Radius: meedenken, meepraten meedoen!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Radius: meedenken, meepraten meedoen!"

Transcriptie

1 Resultaten Radius Sint Anthonis 2012

2 Radius: meedenken, meepraten meedoen! Radius is een welzijnsinstelling in het Land van Cuijk. Ons doel: een actieve deelname van individuen en groepen aan de samenleving. We gaan uit van de eigen kracht van mensen, proberen die boven tafel te krijgen en te activeren. Radius is gericht op samenwerking met andere partijen in het veld van wonen, welzijn, zorg en veiligheid. Ons werkgebied Radius is actief in alle vijf de gemeenten van het Land van Cuijk: Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill & St. Hubert en Sint Anthonis. We concentreren ons op thema s als leefbaarheid, integratie, participatie en sociale veiligheid. Iedereen kan bij ons terecht. Speciale aandacht gaat uit naar de mensen die onze ondersteuning het hardst nodig hebben. Onze mensen In 2012 maakte Radius zich op allerlei manieren sterk voor een prettige leefomgeving. We werkten met 90 mensen: 47 eigen krachten, 10 gedetacheerden en tijdelijke krachten en 33 stagiairs. Zij leggen zich toe op een van onze werksoorten: jeugd- en jongerenwerk, ouderenwerk, integratiewerk, opbouwwerk, vluchtelingenwerk en Actieradius vrijwillige inzet Land van Cuijk. Daarnaast is er het ondersteunend personeel. Raad van Toezicht Directeur-bestuurder Financiële administratie en personeelszaken Ondernemingsraad Secretariaat Manager Manager Team Boxmeer Team Cuijk Team Sint Anthonis, Mill en Grave

3 Inhoudsopgave Pagina Radius in de buurt Jong in de Buurt (ambulant jongerenwerk) Agogische dienstverlening Activiteiten jongerenwerk Wwz-coördinator Welzijnsdiensten ouderen Netwerken 15 S50 Pilotproject vroegsignalering risicogedrag jongeren en alcohol 17 S51 Maatschappelijke stage (MaS) Actieradius 18 Teamsamenstelling in

4 Radius in de buurt In 2012 presenteerde Radius haar beleidsvisie Radius in de buurt. Deze kwam tot stand na overleg met klantgroepen, gemeenten, partners in het veld en natuurlijk vanuit de kennis van onze eigen medewerkers. Belangrijke onderdelen zijn onze visie, de uitdagingen in het sociale domein en de modernisering van het welzijnswerk. 1. Visie Op basis van analyses is Radius tot de volgende visie gekomen voor de periode : Radius is een moderne welzijnsorganisatie in de eerste lijn met zowel vrijwilligers als beroepskrachten. Radius mobiliseert en ondersteunt de eigen kracht van mensen in het gewone leven, zodat iedereen naar vermogen deelneemt aan de samenleving. Radius helpt mensen zichzelf te helpen en neemt de hulp en zorg niet over. Radius reageert op een actieve ondersteuningsvraag van mensen die alleen of als groep streven naar een leefbare, (sociaal) veilige en zorgzame leefomgeving. Radius gaat eropaf wanneer mensen met een latente ondersteuningsvraag deze niet actief formuleren. Radius signaleert probleemsituaties in de buurt, ondersteunt mensen in hun sociale context bij het inzetten van eigen kracht en geleidt (kwetsbare) mensen waar dat nodig is door naar adequate vormen van zorg en maatschappelijke ondersteuning. Radius is een sociale brandweer in situaties waarin de leefbaarheid of sociale veiligheid van buurten, wijken en kernen (tijdelijk) is verstoord. Radius pleegt in dit geval korte, gerichte interventies met als doel de situatie zo snel mogelijk te normaliseren. Radius is er voor alle mensen. Radius kiest een generalistische en ondernemende aanpak waarbij het klassieke onderscheid in doelgroepen en werksoorten verdwijnt. Radius kiest de buurt als actieterrein. Hier past een integrale gebiedsgerichte benadering. Radius zoekt vanuit haar centrale positie tussen de nulde en eerste lijn nadrukkelijk de samenwerking met partnerorganisaties binnen de sectoren wonen, zorg, onderwijs, (sociale) veiligheid, cultuur, werk en inkomen om haar visie gestalte te geven. Binnen deze inhoudelijke visie ziet Radius zichzelf als een maatschappelijk ondernemer op de schaal van het Land van Cuijk en de Noordelijke Maasvallei die: gemeenten als belangrijkste opdrachtgevers zo goed mogelijk blijft bedienen op basis van professioneel inzicht; opdrachten acquireert bij andere opdrachtgevers/financiers; samenwerkt met andere organisaties op het gebied van inhoud en/of bedrijfsvoering; efficiënter en effectiever gaat werken door processen binnen de organisatie verder te stroomlijnen. De hier gepresenteerde visie is niet nieuw. Op verschillende plaatsen in Nederland wordt al in de praktijk ervaring opgedaan (Leeuwarden, Enschede, Eindhoven/Helmond en Tilburg). Diverse interventies en methodieken die voortvloeien uit deze visie zijn ook wetenschappelijk onderbouwd (evidence based). 1

5 2. Uitdagingen in het sociale domein In de nabije toekomst staan alle gemeenten voor omvangrijke uitdagingen in het sociale domein. Deze zijn opgelegd door het Rijk: de decentralisatie van taken vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo); de decentralisatie van de jeugdzorg; de invoering van een regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt in de vorm van de nieuwe Wet werken naar vermogen (Wwnv). De essentie van al deze uitdagingen is dezelfde: uitgaan van de eigen kracht en persoonlijke netwerken van mensen; uitgaan van wat iemand wél kan (talenten) in plaats van wat iemand niet kan (beperkingen); naast mensen gaan staan (indirect hulp verlenen) in plaats van overnemen (direct hulp verlenen); uitgaan van iemands leefomgeving (buurt of wijk); van specifiek denken naar generiek, inclusief en integraal denken; investeren in maatschappelijke ondersteuning in de nulde lijn (zoals community care ) en eerste lijn (zoals centra voor maatschappelijke ondersteuning); verbinden tussen jeugdzorg, gezondheidszorg en maatschappelijke ondersteuning (waaronder welzijnswerk) in de eerste lijn; reserveren van maatschappelijke ondersteuning in de tweede lijn voor wie dat echt nodig heeft; verbinden van formele en informele zorg; naast kantelen (van tweede, naar eerste, naar nulde lijn) ook efficiënter en effectiever werken. Gemeenten moeten de nieuwe taken uitvoeren met aanzienlijke budgetkortingen. De uitdagingen zijn dermate groot dat gemeenten elkaar opzoeken om beleid en uitvoering op elkaar af te stemmen. Het sociale domein waarin gemeenten opereren bestaat uit de sectoren jeugdzorg, zorg, maatschappelijke ondersteuning en werk & inkomen. In al deze domeinen ontwikkelt de landelijke wetgeving zich op dezelfde wijze: minder gespecialiseerde interventies in de tweede lijn, meer generalistische interventies in de eerste lijn en een groter beroep op de eigen kracht van mensen en hun netwerken in het gewone leven. De gewenste ontwikkelingsrichting is kantelen (naar voren organiseren van tweede, naar eerste, naar nulde lijn) in combinatie met efficiënter en effectiever werken van professionals in de eerste en tweede lijn. 3. Modernisering welzijnswerk Medewerkers van Radius werken volgens de acht bakens van Welzijn Nieuwe Stijl: 1. gericht op de vraag achter de vraag; 2. gebaseerd op de eigen kracht van de burger; 3. direct eropaf; 4. formeel en informeel in optimale verhouding; 5. doordachte balans van collectief en individueel; 6. integraal werken; 7. niet vrijblijvend, maar resultaatgericht; 8. gebaseerd op ruimte voor de professional. 2

