Theorie. Versie 1.3 pag. 2 EDISON IOX[XV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Theorie. Versie 1.3 pag. 2 EDISON IOX[XV"

Transcriptie

1 %,-/$*( 3UR[\VHUYHUV)LUHZDOOVHQ*DWHZD\V (HQOLFKWHPL[YDQWKHRULHHQSUDNWLMN YRRUGH,&7FR UGLQDWRUYDQHHQ(',621VFKRRO

2 Theorie +22)'678.,7KHRULH $3UR[\ 3UR[\VHUYHUVILUHZDOOVHQJDWHZD\V In een moderne (onderwijs)organisatie is gelijktijdige en efficiënte communicatie van verschillende gebruikers via een computernetwerk een echte noodzaak geworden. Of de communicatie nu verloopt tussen computers binnen de eigen organisatie of met het internet, wordt voor de gebruiker steeds onbelangrijker. Voor de beheerder is het echter een groeiende zorg. Het is daarom van belang dat de nodige technische voorzieningen worden getroffen, waarmee het interne netwerk veilig met het internet kan worden aangesloten. Er zijn verschillende technieken om een internetaansluiting te delen met een eigen computernetwerk. Zij vervullen een scala aan taken, zoals het regelen, het maskeren, het bewaken, het beveiligen, het verwittigen en eventueel blokkeren, het loggen, het archiveren,... van de communicatie. Tevens worden ze omschreven met een ruime terminologie, zoals Internet (Connection) Sharing of kortweg ICS, Proxy-server, Firewall, Gateway, IP-filtering, Network Address Translation (NAT),. In deze handleiding beperken we ons tot de essentie en vatten we al deze technieken en hun takenpakket samen onder de term "proxy". In wat volgt, wordt een korte, relatief eenvoudige omschrijving gegeven van een proxy en hoe deze kan worden ingesteld om met Route400 in het EDISON-pakket samen te werken. Zij werd samengesteld om u een idee te geven van wat de mogelijke noodzakelijkheden en vereisten zijn voor het operationeel maken en houden van een verbinding via een proxy, indien u via een manueel ingestelde poort of "mapped port" werkt, zoals bij TCP-poort 102 voor Route400 van het EDISON-pakket. Wij willen u er op wijzen dat zelfs kleine ingrepen in netwerkcomponenten aan deskundigen overgelaten moeten worden. Deze beschrijving werd dan ook uitsluitend vrijblijvend en ten informatieven titel samengesteld. Noot: In deze handleiding zijn de zogenaamde Personal Firewalls buiten beschouwing gelaten, omdat zij enkel vaak op applicatie-niveau actief zijn. Voor het Route400-programma betekent dit dat enkel maar UQTXE.EXE in de personal firewall moet worden toegelaten. 6RRUWHQ Er zijn twee soorten proxy s te onderscheiden: de software-matig geïmplementeerde en de hardware-gebonden: - een software-matig geïmplementeerde proxy is een software-pakket dat geïnstalleerd wordt op een server. De server kan van een sterk variërende capaciteit en omvang zijn. Meestal moet er worden voldaan aan een aantal minimale systeemvereisten, maar deze _ Versie 1.3 pag. 2 EDISON IOX[XV

3 Theorie proxy s zijn vaak op een vrij willekeurig server-platform te implementeren. In de hierna volgende beschrijving zal deze soort van proxy verder worden omschreven. - een hardware-gebonden proxy is proxy-software die geïntegreerd is met een ander apparaat dan een computer, zoals bijvoorbeeld een router. Vermits de software ingebakken is in de apparatuur kan deze alleen maar met dit specifieke apparaat worden gebruikt. Er werd in de verdere beschrijving geen rekening gehouden met dit soort van proxy. Indien u beschikt over een dergelijke proxy, neemt u best contact op met de leverancier van dit apparaat om eventueel de nodige instellingen te laten wijzigen. :HUNLQJ In een netwerk zijn verschillende computers met elkaar verbonden. "Eén punt" wordt tot algemene spreekbuis van het netwerk naar de buitenwereld aangesteld dat autonoom naar het Internet optreedt, nl. de proxy. De buitenwereld heeft geen weet van de eigenlijke interne vraagsteller maar regelt alles via deze tussenpersoon. Hierdoor is er een doorgeefluik voor het eigen netwerk naar het Internet, zodat de stroom van gegevens op het interne netwerk die buitengaan naar het Internet eenvoudig kunnen worden gecontroleerd en geoptimaliseerd. Tevens is er een toegangspoort voor het eigen netwerk van het Internet, zodat de stroom van gegevens die binnenkomen van het Internet eenvoudig kunnen worden gecontroleerd en het ook een stuk eenvoudiger wordt om de toegang tot de eigen gegevens voor de buitenwereld te beveiligen. _ Versie 1.3 pag. 3 EDISON IOX[XV

4 Theorie %1HWZHUNHQ 7&3,3HQDQGHUH3URWRFROOHQ Om op het Internet te kunnen communiceren met andere computers moet de proxy dezelfde taal spreken als de andere aangesloten computers op het Internet. De taal van het Internet werd vastgelegd in het TCP/IP-protocol en een proxy moet dan ook zodanig worden ingesteld. Het is echter niet noodzakelijk dat de proxy altijd het TCP/IP-protocol gebruikt om op het interne netwerk met de andere interne computers te communiceren. Er zijn nog andere protocollen mogelijk zoals IPX, Netbeui, Netbios, Hoe deze protocollen de communicatie over het interne netwerk verzorgen zou ons te ver leiden en wordt hier niet verder bekeken. 3XEOLHNHHQSULYDWH,3DGUHVVHQ De proxy moet niet alleen dezelfde taal kunnen spreken maar moet tevens kunnen worden geïdentificeerd door andere computers. 3XEOLHNH Om op het Internet te kunnen communiceren met andere computers moet de proxy beschikken over een publiek IP-adres die hem wereldwijd een unieke identiteit geeft. Normaal krijgt uw proxy een publiek IP-adres van uw Internet Service Provider (ISP). 3ULYDWH Het tegenovergestelde van publieke IP-adressen zijn private IP-adressen. Private IPadressen zijn IP-adressen die niet gekend zijn op het Internet. Ze worden ook wel non-routable Internet-adressen voor een lokaal netwerk genoemd. U kunt zelf vrij een privaat IP-adres toekennen aan een computer op uw intern netwerk. Natuurlijk is dit alleen van toepassing op uw situatie, indien op uw interne netwerk ook het TCP/ IP-protocol wordt gebruikt. Waarom alleen private IP-adressen gebruiken binnen uw eigen intern TCP/IP-netwerk? Sommige proxy-software laat zich een stuk moeilijker installeren, indien in combinatie met deze proxy-software publieke IP-adressen worden gebruikt op het intern netwerk. Sommige proxy s werken niet of niet correct, indien u in combinatie met deze proxy s publieke IP-adressen zou gebruiken. Uit veiligheidsoverwegingen zijn private IP-adressen aangewezen, vermits deze nooit rechtstreeks vanuit het Internet te bereiken zijn. Bij sommige proxy s zijn extra manuele handelingen vereist om de publieke IP-adressen manueel te binden aan de gewenste poorten op de proxy s, zodat deze IP-adressen gebruik kunnen maken van deze services. _ Versie 1.3 pag. 4 EDISON IOX[XV

5 Theorie Het gebruik van publieke IP-adressen voor uw intern netwerk kan voor routeringsproblemen zorgen, vermits een vraag komende van een PC op het intern netwerk naar een bepaald IPadres ergens op het Internet, door de proxy-software kan worden geïnterpreteerd als een vraag naar een computer op het eigen intern netwerk. Private IP-adressen bestaan uit een van de volgende combinaties van een van de volgende klassen: KLASSE PRIVATE IP-ADRESSEN SUBNET-MASK VAN TOT A B C D E De private IP-adressen moeten worden gebruikt om interne TCP/IP-netwerken te laten samenwerken met de proxy. Deze laatste zal dus zowel over een privaat als over een publiek IPadres beschikken. 9RRUEHHOG 1): Een computer met IP-adres (d.i. een privaat IP-adres) heeft wel een identiteit op het interne netwerk, maar hij kan nooit rechtstreeks vanop het Internet worden aangesproken of een computer aanspreken. Met het oog op beveiliging is dit vaak zeer gewenst! 2): Een computer met IP-adres (d.i. een publiek IP-adres) beschikt wel over een identiteit op het Internet en kan dus rechtstreeks andere computers aanspreken en door anderen aangesproken worden op het Internet. Indien deze computer op een netwerk tevens ook nog kan beschikken over een privaat IP-adres, kan hij als toegangspoort voor andere computers uit het intern netwerk naar het Internet fungeren. Zo n toegangspoort is een proxy. _ Versie 1.3 pag. 5 EDISON IOX[XV

