VINKHUIZEN NU ER BIJ BLIJVEN. Uitwonende studenten: en hoge werkloosheid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VINKHUIZEN NU ER BIJ BLIJVEN. Uitwonende studenten: 1.519. en hoge werkloosheid"

Transcriptie

1 Uitwonende studenten: VINKHUIZEN NU ER BIJ BLIJVEN Bewoners: ca Grote wijk met 15% studenten Ontstluiting voor fieters en voetgangers Tevredenheid Ontsluiting voor fietsers en voetgangers Gemiddeld inkomen is beneden modaal over voorzieningen en hoge werkloosheid

2 VINKHUIZEN: NU ER BIJ BLIJVEN! PROFIEL VAN DE WIJK Grote wijk met 15% studenten De wijk Vinkhuizen ligt tussen de Friesestraatweg en het Roege Bos en ten noorden van het Hoendiep. De centrale wegen door de wijk zijn de Diamantlaan (noord-zuid) en de Siersteenlaan (oost-west). Op de kruising van deze wegen ligt het winkelcentrum. In Vinkhuizen wonen circa inwoners. Het aantal uitwonende studenten in de wijk is 1519, het aantal jarigen bedraagt 1798 en het aantal kamerverhuurpanden is 69. RESULTATEN VAN DE WIJKVERNIEUWING EN HET NIEUW LOKAAL AKOORD (NLA) Vinkhuizen Vinkhuizen-zuid Stadsgemiddelde Verhuizen als het mogelijk is (j/n) 19% 16% 11% Oordeel woningomgeving (vooruit) 47% 47% 28% Toekomstverwachting omgeving (vooruit) 46% 41% 36% Wijk ligt er weer goed bij Tevredenheid over voorzieningen HOOFDSTRUCTUUR Hoofdgroenstructuur Hoofdwaterstructuur Hoofdontsluiting Wijkontsluiting Spoorbaan Fietsontsluiting centrum 2 In de wijk Vinkhuizen is in de afgelopen jaren zeer veel geïnvesteerd in de fysieke structuur, meer dan in andere wijken in de stad Groningen of zelfs in Nederland. Het fysieke resultaat mag prachtig worden genoemd, daarover is iedereen het eens. De wijkvernieuwing, met de nieuwe heldere stedenbouwkundige structuur, is zichtbaar in vrijwel de hele wijk. Eengezinswoningen, appartementen, hoogbouw en laagbouw, koop en huur, oud en nieuw wisselen elkaar af. Deze nieuwe variëteit heeft Vinkhuizen van haar ontstaansfase naar haar ontwikkelingsfase gebracht. Daarbij is geïnvesteerd in een kwalitatief hoogwaardige openbare ruimte: die is versterkt waar dat nodig was en gecreëerd waar een goede inrichting van de openbare ruimte nog ontbrak. De Eelderbaan, het winkelcentrum en de assen Siersteenlaan, met hoge bebouwing van allure, en Diamantlaan stralen de kwaliteit uit waar Vinkhuizen trots op is. In 2008 vindt een bovengemiddeld percentage bewoners dat de buurt er het laatste jaar op vooruit is gegaan, en is het optimisme over de toekomst van de buurt groot. Vooral de voorzieningen, zoals winkelcentrum, venterschool en sportvoorzieningen, stemmen tot tevredenheid. 3

3 80% huurwoningen Veiligheid toegenomen De daadwerkelijke wijkvernieuwing is acht jaar geleden in een samenwerking tussen corporaties en gemeente gestart. Aanvankelijk was er stevige discussie met de bewoners over de invulling van de wijkvernieuwing, dit is echter omgebogen naar een nauwe samenwerking en intensief overleg met de bewoners van de wijk. De fysieke opgave is vrijwel afgerond, nog altijd bestaat 80 procent van de woningvoorraad uit huurwoningen. Dit relatief hoge percentage heeft een directe relatie met de omvangrijke sociale problemen in de wijk. Over de hele periode van wijkvernieuwing is er sprake van vooruitgang. Deze verbetering is zichtbaar in een afname van drugsoverlast, meer sociale samenhang en veiligheid en een hogere waardering voor de wijkvoorzieningen. Positief is ook dat het gevoel van onveiligheid over deze periode sterk is afgenomen, en dat de waardering voor ouderenvoorzieningen al jaren zeer hoog is. Groeiende sociale problematiek Zorgen zijn er ook. De Leefbaarheidsmonitor 2008 laat zien dat de verbeteringen in Vinkhuizen geen stand houden. De verloedering is in Vinkhuizen sterker toegenomen dan gemiddeld in de stad en bewoners constateren een toename van het aantal vernielingen. Op de gebieden leefbaarheid en veiligheid laat Vinkhuizen sinds 2006 een achteruitgang zien. De wijk scoort, na enkele jaren vooruitgang, weer onder het stedelijk gemiddelde. Veel is terug te voeren op omvangrijke problematiek van sociale aard. Zo is er sprake van een groeiend aantal gezinnen met huurachterstand en alcoholproblematiek en ook burenruzies en het gedrag van de jeugd op straat leidt tot overlast. Overlast door omwonenden en geluidsoverlast komen in deze wijk dan ook bovengemiddeld veel voor. Het aantal slachtoffers van geweldsdelicten is gestegen, en behoort nu tot het hoogste van de stad. Al met al blijft deze wijk om aandacht vragen. 4 5

