De drugsscan. Een methodiekbeschrijving. Beke Advies LokaleZaken. April 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De drugsscan. Een methodiekbeschrijving. Beke Advies LokaleZaken. April 2013"

Transcriptie

1 De drugsscan Een methodiekbeschrijving April 2013 Beke Advies LokaleZaken

2

3 Inhoudsopgave Vooraf 5 Deel 1 Achtergronden drugsscan 7 Deel 2 kenmerken en doel van de drugsscan 9 Deel 3 Methodiekbeschrijving 13 Uitgevoerde drugsscans 19 Over de onderzoekers 21 Bijlage Vijf typen hot spots 23

4

5 Vooraf In deze notitie komen verschillende zaken aan de orde. Deze vormen tevens de opeenvolgende paragrafen van deze methodiekbeschrijving. 1 Deel 1: Achtergronden drugsscan De methodiekbeschrijving van de Drugsscan kan niet los worden gezien van de daaraan ten grondslag liggende Gebiedsscan Criminaliteit & Overlast. 2 Dat is een nieuw instrument waarmee politieteams op efficiënte en systematische wijze, én in samenspraak met relevante partners, de belangrijkste ontwikkelingen rondom criminaliteit en overlast binnen een gemeente (tot op wijkniveau) nauwkeurig in beeld brengen. Het korpsbeheerdersberaad nam in 2008 het besluit deze Gebiedsscan C&O landelijk in te voeren. Korpsen geven met de uitkomsten van de Gebiedsscan gemeenten concrete adviezen over de manier waarop ze hun integraal veiligheidsbeleid kunnen vormgeven. In de afgelopen drie jaar zijn er diverse korpsen geweest die naast de algemene Gebiedsscan ook behoefte hadden aan het uitdiepen van één of slechts enkele specifieke veiligheidsthema s. Een massieve inhoudelijke variant hiervan is de Drugsscan. Deze is ontwikkeld met financiële ondersteuning van het ministerie van Veiligheid & Justitie en de gemeenten Bergen op Zoom en Roosendaal. De focus van deze Drugsscan is de productie en handel 3 in soft drugs, alsmede de daarmee gepaard gaande overlast. Deel 2: kenmerken en doel van de drugsscan Wat is het doel van de Drugsscan? Hoe worden de lokale prioriteiten op het gebied van drugsgerelateerde overlast en criminaliteit in beeld gebracht? Wat is de functie van de Drugsscan? Deel 3: Methodiekbeschrijving van de drugsscan De afgelopen drie jaar is de methodiek verder ontwikkeld en getoetst in voornoemde twee gemeenten Bergen op Zoom en Roosendaal. Kort wordt beschreven op welke wijze dat is gebeurd (inclusief een schematische weergave). 1. Methodiek ontwikkeld door dr. Balthazar Beke (Beke Advies) en dr. Edward van de Torre (LokaleZaken). 2. Gebiedsscan Criminaliteit & Overlast; een methodiekbeschrijving. Reed Business, Amsterdam Waarbij het gaat om de gedoogde handel via coffeeshops en de illegale handel (op straat en vanuit zogenoemde drugspanden). Vooraf 5

6

7 Deel 1 Achtergronden drugsscan In opdracht van het Programma Politie & Wetenschap is de Gebiedscan Criminaliteit & Overlast ontwikkeld. Daarmee kunnen politieteams op efficiënte en systematische wijze, én in samenspraak met relevante partners, de belangrijkste ontwikkelingen rondom criminaliteit en overlast binnen een gemeente (tot op wijkniveau) nauwkeurig in beeld brengen. Kern van de methodiek is dat een betrouwbare veiligheidsanalyse alleen verkregen wordt door op een slimme wijze systeemkennis (informatie uit de registratiesystemen van de politie én andere organisaties) te koppelen aan straatkennis (kennis die wijkagenten, jeugdagenten, recherche en anderen - bewoners, wijkplatforms, winkeliers, jeugd- en jongerenwerk hebben 4 ). Eerst is de methodiek in een aantal korpsen getoetst en verder ontwikkeld. Vervolgens is door de Strategische Beraadsgroep Gebiedsgebonden Politiewerk, de Board Handhaving en uiteindelijk de Raad voor Hoofdcommissarissen het groene licht gegeven voor de landelijke invoering van de gebiedscan Criminaliteit & Overlast. Vanaf eind 2011 werken alle korpsen hiermee. 5 In de loop van de tijd begonnen korpsen naast de jaarlijkse algemene Gebiedsscan C&O ook gedurende het jaar bepaalde veiligheidsthema s apart (en vaak diepgravend) onder de loep te nemen. Het gaat dan meestal om veiligheidsvraagstukken die veel maatschappelijke onrust veroorzaken. Voorbeelden van veiligheidsthema s die maatschappelijke onrust veroorzaken zijn uitgaansgeweld, woninginbraak, straatroof en/of overvallen, en ook drugsoverlast en criminaliteit. Daarnaast blijkt deze methodiek ook interessant om meer inzicht te verwerven in de diverse vormen van georganiseerde zwaardere criminaliteit zoals transportdiefstal, mensenhandel en grootschalige productie en handel van drugs. Juist bij deze onderwerpen is men aangewezen op informatie van streetlevel-functionarissen (straatkennis). Gebiedsscans die zich richten op één onderwerp noemen we special editions. Ze zijn in zekere zin vergelijkbaar met de huidige in de korpsen gehanteerde strategische probleemanalyses. In deze notitie schetsen we één van deze special editions : de Drugsscan. 4. We duiden deze personen vanwege hun kennis van de straat aan als streetlevel functionarissen. 5. Verantwoordelijk voor het landelijke implementatietraject - waarbij deze methodiek bij alle politiekorpsen is ingevoerd was het landelijk Programmabureau Gebiedsgebonden Politiewerk. Deel 1 Achtergronden van de drugssscan 7

8

9 Deel 2 Kenmerken en doel van de drugsscan De Drugsscan richt zich op het in beeld brengen én nauwkeurig volgen van de ontwikkelingen rondom drugsgerelateerde criminaliteit en overlast. Kenmerken Twee elementen zijn kenmerkend voor de Drugsscan. Het betreft de (unieke) wijze waarop aard en omvang van drugsgerelateerde criminaliteit en overlast in beeld wordt gebracht en vervolgens de wijze waarop hierbinnen de juiste prioriteiten worden gesteld. Hieronder volgt een korte beschrijving. 1 Koppeling van systeemkennis aan straatkennis Drugsgerelateerde overlast en illegale drugshandel worden slechts gedeeltelijk (en soms in het geheel niet) zichtbaar in de officiële (politie)cijfers (= systeemkennis). Vooral illegale drugshandel kan beschouwd worden als een zogenoemd slachtofferloos delict. Zowel de dealer als de koper of gebruiker hebben geen belang bij aangifte bij de politie. De conclusie is dan ook dat als alleen wordt afgegaan op de cijfers, belangrijke signalen over (nieuwe vormen of veranderingen in) drugsgerelateerde criminaliteit en overlast te laat of helemaal niet worden opgepikt. Hoe kunnen we dan toch een zo volledig mogelijk beeld schetsen over de aard en omvang? Dat kan door dergelijke systeemkennis over drugsoverlast en illegale drugshandel te koppelen aan, en te verrijken met straatkennis (ervaringskennis van zogenaamde streetlevel - functionarissen ). Op die manier krijgt men maximaal zicht op de ontwikkelingen op dit gebied. Belangrijke spelers in dit veld van streetlevel - functionarissen zijn de wijkagenten en de politiemensen gespecialiseerd in jeugd en opsporing. Doordat ze in de alledaagse praktijk handhaven, opsporen en noodhulp verlenen, beschikken ze over een enorme hoeveelheid impliciete kennis. Weliswaar is de afgelopen jaren steeds meer de nadruk komen te liggen op het vastleggen van allerlei zaken die politiemensen in hun werk tegenkomen, maar nog steeds is veel kennis impliciet en opgeslagen in de hoofden van betrokkenen. Om een betrouwbaar beeld te schetsen van aard en omvang van drugsgerelateerde overlast en criminaliteit is het daarom noodzakelijk dat ook deze kennisbron wordt aangeboord (straatkennis). Deel 2 Kenmerken en doel van de drugsscan 9

