- Scanpagina 1 van 82

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "- Scanpagina 1 van 82"

Transcriptie

1 OGGZ-monitor Nieuwe Waterweg Noord Aantal verkommerden en verloederden in de regio Nieuwe INaterweg Noord: cijfers van de Openbare Geestelijke GezondheidsZorg - Scanpagina 1 van 82

2 In opdracht van: Gemeenten Vlaardíngen, Schiedam en Maassluis Met dank aan: GGD Hollands Midden, vestiging Gouda, D. Fiolet Auteur: B. Christiaanse, onder2oeker GGD Nieuwe Waterweg Noord Datum: September Scanpagina 2 van 82

3 Voorwoord In het overleg van het Platform OGGZ regio Nieuwe Waterweg en in het kader van WCPV taken is inzicht in de omvang van de OGGZ-doelgroepen en risicogroepen in NWN van groot belang. De drie gemeenten Vlaardingen, Schiedam en Maassluis, hebben de GGD NWN opdracht gegeven een monitor op te zetten. Het doel van de OGGZ-Monitor is systematisch gegevens te verzamelen over de aard en omvang van de problematiek van sociaal zwakkeren in de regio. Via twee sporen is een beeld verkregen van de aard en omvang van de OGGZ-problematiek in de regio Nieuwe Waterweg Noord. Deel 1 van de monitor betreft schattingen door extrapolatie van landelijke gegevens of gegevens uit andere regio's (literatuuronderzoek), deel 2 geeft met behulp van cliëntregistraties van organisaties werkzaam op het gebied van OGGZ in de regio Nieuwe Waterweg Noord, het aantal geregistreerde sociaal zwakkeren weer. De GGD NWN heeft hiervoor met toestemming gebruik gemaakt van de opzet van de monitor die is opgesteld voor de GGD Hollands Midden. Veel tijd is bespaard door het vele werk dat is gedaan door o.a. D. Fiolet van deze GGD. Wij willen haar hiervoor hartelijk danken. 4 - Scanpagina 3 van 82

4 - Scanpagina 4 van 82

5 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 4 Inhoudsopgave 5 HOOFDSTUK 1 INLEIDING Achtergrond Doel- en vraagstellingen onderzoek Methodiek Indeling rapportage 10 DEEL 1 EXTRAPOLATIE VAN LANDELIJKE GEGEVENS 12 HOOFDSTUK 2 DAK- EN THUISLOZEN Inleiding / aard problematiek Omvangschatting: landelijke gegevens Omvangschatting: landelijke gegevens Extrapolatie naar Nieuwe Waterweg Noord 15 HOOFDSTUK 3 ZWERFJONGEREN Inleiding / aard problematiek Omvangschatting: landelijke gegevens 1 s 3.3. Omvangschatting: regionale gegevens Extrapolatie naar Nieuwe Waterweg Noord 17 HOOFDSTUK 4 DRUGS EN DRUGSVERSLAAFDEN Inleiding Problematisch gebruik van softdrugs i. Omvangschatting: landelijke gegevens Omvangschatting: regionale gegevens Extrapolatie naar Nieuwe Waterweg Noord Problematisch gebruik van harddrugs Omvangschatting: landelijke gegevens Extrapolatie naar Nieuwe Watenveg Noord Problematisch gebruik van party-drugs 22 (XTC en amfetaminen) Aantal problematische drugsgebruikers in totaal 22 HOOFDSTUK 5 ALCOHOL EN ALCOHOLVERSLAVING Inleiding / problematisch gebruik van alcohol Omvangschatting: landelijke gegevens Omvangschatting: regionale gegevens Extrapolatie naar Nieuwe Waterweg Noord 26 HOOFDSTUK 6 SLACHTOFFERS VAN HUISELIJK GEWELD Inleiding / aard problematiek Omvangschatting: landelijke gegevens Huiselijk geweld Vrouwenopvang Extrapolatie naar Nieuwe Waterweg Noord Huiselijk geweld Aantal aanmeldingen bij de vrouwenopvang Scanpagina 5 van 82

6 - Scanpagina 6 van 82

7 HOOFDSTUK 7 ILLEGALEN Inleiding / aard problematiek Omvangschatting: landelijke gegevens Extrapolatíe naar Nieuwe Waterweg Noord 34 HOOFDSTUK 8 MENSEN MET LANGDURENDE 36 PSCYHISCHE OF PSYCHIATRISCHE STOORNISSEN 8.1. Inleiding / aard problematiek Omvangschatting: landelijke gegevens 3s 8.3. Extrapolatie naar Nieuwe Waterweg Noord 37 HOOFDSTUK 9 KWETSBARE OUDEREN 3$ Kort extra toegevoegd hoofdstuk: 9.1. Inleiding 9.2 depressie verwaarlozing 9.4 dementie 9.5 laag inkomen 9.6 eenzaamheid 39 DEEL 2 REGIONALE REGISTRATIEGEGEVENS 40 HOOFDSTUK 10 REGIONALE REGISTRATIEGEGEVENS OGGZ-INSTELLINGEN Inleiding Maatschappelijke Opvang i. Leger des Heíls Rotterdam Leger des Heils Crisisopvang De Logger Vlaardingen Lokale Zorgnetwerken STOED dagbesteding, reihtegratie, pension, begeleid wonen, inloop, budgethulp Noodopvangcentrum Vlaardingen Maatschappelijke Dienstverlening Nieuwe Waterweg (MDNW) Steunpunt Huiselijk Geweld Pameijer GGZ en Verslavingszorg Bouman GGZ GGZ Delfland RIAGG Overige instellingen i. GGD Vangnet Bureau Jeugdzorg Polítíe Totaaloverzicht 67 DEEL 3 DISCUSSIE, CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 70 HOOFDSTUK 11 DISCUSSIE, CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 7O Gegevensverzamelíng Schatting aantal geregistreerde OGGZ-cliënten Omvangschatting specifieke doelgroepen , i. Dak- en thuislozen Zwerfjongeren Verslaafden Overige Belangrijkste persoonskenmerken Conclusies en aanbevelingen Advies GGD aan gemeenten m.b.t. prioriteiten OGGZ 78 bijlagen GEBRUIKTE LITERATUUR 79 BIJLAGE 1 DEELNEMENDE ORGANISATIES EN CONTACTPERSONEN Scanpagina 7 van 82

8 - Scanpagina 8 van 82

9 HOOFDSTUK 1 INLEIDING 1.1. Achtergrond Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) is de zorg voor mensen met een psychosociale beperking die nïet ïn staat zijn een adequate hulpvraag te formuleren of voor wie het bestaande hulpaanbod tekortschïet. Het gaat hierbij o.a. om dak- en thuislozen, verslaafden, (ex)psychiatrische patiënten en mishandelde vrouwen. Het kan hierbij gaan om door burgers ervaren overlast, maar ook om zorgschuw geworden mensen: de zogenaamde `zorgwekkende zorgmijders'. Het is een zeer diffuse groep die moeilijk in beeld is te krijgen. Figuur i inzicht kwetsbare groepen OGGZ Inzicht in kwetsbare groepen OGGZ 0% 20% 40% 60% 80% 100% Woning~rwilers Dak- en thuislozen Zorgwekkende zorgmijders Drugsverslaafden Prostitué(e)s Zwerfjongeren Slachtoffers van kindermishandeling Ambulante psychiatrische patíënten Illegalen Slachtoffers van mensenhandel In het rapport Verkommerden en Verloederden in Nederland van het Trimbos Instituut en Research voor Beleid (2002), wordt de volgende definitie voor mensen in de OGGZ gehanteerd: Verkommerden en verloederden Verkommerden en verloederden is een diffuse groep welke om wat voor een redenen dan ook ontoereikende zorg krijgt enlof níet of niet voldoende in de eigen bestaansvoorwaarden kan voorzien. Gedacht wordt aan daken thuislozen, zorgwekkende zorgmijders, en zichzelf verwaarlozende, gemarginaliseerde groepen. Deze mensen kunnen al dan niet ernstige en langdurige psychische stoornïssen enlof verslavingsproblemen of een combinatie van deze kenmerken hebben. Het gaat bij de verkommerden en verloederden niet alleen om de zichtbare groep op straat, maar ook om de onzichtbare groep mensen die in hun woníng een marginaal bestaan leidt. De G4 zijn van mening dat de OGGZ-doelgroep breder is. (visiedocument: Kwetsbaarheid in de grote stad). Zij typeren de doelgroep met de volgende vijf criteria: aanwezigheid van een psychiatrische stoornis (waaronder verslavingsproblemen), of ernstige psychosociale problemen; tegelijkertijd, aanwezigheid van meerdere problemen op andere leefgebieden; leidend tot het niet voldoende in staat zíjn om in de eigen bestaansvoorwaarden te voorzien (huisvesting, inkomen, sociale contacten, zelfverzorging, etc.); gebrek aan mogefijkheden om de problemen op te lossen; afwezigheid van een adequate hulpvraag. ~ Grotendeels /geheel ~ Beperkt ~ Niet - Scanpagina 9 van 82