6 De welzijnswerker nieuwe stijl van Radius is vooral een sociale coach die (in lijn met de acht bakens van Welzijn Nieuwe Stijl): de tijd neemt voor mensen, luistert, en doorvraagt; werkt vanuit de zogenaamde presentietheorie (met aandacht bij iemand zijn); mensen zelf hun ondersteuningsbehoefte laat formuleren; mensen faciliteert bij het zelf vinden en uitvoeren van oplossingen; aanbodgerichte professionele oplossingen zo lang mogelijk uitstelt; het vertrouwen en de ruimte krijgt om te handelen; mag ondernemen en buiten de gebaande paden mag treden; (registratie)systemen ziet als ondersteunend aan het primaire proces. 4. Implementatieplan Een visie is nog geen werkelijkheid. Radius wil geen papieren verbeteringen, maar daadwerkelijk een kwaliteitsslag leveren. Wij, het managementteam en onze medewerkers, zijn intrinsiek gemotiveerd om dit waar te maken. Wij hechten dan ook waarde aan een gedegen implementatieplan waarin de beoogde resultaten duidelijk zijn benoemd. Vanzelfsprekend hebben wij alles in het werk gesteld om een praktische, uitvoerbare visie op te stellen. Als later onverhoopt blijkt dat bepaalde onderdelen niet of nauwelijks in de praktijk te brengen zijn, dan is het op die onderdelen geen goede visie en zullen wij deze aanpassen. Kortom: het gaat ons om een kwalitatief goede uitvoering met tevreden opdrachtgevers en burgers en niet om het theoretisch of visionair kader. Binnen Radius werken agogisch medewerkers in 2012 en 2013 gericht aan deze kwaliteitsslag. Dit gebeurt in drie resultaatgroepen: Verbindingen leggen: intern en extern positioneren en organiseren. Ondernemende cultuur: Radius wil zakendoen. Professionalisering: in de richting van generalistisch en integraal werken. 5. Radius actief in het Centrum voor Jeugd en Gezin Jong en oud, Radius is er voor álle burgers in het Land van Cuijk. Zo is Radius als partner aangesloten bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Samen met de GGD, het RMC en MEE is Radius verantwoordelijk voor de werkzaamheden van de frontoffice van het CJG. Hier komen alle vragen over opvoeden en opgroeien binnen. Dit gebeurt via het telefonisch spreekuur en de website. Naast de zorg voor de frontoffice zijn we ook op andere manieren actief binnen het CJG. Bijvoorbeeld door het bijwonen van overleggen, presentaties bij scholen en bijeenkomsten van ouders. Transitie jeugdzorg Met de transitie van de jeugdzorg nemen de gemeenten in het Land van Cuijk gezamenlijk de regie in handen om de zorg voor jeugd te verbeteren, door zorg dichter bij huis te brengen en toegankelijker te organiseren. Het afgelopen jaar werkte Radius mee aan deze toegankelijkheid via gesprekken met ouders en jongeren tijdens huisbezoeken. Bovendien worden de jongerencentra ingezet als locaties van het CJG. Website en pr Ook zorgde Radius samen met partners voor de totstandkoming van de website en pr van het CJG. Bij dit laatste valt te denken aan presentaties en bijeenkomsten op scholen en de verspreiding van posters en flyers. Het CJG is hiermee een schoolvoorbeeld van 3

7 ontschotting. Het gaat niet om de organisatie die inzet pleegt, maar om de samenwerking; het CJG zélf. 6. Radius in Sint Anthonis In 2012 verzorgde Radius in de gemeente Sint Anthonis ouderenwerk, wwz-coördinatie (wonen, welzijn en zorg), jongerenwerk en coördinatie van de maatschappelijke stage. De dienstverlening door Actieradius, vrijwillige inzet Land van Cuijk, werd niet langer door de gemeente afgenomen. Eveneens stopte de gemeente met de uitvoering van vluchtelingenwerk door Radius. Onze inzet op het gebied van integratie en huisvesting van vluchtelingen en statushouders in de gemeente Sint Anthonis kwam daarmee te vervallen. Bezuinigingen In de kadernota stelde de gemeente Sint Anthonis per 1 januari 2013 een rigoureuze bezuiniging voor op diverse maatschappelijke terreinen. Onder andere aan het adres van Radius en dat van Stichting Welzijn Ouderen Sint Anthonis (SWOSA), een van onze belangrijke klantgroepen op het gebied van ouderenwerk. Radius maakte een onzekere tijd door, totdat de gemeenteraad besloot deze bezuinigingen uit te stellen tot januari De regie door de gemeente ontbrak even in de periode rondom een wethouderswisseling. Bijna tegelijkertijd vertrok de beleidsambtenaar Jeugd. Daarbij bleek Radius genoodzaakt om, als gevolg van bezuinigingen binnen de organisatie, tijdelijke contracten van medewerkers niet te verlengen. Dit trof ook een van onze medewerkers die werkzaam was in de gemeente Sint Anthonis. Kansen voor de toekomst Ondanks deze ontwikkelingen is Radius erin geslaagd de afgesproken dienstverlening, zoals vastgelegd in de productboeken, te realiseren. Wij zijn doorgegaan met vernieuwen en het in de praktijk brengen van onze visie Radius in de buurt. Radius is blij dat deze inzet heeft geleid tot afspraken om in het jaar 2013 constructief aan de slag te gaan, samen met de gemeente, zodat we in 2014 klaar zijn voor een nieuwe opdracht. Een opdracht die past bij de visie van Radius en de ontwikkelingen in het sociale domein. Met de aangekondigde bezuinigingen in het achterhoofd een hele opgave, maar samen met de gemeente en onze partners in het maatschappelijk domein zoeken we de kansen om (kwetsbare) burgers in de gemeente Sint Anthonis vooruit te helpen. Een uitdagend proces waarin de eerste stappen zijn gezet. 4

8 1.1 Jong in de Buurt (ambulant jongerenwerk) Beleidsmatige kenmerken Geplande activiteiten: Aanwezigheid op straat Meerdere avonden/middagen per week op straat aanwezig tussen en uur. Doel: met jongeren in gesprek gaan t.b.v. signalering en bevordering van zelfsturing. Bijwonen evenementen (min. 2) in de kernen; met jongeren in gesprek gaan t.b.v. signalering en bevordering van zelfsturing. Extra gesprekken met jongeren en omgeving over het tegengaan van overlast en plaatsing voorzieningen Sociaal-culturele en informatieve activiteiten Stimuleren van participatie en doorgeleiding naar activiteiten (bijv. De Link). Vraaggericht ondersteunen van initiatieven voor het organiseren van activiteiten of voorzieningen. Vraaggericht bieden van informatie en advies Netwerken en jeugdketen Participatie in signaleringsnetwerk en uitvoerdersnetwerk Jong in de Buurt. Afstemming met diverse partners, waaronder Novadic-Kentron, Jeugd Preventie Werk (JPW), jeugdagent, scholen, Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en gemeente als partner en opdrachtgever. Deelname Zorg Advies Team (ZAT) op afroep Overige Beschikbaar voor overige activiteiten en extra inzet op Jong in de Buurt en netwerken en jeugdketen (zie boven) Gerealiseerde activiteiten: 842 jongeren gesproken/bereikt door aanwezigheid op straat. 4 keer de chillplek opgeruimd (17 jongeren). Aanwezig tijdens carnaval en kermis. 4 keer deelname overleg Jeugd weet Raad. Aanwezig bij uitvoering Jeugd weet Raad-dag op het gemeentehuis. 7 keer aanwezig bij het signaleringsoverleg. 7 keer aanwezig bij het Jong in de Buurt-overleg op het gemeentehuis. 3 hangplekken bezocht i.s.m. Novadic-Kentron. Gesprek met wethouder (20 jongeren). Graffitiworkshop (12 jongeren). 3 keer aanwezig bij het ZAT-overleg. Geplande resultaten: Adequate reactie op hinderlijke overlast. Aandacht voor klachten uit de buurt. Registratie signalering Jong in de Buurt. Overlastgevende (groepen) jongeren zijn bekend en in beeld. Doorverwijzing voor hulpverlening. Jongeren en andere betrokkenen (bijv. buurt) zijn gestimuleerd en geholpen bij het organiseren van jeugd- en jongerenactiviteiten. 5

9 Werkelijke resultaten: Goede doorverwijzing naar activiteiten bij De Link. Gerichte doorverwijzing naar hulpverlening: 13 jongeren besproken, 9 signalen ingebracht. Groepen jongeren zijn in beeld. Structurele hangplekken zijn in beeld, overige locaties worden gezien als incidentele hangplekken. De meest bezochte plek is de chillplek in Sint Anthonis. Jongeren individueel begeleid (en dus niet doorverwezen) vanwege wachtlijsten bij de hulpverlening. Jongeren via het project Jong in de Buurt gestimuleerd om deel te nemen aan activiteiten in De Link. Meerdere keren aanwezig op straat bij try-out-avonden. Beoogde samenwerkingspartners: Gemeente Sint Anthonis, politie, JPW, e.a. Werkelijke samenwerkingspartners: Gemeente Sint Anthonis, politie, JPW, Novadic-Kentron, (basis)onderwijs. 6