10 straatkennis Volgens bovenstaand principe (20-80 regel) worden bij de Drugsscan allereerst zogenoemde hot spots bepaald; locaties binnen de gemeente waar de meeste drugsoverlast en illegale drugshandel zich concentreert. Er wordt onderscheid gemaakt tussen vijf typen hot spots. 7 Iedere hot spot wordt nader omschreven (inclusief daar opererende dadergroepen) en beoorsysteemkennis Bij systeemkennis gaat het overigens niet alleen om (1) het aantal door de politie vastgelegde misdrijven en incidenten, maar ook bijvoorbeeld om registraties van (2) overlastmeldingen van burgers die binnenkomen bij een Meldpunt Drugsoverlast, (3) het aantal panden dat door de gemeenten is gesloten als gevolg van illegale drugshandel, (4) de uitgereikte gebiedsontzeggingen aan runners en dealers, enzovoorts. 2 Prioriteiten stellen aan de hand van de regel De Drugsscan leidt er automatisch toe dat de juiste prioriteiten worden gesteld. Daarvoor wordt de regel gehanteerd. De prioritering van veelplegers is een voorbeeld van de regel. Deze regel luidt dat een kleine groep (20 %) verantwoordelijk is voor een substantieel deel (80 %) van de criminaliteit. 6 Diezelfde regel geldt ook op andere terreinen. Zo concentreert een groot deel van de criminaliteit zich op een beperkt aantal locaties/voorzieningen (hot spots) of drukt een beperkt aantal criminele families of groeperingen hun stempel op een belangrijk deel van de lokale criminaliteit. Met behulp van de regel kiest men er voor om die veiligheidsthema s aan te pakken die het meest effect sorteren in termen van veiligheid. Schaarse politiecapaciteit wordt zo doelmatig ingezet. 6. Waarbij de percentages 20 % - 80 % vooral symbolisch aanduiden wat de verhouding is. 7. Zie bijlage. 10 De drugsscan

11 deeld in termen van ernst. Vervolgens wordt aangegeven op welke manier deze hot spot het best kan worden aangepakt. Afhankelijk van het type hot spot zal op een deel daarvan vooral worden geacteerd in termen van handhaving en toezicht en op andere vooral in termen van opsporing. Hetzelfde geldt ten aanzien van mogelijke dadergroepen. Conform de regel wordt een selectie gemaakt van de belangrijkste 50 tot 100 personen die in beeld komen bij de illegale handel (op straat en vanuit zogenoemde drugspanden). Van deze personen worden naast foto, personalia en adres in beeld gebracht hoe vaak en voor welke (andere) delicten ze in beeld zijn geweest bij politie 8 en van welke netwerken ze deel uitmaken. In dit geval wordt ook gekeken of deze personen deel uitmaken van bekende problematische jeugdgroepen. 9 Voor zover mogelijk wordt een koppeling gemaakt met voornoemde hot spots. Er wordt daarnaast een inschatting gemaakt welke positie of rangorde ze innemen in de drugsscene. Het gaat grofweg om een driedeling tussen de runners (kleinere dealers of personen die bemiddelen bij aan- en verkoop), de middelgrote dealers en de grote dealers. Tot slot wordt bepaald aan welke criminele families en organisaties die zich op grotere schaal bezighouden met de productie en handel van drugs deze grotere dealers zijn gelieerd. Inzet is op deze manier in beeld te krijgen wie de belangrijkste spelers zijn binnen de drugsscene. Doel Wat is het doel van de Drugsscan? Vanzelfsprekend is dat primair een gedegen analyse van de belangrijkste lokale (en regionale) ontwikkelingen op het gebied van drugsgerelateerde criminaliteit en overlast. De Drugsscan is zowel een monitorinstrument als sturingsinstrument 10 en wordt daarbij op twee manieren gebruikt: Manier 1: Interne sturing Allereerst vormen de resultaten van de Drugsscan een input voor de lokale politieteams (het gaat om de werkprocessen binnen de teams t.b.v. de operationele sturing). Als in beeld is welke type drugsgerelateerde hot spots er precies zijn in de verschillende werkgebieden kan ook invulling worden gegeven aan de wijze (en hoeveelheid) van handhaving en toezicht Uniek is dat hierbij breed gekeken wordt naar politiecontacten (als verdachte, maar ook als betrokkene). Analyse leert dat personen die voor de eerste keer als verdachte in beeld komen vaak al in de jaren voorafgaand in beeld kwamen als betrokkene. We kunnen door breed te kijken naar politiecontacten veel vollediger de criminele carrière of het criminele profiel in beeld krijgen. Er is een speciale query geschreven waarmee op deze manier de vaste klanten op het gebied van drugsoverlast dan wel drugscriminaliteit uit BVH (en BVI) kunnen worden gehaald. 9. Ieder jaar inventariseren politiekorpsen m.b.v. de shortlistmethodiek alle hinderlijke, overlastgevende en criminele jeugdgroepen binnen iedere gemeente. Komend jaar wordt dat bovendien uitgebreid met het daarbinnen benoemen van gewelddadige jeugdgroepen. Met regelmaat blijkt een deel van deze jeugdgroepen actief in de drugshandel. 10. De resultaten worden tussentijds gebruikt voor de aansturing van toezichthouders (politie, gemeentelijke toezichthouders e.d.). Steeds wordt gekeken op welke manier toezicht (en handhaving) maximaal aansluit bij de overlastlocaties (hot spots) en zich ook richt op de relevante personen / groepen (gebruikers en dealers). Dat leidt ook tot tussentijdse adviezen over de aanpak. 11. Ook van derden zoals gemeentelijke toezichthouders. Coffeeshops: effecten en patronen 11

12 De sturing beperkt zich overigens niet alleen tot het operationele vlak, maar betreft ook het tactisch en strategisch vlak. Zo worden de resultaten van de Drugsscan gekoppeld aan de opsporingsdoelen (tactische sturing). De Drugsscan benoemt de hot spots (en vanzelfsprekend daaraan gelieerde dadergroepen) die prioriteit dienen te krijgen in termen van opsporing. Inmiddels blijken de resultaten van de Drugsscan ook van invloed op beslissingen op strategisch niveau (strategische sturing). De kansen liggen hier vooral in een betere afstemming tussen lokale handhaving gericht op het tegengaan van drugsgerelateerde overlast en (districtelijke) opsporing gericht op CSV s (criminele samenwerkingsverbanden veelal familiair gevormd) in het drugsmilieu die hier mede voor verantwoordelijk zijn. Nu staan dergelijke inspanningen nog min of meer los van elkaar. Manier 2: Externe advisering Daarnaast zijn de resultaten van de Drugsscan ook relevant voor het lokaal bestuur en andere veiligheidspartners. De informatie wordt (mede) gebruikt voor het maken van de juiste beleidskeuzes ten behoeve van een integrale aanpak. Een praktisch voorbeeld is de recent uitgevoerde Drugsscan in Tilburg. Op basis van de eerste tussentijdse bevindingen is besloten vanaf september 2012 de toelatingscriteria voor coffeeshops wat soepeler te interpreteren (het niet meer actief controleren op GBA-uittreksels 12 ). Dat heeft onder meer geleid tot een toename van het aantal leden van de (Tilburgse) coffeeshops. Het gaat om de terugkeer van een groep kopers die tijdelijk hun heil zocht op de illegale markt, maar uiteindelijk toch kiest voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Mede op basis van deze bijstelling is de groei van de illegale straathandel en de daarmee gepaard gaande overlast zo blijkt uit de voorlopige cijfers - duidelijk afgenomen. 12. Als kanttekening geldt dat de wettelijke verplichting nog steeds bestaat en feitelijk bij de coffeeshophouder ligt. 12 De drugsscan

13 Deel 3 Methodiekbeschrijving De afgelopen drie jaar is de methodiek rondom de Drugsscan verder ontwikkeld en getoetst in Bergen op Zoom en Roosendaal. Beide gemeenten werken al ruim zes jaar samen aan het bestrijden van lokale drugsgerelateerde overlast en criminaliteit. Courage Om maximale slagkracht te ontwikkelen is onder de naam Courage - samenwerking gezocht tussen beide gemeenten, het betrokken politiekorps Midden en West Brabant, het Openbaar Ministerie, de partners in het Veiligheidshuis, de Belastingdienst, Enexis, Woningbouwverenigingen en Parkeerbeheer. Hoofddoelstelling is de aanpak van drugsgerelateerde criminaliteit en het verminderen van de drugsgerelateerde overlast voor bewoners. Er is geïnvesteerd in de aanpak van illegale verkooppunten, drugsrunners/dealers en henneptelers door meer toezicht (extra wijkagent, cameratoezicht, aanstellen Boa s 13 ), striktere handhaving en intensievere opsporing. Met succes is een scala aan maatregelen ingezet op het strafrechtelijke, privaatrechtelijke, fiscale en bestuursrechtelijke vlak. In de afgelopen jaren zijn meer dan aanhoudingen verricht, voor een kleine 80 miljoen aan verdovende middelen in beslaggenomen, meer dan 1,5 miljoen euro aan belastingaanslagen opgelegd, het aantal illegale verkooppunten verminderd, een vergunningstelsel ingevoerd voor smart- en growshops, internetcafés en belwinkels, BIBOB toetsingen verricht en diverse overlastgevende panden gesloten en zelfs aangekocht door de gemeenten. Ook zijn er grootschalige opsporingsonderzoeken verricht met als resultaat een reeks veroordelingen en inbeslagname van goederen (in het kader van de Pluk Ze wetgeving). updaten Einde gedoogbeleid Langzaam wordt beide gemeenten Bergen op Zoom en Roosendaal duidelijk dat de strijd tegen de toenemende drugsgerelateerde overlast vraagt om onorthodoxe maatregelen. Dat resulteert in het besluit vanaf de tweede helft van 2009 een nulbeleid te gaan voeren 14. Consequentie hiervan is dat in beide gemeenten geen coffeeshops meer worden gedoogd. Inzet is het aantal van circa drugstoeristen per week en de daarmee gepaard gaande overlast radicaal terug te brengen. 13. De gemeente Roosendaal heeft de beschikking over deze Bijzondere Opsporings Ambtenaren. 14. Nota Canabisbeleid Deel 3 Methodiekbeschrijving 13