4 WONEN EN WOONOMGEVING: SOCIAAL EN FYSIEK BEHEER VORMEN NU DE UITDAGING Vinkhuizen Vinkhuizen -zuid Stadsgemiddelde Tevredenheid over winkelaanbod 97% 97% 88% Tevredenheid over groenvoorziening 82% 82% 84% Tevredenheid over openbaarvervoer 93% 95% 84% Tevredenheid over ouderenvoorzieningen 84% 86% 69% Cijfer kwaliteit woningen 7,4 7,4 7,5 Koop woningen (%) 40% 35% 62% Cijfer woonomgeving 6,9 6,9 7,3 Gehechtheid aan buurt (%) 58% 62% 66% Prettige buurt (%) 92% 89% 94% 5,2 4,0 Verloederingscijfer EIGENDOMSVERHOUDING 5,2 Ontsluiting voor fietsers en voetgangers Zorg over toename studenten Last van elkaar... Corporatie Beleggershuur Eigenaar bewoner Particuliere huur 6 De wijk is van de stad gescheiden door de westelijke ringweg, het Hoendiep en het spoor. Voor fietsers en voetgangers vindt de ontsluiting plaats door middel van tunnels, wat de sociale veiligheid negatief beïnvloedt. Aan de westzijde ligt de Eelderbaanzone, een brede groenzone die niet alleen van ecologisch belang is, maar ook wordt gebruikt als recreatiegebied voor de wijk en omgeving. De gehele wijk is omgeven door groene randen en vanuit deze buitengebieden lopen groene zones met waterpartijen de wijk in. De binnengebieden van de wijk kenmerken zich door de groene pleintjes. De verbetering van het winkelcentrum zorgt bij veel bewoners voor blijvende tevredenheid. Wel is er rond het Winkelcentrum sprake van een toenemende parkeerdruk die zich nauwelijks meer in de openbare ruimte laat reguleren. Openbaar vervoer, voorzieningen voor ouderen en basisonderwijs worden bovengemiddeld gewaardeerd. Er zijn vier deelbuurten te onderscheiden: Noord, Buurt 4 + Patrimonium, Buurt 5 en Buurt 6. Noord was van origine de buurt met de grootste particuliere voorraad. Dit is ook de buurt waar zich, tot grote zorg van de overige buurtbewoners, veel studenten vestigen. Door de wijkvernieuwing is er nu in alle buurten sprake van een menging van koop- en huurwoningen, in een verhouding van circa één vijfde koop en vier vijfde huur. Ook is er sprake van een toename van eengezinswoningen, nu 43,5 procent (meergezinswoningen 56,5 procent). De instroom in wijkvernieuwingswoningen bestaat hoofdzakelijk uit gezinnen en ouderen. Een effect van het aanbod van nieuwe appartementen is dat de doorstroom voor 20 procent bestaat uit ouderen die afkomstig zijn uit Vinkhuizen zelf. Vinkhuizen behoort tot de wijken waar mensen het meeste last hebben van elkaar. Uit de L&V monitor blijkt dat de tevredenheid over het schoonhouden van de woonomgeving aan het afnemen is en het oordeel over de woonomgeving achteruit is gegaan. Dit laatste komt vooral door een toename van het aantal vernielingen (nu 60 procent versus 29 procent stedelijk gemiddelde). Kwaliteit (6,8) en cijfer (6,9) woonomgeving liggen beide fors onder het stedelijk gemiddelde (resp. 7,7 en 7,3). Al met al zijn de aanvankelijke verbeteringen in de woonomgeving als gevolg van de wijkvernieuwing, weer grotendeels tenietgedaan. 7

5 WERKEN: GERICHTE AANDACHT NODIG Gemiddeld inkomen is beneden modaal en hoge werkloosheid Het gemiddelde inkomen per persoon en het gemiddeld besteedbare inkomen per huishouden ligt in Vinkhuizen lager dan gemiddeld in de stad (60 procent beneden modaal, het stedelijk gemiddelde is 40 procent). Het aandeel niet-werkende werkzoekenden tussen de 15 en 65 jaar ligt in Vinkhuizen ver boven het stedelijk gemiddelde, behalve in Vinkhuizen Noord, waar dit aantal rond het gemiddelde ligt. Dat betekent dat er veel werkloosheid is en veel inwoners lage inkomens hebben, waardoor er het risico van schuldenproblematiek optreedt. In Vinkhuizen is gestart met het project Samen Actief. De belangstelling voor dit project is echter minimaal. Betrokkenen zijn vooral in de eigen buurt (Buurt 5 en 6) actief. De wijk biedt werk aan personen, met name in de gezondheidszorg, onderwijs, detailhandel en bouwnijverheid. LEREN EN OPGROEIEN: DOORBREKEN VAN PATRONEN Vinkhuizen Vinkhuizen-zuid Stadsgemiddelde Tevredenheid over basisonderwijs 91% 92% 87% Tevredenheid over speelmogelijkheden voor kinderen 66% 62% 67% Tevredenheid over jongerenvoorzieningen 46% 41% 48% Overlast groepen jongeren 20% 20% 11% Aandacht nodig voor mee kunnen doen van kinderen In Vinkhuizen wonen relatief veel gezinnen met kinderen, waarvan een bovengemiddeld aandeel bestaat uit een eenoudergezin (9 procent, in vergelijking met een stedelijk gemiddelde van 6 procent). Bovendien valt op dat een grote groep kinderen niet actief meedoet aan activiteiten; kinderen spelen niet buiten of mogen niet met andere kinderen spelen zo blijkt uit navraag bij professionals. Als deze kinderen voor het eerst op school komen, moeten zij eerst leren hoe ze met andere kinderen om moeten gaan. Vinkhuizen is een van de wijken in Groningen met het grootste aandeel leerlingen met een leerling-gewicht. Het aandeel risicoleerlingen verschilt per school. Er staan drie basisscholen in de wijk, de Annie M.G. Schmidt-school, De Hoeksteen en De Vlint. De laatste twee zijn gevestigd in het Vensterschoolgebouw aan de Siersteenlaan. 8 9