6 Theorie 6WDWLVFKRIG\QDPLVFKWRHJHNHQGH,3DGUHVVHQ Een statisch toegekend IP-adres is een IP-adres dat steeds verbonden is met een welbepaalde computer. Het IP-adres werd manueel ingesteld en zal pas wijzigen als het manueel wordt gewijzigd. Een dynamisch toegekend IP-adres is een IP-adres dat tijdelijk wordt toegekend aan een computer. Indien deze computer het niet meer nodig heeft, wordt het IP-adres vrijgegeven en kan het aan een andere computer worden toegekend. Het dynamisch toekennen van een IP-adres gebeurt door een Dynamic Host Configuration Protocol -server (DHCP) bij het aanmelden op een (intern/extern) netwerk of een Point-to-Point Protocol-router (PPP) bij het inbellen op een (extern) netwerk. Het statisch toekennen kan voordelen hebben indien u een IP-nummerplan hanteert. Tevens is steeds duidelijk welke PC actief is, vermits deze over een vaste interne identiteit beschikt. Het nadeel van het statisch toekennen van IP-adressen is dat elke PC individueel moet worden geconfigureerd. Het dynamisch toekennen van IP-adressen is vaak eenvoudiger. Het grootste werk wordt geleverd door de DHCP-server. Op de PC moet alleen aangegeven worden dat het IP-adres bij deze DHCP-server moet worden bekomen. Indien bij problemen moet worden uitgezocht welke PC deze veroorzaakt, zal er echter meer zoekwerk aan te pas komen. Zowel publieke als private IP-adressen kunnen statisch of dynamisch worden toegekend. Publieke dynamische IP-adressen worden over het algemeen toegekend door de ISP bij het opzetten van de communicatie met het Internet via een ISP. Private dynamische IP-adressen worden meestal toegekend op het moment dat de gebruiker zich aanmeldt op het interne netwerk. NOOT: soms is het mogelijk dat een besturingssysteem voor DHCP-geconfigureerde computer automatisch een IP-adres toekent via Automatic Private IP Addressing (APIPA), indien de DHCP-server (tijdelijk) niet beschikbaar is. De Internet Assigned Numbers Authority (IANA) heeft hiervoor volgende IP-adressen gereserveerd: KLASSE PRIVATE IP-ADRESSEN SUBNET-MASK VAN TOT B Opgelet: De computer kan hierdoor niet communiceren met computers met andere IP-adressen of subnets buiten deze range. Deze standaardgeactiveerde optie kan aldus voor communicatieproblemen zorgen! _ Versie 1.3 pag. 6 EDISON IOX[XV

7 Theorie &%HVOXLW Tot nu werd een korte beschrijving gegeven van enkele termen en principes van het werken met een proxy. Het doel van deze beschrijving is NIET om een proxy mee op te zetten. We gaan er van uit dat u deze reeds hebt en dat deze operationeel is. Het was enkel de bedoeling om een aantal zaken vooraf eenduidig te bepalen. De tot nu toe uitgelegde termen en verklaarde principes zullen hierna zonder verdere uitleg worden gebruikt. Raadpleeg eventueel de hierboven beschreven terminologie opnieuw, indien enkele termen u niet meer volledig duidelijk zouden zijn. Soms kan de juiste interpretatie van een woord of term het verschil betekenen tussen het operationeel krijgen van de verbinding met het postsysteem via uw proxy of juist niet (bijvoorbeeld het onderscheid tussen privaat/ publiek IP-adres, statisch/dynamisch toegekend, ). Als u de verbinding met Route400 naar het postsysteem via een proxy wenst op te zetten, dient u vooraf te beschikken over: een volledig operationeel netwerk; een operationele proxy; een operationele en uitgeteste Internetverbinding met een Internet Service Provider (ISP) via deze proxy (!). We gaan van deze beginsituatie steeds uit! Indien u nog problemen zou hebben met een of meerdere van bovenstaande vereisten raden wij u ten zeerste aan om eerst deze problemen op te lossen, alvorens over te gaan tot de eventuele uitbreidingen die nodig zijn om te communiceren met Route400 via uw proxy. Maak eventueel tijdelijk gebruik van een ander communicatiekanaal in het EDISON-pakket zodat u in alle rust de tijdelijke problemen die u ondervindt, kunt oplossen. Doe de overstap slechts dan wanneer u zeker bent geen problemen meer te hebben met een van de bovenstaande vereisten uit de beginsituatie. _ Versie 1.3 pag. 7 EDISON IOX[XV

8 Praktijk +22)'678.,,3UDNWLMN $$DQSDVVLQJHQRSGHSUR[\ 0LQLPDOHV\VWHHPYHUHLVWHQ 1. Vaak moet de computer (hardware) die wordt gebruikt, aan een aantal minimale vereisten voldoen. 2. Tevens moet het besturingssysteem (software) voldoen aan een aantal vereisten of aanbevelingen om een optimale werking te bekomen. NOOT: vermits we ervan uitgaan dat u beschikt over een operationele proxy, gaan we er niet dieper op in. 7&3,3LQVWHOOLQJHQ Voor de proxy worden géén specifieke instellingen voor het besturingssysteem vermeld. Raadpleeg bij vragen en problemen de leverancier van uw proxy. _ Versie 1.3 pag. 8 EDISON IOX[XV

9 Praktijk 8LWJDDQGH7&3SRRUW 3ODDWV Afhankelijk van de proxy (!) kan het openen van de uitgaande TCP-poort 102 op verschillende manieren gebeuren: in het configuratiescherm klikken op het icoontje 3UR[\VHUYHU; in het configuratiescherm klikken op het icoontje 1HWZHUN; in het configuratiescherm klikken op het icoontje 6HUYLFHV; klikken op het icoon in de systemtray; in 6WDUW 3URJUDPPD V kan een map met de naam van de proxy staan met daarin de nodige tools; surfen in een recente webbrowser naar waarbij xxx.xxx.xxx.xxx staat voor het private IP-adres van de proxy en Poort staat voor de poort waarop de proxy kan worden benaderd (zie handleiding van uw proxy); intypen van een proxy-software-commando in een zogenaamde console: d.i. in: - Windows: MSDOS-prompt, DOS-prompt, DOS-box, DOS-venster, opdrachtprompt, command prompt,... - MacOS 7-8-9: gebruik freeware - MacOS X: command-line interface, Terminal, Terminal Shell (bash, tcsh, zsh,...) - Linux/Unix: console, terminal, shell (zsh, bash, Korn, C, Bourne,...)... 2SHQHQSRRUW Enkele proxy s zijn zo in te stellen dat standaard alle uitgaande verkeer doorgelaten wordt, zodat hiervoor niets meer moet worden gedaan. Meestal zal deze poort echter manueel moeten worden geopend. Het is voldoende om de poort te openen voor uitgaande communicatie (ook wel outgoing of outbound genoemd). Bij sommige proxy s kan dit onderscheid niet worden gemaakt en betekent het openen van een poort dat er na het openen zowel inkomend als uitgaand verkeer kan plaatsvinden. Gegevens die hier mogelijk moeten worden meegeven zijn: het poortnummer : 102 OF service type: ISO-TSAP het poorttype: TCP (niet: UDP!) de richting van het verkeer: Uitgaand (ook wel Outgoing of Outbound genoemd) een eigen naam ter persoonlijke identificatie voor deze instelling in de proxy bijv. EDISON- PROXY wie hiervan gebruik maken mag: user(naam), werkgroep, _ Versie 1.3 pag. 9 EDISON IOX[XV

