Radius: meedenken, meepraten meedoen!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Radius: meedenken, meepraten meedoen!"

Transcriptie

1 Resultaten Radius Sint Anthonis 2012

2 Radius: meedenken, meepraten meedoen! Radius is een welzijnsinstelling in het Land van Cuijk. Ons doel: een actieve deelname van individuen en groepen aan de samenleving. We gaan uit van de eigen kracht van mensen, proberen die boven tafel te krijgen en te activeren. Radius is gericht op samenwerking met andere partijen in het veld van wonen, welzijn, zorg en veiligheid. Ons werkgebied Radius is actief in alle vijf de gemeenten van het Land van Cuijk: Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill & St. Hubert en Sint Anthonis. We concentreren ons op thema s als leefbaarheid, integratie, participatie en sociale veiligheid. Iedereen kan bij ons terecht. Speciale aandacht gaat uit naar de mensen die onze ondersteuning het hardst nodig hebben. Onze mensen In 2012 maakte Radius zich op allerlei manieren sterk voor een prettige leefomgeving. We werkten met 90 mensen: 47 eigen krachten, 10 gedetacheerden en tijdelijke krachten en 33 stagiairs. Zij leggen zich toe op een van onze werksoorten: jeugd- en jongerenwerk, ouderenwerk, integratiewerk, opbouwwerk, vluchtelingenwerk en Actieradius vrijwillige inzet Land van Cuijk. Daarnaast is er het ondersteunend personeel. Raad van Toezicht Directeur-bestuurder Financiële administratie en personeelszaken Ondernemingsraad Secretariaat Manager Manager Team Boxmeer Team Cuijk Team Sint Anthonis, Mill en Grave

3 Inhoudsopgave Pagina Radius in de buurt Jong in de Buurt (ambulant jongerenwerk) Agogische dienstverlening Activiteiten jongerenwerk Wwz-coördinator Welzijnsdiensten ouderen Netwerken 15 S50 Pilotproject vroegsignalering risicogedrag jongeren en alcohol 17 S51 Maatschappelijke stage (MaS) Actieradius 18 Teamsamenstelling in

4 Radius in de buurt In 2012 presenteerde Radius haar beleidsvisie Radius in de buurt. Deze kwam tot stand na overleg met klantgroepen, gemeenten, partners in het veld en natuurlijk vanuit de kennis van onze eigen medewerkers. Belangrijke onderdelen zijn onze visie, de uitdagingen in het sociale domein en de modernisering van het welzijnswerk. 1. Visie Op basis van analyses is Radius tot de volgende visie gekomen voor de periode : Radius is een moderne welzijnsorganisatie in de eerste lijn met zowel vrijwilligers als beroepskrachten. Radius mobiliseert en ondersteunt de eigen kracht van mensen in het gewone leven, zodat iedereen naar vermogen deelneemt aan de samenleving. Radius helpt mensen zichzelf te helpen en neemt de hulp en zorg niet over. Radius reageert op een actieve ondersteuningsvraag van mensen die alleen of als groep streven naar een leefbare, (sociaal) veilige en zorgzame leefomgeving. Radius gaat eropaf wanneer mensen met een latente ondersteuningsvraag deze niet actief formuleren. Radius signaleert probleemsituaties in de buurt, ondersteunt mensen in hun sociale context bij het inzetten van eigen kracht en geleidt (kwetsbare) mensen waar dat nodig is door naar adequate vormen van zorg en maatschappelijke ondersteuning. Radius is een sociale brandweer in situaties waarin de leefbaarheid of sociale veiligheid van buurten, wijken en kernen (tijdelijk) is verstoord. Radius pleegt in dit geval korte, gerichte interventies met als doel de situatie zo snel mogelijk te normaliseren. Radius is er voor alle mensen. Radius kiest een generalistische en ondernemende aanpak waarbij het klassieke onderscheid in doelgroepen en werksoorten verdwijnt. Radius kiest de buurt als actieterrein. Hier past een integrale gebiedsgerichte benadering. Radius zoekt vanuit haar centrale positie tussen de nulde en eerste lijn nadrukkelijk de samenwerking met partnerorganisaties binnen de sectoren wonen, zorg, onderwijs, (sociale) veiligheid, cultuur, werk en inkomen om haar visie gestalte te geven. Binnen deze inhoudelijke visie ziet Radius zichzelf als een maatschappelijk ondernemer op de schaal van het Land van Cuijk en de Noordelijke Maasvallei die: gemeenten als belangrijkste opdrachtgevers zo goed mogelijk blijft bedienen op basis van professioneel inzicht; opdrachten acquireert bij andere opdrachtgevers/financiers; samenwerkt met andere organisaties op het gebied van inhoud en/of bedrijfsvoering; efficiënter en effectiever gaat werken door processen binnen de organisatie verder te stroomlijnen. De hier gepresenteerde visie is niet nieuw. Op verschillende plaatsen in Nederland wordt al in de praktijk ervaring opgedaan (Leeuwarden, Enschede, Eindhoven/Helmond en Tilburg). Diverse interventies en methodieken die voortvloeien uit deze visie zijn ook wetenschappelijk onderbouwd (evidence based). 1

