Predictie van recidive

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Predictie van recidive"

Transcriptie

1 Predictie van recidive Christophe DEMUNTER Deze paper werd als oorspronkelijk ingediend als scriptie in het kader van een licentie in de criminologische wetenschappen aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Gent in het academiejaar (promotor van de scriptie was prof. dr. B. De Ruyver)..

2 - ii -

3 1 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...iii LIJST VAN FIGUREN...v LIJST VAN TABELLEN... vi INLEIDING...1 HOOFDSTUK 1 DE METHODOLOGISCHE ACHILLESPEZEN RECIDIVE EEN PROBLEMATISCH BEGRIP Het wettelijk kader in België Het gehanteerde meetinstrument De follow-up periode Aard van het misdrijf DE VERBORGEN GEGEVENS Een ijzeren gordijn van confidentialiteit Het gebruik van officiële databanken VERGELIJKEN VAN VERSCHILLENDE STUDIES In de tijd Over grenzen heen Voor verschillende groepen misdadigers SLOTBEDENKING iii -

4 HOOFDSTUK 2 RISICOFACTOREN VOOR RECIDIVE STATISCHE FACTOREN Demografische factoren Justitiële factoren Overige DYNAMISCHE FACTOREN Maatschappelijke of interpersoonlijke factoren Intrapersoonlijke factoren SLOTBESCHOUWING...36 HOOFDSTUK 3 GEÏNTEGREERDE SCHALEN EN MODELLEN GEÏNTEGREERDE MEETSCHALEN Actuariële schalen Schalen gebaseerd op dynamische factoren GEAVANCEERDE PREDICTIEMODELLEN Regressietechnieken Mathematische modellen ACCURAATHEID VAN PREDICTIES Verklarende kracht Risicobeoordeling of indivuele predicties? BESLUIT...65 HOOFDSTUK 4 EMPIRISCH ONDERZOEK: RECIDIVE IN NORTH CAROLINA INLEIDEND OVERZICHT VAN DE DATASETS BESPREKING Risicofactoren Tijdstip van recidive Predictiemodel op basis van discriminantanalyse BESLUIT...80 ALGEMEEN BESLUIT...82 LIJST VAN GERAADPLEEGDE WERKEN iv -

5 2 Lijst van figuren Figuur 1: Cumulatief percentage recidives voor personen vrijgelaten in Malta tussen maart 1976 en november 1994 (Baumer, 1997: 614; Figure 1)... 9 Figuur 2: Cumulatief percentage recidives voor personen vrijgelaten in de VS tussen 1956 en 1974 (Maltz, 1984: 89; Figure 8-1) Figuur 3: Scatterplot ernst misdrijf vs antisociaal gedrag, hypothetisch voorbeeld (Gee, 1993, Figure 1) Figuur 4: Cumulatief percentage herarresties, naargelang aantal vroegere arrestaties (naar Beck en Shipley, 1989: 7; Table 12 en Figure 2) Figuur 5: Cumulatief percentage heropsluitingen, naargelang aantal vroegere veroordelingen (naar Tournier, 1982: 75-76; Tableau 2 en Figure 2) Figuur 6: RRASOR scores versus recidivegraad (naar Hanson, 1997: 16; Table 6) Figuur 7: Percentage recidives per leeftijdscategorie (niet-willekeurige categorieën).. 71 Figuur 8: Percentage recidives per leeftijdscategorie (normale categorieën) Figuur 9: Percentage recidives, naargelang aantal jaar opleiding Figuur 10: Percentage recidives naargelang aantal vorige gevangenisstraffen Figuur 11: Cumulatief percentage heropsluitingen, naar aantal vroegere arrestaties.. 74 Figuur 12: Cumulatief percentage heropsluitingen, naar aard van het vorige delict Figuur 13: Invloed van de duur van de gevangenisstraf op de recidive Figuur 14: Cumulatief percentage recidives voor personen vrijgelaten in North Carolina ( ) Figuur 15: Aandeel recidivisten en niet-recidivisten per score op risicoschaal v -

6 3 Lijst van tabellen Tabel 1: Invloed van onderregistratie op recidivecijfers Tabel 2: Percentage opnieuw gearresteerd na vrijlating per periode van 3 maand vanaf het tijdstip van vrijlating, naar aantal vroegere arrestaties (Beck en Shipley, 1989: 7; Table 12) Tabel 3: Slaagpercentages per risicogroep volgens de SIR-schaal (naar Service Correctionnel du Canada, 1989: 2, 4; Tableau 1 en Tableau 2) Tabel 4: Salient Factor Score (naar Ekland-Olson en Kelly, 1993: ; Appendix A) Tabel 5: RRASOR schaal (naar Hanson, 1997: 14; Table 4) Tabel 6: Beschrijving van de variabelen in de North Carolina bestanden Tabel 7: Recidive versus niet-recidive per subgroep Tabel 8: Recidivegraad naar ras en aard van het delict Tabel 9: Recidivegraad naar geslacht en aard van het delict Tabel 10: Invloed van middelengebruik op recidive, naargelang aard van het vorige delict Tabel 11: Gestandaardiseerde en niet-gestandaardiseerde coëfficiënten van de discriminantfunctie vi -