10 2.1 Agogische dienstverlening Beleidsmatige kenmerken Geplande activiteiten: Inhoudelijke en beleidsmatige ondersteuning en begeleiding van diverse vrijwilligersorganisaties: SWOSA, lokale ouderenorganisaties en jeugd- en jongerenorganisaties. Ondersteuning SWOSA en lokale ouderenorganisaties Ondersteuning m.b.t. beleidsontwikkeling en advisering. Het vraaggericht begeleiden van diverse werkgroepen: - Commissie Zorg & Welzijn mee vormgeven. - Bijdrage sociale kaart. - Begeleiden vrijwilligers t.b.v. activiteitenaanbod en bezoeken van activiteiten m.b.t. signalering Ondersteuning jeugd- en jongerenorganisaties Versterken van bestuurskracht en aansturing t.b.v. zelfsturing op coördinatie en uitvoering aanbod in De Link. Ondersteuning en begeleiding van vrijwilligers bij het organiseren en uitvoeren van het activiteitenaanbod. Begeleiding bij pr. Ondersteuning bij netwerkontwikkeling, waaronder facilitaire inzet bij gebruiker naschoolse activiteiten binnen de brede school en communicatie met gemeente. Het adviseren van vrijwilligers m.b.t. individuele vragen uit de doelgroep Gerealiseerde activiteiten: Jongerenwerk Aanwezigheid bij de bestuursvergaderingen t.b.v. zelfsturing naar tevredenheid uitgevoerd en wordt verder afgebouwd. Vrijwilligers bij De Link ondersteund bij de organisatie en uitvoering van de activiteiten. Aanbod naschoolse activiteiten uitgevoerd en ondersteuning geboden. Ondersteuning geboden aan de vrijwilligersorganisatie na vraag over pr. Ouderenwerk Schrijven van (onderdelen van) beleidsstukken, zoals jaarverslag en werkplannen. Kennisinbreng bij overleggen of bestuursvergadering. Overdracht activiteiten (en advies daarover) naar werkgroepen en KBO s, zoals herschrijven draaiboeken, communicatieplan en scholing vrijwilligers. Advies over deskundigheidsbevordering vrijwilligers. Begeleiden van werkgroepen bij zelfstandige uitvoering van taken. Op afroep input geleverd bij evaluaties en werkgroepoverleggen. Advies bij organiseren van evenementen. Waarderingsbijeenkomsten voor vrijwilligers georganiseerd. 8 lokale of regionale evenementen georganiseerd, o.a. Toneeldagen, Dansdag, Dag van de Ouderen. Geplande resultaten: Vrijwilligersorganisaties krijgen de ondersteuning die nodig is om zelfstandig activiteiten te kunnen uitvoeren. Continuïteit van vrijwilligersorganisaties is naar behoefte en vraag gegarandeerd. 7

11 Vraaggericht actie ondernomen samen met en voor vrijwilligersorganisaties in gemeente Sint Anthonis. Werkelijke resultaten: Jongerenwerk: Vrijwilligersorganisaties ondersteund t.b.v. de zelfsturing en de uitvoering van activiteiten, zoals het opzetten van disco s voor mensen met een beperking en voor jongeren uit groep 7/8. Ouderenwerk: Werkgroepen binnen het cluster KBO zijn in staat zelfstandig activiteiten uit te voeren die voorheen door de ouderenwerker ondersteund werden vanuit SWOSA. Het gaat om werkgroepen zoals BROEM, werkgroep Toneeldagen, werkgroep Dansdagen, lokaal comité Dag van de Ouderen. KBO s ondersteund bij bestuurlijke vragen. Discussie over de veranderende rol van vrijwillige ouderenadviseurs, taken van de beroepskracht en doelstelling van SWOSA. Dit leidt in 2013 tot een voorstel voor een nieuwe aanpak. Beoogde samenwerkingspartners: Gemeente Sint Anthonis, zorgaanbieders, woningbouwcorporaties, wijk- en dorpsraden, onderwijs, vrijwilligersorganisaties, regionale partners Land van Cuijk en Noordelijke Maasvallei. Werkelijke samenwerkingspartners: Gemeente Sint Anthonis, zorgaanbieders, woningbouwcorporaties, wijk- en dorpsraden, onderwijs, vrijwilligersorganisaties, regionale partners Land van Cuijk en Noordelijke Maasvallei. 8

12 3.1 Activiteiten jongerenwerk Beleidsmatige kenmerken Het jongerenwerk zorgt ervoor dat jongeren zich ontwikkelen tot democratische burgers in hun omgeving en in de samenleving. Jongeren krijgen handvatten en vaardigheden om actief deel te nemen aan de maatschappij: meedoen, meedenken en meepraten. Geplande activiteiten: Ontwikkelen en aanbieden van activiteiten Het ontwikkelen en aanbieden van activiteiten, afgestemd op de wensen en vragen van jongeren. Zo mogelijk in alle kerkdorpen binnen de gemeente Sint Anthonis. Deelname aan het aanbod van dagarrangementen door het organiseren van naschoolse activiteiten (NSA) in brede school Oelbroeck, en op verzoek bij andere basisscholen. Talentontwikkeling en coachen van jongeren bij het organiseren van activiteiten Jongeren helpen bij het uitwerken van eigen ideeën voor activiteiten, zodat ze zelf in staat zijn te zorgen voor budget, organisatie, etc. Jongeren stimuleren als vrijwilliger mee te doen aan een bestaande activiteit, waarbij ze hun talenten kunnen inzetten en ontwikkelen. Activiteiten gericht op preventie en signalen Het bieden van informatie en advies. Activiteiten gericht op jeugdparticipatie Jaarlijks debat/gesprekken tussen jongeren en wethouder. Jeugd weet Raad-dag. Begeleiding en ondersteuning van jongeren in een vrijwilligersfunctie Jongeren en evt. stagiairs begeleiden en ondersteunen t.b.v. zelfsturing, gericht op het organiseren en begeleiden van het activiteitenaanbod. Begeleiding van het Jongerenpanel CJG 18 uur voor regionale inzet. Gerealiseerde activiteiten: Lasactiviteit voor jongeren uit alle kerkdorpen: voor ieder kerkdorp een prullenbak. Activiteit vindt plaats in het eerste kwartaal van keer deelname overleg Jeugd weet Raad. Aanwezig bij Jeugd weet Raad-dag. 11 naschoolse activiteiten met in totaal 190 deelnemers. 3 gesprekken op hangplekken, samen met Novadic-Kentron. Graffitiactiviteit georganiseerd en uitgevoerd op verzoek van jongeren. Gesprek met wethouder (20 jongeren). 4 keer potje voetbal met jongeren. 4 keer opruimactie bij de chillplek. Geplande resultaten: Activiteiten voor jongeren georganiseerd gericht op vraag en wens. (Groepen) jongeren mogelijkheden aanreiken en stimuleren om zelf activiteiten te organiseren met begeleiding (talentontwikkeling). 9

13 Signalen oppakken en omzetten in acties. Het jongerenwerk heeft een aanbod binnen de naschoolse activiteiten. Stagiairs en vrijwilligers binnen het jongerenwerk begeleiden bij het organiseren en opzetten van activiteiten. Begeleiding van het Jongerenpanel CJG. Werkelijke resultaten: Jongeren begeleid bij het opzetten van activiteiten met een educatief karakter. Voorlichting gegeven over middelengebruik en alcohol. Aanbod naschoolse activiteiten binnen de brede school Oelbroeck. Jongerenpanel CJG opgeheven en een nieuw plan opgesteld m.b.t. social media en het CJG. Verdere uitwerking in Beoogde samenwerkingspartners: Scholen, (vrijwilligers)organisaties, (sport)clubs en anderen. Werkelijke samenwerkingspartners: Scholen, (vrijwilligers)organisaties, (sport)clubs en anderen. 10

14 3.2 Wwz-coördinator Beleidsmatige kenmerken Geplande activiteiten: Dienstverlening met de vraag centraal. Vraaggericht en op maat werken vanuit de eigen kracht van de burger/ouderen. Actief benaderen van burgers/ouderen om ondersteuningsvraag te formuleren of de weg te wijzen. Waar mogelijk begeleiden naar collectief aanbod, en waar nodig individueel. Samenwerking verbeteren tussen informele en formele zorg. Regelmatig overleg met ouderenwerkers, vrijwillige ouderenadviseurs, relevante vrijwilligers en netwerkpartners t.b.v. signalering en samenwerking. Registratie en rapportage. Gerealiseerde activiteiten: De wwz-coördinator verhelderde de vraag en ondersteunde de cliënt waar nodig. De wwz-coördinator werkte op vraag en zocht naar een passende oplossing, vanuit de kracht van de cliënt en indien mogelijk vanuit zijn of haar netwerk. De wwz-coördinator ging eropaf wanneer er een signaal was, of wanneer de cliënt de ondersteuningsvraag niet actief kon formuleren. De wwz-coördinator zocht voor de cliënt naar een collectief en/of individueel aanbod. Actief samengewerkt en verbindingen gelegd tussen formele en informele zorg. De wwz-coördinator zocht vanuit haar centrale positie nadrukkelijk de samenwerking op met de samenwerkingspartners. De wwz-coördinator registreerde alle gegevens in Regimadi, een geautomatiseerd cliëntsysteem. Geplande resultaten: Rapportage resultaten Radius Meer nieuwe cliënten/ouderen weten de wwz-coördinator te vinden in Meer wwz-arrangementen afgestemd op de vraag, gecoördineerd en gevolgd. Meer cliënten/ouderen maken gebruik van cliëntondersteuning. Doorverwijzing naar en afstemming van het aanbod van wonen, welzijn en zorg. Samenwerking en afstemming met Wmo-loket gemeente Sint Anthonis. Een constructieve verbinding gelegd met Stichting Welzijn Ouderen Sint Anthonis (SWOSA). Samenwerking en afstemming versterkt in de keten wonen, zorg en welzijn in het belang van burgers. Werkelijke resultaten: 86 nieuwe cliënten/ouderen wisten de wwz-coördinator te vinden in intakes uitgevoerd, waarbij tijdens een huisbezoek een arrangement werd afgesproken. 247 huisbezoeken afgelegd i.v.m. het wwz-arrangement, volledig afgestemd op de vraag, gecoördineerd en gevolgd. 72 informatieve vragen beantwoord, zowel schriftelijk als telefonisch. Doorverwijzing naar en afstemming van het aanbod van wonen, welzijn en zorg. Prima samenwerking en afstemming met Wmo-loket. Er is een constructieve verbinding met lokaal ouderenwerk (SWOSA). Samenwerking en afstemming in de keten wonen, zorg en welzijn is versterkt, in het belang van de burger. 11