5 2. Uitdagingen in het sociale domein In de nabije toekomst staan alle gemeenten voor omvangrijke uitdagingen in het sociale domein. Deze zijn opgelegd door het Rijk: de decentralisatie van taken vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo); de decentralisatie van de jeugdzorg; de invoering van een regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt in de vorm van de nieuwe Wet werken naar vermogen (Wwnv). De essentie van al deze uitdagingen is dezelfde: uitgaan van de eigen kracht en persoonlijke netwerken van mensen; uitgaan van wat iemand wél kan (talenten) in plaats van wat iemand niet kan (beperkingen); naast mensen gaan staan (indirect hulp verlenen) in plaats van overnemen (direct hulp verlenen); uitgaan van iemands leefomgeving (buurt of wijk); van specifiek denken naar generiek, inclusief en integraal denken; investeren in maatschappelijke ondersteuning in de nulde lijn (zoals community care ) en eerste lijn (zoals centra voor maatschappelijke ondersteuning); verbinden tussen jeugdzorg, gezondheidszorg en maatschappelijke ondersteuning (waaronder welzijnswerk) in de eerste lijn; reserveren van maatschappelijke ondersteuning in de tweede lijn voor wie dat echt nodig heeft; verbinden van formele en informele zorg; naast kantelen (van tweede, naar eerste, naar nulde lijn) ook efficiënter en effectiever werken. Gemeenten moeten de nieuwe taken uitvoeren met aanzienlijke budgetkortingen. De uitdagingen zijn dermate groot dat gemeenten elkaar opzoeken om beleid en uitvoering op elkaar af te stemmen. Het sociale domein waarin gemeenten opereren bestaat uit de sectoren jeugdzorg, zorg, maatschappelijke ondersteuning en werk & inkomen. In al deze domeinen ontwikkelt de landelijke wetgeving zich op dezelfde wijze: minder gespecialiseerde interventies in de tweede lijn, meer generalistische interventies in de eerste lijn en een groter beroep op de eigen kracht van mensen en hun netwerken in het gewone leven. De gewenste ontwikkelingsrichting is kantelen (naar voren organiseren van tweede, naar eerste, naar nulde lijn) in combinatie met efficiënter en effectiever werken van professionals in de eerste en tweede lijn. 3. Modernisering welzijnswerk Medewerkers van Radius werken volgens de acht bakens van Welzijn Nieuwe Stijl: 1. gericht op de vraag achter de vraag; 2. gebaseerd op de eigen kracht van de burger; 3. direct eropaf; 4. formeel en informeel in optimale verhouding; 5. doordachte balans van collectief en individueel; 6. integraal werken; 7. niet vrijblijvend, maar resultaatgericht; 8. gebaseerd op ruimte voor de professional. 2

6 De welzijnswerker nieuwe stijl van Radius is vooral een sociale coach die (in lijn met de acht bakens van Welzijn Nieuwe Stijl): de tijd neemt voor mensen, luistert, en doorvraagt; werkt vanuit de zogenaamde presentietheorie (met aandacht bij iemand zijn); mensen zelf hun ondersteuningsbehoefte laat formuleren; mensen faciliteert bij het zelf vinden en uitvoeren van oplossingen; aanbodgerichte professionele oplossingen zo lang mogelijk uitstelt; het vertrouwen en de ruimte krijgt om te handelen; mag ondernemen en buiten de gebaande paden mag treden; (registratie)systemen ziet als ondersteunend aan het primaire proces. 4. Implementatieplan Een visie is nog geen werkelijkheid. Radius wil geen papieren verbeteringen, maar daadwerkelijk een kwaliteitsslag leveren. Wij, het managementteam en onze medewerkers, zijn intrinsiek gemotiveerd om dit waar te maken. Wij hechten dan ook waarde aan een gedegen implementatieplan waarin de beoogde resultaten duidelijk zijn benoemd. Vanzelfsprekend hebben wij alles in het werk gesteld om een praktische, uitvoerbare visie op te stellen. Als later onverhoopt blijkt dat bepaalde onderdelen niet of nauwelijks in de praktijk te brengen zijn, dan is het op die onderdelen geen goede visie en zullen wij deze aanpassen. Kortom: het gaat ons om een kwalitatief goede uitvoering met tevreden opdrachtgevers en burgers en niet om het theoretisch of visionair kader. Binnen Radius werken agogisch medewerkers in 2012 en 2013 gericht aan deze kwaliteitsslag. Dit gebeurt in drie resultaatgroepen: Verbindingen leggen: intern en extern positioneren en organiseren. Ondernemende cultuur: Radius wil zakendoen. Professionalisering: in de richting van generalistisch en integraal werken. 5. Radius actief in het Centrum voor Jeugd en Gezin Jong en oud, Radius is er voor álle burgers in het Land van Cuijk. Zo is Radius als partner aangesloten bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Samen met de GGD, het RMC en MEE is Radius verantwoordelijk voor de werkzaamheden van de frontoffice van het CJG. Hier komen alle vragen over opvoeden en opgroeien binnen. Dit gebeurt via het telefonisch spreekuur en de website. Naast de zorg voor de frontoffice zijn we ook op andere manieren actief binnen het CJG. Bijvoorbeeld door het bijwonen van overleggen, presentaties bij scholen en bijeenkomsten van ouders. Transitie jeugdzorg Met de transitie van de jeugdzorg nemen de gemeenten in het Land van Cuijk gezamenlijk de regie in handen om de zorg voor jeugd te verbeteren, door zorg dichter bij huis te brengen en toegankelijker te organiseren. Het afgelopen jaar werkte Radius mee aan deze toegankelijkheid via gesprekken met ouders en jongeren tijdens huisbezoeken. Bovendien worden de jongerencentra ingezet als locaties van het CJG. Website en pr Ook zorgde Radius samen met partners voor de totstandkoming van de website en pr van het CJG. Bij dit laatste valt te denken aan presentaties en bijeenkomsten op scholen en de verspreiding van posters en flyers. Het CJG is hiermee een schoolvoorbeeld van 3

