Kadernota integrale veiligheid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kadernota integrale veiligheid"

Transcriptie

1 Kadernota integrale veiligheid Leiderdorp

2 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Leeswijzer... 3 Samenvatting... 4 Inleiding... 6 Aanleiding...6 Hoofdstuk 1 Strategische visie Wat is veiligheid? Doelen Uitgangspunten...10 Hoofdstuk 2 Integrale veiligheid binnen de gemeentelijke organisatie Huidige situatie Toekomst...11 Hoofdstuk 3 Deelnemers integraal veiligheidsbeleid Veiligheidsnetwerken Betrokken partijen Leiderdorp:...15 Hoofdstuk 4 Communicatie Bekendmaking nota integrale veiligheid Ontwikkelingen veiligheid...17 Hoofdstuk 5 Samenvatting inventarisatie veiligheid Leiderdorp Veilige woon en leefomgeving Bedrijvigheid en Veiligheid Jeugd en Veiligheid Fysieke veiligheid Integriteit en veiligheid Terrorisme...21 Hoofdstuk 6 Conclusies en Aanbevelingen conclusie Doel- inspanningen netwerk (DIN) Actieprogramma Een nota IVB, en wat nu?...32 Nawoord Bijlage 1: Uitwerking inventarisatie Veiligheidsvelden Veiligheidsveld 1: Veilige woon- en leefomgeving...40 Veiligheidsveld 2: Bedrijvigheid en Veiligheid...47 Veiligheidsveld 3: Jeugd en veiligheid

3 Veiligheidsveld 5: Integriteit en veiligheid...58 Veiligheidsveld 6: Terrorisme...58 Bijlage 2 Wijkindeling (globaal) Bijlage 3 Bronvermelding Bijlage 4 Begrippenlijst

4 Voorwoord Veiligheid is een belangrijk thema in onze huidige samenleving. Het is een veelomvattend begrip met een veelheid van deelterreinen. Belangrijke onderwerpen zijn bijvoorbeeld criminaliteit, rampenbestrijding en overlast. Van de gemeente wordt zowel door de landelijke en provinciale overheid, als door burgers verwacht dat zij zorgdraagt voor de veiligheid op lokaal niveau. Zij dient de regiefunctie op zich te nemen. Het college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp neemt de verantwoordelijkheid voor het veiligheidsbeleid serieus en geeft invulling aan deze regierol. Deze nota is een eerste aanzet om vorm te geven aan het integraal veiligheidsbeleid in Leiderdorp. Integraal veiligheidsbeleid geeft de mogelijkheid om weloverwogen keuzes te maken en geeft duidelijkheid over de doelen en inspanningen die nodig zijn om de veiligheidssituatie te optimaliseren. Aangezien veiligheid een veelomvattend begrip is, zijn ook veel partijen nodig om de veiligheid te waarborgen. Burgers, politie, justitie, ondernemers en tal van maatschappelijke organisaties hebben de verantwoordelijkheid om de veiligheid in de gemeente Leiderdorp te waarborgen. Samenwerken is hierbij belangrijk om te voorkomen dat de inspanning van de ene partij door een gemis in de aansluiting op een andere partij verloren gaat. Leiderdorp kan niet worden gekenmerkt als een onveilige woon- of leefomgeving. Met dit integraal veiligheidsbeleid wil de gemeente Leiderdorp voorkomen dat de veiligheidssituatie verslechtert en wil zij de veiligheidssituatie in Leiderdorp optimaliseren en waar mogelijk verbeteren. De nota is het resultaat van een intensief traject, waarbij o.a. partners als de politie, woningbouw, sociaal cultureel werk betrokken zijn. Zo zijn er oriënterende gesprekken geweest met de politieteamchef Leiderdorp en de brandweercommandant. Wij nodigen u van harte uit, nu en in de toekomst actief betrokken te blijven om de veiligheid in Leiderdorp te waarborgen en te optimaliseren. Leeswijzer De nota is als volgt opgebouwd. Allereerst wordt er in de Inleiding ingegaan op de landelijke ontwikkelingen op het gebied van veiligheid en de politie speerpunten in Leiderdorp. Daarna komt de aanleiding en totstandkoming van deze nota aan bod. In Hoofdstuk 1 wordt de visie op integrale veiligheid beschreven met daarin onder andere de doelen en uitgangspunten. Hoe het integrale veiligheidsbeleid op dit moment wordt vertegenwoordigd in de gemeentelijke organisatie en hoe dit in de toekomst moet worden ingebed in de gemeentelijke organisatie, komt aan bod in hoofdstuk 2. De veiligheidspartners en hun rol worden benoemd in hoofdstuk 3. Communicatie over veiligheid naar burgers en veiligheidspartners is ook belangrijk, hier zal in hoofdstuk 4 aandacht aan worden besteed. In hoofdstuk 5 kunt u inzicht verkrijgen in de huidige situatie en het huidige beleid en activiteiten. Ten slotte staan in hoofdstuk 6 de conclusies en de aanbevelingen. In de bijlage vindt u de uitgebreide inventarisatie van de huidige veiligheidssituatie en het huidige beleid in Leiderdorp. Ook treft u informatie aan over de bronnen die zijn gebruikt bij het opstellen van deze nota. Verder kunt u de verdeling van wijken in Leiderdorp terugvinden op een plattegrond. In de laatste bijlage treft u de begrippenlijst aan. 3

5 Samenvatting Aanleiding Er is een groeiende aandacht voor veiligheid zowel landelijk als lokaal. De gemeenteraad in Leiderdorp heeft ervoor gekozen om een nota integrale veiligheid op te laten stellen. Bij de totstandkoming van de nota zijn verschillende veiligheidspartners in Leiderdorp betrokken. Veiligheid omvat vele onderwerpen. Het is te onderscheiden in objectieve en subjectieve veiligheid (de beleving). Integrale veiligheid tracht alle facetten van veiligheid bijeen te brengen in het beleid. Dit wordt gekenmerkt door structuur, samenhang, samenwerking en transparantie. Het hoofddoel van integraal veiligheidsbeleid is: Een veilige en leefbare samenleving in Leiderdorp voor iedereen. En in geval van een calamiteit of bij het voordoen van een onveilige situatie zo snel mogelijk terugkeren naar een veilige samenleving. Van belang is dat er een duidelijk beeld wordt weergegeven van de huidige veiligheidssituatie en activiteiten. Daarnaast dient er duidelijkheid te komen over de taken en verantwoordelijkheden van de betrokken partijen. De nota wordt iedere vier jaar geactualiseerd, daarnaast wordt jaarlijks het actieplan bijgesteld. De borging van de integrale aanpak binnen de gemeentelijke organisatie is belangrijk. Op dit moment is veiligheid nog niet voldoende een integraal onderdeel van beleid, advies en uitvoering. Terwijl er een grote verantwoordelijkheid ligt bij de gemeente op het gebied van veiligheid. Het cluster Openbare Orde en Veiligheid (O.O.V.) zal als veiligheidsadviseur gaan fungeren. Zij ondersteunt en adviseert zowel het bestuur als de afdelingen. Daarnaast zal een structureel veiligheidsoverleg zorgen voor samenhang en samenwerking tussen verschillende veiligheidspartners zowel intern als extern. Er zijn veel partijen actief in Leiderdorp op het gebied van veiligheid. Zij hebben hun eigen verantwoordelijkheid op het gebied van veiligheid. Belangrijke partners zijn: burgers, gemeenteraad, het College van B&W, politie, brandweer, woningbouwverenigingen, Bureau Jeugdzorg, Bureau Halt en Stichting Sociaal Cultureel werk (SCw) enz. Veiligheidssituatie De meeste inwoners van Leiderdorp voelen zich veilig. Dit blijkt o.a. uit de wijk- en buurtmonitor en statistieken van de politie. Het aantal woninginbraken is de afgelopen 2 jaar gedaald. Begin 2006 is er weer een stijging waar te nemen. Het aantal woningbranden is toegenomen. Overlast die bewoners ervaren hebben vooral betrekking op verkeer en groepen jongeren. Om de veilige woon en leefomgeving te verbeteren zijn veel partijen actief. Onder andere een Buitengewoon Opsporing Ambtenaar (BOA), wijkagenten en SCw. Daarnaast kunnen huurders van de AWL (woningbouw) bijvoorbeeld gebruik maken van buurtbemiddeling. Op het gebied van bedrijvigheid en veiligheid zijn geen grootschalige problemen. Wel is er bij het winkelcentrum Winkelhof sprake van overlast. De gemeente zoekt in samenwerking met andere partijen naar een oplossing. Om jongeren te helpen en op het rechte pad te houden zijn er verschillende overleggen zoals het Zorgadvies team (ZAT) en het signaleringsoverleg waarin hulpverleningsinstanties, politie etc participeren. Over het veld Fysieke veiligheid kan worden gezegd dat de brandweer intensief controleert op de gebruiksvergunning. Het rampenplan met de daarbij behorende procesdeelplannen zijn op orde. Qua verkeersveiligheid is er de laatste twee jaren een stijging te zien van het aantal incidenten. Verkeersveiligheid is een prioriteit van de politie. Ook de gemeente werkt aan verkeersveiligheid zoals beschreven in het Integraal Verkeer en Vervoersplan (IVVP). Ook betrekt de gemeente bewoners bij het zoeken van oplossingen om de verkeerssituatie te verbeteren. Er zijn veel grote projecten in Leiderdorp gaande, bij deze projecten is veiligheid een belangrijk aspect. 4