7 Inleiding Doorgaans wordt het strafrechtsysteem beschouwd als een instituut dat voor een zekere sociale controle moet zorgen. Dit houdt enerzijds in dat het strafrecht verondersteld is personen af te schrikken om tot crimineel gedrag over te gaan; anderzijds dient het strafrechtsysteem er voor te zorgen dat iemand, eenmaal met het gerecht in aanraking gekomen, zich van verder crimineel gedrag onthoudt. Laatstgenoemde functie, de zgn. bijzondere preventie, blijkt in praktijk echter een utopie. Uit de criminele statistieken (Nationaal Instituut voor de Statistiek, 1995) kunnen we immers afleiden dat bijna de helft van de veroordeelden al eens vroeger het interieur van een rechtbank onder ogen kreeg. Terwijl de algemeen preventieve werking van het strafrecht zich richt tot een volledige bevolking, viseert de bijzondere preventie de kleine groep delinquenten binnen diezelfde bevolking. Het feit dat slechts een kleine groep van gekende misdadigers verantwoordelijk is voor de helft van de criminaliteit, heeft de interesse gewekt voor het bestuderen van het fenomeen recidive. Wanneer men in staat is binnen de groep van delinquenten die personen of groepen te detecteren die waarschijnlijk zullen hervallen in hun crimineel gedrag, kunnen correctionele inspanningen specifiek op deze groep worden afgestemd. In een - niet zo ver - verleden stond dit laatste gelijk met opsluiting, tegenwoordig weet men al dat resocialisering misschien beter buiten de gevangenismuren gebeurt. Het is immers beter in te spelen op de opportunities die iemand biedt dan enkel aandacht te hebben voor zijn threats en hem uit de maatschappij te plukken. In het onderzoek naar recidive probeert men bij recidivisten kenmerken op te sporen die hen onderscheiden van niet-recidiverende delinquenten. Wanneer dergelijke factoren aan de oppervlakte komen, kan men trachten die in een model te gieten dat bepaalde wetmatigheden weergeeft. Een model kan in veel gevallen een duidelijke - zij het sterk vereenvoudigde - voorstelling geven voor complexe, moeilijk te - 1 -

8 ontrafelen maatschappelijke fenomenen. In deze verhandeling worden een aantal factoren besproken die aan recidive zijn gerelateerd, maar de nadruk ligt op de mogelijkheden om het risico dat iemand hervalt, te voorspellen. Gewoonlijk gebeurt dit door op basis van gegevens ingezameld bij bestaande groepen van recidivisten modellen op te stellen die nadien worden toegepast op andere personen of groepen. Mijn persoonlijke interesse voor modelleringstechnieken in een criminologische omgeving gaat alvast terug naar het ogenblik van mijn eerste kennismaking met de criminologie als wetenschap, namelijk toen ik zo n tien jaar geleden in een handboek over differentiaalvergelijkingen een toepassing las over een model om het tijdstip van overlijden te schatten in een gerechtelijk onderzoek (Boyce en Diprima, 1986: 49-50) - dit geheel terzijde natuurlijk... In een eerste hoofdstuk van deze scriptie wordt uitgebreid stilgestaan bij de diverse problemen waarmee men geconfronteerd wordt in een studie rond recidive. Een eerste probleem waar men op stuit, is de definiëring van het begrip recidive. Daarnaast blijkt echter ook de gegevensverzameling een teer punt te zijn. Tenslotte worden ook enkele gevaartekens geplaatst bij het veralgemenen van resultaten naar andere populaties. De factoren die risicoverhogend kunnen zijn met betrekking tot recidive komen aan bod in hoofdstuk 2. Er wordt zowel stilgestaan bij historische factoren - criminele of maatschappelijke antecedenten - als bij factoren die vatbaar zijn voor verandering of behandeling. In hoofdstuk 3 wordt een overzicht gegeven van schalen die deze factoren integreren in één meetinstrument dat eventueel kan worden gebruikt om het recidiverisico van toekomstige groepen te beoordelen. In een tweede deel passeren een aantal statistische technieken die worden gebruikt voor predictie van recidive de revue; tevens worden enkele modelleringstechnieken uit andere disciplines aangebracht die eventueel op dit onderwerp kunnen worden toegepast. Een laatste stuk bespreekt de accuraatheid en validiteit van de meetschalen en modellen waarmee men recidive wenst te voorspellen

9 In een laatste hoofdstuk worden tenslotte kort enkele bevindingen uit de vorige hoofdstukken nagegaan aan de hand van een empirisch onderzoek op gegevens van personen vrijgelaten in de Amerikaanse staat North Carolina. Dit slotstuk wil niet de pretentie hebben een volledig onderzoek omtrent predictie van recidive te zijn, maar moet eerder worden gezien als een addendum bij de overige hoofdstukken. he said that he d never, never do it again and of course he won t (not until the next time). (Stephen Morrissey in Sweet and Tender Hooligan, 1986) - 3 -

10 Hoofdstuk 1 1 De methodologische achillespezen 1.1 RECIDIVE EEN PROBLEMATISCH BEGRIP Een eerste probleemstelling die zich voordoet bij een onderzoek met betrekking tot recidive, raakt de kern van de zaak, namelijk wat men nu precies onder recidive verstaat. Iedereen weet wel dat met recidivisten misdadigers die hervallen worden bedoeld, maar over een precieze definitie lijkt helemaal geen consensus te bestaan. Er zijn in de literatuur ongeveer evenveel verschillende definities terug te vinden als er publicaties zijn over het onderwerp Differentiërende factoren tussen de diverse definities zijn vooral de beschouwde periode, de aard van de misdrijven en het gehanteerde criterium, bvb. arrestatie of veroordeling Het wettelijk kader in België Naar het Belgisch strafrecht is recidive of herhaling de toestand waarin een persoon zich bevindt die vervolgd wordt wegens een misdrijf, nadat hij in het verleden reeds door een in kracht van gewijsde getreden vonnis was veroordeeld (Van Den Wyngaert, 1994: 352). Er is enkel sprake van recidive of herhaling indien de vroegere veroordeling een strafrechtelijke veroordeling betrof, door een Belgisch rechtscollege werd uitgesproken en in kracht van gewijsde is getreden op het moment van het - 4 -