14 Een landelijke testcase Beide gemeenten besluiten tevens dat de effecten van dit nieuwe beleid nauwkeurig in beeld moeten worden gebracht. Dit mede omdat meerdere gemeenten in de grensregio s op zoek zijn naar manieren om het drugstoerisme een halt toe te roepen. De wijze waarop de maatregel in Bergen op Zoom en Roosendaal uitpakt, vormt daarmee een testcase die landelijk met bovengemiddelde interesse wordt bekeken. In dit stadium worden er ook van rijkswege 15 extra financiële middelen beschikbaar gesteld. Deze zijn besteed aan de ontwikkeling en uitvoering van een mediacampagne C est fini. Buitenlandse drugstoeristen worden hiermee op de hoogte gebracht van het nieuwe beleid in beide gemeenten. Daarnaast is ook besloten gedurende meerdere jaren de effecten van dit nieuwe beleid te monitoren. Een onafhankelijk onderzoeksconsortium is gevraagd te analyseren hoe deze maatregel uitpakt. 16 Daarbij wordt naar een aantal zaken gekeken: Veranderingen in aard en omvang van het drugstoerisme; Veranderingen in aard en omvang van drugsgerelateerde overlast; Ontwikkelingen rondom illegale drugshandel (waaronder straathandel); Mogelijke verschuivingen naar andere vormen van criminaliteit; De inzet van het team Courage en de daaraan gekoppelde instrumenten. De afgelopen drie jaar is de methodiek verder ontwikkeld en getoetst in voornoemde twee gemeenten Bergen op Zoom en Roosendaal. Kort wordt beschreven op welke wijze dat is gebeurd (inclusief een schematische weergave). De Drugsscan: een methodiekbeschrijving Om bovenstaande zaken te analyseren is gebruik gemaakt van voornoemde methodiek die systematisch relevante informatie verzamelt en analyseert: de Drugsscan. Hoe is dat concreet ingevuld? We onderscheiden een voorbereidingsfase en een uitvoeringsfase. 1: Voorbereiding: verzamelen urban intelligence Welk materiaal wordt als input gebruikt voor de Drugsscan? Het gaat om het verzamelen van zoveel mogelijk beschikbare informatie rondom drugsgerelateerde overlast en/of criminaliteit. Deze informatie wordt in drie stappen verzameld. Stap 1 Registraties in de politiesystemen (BVH en BVI) - eventueel aangevuld met registraties uit (overige) meldpunten m.b.t. overlast 17/18 - geven een eerste indicatie van de ontwik- 15. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 16. Dr. Balthazar M.W.A. Beke en dr. Edward van der Torre. 17. Het gaat om gemeentelijke meldpunten en ook voor zover relevant - om klachtenregistraties van woningbouwverenigingen. 18. Men moet zich wel realiseren dat slechts een beperkte groep bewoners de moeite neemt drugsoverlast te melden. Voor de beeldvorming: het gaat gemiddeld per maand om respectievelijk 30 tot circa 33 meldingen in Bergen op Zoom en in Roosendaal. Daarom zijn de gegevens uit deze bron hooguit indicatief en moeten ze altijd worden verrijkt met peilingen onder bewoners (zie benutten van urban intelligence ). 14 De drugsscan

15 kelingen op het gebied van illegale drugshandel 19 en/of drugsgerelateerde overlast 20 (veelal in de omgeving van coffeeshops). Illegale handel betreft de handel in en/of het vervaardigen van soft en hard drugs. 21 Drugsgerelateerde overlast betreft de overlast die bewoners ervaren die op enigerlei wijze is te herleiden tot drugshandel, de aanwezigheid van coffeeshops, parkeer- of geluidsoverlast door (buitenlandse) drugstoeristen enz. Aan de hand van deze cijfers wordt niet alleen de omvang van zowel de drugsoverlast als de illegale handel bepaald, maar ook gekeken of er sprake is van een toename dan wel afname. 22 Deze cijfers worden ten behoeve van de bijeenkomsten van de Drugsscan in een speciaal ontwikkeld (Excel)format aangeleverd. Stap 2 Belangrijk is ook de aanmaak van zogenaamde hot spot kaarten. Deze geven exact aan waar de drugsgerelateerde overlast en/of illegale drugshandel zich concentreert. De belangrijkste hot spots worden genummerd en voorzien van een korte locatieaanduiding. Het is ook gebruikelijk om te controleren of de drugsgerelateerde overlast en/of illegale drugshandel zich heeft verplaatst. Om die reden wordt meestal gekeken welke hot spots in het voorgaand jaar (gemeten over dezelfde periode) in beeld zijn. Bij eventuele verplaatsingen wordt dit meegenomen in de drugsscan. Ter illustratie geven we hieronder een voorbeeld van een dergelijke hot spot kaart. 19. Het gaat om acht categorieën (maatschappelijke klassen genaamd) namelijk: F40 (Bezit harddrugs (lijst 1), F41 (bezit softdrugs (lijst 2), F42 (handel e.d. harddrugs (lijst 1), F43 (handel e.d. softdrugs (lijst 2), F44 (vervaardigen harddrugs (lijst 1), F45 (vervaardigen softdrugs (lijst 2), F46 (aantreffen drugs, geen verdachte) en F47 (overige drugsdelicten). 20. Alle drugsgerelateerde overlastincidenten worden weggeschreven onder de maatschappelijke klasse E Waarbij de aanpak van hennepplantages een speerpunt vormt. 22. Standaard wordt daarbij teruggekeken over een periode van meerdere jaren (met steeds vergelijkingen over dezelfde tijdsvakken in verschillende jaren) en worden zowel de cijfers gegeven voor de gehele gemeente, als voor de wijken afzonderlijk. Deel 3 Methodiekbeschrijving 15

16 Stap 3 De laatste stap bestaat uit het verzamelen van aanvullende informatie over de belangrijkste hot spots. We introduceren hierbij de term urban intelligence : kennis en inzichten die van de straat worden opgehaald door middel van gesystematiseerde observaties en straatgesprekken op hot spots 23 met allerlei mensen met straatkennis: postbodes, vuilnisophalers, winkeliers, stadswachten, taxichauffeurs, parkeercontroleurs en dergelijke. Optioneel: De opgedane Urban Intelligence kan daarnaast worden getoetst (en mogelijk verder uitgebouwd) met vertegenwoordigers van wijkplatforms en/of wijkcomités. Optioneel: Ook kunnen er in dit kader systematisch tellingen worden verricht om het aantal (buitenlandse) coffeeshopbezoekers te bepalen. In deze specifieke Drugsscan in Bergen op Zoom en Roosendaal zijn langs diverse invalswegen systematisch alle buitenlandse auto s geteld. Aselect is vervolgens een deel daarvan gevolgd. Op grond daarvan is vastgesteld welk deel Bergen op Zoom of Roosendaal bezoekt om drugs aan te kopen. Voor de sluiting werd geregistreerd op de bestemming coffeeshop. Na de sluiting is een reeks verdachte bestemmingen in beeld gebracht. Dat zijn bestemmingen waarvan sterke vermoedens zijn dat er drugs wordt verhandeld (illegale markt). Indien de betreffende auto die bestemming als doel heeft, worden de inzittenden gerekend als drugstoerist. Uit de tellingen blijkt dat na sluiting van de coffeeshops - het aantal drugstoeristen met ruim 90 % is gereduceerd tot hooguit enkele honderden auto s per week. 24 De exacte resultaten zijn neergelegd in enkele aparte (openbare) notities. 25 Daarnaast worden tellingen ook gebruikt om het aantal coffeeshopbezoekers vast te stellen. In het kader van de regionale Drugsscan worden bijvoorbeeld periodiek gedurende een week tijdens de openingsuren alle coffeeshopklanten geteld (en steekproefsgewijs geïnterviewd). Dat levert inzicht in het aantal klanten van diverse coffeeshops en hun profiel. 23. Vanzelfsprekend worden dergelijke observaties en interviews gepland op tijdstippen dat zich de meeste problemen voordoen (zogenoemde hot times ). 24. In Bergen op Zoom gaat het om een daling van 91 % (van drugstoeristen in 2008 naar in 2009) en in Roosendaal om een daling van ruim 93 % (van drugstoeristen in 2010 naar 967 in 2009)! 25. Drugstoeristen in Roosendaal en Bergen op Zoom; tellingen. E. van der Torre, e.a. COT, 2008 en 2010/2011/2012. Geïnteresseerde lezers kunnen de resultaten van deze tellingen opvragen. 16 De drugsscan