6 Conclusie De conclusie die kan worden getrokken uit de analyse van de veiligheidssituatie is dat bewoners van gemeente Leiderdorp zich over het algemeen veilig voelen. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat er geen grootschalige problemen in Leiderdorp zijn op het gebied van veiligheid. Het zijn de kleine ergernissen en overlast die spelen in de gemeente. Veel andere gemeenten hebben te maken met soortgelijke problemen. Ondanks dat de problemen niet grootschalig en uniek zijn, is het van belang om aandacht te besteden en een oplossing te bieden aan deze overlast en veiligheidsproblemen. De gemeente heeft een grote rol toebedeeld gekregen op het gebied van veiligheid. Door te investeren in veiligheid kunnen problemen voorkomen worden. De contacten tussen de verschillende veiligheidspartners zijn goed. Binnen de gemeentelijke organisatie zal veiligheid integraal en gestructureerd opgepakt moeten worden. Er worden in deze nota zowel aanbevelingen op organisatorisch gebied gedaan als aanbevelingen op het gebied van de veiligheidsvelden. 5

7 Inleiding Er is een groeiende aandacht voor het thema veiligheid. Het is een onderwerp dat zowel landelijk als lokaal op de maatschappelijke en politieke agenda staat. In Leiderdorp wordt op dit moment al veel ondernomen op het gebied van veiligheid en dit werpt duidelijk zijn vruchten af. Dit blijkt onder andere uit het Elsevier onderzoek Waar woont u veilig? waarin Leiderdorp op de 4 e plek kwam van veiligste gemeenten in Nederland (juni 2005). In het Elsevier onderzoek Hoe goed is uw gemeente? (maart 2006), wordt het sociale klimaat in de gemeente Leiderdorp als Goed beoordeeld. Het ophelderingspercentage van veelvoorkomende misdrijven over het jaar 2004 is wel gedaald sinds 2002 (met 11,1% gedaald). Veiligheid is prioriteit van het huidige kabinet. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijk relaties (BZK) wil samen met alle betrokken partijen werken aan terrorismebestrijding en crises- en rampenbeheersing, maar ook aan de problemen in de wijk. Dit is de kern van het veiligheidsbeleid waar het ministerie van BZK, samen met het ministerie van Justitie voor staat. Komend jaar wordt er een nieuw veiligheidsprogramma opgesteld voor de periode Belangrijke thema s in dit veiligheidsprogramma zullen zijn: aanpak achterstandswijken, vermindering overlast en criminaliteit, verbetering crisisbeheersing en het tegengaan van radicalisering. De landelijke speerpunten voor 2006 zijn: - Vermindering van criminaliteit en overlast: met 20-25% in In 2006 moet dit al in de 50 wijken met de grootste overlast zichtbaar worden. - Identificatieplicht: de politie kan u wat vaker vragen om u te identificeren. - Terrorismebestrijding: er komen meer grootschalige oefeningen en de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (A.I.V.D.) wordt uitgebreid. - Biometrische kenmerken op reisdocumenten: in 2006 wordt de gelaatsscan ingevoerd. Lokale speerpunten 2006 Politieteam Leiderdorp Ook voor het politieteam in Leiderdorp zijn er speerpunten opgesteld voor Dit is gedaan door de leden van raadscommissie O.O.V. (openbare orde en veiligheid) in september Deze speerpunten komen terug in het Teamjaarplan 2006 van het politieteam Leiderdorp. De aandachtspunten die de commissie noemt zijn, naast het doorgaan in de huidige lijn: 1. Preventief optreden door politie continueren, met name overlast door jeugd voorkomen 2. Imago van de politie verbeteren (tevredenheid over politieoptreden verhogen) 3. Aangiftepercentages / aangiftebereidheid verhogen 4. Buurtgericht werken continueren 5. Controles op alcohol (rijden onder invloed verminderen) 6. Controles op snelheid 7. Controles op verlichting, met name fietsers Aanleiding Vanuit het landelijke veiligheidsprogramma wordt van gemeenten verwacht dat zij de taak als regisseur van het veiligheidsbeleid op zich nemen. Er dient een duidelijk kader te zijn, waarbinnen gewerkt wordt aan veiligheid. De gemeenteraad in Leiderdorp hecht belang aan het veiligheidsbeleid. Zij heeft de wens uitgesproken dat er een nota integrale veiligheid wordt ontwikkeld. Deze nota zal worden aangeboden aan het college van B&W en aan de gemeenteraad. 6

8 Totstandkoming nota Voor de ontwikkeling van deze nota is er een aantal stappen gezet. Om een goed beeld te krijgen van de partijen die participeren in het veiligheidsnetwerk in Leiderdorp en hun ideeën, is er een aantal veiligheidspartners bezocht. Zoals Bureau Halt, Bureau Leerplicht, Politie, Brandweer, GHOR, Milieudienst West Holland, Bureau Jeugdzorg, de Buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) en Stichting Sociaal Cultureel werk (SCw) etc. Om rekening te houden met de ideeën, wensen en de visie van raadsleden, hebben er interviews plaatsgevonden met raadsleden van alle partijen 1 over integrale veiligheid. Ook is er gebruik gemaakt van gegevens en statistieken afkomstig van de veiligheidspartners in Leiderdorp. 1 Gesproken met: dhr. Veugen (D66) , dhr. Hollands (PvdA) , mevr. de Waard (groenlinks) , dhr. Gardeniers (CDA) , dhr. v/d Hoogt (BBL) , dhr. Reidsma en dhr. Joosten (VVD)

