Kadernota integrale veiligheid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kadernota integrale veiligheid"

Transcriptie

1 Kadernota integrale veiligheid Leiderdorp

2 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Leeswijzer... 3 Samenvatting... 4 Inleiding... 6 Aanleiding...6 Hoofdstuk 1 Strategische visie Wat is veiligheid? Doelen Uitgangspunten...10 Hoofdstuk 2 Integrale veiligheid binnen de gemeentelijke organisatie Huidige situatie Toekomst...11 Hoofdstuk 3 Deelnemers integraal veiligheidsbeleid Veiligheidsnetwerken Betrokken partijen Leiderdorp:...15 Hoofdstuk 4 Communicatie Bekendmaking nota integrale veiligheid Ontwikkelingen veiligheid...17 Hoofdstuk 5 Samenvatting inventarisatie veiligheid Leiderdorp Veilige woon en leefomgeving Bedrijvigheid en Veiligheid Jeugd en Veiligheid Fysieke veiligheid Integriteit en veiligheid Terrorisme...21 Hoofdstuk 6 Conclusies en Aanbevelingen conclusie Doel- inspanningen netwerk (DIN) Actieprogramma Een nota IVB, en wat nu?...32 Nawoord Bijlage 1: Uitwerking inventarisatie Veiligheidsvelden Veiligheidsveld 1: Veilige woon- en leefomgeving...40 Veiligheidsveld 2: Bedrijvigheid en Veiligheid...47 Veiligheidsveld 3: Jeugd en veiligheid

3 Veiligheidsveld 5: Integriteit en veiligheid...58 Veiligheidsveld 6: Terrorisme...58 Bijlage 2 Wijkindeling (globaal) Bijlage 3 Bronvermelding Bijlage 4 Begrippenlijst

4 Voorwoord Veiligheid is een belangrijk thema in onze huidige samenleving. Het is een veelomvattend begrip met een veelheid van deelterreinen. Belangrijke onderwerpen zijn bijvoorbeeld criminaliteit, rampenbestrijding en overlast. Van de gemeente wordt zowel door de landelijke en provinciale overheid, als door burgers verwacht dat zij zorgdraagt voor de veiligheid op lokaal niveau. Zij dient de regiefunctie op zich te nemen. Het college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp neemt de verantwoordelijkheid voor het veiligheidsbeleid serieus en geeft invulling aan deze regierol. Deze nota is een eerste aanzet om vorm te geven aan het integraal veiligheidsbeleid in Leiderdorp. Integraal veiligheidsbeleid geeft de mogelijkheid om weloverwogen keuzes te maken en geeft duidelijkheid over de doelen en inspanningen die nodig zijn om de veiligheidssituatie te optimaliseren. Aangezien veiligheid een veelomvattend begrip is, zijn ook veel partijen nodig om de veiligheid te waarborgen. Burgers, politie, justitie, ondernemers en tal van maatschappelijke organisaties hebben de verantwoordelijkheid om de veiligheid in de gemeente Leiderdorp te waarborgen. Samenwerken is hierbij belangrijk om te voorkomen dat de inspanning van de ene partij door een gemis in de aansluiting op een andere partij verloren gaat. Leiderdorp kan niet worden gekenmerkt als een onveilige woon- of leefomgeving. Met dit integraal veiligheidsbeleid wil de gemeente Leiderdorp voorkomen dat de veiligheidssituatie verslechtert en wil zij de veiligheidssituatie in Leiderdorp optimaliseren en waar mogelijk verbeteren. De nota is het resultaat van een intensief traject, waarbij o.a. partners als de politie, woningbouw, sociaal cultureel werk betrokken zijn. Zo zijn er oriënterende gesprekken geweest met de politieteamchef Leiderdorp en de brandweercommandant. Wij nodigen u van harte uit, nu en in de toekomst actief betrokken te blijven om de veiligheid in Leiderdorp te waarborgen en te optimaliseren. Leeswijzer De nota is als volgt opgebouwd. Allereerst wordt er in de Inleiding ingegaan op de landelijke ontwikkelingen op het gebied van veiligheid en de politie speerpunten in Leiderdorp. Daarna komt de aanleiding en totstandkoming van deze nota aan bod. In Hoofdstuk 1 wordt de visie op integrale veiligheid beschreven met daarin onder andere de doelen en uitgangspunten. Hoe het integrale veiligheidsbeleid op dit moment wordt vertegenwoordigd in de gemeentelijke organisatie en hoe dit in de toekomst moet worden ingebed in de gemeentelijke organisatie, komt aan bod in hoofdstuk 2. De veiligheidspartners en hun rol worden benoemd in hoofdstuk 3. Communicatie over veiligheid naar burgers en veiligheidspartners is ook belangrijk, hier zal in hoofdstuk 4 aandacht aan worden besteed. In hoofdstuk 5 kunt u inzicht verkrijgen in de huidige situatie en het huidige beleid en activiteiten. Ten slotte staan in hoofdstuk 6 de conclusies en de aanbevelingen. In de bijlage vindt u de uitgebreide inventarisatie van de huidige veiligheidssituatie en het huidige beleid in Leiderdorp. Ook treft u informatie aan over de bronnen die zijn gebruikt bij het opstellen van deze nota. Verder kunt u de verdeling van wijken in Leiderdorp terugvinden op een plattegrond. In de laatste bijlage treft u de begrippenlijst aan. 3

5 Samenvatting Aanleiding Er is een groeiende aandacht voor veiligheid zowel landelijk als lokaal. De gemeenteraad in Leiderdorp heeft ervoor gekozen om een nota integrale veiligheid op te laten stellen. Bij de totstandkoming van de nota zijn verschillende veiligheidspartners in Leiderdorp betrokken. Veiligheid omvat vele onderwerpen. Het is te onderscheiden in objectieve en subjectieve veiligheid (de beleving). Integrale veiligheid tracht alle facetten van veiligheid bijeen te brengen in het beleid. Dit wordt gekenmerkt door structuur, samenhang, samenwerking en transparantie. Het hoofddoel van integraal veiligheidsbeleid is: Een veilige en leefbare samenleving in Leiderdorp voor iedereen. En in geval van een calamiteit of bij het voordoen van een onveilige situatie zo snel mogelijk terugkeren naar een veilige samenleving. Van belang is dat er een duidelijk beeld wordt weergegeven van de huidige veiligheidssituatie en activiteiten. Daarnaast dient er duidelijkheid te komen over de taken en verantwoordelijkheden van de betrokken partijen. De nota wordt iedere vier jaar geactualiseerd, daarnaast wordt jaarlijks het actieplan bijgesteld. De borging van de integrale aanpak binnen de gemeentelijke organisatie is belangrijk. Op dit moment is veiligheid nog niet voldoende een integraal onderdeel van beleid, advies en uitvoering. Terwijl er een grote verantwoordelijkheid ligt bij de gemeente op het gebied van veiligheid. Het cluster Openbare Orde en Veiligheid (O.O.V.) zal als veiligheidsadviseur gaan fungeren. Zij ondersteunt en adviseert zowel het bestuur als de afdelingen. Daarnaast zal een structureel veiligheidsoverleg zorgen voor samenhang en samenwerking tussen verschillende veiligheidspartners zowel intern als extern. Er zijn veel partijen actief in Leiderdorp op het gebied van veiligheid. Zij hebben hun eigen verantwoordelijkheid op het gebied van veiligheid. Belangrijke partners zijn: burgers, gemeenteraad, het College van B&W, politie, brandweer, woningbouwverenigingen, Bureau Jeugdzorg, Bureau Halt en Stichting Sociaal Cultureel werk (SCw) enz. Veiligheidssituatie De meeste inwoners van Leiderdorp voelen zich veilig. Dit blijkt o.a. uit de wijk- en buurtmonitor en statistieken van de politie. Het aantal woninginbraken is de afgelopen 2 jaar gedaald. Begin 2006 is er weer een stijging waar te nemen. Het aantal woningbranden is toegenomen. Overlast die bewoners ervaren hebben vooral betrekking op verkeer en groepen jongeren. Om de veilige woon en leefomgeving te verbeteren zijn veel partijen actief. Onder andere een Buitengewoon Opsporing Ambtenaar (BOA), wijkagenten en SCw. Daarnaast kunnen huurders van de AWL (woningbouw) bijvoorbeeld gebruik maken van buurtbemiddeling. Op het gebied van bedrijvigheid en veiligheid zijn geen grootschalige problemen. Wel is er bij het winkelcentrum Winkelhof sprake van overlast. De gemeente zoekt in samenwerking met andere partijen naar een oplossing. Om jongeren te helpen en op het rechte pad te houden zijn er verschillende overleggen zoals het Zorgadvies team (ZAT) en het signaleringsoverleg waarin hulpverleningsinstanties, politie etc participeren. Over het veld Fysieke veiligheid kan worden gezegd dat de brandweer intensief controleert op de gebruiksvergunning. Het rampenplan met de daarbij behorende procesdeelplannen zijn op orde. Qua verkeersveiligheid is er de laatste twee jaren een stijging te zien van het aantal incidenten. Verkeersveiligheid is een prioriteit van de politie. Ook de gemeente werkt aan verkeersveiligheid zoals beschreven in het Integraal Verkeer en Vervoersplan (IVVP). Ook betrekt de gemeente bewoners bij het zoeken van oplossingen om de verkeerssituatie te verbeteren. Er zijn veel grote projecten in Leiderdorp gaande, bij deze projecten is veiligheid een belangrijk aspect. 4

6 Conclusie De conclusie die kan worden getrokken uit de analyse van de veiligheidssituatie is dat bewoners van gemeente Leiderdorp zich over het algemeen veilig voelen. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat er geen grootschalige problemen in Leiderdorp zijn op het gebied van veiligheid. Het zijn de kleine ergernissen en overlast die spelen in de gemeente. Veel andere gemeenten hebben te maken met soortgelijke problemen. Ondanks dat de problemen niet grootschalig en uniek zijn, is het van belang om aandacht te besteden en een oplossing te bieden aan deze overlast en veiligheidsproblemen. De gemeente heeft een grote rol toebedeeld gekregen op het gebied van veiligheid. Door te investeren in veiligheid kunnen problemen voorkomen worden. De contacten tussen de verschillende veiligheidspartners zijn goed. Binnen de gemeentelijke organisatie zal veiligheid integraal en gestructureerd opgepakt moeten worden. Er worden in deze nota zowel aanbevelingen op organisatorisch gebied gedaan als aanbevelingen op het gebied van de veiligheidsvelden. 5