17 Voorbereiding: schematisch Stap 1 Trendanalyse op basis van Politiesystemen (BVH/BVI) + meldpunten (drugs)overlast Stap 2 Hot spot kaarten + locatieaanduiding belangrijkste hot spots (onderverdeeld naar typen) Stap 3 Flexibele observaties op (nieuwe) hots pots & hot times Straatenquêtes Interviews sleutelfiguren Tellingen (optioneel) Raadplegen bewonerspanels / wijkplatforms (optioneel) 2: Uitvoering: sessies met streetlevel functionarissen Centraal staan vervolgens twee tot maximaal drie bijeenkomsten met eerder genoemde streetlevel-functionarissen. Hierin buigt men zich achtereenvolgens over (1) de aard en omvang van de drugsgerelateerde overlast en illegale handel, (2) analyse van de hot spots (locaties waar dit zich het meest manifesteert) en (3) het in beeld krijgen van de top 100 actief in de drugsscene (actief met andere woorden in de illegale handel op straat en vanuit zogenoemde drugspanden). 26 Wie nemen er aan deze sessies deel? Het gaat om een selectie van streetlevel - functionarissen. Deze zijn ingedeeld in drie niveaus. 27 Het eerste niveau betreft de gebiedsgebonden politie (wijkagenten 28, taakaccenthouders jeugd en opsporing, 29 een veiligheidsanalist en een leidinggevende). Zij vormen de kerngroep die in grote lijnen de analyse maakt rondom drugsgerelateerde overlast en criminaliteit. Het tweede niveau bestaat uit diverse participanten van het Veiligheidshuis. Zij worden voornamelijk geraadpleegd voor een verdere verdieping als het gaat om voornoemde selectie van de circa 100 personen die een centrale rol spelen in de lokale drugsscene. Overigens kan binnen dit gremium ook aanvullende informatie worden verzameld omtrent hot spots e.d. 26. Van deze personen wordt naast foto, personalia en adres vastgesteld hoe vaak en voor welke delicten ze in beeld zijn geweest bij politie en van welke netwerken ze deel uitmaken. 27. Dat hangt samen met het soort straatinformatie die ze hebben en met de mate van vertrouwelijkheid. 28. We beperken ons daarbij vaak tot wijkagenten in wiens werkgebied sprake is van drugsgerelateerde overlast en/of criminaliteit. Deel 3 Methodiekbeschrijving 17

18 Het derde niveau bestaat uit informanten binnen de recherche/cie. Zij beschikken over relevante informatie over georganiseerde criminele groeperingen (afgekort tot CSV s 30 ) binnen de drugsscene en kunnen daarbij inzicht geven in de wijze waarop deze in grote lijnen is georganiseerd. Vanwege de gevoeligheid c.q. het vertrouwelijke karakter van de informatie wordt deze bron, ofwel individueel geraadpleegd, ofwel wordt er een aparte (deel)bijeenkomst gehouden met streetlevel functionarissen van het eerste niveau. 31 Uitvoering: schematisch Niveau 1 Wijkagenten taakaccenthouders jeugd/opsporing veiligheidsanalist / leidinggevende Niveau 2 Vertegenwoordigers Veiligheidshuis Koppeling systeemkennis aan straatkennis m.b.t. drugsgerelateerde overlast en illegale handel Drie sessies: Trendanalyse aard / omvang Analyse hot spots/hot times Top 100 in beeld (hot shots) Niveau 3 Recherche / CIE Follow up: regionale Drugsscan Dat de drugsscan bijdraagt aan het verder vormgeven van lokaal veiligheidsbeleid op dit gebied blijkt onder meer uit het feit dat lokaal bestuur in Brabant en Zeeland in nauwe samenspraak met betrokken politiekorpsen en OM hebben besloten tot eind 2014 de ontwikkelingen rondom drugsgerelateerde overlast en/of criminaliteit nauwlettend te volgen met behulp van een regionaal opgezette Drugsscan. Deze beslissing is mede genomen met het oog op de verschillende veranderingen rondom toelatingscriteria voor coffeeshops. 29. Eventueel aangevuld met specifieke taakaccenthouders (veelal aangesteld met als taakaccent speciale allochtone groepen zoals Marokkanen, Antillianen e.d., of speciale taakvelden zoals coördinatie aanpak illegale hennepteelt). 30. Hetgeen staat voor Criminele SamenwerkingsVerbanden. 31. Met de komst van de Nationale Politie (en de zogenoemde robuuste teams ) wordt die tweede variant waarschijnlijk standaard. 18 De drugsscan

19 Uitgevoerde drugsscans Drugsscans uitgevoerd door Beke Advies en LokaleZaken: Drugsscan Bergen op Zoom en Roosendaal, 2010, eerste infosheet. Drugsscan Bergen op Zoom en Roosendaal, 2011, tweede infosheet. Drugsscan 2011, Drugsscans uitgevoerd door Politieacademie, LokaleZaken en Beke Advies: Tilburgse Taferelen: de eerste rapportage. Drugsmonitor Midden en West Brabant & Zeeland, november Het nieuwe coffeeshopbeleid. Een overzichtelijke tussenbalans in Maastricht, april Te verschijnen in het kader van de Drugsmonitor Midden en West Brabant & Zeeland: Drugsmonitor Midden en West Brabant & Zeeland: de regionale rapportage, mei Rapportage over Tilburg, najaar Tweede regionale rapportage Midden en West Brabant & Zeeland, eerste kwartaal In voorbereiding: Overzichtspublicatie Coffeeshopbeleid, te verschijnen omstreeks mei Beschikbare drugsscans kunnen in digitale vorm en/of in hard copy worden besteld via: Over de onderzoekers 19

20

21 Over de onderzoekers Dr. Balthazar M.W.A. Beke - is criminoloog en sinds 2009 is hij als zelfstandig adviseur werkzaam onder de naam Beke Advies. Op een aantal terreinen werkt hij samen met Bureau Beke (waar hij voorheen aan was verbonden). Hij is betrokken bij de ontwikkeling van twee methodieken die landelijk door de Nederlandse politie worden gebruikt. Jeugdgroepen in Beeld, een methodiek waarmee jaarlijks bij alle korpsen probleemgroepen jeugd in beeld worden gebracht en recent de Gebiedsscan Criminaliteit & Overlast. Als adviseur van het landelijk Programma Gebiedsgebonden Politie (POGGP) is hij de laatste drie jaar ook betrokken bij de implementatie van deze methodiek die inmiddels landelijk is ingevoerd. In het verlengde van dit adviseurschap wordt momenteel ook gewerkt met diverse gebiedsscans op specifieke thema s als drugsoverlast en drugscriminaliteit, geweld en georganiseerde misdaad. Daarnaast houdt hij zich bezig met onderzoek naar aard, omvang en achtergronden van diverse vormen van geweld, profielen van geweldplegers en daarop aansluitend de ontwikkeling van preventiestrategieën. In dat kader is hij onder meer betrokken bij de ontwikkeling van een persoonsgerichte aanpak van ernstige geweldplegers en ook bij de landelijke ontwikkeling van het huisverbod (voor plegers van huiselijk geweld). De meest recente publicatie betreft een landelijk onderzoek naar gewelddadige jeugdgroepen (2012). Dr. Edward van der Torre is politieonderzoeker en criminoloog bij LokaleZaken en lector aan de Politieacademie. Hij promoveerde op het proefschrift Politiewerk: Politiestijlen, community policing, professionalisme (1999). Hij ontving hiervoor de Van Poelje Jaarprijs Hij publiceert frequent boeken, rapporten en artikelen over politiezorg en veiligheidsvraagstukken onder meer over de drugsscene. Over de onderzoekers 21

Presentatie commissie veiligheid gem. Emmen. 15 maart 2012

Presentatie commissie veiligheid gem. Emmen. 15 maart 2012 Presentatie commissie veiligheid gem. Emmen 15 maart 2012 Werkwijze basiseenheid Emmen Vanaf 23 mei 2011 Emmen 1 basiseenheid Emmen verdeelt in 5 gebieden met daaraan gekoppeld wijkagenten en agenten voor

Nadere informatie

NO DRUGS. Plan van aanpak drugsproblematiek

NO DRUGS. Plan van aanpak drugsproblematiek NO DRUGS Plan van aanpak drugsproblematiek Inleiding De gemeenten Bergen op Zoom en Roosendaal hebben het voornemen hun coffeeshops in 2009 te sluiten. Dit kan leiden tot negatieve effecten voor de illegale

Nadere informatie

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College 13 september 2011 Financieel

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College 13 september 2011 Financieel Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/11-00383 Directeur : drs. M.H.J. van Kruijsbergen Postreg.nr. Behandelend ambtenaar A.A. van der Wouden Datum: 1 september 2011 Afdeling Tel.nr 0345 636

Nadere informatie

Wat is een Veiligheidshuis?

