- Scanpagina 1 van 82

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "- Scanpagina 1 van 82"

Transcriptie

1 OGGZ-monitor Nieuwe Waterweg Noord Aantal verkommerden en verloederden in de regio Nieuwe INaterweg Noord: cijfers van de Openbare Geestelijke GezondheidsZorg - Scanpagina 1 van 82

2 In opdracht van: Gemeenten Vlaardíngen, Schiedam en Maassluis Met dank aan: GGD Hollands Midden, vestiging Gouda, D. Fiolet Auteur: B. Christiaanse, onder2oeker GGD Nieuwe Waterweg Noord Datum: September Scanpagina 2 van 82

3 Voorwoord In het overleg van het Platform OGGZ regio Nieuwe Waterweg en in het kader van WCPV taken is inzicht in de omvang van de OGGZ-doelgroepen en risicogroepen in NWN van groot belang. De drie gemeenten Vlaardingen, Schiedam en Maassluis, hebben de GGD NWN opdracht gegeven een monitor op te zetten. Het doel van de OGGZ-Monitor is systematisch gegevens te verzamelen over de aard en omvang van de problematiek van sociaal zwakkeren in de regio. Via twee sporen is een beeld verkregen van de aard en omvang van de OGGZ-problematiek in de regio Nieuwe Waterweg Noord. Deel 1 van de monitor betreft schattingen door extrapolatie van landelijke gegevens of gegevens uit andere regio's (literatuuronderzoek), deel 2 geeft met behulp van cliëntregistraties van organisaties werkzaam op het gebied van OGGZ in de regio Nieuwe Waterweg Noord, het aantal geregistreerde sociaal zwakkeren weer. De GGD NWN heeft hiervoor met toestemming gebruik gemaakt van de opzet van de monitor die is opgesteld voor de GGD Hollands Midden. Veel tijd is bespaard door het vele werk dat is gedaan door o.a. D. Fiolet van deze GGD. Wij willen haar hiervoor hartelijk danken. 4 - Scanpagina 3 van 82

4 - Scanpagina 4 van 82

5 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 4 Inhoudsopgave 5 HOOFDSTUK 1 INLEIDING Achtergrond Doel- en vraagstellingen onderzoek Methodiek Indeling rapportage 10 DEEL 1 EXTRAPOLATIE VAN LANDELIJKE GEGEVENS 12 HOOFDSTUK 2 DAK- EN THUISLOZEN Inleiding / aard problematiek Omvangschatting: landelijke gegevens Omvangschatting: landelijke gegevens Extrapolatie naar Nieuwe Waterweg Noord 15 HOOFDSTUK 3 ZWERFJONGEREN Inleiding / aard problematiek Omvangschatting: landelijke gegevens 1 s 3.3. Omvangschatting: regionale gegevens Extrapolatie naar Nieuwe Waterweg Noord 17 HOOFDSTUK 4 DRUGS EN DRUGSVERSLAAFDEN Inleiding Problematisch gebruik van softdrugs i. Omvangschatting: landelijke gegevens Omvangschatting: regionale gegevens Extrapolatie naar Nieuwe Waterweg Noord Problematisch gebruik van harddrugs Omvangschatting: landelijke gegevens Extrapolatie naar Nieuwe Watenveg Noord Problematisch gebruik van party-drugs 22 (XTC en amfetaminen) Aantal problematische drugsgebruikers in totaal 22 HOOFDSTUK 5 ALCOHOL EN ALCOHOLVERSLAVING Inleiding / problematisch gebruik van alcohol Omvangschatting: landelijke gegevens Omvangschatting: regionale gegevens Extrapolatie naar Nieuwe Waterweg Noord 26 HOOFDSTUK 6 SLACHTOFFERS VAN HUISELIJK GEWELD Inleiding / aard problematiek Omvangschatting: landelijke gegevens Huiselijk geweld Vrouwenopvang Extrapolatie naar Nieuwe Waterweg Noord Huiselijk geweld Aantal aanmeldingen bij de vrouwenopvang Scanpagina 5 van 82

6 - Scanpagina 6 van 82

7 HOOFDSTUK 7 ILLEGALEN Inleiding / aard problematiek Omvangschatting: landelijke gegevens Extrapolatíe naar Nieuwe Waterweg Noord 34 HOOFDSTUK 8 MENSEN MET LANGDURENDE 36 PSCYHISCHE OF PSYCHIATRISCHE STOORNISSEN 8.1. Inleiding / aard problematiek Omvangschatting: landelijke gegevens 3s 8.3. Extrapolatie naar Nieuwe Waterweg Noord 37 HOOFDSTUK 9 KWETSBARE OUDEREN 3$ Kort extra toegevoegd hoofdstuk: 9.1. Inleiding 9.2 depressie verwaarlozing 9.4 dementie 9.5 laag inkomen 9.6 eenzaamheid 39 DEEL 2 REGIONALE REGISTRATIEGEGEVENS 40 HOOFDSTUK 10 REGIONALE REGISTRATIEGEGEVENS OGGZ-INSTELLINGEN Inleiding Maatschappelijke Opvang i. Leger des Heíls Rotterdam Leger des Heils Crisisopvang De Logger Vlaardingen Lokale Zorgnetwerken STOED dagbesteding, reihtegratie, pension, begeleid wonen, inloop, budgethulp Noodopvangcentrum Vlaardingen Maatschappelijke Dienstverlening Nieuwe Waterweg (MDNW) Steunpunt Huiselijk Geweld Pameijer GGZ en Verslavingszorg Bouman GGZ GGZ Delfland RIAGG Overige instellingen i. GGD Vangnet Bureau Jeugdzorg Polítíe Totaaloverzicht 67 DEEL 3 DISCUSSIE, CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 70 HOOFDSTUK 11 DISCUSSIE, CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 7O Gegevensverzamelíng Schatting aantal geregistreerde OGGZ-cliënten Omvangschatting specifieke doelgroepen , i. Dak- en thuislozen Zwerfjongeren Verslaafden Overige Belangrijkste persoonskenmerken Conclusies en aanbevelingen Advies GGD aan gemeenten m.b.t. prioriteiten OGGZ 78 bijlagen GEBRUIKTE LITERATUUR 79 BIJLAGE 1 DEELNEMENDE ORGANISATIES EN CONTACTPERSONEN Scanpagina 7 van 82

