VINKHUIZEN NU ER BIJ BLIJVEN. Uitwonende studenten: en hoge werkloosheid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VINKHUIZEN NU ER BIJ BLIJVEN. Uitwonende studenten: 1.519. en hoge werkloosheid"

Transcriptie

1 Uitwonende studenten: VINKHUIZEN NU ER BIJ BLIJVEN Bewoners: ca Grote wijk met 15% studenten Ontstluiting voor fieters en voetgangers Tevredenheid Ontsluiting voor fietsers en voetgangers Gemiddeld inkomen is beneden modaal over voorzieningen en hoge werkloosheid

2 VINKHUIZEN: NU ER BIJ BLIJVEN! PROFIEL VAN DE WIJK Grote wijk met 15% studenten De wijk Vinkhuizen ligt tussen de Friesestraatweg en het Roege Bos en ten noorden van het Hoendiep. De centrale wegen door de wijk zijn de Diamantlaan (noord-zuid) en de Siersteenlaan (oost-west). Op de kruising van deze wegen ligt het winkelcentrum. In Vinkhuizen wonen circa inwoners. Het aantal uitwonende studenten in de wijk is 1519, het aantal jarigen bedraagt 1798 en het aantal kamerverhuurpanden is 69. RESULTATEN VAN DE WIJKVERNIEUWING EN HET NIEUW LOKAAL AKOORD (NLA) Vinkhuizen Vinkhuizen-zuid Stadsgemiddelde Verhuizen als het mogelijk is (j/n) 19% 16% 11% Oordeel woningomgeving (vooruit) 47% 47% 28% Toekomstverwachting omgeving (vooruit) 46% 41% 36% Wijk ligt er weer goed bij Tevredenheid over voorzieningen HOOFDSTRUCTUUR Hoofdgroenstructuur Hoofdwaterstructuur Hoofdontsluiting Wijkontsluiting Spoorbaan Fietsontsluiting centrum 2 In de wijk Vinkhuizen is in de afgelopen jaren zeer veel geïnvesteerd in de fysieke structuur, meer dan in andere wijken in de stad Groningen of zelfs in Nederland. Het fysieke resultaat mag prachtig worden genoemd, daarover is iedereen het eens. De wijkvernieuwing, met de nieuwe heldere stedenbouwkundige structuur, is zichtbaar in vrijwel de hele wijk. Eengezinswoningen, appartementen, hoogbouw en laagbouw, koop en huur, oud en nieuw wisselen elkaar af. Deze nieuwe variëteit heeft Vinkhuizen van haar ontstaansfase naar haar ontwikkelingsfase gebracht. Daarbij is geïnvesteerd in een kwalitatief hoogwaardige openbare ruimte: die is versterkt waar dat nodig was en gecreëerd waar een goede inrichting van de openbare ruimte nog ontbrak. De Eelderbaan, het winkelcentrum en de assen Siersteenlaan, met hoge bebouwing van allure, en Diamantlaan stralen de kwaliteit uit waar Vinkhuizen trots op is. In 2008 vindt een bovengemiddeld percentage bewoners dat de buurt er het laatste jaar op vooruit is gegaan, en is het optimisme over de toekomst van de buurt groot. Vooral de voorzieningen, zoals winkelcentrum, venterschool en sportvoorzieningen, stemmen tot tevredenheid. 3