15 Beoogde samenwerkingspartners: Gemeente Sint Anthonis, Pantein V&V, Mooiland, RMC, GGZ, MEE, Wmo-consulenten, huisartsen, (vrijwillige) ouderenadviseurs, steunpuntcoördinatoren, maatschappelijk werkers, zorgaanbieders, dagbestedingen, voorzieningen voor vrijwillige thuishulp en oppasdienst, mantelzorgondersteuning, etc. Werkelijke samenwerkingspartners: Netwerk rondom de cliënt (zoals familie, mantelzorgers, buren), gemeente Sint Anthonis, Pantein V&V, Mooiland, zorgaanbieders, ouderenverpleegkundige, geriatrisch verpleegkundige, RMC, GGZ, MEE, Wmo-consulenten, huisartsen en praktijkondersteuners, (vrijwillige) ouderenadviseurs, oncologieverpleegkundige, NAH-verpleegkundige, ergotherapeuten, transferverpleegkundige, steunpuntcoördinatoren, maatschappelijk werkers, zorgaanbieders, dagbestedingen, Dichterbij, Steunpunt Mantelzorg, SWZ, Amarant, GGD, CIZ, CAK, Hospice, Blink, TWB Pantein, Schuldhulpverlening/Bewindvoering, Vrijwillige Thuishulp, Maaltijdvoorziening, Rode Kruis, Zonnebloem. 12

16 3.5 Welzijnsdiensten ouderen Beleidsmatige kenmerken Geplande activiteiten: Coördinatie en aansturing van vrijwillige ouderenadviseurs. Coördineren van de dienst signalerend huisbezoek. Ondersteuning werkgroep Tafeltje Dekje. Vraaggerichte ondersteuning bij het anticiperen en instellen op de gevolgen van regionale en landelijke ontwikkelingen (bijv. AWBZ, kanteling Wmo). Vraaggericht bieden van coördinatie en ondersteuning bij het ontwikkelen en opzetten van vrijwillige welzijnsdiensten. Welzijnsdiensten afstemmen met gemeente, partners en aanverwante activiteiten, zoals Wmo-loket, wwz-coördinatoren, RMC, zorgaanbieders en hulpdienst. Gerealiseerde activiteiten: Nieuwe structuur voor overleggen vrijwillige ouderenadviseurs (VOA s) ingevoerd. Op afroep advies en informatie gegeven aan VOA s. Training gegeven of behoefte in kaart gebracht. Bijeenkomsten huisbezoekers georganiseerd, trainingen gegeven, gegevens verwerkt, evaluatie geschreven. Gebruik van resultaten van de huisbezoeken nog onbekend. Beslissing verdere analyse/voortgang is mede afhankelijk van behoefteonderzoek Kardol. Werkgroep Tafeltje Dekje verzelfstandigd. Overleg met kok en overleg over bedankmaaltijd. Agendapunten ingebracht voor dagelijks en algemeen bestuur SWOSA. Kennis verspreid vanuit o.a. regionale ouderenadvisering. Voorwerk (onderzoek behoefte, haalbaarheid, vrijwillige inzet) verricht voor op te zetten eetpunt voor senioren in kerkdorp Sint Anthonis. Actieve deelname overleg netwerken. Geplande resultaten: De welzijnsdiensten worden naar tevredenheid van de cliënten in de hele gemeente aangeboden en uitgevoerd. Aansturing van vrijwilligers. Afstemming gerealiseerd binnen netwerken van voorzieningen op het gebied van welzijn, wonen en zorg voor ouderen. Beschrijving uitgevoerde activiteiten (klanten, vragen, aanbod, etc.). Werkelijke resultaten: Vrijwillige ouderenadviseurs (VOA s) kregen advies en informatie over laatste ontwikkelingen doelgroep. Overlegstructuur is helder. Informatie vanuit aangrenzende netwerken (regionale VOA s, KBO s) komt bij alle VOA s terecht. Rol VOA staat ter discussie: deze zou uitgebreider kunnen zijn. Eerste tranche signalerend huisbezoek is afgerond. Bezoekers zijn voldoende getraind. Gegevens opgeslagen en (deels) verwerkt. Resultaten zijn opgenoemn in de een evaluatierapportage. Werkgroep Tafeltje Dekje draait (redelijk zelfstandig) onder Pantein: ouderenwerker intervenieert alleen nog op afroep. Rol en positie ouderenadviseurs, organogram SWOSA, rol van commissie Zorg & Welzijn op de agenda gezet. Eetpunt senioren start in Onderlinge uitwisseling van informatie. Indien nodig casusbespreking. 13

17 Beoogde samenwerkingspartners: SWOSA, wwz-coördinatoren, zelforganisaties, vrijwilligersorganisaties zoals Rode Kruis, Zonnebloem, Vrijwillige Thuishulp, maatschappelijke organisaties, huisartsen en zorgaanbieders. Werkelijke samenwerkingspartners: SWOSA, wwz-coördinatoren, zelforganisaties, vrijwilligersorganisaties zoals Rode Kruis, Zonnebloem, Vrijwillige Thuishulp, maatschappelijke organisaties, huisartsen en zorgaanbieders. 14

18 3.6 Netwerken Beleidsmatige kenmerken Geplande activiteiten: Participatie in netwerken en samenwerkingsverbanden t.b.v. regionale en lokale afstemming en beleidsontwikkeling. Jeugd en jongeren Kernpartneroverleg Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), netwerken brede scholen (op afroep), Lokale Educatieve Agenda (LEA) (op afroep) en kernteam Jeugd Land van Cuijk. Ontwikkelingen transitie jeugdzorg volgen. Afstemming met gemeente Ouderen Wonen, welzijn, zorg. Ontwikkelingen Wmo, AWBZ, Wet werken naar vermogen (Wwnv). Signalering. Driehoeksoverleg gemeente Sint Anthonis en SWOSA. Netwerk ouderenwerk en RMC. Verbinden formeel en informeel aanbod Gerealiseerde activiteiten: Jongerenwerk Ontwikkelingen transitie jeugdzorg gevolgd. Aansluiting bij het Zorg Advies Team-overleg. Afstemming met de gemeente. LEA-overleg op afroep vond niet plaats. Ouderenwerk Overleg en afspraken tussen steunpuntcoördinator Pantein, wijkverpleegkundige Buurtzorg en Steunpunt Mantelzorg. Contact met RMC, Wmo-loket. Overleg met gemeente en SWOSA over gezamenlijke doelen, toekomstvisie. Geplande resultaten: Vroegtijdig omzetten van signalen in integrale acties. Verbinden en afstemming in de keten. Overdracht en vraagverheldering. Anticiperen op trends. Afstemming in bestaande of nieuwe netwerken als bijdrage aan de integrale en vraaggerichte uitvoering van het welzijnsbeleid. Werkelijke resultaten: Jongerenwerk Signalen zijn vroegtijdig omgezet in acties. Afstemming binnen de overleggen van het project Jong in de Buurt. Overdracht en vraagverheldering. 15

19 Ouderenwerk Samenwerkingspartijen onderschrijven het belang van het verbinden van de formele en informele zorg. Er zijn enkele samenwerkingsafspraken gemaakt. Informatie uitgewisseld, casussen besproken. Dialoog wordt in 2013 voortgezet. Beoogde samenwerkingspartners: Gemeente Sint Anthonis, scholen, kernpartners, zorgaanbieders, hulpverlening, vrijwilligersorganisaties, Steunpunt Mantelzorg, woningcorporaties, maatschappelijke (vrijwilligers)organisaties. Werkelijke samenwerkingspartners: Gemeente Sint Anthonis, RMC, vrijwillige jeugdorganisaties, (basis)onderwijs, zorg- en welzijnsorganisaties, SWOSA en andere vrijwilligersorganisaties op het terrein van ouderen. 16

