Van der Dussen - juli 2007

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Van der Dussen - juli 2007"

Transcriptie

1

2 2

3 Voorwoord Een aantal jaren geleden ging ik als begeleidster mee met een kamp voor kinderen uit asielzoekerscentra. Dat was mijn eerste kennismaking met de wereld van asielkinderen. Ik raakte onder de indruk van de spanning waaronder asielkinderen vaak leven en de problemen waarmee ze te maken hebben. Enige tijd later sprak ik in het kader van mijn studie met Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers. Opnieuw werd ik geraakt door de moeilijke omstandigheden van asielzoekers en het leed dat ze met zich meedragen. De verhalen van deze jongeren maakten een onuitwisbare indruk op mij. Toen ik vorig jaar in de krant las over de zorgwekkende situatie van kinderen in AZC's en over het gebrek aan hulp voor hen, besloot ik dat ik in mijn afstudeeronderzoek aandacht wilde vragen voor deze groep kinderen. Dat was het begin van een lang proces. Het opzetten en uitvoeren van het onderzoek was intensief en soms behoorlijk lastig, maar dankzij de medewerking van de betrokkenen en de steun van mijn begeleider, familie en vrienden, heb ik het daadwerkelijk kunnen uitvoeren en afronden. Het was voor mij een bijzondere ervaring om kennis te maken met de kinderen en een kijkje te mogen nemen op de scholen bij de AZC s. Ik heb veel geleerd van deze ontmoetingen. In de eerste plaats wil ik dan ook de kinderen bedanken die hebben meegewerkt aan dit onderzoek. Dank jullie wel voor het beantwoorden van alle vragen, ook al was dat soms best wel moeilijk en verdrietig. Ik hoop met mijn hele hart dat dit onderzoek voor jullie iets op zal leveren. Ik heb grote bewondering voor jullie wilskracht en doorzettingsvermogen. Ook de leerkrachten die hebben meegewerkt wil ik bedanken voor hun inzet, tijd en voor het beantwoorden van mijn vragen. Bedankt voor de hartelijke ontvangst en de informatie die ik van u heb gekregen. Ik heb met respect en bewondering gekeken naar uw inzet voor de kinderen. Stichting LOWAN wil ik bedanken voor het beantwoorden van mijn vragen en voor de hulp bij het vinden van de scholen. Mijn begeleider Hans Jansma wil ik bedanken voor zijn steun en begeleiding. Bedankt voor uw tijd en adviezen. Het vertrouwen dat u had in dit onderzoek en uw enthousiasme over de vorderingen deden mij erg goed. In het bijzonder wil ik mijn vader bedanken. Bedankt dat je in me gelooft, hoe lang 3

4 het allemaal soms ook duurt. Je onvoorwaardelijke steun betekent heel veel voor mij. Bep, Inge, Ariën, Johan en Janneke: bedankt voor jullie betrokkenheid, meedenken en jullie creativiteit in het vinden van manieren om mij te helpen. Jullie zijn geweldig! Netty, jou wil ik hartelijk bedanken voor je bemoedigende woorden en je adviezen. Je hebt mij erg geholpen door met me mee te denken en mee te leven. Herman en Corine, mijn trouwe fans door dik en dun, bedankt voor jullie nooit aflatende steun, betrokkenheid en bemoedigingen. Karin en Sjors, dank jullie wel voor jullie hulp met de laatste loodjes. Tot slot wil ik Mattanja, Marieke, Judith en Lourien bedanken. Op alle mogelijke manieren hebben jullie mij geholpen om dit onderzoek tot een goed einde te brengen, niet in het minst door steeds weer mijn onderzoeksverhalen aan te horen. Dank jullie wel voor jullie vriendschap! Utrecht, 5 juli 2007 Marjon van der Dussen 4

5 Samenvatting In dit artikel worden de uitkomsten beschreven van een prevalentieonderzoek naar het voorkomen van symptomen van de posttraumatische stressstoornis (PTSS) en symptomen van depressie bij kinderen in asielzoekerscentra (AZC's). Het onderzoek werd uitgevoerd bij 112 kinderen in de leeftijd van 8 tot 13 jaar, die gedurende de periode van het onderzoek in een AZC woonden. De symptomen van PTSS en depressie werden met behulp van gestandaardiseerde zelfrapportagevragenlijsten gemeten (Children's PTSD Symptom Scale en Children's Depression Inventory). De resultaten van het onderzoek laten zien dat 80% van de kinderen lijdt aan de symptomen van PTSS en dat tussen de 11 en 32% van de kinderen (afhankelijk van de gehanteerde normen) de symptomen van een depressie vertoont. Er bestaat een significant positief verband tussen de PTSS symptomen en de symptomen van depressie. Ook is er een significant positief verband tussen recente stressvolle gebeurtenissen en depressiescores. Verder blijkt uit het onderzoek dat asielkinderen lijden onder de vaak jarenlange onzekerheid over het wel of niet verkrijgen van een verblijfsvergunning en blijkt het verblijf in een AZC voor veel spanningen te zorgen. Een aanzienlijk deel van de kinderen lijdt nog onder de gebeurtenissen van vroeger. Voor het verminderen van de psychische problemen bij asielkinderen zijn stabielere leefomstandigheden en een snellere afhandeling van de asielaanvragen van groot belang. 5

6 Inhoudsopgave Voorwoord...3 Samenvatting...5 Inhoudsopgave...6 Inleiding...7 PTSS en depressie...8 Asielzoekers...11 Methode...15 Procedure Onderzoeksgroep Child PTSD Symptom Scale (CPSS) Children s Depression Inventory (CDI) Data-analyse Resultaten...20 Uitkomsten van de CPSS Uitkomsten van de CDI Verschillende samenhangen Kwalitatieve uitkomsten Kwalitatieve gegevens in combinatie CPSS- en CDI-scores Conclusies...25 Discussie...27 Implicaties van de conclusies voor theorie en praktijk Literatuurlijst