11 nieuwe misdrijf (Van Den Wyngaert, 1994: 353). Recidive of herhaling zal in bepaalde door de wet omschreven gevallen leiden tot een mogelijke strafverzwaring (cf. art.54 t/m 57 Sw.). In België geldt doorgaans de algemene recidive, d.w.z. dat niet is vereist dat het oude en het nieuwe misdrijf identiek (of gelijkaardig) zijn, dit in tegenstelling tot de bijzondere recidive (Van Den Wyngaert, 1994: 354). Niet alleen de aard van het misdrijf bepaalt of er al dan niet sprake is van recidive, ook het tijdsaspect speelt mee: de herhaling kan bestendig of tijdelijk zijn (Van Den Wyngaert, 1994: ). Zo zal een wanbedrijf of misdaad na een vroegere veroordeling voor een misdaad steeds voor een herhaling (i.e. bestendige staat van herhaling) zorgen (cf. art.54 Sw. en art.56 al.1 Sw.); een herhaling van wanbedrijf na wanbedrijf (cf. art.56 al.2 Sw.) of van overtreding na overtreding (cf. art.565 Sw.) betreft slechts een tijdelijke staat van herhaling, voor de laatste categorie geldt daarenboven nog dat het om eenzelfde overtreding moet gaan, dus tijdelijke én bijzondere herhaling. Een zekere discrepantie tussen wet en onderzoek blijkt al meteen uit de methodologische nota s bij de criminele statistiek van België (Nationaal Instituut voor de Statistiek, 1995). Voor het vaststellen van de graad van recidive wordt immers rekening gehouden met elke vroeger opgelopen veroordeling, ongeacht de aard of de ernst van het achterliggende misdrijf (N.I.S., 1995: 11). Recidivisten worden in de statistieken als specialisten gecatalogeerd indien de meeste misdrijven waaraan zij zich hebben schuldig gemaakt in de loop hunner criminele loopbaan, tot dezelfde groep 1 als het laatst gepleegde misdrijf behoort (N.I.S., 1995: 91; eigen voetnoot) Het gehanteerde meetinstrument In de literatuur vinden we twee invalshoeken betreffende de te gebruiken afhankelijke variabele in een onderzoek naar recidive. De meeste auteurs maken gebruik van een dichotome variabele, namelijk of een individu al dan niet hervalt tijdens een bepaalde periode na zijn vrijlating. In een aantal onderzoeken wordt daarnaast echter een veel rijkere variabele 1 De uit 45 misdrijven bestaande nomenclatuur wordt hiervoor in 9 generische groepen ingedeeld

12 gehanteerd: het tijdsinterval tussen vrijlating en recidive. Schmidt en Witte (1988: 8) halen twee argumenten aan ten voordele van deze invalshoek. Ten eerste geeft het tijdstip van recidive interessante informatie die we niet zomaar naast ons neerleggen, ten tweede verstrekt het schatten van de distributie van het tijdsinterval vooraleer wordt gerecidiveerd een mogelijkheid om predicties te maken van de recidivegraad voor gelijk welke periode na de vrijlating. Het tijdstip van recidive heeft nog een andere inhoud, namelijk op welk moment van de strafrechtspleging zullen we van recidive spreken? Bij het plegen van een nieuw misdrijf? Bij een nieuw contact met de politie? Bij een arrestatie? Bij een veroordeling? Of bij een terugkeer naar de gevangenis? Het spreekt voor zich dat de keuze voor een bepaald criterium een belangrijke weerslag heeft op de recidivegraad. Beck en Shipley (1989: 3) vonden dat binnen een periode van drie jaar na hun vrijlating 62,5% opnieuw was gearresteerd, 46,8% opnieuw was veroordeeld en 41,4% opnieuw was opgesloten 2 ; indien we kijken naar de nieuwe arrestaties bekomen we in dit geval een recidivegraad die ruim de helft hoger ligt dan wanneer we zouden kijken naar de heropsluitingen. Het ontbreken van volledige criminaliteitscijfers (cf. infra) weerhoudt ons er alvast van om het meest accurate criterium het plegen van een nieuw misdrijf te gebruiken. Maltz (1984: 56) geeft de voorkeur aan arrestatie als criterium. Een eerste bedenking die hij hierbij aanhaalt, is of we moeten kijken naar arrestaties tout court of rekening moeten houden met wat na de arrestatie gebeurt, namelijk of na de arrestatie een vervolging wordt ingesteld en of de persoon wordt veroordeeld of opgesloten. Geen rekening houden met wat na de arrestatie gebeurt, zal resulteren in heel wat Type I- fouten, namelijk ten onrechte gearresteerde onschuldigen. Anderzijds treden ook Type II-fouten op, het komt immers voor dat personen schuldig aan een misdrijf om allerlei redenen niet worden veroordeeld of gearresteerd, bvb. door bemiddeling in strafzaken, door een minnelijke schikking of voor spijtoptanten (Nouwens, Motiuk en Boe, 1993; Beck en Shipley, 1989). Maltz (1984: 57) merkt in verband met de foutieve arrestaties nog op dat deze kunnen worden veroorzaakt doordat de politiediensten in 2 De bevindingen van Beck en Shipley zijn gebaseerd op een steekproef van meer dan vrijgelatenen uit de personen die in 1983 in 11 staten van de VS uit de gevangenis werden ontslagen

13 de eerste plaats de bestaande computerbestanden van (ex-)delinquenten checken zodat deze groep sowieso een grotere kans heeft gearresteerd te worden. De ruwe arrestaties kunnen als criterium voor recidive worden verfijnd door het begrip uit te breiden tot arrestatie én vervolging of arrestatie én veroordeling (Maltz, 1984: 65). Zo worden inderdaad vele valse arrestaties uit de bestanden gemeden, maar anderzijds geldt dan weer dat de hierboven vermelde alternatieve vormen van strafafhandeling een onderregistratie van de recidive teweegbrengen. Een bijkomende overweging van praktische aard is dat het niet makkelijk is om de verdere strafrechtspleging na de arrestatie na te gaan (Maltz, 1984: 60). Een vergelijking van een negentigtal studies leerde Maltz (1984: 63, Tabel 6-1) dat terugkeer naar de gevangenis veruit het meest gebruikte criterium is. Het spreekt voor zich dat het criterium dat voor een bepaald onderzoek wordt gebruikt niet losstaat van de bedoeling van het onderzoek. Indien men recidive wil onderzoeken met het oog op het voorspellen van de toekomstige gevangenispopulatie, dan spreekt het voor zich dat hier het criterium terugkeer naar de gevangenis is aangewezen (Maltz 1984, Schmidt en Witte, 1988) De follow-up periode Naast het definiëren van het moment in de rechtspleging waarop we van recidive zullen spreken, is tevens de periode gedurende dewelke de persoon of groep wordt opgevolgd een belangrijke parameter. Zoals we hierboven reeds zagen, wordt in België wettelijk een onderscheid gemaakt tussen tijdelijke en bestendige herhaling, naargelang de ernst van de misdrijven. In wetenschappelijke studies wordt meestal de tijdelijke herhaling gehanteerd, dit om de eenvoudige reden dat men er de voorkeur aan geeft recente gegevens te gebruiken, wat impliceert dat de follow-up periode na vrijlating eerder beperkt zal zijn. Alleen wanneer een persoon sterft, kan men er zeker van zijn dat hij geen nieuwe misdrijven meer zal plegen, maar het is doorgaans praktisch en budgettair niet efficiënt of onmogelijk om een persoon gedurende zijn ganse levensloop te volgen (Nouwens, Motiuk, Boe, 1993: 22). Maltz (1984: 71) stelt dat de lengte van de follow-up periode in veel gevallen meer te maken heeft met de tijd waarvoor budgetten toegezegd zijn dan met puur - 7 -