20 S50 Pilotproject vroegsignalering risicogedrag jongeren en alcohol Beleidsmatige kenmerken Geplande activiteiten: Plan van aanpak uitvoeren Samen met de kernpartners deelnemen in projectgroep. Overleg over protocol en planning implementatie. Deelname informatiebijeenkomst over protocol. Mee organiseren en uitvoeren van spreekuur voor jongeren. Deelname deskundigheidsbevordering. Deelname tussentijdse evaluatiebijeenkomsten. Gerealiseerde activiteiten: Deelname aan de projectgroep. Deelname deskundigheidsbevordering. Deelname aan de evaluatiebijeenkomsten. Geplande resultaten: Het protocol en de werkwijze leiden tot vroegsignalering. Zo worden signalen rondom alcoholproblematiek bespreekbaar gemaakt met jongeren. Jongeren vroegtijdig doorverwijzen naar de juiste hulpbron(nen). Werkelijke resultaten: Vroegsignalering bespreekbaar gemaakt aan de hand van het protocol en signalen. 84 contactmomenten met jongeren m.b.t. alcoholvoorlichting en uitvoering protocol. Geen doorverwijzingen aan de hand van het registratieformulier. De politie maakt niet langer deel uit van het vroegsignaleringstraject, terwijl het jongerenwerk die rol niet kan overnemen door het ontbreken van een legitimatieplicht. Beoogde samenwerkingspartners: Gemeente Sint Anthonis, politie (jeugdagent), schoolmaatschappelijk werk (RMC), onderwijs, Novadic-Kentron, preventiewerk van GGD. Werkelijke samenwerkingspartners: Gemeente Sint Anthonis, GGD, politie, Jeugd Preventie Werk (JPW), middelbaar onderwijs, RMC. 17

Radius: meedenken, meepraten meedoen!

Radius: meedenken, meepraten meedoen! Resultaten Radius Sint Anthonis 2013 Radius: meedenken, meepraten meedoen! Radius is een welzijnsinstelling in het Land van Cuijk. Ons doel: een actieve deelname van individuen en groepen aan de samenleving.

Nadere informatie

Beleidsvisie Radius in de buurt 2012-2015

Beleidsvisie Radius in de buurt 2012-2015 Beleidsvisie Radius in de buurt 2012-2015 Beleidsvisie Radius in de buurt 2012-2015 1. Inleiding Radius is een welzijnsinstelling in het Land van Cuijk. Ons werkgebied omvat de gemeenten Boxmeer, Cuijk,

Nadere informatie

Werkplan. Versie 30 september 2015

Werkplan. Versie 30 september 2015 Werkplan 2016 Versie 30 september 2015 Werkplan 2016 mfc t Marheem Woord vooraf t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert.

Nadere informatie

t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert.

t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert. Werkplan 2014 Werkplan 2014 Woord vooraf t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert. Het werkveld maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

4. Ondersteuning vrijwilligersorganisaties voor jongerenwerk en -centra

4. Ondersteuning vrijwilligersorganisaties voor jongerenwerk en -centra 4. Ondersteuning vrijwilligersorganisaties voor jongerenwerk en -centra Beleidsmatige kenmerken Beschrijving geplande activiteiten: Ondersteuning en begeleiding op aanvraag 1. Organisaties algemeen Beleid,

Nadere informatie

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost Regionale visie op welzijn Brabant Noordoost-oost Inleiding Als gemeenten willen we samen met burgers, organisaties en instellingen inspelen op de wensen en behoeften van de steeds veranderende samenleving.

Nadere informatie

Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( Wmo) Wmo-raad Westland

Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( Wmo) Wmo-raad Westland Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( Wmo) Wmo-raad Westland Wmo Wie of wat is de Wmo? Wet maatschappelijke ondersteuning. Deze wet is op 1 januari 2007 ingevoerd. - Zorgt ervoor dat iedereen zo lang mogelijk

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse

Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse Kernfuncties (wat willen we) Producten (wat gaan we doen) Resultaatindicatoren Uren/ Kosten 1. Preventie en signalering 1.1 Algemene informatievoorziening Ten behoeve van

Nadere informatie

Radius: meedenken, meepraten meedoen!

Radius: meedenken, meepraten meedoen! Resultaten Radius Cuijk 2012 Radius: meedenken, meepraten meedoen! Radius is een welzijnsinstelling in het Land van Cuijk. Ons doel: een actieve deelname van individuen en groepen aan de samenleving. We

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Regionaal gezondheidsbeleid Land van Cuijk

Uitvoeringsprogramma Regionaal gezondheidsbeleid Land van Cuijk Uitvoeringsprogramma 2016 Regionaal gezondheidsbeleid Land van Cuijk 2013-2016 Inleiding Voor u ligt het uitvoeringsprogramma voor 2016 van het regionaal gezondheidsbeleid Land van Cuijk 2013-2016. Het

Nadere informatie

Radius: meedenken, meepraten meedoen!

Radius: meedenken, meepraten meedoen! Resultaten Radius Grave 2012 Radius: meedenken, meepraten meedoen! Radius is een welzijnsinstelling in het Land van Cuijk. Ons doel: een actieve deelname van individuen en groepen aan de samenleving. We

Nadere informatie

de veiligheid in de dorpen te behouden en waar mogelijk te versterken en overlast tegen te gaan.

de veiligheid in de dorpen te behouden en waar mogelijk te versterken en overlast tegen te gaan. Prestatieafspraken Jongeren(opbouw)werk 2012 In de kaders staan de doelstellingen van de productgroepen zoals de gemeente Geldermalsen die kent in het kader van de WMO. Per kader zijn de relevante doelstellingen

Nadere informatie

Herijking subsidierelatie ONIS: opdracht aan ONIS

Herijking subsidierelatie ONIS: opdracht aan ONIS Bijlage 2 Bestuursrapportage uitvoeringsplannen Beleidsplan Wmo 2012-2015 Asten-Someren Herijking subsidierelatie ONIS: opdracht aan ONIS Inleiding In het kader van de kerntakendiscussie is besloten dat

Nadere informatie

Samenwerkingsverband Jong in de Buurt Gemeente Boxmeer I-WL/2011/2377

Samenwerkingsverband Jong in de Buurt Gemeente Boxmeer I-WL/2011/2377 Samenwerkingsverband Jong in de Buurt Gemeente Boxmeer I-WL/2011/2377 Jaarverslag 2010 1 Inleiding Jong in de Buurt is een samenwerkingsverband van het jongerenwerk van Radius, de politie en de gemeente.

Nadere informatie

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 In beweging komen Ontwikkelen Meedoen Met lef! Oktober, 2016 1. Inleiding In 2015 en 2016 gingen wij Meiinoar op reis en die reis gaat verder. De reis wordt intensiever

Nadere informatie

Prestatieplan 2014 Stichting Welzijn Ouderen

Prestatieplan 2014 Stichting Welzijn Ouderen Prestatieplan 2014 Stichting Welzijn Ouderen Kernfuncties (wat willen we) Producten (wat gaan we doen) Resultaatindicatoren Uren/ Kosten 1. Preventie en signalering 1.1 Algemene informatievoorziening Ten

Nadere informatie

Alle diensten hebben tot doel te stimuleren dat gebruikers meedoen aan de samenleving en het opruimen van eventuele participatieblokkades.

Alle diensten hebben tot doel te stimuleren dat gebruikers meedoen aan de samenleving en het opruimen van eventuele participatieblokkades. Welzijn is meedoen. Alle diensten hebben tot doel te stimuleren dat gebruikers meedoen aan de samenleving en het opruimen van eventuele participatieblokkades. Kwetsbare inwoners worden gedefinieerd als:

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo. Onderdeel. Maatschappelijke Stage

Plan van Aanpak. Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo. Onderdeel. Maatschappelijke Stage Plan van Aanpak Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo Onderdeel Maatschappelijke Stage 2012 Concept 0.2 Inhoud Deel I Kaders 1. Inleiding 2. Doelgroep 3. Doelstelling 4. Kerntaken 4.1 Makelen en verbinden

Nadere informatie

Welzijn nieuwe stijl. Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen. 19 oktober 2010 Marjon Breed

Welzijn nieuwe stijl. Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen. 19 oktober 2010 Marjon Breed Welzijn nieuwe stijl Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen 19 oktober 2010 Marjon Breed Presentatie Welzijn nieuwe stijl Welzijn in Geldermalsen De Wmo Welzijn Actuele ontwikkelingen Welzijn nieuwe stijl

Nadere informatie

Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond

Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond Inhoudsopgave Welkomstwoord Missie en visie Organisatiestructuur Dienstverlening en aanbod Informatie voor vrijwilligers

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Sociom in de gemeente Mill en Sint Hubert

Sociom in de gemeente Mill en Sint Hubert Sociom in de gemeente Mill en Sint Hubert www.sociom.nl PRESENTATIE COMMISSIE SAMENLEVING EN BESTUUR 12 april 2016 Anne de Coole, AMW Melanie Heezen, AMW Catheleine Verstraten, welzijn Karin Werts, manager

