbij staat voorop om samen te kijken op welke manier deze erin slaagt de beste van de klas te zijn en vervolgens zelf te proberen dit over te nemen. Competitie in plaats van concurrentie. In de GGz is een uitkomstenkwadrant geformuleerd voor benchmarking (figuur 1), dat ook wordt gehanteerd als uitgangspunt bij de IMC benchmarking. Binnen dit kwadrant worden klinische resultaten, kwaliteit van leven, patiënttevredenheid en kosten gemeten. Het ligt voor de hand bij de DD benchmarking deze vierdeling te volgen. Klinische resultaten: Wijze/niveau uitstroom Diagnose opname/ontslag Duur verblijf EuropASI SCL-9 oa RCQ, HAQ Kwaliteit van leven: EuroQol uitkomstkwadrant Patienttevredenheid: GGZ thermometer CQ-index Kosten: Aantal opnamedagen Betrokkenheid disciplines Ziekenhuisopnames Medicijngebruik Figuur 1. de uitkomstkwadranten GGZ en DD benchmarking Doelgroep De doelgroep van de DD benchmark of liever: DD monitor - wordt gevormd door patiënten die worden opgenomen in een dubbele diagnose kliniek. Hierop worden geen uitzonderingen gevormd. Wanneer een patiënt door zijn of haar situatie niet in staat is vragenlijsten in te vullen, kan enkele dagen gewacht worden tot de toestand verbeterd is. Een en ander betekent dat ook patiënten die niet direct het hele programma zullen doorlopen, kunnen worden geïncludeerd voor de monitor. Patiënten die bijvoorbeeld voor een time-out opname van een of twee weken komen, zullen ook worden geïncludeerd. Bij deze patiënten worden echter niet alle meetinstrumenten, zoals later beschreven, afgenomen. De monitorinstrumenten worden bij deze kortverblijf patiënten beperkt tot: Kerngegevens Medicatie 9

10 BPRS CIDI-SAM Overige meetinstrumenten bij deze patiënten worden alleen verzameld wanneer dat in het licht van hun behandeling/verblijf bij de DD afdeling zinvol is. Patiënten vullen vragenlijsten in c.q. van patiënten worden gegevens verzameld direct na intake bij de DD afdeling. Naast de ingevulde vragenlijsten (patiënt zelfrapportage) worden gegevens verzameld door middel van (gestructureerde) interviews met patiënten en door het aanleveren van registratiegegevens. Informed consent voor deelname aan de benchmark kan opgenomen worden in de behandelovereenkomst die een patiënt tekent bij opname. Meetinstrumenten De volgende meetinstrumenten worden afgenomen bij de DD benchmark: 1. EuropASI: inschatting aard en ernst van verslavingsproblematiek op 6 levensgebieden. Interview. 2. EuroQol 5D: kwaliteit van leven. Zelfrapportage patiënt. 3. SCL-9: klachtenlijst gepercipieerde (psychische) gezondheid. Zelfrapportage patiënt. 4a. MfT: motivatie voor behandeling. Zelfrapportage patiënt. 4b. MfT-O: geobserveerde motivatie voor behandeling. Zelfrapportage hulpverlener. 5. RCQ: motivatie voor verandering per middel. Zelfrapportage patiënt. 6. MINI: psychiatrische (As I) problematiek. Interview. 7. BPRS: Brief Psychiatric Rating Scale. Interview. 8. Demoralisatieschaal 9. Prism 1. CIDI-SAM: psychiatrische diagnose. Interview. 11a. SIDP-IV: voor vaststellen persoonlijkheidsstoornissen (As II pathologie). Interview. 11b. Screeningsinstrument voor persoonlijkheidspathologie. 12a. HAQ: Helping Alliance Questionnaire: therapeutische relatie. Zelfrapportage patiënt. 12b. HAQ-O: therapeutische relatie in optiek behandelaar. Zelfrapportage hulpverlener. 13. GGz-thermometer. Patiënttevredenheid met de verleende zorg. Zelfrapportage patiënt. 14. ICF: Activiteiten, & participatie, hulp & ondersteuning. 15. Kerngegevens opname, kerngegevens ontslag, kerngegevens follow-up 16. Medicatie Een beschrijving van de meetinstrumenten is opgenomen als bijlage 1 bij dit rapport. In het schema hieronder is aangegeven op welke tijdstippen de meetinstrumenten worden ingevuld cq afgenomen en hoeveel de tijdinvestering is per meetinstrument. Vragenlijst Week 1 Week 3 Week 5 Week 9 Week Afgenomen door: 13 EuropASI 6 min Onderzoeksmedewerker CIDI-SAM 1 15 min Verslavingsarts EuroQol 5D 2 min 2 min Onderzoeksmedewerker SCL-9 15 min 15 min Onderzoeksmedewerker MFT 5 min 5 min 5 min 5 min Onderzoeksmedewerker MFT/O 1 CIDI-SAM wordt afgenomen tijdens het anamnesegesprek tijdens opname 1