14 onderzoeksgeoriënteerde redenen; indien een evaluatieproject van een bepaald programma voor één jaar wordt gefinancieerd, dan zullen de deelnemers aan het programma maximaal één jaar worden gevolgd. Zoals voor het recidivecriterium het geval was, zal ook de follow-up periode soms direct bepaald zijn door het onderzoek zelf. Wanneer een reïntegratieprogramma of een probatiemaatregel het onderwerp van onderzoek uitmaken, dan zal de follow-up periode veelal beperkt worden tot de duur van het programma of de probatieperiode (Sims en Jones, 1997; Covent en Snacken, 1992). Een periode tussen één en drie jaar lijkt in de literatuur frequent gebruikt (Maltz, 1984; Service Correctional du Canada, 1989; Beck en Shipley, 1983). Bij studies die specifiek zijn gewijd aan langetermijnrecidive worden vanzelfsprekend veel langere follow-up periodes genomen. Nouwens, Motiuk en Boe (1993) hanteren een minimum van zeven jaar. In zijn onderzoek naar sexuele recidive citeert Hanson (1997) onderzoeken met een opvolgingsperiode van meer dan twintig jaar. Maltz (1984: 22; voetnoot) haalt een aanbeveling aan van de Amerikaanse National Advisory Commission on Criminal Justice Standards and Goals om een follow-up periode van 3 jaar te nemen omdat de studies die delinquenten langer dan drie jaar volgden aantoonden dat de meeste recidive optreedt gedurende de eerste drie jaar na de vrijlating 3. Ook de Correctional Service Canada (1993b: 1) wijst erop dat schattingen hebben aangetoond dat een follow-up periode van 3 jaar 90% van diegenen die uiteindelijk hervallen zou omvatten. Belcourt, Nouwens en Lefebvre (1993) vonden in hun onderzoek naar recidive bij vrouwen dat ongeveer 41% van de recidivistes binnen het jaar terugkeerde naar de gevangenis, waarvan ruim eenderde zelfs binnen de eerste zes maanden na hun vrijlating; na twee jaar was reeds 63,6% teruggekeerd, na drie jaar bijna drievierde. Slechts 14,2% van de recidivistes keerden pas na meer dan vijf jaar terug naar de gevangenis. In zijn studie rond recidive op Malta vond Baumer (1997) dat van de 42% die vroeg of laat naar de gevangenis terugkeerde, 28,6% binnen het jaar, een kleine 60% binnen de drie jaar en meer dan drievierde binnen de zes jaar terug opgesloten was (de gegevens 3 Maltz verwijst naar National Advisory Commission on Criminal Justice Standards and Goals (1973). Corrections. Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office

15 voor recidivisten én niet-recidivisten zijn afgebeeld in Figuur 1). Niet alle recidivisten worden opnieuw tot een gevangenisstraf veroordeeld, vandaar dat Baumer ook keek naar de nieuwe veroordelingen: van de 52% die opnieuw werd veroordeeld was dit voor een kleine 30% reeds na één jaar het geval, voor 58% binnen de drie jaar en voor 81% binnen de zes jaar. Van de personen die worden herveroordeeld gebeurt dit voor minder dan eenvijfde meer dan zes jaar na hun vrijlating. Figuur 1: Cumulatief percentage recidives voor personen vrijgelaten in Malta tussen maart 1976 en november 1994 (Baumer, 1997: 614; Figure 1) Tournier (1982) bestudeerde de recidive van een cohorte gevangenen veroordeeld tot een gevangenisstraf van ten minste 3 jaar, die in 1973 werden vrijgelaten. Na een follow-up periode van 8 jaar bleek 42,9% terug te zijn veroordeeld tot een gevangenisstraf, voor bijna de helft (20,5% van het totaal) was dit reeds na één jaar het geval, na drie jaar was reeds 82,5 van de uiteindelijke recidivisten teruggekeerd naar de gevangenis (Tournier, 1982: 71; Tableau 1.2). Maltz (1984: 88-89) verwijst naar een Amerikaanse studie 4 die een duizendtal personen vrijgelaten tussen 1956 en 1962 volgde tot 1974; iets meer dan de helft recidiveerde binnen de vijf jaar, daarna klom het cumulatief percentage recidivisten tot 60% na tien jaar en tot ongeveer 63% na 18 jaar (zie Figuur 2). 4 KITCHENER, H., SCHMIDT, A. K. & GLASER, D. (1977). How Persistent Is Post-Prison Success? Federal Probation, 41,