7 Inleiding Er is een groeiende aandacht voor het thema veiligheid. Het is een onderwerp dat zowel landelijk als lokaal op de maatschappelijke en politieke agenda staat. In Leiderdorp wordt op dit moment al veel ondernomen op het gebied van veiligheid en dit werpt duidelijk zijn vruchten af. Dit blijkt onder andere uit het Elsevier onderzoek Waar woont u veilig? waarin Leiderdorp op de 4 e plek kwam van veiligste gemeenten in Nederland (juni 2005). In het Elsevier onderzoek Hoe goed is uw gemeente? (maart 2006), wordt het sociale klimaat in de gemeente Leiderdorp als Goed beoordeeld. Het ophelderingspercentage van veelvoorkomende misdrijven over het jaar 2004 is wel gedaald sinds 2002 (met 11,1% gedaald). Veiligheid is prioriteit van het huidige kabinet. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijk relaties (BZK) wil samen met alle betrokken partijen werken aan terrorismebestrijding en crises- en rampenbeheersing, maar ook aan de problemen in de wijk. Dit is de kern van het veiligheidsbeleid waar het ministerie van BZK, samen met het ministerie van Justitie voor staat. Komend jaar wordt er een nieuw veiligheidsprogramma opgesteld voor de periode Belangrijke thema s in dit veiligheidsprogramma zullen zijn: aanpak achterstandswijken, vermindering overlast en criminaliteit, verbetering crisisbeheersing en het tegengaan van radicalisering. De landelijke speerpunten voor 2006 zijn: - Vermindering van criminaliteit en overlast: met 20-25% in In 2006 moet dit al in de 50 wijken met de grootste overlast zichtbaar worden. - Identificatieplicht: de politie kan u wat vaker vragen om u te identificeren. - Terrorismebestrijding: er komen meer grootschalige oefeningen en de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (A.I.V.D.) wordt uitgebreid. - Biometrische kenmerken op reisdocumenten: in 2006 wordt de gelaatsscan ingevoerd. Lokale speerpunten 2006 Politieteam Leiderdorp Ook voor het politieteam in Leiderdorp zijn er speerpunten opgesteld voor Dit is gedaan door de leden van raadscommissie O.O.V. (openbare orde en veiligheid) in september Deze speerpunten komen terug in het Teamjaarplan 2006 van het politieteam Leiderdorp. De aandachtspunten die de commissie noemt zijn, naast het doorgaan in de huidige lijn: 1. Preventief optreden door politie continueren, met name overlast door jeugd voorkomen 2. Imago van de politie verbeteren (tevredenheid over politieoptreden verhogen) 3. Aangiftepercentages / aangiftebereidheid verhogen 4. Buurtgericht werken continueren 5. Controles op alcohol (rijden onder invloed verminderen) 6. Controles op snelheid 7. Controles op verlichting, met name fietsers Aanleiding Vanuit het landelijke veiligheidsprogramma wordt van gemeenten verwacht dat zij de taak als regisseur van het veiligheidsbeleid op zich nemen. Er dient een duidelijk kader te zijn, waarbinnen gewerkt wordt aan veiligheid. De gemeenteraad in Leiderdorp hecht belang aan het veiligheidsbeleid. Zij heeft de wens uitgesproken dat er een nota integrale veiligheid wordt ontwikkeld. Deze nota zal worden aangeboden aan het college van B&W en aan de gemeenteraad. 6

8 Totstandkoming nota Voor de ontwikkeling van deze nota is er een aantal stappen gezet. Om een goed beeld te krijgen van de partijen die participeren in het veiligheidsnetwerk in Leiderdorp en hun ideeën, is er een aantal veiligheidspartners bezocht. Zoals Bureau Halt, Bureau Leerplicht, Politie, Brandweer, GHOR, Milieudienst West Holland, Bureau Jeugdzorg, de Buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) en Stichting Sociaal Cultureel werk (SCw) etc. Om rekening te houden met de ideeën, wensen en de visie van raadsleden, hebben er interviews plaatsgevonden met raadsleden van alle partijen 1 over integrale veiligheid. Ook is er gebruik gemaakt van gegevens en statistieken afkomstig van de veiligheidspartners in Leiderdorp. 1 Gesproken met: dhr. Veugen (D66) , dhr. Hollands (PvdA) , mevr. de Waard (groenlinks) , dhr. Gardeniers (CDA) , dhr. v/d Hoogt (BBL) , dhr. Reidsma en dhr. Joosten (VVD)

9 Hoofdstuk 1 Strategische visie Voor een goed begrip van deze nota worden allereerst een aantal begrippen gedefinieerd. 1.1 Wat is veiligheid? Veiligheid is een breed begrip. Veiligheid is te onderscheiden in objectieve en subjectieve veiligheid. Objectieve veiligheid: is de feitelijke veiligheidssituatie, de feitelijke kans dat zich een gebeurtenis voordoet die de veiligheid aantast. Bijvoorbeeld doordat men slachtoffer wordt van criminaliteit of een verkeersongeval. Deze objectieve veiligheid staat vaak niet gelijk aan de subjectieve veiligheid. Subjectieve veiligheid: staat voor de beleving van die kans, de beleving van veiligheid of onveiligheid. Bij die beleving spelen meerdere factoren een rol. Zoals de fysieke en de sociale kenmerken van de woonomgeving of het vertrouwen in instellingen (zoals gemeente en politie) kunnen hierbij een rol spelen. Maar ook kenmerken als sekse, leeftijd en psychologische factoren zijn hierbij belangrijk. De subjectieve veiligheid heeft vaak de meeste invloed op het gevoel van veiligheid en leefbaarheid van burgers. Integrale veiligheid Integrale veiligheid tracht alle facetten van veiligheid bijeen te brengen, dus zowel op het gebied van de objectieve als subjectieve veiligheid. Goed integraal veiligheidsbeleid wordt gekenmerkt door structuur, samenhang, samenwerking en transparantie. Het gaat hierbij om een gerichte aanpak van problemen. De activiteiten van de verschillende partners moeten op elkaar aansluiten en elkaar versterken. Daarnaast dienen de oorzaken van de problemen aangepakt te worden en niet alleen de verschijningsvormen (gevolgen). Communicatie tussen de vele partners is hierbij zeer belangrijk. Deze nota is een middel om invulling en uitvoering te geven aan het integrale veiligheidsbeleid. Slachtofferschap verkeersongeluk Slachtofferschap geweldsdelict Slachtofferschap brand Mate van dreiging (on)veiligheid Sociale kwaliteit Sociale cohesie, leefbaarheid Persoonlijke kenmerken Sekse, leeftijd, psychologische factoren Slachtofferschap vernieling Slachtofferschap (poging tot) inbraak Factoren die invloed hebben op het gevoel van onveiligheid. 8

10 Op verschillende niveaus kan er gewerkt worden aan veiligheidssituatie. Deze niveaus worden weergegeven in de veiligheidsketen: De veiligheidsketen Schakels Omschrijving Voorbeeld Pro-actie Het structureel voorkomen van onveiligheid. Het maken van een nota, programma of plan van aanpak om op een integrale wijze de onveiligheid aan te pakken. Preventie Het voorkomen van directe oorzaken van onveiligheid en het beperken van de gevolgen ervan. Preparatie De daadwerkelijke voorbereiding op de bestrijding van onveilige situaties Repressie De bestrijding van onveiligheid en de verlening van hulp in acute noodsituaties Nazorg Alle benodigde activiteiten om zo snel mogelijk weer naar de normale situatie terug te keren Het doorvoeren van preventieve maatregelen in een bepaald gebied, zoals buurtpreventie. Het opleiden en oefenen van hulpverleningsdiensten en de gemeentelijke rampenorganisatie. Daadwerkelijke inzet van politie, brandweer, GHOR, gemeentelijke actiecentra en overige diensten. Het evalueren van veiligheidsprojecten en als gevolg daarvan bijstellen. 1.2 Doelen Het hoofddoel van integraal veiligheidsbeleid is: Het bereiken van een veilige en leefbare samenleving in Leiderdorp voor iedereen. En in geval van een calamiteit of bij het voordoen van een onveilige situatie zo snel mogelijk terugkeren naar een veilige situatie. SMART 2 doelen 1. De (kleine) overlast en criminaliteit in de woon en leefomgeving met 20% verminderen voor % integraal en samenhangend werken aan veiligheid binnen de gemeentelijke organisatie. 3. Er is helderheid bij de partners van veiligheid over de verantwoordelijkheid, taken en doelen op de volgende veiligheidsterreinen: rampenbestrijding, jeugd en veiligheid, fysieke veiligheid voor Om dit te bereiken zal er op alle niveaus binnen de veiligheidsketen samengewerkt moeten worden. Hiervoor is een structurele aanpak van de veiligheidsproblemen nodig door middel van samenhang, transparantie en samenwerking met de betrokken partijen. 2 SMART, specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch, tijdsgebonden 3 Hierbij wordt aangesloten bij het landelijke beleid 9

11 Evaluatie Om de resultaten op het gebied van veiligheid in Leiderdorp te meten, kan 2004 als basisjaar worden gezien. De gegevens uit het wijk- en buurtonderzoek en statistieken van het politieteam Leiderdorp en Bureau Halt kunnen gebruikt worden voor de evaluatie is het evaluatiejaar. Dit jaar wordt er weer een wijk- en buurtonderzoek gehouden. Het is een aanbeveling om, om de twee jaar een wijk- en buurtonderzoek te houden zodat de veiligheidssituatie gemeten kan worden. Daarnaast kan men gegevens van de politie gebruiken om tussentijds het veiligheidsniveau (zowel objectief als subjectief) te meten. Of er integraal en samenhangend aan veiligheid gewerkt wordt, kan men evalueren door per veiligheidsveld te bekijken wat er wordt georganiseerd op dat veiligheidsgebied, wie daarbij betrokken worden en of veiligheid voldoende wordt meegenomen bij projecten, beleidsstukken en in de uitvoering. Daarnaast kan bij evaluatie van de reorganisatie die in juni 2006 wordt afgerond het onderwerp veiligheid meegenomen worden. Integraal werken is namelijk een belangrijk aspect van de reorganisatie. De uitkomsten van de brainstormsessies geven aan of er voldoende helderheid is bij betrokkenen over de verantwoordelijkheden, taken en doelen. 1.3 Uitgangspunten Voor de totstandkoming van integraal veiligheidsbeleid wordt uitgegaan van een groeimodel. Het actueel houden van het veiligheidsbeleid is een continu proces. Het is de eerste keer dat er een integraal veiligheidsplan op papier wordt gezet. Op dit moment is het vooral van belang dat alle partners die te maken hebben met veiligheid een duidelijk beeld hebben van de huidige veiligheidssituatie en de huidige activiteiten. Zij dienen een gezamenlijke visie te hebben die houvast biedt aan de verdere invulling van het veiligheidsbeleid. Er dient duidelijkheid te komen over de taken en verantwoordelijkheden van zowel interne als externe partijen. Daarnaast is vooral de organisatorische inbedding van het integrale veiligheidsbeleid binnen de gemeentelijke organisatie belangrijk. Alle factoren die te maken hebben met veiligheid zijn aan verandering onderhevig. Vandaar dat ook het veiligheidsbeleid geactualiseerd moet worden. De nota wordt iedere vier jaar aangepast ( voor een periode van ), daarnaast wordt jaarlijks het actieprogramma bijgesteld. 10