7 ontschotting. Het gaat niet om de organisatie die inzet pleegt, maar om de samenwerking; het CJG zélf. 6. Radius in Sint Anthonis In 2012 verzorgde Radius in de gemeente Sint Anthonis ouderenwerk, wwz-coördinatie (wonen, welzijn en zorg), jongerenwerk en coördinatie van de maatschappelijke stage. De dienstverlening door Actieradius, vrijwillige inzet Land van Cuijk, werd niet langer door de gemeente afgenomen. Eveneens stopte de gemeente met de uitvoering van vluchtelingenwerk door Radius. Onze inzet op het gebied van integratie en huisvesting van vluchtelingen en statushouders in de gemeente Sint Anthonis kwam daarmee te vervallen. Bezuinigingen In de kadernota stelde de gemeente Sint Anthonis per 1 januari 2013 een rigoureuze bezuiniging voor op diverse maatschappelijke terreinen. Onder andere aan het adres van Radius en dat van Stichting Welzijn Ouderen Sint Anthonis (SWOSA), een van onze belangrijke klantgroepen op het gebied van ouderenwerk. Radius maakte een onzekere tijd door, totdat de gemeenteraad besloot deze bezuinigingen uit te stellen tot januari De regie door de gemeente ontbrak even in de periode rondom een wethouderswisseling. Bijna tegelijkertijd vertrok de beleidsambtenaar Jeugd. Daarbij bleek Radius genoodzaakt om, als gevolg van bezuinigingen binnen de organisatie, tijdelijke contracten van medewerkers niet te verlengen. Dit trof ook een van onze medewerkers die werkzaam was in de gemeente Sint Anthonis. Kansen voor de toekomst Ondanks deze ontwikkelingen is Radius erin geslaagd de afgesproken dienstverlening, zoals vastgelegd in de productboeken, te realiseren. Wij zijn doorgegaan met vernieuwen en het in de praktijk brengen van onze visie Radius in de buurt. Radius is blij dat deze inzet heeft geleid tot afspraken om in het jaar 2013 constructief aan de slag te gaan, samen met de gemeente, zodat we in 2014 klaar zijn voor een nieuwe opdracht. Een opdracht die past bij de visie van Radius en de ontwikkelingen in het sociale domein. Met de aangekondigde bezuinigingen in het achterhoofd een hele opgave, maar samen met de gemeente en onze partners in het maatschappelijk domein zoeken we de kansen om (kwetsbare) burgers in de gemeente Sint Anthonis vooruit te helpen. Een uitdagend proces waarin de eerste stappen zijn gezet. 4

8 1.1 Jong in de Buurt (ambulant jongerenwerk) Beleidsmatige kenmerken Geplande activiteiten: Aanwezigheid op straat Meerdere avonden/middagen per week op straat aanwezig tussen en uur. Doel: met jongeren in gesprek gaan t.b.v. signalering en bevordering van zelfsturing. Bijwonen evenementen (min. 2) in de kernen; met jongeren in gesprek gaan t.b.v. signalering en bevordering van zelfsturing. Extra gesprekken met jongeren en omgeving over het tegengaan van overlast en plaatsing voorzieningen Sociaal-culturele en informatieve activiteiten Stimuleren van participatie en doorgeleiding naar activiteiten (bijv. De Link). Vraaggericht ondersteunen van initiatieven voor het organiseren van activiteiten of voorzieningen. Vraaggericht bieden van informatie en advies Netwerken en jeugdketen Participatie in signaleringsnetwerk en uitvoerdersnetwerk Jong in de Buurt. Afstemming met diverse partners, waaronder Novadic-Kentron, Jeugd Preventie Werk (JPW), jeugdagent, scholen, Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en gemeente als partner en opdrachtgever. Deelname Zorg Advies Team (ZAT) op afroep Overige Beschikbaar voor overige activiteiten en extra inzet op Jong in de Buurt en netwerken en jeugdketen (zie boven) Gerealiseerde activiteiten: 842 jongeren gesproken/bereikt door aanwezigheid op straat. 4 keer de chillplek opgeruimd (17 jongeren). Aanwezig tijdens carnaval en kermis. 4 keer deelname overleg Jeugd weet Raad. Aanwezig bij uitvoering Jeugd weet Raad-dag op het gemeentehuis. 7 keer aanwezig bij het signaleringsoverleg. 7 keer aanwezig bij het Jong in de Buurt-overleg op het gemeentehuis. 3 hangplekken bezocht i.s.m. Novadic-Kentron. Gesprek met wethouder (20 jongeren). Graffitiworkshop (12 jongeren). 3 keer aanwezig bij het ZAT-overleg. Geplande resultaten: Adequate reactie op hinderlijke overlast. Aandacht voor klachten uit de buurt. Registratie signalering Jong in de Buurt. Overlastgevende (groepen) jongeren zijn bekend en in beeld. Doorverwijzing voor hulpverlening. Jongeren en andere betrokkenen (bijv. buurt) zijn gestimuleerd en geholpen bij het organiseren van jeugd- en jongerenactiviteiten. 5

9 Werkelijke resultaten: Goede doorverwijzing naar activiteiten bij De Link. Gerichte doorverwijzing naar hulpverlening: 13 jongeren besproken, 9 signalen ingebracht. Groepen jongeren zijn in beeld. Structurele hangplekken zijn in beeld, overige locaties worden gezien als incidentele hangplekken. De meest bezochte plek is de chillplek in Sint Anthonis. Jongeren individueel begeleid (en dus niet doorverwezen) vanwege wachtlijsten bij de hulpverlening. Jongeren via het project Jong in de Buurt gestimuleerd om deel te nemen aan activiteiten in De Link. Meerdere keren aanwezig op straat bij try-out-avonden. Beoogde samenwerkingspartners: Gemeente Sint Anthonis, politie, JPW, e.a. Werkelijke samenwerkingspartners: Gemeente Sint Anthonis, politie, JPW, Novadic-Kentron, (basis)onderwijs. 6