11 RCQ 2 15 min 15 min 15 min 15 min Onderzoeksmedewerker HAQ 3 min 3 min 3 min 3 min Onderzoeksmedewerker BPRS 3 5 min 5 min Behandelaar MINI 4 15 min Behandelaar SIDP-IV 5 15 min Behandelaar GGZ thermometer 5 min Onderzoeksmedewerker Screener psychop. 5 min Behandelaar Prism 2 min 2 min 2 min 2 min Onderzoeksmedewerker Demoralisatieschaal 5 min 5 min 5 min 5 min Onderzoeksmedewerker ICF 1 min 1 min 1 min 1 min Onderzoeksmedewerker Kerngegevens 2 min Onderzoeksmedewerker opname Kerngegevens Onderzoeksmedewerker tussentijds Kerngegevens 5 min Onderzoeksmedewerker ontslag Kerngegevens 1 min Onderzoeksmedewerker follow-up Totaal 139 min 15 min 15 min 4 min 82 min Evenals bij de Benchmark IMC s zal ook bij de Dubbel Diagnose afdelingen sprake zijn van een minimum-, en een maximumvariant. Het verschil tussen de minimum- en de maximumvariant is echter niet gelegen in de intensiteit van participatie van een instelling, maar in de mate waarin een patiënt de deelname aan de benchmark aankan, cq waarin een patiënt in staat is tot zelfrapportage in schriftelijke vragenlijsten. Wanneer de hulpverlener de inschatting maakt, dat een patiënt hier niet toe in staat is, wordt de minimumvariant gehanteerd, waarin alleen observatiematen worden gebruikt. Bij een instelling kan dus sprake zijn van toepassing van de maximum- en van de minimumvariant. Voor de varianten bij opname tot 3 maanden en bij opname tot 12 maanden: zie bijlage 2. De vragenlijsten worden afgenomen bij 1, 3, 5, 9 en 13 weken. Bij langer durende opname vervolgens om de 13 weken, zolang de opname duurt. In tegenstelling tot de procedure bij de IMC monitor, zal de patiënt niet gevraagd worden op het moment van vertrek vragenlijsten in te vullen. De verwachting is dat de non-respons om uiteenlopende redenen dan zeer groot zal zijn. De wijze van vertrek wordt met name in objectieve termen geregistreerd. 2 Tijdsbesteding RCQ is afhankelijk van het aantal middelen waaraan een patiënt verslaafd is. 3 BPRS week 1 wordt afgenomen tijdens het opnamegesprek 4 MINI staat aangegeven in week 3, maar moet een keer tijdens opname afgenomen worden 5 SIDP-IV staat voor week 5, maar moet een keer tijdens opname afgenomen worden 11

12 12

13 2. Overzicht resultaten 2.1. OVERZICHT RESULTATEN Tabel laat zien hoeveel vragenlijsten zijn verzameld bij de instellingen op de verschillende tijdstippen. Tabel Overzicht verzamelde vragenlijsten [in alfabetische volgorde] A B C D Totaal ASI ernstscores BPRS BPRS CIDI-SAM Demoralisatie Demoralisatie Demoralisatie Demoralisatie Demoralisatie > EQ5D EQ5D EQ5D GGZ thermometer HAQ HAQ HAQ HAQ HAQ HAQ hv HAQ hv HAQ hv HAQ hv HAQ hv > Kern opname Kern ontslag Kern follow-up Mate-IKZ Mate-IKZ Mate-IKZ Mate-IKZ Mate-IKZ

14 A B C D Totaal Med Med Med Med Med > Mft Mft Mft Mft Mft > Mft/O Mft/O Mft/O Mft/O Mft/O > MINI Prism Prism Prism Prism Prism > RCQ RCQ RCQ RCQ RCQ > SAPAS SCL SCL SCL9 anders SIDP-IV

15 ASI kernopname BPRS CIDI-SAM demoralisatie EQ-5D GGZthermometer HAQpatient HAQhv MATE-IKZ medicatie MfT MfT-O MINI Prism RCQ SAPAS SCL-9 SIDP-IV Figuur 2.1. Aantallen bij de verschillende meetinstrumenten in week ASI kernontslag BPRS CIDI-SAM demoralisatie EQ-5D GGZthermometer HAQpatient HAQhv MATE-IKZ medicatie MfT MfT-O MINI Prism RCQ SAPAS SCL-9 SIDP-IV Figuur 2.2. Aantallen bij de verschillende meetinstrumenten in week

16 Conclusies respons: 1. Van 324 patiënten zijn kerngegevens bij opname bekend; 2. Bij lang niet alle patiënten zijn de overige vragenlijsten afgenomen, ook niet in week 1; 3. Van 258 patiënten zijn kerngegevens ontslag bekend [79% van de opnames]; 4. Van 63 patiënten zijn kerngegevens follow-up bekend [19% van de opnames]; 5. De overige meetinstrumenten zijn slechts bij een fractie van de opgenomen patiënten afgenomen in de weken 5, 9 en De respons percentages zijn niet getoond in dit overzicht. Deze zijn bij instelling A: 47%, bij B: 1%, bij C: 95%; bij D: 1%. Over het totaal is de respons met 85,5% goed te noemen. 7. De enige gegevens ter vergelijking van respons en non-respons zijn geslacht en leeftijd. Daarin zijn geen verschillen op te merken. Verder verblijven non-respondenten korter [2 weken] in de behandeling dan respondenten [6,5 weken]. Dat kan komen omdat zij voor een beperktere duur worden opgenomen, bijvoorbeeld voor een time-out. Het kan ook zijn dat non-respondenten de behandeling verlaten voordat zij kunnen worden geïncludeerd in de benchmark. Dit vertrek is dan over het algemeen tegen advies. 16