3 80% huurwoningen Veiligheid toegenomen De daadwerkelijke wijkvernieuwing is acht jaar geleden in een samenwerking tussen corporaties en gemeente gestart. Aanvankelijk was er stevige discussie met de bewoners over de invulling van de wijkvernieuwing, dit is echter omgebogen naar een nauwe samenwerking en intensief overleg met de bewoners van de wijk. De fysieke opgave is vrijwel afgerond, nog altijd bestaat 80 procent van de woningvoorraad uit huurwoningen. Dit relatief hoge percentage heeft een directe relatie met de omvangrijke sociale problemen in de wijk. Over de hele periode van wijkvernieuwing is er sprake van vooruitgang. Deze verbetering is zichtbaar in een afname van drugsoverlast, meer sociale samenhang en veiligheid en een hogere waardering voor de wijkvoorzieningen. Positief is ook dat het gevoel van onveiligheid over deze periode sterk is afgenomen, en dat de waardering voor ouderenvoorzieningen al jaren zeer hoog is. Groeiende sociale problematiek Zorgen zijn er ook. De Leefbaarheidsmonitor 2008 laat zien dat de verbeteringen in Vinkhuizen geen stand houden. De verloedering is in Vinkhuizen sterker toegenomen dan gemiddeld in de stad en bewoners constateren een toename van het aantal vernielingen. Op de gebieden leefbaarheid en veiligheid laat Vinkhuizen sinds 2006 een achteruitgang zien. De wijk scoort, na enkele jaren vooruitgang, weer onder het stedelijk gemiddelde. Veel is terug te voeren op omvangrijke problematiek van sociale aard. Zo is er sprake van een groeiend aantal gezinnen met huurachterstand en alcoholproblematiek en ook burenruzies en het gedrag van de jeugd op straat leidt tot overlast. Overlast door omwonenden en geluidsoverlast komen in deze wijk dan ook bovengemiddeld veel voor. Het aantal slachtoffers van geweldsdelicten is gestegen, en behoort nu tot het hoogste van de stad. Al met al blijft deze wijk om aandacht vragen. 4 5

4 WONEN EN WOONOMGEVING: SOCIAAL EN FYSIEK BEHEER VORMEN NU DE UITDAGING Vinkhuizen Vinkhuizen -zuid Stadsgemiddelde Tevredenheid over winkelaanbod 97% 97% 88% Tevredenheid over groenvoorziening 82% 82% 84% Tevredenheid over openbaarvervoer 93% 95% 84% Tevredenheid over ouderenvoorzieningen 84% 86% 69% Cijfer kwaliteit woningen 7,4 7,4 7,5 Koop woningen (%) 40% 35% 62% Cijfer woonomgeving 6,9 6,9 7,3 Gehechtheid aan buurt (%) 58% 62% 66% Prettige buurt (%) 92% 89% 94% 5,2 4,0 Verloederingscijfer EIGENDOMSVERHOUDING 5,2 Ontsluiting voor fietsers en voetgangers Zorg over toename studenten Last van elkaar... Corporatie Beleggershuur Eigenaar bewoner Particuliere huur 6 De wijk is van de stad gescheiden door de westelijke ringweg, het Hoendiep en het spoor. Voor fietsers en voetgangers vindt de ontsluiting plaats door middel van tunnels, wat de sociale veiligheid negatief beïnvloedt. Aan de westzijde ligt de Eelderbaanzone, een brede groenzone die niet alleen van ecologisch belang is, maar ook wordt gebruikt als recreatiegebied voor de wijk en omgeving. De gehele wijk is omgeven door groene randen en vanuit deze buitengebieden lopen groene zones met waterpartijen de wijk in. De binnengebieden van de wijk kenmerken zich door de groene pleintjes. De verbetering van het winkelcentrum zorgt bij veel bewoners voor blijvende tevredenheid. Wel is er rond het Winkelcentrum sprake van een toenemende parkeerdruk die zich nauwelijks meer in de openbare ruimte laat reguleren. Openbaar vervoer, voorzieningen voor ouderen en basisonderwijs worden bovengemiddeld gewaardeerd. Er zijn vier deelbuurten te onderscheiden: Noord, Buurt 4 + Patrimonium, Buurt 5 en Buurt 6. Noord was van origine de buurt met de grootste particuliere voorraad. Dit is ook de buurt waar zich, tot grote zorg van de overige buurtbewoners, veel studenten vestigen. Door de wijkvernieuwing is er nu in alle buurten sprake van een menging van koop- en huurwoningen, in een verhouding van circa één vijfde koop en vier vijfde huur. Ook is er sprake van een toename van eengezinswoningen, nu 43,5 procent (meergezinswoningen 56,5 procent). De instroom in wijkvernieuwingswoningen bestaat hoofdzakelijk uit gezinnen en ouderen. Een effect van het aanbod van nieuwe appartementen is dat de doorstroom voor 20 procent bestaat uit ouderen die afkomstig zijn uit Vinkhuizen zelf. Vinkhuizen behoort tot de wijken waar mensen het meeste last hebben van elkaar. Uit de L&V monitor blijkt dat de tevredenheid over het schoonhouden van de woonomgeving aan het afnemen is en het oordeel over de woonomgeving achteruit is gegaan. Dit laatste komt vooral door een toename van het aantal vernielingen (nu 60 procent versus 29 procent stedelijk gemiddelde). Kwaliteit (6,8) en cijfer (6,9) woonomgeving liggen beide fors onder het stedelijk gemiddelde (resp. 7,7 en 7,3). Al met al zijn de aanvankelijke verbeteringen in de woonomgeving als gevolg van de wijkvernieuwing, weer grotendeels tenietgedaan. 7

