1.0 26/05/2015. Depressie, delier en verslaving bij ouderen. Depressie, delier en verslaving. Psychisch lijden op oudere leeftijd.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1.0 26/05/2015. Depressie, delier en verslaving bij ouderen. Depressie, delier en verslaving. Psychisch lijden op oudere leeftijd."

Transcriptie

1 Depressie, delier en verslaving bij ouderen Gent, Dr. An Haekens Alexianen Zorggroep Tienen 1.0 SEC SUBT Beschrijvi Depressie, delier en verslaving Psychisch lijden op oudere leeftijd Psychiatrische stoornissen op oudere leeftijd Ouderen en depressie Ouderen en delier Ouderen en verslaving Besluit Psychisch lijden op oudere leeftijd Laatste jaren: meer belangstelling voor psychische problemen op oudere leeftijd Overgebruik van psychofarmaca in WZC Nieuwe ethische vraagstukken Levensmoeheid, klaar met leven, suïcidaliteit Euthanasie Ouderenmishandeling Bemoeizorg bij dementie Vroegtijdige zorgplanning Psychisch lijden op oudere leeftijd Zorgen voor ouderen met psychische klachten? Verdriet, rouw, depressiviteit, angst, wantrouwen,.. Wanneer spreken we van een ziekte? Zorgen voor de ouder wordende psychiatrische patiënt? Oud geworden patiënt met schizofrenie, persoonlijkheidsproblematiek, recidiverende depressie of manische stoornissen, oud geworden alcoholisten, Zorgen voor ouderen met (nieuwe) psychiatrische ziekten? Ouderen die voor het eerst op oudere leeftijd te kampen krijgen met een psychiatrische aandoening: angststoornis, alcohol- of medicatie-afhankelijkheid, dementie, persoonlijkheidsverandering ikv dementie, depressie, manie, paranoia, Wat met hun families? Ouderen en rouw Veel verlies op oudere leeftijd De omgeving is te weinig geïnteresseerd in het verdriet van de oudere of gaat er soms van uit dat de oudere gewend is aan verlies. Er heerst een zekere banaliserende attitude vanuit de omgeving tov van rouw bij ouderen, alsof de pijn op die leeftijd minder scherp zou zijn dan bij jongeren en door het feit dat negatieve gevoelens ten aanzien van de overledene moeilijk aan bod kunnen komen Anderzijds: veel te snel gemedicaliseerd! Bv veel te snel diagnose depressie, veel te snel gebruik van antidepressiva 1

2 Psychische stoornissen op oudere leeftijd Psychiatrische stoornissen op oudere leeftijd Slecht verwerkte rouw Cognitieve stoornissen Angst en depressie Middelenmisbruik (alcohol medicatie) Psychotische problemen Psychosociale problemen (eenzaamheid) Psychische stoornissen op oudere leeftijd: prevalentie Algemeen: niet echt verschillend van rest van de bevolking Depressie: 15% Angststoornissen: 10% Middelenmisbruik Psychosociale problematiek: 20 30% Slaapproblemen: 40-50% Dementie (plus 65: 5%, plus 80: 20%) tsunami Toekomst? Zorgvraag zal toenemen! Behandeling niet altijd optimaal overbehandeling onderbehandeling Onderdiagnostiek Condition humaine van de ouderdom Therapeutisch nihilisme Ouderen: verbergen gevoelens Problemen vertalen in lichamelijke klachten Addictie alkohol, medicatie Atypische presentatievorm Diagnostische criteria (DSM): niet altijd geschikt voor ouderen Depressie: overzicht I. Depressie bij ouderen Behandeling SECTION DIVIDER 7. Suïcide SUBTITEL Beschrijving 1. DSM 2. Oorzaken van miskennen van depressie 3. Risicofactoren 4. Klassiek depressief syndroom 5. Vormen van maskering 2

3 Inleiding Groeiend besef van het belang van het adequaat en snel herkennen van depressies bij ouderen Prevalentie Alle depressieve toestandsbeelden: 15% In residentiële setting hoger Verhoogde mortaliteit Niet alleen door suïcide 1. DSM-criteria voor majeure depressieve stoornis Vijf (of meer) van de volgende symptomen zijn binnen dezelfde periode van twee weken aanwezig en wijzen op een verandering tov het eerdere functioneren; ten minste een van de symptomen is ofwel (1) depressieve stemming, ofwel (2) verlies van interesse of plezier. - depressieve stemming gedurende het grootste deel van de dag, bijna elke dag, - duidelijke vermindering van interesse of plezier in alle of bijna alle activiteiten gedurende het grootste deel van de dag, bijna elke dag - duidelijke gewichtsvermindering zonder dat dieet gehouden wordt of gewichtstoename (bijvoorbeeld meer dan 5% van het lichaamsgewicht in één maand), of bijna elke dag afgenomen of toegenomen eetlust. - insomnia of hypersomnia, bijna elke dag 1. DSM-criteria voor majeure depressieve stoornis - psychomotorische agitatie of remming - moeheid of verlies van energie, bijna elke dag - gevoelens (die waanachtig kunnen zijn) van waardeloosheid of buitensporige of onterechte schuldgevoelen (niet alleen maar zelfverwijten of schuldgevoel over het ziek zijn), bijna elke dag - verminderd vermogen tot naderen of concentratie of besluiteloosheid (ofwel subjectief vermeld ofwel geobserveerd door anderen), bijna elke dag - terugkerende gedachten aan de dood (niet alleen de vrees dood te gaan), terugkerende suïcidegedachten zonder dat er specifieke plannen gemaakt zijn, of een suïcidepoging of een specifiek plan om suïcide te plegen 2. Depressie: enerzijds overdiagnostiek, anderzijds nog steeds vaak miskend Depressieve gevoelens horen bij t ouder worden» Therapeutisch nihilisme Ouderen: verbergen gevoelens Schaamte zwakte Problemen vertalen in lichamelijke klachten Alcohol / medicatie Depressie presenteert zich op atypische wijze Elke levensfase: andere wijze van uiten Depressie: associatie met lichamelijke aandoeningen: zeer complexe relatie Depressie: associatie met dementie Depressie: associatie met dementie Overlap van symptomen Depressie kan de voorbode zijn van een dementieel proces Depressie kan zich vermommen als een dementieel syndroom Bij ouderen met dementie: vaak depressieve syndromen 3. Risicofactoren: Bio psycho sociaal model -Biologische risicofactoren erfelijke factoren, veranderingen in neurotransmittorsystemen -Fysische risicofactoren CVA, Parkinson, schildklier, farmaca, anemie, maligne processen, na myocardinfarct -Psychosociale risicofactoren Recent verlies/ Rouwproblematiek, life events, verhuis naar een WZC Kwaliteit sociaal netwerk Verlies aan financiële en sociale status Belastende zorgfuncties Chronische ziekte Achteruitgang cognitieve functies Voorgeschiedenis van depressie Overmatig gebruik van alcohol Persoonlijkheidsfactoren 3