10 Op basis van de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid (WCPV) is het verwerven van inzicht in de gezondheidssituatie van inwoners, dus ook van sociaal zwakkeren, een van de basistaken van GGD'en. 1n de regio Nieuwe Waterweg Noord ontbreekt een volledig beeld van de aard van de OGGZ-problematiek en de omvang van de híerboven genoemde groepen. De GGD Nieuwe Waterweg Noord werkt binnen het product OGGZ aan períodieke en systematische gegevensverzameling over de lichamelijke, geestelijke en sociale gezondheidssituatie van mensen in de regio. Eén van de doelgroepen binnen deze monitor zijn mensen die vallen onder bovengenoemde definitie van de OGGZ. Onder andere wíl de GGD Nieuwe Waterweg Noord met behulp van een deelonderzoek meer licht werpen op de omvang van deze doelgroep. De intentie ís om een zogenaamde OGGZ-monitor op te zetten waarmee in ieder geval éénmalig, maar misschien ook periodiek de omvang en aard van OGGZ-groepen in de regio kan worden bepaald Doel- en vraagstellingen onderzoek Doelgroep De doelgroep van het onderzoek zijn alie mensen in de regio Nieuwe Waterweg Noord die vallen onder de hierboven beschreven definitie. Doel Fiet doel van de OGGZ-Monitor is systematisch gegevens te verzamelen over de aard en omvang van de problematiek van sociaal zwakkeren in de regio. Dit op een zo toegankelijk en inzichtelijk mogelijke wijze, teneinde trends te signaleren, lokale en/of regionale beleidsvorming te ondersteunen (nota's gezondheidsbeleid) en bestaand beleid te evalueren. Dit doel leídt tot de volgende, meer specifieke vraagstellingen: Vraagstellíngen Wat is de omvang van de groep mensen in de regio Nieuwe Waterweg Noord die vallen binnen de OGGZ-definitie? Wat is de aard van hun problematiek? Uit welke gemeenten in de regio zijn deze mensen afkomstig? Bij welke instellingen zijn ze in zorg? Welke mensen zijn juist onbekend bij de OGGZ-instellingen? Doelgroep Monitor Voor de OGGZ-monitor van de sociaal zwakkeren in de regio Nieuwe Waterweg Noord beperken we ons tot de volgende doelgroepen (waartussen overigens overlap bestaat!) : dak- en thuislozen zwerfjongeren problematische drugsgebruikers alcoholisten mishandelde vrouwen & mannen (huiselijk geweld) Illegalen mensen met langdurige psychische of psychiatrische problemen 9 - Scanpagina 10 van 82

11 1.3. Methodiek Via twee sporen kan een beeld worden verkregen van de aard en omvang van de OGGZ-problematiek in de regio Nieuwe Waterweg Noord 1. door extrapolatie van landelijke gegevens of gegevens uit andere regio's (literatuuronderzoek). 2. met behulp van cliëntregistraties van organisaties werkzaam op het gebied van OGGZ in de regio Nieuwe Waterweg Noord. 1. Omvang bepalen door extrapolatie van landelijke gegevens Met behulp van literatuuronderzoek naar landelijke gegevens op het gebied van OGGZ, kan door middel van extrapolatie een beeld worden verkregen van de aard en omvang van de OGGZ- problematiek in de regio Nieuwe Waterweg Noord. In rapportages en genoemde landelijke aantallen daklozen, verslaafden etc. kunnen worden omgerekend naar aantallen per of inwoners. Vervolgens kunnen met behulp van demografische gegevens aantallen voor Nieuwe Waterweg Noord worden berekend. Extrapolatie is per definitie een methodiek die leidt tot schattingen met grote betrouwbaarheidsintervailen. Hiermee moet rekeníng worden gehouden bij de interpretatie van in dit rapport berekende getallen. Een regio als Nieuwe Waterweg Noord is qua aard (bijv. verstedelijkt gebied, centrumgemeente) en samenstelling (denk aan sociaal-economische status, aantal allochtonen etc.) niet altijd vergelijkbaar met de gemiddelde situatie in Nederland. Extrapolatie geeft echter wel een beeld van beschikbare cijfers en gegevens in Nederland en kan samen met regionale cliëntgegevens een completer beeld geven dan de laatste alleen. 2. Omvang bepalen met behulp van cliëntregistraties van regionale OGGZ instellingen Met behulp van gegevens afkomstig van cliëntenregistraties van organisaties in de regio werkzaam op het gebied van de OGGZ, kan de aard en omvang van cliënten van deze instellingen nader worden gespecificeerd. Binnen de regio zijn via het platform OGGZ regionale gegevenshouders geïnventariseerd. Met sleutelfiguren van deze organisaties is vervolgens een afspraak gemaakt om te praten over het doel van het project en om de aard van de cliëntregistratie te bekijken. Registratieprocedures en de beperkingen van de registratie zijn besproken, evenals de mogelijkheid tot levering van gegevens voor de monitor. Per organisatie is gevraagd om, indien mogelijk, de volgende geanonimiseerde gegevens: voor de jaren 2003, 2004, 2005 en 2006 inschrijfdatum/data OGGZ- cliënten, type begeleiding/ behandeling, woongemeente, geslacht, geboortedatum, etniciteit, aard van de problematiek en in geval van verslaving: primaír middel en initiatiefnemer om naar instelling te gaan / verwijzer Niet alle instellingen hebben alleen maar OGGZ- cliënten in hun bestand. Bijvoorbeeld een organisatie als de GGZ heeft ook cliënten in behandeling die geen OGGZ- cliënten zijn. Aan deskundigen is per organisatie gevraagd om levering van gegevens over mensen waarvan ze zelf inschatten dat deze onder de brede hierboven genoemde OGGZ- definitie vallen. De gegevens zijn tot slot door de GGD Nieuwe Waterweg Noord bewerkt. Per organisatie is een overzicht gegeven van het aantal cliënten, clíëntkenmerken en de aard van hun problematiek. Tot slot is een totaaloverzicht gemaakt voor de hele regio Indeling rapportage De rapportage is opgesplitst in twee gedeelten. Deel 1 beschrijft het literatuuronderzoek en de op basis daarvan uitgevoerde extrapolaties. Dit is gedaan per specifieke doelgroep (hoofdstuk 1 t/m 9). Deel 2 beschrijft de gegevens verkregen uit de cliëntregistraties. Eerst per organisatie en tot slot een totaaloverzicht (hoofdstuk 10). Uiteindelijk resulteert dit in een slotbeschouwing met aanbevelingen voor verder onderzoek (hoofdstuk 11 ) Scanpagina 11 van 82

12 11 - Scanpagina 12 van 82

13 DEEL 1 EXTRAPOLA TIE VAN LANDELIJKE EN REGIONALE ONDERZOEKSGEGEVENS 2. Dak- en Thuislozen Bronnen Zwerven in de 21e eeuw. Centrum voor Verslavingsonderzoek (De Bruin e.a., 2003): met als centrale onderzoeksvraag of het mogelijk is om op basis van twee invalshoeken (overlast en ggz- problematiek) profielen te schetsen van dak- en thuislozen. Op basis van telefonische interviews met experts en een telefonische quíckscan ín kleinere gemeenten zijn omvangschattingen gemaakt. Doelgroepenanalyses van bureau INTRAVAL ( ): aard en omvang van dak- en thuislozen, alcoholisten en harddrugsverslaafden in verschillende steden in Nederland. Met behulp van intervíews met sleutelfiguren, regístratiegegevens en interviews met leden van de doelgroepen is aard en omvang van OGGZ- problematiek onderzocht. Verkommerden en verloederden. Research voor Beleid (Lourens e.a., 2002): waarin met behulp van verschillende methoden is gepoogd een schatting te maken van het aantal verkommerden en verloederden in Nederland. Inzicht in onzichtbaren (Grund, 2005)): Regionaal onderzoek naar sociaal kwetsbaren in NWN Inleiding / problematiek dak- en thuislozen Dak- en thuislozen zijn personen die door financieef-economische, sociale en/of psychologische oorzaken en omstandigheden niet in staat zijn een dak of thuis te verwerven of te behouden. Hieronder vallen buitenslapers, maar ook mensen die, al dan niet tijdelijk, gebruik maken van dag- en nachtopvang. Ook mensen die, al dan niet tijdefijk, gehuisvest zíjn in sociale pensions en projecten voor beschermd en begeleíd wonen, mensen die margínaal zijn gehuisvest en dagzwervers vallen onder de brede definitie van dakloosheid (De Bruin e.a.). In het onderzoek van De Bruin e.a. is met behulp van uitgebreide interviews onder dak- en thuislozen informatie verzameld over de omstandigheden waaronder mensen dak- en thuisloos worden. Uit dit onderzoek komen de volgende oorzaken van dakloosheid naar voren: 62% is dakloos door middelengebruik, 45% door financiële en/of huurproblemen, 34% door contact met politie/justitie, 33% door psychische problematiek. Verder worden drie categorieën van dakloosheid gedefinieerd: Feitelijke daklozen = mensen die buiten, op straat of in laagdrempelige nachtopvang verblijven; 75% van de onderzochte daklozen was feítelijk dakloos Residentieel daklozen = vaste bewoners van een sociale pension, een daklozenínternaat of iemand die over andere woonruímte in de Maatschappelijke Opvang beschikt; 14% van de mensen uit het onderzoek was residentieel dakloos Marginaal gehuisvesten = wanneer huisvesting geen garantie biedt op langdurig verblijf (kraakpand, commercieel pension, inwonen bij familie/vrienden); 11% van de onderzochte daklozen was marginaal gehuisvest Scanpagina 13 van 82

14 Overige kenmerken dak- en thuislozen (zelfgerapporteerde via interviews) 50% heeft GGZ- problematiek 35% heeft contact met GGZ- ínstelling 71 % gebruikt overmatig alcohol en/of drugs 17% is een risicodrinker (>25 glazen per week, geen harddrugs) 36% gebruikt harddrugs, maar geen overmatig alcohol 18% is zowel harddruggebruiker als risicodrinker (>25 glazen per week) 30% is gebruiker zonder GGZ- problematiek 12% is niet-gebruiker, maar heeft wel GGZ- problematiek 18% is niet-gebruiker, en heeft ook geen GGZ- problematiek 93% van de respondenten heeft afgelopen maand contact gehad met zorg/hulpverlening Omvangschatting: landelijke gegevens `Zwerven in de 21e eeuw' van het Centrum voor Verslavingsonderzoek (2003) Volgens De Bruin e.a. (2003) zijn in Nederland in totaal mensen dak- en thuisloos met een 95%- betrouwbaarheidsmarge van Tabel 1 geeft een overzicht van de schattingen die in het kader van dit onderzoek zijn gemaakt van het aantal dak- en thuislozen in gemeenten met een verschillende grootte. Tabel 1 Aantal dak- en thuislozen (unieke personen) in 200i, geschat in 80 gemeenten m.b.v, expertsloggz- instellingen (De Bruin e.a., 2003) Gemeentegrootte Geschat aantal dak- en Per inwoners thuislozen, gemiddeld < inwoners inwoners inwoners en centrumgemeenten inwoners 225 i 6 > inwoners Bureau Intraval ( ) Tabel 2 geeft het aantal dak- en thuislozen dat Bureau Intraval heeft geschat voor verschillende steden in Nederland. Tabei 2 Geschat aantal dak- en thuislozen in verschillende Nederlandse steden, bureau INTRAVAL Geschat aantal Per inwoners dak- en thuislozen Enschede ( inwoners) 225 ( ) 15 Apeldoorn ( inwoners) minimaal 300 minimaal 19 Leeuwarden ( ínwoners) Regío Noord en Zuídwest Friesland 75 6 `Verkommerden en Verloederden' van Research voor Beleid (2002) Het totaal aantal verkommerden en verloederden in Nederland wordt in de rapportage van Research voor Beleid geschat op (0,7% van de bevolking). Dak- en thuisloosheid wordt gezien als het meest voorkomende kenmerk van deze groep (80% is dak- en thuisloos). Tabel 3 geeft een overzicht van de schattingen per gemeentegrootte. Tabel 3 Geschat aantal dak- en thuislozen in Nederland: Research voor Beleid (Lourens e.a., 2002) Geschat aantal Geschat aantal Per verkommerden en dak- en thuislozen (80%) inwoners verloederden Grote gemeenten (> inw.) Kleine gemeenten (< inw.) Scanpagina 14 van 82