16 Figuur 2: Cumulatief percentage recidives voor personen vrijgelaten in de VS tussen 1956 en 1974 (Maltz, 1984: 89; Figure 8-1) Uit Figuren 1 en 2 blijkt dat het verband tussen het cumulatief percentage recidives en de tijd na vrijlating een logaritmisch verloop kent. Na een zekere tijd neemt het aantal bijkomende recidives dus slechts zeer traag meer toe zodat de frequent gebruikte follow-up periode van 3 jaar een aanvaardbare trade-off lijkt te zijn tussen accuraatheid en volledigheid enerzijds en kostenefficiëntie en actualiteit of relevantie van de resultaten anderzijds Aard van het misdrijf Eerder werd reeds het onderscheid in de wet tussen algemene en bijzondere recidive besproken, voor het definiëren van recidive is ook deze nuance van doorslaggevend belang. Hoe breed we het begrip zien, of met andere woorden welke nieuwe misdrijven we als recidive zullen beschouwen, zal immers een enorm belangrijke invloed hebben op de bekomen recidivecijfers. Covent en Snacken (1992: 6) schrijven dat er vaak een onderscheid wordt gemaakt tussen algemene recidive (elke nieuwe veroordeling of elk nieuw feit), speciale recidive (zelfde misdrijfsoort; bv. vermogensdelict) en specifieke recidive (zelfde misdrijf, bv. gewone diefstal). In een onderzoek naar sexuele recidive maakt Greenberg (1998: 1) het spectrum nog iets breder. Een zeer algemene definitie is een tendens tot hervallen in een vroegere

17 conditie of vroeger gedrag ; in een tweede definitie stelt hij het iets duidelijker afgelijnd, namelijk het begaan van hetzelfde type sexuele daad, of iets breder eender welk sexueel misdrijf. Als derde mogelijke omschrijving gebruikt hij sexueel delinquenten met een verleden van fysiek geweld en sexuele misdrijven die een nieuw fysiek, aggressief - maar niet sexueel - misdrijf plegen. In een vierde definitie omvat recidive alle misdrijven, inbegrepen niet-gewelddadige misdrijven zoals vermogensdelicten. Deze laatste omschrijving kan worden uitgebreid met het overtreden van probatievoorwaarden. Beck en Shipley (1989: 6; Table 9) kwamen tot de bevinding dat de speciale recidive onder degenen die hadden vastgezeten voor een gewelddadig misdrijf 30,4% bedroeg, voor vermogensdelicten was dit 49,8%. Binnen de eerste groep lag de specifieke recidive het hoogst voor roof ( robbery ) en aanranding ( assault ), respectievelijk 19,6% en 21,9%, in de categorie vermogensdelicten voor inbraak ( burglary ) en diefstal ( larceny/theft ), respectievelijk 31,9% en 33,5%. De kans om gearresteerd te worden voor verkrachting bleek voor personen die reeds hadden vastgezeten voor verkrachting 10,5 hoger dan voor niet-verkrachters (Beck en Shipley, 1989: 6; Table 10). De meeste onderzoeken gebruiken de algemene recidive als maatstaf, maar voor het bestuderen van bepaalde categorieën misdadigers, bvb. sexuele delinquenten, wordt wel eens speciale of specifieke recidive als uitgangspunt genomen. Ook wanneer men de effecten van een bepaalde behandeling of van een gevolgd programma wil meten, wordt de recidive soms duidelijker afgelijnd omdat men precies wil zien of de behandeling het hervallen in een bepaald misdrijf heeft kunnen beletten. Wanneer een verkrachter een anti-androgeenbehandeling ondergaan heeft, zal men in de eerste plaats geinteresseerd zijn in zijn eventuele sexuele recidive. Algemene recidive als maatstaf zal algemenere resultaten opleveren, maar is niet bruikbaar wanneer men voor een bepaalde groep voorspellingen wil doen. Bij het vergelijken van verschillende cijfers kunnen we best de gebruikte noties goed in het achterhoofd houden

18 1.2 DE VERBORGEN GEGEVENS Een duidelijke omschrijving kan het definitieprobleem voor een bepaald onderzoek wegwerken, maar een veel crucialere beperking bij een onderzoek naar recidive is de relevantie van de gebruikte gegevens Een ijzeren gordijn van confidentialiteit De geladenheid en confidentialiteit van de gegevens zelf, legt zware beperkingen op aan de gegevensinzameling: daderschap of recidive zijn immers niet meteen onderwerpen waarover je iemand in de straat of aan de telefoon ondervraagt en mocht een enquêteur al het lef hebben om dit te doen, dan zou de kwaliteit van de antwoorden ongetwijfeld van een wel zeer bedenkelijk niveau zijn. Ook self-report studies kunnen tot op heden geen soelaas bieden daar deze meestal te kleinschalig zijn en geen longitudinaal karakter hebben. De enige oplossing die overblijft, is toevlucht nemen tot databanken van officiële instanties Het gebruik van officiële databanken Een eerste probleem waarmee men wordt geconfronteerd bij het gebruik van overheidsbestanden, is de grote terughoudendheid van de instanties die de databanken beheren om deze terbeschikking te stellen voor onderzoek; meestal beroepen zij zich op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, zelfs bij een aanvraag voor geanonimiseerde gegevens. Niet enkel de toegankelijkheid van officiële bestanden vormt een belemmering, maar ook de beschikbaarheid van dergelijke bestanden kan zeer te wensen overlaten. Zoals het bestaan van bevolkings- of sociale zekerheidsregisters sterk verschilt van land tot land, of zelfs tussen de regio s of deelstaten binnen een land, is het voorhanden zijn van gegevens over de strafrechtspleging evenmin een evidentie. De wereldwijde en doorgedreven automatisering brengt hier gelukkig alleen maar verbetering in. Een illustratie van de omstandigheden waarin men in het Frankrijk van de eerste helft