17 2.2. BASELINE KENMERKEN PATIËNTEN Demografische gegevens Tabel Baseline kenmerken van patiënten per instelling en totaal. Gegeven zijn aantallen [en percentages tussen haakjes]. Ter vergelijking zijn gegevens gepresenteerd van de IMC benchmark. Geslacht man vrouw Leeftijd [gem; sd] Leeftijdrange Etniciteit autochtoon allochtoon A N= [71] 38 [29] 36,44[1,3] [71] 38 [29] B N=18 16 [89] 2 [11] 31,78 [8,1] [61] 7 [39] C N=11 89 [81] 21 [19] 35,64 [8,6] [9] 11 [1] D N=57 4 [7] 17 [3] 3,77 [7,1] DD patiënten 27 N= [75] 78 [25] 35,21 [9,3] [78] 56 [22] IMC patiënten 27 N= [81] 53 [19] 39,3 [7,7] [72] 57 [28] Conclusies sociaaldemografische gegevens: Geslacht Over het geheel genomen is een kwart van de patiënten vrouw en driekwart man. Bij B is het percentage vrouwen het laagst [11%], bij D het hoogst [3%]. Bij de IMC s is het percentage vrouwen lager dan bij de DD s. Leeftijd Gemiddeld genomen zijn de patiënten 35 jaar oud. De jongste patiënt is 19 jaar, de oudste 68. De patiënten bij B en D zijn het jongst, die bij A en C het oudst. Patiënten van de IMC s zijn gemiddeld vier jaar ouder dan die van de DD s. Etniciteit De etniciteit van de patiënten van D is niet bekend. Van de overige drie instellingen is ruim driekwart autochtoon en iets minder dan een kwart allochtoon. Het percentage allochtone patiënten is het hoogst bij B en het laagst bij C. Het percentage allochtone patiënten ligt bij de IMC s iets hoger dan bij de DD s Problematiek bij opname Tabel Problematiek patiënten. Gegeven zijn aantallen per instelling. Tussen haakjes zijn percentages gegeven. Ter vergelijking zijn gegevens van de IMC benchmark gepresenteerd. Primaire problematiek alcohol drugs anders Ontbrekende gegevens Patiënt gebruikt* opiaten cocaïne amfetamine cannabis XTC Hallucinogenen Ontbrekende gegevens A N= [34] 86 [64] 2 [2] 3 [22] 57 [62] 7 [11] 44 [52] 1 [2] 42 B N=18 18 [1] 9 [5] 17 [94] 7 [39] 11 [61] 4 [22] C N=11 D N=57 42 [38] 68 [62] [24] 39 [36] 15 [14] 43 [39] 4 [4] 1 5 [16] 12 [36] 7 [22] 11 [34] 25 Totaal N= [34] 154 [59] 2 [8] 57 7 [28] 125 [5] 36 [16] 19 [45] 5 [3] 4 [2] 68 Is er sprake van poly-druggebruik Ja 18 [28] 15 [83] 8 [7] 18 [56] 59 [26] 17

18 Ontbrekende gegevens Duur verslavingsproblematiek < 2 jaar 2-5 jaar 5-1 jaar > 1 jaar Ontbrekende gegevens Psychiatrische diagnose As I Stemmingsstoornis Angststoornis Psychotische stoornis Anders Geen Ontbrekende gegevens Verslavingsdiagnose As I Alcoholafhankelijkheid Alcoholmisbruik Drugsafhankelijkheid Drugsmisbruik Geen Anders Ontbrekende gegevens Persoonlijkheidsstoornis Geen Borderline Antisociaal Schizoïde Obsessief-compulsief Meerdere PD Uitgesteld PD NAO Zwakbegaafdheid Ontbrekende gegevens 3 [2] 2 [16] 26 [2] 79 [62] 6 5 [8] 7 [12] 18 [3] 16 [27] 14 [23] [38] 3 [2] 69 [53] 4 [3] 5 [4] 4 5 [9] 14 [26] 1 [2] 2 [4] 1 [2] 21 [4] 8 [15] 1 [2] 81 2 [12] 4 [24] 11 [65] 1 1 [1] 7 [7] 2 [2] 8 18 [1] 4 [1] 14 As III Somatische problematiek Geen Hepatitis Hiv/aids Infectieziekten anders Diabetes Astma/copd Neurologische aandoening Overig Onbekende gegevens As IV psychosociale problematiek* Relationele problemen Werk/werkloosheid Wonen/dakloosheid Primaire steungroep Dagbesteding Sociale netwerk/omgeving [Affectieve] verwaarlozing, mishandeling Financiële problemen Justitiële problemen Anders Ontbrekende gegevens As V GAF: gem. score; sd GAF score range Ontbrekende gegevens ,7 [9,5] [3] 14 [14] 81 [83] [12] 7 [7] 39 [41] 16 [17] 22 [23] [27] 4 [4] 71 [65] 4 [4] 1[1] 1 17 [17] 4 [4] 4 [4] 2 [2] 5 [5] 51 [51] 14 [14] 3 [3] 1 6 [65] 7 [7] 3 [3] 5 [5] 4 [4] 14 [15] 17 4 [4] 24 [24] 26 [26] 39 [39] 17 [17] 35 [35] 2 [2] 17 [17] 13 [13] 1 47,5 [7,1] [14] 8 [29] 16 [58] 29 1 [33] 15 [5] 5 [17] 27 2 [7] 6 [2] 2 [7] 1 [33] 1 [33] [82] 3 [11] 1 [4] 1 [4] [4] 9 [3] 26 [87] 15 [5] 3 [1] 8 [27] 2 [7] 4 [13] 27 39,3 [5,] [1] 25 [1] 44 [18] 171 [7] [11] 14 [7] 72 [37] 5 [26] 36 [19] [31] 7 [2] 173 [6] 13 [5] 1 [] 5 [2] [13] 28 [15] 7 [4] 4 [2] 1 [1] 5 [3] 82 [44] 32 [17] 4 [2] [69] 1 [8] 4 [3] 6 [5] 4 [3] 14 [12] [3] 36 [28] 35 [27] 65 [5] 17 [13] 5 [39] 5 [4] 25 [19] 15 [12] 4 [3] ,5 [7,7] *: meerdere antwoorden per patiënt mogelijk. 1% drugsafhankelijkheid, maar middel niet gespecificeerd. Nb: in bovenstaande tabel worden opnamediagnoses gegeven. Deze diagnoses zijn [nog] niet vastgesteld aan de hand van diagnostische instrumenten, zoals de MINI. 18