4 Risicogroepen Oudere, alleenstaande vrouwen met gering inkomen en lage opleiding Oudere weduwen en weduwnaars Ouderen met ernstige somatische ziekte gecombineerd met een geringe financiële draagkracht en beperkt sociaal netwerk Mantelzorgers Ouderen die in een rusthuis worden opgenomen Lichamelijke en/of psychische beperkingen Afscheid moeten nemen van vertrouwde omgeving of bezittingen Depressie bij ouderen: geen homogeen profiel; verweven met intrapsychische, relationele, sociale en somatische factoren 4. Klassiek depressief syndroom Stemming affect Klimaat - weer - Anhormie: gebrek aan drive niet meer kunnen voortbewegen - Anhedonie: gebrek aan lustbeleving - Anesthesie: gebrek aan voeling met het leven en de wereld (pijnlijke anesthesie) 4. Klassiek depressief syndroom Negatief zelfbeeld Negatief beeld op de wereld Negatief beeld op de toekomst Negatief beeld van het verleden: één en al gemiste mogelijkheden Doodsgedachten Doodswens Suïcidegedachten Suïcide(poging) 4. Klassiek depressief syndroom «Vitaal syndroom» Eetlust Obstipatie Dagschommeling Libidovermindering Slaapstoornissen Psychomotore agitatie of remming Zelfverwijten, gevoelens van on- / minder-waardigheid, schuldgevoelens Moeheid of energieverlies Melancholie of psychotische depressie aanwezigheid van wanen: schuldwanen, zondewanen, armoedewanen, hypochondrische wanen, nihilistische wanen, paranoïde wanen, Leeftijdsgebonden verschillen in presentatie Depressie bij ouderen is niet wezenlijk verschillend van een depressie op jongere leeftijd, maar toch enkele verschillen... Organische maskering Somatische maskering Psychotische maskering Risico dat patiënt in een andere diagnostische categorie terechtkomt en er blijft Risico dat depressie niet adekwaat behandeld wordt of onbehandeld blijft 5.1. Somatische maskering - moeheid, zwaktegevoel - diffuse pijnen, rugpijn - pijn in de borststreek - kortademigheid - hartkloppingen - abdominale / constipatieklachten - hoofdpijn, duizeligheid -enz. 4

5 5.2. Psychotische maskering 5.3. Organische maskering Wanen Wanen met een negatieve inhoud. Schuldwanen, zondewanen, armoedewanen Hypochondrische wanen Nihilistische wanen Paranoïde wanen Rusteloosheid en angst Hallucinaties (stemmingscongruent) Depressie kan gepaard gaan met achteruitgang op cognitief niveau indruk van dementieel syndroom Differentiële diagnose depressie-dementie: vaak zeer moeilijk 6. Behandeling: farmaco + psychotherapie! 6.1. Farmacotherapie Tricyclische antidepressiva (Redomex, Nortrilen, Prothiaden, ) SSRI s (Sipralexa, Serlain, Seroxat, ) RIMA: (Aurorix) SNRI: Venlafaxine (Efexor) NASSA : Mirtazapine (Remergon) NARI : Reboxetine (Edronax) Cymbalta Wellbutrin -Acute fase : 6 tot 12 weken -Vervolgbehandeling (terugvalpreventie): 4 à 9 maanden -Onderhoudsbehandeling of preventie van herhaling (1 jaar en meer) -Op oudere leeftijd is er een groter risico op herhaling van een depressie 6.2. Psychotherapie bij ouderen: vele vooroordelen Het is niet te laat voor psychotherapie! Individueel / groep - Aandacht voor familie - Betrekken van familie Mantelzorgers familieleden van personen die naar het WZC gaan Het is niet omdat familie de oudere naar het rusthuis brengt, dat ze hun rol als zorgdrager opgeven. Een opname in het rusthuis betekent niet noodzakelijk minder stress voor familieleden dan voor de opname Misvattingen over rol van familieleden eens de patiënt in het rusthuis Long-term Care Placement of Dementia Patients and Caregiver Health and Wellbeing, JAMA (2004) Partners: geen verschil in depressie en angst voor en na de plaatsing, meer angst na plaatsing (48.3% leed aan klinische depressie) Na één jaar: geen verschil in depressie, wel minder angst Conclusie Overgang naar het rusthuis is vooral moeilijk voor partners (meer dan voor kinderen) Angst neemt af over verloop van tijd, depressie niet 5