10 Praktijk BELANGRIJK: het is niet altijd nodig om al deze gegevens bij elke proxy mee te geven. Bij sommige proxy s moeten ook nog andere gegevens meegegeven worden (bijvoorbeeld DNSinstellingen). Raadpleeg hiervoor de documentatie van uw proxy. 7HVWHQ Volgende testen kunnen worden uitgevoerd vanop de proxy: +773:::21'9/$$1'(5(1%((',621+2(352;< 7(67(1+70 Controleer of u in een webbrowser naar testen1.htm kunt surfen. 7(/1(7 Controleer of u op de server het volgende commando "telnet " kunt uitvoeren in een console d.i. in: - Windows: MSDOS-prompt, DOS-prompt, DOS-box, DOS-venster, opdrachtprompt, command prompt,... - MacOS 7-8-9: gebruik freeware - MacOS X: command-line interface, Terminal, Terminal Shell (bash, tcsh, zsh,...) - Linux/Unix: console, terminal, shell (zsh, bash, Korn, C, Bourne,...) 7(/1(7ZZZHGLVRQYODDQGHUHQEH Controleer of u op de server het volgende commando "telnet 102" kunt uitvoeren in een console d.i. in: - Windows: MSDOS-prompt, DOS-prompt, DOS-box, DOS-venster, opdrachtprompt, command prompt,... - MacOS 7-8-9: gebruik freeware - MacOS X: command-line interface, Terminal, Terminal Shell (bash, tcsh, zsh,...) - Linux/Unix: console, terminal, shell (zsh, bash, Korn, C, Bourne,...) _ Versie 1.3 pag. 10 EDISON IOX[XV

11 Praktijk %,QVWDOODWLHRSGHFOLsQWFRPSXWHU 0LQLPDOHV\VWHHPYHUHLVWHQ 6RIWZDUH Controleer vooraf de minimale softwarevereisten nodig om een cliënt-computer te laten samenwerken met uw proxy. Afhankelijk van de software moeten volgende items bekeken worden: versie besturingssysteem; Internet Service Provider; +DUGZDUH Controleer vooraf de minimale hardware-vereisten die nodig zijn om een cliënt te kunnen configureren om hem toe te laten samen te werken met uw proxy. 7&3,3LQVWHOOLQJHQ Indien uw intern netwerk werkt via het TCP/IP-protocol, dient dit geïnstalleerd te zijn op de cliënt-computer waarop het EDISON-pakket geïnstalleerd is. Indien het interne netwerk werkt via andere protocollen (IPX, Netbeui, Netbios, ) zullen hiervoor tevens de nodige stappen moeten gezet zijn. Stel het private IP-adres in, indien u over een TCP/IP-netwerk beschikt. Het IP-adres moet van dezelfde klasse zijn en dezelfde subnetmask hebben als die van de proxy. Het kan statisch zijn of dynamisch worden toegekend door een DHCP-server. Het is vaak aan te raden alle cliënt-computers die gebruik wensen te maken van de proxy binnen dezelfde werkgroep(en) te plaatsen. Alle aangesloten computers geeft u best ook elk een andere computernaam. Kies een geschikte naam die niet in conflict kan komen met namen die worden gebruikt op uw intern netwerk. Gebruik hiervoor niet EDISON als naam, vermits deze naam tot misverstanden leiden kan. Herstart de cliënt-computer na wijzigingen aan de instellingen, ook indien er niet expliciet om wordt gevraagd. _ Versie 1.3 pag. 11 EDISON IOX[XV

12 Praktijk,QVWDOOHUHQSUR[\VRIWZDUH Sommige proxy s vereisen dat er op de client-computer extra software wordt geïnstalleerd. Deze extra software kunt u terugvinden bij de proxy-software. Indien dit niet het geval is, mag u deze stap overslaan. 3ODDWV Sluit alle openstaande vensters en programma s af. Schakel eventueel uw virusscanner uit. U zult over beheerdersrechten moeten beschikken indien u de proxy-software wilt installeren op de cliënt-computer. Zorg dat de proxy actief is (dus niet in SLEEP of SUSPEND mode!). Zorg dat u met de cliënt-computer aangemeld bent op het interne netwerk. Start het EXE-bestand op om de proxy-software voor de cliënt-computer te installeren. Afhankelijk van uw proxy-software: zal deze detecteren dat er reeds een server is en zal een cliënt-versie worden geïnstalleerd; zal een vraag verschijnen Server of Cliënt installeren? ; zal een aparte installatie-set voor de cliënt-software moeten worden gebruikt (die u soms zelf zult moeten samenstellen). BELANGRIJK: indien er foutmeldingen zouden verschijnen tijdens of na de installatie moet u deze problemen eerst oplossen, alvorens u verder kunt gaan! Herstart de computer na de installatie van de proxy-software, ook indien er na de installatie niet expliciet om wordt gevraagd.,qvwhoohqsur[\vriwzduh Afhankelijk van de proxy-software worden de instellingen uitgevoerd als volgt: in het configuratiescherm klikken op het icoontje 3UR[\VHUYHU; in het configuratiescherm klikken op het icoontje 1HWZHUN; in het configuratiescherm klikken op het icoontje 6HUYLFHV; klikken op het icoon in de systemtray; in 6WDUW 3URJUDPPD Vkan een map met de naam van de proxy staan met daarin de nodige tools; surfen in een recente webbrowser naar waarbij xxx.xxx.xxx.xxx staat voor het private IP-adres van de cliënt en Poort staat voor de poort waarop de proxy kan benaderd worden (zie handleiding van uw proxy); _ Versie 1.3 pag. 12 EDISON IOX[XV

13 Praktijk intypen van een proxy-software-commando in een zogenaamde console d.i. in: - Windows: MSDOS-prompt, DOS-prompt, DOS-box, DOS-venster, opdrachtprompt, command prompt,... - MacOS 7-8-9: gebruik freeware - MacOS X: command-line interface, Terminal, Terminal Shell (bash, tcsh, zsh,...) - Linux/Unix: console, terminal, shell (zsh, bash, Korn, C, Bourne,...)... Controleer of de cliënt-software effectief actief is. In sommige proxy-software kan de werking via de proxy eenvoudig aan- en uitgezet worden door deze optie in de proxy-software aan of af te vinken. Controleer of deze effectief aangevinkt staat, zodat er via de proxy zal worden gegaan wanneer u verbinding met het Internet opzet. NOOT: indien u wenst te werken via een inbelverbinding op de cliënt-computer, zal u de werking met dezelfde optie eerst moeten uitschakelen! _ Versie 1.3 pag. 13 EDISON IOX[XV

14 Praktijk 7HVWHQ Volgende testen kunnen na installatie van de proxy-cliënt-software worden uitgevoerd: +773:::21'9/$$1'(5(1%((',621+2(352;< 7(67(1+70 Controleer of u in een webbrowser kunt surfen naar proxy/testen2.htm, MAAR zonder instellingen van een proxy in de browseropties van uw webbrowser of zonder een inbelverbinding actief op de client-computer. 7(/1(7 Controleer of u op de client-computer het volgende commando "telnet " kunt uitvoeren in een console d.i. in: - Windows: MSDOS-prompt, DOS-prompt, DOS-box, DOS-venster, opdrachtprompt, command prompt,... - MacOS 7-8-9: gebruik freeware - MacOS X: command-line interface, Terminal, Terminal Shell (bash, tcsh, zsh,...) - Linux/Unix: console, terminal, shell (zsh, bash, Korn, C, Bourne,...) 7(/1(7ZZZHGLVRQYODDQGHUHQEH Controleer of u op de client-computer het volgende commando "telnet 102" kunt uitvoeren in een console d.i. in: - Windows: MSDOS-prompt, DOS-prompt, DOS-box, DOS-venster, opdrachtprompt, command prompt,... - MacOS 7-8-9: gebruik freeware - MacOS X: command-line interface, Terminal, Terminal Shell (bash, tcsh, zsh,...) - Linux/Unix: console, terminal, shell (zsh, bash, Korn, C, Bourne,...) 5287( Controleer of u in het EDISON-pakket met Route400 een verbinding kunt maken naar het postsysteem _ Versie 1.3 pag. 14 EDISON IOX[XV

Revisie geschiedenis. [XXTER & KNX via IP]

Revisie geschiedenis. [XXTER & KNX via IP] Revisie geschiedenis [XXTER & KNX via IP] Auteur: Freddy Van Geel Verbinding maken met xxter via internet met de KNX bus, voor programmeren of visualiseren en sturen. Gemakkelijk, maar niet zo eenvoudig!