19 Europ ASI Hieronder zijn de scores weergegeven van drie van de vier instellingen voor de EuropASI. Bij instelling A wordt de ASI niet gebruikt. In de tweede figuur zijn de scores voor de DD populatie als geheel afgezet tegen die van de IMC monitor lich. gez. opl.&werk alcohol drugs juridisch sociaal psychisch B 2,2 3,3 3,2 5,7 5,2 3,5 6 C 3 3,9 4,2 6,9 3,2 4,2 7,5 D 4,4 3,4 5,1 6,4 2,4 4,6 6,9 Figuur ASI scores voor drie instellingen; 27. psychisch sociaal juridisch drugs alcohol arbeid & opl lich probl lich probl arbeid & opl alcohol drugs juridisch sociaal psychisch IMC pat 2,1 3,9 3,5 6,3 3,6 3,7 3,7 DD pat 3 3,8 4,1 6,7 3,4 4,2 7,3 Figuur ASI scores voor DD- en voor IMC-patiënten; 27. De scores van de vier instellingen ontlopen elkaar niet veel. Bij instelling B zijn de scores wat lager dan die bij de beide andere instellingen, met uitzondering van het leefgebied Juridische Problemen: hier scoren de patiënten van instelling B hoger dan die van de beide andere. Vergelijking met de scores van de IMC patiënten levert op dat DD patiënten hogere scores hebben op Psychische Problematiek iets wat goed verklaarbaar is vanuit de setting waarin deze patiënten verblijven -, maar ook bij Sociale Problematiek, Drugs- en alcoholproblematiek en Lichamelijke Problematiek. IMC patiënten hebben iets hogere scores bij Juridische Problemen en Problemen m.b.t. Opleiding & Arbeid. 19

20 Conclusies bij problematiek: De gegevens over middelengebruik zijn niet steeds even goed ingevuld. Vooral in de oude kerngegevens was alleen de vraag opgenomen of er sprake was van druggebruik; deze vraag werd niet aangevuld met de vraag naar de aard van het middel. De vraag naar poly-druggebruik is eveneens dikwijs opengelaten en geeft geen juist beeld van de werkelijkheid. Wel wordt duidelijk dat de meeste patiënten al vele jaren problemen hebben met en rond middelengebruik. De verslavingsdiagnose luidt bij zes van de tien patiënten drugsafhankelijkheid. Bij ongeveer een derde is sprake van alcoholafhankelijkheid. Bij ruim een derde van de patiënten is sprake van een psychotische stoornis; een op de tien patiënten lijdt aan een stemmingsstoornis. De psychiatrische diagnose op As I ontbreekt bij vier van de tien patiënten. Ook de psychiatrische diagnose op As II ontbreekt bij vier van de tien patiënten. Bij de patiënten bij wie deze wel is genoteerd, is bij bijna de helft sprake van een uitgestelde diagnose. Een op de zeven patiënten heeft een borderline persoonlijkheidsstoornis. Diagnostiek op As III ontbreekt bij 62% van de patiënten. Bij de overigen is veelal sprake van geen stoornis op As III. 8% lijdt aan een vorm van hepatitis. Chronische aandoeningen [diabetes, copd] komen voor bij 8% van de patiënten. Ook de psychosociale problematiek is dikwijls niet genoteerd: bij 59% van de patiënten. Onder de patiënten bij wie de psychosociale problemen wel zijn genoteerd is dikwijls sprake van problemen met de primaire steungroep, en/of in het sociale netwerk, werk of juist het ontbreken daarvan, en wonen of juist het ontbreken daarvan. De GAF score ontbreekt bij 56% van de patiënten. De gemiddelde GAF score van de overige 44% van de patiënten is 45,5. EuropASI: ASI-scores zijn vooral hoog bij de psychische problematiek en bij de drugsproblematiek. Bij B is vooral de score op juridische problematiek hoger dan bij C en D. Bij D is de score voor lichamelijke problemen hoger dan bij de andere twee. Voor het overige ontlopen de gemiddelde scores elkaar niet veel. Vergelijking met de scores van IMC patiënten levert op dat die van DD-patiënten hoger zijn vooral voor de schalen psychische problemen, en voor lichamelijke problemen, maar ook voor drugs- en alcoholproblemen en sociale problemen. 2