9 Hoofdstuk 1 Strategische visie Voor een goed begrip van deze nota worden allereerst een aantal begrippen gedefinieerd. 1.1 Wat is veiligheid? Veiligheid is een breed begrip. Veiligheid is te onderscheiden in objectieve en subjectieve veiligheid. Objectieve veiligheid: is de feitelijke veiligheidssituatie, de feitelijke kans dat zich een gebeurtenis voordoet die de veiligheid aantast. Bijvoorbeeld doordat men slachtoffer wordt van criminaliteit of een verkeersongeval. Deze objectieve veiligheid staat vaak niet gelijk aan de subjectieve veiligheid. Subjectieve veiligheid: staat voor de beleving van die kans, de beleving van veiligheid of onveiligheid. Bij die beleving spelen meerdere factoren een rol. Zoals de fysieke en de sociale kenmerken van de woonomgeving of het vertrouwen in instellingen (zoals gemeente en politie) kunnen hierbij een rol spelen. Maar ook kenmerken als sekse, leeftijd en psychologische factoren zijn hierbij belangrijk. De subjectieve veiligheid heeft vaak de meeste invloed op het gevoel van veiligheid en leefbaarheid van burgers. Integrale veiligheid Integrale veiligheid tracht alle facetten van veiligheid bijeen te brengen, dus zowel op het gebied van de objectieve als subjectieve veiligheid. Goed integraal veiligheidsbeleid wordt gekenmerkt door structuur, samenhang, samenwerking en transparantie. Het gaat hierbij om een gerichte aanpak van problemen. De activiteiten van de verschillende partners moeten op elkaar aansluiten en elkaar versterken. Daarnaast dienen de oorzaken van de problemen aangepakt te worden en niet alleen de verschijningsvormen (gevolgen). Communicatie tussen de vele partners is hierbij zeer belangrijk. Deze nota is een middel om invulling en uitvoering te geven aan het integrale veiligheidsbeleid. Slachtofferschap verkeersongeluk Slachtofferschap geweldsdelict Slachtofferschap brand Mate van dreiging (on)veiligheid Sociale kwaliteit Sociale cohesie, leefbaarheid Persoonlijke kenmerken Sekse, leeftijd, psychologische factoren Slachtofferschap vernieling Slachtofferschap (poging tot) inbraak Factoren die invloed hebben op het gevoel van onveiligheid. 8

10 Op verschillende niveaus kan er gewerkt worden aan veiligheidssituatie. Deze niveaus worden weergegeven in de veiligheidsketen: De veiligheidsketen Schakels Omschrijving Voorbeeld Pro-actie Het structureel voorkomen van onveiligheid. Het maken van een nota, programma of plan van aanpak om op een integrale wijze de onveiligheid aan te pakken. Preventie Het voorkomen van directe oorzaken van onveiligheid en het beperken van de gevolgen ervan. Preparatie De daadwerkelijke voorbereiding op de bestrijding van onveilige situaties Repressie De bestrijding van onveiligheid en de verlening van hulp in acute noodsituaties Nazorg Alle benodigde activiteiten om zo snel mogelijk weer naar de normale situatie terug te keren Het doorvoeren van preventieve maatregelen in een bepaald gebied, zoals buurtpreventie. Het opleiden en oefenen van hulpverleningsdiensten en de gemeentelijke rampenorganisatie. Daadwerkelijke inzet van politie, brandweer, GHOR, gemeentelijke actiecentra en overige diensten. Het evalueren van veiligheidsprojecten en als gevolg daarvan bijstellen. 1.2 Doelen Het hoofddoel van integraal veiligheidsbeleid is: Het bereiken van een veilige en leefbare samenleving in Leiderdorp voor iedereen. En in geval van een calamiteit of bij het voordoen van een onveilige situatie zo snel mogelijk terugkeren naar een veilige situatie. SMART 2 doelen 1. De (kleine) overlast en criminaliteit in de woon en leefomgeving met 20% verminderen voor % integraal en samenhangend werken aan veiligheid binnen de gemeentelijke organisatie. 3. Er is helderheid bij de partners van veiligheid over de verantwoordelijkheid, taken en doelen op de volgende veiligheidsterreinen: rampenbestrijding, jeugd en veiligheid, fysieke veiligheid voor Om dit te bereiken zal er op alle niveaus binnen de veiligheidsketen samengewerkt moeten worden. Hiervoor is een structurele aanpak van de veiligheidsproblemen nodig door middel van samenhang, transparantie en samenwerking met de betrokken partijen. 2 SMART, specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch, tijdsgebonden 3 Hierbij wordt aangesloten bij het landelijke beleid 9

11 Evaluatie Om de resultaten op het gebied van veiligheid in Leiderdorp te meten, kan 2004 als basisjaar worden gezien. De gegevens uit het wijk- en buurtonderzoek en statistieken van het politieteam Leiderdorp en Bureau Halt kunnen gebruikt worden voor de evaluatie is het evaluatiejaar. Dit jaar wordt er weer een wijk- en buurtonderzoek gehouden. Het is een aanbeveling om, om de twee jaar een wijk- en buurtonderzoek te houden zodat de veiligheidssituatie gemeten kan worden. Daarnaast kan men gegevens van de politie gebruiken om tussentijds het veiligheidsniveau (zowel objectief als subjectief) te meten. Of er integraal en samenhangend aan veiligheid gewerkt wordt, kan men evalueren door per veiligheidsveld te bekijken wat er wordt georganiseerd op dat veiligheidsgebied, wie daarbij betrokken worden en of veiligheid voldoende wordt meegenomen bij projecten, beleidsstukken en in de uitvoering. Daarnaast kan bij evaluatie van de reorganisatie die in juni 2006 wordt afgerond het onderwerp veiligheid meegenomen worden. Integraal werken is namelijk een belangrijk aspect van de reorganisatie. De uitkomsten van de brainstormsessies geven aan of er voldoende helderheid is bij betrokkenen over de verantwoordelijkheden, taken en doelen. 1.3 Uitgangspunten Voor de totstandkoming van integraal veiligheidsbeleid wordt uitgegaan van een groeimodel. Het actueel houden van het veiligheidsbeleid is een continu proces. Het is de eerste keer dat er een integraal veiligheidsplan op papier wordt gezet. Op dit moment is het vooral van belang dat alle partners die te maken hebben met veiligheid een duidelijk beeld hebben van de huidige veiligheidssituatie en de huidige activiteiten. Zij dienen een gezamenlijke visie te hebben die houvast biedt aan de verdere invulling van het veiligheidsbeleid. Er dient duidelijkheid te komen over de taken en verantwoordelijkheden van zowel interne als externe partijen. Daarnaast is vooral de organisatorische inbedding van het integrale veiligheidsbeleid binnen de gemeentelijke organisatie belangrijk. Alle factoren die te maken hebben met veiligheid zijn aan verandering onderhevig. Vandaar dat ook het veiligheidsbeleid geactualiseerd moet worden. De nota wordt iedere vier jaar aangepast ( voor een periode van ), daarnaast wordt jaarlijks het actieprogramma bijgesteld. 10

12 Hoofdstuk 2 Integrale veiligheid binnen de gemeentelijke organisatie De zorg voor openbare orde en veiligheid is van oudsher één van de voornaamste taken van de overheid. Vanuit de overheid worden er richtlijnen opgesteld voor het veiligheidsbeleid. De gemeente is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van adequaat veiligheidsbeleid. De lokale overheid dient hierbij een regisserende, sturende, controlerende en een uitvoerende rol te vervullen. Om deze rol te kunnen vervullen is het belangrijk dat het veiligheidsbeleid goed wordt gewaarborgd binnen de gemeentelijke organisatie. 2.1 Huidige situatie De burgemeester is portefeuillehouder Openbare orde en veiligheid. Hij wordt hierbij ondersteund door het cluster O.O.V.. Er zijn bilaterale overleggen tussen de portefeuillehouder en medewerkers O.O.V. en de brandweercommandant en de politieteamchef. Indien er zich een probleemsituatie voordoet, worden de juiste partijen betrokken en wordt er naar een oplossing gezocht. De contacten tussen de veiligheidspartners zijn goed. Een voorbeeld hiervan is de organisatie van de kermis rond Koninginnedag. In een vroeg stadium is er overleg tussen o.a. Oranjevereniging, kermisexploitant, gemeente, politie, brandweer, om de kermis zo goed mogelijk te laten verlopen en de veiligheid tijdens de kermis zo veel mogelijk te waarborgen. Maar de ervaring leert dat in de gemeentelijke organisatie veiligheid nog niet voldoende gewaarborgd wordt door alle afdelingen. Dit terwijl er een grote verantwoordelijkheid bij de gemeente ligt op het gebied van veiligheid en de gemeente steeds meer taken toebedeeld krijgt. Doordat er nog niet eerder een veiligheidsbeleid is opgesteld, is er onduidelijkheid over wie waar voor verantwoordelijk is, welke doelen worden nagestreefd en welke inspanningen daarvoor nodig zijn. 2.2 Toekomst Om integraal veiligheidsbeleid beter te waarborgen binnen de gemeentelijke organisatie is het van belang dat veiligheid een integraal onderdeel van beleid, advies en uitvoering wordt. De afdelingshoofden zijn hiervoor verantwoordelijk. Veiligheid is een onderwerp dat onlosmakelijk verbonden is met de werkzaamheden binnen de gemeente en binnen de verschillende afdelingen. Het is van belang dat veiligheid vanuit meerdere kanten benaderd wordt. Zo moet zowel naar de objectieve veiligheid als de subjectieve veiligheid gekeken worden. Hiervoor is dus een intensieve samenwerking nodig met de verschillende veiligheidspartners. Het cluster O.O.V. heeft een ondersteunde, adviserende en signalerende taak. Net zoals dat het cluster Communicatie geraadpleegd wordt bij het maken van een persbericht en Juridische Zaken benaderd wordt voor juridisch advies, kan men het cluster O.O.V. om een veiligheidsadvies vragen. Daarnaast ondersteunt het cluster O.O.V. het bestuur. Hier worden in het kort de taken van cluster O.O.V. aangegeven: o Veiligheidsadvies geven aan de verschillende afdelingen; o Specifieke veiligheidszaken, die niet bij een afdeling passen, behartigen en ontwikkelen; Zoals het organiseren van een veiligheidsoverleg en het up-to-date houden van het rampenplan. o Interne en externe contacten opzetten en onderhouden (netwerk); o Het bewaken van de voortgang op het gebied van interne en externe veiligheid; o Landelijke en regionale ontwikkelingen volgen en doorvertalen binnen de organisatie; o Ondersteunen van het bestuur; 11

13 Afstemming en samenhang Afstemming is wenselijk tussen de interne gemeentelijke afdelingen en tussen de interne en externe partijen. Om te zorgen voor afstemming en samenhang, dient er een structureel veiligheidsoverleg opgestart te worden voor interne partners. De uitwerking hiervan vindt u bij de aanbevelingen op pagina 33. Daarnaast is het MT verantwoordelijk voor afstemming tussen de afdelingen. Afstemming bewoners Afstemming van het veiligheidsbeleid met bewoners gebeurt door aan te sluiten bij het bestaande wijk- en buurtgericht werken. Het contact met bewoners kan veel onderwerpen bestrijken; zoals overlast en de leefbaarheid in de wijk. In het tweede kwartaal van 2006 komt er een doorstart van het wijk- en buurtgericht werken. De gemeente richt zich dan niet langer op buurten maar op wijken. Binnen de gemeentelijke organisatie wordt er een wijkregisseur aangesteld die het wijkgericht werken gaat coördineren. Naast het wijkoverleg, zijn er drie wijkagenten in Leiderdorp waar bewoners terecht kunnen met opmerkingen, vragen en klachten. De wijkagenten onderhouden contact met de gemeente. De politiek-bestuurlijke inbedding van het veiligheidsbeleid Lokaal veiligheidsbeleid vraagt om betrokkenheid en verantwoordelijkheid van de burgemeester die verder gaat dan het invullen van zijn wettelijke verantwoordelijkheid voor openbare orde en veiligheid. De burgemeester moet als bestuurlijke spil van het veiligheidsbeleid de gemeentelijke regisseursrol vorm geven. Dit houdt in: het betrekken van wethouders, het betrekken van externe partners, het verkrijgen van permanent draagvlak van het college en de raad. De bestuurder is verantwoordelijk voor de veiligheidsaspecten binnen zijn portefeuille. Zo is de burgemeester verantwoordelijk voor het handhavingsbeleid. De bestuurder die Wonen en Milieu in zijn pakket heeft, is verantwoordelijk voor de toepassing van het Keurmerk Veilig Wonen. Zo is er daadwerkelijk sprake van collegiale verantwoordelijkheid van het college. Veiligheidsparagraaf en checklist Om te zorgen voor borging van het veiligheidsbeleid is het van belang dat er een vaste veiligheidsparagraaf in de beleidsnota s, draaiboeken, protocollen wordt gehanteerd. Daarnaast dient er een veiligheidschecklist gemaakt te worden die als handvat kan fungeren voor de verschillende afdelingen. In deze checklist staan de veiligheidsaspecten waarmee rekening gehouden moet worden bij nieuwe projecten of andere plannen. Afspraken vastleggen Afspraken met betrekking op het veiligheidsbeleid moeten worden vastgelegd. Zo weet iedereen wat er van wie wordt verwacht. Daarnaast kan men andere partners hierop wijzen indien afspraken niet worden nagekomen. Met externe partijen kunnen gemaakte afspraken in een convenant worden vastgelegd. Zoals het convenant Veilige School en het Horecaconvenant. Actieprogramma Het veiligheidsbeleid wordt vertaald in een actieprogramma. Dit actieprogramma is dynamisch van karakter en wordt jaarlijks aangepast en vastgesteld. In het actieprogramma staan concrete inspanningen die hun bijdrage moeten leveren aan een veilig Leiderdorp. Periodiek kan worden nagegaan hoe de uitvoering van concrete maatregelen vordert op een aantal kritische punten. 12

14 Hoofdstuk 3 Deelnemers integraal veiligheidsbeleid De verantwoordelijkheid voor een veilige lokale gemeenschap ligt niet uitsluitend bij de gemeente. Maatschappelijke organisaties, burgers en bedrijven hebben ook een verantwoordelijkheid. Om te komen tot een goed gedragen en goed uitgevoerd veiligheidsbeleid is samenwerking met deze partners van groot belang. De gemeente vervult hierbij de regierol en brengt de partners bij elkaar. Deze partners hebben een eigen verantwoordelijkheid om op de hoogte te zijn van de veiligheidssituatie en hierop te anticiperen. Om tot een succesvolle samenwerking te komen moeten de volgende voorwaarden in acht worden genomen: - Gezamenlijk belang - Partners moeten het belang van samenwerken inzien - Deskundigheid en kennis zijn gegarandeerd - Deelnemers hebben een grote bewegingsvrijheid in hun eigen organisatie - Er worden duidelijke (SMART) afspraken gemaakt, die schriftelijk worden vastgelegd. 3.1 Veiligheidsnetwerken Hieronder worden de veiligheidsnetwerken en overleggen genoemd. Daarnaast zijn de (belangrijkste) veiligheidspartners van Leiderdorp weergegeven per veiligheidsveld. In de veiligheidsvelden zitten overlappingen qua partners. Algemeen veiligheidsnetwerk/ structureel overleg - Veiligheidsregio*; 35 gemeenten, brandweer, politie, GHOR, Algemeen Bestuur, Dagelijks Bestuur. - Districtscollege; districtschef Politie Hollands Midden, burgemeesters van het district. - Werkgroep Politiezaken (Wepoza); beleidsambtenaren O.O.V. van de gemeenten, beleidsmedewerker van het OM, beleidsmedewerker van de politie. Het is gericht op uitwisseling van ervaringen en het onderzoeken van mogelijkheden tot samenwerking. - Bilateraal Politieteamchef, burgemeester, medewerkers O.O.V. *Afstemming en samenwerking zijn erg belangrijk bij integrale veiligheid. Om deze reden zijn de politie, brandweer en de GHOR ingedeeld in een veiligheidsregio. Een aanbeveling is om ook te zorgen voor afstemming met andere hulpverlening en maatschappelijke instanties zoals de GGD en Bureau Jeugdzorg, zodat gemeenten niet met te veel verschillende regio s te maken hebben. Leiderdorp valt nu bijvoorbeeld onder het politiedistrict Rijn en Veenstreken, zij valt dan ook onder het signaleringsoverleg van Alpen a/d Rijn. Maar is bij het Zorg Adviesteam aangesloten bij Leiden. Dit zijn dus twee verschillende regio s. Partners veilige woon en leefomgeving - AWL (Algemene Woningstichting Leiderdorp) - Bewoners - Brandweer Leiderdorp - Gemeente Leiderdorp - GGD Zuid Holland Noord - Huisartsen - Kerken - Maatschappelijk dienstverlening Midden Holland - Moskeeën - Parnassia (verslavingszorg) - Politie Hollands Midden - Scholen - SCw (Stichting Sociaal Cultureel werk) - Stichting Steunpunt Huiselijk geweld - Sportvereningen/ servicepunt sport en bewegen - St. pluspunt - Thuiszorg Groot Rijnland - Wereldhave management - Winkeliersvereniging 13

15 Structureel overleg/ netwerk: - Wijkoverleg; bewoners, SCw, gemeente, Politie - Zorgnetwerk: GGD ZHN, AWL, Thuiszorg Groot Rijnland, St. Pluspunt, Parnassia, Maatschappelijke dienstverlening, gemeente Leiderdorp, politie Hollands Midden - Overleg burgemeester- politie; Burgemeester, Politieteamchef, medewerkers OOV (2 wekelijks) - Overleg Winkelhof; Wereldhave management, Politie, brandweer, gemeente, stichting Winkelhof, Scorpions security, ESS-security. Partners bedrijvigheid en veiligheid - Bedrijven - Beveiligingsbedrijven - Brandweer - Gemeente Leiderdorp - GHOR - LOV (Leiderdorpse ondernemers vereniging) - Milieudienst West Holland - OM - Politie - Stichting de Baanderij - Wereldhave management - Winkeliersvereniging Structureel overleg/ netwerk: - Subsidieoverleg Baanderij (tijdelijk); stichting de Baanderij, gemeente - Horecaoverleg (jaarlijks); gemeente, horeca, politie, LOV en andere partners. - Kermisoverleg (jaarlijks); Oranjevereniging, kermisexploitant, politie, brandweer, gemeente (gemeentewerken, gemeentewinkel). Partners jeugd en veiligheid - Algemeen maatschappelijk werk - Bewoners - Bureau Halt - Bureau Jeugdzorg - Gemeente Leiderdorp - GGD ZHN - Jeugdreclassering - Kinderdagverblijven - OM - OnderwijsAdvies Structureel overleg /netwerk - Signaleringsoverleg; Bureau Jeugdzorg Zuid Holland, Stichting Welzijn Alphen aan den Rijn, Raad voor de kinderbescherming, politie Hollands midden, district Rijn- en Veenstreek, GGD Zuid Holland Noord, Stichting Algemeen Maatschappelijk Werk. Deelnemende gemeenten in de persoon van de leerplichtambtenaar zijn Alphen aan den Rijn, Leiderdorp, Ter Aar, Liemeer, Jacobswoude; Rijnwoude, Zoeterwoude, Alkemade en Nieuwkoop. - ZAT 0-4 jarigen: Algemeen Maatschappelijk Werk, kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, jeugdgezondheidszorg 0-4, Bureau jeugdzorg. - ZAT 4-12 jarigen: Weer Samen Naar School (WSNS), basisscholen, speciaal - Ouders - Peuterspeelzalen - Politie - Raad van kinderbescherming - RBL (Regionaal Bureau Leerplicht) - SCw (Stichting Sociaal Cultureel werk - Scholen - Speciaal Basisonderwijs (BO) - WSNS (Weer Samen Naar School) BO, GGD, bureau Jeugdzorg, Alg. Maatschappelijk werk, OnderwijsAdvies. - ZAT 12+; leerlingenbegeleiders van Visser t Hooft lyceum Leiderdorp, het Algemeen Maatschappelijk Werk, de GGD, Bureau Jeugdzorg en de leerplichtambtenaar. - JCO (Justitieel Casusoverleg); OM, raad van kinderbescherming, jeugdreclassering, politie. - Stoplichtenplan; Gemeente (jeugd), politie, SCW 14

16 Partners fysieke veiligheid - Brandweer - Energiebedrijven - Gemeente Leiderdorp - GHOR - GMK(gemeenschappelijke meldkamer) - Hoogheemraadschap rijnland - HSL organisatie - Hydron - Infraspeed - Milieudienst West Holland - Nuon - Politie - Pro-Rail - Provincie zuid Holland - Regionale ambulance dienst (R.A.D.) - Rijkswaterstaat - Slachtofferhulp - 3VO Structureel overleg/ netwerk - Werkgroep veiligheid HSL; regionale brandweer Hollands Midden, Politie Hollands Midden, GHOR, Brandweercommandanten van de betrokken gemeenten en de ambtenaren rampenbestrijding uit Alkemade, Rijnwoude, Leiderdorp. Tevens is de HSL organisatie en Infraspeed vertegenwoordigd bij dit overleg. - Verkeersoverleg; gemeente, politie - Kabeloverleg; brandweer, Hydron, Nuon, gemeente - Bilateraal: brandweer, burgemeester, medewerker veiligheid - Veiligheid/ rampenoverleg; MOVers, brandweercommandant, afdelingshoofd Concernzaken. - Handhavingoverleg/ vergunningverleners; burgemeester, afdelingshoofd Gemeentewinkel en Beleid en Projecten, medewerker juridische zaken, medewerker O.O.V., BOA, medewerker Beleid en Projecten (ruimtelijke ordening), politie, brandweer. Partners integriteit - Belastingdienst - Politie Hollands Midden Partners terrorisme - AIVD - Bewoners - Brandweer - Bureau Halt - Gemeente Leiderdorp - GHOR - Huisartsen - KLPD - LOCC - Gemeente Leiderdorp - Bedrijven - Ministerie van BZK - Ministerie van Defensie - Ministerie van Justitie - NCTB (Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding) - Politie Hollands Midden - Scholen - SCW - Welzijninstellingen 3.2 Betrokken partijen Leiderdorp: Hieronder worden de rol van zeer belangrijke partners nader toegelicht. Brandweer De brandweer speelt een belangrijke rol bij het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, ongevallen en rampen. Haar activiteiten bestrijken de gehele veiligheidsketen, van pro-actie tot en met nazorg. Naast branden blussen en hulpverlenen bij ongevallen, houdt de brandweer zich onder andere bezig met het geven van veiligheidsadvies en het verlenen van gebruiksvergunningen. Binnen de brandweer is een reorganisatieproces aan de gang (regionalisering) van de brandweertaken in de regio Hollands -Midden. De gemeentelijke commandant wordt dan (regionaal) postcoördinator. Burgers Burgers zijn de belangrijkste partners om de leefbaarheid en veiligheid in de samenleving te verbeteren. De overheid kan voorwaarden scheppen om de veiligheid te verbeteren maar de individuele burger moet zijn eigen verantwoordelijkheid nemen om veiligheid te waarborgen. Zij kunnen waarden en normen uitdragen en de openbare ruimte beschermen. Bovendien zijn zij vaak de eersten die bepaalde problemen 15

17 op het terrein van veiligheid en leefbaarheid signaleren. Doordat zij direct betrokken zijn bij de veiligheidsproblemen, kunnen burgers mogelijke oplossingen aandragen. In Leiderdorp worden burgers betrokken via het wijkgericht werken. Ook zijn de wijkagenten een aanspreekpunt in de wijk voor burgers. Daarnaast wordt bij bepaalde problemen de betrokken doelgroep benaderd. Gemeentelijke organisatie Veiligheid is een onderwerp dat op elke afdeling binnen de gemeentelijke organisatie is terug te vinden. De gemeentelijke organisatie is te verdelen in 4 afdelingen; Beleid en Projecten, Gemeentewinkel, Gemeentewerken en Concernzaken. Afdeling Beleid en Projecten houdt zich onder andere bezig met jeugd en veiligheid, ook valt onder hen het verkeersveiligheidsbeleid en veiligheidsbeleid bij bouwprojecten. De gemeentewinkel houdt zicht o.a. bezig met vergunningen en handhaving. De Gemeentewerken is verantwoordelijk voor het wijkgericht werken, daarnaast zijn zij bijvoorbeeld belast met verkeersveiligheid en het beheer van de openbare ruimte. Onder Concernzaken valt het cluster Openbare Orde en Veiligheid en Rampenbestrijding. Ook is Juridische Zaken en Communicatie hier onder gebracht. Gemeenteraad Een daadkrachtige betrokkenheid van de gemeenteraad is een belangrijke voorwaarde voor het slagen van het lokale veiligheidsbeleid. Alleen met een actieve en sturende bijdrage van de gemeenteraad mag worden verwacht dat lokaal veiligheidsbeleid tot volle bloei komt. Door het vaststellen van de nota integraal veiligheidsbeleid wordt een belangrijke stap gezet om vorm te geven aan deze kaderstellende taak. Politieteam Leiderdorp De politie is een onmiskenbare partner in het veiligheidsbeleid. De politie houdt toezicht op straat en handhaaft de rechtsorde. Daarnaast verlenen zij hulp bij incidenten en ongevallen. Ook is de politie vertegenwoordigd in verschillende veiligheidsnetwerken. Verder geeft zij veiligheidsadvies aan burgers en instanties. Bij de politie wordt gewerkt in regio s en districten. Leiderdorp valt onder de regio Hollands Midden. Deze regio bestaat uit 4 districten. Waarvan Leiderdorp nu nog bij district 3 Rijn- en Veenstreek hoort. Het district is weer verdeeld in 6 teams (waarvan 4 blauwe teams en 2 ondersteunden). In het team Leiderdorp zitten 3 gemeenten. Te weten Leiderdorp, Rijnwoude en Zoeterwoude. Elk jaar wordt er een districtsplan en een teamjaarplan opgesteld waarin speerpunten (zie inleiding) voor het komende jaar worden aangegeven. 16

18 Hoofdstuk 4 Communicatie 4.1 Bekendmaking nota integrale veiligheid Zowel in- als extern zal het veiligheidsbeleid bekend gemaakt worden. De communicatie rondom veiligheidsbeleid zal worden verzorgd door het cluster O.O.V. in samenwerking met het cluster Communicatie. Interne communicatie Via en intranet worden alle medewerkers op de hoogte gesteld van het veiligheidsbeleid. Daarnaast zal er een bijeenkomst worden georganiseerd voor het management team (MT) en een lunchbijeenkomst voor interne partners. De afdelingshoofden sluizen de informatie door naar de juiste personen op de afdeling. Externe communicatie Externe partners zullen een brief en een exemplaar van de nota ontvangen. Daarnaast wordt er een bijeenkomst georganiseerd om het veiligheidsbeleid toe te lichten. Communicatie met bewoners Bewoners worden op de hoogte gesteld van het veiligheidsbeleid middels een persbericht. Er zal een stuk komen in de gemeentelijke digitale nieuwsbrief en in het Leiderdorps weekblad. Daarnaast zal de nota op de website van de gemeente worden gepubliceerd. 4.2 Ontwikkelingen veiligheid Niet alleen over de nota maar ook over de ontwikkelingen op het gebied van veiligheid dient gecommuniceerd te worden naar verscheidene groepen. Interne communicatie Binnen de afdelingen zal gecommuniceerd moeten worden over de ontwikkelingen op het gebied van veiligheid in Leiderdorp. Transparantie is hierbij belangrijk. Elke afdeling stelt de juiste partijen op de hoogte van hun werkzaamheden/ ontwikkelingen omtrent veiligheidsbeleid. Hiervoor kunnen zij gebruik maken van een opgestelde lijst met relevante partners op het gebied van veiligheid. Van belang is dat het cluster O.O.V. goed op de hoogte blijft omdat zij een coördinatiefunctie hebben. Nieuwe stukken en ontwikkelingen komen op intranet te staan onder het kopje veiligheid en bij nieuwsflitsen. Afdelingshoofden zorgen voor afstemming en communicatie naar andere afdelingen, zij hebben hierover de eindverantwoordelijkheid. Externe communicatie Het cluster O.O.V. onderhoudt contacten met externe partijen. Zij spelen relevante informatie door en zien er op toe dat zij op de hoogte worden gehouden van ontwikkelingen bij de veiligheidspartners. Communicatie met bewoners Het is van belang dat de bewoners weten wat er gebeurd op het gebied van veiligheid in hun gemeente. Het cluster O.O.V. houdt bewoners op de hoogte middels de digitale nieuwsbrief, het weekblad Gemeente aan Huis en de website van Leiderdorp. Bij grote veranderingen zal er een persbericht worden verstuurd. Daarnaast onderhoudt de gemeente contacten met bewoners via het wijkgericht werken. Hier kunnen de bewoners zaken die spelen rondom veiligheid en leefbaarheid aangeven. De wijkregisseur houdt het cluster O.O.V. op de hoogte en zij speelt de informatie door naar de juiste partijen. Bewoners hebben ook inspraak via de gemeenteraad. Zij kunnen situaties aankaarten bij gemeenteraadsleden. Daarnaast kunnen zij via brieven en s de gemeente bereiken. De rijksoverheid communiceert ook rechtstreeks met de burgers. Zo verstrekt zij voorlichting via spotjes op de televisie en in folders. Zoals bij de campagne Nederland tegen terrorisme. 17

19 Hoofdstuk 5 Samenvatting inventarisatie veiligheid Leiderdorp Om te komen tot een samenhangend veiligheidsbeleid is het van belang om de uitgangssituatie in beeld te brengen. Hiervoor is gebruik gemaakt van gegevens uit het wijk- en buurtonderzoek , de Politiemonitor en statistieken van andere veiligheidspartners zoals Bureau Halt. Daarnaast hebben er gesprekken plaatsgevonden met verscheidene veiligheidspartners. Om een zo volledig mogelijk beeld te geven, is gebruik gemaakt van de veiligheidsvelden en thema s van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). In dit hoofdstuk wordt per veiligheidsveld, een samenvatting gegeven van de huidige situatie en het huidige beleid. In de bijlage vindt u de uitgebreide inventarisatie. Veiligheidsvelden Veiligheidsthema s 1. Veilige woon- en leefomgeving Overlast Onveiligheidsgevoelens Leefbaarheid Huiselijk geweld Geweld Inbraken en voertuigcriminaliteit Brandveiligheid in woningen Senioren en veiligheid 2. Bedrijvigheid en Veiligheid Veiligheid op bedrijventerreinen en in de winkelcentra Uitgaan en overlast Grootschalige evenementen 3. Jeugd en Veiligheid Overlast Alcohol en drugs 4. Fysieke Veiligheid Verkeersveiligheid & veilige infrastructuur Veiligheid bij projecten Brandveiligheid gebouwen Risico s van aanwezige bedrijvigheid Rampenbestrijding 5. Integriteit en Veiligheid Organisatiecriminaliteit Georganiseerde criminaliteit Integriteit van het lokaal bestuur 6. Terrorisme Dreiging/ Radicalisering 5.1 Veilige woon en leefomgeving De meeste inwoners van Leiderdorp voelen zich veilig in hun buurt en straat. Ook de leefbaarheid wordt positief beoordeeld. De meeste overlast die wordt ervaren door bewoners is parkeeroverlast, geluidsoverlast van verkeer en overlast van scooters en bromfietsen. Dit blijkt uit de wijk- en buurtmonitor In de Politie Monitor 2005 geven de inwoners als prioriteit aan; te hard rijden, overlast van groepen jongeren, inbraak in woningen, hondenpoep op straat en agressief verkeersgedrag. Leiderdorp is hierin niet uniek. In de gehele regio Hollands Midden worden deze problemen in ongeveer dezelfde mate ervaren. De vandalismekosten van de gemeente zijn gedaald evenals het aantal vernielingen, dat bekend is geworden bij de politie. Ten opzicht van 2003 is het aantal woninginbraken (70) in 2004 en 2005 gedaald naar 51 en 52 woninginbraken. Begin 2006 ( jan.- maart 06) hebben er al 20 woninginbraken plaatsgevonden. Bij de inbraken wordt gebruikt gemaakt van het zogenaamde hengelen, via de brievenbus wordt geprobeerd de deurklink te openen. Dit is alleen mogelijk wanneer de deur niet op het nachtslot zit. Om woninginbraken tegen te gaan past de gemeente het Keurmerk Veilig Wonen toe. Bij dit Keurmerk wordt niet alleen gekeken naar de beveiliging van de woning maar er wordt ook gekeken naar de omgeving (zoals verlichting in steegjes). Ook kunnen bewoners aan de politie doorgeven wanneer zij met vakantie zijn. De politie houdt de woning dan extra in de gaten. Het aantal diefstallen uit auto s is ten opzichte van het jaar daarvoor gedaald van 289 incidenten naar 192. Het aantal fietsendiefstallen is gedaald van 235 incidenten naar 180 in Wijk- en buurtmonitor, Politiemonitor Bevolking 2005, District Rijn- en Veenstreek- Intomart GK 18

20 Het aantal woningbranden is het afgelopen jaar toegenomen van 7 naar 14. In 2005 en 2006 is er ook brand geweest in 2 basisscholen. Verder is het aantal aangiftes van huiselijk geweld toegenomen. Binnen het veiligheidsveld zijn veel verschillende partijen actief om de leefbaarheid en veiligheid te verbeteren. Zoals de gemeentelijke handhavers, de politie en maatschappelijke instanties. Het contact tussen de partijen verloopt over het algemeen goed. Ook is er het wijkoverleg waarin bewoners, gemeente en SCw participeren. Huurders van woningen van de AWL kunnen gebruik maken van buurtbemiddeling. Verder heeft de AWL een wooncode opgesteld waar bewoners elkaar op kunnen wijzen. Senioren voelen zich vaak sneller onveilig dan de gemiddelde burger. Terwijl de kans om slachtoffer te worden van geweld en criminaliteit voor deze groep kleiner is dan gemiddeld. In het zorgnetwerk worden senioren besproken en wordt er zo nodig hulpgeboden. In de verkeersmaatregelen wordt door de gemeente veiligheid van senioren zoveel mogelijk meegenomen. Stichting Pluspunt en 3VO organiseren samen het project Halt u Valt. 5.2 Bedrijvigheid en Veiligheid Op het gebied van bedrijvigheid is er veel in ontwikkeling in Leiderdorp. Een voorbeeld hiervan is het W4 project, waarin nieuwe vestigingslocaties voor ondernemers en bedrijven worden ontwikkeld. Bij zo n project is veiligheid een belangrijk aspect waar vanaf de beginfase van het project aandacht aan moet worden besteed. Dit wordt nog onvoldoende gedaan. Er moet zowel aandacht aan de objectieve veiligheid als de subjectieve veiligheid worden besteed. Bij bedrijven en instellingen is het aantal aangiftes van 55 aangiftes in 2004 gedaald naar 36 aangiftes in Op de Baanderij is het aantal incidenten in 2005 ten opzichte van 2001 gedaald met 42,17%. Dit is dus een forse verbetering. Bij het winkelcentrum Winkelhof is sprake van overlast en vandalisme. In de avonduren wordt er gesurveilleerd door een beveiligingsbedrijf. Ook de politie surveilleert regelmatig. Er zijn intussen aanhoudingen verricht. Maar deze maatregelen zijn nog niet afdoende. De gemeente zoekt in samenwerking met politie, Sociaal Cultureel werk en Wereldhave Management BV naar een oplossing. Overlast door horeca komt weinig voor. De gemeente heeft een horecanota waarin onder andere de onderwerpen handhaving, openbare orde en vergunningen aan de orde komt. Ook is er een handreiking Tent- en schuurfeestenbeleid voor gemeenten Rijn- en Veenstreek 6. Bij evenementen en feesten zoals de kermis rond Koninginnedag wordt er in een vroeg stadium overleg gevoerd tussen verschillende partners. 5.3 Jeugd en Veiligheid In Leiderdorp is geen sprake van veel overlast van jeugd. Leiderdorp kent namelijk geen harde kern groep, ook zijn er geen veelplegers in Leiderdorp. Het aantal incidentmeldingen (bij de politie) van overlast veroorzaakt door jeugd is afgenomen. Maar het aantal gepleegde delicten in Leiderdorp en het aantal verwijzingen van jongeren naar Halt is gestegen. Inwoners vinden het belangrijk dat er actie wordt ondernomen om de overlast van jeugd terug te dringen, zoals blijkt uit de politiemonitor Er zijn vele partijen actief om jongeren te helpen en op het rechte pad te houden. Doordat er relatief weinig voorzieningen zijn voor jongeren, is het lastig om ze iets te bieden en afspraken met ze te maken. Ook worden problemen vooral ad hoc aangepakt. Middels het model Aanpak jeugd ontwikkeld door de politie (ook wel het stoplichtenplan genoemd), kan hier verandering in komen. Bij deze aanpak worden jeugdgroepen geanalyseerd, vervolgens worden de groepen besproken in een structureel overleg tussen de gemeente (jeugd), politie en Sociaal Cultureel werk, zo nodig nemen ook andere partners hier aan deel. De gemeente heeft een nota Jeugd waarin het jeugdbeleid wordt beschreven. In de gemeente staan een aantal JOP s waar jongeren bij elkaar kunnen komen. De gemeente Leiderdorp is vertegenwoordigd in het signaleringsoverleg (regio Alphen a/d Rijn). In dit overleg worden risicojongeren besproken om het afglijden naar crimineelgedrag tegen te gaan en een sluitende aanpak m.b.t. het hulpaanbod te bevorderen. Ook wordt Leiderdorp vertegenwoordigd in het ZAT team (regio Leiden) waarin problemen bij kinderen en jongeren vroegtijdig worden gesignaleerd, voortijdig schoolverlaten wordt tegen gegaan en snel goede hulp wordt ingezet. In het Justitieel Casus 6 Tent- en schuurfeestenbeleid voor de gemeenten in politiedistrict Rijn- en Veenstreek 19

Kadernota Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2017

Kadernota Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2017 Kadernota Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2017 Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2017 Gemeente Velsen IVB 2015-2017 1 Inhoudsopgave pagina 1. Achtergrond 3 1.1 Functie van het Integraal Veiligheidsbeleid

Nadere informatie

Kadernota Samen werken aan een veilig Hof van Twente 20132016

Kadernota Samen werken aan een veilig Hof van Twente 20132016 Kadernota Samen werken aan een veilig Hof van Twente 20132016 Hof van Twente December 2012 Veiligheid bereikt men niet door muren te bouwen, maar door deuren te openen. Aldus Urho Kaleva Kekkonen 1 Bijlagen:

Nadere informatie

Samen. werken. aan. veiligheid

Samen. werken. aan. veiligheid concept d.d. 07-07-2014 Samen werken aan veiligheid Integraal veiligheidsplan gemeente Meppel periode 2015-2018 INHOUDSOPGAVE Blz. 1. Inleiding 2. Leeswijzer 3. Aanleiding 4. Beleidsopdracht 5. Doelstelling

Nadere informatie

Weten wat er speelt. De informatiepositie van burgemeesters met betrekking tot sociale veiligheid. Groningen, juni 2013

Weten wat er speelt. De informatiepositie van burgemeesters met betrekking tot sociale veiligheid. Groningen, juni 2013 juridisch en bestuurskundig onderzoek advies onderwijs Weten wat er speelt De informatiepositie van burgemeesters met betrekking tot sociale veiligheid Groningen, juni 2013 Melle Schol Niko Struiksma Heinrich

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

Sleuren. sturen. Gemeenten en de sturing van veiligheid en politie. Prof.dr P.W. Tops Dr. M. van Duin P. van Os Prof.dr. S.