7 Inleiding Asielkinderen blijven verstoken van hulp', zo luidde de kop van een krantenartikel in mei Dit artikel berichtte over een onderzoek van de orthopedagogen Kalverboer en Zijlstra naar de omstandigheden van kinderen in asielzoekerscentra (AZC's) en de invloed hiervan op hun ontwikkeling 1. Uit het onderzoek blijkt dat kinderen in AZC's ernstige risico's lopen op psychische schade. Ook blijken de kinderen buiten het zicht van de hulpverlening te vallen, omdat hulpverleners niet op de hoogte zijn van de moeilijke situatie waarin deze kinderen zich bevinden. Dit bericht vormde de aanleiding voor een prevalentieonderzoek naar PTSS en depressie bij kinderen in AZC's. In het eerste deel van dit artikel wordt aandacht besteed aan de theoretische achtergronden van PTSS en depressie (paragraaf 2) en aan de situatie van asielzoekers in Nederland (paragraaf 3). In het tweede deel van het artikel worden respectievelijk de methoden, resultaten en conclusies van het onderzoek besproken (paragraaf 4-6). Tenslotte wordt ingegaan op de beperkingen van het onderzoek en op de implicaties van de uitkomsten voor de theorie en de praktijk (paragraaf 7). 1 Leeuwarder Courant,

8 PTSS en depressie Kinderen uit asielzoekerscentra hebben een achtergrond die vaak gekenmerkt wordt zowel door vroegere trauma's als door recente stressvolle gebeurtenissen. De kinderen vormen daardoor een kwetsbare groep voor de ontwikkeling van psychische problemen. Twee stoornissen die onder volwassen asielzoekers en vluchtelingen vaak voor blijken te komen zijn PTSS en depressie (Bean, Eurelings-Bontekoe, Mooijaart & Spinhoven, 2006; Heptinstall, Sethna & Taylor, 2004; Sack, Clarke & Seeley, 1996; Van Willigen, 2003). Beide stoornissen kunnen ook bij kinderen voorkomen (American Psychiatric Association, 1994). PTSS is een stoornis die kan ontstaan na het meemaken van een traumatische gebeurtenis. Kenmerken van PTSS zijn: herbeleving van het trauma, vermijdingsgedrag en overmatige waakzaamheid. Deze kenmerken kunnen onder andere tot uiting komen in steeds terugkerende gedachten aan het trauma, angstige dromen, gevoelsafstomping, ingeperkt toekomstperspectief en concentratieproblemen (APA, 1994). Niet alle kinderen die een trauma meemaken ontwikkelen PTSS. Verschillende factoren vergroten het risico op het ontstaan van deze stoornis. De mate van blootstelling aan de meegemaakte traumatische gebeurtenis en de reactie van de ouders op de traumatische gebeurtenis blijken een belangrijke rol te spelen bij het ontstaan van PTSS (Foy, Madvig, Pynoos & Camilleri, 1996; Pynoos, Steinberg & Piacentini, 1999). Het kan ook zijn dat een kind symptomen vertoont van PTSS, zonder dat het direct met een traumatische gebeurtenis is geconfronteerd. Dit wordt secundaire traumatisering genoemd. Het kind wordt indirect aan het trauma blootgesteld door de impact ervan op andere gezinsleden, die wel direct met het trauma te maken hebben gehad (Sanders-Woudstra, Verhulst & De Witte, 1996). PTSS blijkt een langdurige en beperkende invloed te hebben op de slachtoffers. Dit komt onder andere doordat lichamelijke reacties op trauma's moeilijk te herstellen veranderingen in de hersenen teweegbrengen (Rutter & Taylor, 2002). Uitkomsten van onderzoeken naar de prevalentie van PTSS zijn erg verschillend. Factoren die bijdragen aan de grote onderlinge verschillen in uitkomsten zijn onder andere de gebruikte meetinstrumenten, de ernst van het trauma, eventuele chroniciteit van het trauma (m.a.w. mogelijke herhaling van het trauma), de nabijheid van het kind 8

9 bij het trauma, de persoonlijke invloed van het trauma op het kind en de tijd die verstreken is sinds het trauma (Salmon & Bryant, 2002). De prevalentie van PTSS onder kinderen van de normale populatie wordt geschat op 6% (Wenar & Kerig, 2000). Uit een meta-analyse van 2697 kinderen die een trauma hadden meegemaakt, bleek er bij 36% van de kinderen sprake te zijn van PTSS. Bij onderlinge vergelijking tussen de verschillende leeftijdsgroepen bleek het percentage PTSS onder de 6 tot 12-jarigen het hoogst te zijn (Fletcher, 1996, in: Salmon & Bryant, 2002). Uit een meta-analyse van 7000 vluchtelingen uitgevoerd door Fazel, Wheeler en Danish (2005) bleek 7-17% van de vluchtelingkinderen te lijden aan PTSS. PTSS komt zowel in Westerse als in niet-westerse culturen voor. Hierbij zijn wel wat verschillen in symptomen gevonden, maar de basale kenmerken van PTSS blijken universeel te zijn (Taylor, 2006). Naast PTSS wordt ook depressie vaak genoemd wanneer het gaat over psychische problemen bij asielzoekers. Depressie wordt gekenmerkt door een sombere stemming (die bij kinderen vaak tot uiting komt in een prikkelbaarheid), gedurende het grootste deel van de dag en dit bijna iedere dag. Een ander belangrijk kenmerk is verlies van plezier of interesse in alle of bijna alle activiteiten, gedurende het grootste deel van de dag en dit bijna iedere dag. Andere kenmerken zijn: gewichtsverlies of gewichtstoename (bij kinderen het uitblijven van de verwachte gewichtstoename), slapeloosheid of juist heel veel slapen, zenuwachtige bewegingen of bewegingsarmoede, moeheid, verlies van energie, schuldgevoelens of gevoelens van waardeloosheid, verminderd denk- en concentratievermogen en steeds terugkerende gedachten aan de dood (APA,1994). In de basisschoolleeftijd is verslechtering van de leerprestaties één van de meest vooraanstaande symptomen van een depressie (Davis & Siegel, 2000). Een belangrijke risicofactor voor de ontwikkeling van een depressie, is plotseling verlies of scheiding van een dierbare, evenals herhaaldelijke wisselingen van omgeving. Andere risicofactoren zijn: emotionele verwaarlozing, openlijke en langdurige afwijzing en voortdurende spanningen die zorgen voor een voortdurend klimaat van onveiligheid. Tenslotte wordt de kans op depressie ook groter wanneer de ouders depressief zijn. 9