12 Hoofdstuk 2 Integrale veiligheid binnen de gemeentelijke organisatie De zorg voor openbare orde en veiligheid is van oudsher één van de voornaamste taken van de overheid. Vanuit de overheid worden er richtlijnen opgesteld voor het veiligheidsbeleid. De gemeente is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van adequaat veiligheidsbeleid. De lokale overheid dient hierbij een regisserende, sturende, controlerende en een uitvoerende rol te vervullen. Om deze rol te kunnen vervullen is het belangrijk dat het veiligheidsbeleid goed wordt gewaarborgd binnen de gemeentelijke organisatie. 2.1 Huidige situatie De burgemeester is portefeuillehouder Openbare orde en veiligheid. Hij wordt hierbij ondersteund door het cluster O.O.V.. Er zijn bilaterale overleggen tussen de portefeuillehouder en medewerkers O.O.V. en de brandweercommandant en de politieteamchef. Indien er zich een probleemsituatie voordoet, worden de juiste partijen betrokken en wordt er naar een oplossing gezocht. De contacten tussen de veiligheidspartners zijn goed. Een voorbeeld hiervan is de organisatie van de kermis rond Koninginnedag. In een vroeg stadium is er overleg tussen o.a. Oranjevereniging, kermisexploitant, gemeente, politie, brandweer, om de kermis zo goed mogelijk te laten verlopen en de veiligheid tijdens de kermis zo veel mogelijk te waarborgen. Maar de ervaring leert dat in de gemeentelijke organisatie veiligheid nog niet voldoende gewaarborgd wordt door alle afdelingen. Dit terwijl er een grote verantwoordelijkheid bij de gemeente ligt op het gebied van veiligheid en de gemeente steeds meer taken toebedeeld krijgt. Doordat er nog niet eerder een veiligheidsbeleid is opgesteld, is er onduidelijkheid over wie waar voor verantwoordelijk is, welke doelen worden nagestreefd en welke inspanningen daarvoor nodig zijn. 2.2 Toekomst Om integraal veiligheidsbeleid beter te waarborgen binnen de gemeentelijke organisatie is het van belang dat veiligheid een integraal onderdeel van beleid, advies en uitvoering wordt. De afdelingshoofden zijn hiervoor verantwoordelijk. Veiligheid is een onderwerp dat onlosmakelijk verbonden is met de werkzaamheden binnen de gemeente en binnen de verschillende afdelingen. Het is van belang dat veiligheid vanuit meerdere kanten benaderd wordt. Zo moet zowel naar de objectieve veiligheid als de subjectieve veiligheid gekeken worden. Hiervoor is dus een intensieve samenwerking nodig met de verschillende veiligheidspartners. Het cluster O.O.V. heeft een ondersteunde, adviserende en signalerende taak. Net zoals dat het cluster Communicatie geraadpleegd wordt bij het maken van een persbericht en Juridische Zaken benaderd wordt voor juridisch advies, kan men het cluster O.O.V. om een veiligheidsadvies vragen. Daarnaast ondersteunt het cluster O.O.V. het bestuur. Hier worden in het kort de taken van cluster O.O.V. aangegeven: o Veiligheidsadvies geven aan de verschillende afdelingen; o Specifieke veiligheidszaken, die niet bij een afdeling passen, behartigen en ontwikkelen; Zoals het organiseren van een veiligheidsoverleg en het up-to-date houden van het rampenplan. o Interne en externe contacten opzetten en onderhouden (netwerk); o Het bewaken van de voortgang op het gebied van interne en externe veiligheid; o Landelijke en regionale ontwikkelingen volgen en doorvertalen binnen de organisatie; o Ondersteunen van het bestuur; 11

13 Afstemming en samenhang Afstemming is wenselijk tussen de interne gemeentelijke afdelingen en tussen de interne en externe partijen. Om te zorgen voor afstemming en samenhang, dient er een structureel veiligheidsoverleg opgestart te worden voor interne partners. De uitwerking hiervan vindt u bij de aanbevelingen op pagina 33. Daarnaast is het MT verantwoordelijk voor afstemming tussen de afdelingen. Afstemming bewoners Afstemming van het veiligheidsbeleid met bewoners gebeurt door aan te sluiten bij het bestaande wijk- en buurtgericht werken. Het contact met bewoners kan veel onderwerpen bestrijken; zoals overlast en de leefbaarheid in de wijk. In het tweede kwartaal van 2006 komt er een doorstart van het wijk- en buurtgericht werken. De gemeente richt zich dan niet langer op buurten maar op wijken. Binnen de gemeentelijke organisatie wordt er een wijkregisseur aangesteld die het wijkgericht werken gaat coördineren. Naast het wijkoverleg, zijn er drie wijkagenten in Leiderdorp waar bewoners terecht kunnen met opmerkingen, vragen en klachten. De wijkagenten onderhouden contact met de gemeente. De politiek-bestuurlijke inbedding van het veiligheidsbeleid Lokaal veiligheidsbeleid vraagt om betrokkenheid en verantwoordelijkheid van de burgemeester die verder gaat dan het invullen van zijn wettelijke verantwoordelijkheid voor openbare orde en veiligheid. De burgemeester moet als bestuurlijke spil van het veiligheidsbeleid de gemeentelijke regisseursrol vorm geven. Dit houdt in: het betrekken van wethouders, het betrekken van externe partners, het verkrijgen van permanent draagvlak van het college en de raad. De bestuurder is verantwoordelijk voor de veiligheidsaspecten binnen zijn portefeuille. Zo is de burgemeester verantwoordelijk voor het handhavingsbeleid. De bestuurder die Wonen en Milieu in zijn pakket heeft, is verantwoordelijk voor de toepassing van het Keurmerk Veilig Wonen. Zo is er daadwerkelijk sprake van collegiale verantwoordelijkheid van het college. Veiligheidsparagraaf en checklist Om te zorgen voor borging van het veiligheidsbeleid is het van belang dat er een vaste veiligheidsparagraaf in de beleidsnota s, draaiboeken, protocollen wordt gehanteerd. Daarnaast dient er een veiligheidschecklist gemaakt te worden die als handvat kan fungeren voor de verschillende afdelingen. In deze checklist staan de veiligheidsaspecten waarmee rekening gehouden moet worden bij nieuwe projecten of andere plannen. Afspraken vastleggen Afspraken met betrekking op het veiligheidsbeleid moeten worden vastgelegd. Zo weet iedereen wat er van wie wordt verwacht. Daarnaast kan men andere partners hierop wijzen indien afspraken niet worden nagekomen. Met externe partijen kunnen gemaakte afspraken in een convenant worden vastgelegd. Zoals het convenant Veilige School en het Horecaconvenant. Actieprogramma Het veiligheidsbeleid wordt vertaald in een actieprogramma. Dit actieprogramma is dynamisch van karakter en wordt jaarlijks aangepast en vastgesteld. In het actieprogramma staan concrete inspanningen die hun bijdrage moeten leveren aan een veilig Leiderdorp. Periodiek kan worden nagegaan hoe de uitvoering van concrete maatregelen vordert op een aantal kritische punten. 12

14 Hoofdstuk 3 Deelnemers integraal veiligheidsbeleid De verantwoordelijkheid voor een veilige lokale gemeenschap ligt niet uitsluitend bij de gemeente. Maatschappelijke organisaties, burgers en bedrijven hebben ook een verantwoordelijkheid. Om te komen tot een goed gedragen en goed uitgevoerd veiligheidsbeleid is samenwerking met deze partners van groot belang. De gemeente vervult hierbij de regierol en brengt de partners bij elkaar. Deze partners hebben een eigen verantwoordelijkheid om op de hoogte te zijn van de veiligheidssituatie en hierop te anticiperen. Om tot een succesvolle samenwerking te komen moeten de volgende voorwaarden in acht worden genomen: - Gezamenlijk belang - Partners moeten het belang van samenwerken inzien - Deskundigheid en kennis zijn gegarandeerd - Deelnemers hebben een grote bewegingsvrijheid in hun eigen organisatie - Er worden duidelijke (SMART) afspraken gemaakt, die schriftelijk worden vastgelegd. 3.1 Veiligheidsnetwerken Hieronder worden de veiligheidsnetwerken en overleggen genoemd. Daarnaast zijn de (belangrijkste) veiligheidspartners van Leiderdorp weergegeven per veiligheidsveld. In de veiligheidsvelden zitten overlappingen qua partners. Algemeen veiligheidsnetwerk/ structureel overleg - Veiligheidsregio*; 35 gemeenten, brandweer, politie, GHOR, Algemeen Bestuur, Dagelijks Bestuur. - Districtscollege; districtschef Politie Hollands Midden, burgemeesters van het district. - Werkgroep Politiezaken (Wepoza); beleidsambtenaren O.O.V. van de gemeenten, beleidsmedewerker van het OM, beleidsmedewerker van de politie. Het is gericht op uitwisseling van ervaringen en het onderzoeken van mogelijkheden tot samenwerking. - Bilateraal Politieteamchef, burgemeester, medewerkers O.O.V. *Afstemming en samenwerking zijn erg belangrijk bij integrale veiligheid. Om deze reden zijn de politie, brandweer en de GHOR ingedeeld in een veiligheidsregio. Een aanbeveling is om ook te zorgen voor afstemming met andere hulpverlening en maatschappelijke instanties zoals de GGD en Bureau Jeugdzorg, zodat gemeenten niet met te veel verschillende regio s te maken hebben. Leiderdorp valt nu bijvoorbeeld onder het politiedistrict Rijn en Veenstreken, zij valt dan ook onder het signaleringsoverleg van Alpen a/d Rijn. Maar is bij het Zorg Adviesteam aangesloten bij Leiden. Dit zijn dus twee verschillende regio s. Partners veilige woon en leefomgeving - AWL (Algemene Woningstichting Leiderdorp) - Bewoners - Brandweer Leiderdorp - Gemeente Leiderdorp - GGD Zuid Holland Noord - Huisartsen - Kerken - Maatschappelijk dienstverlening Midden Holland - Moskeeën - Parnassia (verslavingszorg) - Politie Hollands Midden - Scholen - SCw (Stichting Sociaal Cultureel werk) - Stichting Steunpunt Huiselijk geweld - Sportvereningen/ servicepunt sport en bewegen - St. pluspunt - Thuiszorg Groot Rijnland - Wereldhave management - Winkeliersvereniging 13