8 - Scanpagina 8 van 82

9 HOOFDSTUK 1 INLEIDING 1.1. Achtergrond Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) is de zorg voor mensen met een psychosociale beperking die nïet ïn staat zijn een adequate hulpvraag te formuleren of voor wie het bestaande hulpaanbod tekortschïet. Het gaat hierbij o.a. om dak- en thuislozen, verslaafden, (ex)psychiatrische patiënten en mishandelde vrouwen. Het kan hierbij gaan om door burgers ervaren overlast, maar ook om zorgschuw geworden mensen: de zogenaamde `zorgwekkende zorgmijders'. Het is een zeer diffuse groep die moeilijk in beeld is te krijgen. Figuur i inzicht kwetsbare groepen OGGZ Inzicht in kwetsbare groepen OGGZ 0% 20% 40% 60% 80% 100% Woning~rwilers Dak- en thuislozen Zorgwekkende zorgmijders Drugsverslaafden Prostitué(e)s Zwerfjongeren Slachtoffers van kindermishandeling Ambulante psychiatrische patíënten Illegalen Slachtoffers van mensenhandel In het rapport Verkommerden en Verloederden in Nederland van het Trimbos Instituut en Research voor Beleid (2002), wordt de volgende definitie voor mensen in de OGGZ gehanteerd: Verkommerden en verloederden Verkommerden en verloederden is een diffuse groep welke om wat voor een redenen dan ook ontoereikende zorg krijgt enlof níet of niet voldoende in de eigen bestaansvoorwaarden kan voorzien. Gedacht wordt aan daken thuislozen, zorgwekkende zorgmijders, en zichzelf verwaarlozende, gemarginaliseerde groepen. Deze mensen kunnen al dan niet ernstige en langdurige psychische stoornïssen enlof verslavingsproblemen of een combinatie van deze kenmerken hebben. Het gaat bij de verkommerden en verloederden niet alleen om de zichtbare groep op straat, maar ook om de onzichtbare groep mensen die in hun woníng een marginaal bestaan leidt. De G4 zijn van mening dat de OGGZ-doelgroep breder is. (visiedocument: Kwetsbaarheid in de grote stad). Zij typeren de doelgroep met de volgende vijf criteria: aanwezigheid van een psychiatrische stoornis (waaronder verslavingsproblemen), of ernstige psychosociale problemen; tegelijkertijd, aanwezigheid van meerdere problemen op andere leefgebieden; leidend tot het niet voldoende in staat zíjn om in de eigen bestaansvoorwaarden te voorzien (huisvesting, inkomen, sociale contacten, zelfverzorging, etc.); gebrek aan mogefijkheden om de problemen op te lossen; afwezigheid van een adequate hulpvraag. ~ Grotendeels /geheel ~ Beperkt ~ Niet - Scanpagina 9 van 82

10 Op basis van de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid (WCPV) is het verwerven van inzicht in de gezondheidssituatie van inwoners, dus ook van sociaal zwakkeren, een van de basistaken van GGD'en. 1n de regio Nieuwe Waterweg Noord ontbreekt een volledig beeld van de aard van de OGGZ-problematiek en de omvang van de híerboven genoemde groepen. De GGD Nieuwe Waterweg Noord werkt binnen het product OGGZ aan períodieke en systematische gegevensverzameling over de lichamelijke, geestelijke en sociale gezondheidssituatie van mensen in de regio. Eén van de doelgroepen binnen deze monitor zijn mensen die vallen onder bovengenoemde definitie van de OGGZ. Onder andere wíl de GGD Nieuwe Waterweg Noord met behulp van een deelonderzoek meer licht werpen op de omvang van deze doelgroep. De intentie ís om een zogenaamde OGGZ-monitor op te zetten waarmee in ieder geval éénmalig, maar misschien ook periodiek de omvang en aard van OGGZ-groepen in de regio kan worden bepaald Doel- en vraagstellingen onderzoek Doelgroep De doelgroep van het onderzoek zijn alie mensen in de regio Nieuwe Waterweg Noord die vallen onder de hierboven beschreven definitie. Doel Fiet doel van de OGGZ-Monitor is systematisch gegevens te verzamelen over de aard en omvang van de problematiek van sociaal zwakkeren in de regio. Dit op een zo toegankelijk en inzichtelijk mogelijke wijze, teneinde trends te signaleren, lokale en/of regionale beleidsvorming te ondersteunen (nota's gezondheidsbeleid) en bestaand beleid te evalueren. Dit doel leídt tot de volgende, meer specifieke vraagstellingen: Vraagstellíngen Wat is de omvang van de groep mensen in de regio Nieuwe Waterweg Noord die vallen binnen de OGGZ-definitie? Wat is de aard van hun problematiek? Uit welke gemeenten in de regio zijn deze mensen afkomstig? Bij welke instellingen zijn ze in zorg? Welke mensen zijn juist onbekend bij de OGGZ-instellingen? Doelgroep Monitor Voor de OGGZ-monitor van de sociaal zwakkeren in de regio Nieuwe Waterweg Noord beperken we ons tot de volgende doelgroepen (waartussen overigens overlap bestaat!) : dak- en thuislozen zwerfjongeren problematische drugsgebruikers alcoholisten mishandelde vrouwen & mannen (huiselijk geweld) Illegalen mensen met langdurige psychische of psychiatrische problemen 9 - Scanpagina 10 van 82