Nadere informatie

Nieuwsbrief Samen Sterk in de Wijk

Nieuwsbrief Samen Sterk in de Wijk Nieuwsbrief Samen Sterk in de Wijk September 2015 Nieuwsbrief De eerste interne nieuwsbrief Samen Sterk in de Wijk Vught. Deze brief verschijnt periodiek. Samenwerkende organisaties Samen Sterk in de Wijk

Nadere informatie

De slimste route? Vormgeven toegang

De slimste route? Vormgeven toegang De slimste route? Vormgeven toegang Grote veranderingen in zorg en ondersteuning Taken vanuit AWBZ, Jeugdzorg, Werk en inkomen. Passend onderwijs (toegang tot onderwijs) De slimste route (voor Hengelo)

Nadere informatie

Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst

Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst Netwerk Informele Zorg en Netwerk Mantelzorg Eindhoven Contact adres secretariaat: Mw. Marijke van der Zanden tel: 040-238 27 97 m.vd.zanden@eindhoven.nl

Nadere informatie

Decentralisatie Jeugdzorg. Regionale Visie. en Stappenplan

Decentralisatie Jeugdzorg. Regionale Visie. en Stappenplan Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond Visie en Stappenplan Transitie Jeugdzorg IJmond versie 8 februari 2012 1 1. Aanleiding Gemeenten worden volgens het Regeerakkoord 2010-2014

Nadere informatie

Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond

Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond *2012/8521* 2012/8521 registratienummer 2012/8521 Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond 1. Aanleiding Gemeenten worden volgens het Regeerakkoord 2010-2014 en de Bestuursafspraken

Nadere informatie

Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk

Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk Pamela van der Kruk Interim manager WijkInformatiePunt en Sociaal Wijkteam Wielwijk INDELING PRESENTATIE

Nadere informatie

Datum: 7 november 2014 Auteur: Managementteam Status: Definitief. Strategisch beleidsplan 2015-2018

Datum: 7 november 2014 Auteur: Managementteam Status: Definitief. Strategisch beleidsplan 2015-2018 Datum: 7 november 2014 Auteur: Managementteam Status: Definitief Strategisch beleidsplan 2015-2018 Inhoud I Inleiding... 3 Leeswijzer... 3 II Wie zijn wij... 4 Welzijn Nieuwe Stijl... 4 Gebiedsteams...

Nadere informatie

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid:

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: 2 juni 2014 Sociaal Domein Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: Jeugdzorg, AWBZ-begeleiding naar Wmo, Participatiewet. Samenhang met ontwikkelingen Publieke Gezondheidszorg en Passend

Nadere informatie

Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen

Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen De Wmo heeft de afgelopen jaren een flinke ontwikkeling doorgemaakt. De eerste jaren bestonden uit het neerzetten van goede structuren voor hulp en ondersteuning. De

Nadere informatie

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo.

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Overzicht volgens beleidsdoelen uit kadernota Wmo 2008-2012 Mee(r)doen in Dalfsen* 2009 Thema Wmo-loket Informatie geven over wonen, welzijn en zorg Wmo-loket

Nadere informatie

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Versie: 31 maart 2014 1. Inleiding: Wij kunnen ons in Nederland gelukkig prijzen met een van de sterkste sociale stelsels ter wereld.

Nadere informatie

Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, subsidies en inkoop

Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, subsidies en inkoop Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, s en Piet Haker Platform Netwerk Vrijwilligerswerk 13 mei 2014 2 Aanleidingen transitie Nieuwe taken voor gemeenten per 2015 Decentralisatie Awbz Decentralisatie

Nadere informatie

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Thema/Bron/Beleid Ondersteuning vrijwilligers/ mantelzorgers, WMO prestatieveld 4 Begroting 2015 Bedrag Notitie Mantelzorg Notitie Vrijwilligers AWBZ Pakketmaatregel

Nadere informatie

Offerte Mantelzorg in Beeld Fase 2 en fase 3.

Offerte Mantelzorg in Beeld Fase 2 en fase 3. Offerte Mantelzorg in Beeld Fase 2 en fase 3. Offerte is gebaseerd op de Opdrachtformulering Mantelzorgers in Beeld April 2013 opgesteld door de Gemeente Aa en Hunze Offerte mantelzorg in Beeld fase 2

Nadere informatie

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Welkom De steunpunten algemeen Stand van zaken steunpunt vrijwilligers Stand van zaken steunpunt mantelzorg Vragen Contactgegevens De steunpunten Startbijeenkomst

Nadere informatie

gemeente venray Gasenr.

gemeente venray Gasenr. O CM de Zorgondersteuner gemeente venray Gasenr. afdeling Proteion Welzijn De Zorgondersteuner Bezoek- en postadres: Dorpstraat 32 6095 AH Baexem Bezoekadres Venlo: Alberickstraat 3c 5922 BL Venlo College

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen Raadsvoorstel Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen 2014-2017 Datum raadsvergadering 06-02-2014 Portefeuillehouder(s) R.G. te Beest W.E. Westerman Registratienummer Rs13.00783 Ambtenaar K. Bruijns Datum

Nadere informatie

Met elkaar voor elkaar

Met elkaar voor elkaar Met elkaar voor elkaar Publiekssamenvatting Oktober 2013 1 1 Inleiding Met elkaar, voor elkaar. De titel van deze notitie is ook ons motto voor de komende jaren. Samen met u (inwoners en beroepskrachten)

Nadere informatie

Welzijn Nieuwe Stijl Schoonhoven. Eric Lagendijk december 2011

Welzijn Nieuwe Stijl Schoonhoven. Eric Lagendijk december 2011 Welzijn Nieuwe Stijl Schoonhoven Eric Lagendijk december 2011 Programma Wat is Welzijn Nieuwe Stijl (WNS)? Traject Schoonhoven Verkenning welzijnsbeleid Burgerkracht/ Eigen kracht: how to do? Regionale

Nadere informatie

Bijlage 1: wetteksten met toelichting cliënten- en burgerparticipatie

Bijlage 1: wetteksten met toelichting cliënten- en burgerparticipatie In deze informatie-set vindt u voorbeelden van documenten en profielen die door Wmo Adviesraden zijn gebruikt in het Plan van aanpak bij de omvorming naar een brede Adviesraad Sociaal Domein of Participatieraad.

Nadere informatie

We zijn in de buurt. Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis

We zijn in de buurt. Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis We zijn in de buurt Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis We zijn in de buurt Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis Over Partis Partis is de Brede Welzijnsinstelling in Sint-Michielsgestel. Partis

Nadere informatie

Radius: meedenken, meepraten meedoen!

Radius: meedenken, meepraten meedoen! Resultaten Radius Boxmeer 2013 Radius: meedenken, meepraten meedoen! Radius is een welzijnsinstelling in het Land van Cuijk. Ons doel: een actieve deelname van individuen en groepen aan de samenleving.

Nadere informatie

Hoe staan we ervoor? Transformatie in wording. Inge Bakker Kennispunt Twente

Hoe staan we ervoor? Transformatie in wording. Inge Bakker Kennispunt Twente Hoe staan we ervoor? Transformatie in wording Inge Bakker Kennispunt Twente 1 Met Respect Versterken eigen kracht Zorg op maat Eén gezin, één plan Behoud het goede Ontwikkelen van werkwijze eigen kracht

Nadere informatie

Indien u dit wenst, is ons Implementatieplan beschikbaar. Wij zijn ook gaarne bereid een mondelinge toelichting te geven.

Indien u dit wenst, is ons Implementatieplan beschikbaar. Wij zijn ook gaarne bereid een mondelinge toelichting te geven. 1 Algemene reactie CJG Document kreeg ik via MEE onder ogen. Ik vind dit ook zeer relevant voor het CJG. Daar zitten de welzijnsorganisaties (RMC, MEE en Radius) en de GGD al onder één paraplu. Grootste

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Sociale wijkteams. 21 maart 2012

Informatiebijeenkomst Sociale wijkteams. 21 maart 2012 Informatiebijeenkomst Sociale wijkteams 21 maart 2012 Het zijn uitdagende tijden Trends Decentralisatie begeleiding en dagbesteding Awbz Transitie Jeugdzorg Wet Werken naar Vermogen Passend Onderwijs Kantelen

Nadere informatie

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Informatienotitie AAN VAN Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders ONDERWERP plan van aanpak Centrum voor Jeugd en Gezin 2012 2013 DATUM 21 juni 2012 KOPIE AAN S. Rijninks BIJLAGE 1 REGISTRATIENUMMER

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Consulent Vrijwilligerswerk en Vrij wi11 igersvaca tu reba n k. in de gemeenten. Scherpenzeel en Renswoude

Jaarverslag 2012. Consulent Vrijwilligerswerk en Vrij wi11 igersvaca tu reba n k. in de gemeenten. Scherpenzeel en Renswoude Jaarverslag 2012 Consulent Vrijwilligerswerk en Vrij wi11 igersvaca tu reba n k in de gemeenten Scherpenzeel en Renswoude Inleiding De gemeente Renswoude en Scherpenzeel vinden het belangrijk dat het vrijwilligerswerk