5 WERKEN: GERICHTE AANDACHT NODIG Gemiddeld inkomen is beneden modaal en hoge werkloosheid Het gemiddelde inkomen per persoon en het gemiddeld besteedbare inkomen per huishouden ligt in Vinkhuizen lager dan gemiddeld in de stad (60 procent beneden modaal, het stedelijk gemiddelde is 40 procent). Het aandeel niet-werkende werkzoekenden tussen de 15 en 65 jaar ligt in Vinkhuizen ver boven het stedelijk gemiddelde, behalve in Vinkhuizen Noord, waar dit aantal rond het gemiddelde ligt. Dat betekent dat er veel werkloosheid is en veel inwoners lage inkomens hebben, waardoor er het risico van schuldenproblematiek optreedt. In Vinkhuizen is gestart met het project Samen Actief. De belangstelling voor dit project is echter minimaal. Betrokkenen zijn vooral in de eigen buurt (Buurt 5 en 6) actief. De wijk biedt werk aan personen, met name in de gezondheidszorg, onderwijs, detailhandel en bouwnijverheid. LEREN EN OPGROEIEN: DOORBREKEN VAN PATRONEN Vinkhuizen Vinkhuizen-zuid Stadsgemiddelde Tevredenheid over basisonderwijs 91% 92% 87% Tevredenheid over speelmogelijkheden voor kinderen 66% 62% 67% Tevredenheid over jongerenvoorzieningen 46% 41% 48% Overlast groepen jongeren 20% 20% 11% Aandacht nodig voor mee kunnen doen van kinderen In Vinkhuizen wonen relatief veel gezinnen met kinderen, waarvan een bovengemiddeld aandeel bestaat uit een eenoudergezin (9 procent, in vergelijking met een stedelijk gemiddelde van 6 procent). Bovendien valt op dat een grote groep kinderen niet actief meedoet aan activiteiten; kinderen spelen niet buiten of mogen niet met andere kinderen spelen zo blijkt uit navraag bij professionals. Als deze kinderen voor het eerst op school komen, moeten zij eerst leren hoe ze met andere kinderen om moeten gaan. Vinkhuizen is een van de wijken in Groningen met het grootste aandeel leerlingen met een leerling-gewicht. Het aandeel risicoleerlingen verschilt per school. Er staan drie basisscholen in de wijk, de Annie M.G. Schmidt-school, De Hoeksteen en De Vlint. De laatste twee zijn gevestigd in het Vensterschoolgebouw aan de Siersteenlaan. 8 9