21 2.3. OPNAME Tabel Opname gegevens. Gegeven zijn aantallen per instelling en totaal. Tussen haakjes zijn percentages gegeven. Vrijwillige opname Ja Nee Onbekend Ontbrekende gegevens In aanraking geweest met politie Ja Nee Onbekend Onbekende gegevens Opname met strafrechtelijke maatregel Ja Nee Ontbrekende gegevens Hulpvraag verwijzer Diagnostiek Middelen afbouw Stabiliseren Terugval preventie Detoxificatie Doorbreken middelengebruik Uitzetten vervolgtraject Medicatie instellen Structuur bieden Behandelen Resocialisatie Hanteren agressie ea Time out Bieden toekomstperspectief Spoedopname Motiveren Behandelen somatiek Anders Ontbrekende gegevens Hulpvraag patiënt Geen Diagnostiek Omgaan met probl Afbouw middelengebruik Stabilisatie Terugval preventie Detoxificatie Doorbreken middelengebruik Uitzetten vervolgtraject Instellen medicatie Bieden structuur Hulp bij psychosoc probl. Behandelen Resocialisatie Hanteren agressie ea Time out Bieden toekomstperspectief Spoedopname Motiveren Behandelen somatiek Anders Ontbrekende gegevens A N= [92] 9 [8] [44] 59 [5] 5 [4] [27] 32 [71] 89 B N=18 18 [1] 17 [94] 1 [6] 17 [94] 1 [6] 18 [16] 21 [19] 7 [6] 3 [3] 51 [44] 8 [7] 4 [4] 2 [2] 3 [3] 2 [18] 12 [11] 5 [5] 2 [2] 2 [2] 1 [1] 19 [17] [1] 5 [4] 1 [8] 51 [4] 5 [4] 1 [1] 23 [18] 7 [6] 4 [3] 2 [2] 2 [2] 8 [6] 6 [5] 5 [4] 1 [1] 5 [4] 1 [1] 3 [2] 21 [16] 8 18 C N=11 85 [78] 2 [18] 4 [4] 1 D N=57 37 [79] 1 [21] 1 34 [32] 42 [4] 3 [28] [18] 77 [82] 16 1 [21] 37 [79] 1 52 [5] 18 [17] 1 [1] 6 [6] 54 [52] 3 [3] 3 [29] 17 [16] 12 [12] 12 [12] 5 [5] 4 [4] 2 [2] 2 [2] 1 [1] 7 [7] 1 [1] 4 [4] [17] 13 [15] 7 [8] 32 [36] 7 [8] 7 [8] 15 [17] 4 [5] 4 [5] 7 [8] 8 [9] 7 [8] 3 [3] 5 [6] 3 [3] Totaal N= [79] 57 [2] 4 [1] [42] 12 [42] 35 [15] 8 56 [28] 147 [72] [32] 39 [18] 17 [8] 9 [4] 15 [48] 11 [5] 34 [16] 19 [9] 15 [7] 32 [15] 17 [8] 4 [2] 7 [3] 4 [2] 3 [1] 8 [4] 1 [1] 23 [11] [13] 18 [8] 17 [8] 83 [39] 12 [6] 8 [4] 38 [17] 7 [3] 8 [4] 6 [3] 9 [4] 16 [7] 13 [6] 8 [4] 1 [1] 1 ]5] 1 [1] 3 [1] 24 [11] 15 Behandeldoel Diagnostiek 27 [27] 13 [62] 4 [33] 21

22 Afbouw middelen Stabilisatie Terugval preventie Detoxificatie Inzicht bieden Instellen vervolgtraject Instellen medicatie Structuur bieden Behandelen Resocialisatie Hanteren agressie ea Time out Bieden toekomstperspectief Motiveren Behandelen somatiek Anders 12 [12] 13 [13] 1 [1] 73 [71] 1 [1] 7 [7] 2 [2] 1 [1] 16 [16] 11 [11] 2 [2] 2 [2] 2 [2] 18 [18] [33] 3 [14] 8 [38] 13 [62] 1 [5] 5 [24] 3 [14] 2 [1] 1 [5] 2 [1] 1 [5] 1 [5] 5 [24] 3 [14] 2 [1] [16] 16 [13] 9 [8] 86 [69] 2 [2] 12 [1] 5 [4] 3 [3] 17 [14] 13 [11] 1 [1] 3 [3] 7 [6] 5 [4] 2 [16] 28 Gegevens over de hulpvraag van verwijzer en patiënt en over het behandeldoel zijn alleen aangeleverd door de instellingen A en C. Bij het behandeldoel ontbreken ook bij deze beide instellingen veel gegevens. Tabel laat zien welke correlaties er zijn tussen de hulpvraag van de patiënt en die van de verwijzer. In deze tabel is te zien dat de hulpvragen van beiden op een aantal terreinen samenhangen. Enkele opvallende samenhangen: het uitzetten van een vervolgtraject als hulpvraag van de verwijzer is gecorreleerd met de afwezigheid van een hulpvraag bij de patiënt. diagnostiek als hulpvraag van de verwijzer is negatief gecorreleerd met afbouw middelengebruik als hulpvraag bij de patiënt. detoxificatie als hulpvraag van de verwijzer hangt negatief samen met resocialisatie als hulpvraag van de patiënt. In een volgende rapportage zal ook aandacht worden besteed aan de mate van samenhang met het behandeldoel. Conclusies opname: Bij een op de vijf patiënten is sprake van een onvrijwillige opname. Bij instelling B is vaker sprake van een gedwongen opname dan bij de andere twee instellingen. Vier van de tien patiënten zijn in aanraking geweest met politie en/of justitie; bij twee van de tien is dit onbekend. Bij instelling B is het percentage patiënten die in aanraking zijn geweest met politie/justitie hoger dan bij de andere twee instellingen. Ruim een kwart van de patiënten worden opgenomen met een strafrechtelijke maatregel; ook dit percentage ligt bij instelling B hoger dan bij de andere instellingen. De meest genoemde hulpvraag bij verwijzers is detoxificatie en diagnostiek, soms ook in combinatie. Ook uitzetten van vervolgtraject en afbouw van/stoppen met middelen zijn veelgenoemde hulpvragen. Aangezien het hier een open vraag betrof, die later gecategoriseerd is, zijn deze percentages niet betrouwbaar. In de volgende fase van de benchmark zullen deze vragen ook de vragen betreffende de hulpvraag van de patiënt en betreffende het behandeldoel - als aankruisvragen worden aangeboden. Bij de patiënten betreft de hulpvraag het meest het stoppen met of afbouwen van middelen. Detoxificatie en diagnostiek zijn de meest genoemde behandeldoelen. Verwijzer en patiënt vertonen een grote mate van overeenkomst in hun hulpvraag, maar op een enkel terrein kunnen deze overeenkomsten nog beter. 22