Wat is een Veiligheidshuis? Wat is een Veiligheidshuis? Uit landelijk Programmaplan (2011): Een Veiligheidshuis is een lokaal of regionaal samenwerkingsverband tussen verschillende partners gericht op integrale, operationele en persoons-

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 6C Openbare orde en veiligheid Inleiding Wij willen het veiligheidsniveau voor de bewoners en bezoekers van Leiderdorp behouden in objectief en subjectief opzicht en waar mogelijk

Nadere informatie

Veiligheid(sbeeld) gemeente Goirle

Veiligheid(sbeeld) gemeente Goirle Veiligheid(sbeeld) gemeente Goirle Beleid - Coffeeshopbeleid (nul-optie) - Gemeentelijk handhavingsbeleid - BIBOB beleid - Damocles beleid - Integraal veiligheidsbeleid Beleid BIBOB beleid - Wet Bevordering

Nadere informatie

Wat is de rol van de gemeente

Wat is de rol van de gemeente Landelijk beleid Wat is de rol van de gemeente Wat doen we al? Alcoholwetgeving: In de nieuwe D&H-wet worden verdergaande stappen gezet om het gebruik van alcohol onder jongeren te ontmoedigen Uitvoering

Nadere informatie

KAPPEN MET DRUGS. Failliet beleid. Enkele feiten

KAPPEN MET DRUGS. Failliet beleid. Enkele feiten KAPPEN MET DRUGS KAPPEN MET DRUGS Failliet beleid Het drugsbeleid van Nederland is failliet. De gevolgen van het gedoogbeleid op de volksgezondheid, de veiligheid en het sociale leven zijn ontwrichtend.

Nadere informatie

Samenvatting en conclusies

Samenvatting en conclusies Eval uat i e Camer at oezi cht Heer l en Ei ndr appor t Samenvatting en conclusies De gemeente Heerlen heeft eind 2003 als onderdeel van het plan "Operatie Hartslag" cameratoezicht ingevoerd op diverse

Nadere informatie

4. SAMENVATTING. 4.1 Monitoren aanpak drugsoverlast

4. SAMENVATTING. 4.1 Monitoren aanpak drugsoverlast 4. SAMENVATTING In januari 2001 is de gemeente Venlo gestart met het drugsoverlastproject Hektor. Om tot een substantiële reductie van de (soft)drugscriminaliteit en drugsgerelateerde overlast te komen,

Nadere informatie

Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid Gemeente Sliedrecht

Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid Gemeente Sliedrecht Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid 2013 Gemeente Sliedrecht Inleiding. Het is gebruikelijk dat de gemeenteraad tegen het einde van het jaar de lokale prioriteiten en doelstellingen

Nadere informatie

Corporate brochure RIEC-LIEC

Corporate brochure RIEC-LIEC Corporate brochure RIEC-LIEC Corporate brochure RIEC-LIEC 1 De bestrijding van georganiseerde criminaliteit vraagt om een gezamenlijke, integrale overheidsaanpak. Daarbij gaan de bestuursrechtelijke, strafrechtelijke

Nadere informatie

In dit hoofdstuk worden de cijfers beschreven op de volgende niveaus:

In dit hoofdstuk worden de cijfers beschreven op de volgende niveaus: Politiecijfers Dit hoofdstuk bevat politiecijfers van het gebied waarin de horeca zich vooral concentreert, namelijk het stadscentrum en de Flevoweg in Harderwijk. Het betreffen cijfers over opgenomen

Nadere informatie

Veiligheid analyse Leerdam, ontwikkelingen tussen

Veiligheid analyse Leerdam, ontwikkelingen tussen Veiligheid analyse Leerdam, ontwikkelingen tussen 2010-2013 Leerdam November 2014 1 Inleiding De nota integraal Veiligheidbeleid Leerdam 2011-2014 loopt af. Omdat er ondertussen een nieuw college is dat

Nadere informatie

5. SAMENVATTING EN CONCLUSIES

5. SAMENVATTING EN CONCLUSIES 5. SAMENVATTING EN CONCLUSIES In januari 2001 is de gemeente Venlo gestart met het drugsoverlastproject Hektor. Om tot een substantiële reductie van de (soft)drugscriminaliteit en drugsgerelateerde overlast

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Reg.nr. : 10.1295 B&W verg. : 21 december 2010 Onderwerp: B5 Taskforce 1) Status In het licht van onze actieve informatieplicht informeren wij U over de stand van zaken met betrekking

Nadere informatie

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Veiligheidsbeleving Inzicht krijgen in de factoren die van invloed zijn op de veiligheidsbeleving bij de inwoners van Tweestromenland. Afhankelijk van

Nadere informatie

Rapportage driehoeksmonitor Lokaal Criminaliteits- en Veiligheidsbeeld Basisteam Zaanstad

Rapportage driehoeksmonitor Lokaal Criminaliteits- en Veiligheidsbeeld Basisteam Zaanstad Rapportage driehoeksmonitor Lokaal Criminaliteits- en Veiligheidsbeeld Basisteam Zaanstad Gemeente Zaanstad Datum : 23 augustus 2016 Van : Leden driehoeksoverleg basisteam Zaanstad Aan : Gemeenteraad Zaanstad

Nadere informatie

Jeugdige recidiverende woninginbrekers

Jeugdige recidiverende woninginbrekers Jeugdige recidiverende woninginbrekers Utrecht, 17 februari 2014 Pepijn van Amersfoort en Sander Scherders Inleiding De aanpak van woninginbraken heeft prioriteit in de regio Utrecht (Regionale Veiligheidsstrategie

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 98/2011 Datum : 31 mei 2011 B&W datum : 14 juni 2011 Portefeuillehouder : G. Berghoef Onderwerp : Gebiedsscan Aalten en teamplan 2011 politie Aalten Aanleiding Jaarlijks

Nadere informatie

Gemeente J Eergen op Zoom

Gemeente J Eergen op Zoom Gemeente J Eergen op Zoom RMD06-0047 Datum 5 april 2006 Nr,: 06-40 Van Aan Kopie aan Onderwerp Het college van B&W De raads- en duoburgerleden A. Beukman Informatie gemeenteraad m.b.t. de situatie Venlo

Nadere informatie

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelBeleidskader integrale veiligheid 2014-2017

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelBeleidskader integrale veiligheid 2014-2017 gemeente Eindhoven Raadsnummer 13R5510 Inboeknummer 13bst01523 Beslisdatum B&W 27 augustus 2013 Dossiernummer 13.35.151 RaadsvoorstelBeleidskader integrale veiligheid 2014-2017 Inleiding Artikel 38b van

Nadere informatie

Notitie coffeeshopbeleid gemeente Koggenland

Notitie coffeeshopbeleid gemeente Koggenland Notitie coffeeshopbeleid gemeente Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Juridisch kader 4 3 De nul-optie 5 4 Handhaving nuloptie-beleid 7 PAGINA 2 1 Inleidi ng In de Nota afstemming coffeeshopbeleid in de politieregio

Nadere informatie

Jaaroverzicht 2011 Opgesteld onder verantwoording van project Courage Februari 2012 2

Jaaroverzicht 2011 Opgesteld onder verantwoording van project Courage Februari 2012 2 Opgesteld onder verantwoording van project Courage Februari 2012 2 VOORWOORD JAAROVERZICHT COURAGE 2011 2011 was het jaar van de tweede Drugsscan door dr. Balthazar Beke van Beke Advies en dr. Edward van

Nadere informatie

Collegevergadering : 14 oktober 2014 Agendapunt : 9 Portefeuillehouder : drs. J.H.A. van Oostrum Meer informatie bij : A.Holl Telefoon : 0545 250396

Collegevergadering : 14 oktober 2014 Agendapunt : 9 Portefeuillehouder : drs. J.H.A. van Oostrum Meer informatie bij : A.Holl Telefoon : 0545 250396 Zaaknummer : 65344 Raadsvergaderin : 2 december 2014 Agendapunt : g Commissie : Bestuur Onderwerp : Informerende nota coffeeshop Collegevergadering : 14 oktober 2014 Agendapunt : 9 Portefeuillehouder :

Nadere informatie

Bestuursvoorstel: B&W Registratienr: [ 39897] Onderwerp: Eerste rapportage effecten invoering wietpas

Bestuursvoorstel: B&W Registratienr: [ 39897] Onderwerp: Eerste rapportage effecten invoering wietpas COMMISSIESTUK Onderwerp: Eerste rapportage effecten invoering wietpas Besluit college d.d.: Kennis nemen van resultaten van de eerste meting effecten invoering wietpas in Breda. Commissie: Bestuur alleen