15 Kwaliteit van de cijfers In het onderzoek van het Centrum voor Verslavingsonderzoek is mogelijk sprake van onderschatting omdat experts zijn geselecteerd op ervaring met en inzicht in GGZ- problematiek bij dak- en thuislozen. Hierdoor worden waarschijnlíjk bepaalde groepen gemist zoals vrouwen in de vrouwenopvang, illegalen etc. Ook is gebruik gemaakt van een vrij nauwe definitie van dak- en thuislozen in tegenstellíng tot schattingen van andere instellingen die bredere definíties gebruiken. Overschatting kan zijn ontstaan door zogenaamde 'cityhoppers', mensen die van instellingen in meerdere gemeenten gebruik maken en daardoor dubbel in de schatting zitten. Op basis van interviews met dak- en thuislozen over dit verschijnsel wordt deze overschatting op maximaal 13% geschat. Intraval maakt gebruik van twee methodes voor het schatten van het aantal dak- en thuíslozen: de vangst-hervangst techniek (op basis van overlap in twee registraties wordt aantal niet in de reglstraties aanwezige daklozen geschat) en de nominatietechniek (met behulp van intervíews binnen de doelgroep: omvang wordt geschat met behulp van het aantal andere leden van de doelgroep die geïnterviewden kennen). Betrouwbaarheid van beide technieken is gebaseerd op een aantal aannames, Intraval doet hierover verder geen uitspraken. Research voor Beleid geeft naast een schatting van het aantal geregistreerde verkommerden en verloederden (v&v), ook een schatting van het aantal mensen dat niet bekend ís bij de instellingen. In grote gemeenten zouden dit er zijn; in kleine Dit betekent dat het aantal geregistreerde verkommerden en verloederden slechts 30% zou zijn van het totaal. Ondanks onzekerheden in de schattíngsmethode, moet rekening worden gehouden met het feit dat de groep v&v aanzíenlijk groter zou kunnen zijn dan alleen de geregistreerden. Wat betreft dak- en thuislozen geldt echter wel dat deze in het algemeen eerder in het vizier komen dan mensen die geen hulp zoeken en overlast veroorzaken maar thuis verkommeren en verloederen. Voor de schatting van het aantal dak- en thuislozen in Nieuwe Waterweg Noord wordt derhalve slechts uitgegaan van de schatting van het aantal geregistreerde daklozen Omvangschatting: regïonale gegevens Uit het onderzoek van Grund (2005) blijkt dat een kleine honderd sociaal kwetsbaren uit de regio die zijn geregistreerd bij instellingen geen stabiele huisvesting heeft. In 2003 waren er grote aantallen mensen afkomstig uit de regio NWN die aanklopten bij de opvang van het Leger des Heíls. Uit Vlaardingen waren het er 51, uit Schiedam 119 en uit Maassluis 15. Aan de hand van tellingen van het Leger des Heils door de jaren heen kan geconcludeerd worden dat deze aantallen stijgende zijn. Het Leger des Heils verzorgt niet alle opvang in Rotterdam en daarnaast zijn er daklozen die helemaal geen gebruik maken van opvangvoorzieningen. Uit een stuk van de gemeente Vlaardingen "Stand van Zaken voorzieníng dak- en thuislozen" komen de volgende cijfers naar voren: over het gehele jaar 2004 hebben 325 cliënten één of meerdere dagen van een voorziening voor dak- en thuislozen in Rotterdam gebruik gemaakt. Het gaat hierbij om: personen uit Vlaardingen personen uit Schiedam - 25 personen uit Maassluís Het overgrote deel van dak- en thuislozen die gebruik maakt van deze voorzieningen is tussen 19 en 45 jaar (55% - 60%) en man (circa 75%). Het aandeel vrouwen dat gebruik maakt van voorzieningen in de maatschappelijke opvang neemt echter langzaam toe Scanpagina 15 van 82

16 2.4. Extrapolatie naar Nieuwe Waterweg Noord Tabel 4 geeft het geschat aantal dak- en thuislozen in de regio Nieuwe Waterweg Noord weer op basis van extrapolatie van gegevens uit het rapport van het Centrum voor Verslavingsonderzoek (De Bruin e.a.). Tabel 4 Geschat aantal dak- en thuislozen in Nieuwe Waterweg Noord op basis van De Bruin e.a.(2003) Gemeente Aantal inwoners in Geschat aantal dak- en Totaal aántal dak- en Nieuwe Waterweg thuislozen per thuislozen in Nieuwe Noord inwoners Waterweg Noord Maassluís ( inwoners) Vlaardingen ( inwoners) Centrumgemeente Schiedam ( inwoners) Geen centrumgemeente Totaal Tabel 5 geeft cijfers voor Nieuwe Waterweg Noord op basis van de schattingen van Bureau intraval en het rapport `Verkommerden en Verloederden' van Research voor Beleid. Tabel 5 Geschat aantal dak- en thuislozen in Nieuwe Waterweg Noord (MH) op basis van schattingen Bureau Intraval ~ ) en Research voor Beleid 12002) Gemeente Aantal Geschat aantal dak- en Geëxtrapoleerd: totaal aantal inwoners thuislozen / inw. dak- en thuislozen Intraval Research voor Intraval Research Beleid voor Beleid Maassluis (<50.000) Vlaardingen (>50.000) Schiedam (>50.000) Totaal Als we van alle hierboven genoemde schattíngen de laagste en hoogste cijfers combineren komen we tot de volgende totaalschatting van het aantal dak- en thuislozen in Nieuwe Waterweg Noord: Aantal dak- en thuislozen in Nieuwe Waterweg Noord: ± 270 (minimaal 135; maximaal 415) 15 - Scanpagina 16 van 82

17 3. Zwerfjongeren Bronnen Opvang Zwerfjongeren Algemene Rekenkamer. Den Haag, Sdu Uitgevers, In 2002, 2003 en 2004 verschenen rapporten van de Algemene Rekenkamer naar uitvoering van beleid ten aanzien van zwerfjongeren door gemeenten en provincies. Uit de eerste onderzoeken van de Algemene Rekenkamer bleek dat de organisatie rondom de opvang van zwerfjongeren tekort schoot (onder meer werd geconcludeerd dat er een gebrekkige registratie bestond van het aantal zwerfjongeren). Mede naar aanleiding van dit onderzoek besloot de Tweede Kamer tot een budgetverhoging voor de opvang van zwerfjongeren. In 2003 en weer ín 2004 heeft de Algemene Rekenkamer van 43 centrumgemeenten bekeken of gemeenten extra budget voor de opvang van zwerfjongeren daadwerkelijk besteedden aan beleid en concrete activiteiten voor zwerfjongeren Inleiding / problematiek zwerfjongeren Het rapport van de Aigemene Rekenkamer noemt in de eerste twee onderzoeken (2002 en 2003) de volgende definitie van zwerfjongeren als de meest gehanteerde: een ` zwerfjongere' is een jongere in de leeftijd van 12 tot 23 jaar, die in een meervoudige achterstandssituatie verkeert en geen vast woon- of verblijfsplaats heeft of hierin terecht dreigt te komen. Bij voríge onderzoeken van de Rekenkamer bleek dat centrumgemeenten echter nogal verschillende definities hanteerden van zwerfjongeren. Het Ministerie van VWS heeft in 2004 in overleg met o.a. de Federatie Opvang, het Trimbos Instituut en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) een nieuwe, eenvoudíge en eenduidige definitie vastgesteld. Deze luidt als volgt: ` Zwerfjongeren zijn jongeren tot 25 jaar met meervoudige problemen, die dakloos zijn of in de opvang verblijven'. De omvang van de groep zwerfjongeren of thuisloze jongeren is in het algemeen moeilíjk in beeld te brengen omdat het meestal jongeren betreft die wel regelmatig een dak boven hun hoofd hebben. Ze hebben meestal geen vaste woonplaats, maar op straat zijn ze onzichtbaar omdat ze zelden op straat slapen. Thuisloze jongeren zijn overigens vooral mobiel in hun eigen regio, in tegenstelling tot oudere dak- en thuislozen die vaak naar de grote steden trekken. Het merendeel van de thuísloze jongeren is boven de 15 jaar, driekwart is jongen en rond de 50% allochtoon, meestal in combinatie met een lage opleiding en weinig werkervaring. Verschillende individuele, sociale en maatschappelijke factoren dragen bij aan het proces van thuisloosheid (gezinssituatie, psychiatrische problemen, lage zelfwaardering, negatíeve ervaringen met zorgverlening, conflicten op school, onvoldoende scholing, gebrek aan betaalbare woningen etc.) (Jansen, 2003) Omvangschatting: landelijke gegevens Opvang zwerfjongeren 2004 van de Algemene Rekenkamer (2004) In 2002 en 2003 heeft de Algemene Rekenkamer een schatting gemaakt van het aantal zwerfjongeren in Nederland. Zij kwamen uit op een aantal tussen de en In 2004 heeft de Algemene Rekenkamer nogmaals onderzoek gedaan op het gebied van zwerfjongeren. De schatting van het aantal zwerfjongeren in 2004 komt uit op (1,7 per jongeren van 12-25) met een ondergrens van (1,3 per 1.000) en een bovengrens van (2,1 per 1.000). Kwaliteit van de cijfers De schatting van het aantal zwerfjongeren in het rapport van de Algemene Rekenkamer moet met de nodige voorzichtigheid worden gehanteerd. Cijfers zijn door gemeenten op verschillende manieren verzameld (onderzoek, schattingen van hulpverleners) en van slechts 12 van de 43 centrumgemeenten waren nieuwe cijfers bekend Scanpagina 17 van 82