11 1.3. Methodiek Via twee sporen kan een beeld worden verkregen van de aard en omvang van de OGGZ-problematiek in de regio Nieuwe Waterweg Noord 1. door extrapolatie van landelijke gegevens of gegevens uit andere regio's (literatuuronderzoek). 2. met behulp van cliëntregistraties van organisaties werkzaam op het gebied van OGGZ in de regio Nieuwe Waterweg Noord. 1. Omvang bepalen door extrapolatie van landelijke gegevens Met behulp van literatuuronderzoek naar landelijke gegevens op het gebied van OGGZ, kan door middel van extrapolatie een beeld worden verkregen van de aard en omvang van de OGGZ- problematiek in de regio Nieuwe Waterweg Noord. In rapportages en genoemde landelijke aantallen daklozen, verslaafden etc. kunnen worden omgerekend naar aantallen per of inwoners. Vervolgens kunnen met behulp van demografische gegevens aantallen voor Nieuwe Waterweg Noord worden berekend. Extrapolatie is per definitie een methodiek die leidt tot schattingen met grote betrouwbaarheidsintervailen. Hiermee moet rekeníng worden gehouden bij de interpretatie van in dit rapport berekende getallen. Een regio als Nieuwe Waterweg Noord is qua aard (bijv. verstedelijkt gebied, centrumgemeente) en samenstelling (denk aan sociaal-economische status, aantal allochtonen etc.) niet altijd vergelijkbaar met de gemiddelde situatie in Nederland. Extrapolatie geeft echter wel een beeld van beschikbare cijfers en gegevens in Nederland en kan samen met regionale cliëntgegevens een completer beeld geven dan de laatste alleen. 2. Omvang bepalen met behulp van cliëntregistraties van regionale OGGZ instellingen Met behulp van gegevens afkomstig van cliëntenregistraties van organisaties in de regio werkzaam op het gebied van de OGGZ, kan de aard en omvang van cliënten van deze instellingen nader worden gespecificeerd. Binnen de regio zijn via het platform OGGZ regionale gegevenshouders geïnventariseerd. Met sleutelfiguren van deze organisaties is vervolgens een afspraak gemaakt om te praten over het doel van het project en om de aard van de cliëntregistratie te bekijken. Registratieprocedures en de beperkingen van de registratie zijn besproken, evenals de mogelijkheid tot levering van gegevens voor de monitor. Per organisatie is gevraagd om, indien mogelijk, de volgende geanonimiseerde gegevens: voor de jaren 2003, 2004, 2005 en 2006 inschrijfdatum/data OGGZ- cliënten, type begeleiding/ behandeling, woongemeente, geslacht, geboortedatum, etniciteit, aard van de problematiek en in geval van verslaving: primaír middel en initiatiefnemer om naar instelling te gaan / verwijzer Niet alle instellingen hebben alleen maar OGGZ- cliënten in hun bestand. Bijvoorbeeld een organisatie als de GGZ heeft ook cliënten in behandeling die geen OGGZ- cliënten zijn. Aan deskundigen is per organisatie gevraagd om levering van gegevens over mensen waarvan ze zelf inschatten dat deze onder de brede hierboven genoemde OGGZ- definitie vallen. De gegevens zijn tot slot door de GGD Nieuwe Waterweg Noord bewerkt. Per organisatie is een overzicht gegeven van het aantal cliënten, clíëntkenmerken en de aard van hun problematiek. Tot slot is een totaaloverzicht gemaakt voor de hele regio Indeling rapportage De rapportage is opgesplitst in twee gedeelten. Deel 1 beschrijft het literatuuronderzoek en de op basis daarvan uitgevoerde extrapolaties. Dit is gedaan per specifieke doelgroep (hoofdstuk 1 t/m 9). Deel 2 beschrijft de gegevens verkregen uit de cliëntregistraties. Eerst per organisatie en tot slot een totaaloverzicht (hoofdstuk 10). Uiteindelijk resulteert dit in een slotbeschouwing met aanbevelingen voor verder onderzoek (hoofdstuk 11 ) Scanpagina 11 van 82

12 11 - Scanpagina 12 van 82

13 DEEL 1 EXTRAPOLA TIE VAN LANDELIJKE EN REGIONALE ONDERZOEKSGEGEVENS 2. Dak- en Thuislozen Bronnen Zwerven in de 21e eeuw. Centrum voor Verslavingsonderzoek (De Bruin e.a., 2003): met als centrale onderzoeksvraag of het mogelijk is om op basis van twee invalshoeken (overlast en ggz- problematiek) profielen te schetsen van dak- en thuislozen. Op basis van telefonische interviews met experts en een telefonische quíckscan ín kleinere gemeenten zijn omvangschattingen gemaakt. Doelgroepenanalyses van bureau INTRAVAL ( ): aard en omvang van dak- en thuislozen, alcoholisten en harddrugsverslaafden in verschillende steden in Nederland. Met behulp van intervíews met sleutelfiguren, regístratiegegevens en interviews met leden van de doelgroepen is aard en omvang van OGGZ- problematiek onderzocht. Verkommerden en verloederden. Research voor Beleid (Lourens e.a., 2002): waarin met behulp van verschillende methoden is gepoogd een schatting te maken van het aantal verkommerden en verloederden in Nederland. Inzicht in onzichtbaren (Grund, 2005)): Regionaal onderzoek naar sociaal kwetsbaren in NWN Inleiding / problematiek dak- en thuislozen Dak- en thuislozen zijn personen die door financieef-economische, sociale en/of psychologische oorzaken en omstandigheden niet in staat zijn een dak of thuis te verwerven of te behouden. Hieronder vallen buitenslapers, maar ook mensen die, al dan niet tijdelijk, gebruik maken van dag- en nachtopvang. Ook mensen die, al dan niet tijdefijk, gehuisvest zíjn in sociale pensions en projecten voor beschermd en begeleíd wonen, mensen die margínaal zijn gehuisvest en dagzwervers vallen onder de brede definitie van dakloosheid (De Bruin e.a.). In het onderzoek van De Bruin e.a. is met behulp van uitgebreide interviews onder dak- en thuislozen informatie verzameld over de omstandigheden waaronder mensen dak- en thuisloos worden. Uit dit onderzoek komen de volgende oorzaken van dakloosheid naar voren: 62% is dakloos door middelengebruik, 45% door financiële en/of huurproblemen, 34% door contact met politie/justitie, 33% door psychische problematiek. Verder worden drie categorieën van dakloosheid gedefinieerd: Feitelijke daklozen = mensen die buiten, op straat of in laagdrempelige nachtopvang verblijven; 75% van de onderzochte daklozen was feítelijk dakloos Residentieel daklozen = vaste bewoners van een sociale pension, een daklozenínternaat of iemand die over andere woonruímte in de Maatschappelijke Opvang beschikt; 14% van de mensen uit het onderzoek was residentieel dakloos Marginaal gehuisvesten = wanneer huisvesting geen garantie biedt op langdurig verblijf (kraakpand, commercieel pension, inwonen bij familie/vrienden); 11% van de onderzochte daklozen was marginaal gehuisvest Scanpagina 13 van 82