6 Veel instellingen in de wijk en in Vensterschool Tevredenheid over jongerenvoorzieningen schommelt De tevredenheid over het basisonderwijs ligt boven het gemiddelde. Er zijn in Vinkhuizen drie peuterspeelzalen (Dondersteen, Wikke en Zwerfkeitje), één kinderopvanglocatie (Wikke) en één buitenschoolse opvang (met 3 locaties). Voortgezet onderwijs wordt gegeven op de Vinkenborgh en de Leon van Gelder. Aan de zuidelijke rand van de wijk is een speeltuinvereniging gevestigd, BSV Vinkhuizen-zuid. Al deze instellingen nemen deel aan het Vensterschoolverband. Er is een behoorlijk aantal speelvoorzieningen in de openbare ruimte. De tevredenheid over speelmogelijkheden is echter in de afgelopen twee jaar flink afgenomen, van een constante 80 procent naar het stedelijk gemiddelde van 60 procent. De mening over voorzieningen voor jongeren fluctueert nogal. In 2006 scoorden Buurt 5 en 6 boven het gemiddelde, in 2008 weer iets eronder. Het aanbod van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) was tot nu toe versnipperd in de wijk, maar vanaf 1 januari 2010 is het CJG gecentraliseerd in het Prismagebouw naast de Vensterschool. In het stadsdeel Noordwest is het aandeel jongeren tussen twaalf en achttien jaar met overgewicht het hoogste van de stad (12 procent, in vergelijking met een stedelijk gemiddelde van 8 procent). B-slim speelt hier op in door diverse sport- en beweegactiviteiten zowel binnenschools als buitenschools aan te bieden, met als doelstelling dat kinderen uiteindelijk bij een reguliere sportvereniging gaan sporten. Bewoners vragen om meer toezicht Jongeren- en studentenoverlast De veiligheid is in Vinkhuizen de afgelopen jaren afgenomen, al is de situatie over een periode van tien jaar gezien wel sterk verbeterd. Veel Vinkhuizers vinden criminaliteit en vandalisme een belangrijk buurtprobleem (20 procent van de bewoners). Het percentage Vinkhuizers dat slachtoffer is geworden van diefstal van hun fiets, (poging tot) inbraak of geweldsdelicten is toegenomen, vooral in Buurt 5 en 6. Veel Vinkhuizers vinden dat er een gebrek aan toezicht in de wijk is (13 procent, in vergelijking met een stedelijk gemiddelde van 10 procent). Er is sprake van een stijging van overlast in Vinkhuizen. Deze behoort, samen met de Korrewegwijk/De Hoogte tot de hoogste van de stad. Vooral de overlast door groepen jongeren is toegenomen en behoort tot de hoogste van de stad. Vinkhuizen is een van de wijken waarin relatief veel meldingen worden gedaan over studentenoverlast. Al met al is de wijk gebaat bij goed toezicht. INTEGRATIE EN SOCIALE SAMENHANG: IMPULS NODIG Vinkhuizen Vinkhuizen-zuid Stadsgemiddelde Cijfer sociale samenhang 5,5 5,4 6,0 Medeverantwoordelijkheid buurt (j/n) 78% 81% 84% VEILIGHEID: PLEIDOOI VOOR DE BUURTAGENT Vinkhuizen Vinkhuizen-zuid Stadsgemiddelde Overlast cijfer 4,3 3,7 3,2 Drugsoverlast 6% 10% 8% Overlast door omwonenden 18% 12% 10% Vernielingen 60% 58% 29% Onveiligheidsgevoelens eigen buurt 25% 21% 19% Perceptie inbraak in woningen 8% 7% 8% Cijfer dreiging 1,6 1,6 1,4 Georganiseerd bewonersinitiatief zakt in Ruim drie kwart van de bewoners van Vinkhuizen zegt voldoende contact met buurtgenoten te hebben. Dit wijkt niet af van de rest van de stad. Men maakt regelmatig een praatje met buurtgenoten en iets meer dan gemiddeld zijn bewoners bereid een oogje in het zeil te houden bij afwezigheid van buren. Het percentage bewoners dat bereid is hulp te bieden, ligt wel lager dan gemiddeld (87 procent, in vergelijking met een stedelijk gemiddelde van 92 procent). Wat etniciteit betreft is 15 procent van de inwoners niet-westers. Met name Marokkanen, Surinamers, Antillianen en Turken. In Buurt 5 en 6 ligt het aantal niet westerse allochtonen duidelijk boven het stedelijk gemiddelde, in Vinkhuizen Noord op het gemiddelde. Na de wijkvernieuwing lijkt het bewonersinitiatief wat in te zakken. Wel ontstaan er activiteitengroepen van bewoners in diverse buurten, die hun kansen grijpen en met initiatieven komen. Waar mogelijk worden die door onder meer het opbouwwerk ondersteund. Ook zijn op tal 10 11