6 Families en WZC Families & WZC Redenen voor aanhoudende depressiviteit? Sterker gemis van affectieve band Eenzaamheid Financiële zorgen Heen - en weer thuis rusthuis Minder controle over zorg voor hun partner Vaak gaat de patiënt achteruit na plaatsing met schuldgevoelens als gevolg: heb ik er wel goed aan gedaan.? Verbreken van een belofte ( ik zal u nooit laten placeren, ik zal altijd voor u blijven zorgen ) Gevoel van te falen, plicht niet te doen Aanvaardbaarheid van een plaatsing in een rusthuis (persoonlijk, familie, sociale omgeving, maatschappelijk ) Zorgdragers, vooral partners zijn niet alleen at risk wanneer zij thuis zorg dragen voor hun familielid, maar ook na opname in een rusthuis Taak van hulpverlener Bijzondere aandacht voor partners die zeer actief betrokken blijven bij de zorg, die bij opname van hun partner depressief zijn en die onvoldoende ondersteuning hebben van anderen Begeleiding doorheen het proces van opname! Familieleden hebben nood aan een gevoel van positieve betrokkenheid Familie heeft nood aan inspraak en zeker mate van controle over de zorg Hulpverleners moeten zich bewust zijn van de enorme impact van een opname in een rusthuis van de dementerende partner op de gezonde partner en familie 6.3. Tips voor patiënten: hoe omgaan met je depressie? -Streef naar een vaste dagindeling -Ga op tijd naar bed en sta ook op normale tijdstippen op -Probeer ook op normale vaste tijden te eten. Geef niet toe aan uw aandrang minder te eten of te drinken -Blijf uzelf goed verzorgen, ook al kost dat moeite -Blijf in beweging. Reserveer elke dag tijd voor wandelen, fietsen, zwemmen, werken in de tuin of een andere licht inspannende activiteit. -Neem geen grote beslissingen! -Wees voorzichtig met alcoholgebruik -Isoleer u niet van de anderen. Blijf mensen opzoeken. -Ga niet op vakantie als u er al van tevoren tegen op ziet -Herstel gaat gepaard met crisissen en dalen Tips voor de omgeving: hoe moet men NIET met een depressieve oudere omgaan? - Spoor hem niet aan flink te zijn en zich te vermannen - Activeer hem niet te vroeg, stel ook geen te hoge eisen - Bedenk dat de oudere van te weinig hulp dieper in de put geraakt maar dat te veel hulp hem onnodig afhankelijk maakt en zijn eigenwaarde ondermijnt! - Veroordeel de gedachten en de gevoelens van de andere niet. Probeer hem de schuldgevoelens niet uit het hoofd te praten - Probeer hem niet te zeggen dat hij geen reden heeft om somber te zijn ( je hebt toch alles om gelukkig te zijn ) Tips voor de omgeving: hoe moet men wèl met een depressieve oudere omgaan? - Probeer de oudere te steunen bij het volgen van zijn leefregels - Er zijn zonder te veel adviezen te geven! - Probeer de ander te stimuleren iets te doen wat hij vroeger leuk vond - Probeer te helpen bij het aanbrengen van een vaste dagindeling - Prijs de depressieve voor elke niet-depressieve uitspraak - Probeer alle gevoelens van je naaste te accepteren, probeer hem hierover geen verwijten te maken - Blijf beschikbaar en verwacht niet dat je steun en hulp snel effect zullen hebben. Geduld! - Leg ook aan anderen (familie, vrienden, ) uit wat een depressie is 7. Suïcide bij ouderen: vormen of gradaties van suïcidaliteit Doodsideatie Suïcidale ideatie Doodswens Suïcidale intentie Opzettelijke zelfbeschadiging TS (suïcidepoging) Suïcide 6

7 Leeftijdsspecifieke sterftecijfers voor suïcide (per inw.) mannen en vrouwen, Vlaams Gewest, 2004 bron: Sterftecertificaten alle overlijdens, Vlaams Gewest, Suïcide bij ouderen Suïcide: risicofactoren Zo oudere depressief: (4 maal) meer kans op suicide Ouderen geven intenties minder te kennen Verhouding tussen TS en gelukte suïcides is bij ouderen veel lager dan bij jongeren Dikwijls gewelddadige methodes, vooral bij mannen: verhanging, verstikking, springen van een hoogte Gecamoufleerde suïcides (suicidal erosion) Psychologische autopsiestudies hebben aangetoond dat bijna alle suïcideslachtoffers psychiatrisch ziek waren rondom de tijd van hun overlijden. Majeure depressie. Van alle mensen die suicide pleegde leed ten minste 75% aan een affectieve stoornis. Bij ouderen zou de link tussen suïcide en depressie nog groter zijn. Alcohol & middelenafhankelijkheid Schizofrenie Persoonlijkheidsstoornis M > V 7

8 Suïcide: risicofactoren Suïcide: risicofactoren Mate van hopeloosheid Depressie zonder hopeloosheid zal niet snel tot een suïcide lijden Chronische depressie waar wanhoop op de voorgrond staat, kent het grootste risico Psychiatrische aandoeningen Voorgeschiedenis van suïcidepogingen Lichamelijke aandoeningen Verlies Sociaal isolement en eenzaamheid Mannelijk geslacht Gescheiden, weduwe/naar, single (laagste aantallen bij gehuwden), Recent verhuizen, institutionalizering. Suïcide bij ouderen Hoge cijfers op oudere leeftijd Voorbije jaren: dalende tendens Redenen? Herkenning en behandeling van depressies Huwelijk Groep ouderen wordt groter: zien zichzelf steeds minder als minderheidsgroep Beeldvorming? Euthanasie?? II. Delier 1.0 SEC SUBT Beschrijvi Delier, geen dementie Delier ook geheugenstoornissen verward gedesoriënteerd in tijd en ruimte omwisseling dag/nachtritme onrust Is een syndroom gekenmerkt door een stoornis in de bewustzijnstoestand, de aandacht en de cognitie of de perceptie, dat zich acuut ontwikkelt en dat fluctueert in de loop van de dag Het is een courante complicatie van somatische ziekten sinds in ziekenhuis : plots dement 8