14 Overige kenmerken dak- en thuislozen (zelfgerapporteerde via interviews) 50% heeft GGZ- problematiek 35% heeft contact met GGZ- ínstelling 71 % gebruikt overmatig alcohol en/of drugs 17% is een risicodrinker (>25 glazen per week, geen harddrugs) 36% gebruikt harddrugs, maar geen overmatig alcohol 18% is zowel harddruggebruiker als risicodrinker (>25 glazen per week) 30% is gebruiker zonder GGZ- problematiek 12% is niet-gebruiker, maar heeft wel GGZ- problematiek 18% is niet-gebruiker, en heeft ook geen GGZ- problematiek 93% van de respondenten heeft afgelopen maand contact gehad met zorg/hulpverlening Omvangschatting: landelijke gegevens `Zwerven in de 21e eeuw' van het Centrum voor Verslavingsonderzoek (2003) Volgens De Bruin e.a. (2003) zijn in Nederland in totaal mensen dak- en thuisloos met een 95%- betrouwbaarheidsmarge van Tabel 1 geeft een overzicht van de schattingen die in het kader van dit onderzoek zijn gemaakt van het aantal dak- en thuislozen in gemeenten met een verschillende grootte. Tabel 1 Aantal dak- en thuislozen (unieke personen) in 200i, geschat in 80 gemeenten m.b.v, expertsloggz- instellingen (De Bruin e.a., 2003) Gemeentegrootte Geschat aantal dak- en Per inwoners thuislozen, gemiddeld < inwoners inwoners inwoners en centrumgemeenten inwoners 225 i 6 > inwoners Bureau Intraval ( ) Tabel 2 geeft het aantal dak- en thuislozen dat Bureau Intraval heeft geschat voor verschillende steden in Nederland. Tabei 2 Geschat aantal dak- en thuislozen in verschillende Nederlandse steden, bureau INTRAVAL Geschat aantal Per inwoners dak- en thuislozen Enschede ( inwoners) 225 ( ) 15 Apeldoorn ( inwoners) minimaal 300 minimaal 19 Leeuwarden ( ínwoners) Regío Noord en Zuídwest Friesland 75 6 `Verkommerden en Verloederden' van Research voor Beleid (2002) Het totaal aantal verkommerden en verloederden in Nederland wordt in de rapportage van Research voor Beleid geschat op (0,7% van de bevolking). Dak- en thuisloosheid wordt gezien als het meest voorkomende kenmerk van deze groep (80% is dak- en thuisloos). Tabel 3 geeft een overzicht van de schattingen per gemeentegrootte. Tabel 3 Geschat aantal dak- en thuislozen in Nederland: Research voor Beleid (Lourens e.a., 2002) Geschat aantal Geschat aantal Per verkommerden en dak- en thuislozen (80%) inwoners verloederden Grote gemeenten (> inw.) Kleine gemeenten (< inw.) Scanpagina 14 van 82

15 Kwaliteit van de cijfers In het onderzoek van het Centrum voor Verslavingsonderzoek is mogelijk sprake van onderschatting omdat experts zijn geselecteerd op ervaring met en inzicht in GGZ- problematiek bij dak- en thuislozen. Hierdoor worden waarschijnlíjk bepaalde groepen gemist zoals vrouwen in de vrouwenopvang, illegalen etc. Ook is gebruik gemaakt van een vrij nauwe definitie van dak- en thuislozen in tegenstellíng tot schattingen van andere instellingen die bredere definíties gebruiken. Overschatting kan zijn ontstaan door zogenaamde 'cityhoppers', mensen die van instellingen in meerdere gemeenten gebruik maken en daardoor dubbel in de schatting zitten. Op basis van interviews met dak- en thuislozen over dit verschijnsel wordt deze overschatting op maximaal 13% geschat. Intraval maakt gebruik van twee methodes voor het schatten van het aantal dak- en thuíslozen: de vangst-hervangst techniek (op basis van overlap in twee registraties wordt aantal niet in de reglstraties aanwezige daklozen geschat) en de nominatietechniek (met behulp van intervíews binnen de doelgroep: omvang wordt geschat met behulp van het aantal andere leden van de doelgroep die geïnterviewden kennen). Betrouwbaarheid van beide technieken is gebaseerd op een aantal aannames, Intraval doet hierover verder geen uitspraken. Research voor Beleid geeft naast een schatting van het aantal geregistreerde verkommerden en verloederden (v&v), ook een schatting van het aantal mensen dat niet bekend ís bij de instellingen. In grote gemeenten zouden dit er zijn; in kleine Dit betekent dat het aantal geregistreerde verkommerden en verloederden slechts 30% zou zijn van het totaal. Ondanks onzekerheden in de schattíngsmethode, moet rekening worden gehouden met het feit dat de groep v&v aanzíenlijk groter zou kunnen zijn dan alleen de geregistreerden. Wat betreft dak- en thuislozen geldt echter wel dat deze in het algemeen eerder in het vizier komen dan mensen die geen hulp zoeken en overlast veroorzaken maar thuis verkommeren en verloederen. Voor de schatting van het aantal dak- en thuislozen in Nieuwe Waterweg Noord wordt derhalve slechts uitgegaan van de schatting van het aantal geregistreerde daklozen Omvangschatting: regïonale gegevens Uit het onderzoek van Grund (2005) blijkt dat een kleine honderd sociaal kwetsbaren uit de regio die zijn geregistreerd bij instellingen geen stabiele huisvesting heeft. In 2003 waren er grote aantallen mensen afkomstig uit de regio NWN die aanklopten bij de opvang van het Leger des Heíls. Uit Vlaardingen waren het er 51, uit Schiedam 119 en uit Maassluis 15. Aan de hand van tellingen van het Leger des Heils door de jaren heen kan geconcludeerd worden dat deze aantallen stijgende zijn. Het Leger des Heils verzorgt niet alle opvang in Rotterdam en daarnaast zijn er daklozen die helemaal geen gebruik maken van opvangvoorzieningen. Uit een stuk van de gemeente Vlaardingen "Stand van Zaken voorzieníng dak- en thuislozen" komen de volgende cijfers naar voren: over het gehele jaar 2004 hebben 325 cliënten één of meerdere dagen van een voorziening voor dak- en thuislozen in Rotterdam gebruik gemaakt. Het gaat hierbij om: personen uit Vlaardingen personen uit Schiedam - 25 personen uit Maassluís Het overgrote deel van dak- en thuislozen die gebruik maakt van deze voorzieningen is tussen 19 en 45 jaar (55% - 60%) en man (circa 75%). Het aandeel vrouwen dat gebruik maakt van voorzieningen in de maatschappelijke opvang neemt echter langzaam toe Scanpagina 15 van 82