7 van plaatsen vrijwilligers actief. Wat ontbreekt, is meer zicht op en de samenhang tussen alle initiatieven. Het Steun- en informatiepunt (Stip) ontwikkelt zich steeds meer tot het middelpunt van activiteiten op het gebied van sociale samenhang, informatievoorziening en zorg. Fysiek bevindt het zich op een wat decentrale locatie. Bewonersorganisatie zwak Wijkoverleg Vinkhuizen (WOV) is de bewonersorganisatie. Het WOV heeft momenteel geen stevige, brede basis en het Heel de Wijk overleg komt niet goed van de grond. Desalniettemin voelen bewoners van het zuidelijk deel van de wijk zich meer dan gemiddeld goed vertegenwoordigd door de bewonersorganisatie: in het noorden ligt dit rond het gemiddelde. De bewoners van Vinkhuizen voelen zich wel minder goed betrokken door de gemeente bij veranderingen in de buurt dan elders in de stad. Opvallend is dat relatief veel bewoners aangeven in het afgelopen jaar actief te zijn geweest om de buurt te verbeteren. Goed functionerende buurtcentra In Vinkhuizen zijn drie buurtcentra gesitueerd: buurtcentrum de Wende, wijkcentrum t Vinkhuys en Trefpunt de Siersteen. Bij t Vinkhuys is ook het Stip ondergebracht, evenals een vrijwilligersvacaturebank. Aan de oostelijke rand is in de Goudvink het sociaal buurtbeheer Noordwest en het buurtrestaurant Van Harte Resto gevestigd: een laagdrempelige eetvoorziening voor buurtbewoners. De Goudvink herbergt daarnaast een breed scala aan groepen die hier (multiculturele-) bijeenkomsten en activiteiten organiseren. Ook de Veldspaat heeft een buurtrestaurant. In het Vensterschoolgebouw aan de Siersteenlaan is een nevenlocatie van de bibliotheek gevestigd. Ouderenvoorzieningen hoog gewaardeerd Er bevinden zich twee verzorgingshuizen in de wijk: de Veldspaat wonen en zorg (inclusief aanleunwoningen) en Platina Zorgcentrum (inclusief in- en aanleunwoningen). De Zijlen exploiteert een voor het publiek toegankelijke Dierenweide met behulp van cliënten. De bewoners van Vinkhuizen zijn over het algemeen tevreden over de voorzieningen in hun wijk. In het bijzonder worden de ouderenvoorzieningen hoog gewaardeerd: 84 procent ten opzichte van 69 procent stedelijk gemiddeld. De tevredenheid over voorzieningen voor mensen met een beperking ligt ook hoger dan gemiddeld in Vinkhuizen (74 procent, in vergelijking met een stedelijk gemiddelde van 66 procent). In Vinkhuizen is ruim meer dan een gemiddeld aantal mensen van mening dat aanpassing van de woning gewenst is (22 procent, met een stedelijk gemiddelde van 13 procent). 13

8 CONCLUSIE: NU ER BIJ BLIJVEN! leeftijden Op sociaal gebied ligt een grote intensieve opgave De wijk Vinkhuizen heeft als gevolg van de wijkvernieuwing op fysiek gebied een enorme sprong voorwaarts gemaakt. Er is een nieuw evenwicht tot stand gekomen in het post-wijkvernieuwingstijdperk. Maar wat nieuw was, wordt gebruikt en slijt, en vraagt nu om aandacht op het gebied van beheer en onderhoud. Op sociaal gebied ligt een grote intensieve opgave, met name in het zuiden (Buurt 5 en 6). Oorzaken van de problematiek manifesteren zich op verschillende niveaus. Relatief veel individuen en gezinnen hebben een lage sociaal-economische status. Dat brengt een beperkt inkomen met zich mee, meer opvoedingsproblematiek met hieruit voortvloeiend probleemgedrag en minder kansen op volwaardige deelname aan de maatschappij. Dit vereist aan de ene kant het inzoomen op buurten en wijken waar deze problematiek overheerst. Daar moet (wijk)gericht en intensief op worden ingespeeld door betrokken instellingen, gemeente, corporaties en bewoners gezamenlijk. De professionals in de wijk die toegang hebben tot deze hulpbehoevende personen en gezinnen spelen hierbij een belangrijke rol. Aan de andere kant gaat het om maatschappelijk vraagstukken die in alle Groningse wijken invloed hebben en om een structurele stedelijke aanpak vragen. Om een verandering in Vinkhuizen te bewerkstelligen, moeten huidige patronen worden doorbroken. Dit vraagt van gemeente, instellingen en corporaties dat zij het belang van het individu plaatsen boven dat van de organisatie of instelling en dat zij gezamenlijk werken aan nieuwe oplossingen.< LEEFTIJDSOPBOUW VINKHUIZEN EN GEMEENTE GRONINGEN vrouwen mannen 85-eo Gemeente Groningen Vinkhuizen SAMENSTELLING VAN DE HUISHOUDENS Jonge single Middelbare single Jonge stellen Middelbare stellen Eén ouder gezin Twee ouder gezin Ouderen Jongerenhuishoudens