10 2.1 Agogische dienstverlening Beleidsmatige kenmerken Geplande activiteiten: Inhoudelijke en beleidsmatige ondersteuning en begeleiding van diverse vrijwilligersorganisaties: SWOSA, lokale ouderenorganisaties en jeugd- en jongerenorganisaties. Ondersteuning SWOSA en lokale ouderenorganisaties Ondersteuning m.b.t. beleidsontwikkeling en advisering. Het vraaggericht begeleiden van diverse werkgroepen: - Commissie Zorg & Welzijn mee vormgeven. - Bijdrage sociale kaart. - Begeleiden vrijwilligers t.b.v. activiteitenaanbod en bezoeken van activiteiten m.b.t. signalering Ondersteuning jeugd- en jongerenorganisaties Versterken van bestuurskracht en aansturing t.b.v. zelfsturing op coördinatie en uitvoering aanbod in De Link. Ondersteuning en begeleiding van vrijwilligers bij het organiseren en uitvoeren van het activiteitenaanbod. Begeleiding bij pr. Ondersteuning bij netwerkontwikkeling, waaronder facilitaire inzet bij gebruiker naschoolse activiteiten binnen de brede school en communicatie met gemeente. Het adviseren van vrijwilligers m.b.t. individuele vragen uit de doelgroep Gerealiseerde activiteiten: Jongerenwerk Aanwezigheid bij de bestuursvergaderingen t.b.v. zelfsturing naar tevredenheid uitgevoerd en wordt verder afgebouwd. Vrijwilligers bij De Link ondersteund bij de organisatie en uitvoering van de activiteiten. Aanbod naschoolse activiteiten uitgevoerd en ondersteuning geboden. Ondersteuning geboden aan de vrijwilligersorganisatie na vraag over pr. Ouderenwerk Schrijven van (onderdelen van) beleidsstukken, zoals jaarverslag en werkplannen. Kennisinbreng bij overleggen of bestuursvergadering. Overdracht activiteiten (en advies daarover) naar werkgroepen en KBO s, zoals herschrijven draaiboeken, communicatieplan en scholing vrijwilligers. Advies over deskundigheidsbevordering vrijwilligers. Begeleiden van werkgroepen bij zelfstandige uitvoering van taken. Op afroep input geleverd bij evaluaties en werkgroepoverleggen. Advies bij organiseren van evenementen. Waarderingsbijeenkomsten voor vrijwilligers georganiseerd. 8 lokale of regionale evenementen georganiseerd, o.a. Toneeldagen, Dansdag, Dag van de Ouderen. Geplande resultaten: Vrijwilligersorganisaties krijgen de ondersteuning die nodig is om zelfstandig activiteiten te kunnen uitvoeren. Continuïteit van vrijwilligersorganisaties is naar behoefte en vraag gegarandeerd. 7

11 Vraaggericht actie ondernomen samen met en voor vrijwilligersorganisaties in gemeente Sint Anthonis. Werkelijke resultaten: Jongerenwerk: Vrijwilligersorganisaties ondersteund t.b.v. de zelfsturing en de uitvoering van activiteiten, zoals het opzetten van disco s voor mensen met een beperking en voor jongeren uit groep 7/8. Ouderenwerk: Werkgroepen binnen het cluster KBO zijn in staat zelfstandig activiteiten uit te voeren die voorheen door de ouderenwerker ondersteund werden vanuit SWOSA. Het gaat om werkgroepen zoals BROEM, werkgroep Toneeldagen, werkgroep Dansdagen, lokaal comité Dag van de Ouderen. KBO s ondersteund bij bestuurlijke vragen. Discussie over de veranderende rol van vrijwillige ouderenadviseurs, taken van de beroepskracht en doelstelling van SWOSA. Dit leidt in 2013 tot een voorstel voor een nieuwe aanpak. Beoogde samenwerkingspartners: Gemeente Sint Anthonis, zorgaanbieders, woningbouwcorporaties, wijk- en dorpsraden, onderwijs, vrijwilligersorganisaties, regionale partners Land van Cuijk en Noordelijke Maasvallei. Werkelijke samenwerkingspartners: Gemeente Sint Anthonis, zorgaanbieders, woningbouwcorporaties, wijk- en dorpsraden, onderwijs, vrijwilligersorganisaties, regionale partners Land van Cuijk en Noordelijke Maasvallei. 8

12 3.1 Activiteiten jongerenwerk Beleidsmatige kenmerken Het jongerenwerk zorgt ervoor dat jongeren zich ontwikkelen tot democratische burgers in hun omgeving en in de samenleving. Jongeren krijgen handvatten en vaardigheden om actief deel te nemen aan de maatschappij: meedoen, meedenken en meepraten. Geplande activiteiten: Ontwikkelen en aanbieden van activiteiten Het ontwikkelen en aanbieden van activiteiten, afgestemd op de wensen en vragen van jongeren. Zo mogelijk in alle kerkdorpen binnen de gemeente Sint Anthonis. Deelname aan het aanbod van dagarrangementen door het organiseren van naschoolse activiteiten (NSA) in brede school Oelbroeck, en op verzoek bij andere basisscholen. Talentontwikkeling en coachen van jongeren bij het organiseren van activiteiten Jongeren helpen bij het uitwerken van eigen ideeën voor activiteiten, zodat ze zelf in staat zijn te zorgen voor budget, organisatie, etc. Jongeren stimuleren als vrijwilliger mee te doen aan een bestaande activiteit, waarbij ze hun talenten kunnen inzetten en ontwikkelen. Activiteiten gericht op preventie en signalen Het bieden van informatie en advies. Activiteiten gericht op jeugdparticipatie Jaarlijks debat/gesprekken tussen jongeren en wethouder. Jeugd weet Raad-dag. Begeleiding en ondersteuning van jongeren in een vrijwilligersfunctie Jongeren en evt. stagiairs begeleiden en ondersteunen t.b.v. zelfsturing, gericht op het organiseren en begeleiden van het activiteitenaanbod. Begeleiding van het Jongerenpanel CJG 18 uur voor regionale inzet. Gerealiseerde activiteiten: Lasactiviteit voor jongeren uit alle kerkdorpen: voor ieder kerkdorp een prullenbak. Activiteit vindt plaats in het eerste kwartaal van keer deelname overleg Jeugd weet Raad. Aanwezig bij Jeugd weet Raad-dag. 11 naschoolse activiteiten met in totaal 190 deelnemers. 3 gesprekken op hangplekken, samen met Novadic-Kentron. Graffitiactiviteit georganiseerd en uitgevoerd op verzoek van jongeren. Gesprek met wethouder (20 jongeren). 4 keer potje voetbal met jongeren. 4 keer opruimactie bij de chillplek. Geplande resultaten: Activiteiten voor jongeren georganiseerd gericht op vraag en wens. (Groepen) jongeren mogelijkheden aanreiken en stimuleren om zelf activiteiten te organiseren met begeleiding (talentontwikkeling). 9