9 Delier: klinische kenmerken Bewustzijn Aandacht: moeilijk om aandacht te houden, te richten en te verplaatsen, verminderd bewustzijn van zichzelf en omgeving Desoriëntatie (tijd, plaats) Geheugenstoornissen zijn secundaire stoornis! gevolg van stoornissen in de aandacht Perceptie: slechte interpretaties, wanen, hallucinaties Gedachten gedesorganiseerd, incoherent, stoornissen om gebruik te maken van abstracte concepten, om problemen op te lossen, om bewust zijn gedachten te richten, wanen Kenmerken die gepaard gaan met delirium Slaap-waakcyclus somnolentie overdag, agitatie s nachts, inslaapmoeilijkheden, omkering van de slaap-waakcyclus Psychomotorisch traagheid, spraakstoornissen, bevingen, myoclonieën, epilepsie-aanvallen, ataxie, dysartrie, dysfagie, dyspraxie, vallen, incontinentie, Kenmerken die gepaard gaan met delirium Verschillende fasen van een delier Affectief prikkelbaarheid, exciteerbaarheid, vrees, angst, depressie, lethargie, meegaandheid, jovialiteit, verbijstering, zelfmoordgedachten Autonoom tachycardie, koorts, zweten, bleekheid, of vasomotorische opstoten, constipatie of diarree Prodromale fase agitatie, verwarde gedachten, concentratiemoeilijkheden, prikkelbaarheid, lethargie, overgevoeligheid voor licht en lawaai, insomnie, perceptiestoornissen Fase van manifeste delirium Fase van resolutie sommigen vertonen amnesie voor de episode sommigen herinneren zich fragmenten Andere aandachtspunten Opgelet voor een stil delier uitgesproken fluctuatie meestal van korte duur Hypoactief of stil delier Soms wordt klinisch beeld gekenmerkt door apathie, teruggetrokken gedrag en verminderde alertheid en kunnen opvallende symptomen als heftige motorische onrust en visuele hallucinaties geheel ontbreken. Wordt vaak niet herkend of ten onrechte gehouden voor een depressie of een dementie. 9

10 Delier: etiologie Is een delier belangrijk? Het delirium wordt thans beschouwd als een multifactorieel bepaalde aandoening berustend op een samenspel tussen predisponerende en precipiterende factoren. Mits voldoende predisponerende factoren aanwezig zijn kunnen betrekkelijk geringe uitlokkende factoren de directe aanleiding zijn tot een delirium. Klinische kenmerken in een specifiek geval hangen niet af van van de specifieke oorzaak Gemeenschappelijk eindmodel, maar preciese mechanisme? stoornissen in specifieke neuronale pathways en bepaalde neurotransmittor-systemen Komt zeer vaak voor Stoort zorg : moeilijke patiënt bezorgde familie Hoge kans op verwikkelingen incontinentie - decubitus ondervoeding - infecties vallen langer in ziekenhuis meer kans op opname in WZC Hoge kans op overlijden Delier: wat te doen? 1. Er aan denken! 2. Verpleegkundige zorg rol voor ergotherapeut veiligheid verzekeren stabiele en vertrouwde omgeving creëren slaap stimuleren vermijden van hyperstimulatie voldoende stimulatie fysische bedwinging? heroriëntatie klok, kalender verbale oriëntatie in de tijd (herhaling) erkenning van de angst van de patiënt; patiënt geruststellen aan patiënt verklaring geven 3. Betrekken van familie 4. Onderscheid oorzakelijke behandeling: gericht op fysieke toestanden die het syndroom veroorzaken symptomatische behandeling: symptomen zoals agitatie controleren Behandeling: zoek de oorzaak Medicatie Neurologische aandoeningen (CVA, hersenbloeding, epilepsie,meningitis) Omgevingsfactoren : opname IC fixatie blaassonde pijn stress Slaaptekort Ziekten : infectie koorts anemie uitdroging slechte voedingsstatus verstoorde zout-water huishouding Operaties (vnl orthopedische en cardiale heelkunde) Opgelet: bij ouderen: delier kan enige teken zijn van een levensbedreigende aandoening een delier moet bij elke patiënt aanzien worden als een toestand van medische urgentie DD. Dementie delier ontwikkelt zich frekwenter bij dementerenden dan bij niet-dementerenden! delier ontwikkelt zich acuut of subacuut delier: meer voorbijgaand dan dementie Opgelet zo delirium gesuperponeerd is op dementie 10

11 Delier: besluit delirium is een ernstige medische urgentie die een intensieve en multidisciplinaire aanpak vereist III. Verslaving bij ouderen 1.0 SEC SUBT Beschrijvi Verslaving bij ouderen Lange tijd: zowel binnen de ouderenzorg als binnen de verslavingszorg: relatief weinig aandacht Diagnostische moeilijkheden Epidemiologie Early-onset en late-onset drinkers Sensitiviteit en tolerantie: anders op oudere leeftijd? Gevolgen Lichamelijk Psychisch Behandeling Besluit 1. DSM-V- criteria De DSM spreekt niet van alcoholisme of verslaving maar van stoornissen in het gebruik van middelen 11 criteria Minstens 2 van de volgende, in een periode van 12 maanden symptomen: mild symptomen: moderate - 6 of eer symptomen: severe Alcohol Use Disorder 1. Vaker en in grotere hoeveelheden gebruiken gebruiken dan het plan was. 2. Mislukte pogingen om te minderen of te stoppen. 3. Gebruik en herstel van gebruik kosten veel tijd. 4. Sterk verlangen om te gebruiken 5. Door gebruik tekortschieten op het werk, school of thuis. 6. Blijven gebruiken ondanks dat het problemen meebrengt in het relationele vlak 7. Door gebruik opgeven van hobby s, sociale activiteiten of werk 8. Voortdurend gebruik, zelfs wanneer je daardoor in gevaar komt 9. Voortdurend gebruik ondanks weet hebben dat het gebruik lichamelijke of psychische problemen met zich mee brengt of verergert. 10. Grotere hoeveelheden nodig hebben om het effect nog te voelen oftewel tolerantie. 11. Het optreden van onthoudingsverschijnselen, die minder hevig worden door meer van de stof te gebruiken 11