9

HATERT ONDER DE PANNEN

HATERT ONDER DE PANNEN HATERT ONDER DE PANNEN Toekomstplan voor Hatert Oktober 2001 Directie Wijkaanpak en Leefbaarheid Gemeente Nijmegen 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Waarom dit rapport? 3 1.2 Hoe is het rapport gemaakt?

Nadere informatie

Samenleven met verschillen in Amersfoortse wijken

Samenleven met verschillen in Amersfoortse wijken Samenleven met verschillen in Amersfoortse wijken Kruiskamp, Koppel, Liendert en Zielhorst Ron van Wonderen Erik van Marissing September 2011 2 Inhoud Samenvatting en conclusies 5 1 Achtergrond en doelstelling

Nadere informatie

Leefbaarheid door de tijd

Leefbaarheid door de tijd Leefbaarheid door de tijd 4 Titel Inhoudsopgave Samenvatting en conclusies 5 1 Inleiding 10 2 De landelijke trend in leefbaarheid 17 3 Conjunctuurgevoeligheid en gevolgen van de recessie 34 4 Regionale

Nadere informatie

Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten. Kwalitatieve deelstudie 2007

Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten. Kwalitatieve deelstudie 2007 Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten Kwalitatieve deelstudie 2007 Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contactprojecten Kwalitatieve deelstudie 2007 Opdrachtgever: Ministerie van VROM,

Nadere informatie

Wijkactieprogramma 2014 Overvecht Doe mee in Overvecht

Wijkactieprogramma 2014 Overvecht Doe mee in Overvecht Wijkactieprogramma 2014 Overvecht Doe mee in Overvecht Utrecht.nl/overvecht Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 4 De wijk Overvecht Hoofdstuk 2 5 Wijkambities 2014-2018: drie speerpunten Hoofdstuk 3 6 Wijkambitie

Nadere informatie

Utrecht Monitor 2015

Utrecht Monitor 2015 Utrecht Monitor 2015 Bevolking & bestuur Fysieke leefomgeving & groen Economie & inkomen Sociale leefomgeving & ondersteuning Utrecht.nl/onderzoek 1 2 Voorwoord Hoe gaat het met Utrecht? Hoe gaat het

Nadere informatie

www.rotterdam.nl Staat van Rotterdam

www.rotterdam.nl Staat van Rotterdam www.rotterdam.nl Staat van 2013 STAAT VAN ROTTERDAM 2013 Onderzoek en Business Intelligence (OBI) juni 2013 In opdracht van Bestuursdienst, gemeente Onderzoek en Business Intelligence (OBI) Auteurs: drs.

Nadere informatie

Samenleven met verschillen in Nieuw-West

Samenleven met verschillen in Nieuw-West Samenleven met verschillen in Nieuw-West Spanningen en vertrouwen in Slotervaart, Osdorp Midden en Slotermeer-Zuidwest Ron van Wonderen Jolijn Broekhuizen m.m.v. Josca Boers, Ellen Lindeman, Nienke Laan,

Nadere informatie

Stad om op te groeien Kadernota Integraal Jeugdbeleid Groningen 2011-2014

Stad om op te groeien Kadernota Integraal Jeugdbeleid Groningen 2011-2014 Stad om op te groeien Kadernota Integraal Jeugdbeleid Groningen 2011-2014 Stad om op te groeien Kadernota Integraal Jeugdbeleid Groningen 2011-2014 Dienst Onderwijs Cultuur Sport en Welzijn, gemeente Groningen