15 Structureel overleg/ netwerk: - Wijkoverleg; bewoners, SCw, gemeente, Politie - Zorgnetwerk: GGD ZHN, AWL, Thuiszorg Groot Rijnland, St. Pluspunt, Parnassia, Maatschappelijke dienstverlening, gemeente Leiderdorp, politie Hollands Midden - Overleg burgemeester- politie; Burgemeester, Politieteamchef, medewerkers OOV (2 wekelijks) - Overleg Winkelhof; Wereldhave management, Politie, brandweer, gemeente, stichting Winkelhof, Scorpions security, ESS-security. Partners bedrijvigheid en veiligheid - Bedrijven - Beveiligingsbedrijven - Brandweer - Gemeente Leiderdorp - GHOR - LOV (Leiderdorpse ondernemers vereniging) - Milieudienst West Holland - OM - Politie - Stichting de Baanderij - Wereldhave management - Winkeliersvereniging Structureel overleg/ netwerk: - Subsidieoverleg Baanderij (tijdelijk); stichting de Baanderij, gemeente - Horecaoverleg (jaarlijks); gemeente, horeca, politie, LOV en andere partners. - Kermisoverleg (jaarlijks); Oranjevereniging, kermisexploitant, politie, brandweer, gemeente (gemeentewerken, gemeentewinkel). Partners jeugd en veiligheid - Algemeen maatschappelijk werk - Bewoners - Bureau Halt - Bureau Jeugdzorg - Gemeente Leiderdorp - GGD ZHN - Jeugdreclassering - Kinderdagverblijven - OM - OnderwijsAdvies Structureel overleg /netwerk - Signaleringsoverleg; Bureau Jeugdzorg Zuid Holland, Stichting Welzijn Alphen aan den Rijn, Raad voor de kinderbescherming, politie Hollands midden, district Rijn- en Veenstreek, GGD Zuid Holland Noord, Stichting Algemeen Maatschappelijk Werk. Deelnemende gemeenten in de persoon van de leerplichtambtenaar zijn Alphen aan den Rijn, Leiderdorp, Ter Aar, Liemeer, Jacobswoude; Rijnwoude, Zoeterwoude, Alkemade en Nieuwkoop. - ZAT 0-4 jarigen: Algemeen Maatschappelijk Werk, kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, jeugdgezondheidszorg 0-4, Bureau jeugdzorg. - ZAT 4-12 jarigen: Weer Samen Naar School (WSNS), basisscholen, speciaal - Ouders - Peuterspeelzalen - Politie - Raad van kinderbescherming - RBL (Regionaal Bureau Leerplicht) - SCw (Stichting Sociaal Cultureel werk - Scholen - Speciaal Basisonderwijs (BO) - WSNS (Weer Samen Naar School) BO, GGD, bureau Jeugdzorg, Alg. Maatschappelijk werk, OnderwijsAdvies. - ZAT 12+; leerlingenbegeleiders van Visser t Hooft lyceum Leiderdorp, het Algemeen Maatschappelijk Werk, de GGD, Bureau Jeugdzorg en de leerplichtambtenaar. - JCO (Justitieel Casusoverleg); OM, raad van kinderbescherming, jeugdreclassering, politie. - Stoplichtenplan; Gemeente (jeugd), politie, SCW 14

16 Partners fysieke veiligheid - Brandweer - Energiebedrijven - Gemeente Leiderdorp - GHOR - GMK(gemeenschappelijke meldkamer) - Hoogheemraadschap rijnland - HSL organisatie - Hydron - Infraspeed - Milieudienst West Holland - Nuon - Politie - Pro-Rail - Provincie zuid Holland - Regionale ambulance dienst (R.A.D.) - Rijkswaterstaat - Slachtofferhulp - 3VO Structureel overleg/ netwerk - Werkgroep veiligheid HSL; regionale brandweer Hollands Midden, Politie Hollands Midden, GHOR, Brandweercommandanten van de betrokken gemeenten en de ambtenaren rampenbestrijding uit Alkemade, Rijnwoude, Leiderdorp. Tevens is de HSL organisatie en Infraspeed vertegenwoordigd bij dit overleg. - Verkeersoverleg; gemeente, politie - Kabeloverleg; brandweer, Hydron, Nuon, gemeente - Bilateraal: brandweer, burgemeester, medewerker veiligheid - Veiligheid/ rampenoverleg; MOVers, brandweercommandant, afdelingshoofd Concernzaken. - Handhavingoverleg/ vergunningverleners; burgemeester, afdelingshoofd Gemeentewinkel en Beleid en Projecten, medewerker juridische zaken, medewerker O.O.V., BOA, medewerker Beleid en Projecten (ruimtelijke ordening), politie, brandweer. Partners integriteit - Belastingdienst - Politie Hollands Midden Partners terrorisme - AIVD - Bewoners - Brandweer - Bureau Halt - Gemeente Leiderdorp - GHOR - Huisartsen - KLPD - LOCC - Gemeente Leiderdorp - Bedrijven - Ministerie van BZK - Ministerie van Defensie - Ministerie van Justitie - NCTB (Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding) - Politie Hollands Midden - Scholen - SCW - Welzijninstellingen 3.2 Betrokken partijen Leiderdorp: Hieronder worden de rol van zeer belangrijke partners nader toegelicht. Brandweer De brandweer speelt een belangrijke rol bij het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, ongevallen en rampen. Haar activiteiten bestrijken de gehele veiligheidsketen, van pro-actie tot en met nazorg. Naast branden blussen en hulpverlenen bij ongevallen, houdt de brandweer zich onder andere bezig met het geven van veiligheidsadvies en het verlenen van gebruiksvergunningen. Binnen de brandweer is een reorganisatieproces aan de gang (regionalisering) van de brandweertaken in de regio Hollands -Midden. De gemeentelijke commandant wordt dan (regionaal) postcoördinator. Burgers Burgers zijn de belangrijkste partners om de leefbaarheid en veiligheid in de samenleving te verbeteren. De overheid kan voorwaarden scheppen om de veiligheid te verbeteren maar de individuele burger moet zijn eigen verantwoordelijkheid nemen om veiligheid te waarborgen. Zij kunnen waarden en normen uitdragen en de openbare ruimte beschermen. Bovendien zijn zij vaak de eersten die bepaalde problemen 15

17 op het terrein van veiligheid en leefbaarheid signaleren. Doordat zij direct betrokken zijn bij de veiligheidsproblemen, kunnen burgers mogelijke oplossingen aandragen. In Leiderdorp worden burgers betrokken via het wijkgericht werken. Ook zijn de wijkagenten een aanspreekpunt in de wijk voor burgers. Daarnaast wordt bij bepaalde problemen de betrokken doelgroep benaderd. Gemeentelijke organisatie Veiligheid is een onderwerp dat op elke afdeling binnen de gemeentelijke organisatie is terug te vinden. De gemeentelijke organisatie is te verdelen in 4 afdelingen; Beleid en Projecten, Gemeentewinkel, Gemeentewerken en Concernzaken. Afdeling Beleid en Projecten houdt zich onder andere bezig met jeugd en veiligheid, ook valt onder hen het verkeersveiligheidsbeleid en veiligheidsbeleid bij bouwprojecten. De gemeentewinkel houdt zicht o.a. bezig met vergunningen en handhaving. De Gemeentewerken is verantwoordelijk voor het wijkgericht werken, daarnaast zijn zij bijvoorbeeld belast met verkeersveiligheid en het beheer van de openbare ruimte. Onder Concernzaken valt het cluster Openbare Orde en Veiligheid en Rampenbestrijding. Ook is Juridische Zaken en Communicatie hier onder gebracht. Gemeenteraad Een daadkrachtige betrokkenheid van de gemeenteraad is een belangrijke voorwaarde voor het slagen van het lokale veiligheidsbeleid. Alleen met een actieve en sturende bijdrage van de gemeenteraad mag worden verwacht dat lokaal veiligheidsbeleid tot volle bloei komt. Door het vaststellen van de nota integraal veiligheidsbeleid wordt een belangrijke stap gezet om vorm te geven aan deze kaderstellende taak. Politieteam Leiderdorp De politie is een onmiskenbare partner in het veiligheidsbeleid. De politie houdt toezicht op straat en handhaaft de rechtsorde. Daarnaast verlenen zij hulp bij incidenten en ongevallen. Ook is de politie vertegenwoordigd in verschillende veiligheidsnetwerken. Verder geeft zij veiligheidsadvies aan burgers en instanties. Bij de politie wordt gewerkt in regio s en districten. Leiderdorp valt onder de regio Hollands Midden. Deze regio bestaat uit 4 districten. Waarvan Leiderdorp nu nog bij district 3 Rijn- en Veenstreek hoort. Het district is weer verdeeld in 6 teams (waarvan 4 blauwe teams en 2 ondersteunden). In het team Leiderdorp zitten 3 gemeenten. Te weten Leiderdorp, Rijnwoude en Zoeterwoude. Elk jaar wordt er een districtsplan en een teamjaarplan opgesteld waarin speerpunten (zie inleiding) voor het komende jaar worden aangegeven. 16

18 Hoofdstuk 4 Communicatie 4.1 Bekendmaking nota integrale veiligheid Zowel in- als extern zal het veiligheidsbeleid bekend gemaakt worden. De communicatie rondom veiligheidsbeleid zal worden verzorgd door het cluster O.O.V. in samenwerking met het cluster Communicatie. Interne communicatie Via en intranet worden alle medewerkers op de hoogte gesteld van het veiligheidsbeleid. Daarnaast zal er een bijeenkomst worden georganiseerd voor het management team (MT) en een lunchbijeenkomst voor interne partners. De afdelingshoofden sluizen de informatie door naar de juiste personen op de afdeling. Externe communicatie Externe partners zullen een brief en een exemplaar van de nota ontvangen. Daarnaast wordt er een bijeenkomst georganiseerd om het veiligheidsbeleid toe te lichten. Communicatie met bewoners Bewoners worden op de hoogte gesteld van het veiligheidsbeleid middels een persbericht. Er zal een stuk komen in de gemeentelijke digitale nieuwsbrief en in het Leiderdorps weekblad. Daarnaast zal de nota op de website van de gemeente worden gepubliceerd. 4.2 Ontwikkelingen veiligheid Niet alleen over de nota maar ook over de ontwikkelingen op het gebied van veiligheid dient gecommuniceerd te worden naar verscheidene groepen. Interne communicatie Binnen de afdelingen zal gecommuniceerd moeten worden over de ontwikkelingen op het gebied van veiligheid in Leiderdorp. Transparantie is hierbij belangrijk. Elke afdeling stelt de juiste partijen op de hoogte van hun werkzaamheden/ ontwikkelingen omtrent veiligheidsbeleid. Hiervoor kunnen zij gebruik maken van een opgestelde lijst met relevante partners op het gebied van veiligheid. Van belang is dat het cluster O.O.V. goed op de hoogte blijft omdat zij een coördinatiefunctie hebben. Nieuwe stukken en ontwikkelingen komen op intranet te staan onder het kopje veiligheid en bij nieuwsflitsen. Afdelingshoofden zorgen voor afstemming en communicatie naar andere afdelingen, zij hebben hierover de eindverantwoordelijkheid. Externe communicatie Het cluster O.O.V. onderhoudt contacten met externe partijen. Zij spelen relevante informatie door en zien er op toe dat zij op de hoogte worden gehouden van ontwikkelingen bij de veiligheidspartners. Communicatie met bewoners Het is van belang dat de bewoners weten wat er gebeurd op het gebied van veiligheid in hun gemeente. Het cluster O.O.V. houdt bewoners op de hoogte middels de digitale nieuwsbrief, het weekblad Gemeente aan Huis en de website van Leiderdorp. Bij grote veranderingen zal er een persbericht worden verstuurd. Daarnaast onderhoudt de gemeente contacten met bewoners via het wijkgericht werken. Hier kunnen de bewoners zaken die spelen rondom veiligheid en leefbaarheid aangeven. De wijkregisseur houdt het cluster O.O.V. op de hoogte en zij speelt de informatie door naar de juiste partijen. Bewoners hebben ook inspraak via de gemeenteraad. Zij kunnen situaties aankaarten bij gemeenteraadsleden. Daarnaast kunnen zij via brieven en s de gemeente bereiken. De rijksoverheid communiceert ook rechtstreeks met de burgers. Zo verstrekt zij voorlichting via spotjes op de televisie en in folders. Zoals bij de campagne Nederland tegen terrorisme. 17