Nadere informatie

Ons kenmerk L110/05.23786. Aantal bijlagen

Ons kenmerk L110/05.23786. Aantal bijlagen Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024) 329 29 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Datum 6-9-05 Datum

Nadere informatie

Commissie ABA Valkenburg

Commissie ABA Valkenburg Commissie ABA Valkenburg Inhoud Criminaliteit en leefbaarheid Woninginbraken Diefstal uit en vanaf motorvoertuigen Diefstal van auto s Overlast i.v.m. alcohol en drugs Overlast jeugd Nadere toelichting

Nadere informatie

Tilburgse Taferelen. Politieacademie LokaleZaken Beke Advies. De eerste rapportage I November 2012. Drugsmonitor Midden en West Brabant & Zeeland

Tilburgse Taferelen. Politieacademie LokaleZaken Beke Advies. De eerste rapportage I November 2012. Drugsmonitor Midden en West Brabant & Zeeland Tilburgse Taferelen De eerste rapportage I November 2012 Politieacademie LokaleZaken Beke Advies Drugsmonitor Midden en West Brabant & Zeeland Tilburgse Taferelen De eerste rapportage I November 2012

Nadere informatie

Bijna de helft van de geweldsmisdrijven wordt in de openbare ruimte gepleegd / foto: Inge van Mill.

Bijna de helft van de geweldsmisdrijven wordt in de openbare ruimte gepleegd / foto: Inge van Mill. Bijna de helft van de geweldsmisdrijven wordt in de openbare ruimte gepleegd / foto: Inge van Mill. secondant #2 april 2009 7 Geweldsdelicten tussen - Daling van geweld komt niet uit de verf Crimi-trends

Nadere informatie

Wijkwerkplan Albrandswaard 2010 15 november 2009

Wijkwerkplan Albrandswaard 2010 15 november 2009 Wijkwerkplan Albrandswaard 2010 15 november 2009 Politie Rotterdam-Rijnmond - Wijkwerkplan Albrandswaard 2010 1 Inleiding Voor u ligt het wijkwerkplan van het wijkteam Albrandswaard. De basis van dit wijkwerkplan

Nadere informatie

GELDERLAND_ZUID. Nationale Politie

GELDERLAND_ZUID. Nationale Politie Nationale Politie Inhoud presentatie 1. Het nationale bestel: aanleiding, missie & visie, doel, strategische thema s en inrichting. 2. Regionale eenheid Noord-Holland: inrichting, geografische indeling,

Nadere informatie

Integrale veiligheidsaanpak Den Helder & Texel. Rob Out

Integrale veiligheidsaanpak Den Helder & Texel. Rob Out Integrale veiligheidsaanpak Den Helder & Texel Rob Out Samen werken aan veiligheid Integrale aanpak van operationele veiligheidsthema's door gemeenten, Openbaar Ministerie en politie (en overige partners)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 24 077 Drugbeleid Nr. 293 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

Tilburgse Taferelen. Politieacademie LokaleZaken Beke Advies. De eerste rapportage I November 2012. Drugsmonitor Midden en West Brabant & Zeeland

Tilburgse Taferelen. Politieacademie LokaleZaken Beke Advies. De eerste rapportage I November 2012. Drugsmonitor Midden en West Brabant & Zeeland Tilburgse Taferelen De eerste rapportage I November 2012 Politieacademie LokaleZaken Beke Advies Drugsmonitor Midden en West Brabant & Zeeland Tilburgse Taferelen De eerste rapportage I November 2012 Politieacademie

Nadere informatie

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid Taak en invloed gemeenteraad op de Integrale veiligheid 1 Definitie veiligheid Veiligheid is de mate van afwezigheid van potentiële oorzaken van een gevaarlijke situatie of de mate van aanwezigheid van

Nadere informatie

GELDERLAND_ZUID. Nationale Politie. vanaf 1 januari Oost-Brabant i.o.

GELDERLAND_ZUID. Nationale Politie. vanaf 1 januari Oost-Brabant i.o. Nationale Politie vanaf 1 januari 2013 1 De verandering in organisatie 1 Korps Nationale politie met 10 regionale eenheden, 1 landelijke eenheid en landelijke diensten bedrijfsvoering en staf Oost-Brabant

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : 18 november 2014 Agendanummer : 8 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : drs. J.F.N. Cornelisse : Veiligheid, Vergunningen en Handhaving : Eveline Plomp Voorstel

Nadere informatie

Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe

Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe Algemene inleiding Voor u ligt een (cijfermatige) veiligheidsanalyse van de Gemeente Neder-Betuwe. Dit cijfermatige overzicht

Nadere informatie

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Stad Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Periode januari t/m december 2014 Afdeling Veiligheid & Wijken januari 2015 Stad met een hart Veiligheidsbeeld Amersfoort januari december 2014 Voor u ligt het

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsrapportage. Gemeente Littenseradiel. Januari t/m december 2011

Integrale Veiligheidsrapportage. Gemeente Littenseradiel. Januari t/m december 2011 Integrale Veiligheidsrapportage Gemeente Littenseradiel Januari t/m december 2011 Gemeente Littenseradiel Openbaar Ministerie Politie Fryslân Integrale Veiligheidsrapportage gemeente Littenseradiel - januari

Nadere informatie

O O *

O O * O14.001831 O14.001831* Beleidstraject Kadernota Veiligheid 2015-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Inhoudelijk proces... 4 3. Tijdpad... 7 2/7 O14.001831 1. Inleiding Met de presentatie van het Coalitieakkoord

Nadere informatie

FACTSHEET. Landelijk programma Aanpak geweld. Landelijk programma Aanpak geweld

FACTSHEET. Landelijk programma Aanpak geweld. Landelijk programma Aanpak geweld FACTSHEET Landelijk programma Aanpak geweld Landelijk programma Aanpak geweld Het Landelijk programma Aanpak geweld is van start gegaan op 1 januari 2012 en had als doel een slagvaardige integrale aanpak

Nadere informatie

Criminaliteitscijfers 2012 en gebiedsscan criminaliteit & overlast - update 2013

Criminaliteitscijfers 2012 en gebiedsscan criminaliteit & overlast - update 2013 Bijlage 3 Criminaliteitscijfers 2012 en gebiedsscan criminaliteit & overlast - update 2013 Criminaliteitscijfers Hieronder wordt in een beknopt overzicht weergegeven hoeveel delicten er hebben plaatsgevonden

Nadere informatie

handleiding Veiligheidsplanner voorwoord inleiding De stappen van de Lokale stap 01 profiel stap 02 wat is het probleem? stap 03 wat doen wij al?

handleiding Veiligheidsplanner voorwoord inleiding De stappen van de Lokale stap 01 profiel stap 02 wat is het probleem? stap 03 wat doen wij al? handleiding lokale veiligheidsplanner 1 veiligheid door samenwerking handleiding handleiding lokale veiligheidsplanner 2 Welkom bij de internettoepassing Lokale. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie

Nadere informatie

GELDERLAND_ZUID. Nationale Politie. vanaf 1 januari 2013. Oost-Brabant

GELDERLAND_ZUID. Nationale Politie. vanaf 1 januari 2013. Oost-Brabant Nationale Politie vanaf 1 januari 2013 1 De verandering in organisatie 1 Korps Nationale politie met 10 regionale eenheden, 1 landelijke eenheid en landelijke diensten bedrijfsvoering en staf i.p.v. Brabant

Nadere informatie

Bekendmaking beleidsregels artikel 13b Opiumwet gemeente Weststellingwerf 2016

Bekendmaking beleidsregels artikel 13b Opiumwet gemeente Weststellingwerf 2016 Bekendmaking beleidsregels artikel 13b Opiumwet gemeente Weststellingwerf 2016 Datum vaststelling: 26-05-2016 Inwerkingtreding: 02-06-2016 Kenmerk besluit: 2016-006596/c Publicatiedatum: 01-06-2016 Bijlage

Nadere informatie

Handhavingsarrangement drugs 2008 Partners Doel van het handhavingsarrangement Taakverdeling bij de handhaving

Handhavingsarrangement drugs 2008 Partners Doel van het handhavingsarrangement Taakverdeling bij de handhaving GEMEENTE HOOGEVEEN Handhavingsarrangement drugs 2008 Partners - Gemeente Hoogeveen - Openbaar Ministerie Drenthe - district Zuid-West Drenthe Doel van het handhavingsarrangement In de vergadering van de

Nadere informatie

Notitie bij collegebrief RVR 2015

Notitie bij collegebrief RVR 2015 Notitie bij collegebrief RVR 2015 VVH - Openbare orde en Veiligheid Disclaimer: deze brief is ongetekend op persportal geplaatst. Aan deze versie kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen de ondertekende