10 De prognose hangt af van de hoeveelheid negatieve levensgebeurtenissen die het kind heeft meegemaakt. Bij een opeenstapeling van ervaringen zal er doorgaans sprake zijn van een veel ernstiger, chronisch verlopende depressie (Sanders-Woudstra et al., 1996). Het percentage van kinderen in de basisschoolleeftijd met een depressie wordt geschat op 2-3% (Wenar & Kerig, 2000). Er zijn geen prevalentiecijfers bekend van depressie onder kinderen van vluchtelingen (Fazel et al., 2005). Er is sprake van een hoge mate van comorbiditeit tussen PTSS en depressie na trauma's (Famularo, Fenton, Kinscherff & Augustyn, 1996, Pynoos et al.,1999). Dit komt onder andere door overlap tussen de symptomen. De symptomen van gevoelsafstomping en overmatige waakzaamheid komen zowel bij depressie als bij PTSS voor (Taylor, 2006). Depressie en PTSS blijken echter wel degelijk verschillende stoornissen te zijn, met een verschillend verloop en een andere prognose (Blanchard, Buckley, Hickling & Taylor, 1998; Sack et al., 1996). PTSS hangt vooral samen met vroegere trauma's, terwijl depressie vooral in verband staat met recente stressvolle gebeurtenissen, blijkt uit onderzoek van Heptinstall en collega's (2004). Onderzoek van Blair (2000) laat eveneens een sterke samenhang zien tussen actuele stressfactoren en depressie. Dit onderzoek toont echter ook een significant verband aan tussen actuele stressfactoren en PTSS. Dit verband blijkt niet uit het onderzoek van Heptinstall en collega's (2004). Onderzoeksuitkomsten verschillen dus op het punt of actuele stressvolle gebeurtenissen verband houden met PTSS. Duidelijk is echter wel dat deze gebeurtenissen positief samenhangen met depressie. Eveneens blijkt dat de onzekerheid over het verkrijgen van een verblijfsvergunning een belangrijke invloed heeft op zowel PTSS als depressie (Heptinstall et al., 2004). 10

11 Asielzoekers De onzekerheid over het verkrijgen van een verblijfsvergunning is kenmerkend voor asielzoekers. Hierin verschillen zij van vluchtelingen. In de praktijk worden de termen asielzoekers en vluchtelingen vaak door elkaar gebruikt. Ze duiden echter niet hetzelfde aan. Mensen die als vluchtelingen worden aangeduid zijn al in het bezit van een status. Asielzoekers zijn mensen die asiel hebben aangevraagd, maar nog geen officiële status als vluchteling hebben gekregen. Het is dus nog niet officieel erkend dat er werkelijk reden was om te vluchten en dat iemand terecht als vluchteling kan worden behandeld. Iemand wordt pas als vluchteling toegelaten op het moment dat er positief over de asielaanvraag is beslist (Dupont, Kaplan, Verbraeck, Braam & Van de Wijngaart, 2004; Kassenberg, Bongaards & Wolfgram, 2004). Hoe het opvangproces van asielzoekers verloopt is te zien in figuur 1. 2 COA TNV IND Aanmeldcentrum COA AZC Oriëntatie & Inburgering Gemeente AZC Terugkeer Terugkeer land van herkomst of doormigratie Figuur 1: Opvangproces asielzoekers (http://www.coa.nl/ned/website/page.asp?menuid=135, februari 2007) 2 Verklaring afkortingen afbeelding 1: TNV: Tijdelijke Noodvoorziening COA: Centraal Orgaan opvang Asielzoekers IND: Immigratie- en Naturalisatiedienst 11

12 Wanneer asielzoekers binnenkomen worden ze ondergebracht in een tijdelijke noodvoorziening (TNV) totdat besloten is of de asielaanvraag in behandeling wordt genomen. Als de asielaanvraag in behandeling wordt genomen, gaan de mensen naar een AZC gericht op oriëntatie en inburgering. Ze blijven hier tot de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft besloten of ze een tijdelijke of definitieve verblijfsvergunning krijgen (ook wel status genoemd) of dat ze terug moeten keren naar hun eigen land. Als ze een status krijgen mogen ze een andere woonruimte zoeken. Als ze geen status krijgen, dan verhuizen ze naar een AZC gericht op terugkeer (www.coa.nl, februari 2007). Het kan jaren duren voor er een definitieve beslissing valt over de asielaanvraag. In de tussentijd leven de mensen in onzekerheid over hun toekomst. In dit opzicht bevinden asielzoekers zich in een nadelige positie in vergelijking met vluchtelingen en immigranten. Uit onderzoek blijkt dan ook dat asielzoekers meer lijden aan psychische problemen dan vluchtelingen en immigranten (Steel, Silove, Bird, McGorry & Mohan, 1999). Asielzoekers verblijven vaak geruime tijd in AZC's. In deze centra leven mensen van verschillende nationaliteiten, godsdienstige, politieke en culturele overtuigingen naast en met elkaar. Keuken en sanitair worden gemeenschappelijk gebruikt. De grootte van AZC's varieert tussen de 100 en meer dan 1000 bewoners op één terrein. Asielzoekers hebben standaard 5 vierkante meter als leefoppervlak per persoon. (De Jong & Van Ee, 2002). Op 1 december 2006 woonden er in totaal mensen in AZC's, waarvan kinderen en jongeren in de leeftijd van 0-19 jaar. De groep kinderen tussen de 8 en 12 jaar had (op 1 november 2006) een omvang van (www.coa.nl, februari 2007). Naast de trauma's die mensen al hebben meegemaakt in het land van herkomst of tijdens de vlucht, blijkt ook het verblijf in opvangcentra in Nederland een negatieve ervaring te zijn voor asielzoekers (Kalverboer & Zijlstra, 2006; Kassenberg et al., 2004). Aspecten die naast de eerder genoemde onzekerheid over de verblijfsvergunning, een negatieve invloed hebben op de psychische gezondheid van asielzoekers zijn onder andere het ontbreken van een zinvolle dagbesteding, het wonen met meerdere mensen op één kamer en het gescheiden zijn van familie (De Jong & Van Ee, 2002). Er is vooral bij volwassenen onderzoek gedaan naar de omstandigheden waarin 12