12 1. Diagnostische moeilijkheden 1. Diagnostische moeilijkheden Alcoholproblemen bij ouderen worden vaak niet gedetecteerd Moeilijkheden met gangbare diagnostische criteria Criterium van sociale of professionele moeilijkheden Criterium van onthoudingsverschijnselen: ouderen vertonen vaak geen onthoudingsverschijnselen omdat ze nooit voor langere tijd hun gebruik dienen te stoppen Criterium van hoeveelheid en frekwentie voor jong volwassenen --) diagnose kan gemist worden! ouderen nemen vaak medicatie ouderen lijden soms aan chronische aandoening sensitiviteit voor alcohol neemt toe Criterium van lichamelijke gevolgen is onvoldoende toepasbaar op de groep van ouderen (sowieso meer polypathologie dan jongeren). Tekens van alcoholisme worden vaker aan de leeftijd of aan andere aandoeningen toegeschreven: pijnen, slapeloosheid, depressie, angst, geheugenverlies, vallen,... Ontkenning, rationalisatie of minimalisering bij de patiënt (eventueel ten gevolge van cognitieve problemen tgv alcoholgebruik) Ouderen zoeken minder snel hulp Soms worden de problemen ook door de familie gemaskeerd (schuld- of schaamtegevoel, soms co-dependentie) Veelal heerst er een grotere permissiviteit voor alcoholgebruik bij ouderen (ook in WZC) Soms is de reden gewoon omdat niemand het merkt dat ze drinken Therapeutisch fatalisme? 2. Epidemiologie Zeer uiteenlopende bevindingen: 5 tot 16% (algemene populatie ouderen) In algemeen ziekenhuis of WZC: hogere prevalentie 10% in ziekenhuis 20 (tot 50)% in rusthuizen CAGE Problematisch alcoholgebruik in de bevolking (CAGE-vragenlijst) (2004) -Hebt U ooit de behoefte gevoeld om het drinken te verminderen? (Cut down) -Hebt U zich ooit geërgerd aan de kritiek op uw drankgebruik? (Annoyed by criticism) -Voelt u zich wel eens schuldig mbt uw drankgebruik? (Guilty about drinking) -Gebruikt u s morgens wel eens een borrel om op gang te komen? (Eyeopener drinks) Als 2 van de 4 vragen positief beantwoord worden is er een aanwijzing voor riskante gewoonte 3. Profiel van de oudere alcoholist 1. Early onset (survivors) 2/3 lange VG van alcoholisme predisponerende persoonlijkheid? hogere prevalentie van familiale geschiedenis van alcoholisme meer alcoholgerelateerde problemen meer psychiatrische comorbiditeit 2. Late onset drinkers Waarom wordt een gelegenheidsdrinker of een niet-drinker op latere leeftijd een alcoholist? Ingrijpende levensgebeurtenissen (life events)? - verlies van partner, naderende dood, vereenzaming, relatieproblemen, ouderdomskwalen, pensionering) onduidelijk of er een link is Personen die vroeger alcohol gebruikten als reactie op stressvolle omstandigheden, zonder probleemgebruik, hebben op latere leeftijd hogere kans om verslaafd te geraken. Zij hebben geleerd dat alcohol tijdelijk onlust door lust vervangt. 12

13 2. Late onset drinkers 4. Verhoogt het ouder worden de sensitiviteit voor alcohol? Vertonen over het algemeen minder somatische gevolgen van hun alcoholgebruik dan early-onset drinkers Over het algemeen minder ontwrichte levenssituaties Behandelingsresultaten zouden beter zijn dan early onset drinkers (late onset alcoholist kent vaak nog voldoende gedragsalternatieven van vroeger) Ouderen bereiken een hogere concentratie alcohol in het bloed dan jongeren wanneer ze dezelfde dosis alcohol innemen Dit komt door een leeftijd-gerelateerde afname in lichaamsvocht. De distributie van alcohol vindt enkel plaats in het waterweefsel. Na inname van dezelfde hoeveelheid alcohol zullen de alcoholconcentraties in de organen van ouderen hoger zijn dan bij jongeren (en bij vrouwen hoger dan mannen). Tolerantie voor alcohol neemt af met ouder worden. Ouderen kunnen al last krijgen van bepaalde effecten van alcohol bij een lagere dosis dan jongeren. Men kan maw stellen dat ouderen op zeker ogenblik last beginnen krijgen van de schadelijke effecten van alcohol terwijl hun drinkpatroon eigenlijk niet veranderd is. 5. Gevolgen en verwikkelingen 1. Cardiovasculair 2. Ademhalingsstelsel 3. Autonoom zenuwstelsel 4. Verstorend effect op de slaap 5. Andere somatische effecten (gastritis, ulcus, leversteatose, cirrose, slokdarmvarices, pancreatitis, polyneuropathie, myopathie, cerebellaire degeneratie, epileptische insulten,.. 6. Interacties met farmaca 7. Alcohol en de hersenen 5. Gevolgen en verwikkelingen 8. Psychiatrische gevolgen -Acute intoxicatie -Onttrekkingssyndroom -Alcoholische hallucinose -Alcoholische persoonlijkheidsdeterioratie -Seksuele disfuncties -Relatie tussen alcohol en depressie NIAAA: oudere alcoholisten: drie maal zo vaak depressie dan 65-plussers zonder alcoholisme Oudere depressieve patiënten: 3 tot 4 maal alcohol afhankelijkheid in vergelijking met niet-depressieve patiënten Zo bij depressieve oudere een comorbiede alcoholstoornis aanwezig,wordt de prognose voor de depressie slechter. - Alcohol en suïcide 6. Behandeling Ouderen met een alcoholprobleem hebben evenveel baat bij een behandeling dan jongeren. Resultaten zijn het best bij late-onset alcoholisten. Resultaten verbeteren wanneer de ouderen behandeld worden in aparte leeftijdsgroepen Groepstherapie Oudere verslaafden kunnen zich moeilijk identificeren met de problemen die aan verslaving bij jongeren geassocieerd zijn Belang van juiste visie op verslaving binnen een team!! Denkmodellen verslavingsproblematiek Morele (moraliserend) model Gebruik uit vrije wil eigen schuld straf Farmacologische model Drugs zijn de oorzaak schuld weggenomen van individu Symptomatische model Verslaving is geen op zichzelf staand probleem Medisch model Verslaving is lichamelijke ziekte controleverlies Niet verantwoordelijk voor ziekte en voor veranderen van probleem Psychologisch model Leertheoretisch model, verslaving als automatisch gedrag Sociologisch model Biopsychosociaal model Integreert aantal voorgaande modellen met dominante biologische factor Van den Brink