Nadere informatie

Vigor 2850 serie Dual PPPoA/PVC - RoutIT

Vigor 2850 serie Dual PPPoA/PVC - RoutIT Vigor 2850 serie Dual PPPoA/PVC - RoutIT PPPoA en NAT + PPPoA en routing RoutIT maakt gebruik van 2 keer PPPoA, waarbij de eerste PPPoA wordt gebruikt voor NAT en de tweede PPPoA wordt toegepast voor routing.

Nadere informatie

Vigor 2860 serie Multi PVC/EVC - RoutIT

Vigor 2860 serie Multi PVC/EVC - RoutIT Vigor 2860 serie Multi PVC/EVC - RoutIT PPPoA en NAT + PPPoA en routing RoutIT maakt gebruik van 2 keer PPPoA, waarbij de eerste PPPoA wordt gebruikt voor NAT en de tweede PPPoA wordt toegepast voor routing.

Nadere informatie

b-logicx handleiding INHOUDSOPGAVE VPN verbinding voor Windows XP UG_VPN.pdf

b-logicx handleiding INHOUDSOPGAVE VPN verbinding voor Windows XP UG_VPN.pdf VPN verbinding voor Windows XP INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2 2. Wat is de bedoeling? 3 2.1 Waarom een VPN verbinding 3 2.2 Wat is zeker niet de bedoeling? 3 2.3 Wat heb je nodig? 3 3. Instellen van de VPN

Nadere informatie

Ik heb de installatiehandleiding gevolgd maar ik heb geen verbinding met mijn range extender

Ik heb de installatiehandleiding gevolgd maar ik heb geen verbinding met mijn range extender Ik heb de installatiehandleiding gevolgd maar ik heb geen verbinding met mijn range extender In deze FAQ wordt besproken hoe je kunt controleren of je range extender verbonden is met je (modem-)router

Nadere informatie

VU POINT Camera Toevoegen

VU POINT Camera Toevoegen VU POINT Camera Toevoegen Installatie: Verbind de camera via een UTP kabel met de router. Sluit de 12v aan op de camera. Hierna zal de VU Point camera opstarten, waarna deze via DHCP een adres zal verkrijgen

Nadere informatie

Firmware Upgrade. Upgrade Utility (Router Tools)

Firmware Upgrade. Upgrade Utility (Router Tools) Firmware Upgrade Upgrade Utility (Router Tools) Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorbereiding 3 Modem/router resetten naar fabrieksinstellingen 3 Computer configuratie in Windows 8/8.1 4 Computer configuratie

Nadere informatie

Wijzigen Standaard Wachtwoord (Siemens 5400/5450/SE565)

Wijzigen Standaard Wachtwoord (Siemens 5400/5450/SE565) Wijzigen Standaard Wachtwoord (Siemens 5400/5450/SE565) Indien de ADSL router en computer correct zijn aangesloten en u via de computer toegang heeft tot het internet, kan het configuratie menu van de

Nadere informatie

IAAS HANDLEIDING - SOPHOS FIREWALL

IAAS HANDLEIDING - SOPHOS FIREWALL IAAS HANDLEIDING - SOPHOS FIREWALL Contents IAAS HANDLEIDING - SOPHOS FIREWALL... 0 HANDLEIDING - SOPHOS FIREWALL... 2 STANDAARD FUNCTIONALITEITEN... 2 DNS... 2 DHCP... 2 BASIS INSTELLINGEN UITVOEREN...

Nadere informatie

Quick Start Guide for Mxstream. In de Nederlandse taal

Quick Start Guide for Mxstream. In de Nederlandse taal Quick Start Guide for Mxstream In de Nederlandse taal 1 Inleiding Deze quick start guide bevat de beschrijving van de stappen die moeten worden gezet om de C100BRS4 router in te zetten in de Nederlandse

Nadere informatie

De netwerkversie van een Jabbla softwarepakket installeren

De netwerkversie van een Jabbla softwarepakket installeren De netwerkversie van een Jabbla softwarepakket installeren Copyright Jabbla Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, overgedragen, overgeschreven, opgeslagen in een

Nadere informatie

Instellen Zyxel modem als stand-alone ATA

Instellen Zyxel modem als stand-alone ATA Instellen Zyxel modem als stand-alone ATA In dit document wordt stap voor stap uitgelegd hoe je een Zyxel ADSL modem als SIP ATA kunt configureren, zonder gebruik te maken van de DSL aansluiting op het

Nadere informatie

Opbouwen van netwerkverbinding met HCS3000

Opbouwen van netwerkverbinding met HCS3000 Opbouwen van netwerkverbinding met HCS3000 1 / 9 Indexpagina 1. Algemene gedeelte...3 1.1 Voorwoord:... 3 1.2 Opmerking:... 3 2. Bedienen via Ethernetverbinding en Webbrowser...3 2.1 Opbouwen van een verbinding...3

Nadere informatie

ipact Installatiehandleiding CopperJet 816-2P / 1616-2P Router

ipact Installatiehandleiding CopperJet 816-2P / 1616-2P Router ipact Installatiehandleiding CopperJet 816-2P / 1616-2P Router Stap 1: Het instellen van uw computer Instellen netwerkkaart om de modem te kunnen bereiken: Windows 98/ME: Ga naar Start Instellingen Configuratiescherm

Nadere informatie

MxStream & Linux. Auteur: Bas Datum: 7 november 2001

MxStream & Linux. Auteur: Bas Datum: 7 november 2001 MxStream & Linux Auteur: Bas Datum: 7 november 2001 Gebruikte bronnen http://www.weethet.nl/dutch/adsl_mxstream_alcatelhack.asp http://www.bruring.com/adsl/article.php?sid=6 http://security.sdsc.edu/self-help/alcatel/challenge.cgi

Nadere informatie

Beveiliging PC: Sygate firewall

Beveiliging PC: Sygate firewall Beveiliging PC: Sygate firewall Eerst een korte uitleg wat een firewall doet. Een firewall is een onzichtbare muur tussen uw computer/netwerk en de rest van de wereld (het WWW). Als beheerder van de muur

Nadere informatie

Firmware Upgrade Utility

Firmware Upgrade Utility Firmware Upgrade Utility Inhoudsopgave Firmware Upgrade Procedure Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Inhoudsopgave 2 Voorbereiding 3 Modem/router resetten naar fabrieksinstellingen 3 Computer configuratie

Nadere informatie

Softphone Installatie Handleiding

Softphone Installatie Handleiding Softphone Installatie gids Softphone Installatie Handleiding Specifications subject to change without notice. This manual is based on Softphone version 02.041 and DaVo I en II software version 56.348 or

Nadere informatie

Vlaams Communicatie Assistentie Bureau voor Doven, vzw

Vlaams Communicatie Assistentie Bureau voor Doven, vzw Vlaams Communicatie Assistentie Bureau voor Doven, vzw Dendermondesteenweg 449, 9070 Destelbergen tolkaanvraag@cabvlaanderen.be - www.cabvlaanderen.be -www.tolkaanvraag.be Ondernemingsnummer : 445491009

Nadere informatie

Handleiding: ingebruikname UPC met eigen router

Handleiding: ingebruikname UPC met eigen router Koldingweg 19-1 9723 HL Groningen Postbus 5236 9700 GE Groningen Handleiding: ingebruikname UPC met eigen router T (050) 820 00 00 F (050) 820 00 08 E mail@callvoiptelefonie.nl W www.callvoiptelefonie.nl

Nadere informatie

BENQ_ESG103QG_DU.book Page i Tuesday, July 30, 2002 9:05 PM. Inhoudsopgave

BENQ_ESG103QG_DU.book Page i Tuesday, July 30, 2002 9:05 PM. Inhoudsopgave BENQ_ESG103QG_DU.book Page i Tuesday, July 30, 2002 9:05 PM Inhoudsopgave Introductie van ESG103/ESG104 breedband routers......................... 1 Systeem vereisten.....................................................