19 Hoofdstuk 5 Samenvatting inventarisatie veiligheid Leiderdorp Om te komen tot een samenhangend veiligheidsbeleid is het van belang om de uitgangssituatie in beeld te brengen. Hiervoor is gebruik gemaakt van gegevens uit het wijk- en buurtonderzoek , de Politiemonitor en statistieken van andere veiligheidspartners zoals Bureau Halt. Daarnaast hebben er gesprekken plaatsgevonden met verscheidene veiligheidspartners. Om een zo volledig mogelijk beeld te geven, is gebruik gemaakt van de veiligheidsvelden en thema s van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). In dit hoofdstuk wordt per veiligheidsveld, een samenvatting gegeven van de huidige situatie en het huidige beleid. In de bijlage vindt u de uitgebreide inventarisatie. Veiligheidsvelden Veiligheidsthema s 1. Veilige woon- en leefomgeving Overlast Onveiligheidsgevoelens Leefbaarheid Huiselijk geweld Geweld Inbraken en voertuigcriminaliteit Brandveiligheid in woningen Senioren en veiligheid 2. Bedrijvigheid en Veiligheid Veiligheid op bedrijventerreinen en in de winkelcentra Uitgaan en overlast Grootschalige evenementen 3. Jeugd en Veiligheid Overlast Alcohol en drugs 4. Fysieke Veiligheid Verkeersveiligheid & veilige infrastructuur Veiligheid bij projecten Brandveiligheid gebouwen Risico s van aanwezige bedrijvigheid Rampenbestrijding 5. Integriteit en Veiligheid Organisatiecriminaliteit Georganiseerde criminaliteit Integriteit van het lokaal bestuur 6. Terrorisme Dreiging/ Radicalisering 5.1 Veilige woon en leefomgeving De meeste inwoners van Leiderdorp voelen zich veilig in hun buurt en straat. Ook de leefbaarheid wordt positief beoordeeld. De meeste overlast die wordt ervaren door bewoners is parkeeroverlast, geluidsoverlast van verkeer en overlast van scooters en bromfietsen. Dit blijkt uit de wijk- en buurtmonitor In de Politie Monitor 2005 geven de inwoners als prioriteit aan; te hard rijden, overlast van groepen jongeren, inbraak in woningen, hondenpoep op straat en agressief verkeersgedrag. Leiderdorp is hierin niet uniek. In de gehele regio Hollands Midden worden deze problemen in ongeveer dezelfde mate ervaren. De vandalismekosten van de gemeente zijn gedaald evenals het aantal vernielingen, dat bekend is geworden bij de politie. Ten opzicht van 2003 is het aantal woninginbraken (70) in 2004 en 2005 gedaald naar 51 en 52 woninginbraken. Begin 2006 ( jan.- maart 06) hebben er al 20 woninginbraken plaatsgevonden. Bij de inbraken wordt gebruikt gemaakt van het zogenaamde hengelen, via de brievenbus wordt geprobeerd de deurklink te openen. Dit is alleen mogelijk wanneer de deur niet op het nachtslot zit. Om woninginbraken tegen te gaan past de gemeente het Keurmerk Veilig Wonen toe. Bij dit Keurmerk wordt niet alleen gekeken naar de beveiliging van de woning maar er wordt ook gekeken naar de omgeving (zoals verlichting in steegjes). Ook kunnen bewoners aan de politie doorgeven wanneer zij met vakantie zijn. De politie houdt de woning dan extra in de gaten. Het aantal diefstallen uit auto s is ten opzichte van het jaar daarvoor gedaald van 289 incidenten naar 192. Het aantal fietsendiefstallen is gedaald van 235 incidenten naar 180 in Wijk- en buurtmonitor, Politiemonitor Bevolking 2005, District Rijn- en Veenstreek- Intomart GK 18

20 Het aantal woningbranden is het afgelopen jaar toegenomen van 7 naar 14. In 2005 en 2006 is er ook brand geweest in 2 basisscholen. Verder is het aantal aangiftes van huiselijk geweld toegenomen. Binnen het veiligheidsveld zijn veel verschillende partijen actief om de leefbaarheid en veiligheid te verbeteren. Zoals de gemeentelijke handhavers, de politie en maatschappelijke instanties. Het contact tussen de partijen verloopt over het algemeen goed. Ook is er het wijkoverleg waarin bewoners, gemeente en SCw participeren. Huurders van woningen van de AWL kunnen gebruik maken van buurtbemiddeling. Verder heeft de AWL een wooncode opgesteld waar bewoners elkaar op kunnen wijzen. Senioren voelen zich vaak sneller onveilig dan de gemiddelde burger. Terwijl de kans om slachtoffer te worden van geweld en criminaliteit voor deze groep kleiner is dan gemiddeld. In het zorgnetwerk worden senioren besproken en wordt er zo nodig hulpgeboden. In de verkeersmaatregelen wordt door de gemeente veiligheid van senioren zoveel mogelijk meegenomen. Stichting Pluspunt en 3VO organiseren samen het project Halt u Valt. 5.2 Bedrijvigheid en Veiligheid Op het gebied van bedrijvigheid is er veel in ontwikkeling in Leiderdorp. Een voorbeeld hiervan is het W4 project, waarin nieuwe vestigingslocaties voor ondernemers en bedrijven worden ontwikkeld. Bij zo n project is veiligheid een belangrijk aspect waar vanaf de beginfase van het project aandacht aan moet worden besteed. Dit wordt nog onvoldoende gedaan. Er moet zowel aandacht aan de objectieve veiligheid als de subjectieve veiligheid worden besteed. Bij bedrijven en instellingen is het aantal aangiftes van 55 aangiftes in 2004 gedaald naar 36 aangiftes in Op de Baanderij is het aantal incidenten in 2005 ten opzichte van 2001 gedaald met 42,17%. Dit is dus een forse verbetering. Bij het winkelcentrum Winkelhof is sprake van overlast en vandalisme. In de avonduren wordt er gesurveilleerd door een beveiligingsbedrijf. Ook de politie surveilleert regelmatig. Er zijn intussen aanhoudingen verricht. Maar deze maatregelen zijn nog niet afdoende. De gemeente zoekt in samenwerking met politie, Sociaal Cultureel werk en Wereldhave Management BV naar een oplossing. Overlast door horeca komt weinig voor. De gemeente heeft een horecanota waarin onder andere de onderwerpen handhaving, openbare orde en vergunningen aan de orde komt. Ook is er een handreiking Tent- en schuurfeestenbeleid voor gemeenten Rijn- en Veenstreek 6. Bij evenementen en feesten zoals de kermis rond Koninginnedag wordt er in een vroeg stadium overleg gevoerd tussen verschillende partners. 5.3 Jeugd en Veiligheid In Leiderdorp is geen sprake van veel overlast van jeugd. Leiderdorp kent namelijk geen harde kern groep, ook zijn er geen veelplegers in Leiderdorp. Het aantal incidentmeldingen (bij de politie) van overlast veroorzaakt door jeugd is afgenomen. Maar het aantal gepleegde delicten in Leiderdorp en het aantal verwijzingen van jongeren naar Halt is gestegen. Inwoners vinden het belangrijk dat er actie wordt ondernomen om de overlast van jeugd terug te dringen, zoals blijkt uit de politiemonitor Er zijn vele partijen actief om jongeren te helpen en op het rechte pad te houden. Doordat er relatief weinig voorzieningen zijn voor jongeren, is het lastig om ze iets te bieden en afspraken met ze te maken. Ook worden problemen vooral ad hoc aangepakt. Middels het model Aanpak jeugd ontwikkeld door de politie (ook wel het stoplichtenplan genoemd), kan hier verandering in komen. Bij deze aanpak worden jeugdgroepen geanalyseerd, vervolgens worden de groepen besproken in een structureel overleg tussen de gemeente (jeugd), politie en Sociaal Cultureel werk, zo nodig nemen ook andere partners hier aan deel. De gemeente heeft een nota Jeugd waarin het jeugdbeleid wordt beschreven. In de gemeente staan een aantal JOP s waar jongeren bij elkaar kunnen komen. De gemeente Leiderdorp is vertegenwoordigd in het signaleringsoverleg (regio Alphen a/d Rijn). In dit overleg worden risicojongeren besproken om het afglijden naar crimineelgedrag tegen te gaan en een sluitende aanpak m.b.t. het hulpaanbod te bevorderen. Ook wordt Leiderdorp vertegenwoordigd in het ZAT team (regio Leiden) waarin problemen bij kinderen en jongeren vroegtijdig worden gesignaleerd, voortijdig schoolverlaten wordt tegen gegaan en snel goede hulp wordt ingezet. In het Justitieel Casus 6 Tent- en schuurfeestenbeleid voor de gemeenten in politiedistrict Rijn- en Veenstreek 19

Kadernota integrale veiligheid

Kadernota integrale veiligheid Kadernota integrale veiligheid Leiderdorp 2006-2009 Inhoudsopgave VOORWOORD...2 LEESWIJZER...2 SAMENVATTING...3 AANLEIDING...3 VEILIGHEIDSSITUATIE...3 CONCLUSIE...4 INLEIDING...5 AANLEIDING...5 TOTSTANDKOMING

Nadere informatie

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Integrale veiligheid Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Inleiding In het integraal veiligheidsbeleid is vastgelegd dat er tweejaarlijks een operationeel integraal veiligheidsprogramma wordt opgesteld. Daar is

Nadere informatie

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen.