16 2.4. Extrapolatie naar Nieuwe Waterweg Noord Tabel 4 geeft het geschat aantal dak- en thuislozen in de regio Nieuwe Waterweg Noord weer op basis van extrapolatie van gegevens uit het rapport van het Centrum voor Verslavingsonderzoek (De Bruin e.a.). Tabel 4 Geschat aantal dak- en thuislozen in Nieuwe Waterweg Noord op basis van De Bruin e.a.(2003) Gemeente Aantal inwoners in Geschat aantal dak- en Totaal aántal dak- en Nieuwe Waterweg thuislozen per thuislozen in Nieuwe Noord inwoners Waterweg Noord Maassluís ( inwoners) Vlaardingen ( inwoners) Centrumgemeente Schiedam ( inwoners) Geen centrumgemeente Totaal Tabel 5 geeft cijfers voor Nieuwe Waterweg Noord op basis van de schattingen van Bureau intraval en het rapport `Verkommerden en Verloederden' van Research voor Beleid. Tabel 5 Geschat aantal dak- en thuislozen in Nieuwe Waterweg Noord (MH) op basis van schattingen Bureau Intraval ~ ) en Research voor Beleid 12002) Gemeente Aantal Geschat aantal dak- en Geëxtrapoleerd: totaal aantal inwoners thuislozen / inw. dak- en thuislozen Intraval Research voor Intraval Research Beleid voor Beleid Maassluis (<50.000) Vlaardingen (>50.000) Schiedam (>50.000) Totaal Als we van alle hierboven genoemde schattíngen de laagste en hoogste cijfers combineren komen we tot de volgende totaalschatting van het aantal dak- en thuislozen in Nieuwe Waterweg Noord: Aantal dak- en thuislozen in Nieuwe Waterweg Noord: ± 270 (minimaal 135; maximaal 415) 15 - Scanpagina 16 van 82

17 3. Zwerfjongeren Bronnen Opvang Zwerfjongeren Algemene Rekenkamer. Den Haag, Sdu Uitgevers, In 2002, 2003 en 2004 verschenen rapporten van de Algemene Rekenkamer naar uitvoering van beleid ten aanzien van zwerfjongeren door gemeenten en provincies. Uit de eerste onderzoeken van de Algemene Rekenkamer bleek dat de organisatie rondom de opvang van zwerfjongeren tekort schoot (onder meer werd geconcludeerd dat er een gebrekkige registratie bestond van het aantal zwerfjongeren). Mede naar aanleiding van dit onderzoek besloot de Tweede Kamer tot een budgetverhoging voor de opvang van zwerfjongeren. In 2003 en weer ín 2004 heeft de Algemene Rekenkamer van 43 centrumgemeenten bekeken of gemeenten extra budget voor de opvang van zwerfjongeren daadwerkelijk besteedden aan beleid en concrete activiteiten voor zwerfjongeren Inleiding / problematiek zwerfjongeren Het rapport van de Aigemene Rekenkamer noemt in de eerste twee onderzoeken (2002 en 2003) de volgende definitie van zwerfjongeren als de meest gehanteerde: een ` zwerfjongere' is een jongere in de leeftijd van 12 tot 23 jaar, die in een meervoudige achterstandssituatie verkeert en geen vast woon- of verblijfsplaats heeft of hierin terecht dreigt te komen. Bij voríge onderzoeken van de Rekenkamer bleek dat centrumgemeenten echter nogal verschillende definities hanteerden van zwerfjongeren. Het Ministerie van VWS heeft in 2004 in overleg met o.a. de Federatie Opvang, het Trimbos Instituut en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) een nieuwe, eenvoudíge en eenduidige definitie vastgesteld. Deze luidt als volgt: ` Zwerfjongeren zijn jongeren tot 25 jaar met meervoudige problemen, die dakloos zijn of in de opvang verblijven'. De omvang van de groep zwerfjongeren of thuisloze jongeren is in het algemeen moeilíjk in beeld te brengen omdat het meestal jongeren betreft die wel regelmatig een dak boven hun hoofd hebben. Ze hebben meestal geen vaste woonplaats, maar op straat zijn ze onzichtbaar omdat ze zelden op straat slapen. Thuisloze jongeren zijn overigens vooral mobiel in hun eigen regio, in tegenstelling tot oudere dak- en thuislozen die vaak naar de grote steden trekken. Het merendeel van de thuísloze jongeren is boven de 15 jaar, driekwart is jongen en rond de 50% allochtoon, meestal in combinatie met een lage opleiding en weinig werkervaring. Verschillende individuele, sociale en maatschappelijke factoren dragen bij aan het proces van thuisloosheid (gezinssituatie, psychiatrische problemen, lage zelfwaardering, negatíeve ervaringen met zorgverlening, conflicten op school, onvoldoende scholing, gebrek aan betaalbare woningen etc.) (Jansen, 2003) Omvangschatting: landelijke gegevens Opvang zwerfjongeren 2004 van de Algemene Rekenkamer (2004) In 2002 en 2003 heeft de Algemene Rekenkamer een schatting gemaakt van het aantal zwerfjongeren in Nederland. Zij kwamen uit op een aantal tussen de en In 2004 heeft de Algemene Rekenkamer nogmaals onderzoek gedaan op het gebied van zwerfjongeren. De schatting van het aantal zwerfjongeren in 2004 komt uit op (1,7 per jongeren van 12-25) met een ondergrens van (1,3 per 1.000) en een bovengrens van (2,1 per 1.000). Kwaliteit van de cijfers De schatting van het aantal zwerfjongeren in het rapport van de Algemene Rekenkamer moet met de nodige voorzichtigheid worden gehanteerd. Cijfers zijn door gemeenten op verschillende manieren verzameld (onderzoek, schattingen van hulpverleners) en van slechts 12 van de 43 centrumgemeenten waren nieuwe cijfers bekend Scanpagina 17 van 82

18 3.3. Omvangschatting: regionale gegevens Opvang zwerfjongeren 2004 van de Algemene Rekenkamer (2004) In het rapport van de Algemene Rekenkamer wordt ook per centrumgemeente een overzicht gegeven van het aantal zwerfjongeren. Volgens de gemeente Vlaardingen waren er ín 2001 geen zwerfjongeren. Ze gaan allemaal naar Rotterdam Extrapolatie Extrapolatie van de landelijke schatting van de Algemene Rekenkamer naar Nieuwe Waterweg Noord levert een getal op van 46 zwerfjongeren (met een ondergrens van 35 en een bovengrens van 57 zwerfjongeren). Aantaf zwerfijongeren in Nieuwe Waterweg Noord: ± 46 (minimaal 35; maximaal 57) 17 - Scanpagina 18 van 82