19 van de vorige eeuw trachtte een adequaat strafregister aan te leggen, werd neergeschreven door Bonneville (1841), destijds Procureur des Konings en door Schnapper (1982: 33) bestempeld als de eerste specialist inzake recidive. In zijn werk dat een pleidooi is voor een betere registratie van wetsovertreders en hun misdrijven om zo de recidive als verzwarende omstandigheid 5 effectief te kunnen toepassen, stelt hij enkele wetswijzigingen voor teneinde een accurate registratie mogelijk te maken. De Code d instruction criminelle 6 van 1808 voorzag in een systeem van dubbele registratie van alle arresten en vonnissen, de griffiers dienden van elke correctioneel veroordeelde de naam, de voornamen, het beroep, de leeftijd en de verblijfplaats bij te houden. Bovendien diende driemaandelijks een kopie van de registers te worden overgemaakt aan de Minister van Justitie en aan de Minister de la police générale (later de Minister van Binnenlandse Zaken), die er op hun beurt voor zorgden dat op basis van deze kopies in Parijs een algemeen register werd opgesteld (Bonneville, 1841: 42-43). Dit systeem bleek niet alleen enorm complex om te consulteren (Bonneville, 1841: 48-51), maar bovendien zorgde de groeiende mobiliteit voor een veel vervelender probleem: de crimineel vestigde zich in een andere streek en liet een nieuw, onbevlekt paspoort afleveren (Bonneville, 1841: 57-60) of gaf zich uit voor iemand anders uit zijn streek zodat zelfs een verificatie bij de autoriteiten van zijn geboorteplaats het bedrog niet aan het licht kon brengen (Bonneville, 1841: ). Vandaar dat Bonneville ervoor pleitte tevens de geboorteplaats en een signalement van de betrokkene op te nemen om dergelijke fraudes te verhinderen (Bonneville, 1841: 106 en 129). Deze ambitieuze voorstellen zouden moeten leiden naar een volledige statistiek van alle veroordeelden, een eenvoudige, vlugge, adequate en kostenefficiënte manier om alle gerechtelijke antecedenten van een beschuldigde te kennen en een correcte jaarlijkse tabel betreffende de recidives (Bonneville, 1841: 139). Hiermee hoopt Bonneville een fine-tuning van het repressiesysteem te bewerkstellingen en [ ] qu au moyen de ces peines alors mieux proportionées et plus efficacement subies, l on aurait plus de condamnés corrigés, et, par suite, MOINS DE RÉCIDIVES? (Bonneville, 1841: 140; cursivering en bloklettering in oorspronkelijke tekst). 5 Bonneville (1841: 26) maakt een onderscheid tussen twee soorten verzwarende omstandigheden: de consideratio facti, of omstandigheden met betrekking tot het gepleegde feit, en de consideratio personae, of persoonsgebonden omstandigheden, waaronder de strafrechtelijke antecedenten. 6 Meer bepaald Art. 600, 601 en 602 (Bonneville, 1841: 42)

20 Aan het einde van de 20ste eeuw is de situatie duidelijk beter, maar toch betekent de aanwezigheid van een volledig en onderhouden strafregister nog niet het einde van de miserie. De meest primaire tekortkoming van deze officiële bronnen is de dekking: enkel geregistreerde misdrijven of veroordelingen komen in de officiële databanken terecht. De bedoeling van een onderzoek is meestal de bekomen resultaten te kunnen generaliseren naar een volledige populatie; officiële bronnen in verband met strafrechtsgegevens maken dergelijke extrapolaties naar de volledige populatie zeer wankel, aangezien de geregistreerde misdrijven allesbehalve een toevalssteekproef uit het totaal aan gepleegde misdrijven vormen. Het ontbreken van een compleet steekproefkader waaruit eenheden kunnen worden geselecteerd, is voor vele disciplines een groot praktisch probleem (Cochran, 1977: 6), maar voor onderzoek rond misdrijven zal dit des te kritischer zijn gezien de ontbrekende misdrijven op zijn minst één kenmerk gemeen hebben, nl. hun niet-registratie. Maltz (1984: 34-40) geeft een mooi voorbeeld van hoe arrestaties als onzuivere substeekproef van misdrijven tot een verkeerde conclusie kunnen leiden 7 : stel dat iemand een bepaald gemiddeld niveau van overtredingen heeft, bvb. snelheidsovertredingen, en dat hij gemiddeld twee keer per jaar wordt betrapt. In een bepaald jaar wordt hij echter vier keer betrapt, niet omdat zijn gedrag is veranderd, maar gewoon omdat hij pech had, dus simpelweg door een gewone statistische schommeling rond het gemiddelde van twee processen-verbaal per jaar. De persoon wordt verplicht een cursus te volgen, en wat blijkt: het volgende jaar wordt hij slechts twee keer bekeurd natuurlijk geen halvering van zijn aantal overtredingen als gevolg van de cursus (zoals men onterecht zou kunnen beweren), maar gewoon een terugkeer naar het normale aantal bekeuringen. Een determinerende factor die bepaalt of een misdrijf al dan niet wordt opgemerkt of opgehelderd is de pakkans. Het spreekt voor zich dat de pakkans sterk varieert van misdrijf tot misdrijf, wat al tot een eerste scheeftrekking in de officiële gegevens leidt. De pakkans is niet enkel gerelateerd aan de aard van het misdrijf, maar is evenzeer afhankelijk van de delinquent zelf. Belangrijk voor de studie van recidive zijn de leereffecten in een criminele carrière: indien ook voor dit beroep leereffecten 7 Maltz (1984: 34) verwijst hierbij naar een artikel waarin wordt beschreven waardoor deze scheeftrekking ontstaat: BLUMSTEIN, A. & LARSON, R. C. (1971). Problems in Modeling and Measuring Recidivism. Journal of Research in Crime and Delinquency, 8, p

de tenuitvoerlegging van de voorwaardelijke gevangenisstraf

de tenuitvoerlegging van de voorwaardelijke gevangenisstraf wetenschappelijk onderzoek- en documentatie centrum de tenuitvoerlegging van de voorwaardelijke gevangenisstraf 35 1:C Ra 2817 2@i5F _ msterieyan justitie MINISTERIE VAN JUSTITIE l!frienschaxliik Ocifzr,Iceli

Nadere informatie

nummer 1/1982 Varianummer CI) :CD wetenschappellik INO onderzoek- en documentatie centrum

nummer 1/1982 Varianummer CI) :CD wetenschappellik INO onderzoek- en documentatie centrum nummer 1/1982 Varianummer 4) CI) W wetenschappellik :CD 01% INO onderzoek- en ) documentatie centrum Inhoud Blz. 3 Voorwoord 5 G. J. Annas Anonieme vaders: andere belangen dan die van de sperma-donor 14