14 Verslaving Beloningssysteem en verslavende middelen Abnormaal hoge vrijzetting van dopamine & abnormaal lang dopamine aanwezig Enorm krachtig effect kickeffect & Krachtig leereffect ( doe dit snel opnieuw! ) Aanpassingen in de zenuwcellen: minder dopamine beschikbaar stellen + minder dopamine-receptoren Beloningssysteem wordt minder gevoelig, gebruik van middelen neemt verder toe om ongevoeligheid te overwinnen & interesse, investeringen in normale beloners neemt af Dual process model van gedragsregulatie (Strack & Deutsch, 2004) REDENEREN DENKEN STOP Het stopsysteem van de hersenen Lijkt minder goed geactiveerd bij verslaving Interactie met het go -systeem is verstoord Verklaart verdergezet gebruik zelfs wanneer nadelen groter worden dan de voordelen AUTOMATISCH DOEN GO Verslaving is een hersenaandoening Aanpassingen in de hersenen maken drang om te gebruiken zo intens als primitieve drijfveren zoals honger en dorst Gezonde activiteiten kosten veel moeite en geven niet dezelfde voldoening als bij niet verslaafde mensen Stoppen met gebruik zelfs wanneer nadelen groter worden blijft moeilijk. Hersenen zijn kwetsbaar voor toxische effecten van alcohol ---) schade Grote variabiliteit in effecten van alcohol op de hersenen Kwetsbaarheid van verschillende hersenregio s Corticale atrofie tgv neurotoxisch effect van alcohol Thiaminedeficiëntie: ook schade thv diepere hersenstructuren Frontale regio: meer kwetsbaar voor effect van alcohol dan andere regio s Cerebellum Verschillende neurotransmittorsystemen: gevoelig voor alcohol 14

15 Alcohol en de hersenen 7. Besluit Overgeleverd aan niet gecontroleerd stuk van het brein; de controlemechanismen laten het als het ware afweten en als er dan bovendien nog hersenbeschadiging optreedt... Vaak zijn er al stoornissen van de executieve functies nog voordat ze detecteerbaar zijn bij een basis neuropsychologisch testonderzoek. Hardnekkige ontkenning lijkt gecorreleerd met cognitieve beperkingen: aantasting van het verbaal geheugen, executieve functies & een mentale traagheid (Hazelton et al., Decisionmaking Capacity and Alcohol Abuse: clinical and ethical considerations in personal care choices (General HospitalPsychiatry 25(2003) ) Alcoholisme bij ouderen blijft ondergediagnosticeerd en dus vaak niet of onderbehandeld. Hulpverleners/artsen zouden het gebruik van alcohol als het ware routinematig met hun oudere patiënten moeten bespreken Belang van goed drinkadvies Interacties met medicatie Hoeveelheid? NIAAA: boven 65j: niet meer dan 1 (1.5) glas per dag Bij afhankelijkheid: niets Alcoholbeleid in WZC Bij vermoeden van een alcoholprobleem ouderen verwijzen voor een behandeling. Besluit Zowel depressie, delier als een verslaving zijn belangrijke gezondheidsproblemen Belang van vroegtijdig herkennen, diagnosticeren en aangepast behandeling Aandacht voor families, ook in WZC! Dit leidt tot gezondheidswinst, meer autonomie, en een verhoogde kwaliteit van leven 15

1. Psychiatrie 101: wat is psychiatrie? Wat is psychiatrie? Psychiatrie is een medisch specialisme dat zich bezighoudt met de

1. Psychiatrie 101: wat is psychiatrie? Wat is psychiatrie? Psychiatrie is een medisch specialisme dat zich bezighoudt met de 1. Psychiatrie 101: wat is psychiatrie? Wat is psychiatrie? Psychiatrie is een medisch specialisme dat zich bezighoudt met de preventie, diagnostiek en behandeling (therapie) van psychische ziektebeelden.

Nadere informatie

een depressie is de hel op aarde

een depressie is de hel op aarde een depressie is de hel op aarde Buddyzorg Limburg 2014. 1 Inhoud Wat is een depressie. 3 Wat zijn de verschijnselen? 3 Hoe ontstaat het? 5 Behandeling. 7 Verschil tussen depressie, burn-out en overspannenheid.