19 4. Drugs en drugsverslaafden Bronnen Nationale Drug Monitor. Jaarbericht 2003, Trimbos Instituut (2004). De Nationale Drug Monitor (NDM) is een jaarlijkse rapportage van het Trimbos-Instituut met als doel overkoepeling en afstemming van verslavingsonderzoek en registraties in Nederland. Voor een schatting van OGGZ- risico gevallen is met name het problematisch drugsgebruik zoals gerapporteerd in de drugsmonitor van belang. Landelijk Alcohol en Drug Informatiesysteem (LADIS). Kerncijfers 2003 verslavingszorg. IVZ (2004) In het LADIS zijn landelijk dekkende gegevens opgenomen over individuele hulpvragers in de ambulante verslavingszorg. De stichting Informatievoorziening Zorg (IVZ) is door de overheid aangewezen als beheerder en rapporteur van het LADIS. Doelgroepenanalyses van bureau INTRAVAL ( ): aard en omvang van dak- en thuislozen, alcoholisten en harddrugsverslaafden in verschillende steden in Nederland. Met behulp van interviews met sleutelfiguren, registratiegegevens en interviews met leden van de doelgroepen is aard en omvang van OGGZ- problematiek onderzocht. Gezondheidsmonitor GGD (2000): in de algemene gezondheidsmonitor van 2000 zijn enkele vragen over het gebruik van drugs opgenomen. Drugsgebuik 3e klassers GGD ( )): actueel gebruik soft- en harddrugs Inleiding Net LADIS geeft jaarlijks een overzicht met kerncijfers over individuele hulpvragers in de ambulante verslavingszorg. In 2005 was de verdeling van het primaire verslavingsmiddelen onder deze cliënten als volgt: Alcohol 4~ Opiaten 21% Cocaïne 15% ~abis '/ Figuur i Primaire problematiek van cliënten in de verslavingszorg in 2005 (LADIS, 2006) De sterke groei van cocaïnegebruik lijkt achter de rug. Deze groep toont dit jaar zelfs een lichte daling ten opzichte van Alcohol blíjft echter een steeds verder groeiende groep hulpvragers (ruim ). Continu groeiend is ook de groep cannabisgebruikers. Meer dan 50% van de opiaat- en alcoholcliënten is boven de 40 jaar. Duidelijk wordt daarbij de voortgaande `vergrijzing' van de verslaafdenpopulatie. De enige uitzondering hierop blijft de groep gokkers. Deze groep lijkt steeds jonger te worden. Naast de opiaten en cocaïnecliënten, worden vooral de problematische cannabisgebruikers steeds ouder. Van de totale groep drugcliënten is 19% vrouw; bij alcoholcliënten is dit 25%. Bij zo'n 40% van alle cliënten is sprake van polydruggebruik. Bij zowel alcohol- als opiaatcliënten is cocaïne het belangrijkste bijmiddel. Tot slot is rond de 50% van alle cliënten in de verslavingszorg te betitelen als zogenoemde `draaideurcliënten'. 18 Overig 4% 4% - Scanpagina 19 van 82

20 Bijna overal toename cliënten ambulante verslavingszorg Over de periode is het aantal 'sngeschreven cliënten die hulp vragen bij de ambulante verslavingszorg met gemiddeld 15,0% toegenomen ten opzichte van In 2005 gaat het in totaal om personen die om hulp vroegen. Ten opzichte van 2004 is dit een toename van 4% (Ouwehand et al., 2006). Zie voor de regio NWN hoofdstuk 10, deel 2 van dit rapport Probtematisch gebruik van softdrugs Voor problematisch softdrugsgebruik (cannabis) bestaat geen eenduidige definitie. Bij langduríg gebruik neemt risico van afhankelijkheid toe. Dit gaat eveneens samen met afhankelijkheid van andere middelen. Jongeren zijn hiervoor kwetsbaarder dan ouderen. De Nationale drugsmonitor neemt bij het bepalen van cannabisafhankelijkheid het psychiatrische classificatiesysteem DSM als uitgangspunt. Cannabisafhankelijk wordt hier met verschillende criteria omschreven (mislukte pogingen om te stoppen, terugloop van sociale activiteiten, tolerantie, onthoudingsverschijnselen etc.). In de gezondheidsmonitor 2000 is slechts de frequentie van het gebruik gemeten en geen psychologische afhankelijkheid of iets dergelijks. Dagelijks of bijna dagelijks gebruik wordt hier gedefinieerd als problematisch gebruik Omvangschatting: landelíjke gegevens In Nederland hebben volgens de Nationale Drug Monitor (NDM) naar schatting tot mensen van jaar de psychiatrische díagnose cannabisafhankelijk (3-8 per inwoners in deze leeftijdsgroep; onderzoek uit 1996). Volgens het LADIS (kerncijfers 2003) zijn zo'n mensen in de verslavingszorg geregistreerd met cannabis als prímair middel. In 2005 is dit aantal gestegen naar meer dan achtenveertigduizend (LADIS kerncijfers 2005) De NDM noemt een verschil in niet-problematisch gebruik van cannabis tussen zeer stede(ijke gemeenten en niet-stedelijke gemeenten~. In 2001 was in zeer stedelijke gemeenten het actuele gebruik onder mensen van 12 jaar en ouder 4,8%, terwijl dit in niet-stedelijke gemeenten 1,7% was. Als de verhouding tussen stedelijk en niet-stedelijk onder problematische softdrugsgebruikers hetzelfde is, dan wonen in niet-stedelijk gebied drie keer zo weínig cannabisafhankelijken (0,75-2 per inwoners) als in zeer stedelijk gebied Omvangschattíng: regionale gegevens De gezondheidsmonitor laat zien dat het actuele gebruik onder inwoners van jaar in de regío bijna 4% is, ditzelfde percentage is gevonden onder derde klassers. Bijna 1 % van de inwoners van uit de regio gebruikt (bijna) dagelijks softdrugs. Dit zegt niets over het problematisch gebruik Extrapolatie naar Nieuwe Waterweg Noord Tabel 6 geeft een overzicht van de extrapolaties op basis van gegevens uit de vorige paragrafen. Tabel 6 Geschat aantal problematische sofdrugsgebruikers in de regio Nieuwe Waterweg Noord op basis van gegevens uit de Nationale Drugsmonitor en het LADIS Aantal inwoners Geëxtrapoieerd: Nieuwe Waterweg Aantal per totaal aantal in Noord in inwoners Nieuwe Waterweg leeftijdscat. Noord Nationale Drugsmonitor gtedelíjk' ± (12-65 jaar) Matig/weinig stedelijk2 ± Hele regio LADIS (15-65 jaar) Hele regío ± 'Vlaardingen, Schiedam2Maassluis ~ Minder dan 500 adressen per vierkante kilometer (zeer stedelijke gemeenten > acli~essen) Scanpagina 20 van 82