Nadere informatie

PIJNPUNTEN BIJ DE RE-INTEGRATIE VAN GEDETINEERDEN

PIJNPUNTEN BIJ DE RE-INTEGRATIE VAN GEDETINEERDEN Faculteit Rechtsgeleerdheid Leuvens Instituut voor Criminologie Werkcollege Criminologische Praktijk Academiejaar 2013-2014 KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN PIJNPUNTEN BIJ DE RE-INTEGRATIE VAN GEDETINEERDEN

Nadere informatie

Etnisch gerelateerde verschillen in de straftoemeting

Etnisch gerelateerde verschillen in de straftoemeting Research Memoranda Nummer / Jaargang Raad voor de rechtspraak Etnisch gerelateerde verschillen in de straftoemeting Hilde Wermink, Sigrid van Wingerden, Johan van Wilsem, Paul Nieuwbeerta Colofon Raad

Nadere informatie

INVLOED VAN HET OPLEIDINGSNIVEAU OP DE ONTSLAGBELEVING: EEN EMPIRISCH ONDERZOEK

INVLOED VAN HET OPLEIDINGSNIVEAU OP DE ONTSLAGBELEVING: EEN EMPIRISCH ONDERZOEK FACULTEIT ECONOMISCHE EN TOEGEPASTE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN DEPARTEMENT TOEGEPASTE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN INVLOED VAN HET OPLEIDINGSNIVEAU OP DE ONTSLAGBELEVING: EEN

Nadere informatie

Een goede oude dag. De stem van de zestigplusser op Aruba. Glenn sankatsing. CARIBBEAN REALITY STUDIeS CENTER. Aruba, 2011

Een goede oude dag. De stem van de zestigplusser op Aruba. Glenn sankatsing. CARIBBEAN REALITY STUDIeS CENTER. Aruba, 2011 Een goede oude dag De stem van de zestigplusser op Aruba Glenn sankatsing Aruba, 2011 CARIBBEAN REALITY STUDIeS CENTER EEN GOEDE OUDE DAG De stem van de zestigplusser op Aruba GLENN SANKATSING Onderzoek

Nadere informatie

Wie kent de veelpleger?

Wie kent de veelpleger? Achtergronden van ALLE veelplegers binnen het werkgebied van het Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf Voorwoord Een Veiligheidshuis biedt een platform voor instellingen, justitieel en niet- justitieel,

Nadere informatie

Problematiek en hulpvragen van stelselmatige daders

Problematiek en hulpvragen van stelselmatige daders Problematiek en hulpvragen van stelselmatige daders Marjolein Goderie m.m.v. Bas Tierolf Katinka Lünnemann Lisette van den Heuvel December 2008 Inhoud 1 Inleiding 5 2 Vraagstelling 7 3 Onderzoeksaanpak

Nadere informatie

Survey-onderzoek middels het Internet.

Survey-onderzoek middels het Internet. Survey-onderzoek middels het Internet. Een exploratie van het terrein. Dirk Heerwegh Afdeling Dataverzameling en Analyse Departement Sociologie Faculteit Sociale Wetenschappen E. Van Evenstraat 2B B-3000

Nadere informatie

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2005-2006

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2005-2006 UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2005-2006 HET GEBRUIK VAN BOOTSTRAP FINANCIERING IN DE ICT- EN BIOTECHNOLOGIESECTOR Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad

Nadere informatie

Asielzoekers en terugkeer. Een kwalitatief en kwantitatief onderzoek.

Asielzoekers en terugkeer. Een kwalitatief en kwantitatief onderzoek. Onderzoeksrapport April 2006 Asielzoekers en terugkeer. Een kwalitatief en kwantitatief onderzoek. Prof. Dr. Marie-Claire Foblets & Prof. Dr. Norbert Vanbeselaere (K.U.Leuven) Centrum voor gelijkheid van

Nadere informatie

Het Tariferingsbureau 2003-2008

Het Tariferingsbureau 2003-2008 Het Tariferingsbureau 2003-2008 2 Tariferingsbureau Auto Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Tabellen en grafieken... 4 Inleiding... 5 Hoofdstuk I Opdrachten en werking... 7 A. Algemeen... 7 1. Opdracht van

Nadere informatie

Monitor Jeugd terecht 2005

Monitor Jeugd terecht 2005 Cahier 2005-17 Monitor Jeugd terecht 2005 M. Blom A.M. van der Laan G.L.A.M. Huijbregts a Wetenschappelijk Onderzoeken Documentatiece ntrum Exemplaren van deze publicatie kunnen schriftelijk worden besteld

Nadere informatie

Inkomsten en criminaliteit: de wisselwerking tussen veranderende inkomsten en arrestaties

Inkomsten en criminaliteit: de wisselwerking tussen veranderende inkomsten en arrestaties Sociaaleconomische trends 2014 Inkomsten en criminaliteit: de wisselwerking tussen veranderende inkomsten en arrestaties Olivier Marie 1) Tanja Traag Oktober 2014, 01 CBS Sociaaleconomische trends oktober,

Nadere informatie

Genoeg om van te leven

Genoeg om van te leven Genoeg om van te leven Genoeg om van te leven Focusgroepen in discussie over de minimale kosten van levensonderhoud Stella Hoff Arjan Soede Cok Vrooman Corinne van Gaalen Albert Luten Sanne Lamers NIBUD

Nadere informatie

Profiel van de forensic accountant: noodzakelijke vaardigheden

Profiel van de forensic accountant: noodzakelijke vaardigheden UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2009 2010 Profiel van de forensic accountant: noodzakelijke vaardigheden Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master

Nadere informatie

Bart Capéau, Lieve Eeman, Steven Groenez, Miet Lamberts Projectleiding: Steven groenez & Miet Lamberts

Bart Capéau, Lieve Eeman, Steven Groenez, Miet Lamberts Projectleiding: Steven groenez & Miet Lamberts WIE HEEFT VOORRANG: JONGE TURKEN OF PRILLE GRIJSAARDS? Een experimenteel onderzoek naar discriminatie op basis van persoonskenmerken bij de eerste selectie van sollicitanten technisch verslag Bart Capéau,

Nadere informatie

HUISELIJK GEWELD ONDER SURINAMERS, ANTILLIANEN EN ARUBANEN, MAROKKANEN EN TURKEN IN NEDERLAND. Aard, omvang en hulpverlening.