Nadere informatie

Handleiding bouwstenen zorgpaden basis ggz

Handleiding bouwstenen zorgpaden basis ggz Handleiding bouwstenen zorgpaden basis ggz Colofon Handleiding bouwstenen zorgpaden basis ggz Redactie Peter van Splunteren, Trimbos-instituut Ina Boerema, Trimbos-instituut Betty Steenkamer, Robuust Marlene

Nadere informatie

Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling. ggz. multidisciplinaire richtlijn. Depressie. Patiëntenversie

Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling. ggz. multidisciplinaire richtlijn. Depressie. Patiëntenversie Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling ggz multidisciplinaire richtlijn Depressie Patiëntenversie Multidisciplinaire richtlijn Depressie Patiëntenversie 2005 Deze patiëntenversie is mede ontleend aan

Nadere informatie

Stepped care bij angst & depressie: Van eerste tot tweede lijn

Stepped care bij angst & depressie: Van eerste tot tweede lijn Stepped care bij angst & depressie: Van eerste tot tweede lijn Het SAD-project Behandelprotocol Vrije Universiteit Faculteit der Psychologie en Pedagogiek Afdeling Klinische Psychologie In samenwerking

Nadere informatie

Wat u zelf kunt doen

Wat u zelf kunt doen Als u een manisch-depressieve (bipolaire) stoornis heeft Wat u zelf kunt doen Wij hebben het ook meegemaakt. Wij kunnen helpen. Lotgenoten- en betrokkenenlijn: 0900-5 123 456 Elke dag van 09.00 tot 21.00

Nadere informatie

Hoe u de ander én uzelf kunt helpen

Hoe u de ander én uzelf kunt helpen Als een vriend of familielid een manisch-depressieve (bipolaire) stoornis heeft Hoe u de ander én uzelf kunt helpen Wij hebben het ook meegemaakt. Wij kunnen helpen. Lotgenoten- en betrokkenenlijn: 0900-5

Nadere informatie

basisinformatie dementie

basisinformatie dementie expertisecentrum d mentie basisinformatie dementie Vlaanderen INHOUDSOPGAVE Inleiding 5 Deel 1: Wat is dementie? 6 1. Symptomen van dementie 7 1.1. Kernsymptomen 7 1.2. Secundaire symptomen 8 2. Oorzaken

Nadere informatie

Dementie. Als je niet meer weet dat je vergeet

Dementie. Als je niet meer weet dat je vergeet Dementie Als je niet meer weet dat je vergeet Inhoud Ziektebeelden dementie 5 Wat is dementie? 5 Ziektebeelden 6 Diagnose 8 Het ziekteproces of ziekteverloop 8 Preventie, de ziekte voorkomen? 9 Behandeling

Nadere informatie

Doel: betere herkenning, eerder ingrijpen en betere behandeling in geval van depressie bij ouderen

Doel: betere herkenning, eerder ingrijpen en betere behandeling in geval van depressie bij ouderen Toolkit Depressie bij ouderen Doel: betere herkenning, eerder ingrijpen en betere behandeling in geval van depressie bij ouderen Achtergrond Definitie De definitie depressie wordt gehanteerd zoals in de

Nadere informatie

Borderline persoonlijkheidsstoornis

Borderline persoonlijkheidsstoornis Borderline persoonlijkheidsstoornis Borderline 1/8 1/4 Borderline persoonlijkheidsstoornis, kortweg borderline, is een psychische aandoening. De belangrijkste kenmerken zijn sterke wisselingen in zowel

Nadere informatie

50210 Psycheproblematiek 23 april 2010 10.00 uur

50210 Psycheproblematiek 23 april 2010 10.00 uur Universitair Medisch Centrum Faculteit_ der Medische Wetenschappen Bloktoets Datum Aanvang 50210 Psycheproblematiek 23 april 2010 10.00 uur Deze tentamenset kunt u na afloop meenemen Ook de doordruk van

Nadere informatie

Kanker en dan... Omgaan met de emotionele gevolgen

Kanker en dan... Omgaan met de emotionele gevolgen Kanker en dan... Omgaan met de emotionele gevolgen Voor wie is deze brochure bedoeld? Deze brochure is voor mensen bij wie de diagnose kanker is gesteld. Ook is het raadzaam de mensen in uw naaste omgeving,

Nadere informatie

Werkstuk V.B.O. Marleen 2002 BORDERLINE

Werkstuk V.B.O. Marleen 2002 BORDERLINE Werkstuk V.B.O. Marleen 2002 BORDERLINE Inleiding Dit werkstuk gaat over Bordeline-persoonlijkheidsstoornis, kortweg borderline genoemd: Een leven waarin alles van een leien dakje gaat, is eerder uitzondering

Nadere informatie

Psychosociale Problemen bij Hart- en Vaatziekten

Psychosociale Problemen bij Hart- en Vaatziekten Psychosociale Problemen bij Hart- en Vaatziekten Hartfalen Ischaemische Hartziekten Cerebrovasculaire Aandoeningen Dit onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van de Nederlandse Hartstichting. Drs. J. de

Nadere informatie

Onbewogen om bewegen: Lichamelijke (in)activiteit in zorginstellingen

Onbewogen om bewegen: Lichamelijke (in)activiteit in zorginstellingen Onbewogen om bewegen: Lichamelijke (in)activiteit in zorginstellingen Tarik T. Binnekade, MSc. Dr. Laura H. P. Eggermont Prof. dr. Erik J. A. Scherder Afd. Klinische Neuropsychologie Vrije Universiteit,

Nadere informatie

STARTFOTO ONDERSTEUNINGSBEHOEFTEN

STARTFOTO ONDERSTEUNINGSBEHOEFTEN STARTFOTO ONDERSTEUNINGSBEHOEFTEN Heeft u opmerkingen of vragen naar aanleiding van dit rapport? Mail dan naar wmo@gg-v.nl INHOUD 1 STARTFOTO, MENSEN MET VERSTANDELIJKE BEPERKING.. 3 2 STARTFOTO, MENSEN