Nadere informatie

Handleiding DSL Access Versatel

Handleiding DSL Access Versatel Handleiding DSL Access Versatel INHOUDSOPGAVE 1. 1.1. INSTALLATIE...3 Installatie door monteur...3 1.2. Doe-het-zelf installatie...3 1.2.1 Het doe-het-zelf pakket... 3 1.2.2 Installatie splitter... 4 1.2.3

Nadere informatie

Stap Sluit de kabel vanaf uw modem aan op de Modem-aansluiting van uw router. (u herkent het juiste poortje aan de blauwe kleur)

Stap Sluit de kabel vanaf uw modem aan op de Modem-aansluiting van uw router. (u herkent het juiste poortje aan de blauwe kleur) Stap 1. 1. Sluit de kabel vanaf uw modem aan op de Modem-aansluiting van uw router. (u herkent het juiste poortje aan de blauwe kleur) 2. Sluit de adapter aan op de router en steek de stekker in het stopcontact.

Nadere informatie

Port Redirection & Open Ports

Port Redirection & Open Ports Port Redirection & Open Ports Port Redirection & Open Ports In de DrayTek kunt u gebruik maken van zowel Port Redirection (ook wel Port Forwarding genoemd) en Open Ports. In deze handleiding zullen wij

Nadere informatie

Configuratie handleiding Gigaset SE505. Omschakelen naar de Nederlandse Taal. Overzicht van de stappen voor de installatie

Configuratie handleiding Gigaset SE505. Omschakelen naar de Nederlandse Taal. Overzicht van de stappen voor de installatie Configuratie handleiding Gigaset SE505 In deze handleiding leest u hoe u uw Gigaset SE505 configureert voor een verbinding te maken met het internet via een ADSL / Kabel breedband internet verbinding.

Nadere informatie

B-Logicx op het computernetwerk voor Mac gebruikers

B-Logicx op het computernetwerk voor Mac gebruikers Automatisatie voor uw woning of KMO B-Logicx op het computernetwerk voor Mac gebruikers www.b-logicx.be IG_Netwerk_MAC_NL Okt 2013 Inhoudstabel Voorwoord Stappenplan Router of switch? p4 p5 p6 Verklarende

Nadere informatie

Sweex Wireless Broadband Router 11G Het installeren van de hardware Het configureren van uw netwerkkaart onder Windows95 / Windows98 / Windows ME

Sweex Wireless Broadband Router 11G Het installeren van de hardware Het configureren van uw netwerkkaart onder Windows95 / Windows98 / Windows ME Sweex Wireless Broadband Router 11G Dit document behandelt stap-voor-stap het installeren en configureren van uw broadband router. Sommige onderdelen zijn onderverdeeld in verschillende blokken zoals voor

Nadere informatie

Aandachtspunten voor installatie suse in vmware server

Aandachtspunten voor installatie suse in vmware server Aandachtspunten voor installatie suse in vmware server Voorbereiden van vware virtueel machine: 1. Select linux Suse linux 2. Maak disksize 5Gb Denk er als je virtual machine wilt draaien op FAT32 vink

Nadere informatie

Handleiding Personal ADSL Access (ISDN)

Handleiding Personal ADSL Access (ISDN) Handleiding Personal ADSL Access (ISDN) INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 1.1. Welkom bij IntroWeb!...3 1.2. Doe-het-zelf pakket...3 2. INSTALLATIE SPLITTER... 4 2.1. Installatie ADSL modem...5 3. SYSTEEMCONFIGURATIE...

Nadere informatie

Siemens workpoints en DHCP options

Siemens workpoints en DHCP options Siemens workpoints en DHCP options Dit document beschrijft de configuratie en werking van een Windows 2003 DHCP server in combinatie met Siemens optipoint en Siemens OpenStage toestellen (aangemeld op

Nadere informatie

NAT (Network Address Translation)

NAT (Network Address Translation) Technical Note #019 Auteur: Olaf Suchorski Gemaakt op: 11 juli 2000 Bijgewerkt op: 11 juli 2000 NAT (Network Address Translation) In deze Technical Note worden de meest voorkomende situaties met NAT doorgelicht.

Nadere informatie

goes Secure Siemens Groep in Nederland Sander Rotmensen tel: 070-3333555 Sander.rotmensen@siemens.com

goes Secure Siemens Groep in Nederland Sander Rotmensen tel: 070-3333555 Sander.rotmensen@siemens.com goes Secure Sander Rotmensen tel: 070-3333555 Sander.rotmensen@siemens.com Onbeveiligde hardware oplossing = Ping Security hardware oplossing 602, 612, 613 en de Softnet Security Client Beveiligde hardware

Nadere informatie

Telenet Home Gateway. Instellingen, portforwarding. Instellen van de Home Gateway Docsis 3.0 Telenet met verbinding naar eigen router.

Telenet Home Gateway. Instellingen, portforwarding. Instellen van de Home Gateway Docsis 3.0 Telenet met verbinding naar eigen router. Telenet Home Gateway Instellingen, portforwarding Instellen van de Home Gateway Docsis 3.0 Telenet met verbinding naar eigen router. Ignace 31-1-2011 Home Gateway Telenet... 3 Aanpassing thuisrouter...

Nadere informatie

WAN IP Alias. In deze handleiding gaan wij uit van onderstaande IP-adressen, deze gegevens ontvangt u normaal gesproken van uw internet provider.

WAN IP Alias. In deze handleiding gaan wij uit van onderstaande IP-adressen, deze gegevens ontvangt u normaal gesproken van uw internet provider. WAN IP Alias WAN IP Alias Wanneer u van uw provider een blok met meerdere publieke IP-adressen ontvangt, kunt u deze op twee manieren gebruiken. In deze handleiding zullen wij de functie WAN IP Alias behandelen.

Nadere informatie

Sweex BroadBand Router + 4 poort switch + printserver

Sweex BroadBand Router + 4 poort switch + printserver Sweex BroadBand Router + 4 poort switch + printserver Management Web-Based Management Remote Management Voordelen Internet Sharing - Wanneer u een breedband Internetverbinding heeft kunt u meerdere PC

Nadere informatie

Conceptronic C100BRS4H Snelle Installatie Gids. Gefeliciteerd met de aankoop van uw Conceptronic 4-poort Breedband Router.

Conceptronic C100BRS4H Snelle Installatie Gids. Gefeliciteerd met de aankoop van uw Conceptronic 4-poort Breedband Router. Conceptronic C100BRS4H Snelle Installatie Gids Gefeliciteerd met de aankoop van uw Conceptronic 4-poort Breedband Router. De bijgevoegde Hardware Installatie Gids geeft u een stapsgewijze uitleg van hoe

Nadere informatie

Thomson TG789(i)vn Router. Gebruiksaanwijzing ten behoeve van Zakelijk ADSL van KPN

Thomson TG789(i)vn Router. Gebruiksaanwijzing ten behoeve van Zakelijk ADSL van KPN Thomson TG789(i)vn Router Gebruiksaanwijzing ten behoeve van Zakelijk ADSL van KPN Versie 1.3 februari 2010 Inhoudsopgave 1. Aansluiten van de router...4 2. Instellingen van Windows voor een Zakelijk ADSL-verbinding...5

Nadere informatie

HANDLEIDING Installatie TESTS 2012

HANDLEIDING Installatie TESTS 2012 HANDLEIDING Installatie TESTS 2012 INHOUDSOPGAVE: Algemeen:... 2 Installatie instructies voor stand-alone computer.. 2 Uitsluitend voor netwerk-installatie.. 6 Client installatie deel 1... 6 Deel 2 netwerkinstallatie:

Nadere informatie

Sweex Broadband Router + 4 poorts 10/100 Switch

Sweex Broadband Router + 4 poorts 10/100 Switch Sweex Broadband Router + 4 poorts 10/100 Switch Toepassingsmogelijkheden Creëer een netwerk voor meerdere gebruikers, en deel het Internet in een handomdraai, zonder hier een ander stukje software voor

Nadere informatie

Camping Hotspot Installatie

Camping Hotspot Installatie Camping Hotspot Installatie Pheenet Hotspot installatie Sluit uw PC aan op de hotspot met een standaard UTP kabel op poort 3 of 4 van de hotspot. De hotspot zal nu een IP adres toewijzen aan uw pc. Open

Nadere informatie

Handleiding Hulp bij verbindingsinstellingen. Versie 1.3 20-04-2015 1

Handleiding Hulp bij verbindingsinstellingen. Versie 1.3 20-04-2015 1 Handleiding Hulp bij verbindingsinstellingen Versie 1.3 20-04-2015 1 PostBase (Mini) verbindingsinstellingen Deze handleiding zal u stapsgewijs door de verbindingsinstellingen helpen. Dit is een aanvulling

Nadere informatie

Getting Started. AOX-319 PBX Versie 2.0

Getting Started. AOX-319 PBX Versie 2.0 Getting Started AOX-319 PBX Versie 2.0 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 OVER DEZE HANDLEIDING... 3 ONDERDELEN... 3 INSTALLATIE EN ACTIVERING... 3 BEHEER VIA DE BROWSER... 4 BEHEER VIA DE CONSOLE... 5 BEVEILIGING...