6 Veel instellingen in de wijk en in Vensterschool Tevredenheid over jongerenvoorzieningen schommelt De tevredenheid over het basisonderwijs ligt boven het gemiddelde. Er zijn in Vinkhuizen drie peuterspeelzalen (Dondersteen, Wikke en Zwerfkeitje), één kinderopvanglocatie (Wikke) en één buitenschoolse opvang (met 3 locaties). Voortgezet onderwijs wordt gegeven op de Vinkenborgh en de Leon van Gelder. Aan de zuidelijke rand van de wijk is een speeltuinvereniging gevestigd, BSV Vinkhuizen-zuid. Al deze instellingen nemen deel aan het Vensterschoolverband. Er is een behoorlijk aantal speelvoorzieningen in de openbare ruimte. De tevredenheid over speelmogelijkheden is echter in de afgelopen twee jaar flink afgenomen, van een constante 80 procent naar het stedelijk gemiddelde van 60 procent. De mening over voorzieningen voor jongeren fluctueert nogal. In 2006 scoorden Buurt 5 en 6 boven het gemiddelde, in 2008 weer iets eronder. Het aanbod van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) was tot nu toe versnipperd in de wijk, maar vanaf 1 januari 2010 is het CJG gecentraliseerd in het Prismagebouw naast de Vensterschool. In het stadsdeel Noordwest is het aandeel jongeren tussen twaalf en achttien jaar met overgewicht het hoogste van de stad (12 procent, in vergelijking met een stedelijk gemiddelde van 8 procent). B-slim speelt hier op in door diverse sport- en beweegactiviteiten zowel binnenschools als buitenschools aan te bieden, met als doelstelling dat kinderen uiteindelijk bij een reguliere sportvereniging gaan sporten. Bewoners vragen om meer toezicht Jongeren- en studentenoverlast De veiligheid is in Vinkhuizen de afgelopen jaren afgenomen, al is de situatie over een periode van tien jaar gezien wel sterk verbeterd. Veel Vinkhuizers vinden criminaliteit en vandalisme een belangrijk buurtprobleem (20 procent van de bewoners). Het percentage Vinkhuizers dat slachtoffer is geworden van diefstal van hun fiets, (poging tot) inbraak of geweldsdelicten is toegenomen, vooral in Buurt 5 en 6. Veel Vinkhuizers vinden dat er een gebrek aan toezicht in de wijk is (13 procent, in vergelijking met een stedelijk gemiddelde van 10 procent). Er is sprake van een stijging van overlast in Vinkhuizen. Deze behoort, samen met de Korrewegwijk/De Hoogte tot de hoogste van de stad. Vooral de overlast door groepen jongeren is toegenomen en behoort tot de hoogste van de stad. Vinkhuizen is een van de wijken waarin relatief veel meldingen worden gedaan over studentenoverlast. Al met al is de wijk gebaat bij goed toezicht. INTEGRATIE EN SOCIALE SAMENHANG: IMPULS NODIG Vinkhuizen Vinkhuizen-zuid Stadsgemiddelde Cijfer sociale samenhang 5,5 5,4 6,0 Medeverantwoordelijkheid buurt (j/n) 78% 81% 84% VEILIGHEID: PLEIDOOI VOOR DE BUURTAGENT Vinkhuizen Vinkhuizen-zuid Stadsgemiddelde Overlast cijfer 4,3 3,7 3,2 Drugsoverlast 6% 10% 8% Overlast door omwonenden 18% 12% 10% Vernielingen 60% 58% 29% Onveiligheidsgevoelens eigen buurt 25% 21% 19% Perceptie inbraak in woningen 8% 7% 8% Cijfer dreiging 1,6 1,6 1,4 Georganiseerd bewonersinitiatief zakt in Ruim drie kwart van de bewoners van Vinkhuizen zegt voldoende contact met buurtgenoten te hebben. Dit wijkt niet af van de rest van de stad. Men maakt regelmatig een praatje met buurtgenoten en iets meer dan gemiddeld zijn bewoners bereid een oogje in het zeil te houden bij afwezigheid van buren. Het percentage bewoners dat bereid is hulp te bieden, ligt wel lager dan gemiddeld (87 procent, in vergelijking met een stedelijk gemiddelde van 92 procent). Wat etniciteit betreft is 15 procent van de inwoners niet-westers. Met name Marokkanen, Surinamers, Antillianen en Turken. In Buurt 5 en 6 ligt het aantal niet westerse allochtonen duidelijk boven het stedelijk gemiddelde, in Vinkhuizen Noord op het gemiddelde. Na de wijkvernieuwing lijkt het bewonersinitiatief wat in te zakken. Wel ontstaan er activiteitengroepen van bewoners in diverse buurten, die hun kansen grijpen en met initiatieven komen. Waar mogelijk worden die door onder meer het opbouwwerk ondersteund. Ook zijn op tal 10 11

7 van plaatsen vrijwilligers actief. Wat ontbreekt, is meer zicht op en de samenhang tussen alle initiatieven. Het Steun- en informatiepunt (Stip) ontwikkelt zich steeds meer tot het middelpunt van activiteiten op het gebied van sociale samenhang, informatievoorziening en zorg. Fysiek bevindt het zich op een wat decentrale locatie. Bewonersorganisatie zwak Wijkoverleg Vinkhuizen (WOV) is de bewonersorganisatie. Het WOV heeft momenteel geen stevige, brede basis en het Heel de Wijk overleg komt niet goed van de grond. Desalniettemin voelen bewoners van het zuidelijk deel van de wijk zich meer dan gemiddeld goed vertegenwoordigd door de bewonersorganisatie: in het noorden ligt dit rond het gemiddelde. De bewoners van Vinkhuizen voelen zich wel minder goed betrokken door de gemeente bij veranderingen in de buurt dan elders in de stad. Opvallend is dat relatief veel bewoners aangeven in het afgelopen jaar actief te zijn geweest om de buurt te verbeteren. Goed functionerende buurtcentra In Vinkhuizen zijn drie buurtcentra gesitueerd: buurtcentrum de Wende, wijkcentrum t Vinkhuys en Trefpunt de Siersteen. Bij t Vinkhuys is ook het Stip ondergebracht, evenals een vrijwilligersvacaturebank. Aan de oostelijke rand is in de Goudvink het sociaal buurtbeheer Noordwest en het buurtrestaurant Van Harte Resto gevestigd: een laagdrempelige eetvoorziening voor buurtbewoners. De Goudvink herbergt daarnaast een breed scala aan groepen die hier (multiculturele-) bijeenkomsten en activiteiten organiseren. Ook de Veldspaat heeft een buurtrestaurant. In het Vensterschoolgebouw aan de Siersteenlaan is een nevenlocatie van de bibliotheek gevestigd. Ouderenvoorzieningen hoog gewaardeerd Er bevinden zich twee verzorgingshuizen in de wijk: de Veldspaat wonen en zorg (inclusief aanleunwoningen) en Platina Zorgcentrum (inclusief in- en aanleunwoningen). De Zijlen exploiteert een voor het publiek toegankelijke Dierenweide met behulp van cliënten. De bewoners van Vinkhuizen zijn over het algemeen tevreden over de voorzieningen in hun wijk. In het bijzonder worden de ouderenvoorzieningen hoog gewaardeerd: 84 procent ten opzichte van 69 procent stedelijk gemiddeld. De tevredenheid over voorzieningen voor mensen met een beperking ligt ook hoger dan gemiddeld in Vinkhuizen (74 procent, in vergelijking met een stedelijk gemiddelde van 66 procent). In Vinkhuizen is ruim meer dan een gemiddeld aantal mensen van mening dat aanpassing van de woning gewenst is (22 procent, met een stedelijk gemiddelde van 13 procent). 13