13 asielzoekers verkeren en de klachten waaraan ze lijden. Dupont en collega's (2004) hebben de gevolgen van het verblijf in AZC's op drugs- en alcoholproblemen onder asielzoekers onderzocht. Het blijkt dat de lange wachttijd, de verveling, onzekerheid en de spanning rondom de verblijfsvergunning leiden tot drugs- en alcoholmisbruik. Bij veel asielzoekers weegt de post-migratie stress uiteindelijk zo zwaar, dat de vroegere trauma's erdoor verdrongen worden. Normaal gesproken is dit met name in de eerste fase na de vlucht het geval. Vluchtelingen worden dan vooral in beslag genomen door de zorgen omtrent hun huidige situatie, de problemen van het moment en de onzekerheid over de nabije toekomst. Wanneer de situatie stabieler wordt, is er meer ruimte voor verwerking van de vroegere trauma's en kan er zodoende een verschuiving komen in de ervaren problemen. Vaak vindt deze verschuiving echter niet plaats. Na enige jaren blijken de cumulatieve effecten van de spanningen rondom de leefomstandigheden na de migratie zwaarder te wegen dan de eerste traumatisering (Baron, Jensen & De Jong, 2003) Bij volwassenen asielzoekers blijken de spanningen rondom hun leefomstandigheden schadelijk te zijn voor hun gezondheid. Naar de gezondheidsproblematiek van asielen vluchtelingkinderen in Nederland is tot op heden echter geen epidemiologische studie verricht (Van Willigen, 2003). Ook in het buitenland zijn geen specifieke prevalentiecijfers bekend van PTSS en depressie bij asielkinderen (Fazel, Wheeler & Danesh, 2005). Er is wel onderzoek gedaan naar risicofactoren voor de onwikkeling van PTSS en depressie bij vluchtelingkinderen. Deze factoren zijn onder andere: traumagerelateerde stress van de ouders (Foy et al., 1996; Pynoos et al., 1999), verlies van een familielid of vriend (Allwood, Bell-Dolan & Husain, 2002), verblijf in een vluchtelingenkamp (Khamis, 2005), langdurig ontheemd zijn (Ajdukovic, 1998), het zich opnieuw ergens moeten vestigen (Blair, 2000; Sack et al., 1996)en onzekerheid over het wel of niet verkrijgen van een verblijfsvergunning (Heptinstall et al., 2004). Verder blijken de meeste problemen zich voor te doen bij vluchtelingkinderen tussen de 7 en 12 jaar (Kassenberg,et al., 2004). Ook is het effect van een verblijf in een AZC op de ontwikkeling van kinderen onderzocht (Kalverboer & Zijlstra, 2006). Uit het onderzoek blijkt dat het verblijf in een AZC een stagnerend effect heeft op de ontwikkeling van deze kinderen. Een aantal ontwikkelingsvoorwaarden blijken verslechterd te zijn ten opzichte van de 13

14 uitgangssituatie waarin het gezin verkeerde toen het Nederland binnenkwam. Ouders bij wie bij binnenkomst sprake was van persoonlijke problematiek, functioneren vaak slechter dan vijf jaar geleden, kinderen ervaren extra problemen als gevolg van de achteruitgang in opvoedingscondities en het langdurig blootstaan aan onzekerheid en stress. Het is niet verwonderlijk dat de kinderen onder deze omstandigheden extra problemen ervaren. Volgens Herman (1992) is de voornaamste taak voor het herstel na trauma's, het verschaffen van veiligheid. Zonder veiligheid kan er geen begin worden gemaakt met de verwerking van herinneringen en is er geen ruimte om te rouwen. Ook herstel van verbondenheid met andere mensen is van essentieel belang om uit het gevoel van eenzaamheid en isolement te komen, dat vaak het gevolg is van traumatisering. Bij de kinderen in AZC's ontbreken deze voorwaarden, waardoor de kans groot is dat het verwerkingsproces blokkeert, met als gevolg de ontwikkeling van PTSS en depressie. Kinderen die last hebben van psychische problemen hebben in principe allemaal recht op jeugdzorg, ook kinderen in AZC s en zelfs illegale kinderen. In de praktijk blijkt echter dat er weinig gebruik van wordt gemaakt, bijvoorbeeld omdat ouders niet op de hoogte zijn van de beschikbare hulp. Ook rust er bij veel buitenlanders een taboe op het zoeken van psychische hulp. In de jeugdzorg geeft men aan over weinig expertise te beschikken wat de problematiek van asielkinderen betreft. Er blijkt in de hulpverlening behoefte te zijn aan meer kennis van de specifieke problematiek van asielkinderen (Gerritse, 2006). Een onderzoek dat dit bevestigt is het onderzoek van Bean en collega's (2006). Dit onderzoek wijst uit dat er onder alleenstaande minderjarige asielzoekers (AMA s) grote behoefte is aan geestelijke gezondheidszorg, maar dat er in 48,7% van de gevallen geen hulp aanwezig is. Samenvattend kan worden gesteld dat kinderen uit AZC s, vanwege hun verleden en hun huidige situatie, een kwetsbare groep vormen voor de ontwikkeling van psychische stoornissen, met name PTSS en depressie. In hoeverre er daadwerkelijk sprake is van deze stoornissen onder de asielkinderen is echter nog niet duidelijk. Ook over de invloed van het verblijf in een AZC op de ontwikkeling van PTSS en depressie bij kinderen is nagenoeg niets bekend. 14