Nadere informatie

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Deurne Kernpunten Jeugdmonitor 12- t/m 18- jarigen 2011-2012 Kernpunten gemeente Deurne GGD Brabant-Zuidoost Sector Gezondheidsbevordering Kim Ensinck, Reineke

Nadere informatie

Jaarrapport Integratie 2008

Jaarrapport Integratie 2008 Jaarrapport Integratie 2008 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil = (indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met 0 (0,0) = het getal is kleiner dan

Nadere informatie

concept DORPSVISIE DIEPENVEEN

concept DORPSVISIE DIEPENVEEN concept DORPSVISIE DIEPENVEEN Oktober 2013 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Andere rol gemeente... 3 1.2 Verantwoording Themakeuzes... 4 1.3 Leeswijzer... 4 2. Karakterisering dorp Diepenveen... 5 2.1 Historie...

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

Samenleven met verschillen in Zuid

Samenleven met verschillen in Zuid Samenleven met verschillen in Zuid Spanningen en vertrouwen in de Marathonbuurt, Diamantbuurt en Buitenveldert Ron van Wonderen Jolijn Broekhuizen m.m.v. Josca Boer Merel van der Wouden Ellen Lindeman

Nadere informatie

Over chillen en participeren

Over chillen en participeren Over chillen en participeren www.utrecht.nl/jeugd Visie Jongeren en Vrije Tijd 2009-2012 Jongeren hebben het recht op ontwikkeling, het recht op vrije tijd, spel, kunst en cultuur VN-Verdrag Rechten van

Nadere informatie

De (vrije) tijd van je leven! Een integrale toekomstvisie voor Vrije Tijd in Almere

De (vrije) tijd van je leven! Een integrale toekomstvisie voor Vrije Tijd in Almere De (vrije) tijd van je leven! 0 Een integrale toekomstvisie voor Vrije Tijd in Almere De (vrije) tijd van je leven! 0 Een integrale toekomstvisie voor Vrije Tijd in Almere De (vrije) tijd van je leven!

Nadere informatie

Rotterdammers over duurzaamheid 2015 Resultaten uit de Omnibusenquête 2015

Rotterdammers over duurzaamheid 2015 Resultaten uit de Omnibusenquête 2015 rotterdam.nl/onderzoek Rotterdammers over duurzaamheid 2015 Resultaten uit de Omnibusenquête 2015 Onderzoek en Business Intelligence Rotterdammers over duurzaamheid 2015 Resultaten uit de Omnibusenquête

Nadere informatie

Gemeentescan Barendrecht

Gemeentescan Barendrecht Gemeentescan Barendrecht Rotterdam Mei 2014 Inhoud 1 Inleiding 1 2 Ontwikkelingen in de gezondheidszorg 2 2.1 Landelijke ontwikkelingen 2 2.2 Regionale ontwikkelingen 6 3 Gemeente in beeld 9 3.1 Kenmerken

Nadere informatie

Concept Strategische vooruitblik

Concept Strategische vooruitblik Concept Strategische vooruitblik Slim werken aan de toekomst INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 3 2 Waar staan we? En wat komt op ons af? 4 2.1 Behaalde resultaten in 2010 (Jaarstukken) 4 2.2 Aantal maatschappelijke

Nadere informatie

Het Uitvoeringsprogramma WAP Hatert voor de eerste fase van 2008-2011 ligt nu ter besluitvorming voor.

Het Uitvoeringsprogramma WAP Hatert voor de eerste fase van 2008-2011 ligt nu ter besluitvorming voor. Voorstel aan de Raad Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 11 februari 2009 / 10/2009 Fatale termijn: besluitvorming vóór: 14 januari 2009 Onderwerp Uitvoeringsprogramma WAP Hatert fase 1 (2008-2011)

Nadere informatie

Plan van aanpak risicojongeren tot 23 jaar. Problematiek Marokkaans-Nederlandse jongeren

Plan van aanpak risicojongeren tot 23 jaar. Problematiek Marokkaans-Nederlandse jongeren Plan van aanpak risicojongeren tot 23 jaar Problematiek Marokkaans-Nederlandse jongeren A gemeente Eindhoven Plan van aanpak risico Jongeren tot 23 jaar 2009-2010 Problematiek Marokkaans-Nederlandse jongeren