13 Signalen oppakken en omzetten in acties. Het jongerenwerk heeft een aanbod binnen de naschoolse activiteiten. Stagiairs en vrijwilligers binnen het jongerenwerk begeleiden bij het organiseren en opzetten van activiteiten. Begeleiding van het Jongerenpanel CJG. Werkelijke resultaten: Jongeren begeleid bij het opzetten van activiteiten met een educatief karakter. Voorlichting gegeven over middelengebruik en alcohol. Aanbod naschoolse activiteiten binnen de brede school Oelbroeck. Jongerenpanel CJG opgeheven en een nieuw plan opgesteld m.b.t. social media en het CJG. Verdere uitwerking in Beoogde samenwerkingspartners: Scholen, (vrijwilligers)organisaties, (sport)clubs en anderen. Werkelijke samenwerkingspartners: Scholen, (vrijwilligers)organisaties, (sport)clubs en anderen. 10

14 3.2 Wwz-coördinator Beleidsmatige kenmerken Geplande activiteiten: Dienstverlening met de vraag centraal. Vraaggericht en op maat werken vanuit de eigen kracht van de burger/ouderen. Actief benaderen van burgers/ouderen om ondersteuningsvraag te formuleren of de weg te wijzen. Waar mogelijk begeleiden naar collectief aanbod, en waar nodig individueel. Samenwerking verbeteren tussen informele en formele zorg. Regelmatig overleg met ouderenwerkers, vrijwillige ouderenadviseurs, relevante vrijwilligers en netwerkpartners t.b.v. signalering en samenwerking. Registratie en rapportage. Gerealiseerde activiteiten: De wwz-coördinator verhelderde de vraag en ondersteunde de cliënt waar nodig. De wwz-coördinator werkte op vraag en zocht naar een passende oplossing, vanuit de kracht van de cliënt en indien mogelijk vanuit zijn of haar netwerk. De wwz-coördinator ging eropaf wanneer er een signaal was, of wanneer de cliënt de ondersteuningsvraag niet actief kon formuleren. De wwz-coördinator zocht voor de cliënt naar een collectief en/of individueel aanbod. Actief samengewerkt en verbindingen gelegd tussen formele en informele zorg. De wwz-coördinator zocht vanuit haar centrale positie nadrukkelijk de samenwerking op met de samenwerkingspartners. De wwz-coördinator registreerde alle gegevens in Regimadi, een geautomatiseerd cliëntsysteem. Geplande resultaten: Rapportage resultaten Radius Meer nieuwe cliënten/ouderen weten de wwz-coördinator te vinden in Meer wwz-arrangementen afgestemd op de vraag, gecoördineerd en gevolgd. Meer cliënten/ouderen maken gebruik van cliëntondersteuning. Doorverwijzing naar en afstemming van het aanbod van wonen, welzijn en zorg. Samenwerking en afstemming met Wmo-loket gemeente Sint Anthonis. Een constructieve verbinding gelegd met Stichting Welzijn Ouderen Sint Anthonis (SWOSA). Samenwerking en afstemming versterkt in de keten wonen, zorg en welzijn in het belang van burgers. Werkelijke resultaten: 86 nieuwe cliënten/ouderen wisten de wwz-coördinator te vinden in intakes uitgevoerd, waarbij tijdens een huisbezoek een arrangement werd afgesproken. 247 huisbezoeken afgelegd i.v.m. het wwz-arrangement, volledig afgestemd op de vraag, gecoördineerd en gevolgd. 72 informatieve vragen beantwoord, zowel schriftelijk als telefonisch. Doorverwijzing naar en afstemming van het aanbod van wonen, welzijn en zorg. Prima samenwerking en afstemming met Wmo-loket. Er is een constructieve verbinding met lokaal ouderenwerk (SWOSA). Samenwerking en afstemming in de keten wonen, zorg en welzijn is versterkt, in het belang van de burger. 11

