Onderzoeksrapport Alcoholgebruik onder leerlingen Klasina van der Laan Pagina 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoeksrapport Alcoholgebruik onder leerlingen Klasina van der Laan Pagina 1"

Transcriptie

1 1. Inleiding In dit onderzoeksrapport worden de resultaten weergegeven van mijn afstudeeronderzoek voor de opleiding Culturele Maatschappelijke Vorming aan de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (NHL). Het onderzoek is uitgevoerd in de eerste en tweede klas van het Lauwerscollege/Singelland te Surhuisterveen in opdracht van Timpaan Welzijn. Tijdens dit onderzoek wordt gekeken naar hoeveel alcohol de leerlingen drinken en waar/wanneer de leerlingen alcohol drinken. Verder wordt er onderzocht wat de leerlingen als gevolgen van alcoholgebruik ervaren en of ze op de hoogte zijn van de gevolgen van alcohol. In dit eerste hoofdstuk komen de probleemsituatie analyse, de doelstelling en de onderzoeksvragen aan orde. Verder wordt de doelstelling en opzet van het event besproken en tenslotte zal er een vooruitblik op de verschillende onderdelen van het rapport is in dit hoofdstuk te vinden. 1.1 Probleemsituatie en context Alcohol is een verdovend middel, het verdooft de hersenen. Via de maag en dunne darm komt de alcohol in het bloed, en zo bereikt het de hersenen na ongeveer 10 minuten. Als er voedsel in de maag zit, duurt de opname van alcohol iets langer. Jongeren kunnen slechter tegen alcohol. Dit komt doordat ze nog in de groei zijn, minder wegen en kleiner zijn. Van dezelfde hoeveelheid alcohol zijn jongeren ook meer en langer onder invloed dan volwassenen. Ook kan alcohol ervoor zorgen dat gedrag verandert: remmingen vallen weg, geheugen en concentratie kunnen minder worden en zelfkritiek verdwijnt. (Uw kind en alcohol, internet, z.d.) Alcoholgebruik onder minderjarigen is een probleem dat in veel verschillende landen voorkomt. De website van Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (http://www.nationaalkompas.nl/gezondheidsdeterminanten/leefstijl/alcoholgebruik/verschilleninternationaal/) laat zien dat niet alleen in Nederland veel alcohol wordt gedronken door minderjarige jongeren, maar ook andere Europese landen bekend zijn met dit probleem. Het is niet duidelijk wanneer dit probleem is ontstaan, het probleem bestaat al een lange tijd binnen Nederland en Europa. Wel is het de laatste jaren meer aan het licht gekomen door verschillende onderzoeken, het is een probleem die in micro-, meso- en macroniveau beschreven kan worden: Microniveau Als we dit probleem op microniveau onderzoeken hebben we het vooral over de leerling zelf. Zoals eerder benoemd begint de jeugd op steeds jongere leeftijd met het drinken van alcoholische dranken. Om te weten hoeveel leerlingen alcohol gebruiken en in welke mate worden de leerlingen gevraagd een enquête over hun alcoholgebruik in te vullen. Zo kan er gekeken worden hoeveel leerlingen alcohol drinken, hoeveel alcohol ze drinken of als misschien wel niemand alcohol drinkt. Op het microniveau wordt het alcoholgebruik op een persoonlijk niveau onderzocht. Mesoniveau Als we dit probleem op mesoniveau onderzoeken hebben we het over de sociale omgeving van de jongeren. Zo kunnen ze beïnvloed worden door andere leeftijdsgenoten op school, op het werk, bij de sportclub enzovoort. Het is van belang om te weten of de jongeren uit zich zelf drinken of worden Onderzoeksrapport Alcoholgebruik onder leerlingen Klasina van der Laan Pagina 1