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen. Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2015 2018 Veiligheid kent geen grenzen. Vergaderdatum 4 december 2014 Gemeenteblad 2014 / 77 Agendapunt 10 Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad

Nadere informatie

VOORBLAD RAADSVOORSTEL

VOORBLAD RAADSVOORSTEL VOORBLAD RAADSVOORSTEL ONDERWERP Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid Middelsee Gemeenten 2010-2014. VOORSTEL Wij stellen u voor bijgevoegde Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid Middelsee Gemeenten 2010-2014

Nadere informatie

O O *

O O * O14.001831 O14.001831* Beleidstraject Kadernota Veiligheid 2015-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Inhoudelijk proces... 4 3. Tijdpad... 7 2/7 O14.001831 1. Inleiding Met de presentatie van het Coalitieakkoord

Nadere informatie

Jaarplan 2004 politie Geertruidenberg-Drimmelen

Jaarplan 2004 politie Geertruidenberg-Drimmelen Jaarplan 2004 politie Geertruidenberg-Drimmelen 1. Inleiding 1.1 Veiligheid op de politieke agenda Veiligheid staat in Nederland hoog op de politieke agenda. Ook binnen de politiek van de gemeente Geertruidenberg

Nadere informatie

Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek

Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2015-2018 Gemeentebladnr: 2014/75 Verseon nr: 129454 Vergaderdatum: 18 december 2014 Agendapunt: Portefeuillehouder: Dhr. B. Link Steller: G. Salemink

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk Bijlagen CC De gemeenteraad 30 januari Uitvoeringsprogramma integrale veiligheid De burgemeester 139126 1 Controller Directie Paraaf Datum

Nadere informatie

Gemeente Uden INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID 2011-2013

Gemeente Uden INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID 2011-2013 2010 Gemeente Uden INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID 2011-2013 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Waarom deze nota?...3 1.2 Bestuursakkoord...3 1.3 Lokaal coalitieakkoord...3 1.3 Leeswijzer...3 2. Wat is veiligheid?...

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 6C Openbare orde en veiligheid Inleiding Wij willen het veiligheidsniveau voor de bewoners en bezoekers van Leiderdorp behouden in objectief en subjectief opzicht en waar mogelijk

Nadere informatie

Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18 november 2014. : Burger en bestuur: Woensdrecht veilig

Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18 november 2014. : Burger en bestuur: Woensdrecht veilig Documentnummer:*2014.44554* Voorstel aan de Raad Onderwerp : Kadernota Integrale Veiligheid 2015-2018 Raadsvergadering : 18 december 2014 Agendapunt : Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18

Nadere informatie

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid Taak en invloed gemeenteraad op de Integrale veiligheid 1 Definitie veiligheid Veiligheid is de mate van afwezigheid van potentiële oorzaken van een gevaarlijke situatie of de mate van aanwezigheid van

Nadere informatie

Het IV beleid is geen nieuw verschijnsel in de gemeente Boxmeer. Het vorige IV nota dateert van 2006-2010.

Het IV beleid is geen nieuw verschijnsel in de gemeente Boxmeer. Het vorige IV nota dateert van 2006-2010. O-BOC/2012/2100 1) Waarom deze nota? Deze nota is tot stand gekomen in samenwerking met de gemeenten van het huidige politiedistrict Maas en Leijgraaf ( gemeenten Land van Cuijk, Boekel,Uden,Veghel en

Nadere informatie

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Ter toelichting: Deze startnotitie vormde het statschot voor integraal veiligheidsbeleid voor de periode 2011-2014 1 Startnotitie

Nadere informatie

Veiligheid. Integrale Veiligheid. Rampenbestrijding

Veiligheid. Integrale Veiligheid. Rampenbestrijding Integrale Veiligheid en Rampenbestrijding 1 Van beleid naar uitvoering 2 Integrale veiligheid Integrale veiligheid Landelijke Methode Kernbeleid Veiligheid 5 Landelijke veiligheidsvelden: Veilige woon

Nadere informatie

Veiligheidsavond Leiderdorp

Veiligheidsavond Leiderdorp Veiligheidsavond Leiderdorp voor raadsleden juni 2013 Programma 20:05 20:20 --> Gemeente 20:20 20:35 --> Politie 20:35 20:50 --> Brandweer 20:50 21:30 --> Interactief deel Leiderdorp en Veiligheid Team

Nadere informatie

Veiligheidsanalyse. m.b.t. integraal veiligheidsbeleid Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen

Veiligheidsanalyse. m.b.t. integraal veiligheidsbeleid Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen Veiligheidsanalyse m.b.t. integraal veiligheidsbeleid 2013-2016 Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen Agenda Gezamenlijk beleid met gemeente Geertruidenberg Toelichting Kernbeleid Veiligheid Werkwijze

Nadere informatie

VEILIGHEID. Integraal Veiligheidsplan UITVOERINGSKADER 2014

VEILIGHEID. Integraal Veiligheidsplan UITVOERINGSKADER 2014 VEILIGHEID Integraal Veiligheidsplan 2012-2015 UITVOERINGSKADER 2014 Integrale Veiligheid Veiligheidsketen Proactie Preventie Preparatie Repressie Nazorg het nemen van maatregelen om structurele oorzaken

Nadere informatie

Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020

Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020 Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020 - Veiligheidsanalyse - Prioritering - Kaderplan integrale veiligheid (4 jaar) - Uitvoeringsprogramma Jaarlijkse evaluatie Jaarlijks programma Tussentijds actualiseren

Nadere informatie

PROGRAMMA 8: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

PROGRAMMA 8: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID PROGRAMMA 8: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID Portefeuillehouder: J.J.H. Colijn-de Raat Programmacoördinator: V.J.M. van Arkel 8.1 Missie Het programma Openbare Orde en Veiligheid richt zich op een veilig Scherpenzeel

Nadere informatie

Kadernotitie Integraal Veiligheidsbeleid

Kadernotitie Integraal Veiligheidsbeleid Kadernotitie Integraal Veiligheidsbeleid Gemeente Heusden Inhoudsopgave Inleiding...3 Hoofdstuk 1 Integrale Veiligheid...4 1.1 Veiligheid... 4 1.2 Integraal Veiligheidsbeleid... 4 1.3 Regierol... 5 Hoofdstuk

Nadere informatie

Vervolgblad Informatienotitie Pagina 1. Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid

Vervolgblad Informatienotitie Pagina 1. Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid Pagina 1 Informatienotitie AAN VAN ONDERWERP Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid DATUM 9 september 2009 KOPIE AAN BIJLAGE REGISTRATIENUMMER 0906730 3 (methodiek kernbeleid

Nadere informatie

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN EVALUATIE UITVOERINGSPLAN 2012 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN EVALUATIE UITVOERINGSPLAN 2012 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN EVALUATIE UITVOERINGSPLAN 2012 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID versie 29-01-2013 Vastgesteld door de Stuurgroep Integrale Veiligheid SBS in december 2012 Inleiding: Naar aanleiding

Nadere informatie

Startnotitie. Integraal Veiligheidsbeleid Gemeente Sliedrecht. Gewijzigde versie d.d. 6 mei 2013 (zie vetgedrukte tekst)

Startnotitie. Integraal Veiligheidsbeleid Gemeente Sliedrecht. Gewijzigde versie d.d. 6 mei 2013 (zie vetgedrukte tekst) Startnotitie Integraal Veiligheidsbeleid 2014-2018 Gemeente Sliedrecht Gewijzigde versie d.d. 6 mei 2013 (zie vetgedrukte tekst) Portefeuillehouder: Burgemeester A.P.J. van Hemmen Ambtelijk opdrachtgever:

Nadere informatie

Hollands Midden District Rijn- en Veenstreek. Veiligheidsthema s integraal districtsjaarplan 2011

Hollands Midden District Rijn- en Veenstreek. Veiligheidsthema s integraal districtsjaarplan 2011 Hollands Midden District Rijn- en Veenstreek Veiligheidsthema s integraal districtsjaarplan 2011 Voor het jaar 2011 wordt voor het eerst een integraal districtsjaarplan veiligheid voor het gebied Rijn-

Nadere informatie

Kadernota. Integrale Veiligheid WM 2015-2018. "Veiligheid kent geen grenzen"

Kadernota. Integrale Veiligheid WM 2015-2018. Veiligheid kent geen grenzen Kadernota Integrale Veiligheid WM 2015-2018 "Veiligheid kent geen grenzen" 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Integraal Veiligheidsbeleid... 3 1.2 Afbakening... 3 1.3 Structuur... 4 1.4 Proces... 4

Nadere informatie

Kadernota Integraal Veiligheidsplan Processchema

Kadernota Integraal Veiligheidsplan Processchema Gemeente Nieuwkoop afdeling Vergunningen, Voorzieningen en Handhaving Kadernota Integraal Veiligheidsplan Processchema ( Planning: Stappenplan / Plan van Aanpak,: Tijd / Tijdschema ) Inleiding Veiligheid

Nadere informatie

Startnotitie. Integraal Veilgheid Beleidsplan (IVB)

Startnotitie. Integraal Veilgheid Beleidsplan (IVB) Startnotitie Integraal Veilgheid Beleidsplan (IVB) Gemeente Eemsmond 2013-2016 1 Inhoudsopgave Startnotitie Integraal Veiligheid Beleidsplan Gemeente Eemsmond 2013-2016 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Uitgangspunten...

Nadere informatie

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Purmerend 2015. Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op @@ @@ 2015

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Purmerend 2015. Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op @@ @@ 2015 Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid Gemeente Purmerend 2015 Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op @@ @@ 2015 1 Voorwoord In 2013 werd naast het lokaal integraal veiligheidsplan

Nadere informatie

Deel I. Integraal Veiligheidsplan 2011-2014. Gemeente Bronckhorst

Deel I. Integraal Veiligheidsplan 2011-2014. Gemeente Bronckhorst Deel I Integraal Veiligheidsplan 2011-2014 Gemeente Bronckhorst Pagina 1 van 15 Inhoudsopgave Samenvatting.. 3 Hoofdstuk 1. Aanleiding..5 Hoofdstuk 2. Doel en uitgangspunten...7 Hoofdstuk 3. Definitie

Nadere informatie

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2016

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2016 Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2016 1 Voorwoord Eind 2015 is het lokaal integraal veiligheidsplan 2015 2019 door de gemeenteraad van Waterland vastgesteld. Jaarlijks wordt een Jaaruitvoeringsprogramma

Nadere informatie

INTERN MEMO. Prioritering

INTERN MEMO. Prioritering INTERN MEMO Van : J.W. van der Vijver DMS nr: 11.08721 Aan : Gemeenteraad Datum : 18 oktober 2011 Onderwerp : Addendum Kadernota Integrale Veiligheid Gemeente Oegstgeest 2011-2014 c.c. : Tijdens de commissie

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsrapportage. Gemeente Littenseradiel. Januari t/m december 2011

Integrale Veiligheidsrapportage. Gemeente Littenseradiel. Januari t/m december 2011 Integrale Veiligheidsrapportage Gemeente Littenseradiel Januari t/m december 2011 Gemeente Littenseradiel Openbaar Ministerie Politie Fryslân Integrale Veiligheidsrapportage gemeente Littenseradiel - januari

Nadere informatie

Toezicht- en Handhavingsplan 2016 Openbare Orde en Veiligheid Drank en Horecawet Gemeente Westvoorne

Toezicht- en Handhavingsplan 2016 Openbare Orde en Veiligheid Drank en Horecawet Gemeente Westvoorne Toezicht- en Handhavingsplan 2016 Openbare Orde en Veiligheid Drank en Horecawet Westvoorne 1. Inleiding Vanaf 1 oktober 2015 is binnen Westvoorne het steam actief. Door personele wisselingen en ziekte

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Integrale veiligheid 2012

Uitvoeringsprogramma Integrale veiligheid 2012 Uitvoeringsprogramma Integrale veiligheid 2012 Veilige woon- en leefomgeving CRANENDONCK Jeugd en veiligheid CRANENDONCK Bedrijvigheid en veiligheid CRANENDONCK Fysieke en Externe veiligheid CRANENDONCK

Nadere informatie

Herziening van het Integraal Veiligheidbeleid PLAN VAN AANPAK

Herziening van het Integraal Veiligheidbeleid PLAN VAN AANPAK Herziening van het Integraal Veiligheidbeleid PLAN VAN AANPAK 17 november 2014 1 2 1. INLEIDING De nota integraal Veiligheidbeleid Leerdam 2011-2014 loopt af. Omdat er ondertussen een nieuw college is

Nadere informatie

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Beemster 2013

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Beemster 2013 Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid Gemeente Beemster 2013 Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 6 augustus 2013 1 Voorwoord Beemster moet veilig zijn en veilig voelen.