Nadere informatie

VUBNET, het netwerk van de Vrije Universiteit Brussel

VUBNET, het netwerk van de Vrije Universiteit Brussel , het netwerk van de Vrije Universiteit Brussel 1 Regels met betrekking tot het gebruik van de universitaire informatica-infrastructuur van op studentenkoten 2 Algemene informatie A Configuratie van het

Nadere informatie

- Als het Power lampje niet brandt controleer of u de adapter in een (werkend) stopcontact gestoken heeft en de adapter op het modem is aangesloten.

- Als het Power lampje niet brandt controleer of u de adapter in een (werkend) stopcontact gestoken heeft en de adapter op het modem is aangesloten. Controleren van de aansluiting Configuratie Siemens SX76x (SurfSnel ADSL connected by KPN) Als u gebruik maakt van Linesharing en u wilt bellen met uw KPN lijn, dan dient u de splitter te gebruiken die

Nadere informatie

Configuratie Siemens SE565 SurfSnelADSL (connected by BBned) Controleren van de aansluiting. Toegang tot de router. De Siemens SE565 configureren

Configuratie Siemens SE565 SurfSnelADSL (connected by BBned) Controleren van de aansluiting. Toegang tot de router. De Siemens SE565 configureren Controleren van de aansluiting Configuratie Siemens SE565 SurfSnelADSL (connected by BBned) Als u gebruik maakt van Linesharing en u wilt bellen met uw KPN lijn, dan dient u de splitter te gebruiken die

Nadere informatie

Installatierichtlijn routers, alarmering i.v.m. Pin verkeer

Installatierichtlijn routers, alarmering i.v.m. Pin verkeer Installatierichtlijn routers, alarmering i.v.m. Pin verkeer Inhoud 1. Inleiding 3 2. Beveiliging in combinatie met ander gebruik van de router 4 3. Configureren van de router 4 3.1. Gecertificeerd netwerk

Nadere informatie

CAP1300 Beknopte installatiehandleiding

CAP1300 Beknopte installatiehandleiding CAP1300 Beknopte installatiehandleiding 09-2017 / v1.0 Inhoud van de verpakking I Productinformatie... 3 I-1 Inhoud van de verpakking... 3 I-2 Systeemvereisten... 4 I-3 Hardware-overzicht... 4 I-4 LED-status...

Nadere informatie

TW100-S4W1CA Breedband Router (met 4-Poort Schakelaar) Snelle Installatie Gids

TW100-S4W1CA Breedband Router (met 4-Poort Schakelaar) Snelle Installatie Gids TW100-S4W1CA Breedband Router (met 4-Poort Schakelaar) Snelle Installatie Gids STAP 1: DE APPARATEN VERBINDEN Figuur 1 (ver.e) QIG-SS07232003 ** Schakel Uw DSL/Kabel Modem in. 1-1. Verbind de adapter met

Nadere informatie

RUCKUS UNLEASHED GATEWAY

RUCKUS UNLEASHED GATEWAY RUCKUS UNLEASHED GATEWAY Technote Versie: 1.0 Auteur: Herwin de Rijke Datum: 06-03-2017 Alcadis Vleugelboot 8 3991 CL Houten www.alcadis.nl 030 65 85 125 Inhoud 1 Inleiding... 2 1.1 1.2 1.3 1.4 DOELSTELLING...

Nadere informatie

Bij het gebruik van SQL Server binnen SnelStart dient er altijd eenmalig een account aangemaakt te worden.

Bij het gebruik van SQL Server binnen SnelStart dient er altijd eenmalig een account aangemaakt te worden. Pagina 1 van 5 Instellingen SQL server 2005 Bij het gebruik van SQL Server binnen SnelStart dient er altijd eenmalig een account aangemaakt te worden. Let op! Om zeker te zijn dat er voldoende rechten

Nadere informatie

Telenet Port-Forward

Telenet Port-Forward Telenet Port-Forward Tip: als u deze instructies wilt gebruiken om uw ebode IP camera op afstand benaderbaar te maken dan adviseren wij u sterk om de camera bekabeld aan te sluiten en werkend te maken

Nadere informatie

Aanvullende gebruiksaanwijzing Chicago 390 USB Deze aanvullende gebruiksaanwijzing hoort bij de gebruiksaanwijzing van de Chicago 390 USB.

Aanvullende gebruiksaanwijzing Chicago 390 USB Deze aanvullende gebruiksaanwijzing hoort bij de gebruiksaanwijzing van de Chicago 390 USB. Aanvullende gebruiksaanwijzing Chicago 390 USB Deze aanvullende gebruiksaanwijzing hoort bij de gebruiksaanwijzing van de Chicago 390 USB. 1 Controleren of de Chicago 390 USB goed is geïnstalleerd op uw

Nadere informatie

Connectivity SQL Er kan geen verbinding worden gemaakt met de SQL server

Connectivity SQL Er kan geen verbinding worden gemaakt met de SQL server Connectivity SQL Er kan geen verbinding worden gemaakt met de SQL server Introductie Probleem: Het lukt het niet om verbinding te maken met de SQL server. Of: op het werkstation komt de melding na het

Nadere informatie

INSTALLATIE VAN DE BelD KAARTLEZER

INSTALLATIE VAN DE BelD KAARTLEZER INSTALLATIE VAN DE BelD KAARTLEZER 1. Inleiding Om toegang te krijgen tot het systeem van de Orde van Architecten Vlaamse Raad waarmee u uw digitaal visum kan verkrijgen, dient u te beschikken over een

Nadere informatie

Verschillende modi van de klok: Hyper File Server-mode of. Client-mode.Zie ook punten 1 en 3 in de uitgewerkte werkwijze.

Verschillende modi van de klok: Hyper File Server-mode of. Client-mode.Zie ook punten 1 en 3 in de uitgewerkte werkwijze. Wanneer het om Tijd gaat Varkensmarkt 1/3 B-2850 Boom Tel.: +32 3 844.35.23 Fax: +32 3 844.35.24 E-mail: support@dotsys.eu Website: www.dotsys.eu TIMEMANAGER Instellen CipherLab 5100 Dit document is een

Nadere informatie

Inleiding. Inhoud van de verpakking. Nederlandse versie. LC000070 Sweex Wireless Broadband Router 11g

Inleiding. Inhoud van de verpakking. Nederlandse versie. LC000070 Sweex Wireless Broadband Router 11g LC000070 Sweex Wireless Broadband Router 11g Inleiding Allereerst hartelijk bedankt voor de aanschaf van de Sweex Wireless Router 11g. Met behulp van deze router kunt u snel en efficiënt een draadloos

Nadere informatie

b-logicx handleiding INHOUDSOPGAVE Toegang op afstand via extern IPadres UG_NoIP.pdf

b-logicx handleiding INHOUDSOPGAVE Toegang op afstand via extern IPadres UG_NoIP.pdf Toegang op afstand via extern IPadres INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2 2. Werking 3 2.1 Systeemvereisten 3 2.2 Werkwijze 3 3. DNS Service 4 3.1 No-IP aanmelden en registreren 4 3.2 Software 5 4. Routeren van

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding F524 Energy Data Logger www.legrand.com Inhoud Energy Data Logger 1 Beschrijving 4 1.1 Mededelingen en tips 4 1.2 Hoofdfuncties 4 1.3 Legenda 5 2 Verbinding 6 2.1 Verbindingsschema 6 3 Configuratie 7

Nadere informatie

Handleiding Cable Access

Handleiding Cable Access Handleiding Cable Access INHOUDSOPGAVE 1. INSTALLATIE... 3 1.1. Minimale systeemeisen... 3 1.2. Installatie kabelmodem... 3 2. CONFIGURATIE CABLE ACCESS... 4 2.1. Windows 98 & Me... 4 2.2. Windows 2000...