15 Methode De vraag die in het onderzoek centraal staat luidt als volgt: In welke mate lijden kinderen in AZC's in de leeftijd van 8-13 jaar aan symptomen van PTSS en depressie? Deze vraag wordt met behulp van de volgende deelvragen onderzocht: 1. In welke mate vertonen de onderzochte kinderen symptomen van PTSS? 2. In welke mate vertonen de onderzochte kinderen symptomen van depressie? 3. Is er een samenhang tussen de PTSS-scores en depressiescores? 4. Hoe ervaren de kinderen hun verblijf in het AZC? Procedure Om antwoord te vinden op bovenstaande vragen is contact gezocht met de Landelijke OnderwijsWerkgroep voor Asielzoekers en Nieuwkomers (LOWAN). Via de LOWAN werden gegevens verkregen van de basisscholen in Nederland waar lesgegeven wordt aan kinderen uit AZC's. Vijfenveertig scholen werden benaderd met de vraag om mee te werken aan het onderzoek. Van deze scholen hebben uiteindelijk zeven scholen meegedaan aan het onderzoek, waarvan zes AZC-scholen en één reguliere basisschool. Om verschillende redenen vielen andere scholen af. Sommige scholen waren inmiddels opgeheven of zouden binnenkort worden opgeheven. Andere scholen hadden op dat moment geen kinderen van de doelgroep op school. De scholen gekoppeld aan een oriëntatiecentrum vielen af omdat de kinderen de Nederlandse taal nog niet voldoende beheersten. Verder wilden enkele scholen de kinderen niet belasten met het onderzoek. De meeste benaderde scholen waren echter wel positief over het doel van het onderzoek en gaven aan geïnteresseerd te zijn in de uitkomsten. De scholen die mee wilden doen, werden bezocht, waarbij de vragenlijsten groepsgewijs en onder begeleiding werden afgenomen bij de kinderen, die voor het onderzoek in aanmerking kwamen. Van tevoren werd aan de kinderen uitgelegd wat de bedoeling was. De kinderen reageerden over het algemeen positief en waren bereid mee te werken. Ze kregen twee zelfrapportagevragenlijsten voorgelegd en een aantal aanvullende open vragen. 15

16 Onderzoeksgroep De onderzoeksgroep bestaat uit 112 kinderen in de leeftijd van 8 tot 13 jaar oud (gemiddelde(m)=10,3; standaarddeviatie(sd)=1,5), 53,6% jongens en 46,4% meisjes. Alle kinderen zitten in de bovenbouw van de basisschool en wonen in een AZC. De kinderen komen uit 25 verschillende landen, waarbij de landen voormalig Joegoslavië (16,1%), Afghanistan (11,6%) en Armenië (9,8%) het meest vertegenwoordigd zijn. De tijd dat zij in Nederland zijn varieert van 1 tot 12 jaar (M=6,6; SD=2,1), zie figuur Frequency Mean =6,68 Std. Dev. =2,12 N = jaren in Nederland Figuur 2: Verblijfsduur in Nederland Child PTSD Symptom Scale (CPSS) Om aanwijzingen voor de aanwezigheid van PTSS te meten is gebruik gemaakt van de CPSS (Foa, Johnson, Feeny, & Treadwell, 2001; Nederlandse vertaling door Engelhard, 2005). De CPSS meet PTSS-symptomen bij kinderen en jongeren in de leeftijd van 8 tot 18 jaar. De test bevat twee open vragen, namelijk wat de meest vervelende gebeurtenis is die het kind heeft meegemaakt en hoe lang dat geleden is. Verder bestaat de test uit 17 items over de symptomen van PTSS en zeven items over eventuele beperking van het functioneren door PTSS-symptomen. De antwoorden van de 17 items over de symptomen van PTSS worden gescoord op een 4-punts Likertschaal (0= nooit of slechts één keer; 3= vijf of meer keren per week/ bijna altijd). De symptomenschaal kan worden onderverdeeld in drie subschalen, namelijk de schalen van herbeleving, vermijding en overmatige waakzaamheid. De uitkomsten van de test worden geïnterpreteerd aan de hand van de DSM-IV 16

17 criteria. Volgens de DSM-IV is er sprake van PTSS als er tenminste één symptoom van herbeleving aanwezig is, drie symptomen van vermijding en twee symptomen van overmatige waakzaamheid (APA, 1994). Om de algehele ernst te meten moeten de scores van alle items bij elkaar worden opgeteld. Om de ernst van de verschillende subschalen te meten wordt de som van de scores van een subschaal genomen. De symptomenschaal is aangevuld met zeven vragen, die gaan over beperkingen in het dagelijks functioneren, zoals PTSS-gerelateerde problemen bij het maken van schoolwerk of bij het uitvoeren van klusjes of problemen in relaties met vrienden en familie, etc. Deze vragen worden gescoord met een 1 voor aanwezig en een 0 voor afwezig. De score kan dus variëren van 0 tot 7, waarbij een hogere score een grotere verstoring van het dagelijks functioneren aangeeft (Foa et al., 2001; Foa, Riggs, Dancu & Rothbaum, 1993). Cronbach's Alpha van de gehele symptomenschaal (17 items) is in dit onderzoek.83. Alphawaarden van de subschalen zijn.83 (herbeleving),.55 (vermijding) en.48 (overmatige waakzaamheid). De Cronbach's Alpha van de vragen over de functionele beperking is.80. Vanwege de lage Alphawaarden van de subschalen vermijding en overmatige waakzaamheid, zullen de analyses op het niveau van de gehele symptomenschaal worden uitgevoerd en niet op subschaalniveau. Children s Depression Inventory (CDI) Om de symptomen van depressie te meten is gebruik gemaakt van de CDI (Kovacs, 1992; Nederlandse vertaling: Timbremont & Braet, 2002). De CDI is een screeningsinstrument voor het meten van de intensiteit van depressie bij 8- tot 17-jarigen. De CDI telt 27 items, die worden gescoord op een 3-puntsschaal als 0 (=afwezigheid van symptoom), 1 (=mild symptoom) of 2 (=duidelijk symptoom). Er worden geen subschalen onderscheiden. Om de ruwe CDI-totaalscore te berekenen, wordt de score van elk item bij elkaar opgeteld. De ruwe score kan dus variëren van 0-54 punten. Er zijn twee manieren om de ruwe score te interpreteren. De ruwe score kan worden omgezet in een percentielscore en vervolgens vergeleken worden met een klinische en een nietklinische populatie. Ook kan gebruik worden gemaakt van cut-off scores. Er zijn twee cut-off scores 17