18 3.3. Omvangschatting: regionale gegevens Opvang zwerfjongeren 2004 van de Algemene Rekenkamer (2004) In het rapport van de Algemene Rekenkamer wordt ook per centrumgemeente een overzicht gegeven van het aantal zwerfjongeren. Volgens de gemeente Vlaardingen waren er ín 2001 geen zwerfjongeren. Ze gaan allemaal naar Rotterdam Extrapolatie Extrapolatie van de landelijke schatting van de Algemene Rekenkamer naar Nieuwe Waterweg Noord levert een getal op van 46 zwerfjongeren (met een ondergrens van 35 en een bovengrens van 57 zwerfjongeren). Aantaf zwerfijongeren in Nieuwe Waterweg Noord: ± 46 (minimaal 35; maximaal 57) 17 - Scanpagina 18 van 82

19 4. Drugs en drugsverslaafden Bronnen Nationale Drug Monitor. Jaarbericht 2003, Trimbos Instituut (2004). De Nationale Drug Monitor (NDM) is een jaarlijkse rapportage van het Trimbos-Instituut met als doel overkoepeling en afstemming van verslavingsonderzoek en registraties in Nederland. Voor een schatting van OGGZ- risico gevallen is met name het problematisch drugsgebruik zoals gerapporteerd in de drugsmonitor van belang. Landelijk Alcohol en Drug Informatiesysteem (LADIS). Kerncijfers 2003 verslavingszorg. IVZ (2004) In het LADIS zijn landelijk dekkende gegevens opgenomen over individuele hulpvragers in de ambulante verslavingszorg. De stichting Informatievoorziening Zorg (IVZ) is door de overheid aangewezen als beheerder en rapporteur van het LADIS. Doelgroepenanalyses van bureau INTRAVAL ( ): aard en omvang van dak- en thuislozen, alcoholisten en harddrugsverslaafden in verschillende steden in Nederland. Met behulp van interviews met sleutelfiguren, registratiegegevens en interviews met leden van de doelgroepen is aard en omvang van OGGZ- problematiek onderzocht. Gezondheidsmonitor GGD (2000): in de algemene gezondheidsmonitor van 2000 zijn enkele vragen over het gebruik van drugs opgenomen. Drugsgebuik 3e klassers GGD ( )): actueel gebruik soft- en harddrugs Inleiding Net LADIS geeft jaarlijks een overzicht met kerncijfers over individuele hulpvragers in de ambulante verslavingszorg. In 2005 was de verdeling van het primaire verslavingsmiddelen onder deze cliënten als volgt: Alcohol 4~ Opiaten 21% Cocaïne 15% ~abis '/ Figuur i Primaire problematiek van cliënten in de verslavingszorg in 2005 (LADIS, 2006) De sterke groei van cocaïnegebruik lijkt achter de rug. Deze groep toont dit jaar zelfs een lichte daling ten opzichte van Alcohol blíjft echter een steeds verder groeiende groep hulpvragers (ruim ). Continu groeiend is ook de groep cannabisgebruikers. Meer dan 50% van de opiaat- en alcoholcliënten is boven de 40 jaar. Duidelijk wordt daarbij de voortgaande `vergrijzing' van de verslaafdenpopulatie. De enige uitzondering hierop blijft de groep gokkers. Deze groep lijkt steeds jonger te worden. Naast de opiaten en cocaïnecliënten, worden vooral de problematische cannabisgebruikers steeds ouder. Van de totale groep drugcliënten is 19% vrouw; bij alcoholcliënten is dit 25%. Bij zo'n 40% van alle cliënten is sprake van polydruggebruik. Bij zowel alcohol- als opiaatcliënten is cocaïne het belangrijkste bijmiddel. Tot slot is rond de 50% van alle cliënten in de verslavingszorg te betitelen als zogenoemde `draaideurcliënten'. 18 Overig 4% 4% - Scanpagina 19 van 82

20 Bijna overal toename cliënten ambulante verslavingszorg Over de periode is het aantal 'sngeschreven cliënten die hulp vragen bij de ambulante verslavingszorg met gemiddeld 15,0% toegenomen ten opzichte van In 2005 gaat het in totaal om personen die om hulp vroegen. Ten opzichte van 2004 is dit een toename van 4% (Ouwehand et al., 2006). Zie voor de regio NWN hoofdstuk 10, deel 2 van dit rapport Probtematisch gebruik van softdrugs Voor problematisch softdrugsgebruik (cannabis) bestaat geen eenduidige definitie. Bij langduríg gebruik neemt risico van afhankelijkheid toe. Dit gaat eveneens samen met afhankelijkheid van andere middelen. Jongeren zijn hiervoor kwetsbaarder dan ouderen. De Nationale drugsmonitor neemt bij het bepalen van cannabisafhankelijkheid het psychiatrische classificatiesysteem DSM als uitgangspunt. Cannabisafhankelijk wordt hier met verschillende criteria omschreven (mislukte pogingen om te stoppen, terugloop van sociale activiteiten, tolerantie, onthoudingsverschijnselen etc.). In de gezondheidsmonitor 2000 is slechts de frequentie van het gebruik gemeten en geen psychologische afhankelijkheid of iets dergelijks. Dagelijks of bijna dagelijks gebruik wordt hier gedefinieerd als problematisch gebruik Omvangschatting: landelíjke gegevens In Nederland hebben volgens de Nationale Drug Monitor (NDM) naar schatting tot mensen van jaar de psychiatrische díagnose cannabisafhankelijk (3-8 per inwoners in deze leeftijdsgroep; onderzoek uit 1996). Volgens het LADIS (kerncijfers 2003) zijn zo'n mensen in de verslavingszorg geregistreerd met cannabis als prímair middel. In 2005 is dit aantal gestegen naar meer dan achtenveertigduizend (LADIS kerncijfers 2005) De NDM noemt een verschil in niet-problematisch gebruik van cannabis tussen zeer stede(ijke gemeenten en niet-stedelijke gemeenten~. In 2001 was in zeer stedelijke gemeenten het actuele gebruik onder mensen van 12 jaar en ouder 4,8%, terwijl dit in niet-stedelijke gemeenten 1,7% was. Als de verhouding tussen stedelijk en niet-stedelijk onder problematische softdrugsgebruikers hetzelfde is, dan wonen in niet-stedelijk gebied drie keer zo weínig cannabisafhankelijken (0,75-2 per inwoners) als in zeer stedelijk gebied Omvangschattíng: regionale gegevens De gezondheidsmonitor laat zien dat het actuele gebruik onder inwoners van jaar in de regío bijna 4% is, ditzelfde percentage is gevonden onder derde klassers. Bijna 1 % van de inwoners van uit de regio gebruikt (bijna) dagelijks softdrugs. Dit zegt niets over het problematisch gebruik Extrapolatie naar Nieuwe Waterweg Noord Tabel 6 geeft een overzicht van de extrapolaties op basis van gegevens uit de vorige paragrafen. Tabel 6 Geschat aantal problematische sofdrugsgebruikers in de regio Nieuwe Waterweg Noord op basis van gegevens uit de Nationale Drugsmonitor en het LADIS Aantal inwoners Geëxtrapoieerd: Nieuwe Waterweg Aantal per totaal aantal in Noord in inwoners Nieuwe Waterweg leeftijdscat. Noord Nationale Drugsmonitor gtedelíjk' ± (12-65 jaar) Matig/weinig stedelijk2 ± Hele regio LADIS (15-65 jaar) Hele regío ± 'Vlaardingen, Schiedam2Maassluis ~ Minder dan 500 adressen per vierkante kilometer (zeer stedelijke gemeenten > acli~essen) Scanpagina 20 van 82

Monitor. alcohol en middelen

Monitor. alcohol en middelen Gemeente Utrecht, Volksgezondheid Monitor www.utrecht.nl/gggd alcohol en middelen www.utrecht.nl/volksgezondheid Thema 3 Gebruik van de verslavingszorg in Utrecht - 2012 1 Colofon Uitgave Gemeente Utrecht,

Nadere informatie

4. SLOTBESCHOUWING. 4.1 Omvang

4. SLOTBESCHOUWING. 4.1 Omvang Doel gr oepenanal yse dak-ent hui sl ozenen har ddr ugsver sl aaf den st edendr i ehoek 4. SLOTBESCHOUWING Vanaf 1999 heeft onderzoeksbureau INTRAVAL doelgroepenanalyses uitgevoerd in Apeldoorn (1999/2000),

Nadere informatie

FLEVOMONITOR 2006 Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld. Annemieke Benschop, Susan Place, Marije Wouters & Dirk J. Korf

FLEVOMONITOR 2006 Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld. Annemieke Benschop, Susan Place, Marije Wouters & Dirk J. Korf FLEVOMONITOR 2006 Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld Annemieke Benschop, Susan Place, Marije Wouters & Dirk J. Korf Dit onderzoek is uitgevoerd door het Bonger Instituut voor Criminologie van de Universiteit

Nadere informatie

AARD, OMVANG EN MOBILITEIT VAN PROBLEMATISCHE HARDDRUGSGEBRUIKERS IN ROTTERDAM. Harddrugsgebruikers geregistreerd. S. Biesma. J. Snippe. B.