8 CONCLUSIE: NU ER BIJ BLIJVEN! leeftijden Op sociaal gebied ligt een grote intensieve opgave De wijk Vinkhuizen heeft als gevolg van de wijkvernieuwing op fysiek gebied een enorme sprong voorwaarts gemaakt. Er is een nieuw evenwicht tot stand gekomen in het post-wijkvernieuwingstijdperk. Maar wat nieuw was, wordt gebruikt en slijt, en vraagt nu om aandacht op het gebied van beheer en onderhoud. Op sociaal gebied ligt een grote intensieve opgave, met name in het zuiden (Buurt 5 en 6). Oorzaken van de problematiek manifesteren zich op verschillende niveaus. Relatief veel individuen en gezinnen hebben een lage sociaal-economische status. Dat brengt een beperkt inkomen met zich mee, meer opvoedingsproblematiek met hieruit voortvloeiend probleemgedrag en minder kansen op volwaardige deelname aan de maatschappij. Dit vereist aan de ene kant het inzoomen op buurten en wijken waar deze problematiek overheerst. Daar moet (wijk)gericht en intensief op worden ingespeeld door betrokken instellingen, gemeente, corporaties en bewoners gezamenlijk. De professionals in de wijk die toegang hebben tot deze hulpbehoevende personen en gezinnen spelen hierbij een belangrijke rol. Aan de andere kant gaat het om maatschappelijk vraagstukken die in alle Groningse wijken invloed hebben en om een structurele stedelijke aanpak vragen. Om een verandering in Vinkhuizen te bewerkstelligen, moeten huidige patronen worden doorbroken. Dit vraagt van gemeente, instellingen en corporaties dat zij het belang van het individu plaatsen boven dat van de organisatie of instelling en dat zij gezamenlijk werken aan nieuwe oplossingen.< LEEFTIJDSOPBOUW VINKHUIZEN EN GEMEENTE GRONINGEN vrouwen mannen 85-eo Gemeente Groningen Vinkhuizen SAMENSTELLING VAN DE HUISHOUDENS Jonge single Middelbare single Jonge stellen Middelbare stellen Eén ouder gezin Twee ouder gezin Ouderen Jongerenhuishoudens

9

HOOGKERK VEILIGE WIJK, ONDANKS VERNIELINGEN. Zonder meer. veilig. Gezinnen: 35% private partijen. Samenwerking publieke en. Kring bljift nodig

HOOGKERK VEILIGE WIJK, ONDANKS VERNIELINGEN. Zonder meer. veilig. Gezinnen: 35% private partijen. Samenwerking publieke en. Kring bljift nodig HOOGKERK VEILIGE WIJK, ONDANKS VERNIELINGEN Sinds 1969 bij gemeente Groningen Kwaliteit woningvoorraad Uitwonende studenten: 58 Specifieke aandacht voor de 18-24 jarigen: 305 verbeterd Kring bljift nodig

Nadere informatie

DE HOOGTE VOLHOUDEN EN EXTRA INZETTEN. sociale problematiek. Inzet op complexe. Meer mensen aan het werk helpen. in woningaanbod

DE HOOGTE VOLHOUDEN EN EXTRA INZETTEN. sociale problematiek. Inzet op complexe. Meer mensen aan het werk helpen. in woningaanbod Gebouwd in de jaren 20 en na de oorlog Bewoners: ca. 3.200 Uitwonende studenten samen met Korrewegwijk: 5.409 18-24 jarigen: 5.165 Inzet op complexe sociale problematiek Meer mensen aan het werk helpen

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen

Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen In het oostelijk deel van s-hertogenbosch ligt, midden in de polder, een nieuwe woonwijk: de Groote Wielen. In totaal komen er ongeveer 4.350 woningen, daarvan

Nadere informatie

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2016

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Rosmalen zuid Het stadsdeel Rosmalen ligt ten oosten van de rijksweg A2 en bestaat uit Rosmalen zuid en Rosmalen noord. Het oorspronkelijke zanddorp Rosmalen is vanaf eind jaren

Nadere informatie

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2016

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Engelen De wijk Engelen ligt ten noordwesten van s-hertogenbosch. De wijk bestaat uit de dorpen Engelen en Bokhoven. Ook staat de wijk bekend om de kastelen. Engelen heeft zich

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Hoe leefbaar en veilig is? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen

Nadere informatie

Bijlage 2: integrale monitor malberg

Bijlage 2: integrale monitor malberg 1 Bijlage 2: integrale monitor malberg INTEGRALE MONITOR MALBERG Doelstelling Indicator MALBERG Prettige wijk voor verschillende woonen leefculturen gemiddeld aantal reacties van woningzoekenden op vrijkomende

Nadere informatie

Spijkerkwartier. Kerncijfers Wijk Stad, 2013 Spijkerkwartier Gemeente Arnhem

Spijkerkwartier. Kerncijfers Wijk Stad, 2013 Spijkerkwartier Gemeente Arnhem Kerncijfers Wijk Stad, 2013 Gemeente Inhoud : Oppervlakte en Bodemgebruik Bevolking naar geslacht Bevolking naar leeftijd Bevolking naar etnische groepen Huishoudens Bevolkingsontwikkeling Woningvoorraad

Nadere informatie

Gegevensanalyse Schiedam-Oost. plaats hier uw foto: de guidelines helpen om de juiste afmeting te maken gebruik schaal en crop mogelijkheden

Gegevensanalyse Schiedam-Oost. plaats hier uw foto: de guidelines helpen om de juiste afmeting te maken gebruik schaal en crop mogelijkheden Gegevensanalyse Schiedam-Oost plaats hier uw foto: de guidelines helpen om de juiste afmeting te maken gebruik schaal en crop mogelijkheden Inwoners en woningen per 1-1-2014 Oost Schiedam inwoners 11.286

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Nuland. Wijk- en buurtmonitor 2016

Nuland. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Nuland Het oorspronkelijke landbouwdorp Nuland ligt ten zuiden aan de rijksweg A59 tussen s-hertogenbosch en Oss. Tot 1993 was Nuland een zelfstandige gemeente. Hierna werd het

Nadere informatie

buurtprofiel Schrijverswijk

buurtprofiel Schrijverswijk buurtprofiel Schrijverswijk bevolking De buurt Schrijverswijk in de wijk Veenendaal-Noordwest telde in 2016 1.420 inwoners; dat is ruim 2% van de Veenendaalse bevolking. Jongeren zijn oververtegenwoordigd:

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Inlogcode/ buurtnummer Enquête leefbaarheid in uw buurt Bij het onderzoeken van de leefbaarheid van de buurt, is het waardevol om te weten of er verschillen bestaan in beoordeling van de leefbaarheid naar

Nadere informatie

Vinkel. Wijk- en buurtmonitor 2016

Vinkel. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Vinkel Vinkel grenst in het noorden aan de rijksweg A59 tussen s-hertogenbosch en Oss. Na een herindeling in 1993 viel het grootste gedeelte onder de gemeente Maasdonk. Begin

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt In deze enquête stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven van 1 (zeer negatief) tot en met 10 (zeer positief).