18 mogelijk, namelijk een ruwe score van 13 en een ruwe score van 19. Voor klinische groepen wordt de lage cut-off score gehanteerd en voor niet-klinische groepen wordt de hoge cut-off score gebruikt. De reden hiervoor is dat er bij klinische groepen een grotere kans is op vals negatieven, dat wil zeggen: kinderen die in werkelijkheid wel binnen de klinische range vallen, maar volgens de CDI niet. In 'normale' groepen wordt de hoge cut-off score gebruikt, omdat daar de kans op vals positieven groter is (d.w.z. kinderen die in werkelijkheid niet depressief zijn, maar wel als zodanig op de CDI scoren) 3. Cronbach's Alpha van de CDI in dit onderzoek is.83. Naast deze twee vragenlijsten werd aan de kinderen nog een drietal open vragen gesteld, namelijk hoe de kinderen het verblijf in het AZC ervaren, waarover ze zich de meeste zorgen maken en wat hun grootste wens is. Het doel van deze vragen was meer inzicht te krijgen in de belevingswereld van de kinderen in het AZC. Data-analyse De gegevens van de CPSS en CDI zijn in een databestand van SPSS verwerkt. In de eerste plaats werden de scores van de CPSS en CDI bepaald, waarbij aan de hand van de normen onderzocht werd welk percentage van de kinderen voldeed aan de criteria van PTSS en/of depressie. De symptomenschaal van de CPSS werd vergeleken met de DSM-IV criteria. Op deze manier werd beoordeeld welke kinderen de PTSS-symptomen hadden en welke kinderen niet. 11,6% (N=13) van de kinderen heeft de CPSS niet ingevuld. De belangrijkste reden waarom deze kinderen uitvielen was dat de vragenlijst te moeilijk voor hen was. Sommige kinderen wilden hun meest vervelende gebeurtenis niet opschrijven omdat ze er niets over kwijt wilden of er niet aan terug wilden denken. Daarnaast werden de vragen die betrekking hadden op de beperkingen in het dagelijkse functioneren buiten beschouwing gelaten. De kinderen bleken namelijk 3 Opvallend bij dit screeningsinstrument is de normering. Bij een relatief lage ruwe score blijken de kinderen toch al potentieel depressief te zijn. Wellicht heeft dit te maken met de manier waarop de vragen worden gesteld. De twee-punt-uitspraken zijn behoorlijk extreem geformuleerd, waardoor deze niet vaak gekozen worden. Nederlandse gegevens over betrouwbaarheid en validiteit van de CDI zijn er niet, voor zover bekend. 18

19 veel moeite te hebben met het invullen van deze vragen, omdat ze de vragen niet goed begrepen. Bovendien is het zeer de vraag of kinderen wel voldoende in staat zijn om hun eigen psychosociale functioneren te beoordelen (Salmon & Bryant, 2002). Van de 112 ingevulde CDI-vragenlijsten zijn er bij de analyses zeven lijsten weggelaten, omdat zij niet-ingevulde items bevatten. Bij de interpretatie van de CDI werden beide cut-off scores gebruikt, omdat enerzijds de onderzoeksgroep nietklinisch is, maar anderzijds wel tot een risicogroep behoort voor het ontwikkelen van een depressie. Ook bestaat de kans op onderrapportage, vanwege culturele verschillen in het omgaan met psychische problemen (Baron et al., 2003). Het is dus van belang om rekening te houden met vals negatieven. Ook werden mogelijke verschillen in scores tussen jongens en meisjes geanalyseerd met behulp van de T-toets voor onafhankelijke samples. Er bleken significante verschillen te bestaan tussen de scores van jongens en meisjes, zowel op de CPSS ((t= -2,6; p<0.05) als op de CDI (t= -2,2; p<0.05). Bij verdere analyses zijn beide groepen daarom apart genomen. Het effect van leeftijd bleek niet significant te zijn. Deze factor is daarom verder buiten beschouwing gelaten. Verder werden de mogelijke samenhangen geanalyseerd tussen de uitkomsten van de CPSS en CDI en de factoren leeftijd, verblijfsduur en verstreken tijd na de beschreven gebeurtenis. De correlaties werden bepaald met behulp van de Pearsons correlatiecoëfficiënt. De open vragen van het onderzoek werden kwalitatief geanalyseerd. 19

20 Resultaten Uitkomsten van de CPSS 80,8% (N= 80) van de kinderen die de lijst hebben ingevuld vertonen de symptomen van PTSS. Deze kinderen geven in de CPSS aan last te hebben van tenminste één symptoom van herbeleving, drie symptomen van vermijding en twee symptomen van overmatige waakzaamheid. Zij voldoen hiermee aan de criteria van de DSM-IV (APA, 1994) voor de PTSS-symptomen. Tabel 1: Aantal kinderen met en zonder PTSS-symptomen Totaal Jongens Meisjes Geldig Geen PTSS Wel PTSS Ontbrekend Totaal Gemiddeld hebben kinderen last van elf symptomen op een maximum aantal symptomen van zeventien. De kinderen halen gemiddeld een ruwe score van twintig punten op de CPSS. De maximale ruwe score bedraagt 51 punten. Gemiddeld scoren de meisjes 23,1 (sd. 9,7) en de jongens 17,9 (sd. 9,2). Dit verschil is significant (t=-2,6, p<0.05). Uitkomsten van de CDI 32,4% (N= 34) van de kinderen scoort hoger dan de ruwe cut-off score 13 en 11,4% (N=12) scoort hoger dan de ruwe cut-off score 19. Dit betekent dat het percentage potentieel depressieve kinderen tussen de 11,4 en 32,4% ligt, gezien de kans op vals positieve en vals negatieve uitkomsten. Gemiddeld scoren de jongens 9,7 en de meisjes 12,6, met een standaarddeviatie van respectievelijk 5,8 en 8,0 (zie tabel 2). Dit verschil is significant (t=-2,2, p<0.05). Tabel 2: CDI-scores Gemiddelde N Std. Deviatie Jongens 9,7 60 5,8 Meisjes 12, Totaal

De schade die kinderen oplopen als zij na langdurig verblijf in Nederland gedwongen worden uitgezet

De schade die kinderen oplopen als zij na langdurig verblijf in Nederland gedwongen worden uitgezet De schade die kinderen oplopen als zij na langdurig verblijf in Nederland gedwongen worden uitgezet Dr. M.E. Kalverboer, Drs. A.E. Zijlstra, Rijksuniversiteit Groningen April 2006 Inhoud Inleiding 3 I

Nadere informatie

Het is hier in één woord gewoon stom!