15 Beoogde samenwerkingspartners: Gemeente Sint Anthonis, Pantein V&V, Mooiland, RMC, GGZ, MEE, Wmo-consulenten, huisartsen, (vrijwillige) ouderenadviseurs, steunpuntcoördinatoren, maatschappelijk werkers, zorgaanbieders, dagbestedingen, voorzieningen voor vrijwillige thuishulp en oppasdienst, mantelzorgondersteuning, etc. Werkelijke samenwerkingspartners: Netwerk rondom de cliënt (zoals familie, mantelzorgers, buren), gemeente Sint Anthonis, Pantein V&V, Mooiland, zorgaanbieders, ouderenverpleegkundige, geriatrisch verpleegkundige, RMC, GGZ, MEE, Wmo-consulenten, huisartsen en praktijkondersteuners, (vrijwillige) ouderenadviseurs, oncologieverpleegkundige, NAH-verpleegkundige, ergotherapeuten, transferverpleegkundige, steunpuntcoördinatoren, maatschappelijk werkers, zorgaanbieders, dagbestedingen, Dichterbij, Steunpunt Mantelzorg, SWZ, Amarant, GGD, CIZ, CAK, Hospice, Blink, TWB Pantein, Schuldhulpverlening/Bewindvoering, Vrijwillige Thuishulp, Maaltijdvoorziening, Rode Kruis, Zonnebloem. 12

16 3.5 Welzijnsdiensten ouderen Beleidsmatige kenmerken Geplande activiteiten: Coördinatie en aansturing van vrijwillige ouderenadviseurs. Coördineren van de dienst signalerend huisbezoek. Ondersteuning werkgroep Tafeltje Dekje. Vraaggerichte ondersteuning bij het anticiperen en instellen op de gevolgen van regionale en landelijke ontwikkelingen (bijv. AWBZ, kanteling Wmo). Vraaggericht bieden van coördinatie en ondersteuning bij het ontwikkelen en opzetten van vrijwillige welzijnsdiensten. Welzijnsdiensten afstemmen met gemeente, partners en aanverwante activiteiten, zoals Wmo-loket, wwz-coördinatoren, RMC, zorgaanbieders en hulpdienst. Gerealiseerde activiteiten: Nieuwe structuur voor overleggen vrijwillige ouderenadviseurs (VOA s) ingevoerd. Op afroep advies en informatie gegeven aan VOA s. Training gegeven of behoefte in kaart gebracht. Bijeenkomsten huisbezoekers georganiseerd, trainingen gegeven, gegevens verwerkt, evaluatie geschreven. Gebruik van resultaten van de huisbezoeken nog onbekend. Beslissing verdere analyse/voortgang is mede afhankelijk van behoefteonderzoek Kardol. Werkgroep Tafeltje Dekje verzelfstandigd. Overleg met kok en overleg over bedankmaaltijd. Agendapunten ingebracht voor dagelijks en algemeen bestuur SWOSA. Kennis verspreid vanuit o.a. regionale ouderenadvisering. Voorwerk (onderzoek behoefte, haalbaarheid, vrijwillige inzet) verricht voor op te zetten eetpunt voor senioren in kerkdorp Sint Anthonis. Actieve deelname overleg netwerken. Geplande resultaten: De welzijnsdiensten worden naar tevredenheid van de cliënten in de hele gemeente aangeboden en uitgevoerd. Aansturing van vrijwilligers. Afstemming gerealiseerd binnen netwerken van voorzieningen op het gebied van welzijn, wonen en zorg voor ouderen. Beschrijving uitgevoerde activiteiten (klanten, vragen, aanbod, etc.). Werkelijke resultaten: Vrijwillige ouderenadviseurs (VOA s) kregen advies en informatie over laatste ontwikkelingen doelgroep. Overlegstructuur is helder. Informatie vanuit aangrenzende netwerken (regionale VOA s, KBO s) komt bij alle VOA s terecht. Rol VOA staat ter discussie: deze zou uitgebreider kunnen zijn. Eerste tranche signalerend huisbezoek is afgerond. Bezoekers zijn voldoende getraind. Gegevens opgeslagen en (deels) verwerkt. Resultaten zijn opgenoemn in de een evaluatierapportage. Werkgroep Tafeltje Dekje draait (redelijk zelfstandig) onder Pantein: ouderenwerker intervenieert alleen nog op afroep. Rol en positie ouderenadviseurs, organogram SWOSA, rol van commissie Zorg & Welzijn op de agenda gezet. Eetpunt senioren start in Onderlinge uitwisseling van informatie. Indien nodig casusbespreking. 13

17 Beoogde samenwerkingspartners: SWOSA, wwz-coördinatoren, zelforganisaties, vrijwilligersorganisaties zoals Rode Kruis, Zonnebloem, Vrijwillige Thuishulp, maatschappelijke organisaties, huisartsen en zorgaanbieders. Werkelijke samenwerkingspartners: SWOSA, wwz-coördinatoren, zelforganisaties, vrijwilligersorganisaties zoals Rode Kruis, Zonnebloem, Vrijwillige Thuishulp, maatschappelijke organisaties, huisartsen en zorgaanbieders. 14

18 3.6 Netwerken Beleidsmatige kenmerken Geplande activiteiten: Participatie in netwerken en samenwerkingsverbanden t.b.v. regionale en lokale afstemming en beleidsontwikkeling. Jeugd en jongeren Kernpartneroverleg Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), netwerken brede scholen (op afroep), Lokale Educatieve Agenda (LEA) (op afroep) en kernteam Jeugd Land van Cuijk. Ontwikkelingen transitie jeugdzorg volgen. Afstemming met gemeente Ouderen Wonen, welzijn, zorg. Ontwikkelingen Wmo, AWBZ, Wet werken naar vermogen (Wwnv). Signalering. Driehoeksoverleg gemeente Sint Anthonis en SWOSA. Netwerk ouderenwerk en RMC. Verbinden formeel en informeel aanbod Gerealiseerde activiteiten: Jongerenwerk Ontwikkelingen transitie jeugdzorg gevolgd. Aansluiting bij het Zorg Advies Team-overleg. Afstemming met de gemeente. LEA-overleg op afroep vond niet plaats. Ouderenwerk Overleg en afspraken tussen steunpuntcoördinator Pantein, wijkverpleegkundige Buurtzorg en Steunpunt Mantelzorg. Contact met RMC, Wmo-loket. Overleg met gemeente en SWOSA over gezamenlijke doelen, toekomstvisie. Geplande resultaten: Vroegtijdig omzetten van signalen in integrale acties. Verbinden en afstemming in de keten. Overdracht en vraagverheldering. Anticiperen op trends. Afstemming in bestaande of nieuwe netwerken als bijdrage aan de integrale en vraaggerichte uitvoering van het welzijnsbeleid. Werkelijke resultaten: Jongerenwerk Signalen zijn vroegtijdig omgezet in acties. Afstemming binnen de overleggen van het project Jong in de Buurt. Overdracht en vraagverheldering. 15