23 Tabel Correlaties tussen hulpvraag verwijzer en hulpvraag patiënt: *.29** ** *.26.21**.26** **.19** ** 3.3**.2** ** ** 6.55** **.26**.19**.2** ** =.31* 8.23** 9.39**.19**.23** 1.22*.23* 11.23** * 15.19** **.23**.18.2**.38**.18** ** =.31* *.38**.3.35** 5** Hulpvragen vragen patiënt patiënt horizontaal: 1=geen; 2=diagnostiek; 3=omgaan met problematiek; 4=afbouw middelengebruik; 5=stabilisatie; 6=terugvalpreventie; 7=detoxificatie; 8=doorbreken gebruik; 9=uitzetten vervolgtraject; 1=instellen medicatie; 11=bieden structuur; 12=hulp bij psychosociale problemen; 12=behandeling; 13=resocialisatie; 14=hanteren agressie ea; 15=time out; 16=bieden toekomstperspectief; 17=spoedopname; 18=motivatie; 19=behandelen somatiek; 2=anders. Hulpvragen verwijzer verticaal: 1=diagnostiek; 2=afbouw middelen; 3=stabilisatie; 4=terugvalpreventie; 5=detoxificatie; 6=doorbreken middelengebruik; 7=uitzetten vervolgtraject; 8=instellen medicatie; 9=bieden structuur; 1=behandeling; 11=resocialisatie; 12=hanteren agressie ea; 13=time out; 14=bieden toekomstperspectief; 15=spoedopname; 16=motivatie; 17=behandelen somatiek; 18=anders. 23

24 24

25 2.4. ONTSLAG Vergelijking voorgenomen en werkelijke ontslagdatum Gevraagd is naar de voorgenomen ontslagdatum en de werkelijke ontslagdatum. Bij instelling B is bij voorgenomen ontslagdatum dezelfde datum ingevuld als bij werkelijke ontslagdatum. Bij instelling D is geen voorgenomen ontslagdatum opgegeven. Bij de overige instellingen is de werkelijke duur van het verblijf korter dan de voorgenomen duur. gem aantal dgn voorgenomen duur beh werkelijke duur A B C D totaal voorgenomen duur beh 61,2 61 9,2 77,2 werkelijke duur 47, ,2 74,1 66,7 Figuur Voorgenomen en werkelijke duur behandeling. De werkelijke duur behandeling bij A is 78,1% van de voorgenomen behandelduur; bij B is dat 1%; bij C is dat 87,8%. Over het totaal genomen is de werkelijke behandelduur 86,4% van de voorgenomen behandelduur. De werkelijke behandelduur is bij A iets minder dan 7 weken, bij B 8,5 weken, bij C ruim 11 weken, en bij D 1,5 weken. Over het totaal genomen is de behandelduur gemiddeld 9,5 weken > 26 Figuur DD Patiënten naar duur van het verblijf: werkelijke verblijfsduur vergeleken met voorgenomen verblijfsduur;

26 Kijkend naar de verblijfsduur van de patiënten per week, dan blijkt dat voor de vierde behandelweek [dus voordat een maand voorbij is], 37% van de patiënten is vertrokken. In de voorgenomen behandelduur zou dit 8% zijn. Bij de voorgenomen behandelduur is een piek te zien in week 13: in die week zou ruim 7% van de patiënten moeten vertrekken. In werkelijkheid is dit 2%. Vrijwel alle patiënten [95%] zijn vertrokken uit de behandeling binnen een half jaar. Vijf procent kent echter een langere behandelduur, tot een jaar of langer. Deze langere behandelduur is in geen enkel geval vooraf voorzien. Wijze van vertrek Over het geheel genomen wordt 41% van de behandelingen conform behandelplan beëindigd [n=13]. Bij het merendeel van de patiënten is dus sprake van een ongeplande beëindiging (figuur 2.4.4). Een kwart van de behandelcontacten wordt eenzijdig door de patiënt verbroken. Achttien procent van de contacten wordt door de instelling verbroken. Figuur laat zien welke het verband is tussen de gemiddelde verblijfsduur voorgenomen en werkelijk en de afronding van de behandeling. In deze figuur wordt zichtbaar dat de voorgenomen duur van de behandeling ongeveer gelijk was voor beide groepen. De werkelijke behandelduur verschilt echter sterk: die van patiënten bij wie de behandeling niet conform het plan is afgerond is gemiddeld 45 dagen; die van patiënten bij wie dat wel het geval is, bedraagt gemiddeld 89 dagen en is daarmee langer dan de voorgenomen behandelduur. 1 gem. aantal dagen voorgenomen duur werkelijke duur conform behandelplan 79,8 89 niet conform behandelplan 72 45,2 Figuur Verband tussen afronding behandeling en voorgenomen en werkelijke duur behandeling. percentage A B C D totaal completer dropout stepout pushout anders Figuur Wijze van vertrek naar instelling in %;

Residentiële Voorzieningen in de verslavingszorg

Residentiële Voorzieningen in de verslavingszorg Residentiële Voorzieningen in de verslavingszorg Gerdien de Weert Ineke Zekveld Cor de Jong Guus Schrijvers Nijmegen, 1 mei 2010 1 Naar dit rapport kan als volgt worden verwezen: Weert-van Oene GH de,

Nadere informatie

Middelenproblematiek bij mensen met een verstandelijke beperking. Een inventarisatie in Nederland

Middelenproblematiek bij mensen met een verstandelijke beperking. Een inventarisatie in Nederland Middelenproblematiek bij mensen met een verstandelijke beperking Een inventarisatie in Nederland Middelenproblematiek bij mensen met een verstandelijke beperking Een inventarisatie in Nederland Onderzoekers:

Nadere informatie

Een dossieronderzoek bij Tactus verslavingszorg Twente. Middelengebruik en het hebben van een verstandelijke beperking.