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Met deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven tussen de 1 (zeer negatief) en de 10 (zeer

Nadere informatie

3.5 Voorzieningen in de buurt

3.5 Voorzieningen in de buurt 3.5 Voorzieningen in de buurt Samenvatting: Straatverlichting en straatmeubilair Veruit de meeste (8%) bewoners zijn (zeer) tevreden over de straatverlichting in hun buurt. De verschillen naar wijk zijn

Nadere informatie

West. Wijk- en buurtmonitor 2016

West. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 West De wijk West ligt ten westen van het centrum van s-hertogenbosch. De wijk is ontstaan in de wederopbouwperiode (1945-1960) met het bedrijventerrein de Wolfsdonken. Van daaruit

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Hoe leefbaar en veilig is de Es? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Resultaten per district en in de tijd Bureau Onderzoek Op Maat april 2010 Veiligheidsmonitor 2009, gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de

Nadere informatie

Buurtprofiel: Wittevrouwenveld hoofdstuk 3

Buurtprofiel: Wittevrouwenveld hoofdstuk 3 Buurtprofiel: hoofdstuk. Inleiding In dit hoofdstuk worden de kenmerken van het buurtprofiel voor gepresenteerd. Over de jaren, en worden de ontwikkelingen weergegeven en tevens wordt de leefbaarheid in

Nadere informatie

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek Afdeling Vastgoed en Wonen 29 augustus 2014 2 Algemeen Deze notitie bevat cijfers over inwoners en woningvoorraad

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt In deze enquête stellen wij u graag een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven tussen de 1 (zeer negatief) en 10 (zeer positief).

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnummer: Met deze enquête stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven van 1 (zeer negatief) tot 10 (zeer

Nadere informatie

Maaspoort. Wijk- en buurtmonitor 2016

Maaspoort. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Maaspoort Halverwege de jaren zeventig wordt besloten de stad in noordelijke richting te laten doorgroeien tot aan de oevers van de Maas: de wijk Maaspoort is geboren. Bij de

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt In deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven tussen de 1 (zeer negatief) en 10 (zeer positief).

Nadere informatie

- Buitengebied-Noord bestaat uit vier buurten met elk een laag inwonersaantal; Langenholte, Haerst, Bedrijventerrein Hessenpoort en Tolhuislanden.

- Buitengebied-Noord bestaat uit vier buurten met elk een laag inwonersaantal; Langenholte, Haerst, Bedrijventerrein Hessenpoort en Tolhuislanden. Stedelijke rapportage Algemeen stad De stedelijke rapportage begint met een vijftal vragen uit het buurt voor buurt onderzoek, die betrekking hebben op het oordeel over de stad Zwolle als geheel. De stad

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnr: Met deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven. Daarbij geldt: een hoger cijfer (10)

Nadere informatie

Sociaal-economische schets van Leiden Zuidwest 2011

Sociaal-economische schets van Leiden Zuidwest 2011 Sociaal-economische schets van Zuidwest 2011 Zuidwest is onderdeel van het en bestaat uit de buurten Haagwegnoord en -zuid, Boshuizen, Fortuinwijk-noord en -zuid en de Gasthuiswijk. Zuidwest heeft een

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor Gemeente Leiden Resultaten per stadsdeel en in de tijd Mediad Rotterdam, maart 2011 Veiligheidsmonitor, Gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Binnenstad. Wijk- en buurtmonitor 2016

Binnenstad. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Binnenstad De Binnenstad van s-hertogenbosch is het oudste deel van de stad. Karakteristiek zijn het middeleeuwse stratenpatroon en de historische panden, de vele bijzondere

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is het Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

buurtprofiel De Pol en Gelderse Blom

buurtprofiel De Pol en Gelderse Blom buurtprofiel De Pol en Gelderse Blom bevolking De buurten De Pol en Gelderse Blom tellen samen 3.805 inwoners; dat is 6% van de Veenendaalse bevolking. Omdat er in beide buurten vooral gezinnen wonen,

Nadere informatie

rapport WistUdata, Zuid bij de Hand In dit wijkbeeld worden gegevens van de wijk Zuid gepresenteerd over diverse onderwerpen.

rapport WistUdata, Zuid bij de Hand In dit wijkbeeld worden gegevens van de wijk Zuid gepresenteerd over diverse onderwerpen. rapport WistUdata, 11-5-2017 bij de Hand In dit wijkbeeld worden gegevens van de wijk gepresenteerd over diverse onderwerpen. Bevolking Op 1 januari 2017 telt 27.163 inwoners. Ten opzichte van 2004 steeg

Nadere informatie

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 Vastgesteld in de raadsvergadering van 18 juni 2012. Verkorte versie wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 1 Wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 In de wijkvisie

Nadere informatie

Samenvatting DIMENSUS

Samenvatting DIMENSUS Samenvatting In 1998 is voor in het kader van het Grote Stedenbeleid, gestart met een WijkOntwikkelingsPlan (WOP). De wijk wordt gekenmerkt door een achterstand op sociaal, economisch en fysiek gebied.

Nadere informatie

Wijkanalyse Waardhuizen / Middenhoven 1. In vogelvlucht

Wijkanalyse Waardhuizen / Middenhoven 1. In vogelvlucht Wijkanalyse Waardhuizen / Middenhoven 1. In vogelvlucht Het gebied Waardhuizen/Middenhoven bestaat uit twee compacte wijken: Waardhuizen en Middenhoven. De grens loopt in het noorden over de Beneluxbaan

Nadere informatie

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Hoe veilig is Leiden? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Leiden Bijlagenrapport April 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2012/022 Datum April

Nadere informatie

Stand van Stad 1. en Veiligheid) en de Wijkkompassen 2015.

Stand van Stad 1. en Veiligheid) en de Wijkkompassen 2015. Stand van Stad 1 Wij schetsen hier een beeld van de stand van de stad - in het bijzonder i.r.t. de leef- en weerbaarheid in buurten en wijken - met daarbij de belangrijkste dan wel meest opvallende resultaten.

Nadere informatie

Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor 2011

Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor 2011 Maart Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor Hoe gaat het met de leefbaarheid in? Hoe heeft het oordeel van bewoners over leefbaarheid & veiligheid zich ontwikkeld? Telefoonnummer: 14036

Nadere informatie

Woningmarktrapport 4e kwartaal 2015. Gemeente Amsterdam

Woningmarktrapport 4e kwartaal 2015. Gemeente Amsterdam Woningmarktrapport 4e kwartaal 215 Gemeente Amsterdam Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 3 Aantal verkocht 25 2 15 1 5 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 1e kwartaal

Nadere informatie

3. Minder tevreden over het wonen

3. Minder tevreden over het wonen 3. Minder tevreden over het wonen zijn minder tevreden over hun woning en hun woonomgeving dan autochtonen. Zij wonen in kwalitatief minder goede woningen en moeten met meer mensen de beschikbare ruimte

Nadere informatie

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014 in Houten Burgerpeiling 2014 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Houten Projectnummer 598 / 2015 Samenvatting Goede score voor Sociale Kracht in Houten Houten scoort over het algemeen goed als

Nadere informatie

Schildersbuurt. Concept Maatschappelijk Index, versie Maatschappelijke index 6

Schildersbuurt. Concept Maatschappelijk Index, versie Maatschappelijke index 6 Schildersbuurt D. Sociale binding Maatschappelijke index 6 4 2 A. Capaciteiten wijk 2012 wijk 2014 stadsdeel 2012 stadsdeel 2014 stad 2014 3,7 3,9 4,8 4,7 6,0 Maatschappelijke index 3,7 4,5 4,9 4,8 6,0

Nadere informatie

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast 5. CONCLUSIES In dit afsluitende hoofdstuk worden de belangrijkste conclusies besproken. Achtereenvolgens komen de overlast, de criminaliteit en de veiligheidsbeleving aan bod. Aan de 56 buurtbewoners

Nadere informatie

Jeugd in Schildersbuurt-West. De buurt Schildersbuurt-West ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft inwoners (1 januari 2015).