AARD, OMVANG EN MOBILITEIT VAN PROBLEMATISCHE HARDDRUGSGEBRUIKERS IN ROTTERDAM. Harddrugsgebruikers geregistreerd. S. Biesma. J. Snippe. B. AARD, OMVANG EN MOBILITEIT VAN PROBLEMATISCHE HARDDRUGSGEBRUIKERS IN ROTTERDAM Harddrugsgebruikers geregistreerd S. Biesma J. Snippe B. Bieleman SAMENVATTING In opdracht van de gemeente Rotterdam is de

Nadere informatie

Monitor daklozen en harddrugsverslaafden. Apeldoorn M. van Zwieten. S. Biesma. B. Bieleman. metingen

Monitor daklozen en harddrugsverslaafden. Apeldoorn M. van Zwieten. S. Biesma. B. Bieleman. metingen Monitor daklozen en harddrugsverslaafden Apeldoorn 2008 metingen 2004-2007 M. van Zwieten S. Biesma B. Bieleman COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor

Nadere informatie

Monitor dak- en thuislozen en verslaafden Apeldoorn 2006

Monitor dak- en thuislozen en verslaafden Apeldoorn 2006 Monitor dak- en thuislozen en verslaafden Apeldoorn 2006 METINGEN 2000, 2004 EN 2005 B. Bieleman A. Kruize H. Naayer COLOFON St. INTRAVAL Postadres Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl

Nadere informatie

Ontwikkelingen in hulpvraag voor alcohol bij ouderen in Nederland (1994-2010)

Ontwikkelingen in hulpvraag voor alcohol bij ouderen in Nederland (1994-2010) bij ouderen in Nederland (1994-2010) Jeroen Wisselink Help! 'Gun ze toch hun borreltje!?' Congres Ouderen en Alcohol Maandag 23 april 2012, 9.30 uur - 17.00 uur Inhoud Inleiding Hulpvraag ouderen Vergrijzing

Nadere informatie

FLEVOMONITOR 2010 Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld. Annemieke Benschop & Dirk J. Korf m.m.v. Bobby Steiner

FLEVOMONITOR 2010 Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld. Annemieke Benschop & Dirk J. Korf m.m.v. Bobby Steiner FLEVOMONITOR 2010 Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld Annemieke Benschop & Dirk J. Korf m.m.v. Bobby Steiner Dit onderzoek is uitgevoerd door het Bonger Instituut voor Criminologie van de Universiteit

Nadere informatie

GHB hulpvraag in Nederland

GHB hulpvraag in Nederland GHB hulpvraag in Nederland Belangrijkste ontwikkelingen van de hulpvraag voor GHB problematiek in de verslavingszorg 2007-2012 Houten, mei 2013 Stichting IVZ GHB hulpvraag in Nederland Belangrijkste ontwikkelingen

Nadere informatie

Alcohol en ouderen in de verslavingszorg in Nederland (1998-2007)

Alcohol en ouderen in de verslavingszorg in Nederland (1998-2007) in Nederland (1998-2007) Juni 2009 In het kort Het aantal 55-plussers met een alcoholhulpvraag is sinds 1998 met 130% gestegen (89% gecorrigeerd voor vergrijzing). Het aandeel alcoholcliënten van 55 jaar

Nadere informatie

Huiselijk geweld in Limburg

Huiselijk geweld in Limburg Huiselijk geweld in Limburg De Limburgse Gezondheidsenquête Inleiding In het kader van het landelijke pilot-project Vrouwenveiligheidsindex (VVI) hebben de gezamenlijke Limburgse GGD en een extra rapportage

Nadere informatie

FLEVOMONITOR 2007 Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld. Annemieke Benschop, Marije Wouters & Dirk J. Korf

FLEVOMONITOR 2007 Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld. Annemieke Benschop, Marije Wouters & Dirk J. Korf FLEVOMONITOR 2007 Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld Annemieke Benschop, Marije Wouters & Dirk J. Korf Dit onderzoek is uitgevoerd door het Bonger Instituut voor Criminologie van de Universiteit van

Nadere informatie

Monitor verslaafden en daklozen Enschede 2006

Monitor verslaafden en daklozen Enschede 2006 Monitor verslaafden en daklozen Enschede 2006 METINGEN 2001, 2002, 2003, 2004 EN 2005 B. Bieleman A. Kruize M. van Zwieten COLOFON St. INTRAVAL Postadres Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl

Nadere informatie

Monitor verslaafden en daklozen Enschede 2008

Monitor verslaafden en daklozen Enschede 2008 Monitor verslaafden en daklozen Enschede 2008 metingen 2001 tot en met 2007 A. Kruize M. Hofman B. Bieleman COLOFON St. INTRAVAL Postadres Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl www.intraval.nl

Nadere informatie

Sociaal kwetsbare burgers in Eersel. Antje Eugster Onderzoeksfunctionaris

Sociaal kwetsbare burgers in Eersel. Antje Eugster Onderzoeksfunctionaris Sociaal kwetsbare burgers in Eersel Antje Eugster Onderzoeksfunctionaris Prestatievelden Wmo 1. Het bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid dorpen 2. Op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen

Nadere informatie

Monitor daklozen en harddrugsverslaafden. Apeldoorn M. van Zwieten. S. Biesma. B. Bieleman. metingen

Monitor daklozen en harddrugsverslaafden. Apeldoorn M. van Zwieten. S. Biesma. B. Bieleman. metingen Monitor daklozen en harddrugsverslaafden Apeldoorn 2008 metingen 2004-2007 M. van Zwieten S. Biesma B. Bieleman MONITOR DAKLOZEN EN HARDDRUGSVERSLAAFDEN APELDOORN 2008 METINGEN 2004-2007 November 2008

Nadere informatie

Doelgroepen Stedelijk Kompas. Inventarisatie regio Nijmegen en Rivierenland

Doelgroepen Stedelijk Kompas. Inventarisatie regio Nijmegen en Rivierenland Inventarisatie regio Nijmegen en Rivierenland Onderzoek en Statistiek: Kenniscentrum Gemeente Nijmegen maart 2008 Inhoudsopgave 1 Totaalbeeld regio Nijmegen en Rivierenland 3 2 Inleiding 5 2.1 Achtergrond

Nadere informatie

Huiselijk Geweld in 's-hertogenbosch. Omvang, kenmerken en meldingen

Huiselijk Geweld in 's-hertogenbosch. Omvang, kenmerken en meldingen Huiselijk Geweld in 's-hertogenbosch Omvang, kenmerken en meldingen O&S oktober 2003 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Samenvatting 1. Inleiding Plan Plan van van Aanpak Aanpak Huiselijk Geweld Geweld Inhoud

Nadere informatie

Alcoholhulpvraag in Nederland

Alcoholhulpvraag in Nederland Alcoholhulpvraag in Nederland Belangrijkste ontwikkelingen van de hulpvraag voor alcoholproblematiek in de verslavingszorg 25-214 Houten, december 215 Stichting IVZ Alcoholhulpvraag in Nederland Belangrijkste

Nadere informatie

Vroegsignalering alcoholgebruik op de Spoedeisende hulp

Vroegsignalering alcoholgebruik op de Spoedeisende hulp Vroegsignalering alcoholgebruik op de Spoedeisende hulp Samenwerking tussen algemeen ziekenhuis en GGZ Roxanne Izendooren Projectleider Vroegsignalering alcoholgebruik 23 april 2012 Opdracht: Vragenlijst

Nadere informatie

Monitor Regionaal Kompas Oost-Veluwe

Monitor Regionaal Kompas Oost-Veluwe meting 2008 Monitor Regionaal Kompas Oost-Veluwe M. van Zwieten B. Bieleman Monitor Regionaal Kompas Oost-Veluwe November 2009 I NTRAVAL Groningen-Rotterdam COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781

Nadere informatie

Belangrijkste ontwikkelingen van de hulpvraag voor cannabisproblematiek in de verslavingszorg 1995-2009

Belangrijkste ontwikkelingen van de hulpvraag voor cannabisproblematiek in de verslavingszorg 1995-2009 Belangrijkste ontwikkelingen van de hulpvraag voor cannabisproblematiek in de verslavingszorg 1995-2009 Houten, april 2011 Stichting IVZ Belangrijkste ontwikkelingen van de hulpvraag voor cannabisproblematiek

Nadere informatie

Monitor. alcohol en middelen

Monitor. alcohol en middelen Geneeskundige en Gezondheidsdienst Monitor www.utrecht.nl/gggd alcohol en middelen www.utrecht.nl/gggd Thema 3 Gebruik van de verslavingszorg in Utrecht 1 Colofon Uitgave Gemeente Utrecht (GG&GD) Postbus

Nadere informatie

Monitor dakloosheid en chronische verslavingsproblematiek. Enschede A. Kruize. S. Biesma. B. Bieleman METINGEN 2004 TOT EN MET 2010

Monitor dakloosheid en chronische verslavingsproblematiek. Enschede A. Kruize. S. Biesma. B. Bieleman METINGEN 2004 TOT EN MET 2010 Monitor dakloosheid en chronische verslavingsproblematiek Enschede 2011 METINGEN 2004 TOT EN MET 2010 A. Kruize S. Biesma B. Bieleman 1. Inleiding Hoe de twee centrumgemeenten Almelo en Enschede, de maatschappelijke

Nadere informatie

GGD Den Haag Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn Afdeling Epidemiologie. GGD Zuid-Holland West Sector Gezondheidsbevordering, Epidemiologie

GGD Den Haag Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn Afdeling Epidemiologie. GGD Zuid-Holland West Sector Gezondheidsbevordering, Epidemiologie SAMENVATTING 1 GGD Den Haag Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn Afdeling Epidemiologie GGD Zuid-Holland West Sector Gezondheidsbevordering, Epidemiologie Augustus 2011 2 OGGZ-Monitor Haaglanden Aard en

Nadere informatie

Monitor dakloosheid en chronische verslavingsproblematiek Enschede 2014

Monitor dakloosheid en chronische verslavingsproblematiek Enschede 2014 metingen 2008-2013 Monitor dakloosheid en chronische verslavingsproblematiek Enschede 2014 A. Kruize B. Bieleman 1. Inleiding De wijze waarop de twee centrumgemeenten Almelo en Enschede, de maatschappelijke