Monitor OGGZ 2008-2009 Zuid-Holland Noord

Monitor OGGZ 2008-2009 Zuid-Holland Noord ... Monitor OGGZ 2008-2009 Zuid-Holland Noord Omvang risicogroepen en cliëntgroepen ten aanzien van preventie, signalering, opvang, zorg en rehabilitatie in de Openbare Geestelijke GezondheidsZorg Colofon

Nadere informatie

Bezorgd om softdrugs

Bezorgd om softdrugs Onderzoek middelengebruik jongeren G r o n i n g s e sta d s d e e l Noo r d d i j k Bezorgd om softdrugs S. Biesma R. Nijkamp C. Zimmerman B. Bieleman Bezorgd om softdrugs O n d e r z o e k m i d d e

Nadere informatie

Deze rapportage is een samenwerkingsproduct van Intraval (Bureau voor Onderzoek & Advies) en GGD Flevoland.

Deze rapportage is een samenwerkingsproduct van Intraval (Bureau voor Onderzoek & Advies) en GGD Flevoland. COLOFON Rapportage onderzoek alcohol- en drugsgebruik en handel in drugs in de gemeente Noordoostpolder Thema s Welzijn, Gezondheid, Leefbaarheid en Veiligheid Deze rapportage is een samenwerkingsproduct

Nadere informatie

EEN VERKENNEND ONDERZOEK NAAR OUDERENMISHANDELING. - eindrapport - drs. F. Kriek drs. R.J.M. Oude Ophuis

EEN VERKENNEND ONDERZOEK NAAR OUDERENMISHANDELING. - eindrapport - drs. F. Kriek drs. R.J.M. Oude Ophuis EEN VERKENNEND ONDERZOEK NAAR OUDERENMISHANDELING - eindrapport - drs. F. Kriek drs. R.J.M. Oude Ophuis Amsterdam, oktober 2003 Regioplan publicatienr. 1069 Regioplan Beleidsonderzoek Nieuwezijds Voorburgwal

Nadere informatie

18-minners (z)onder dak. omvang en hulpvraag

18-minners (z)onder dak. omvang en hulpvraag omvang en hulpvraag Directie Wijk en Stad, afdeling Onderzoek en Statistiek April 2007 Inhoudsopgave 1 Samenvatting 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Uitkomsten 3 1.2.1 Omvang en samenstelling 3 1.2.2 Hulpbehoefte

Nadere informatie

Carola Schrijvers Anke Snoek Debby van den Ende. Preventie van schadelijk alcoholgebruik en drugsgebruik onder volwassenen

Carola Schrijvers Anke Snoek Debby van den Ende. Preventie van schadelijk alcoholgebruik en drugsgebruik onder volwassenen Carola Schrijvers Anke Snoek Debby van den Ende Preventie van schadelijk alcoholgebruik en drugsgebruik onder volwassenen Preventie van schadelijk alcoholgebruik en drugsgebruik onder volwassenen Carola

Nadere informatie

Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem (LADIS)

Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem (LADIS) Kerncijfers Verslavingszorg 2013 Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem (LADIS) KERNCIJFERS VERSLAVINGSZORG 2013 LADIS LANDELIJK ALCOHOL EN DRUGS INFORMATIE SYSTEEM D.J. Wisselink W.G.T. Kuijpers

Nadere informatie

Een dossieronderzoek bij Tactus verslavingszorg Twente. Middelengebruik en het hebben van een verstandelijke beperking.

Een dossieronderzoek bij Tactus verslavingszorg Twente. Middelengebruik en het hebben van een verstandelijke beperking. Een dossieronderzoek bij Tactus verslavingszorg Twente. Middelengebruik en het hebben van een verstandelijke beperking. Debbie Nieuwenhuis Bachelorthese Psychologie Begeleider Tactus: Margreet van der

Nadere informatie

Als het naar buiten komt, is het vaak te laat. Relationeel geweld tegen vrouwen in drie Twentse plattelandsgemeenten

Als het naar buiten komt, is het vaak te laat. Relationeel geweld tegen vrouwen in drie Twentse plattelandsgemeenten Als het naar buiten komt, is het vaak te laat Relationeel geweld tegen vrouwen in drie Twentse plattelandsgemeenten Als het naar buiten komt, is het vaak te laat Relationeel geweld tegen vrouwen in drie

Nadere informatie

HUISELIJK GEWELD ONDER SURINAMERS, ANTILLIANEN EN ARUBANEN, MAROKKANEN EN TURKEN IN NEDERLAND. Aard, omvang en hulpverlening.

HUISELIJK GEWELD ONDER SURINAMERS, ANTILLIANEN EN ARUBANEN, MAROKKANEN EN TURKEN IN NEDERLAND. Aard, omvang en hulpverlening. HUISELIJK GEWELD ONDER SURINAMERS, ANTILLIANEN EN ARUBANEN, MAROKKANEN EN TURKEN IN NEDERLAND Aard, omvang en hulpverlening Uitgevoerd door Intomart Beleidsonderzoek Tom van Dijk Erik Oppenhuis m.m.v.

Nadere informatie

Preventie van schadelijk alcoholgebruik en drugsgebruik onder jongeren

Preventie van schadelijk alcoholgebruik en drugsgebruik onder jongeren Preventie van schadelijk alcoholgebruik en drugsgebruik onder jongeren Onder redactie van Ninette van Hasselt Utrecht, augustus 2010 Colofon Preventie van schadelijk alcoholgebruik en drugsgebruik onder

Nadere informatie

Wie kent de veelpleger?

Wie kent de veelpleger? Achtergronden van ALLE veelplegers binnen het werkgebied van het Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf Voorwoord Een Veiligheidshuis biedt een platform voor instellingen, justitieel en niet- justitieel,

Nadere informatie

Epidemiologie en de vraag naar een vijftal BIG-beroepen in het psychische domein

Epidemiologie en de vraag naar een vijftal BIG-beroepen in het psychische domein G32 Epidemiologie en de vraag naar een vijftal BIG-beroepen in het psychische domein Auteurs: Drs. A.(André) J.J. van der Kwartel, Drs. W.(Willem) van der Windt Datum: 15 april 2013 Kiwa Carity is hét

Nadere informatie

Op leeftijd en verslaafd, wie zorgt?