Een dossieronderzoek bij Tactus verslavingszorg Twente. Middelengebruik en het hebben van een verstandelijke beperking. Een dossieronderzoek bij Tactus verslavingszorg Twente. Middelengebruik en het hebben van een verstandelijke beperking. Debbie Nieuwenhuis Bachelorthese Psychologie Begeleider Tactus: Margreet van der

Nadere informatie

Problematiek en hulpvragen van stelselmatige daders

Problematiek en hulpvragen van stelselmatige daders Problematiek en hulpvragen van stelselmatige daders Marjolein Goderie m.m.v. Bas Tierolf Katinka Lünnemann Lisette van den Heuvel December 2008 Inhoud 1 Inleiding 5 2 Vraagstelling 7 3 Onderzoeksaanpak

Nadere informatie

Effectiviteit van Individuele Plaatsing en Steun in Nederland

Effectiviteit van Individuele Plaatsing en Steun in Nederland Opdrachtgever UWV Effectiviteit van Individuele Plaatsing en Steun in Nederland Opdrachtnemer Trimbos; Michon, J.T. van Busschbach, M. van Vugt... [et al.] Onderzoek Basis rapport SCION. Bevindingen na

Nadere informatie

Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem (LADIS)

Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem (LADIS) Kerncijfers Verslavingszorg 2013 Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem (LADIS) KERNCIJFERS VERSLAVINGSZORG 2013 LADIS LANDELIJK ALCOHOL EN DRUGS INFORMATIE SYSTEEM D.J. Wisselink W.G.T. Kuijpers

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement vanuit het perspectief van mensen met astma of COPD D. Baan M. Heijmans P. Spreeuwenberg M.

Nadere informatie

Forensische zorg tijdens detentie

Forensische zorg tijdens detentie Forensische zorg tijdens detentie Advies d.d. 27 september 2012 1 2 Inhoudsopgave Samenvatting 5 Afkortingen 9 1. Aanleiding en context voor dit advies 11 1.1 Achtergrond en doel advies 11 1.2 Beschrijving

Nadere informatie

Epidemiologie en de vraag naar een vijftal BIG-beroepen in het psychische domein

Epidemiologie en de vraag naar een vijftal BIG-beroepen in het psychische domein G32 Epidemiologie en de vraag naar een vijftal BIG-beroepen in het psychische domein Auteurs: Drs. A.(André) J.J. van der Kwartel, Drs. W.(Willem) van der Windt Datum: 15 april 2013 Kiwa Carity is hét

Nadere informatie

HUISELIJK GEWELD ONDER SURINAMERS, ANTILLIANEN EN ARUBANEN, MAROKKANEN EN TURKEN IN NEDERLAND. Aard, omvang en hulpverlening.

HUISELIJK GEWELD ONDER SURINAMERS, ANTILLIANEN EN ARUBANEN, MAROKKANEN EN TURKEN IN NEDERLAND. Aard, omvang en hulpverlening. HUISELIJK GEWELD ONDER SURINAMERS, ANTILLIANEN EN ARUBANEN, MAROKKANEN EN TURKEN IN NEDERLAND Aard, omvang en hulpverlening Uitgevoerd door Intomart Beleidsonderzoek Tom van Dijk Erik Oppenhuis m.m.v.

Nadere informatie

In- en verkoopgids DB(B)C 2011 voor Forensische Zorg in strafrechtelijk kader

In- en verkoopgids DB(B)C 2011 voor Forensische Zorg in strafrechtelijk kader In- en verkoopgids DB(B)C 2011 voor Forensische Zorg in strafrechtelijk kader Referentie-informatie ten behoeve van de in- en verkoop van Forensische Zorg voor zorgaanbieders en het ministerie van Justitie.

Nadere informatie

(Vroeg)signalering eenzaamheid en depressie bij zelfstandig wonende Amsterdamse ouderen

(Vroeg)signalering eenzaamheid en depressie bij zelfstandig wonende Amsterdamse ouderen GGD Amsterdam Cluster Epidemiologie, Documentatie en Gezondheidsbevordering (Vroeg)signalering eenzaamheid en depressie bij zelfstandig wonende Amsterdamse ouderen Marlies Visser Fatima El Fakiri GGD Amsterdam

Nadere informatie

Op leeftijd en verslaafd, wie zorgt?

Op leeftijd en verslaafd, wie zorgt? Op leeftijd en verslaafd, wie zorgt? Een onderzoek naar passende zorg voor oudere gebruikers binnen Domus Amsterdam Afstudeerscriptie van: Pieter Dol en Sjors Ouderkerken Academie Sociale Studies Maatschappelijk

Nadere informatie

Routine Outcome Monitoring

Routine Outcome Monitoring Routine Outcome Monitoring Edwin de Beurs en Paul Emmelkamp 4 4.1 Inleiding In een boek over mislukkingen in de psychotherapie mag een beschrijving van Routine Outcome Monitoring (rom) niet ontbreken.

Nadere informatie

Nycturie: prevalentie en kwaliteit van leven

Nycturie: prevalentie en kwaliteit van leven Nycturie: prevalentie en kwaliteit van leven D.G. Kooij L. van Dijk F.G. Schellevis Utrecht, 2002 Nivel - Postbus 1568-3500 BN Utrecht - Telefoon 030 27 29 700 - Fax 030 27 29 729 ISBN 90-6905-549-X Niets

Nadere informatie

Gezond ouder worden? Resultaten van de 65+ monitor in Westervoort

Gezond ouder worden? Resultaten van de 65+ monitor in Westervoort Gezond ouder worden? Resultaten van de 65+ monitor in Westervoort Inhoudsopgave Advies... 1 Aanleiding voor dit advies... 1 Belangrijkste bevindingen... 1 Advies aan gemeente Westervoort... 2 Inleiding...