Nadere informatie

QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK

QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK 1 (2007/28317) QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK 1. ONDERZOEKSVRAGEN 1. Kan de raad met de programmabegroting beoordelen of de voorgenomen beleidsmaatregelen doeltreffend

Nadere informatie

Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding

Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding CVDR Officiële uitgave van Leek. Nr. CVDR54284_1 1 juni 2016 Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding De raad van de gemeente Leek; gelet op: - artikel 1, tweede lid, artikel 12

Nadere informatie

Handhavingsplan Openbare Orde en Veiligheid 2013 Wormerland

Handhavingsplan Openbare Orde en Veiligheid 2013 Wormerland splan Openbare Orde en Veiligheid 2013 Wormerland December 2012 Steller: R.Gorter Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3 2. Onderdelen openbare orde en veiligheid en openbare ruimte 4 3. Werkzaamheden BOA op grond

Nadere informatie

KADERNOTA INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID 2011 T/M 2014 Versie: 20 december 2010

KADERNOTA INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID 2011 T/M 2014 Versie: 20 december 2010 2011-2014 District Maas en Leijgraaf Gemeente Grave KADERNOTA INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID 2011 T/M 2014 Versie: 20 december 2010 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Waarom deze nota?... 3 1.2 Flankerend beleid...

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014

Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014 Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014 Dit calamiteitenprotocol Wmo/Jeugdwet bevat proces- en communicatieafspraken wanneer zich een calamiteit of geweldsincident voordoet

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Nummer 5 van 2012 PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Besluit tot wijziging van hoofdstuk 12 (subsidie integrale veiligheid) van het Algemeen Subsidiebesluit Zeeland 2007 en aanpassing van het beleidskader Integrale

Nadere informatie

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College 13 september 2011 Financieel

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College 13 september 2011 Financieel Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/11-00383 Directeur : drs. M.H.J. van Kruijsbergen Postreg.nr. Behandelend ambtenaar A.A. van der Wouden Datum: 1 september 2011 Afdeling Tel.nr 0345 636

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsbeleid Deel 2, Veiligheid in Bronckhorst

Integraal Veiligheidsbeleid Deel 2, Veiligheid in Bronckhorst Integraal Veiligheidsbeleid 2016-2019 Deel 2, Veiligheid in Bronckhorst Gemeente Oude IJsselstreek Gemeente Doetinchem Gemeente Montferland Gemeente Bronckhorst Samen blijven werken aan veiligheid Inhoudsopgave

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 08.1145, d.d. 25 november 2008 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Sluiten samenwerkingsconvenant 'Veerkracht' in het kader van preventie van depressie bij ouderen in Leiden Zuidwest BESLUITEN Behoudens

Nadere informatie

Convenant Veiligheid in en om de school Veiligheid in en om de school

Convenant Veiligheid in en om de school Veiligheid in en om de school Convenant Veiligheid in en om de school Veiligheid in en om de school Gemeenten Weert, Nederweert en Cranendonck Convenant voor: Voortgezet Onderwijs Voortgezet Speciaal Onderwijs Middelbaar Beroeps Onderwijs

Nadere informatie

Raadsvoorstel Integraal Veiligheidsbeleid Haarlemmermeer/ Prioriteiten meerjarenplan politie

Raadsvoorstel Integraal Veiligheidsbeleid Haarlemmermeer/ Prioriteiten meerjarenplan politie gemeente Haarlemmermeer onderwerp Portefeuillehouder Steller Collegevergadering Raadsvergadering Raadsvoorstel 2011.0000334 / Prioriteiten meerjarenplan politie drs. Th.L.N. Weterings Linda Bouw 11 januari

Nadere informatie

*Z001F59E44 9* Leiderdorp, 16 september 2014. Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018

*Z001F59E44 9* Leiderdorp, 16 september 2014. Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Leiderdorp, 16 september 2014 Aan de raad. Beslispunten 1. Akkoord gaan met

Nadere informatie

CONVENANT 'JOIN THE CLUB VEILIGE PUBLIEKE TAAK' TILBURG

CONVENANT 'JOIN THE CLUB VEILIGE PUBLIEKE TAAK' TILBURG CONVENANT 'JOIN THE CLUB VEILIGE PUBLIEKE TAAK' TILBURG Gemeente Tilburg en werkgevers in de (semi)publieke sector 1 Inleiding Ambulancepersoneel, buschauffeurs, medewerkers van zorginstellingen, gemeentes,

Nadere informatie

Verordening brandveiligheid en hulpverlening

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Verordening brandveiligheid en hulpverlening Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de

Nadere informatie

INTEGRALE VEILIGHEID

INTEGRALE VEILIGHEID INTEGRALE VEILIGHEID Presentatie onderdelen Reden voor het bezoek Bevoegdheden Burgemeester Integrale Veiligheid bij de gemeente Rol vanuit de raad op het gebied van Integrale Veiligheid Netwerken voor

Nadere informatie

Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid

Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid 2.1 Inleiding Openbare Orde en Veiligheid is een primaire taak van de lokale overheid. Samen met haar partners werkt de overheid aan een veilige en prettige leefomgeving.

Nadere informatie

Raadsbijlage Voorstel tot het vaststellen van de Verordening brandveiligheid

Raadsbijlage Voorstel tot het vaststellen van de Verordening brandveiligheid gemeente Eindhoven Dienst Brandweer en Rampenbestrijding Raadsbijlage nummer xa Inboeknummer oxroox64r Beslisdatum Blkw 22 januari 2002 Dossiernummer 204.104 Raadsbijlage Voorstel tot het vaststellen van

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. 2. Voorstel

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. 2. Voorstel Raadsvoorstel Agenda nr.4 Onderwerp: Prioriteiten Kadernota Integrale Veiligheid 2015-2018 Soort: Besluitvormend Opsteller: T.L.M. van Houts - van Dijk Portefeuillehouder: A.P.M. Veltman Zaaknummer: SOM/2014/009989

Nadere informatie

Zijn in het voorstel één of meer van de volgende aspecten van toepassing?

Zijn in het voorstel één of meer van de volgende aspecten van toepassing? Onderwerp Nummer voorstel Datum voorstel Portefeuillehouder( s) Contactpersoon Afdeling Contactpersoon Email Contactpersoon Telefoon Programmanummer en -naam : Vaststelling Kadernota Integrale Veiligheid

Nadere informatie

3.4 Programma Veiligheid en Handhaving

3.4 Programma Veiligheid en Handhaving 3.4 Programma Veiligheid en Aandeel Veiligheid en op totale lasten Verkeersveiligheid Veiligheid en 6% Fysieke veiligheid 3% Geweld en criminaliteit In het programma Veiligheid willen we de objectieve

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Resultaten per district en in de tijd Bureau Onderzoek Op Maat april 2010 Veiligheidsmonitor 2009, gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de

Nadere informatie

Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 22 maart 2007 Agendapunt: Aan de Raad. Made, 13 februari 2007

Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 22 maart 2007 Agendapunt: Aan de Raad. Made, 13 februari 2007 Aan de Raad Made, 13 februari 2007 Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 22 maart 2007 Agendapunt: Raadsvergadering: 12 april 2007 Onderwerp: Diagnose Integrale Veiligheid gemeente

Nadere informatie

Startnotitie Integrale veiligheid Gemeente Drimmelen

Startnotitie Integrale veiligheid Gemeente Drimmelen Versie : 1.2 Datum : 28 maart 2007 Samengesteld door : Marcel van 't Zand, Amy van Groesen, Jessica de Bresser pagina 2 van 3 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Uitgangspunten(Probleemsteling en doelstelling)

Nadere informatie

Startnotitie integraal veiligheidsbeleid gemeenten Drimmelen en Geertruidenberg

Startnotitie integraal veiligheidsbeleid gemeenten Drimmelen en Geertruidenberg Startnotitie integraal veiligheidsbeleid gemeenten Drimmelen en 2013-2016 Samen staan we sterk Opgesteld door: Dhr. M. van t Zand, mevr. R. Verschuuren, dhr. R. de Gans (AOV-ers) Datum: 15 augustus 2012

Nadere informatie

Algemeen De volgende vragen gaan over algemene persoonlijke en gemeentelijke zaken.