Het is hier in één woord gewoon stom! Het is hier in één woord gewoon stom! Onderzoek naar het welzijn en perspectief van kinderen en jongeren in gezinslocaties Het is hier in één woord gewoon... stom! Onderzoek naar het welzijn en perspectief

Nadere informatie

Wachten op je toekomst. Adviesrapport over de positie van en toelatingscriteria voor vreemdelingenkinderen

Wachten op je toekomst. Adviesrapport over de positie van en toelatingscriteria voor vreemdelingenkinderen Wachten op je toekomst Adviesrapport over de positie van en toelatingscriteria voor vreemdelingenkinderen Datum: 08 maart 2012 Advies: KOM2A/2012 2 "Ik wil best wachten op mijn toekomst, maar niet mijn

Nadere informatie

Karin Kloosterboer. Kind in het centrum. Kinderrechten in asielzoekerscentra

Karin Kloosterboer. Kind in het centrum. Kinderrechten in asielzoekerscentra Karin Kloosterboer Kind in het centrum Kinderrechten in asielzoekerscentra Karin Kloosterboer Kind in het centrum Kinderrechten in asielzoekerscentra juni 2009 Voorwoord Voor u ligt Kind in het centrum:

Nadere informatie

Het verband tussen schokkende werk- en privé gebeurtenissen en de veerkracht van NS-personeel

Het verband tussen schokkende werk- en privé gebeurtenissen en de veerkracht van NS-personeel Het verband tussen schokkende werk- en privé gebeurtenissen en de veerkracht van NS-personeel Onderzoek binnen het Masterprogramma Klinische en Gezondheidspsychologie Yara Casteleijn 3378616 09-13-2015

Nadere informatie

Kinderen buiten beeld

Kinderen buiten beeld Kinderen buiten beeld Een onderzoek naar de woon- en leefsituatie van ongedocumenteerde kinderen Auteurs Mayke Kromhout Ariëtte Reijersen van Buuren Raymond Kloppenburg Lia van Doorn m.m.v. Carla van Os

Nadere informatie

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar.

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Een publicatie van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) Churchilllaan

Nadere informatie

Martje Persoon Onderzoeksrapport Master SEN Autismespecialist Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg Fontys Hogescholen, Tilburg

Martje Persoon Onderzoeksrapport Master SEN Autismespecialist Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg Fontys Hogescholen, Tilburg Martje Persoon Onderzoeksrapport Master SEN Autismespecialist Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg Fontys Hogescholen, Tilburg Hoe ervaren jongeren met autisme en hun ouders het uitvoeren van de ontwikkelingstaken,

Nadere informatie

DE GROT E BOZE BUIT ENWERELD SCRIPT IE. Leiden, 2010. Een onderzoek naar de weerbaarheid en zelfredzaamheid

DE GROT E BOZE BUIT ENWERELD SCRIPT IE. Leiden, 2010. Een onderzoek naar de weerbaarheid en zelfredzaamheid DE GROT E BOZE BUIT ENWERELD LOES VAN DER ZWET SCRIPT IE Leiden, 2010 Een onderzoek naar de weerbaarheid en zelfredzaamheid in sociale situaties bij kinderen met autisme en hoe moeders vorm geven aan de

Nadere informatie

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Handleiding voor organisatie en begeleiding survivalkid.nl Monique van t Erve, Rouw na zelfdoding Petra Windmeijer, Indigo Drenthe Beilerstraat

Nadere informatie

Begaafd en begrepen? Een onderzoek naar het sociaal-emotioneel welbevinden van (hoog)begaafde leerlingen op Het Stedelijk Lyceum te Zutphen.

Begaafd en begrepen? Een onderzoek naar het sociaal-emotioneel welbevinden van (hoog)begaafde leerlingen op Het Stedelijk Lyceum te Zutphen. Begaafd en begrepen? Een onderzoek naar het sociaal-emotioneel welbevinden van (hoog)begaafde leerlingen op Het Stedelijk Lyceum te Zutphen. Laura Peelen Intern Begeleider Afstudeeronderzoek, begeleid

Nadere informatie

Petra Thelosen 2119416 Openbaar document

Petra Thelosen 2119416 Openbaar document Onderzoek naar de invloed van de MatriXmethode op adolescenten met kenmerken van faalangst in de bovenbouw van middelbare scholen, leeftijd van 14 tot en met 18 jaar. Petra Thelosen 2119416 Openbaar document

Nadere informatie

Een scriptie over de functie van het algemeen maatschappelijk werk, in de hulpverlening aan seksueel misbruikte mannen.

Een scriptie over de functie van het algemeen maatschappelijk werk, in de hulpverlening aan seksueel misbruikte mannen. Barbara van de Pol Christelijke Hogeschool Windesheim Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Mei 2002 Een scriptie over de functie van het algemeen maatschappelijk werk, in de hulpverlening aan seksueel

Nadere informatie

HUISELIJK GEWELD ONDER SURINAMERS, ANTILLIANEN EN ARUBANEN, MAROKKANEN EN TURKEN IN NEDERLAND. Aard, omvang en hulpverlening.

HUISELIJK GEWELD ONDER SURINAMERS, ANTILLIANEN EN ARUBANEN, MAROKKANEN EN TURKEN IN NEDERLAND. Aard, omvang en hulpverlening. HUISELIJK GEWELD ONDER SURINAMERS, ANTILLIANEN EN ARUBANEN, MAROKKANEN EN TURKEN IN NEDERLAND Aard, omvang en hulpverlening Uitgevoerd door Intomart Beleidsonderzoek Tom van Dijk Erik Oppenhuis m.m.v.

Nadere informatie

Head up is een gestructureerde, cognitief-gedragstherapeutische cursus in groepsverband voor jongeren van 13-17 jaar met depressieve klachten.