Nadere informatie

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2 Nieuwsbrief sociaal domein, #1 Vernieuwing welzijn, (jeugd)zorg en werk Inhoud Voorbereiden door krachten te bundelen... 2 Visie op nieuwe taken... 2 Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Nadere informatie

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 Aanleiding Met ingang van 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de cliëntondersteuning voor alle inwoners, voorheen was dit een verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Gerry Broersma Opbouwwerker Miks Welzijn, Joure www.miks-welzijn.nl

Gerry Broersma Opbouwwerker Miks Welzijn, Joure www.miks-welzijn.nl Assen, 19 april 2011 Gerry Broersma Opbouwwerker Miks Welzijn, Joure www.miks-welzijn.nl en Sjoerd IJdema Adviseur Partoer Centrum Maatschappelijke ontwikkelingen Fryslân. www.partoer.nl Inhoud Welzijn

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Deze tijd vraagt om creativiteit

Deze tijd vraagt om creativiteit 12 april 2012 Werkplaats Onderneem met zin! Deze tijd vraagt om creativiteit Participeren/ Meedoen naar vermogen Schakelen en verbinden Wim Roelofs Integrale aanpak en noodzaak om te schakelen en te verbinden

Nadere informatie

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Welkom Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Inhoud Inrichting werkwijze wijkteams Leeuwarden Verdieping in schuldhulpverlening Verdieping

Nadere informatie

voortgang van het actieprogramma en de resultaten die hiermee zijn bereikt.

voortgang van het actieprogramma en de resultaten die hiermee zijn bereikt. Raadsvoorstel Agenda nr.8 Onderwerp: Vaststellen Beleidsplan Wmo 2015-2017 Soort: Besluitvormend Opsteller: M. Peijnenburg Portefeuillehouder: T.C.W. Maas Zaaknummer: SOM/2014/012545 Documentnummer: SOM/2014/012546

Nadere informatie

Welzijn in Baarn Visie op welzijn

Welzijn in Baarn Visie op welzijn Welzijn in Baarn 2012-2015 Visie op welzijn Waarom een visie op welzijn? De uitgangspunten van de visie op welzijn moeten het kader bieden om de komende jaren prioriteiten te stellen bij de inzet van de

Nadere informatie

Ontwikkelingen. Meer populair. Administratie, vervoer bieden, verzorging. Fondsen werven, belangenbehartiging, adviseren

Ontwikkelingen. Meer populair. Administratie, vervoer bieden, verzorging. Fondsen werven, belangenbehartiging, adviseren Vrijwilligerswerk Vrijwilligerswerk Werk dat in enig georganiseerd verband, onverplicht en onbetaald wordt verricht ten behoeve van anderen of de samenleving Mantelzorg valt buiten de definitie van vrijwilligerswerk

Nadere informatie

Workshop Krimpcafe XL Maatwerk op lokaal niveau. Jaap Ikink. 12 juni 2014

Workshop Krimpcafe XL Maatwerk op lokaal niveau. Jaap Ikink. 12 juni 2014 Workshop Krimpcafe XL Maatwerk op lokaal niveau Jaap Ikink 12 juni 2014 Maatwerk voor Sociale Wijkteams Waarom sociale wijkteams? Uitdaging op lokaal niveau! Adviezen voor beleid?! Maatwerk voor Sociale

Nadere informatie

Radius: meedenken, meepraten meedoen!

Radius: meedenken, meepraten meedoen! Resultaten Radius Boxmeer 2012 Radius: meedenken, meepraten meedoen! Radius is een welzijnsinstelling in het Land van Cuijk. Ons doel: een actieve deelname van individuen en groepen aan de samenleving.

Nadere informatie

Onderwijs- en jeugdbeleid 24 september Terug naar eerste pagina

Onderwijs- en jeugdbeleid 24 september Terug naar eerste pagina Onderwijs- en jeugdbeleid 24 september 2009 Programma 1. Opening door wethouder Everink 2. Toelichting op gemeentelijk onderwijs- en jeugdbeleid Locale Educatieve Agenda (LEA) Centrum voor Jeugd en Gezin

Nadere informatie

JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011

JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011 JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011 Inleiding Sinds 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van kracht. Het doel van de wet is dat iedereen kan meedoen in de maatschappij,

Nadere informatie

BELEIDSREGEL SUBSIDIEVERLENING BEHORENDE BIJ DE ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE ROERMOND 2008

BELEIDSREGEL SUBSIDIEVERLENING BEHORENDE BIJ DE ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE ROERMOND 2008 BELEIDSREGEL SUBSIDIEVERLENING BEHORENDE BIJ DE ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE ROERMOND 2008 BESLUIT COLLEGE d.d. 26 maart 2012 Onderwerp: (Sociaal cultureel) Welzijnswerk 2013 Beleid: Het coalitieakkoord

Nadere informatie

Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg

Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg Juni 2014 Waarom een visie? Al sinds het bestaan van het vak jongerenwerk is er onduidelijkheid over wat jongerenwerk precies inhoudt. Hierover is doorgaans geen

Nadere informatie

=PLNk_H44EXxX-IVhVcFdC5pPMgaIex4FZQ

=PLNk_H44EXxX-IVhVcFdC5pPMgaIex4FZQ http://www.youtube.com/watch?v=6imhyppcmdo&list =PLNk_H44EXxX-IVhVcFdC5pPMgaIex4FZQ UITKOMST ENQUETE Najaar 2013: circa 140 vrijwilligersorganisaties aangeschreven Respons: 46% (65 vragenlijsten) Bij welke

Nadere informatie

Hoe regelt Heerlen de toegang tot zorg?

Hoe regelt Heerlen de toegang tot zorg? Hoe regelt Heerlen de toegang tot zorg? Zo regelt Heerlen de toegang tot de Wmo, jeugdhulp en participatie Bent u professional in de zorg of heeft u in uw (vrijwilligers)werk met de zorg te maken? Wilt

Nadere informatie

Stand van zaken Minimabeleid Maart 2016

Stand van zaken Minimabeleid Maart 2016 Minimabeleid Maart 2016 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015-2018 Op 7 juli 2015 heeft de gemeenteraad de nota Meer voor wie minder heeft vastgesteld. De nota richt zich op zes thema s: taboe

Nadere informatie

Wmo-werkplaats Twente. Scholingshandleiding voor cursist en trainer. Samenwerken met vrijwilligers

Wmo-werkplaats Twente. Scholingshandleiding voor cursist en trainer. Samenwerken met vrijwilligers Wmo-werkplaats Twente Scholingshandleiding voor cursist en trainer Samenwerken met vrijwilligers De vrijwilliger als vanzelfsprekende partner in zorg en welzijnswerk juli 2011 Saxion. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Werken aan de nieuwe sociaal werker

Werken aan de nieuwe sociaal werker Werken aan de nieuwe sociaal werker Bijeenkomst OPOF, 17 november 2011, Utrecht Margot Scholte, lector maatschappelijk werk INHolland / senior medewerker beroepsontwikkeling MOVISIE De kracht van Maatschappelijk

Nadere informatie

De Wmo Ontwikkelingen en uitdagingen voor de Wmo-raad

De Wmo Ontwikkelingen en uitdagingen voor de Wmo-raad De Wmo Ontwikkelingen en uitdagingen voor de Wmo-raad September 2010 Doel van de Wmo: Participatie Iedereen moet op eigen wijze mee kunnen doen aan de samenleving 2 Kenmerken van de Wmo - De Wmo is gericht

Nadere informatie

Transitie AWBZ in regio Brabant Noordoost - Oost

Transitie AWBZ in regio Brabant Noordoost - Oost Transitie AWBZ in regio Brabant Noordoost - Oost Transitie AWBZ AWBZ WMO Transitie: Project structuur en regionale aanpak Waar staan we nu Planning Wat is de AWBZ? Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Nadere informatie

IrisZorg Preventieve wijkgerichte

IrisZorg Preventieve wijkgerichte IrisZorg Preventieve wijkgerichte hulpverlening 1. Wie zijn Bianca Lubbers en Vincent Stijns? 2. Wat is IrisZorg? 3. Wat is IRIS in de Buurt? 4. Wat doet IRIS in de Buurt? casuïstiek 5. Maatschappelijk

Nadere informatie

Monitor Aansluiting onderwijs jeugdhulp

Monitor Aansluiting onderwijs jeugdhulp Monitor Aansluiting onderwijs jeugdhulp Vragenlijst op beleidsniveau Versie 5, augustus 2017 Samenwerkingsverbanden passend onderwijs en gemeenten in uw regio willen weten hoe de samenwerking tussen het

Nadere informatie

Het verhaal van Careyn Het Dorp

Het verhaal van Careyn Het Dorp Het verhaal van Careyn Het Dorp Het Dorp staat voor een nieuwe manier van werken. Een werkwijze die de klant en kwaliteit van leven centraal stelt en waarbij onze zorgprofessional aan zet is. Het Dorp

Nadere informatie

Bijlage 1 Vragenlijst websurvey

Bijlage 1 Vragenlijst websurvey Bijlage 1 Vragenlijst websurvey Wmo monitor 2011 - uw organisatie Vraag 1 Welk type organisatie vertegenwoordigt u? (meerdere antwoorden mogelijk) Professionele organisaties Welzijnsorganisatie Vrijwilligerscentrale

Nadere informatie

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet Kwaliteit 1 Inleiding Wat is kwaliteit van zorg en wat willen we als gemeenten samen met onze zorgaanbieders ten aanzien van kwaliteit afspreken? Om deze vraag te beantwoorden vinden twee bijeenkomsten

Nadere informatie

Hier vind je alle stagevacatures.