Nadere informatie

M.H. Kwekkeboom (Avans Hogeschool) C.M.C. van Weert (SCP) Een ander leven. Een onderzoek naar de leefsituatie van op zichzelf wonende mensen

M.H. Kwekkeboom (Avans Hogeschool) C.M.C. van Weert (SCP) Een ander leven. Een onderzoek naar de leefsituatie van op zichzelf wonende mensen Een ander leven M.H. Kwekkeboom (Avans Hogeschool) C.M.C. van Weert (SCP) Een ander leven Een onderzoek naar de leefsituatie van op zichzelf wonende mensen met een verstandelijke beperking of chronisch

Nadere informatie

NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP

NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP VISIE OP DE (LANGDURENDE) ZORG AAN MENSEN MET ERNSTIGE PSYCHISCHE AANDOENINGEN Maart 2009 GGZ Nederland 2 Voorwoord Met veel plezier bied ik u de definitieve versie

Nadere informatie

Alcoholopvoeding Durf Nu! Onderzoek onder ouders in regio Nijmegen

Alcoholopvoeding Durf Nu! Onderzoek onder ouders in regio Nijmegen Alcoholopvoeding Durf Nu! Onderzoek onder ouders in regio Nijmegen Onderzoek onder ouders in regio Nijmegen (beginmeting) Onderzoek uitgevoerd door IrisZorg, onder verantwoordelijkheid van GGD Regio Nijmegen

Nadere informatie

Het is de integrale aanpak die werkt

Het is de integrale aanpak die werkt Het is de integrale aanpak die werkt Evaluatie na één jaar UtrechWse Buurtteams Krachtig Freek de Meere Ahmed Hamdi Jochum Deuten Het is de integrale aanpak die werkt Evaluatie na één jaar Utrechtse Buurtteams

Nadere informatie

In de put, uit de put Zelf depressiviteit overwinnen

In de put, uit de put Zelf depressiviteit overwinnen Ineke Voordouw Jeannet Kramer Pim Cuijpers In de put, uit de put Zelf depressiviteit overwinnen Een handreiking voor coördinatoren en begeleiders van de cursus voor volwassenen en 55+ Trimbos-instituut,

Nadere informatie

een gestructureerde casussenanalyse Ch. van Nieuwenhuizen S. Bogaerts E.A.W. de Ruijter I.L. Bongers M. Coppens R.A.A.C. Meijers

een gestructureerde casussenanalyse Ch. van Nieuwenhuizen S. Bogaerts E.A.W. de Ruijter I.L. Bongers M. Coppens R.A.A.C. Meijers TBS-behandeling geprofileerd een gestructureerde casussenanalyse Ch. van Nieuwenhuizen S. Bogaerts E.A.W. de Ruijter I.L. Bongers M. Coppens R.A.A.C. Meijers Colofon Opdrachtgever Wetenschappelijk Onderzoek-

Nadere informatie

Medisch noodzakelijke opname in de GGZ. Over behandeling, verblijf, wonen en werken

Medisch noodzakelijke opname in de GGZ. Over behandeling, verblijf, wonen en werken Medisch noodzakelijke opname in de GGZ Over behandeling, verblijf, wonen en werken 17 februari 2015 De Helster 23 6661 AH Elst Nederland Tel: 0481 377 521 secretariaat@tangram.info www.tangram.info Bij

Nadere informatie

Het onderzoek werd uitgevoerd door Esther Kruis, Linda Baan, Ingrid Wijne, Mieke van der Aar, Ester Nass, Dina Rochol en Wim Trijsburg

Het onderzoek werd uitgevoerd door Esther Kruis, Linda Baan, Ingrid Wijne, Mieke van der Aar, Ester Nass, Dina Rochol en Wim Trijsburg Rapport Onderzoek naar het cliëntenoordeel over de diagnostiek en behandeling van persoonlijkheidsstoornissen ten behoeve van de Multidisciplinaire Richtlijn Persoonlijkheidsstoornissen Onderzoek naar

Nadere informatie

Overeenkomst in financieel gedrag van kind en ouders. dr. A. Claassen drs. H. Katteler dr. J. Polman. ITS, Nijmegen.

Overeenkomst in financieel gedrag van kind en ouders. dr. A. Claassen drs. H. Katteler dr. J. Polman. ITS, Nijmegen. Overeenkomst in financieel gedrag van kind en ouders dr. A. Claassen drs. H. Katteler dr. J. Polman ITS, Nijmegen september 2008 Onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken 2 Overeenkomst ouder-kind

Nadere informatie

Monitor OGGZ 2008-2009 Zuid-Holland Noord

Monitor OGGZ 2008-2009 Zuid-Holland Noord ... Monitor OGGZ 2008-2009 Zuid-Holland Noord Omvang risicogroepen en cliëntgroepen ten aanzien van preventie, signalering, opvang, zorg en rehabilitatie in de Openbare Geestelijke GezondheidsZorg Colofon

Nadere informatie

Zorgprogramma: ADHD bij volwassenen

Zorgprogramma: ADHD bij volwassenen Zorgprogramma: ADHD bij volwassenen Afdeling Psychiatrie UMC St. Radboud Nijmegen Ontwikkelingen uit de projectgroep ADHD Juni 2004 F.E. van Dijk C.C. Kan INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2 Inleiding 2 Methode

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Minder zelfmanagementvaardigheden, dus meer zorggebruik? De relatie tussen patiënt activatie van mensen met

Nadere informatie

Scholing via UWV. Doel en vraagstelling. Conclusie

Scholing via UWV. Doel en vraagstelling. Conclusie Opdrachtgever UWV Scholing via UWV Doel en vraagstelling Opdrachtnemer Regioplan / M. Groenewoud, S. Slotboom. Onderzoek Scholing Startdatum 1 december 2008 Einddatum 1 juli 2010 Categorie Interventies/re-integratie-interventies

Nadere informatie