Head up is een gestructureerde, cognitief-gedragstherapeutische cursus in groepsverband voor jongeren van 13-17 jaar met depressieve klachten. Head up is een gestructureerde, cognitief-gedragstherapeutische cursus in groepsverband voor jongeren van 13-17 jaar met depressieve klachten. Doel Het hoofddoel van Head Up is depressieve klachten bij

Nadere informatie

Op leeftijd en verslaafd, wie zorgt?

Op leeftijd en verslaafd, wie zorgt? Op leeftijd en verslaafd, wie zorgt? Een onderzoek naar passende zorg voor oudere gebruikers binnen Domus Amsterdam Afstudeerscriptie van: Pieter Dol en Sjors Ouderkerken Academie Sociale Studies Maatschappelijk

Nadere informatie

KINDEREN IN ARMOEDE IN NEDERLAND

KINDEREN IN ARMOEDE IN NEDERLAND KINDEREN IN ARMOEDE IN NEDERLAND Datum: 25 juni 2013 Rapportnummer: KOM4/2013 Kinderen in armoede in Nederland Verwey-Jonker Instituut Majone Steketee Trudi Nederland Jodi Mak Renske van der Gaag Maxine

Nadere informatie

Over leven na de moord

Over leven na de moord Over leven na de moord De gevolgen van moord en doodslag voor de nabestaanden van de slachtoffers en de ondersteuning door Slachtofferhulp Nederland Anton van Wijk Ilse van Leiden Henk Ferwerda Over leven

Nadere informatie

(Vroeg)signalering eenzaamheid en depressie bij zelfstandig wonende Amsterdamse ouderen

(Vroeg)signalering eenzaamheid en depressie bij zelfstandig wonende Amsterdamse ouderen GGD Amsterdam Cluster Epidemiologie, Documentatie en Gezondheidsbevordering (Vroeg)signalering eenzaamheid en depressie bij zelfstandig wonende Amsterdamse ouderen Marlies Visser Fatima El Fakiri GGD Amsterdam

Nadere informatie

Een dossieronderzoek bij Tactus verslavingszorg Twente. Middelengebruik en het hebben van een verstandelijke beperking.

Een dossieronderzoek bij Tactus verslavingszorg Twente. Middelengebruik en het hebben van een verstandelijke beperking. Een dossieronderzoek bij Tactus verslavingszorg Twente. Middelengebruik en het hebben van een verstandelijke beperking. Debbie Nieuwenhuis Bachelorthese Psychologie Begeleider Tactus: Margreet van der

Nadere informatie

Nycturie: prevalentie en kwaliteit van leven

Nycturie: prevalentie en kwaliteit van leven Nycturie: prevalentie en kwaliteit van leven D.G. Kooij L. van Dijk F.G. Schellevis Utrecht, 2002 Nivel - Postbus 1568-3500 BN Utrecht - Telefoon 030 27 29 700 - Fax 030 27 29 729 ISBN 90-6905-549-X Niets

Nadere informatie

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties.

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties. Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties Marieke Hollander Projectnummer: B3826 Zoetermeer, 22 maart 2011 De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Dagverzorging voor oudere migranten

Dagverzorging voor oudere migranten Dagverzorging voor oudere migranten Een kleurrijk onderzoek naar de toegankelijkheid van cultuurspecifieke dagverzorging en de invloed van deze voorziening op de gezondheid Auteur: Moniek Willemstein Studentnummer:

Nadere informatie

Ouders met een verstandelijke beperking

Ouders met een verstandelijke beperking Ouders met een verstandelijke beperking Ouders met een verstandelijke beperking Een praktijkstudie Dina Joha Deze publicatie is gemaakt door het Landelijk KennisNetwerk Gehandicaptenzorg (LKNG). Het LKNG

Nadere informatie

Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid

Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid een handreiking voor risicodragers en hun partners Inhoudsopgave Voorwoord 3 Leeswijzer 4 Inleiding 5 1 Wat kan aanleiding zijn om

Nadere informatie

Jeugd & Cybersafety twee jaar later

Jeugd & Cybersafety twee jaar later RAPPORTAGE Jeugd & Cybersafety twee jaar later Ontwikkelingen in internetveiligheid KENNIS EN BEDRIJF De volgende personen hebben een bijdrage geleverd aan dit onderzoek: Miranda Domenie Sanneke Kloppenburg

Nadere informatie

ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL

ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL PARTICPATIEF ONDERZOEK MET VROUWEN, BELANGENBEHARTIGERS EN UITVOERDERS VAN HET ARMOEDEBELEID IN BRABANT SAMEN ZOEKEN NAAR OPLOSSINGEN COLOFON Armoede onder Brabantse vrouwen

Nadere informatie

Aard, omvang en impact op de gezondheid van relationeel geweld op Curaçao

Aard, omvang en impact op de gezondheid van relationeel geweld op Curaçao Aard, omvang en impact op de gezondheid van relationeel geweld op Curaçao een empirische studie onder de beroepsbevolking van Curaçao Lianne Rückert Masterscriptie Criminologie November 28 Geneeskundige-

Nadere informatie

Mentaal Lokaal. GGZ Noord- en Midden-Limburg en de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning. Jaargang 2 Nummer 2 oktober 2008

Mentaal Lokaal. GGZ Noord- en Midden-Limburg en de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning. Jaargang 2 Nummer 2 oktober 2008 Lokaal WMO-MAGAZINE VAN GGZ NOORD- EN MIDDEN-LIMBURG Jaargang 2 Nummer 2 oktober 2008 GGZ Noord- en Midden-Limburg en de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning. Mentaal Lokaal jaargang 2 Nummer 2 oktober

Nadere informatie

GEKETENDE ZORG GEZONDHEIDSZORGEN IN VREEMDELINGENDETENTIE

GEKETENDE ZORG GEZONDHEIDSZORGEN IN VREEMDELINGENDETENTIE GEKETENDE ZORG GEZONDHEIDSZORGEN IN VREEMDELINGENDETENTIE Werkgroep Medische Zorg in Vreemdelingendetentie, mei 2014 Dit rapport is een uitgave van de Werkgroep Medische Zorg in Vreemdelingendetentie.

Nadere informatie