Nadere informatie

5. SAMENVATTING. 5.1 Ondernemers

5. SAMENVATTING. 5.1 Ondernemers 5. SAMENVATTING In het kader van het onderzoek Monitoring Drugsoverlast Venlo is een aanvullend onderzoek verricht. Dit aanvullende onderzoek bestaat uit drie onderdelen: observaties en tellingen op locaties

Nadere informatie

Hand-out. Veiligheidsavond Leiderdorp 13 juni 2013

Hand-out. Veiligheidsavond Leiderdorp 13 juni 2013 Hand-out Veiligheidsavond Leiderdorp 13 juni 2013 Overzicht prioriteiten IVB 2011-2014 - Gemeente Prioriteiten IVB Status Uitvoering / X 1. Huiselijk Geweld College akkoord met Uvp, ter info raad. 2. Inbraken

Nadere informatie

Gemeente Marum. Beeld

Gemeente Marum. Beeld Gemeente Marum 2015 Gemeente Marum Beeld Onderdeel van het Basisteam Ommelanden-West BT Ommelanden West omvat 7 gemeenten: De Marne Winsum Bedum Zuidhorn Leek Marum Grootegast 1 gebiedsgebonden Operationeel

Nadere informatie

VOORBLAD RAADSVOORSTEL

VOORBLAD RAADSVOORSTEL VOORBLAD RAADSVOORSTEL ONDERWERP Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid Middelsee Gemeenten 2010-2014. VOORSTEL Wij stellen u voor bijgevoegde Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid Middelsee Gemeenten 2010-2014

Nadere informatie

Drugstoeristen in Roosendaal & Bergen op Zoom. Tellingen na de valreep

Drugstoeristen in Roosendaal & Bergen op Zoom. Tellingen na de valreep Drugstoeristen in Roosendaal & Bergen op Zoom Tellingen na de valreep Roosendaal/Rotterdam, april 2010 1 Deze studie is uitgevoerd door: Dr. E.J. van der Torre E. Lagendijk Msc Dr. E. Bervoets Ronald van

Nadere informatie

Overlast park Lepelenburg

Overlast park Lepelenburg Overlast park Lepelenburg 1-meting oktober 2014 www.onderzoek.utrecht.nl Colofon Uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl in opdracht

Nadere informatie

INTEGRALE VEILIGHEID

INTEGRALE VEILIGHEID INTEGRALE VEILIGHEID Presentatie onderdelen Reden voor het bezoek Bevoegdheden Burgemeester Integrale Veiligheid bij de gemeente Rol vanuit de raad op het gebied van Integrale Veiligheid Netwerken voor

Nadere informatie

Veilige Buurten. 1. Overlast en criminaliteit aanpakken

Veilige Buurten. 1. Overlast en criminaliteit aanpakken Veilige buurten Veilige buurten Veilige Buurten 1. Overlast en criminaliteit aanpakken Iedereen wil wonen, werken, wandelen en winkelen in een veilige buurt. Een buurt waar je gewoon je kinderen buiten

Nadere informatie

5. CONCLUSIES ONDERZOEK

5. CONCLUSIES ONDERZOEK 5. CONCLUSIES ONDERZOEK In dit hoofdstuk worden de conclusies van het onderzoek gepresenteerd. Achtereenvolgens worden de definitie van het begrip risicojongeren, de profielen en de registraties besproken.

Nadere informatie

BELEIDSREGELS GEBIEDSONTZEGGINGEN GEMEENTE HARDINXVELD-GIESSENDAM

BELEIDSREGELS GEBIEDSONTZEGGINGEN GEMEENTE HARDINXVELD-GIESSENDAM gemeente Hardinxveld-Giessendam BELEIDSREGELS GEBIEDSONTZEGGINGEN GEMEENTE HARDINXVELD-GIESSENDAM Zaaknr. 052317737 De burgemeester van de gemeente Hardinxveld-Giessendam; overwegende dat: de gebiedsontzegging

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 3 oktober 2016 Antwoorden Kamervragen 2016Z15941

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 3 oktober 2016 Antwoorden Kamervragen 2016Z15941 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG www.rijksoverheid.nl www.facebook.com/minbzk www.twitter.com/minbzk Uw kenmerk Datum Betreft Antwoorden Kamervragen

Nadere informatie

Toelichting Coffeeshops aan de Venlose grens

Toelichting Coffeeshops aan de Venlose grens Toelichting Coffeeshops aan de Venlose grens Hay Janssen, fractievoorzitter PvdA Venlo 17 november 2008 Door het invoeren van een overlastverordening en een nieuw vergunningensysteem voor de vestiging

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: integraal veiligheids- en handhavingsbeleid BBV nr: 2014/367894

Raadsstuk. Onderwerp: integraal veiligheids- en handhavingsbeleid BBV nr: 2014/367894 Raadsstuk Onderwerp: integraal veiligheids- en handhavingsbeleid 2015-2018 BBV nr: 2014/367894 1. Inleiding Het bestaande Integraal veiligheids- en handhavingsbeleid (IVH) was door de raad vastgesteld

Nadere informatie

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Periode januari t/m augustus 2014 Afdeling Veiligheid en Wijken September 2014 Stad met een hart Veiligheidsbeeld Amersfoort eerste acht maanden 2014 Voor u ligt het

Nadere informatie

maatschappijwetenschappen vwo 2015-II

maatschappijwetenschappen vwo 2015-II Opgave 2 Rondhangen Bij deze opgave horen de teksten 2 en 3 en tabel 1. Inleiding De Kamer ontvangt elk jaar een rapportage van de minister van Justitie over de voortgang van de aanpak van problematische

Nadere informatie

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast 5. CONCLUSIES In dit afsluitende hoofdstuk worden de belangrijkste conclusies besproken. Achtereenvolgens komen de overlast, de criminaliteit en de veiligheidsbeleving aan bod. Aan de 56 buurtbewoners

Nadere informatie

CAMERA S IN BEELD. Werkvloer

CAMERA S IN BEELD. Werkvloer 20 SECONDANT #1 MAART 2013 FOTOSERIE Werken aan cameratoezicht CAMERA S IN BEELD Werkvloer Aan nieuws over cameratoezicht in openbare ruimten is in Nederland geen gebrek. Maar uit de evaluaties komt meestal

Nadere informatie

Veiligheid. Integrale Veiligheid. Rampenbestrijding

Veiligheid. Integrale Veiligheid. Rampenbestrijding Integrale Veiligheid en Rampenbestrijding 1 Van beleid naar uitvoering 2 Integrale veiligheid Integrale veiligheid Landelijke Methode Kernbeleid Veiligheid 5 Landelijke veiligheidsvelden: Veilige woon

Nadere informatie

Politierapportage Eenheid Noord Nederland Basisteam Ommelanden-West

Politierapportage Eenheid Noord Nederland Basisteam Ommelanden-West 2014 Politierapportage Eenheid Noord Nederland Basisteam Ommelanden-West Gemeente Marum ACTUALITEITEN WONINGCRIMINALITEIT VOERTUIG- EN VAARTUIGCRIMINALITEIT BEDRIJFSCRIMINALITEIT OVERIGE VERMOGENSDELICTEN

Nadere informatie

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Integrale veiligheid Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Inleiding In het integraal veiligheidsbeleid is vastgelegd dat er tweejaarlijks een operationeel integraal veiligheidsprogramma wordt opgesteld. Daar is

Nadere informatie

Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020

Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020 Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020 - Veiligheidsanalyse - Prioritering - Kaderplan integrale veiligheid (4 jaar) - Uitvoeringsprogramma Jaarlijkse evaluatie Jaarlijks programma Tussentijds actualiseren

Nadere informatie

Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 14 februari 2008 Agendapunt : 6. Aan de Raad. Made, 22 januari 2008

Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 14 februari 2008 Agendapunt : 6. Aan de Raad. Made, 22 januari 2008 Aan de Raad Made, 22 januari 2008 Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 14 februari 2008 Agendapunt : 6 Raadsvergadering: 6 maart 2008 Onderwerp: Korpsnavigator Midden en West

Nadere informatie

Coffeeshops in Kerkrade Een 1-meting

Coffeeshops in Kerkrade Een 1-meting Coffeeshops in Kerkrade Een 1-meting LokaleZaken Jongepier Onderzoek en Advies Coffeeshops in Kerkrade Een 1-meting In opdracht van de gemeente Kerkrade 2017 1 Colofon Dit onderzoek is uitgevoerd door

Nadere informatie

Samenvatting en conclusies

Samenvatting en conclusies Eval uat i e Camer at oezi cht Gouda Ei ndr appor t Samenvatting en conclusies De gemeente Gouda is begin 2004 een proef gestart met cameratoezicht in de openbare ruimte op diverse locaties in de gemeente.