Op leeftijd en verslaafd, wie zorgt? Op leeftijd en verslaafd, wie zorgt? Een onderzoek naar passende zorg voor oudere gebruikers binnen Domus Amsterdam Afstudeerscriptie van: Pieter Dol en Sjors Ouderkerken Academie Sociale Studies Maatschappelijk

Nadere informatie

Guus Cruts, Margriet van Laar, Marcel Buster. Aantal en kenmerken van problematische opiatengebruikers in Nederland

Guus Cruts, Margriet van Laar, Marcel Buster. Aantal en kenmerken van problematische opiatengebruikers in Nederland Guus Cruts, Margriet van Laar, Marcel Buster Aantal en kenmerken van problematische opiatengebruikers in Nederland Guus Cruts Margriet van Laar Marcel Buster Met medewerking van Caroline Schaap John-Peter

Nadere informatie

Hulpvraag bij amfetamineen ecstasygebruik

Hulpvraag bij amfetamineen ecstasygebruik Esther Croes, Wil Kuijpers, Jan Krul, Margriet van Laar Hulpvraag bij amfetamineen ecstasygebruik Achtergrondstudie van de Nationale Drug Monitor 1 2 3 20 10 Esther Croes, Wil Kuijpers, Jan Krul, Margriet

Nadere informatie

Gezond ouder worden? Resultaten van de 65+ monitor in Westervoort

Gezond ouder worden? Resultaten van de 65+ monitor in Westervoort Gezond ouder worden? Resultaten van de 65+ monitor in Westervoort Inhoudsopgave Advies... 1 Aanleiding voor dit advies... 1 Belangrijkste bevindingen... 1 Advies aan gemeente Westervoort... 2 Inleiding...

Nadere informatie

Aanpak en preventie van huiselijk geweld Een handreiking voor GGD'en

Aanpak en preventie van huiselijk geweld Een handreiking voor GGD'en Aanpak en preventie van huiselijk geweld Een handreiking voor GGD'en GGD Nederland, januari 2005 Colofon Aanpak en preventie van huiselijk geweld, een handreiking voor GGD'en Tekst: Remy Vink, beleidsmedewerker

Nadere informatie

Wet Tijdelijk Huisverbod Twente

Wet Tijdelijk Huisverbod Twente Resultaten onderzoek Wet Tijdelijk Huisverbod Twente S. Biesma M. Boendermaker B. Bieleman Resultatenonderzoek Wet Tijdelijk Huisverbod Twente April 2011 I NTRAVAL Groningen-Rotterdam COLOFON St. INTRAVAL

Nadere informatie

Zwerfjongeren (z)onder dak

Zwerfjongeren (z)onder dak Zwerfjongeren (z)onder dak Casus onderzoek naar de overstap van Jeugdzorg naar Maatschappelijke Opvang Niek Fransen Carolien van den Handel Lenneke Wolswinkel Zwerfjongeren (z)onder dak Casus onderzoek

Nadere informatie

Insluiten of heenzenden

Insluiten of heenzenden Dirk J Korf, Ton Nabben & Antoinette Pronk Insluiten of heenzenden Problematische GHB-gebruikers op politiebureaus, in bewaring en in verzekering 24 Bonger Reeks INSLUITEN OF HEENZENDEN Problematische

Nadere informatie

Middelenproblematiek bij mensen met een verstandelijke beperking. Een inventarisatie in Nederland

Middelenproblematiek bij mensen met een verstandelijke beperking. Een inventarisatie in Nederland Middelenproblematiek bij mensen met een verstandelijke beperking Een inventarisatie in Nederland Middelenproblematiek bij mensen met een verstandelijke beperking Een inventarisatie in Nederland Onderzoekers:

Nadere informatie

Als burgerschap niet vanzelfsprekend is

Als burgerschap niet vanzelfsprekend is Als burgerschap niet vanzelfsprekend is Gesprekswijzer met productenoverzicht voor gemeenten en ggz-instellingen Auteur: Anne-Marie van Bergen Datum: Utrecht, februari 2010 MOVISIE Voorwoord Burgers die

Nadere informatie

Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten. Kwalitatieve deelstudie 2007

Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten. Kwalitatieve deelstudie 2007 Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten Kwalitatieve deelstudie 2007 Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contactprojecten Kwalitatieve deelstudie 2007 Opdrachtgever: Ministerie van VROM,

Nadere informatie

Monitor Jeugd terecht 2005

Monitor Jeugd terecht 2005 Cahier 2005-17 Monitor Jeugd terecht 2005 M. Blom A.M. van der Laan G.L.A.M. Huijbregts a Wetenschappelijk Onderzoeken Documentatiece ntrum Exemplaren van deze publicatie kunnen schriftelijk worden besteld

Nadere informatie

M.H. Kwekkeboom (Avans Hogeschool) C.M.C. van Weert (SCP) Een ander leven. Een onderzoek naar de leefsituatie van op zichzelf wonende mensen

M.H. Kwekkeboom (Avans Hogeschool) C.M.C. van Weert (SCP) Een ander leven. Een onderzoek naar de leefsituatie van op zichzelf wonende mensen Een ander leven M.H. Kwekkeboom (Avans Hogeschool) C.M.C. van Weert (SCP) Een ander leven Een onderzoek naar de leefsituatie van op zichzelf wonende mensen met een verstandelijke beperking of chronisch

Nadere informatie

Gemeentescan Barendrecht

Gemeentescan Barendrecht Gemeentescan Barendrecht Rotterdam Mei 2014 Inhoud 1 Inleiding 1 2 Ontwikkelingen in de gezondheidszorg 2 2.1 Landelijke ontwikkelingen 2 2.2 Regionale ontwikkelingen 6 3 Gemeente in beeld 9 3.1 Kenmerken

Nadere informatie

Ouderenmishandeling. Ontspoorde zorg in kaart. Niek Sanderink & Daan Terhalle

Ouderenmishandeling. Ontspoorde zorg in kaart. Niek Sanderink & Daan Terhalle Ouderenmishandeling Ontspoorde zorg in kaart Auteurs: Opdrachtgever: Niek Sanderink & Daan Terhalle SVWO Arcon Datum: 31-05-2011 Plaats: Borne Samenvatting Naar schatting worden 130.000 ouderen in Nederland

Nadere informatie

Alcohol en cannabis: Gebruik en zorggebruik door jongeren

Alcohol en cannabis: Gebruik en zorggebruik door jongeren Alcohol en cannabis: Gebruik en zorggebruik door jongeren In 211 kwamen 35 jongeren van 14 jaar in de verslavingszorg terecht door hun alcoholgebruik. Het gaat om pubers die gedurende langere tijd zo veel

Nadere informatie