HUISELIJK GEWELD ONDER SURINAMERS, ANTILLIANEN EN ARUBANEN, MAROKKANEN EN TURKEN IN NEDERLAND. Aard, omvang en hulpverlening. HUISELIJK GEWELD ONDER SURINAMERS, ANTILLIANEN EN ARUBANEN, MAROKKANEN EN TURKEN IN NEDERLAND Aard, omvang en hulpverlening Uitgevoerd door Intomart Beleidsonderzoek Tom van Dijk Erik Oppenhuis m.m.v.

Nadere informatie

BEOORDELING VAN BACHELOR- EN MASTERDIPLOMA S BIJ REKRUTERING

BEOORDELING VAN BACHELOR- EN MASTERDIPLOMA S BIJ REKRUTERING BEOORDELING VAN BACHELOR- EN MASTERDIPLOMA S BIJ REKRUTERING Van Eyck Julie Masterproef ingediend tot het behalen van de graad van Master in de handelswetenschappen. Academiejaar 2007-2008 Promotor : Prof.

Nadere informatie

Het Seksuele Gezondheidsgedrag van Jongvolwassenen: een onderzoek bij 20- tot 25- jarigen in het Brussels Hoger Onderwijs

Het Seksuele Gezondheidsgedrag van Jongvolwassenen: een onderzoek bij 20- tot 25- jarigen in het Brussels Hoger Onderwijs Het Seksuele Gezondheidsgedrag van Jongvolwassenen: een onderzoek bij 20- tot 25- jarigen in het Brussels Hoger Onderwijs Eindverhandeling tot licentiaat in de Klinische Psychologie Student: Verhoogen

Nadere informatie

ISSN 1609-6177 JAARVERSLAG STAND VAN DE DRUGSPROBLEMATIEK IN EUROPA

ISSN 1609-6177 JAARVERSLAG STAND VAN DE DRUGSPROBLEMATIEK IN EUROPA ISSN 1609-6177 JAARVERSLAG 2005 STAND VAN DE DRUGSPROBLEMATIEK IN EUROPA NL JAARVERSLAG 2005 STAND VAN DE DRUGSPROBLEMATIEK IN EUROPA Mededeling Deze uitgave is eigendom van het Europees Waarnemingscentrum

Nadere informatie

Compensatie na geweld

Compensatie na geweld Compensatie na geweld Wie krijgen er een vergoeding van het Schadefonds Geweldsmisdrijven en wat zijn de effecten van zo n financiële vergoeding? Door Drs. J.D.W.E. Mulder José Mulder is als promovenda

Nadere informatie

Segmentatie in verzekeringen

Segmentatie in verzekeringen Faculteit Wetenschappen en Bio-Ingenieurswetenschappen Vakgroep Wiskunde Segmentatie in verzekeringen Masterproef ingediend met het oog op het behalen van de graad van Master in de Actuariële Wetenschappen

Nadere informatie

Scholieren Over Mishandeling

Scholieren Over Mishandeling Scholieren Over Mishandeling Resultaten van een landelijk onderzoek naar de omvang van kindermishandeling onder leerlingen van het voortgezet onderwijs Prof.dr. F. Lamers-Winkelman Prof.dr. N.W. Slot Dr.

Nadere informatie

Onverantwoord ondernemen

Onverantwoord ondernemen Onverantwoord ondernemen Een economisch-antropologische analyse van de informele, illegale en criminele economische activiteiten in Suriname Edo de Vries Robbé Onverantwoord ondernemen Een economisch-antropologische

Nadere informatie

Fraude in particuliere inboedelverzekeringen. (een onderzoek in opdracht van het Ministerie van Justitie)

Fraude in particuliere inboedelverzekeringen. (een onderzoek in opdracht van het Ministerie van Justitie) Fraude in particuliere inboedelverzekeringen (een onderzoek in opdracht van het Ministerie van Justitie) Ger van Gils (BOA) Peter van der Heijden (UU) Olav Laudy (UU) Utrecht, januari 2003 INHOUDSOPGAVE:

Nadere informatie

Niet-Keynesiaanse effecten van budgettair beleid: een evaluatie voor transitielanden

Niet-Keynesiaanse effecten van budgettair beleid: een evaluatie voor transitielanden UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE Academiejaar 2000-2001 Niet-Keynesiaanse effecten van budgettair beleid: een evaluatie voor transitielanden Scriptie voorgedragen voor het bekomen

Nadere informatie

ESF- Project: Geweld op het werk II: organisationele risicofactoren op de werkplek

ESF- Project: Geweld op het werk II: organisationele risicofactoren op de werkplek ESF- Project: Geweld op het werk II: organisationele risicofactoren op de werkplek OP WELKE MANIER BEÏNVLOEDEN RISICOFACTOREN HET ONTSTAAN EN VOORTBESTAAN VAN GEWELD, PESTERIJEN EN ONGEWENST SEKSUEEL GEDRAG

Nadere informatie

kenniscentrum verkeersveiligheid

kenniscentrum verkeersveiligheid kenniscentrum verkeersveiligheid Risico s voor jonge bestuurders in het verkeer Analyse van risicofactoren voor 18 tot 24-jarige bestuurders op basis van een enquête over hun betrokkenheid bij ongevallen

Nadere informatie

Uit de armoede werken

Uit de armoede werken Uit de armoede werken Uit de armoede werken Omvang en oorzaken van uitstroom uit armoede Stella Hoff Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, september 2010 Het Sociaal en Cultureel Planbureau is ingesteld

Nadere informatie