Nadere informatie

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 2015

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 2015 Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 215 Deze publicatie is uitgegeven door Onderzoek en Statistiek Groningen februari 216 In dit rapport worden politiestatistieken en resultaten

Nadere informatie

ONTWIKKELING JEUGDOVERLAST

ONTWIKKELING JEUGDOVERLAST ONTWIKKELING JEUGDOVERLAST ONTWIKKELING JEUGDOVERLAST IN DE 22 GEMEENTEN VAN HET SAMENWERKINGSVERBAND AANPAK MAROKKAANS- NEDERLANDSE RISICOJONGEREN Deelrapportage gemeente Eindhoven Colofon Van Montfoort/INTRAVAL

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsbeleid Deel 2, Veiligheid in Bronckhorst

Integraal Veiligheidsbeleid Deel 2, Veiligheid in Bronckhorst Integraal Veiligheidsbeleid 2016-2019 Deel 2, Veiligheid in Bronckhorst Gemeente Oude IJsselstreek Gemeente Doetinchem Gemeente Montferland Gemeente Bronckhorst Samen blijven werken aan veiligheid Inhoudsopgave

Nadere informatie

Beleidsregels Artikel 13b Opiumwet gemeenten basisteam Veluwe - Noord Elburg Epe Hattem Heerde Nunspeet Oldebroek

Beleidsregels Artikel 13b Opiumwet gemeenten basisteam Veluwe - Noord Elburg Epe Hattem Heerde Nunspeet Oldebroek Beleidsregels Artikel 13b Opiumwet gemeenten basisteam Veluwe - Noord Elburg Epe Hattem Heerde Nunspeet Oldebroek 1. Inleiding De gemeenteraden van Elburg, Epe, Hattem, Heerde, Nunspeet en Oldebroek hebben

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 27 juni 2013 Onderwerp Coffeeshopbeleid

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 27 juni 2013 Onderwerp Coffeeshopbeleid 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Jaarwerkplan lokale prioriteiten

Jaarwerkplan lokale prioriteiten 2017 Jaarwerkplan lokale prioriteiten Gemeente Groningen Eenheid Noord-Nederland LOKALE PRIORITEITEN Veilige woon- en leefomgeving Jeugd en Veiligheid Integriteit en Veiligheid EVENEMEN TEN Districtschef:

Nadere informatie

Veiligheidscijfers Soest 2015 samenwerking loont

Veiligheidscijfers Soest 2015 samenwerking loont ontwikkeling 2015 tov 2014, gemeente ontwikkeling 2015 tov 2014, regio MNL januari t/m juni juli t/m december Veiligheidscijfers Soest 2015 samenwerking loont Januari 2016 - In 2015 is het aantal woninginbraken

Nadere informatie

Monitor verplaatsing coffeeshop Amsterdam-Oost

Monitor verplaatsing coffeeshop Amsterdam-Oost Monitor verplaatsing coffeeshop Amsterdam-Oost B. Bieleman R. Mennes M. Sijtstra MONITOR VERPLAATSING COFFEESHOP AMSTERDAM-OOST September INTRAVAL Groningen-Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Hoofdstuk Inleiding.

Nadere informatie

Gebiedsscan. Albrandswaard

Gebiedsscan. Albrandswaard Gebiedsscan 2011 Albrandswaard In deze rapportage leest u de resultaten van de sessie gebiedsscan criminaliteit en overlast voor wat betreft de gemeente Albrandswaard. Aan bod komen de dorpskernen Rhoon,

Nadere informatie

GELDERLAND_ZUID. Nationale Politie

GELDERLAND_ZUID. Nationale Politie Nationale Politie I nhoud presentatie 1. Het nationale bestel: aanleiding, doel, strategische thema s & inrichting. 2. Regionale eenheid Noord-Holland: inrichting & robuuste basisteams. 3. Sturing en lokale

Nadere informatie

Onderwerp : Gemeentelijke beleidsprioriteiten politiejaarplan 2012

Onderwerp : Gemeentelijke beleidsprioriteiten politiejaarplan 2012 Nummer : 09-09.2011 Onderwerp : Gemeentelijke beleidsprioriteiten politiejaarplan 2012 Korte inhoud : Elk jaar wordt aan de gemeenteraad gevraagd gemeentelijke beleidsprioriteiten aan te leveren voor het

Nadere informatie

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Ter toelichting: Deze startnotitie vormde het statschot voor integraal veiligheidsbeleid voor de periode 2011-2014 1 Startnotitie

Nadere informatie

GELDERLAND_ZUID. Nationale Politie

GELDERLAND_ZUID. Nationale Politie Nationale Politie Inhoud presentatie 1. Het nationale bestel: aanleiding, missie & visie, doel, strategische thema s en inrichting. 2. Regionale eenheid Noord-Holland: inrichting, geografische indeling,

Nadere informatie

Van cijfers naar interpretatie

Van cijfers naar interpretatie Van cijfers naar interpretatie Een duiding van de kwantitatieve ontwikkelingen van de jeugdcriminaliteit Samenvatting In opdracht van Ministerie van Veiligheid en Justitie, Wetenschappelijk Onderzoek-

Nadere informatie

Ill II III H UM HU IIIIII

Ill II III H UM HU IIIIII Gemeente ļļi Bergen op Zoom Aan de commissieleden Burger en Bestuur Ill II III H UM HU IIIIII 0 3 OKT. 2013 Uw kenmerk - Ons kenmerk U13-017590 Datum Uw brief - Beh. door E. de Milliano Doorkiesnr. 0164-277789

Nadere informatie

Datum 27 oktober 2014 Onderwerp Antwoorden kamervragen over het toenemende aantal drugslabs in seniorenflats

Datum 27 oktober 2014 Onderwerp Antwoorden kamervragen over het toenemende aantal drugslabs in seniorenflats 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

dr. B. Beke dr. E.J. van der Torre D. Keijzer MSc April 2012

dr. B. Beke dr. E.J. van der Torre D. Keijzer MSc April 2012 dr. B. Beke dr. E.J. van der Torre D. Keijzer MSc April 2012 Drugsscan Bergen op Zoom Roosendaal Inhoudsopgave Inleiding........................................................... 2 Deel 1 Achtergrond......................................................

Nadere informatie

Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland

Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland 2015-2018 Projectmatige aanpak prioriteiten Kadernota Integrale Veiligheid Peelland 2015-2018, versie 1-7-2015 Inleiding projectmatige aanpak

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam. Aan de gemeenteraad Annstel iou PN Amsterdam. 25 september 2015 00V. Evaluatie afstandscriterium coffeeshops

Gemeente Amsterdam. Aan de gemeenteraad Annstel iou PN Amsterdam. 25 september 2015 00V. Evaluatie afstandscriterium coffeeshops X Gemeente Amsterdam Bezoekadres Amstel 1 lon PN Amsterdam Postbus 202 woo AE Amsterdam Telefoon 14020 amsterdam.n1 Retouradres: Postbus 202, woo AE Amsterdam Aan de gemeenteraad Annstel iou PN Amsterdam

Nadere informatie

Besluit van houdende regels ter uitvoering van artikel 36 van de Politiewet 2012 (Besluit verdeling sterkte en middelen politie)

Besluit van houdende regels ter uitvoering van artikel 36 van de Politiewet 2012 (Besluit verdeling sterkte en middelen politie) Besluit van houdende regels ter uitvoering van artikel 36 van de Politiewet 2012 (Besluit verdeling sterkte en middelen politie) Op voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van * 2012, nummer

Nadere informatie

Actieprogramma Risicojeugd en Jeugdgroepen

Actieprogramma Risicojeugd en Jeugdgroepen Actieprogramma Risicojeugd en Jeugdgroepen Regiocoördinatoren De aanpak van risicojeugd en jeugdgroepen is een prioriteit van mijn ministerie, de gemeenten, het Openbaar Ministerie (OM) en de politie.

Nadere informatie

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen.

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen. Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2015 2018 Veiligheid kent geen grenzen. Vergaderdatum 4 december 2014 Gemeenteblad 2014 / 77 Agendapunt 10 Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad

Nadere informatie

Jaarplan Veiligheid 2018 met uitvoeringsprogramma s en verlengen kadernota Integrale Veiligheid (wensen en bedenkingen)

Jaarplan Veiligheid 2018 met uitvoeringsprogramma s en verlengen kadernota Integrale Veiligheid (wensen en bedenkingen) Jaarplan Veiligheid 2018 met uitvoeringsprogramma s en verlengen kadernota Integrale Veiligheid (wensen en bedenkingen) J. de Vegt De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050) 367

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 30-10-2012 Onderwerp: Veiligheidsstrategie - Meerjarenbeleidsplan 2013-2014 Conceptbesluit: Het college neemt kennis van het concept

Nadere informatie

Bestuursrechtelijke sancties artikel 13B Opiumwet

Bestuursrechtelijke sancties artikel 13B Opiumwet Bestuursrechtelijke sancties artikel 13B Opiumwet Titel: Bestuursrechtelijke sancties artikel 13B Opiumwet Vastgesteld: 31-05-2016 Treedt in werking: 7 juni 2016 Wettelijke basis: Artikel 13B Opiumwet

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie