Inhoudsopgave. pagina. Samenvatting 2. Voorwoord 3. 1 Inleiding 4. 2 Ontwikkelingen en kader 5. 3 Samenvatting analyse 10

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. pagina. Samenvatting 2. Voorwoord 3. 1 Inleiding 4. 2 Ontwikkelingen en kader 5. 3 Samenvatting analyse 10"

Transcriptie

1 Inhoudsopgave pagina Samenvatting 2 Voorwoord 3 1 Inleiding 4 2 Ontwikkelingen en kader 5 3 Samenvatting analyse 10 4 Welzijn in het centrum, een blik op Thema s voor de toekomst 18 C ONCEPT K ADERNOTA W ELZIJN C ENTRUM P AGINA 1

2 Samenvatting De Centrumraad wil met deze Kadernota Welzijn richting geven aan een nieuwe invulling van het begrip welzijn. In 2010 zullen niet alleen de welzijnsinstellingen met hun aanbod het welzijn in het centrum bepalen, maar er wordt ook een actievere bijdrage van bewoners aan de maatschappij verwacht. De overheid is niet meer alleen vangnet voor sociale problemen, maar faciliteert en stimuleert sociale ontwikkeling van bewoners. In onderstaande tabel staat schematisch aangegeven op welke vlakken het begrip welzijn anders wordt benaderd. Nu ligt de nadruk op: In 2010 ligt de nadruk op: Welzijnsaanbod op basis van werkplannen van welzijnsinstellingen Vraaggestuurd en wijkgericht werken op basis van opdracht Welzijnsinstellingen hebben een subsidiegever-subsidieontvanger relatie met de Centrumraad Welzijnsinstellingen hebben een opdrachtgever-opdrachtnemer relatie met de Centrumraad Repressieve aanpak overlastgevende jongeren Sociaal vangnetstructuur waar de overheid een belangrijke rol heeft Preventieve aanpak jongeren en bieden van kansen om zich te ontplooien en ontwikkelen Civil society met actief burgerschap De Kadernota Welzijn geeft aan de hand van een viertal thema s voor de toekomst inhoudelijk richting aan het welzijnsbeleid: 1. Zorgen dat jeugd en jonge ouders meer zelfvertrouwen en een positiever zelfbeeld krijgen; 2. Sociaal isolement en verborgen armoede bestrijden; 3. Actief burgerschap stimuleren; 4. Zelfredzaamheid van ouderen bevorderen. Aan de hand van een hernieuwd stappenplan voor de dynamische verantwoordingsstructuur geeft deze Kadernota richting aan de procesmatige kant van het welzijnsbeleid. C ONCEPT K ADERNOTA W ELZIJN C ENTRUM P AGINA 2

3 Voorwoord Voor u ligt de Kadernota Welzijn Centrum De nota gaat onder andere over welzijnswerk, maar centraal staat het welzijn van de bewoners van het centrum. Het welzijnswerk heeft tot doel bij te dragen aan het welzijn van burgers, maar welzijn is niet het eigendom van het welzijnswerk. Welzijn is van mensen zelf. Mensen zijn zelf verantwoordelijk voor de planning en sturing van hun leven. Ik vraag veel van mensen. Ik ga ervan uit dat mensen voor zichzelf kunnen zorgen. Maar soms zit het leven tegen, hebben mensen pech. Die mensen laat ik niet in de steek. Voor hen moet er een sociaal vangnet zijn. Ik ga ervan uit dat mensen meedoen in de maatschappij. Meedoen betekent werk hebben, jezelf kunnen ontplooien, activiteiten ondernemen in je vrije tijd. Als er belemmeringen zijn om mee te kunnen doen, moeten die belemmeringen weggenomen worden. Ik ga ervan uit dat mensen een bijdrage leveren aan de samenleving door bijvoorbeeld als mantelzorger klaar te staan of door als vrijwilliger actief te zijn. Deze hoge verwachting van de bewoners van het centrum kan alleen gesteld worden als de Centrumraad van zichzelf net zoveel verwacht en goed presteert. Als de Centrumraad bereid is om samen te werken met bewoners. Dat betekent dat bewoners serieus genomen moeten worden in hun wensen en talenten. Dat vraagt om maatwerk per buurt en per wijk. Maatwerk waar problemen opgelost moeten worden, maar ook maatwerk waar kansen liggen om problemen te voorkomen. Deze hoge verwachting verplicht de Centrumraad ook om een goed opdrachtgever te zijn voor de instellingen en organisaties die het beleid van de Centrumraad uitvoeren. Goed opdrachtgeverschap betekent een heldere formulering van de te leveren diensten, de kwaliteit, de kostprijs en het resultaat. Centrumraad en instellingen werken aan hetzelfde doel, ieder in zijn eigen rol. En om vrij te spreken naar Homerus Ilias: De koers is uitgezet naar Ithaka We zullen onbekende havens binnenvaren Ik wens u en mij een behouden vaart en veel zomermorgens Marjolijn Masselink C ONCEPT K ADERNOTA W ELZIJN C ENTRUM P AGINA 3

4 1 Inleiding Deze Kadernota Welzijn geeft een kader voor toekomstige beleidskeuzes en uitvoering op het gebied van welzijn in het centrum van Rotterdam gedurende Deze nota is opgesteld door het Dagelijks Bestuur van de Centrumraad in het begin van een nieuwe bestuursperiode. In het najaar van 2005 is Sociaal in het Centrum uitgebracht, een trendrapportage over sociale problemen in het centrum. Dit rapport diende als onderlegger voor de Sociale Speerpuntenconferentie van 8 december Bij deze conferentie is door welzijnsinstellingen en de Centrumraad gezamenlijk een aantal speerpunten geformuleerd. Hiermee was een belangrijke basis gelegd voor de analyse van en een toekomstbeeld geschetst voor sociale kwaliteit in het centrum. In deze Kadernota Welzijn is deze informatie in samenhang met elkaar bijeen gebracht tot een helder en overzichtelijk rapport. Werkwijze Voor dit rapport is gebruik gemaakt van schriftelijke informatiebronnen, zoals de genoemde trendrapportage, het verslag van de Sociale Speerpuntenconferentie en statistische gegevens van COS Rotterdam. Deze kadernota is tot stand gebracht in samenwerking met de portefeuillehouder Welzijn van de Centrumraad, ambtenaren van de Centrumraad en directies van welzijnsinstellingen. Leeswijzer Hoofdstuk 2 geeft de belangrijkste ontwikkelingen en reeds bestaande beleidskeuzes die ten grondslag liggen aan deze Kadernota Welzijn weer. Hoofdstuk 3 geeft een korte samenvatting van de analyse van sociale aspecten van het centrum op basis waarvan de beleidskeuzes zijn gemaakt. Hoofdstuk 4 werpt een blik op het welzijnswerk in het centrum in Hier staan de uitgangspunten verwoord die de Centrumraad hanteert. Hoofdstuk 5 beschrijft de thema s voor de toekomst. C ONCEPT K ADERNOTA W ELZIJN C ENTRUM P AGINA 4

5 2 Ontwikkelingen en kader In dit hoofdstuk staan kort beschreven de ontwikkelingen en reeds bestaande beleidskeuzes die ten grondslag liggen aan deze Kadernota Welzijn. Landelijk kader Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) In 2007 wordt de Wet op de maatschappelijke ondersteuning van kracht. Gemeenten worden met de Wmo verantwoordelijk voor maatschappelijke ondersteuning. De Wmo is een wet die gemeenten de verantwoordelijkheid geeft om ervoor te zorgen dat iedereen actief deel kan nemen aan de samenleving. Het doel van de Wmo is dat de burgers en hun directe omgeving meer verantwoordelijkheid krijgen om zelfstandig aan de samenleving deel te nemen. Onder de Wmo komen te vallen: - De welzijnswet. - De wet voorzieningen gehandicapten (Wvg). - De AWBZ taak terzake van de Huishoudelijke Verzorging (HV). - AWBZ subsidies waaronder diensten, wonen met zorg, coördinatie vrijwillige thuiszorg en mantelzorg. - De Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) Maatschappelijke ondersteuning omvat activiteiten die het mensen mogelijk maken om mee te doen in de samenleving. Dat kan bijvoorbeeld met vrijwilligerswerk en mantelzorg, maar ook met goede informatie en advies, opvoedingsondersteuning en huishoudelijke hulp. De Vereniging Nederlandse Gemeenten vat het doel van de Wmo als volgt samen: Samenhangend lokaal beleid om meedoen mogelijk te maken, uitgevoerd dicht bij de burger door daarvoor goed toegeruste gemeenten. Het begrip maatschappelijke ondersteuning is in de Wmo verwoord in negen prestatievelden. Deze prestatievelden zijn: 1. het bevorderen van de sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten 2. op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met problemen met opgroeien en van ouders met problemen met opvoeden 3. het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning 4. het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers 5. het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijke verkeer en van het zelfstandig functioneren van mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en van mensen met een psychosociaal probleem 6. het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en aan mensen met een psychosociaal probleem ten behoeve van het behoud van hun zelfstandig functioneren of hun deelname aan het maatschappelijke verkeer 7. het bieden van maatschappelijke opvang, waaronder vrouwenopvang 8. het bevorderen van openbare geestelijke gezondheidszorg, met uitzondering van het bieden van psychosociale hulp bij rampen 9. het bevorderen van verslavingsbeleid Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport geeft de kaders aan waarin elke gemeente haar eigen beleid kan maken. De gemeente Rotterdam heeft nog C ONCEPT K ADERNOTA W ELZIJN C ENTRUM P AGINA 5

6 geen Wmo-beleid vastgesteld. Hiermee is het nog niet duidelijk welke bevoegdheden en verantwoordelijkheden de Centrumraad toebedeeld krijgt, in ieder geval prestatievelden 1 tot en met 5. Stedelijk kader Collegeprogramma In het Collegeprogramma getiteld Alle Rotterdammers doen mee! staat dat Rotterdam een stad wordt waar iedereen meetelt en meedoet, een stad waar het veilig is en waar mensen zich veilig voelen, een aantrekkelijke stad waar mensen plezierig wonen en een stad met een krachtige economie. Succesvol beleid wordt voortgezet en er wordt volop geïnvesteerd in nieuw sociaal beleid. Er wordt gesteld dat alle Rotterdammers meetellen en meedoen. Rotterdammers hebben een baan, volgen een opleiding, voeden kinderen op of doen vrijwilligerswerk. De gemeente helpt om talenten te ontwikkelen maar verwacht daar inzet voor terug. Dat geldt bijvoorbeeld voor werkzoekenden en mensen die de Nederlandse taal nog onvoldoende beheersen. Wie de wet overtreedt krijgt te maken met sancties. De sociale kwaliteit van de stad wordt fors omhoog gebracht. De nadruk ligt op meedoen en binding: - Meer Rotterdammers die de Nederlandse taal beheersen. - Een hoger gemiddeld opleidingsniveau. Het college gaat daarvoor het aantal Brede Scholen sterk uitbreiden, meer kinderen laten meedoen aan de voorschool en met scholen afspraken maken om voortijdig schoolverlaten terug te dringen. - Meer Rotterdammers die maatschappelijk actief zijn. Sport en actieve vrijetijdsbesteding worden gestimuleerd. - Meer Rotterdammers met betaald werk. Werk is de belangrijkste garantie voor groei van het inkomen en draagt veel bij aan integratie. Wie langere tijd in de bijstand zit, doet vrijwilligerswerk of zit op een participatieplek. Het wordt voor werkgevers aantrekkelijker gemaakt om in Rotterdam te ondernemen. - Een hoger gemiddeld inkomen. De lokale lastendruk wordt ingeperkt. PowR Aan het Platform ontwikkeling welzijn Rotterdam (PowR) is gevraagd te onderzoeken hoe de welzijnssector een betere bijdrage kan leveren aan de sociale kwaliteit van de stad. Het rapport Van welzijn naar sociale kwaliteit (april 2005) adviseert een visie op sociale kwaliteit te baseren op het concept van civil society. De civil society wordt omschreven als zowel publieke als private en non-profit partijen, zoals woningcorporaties, zorgaanbieder, maatschappelijk betrokken ondernemers, (sport)verenigingen, (georganiseerde) burgers, zelforganisaties, kunst- en cultuurinstellingen, etc. De civil society definieert de rol van de overheid in de samenleving; Burgers moeten zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen functioneren en voor mensen in hun omgeving. De overheid komt pas in actie als iemand niet voor zichzelf kan zorgen. Het rapport noemt twee kerncompetenties van welzijnswerk; sociale ondersteuning en sociale ontwikkeling. Sociale ondersteuning: het versterken van zelfredzaamheid van individuele burgers door signalering, interventie en toeleiding. Daarnaast moet er een vangnet zijn voor mensen die - ook met begeleiding niet in staat zijn tot zelfredzaamheid. Sociale ontwikkeling: het bevorderen van de sociale ontwikkeling van groepen burgers op het gebied van sociale cohesie, integratie, participatie en goed burgerschap. C ONCEPT K ADERNOTA W ELZIJN C ENTRUM P AGINA 6

7 Dit rapport heeft beïnvloed hoe de Centrumraad het welzijn benadert. In hoofdstuk 5 Thema s voor de toekomst wordt beschreven hoe de Centrumraad een begin wil maken met de totstandkoming van een werkende civil society ; het actief burgerschap stimuleren en het bevorderen van de zelfredzaamheid van ouderen. Subsidieverordening Rotterdam 2005 In de Subsidieverordening Rotterdam 2005 (opvolger van Verordening Algemene Subsidievoorwaarden 2001) is onder meer opgenomen wat onder subsidie wordt verstaan, welke vormen van subsidie te onderscheiden zijn, welke criteria er in het algemeen bestaan, hoe een aanvraag moet worden ingediend, wat de beslissingstermijn is, welke termijn er voor vaststelling van subsidie bestaat, mogelijkheden voor voorschotten etc. Alle dagelijks besturen verstrekken subsidie op basis van de Subsidieverordening Rotterdam (SvR). Dit betekent dus bijvoorbeeld dat het dagelijks bestuur van de Centrumraad alleen die vormen van subsidie kan toekennen die in de SvR opgenomen zijn. Hierin bestaat overigens geen verschil met de Verordening Algemene Subsidievoorwaarden 2001 (VAS). De SvR kent ten opzichte van zijn voorloper VAS 2001 onder andere een aantal wijzigingen op het gebied van de criteria voor budgetsubsidie en verdere uniformering van de accountantsprotocollen. Bij de subsidieverordening hoort een uitvoeringsregeling en een aantal modellen. In de uitvoeringsregeling worden onder andere prestatieafspraken, financiële verantwoording, de jaarrekening en de accountantsverklaring geregeld. In de modellen is bijvoorbeeld vastgelegd welke onderdelen een beschikking moet bevatten. De SvR wordt van kracht vanaf 1 januari Bij de toekenning van subsidies hanteert de Centrumraad de volgende uitgangspunten: 1. De gesubsidieerde activiteiten zijn bedoeld voor en/of door de bewoners van het centrumgebied; 2. De subsidie moet een maatschappelijke bijdrage leveren en stimuleren tot een actieve deelname aan de maatschappij; 3. De bestemming van de subsidie moet passen binnen de thema s van de Kadernota Welzijn. Uiterlijk 1 januari 2007 zullen deze uitgangspunten worden aangevuld in een uitvoeringsregeling behorend bij het SvR dat door de Centrumraad wordt vastgesteld. Tot die tijd gelden voor structurele subsidieaanvragen voor activiteiten op buurt- en wijkniveau de regels volgens de Uitvoeringsregeling Budgetsubsidiëring Kostenplaats Centrum Voor subsidies aan migrantenzelforganisaties gelden aanvullende regels gesteld in Nieuw beleid inzake financiering van migrantenzelforganisaties dat door de Centrumraad is vastgesteld op 28 februari Ook voor subsidies aan de Brede School gelden aanvullende subsidiecriteria vastgesteld in het Dagelijks Bestuur van 24 mei Dit geldt ook voor het Fonds voor het Centrumkind. De criteria hiervan zijn vastgesteld door de Centrumraad op 10 januari Deelgemeentelijk kader Dynamische verantwoordingsstructuur De samenwerking tussen de welzijnsinstellingen en de Centrumraad was voor verbetering vatbaar. Daarom is er in 2005 een model voor een dynamische verantwoordingsstructuur opgesteld met daarbij een passende informatievoorziening. In een achttal stappen wordt de verbetering van de samenwerking tussen de Centrumraad en de welzijnsinstellingen vormgegeven; Dit stappenplan is vastgesteld door het Dagelijks Bestuur. De acht stappen zijn: C ONCEPT K ADERNOTA W ELZIJN C ENTRUM P AGINA 7

8 1. De welzijnsinstellingen voeden het DB met informatie over trends in het sociale en in sociaal beleid; 2. Het DB formuleert mede op basis daarvan daadwerkelijk welzijnsbeleid (algemene beleidsdoelen en speerpunten); 3. De welzijnsinstellingen en DB onderhandelen op het niveau van de speerpunten en dus niet op het niveau van activiteiten; 4. De welzijnsinstellingen ontwikkelen aanbod van activiteiten dat aansluit bij de door het DB geformuleerde beleidsdoelen en speerpunten; 5. Het DB kiest de welzijnsinstellingen voor langere periode tot preferred provider en legt dat vast in meerjarenafspraken; 6. De welzijnsinstellingen ontwikkelen een tarief per uur inzet op basis van een integrale kostprijs en specificeren dat zo goed mogelijk naar speerpunten; 7. De welzijnsinstellingen voeren uit en zijn zelf verantwoordelijk voor haar bedrijfsvoering op het niveau van activiteiten. 8. Tussentijds en achteraf leggen de welzijnsinstellingen verantwoording af over de uitvoering van het aanbod en over bedrijfsvoering en realisatie. De Centrumraad wil dit stappenplan nuanceren en vervangen door stappen die meer helderheid geven over en richting geven aan de opdrachtgever-opdrachtnemer relatie die de Centrumraad wil hebben met de welzijnsinstellingen. Zo ziet de Centrumraad dat bij stap 3 onderhandelen over speerpunten overbodig is, aangezien al in stap 1 in voldoende mate informatie uitgewisseld moet zijn. In hoofdstuk 4 Welzijn in het centrum, een blik op 2010 worden de stappen nader uitgelegd, hier volgt een samenvatting: 1. De welzijnsinstellingen geven naast bewoners(organisaties), ondernemers(organisaties) en verenigingen informatie aan het DB over wat er speelt in de maatschappij; Het DB gaat zelf ook actief op zoek naar deze informatie door middel van participatie van specifieke doelgroepen, bezoeken in de wijken en buurt- en wijkanalyses; 2. Aan de hand van deze informatie en met hulp van instrumenten wordt een vraaggestuurde en integrale aanpak geformuleerd door het DB; 3. De taken en verantwoordelijkheden van iedere betrokken partij worden nauwkeurig omschreven; 4. Het DB formuleert gewenste prestaties, doelen en resultaten in een offerteverzoek richting de welzijnsinstellingen; 5. De welzijnsinstellingen ontwikkelen aanbod van activiteiten op basis van het offerteverzoek en geven werkzaamheden aan in een offerte; 6. Het DB verstrekt de opdracht; 7. De welzijnsinstellingen voeren deze opdracht vervolgens uit en zijn zelf verantwoordelijk voor haar bedrijfsvoering; 8. Tussentijds en achteraf leggen de welzijnsinstellingen verantwoording af over de behaalde prestaties, doelen en resultaten. Deze toetsing vindt in ieder geval halfjaarlijks plaats; Dit stappenplan gaat van start in 2007 en kan continu worden doorlopen. Zo wordt er continu informatie opgehaald en verwerkt tot beleidsvorming, dit hoeft niet slechts één keer per jaar plaats te vinden. Voor de uitvoering van het welzijnswerk wordt tot en met 2009 in principe gebruik gemaakt van de diensten van de huidige instellingen. C ONCEPT K ADERNOTA W ELZIJN C ENTRUM P AGINA 8

9 Beleidsprogramma Dagelijks Bestuur Centrumraad De missie van het beleidsprogramma is: Met een schonere en veiligere buitenruimte in ons centrumgebied willen wij het woonklimaat, het ondernemersklimaat en het bezoekersklimaat aantrekkelijker maken. Wij zetten ons in om onze bewoners meer kansen te laten benutten, gericht op een maximale maatschappelijke participatie. C ONCEPT K ADERNOTA W ELZIJN C ENTRUM P AGINA 9

10 3 Samenvatting analyse In dit hoofdstuk worden in vogelvlucht de belangrijkste relevante kenmerken van het stadscentrum belicht, aan de hand van wijktyperingen en een beschrijving van de problematiek. In het trendrapport Sociaal in het centrum van B&a Groep en Nico de Boer uit 2005 staat een uitgebreide analyse van sociale problemen in het stadscentrum beschreven, die als de belangrijkste bron van dit hoofdstuk heeft gediend. Aangezien dit rapport geen kansen in het centrumgebied beschrijft, richt dit hoofdstuk zich met name op de sociale problemen. Algemene kenmerken Het stadscentrum telt momenteel ongeveer bewoners. Het Dagelijks Bestuur van de Centrumraad heeft de wens om het aantal bewoners de komende jaren te laten toenemen tot De geplande nieuwbouwprojecten zullen hieraan bijdragen, maar dit is niet voldoende. Verwacht wordt dat deze groei noodzakelijk is voor een volwaardig stadscentrum met bijbehorend voorzieningenniveau. In het stadscentrum wonen procentueel gezien veel alleenstaanden en minder gezinnen met kinderen vergeleken met overig Rotterdam. Ook wonen er relatief veel meer jonge mensen, maar minder kinderen tot 19 jaar. Meer dan de helft van de bewoners is van niet Nederlandse afkomst, en het aantal nationaliteiten is zeer gedifferentieerd. Dit maakt dat er extra aandacht nodig is voor voorzieningen en een welzijnsaanbod die het mogelijk maken met gelijke kansen deel te nemen aan de samenleving. Wijktyperingen De wijktyperingen geven een overzicht van de voor het sociaal beleid relevante kenmerken per wijk. De wijken zijn onderverdeeld in het Oude Westen (waaraan Dijkzigt is toegevoegd), Cool (waaraan C.S. Kwartier is toegevoegd), Stadsdriehoek en het Scheepvaartkwartier (Nieuwe Werk). Op bijgevoegd kaartje zijn de grenzen weergegeven, zoals COS deze hanteert. C ONCEPT K ADERNOTA W ELZIJN C ENTRUM P AGINA 10

11 Oude Westen Het Oude Westen telt ongeveer bewoners, waarvan het merendeel allochtoon is (als ten minste één ouder in het buitenland is geboren). Hier wonen veel gezinnen met kinderen, in tegenstelling tot de rest van het centrum. Volgens de veiligheidsindex 2005 scoort het Oude Westen beter dan de jaren daarvoor, maar is nog steeds onvoldoende (3,5). Dit komt vooral door onveiligheidsgevoelens die bewoners op straat hebben. Wel heeft de wijk Oude Westen (exclusief Dijkzigt) een hechte gemeenschap, met actieve bewoners. Vergeleken met de andere wijken in het centrum is het gemiddeld inkomen laag. En 65% van alle uitkeringen in het centrum gaat naar bewoners van het Oude Westen (exclusief Dijkzigt). Cool In Cool wonen mensen. Cool kent meerdere subbuurten waartussen onderling nauwelijks binding is. Er wonen veel ouderen, met name in de grote flats rondom de Lijnbaan. Cool Zuid is van oudsher een gemengde wijk, met veel diversiteit aan bewoners, die elkaar onderling tolereren. Er is sprake van huiselijk geweld, agressie en alcoholproblemen, en ook op de veiligheidsindex scoort de wijk niet hoog. En in Cool Zuid is een gebrek aan geschikte ontmoetingsmogelijkheden voor jongeren, waardoor soms overlast ontstaat. Stadsdriehoek In Stadsdriehoek wonen ongeveer mensen. Het wordt als een trendy en dure wijk gezien. Er wonen veel jonge mensen, starters en ouderen. De bewoners zijn mondiger, zelfredzamer en hebben een hoger scholingsniveau dan in het Oude Westen en Cool. Er zijn weinig sociale problemen in Stadsdriehoek. Scheepvaartkwartier Het Scheepvaartkwartier, ofwel het Nieuwe Werk, staat bekend om de statige uitstraling. Er wonen mensen, waarvan bijna de helft tussen 20 en 34 jaar is. Gemiddeld is het inkomen hoog van bewoners uit het Scheepvaartkwartier, bijna twee keer zo hoog als het inkomen in het Oude Westen. De wijk kent weinig sociale problemen. Leeftijdsopbouw 2006 C ONCEPT K ADERNOTA W ELZIJN C ENTRUM P AGINA 11

12 Etniciteiten 2006 Inkomen 2002 C ONCEPT K ADERNOTA W ELZIJN C ENTRUM P AGINA 12

13 Veiligheidsindex 2005 Sociale problemen Eén van de grootste sociale problemen in het centrum is het lage zelfbeeld dat een aantal bewoners heeft, met name in het Oude Westen maar ook elders. Dit geldt bijvoorbeeld voor sommige ouderen die thuis zitten en het gevoel hebben dat niemand op hen zit te wachten. Doordat zij weinig sociale contacten hebben, en soms ook financiële problemen, resulteert dat een aantal van hen in een sociaal isolement verkeert. Ook jongeren die zonder diploma de school verlaten en vervolgens geen baan kunnen vinden, hebben last van een laag of zelfs negatief zelfbeeld. Er is een groep jongeren die thuis zit, geen school, geen werk en geen uitkering heeft. Sommigen van hen willen ook niks, anderen hangen op straat rond en vervallen daarbij mogelijk in crimineel gedrag om hun frustraties te uiten. Vaak zijn ze teleurgesteld in hun verwachtingen en hebben het gevoel niet de kans te krijgen. Het sociale netwerk van deze jongeren is beperkt tot leeftijdgenoten. In de wijken in het centrum is een grote scheiding tussen jongeren en de andere bewoners en dat levert regelmatig conflicten op. De groep overlast gevende jongeren krijgt dan ook veel aandacht, wat ten koste gaat van de veel grotere groep gewone, zoekende jongeren. Een van de gevolgen van een laag zelfbeeld is onzekerheid over de opvoeding van kinderen. Dit leidt regelmatig tot problemen. Sommige ouders hebben geen grip meer op hun kinderen wat weer kan leiden tot probleemgedrag bij de kinderen, sociaal-emotionele en taalachterstanden. Een laag zelfbeeld kan ook leiden tot huiselijk geweld, wat net als in andere delen van Rotterdam extra aandacht nodig heeft. Verder kent het centrum verslavingsproblematiek. Ook hier kan een relatie met een laag C ONCEPT K ADERNOTA W ELZIJN C ENTRUM P AGINA 13

14 zelfbeeld gelegd worden. De problematiek speelt niet alleen bij de dak- en thuislozen die het stadscentrum met zich meebrengt, maar ook bij de gewone bewoners. Het gaat met name om alcoholverslaving. Er worden in het centrumgebied weinig collectieve activiteiten ondernomen door bewoners. De netwerken van bewoners zijn beperkt en er zijn weinig sociale contacten. Het sociaal beleid was in de afgelopen jaren met name gericht op het bieden van een vangnet, en minder op het bieden van kansen en mogelijkheden voor mensen om zich te ontwikkelen en activeren. De infrastructuur was hierop afgestemd, wat een anoniem leefklimaat tot gevolg heeft. Veel mensen kiezen ook juist voor het wonen in dit anonieme leefklimaat. Niet alle doelgroepen zijn tevreden over de beschikbaarheid van accommodaties en (openbare) ruimte, met name voor kinderen en jongeren, om bijvoorbeeld aan sport en spel te doen. Speelplekken hebben een sociale functie en kunnen anonimiteit opheffen en betrokkenheid vergroten. Met name in Cool en Oude Westen zijn onderlinge contacten tussen burgers moeilijker geworden door de groei van etnische versplintering. Het versterken van de onderlinge contacten moet gericht zijn op integratie. Met name ouderen zijn kwetsbaar, eenzaamheid en isolement komen veel voor. Maar ook jongeren zijn in zekere zin geïsoleerd, hun sociale netwerk is beperkt tot leeftijdgenoten. De grote scheiding tussen jongeren en de andere bewoners in de buurten in het centrum leidt vaak tot onbegrip en conflicten. De maatschappelijke positie van burgers in het stadscentrum brengt een aantal problemen met zich mee. Er is armoede: het gemiddeld inkomen is laag, met name in het Oude Westen, maar ook in Cool. Er is een onderscheid te maken in een grote groep mensen, niet alleen ouderen, die net niet kunnen rondkomen, een groep mensen die te kampen heeft met grote financiële schulden, en een verborgen groep illegalen. Een samenhangend probleem met armoede is onbekendheid met de weg naar instanties. Veel mensen met schulden vinden de bureaucratie en de regels heel moeilijk te begrijpen. Dit praktisch analfabetisme komt veel voor onder ouderen en allochtonen. Er worden steeds vaker multiproblem situaties gesignaleerd, een opeenstapeling van kleinere problemen, waardoor mensen de weg kwijt raken en hulp nodig hebben. Werk is de beste manier om mee te doen in de maatschappij. Jeugdwerkloosheid lijkt een groot probleem te zijn en wordt nader in kaart gebracht. Jongeren die hun opleiding niet afmaken, omdat ze bijvoorbeeld geen stageplek kunnen vinden, komen zonder goede startkwalificatie de arbeidsmarkt op. Er is steeds minder ongeschoold werk, dus raken ze vrijwel altijd werkloos. Het is een uitdaging om de maatschappelijke positie van jongeren te verbeteren door ze mee te laten doen, denken en beslissen. Door ze meer verantwoordelijkheid te geven, en bijvoorbeeld te betrekken bij het inrichten van de buitenruimte, zullen zij er voorzichtiger mee om gaan. Ze zullen voelen dat ze meetellen. Tot slot is er ontevredenheid over de multiculturele samenleving in de zin van: er is ontevredenheid over de mate van maatschappelijke participatie (integratie) en emancipatie van zowel mannen als vrouwen. Als voorbeeld wordt genoemd dat ouders meer betrokken moeten zijn bij de school. C ONCEPT K ADERNOTA W ELZIJN C ENTRUM P AGINA 14

15 4 Welzijn in het centrum, een blik op 2010 Dit hoofdstuk geeft een blik in de toekomst. Hoe ziet het welzijn in het centrum er in 2010 uit? In dit hoofdstuk staan de uitgangspunten beschreven die de Centrumraad de komende jaren wil hanteren. De tekst is geschreven vanuit het perspectief van de lezer in het jaar 2010, die terugblikt naar het heden. Bewoners Bewoners kiezen in 2010 bewust om te wonen in het centrumgebied, waar ze zich thuis en veilig voelen, kunnen ontwikkelen, ontplooien en ontspannen. In het centrumgebied is er een balans tussen het anonieme leefklimaat waar een deel van de bewoners bewust voor kiest, en sociale cohesie in gebieden en tussen bewoners waar dat gewenst is. De Centrumraad spant zich actief in om, naast de welzijnsinstellingen, veel informatie over wat er speelt in de samenleving te signaleren. Hiervoor is beleid uitgewerkt en continu in uitvoering. In 2010 worden er ook vernieuwende instrumenten uitgevoerd voor bewonersparticipatie bij het ontwikkelen en uitvoeren van beleid. Naast de bewonersorganisaties als gesprekspartner heeft de Centrumraad meer contacten gehad met bewoners en specifieke doelgroepen. Hierbij is gebruik gemaakt van laagdrempelige middelen en de bewonersparticipatie richtte zich op thema s, bijvoorbeeld veiligheid en buitenruimte. Met name bij de fysieke ingrepen in het Oude Westen en Cool is ingezet op het betrekken van bewoners bij planvormingsprocessen, maar ook op het activeren van bewoners en het versterken van de sociale netwerken. Wijk- en buurtgericht aanbod Het welzijnsaanbod is in 2010 vraaggestuurd. Het wijk- en buurtgericht werken op welzijnsvlak houdt enerzijds in dat het aanbod per betrokken instantie gericht is op de specifieke vraag en aspecten van een gebied (wijk of buurt) en gericht op de doelgroepen die er wonen. Een voorbeeld hiervan is dat het sociaal-cultureel werk niet in elke wijk dezelfde activiteiten organiseert, maar dit afstemt op de mensen die er wonen en afhankelijk van de behoeften. Anderzijds houdt wijk- en buurtgericht werken op welzijnsvlak in dat er een integrale aanpak voor problemen plaatsvindt. Met een integrale aanpak wordt bedoeld een multidisciplinaire aanpak. Een voorbeeld hiervan is dat er in een gebied waar veel mensen wonen die sociaal geïsoleerd zijn, zowel een individuele aanpak (maatschappelijk werk) als collectieve aanpak (opbouwwerk) plaatsvindt. In 2010 heeft de Centrumraad samen met de instellingen instrumenten ontwikkeld die garanderen dat de vraaggestuurde aanpak en integrale (multidisciplinaire) aanpak plaatsvindt. Een voorbeeld van zo n instrument is de registratie van jongeren die meedoen aan georganiseerde activiteiten in het centrumgebied. Dit is onderdeel van de uitvoering van de dynamische verantwoordingsstructuur, die voor alle instellingen in het centrumgebied geldt. C ONCEPT K ADERNOTA W ELZIJN C ENTRUM P AGINA 15

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

Over chillen en participeren

Over chillen en participeren Over chillen en participeren www.utrecht.nl/jeugd Visie Jongeren en Vrije Tijd 2009-2012 Jongeren hebben het recht op ontwikkeling, het recht op vrije tijd, spel, kunst en cultuur VN-Verdrag Rechten van

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Inleiding: Waarom dit document? In het kader van de bezuinigingen en Welzijn Nieuwe Stijl vinden zowel de gemeente Raalte als Landstede Welzijn een heroverweging

Nadere informatie

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland:

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland: AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : l Nr. : 08/61.13 Onderwerp : Kadernota Samen leven, zorg voor elkaar Ferwert, 26 november 2013 Inleiding De gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie

Jong Nieuw-West. Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015

Jong Nieuw-West. Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015 Jong Nieuw-West Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015 Samenvatting Stadsdeel Nieuw-West kent relatief veel kwetsbare gezinnen en risicojongeren. Het stadsdeel treft de komende

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad Doen wat nodig is Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad 1 Voorwoord Een verandering start je niet alleen. Die moet ontstaan in de stad, bij en met de partners

Nadere informatie

Het Uitvoeringsprogramma WAP Hatert voor de eerste fase van 2008-2011 ligt nu ter besluitvorming voor.

Het Uitvoeringsprogramma WAP Hatert voor de eerste fase van 2008-2011 ligt nu ter besluitvorming voor. Voorstel aan de Raad Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 11 februari 2009 / 10/2009 Fatale termijn: besluitvorming vóór: 14 januari 2009 Onderwerp Uitvoeringsprogramma WAP Hatert fase 1 (2008-2011)

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan Participatie 2009-2012

Meerjarenbeleidsplan Participatie 2009-2012 Meerjarenbeleidsplan Participatie 2009-2012 Amsterdam, 31 maart 2009 Inhoud SAMENVATTING... 5 1 INLEIDING... 7 T ONTWIKKELINGEN OP DE ARBEIDSMARKT... 7 1.1 1.2 OP WEG NAAR EEN INTEGRAAL MEERJARENBELEIDSPLAN

Nadere informatie

SPortief. Participeren Uitgave. meer:

SPortief. Participeren Uitgave. meer: Wmo & SPort SPortief Participeren Uitgave 2011 meer: Combinatie Wmo en sport is goud waard Gemeenten geven het goede voorbeeld Alles over effi ciënt samenwerken Meerwaarde van maatschappelijke partners

Nadere informatie

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 INWONERS AAN ZET Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 KERNGEGEVENS hier komen de verhalen uit hun huizen, staan de stoelen klaar voor vertrek. hier spreekt men af, ergens in de tijd, in

Nadere informatie

Als burgerschap niet vanzelfsprekend is

Als burgerschap niet vanzelfsprekend is Als burgerschap niet vanzelfsprekend is Gesprekswijzer met productenoverzicht voor gemeenten en ggz-instellingen Auteur: Anne-Marie van Bergen Datum: Utrecht, februari 2010 MOVISIE Voorwoord Burgers die

Nadere informatie

Anders met minder in de Wmo

Anders met minder in de Wmo Anders met minder in de Wmo Zelforganiserend vermogen als kracht voor verandering en continuïteit Ilse Avontuur Ferry Knaack Olaf van Kolck Heleen Rijnkels Alwin Schortinghuis p1 BMC Anders met minder

Nadere informatie

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 2 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1. Uitgangspositie 6 1.1 Voorlopig wettelijk kader 6 1.2 Inzicht in de verschuiving van verantwoordelijkheden 7 1.3 Rotterdamse

Nadere informatie

Verbinden & Vernieuwen

Verbinden & Vernieuwen Verbinden & Vernieuwen Samen op weg naar een toekomstbestendig sociaal-maatschappelijk domein 2 Visienota herontwerp sociaal maatschappelijk domein Gemeente Katwijk, Afdeling Samenleving Mei 2013 Voorwoord

Nadere informatie

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Uitgebracht aan: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT

SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT Verkiezingsprogramma voor een sociale stad 2014-2018 PvdA Den Haag Inhoud 1. Schouders eronder 3 2. Den Haag aan de slag 6 2.1 Werk, werk werk 6 2.2 Goed onderwijs: iedereen

Nadere informatie

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop herinrichting Wmo Samenvatting Het koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop is een uitwerking van de beleidsbrief van mei 2013, met een aanpassing op

Nadere informatie

Samen voor succes in armoedebestrijding: Lelystad

Samen voor succes in armoedebestrijding: Lelystad Samen voor succes in armoedebestrijding: Lelystad Onderzoek en advies in het kader van de Nederlandse Stedenestafette 200 Trudi Nederland Fabian Dekker Jessica van den Toorn Augustus 200 Inhoud De Stedenestafette

Nadere informatie

concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016

concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016 concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016 Versie 11: 1-7-2014 1 1 Introductie... 3 1.1 De drie decentralisaties... 3 1.2 Transitiefase... 3 1.3 Leeswijzer... 3 2 Wat willen we bereiken?...

Nadere informatie

Dit is een uitgave van Welzijn Bezoekadres Postadres Nieuwe Stijl

Dit is een uitgave van Welzijn Bezoekadres Postadres Nieuwe Stijl Welzijn Nieuwe Stijl Welzijn Nieuwe Stijl 2 Welzijn Nieuwe Stijl Inhoudsopgave Vooraf 5 1. De meerwaarde van Welzijn Nieuwe Stijl 9 2. Acht bakens voor Welzijn Nieuwe Stijl 15 3. De relatie opdrachtgever-opdrachtnemer

Nadere informatie

Visienotitie Beste Brede School West Beter, breder, best

Visienotitie Beste Brede School West Beter, breder, best Visienotitie Beste Brede School West Beter, breder, best Stadsdeel West Directie Strategie en Beleidsrealisatie Afdeling Talentontwikkeling November 2010-1 - Voorwoord In het coalitieakkoord West maakt

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 2 Voorwoord wethouder van der Zanden Zo n 10% van de Helmonders leeft op of onder de grens van het sociaal minimum. Zo n inkomensgrens is een hard, meetbaar

Nadere informatie

Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten. Kwalitatieve deelstudie 2007

Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten. Kwalitatieve deelstudie 2007 Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten Kwalitatieve deelstudie 2007 Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contactprojecten Kwalitatieve deelstudie 2007 Opdrachtgever: Ministerie van VROM,

Nadere informatie

Voortgangsevaluatie proef sociale teams in Groningen. over de periode januari tot september 2013

Voortgangsevaluatie proef sociale teams in Groningen. over de periode januari tot september 2013 Voortgangsevaluatie proef sociale teams in Groningen over de periode januari tot september 2013 Groningen, oktober 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Opdracht pilot en wijze van evalueren... 3 2.1

Nadere informatie

Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen

Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen Uitvoeringsnotitie Vrijwilligerswerk 2014-2016 November 2013 1 Hoofdstuk 1 - Aanleiding & Inleiding 1.1 Aanleiding Wie in Doetinchem vrijwilligerswerk wil doen kan

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

Schulden lossen we samen op

Schulden lossen we samen op Schulden lossen we samen op Visie op schuldhulpverlening in Deventer vastgesteld door het college van B&W op 3 mei 2011 1 Voorwoord Wie kan het belang van schuldhulpverlening beter verwoorden dan iemand

Nadere informatie