Sleuren. sturen. Gemeenten en de sturing van veiligheid en politie. Prof.dr P.W. Tops Dr. M. van Duin P. van Os Prof.dr. S. of Sleuren sturen Gemeenten en de sturing van veiligheid en politie Prof.dr P.W. Tops Dr. M. van Duin P. van Os Prof.dr. S. Zouridis of Sleuren sturen Gemeenten en de sturing van veiligheid en politie

Nadere informatie

Evaluatie Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf

Evaluatie Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf Evaluatie Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf Jolijn van Haaf (IVA) Collin Hoogeveen (Van Montfoort) Monique Bruinsma (IVA) Met medewerking van: Rob Pranger (IVA) Sjaak Khonraad (Avans) Evaluatie

Nadere informatie

De lokale aanpak en preventie van recidive onder jongeren. Overall rapportage

De lokale aanpak en preventie van recidive onder jongeren. Overall rapportage De lokale aanpak en preventie van recidive onder jongeren Overall rapportage Integraal Toezicht Jeugdzaken Utrecht, 24 november 2009 ITJ overall rapportage 'De lokale aanpak en preventie van recidive onder

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

2003 Burgerjaarverslag. Naar een nieuw evenwicht

2003 Burgerjaarverslag. Naar een nieuw evenwicht 2003 Burgerjaarverslag Naar een nieuw evenwicht 1 Naar een nieuw evenwicht De titel van dit tweede Burgerjaarverslag naar een nieuw evenwicht suggereert dat wij uit evenwicht zijn. En dat is ook zo. Ik

Nadere informatie

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Uitgebracht aan: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

Schietincident in De Ridderhof Alphen aan den Rijn. Inspectie Openbare Orde en Veiligheid november 2011

Schietincident in De Ridderhof Alphen aan den Rijn. Inspectie Openbare Orde en Veiligheid november 2011 Schietincident in De Ridderhof Alphen aan den Rijn Inspectie Openbare Orde en Veiligheid november 2011 Schietincident in De Ridderhof Alphen aan den Rijn Inspectie Openbare Orde en Veiligheid november

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie. VeiligHeidsHuizen. Vóór en dóór partners. Landelijk kader

Ministerie van Veiligheid en Justitie. VeiligHeidsHuizen. Vóór en dóór partners. Landelijk kader Ministerie van Veiligheid en Justitie Landelijk kader VeiligHeidsHuizen Vóór en dóór partners Landelijk kader VeiligHeidsHuizen Vóór en dóór partners 1 : Voorwoord 6 1.1 Aanleiding 7 1.2 Waarom een landelijk

Nadere informatie

VIOS VEILIG IN EN OM SCHOOL ZUID KENNEMERLAND CONVENANT GEMEENTES SCHOLEN POLITIE HALT INHOUDSOPGAVE MAART 2007. 2. VIOS- convenant pag.

VIOS VEILIG IN EN OM SCHOOL ZUID KENNEMERLAND CONVENANT GEMEENTES SCHOLEN POLITIE HALT INHOUDSOPGAVE MAART 2007. 2. VIOS- convenant pag. VIS VEILIG IN EN M SCHL ZUID KENNEMERLAND CNVENANT GEMEENTES SCHLEN PLITIE HALT MAART 2007 INHUDSPGAVE 1. Inleiding / Voorgeschiedenis pag. 3 2. VIS- convenant pag. 4-8 3. Tussentijdse Rapportage VIS pag.

Nadere informatie

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015 Programmabegroting 2012 Meerjarenraming 2013-2015 Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmabegroting voor 2012 aan. De beleidskaders en de financiële kaders hiervoor heeft uw raad gegeven bij de vaststelling

Nadere informatie

ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BRANDWEER

ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BRANDWEER Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BRANDWEER Informatie: F.J.A. Luyckx, Landelijk Projectsecretaris,, regio Noord, Groningen (050)5225307 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... 1. Inleiding... 5. Overzicht financiële gevolgen op hoofdlijnen... 9

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... 1. Inleiding... 5. Overzicht financiële gevolgen op hoofdlijnen... 9 Inclusief erratum versie 21 juni 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 5 Overzicht financiële gevolgen op hoofdlijnen... 9 Programma s... 13 Programma 1. Inwoners en bestuur... 15 Programma

Nadere informatie

Wegwijzer Centrum voor Jeugd en Gezin

Wegwijzer Centrum voor Jeugd en Gezin Wegwijzer Centrum voor Jeugd en Gezin Wegwijzer Centrum voor Jeugd en Gezin Welkom bij de Wegwijzer voor Centrum Jeugd en Gezin De Wegwijzer is een instrument om in uw gemeente de route tot het Centrum

Nadere informatie

Leren van incidenten. In vijf stappen beter voorbereid

Leren van incidenten. In vijf stappen beter voorbereid Leren van incidenten In vijf stappen beter voorbereid Leren van incidenten Leren van incidenten In vijf stappen beter voorbereid Dit rapport is in opdracht van de VO-raad en Arbo-VO opgesteld door Instituut

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

Monitor Agressie en Geweld Openbaar Bestuur 2014

Monitor Agressie en Geweld Openbaar Bestuur 2014 Monitor Agressie en Geweld Openbaar Bestuur 2014 In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken Juni 2014 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Rapportnummer 2014/029 Datum

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

Preventie van kindermishandeling

Preventie van kindermishandeling Preventie van kindermishandeling Een onderzoek naar signalering van risico s en ondersteuning van gezinnen ter voorkoming van kindermishandeling Nota van bevindingen Arnhem Utrecht, mei 2013 Samenwerkend

Nadere informatie

AANPAK HANGJONGEREN IN GEMEENTEN. veiligheid door samenwerking

AANPAK HANGJONGEREN IN GEMEENTEN. veiligheid door samenwerking AANPAK HANGJONGEREN IN GEMEENTEN veiligheid door samenwerking aanpak hangjongeren in gemeenten aanpak hangjongeren in gemeenten 4 aanpak hangjongeren in gemeenten aanpak hangjongeren in gemeenten 5 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Actieprogramma Gezondheid en Milieu

Actieprogramma Gezondheid en Milieu www.vrom.nl Actieprogramma Gezondheid en Milieu Eindrapportage Actieprogramma Gezondheid en Milieu Eindrapportage Samenvatting In 2002 is het actieprogramma Gezondheid en Milieu 2002-2006 gestart. Het

Nadere informatie

Plan van aanpak overlastgevende jeugdgroepen

Plan van aanpak overlastgevende jeugdgroepen Plan van aanpak overlastgevende jeugdgroepen 1 Inhoud 1.Inleiding 2 2.Analyse huidige aanpak jeugdoverlast in Deventer 3 2.1.Gebruikte definities 3 2.2.Gegevens gebiedscan politie 4 2.3.Huidige aanpak

Nadere informatie

Actieprogramma Gezondheid en Milieu

Actieprogramma Gezondheid en Milieu Directoraat-Generaal Milieu Directie Stoffen, Afvalstoffen, Straling Stoffen en Normstelling Actieprogramma Gezondheid en Milieu Eindrapportage Rijnstraat 8 Postbus 30945 2500 GX Den Haag Interne postcode

Nadere informatie

NIET ZWIJGEN HOREN, ZIEN, DEEL 1. Onderzoek naar de kwaliteit van de keten van voorzieningen voor kinderen en gezinnen in probleemsituaties

NIET ZWIJGEN HOREN, ZIEN, DEEL 1. Onderzoek naar de kwaliteit van de keten van voorzieningen voor kinderen en gezinnen in probleemsituaties HOREN, ZIEN, NIET ZWIJGEN DEEL 1 Onderzoek naar de kwaliteit van de keten van voorzieningen voor kinderen en gezinnen in probleemsituaties Horen, zien, niet zwijgen Deel I Onderzoek naar de kwaliteit van

Nadere informatie

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Jaarverslag 2011 0 Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Voorwoord Pagina 1. Inleiding 3 2. De CJG ontwikkeling in breder perspectief 4 2.1. Landelijke ontwikkelingen 4 2.2.

Nadere informatie