Nadere informatie

Kanker, en dan...? Omgaan met de gevolgen

Kanker, en dan...? Omgaan met de gevolgen Kanker, en dan...? Omgaan met de gevolgen Informatie voor patiënten F0554-1011 april 2011 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411, 2260 AK

Nadere informatie

LEREN SIGNALEREN TRAINERSHANDLEIDING SIGNAALTAAL VAN DE WEST-FRIESE JEUGD

LEREN SIGNALEREN TRAINERSHANDLEIDING SIGNAALTAAL VAN DE WEST-FRIESE JEUGD LEREN SIGNALEREN TRAINERSHANDLEIDING SIGNAALTAAL VAN DE WEST-FRIESE JEUGD Niek Kuijper Hoorn, september 2008 Op de eerste maandag van 2008 bereikt ons het bericht dat het 11-jarig jongetje Bram zich heeft

Nadere informatie

Richtlijn Delier. Delier 1

Richtlijn Delier. Delier 1 Richtlijn Delier Delier 1 Colofon De eerste versie van de richtlijn delier werd in 1998 geschreven als onderdeel van de richtlijnen palliatieve zorg van het Integraal Kankercentrum Midden-Nederland. De

Nadere informatie

Een dossieronderzoek bij Tactus verslavingszorg Twente. Middelengebruik en het hebben van een verstandelijke beperking.

Een dossieronderzoek bij Tactus verslavingszorg Twente. Middelengebruik en het hebben van een verstandelijke beperking. Een dossieronderzoek bij Tactus verslavingszorg Twente. Middelengebruik en het hebben van een verstandelijke beperking. Debbie Nieuwenhuis Bachelorthese Psychologie Begeleider Tactus: Margreet van der

Nadere informatie

Over rouw- en verlieservaringen van cliënten met schizofrenie en hun behoefte aan begeleiding door de SPV

Over rouw- en verlieservaringen van cliënten met schizofrenie en hun behoefte aan begeleiding door de SPV Over rouw- en verlieservaringen van cliënten met schizofrenie en hun behoefte aan begeleiding door de SPV Project M55 Esther Pols Janneke Kessels Marjo Pouls Francien Fredriks Marieta Verhoeven Sandra

Nadere informatie

in gesprek over: Psychiatrie rond zwangerschap en bevalling

in gesprek over: Psychiatrie rond zwangerschap en bevalling in gesprek over: Psychiatrie rond zwangerschap en bevalling Colofon Auteur: M.P. van den Berg Met dank aan de patiënten van de afdeling psychiatrie van het Erasmus MC. Redactie: M.A.V. van Verschuer (eindredacteur)

Nadere informatie

WERKBOEK GEINTEGREERDE BEHANDELING BIJ DUBBELE DIAGNOSE, BEDOELD VOOR HULPVERLENERS IN DE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

WERKBOEK GEINTEGREERDE BEHANDELING BIJ DUBBELE DIAGNOSE, BEDOELD VOOR HULPVERLENERS IN DE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG WERKBOEK GEINTEGREERDE BEHANDELING BIJ DUBBELE DIAGNOSE, BEDOELD VOOR HULPVERLENERS IN DE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG i IDDT Werkboek ii IDDT Werkboek Met dank aan... Wij willen graag alle mensen bedanken

Nadere informatie

DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN

DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN Prof. Dr. Pim Cuijpers, VU Amsterdam Oorspronkelijke uitgave december 1996, hoofdstuk 4 herzien door dr. Tara Donker in 2014 Momenteel is professor Pim Cuijpers hoofd

Nadere informatie

Over vroegtijdige planning van de zorg

Over vroegtijdige planning van de zorg Het levenseinde teruggeven aan de mensen Over vroegtijdige planning van de zorg Manu Keirse Hoogleraar Faculteit der Geneeskunde KU Leuven Ondervoorzitter Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen Inhoud Het

Nadere informatie

Dementie wist de dagboeken waar een levenlang aan geschreven werd genadeloos uit. In dit thema komen aan de orde:

Dementie wist de dagboeken waar een levenlang aan geschreven werd genadeloos uit. In dit thema komen aan de orde: DC 27 Dementie 1 Inleiding Dementie wist de dagboeken waar een levenlang aan geschreven werd genadeloos uit. We zijn allemaal wel eens vergeetachtig of kunnen ons even iets niet meer herinneren. Ouderen

Nadere informatie

Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag

Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag A.M. van Hemert, A.J.F.M. Kerkhof, J. de Keijser,

Nadere informatie

Hoofdstuk 19 Middelgebonden stoornissen en verslaving. Reinout W. Wiers, Remco C. Havermans, Anita Jansen & Ronald A. Knibbe. 19.

Hoofdstuk 19 Middelgebonden stoornissen en verslaving. Reinout W. Wiers, Remco C. Havermans, Anita Jansen & Ronald A. Knibbe. 19. Wiers, R., Havermans, R., Jansen, A., & Knibbe, R. (2006). Middelgebonden stoornissen en verslaving. In H.T. van der Molen, S. Perreijn & M.A. van den Hout (Eds.). Klinische psychologie: theorieën en psychopathologie.

Nadere informatie

Begeleiden van patiënten die zelfverwonden. Contact maken en herstellen.

Begeleiden van patiënten die zelfverwonden. Contact maken en herstellen. Interventiepakket voor verpleegkundigen Begeleiden van patiënten die zelfverwonden. Contact maken en herstellen. DEEL A: ACHTERGRONDDOCUMENT Institute of Advanced Studies and Applied Research (ASAR) Lectoraat

Nadere informatie