Nadere informatie

DJANAH, EEN TOTAL CONVERSATION VIDEO TELEFOON IN DE WEB BROWSER TECHNISCHE EISEN VOOR TOLK OP AFSTAND OP LOCATIE, NETWERK EN COMPUTERS

DJANAH, EEN TOTAL CONVERSATION VIDEO TELEFOON IN DE WEB BROWSER TECHNISCHE EISEN VOOR TOLK OP AFSTAND OP LOCATIE, NETWERK EN COMPUTERS DJANAH, EEN TOTAL CONVERSATION VIDEO TELEFOON IN DE WEB BROWSER TECHNISCHE EISEN VOOR TOLK OP AFSTAND OP LOCATIE, NETWERK EN COMPUTERS V.0 Arnoud van Wijk arnoud@greengiraffe.nl INTRODUCTIE INTERNET EISEN

Nadere informatie

In de General Setup kunt u het IP-adres aanpassen. Standaard staat het IP-adres op 192.168.1.1 zoals u ziet in onderstaande afbeelding.

In de General Setup kunt u het IP-adres aanpassen. Standaard staat het IP-adres op 192.168.1.1 zoals u ziet in onderstaande afbeelding. LAN LAN Setup In deze handleiding kunt u informatie vinden over alle mogelijke LAN instellingen van de DrayTek Vigor 2130 en 2750. Hierin zullen wij alle algemene instellingen bespreken die van toepassing

Nadere informatie

DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (EID)

DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (EID) DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (EID) MS OFFICE OUTLOOK 2007 (WINDOWS) VERSIE 1.1.1 NL Disclaimer Fedict is niet verantwoordelijk voor om het even welke schade die een derde zou ondervinden ingevolge

Nadere informatie

6.1.1. FTP introductie

6.1.1. FTP introductie 6. FTP mogelijkheden Vanaf IPL 2.54 is de QT-6000 voorzien van FTP mogelijkheden. Het is door deze extra functionaliteit mogelijk om op afstand onderhoud te plegen aan de programmering van de QT. Daarnaast

Nadere informatie

Vigor V2.0. Voor een uitgebreidere handleiding kijk op www.draytek.nl/firmware e- mail: support@draytek.nl

Vigor V2.0. Voor een uitgebreidere handleiding kijk op www.draytek.nl/firmware e- mail: support@draytek.nl Vigor Firm w are Upgrade Procedure V2.0 Voor een uitgebreidere handleiding kijk op www.draytek.nl/firmware e- mail: support@draytek.nl Inhoudsopgave FIRMWARE UPGRADE PROCEDURE...1 INHOUDSOPGAVE...1 VOORBEREIDING...2

Nadere informatie

Remote Powercontrol for TCP/IP networks

Remote Powercontrol for TCP/IP networks Remote Powercontrol for TCP/IP networks Gebruikershandleiding 1. Opening instructies..... 1.1 Verbinding De IP Power Switch (IPPS) moet verbonden zijn met het lichtnet (230V) en het gewenste ethernet.

Nadere informatie

Sweex Wireless BroadBand Router + 4 poort switch

Sweex Wireless BroadBand Router + 4 poort switch Sweex Wireless BroadBand Router + 4 poort switch Management Web-Based Management Remote Management Toepassingsmogelijkheden Creëer een netwerk voor meerdere gebruikers, en deel het Internet in een handomdraai,

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Alcatel Speedtouch 780WL Router

Gebruiksaanwijzing Alcatel Speedtouch 780WL Router Gebruiksaanwijzing Alcatel Speedtouch 780WL Router ten behoeve van Zakelijk ADSL van KPN Gebruikersaanwijzing Speedtouch 780 Router t.b.v. Zakelijk ADSL Pagina 1 Inhoud 1. Aansluiten van de router 3 2.

Nadere informatie

Het lokale netwerk configureren

Het lokale netwerk configureren Het lokale netwerk configureren Als u een lokaal netwerk wilt configureren, dient u eventueel de netwerkinstellingen van de PC s te configureren die via de router of het access point met elkaar moeten

Nadere informatie

Address Mapping Address Mapping regels:

Address Mapping Address Mapping regels: Address Mapping Address Mapping Met de optie Address Mapping kunt u het uitgaande publieke IP-adres instellen voor bepaalde interne IP-adressen. Het verkeer afkomstig van dit desbetreffende interne IP-adres

Nadere informatie

Basis communicatie netwerk

Basis communicatie netwerk Basis communicatie netwerk In het Hypotheken Data Netwerk communiceert een tussenpersoon direct met een maatschappij. De tussenpersoon gebruikt hiervoor het pakket HDN Basic. De maatschappij gebruikt het

Nadere informatie

B-Logicx op het computernetwerk voor Windows gebruikers

B-Logicx op het computernetwerk voor Windows gebruikers Automatisatie voor uw woning of KMO B-Logicx op het computernetwerk voor Windows gebruikers www.b-logicx.be IG_Netwerk_WIN_NL Okt 2013 2 Inhoudstabel Voorwoord Stappenplan Router of switch? p4 p5 p6 Verklarende

Nadere informatie

Port Redirection NAT >> Port Redirection Enable.

Port Redirection  NAT >> Port Redirection Enable. Port Redirection Port Redirection Door middel van Port Redirection (ook wel Port Forwarding genoemd), kunt u bepaalde externe poorten doorsturen naar een interne poort. Het verschil tussen Open Ports en

Nadere informatie

1. Controleren van de aansluiting op de splitter

1. Controleren van de aansluiting op de splitter Configuratie Copperjet 1616-2p (SurfSnel ADSL connected by BBned) 1. Controleren van de aansluiting op de splitter 2. Toegang tot de modem 3. Router installatie bij afname meerdere IP adressen (8, 16 of

Nadere informatie

smart-house Netwerk & Port Forwarding. TELENET MODEM ONLY

smart-house Netwerk & Port Forwarding. TELENET MODEM ONLY smart-house Netwerk & Port Forwarding. TELENET MODEM ONLY Netwerken - Introductie Hoe vind ik mijn lokaal ip adres? De verschillende routers en ip ranges. Waar kan ik mijn publiek internet ip adres vinden?

Nadere informatie

Beschrijving aansluiten Windows werkplek op het netwerk.

Beschrijving aansluiten Windows werkplek op het netwerk. Beschrijving aansluiten Windows werkplek op het netwerk. Inhoudsopgave Voorwoord...2 Windows 95/98 pc aansluiten...3 Windows NT / XP Home / Professional...4 Testen netwerk verbinding...5 Pagina 2 woensdag

Nadere informatie

Basis communicatie netwerk

Basis communicatie netwerk Basis communicatie netwerk In het Hypotheken Data Netwerk communiceert een tussenpersoon direct met een maatschappij. De tussenpersoon gebruikt hiervoor het pakket HDN Client. De maatschappij gebruikt

Nadere informatie

Degrande Frederik COMPUTER OVERNEMEN januari 2005

Degrande Frederik COMPUTER OVERNEMEN januari 2005 Een computer via internet overnemen Via internet kun je de bediening van een computer overnemen. Heel handig, als je iemand met een probleem wil helpen of iets wil demonstreren. Soms is het zeer handig

Nadere informatie

NAS 224 Externe toegang Handmatige configuratie

NAS 224 Externe toegang Handmatige configuratie NAS 224 Externe toegang Handmatige configuratie Verbinden met uw ASUSTOR NAS via internet A S U S T O R C O L L E G E CURSUSDOELSTELLINGEN Na het afwerken van deze cursus moet u het volgende kunnen: 1.