Hier vind je alle stagevacatures. Hier vind je alle stagevacatures. Op dit moment hebben we er drie uitstaande vacatures waarop je kunt solliciteren. In de vacatures lees je op welke wijze je kunt reageren. Vacature stagiaire voor het

Nadere informatie

Op weg naar een andere vorm van welzijnswerk

Op weg naar een andere vorm van welzijnswerk Op weg naar een andere vorm van welzijnswerk Van: Johan v.d. Sloot (welzijnsorganisatie STAERK) d.d. 20 september 2012 Geachte raadsleden, Bijgaand stuur ik u deze notitie over een nieuwe vorm van het

Nadere informatie

Beleidsplan Maatschappelijke stage Vmbo, Havo en Vwo Elzendaalcollege

Beleidsplan Maatschappelijke stage Vmbo, Havo en Vwo Elzendaalcollege Beleidsplan Maatschappelijke stage Vmbo, Havo en Vwo Elzendaalcollege.. Samen ontdekken waar je goed in bent Inhoud: 1. Wat wordt verstaan onder maatschappelijke stage? 2. De doelstelling van het Elzendaalcollege

Nadere informatie

Cliëntenperspectief op de compensatieplicht

Cliëntenperspectief op de compensatieplicht Cliëntenperspectief op de compensatieplicht De Wmo-adviesraad Leerdam heeft samen met MOVISIE een visiedocument opgesteld over het cliëntenperspectief op de compensatieplicht. De Wmo-adviesraad wilde een

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN SOCIAAL (WIJK)TEAM

COMMUNICATIEPLAN SOCIAAL (WIJK)TEAM COMMUNICATIEPLAN SOCIAAL (WIJK)TEAM 1. Inleiding In dit PR en communicatieplan is te lezen op welke wijze invulling gegeven wordt aan de PR en communicatie voor de invoering van Sociaal (wijk) Teams in

Nadere informatie

Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet.

Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet. Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet. Op 1 januari 2015 wordt de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) van kracht. De zes Drechtsteden zijn dan verantwoordelijk voor de ondersteuning

Nadere informatie

De maatschappelijke stage als onderdeel van burgerschapsvorming

De maatschappelijke stage als onderdeel van burgerschapsvorming De maatschappelijke stage als onderdeel van burgerschapsvorming Jeroen Bron en Minke Bruning, 27 november 2014 27-11-2014 SLO projectgroep burgerschap; Jeroen Bron CPS Onderwijsontwikkeling en advies;

Nadere informatie

Walk your talk. Workshops Participatie

Walk your talk. Workshops Participatie Walk your talk Workshops Participatie in opdracht van: Inhoud Anders denken, anders werken 5 Welzijn Nieuwe Stijl 6 Welzijn Nieuwe Stijl en de Wmo 6 Acht bakens 6 Een gezamenlijk trainingsprogramma 7 Trainingsprogramma

Nadere informatie

VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM

VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM Vastgesteld: 19 juli 2007 VR2007/075 Inwerking: 01 augustus 2007 Artikel 1 Begripsomschrijvingen a. de gemeente: Schiedam b. de raad: de gemeenteraad van de gemeente

Nadere informatie

Convenant Passend Onderwijs bij inzet Jeugdhulp

Convenant Passend Onderwijs bij inzet Jeugdhulp Convenant Passend Onderwijs bij inzet Jeugdhulp Onderwijs en de gemeente Oldebroek werken nauw samen aan een gezond opvoed- en opgroeiklimaat voor kinderen. Preventie ter voorkoming van ontwikkelingsproblemen

Nadere informatie

Presentatie t.b.v. studiedag 16 mei 2013

Presentatie t.b.v. studiedag 16 mei 2013 Presentatie t.b.v. studiedag 16 mei 2013 Mezelf even voorstellen Een verkenning op hoofdlijnen van de raakvlakken tussen Passend onderwijs en zorg voor jeugd Met u in gesprek Samenwerken! Doelstelling

Nadere informatie

U kunt bij WiN terecht voor: Buurtwerk Vrijwilligerswerk Jongerenwerk Mantelzorg (aparte folder) Sport- en cultuurcoaches Dienstverlenende

U kunt bij WiN terecht voor: Buurtwerk Vrijwilligerswerk Jongerenwerk Mantelzorg (aparte folder) Sport- en cultuurcoaches Dienstverlenende U kunt bij WiN terecht voor: Buurtwerk Vrijwilligerswerk Jongerenwerk Mantelzorg (aparte folder) Sport- en cultuurcoaches Dienstverlenende activiteiten Samen leven en samen werken, daar is het Welzijn

Nadere informatie

Iedereen doet mee Dorpen en wijken leefbaar Vrijwilligers aan zet Geluk is

Iedereen doet mee Dorpen en wijken leefbaar Vrijwilligers aan zet Geluk is Iedereen doet mee Dorpen en wijken leefbaar Vrijwilligers aan zet Welzijnsdiensten in Zuidwest-Drenthe en Noordwest-Overijssel Welzijn MensenWerk ondersteunt groepen bewoners en organiseert activiteiten

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad 2012 Bureau Jeugdzorg Noord- Brabant. Cliëntenraad Bureau Jeugdzorg Noord- Brabant

Jaarverslag Cliëntenraad 2012 Bureau Jeugdzorg Noord- Brabant. Cliëntenraad Bureau Jeugdzorg Noord- Brabant Jaarverslag Cliëntenraad 2012 Bureau Jeugdzorg Noord- Brabant Cliëntenraad Bureau Jeugdzorg Noord- Brabant cliëntenraad@jeugdzorg-nb.nl Eindhoven, maart 2013 Voorwoord Graag bieden wij u dit jaarverslag

Nadere informatie

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Traject Tilburg Aanvragers: Gemeente Tilburg Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Opgave: Beantwoorde ondersteuningsvraag In Tilburg is het traject Welzijn Nieuwe Stijl onderdeel van een groter programma

Nadere informatie

Zorgsteunpunt Heusden

Zorgsteunpunt Heusden Zorgsteunpunt Heusden Zorgcoöperatieve Ontwikkelingen Brabant 2011 Zorgsteunpunt Heusden Inleiding Bij het opzetten van een Platform Zorgcoöperatieve Ontwikkelingen Brabant behoort de omschrijving van

Nadere informatie

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Sjabloon PROJECTOPDRACHT PROJECTOPDRACHT Versie 0.1 Decosnummer: /CONCEPT Transformatie Sociaal Domein Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Eric Dammingh Onderwerp

Nadere informatie

Manifest. Is gemeente Boxmeer ouderenproof?

Manifest. Is gemeente Boxmeer ouderenproof? Manifest Is gemeente Boxmeer ouderenproof? Doelstelling project gemeente Boxmeer ouderenproof. Het project beoogt ouderen vanaf 55 jaar direct te betrekken bij het ouderenbeleid in de gemeente boxmeer.

Nadere informatie

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Meer dan 15.000 mensen zijn vrijwilliger bij een Waarom dit manifest? organisatie voor Vrijwillige Thuishulp,

Nadere informatie

Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen

Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen Inhoud 1. Inleiding 2 De Wmo-werkplaats 2 Schets van de context 2 Ontwikkelde producten 3 2. Doel onderzoek

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

Presentatie voor cliëntenorganisaties

Presentatie voor cliëntenorganisaties Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Presentatie voor cliëntenorganisaties 18 oktober 2013 Ambitie 1. Hulp en zorg anders georganiseerd: dichtbij huis, snel beschikbaar, minder versnipperd 2. Groter beroep

Nadere informatie

Onderwerp: Raadsmededeling over: Aanpak Eenzaamheid in Teylingen - Besluitvormend

Onderwerp: Raadsmededeling over: Aanpak Eenzaamheid in Teylingen - Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 22 december 2015 Besluit nummer: 2015_BW_00987 Onderwerp: Raadsmededeling over: Aanpak Eenzaamheid in Teylingen - Besluitvormend Beknopte samenvatting: In de raad van

Nadere informatie