R 21 september 2009/1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "R 21 september 2009/1"

Transcriptie

1 R 21 september 2009/1 Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 21 september 2009 om uur in het gemeentehuis Aanwezig: Wethouders Afwezig: Notuliste: de heer drs. H.M.W. ter Heegde, voorzitter de heer J.M. Hoogland, raadsgriffier de heer R.K. Appers, HOP de heer B. Arkeveld, Burgerbelang de heer G. Boellaard, VVD de heer A.J. Botman, CDA de heer S. Brau, PvdA mevrouw P.M. Bunte, PvdA de heer P.C.J. Carnas, Burgerbelang de heer M. Dijkstra, Burgerbelang mevrouw E.M. de Goede - van der Crabben, fractie E.M. de Goede mevrouw J.G. Güse, CDA (vanaf uur) mevrouw M.P.M. Harlaar - Bot, CDA de heer A. Harren, VVD mevrouw T. Huijboom - Brouwer, ChristenUnie mevrouw M. Jongejan, Burgerbelang de heer A.G.W. Jongenelen, Burgerbelang de heer M. Kadioglu, PvdA de heer T.L. Mars, VVD de heer C.C. Mertens, HOP mevrouw D.C.G. Lo Pizzo, GroenLinks mevrouw C.P.M. van t Schip - Nieuwboer, HOP de heer J.M. Schipper, Burgerbelang de heer R. Schoemaker, GroenLinks mevrouw V.C.M. Stam - de Nijs, VVD mevrouw A.M. Valent - Groot, PvdA de heer R. Visser, PvdA de heer W. Witte, VVD de heer F.J.J. Zuurbier, CDA de heer C. Zijlmans, Burgerbelang mevrouw M.F. Baijards - van der Laan, VVD de heer J.W. de Boer, PvdA de heer C. Kwint, GroenLinks de heer R.J. Piet, CDA de heer J.D. Koppelaar, PvdA, raadslid mevrouw E.M.J. Middelbeek De voorzitter opent de raadsvergadering, heet iedereen welkom, laat weten dat de heer Koppelaar de raadsvergadering vanavond niet bijwoont en dat mevrouw Güse wat later komt. De voorzitter geeft mevrouw De Goede het woord, die heeft gevraagd een verklaring te mogen afleggen. Mevrouw De Goede wil een korte verklaring afleggen. Haar raadscollega s hebben vorige week al een persoonlijke reactie van haar ontvangen. Dat zij uit de PvdA-fractie is gezet is inmiddels bekend. Dat dit op een hoogst verbazingwekkende manier gebeurt, namelijk niet vanwege politieke inhoud maar in opdracht van informatie die wethouder De Boer mevrouw Valent had aangereikt, namelijk de beschuldiging van zelfverrijking via een functie die spreekster enige tijd geleden had, is ook genoegzaam bekend. Dit behoeft verder geen toelichting. Het is echter jammer. Niet iedereen weet dat de hele actie van wethouder De Boer en de PvdA-fractie een hoop commotie, tijd, extra werk en de benodigde procedures met zich meebrengt.

2 R 21 september 2009/2 Jammer temeer daar spreekster al lang (al wel zo n anderhalf jaar geleden) te kennen had gegeven dat zij in maart 2010 zou stoppen met haar politieke werk. Verbazingwekkend ook omdat de gehele PvdAfractie enkele weken geleden besprak om mogelijk nog voor de verkiezingen het vertrouwen in wethouder De Boer op te zeggen. Dit werd op een locatie buiten het gemeentehuis besproken. Dit naar aanleiding van het feit dat ook zij vonden dat er veel bleef liggen. Er zijn twee nieuwe kandidaten voor het wethouderschap volgend jaar. Spreekster en velen met haar begrijpen er niets van. Het dient tot niets, nutteloos. Daarom volgt als alles op zijn plaats valt er in de komende dagen via de pers nog een verklaring naar de inwoners van Heerhugowaard. Spreekster vindt dit nodig, omdat heel veel mensen binnen Heerhugowaard binnen en buiten de raad, maar vooral in heel Heerhugowaard en zelfs enkelen vanuit de regio, haar per mail, post, telefoon en zelfs bezoeken niet alleen hun steun hebben betuigd, maar ook vooral vroegen hoe dit mogelijk kon zijn. Er zit geen logica in. Allereerst naar spreekster toe, maar ook voor de PvdA zelf gaande naar de verkiezingen. Elfeneenhalf jaar heeft de PvdA-fractie zonder grote conflicten gefunctioneerd, wel met net als in andere fracties soms pittige discussies, maar spreekster was niet het enige assertieve lid van de fractie, gelukkig maar. In de reacties die spreekster mocht ontvangen, stond stevige en vaak woedende kritiek op wethouder De Boer en op mevrouw Valent, maar in het bijzonder op wethouder De Boer. Men vroeg spreekster de stevige opmerkingen aan hun adres en wederom vooral aan wethouder De Boer vooral openbaar te maken. Spreekster wil echter niet afdalen tot het niveau van modder gooien. Dat is niet goed voor het aanzien van het raadswerk. Zij gaat daarom niet in op de inhoud die haar is aangereikt. Wel wil zij in positieve zin melden dat zij zich met dezelfde passie en inzet die zij als voorzitter van de PvdA jaren geleden en nu bijna 12 jaar voor de PvdA heeft gehad en in goede samenwerking met haar collega s zich zal blijven inzetten voor de inwoners van Heerhugowaard. Nu erg prettig voor spreekster, zonder druk van wethouder De Boer. Spreekster zal als fractie De Goede verder gaan. Tot slot wil zij voor de ontroerende woorden die spreekster mocht ontvangen, zoals ga vooral door mevrouw De Goede, blijf de eerlijke, open politica die u altijd was, prima werk geleverd, dank voor uw inzet voor Heerhugowaard iedereen bedanken. De voorzitter constateert na navraag dat de PvdA-fractie geen behoefte heeft aan een reactie. De voorzitter stelt hierna aan de orde agendapunt 1. 1 Spreekrecht burgers. Er hebben zich geen burgers gemeld voor het spreekrecht over de onderwerpen op de raadsagenda. 2 Vaststellen raadsagenda. De voorzitter geeft aan dat nagezonden zijn de agendapunten 12, 13 en 14. De eerste twee voorstellen hebben te maken met het feit dat mevrouw De Goede nu een eigen fractie formeert. Agendapunt 14 houdt in de continuering van de geheimhouding. De voorzitter heeft voorts begrepen dat de agendapunten 5, 6, 7, 8 en 10 vanavond als akkoordstukken kunnen worden behandeld. Mevrouw Van t Schip wil namens de HOP graag bij agendapunt 8 een korte stemverklaring afleggen. De voorzitter geeft aan dat dit mogelijk is. Agendapunt 10 zal als akkoordstuk 8a worden behandeld. Zonder verdere discussie en hoofdelijke stemming is besloten de raadsagenda gewijzigd vast te stellen, waarbij de agendapunten 5, 6, 7, 8 als akkoordstukken zullen worden behandeld en agendapunt 10 als akkoordstuk 8a. Tevens zijn aan de agenda toegevoegd de agendapunten 12, 13 en Vaststellen notulen raadsvergadering d.d. 25 juni 2009 en 25 augustus 2009 en vaststellen notulen vragenhalfuurtje d.d. 25 augustus De heer Mertens geeft aan dat de notulen van de raadsvergadering van 25 juni 2009 pas vrijdag zijn ontvangen. Hierdoor was er geen gelegenheid deze in de fractie te bespreken en geheel te lezen. Spreker verzoekt de behandeling ervan te verschuiven naar de volgende vergadering.

3 R 21 september 2009/3 De voorzitter kan dit begrijpen. Hij constateert dat iedereen met het verzoek instemt. De notulen van deze vergadering van 25 juni 2009 zullen voor de volgende raadsvergadering worden geagendeerd. Zonder verdere discussie en hoofdelijke stemming is besloten de notulen van de raadsvergadering van 25 augustus 2009 en de notulen van het vragenhalfuurtje van 25 augustus 2009 ongewijzigd vast te stellen alsmede de behandeling van de notulen van de raadsvergadering van 25 juni 2009 te verschuiven naar de raadsvergadering van 21 september Voorstel voorzitter met betrekking tot afdoening ingekomen stukken, waaronder mededelingen van het college aan de raad. Rubriek A 1. Brief Inspectie Openbare Orde en Veiligheid d.d. 22 juni 2009 betreffende aanbieding rapport Kwaliteit in particuliere veiligheid; 2. Brief Sociale Verzekeringsbank (SVB) d.d. 4 september 2009 met als kenmerk Wmo/ betreffende de brochure de Wegwijzer 2010 SVB Servicecentrum PGB; en toegevoegd aan de agenda middels latere toezending 3. Brief mevrouw E.M. de Goede-van der Crabben d.d. 13 september 2009 aangaande het einde van haar PvdA-fractielidmaatschap en de vorming van de fractie E.M. de Goede. Zonder discussie en hoofdelijke stemming is besloten de ingekomen stukken 1 tot en met 3 van rubriek A voor kennisgeving aan te nemen. Rubriek B 1. Brief RCO De Hoofdzaak d.d. 31 juli 2009 betreffende het rapport dat is gemaakt naar aanleiding van bezoekjes van een mystery guest aan het Wmo-loket; Er zijn geen vragen en/of opmerkingen over ingekomen stuk Brief De Nationale Ombudsman d.d. 12 augustus 2009 met als onderwerp het rapport dat is opgesteld op grond van het onderzoek dat is opgesteld na een klacht over de gedraging van het college van burgemeester en wethouders van Heerhugowaard en de reactie van B&W hierop. De voorzitter verifieert bij de voorzitter van de commissie Middelen dat dit ingekomen stuk op voorstel van het raadsconvent in de commissievergadering van 5 oktober 2009 zal worden besproken. Mevrouw Stam beaamt dat dit correct is. Zonder verdere discussie en hoofdelijke stemming is besloten de ingekomen stukken 1 en 2 van rubriek B in handen te stellen van het college ter voorbereiding van behandeling in de betreffende commissies. Rubriek C 1. Brief Agri Team Noord-Holland d.d. 24 augustus 2009 betreffende de zienswijze over het ontwerp bestemmingsplan 1 e Partiële herziening De Draai; Er zijn geen vragen en/of opmerkingen over ingekomen stuk Brief gemeente Zijpe d.d. 27 augustus 2009 met als onderwerp bouw Pallas reactor in Petten; Mevrouw Valent vraagt een afschrift van de reactie hierop die door het college wordt voorbereid. De voorzitter geeft aan dat hiervoor zal worden gezorgd. Toezending van reacties of beantwoording aan de raadsleden vindt bij deze rubriek overigens altijd plaats. 3. Brief ir. J.G.J. Seeboldt d.d. 1 september 2009 betreffende zijn zienswijze met betrekking tot de 1 e Partiële herziening De Draai. Zonder verdere discussie en hoofdelijke stemming is besloten in te stemmen met de be- en/of afhandeling van de ingekomen stukken 1 tot en met 3 van rubriek C. Rubriek D Er zijn geen mededelingen van het college.

4 R 21 september 2009/4 5 Jaarrekening 2008 en concept begroting 2010 Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Noord-Holland Noord (SOVON). Zonder discussie en hoofdelijke stemming is besloten de jaarrekening 2008 en de conceptbegroting 2010 van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Noord-Holland Noord (SOVON) goed te keuren en tevens kennis te nemen van de meerjarenbegroting van deze stichting. 6 Aanpassingen re-integratie en afstemmingsverordening Wet werk en bijstand. Zonder discussie en hoofdelijke stemming is besloten: - de Re-integratieverordening Wet werk en bijstand vast te stellen en de verordening van 2008 in te trekken; - de Afstemmingsverordening Wet werk en bijstand vast te stellen en de verordening van 2008 in te trekken. 7 Vaststellen verordening tijdelijke regels Wet investeren in jongeren (WIJ). Zonder discussie en hoofdelijke stemming is besloten vast te stellen de Verordening tijdelijke regels Wet investeren in jongeren. 8 Programmabegroting 2008, herzien programmabegroting 2009, begroting 2010 en meerjarenraming van de GGD Hollands Noorden. Mevrouw Van t Schip legt een stemverklaring af. De HOP wil haar zorgen uitspreken naar de GGD ten aanzien van de begroting 2010, vooral omdat is gebleken dat er nog geen lange termijnvisie ligt. De fractie roept de GGD op deze zo snel mogelijk op te stellen, waarbij de HOP voorstander is van een advisering door een onafhankelijke niet-politiek gekleurde financiële adviescommissie. De fractie is dus niet zo gelukkig met het inschakelen van een financiële commissie die ook wethouders bevat. Zonder verdere discussie en hoofdelijke stemming is besloten: - in te stemmen met de programmaverantwoording 2008 van de GGD Hollands Noorden; - in te stemmen met de herziene programmabegroting 2009 en daarmee met de aanvullende gemeentelijke bijdrage van voor 2009; - de aanvullende gemeentelijke bijdrage van voor 2009 als tegenvaller te accepteren en deze te betrekken bij het opmaken van de jaarrekening 2009; - nog niet in te stemmen met de begroting 2010, maar de ontwikkelingen (advies financiële commissie en discussie over aanvullende taken) af te wachten; de gevolgen voor 2010 en later daarna in te vullen; - kennis te nemen van de meerjarenraming van de GGD Hollands Noorden. 8a Invoering Elektronisch Kinddossier (EKD) bij de jeugdgezondheidszorg (voormalig agendapunt 10) Zonder verdere discussie en na stemming is besloten: 1. in te stemmen met de begroting invoering EKD 2009 en daarvoor benodigde middelen beschikbaar te stellen; 2. voor de kosten EKD voor 2010 nadere voorstellen af te wachten. 9 Regionaal integraal programma Naar een Nuchter Noord-Kennemerland. Mevrouw Van t Schip neemt als waarnemend voorzitter van de raad de voorzittershamer over van de heer Ter Heegde. Zij leest de tekst van het voorstel voor en geeft het woord aan mevrouw De Goede.

5 R 21 september 2009/5 Mevrouw De Goede heeft de commissievergadering niet bijgewoond, maar het stuk op eigen titel bekeken. Vervolgens heeft zij flink rondgevraagd bij jong en oud. Dat vindt zij de beste methode om enig idee te krijgen. De meerderheid van de ondervraagden vindt de voorgestelde verschuiving van de binnenkomst naar uur in de horeca niet acceptabel. Zij en spreekster ook vinden dat het grote probleem ligt in het feit dat er door zeer jonge mensen vaak wordt voorgedronken en uren van tevoren allerlei alcoholische dranken tot zich nemen. Het is dan ook de taak zoals ook met enkele andere jeugdproblemen, van de ouders om dit in te perken en beter in de gaten te houden. Daar wordt flink op ingezet en dat moet het hoogste accent hebben. Ook vinden anderen en spreekster dat het toch niet kan bestaan dat men na theater, bioscoop of andere uitgaansmomenten wordt beperkt in de bewegingsvrijheid en men na een voorstelling niet meer rustig een glaasje kan gaan drinken. Verder nog een punt met betrekking tot de Waerdse Tempel, waarvan iedereen zo bleek onlangs, fan is en wat ook een horecagelegenheid is die flink wordt gesteund en waarvan men wil dat deze blijft slagen en doorgaan. De Waerdse Tempel zal echter door de voorgenomen maatregel toch flink verlies gaan leiden en een stuk aantrekkingskracht verliezen. Mevrouw Huijboom zegt dat mevrouw De Goede sprak over de Waerdse Tempel en iedereen. Spreekster wil erop wijzen dat de ChristenUnie in de betreffende raadsvergadering zich duidelijk uitgesproken tegen de subsidieverstrekking aan deze voorziening. Voorligt een voorstel betreffende de sluitingstijden in de horeca. In Noord-Holland heeft men te maken met een alcoholgebruik onder jongeren dat zeer veel risico s met zich meebrengt. De cijfers bekijkend van het peilstationonderzoek dat het Trimbos Instituut in 2007 heeft uitgevoerd, zijn daar onder andere de volgende conclusies getrokken. Er is geen daling van alcoholgebruik onder de 15- en 16-jarige jongeren. In Noord-Kennemerland ligt het percentage jongeren wat dronken is geweest in de laatste maand van het onderzoek 33 procent hoger dan het landelijk gemiddelde van 21 procent. In Noord- Kennemerland is 21 procent van de jongeren een zware drinker. Een op de vijf jongeren; dat is nogal wat. Dit staat gelijk aan een gebruik van zes of meer glazen per dag en bijna zes procent drinkt nog meer. Alcohol wordt ook vaak gebruikt in combinatie met stimulerende middelen. Er wordt meer coke en speed gebruikt. Vanaf 2007 is de situatie alleen maar zorgelijker geworden. Bij het inzetten van de mystery guests is gekeken of jongeren onder de 16 jaar gemakkelijk aan alcohol konden komen. Het antwoord was schokkend, namelijk heel gemakkelijk. De ChristenUnie heeft een avond gehouden in het Kompleks, waarbij de film Comazuipen is vertoond. Er waren beelden te zien van jongeren in coma. Er is nu een tweede kliniek hiervoor geopend en dat is niet omdat het beter gaat met de jongeren. De fractie is blij met het programmaplan Alcoholmatiging jeugd Noord-Kennemerland. Er wordt uitstekend werk verricht door de inspanning van de GGD, de gemeenten en de Brijder verslavingszorg om jongeren en ouders bewust te maken van de risico s van alcoholgebruik zeker op jonge leeftijd. Spreekster wil ook even noemen dat teveel alcoholgebruik onder ouderen een groter probleem is dan het drugsgebruik. Iedereen kent de slogan drank maakt meer kapot dan je lief is. Het is de moeite waard om alles te doen wat binnen de mogelijkheden van de gemeente ligt om het drankgebruik te matigen. Voorligt een voorstel om na uur geen bezoekers meer toe te laten in de horecagelegenheden. Voor de ChristenUnie was heel belangrijk dat is gebleken dat 85 procent van de bezoekers geen problemen heeft met een vervroegde toegangsstop. Als iedereen meedoet, kan de cultuur van steeds later uitgaan ombuigen naar eerder uitgaan. Ook de jongerenraad vindt het een prima plan en dat zegt ook heel veel. De fractie begrijpt dat de horeca geen voorstander van voorliggend voorstel is. Toch is de horeca tegemoet gekomen in de kenbaar gemaakte wens om de sluitingstijden door de week te verruimen van naar uur. De horeca is voorstander van een algeheel verbod van het nuttigen van alcoholische dranken op de openbare weg. De alcohol wordt door een dergelijke maatregel hopelijk meer binnen de muren van de horeca genuttigd dan op straat. Zeker is dat er minder overlast voor inwoners wordt verwacht. In de gemeente Heerhugowaard is kort geleden de APV aangepast op dit gebied. De verordening voorziet niet in het verbod als er geen overlast in het spel is. In de krant was te lezen dat in de buurgemeente Graft De Rijp het verbod er wel schijnt te komen. Spreekster vraagt of de burgemeester informatie heeft of het wettelijk mogelijk is en er iets in de wetgeving is veranderd. Tot slot is het zo dat het gaat om de gezondheid van de jongeren. De ChristenUnie geeft haar steun aan het voorstel voor een toelatingsstop van uur. Per mail is nog ontvangen het stuk vroeg op stap. Hier springt uit de actie van de moeders die ervoor pleiten het uitgaan te vervroegen, want het wordt steeds later. Spreekster wil er een paar dingen uithalen. Het gezinsleven staat onder druk, omdat het dag- en nachtritme wordt omgekeerd.

6 R 21 september 2009/6 Overmatig alcoholgebruik geeft gevolgen op korte termijn, waaronder geluidsoverlast, vechtpartijen en vernielingen en op langere termijn leerproblemen en geheugenverlies. De ChristenUnie wil graag toch doen wat kan worden gedaan (hoewel er geen garantie is dat het dan beter wordt) om het overmatig alcoholgebruik een halt toe te roepen. Mevrouw Lo Pizzo zegt dat in de commissievergadering uitvoerig over het plan naar een nuchter Noord-Kennemerland is gesproken. Op zich is GroenLinks met het voorstel akkoord. Zij wil dat jongeren minder gaan drinken, dat er minder overlast is, etc. De fractie kan zich voorstellen dat iedereen dit eigenlijk wel wil. Over een punt valt zij echter en dat is de toegangsstop om uur. Als eerste twee kanttekeningen. Jongeren onder 16 jaar zouden geen alcohol mogen krijgen in een kroeg. Dat is uiteraard de verantwoordelijkheid van de mensen, maar het barpersoneel moet dat in de gaten houden. Dit geldt ook voor oudere mensen. Het barpersoneel hoort de mensen in de gaten te houden (althans dat is spreekster geleerd toen zij in de horeca werkte) en aan te geven als iemand genoeg heeft gehad en te adviseren lekker naar te huis te gaan. Ten tweede zit de fractie met de vraag welk doel met het voorstel moet worden bereikt. Gaat het om het voorkomen van drankmisbruik onder jongeren? Prima, maar het gaat ook om de openbare orde. Alkmaar, Schagen, Castricum, Bergen en Langedijk gaat niet met het voorstel mee. De meeste gemeenten hanteren een sluitingsstop op een ander tijdstip.gl wil graag weten of aangetoond is dat er extreem veel overlast is tussen uur en sluitingstijd en of is aangetoond dat bij andere gemeenten is aangetoond dat de overlast vermindert op het moment dat er een toelating- of sluitingsstop is. De toegangsstop zou jongeren moeten activeren om eerder de kroeg in te gaan. De jeugd gaat tegenwoordig vrij laat uit. Een toegangsstop zou ook moeten bevorderen dat indrinken wordt beperkt. GroenLinks wil weten in hoeverre bij andere gemeenten is bewezen dat bij een toegangsstop jongeren minder drinken en eerder uitgaan. Jongeren zouden in principe volgens het voorstel dan ook eerder naar huis moeten gaan. In spreeksters beleving gebeurt dat nog steeds niet. Zij ziet nog steeds jongeren om of uur als de kroegen al lang dicht zijn op straat rondlopen. Spreekster denkt niet dat dit zal veranderen op het moment dat om uur de deuren dicht gaan. De jongeren gaan nu immers ook niet eerder naar huis. Een tweede punt is dat de jongeren ook niet de mogelijkheid hebben om ergens anders naar toe gaan, een sigaretje te roken, even frisse lucht te scheppen, omdat degenen die na uur naar buiten, niet meer binnen mogen komen. Dit betekent in Heerhugowaard waar over het algemeen (uitgezonderd de Waerdse Tempel) de kroegen om uur dicht gaan, twee uur lang de tijd hebben om zich zoals dit in uitgaanstermen heet, helemaal klem te zuipen. Ze hebben namelijk niets anders te doen en kunnen geen kant op. Om uur gaan de bezoekers massaal naar buiten. Spreekster denkt dat dan de grootste problemen ontstaan. De vraag is ook hoe men bijvoorbeeld grote groepen wil aanpakken. Nu is het vaak zo dat als er irritatie onderling ontstaat, de barkeeper of iemand uit de groep voorstelt om even naar buiten te gaan of om ergens anders een biertje te gaan drinken, maar dat kan niet meer. Zij moeten dan naar huis en dat willen zij over het algemeen niet. Wat voor de fractie ook een heikel punt is, is dat een ander deel van het publiek wordt benadeeld. Het gaat hierbij om voornamelijk de oudere kroeggangers. Na een heerlijk etentje, een bioscoopbezoek (zeker na de tweede voorstelling) en dergelijke kan men nergens terecht om een drankje te nuttigen of men moet ontzettend vroeg uit eten of naar de eerste voorstelling in de bioscoop. Verder wil spreekster nog aangeven dat in het stuk duidelijk staat aangegeven dat onderzoek niet heeft aangetoond dat het vervroegen van de toegang- of sluitingstijden voor de openbare veiligheid positieve effecten oplevert. Het is de verwachting dat de genoemde vervroeging wel effecten zal hebben op de gezondheid, wat GroenLinks prima vindt, maar zij vindt uur toch echt te vroeg. De heer Mertens zegt dat het college de raad vraagt in te stemmen met het programmaplan naar een nuchter Noord-Kennemerland en tevens akkoord te gaan met de toegang- en sluitingstijden van de horeca. De afgelopen jaren zijn vele verontrustende cijfers verschenen over het alcoholgebruik door de Nederlandse jongeren. Nederlandse jongeren zijn koploper in Europa. Uit een onderzoek van de GGD Hollands Noorden blijkt dat het schadelijk alcoholgebruik onder de jongeren ook in de regio Noord- Kennemerland een groot probleem is. Steeds duidelijker wordt dat het drinken van alcohol op jonge leeftijd en de consequenties daarvan op latere leeftijd zeer ernstig zijn als het gaat om de ontwikkeling van de hersenen. Het wordt dan naar het idee van de HOP ook de hoogste tijd om actie ondernemen. De doelstelling is dan ook dat het alcoholgebruik van jongeren moet verminderen. In het integraal programma naar een nuchter Noord-Kennemerland staat een aantal maatregelen en activiteiten die deze doelstelling ondersteunen. Zo wordt er voorlichting gegeven aan jongeren op school, wordt er effectiever gestraft met inschakeling van bureau Halt, regelmatig overleg tussen gemeente en partners over de