Nadere informatie

leefbaarheid is mensenwerk gemeente borger odoorn. Nieuw Buinen Borger Valthermond Tweede Exloërmond onderzoek leefbaarheid Exloo Klijndijk Buinen

leefbaarheid is mensenwerk gemeente borger odoorn. Nieuw Buinen Borger Valthermond Tweede Exloërmond onderzoek leefbaarheid Exloo Klijndijk Buinen Tweede rmond Nieuw Eerste Exloërmond Exloërveen erveen Bronnegerveen Tweede Exloërmond rmond erveen erveen Westdorp Bronneger Ellertshaar ermond Zandberg ergroen leefbaarheid is mensenwerk onderzoek leefbaarheid

Nadere informatie

NATUURLIJK WONEN IN TWENTE!

NATUURLIJK WONEN IN TWENTE! NATUURLIJK WONEN IN TWENTE! Regionale Woonvisie Twente 2015-2025 d.d. 17-11-2014-1 - - 2 - Samenvatting Twente heeft anno 2014 ongeveer 626.300 inwoners verdeeld over zo n 270.000 huishoudens. Deze huishoudens

Nadere informatie

Samenleven met verschillen. Signaleren van spanningen en versterken van vertrouwen in Amsterdamse buurten

Samenleven met verschillen. Signaleren van spanningen en versterken van vertrouwen in Amsterdamse buurten Samenleven met verschillen Signaleren van spanningen en versterken van vertrouwen in Amsterdamse buurten Gemeente Amsterdam Bureau Onderzoek en Statistiek Samenleven met verschillen Signaleren van spanningen

Nadere informatie

Turkse ouderen in Alblasserdam

Turkse ouderen in Alblasserdam Turkse ouderen in Alblasserdam Onderzoekcentrum Drechtsteden drs. A.E. de Jong dr. M.G. Weide november 2009 Colofon Opdrachtgever Tekst Drukwerk Informatie Gemeente Alblasserdam Onderzoekcentrum Drechtsteden

Nadere informatie

Amsterdam samen gezonder

Amsterdam samen gezonder Amsterdam samen gezonder Vastberaden samen de gezondheid van Amsterdammers verbeteren Convenant tussen: Gemeente Amsterdam Stadsregio Amsterdam Achmea 2011-2015 Introductie In het najaar van 2011 loopt

Nadere informatie

Verbinden & Vernieuwen

Verbinden & Vernieuwen Verbinden & Vernieuwen Samen op weg naar een toekomstbestendig sociaal-maatschappelijk domein 2 Visienota herontwerp sociaal maatschappelijk domein Gemeente Katwijk, Afdeling Samenleving Mei 2013 Voorwoord

Nadere informatie

Hoe staat Helmond er voor anno 2014? Onderzoek en Statistiek

Hoe staat Helmond er voor anno 2014? Onderzoek en Statistiek Hoe staat Helmond er voor anno 2014? Onderzoek en Statistiek : Hoe staat Helmond er voor anno 2014? Onderzoek en Statistiek : COLOFON Titel: Hoe staat Helmond er voor anno 2014 Opdrachtgever: Gemeente

Nadere informatie

Invest. ltifun. multi. doende! Investeren in gebouwen voor kinderopvang en onderwijs

Invest. ltifun. multi. doende! Investeren in gebouwen voor kinderopvang en onderwijs Zo estere Invest doende! multi ltifun Investeren in gebouwen voor kinderopvang en onderwijs Zo doende! Investeren in gebouwen voor kinderopvang en onderwijs 3 Zo doende! Investeren in gebouwen voor kinderopvang

Nadere informatie

Welzijn versterkt Duurzaamheid. in buurten en wijken

Welzijn versterkt Duurzaamheid. in buurten en wijken Welzijn versterkt Duurzaamheid in buurten en wijken Welzijn versterkt Duurzaamheid in buurten en wijken Welzijn versterkt Duurzaamheid Inhoud Leeswijzer 4 1 Wijkgericht werken als kans voor duurzaamheid

Nadere informatie