19 Ouderenwerk Samenwerkingspartijen onderschrijven het belang van het verbinden van de formele en informele zorg. Er zijn enkele samenwerkingsafspraken gemaakt. Informatie uitgewisseld, casussen besproken. Dialoog wordt in 2013 voortgezet. Beoogde samenwerkingspartners: Gemeente Sint Anthonis, scholen, kernpartners, zorgaanbieders, hulpverlening, vrijwilligersorganisaties, Steunpunt Mantelzorg, woningcorporaties, maatschappelijke (vrijwilligers)organisaties. Werkelijke samenwerkingspartners: Gemeente Sint Anthonis, RMC, vrijwillige jeugdorganisaties, (basis)onderwijs, zorg- en welzijnsorganisaties, SWOSA en andere vrijwilligersorganisaties op het terrein van ouderen. 16

20 S50 Pilotproject vroegsignalering risicogedrag jongeren en alcohol Beleidsmatige kenmerken Geplande activiteiten: Plan van aanpak uitvoeren Samen met de kernpartners deelnemen in projectgroep. Overleg over protocol en planning implementatie. Deelname informatiebijeenkomst over protocol. Mee organiseren en uitvoeren van spreekuur voor jongeren. Deelname deskundigheidsbevordering. Deelname tussentijdse evaluatiebijeenkomsten. Gerealiseerde activiteiten: Deelname aan de projectgroep. Deelname deskundigheidsbevordering. Deelname aan de evaluatiebijeenkomsten. Geplande resultaten: Het protocol en de werkwijze leiden tot vroegsignalering. Zo worden signalen rondom alcoholproblematiek bespreekbaar gemaakt met jongeren. Jongeren vroegtijdig doorverwijzen naar de juiste hulpbron(nen). Werkelijke resultaten: Vroegsignalering bespreekbaar gemaakt aan de hand van het protocol en signalen. 84 contactmomenten met jongeren m.b.t. alcoholvoorlichting en uitvoering protocol. Geen doorverwijzingen aan de hand van het registratieformulier. De politie maakt niet langer deel uit van het vroegsignaleringstraject, terwijl het jongerenwerk die rol niet kan overnemen door het ontbreken van een legitimatieplicht. Beoogde samenwerkingspartners: Gemeente Sint Anthonis, politie (jeugdagent), schoolmaatschappelijk werk (RMC), onderwijs, Novadic-Kentron, preventiewerk van GGD. Werkelijke samenwerkingspartners: Gemeente Sint Anthonis, GGD, politie, Jeugd Preventie Werk (JPW), middelbaar onderwijs, RMC. 17

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Inleiding: Waarom dit document? In het kader van de bezuinigingen en Welzijn Nieuwe Stijl vinden zowel de gemeente Raalte als Landstede Welzijn een heroverweging

Nadere informatie

Verstevigen en verbinden

Verstevigen en verbinden 2012 Verstevigen en verbinden JAARBERICHT 2012 Voorwoord De ontwikkeling van nieuwe werkwijzen, passend bij Welzijn nieuwe stijl, en de aangekondigde transities van AWBZ, Jeugdzorg, Participatie en passend

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg (Brede) schoolondersteuningsteams Evaluatie Proef Dukenburg Ter Denge Onderzoek & Advies December 2013 Inhoud Samenvatting... 2 1. Achtergrond en verantwoording... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Van ZAT naar

Nadere informatie

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland:

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland: AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : l Nr. : 08/61.13 Onderwerp : Kadernota Samen leven, zorg voor elkaar Ferwert, 26 november 2013 Inleiding De gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Dit is een uitgave van Welzijn Bezoekadres Postadres Nieuwe Stijl

Dit is een uitgave van Welzijn Bezoekadres Postadres Nieuwe Stijl Welzijn Nieuwe Stijl Welzijn Nieuwe Stijl 2 Welzijn Nieuwe Stijl Inhoudsopgave Vooraf 5 1. De meerwaarde van Welzijn Nieuwe Stijl 9 2. Acht bakens voor Welzijn Nieuwe Stijl 15 3. De relatie opdrachtgever-opdrachtnemer

Nadere informatie

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente Mantelzorgbeleid Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente 2013 Auteur: Afdelingshoofd: Wethouder: Nora Yilmaz Adrie Ouwehand Pieter van Zwanenburg Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Mantelzorg

Nadere informatie

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Jaarverslag 2011 0 Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Voorwoord Pagina 1. Inleiding 3 2. De CJG ontwikkeling in breder perspectief 4 2.1. Landelijke ontwikkelingen 4 2.2.

Nadere informatie

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Mei 2014 Voorwoord Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp en zorg aan kinderen en gezinnen bij opgroei en opvoedproblemen. De

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Landstede Welzijn Ommen

Jaarverslag 2012. Landstede Welzijn Ommen Jaarverslag 2012 Landstede Welzijn Ommen Voorwoord Ook dit jaar heeft Landstede Welzijn Ommen haar projecten en activiteiten kunnen ontwikkelen en realiseren dankzij de inzet van vele honderden vrijwilligers.