Nadere informatie

Geestelijke Gezondheid (19 64 jaar)

Geestelijke Gezondheid (19 64 jaar) 3a Geestelijke Gezondheid (19 64 jaar) Deze factsheet beschrijft de resultaten van de gezondheidspeiling najaar 2005 van volwassenen tot 65 jaar in Zuid-Holland Noord met betrekking tot de geestelijke

Nadere informatie

KERNCIJFERS VERSLAVINGSZORG 2009

KERNCIJFERS VERSLAVINGSZORG 2009 KERNCIJFERS VERSLAVINGSZORG 2009 LANDELIJK ALCOHOL EN DRUGS INFORMATIE SYSTEEM A.W. Ouwehand W.G.T. Kuijpers D.J. Wisselink E.B. van Delden Houten, september 2010 Stichting Informatie Voorziening Zorg

Nadere informatie

Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014. Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid

Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014. Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014 Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid Raadscarrousel Drechtsteden 2 oktober 2012 Opbouw presentatie 1. Maatschappelijke Zorg (Wmo prestatievelden 7, 8 en

Nadere informatie

Nationale Drug Monitor Jaarbericht 2007 - Samenvatting

Nationale Drug Monitor Jaarbericht 2007 - Samenvatting Nationale Drug Monitor Jaarbericht 2007 - Samenvatting De tabellen 1a en 1b geven een overzicht van de laatste cijfers over het middelengebruik en de drugscriminaliteit. Hieronder volgt een beschrijving

Nadere informatie

Drugsgebruik in Oldenzaal

Drugsgebruik in Oldenzaal Inventarisatie soft- en harddrugsgebruik in de gemeente Oldenzaal Drugsgebruik in Oldenzaal S. Biesma R. Nijkamp M. van Zwieten B. Bieleman COLOFON St. INTRAVAL Postadres : Postbus 1781 9701 BT Groningen

Nadere informatie

Monitor begeleid wonen Twente 2012

Monitor begeleid wonen Twente 2012 Monitor begeleid wonen Twente 2012 metingen 2009, 2010 en 2011 A. Kruize S. Biesma B. Bieleman 1. Inleiding De wijze waarop de twee centrumgemeenten Almelo en Enschede, de maatschappelijke opvang willen

Nadere informatie

Sociale omgeving. 1. Kindermishandeling

Sociale omgeving. 1. Kindermishandeling 1. Kindermishandeling Kindermishandeling is 'elke vorm van voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte

Nadere informatie

Monitor begeleid wonen en bemoeizorg Twente 2013

Monitor begeleid wonen en bemoeizorg Twente 2013 metingen 2009-2012 Monitor begeleid wonen en bemoeizorg Twente 2013 A. Kruize B. Bieleman 1. Inleiding De wijze waarop de twee centrumgemeenten Almelo en Enschede, de maatschappelijke opvang willen vormgeven,

Nadere informatie

Monitor begeleid wonen en bemoeizorg Enschede 2011

Monitor begeleid wonen en bemoeizorg Enschede 2011 CO LO F O N St. I NTRAVAL Postadres Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl www.intraval.nl Kantoor Groningen: St. Jansstraat 2C Telefoon 050-313 40 52 Fax 050-312 75 26 Kantoor Rotterdam:

Nadere informatie

Maatschappelijke opvang: trends en ontwikkelingen Verdiepingssessie Stedelijk Kompas Gemeente Eindhoven 31 maart 2015 Mathijs Tuynman

Maatschappelijke opvang: trends en ontwikkelingen Verdiepingssessie Stedelijk Kompas Gemeente Eindhoven 31 maart 2015 Mathijs Tuynman Improving Mental Health by Sharing Knowledge Maatschappelijke opvang: trends en ontwikkelingen Verdiepingssessie Stedelijk Kompas Gemeente Eindhoven 31 maart 2015 Mathijs Tuynman Deze presentatie Deze

Nadere informatie

9. SAMENVATTING EN CONCLUSIES

9. SAMENVATTING EN CONCLUSIES 9. SAMENVATTING EN CONCLUSIES In dit afsluitende hoofdstuk worden allereerst kort de belangrijkste bevindingen van de doelgroepenanalyse beschreven. Vervolgens wordt ingegaan op de conclusies. 9.1 Belangrijkste

Nadere informatie

Gooische daklozen. S. Biesma. R. van der Stoep. R. Nijkamp. B. Bieleman. Aard en omvang daklozen Gooi en Vechtstreek

Gooische daklozen. S. Biesma. R. van der Stoep. R. Nijkamp. B. Bieleman. Aard en omvang daklozen Gooi en Vechtstreek Gooische daklozen Aard en omvang daklozen Gooi en Vechtstreek S. Biesma R. van der Stoep R. Nijkamp B. Bieleman COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl www.intraval.nl

Nadere informatie

Monitor dakloosheid en chronische verslavingsproblematiek

Monitor dakloosheid en chronische verslavingsproblematiek Monitor dakloosheid en chronische verslavingsproblematiek Twente 2012 metingen 2006-2011 A. Kruize S. Biesma B. Bieleman 1. Inleiding De wijze waarop de twee centrumgemeenten en Enschede, de maatschappelijke

Nadere informatie

Profiel XTC-cliënten in de Nederlandse verslavingszorg

Profiel XTC-cliënten in de Nederlandse verslavingszorg Profiel XTC-cliënten in de Nederlandse verslavingszorg Drs D.E. de Bruin Dr A.A.N. Cruts A.W. Ouwehand Dr G.F. van de Wijngaart Houten/Utrecht, 16 september 1997 IVV en CVO op Internet: http://www.ivv.nl

Nadere informatie

Omvang van een aantal OGGZ-(risico) groepen in de regio Haaglanden

Omvang van een aantal OGGZ-(risico) groepen in de regio Haaglanden 27 epidemiologisch bulletin, 2011, jaargang 46, nummer 2/3 Omvang van een aantal OGGZ-(risico) groepen in de regio Haaglanden R. Gilissen In 2011 is de eerste OGGZ-Monitor Haaglanden verschenen (1). De

Nadere informatie

Criminaliteit en slachtofferschap

Criminaliteit en slachtofferschap 3 Criminaliteit en slachtofferschap M.M.P. Akkermans Bijna één op de vijf Nederlanders van 15 jaar en ouder was in 2015 slachtoffer van veelvoorkomende criminaliteit zoals gewelds-, vermogensof vandalismedelicten.

Nadere informatie

Geestelijke gezondheid

Geestelijke gezondheid In dit onderdeel wordt ingegaan op de geestelijke gezondheid van ouderen. De onderwerpen die worden aangesneden zijn psychische stoornissen en eenzaamheid. Volgens gegevens uit de Rapportage 2001 van het

Nadere informatie

Maatschappij en Gezondheidszorg Symposium 5.2

Maatschappij en Gezondheidszorg Symposium 5.2 Maatschappij en Gezondheidszorg Symposium 5.2 Als de zorg niet sluit OGGZ Openbare geestelijke gezondheidszorg (Ongevraagde geestelijke gezondheidszorg) Openbare Geestelijke Gezondheidszorg Vluchtelingen

Nadere informatie

34300 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie. van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2016

34300 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie. van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2016 34300 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2016 34300 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs,

Nadere informatie

Profiel van daklozen in de vier grote. steden. Omz, UMC St Radboud Nijmegen. IVO, Rotterdam. Jorien van der Laan Sandra Boersma Judith Wolf

Profiel van daklozen in de vier grote. steden. Omz, UMC St Radboud Nijmegen. IVO, Rotterdam. Jorien van der Laan Sandra Boersma Judith Wolf Profiel van daklozen in de vier grote Omz, UMC St Radboud Nijmegen steden Resultaten uit de eerste meting van de Cohortstudie naar daklozen in de vier grote steden (Coda-G4) IVO, Rotterdam Jorien van der

Nadere informatie

Onderzoek aantal verslaafden

Onderzoek aantal verslaafden Directie Strategie en Projecten Afdeling Onderzoek en Statistiek mei 2002 Inhoudsopgave 1 Probleemstelling 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Doel 3 1.3 Probleemstelling 3 1.4 Aanpak van het onderzoek 3 2 Bevindingen

Nadere informatie

BIJLAGEN. Ouderenmishandeling in Nederland

BIJLAGEN. Ouderenmishandeling in Nederland Ouderenmishandeling in Nederland Inzicht in kennis over omvang en achtergrond van ouderen die slachtoffer zijn van ouderenmishandeling Inger Plaisier (red.) Mirjam de Klerk (red.) BIJLAGEN Bijlage A Aanvullende

Nadere informatie

IJsselland. Monitor OGGZ 2015

IJsselland. Monitor OGGZ 2015 IJsselland Monitor OGGZ 201 De Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) richt zich op het signaleren en bestrijden van risicofactoren van sociale kwetsbaarheid en het begeleiden van sociaal kwetsbare

Nadere informatie

1 Alcoholvergiftigingen

1 Alcoholvergiftigingen Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol Ongevalscijfers Samenvatting In 2012 zijn naar schatting 5.300 personen behandeld op een Spoedeisende Hulp (SEH) afdeling van een ziekenhuis naar aanleiding

Nadere informatie

OGGZ monitor, ZRM, en hoeveel daklozen zijn er nu? Marcel Buster, GGD Amsterdam

OGGZ monitor, ZRM, en hoeveel daklozen zijn er nu? Marcel Buster, GGD Amsterdam OGGZ monitor, ZRM, en hoeveel daklozen zijn er nu? Marcel Buster, GGD Amsterdam G4-USER OGGZ monitor matrix Inhoud Zelfredzaamheid-Matrix Hoeveel daklozen zijn er? 4/15/2015 2 G4-USER Urban Social Exclusion

Nadere informatie

5. CONCLUSIES ONDERZOEK

5. CONCLUSIES ONDERZOEK 5. CONCLUSIES ONDERZOEK In dit hoofdstuk worden de conclusies van het onderzoek gepresenteerd. Achtereenvolgens worden de definitie van het begrip risicojongeren, de profielen en de registraties besproken.