Algemeen De volgende vragen gaan over algemene persoonlijke en gemeentelijke zaken. De Vragenlijst Algemeen De volgende vragen gaan over algemene persoonlijke en gemeentelijke zaken. 1) In welke raadsperiode bent u raadslid geworden? huidige periode, periode 2006-2010, periode 2002-2006,

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor Gemeente Leiden Resultaten per stadsdeel en in de tijd Mediad Rotterdam, maart 2011 Veiligheidsmonitor, Gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Veiligheidsprogramma 2015

Veiligheidsprogramma 2015 Veiligheidsprogramma 2015 Gemeente Baarn Programma 1 dienstverlening 10 februari 2015 Veiligheidsprogramma 2015 1 Inleiding De basis voor dit veiligheidsprogramma is het Integraal Veiligheidsplan 2015-2018

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING

PROGRAMMABEGROTING PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 Programma 1 : Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 1A Lokale gezondheidszorg Inleiding Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) heeft de gemeente de taak door middel van

Nadere informatie

Uitvoeringsplan (woning)inbraak

Uitvoeringsplan (woning)inbraak Prioriteit Uitvoeringsplan (woning)inbraak Inleiding In de Kadernota Integrale Veiligheid (KIV) 1 heeft de raad (woning)inbraak als een van de 6 prioriteiten voor 2012 benoemd. Hiertoe is dit uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

Plan van aanpak. Project Onze Wijk 2010

Plan van aanpak. Project Onze Wijk 2010 Plan van aanpak Project Onze Wijk 2010 Plaats, datum: Opgesteld door: Opdrachtgever: Projectleider: Woudenberg, naam, functie..(indien van toepassing) Versie Versie:..(maand/jaar) Becommentarieerd door:

Nadere informatie

1. Aanleiding Op 16 juli heeft de gemeenteraad van Oss unaniem ingestemd met de motie van het CDA:

1. Aanleiding Op 16 juli heeft de gemeenteraad van Oss unaniem ingestemd met de motie van het CDA: Plan van aanpak Terugdringen jeugdoverlast in de Schadewijk 1. Aanleiding Op 16 juli heeft de gemeenteraad van Oss unaniem ingestemd met de motie van het CDA: Constaterende dat, - Er afgelopen jaar een

Nadere informatie

DE INRICHTING VAN HET BELEIDSTERREIN PREVENTIE IN DE REGIO GRONINGEN DE PRODUCTEN

DE INRICHTING VAN HET BELEIDSTERREIN PREVENTIE IN DE REGIO GRONINGEN DE PRODUCTEN HULPVERLENINGSDIENST GRONINGEN BRANDWEER STAD EN REGIO GRONINGEN DE INRICHTING VAN HET BELEIDSTERREIN PREVENTIE IN DE REGIO GRONINGEN DE PRODUCTEN Opstellers : Mike de Laat, Jan Timmer en Roelf Knoop Datum

Nadere informatie

Voorstel voor een Maatschappelijke Verkenning naar de beleving van het begrip Veiligheid door de inwoners van Maassluis

Voorstel voor een Maatschappelijke Verkenning naar de beleving van het begrip Veiligheid door de inwoners van Maassluis Voorstel voor een Maatschappelijke Verkenning naar de beleving van het begrip Veiligheid door de inwoners van Maassluis Het instrument Een Maatschappelijke Verkenning is een instrument voor de gemeenteraad

Nadere informatie

Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid Gemeente Sliedrecht

Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid Gemeente Sliedrecht Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid 2013 Gemeente Sliedrecht Inleiding. Het is gebruikelijk dat de gemeenteraad tegen het einde van het jaar de lokale prioriteiten en doelstellingen

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 98/2011 Datum : 31 mei 2011 B&W datum : 14 juni 2011 Portefeuillehouder : G. Berghoef Onderwerp : Gebiedsscan Aalten en teamplan 2011 politie Aalten Aanleiding Jaarlijks

Nadere informatie

Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Heusden 2009 2013 Ambities voor een veiliger Heusden

Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Heusden 2009 2013 Ambities voor een veiliger Heusden Raadsvoorstel V200801244 Onderwerp: Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Heusden 2009 2013 Ambities voor een veiliger Heusden Raadsvoorstel Inleiding: Veiligheidsbeleid wordt ontwikkeld op zowel

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2015-2018

PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 Programma 1 : Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 1A Lokale gezondheidszorg Inleiding Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) heeft de gemeente de taak door middel van

Nadere informatie

Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Heusden 2009 2013 Ambities voor een veiliger Heusden

Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Heusden 2009 2013 Ambities voor een veiliger Heusden College Onderwerp: V200801244 Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Heusden 2009 2013 Ambities voor een veiliger Heusden Collegevoorstel Inleiding: Veiligheidsbeleid wordt ontwikkeld op zowel

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Hoe leefbaar en veilig is? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen

Nadere informatie

Veiligheidsj aarplan 2012 Teylingen

Veiligheidsj aarplan 2012 Teylingen sj aarplan 2012 mtm, n " is van ons allemaar is een breed beleidsveld. Het omvat niet alleen het beperken van overlast, de aanpak van alcohol- en drugsproblematiek, de bestuurlijke aanpak van criminaliteit,

Nadere informatie

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES CONVENANT SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES 2012 Ondergetekenden: 1. Het Slotervaart, gevestigd te Amsterdam, in deze rechtsgeldig

Nadere informatie

KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN - BEDRIJVENTERREIN. Terugkoppeling op hoofdlijnen

KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN - BEDRIJVENTERREIN. Terugkoppeling op hoofdlijnen Terugkoppeling op hoofdlijnen Certificaat Op 12 mei 2014 werd het bedrijventerrein De Hemrik voor de 4 e keer geaudit voor het Keurmerk Veilig Ondernemen - Bedrijventerreinen (KVO-B). Samenwerking Het

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Hoe leefbaar en veilig is de Es? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede

Nadere informatie

agendanummer afdeling Simpelveld VII- IBR 15 december 2015 Integraal Veiligheidsbeleid 54925

agendanummer afdeling Simpelveld VII- IBR 15 december 2015 Integraal Veiligheidsbeleid 54925 Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VII- IBR 15 december 2015 onderwerp Integraal Veiligheidsbeleid 54925 zaakkenmerk Inleiding De huidige nota integrale veiligheid van de gemeente Simpelveld

Nadere informatie

Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland

Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland 2015-2018 Projectmatige aanpak prioriteiten Kadernota Integrale Veiligheid Peelland 2015-2018, versie 1-7-2015 Inleiding projectmatige aanpak

Nadere informatie

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998 Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Coevorden Officiële naam regeling Verordening brandveiligheid

Nadere informatie

Figuur 2 Middels Burgernet worden inwoners van Spijkenisse actief betrokken bij de veiligheid van hun leefomgeving

Figuur 2 Middels Burgernet worden inwoners van Spijkenisse actief betrokken bij de veiligheid van hun leefomgeving Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid Figuur 2 Middels Burgernet worden inwoners van Spijkenisse actief betrokken bij de veiligheid van hun leefomgeving 2.1 Wat hebben we bereikt? 2.1.1 Veiligheid In

Nadere informatie

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011 Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 28-211 Deze notitie brengt op basis van de Amsterdamse Veiligheidsmonitor de leefbaarheid en veiligheid in de regio Amsterdam-Amstelland tussen 28 en 211

Nadere informatie

BESLUITEN. B&W-nr.: 07.0267 d.d. 6-3-2007

BESLUITEN. B&W-nr.: 07.0267 d.d. 6-3-2007 Behoudens advies van de commissie OWZ B&W-nr.: 07.0267 d.d. 6-3-2007 Onderwerp Ondertekening convenant Ketenaanpak jeugdbeleid, jeugdzorg en gezinsondersteuning (vroegsignalering en zorgcoördinatie) Zuid

Nadere informatie

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek Afdeling Vastgoed en Wonen 29 augustus 2014 2 Algemeen Deze notitie bevat cijfers over inwoners en woningvoorraad

Nadere informatie

Zuid West College 2015

Zuid West College 2015 Zuid West College 2015 Plan van aanpak 2015 Veiligheid en leefbaarheid in en rondom Zuid West College Stadsdeel Escamp Partijen: Stadsdeelkantoor Escamp De directeur van het Zuid West College Landelijke

Nadere informatie

CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTAD UTRECHT PROCESEVALUATIE

CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTAD UTRECHT PROCESEVALUATIE CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTADUTRECHT PROCESEVALUATIE CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTAD UTRECHT PROCESEVALUATIE J. Snippe, M. Hoorn, B. Bieleman INTRAVAL Groningen-Rotterdam 4. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Nadere informatie

CMWW. Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum

CMWW. Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum CMWW Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding Blz. 3 2. Uitvoering Blz. 3 3. Aanpak Blz. 4 4. Ontwikkelingen van het JPP Blz. 5 5. Conclusies en Aanbevelingen Blz. 6

Nadere informatie

Politierapportage. Eenheid Noord-Nederland. District Fryslân. Basiseenheid A5 Sneek. Samenvatting 2015

Politierapportage. Eenheid Noord-Nederland. District Fryslân. Basiseenheid A5 Sneek. Samenvatting 2015 Politierapportage Eenheid Noord-Nederland District Fryslân Basiseenheid A5 Sneek Gemeenten Súdwest Fryslân, De Fryske Marren en Littenseradiel Samenvatting 2015 Voorwoord Voor u ligt de samenvatting van

Nadere informatie

CONVENANT VEILIGE SCHOOL. Voortgezet onderwijs

CONVENANT VEILIGE SCHOOL. Voortgezet onderwijs CONVENANT VEILIGE SCHOOL Voortgezet onderwijs Gemeente Vlaardingen en Lentiz Onderwijs Groep Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam St. Sint Jozefmavo Politie Rotterdam-Rijnmond 2 Ondergetekenden 1.

Nadere informatie

Oplegvel. 1. Onderwerp Beleidsplan leerplicht 2013-2014. 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland. Efficiencytaak

Oplegvel. 1. Onderwerp Beleidsplan leerplicht 2013-2014. 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland. Efficiencytaak Oplegvel In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen,

Nadere informatie

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013 Politie Eenheid Fact sheet nummer 4 februari 213 Veiligheidsmonitor -Amstelland 28-212 Deze fact sheet brengt de veiligheid in de regio -Amstelland tussen 28 en 212 in kaart. blijkt op verschillende indicatoren

Nadere informatie

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Purmerend 2013. 29 mei 2013

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Purmerend 2013. 29 mei 2013 Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid Gemeente Purmerend 2013 29 mei 2013 Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op @@ @@ 2013 1 Voorwoord Purmerend moet veilig zijn en veilig

Nadere informatie

Convenant Veilige School convenant School & Veiligheid Schouwen-Duiveland

Convenant Veilige School convenant School & Veiligheid Schouwen-Duiveland convenant School & Veiligheid Schouwen-Duiveland 1 Inhoudsopgave: Uitgangspunten convenant Veilige School... 3 Verantwoordelijkheden... 3 Alle partijen... 4 Gemeente... 4 School... 4 Politie... 5 Openbaar

Nadere informatie

Onderzoeksopzet wijkplatforms gemeente Barneveld

Onderzoeksopzet wijkplatforms gemeente Barneveld Onderzoeksopzet wijkplatforms gemeente Barneveld December 2011 1. Inleiding In 2003 bezocht de burgemeester van de gemeente Barneveld samen met de politie en de woningstichting de dorpskernen van de gemeente

Nadere informatie

INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID 2011-2014

INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID 2011-2014 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID 2011-2014 Gemeente Echt-Susteren, 6 juli 2011 Vastgesteld college van B&W: 19 juli 2011 Vastgesteld gemeenteraad: 29 september 2011 Portefeuillehouder: Burgemeester Hessels

Nadere informatie

Uit rapportage TNO Operationele Prestaties Kennemerland

Uit rapportage TNO Operationele Prestaties Kennemerland Uit rapportage TNO Operationele Prestaties Kennemerland Over het algemeen zal een scenario paniek in menigten ontstaan vanuit een klein incident. In de regio is dit onderkend door een pro-actief en preventief

Nadere informatie

Nota ter actualisering van de Kadernota Integrale Veiligheid

Nota ter actualisering van de Kadernota Integrale Veiligheid Nota ter actualisering van de Kadernota Integrale Veiligheid 2009-2013 Waarom deze nota In 2009 heeft de gemeenteraad van gemeente Alkmaar de Kadernota Integrale Veiligheid 2009-2013 (hierna: kadernota)

Nadere informatie