7 R 21 september 2009/7 aanpak van jongerenoverlast, onderzoek naleving leeftijdgrenzen voor alcoholverkoop etc. Er zijn dus vele aspecten die in integrale programma s actief worden aangepakt. Toch lijkt de discussie vooraf te gaan over de toelating- en sluitingstijden van de horeca. Vooral de horeca zelf ageert tegen een toelatingstijd van uur. Het welzijn echter van de jongeren heeft voor de HOP de hoogste prioriteit. Het welzijn van de jongeren is waar de discussie over zou moeten gaan. De fractie vindt het van groot belang dat het alcoholgebruik van de jongeren wordt verminderd, zodat zij zich lichamelijk goed kunnen ontwikkelen en geen negatieve gevolgen ondervinden zoals slechte school- studie- en werkprestaties, agressie, black-outs en kans op alcoholverslaving. De HOP is er een voorstander van om de activiteiten die in het voorliggende programma zijn beschreven, uit te voeren. Hoewel landelijk nog niet is aangetoond dat het vervroegen van de toelating- en sluitingstijden een positief effect oplevert voor de openbare orde en veiligheid, is wel de verwachting dat er vanuit gezondheidsoogpunt winst te behalen valt met maatregelen zoals in voornoemd programma zijn opgenomen. Ook is er een vraag vanuit de opvoeders, zorginstellingen en onderwijs, maar ook vanuit het bedrijfsleven om het uitgaansleven te vervroegen. De HOP vindt dat deze oproep serieus moet worden genomen en zeker een kans moet krijgen. Tijdens de commissievergadering MO heeft een vertegenwoordiging van Horeca Nederland de fractie niet kunnen motiveren wat de horeca nu precies tegen een toelatingstijd van uur heeft. Het uitgaan blijkt zich in de tijd ook steeds meer te verschuiven naar een later tijdstip. De vraag is waar het eindigt? s Morgens vroeg? Het lijkt op een gewoonte die spontaan is ontstaan. Een integrale aanpak geeft volgens de fractie een win-winsituatie. Als de jeugd vroeger uitgaat, is de noodzaak om voor te drinken minder aanwezig. Dit kan voor de horeca aantrekkelijk zijn. Door de jeugd de kans te geven vroeger uit te gaan, geeft de gemeente de ouders ook de mogelijkheid om afspraken met hun kinderen te maken op welk tijdstip zij thuis worden verwacht. Al deze maatregelen zullen uiteindelijk moeten leiden dat de jeugd het avondje uit vroeger beëindigt, minder alcohol zal nuttigen en vroeger het bed zal opzoeken om de volgende dag betere prestaties te kunnen leveren. Met de fractie zijn meerder ouders verbaasd dat de jeugd zit te wachten, omdat zij pas om uur uit kunnen gaan. Vroeger weggaan heef namelijk geen zin, omdat er niemand is. Misschien is het interessant te onderzoeken waardoor het tijdstip van uitgaan zich nog steeds verplaatst naar een steeds later tijdstip. Dat mist de HOP bij voorliggend programma. Vooralsnog vindt de fractie dat het invoeren van een toelatingstijd van uur in elk geval een kans moet worden gegeven. De HOP is voor invoering. In de toelichting onder punt 6 is een evaluatie genoemd, maar wanneer deze plaats gaat vinden is niet duidelijk. De HOP dient een amendement in om deze evaluatie duidelijk vast te leggen, zodat er over twee jaar duidelijkheid is over de uitwerking van de invoering van toelatingstijden. De tekst van amendement B ingediend door de HOP luidt als volgt: De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 21 september 2009, ondergetekenden stellen voor: - de toelatingsstop van de horeca voor maximaal twee (geschrapt) een (toegevoegd) jaar vast te stellen op uur Toelichting Met het instellen van een toelatingsstop op uur voor de gehele horeca wordt één van de maatregelen uit het Regionaal integraal programma Naar een Nuchter Noord-Kennemerland uitgevoerd met als doelstelling het alcoholgebruik van jongeren te verminderen in het kader van de volksgezondheid. De toelatingsstop van uur is voor de horeca een moeilijk te verteren maatregel, maar toch vinden wij dat alles in het werk gesteld dient te worden om de integrale doelstelling het alcoholgebruik onder de jongeren te verminderen te realiseren. Dus ook deze maatregelen moet een prikkel zijn om de horeca te bewegen naar andere uitgaanstijden voor de jeugd. Tevens wil de HOP dat in deze periode van twee (geschrapt) een (toegevoegd) jaar er een evaluatie moet plaatsvinden, waarin kan worden aangetoond dat deze toelatingsstop de gestelde doelstellingen worden behaald. Ondertekende door de 3 fractieleden van de HOP De heer Schoemaker heeft een vraag. De HOP vraagt om een evaluatie over twee jaar om te bezien of de gestelde doelstellingen zijn behaald, maar van waaruit wordt er vertrokken? Is er in kaart gebracht hoeveel jeugd de horeca bezoekt in bepaalde kennelijke staat vanwege het voordrinken? Hoe gaat er worden gemeten of na twee jaar de jeugd minder heeft voorgedronken vanwege de toelatingsstop? Wat zijn de doelstellingen? Spreker heeft deze nergens in de stukken (ook niet in alle bijlagen en de bijlagen hier weer bij) kunnen terugvinden.

8 R 21 september 2009/8 Het is een heel interessant amendement, maar er staat net zoveel in als in de bijlagen van de bijlagen; dus niets. De heer Mertens denkt dat de heer Schoemaker dan toch niet goed heeft geluisterd. De HOP wil graag bereiken dat de horeca eerder voor de jeugd opengaat, zodat de horeca eerder de gelegenheid heeft om vroeger in de avond activiteiten te organiseren. De heer Schoemaker geeft aan dat de horeca toch echt open is, maar de jeugd komt op dit moment niet op het tijdstip waarop de horeca open is. De heer Mertens wijst erop dat er in de horeca voor uur geen activiteiten plaatsvinden. Daarom gaat de jeugd pas om uur uit. Er is dan dus niets te doen. De HOP wil nu trachten en dat is ook een van de doelstellingen die in het programma staat, door de toegangstijd van uur het uitgaansleven te vervroegen. De heer Schoemaker kan dan zeggen dat het gaat om een beperkte doelstelling, maar het is wel een grote, omdat het uiteindelijk gaat om de gezondheid van de jeugd en spreker neemt aan dat hij het daarmee eens is. De heer Schoemaker is het daar absoluut mee eens, maar hij wil alleen weten hoe meetbaar de HOP dit wil maken. De heer Mertens zegt dat iedereen vanmorgen in de krant en op internet heeft kunnen lezen dat de kinderarts Nico van de Lelij meldt dat dit jaar al 34 jongeren in de polikliniek in Delft zijn binnengebracht met een alcoholvergiftiging. Het gaat hierbij om hetzelfde aantal als in heel De raadsleden hebben ook een mail gekregen van de actie Vroeg op stap. Bij deze actie hebben in Heerhugowaard al 426 mensen de petitie ondertekend om eerder op stap te gaan en niet later. Het zijn allemaal duidelijke signalen dat de kans die er nu ligt, moet worden gepakt om te zien wat er gebeurt als de toegangstijd wordt teruggebracht naar uur. Is de horeca bereid daaraan mee te werken en te kijken hoe de jeugd vroeger op stap kan gaan? De heer Botman zegt dat voorligt het programma naar een nuchter Noord-Kennemerland. Op 6 mei 2008 heeft het college een positief besluit genomen over het uitvoeringsprogramma voor alcoholmatiging onder de jeugd in Heerhugowaard. Daarin wordt voorgesteld om het alcoholgebruik en -misbruik integraal aan te pakken. Dit programma heeft voor de regio Noord-Kennemerland als voorbeeld gediend. Met de voortrekkersrol van Heerhugowaard is er een provinciale subsidie aangevraagd en inmiddels toegekend. Daarnaast heeft het college een beleidsadviseur openbare orde en veiligheid en een communicatiemedewerker aan de stuurgroep toegevoegd. Het CDA wil voor het voortvarend aanpakken van de problematiek het college een compliment maken. Het past goed in zijn verantwoordelijkheid en de uitvoering van beleidsontwikkeling. Het college vraagt nu de raad om naast de in Heerhugowaard al in uitvoering zijnde maatregelen nog enkele nieuwe besluiten toe te voegen aan het regioprogramma. De schokkende onderzoeksresultaten van de universiteit van Twente, de speciaal opgeleide 15-jarigen waren met de 181 aankooppogingen om alcohol te verkrijgen in 160 gevallen succesvol. Hieruit blijkt dat de overheid met een sterkere beleidsverantwoordelijkheid moet ingrijpen. Het regionale integrale plan van aanpak is op 2 april 2009 op de door de GGD georganiseerde werkconferentie in Cool gepresenteerd. Het kreeg daar veel bijval van de aanwezige bestuurders uit de gehele regio. De afgelopen jaren zijn er verontrustende cijfers verschenen. Nederlandse jongeren zijn koploper in West-Europa; 15 en 16-jarigen drinken vaker dan 10 keer per maand, een sterke toename. Meisjes zijn vaker dronken in Noord-Kennemerland blijkt vanuit de GGD. Het schadelijk misbruik is in Noord- Kennemerland 33 tegen een landelijk percentage van 21 procent. Wetenschappelijke studies tonen aan dat een integrale aanpak een cruciaal onderdeel is van een effectief alcoholbeleid. GGD, scholen, de ouders en de jeugd moeten daarbij worden betrokken. De fractie biedt de jongeren graag goede mogelijkheden om vrienden te ontmoeten en sociale contacten te leggen. Het mag echter niet leiden tot met name voor de jeugd lage schoolprestaties, ongevallen, agressie, verslaving en ander onverstandig gedrag, ook met drugs. Vanuit de gemeente Hoorn komen berichten dat daar waar de politie assistentie moet verlenen in 90 procent van de gevallen er alcohol in het spel is. Het college stelt in het voorliggende plan laagdrempelige activiteiten voor in het plan laagdrempelige randvoorwaarden. Er zijn wenselijke activiteiten, maar deze zijn nog niet allemaal in genoemde randvoorwaarden aanwezig. Hoog-

R 24 maart 2009/1. De voorzitter opent de raadsvergadering, heet iedereen van harte welkom en stelt aan de orde agendapunt 1.

R 24 maart 2009/1. De voorzitter opent de raadsvergadering, heet iedereen van harte welkom en stelt aan de orde agendapunt 1. R 24 maart 2009/1 Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 24 maart 2009 om 20.00 uur in het gemeentehuis Aanwezig: Wethouders Notuliste: de heer drs.

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 5 november 2009 om 16.00 uur in het gemeentehuis

Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 5 november 2009 om 16.00 uur in het gemeentehuis R 5 november 2009/1 Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 5 november 2009 om 16.00 uur in het gemeentehuis Aanwezig: Wethouders Afwezig: Notuliste:

Nadere informatie

CONCEPTVERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG OVER:

CONCEPTVERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG OVER: algemeen overleg/alcoholbeleid d.d. 9 oktober 2014/VWS blz. 1 CONCEPTVERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG OVER: Alcoholbeleid Desgewenst kunt u correcties in de weergave van uw woorden aanbrengen. U wordt

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur Aanwezig 30 leden, te weten: de dames M.J.S. van Berkum-Schouten (CDA), M.L. Braam-Creebsburg

Nadere informatie

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans.

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans. 12e raadsvergadering, 2 november 2010, 19.30 uur Gemeenteraad Bij aanvang van de vergadering zijn aanwezig de leden: J.L. van Aert, K. Ajouaou, H.F.J. Bekkers, J.F. Boetzkes, S.J.P.H.A. van de Brug, J.F.T.

Nadere informatie

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 11 februari 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

'^:^=y' Registratienummer:

'^:^=y' Registratienummer: Statengriffie '^:^=y' Registratienummer: 1013841 van de openbare vergadering van Provinciale Staten van Flevoland gehouden op donderdag 17 juni 2010 om 19.30 uur in het Provinciehuis, Visarenddreef 1 Lelystad.

Nadere informatie

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 8 april 2008 om 19.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

http://www.kampen.nl/ris/raad/raadsverslagen/verslraad1nov07/id_1455817

http://www.kampen.nl/ris/raad/raadsverslagen/verslraad1nov07/id_1455817 pagina 1 van 13 Verslag raad 1 november 2007 Datum 01 nov 2007 Tijd 19:30 Locatie Stadhuis, Burgemeester Berghuisplein 1, Kampen Auteur J. Ringenier Bestuursorgaan Gemeenteraad Documentsoort Verslagen

Nadere informatie

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend Aanvang/einde : 20.00 uur / 23.00 uur Voorzitter : mevrouw T.A.L.

Nadere informatie

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus Notulen van de vergadering van de Raadscommissie van de gemeente Noordenveld, gehouden op woensdag 6 december 2006 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanwezig: Gemeentebelangen: de heren,

Nadere informatie

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L.

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L. sgp post compleet vernieuwd! Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager Raad wil nieuwe detailhandelsvisie In gesprek met C.S.L. Janse Coffeeshopbeleid ter discussie Nieuwsbrief 30 SGP-fractie Apeldoorn

Nadere informatie

Bericht van verhindering is ingekomen van de heer S. van der Velde (CDA).

Bericht van verhindering is ingekomen van de heer S. van der Velde (CDA). Conceptnotulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Achtkarspelen op donderdag 29 oktober 2009, aanvang 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Buitenpost. Aanwezig: (20) Raadsleden

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 16 december 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

F.A.L. Polsbroek, E.R.R. Pengel, A.J.M. Scholten* M. Haak*, P. Visser Y.N. de Baaij, J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage*

F.A.L. Polsbroek, E.R.R. Pengel, A.J.M. Scholten* M. Haak*, P. Visser Y.N. de Baaij, J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage* CONCEPTNOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 25 maart 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig:

Nadere informatie

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008 Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 08 1 Aanwezig: De burgemeester: mevrouw J.H.M. Hermans-Vloedbeld, voorzitter De gemeentesecretaris: mevrouw W.C.M. Lissenberg-van

Nadere informatie

Alcoholgebruik onder jongeren

Alcoholgebruik onder jongeren Alcoholgebruik onder jongeren Nota van bevindingen Gemert-Bakel Utrecht, februari 2011 Integraal Toezicht Jeugdzaken is een programmatische samenwerking van: Inspectie voor de Gezondheidszorg Inspectie

Nadere informatie

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD)

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD) Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 3 september 2008 van 17.00 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

De wethouders, te weten de heren H. Assies, mr. Ing. J.D. Frieling en H. Kosmeijer

De wethouders, te weten de heren H. Assies, mr. Ing. J.D. Frieling en H. Kosmeijer Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Tynaarlo, gehouden op dinsdag 31 oktober 2006 om 14.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig:

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 OM 18.00 UUR

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 OM 18.00 UUR VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 OM 18.00 UUR AGENDA 1. Installatie burgemeester Horselenberg 2. Verslag raadsvergadering 22 september 2005 3. Benoemen

Nadere informatie

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 16 juli 2015

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 16 juli 2015 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 16 juli 2015 Voorzitter: Griffier: Plv. griffier: Aanwezig zijn de leden: Afwezig zijn de leden: de heer A.M.P. Kleijngeld,

Nadere informatie

Verslag van de openbare avondvergadering van de raadscommissie Stad en Ruimte, gehouden op 08 februari 2011 in de raadzaal te Utrecht.

Verslag van de openbare avondvergadering van de raadscommissie Stad en Ruimte, gehouden op 08 februari 2011 in de raadzaal te Utrecht. Verslag van de openbare avondvergadering van de raadscommissie Stad en Ruimte, gehouden op 08 februari 11 in de raadzaal te Utrecht. 5 Aanwezig: Afwezig: Verslag: de voorzitter, dhr. N.J. Verschuure, de

Nadere informatie

De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Wolbert

De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Wolbert 21501-30 Raad voor Concurrentievermogen Nr. 305 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 28 maart 2013 De vaste commissie voor Economische Zaken, de vaste commissie voor Europese Zaken en de vaste

Nadere informatie

Afwezig met kennisgeving: de heren J.J.H. Oosterwijk en G.K. Hamstra (griffier)

Afwezig met kennisgeving: de heren J.J.H. Oosterwijk en G.K. Hamstra (griffier) Notulen van de openbare vergadering van de Raadscommissie van de gemeente Noordenveld die gehouden is op woensdag 12 maart en 13 maart 2003 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanwezig: de

Nadere informatie

Afwezig: (*fractievoorzitters)

Afwezig: (*fractievoorzitters) NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op dinsdag 12 oktober 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE HAARLEM OP DONDERDAG 12 MEI 2011 OM 20.00 UUR

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE HAARLEM OP DONDERDAG 12 MEI 2011 OM 20.00 UUR VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE HAARLEM OP DONDERDAG 12 MEI 2011 OM 20.00 UUR Voorzitter: DD Griffier: Wethouders: de heer J.J. Visser mevrouw I. van Tienhoven de heer E.P. Cassee,

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 30 oktober 2013, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20.30 uur, einde 23.30 uur.

gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 30 oktober 2013, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20.30 uur, einde 23.30 uur. gemeente Eindhoven Inboeknummer Bladnummer 14 januari 2014 Verslag voor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 30 oktober 2013, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20.30

Nadere informatie

de heren R.G. van de Ven, J.A. Lavooi, H. van Kooten

de heren R.G. van de Ven, J.A. Lavooi, H. van Kooten GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP MAANDAG 12 NOVEMBER 2007 OM 14.30 UUR Voorzitter: de heer M.C. Boevée, burgemeester Griffier: de heer A. Koenen Verslag: mevrouw

Nadere informatie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie Op te bergen in de band van 8 en 9 juni 2004 de leden van de commissie wordt verzocht hun eventuele opmerkingen binnen acht dagen na ontvangst aan de commissiegriffier mede te delen. van de vergadering

Nadere informatie

De wethouders de heren: H. Assies, mr. Ing. J.D. Frieling en H. Kosmeijer.

De wethouders de heren: H. Assies, mr. Ing. J.D. Frieling en H. Kosmeijer. Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 26 juni 2007 om 14.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig de raadsleden, te weten,

Nadere informatie