Nadere informatie

J. Lourens C. Scholten C. van der Werf A. Ziegelaar. Verkommerden en verloederden Een onderzoek naar de omvang en aard van de groep in Nederland

J. Lourens C. Scholten C. van der Werf A. Ziegelaar. Verkommerden en verloederden Een onderzoek naar de omvang en aard van de groep in Nederland J. Lourens C. Scholten C. van der Werf A. Ziegelaar Verkommerden en verloederden Een onderzoek naar de omvang en aard van de groep in Nederland Research voor Beleid, Leiden, 2002 Colofon Opdrachtgever

Nadere informatie

Inleiding. Bron: Nationale Drugsmonitor Jaarbericht 2007. Uitgave van Trimbosinstituut

Inleiding. Bron: Nationale Drugsmonitor Jaarbericht 2007. Uitgave van Trimbosinstituut : Alcohol, roken en drugs Inleiding In onze maatschappij zijn het gebruik van alcohol en andere drugs heel gewoon geworden roken en het drinken van alcoholische dranken gebeurt op recepties, feestjes,

Nadere informatie

Monitor Regionaal Kompas Oost-Veluwe

Monitor Regionaal Kompas Oost-Veluwe Metingen 2009 tot en met 2012 Monitor Regionaal Kompas Oost-Veluwe M. Boendermaker B. Bieleman 1. Inleiding In deze rapportage wordt de omvang en samenstelling van de doelgroepen van het Regionaal Kompas

Nadere informatie

Nederlandse cannabisbeleid

Nederlandse cannabisbeleid Improving Mental Health by Sharing Knowledge Het Nederlandse cannabisbeleid & de volksgezondheid: oorsprong en ontwikkeling Margriet van Laar Hoofd programma Drug Monitoring CIROC Seminar Woensdag 7 maart,

Nadere informatie

Behoefteonderzoek. Woonvoorziening kwetsbare personen Hengelo. A. Kruize S. Biesma B. Bieleman

Behoefteonderzoek. Woonvoorziening kwetsbare personen Hengelo. A. Kruize S. Biesma B. Bieleman Behoefteonderzoek Woonvoorziening kwetsbare personen Hengelo A. Kruize S. Biesma B. Bieleman Woonvoorziening kwetsbare personen Hengelo Behoefteonderzoek Oktober 2011 INTRAVAL Groningen-Rotterdam COLOFON

Nadere informatie

Samenvatting Jong; dus gezond!?

Samenvatting Jong; dus gezond!? Samenvatting Jong; dus gezond!? Deel III Gezondheidsprofiel regio Nieuwe Waterweg Noord, 2005-2008 Samenvatting rapport Jong; dus gezond!? Gezondheidssituatie van de Jeugd (2004-2006) Regio Nieuwe Waterweg

Nadere informatie

Opmerkingen en onderzoeksuggesties vanuit de discussiegroepen symposium 16/10/2013 nav de tabellen over huisuitzettingen

Opmerkingen en onderzoeksuggesties vanuit de discussiegroepen symposium 16/10/2013 nav de tabellen over huisuitzettingen Bijlage 2 Opmerkingen en onderzoeksuggesties vanuit de discussiegroepen symposium 16/10/2013 nav de tabellen over huisuitzettingen 1. Wat is het aandeel feitelijke huisuitzettingen? 0,8% 0,7% 0,6% 0,5%

Nadere informatie

Gemeente Breda. Onderzoek en Informatie. De omvang van de groep dak- en thuislozen

Gemeente Breda. Onderzoek en Informatie. De omvang van de groep dak- en thuislozen Gemeente Breda Onderzoek en Informatie De omvang van de groep dak- en thuislozen Publicatienummer: 1464 Datum: Februari 2008 In opdracht van: Gemeente Breda Directie Maatschappelijke Ontwikkeling Uitgave:

Nadere informatie

Samenvatting. Per middel beschouwd zien we de volgende ontwikkelingen:

Samenvatting. Per middel beschouwd zien we de volgende ontwikkelingen: Samenvatting Middelengebruik: algemeen In Nederland is het percentage mensen dat ooit of in de afgelopen maand drugs heeft gebruikt tussen 1997 en 2001 toegenomen. De piek ligt bij jongeren tussen 20 en

Nadere informatie

OGGZ-monitor Midden-Holland 2008-2009 Aantallen geregistreerde cliënten in de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg

OGGZ-monitor Midden-Holland 2008-2009 Aantallen geregistreerde cliënten in de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg OGGZ-monitor Midden-Holland 2008-2009 Aantallen geregistreerde cliënten in de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg Opdrachtgever: gemeente Gouda Auteur: dr. Josina M. Rijkelijkhuizen, epidemioloog GGD

Nadere informatie

St. Jansstraat 2C Goudsesingel 184 Telefoon 050-313 40 52 Telefoon 010-425 92 12 Fax 050-312 75 26 Fax 010-476 83 76

St. Jansstraat 2C Goudsesingel 184 Telefoon 050-313 40 52 Telefoon 010-425 92 12 Fax 050-312 75 26 Fax 010-476 83 76 OVERLASTVEROORZAKERS DORDRECHT INTERVIEWSMETTIEN OVERLASTGEVERS COLOFON INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam: St. Jansstraat 2C

Nadere informatie

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING : COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam: St. Jansstraat

Nadere informatie

Kwetsbare burgers in beeld? Workshop Symposium 10 februari 2014 Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Brabant

Kwetsbare burgers in beeld? Workshop Symposium 10 februari 2014 Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Brabant Kwetsbare burgers in beeld? Workshop Symposium 10 februari 2014 Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Brabant Kwetsbaarheid in beeld Inhoud workshop Het algemene beeld: Monitor Sociaal Kwetsbare Groepen

Nadere informatie

Molèster riba kaya. B. Bieleman. R. Nijkamp. S. Biesma. Inventarisatie overlastgevenden Groot Willemstad

Molèster riba kaya. B. Bieleman. R. Nijkamp. S. Biesma. Inventarisatie overlastgevenden Groot Willemstad Molèster riba kaya Inventarisatie overlastgevenden Groot Willemstad B. Bieleman R. Nijkamp S. Biesma COLOFON St. INTRAVAL Postadres : Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl www.intraval.nl

Nadere informatie

Kerncijfers Brijder 2013 Noord- en Zuid-Holland. Parnassia Addiction Research Centre (PARC) Brijder Parnassia Groep

Kerncijfers Brijder 2013 Noord- en Zuid-Holland. Parnassia Addiction Research Centre (PARC) Brijder Parnassia Groep Kerncijfers Brijder 2013 Noord- en Zuid-Holland Parnassia Addiction Research Centre (PARC) Brijder Parnassia Groep INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 BEKNOPTE SAMENVATTING 5 KERNCIJFERS BRIJDER 2013 NOORD-HOLLAND

Nadere informatie

Flevomonitor 2013. Verslaving, dak- en thuisloosheid en huiselijk geweld in Flevoland. Annemieke Benschop Marije Wouters Dirk J Korf.

Flevomonitor 2013. Verslaving, dak- en thuisloosheid en huiselijk geweld in Flevoland. Annemieke Benschop Marije Wouters Dirk J Korf. Flevomonitor 2013 Verslaving, dak- en thuisloosheid en huiselijk geweld in Flevoland Annemieke Benschop Marije Wouters Dirk J Korf Bonger Instituut Flevomonitor 2013 Inhoud Flevomonitor 2013 - overzicht

Nadere informatie

Onze cliënt staat centraal!

Onze cliënt staat centraal! Ketenarrangementen Het probleem: vele instellingen, niet één loket Politie OM Penitiaire Inrichtingen Reclassering NL Verslavingszorgreclassering Verslavingszorginstelling Maatschappelijke Opvang GGZ-instelling

Nadere informatie

IrisZorg. verslavingszorg. en maatschappelijke opvang. dicht bij mensen, ver in zorg

IrisZorg. verslavingszorg. en maatschappelijke opvang. dicht bij mensen, ver in zorg IrisZorg verslavingszorg en maatschappelijke opvang dicht bij mensen, ver in zorg > IrisZorg: dicht bij mensen, ver in zorg Bij IrisZorg kan iedereen rekenen op de deskundigheid en betrokkenheid van onze

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Tabel 1: Plek waar de dak- en thuislozen onderdak vinden Onderdak Breda N=40 (%) Bergen op Zoom Totaal (N=81)

Tabel 1: Plek waar de dak- en thuislozen onderdak vinden Onderdak Breda N=40 (%) Bergen op Zoom Totaal (N=81) Vanaf juli 2015 biedt de GGD in West-Brabant sociaal-medische verpleegkundigenzorg aan dak- en thuislozen aan vanuit de twee centrumgemeenten Breda en Bergen op Zoom. In acht maanden tijd, van juli 2015

Nadere informatie

B&W. Advies. Noodopvang en woningen bijzondere doelgroepen. Zoetermeer steeds ondernemend. \u,/.,;/ 9P..\9\.\ Zocx C?.3-.l.l.--2:c.

B&W. Advies. Noodopvang en woningen bijzondere doelgroepen. Zoetermeer steeds ondernemend. \u,/.,;/ 9P..\9\.\ Zocx C?.3-.l.l.--2:c. Zoefermeer VERGADERING B&W ó.d. IJ NOV 2009 B&W DM^nr. 2009/20150 Advies 090641 Datum: 03-11-2009 Versie: 1 Conform advies bésldtëh Noodopvang en woningen bijzondere doelgroepen Verantwoordelijk Portefeuille

Nadere informatie

Alcoholgebruik: omvang in de regio

Alcoholgebruik: omvang in de regio Alcoholgebruik: omvang in de regio Schadelijk alcoholgebruik in de regio Het alcoholgebruik(1) onder volwassenen (tot 65 jaar) in Zuid-Limburg is 85%. Van de ouderen (65+) geeft 75% aan alcohol te drinken.