Jeugd in Schildersbuurt-West. De buurt Schildersbuurt-West ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft inwoners (1 januari 2015). Jeugd in Schildersbuurt-West De buurt Schildersbuurt-West ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 14.291 inwoners (1 januari 2015). 1 Demografie Demografie Deze paragraaf geeft een beeld van de samenstelling

Nadere informatie

Sociaal-economisch wijkprofiel: De Wierden en gebied 1354

Sociaal-economisch wijkprofiel: De Wierden en gebied 1354 In het gebied groeit meer dan de helft van de kinderen op in een minimasituatie. Daarnaast groeit in De Wierden bijna de helft op in een eenoudergezin. De combinatie van relatief lage doorstroming en relatief

Nadere informatie

Empel in Cijfers Januari 2007

Empel in Cijfers Januari 2007 Empel in Cijfers Januari 2007 bron gem. Den Bosch Minder/kleiner/lager Bekladding Vernieling Tevreden winkels Tevreden openbaar vervoer Rapportcijfer voorzieningen buurt Meldingen parkeerproblemen Tevreden

Nadere informatie

Sociaal Rapport en de Jeugdmonitor Provincie Groningen

Sociaal Rapport en de Jeugdmonitor Provincie Groningen Groningen, 1 maart 2011 Persbericht nr. 34 Sociaal Rapport en de Jeugdmonitor Provincie Groningen SPECIALE AANDACHT VOOR KRIMPGEBIEDEN EN VOOR JEUGD De Groninger bevolking groeit nog door tot 2020, en

Nadere informatie

Bijlage 1, bij 3i Wijkeconomie

Bijlage 1, bij 3i Wijkeconomie Bijlage 1, bij 3i Wijkeconomie INHOUD 1 Samenvatting... 3 2 De Statistische gegevens... 5 2.1. De Bevolkingsontwikkeling en -opbouw... 5 2.1.1. De bevolkingsontwikkeling... 5 2.1.2. De migratie... 5 2.1.3.

Nadere informatie

Wijkcentrum De Weijenbelt. Schelto Bus (VVD)

Wijkcentrum De Weijenbelt. Schelto Bus (VVD) Verslag U bent aan de buurt Berkum 29 mei 2013 Aanvang Locatie Aanwezige functionarissen Aanwezig vanuit de politiek 20.00 uur Wijkcentrum De Weijenbelt Hans Kempenaar (voorzitter) Erik Dannenberg (wijkwethouder)

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnr: Enquête leefbaarheid in uw buurt Met deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven. Daarbij geldt steeds: een hoger cijfer

Nadere informatie

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011 Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 28-211 Deze notitie brengt op basis van de Amsterdamse Veiligheidsmonitor de leefbaarheid en veiligheid in de regio Amsterdam-Amstelland tussen 28 en 211

Nadere informatie

Stadsmonitor. -Samenvatting- Modules. Datum: februari Stadsmonitor -Samenvatting- 0

Stadsmonitor. -Samenvatting- Modules. Datum: februari Stadsmonitor -Samenvatting- 0 Stadsmonitor -Samenvatting- Modules Samenvatting 1 Wonen en woonaantrekkelijkheid 2 Gezondheid en zorg 3 Werk 4 Duurzame stad 5 Binnenstad 6 Datum: februari 2016 Gemeente Nijmegen Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

bron: Geoinformatie Kies een thema Wijkatlas Kattenbroek Wijkatlas Kattenbroek: aanleiding, kleurgebruik en peiljaren

bron: Geoinformatie Kies een thema Wijkatlas Kattenbroek Wijkatlas Kattenbroek: aanleiding, kleurgebruik en peiljaren bron: Geoinformatie Wijkatlas Kattenbroek De wijk Kattenbroek werd begin jaren '90 gebouwd als groeistadwijk. De wijk verwierf door de bijzondere architectuur (onder supervisie van stedenbouwkundige Bhalotra)

Nadere informatie

Jeugd in Schildersbuurt. De wijk Schildersbuurt ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft inwoners (1 januari 2015).

Jeugd in Schildersbuurt. De wijk Schildersbuurt ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft inwoners (1 januari 2015). Jeugd in Schildersbuurt De wijk Schildersbuurt ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 31.639 inwoners (1 januari 2015). 1 Demografie Demografie Deze paragraaf geeft een beeld van de samenstelling van de

Nadere informatie

Waardering van voorzieningen, vervoer en werk

Waardering van voorzieningen, vervoer en werk Waardering van voorzieningen, vervoer en werk Burgerpeiling Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 2015 Een afname van het inwoneraantal heeft gevolgen voor het voorzieningenniveau. Er zal immers niet

Nadere informatie

Kijk op de Wijk 2005

Kijk op de Wijk 2005 Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.nl Communicatie en juridische zaken Kijk op de Wijk 2005 Stadscentrum, Merwestein en Overige wijken Datum 10 april 2006 Auteur C. F. Brouwers

Nadere informatie

Woningmarktrapport 3e kwartaal 2015. Gemeente Rotterdam

Woningmarktrapport 3e kwartaal 2015. Gemeente Rotterdam Woningmarktrapport 3e kwartaal 215 Gemeente Rotterdam Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 9 Aantal verkocht 8 7 6 5 4 3 2 1 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 4e kwartaal

Nadere informatie

IJsselland. Wijkgezondheidsprofiel Voorstad Deventer

IJsselland. Wijkgezondheidsprofiel Voorstad Deventer IJsselland Wijkgezondheidsprofiel Deventer Januari 2015 Wijkgezondheidsprofiel Dit wijkgezondheidsprofiel bestaat uit gegevens afkomstig van diverse bronnen, registraties en (bewoners)onderzoeken. Voor

Nadere informatie

Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013

Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013 Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013 In de periode half mei/ begin juli 2013 heeft USP Marketing Consultancy in opdracht van Volkshuisvesting opnieuw een bewonersonderzoek gedaan naar de tevredenheid

Nadere informatie

Leefbaarheid en veiligheid

Leefbaarheid en veiligheid Leefbaarheid en veiligheid In de buurt volgens de inwoners van de Drechtsteden in 2013 Leefbaarheid en veiligheid zijn belangrijke thema s binnen gemeenten. Dat is niet verwonderlijk, want burgers wonen

Nadere informatie

AARVELD/BEKKERVELD 2015

AARVELD/BEKKERVELD 2015 AARVELD/BEKKERVELD 1 1 7 1 3 8 8 1 9 13 7 7 9 8 8 11 1 73 13 1 81 1 1 8 8 1 3 7 9 11 13 1 3 1 1, 3,9 3,1 3,7 3,, 3,8 3, 7,1 3, 3,3 9 11, 3,8 3,, 3,3 3, 13 1 3,8, 3,7 3, 3, 3,3 3 1 1 3 7 9 11 13 1 Een selectie

Nadere informatie

Sociaal-economische schets van Leiden Zuidwest 2008

Sociaal-economische schets van Leiden Zuidwest 2008 Sociaal-economische schets van Zuidwest 2008 Zuidwest is onderdeel van het en bestaat uit de buurten Haagwegnoord en -zuid, Boshuizen, Fortuinwijk-noord en -zuid en de Gasthuiswijk. Zuidwest heeft een

Nadere informatie

drenthe rapportage september 2016 leefbaarheid

drenthe rapportage september 2016 leefbaarheid kennis. onderzoek. advies drenthe rapportage september 2016 Hoe tevreden is het Drents panel over leven in Drenthe en hoe ervaren zij de gevolgen van bevolkingskrimp op de? vooraf Drenthe heeft te maken

Nadere informatie

de Makassarbuurt De Staat van

de Makassarbuurt De Staat van De Staat van de Makassarbuurt De Makassarbuurt ligt in de Indische Buurt tussen de de Zeeburgerdijk, Molukkenstraat, Insulindeweg en het Flevopark. De buurt beslaat 115 hectare, waarvan meer dan de helft

Nadere informatie

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013 Politie Eenheid Fact sheet nummer 4 februari 213 Veiligheidsmonitor -Amstelland 28-212 Deze fact sheet brengt de veiligheid in de regio -Amstelland tussen 28 en 212 in kaart. blijkt op verschillende indicatoren

Nadere informatie

Fact sheet. Concentraties van allochtone ouderen en jongeren,

Fact sheet. Concentraties van allochtone ouderen en jongeren, Fact sheet nummer 1 maart 2004 Concentraties van allochtone ouderen en jongeren, 1994-2003 Waar in Amsterdam wonen allochtone jongeren en ouderen? Allochtonen wonen vaker dan autochtonen in gezinsverband

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Aalanden Opdrachtgever

Nadere informatie

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid Veiligheid kernthema: De criminaliteitscijfers en de slachtoffercijfers laten over het algemeen een positief beeld zien voor Utrecht in. Ook de aangiftebereidheid van Utrechters is relatief hoog (29%).

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 4e kwartaal 2013. Gemeente Dordrecht

Woningmarktrapport - 4e kwartaal 2013. Gemeente Dordrecht Woningmarktrapport - 4e kwartaal 213 Gemeente Dordrecht Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 1 aantal verkocht 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement

Nadere informatie

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente Oisterwijk 2010

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente Oisterwijk 2010 Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente 2010 Tilburg Dienst Beleidsontwikkeling Onderzoek & Informatie Juli 2010 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Inleiding... 7 Hoofdstuk 1 Buurt en buurtproblemen...

Nadere informatie

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen RESULTATEN GEMEENTE OSS 2011 Soort onderzoek : Enquêteonderzoek bevolking 15+ Opdrachtgever : Stadsbeleid Maatschappelijke Ontwikkeling Opdrachtnemer : Team O&S,

Nadere informatie

Fact sheet. Dienst Wonen, Zorg en Samenleven. Eigen woningbezit 1e en 2e generatie allochtonen. Aandeel stijgt, maar afstand blijft

Fact sheet. Dienst Wonen, Zorg en Samenleven. Eigen woningbezit 1e en 2e generatie allochtonen. Aandeel stijgt, maar afstand blijft Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Fact sheet nummer 1 januari 211 Eigen woningbezit 1e en Aandeel stijgt, maar afstand blijft Het eigen woningbezit in Amsterdam is de laatste jaren sterk toegenomen. De

Nadere informatie

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede Waar staat je gemeente Gemeente Enschede Inhoudsopgave Sheetnummer Samenvatting 3 Burgerpeiling Waar staat je gemeente & respons 4 Woon & leefomgeving Waardering & sociale samenhang 5 Veiligheid en overlast

Nadere informatie

CONCEPT GEBIEDSANALYSE PRINCEHAGE/HEUVEL, 2008

CONCEPT GEBIEDSANALYSE PRINCEHAGE/HEUVEL, 2008 CONCEPT GEBIEDSANALYSE PRINCEHAGE/HEUVEL, 2008 Princenhage / Heuvel Huizen Gevarieerd aanbod van huur en koop, eengezins en meergezins, goedkoop en middelduur. 44% van de woningvoorraad behoort tot bereikbare

Nadere informatie

Inwoners laten van zich horen! Resultaten Bewonersenquête 2015

Inwoners laten van zich horen! Resultaten Bewonersenquête 2015 Inwoners laten van zich horen! Resultaten Bewonersenquête 2015 Over de Bewonersenquête De gemeente Roosendaal heeft in 2015, voor de achtste keer, onder ruim 8.000 van de 62.787 inwoners van 16 jaar en

Nadere informatie

De wijk met eigen karakter. Enschede Zuid Wesselerbrink op weg naar 2025

De wijk met eigen karakter.  Enschede Zuid Wesselerbrink op weg naar 2025 Deze visie is tot stand gekomen in bijeenkomsten met verschillende partijen. We danken de deelnemers hartelijk voor hun inzet. Wilt u meer weten? Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Bel ons

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt In deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven tussen de 1 (zeer negatief) en 10 (zeer positief).

Nadere informatie

Inwoners van Leiden Opleiding en inkomen

Inwoners van Leiden Opleiding en inkomen Inwoners van Leiden Het aantal inwoners blijft vrijwel stabiel. Relatief jonge en hoogopgeleide bevolking. Tweeverdieners met kleine kinderen en een gemiddeld inkomen verlaten de stad. Meer Leidenaren

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 1e kwartaal 2012. Gemeente Wijdemeren

Woningmarktrapport - 1e kwartaal 2012. Gemeente Wijdemeren Woningmarktrapport - 1e kwartaal 212 Gemeente Wijdemeren Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 25 aantal verkocht 2 15 1 5 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 2e kwartaal

Nadere informatie

Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht

Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht Stand van zaken zomer 2014 Inleiding Op dit moment volstrekt zich een grote verandering binnen de sociale huursector. Dit is het gevolg van het huidige

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Stad en Buurt- Modules. Datum: Stadsmonitor -thema Stad en Buurt- 1

Stadsmonitor. -thema Stad en Buurt- Modules. Datum: Stadsmonitor -thema Stad en Buurt- 1 Stadsmonitor -thema Stad en Buurt- Modules De Nijmegenaar en zijn stad 2 De Nijmegenaar en zijn buurt 7 Datum: 21-01-2014 Gemeente Nijmegen Onderzoek en Statistiek contactpersoon: Geert Schattenberg tel.:

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 3e kwartaal 2013. Gemeente Haarlemmermeer

Woningmarktrapport - 3e kwartaal 2013. Gemeente Haarlemmermeer Woningmarktrapport - 3e kwartaal 213 Gemeente Haarlemmermeer Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 12 aantal verkocht 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 4e

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor 2011

Leefbaarheidsmonitor 2011 Leefbaarheidsmonitor Foto voorpagina: Ton Heijnen Stadsfotograaf Velsen Leefbaarheidsmonitor Gemeente Velsen I&O Research, juni Colofon Opdrachtgever Samensteller Gemeente Velsen I&O Research I&O Research

Nadere informatie

IJsselland. Wijkgezondheidsprofiel Rivierenwijk en Bergweide Deventer

IJsselland. Wijkgezondheidsprofiel Rivierenwijk en Bergweide Deventer IJsselland Wijkgezondheidsprofiel Deventer Januari 2015 Wijkgezondheidsprofiel Dit wijkgezondheidsprofiel bestaat uit gegevens afkomstig van diverse bronnen, registraties en (bewoners)onderzoeken. Voor

Nadere informatie

Leefbaarheid in Spijkenisse. Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014

Leefbaarheid in Spijkenisse. Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014 Leefbaarheid in Spijkenisse Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014 datum woensdag 6 mei 2015 versie 3 Auteur(s) Tineke Last Postadres Postbus 25, 3200

Nadere informatie

LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN

LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN 2005-2015 OPZET EN UITVOERING Sinds 1999 voert de gemeente Ede elke twee jaar een onderzoek uit naar leefbaarheid en veiligheid in de buurt. Tot en

Nadere informatie

Weinig mensen sociaal aan de kant

Weinig mensen sociaal aan de kant Weinig mensen sociaal aan de kant Tevredenheid over de kwaliteit van relaties Hoge frequentie van contact met familie en vrienden Jongeren spreken of schrijven hun vrienden elke week 15 Drie op de tien

Nadere informatie

Beter leven voor minder mensen

Beter leven voor minder mensen 1 Beter leven voor minder mensen Om te kijken hoe de regio Eemsdelta zich ontwikkelt en te monitoren op het gebied van demografie, leefbaarheid, de woningmarkt en bijvoorbeeld woon-, zorg en andere voorzieningen

Nadere informatie

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland drs. J.E. den Ouden 1-11-2013 Bevolking De gemeente Steenwijkerland telt momenteel circa 43.400 inwoners. Het inwonertal

Nadere informatie

Wijkprofielen Alphen aan den Rijn Wijk Hoorn

Wijkprofielen Alphen aan den Rijn Wijk Hoorn Wijk Welke mensen wonen er in de wijk? Kerncijfers bevolking n aantal inwoners 4.379 106.765 Leeftijdsopbouw 65 jaar e.o. 22% % van totaal 4% 100% gemiddelde leeftijd 42,7 39,4 45-64 jaar 23% groene druk

Nadere informatie

Bijlage 6. Consultatie moskee Omar El Faroek en Moskee Anwar-e-Quba

Bijlage 6. Consultatie moskee Omar El Faroek en Moskee Anwar-e-Quba Bijlage 6 Consultatie moskee Omar El Faroek en Moskee Anwar-e-Quba Samenvatting en reacties uit "Moskee-project" Consultatie inwoners de Gagel via interviews, de Surinaamse Anwar-e-Quba moskee en de Omar

Nadere informatie

Wijkenmonitor Westerkoog

Wijkenmonitor Westerkoog Wijkenmonitor 2015 Inhoud 1 Inleiding 2 Leefomgeving 3 Capaciteiten 4 Meedoen 5 Sociale Binding 6 Verantwoording Leeswijzer Dit rapport bestaat uit 5 hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk geeft een samenvattend

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Gemeentebeleidsmonitor 2015

Uitgevoerd door Dimensus Gemeentebeleidsmonitor 2015 Uitgevoerd door Dimensus Gemeentebeleidsmonitor 2015 Onderzoeksbeschrijving Wijze van deelname 6 3% 2 Online Papier Telefonisch Wijze van deelname door Woudenbergse inwoners. N=362 In het najaar van 2015

Nadere informatie

De mening van de inwoners gepeild. Leefbaarheid 2015

De mening van de inwoners gepeild. Leefbaarheid 2015 LelyStadsGeLUIDEN De mening van de inwoners gepeild Leefbaarheid 2015 April 2016 Colofon Dit is een rapportage opgesteld door: Cluster Onderzoek en Statistiek team Staf, Beleid Te downloaden op www.lelystad.nl/onderzoek

Nadere informatie

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING : COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam: St. Jansstraat

Nadere informatie

Eindexamen aardrijkskunde vmbo gl/tl 2006 - II

Eindexamen aardrijkskunde vmbo gl/tl 2006 - II LEEFBAARHEID EN ZORG IN STEDELIJKE EN LANDELIJKE GEBIEDEN figuur 2 Woningen in de vier grote steden naar eigendom per 1 januari 2000 in procenten Amsterdam Den Haag Rotterdam Utrecht X Y Z Nederland Het

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 4e kwartaal 2012. Gemeente Amsterdam

Woningmarktrapport - 4e kwartaal 2012. Gemeente Amsterdam Woningmarktrapport - 4e kwartaal 212 Gemeente Amsterdam Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 18 aantal verkocht 16 14 12 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement

Nadere informatie

Wijkprofielen Alphen aan den Rijn Wijk Aarlanderveen

Wijkprofielen Alphen aan den Rijn Wijk Aarlanderveen Wijk Welke mensen wonen er in de wijk? Kerncijfers bevolking aantal inwoners 1.194 16.765 % van totaal 1% 1% gemiddelde leeftijd 42,1 39,4 groene druk 35% 41% grijze druk 27% aantal huishoudens 561 52.756

Nadere informatie