Nadere informatie

De nieuwe sociale professional

De nieuwe sociale professional De nieuwe sociale professional Acht praktijkvoorbeelden Auteur(s) Datum MOVISIE Marieke Haitsma, Sonja Liefhebber, Maryse den Hollander Utrecht, 30 november 2012 MOVISIE Kennis en aanpak van sociale vraagstukken

Nadere informatie

JAARVERSLAG Rzijn 2010

JAARVERSLAG Rzijn 2010 JAARVERSLAG Rzijn 2010 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Welzijn Ouderen 4 Doelstelling Welzijn Ouderen Informatie en Advies Maaltijdvoorziening Vrijwilligerswerk Seniorenvoorlichting/Informatie Algemene voorlichting

Nadere informatie

jaarverslag 2013 Nodig èn beschikbaar!

jaarverslag 2013 Nodig èn beschikbaar! jaarverslag 2013 Nodig èn beschikbaar! Voorwoord jaarverslag 2013 Geachte lezer, Mede namens het bestuur, de medewerkers en de vrijwilligers nodig ik u van harte uit om kennis te nemen van ons jaarverslag

Nadere informatie

Voortgangsevaluatie proef sociale teams in Groningen. over de periode januari tot september 2013

Voortgangsevaluatie proef sociale teams in Groningen. over de periode januari tot september 2013 Voortgangsevaluatie proef sociale teams in Groningen over de periode januari tot september 2013 Groningen, oktober 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Opdracht pilot en wijze van evalueren... 3 2.1

Nadere informatie

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Verkenning voor gemeenten en partners In opdracht van het ministerie van SZW en het ministerie van VWS Oktober 2012 1 Inleiding 3

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Uitgebracht aan: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

INTEGRALE TOEGANG SOCIAAL DOMEIN. Hoofdlijnen van integrale toegang naar werk & inkomen, participatie en opvoeden & opgroeien

INTEGRALE TOEGANG SOCIAAL DOMEIN. Hoofdlijnen van integrale toegang naar werk & inkomen, participatie en opvoeden & opgroeien INTEGRALE TOEGANG SOCIAAL DOMEIN Hoofdlijnen van integrale toegang naar werk & inkomen, participatie en opvoeden & opgroeien Gemeente Groningen, mei 2013 1 Minstens twee goede redenen U kunt niet omvallen.

Nadere informatie

Bestuurlijk jaarverslag Alifa 2013

Bestuurlijk jaarverslag Alifa 2013 Bestuurlijk jaarverslag Alifa 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Profiel... 4 1.1. Algemene identificatiegegevens... 4 1.2. Structuur van Alifa... 4 1.3. Kerngegevens... 4 1.3.1. Kernactiviteiten en

Nadere informatie

Ketensamenhang langdurende ggz: Maatschappelijk steunsystemen

Ketensamenhang langdurende ggz: Maatschappelijk steunsystemen Cliëntenmonitor AWBZ Ketensamenhang langdurende ggz: Maatschappelijk steunsystemen Eindrapportage Anne Walraven en Nic Vos de Wael / Landelijk Platform GGz Utrecht / 18 maart 2011 De verkenning naar ketensamenhang

Nadere informatie

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 2 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1. Uitgangspositie 6 1.1 Voorlopig wettelijk kader 6 1.2 Inzicht in de verschuiving van verantwoordelijkheden 7 1.3 Rotterdamse

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Texels Welzijn. Op Texel doet iedereen mee op basis van eigen kracht én zorg voor elkaar.

Jaarverslag 2014. Texels Welzijn. Op Texel doet iedereen mee op basis van eigen kracht én zorg voor elkaar. Jaarverslag 2014 Texels Welzijn Texels Welzijn staat voor: Texels Welzijn is het eerste aanspreekpunt voor burgers bij alle vragen op het gebied van welzijn, maatschappelijke ondersteuning en de WMO. Op

Nadere informatie

Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen

Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen Uitvoeringsnotitie Vrijwilligerswerk 2014-2016 November 2013 1 Hoofdstuk 1 - Aanleiding & Inleiding 1.1 Aanleiding Wie in Doetinchem vrijwilligerswerk wil doen kan

Nadere informatie

Ondernemingsplan Centrum Jeugd & Gezin Emmen

Ondernemingsplan Centrum Jeugd & Gezin Emmen Ondernemingsplan Centrum Jeugd & Gezin Emmen Inhoudsopgave Inleiding...3 1 Missie en strategie...4 1.1 Doelstelling en doelgroep...4 1.2 Uitgangspunten...4 1.3 Ontwerp...5 1.4 Wat maakt ons uniek...8 1.5

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

Werkgroep Geestelijke Verzorging in de participatiesamenleving. Starterspakket Geestelijke Verzorging in de WMO

Werkgroep Geestelijke Verzorging in de participatiesamenleving. Starterspakket Geestelijke Verzorging in de WMO Werkgroep Geestelijke Verzorging in de participatiesamenleving Starterspakket Geestelijke Verzorging in de WMO Versie 1.2 Februari 2015 Inleiding De grote veranderingen in de zorg leveren onmiskenbaar

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

NIEUW ROTTERDAMS WELZIJN 2016 2019

NIEUW ROTTERDAMS WELZIJN 2016 2019 NIEUW ROTTERDAMS WELZIJN 2016 2019 Kadernotitie Nieuw Rotterdams Welzijn 2016-2019/06-03-2015 1 HOOFDSTUK 1: INLEIDING...4 HOOFDSTUK 2: VISIE OP WELZIJN...7 HOOFDSTUK 3: DE BASISINFRASTRUCTUUR WELZIJN...

Nadere informatie