Nadere informatie

EnterpriseVOIP Quick Guide installatie SIP account Voorbeeldinstallatie X-Lite.

EnterpriseVOIP Quick Guide installatie SIP account Voorbeeldinstallatie X-Lite. Voorbeeldinstallatie X-Lite. Het is aan te raden om uw testaccount eerst uit te proberen met een SIP softclient, zoals X-Lite, een gratis client van Counterpath. Deze bijlage beschrijft de stappen noodzakelijk

Nadere informatie

Handleiding: Solis-VPN

Handleiding: Solis-VPN Handleiding: Solis-VPN Dit document beschrijft de installatie en werking van Solis-VPN. Auteurs: Review: ICT Service Centrum T. Janssens Versie: 1.3 Datum: 19-06-2009 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 4 1.1

Nadere informatie

Checklist Netopia R91xx t.b.v MXStream

Checklist Netopia R91xx t.b.v MXStream Technical Note #025 Auteur: Olaf Suchorski Gemaakt op: 09 mei 2001 Bijgewerkt op: 09 mei 2001 Beschrijft: MXStream Checklist Netopia R91xx t.b.v MXStream De Netopia R9100/910 is een ethernet naar ethernet

Nadere informatie

Wat te doen na de aanschaf van:

Wat te doen na de aanschaf van: Wat te doen na de aanschaf van: - Een nieuw werkstation - Een nieuwe server Inhoud Inleiding... 2 De juiste werkomgeving... 2 Eén computer, één gebruiker... 2 De database op een server en één of meerdere

Nadere informatie

Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager

Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Inhoudsopgave 1. Algemeen - 3-2. Installatie PostgreSQL database server - 4-3. Installatie FTP server - 9-4. Aanmaken account in FileZilla server - 13

Nadere informatie

Alcatel SpeedTouch 780WL Router

Alcatel SpeedTouch 780WL Router Alcatel SpeedTouch 780WL Router Gebruiksaanwijzing ten behoeve van Zakelijk ADSL van KPN Versie 1.1 Inhoudsopgave 1. Aansluiten van de router... 4 2 Instellingen van Windows voor een Zakelijk ADSL-verbinding...

Nadere informatie

Een Windows XP-netwerk maken

Een Windows XP-netwerk maken Een Windows XP-netwerk maken Inleiding Deze beschrijving geldt voor Windows XP Professional (Home edition komt in zekere maten overeen met Professional), Nederlandse versie. Ook geldt dit document alleen

Nadere informatie

GEAVANCEERDE NETWERK BEWAKING- EN KOEPELCAMERA

GEAVANCEERDE NETWERK BEWAKING- EN KOEPELCAMERA GEAVANCEERDE NETWERK BEWAKING- EN KOEPELCAMERA INSTALLATIEGIDS Lees deze instructies voor gebruik zorgvuldig door en bewaar het voor later naslag. 1. OVERZICHT 1.1 Inhoud verpakking Netwerkcamera Installatiegids

Nadere informatie

VoIP Netwerking Configuratie Gids. Vox Davo VoIP Netwerking Configuratie Gids

VoIP Netwerking Configuratie Gids. Vox Davo VoIP Netwerking Configuratie Gids VoIP Netwerking Configuratie Gids Vox Davo VoIP Netwerking Configuratie Gids 1 VoIP Netwerking Configuratie gids Specificaties kunnen wijzigen zonder voorgaande. DM-983 NL Draft 2 VoIP Netwerking Configuratie

Nadere informatie

Handleiding: Werken met Solis-VPN

Handleiding: Werken met Solis-VPN Handleiding: Werken met Solis-VPN Auteur: ICT Service Centrum Versie: 1.7 Datum: 30 juni 2010 Inhoudsopgave 1 Werken met Solis-VPN... 2 1.1 Opzetten van een beveiligde verbinding... 2 1.2 Opstellen verbinding

Nadere informatie

INSTALLATIE HANDLEIDING

INSTALLATIE HANDLEIDING INSTALLATIE HANDLEIDING REKENSOFTWARE MatrixFrame MatrixFrame Toolbox MatrixGeo 1 / 9 SYSTEEMEISEN Werkstation met minimaal Pentium 4 processor of gelijkwaardig Beeldschermresolutie 1024x768 (XGA) Windows

Nadere informatie

Installatie- en gebruikshandleiding Jetro 5.1

Installatie- en gebruikshandleiding Jetro 5.1 Installatie- en gebruikshandleiding Jetro 5.1 versie 1.01 Inhoudsopgave 1. VOORDAT U MET DE INSTALLATIE VAN START GAAT... 3 2. INSTALLATIE VAN DE JETRO COCKPIT CLIENT 5.1:... 4 3. 1E MAAL OPSTARTEN VAN

Nadere informatie

DHCP Scope overzetten van Windows Server 2003 R2 naar Windows Server 2012

DHCP Scope overzetten van Windows Server 2003 R2 naar Windows Server 2012 DHCP Scope overzetten van Windows Server 2003 R2 naar Windows Server 2012 Inhoudsopgave 1. Windows Server 2012 voorbereiden... 3 2. Rollen installeren op Windows Server 2012... 6 3. DHCP Scopes overzetten...

Nadere informatie

Configuratie PL printers. Dealer instructie v0.99

Configuratie PL printers. Dealer instructie v0.99 Configuratie PL printers Dealer instructie v0.99 Standaard hebben de PL-printers een IP adres (192.168.1.251) wat waarschijnlijk niet overeenkomt met dat van de QT (192.168.0.x) of van het bestaande netwerk.

Nadere informatie

Installatie Handleiding AP 1120 op HiPath 3000

Installatie Handleiding AP 1120 op HiPath 3000 Installatie Handleiding AP 1120 op HiPath 3000 1 Algemeen 2 2 Tools 2 2.1 Unit Manager Express 2 2.2 Unit Manager Network 3 3 Configureren van de AP 1120 3 3.1 Programmeren IP adres. 3 3.2 Software upgrade.

Nadere informatie

Hier kunt u alle schijven en mappen afscannen op audio bestanden die ondersteund worden door de MP (mp3 en wma).

Hier kunt u alle schijven en mappen afscannen op audio bestanden die ondersteund worden door de MP (mp3 en wma). Netgear MP101 Dit apparaat speelt MP3's en WMV digitale bestanden en koppelt de stereo rechtstreeks aan de PC. Het apparaat werkt alleen in combinatie met een router of een wireless acces point. Er zit

Nadere informatie

3 Installatie Vmware Player 3.1

3 Installatie Vmware Player 3.1 25 3 Installatie Vmware Player 3.1 Om m eerde besturingssystem en en netwerken te testen gebruiken we een virtualisatietoepassing. Dit is een program ma dat ons toelaat om bovenop een besturingssysteem,

Nadere informatie

Zorg ervoor dat de instellingen zoals in onderstaand voorbeeld geconfigureerd worden (Let op de schermafbeeldingen).

Zorg ervoor dat de instellingen zoals in onderstaand voorbeeld geconfigureerd worden (Let op de schermafbeeldingen). Index 1. MxStream verbindingen voor Tiscali, HetNet, HCC-Net, XS4ALL, Planet Internet, Zonnet Lite & Basic, Wanadoo en Freeler ADSL 2. KPN-Direct 3. Zonnet-Family, Zonnet Breedband, Zonnet Breedband+ met

Nadere informatie

System Updates Gebruikersbijlage

System Updates Gebruikersbijlage System Updates Gebruikersbijlage System Updates is een hulpprogramma van de afdrukserver dat de systeemsoftware van uw afdrukserver met de recentste beveiligingsupdates van Microsoft bijwerkt. Het is op

Nadere informatie

Installatie How-to Kodak Scanstation 100 t.b.v. Factuurscanning TBlox

Installatie How-to Kodak Scanstation 100 t.b.v. Factuurscanning TBlox Installatie How-to Kodak Scanstation 100 t.b.v. Factuurscanning TBlox Introductie Het Kodak Scan Station 100 welke gebruikt wordt t.b.v. TBlox factuurscanning is een zelfstandige oplossing, waarvoor geen

Nadere informatie