Nadere informatie

Monitor Regionaal Kompas Oost-Veluwe

Monitor Regionaal Kompas Oost-Veluwe meting 2009 Monitor Regionaal Kompas Oost-Veluwe M. Boendermaker S. Biesma B. Bieleman 1. Inleiding Het Regionaal Kompas Oost-Veluwe 2008-2011 bevat een meerjarenvisie en een plan van aanpak voor de maatschappelijke

Nadere informatie

Sint Jansstraat 2C Goudsesingel 184 Telefoon 050-313 40 52 Telefoon 010-425 92 12 Fax 050-312 75 26 Fax 010-476 83 76

Sint Jansstraat 2C Goudsesingel 184 Telefoon 050-313 40 52 Telefoon 010-425 92 12 Fax 050-312 75 26 Fax 010-476 83 76 VOORSTUDIE SOFTDRUGSGEBRUIK JONGERENROTTERDAM COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl www.intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam: Sint Jansstraat

Nadere informatie

Man-vrouw verschillen bij genotmiddelengebruik

Man-vrouw verschillen bij genotmiddelengebruik QUO QUO fadis fadis GGD Fryslân Politie Fryslân Verslavingszorg Noord Nederland Man-vrouw verschillen bij genotmiddelengebruik feitenblad genotmiddelen Nummer 16 maart 2013 Het Feitenblad genotmiddelen

Nadere informatie

BIJLAGE 1 ADVIES B EN W 1900 STARTNOTITIE OGGZ- VISIE NWN STARTNOTITIE OPENBARE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG (OGGZ-)VISIE NIEUWE WATERWEG NOORD

BIJLAGE 1 ADVIES B EN W 1900 STARTNOTITIE OGGZ- VISIE NWN STARTNOTITIE OPENBARE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG (OGGZ-)VISIE NIEUWE WATERWEG NOORD BIJLAGE 1 ADVIES B EN W 1900 STARTNOTITIE OGGZ- VISIE NWN STARTNOTITIE OPENBARE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG (OGGZ-)VISIE NIEUWE WATERWEG NOORD Versie 20 maart 2008 Inhoudsopgave Pagina Leeswijzer 1 Deel

Nadere informatie

Hulp bij huiselijk geweld

Hulp bij huiselijk geweld Hulp bij huiselijk geweld Beter voor elkaar 2 Huiselijk geweld Wat is huiselijk geweld? Bij huiselijk geweld denk je al gauw aan een man die zijn vrouw of zijn kinderen slaat. Maar er zijn veel meer soorten

Nadere informatie

Leidenincijfers Beleidsonderzoek draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming

Leidenincijfers Beleidsonderzoek draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming incijfers Beleidsonderzoek draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Uitkomsten GGD-gezondheidspeiling 2016 Gezondheid van aren BELEIDSONDERZOEK 071-516 5123 I info@leidenincijfers.nl I

Nadere informatie

METINGEN 2014 EN Monitor opvang Enschede. A. Kruize. B. Bieleman

METINGEN 2014 EN Monitor opvang Enschede. A. Kruize. B. Bieleman METINGEN 2014 EN 2015 Monitor opvang Enschede A. Kruize B. Bieleman 1. Inleiding Op 1 januari 2015 is de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 ingegaan. In deze wet wordt gesproken over twee ondersteuningsvormen

Nadere informatie

Kerncijfers Brijder 2012 Noord- en Zuid-Holland. Parnassia Addiction Research Centre (PARC) Brijder Parnassia Groep

Kerncijfers Brijder 2012 Noord- en Zuid-Holland. Parnassia Addiction Research Centre (PARC) Brijder Parnassia Groep Kerncijfers Brijder 2012 Noord- en Zuid-Holland Parnassia Addiction Research Centre (PARC) Brijder Parnassia Groep INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 VOORAF 4 BEKNOPTE SAMENVATTING 5 KERNCIJFERS BRIJDER 2012 NOORD-HOLLAND

Nadere informatie

Zwerfjongeren in Nederland: een heldere definitie

Zwerfjongeren in Nederland: een heldere definitie Zwerfjongeren in Nederland: een heldere definitie Zwerfjongeren in Nederland: een heldere definitie Deze brochure is bedoeld voor iedereen die beroeps- en beleidsmatig met zwerfjongeren werkt. Zwerfjongeren

Nadere informatie

Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang

Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang Amersfoort, maart 2015 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Respons en achtergrondkenmerken 3 Inkoop 4 Administratieve lasten en kwaliteitseisen 5 Gevolgen

Nadere informatie

Volksgezondheidsmonitor Utrecht GEMARGINALISEERDE GROEPEN

Volksgezondheidsmonitor Utrecht GEMARGINALISEERDE GROEPEN Volksgezondheidsmonitor Utrecht THEMARAPPORT GEMARGINALISEERDE GROEPEN Jaap Toet 1, Dick Reinking 2, Ronald Smit 2, Gerard van der Meer 2 Februari 2003 GEMEENTELIJKE GENEESKUNDIGE EN GEZONDHEIDSDIENST

Nadere informatie

Keuzevak Effectieve Verslavingspreventie. Welkom. iri Kruit Voorlichting en training

Keuzevak Effectieve Verslavingspreventie. Welkom. iri Kruit Voorlichting en training Keuzevak Effectieve Verslavingspreventie Welkom Docent: Siri Kruit s.r.kruit@hr.nl 1 Huiswerkopdracht : Programma les 2 Theorie basis informatie Cannabis -presentatie Voorlichtingsmateriaal -nabespreken

Nadere informatie

Alcohol en cannabis: Gebruik en zorggebruik door jongeren

Alcohol en cannabis: Gebruik en zorggebruik door jongeren Alcohol en cannabis: Gebruik en zorggebruik door jongeren In 211 kwamen 35 jongeren van 14 jaar in de verslavingszorg terecht door hun alcoholgebruik. Het gaat om pubers die gedurende langere tijd zo veel

Nadere informatie

3 De WMO in zicht in de regio Gelre-IJssel

3 De WMO in zicht in de regio Gelre-IJssel 3 De WMO in zicht in de regio Gelre-IJssel SAMENVATTING Voor een goede ontwikkeling van beleid op het gebied van de WMO alsmede voor evaluatie van gevoerd beleid, zijn cijfers onontbeerlijk. De afdeling

Nadere informatie

Fact sheet. Kerncijfers drugsgebruik 2014

Fact sheet. Kerncijfers drugsgebruik 2014 Fact sheet Kerncijfers drugsgebruik 2014 Kernpunten Een kwart (24,3%) van de Nederlandse bevolking (15-64 jaar) heeft ooit wel eens cannabis gebruikt, en een op de twintig deed dit in de maand voor het

Nadere informatie

Flevomonitor Verslaving, dak- en thuisloosheid en huiselijk geweld in Flevoland. Annemieke Benschop Dirk J Korf m.m.v.

Flevomonitor Verslaving, dak- en thuisloosheid en huiselijk geweld in Flevoland. Annemieke Benschop Dirk J Korf m.m.v. Flevomonitor 2015 Flevomonitor 2015 Verslaving, dak- en thuisloosheid en huiselijk geweld in Flevoland Annemieke Benschop Dirk J Korf m.m.v. Marlou Teerlink 2 Flevomonitor 2015 Inhoud Flevomonitor 2015

Nadere informatie

Factsheet alcohol. Think Before You Drink

Factsheet alcohol. Think Before You Drink Factsheet alcohol Think Before You Drink Jongeren drinken te vroeg, te veel en te vaak. Ook in West-Brabant is dit het geval. Bovendien tolereren veel ouders dat hun kinderen onder de 16 jaar alcohol drinken.

Nadere informatie

Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016 Samenvatting gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016 Samenvatting gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Gezondheidsmonitor ouderen 2016 Samenvatting gemeente Haarlemmerliede Inhoud Deze samenvatting bevat de belangrijkste resultaten van de Gezondheidsmonitor en 2016 voor gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude.

Nadere informatie

rapport Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol

rapport Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol rapport Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Op weg naar de speerpuntennotitie lokaal gezondheidsbeleid Boxmeer 2009 2011: Speerpunten voor Boxmeer?? Esther Hendriks 24 september 2009

Op weg naar de speerpuntennotitie lokaal gezondheidsbeleid Boxmeer 2009 2011: Speerpunten voor Boxmeer?? Esther Hendriks 24 september 2009 Op weg naar de speerpuntennotitie lokaal gezondheidsbeleid Boxmeer 2009 2011: Speerpunten voor Boxmeer?? Esther Hendriks 24 september 2009 Op weg naar speerpuntennotitie? Wat doen/deden we al? Welke gezondheidsproblemen

Nadere informatie

Demografische gegevens ouderen

Demografische gegevens ouderen In dit hoofdstuk worden de demografische gegevens van de doelgroep ouderen beschreven. We spreken hier van ouderen indien personen 55 jaar of ouder zijn. Dit omdat gezondheidsproblemen met name vanaf die

Nadere informatie

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid Veiligheid kernthema: De criminaliteitscijfers en de slachtoffercijfers laten over het algemeen een positief beeld zien voor Utrecht in. Ook de aangiftebereidheid van Utrechters is relatief hoog (29%).

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente. Resultaten Flevomonitor 2014. Geachte raad,

Aan de raad van de gemeente. Resultaten Flevomonitor 2014. Geachte raad, Dienst Sociaal Domein D. Schulp Telefoon (036) 548 4847 Fax (036) E-mail dschulp@almere.nl Aan de raad van de gemeente Stadhuisplein 1 Postbus 200 1300 AE Almere Telefoon: 14 036 info@almere.nl www.almere.nl

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Maatschappelijke opvang in Haarlem. Regionaal Kompas Openbare Geestelijke Gezondheidszorg

Maatschappelijke opvang in Haarlem. Regionaal Kompas Openbare Geestelijke Gezondheidszorg Maatschappelijke opvang in Haarlem Regionaal Kompas 2008 2014 Openbare Geestelijke Gezondheidszorg Regionaal Kompas Plan van aanpak bestrijding dakloosheid voor de periode 2008 2014 Reikwijdte: Haarlemmermeer,

Nadere informatie

Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...7

Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...7 20151020 NETQ verwarde personen/ggz Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...7 i Beginpagina Beste heer, mevrouw, Aedes krijgt van leden regelmatig signalen over overlast en andere

Nadere informatie