2 aangespoord door hun omgeving. De school kan hier een belangrijke factor spelen door bijvoorbeeld voorlichtingen te geven op de school om de leerlingen op de hoogte te stellen van alle risico s en gevolgen die alcohol met zich mee brengt. Op meso niveau worden invloeden van vrienden, familie of de school onderzocht. Macroniveau Als dit probleem op macroniveau onderzocht wordt er gekeken naar het landelijke verschijnsel van alcoholgebruik onder de jongeren. De politiek houdt zich bijvoorbeeld ook erg bezig met het thema alcoholgebruik onder de jongeren, zo is er onlangs een wet doorgevoerd waardoor jongeren onder de 16jaar strafbaar zijn als ze alcohol in bezit hebben. Op landelijk gebied wordt er dus al veel gedaan op het gebied van alcohol, ook de provincie Fryslân houdt zich met alcoholbeleid bezig. Zo is bijvoorbeeld de campagne NuchtereFries.nl ontstaan als initiatief van provincie Fryslân. Deze campagne wordt ondersteund door de Friese gemeenten, GGD Fryslân, VNN, OM, Politie Fryslân en Koninklijke Horeca Nederland (regio Fryslân). NuchtereFries.nl is een multimediale communicatiecampagne waarmee jongeren in de regio worden opgezocht én geactiveerd na te denken over hun alcoholgebruik. Door een netwerk te maken van samenwerkingspartners buiten de school om kunnen de leerlingen nog meer op de hoogte worden gesteld van de risico s en ernstige gevolgen die alcoholgebruik met zich mee brengt. Aangezien alcoholgebruik ernstige gevolgen voor de jongeren met zich mee kan brengen vindt Timpaan Welzijn het belangrijk om op de hoogte te zijn van het huidige alcoholgebruik van de jongeren binnen hun werkgebied. In dit geval betreft dit de leerlingen van het Lauwerscollege en Singelland te Surhuisterveen. Timpaan Welzijn zal hier worden ingezet om een frisfeest te organiseren, een feest zonder alcohol. Dit om de jongeren te laten zien dat ze zonder alcohol ook een leuke of zelfs leukere avond kunnen beleven. 1.2 Doelstelling Timpaan Welzijn is gevraagd om Freshness te organiseren op de middelbare scholen: Lauwerscollege en Singelland te Surhuisterveen. Freshness is een frisfeest, een alcoholvrij feest. Aangezien er veel jongeren in aanraking komen met alcohol en er uit veel verschillende onderzoeken ( hoofdstuk 2) naar voren is gekomen dat veel jongeren binnen Nederland alcohol drinken vi ndt het Lauwerscollege/Singelland het belangrijk om hier aandacht aan te besteden. Om deze reden willen de scholen graag een alcoholvrij feest laten organiseren, met als doelstelling: aantonen dat jongeren zonder alcohol ook een leuk feest kunnen hebben Aangezien Timpaan Welzijn gevraagd is om het alcoholvrij feest te organiseren willen ze graag weten hoe de leerlingen zelf over alcohol denken en hoe ze hier mee om gaan. Vandaar dat dit onderzoek als doelstelling heeft: inzicht geven in het alcoholgebruik onder de leerlingen uit de eerste en tweede klas van het Lauwerscollege te Surhuisterveen. Om deze doelstelling te kunnen bereiken is er een centrale onderzoeksvraag met een aantal deelvragen geformuleerd. 1.3 Onderzoeksvraag De onderzoeksvraag van dit onderzoek luidt als volgt: - Hoe denken de leerlingen van de eerste en tweede klas van het Lauwerscollege te Surhuisterveen over het gebruik van alcohol? Onderzoeksrapport Alcoholgebruik onder leerlingen Klasina van der Laan Pagina 2

3 Onder deze onderzoeksvraag vallen de volgende deelvragen: - Hoeveel alcohol drinken de leerlingen? - Waar en met wie drinken de leerlingen alcohol? - Wat zijn volgens de leerlingen de gevolgen van alcoholgebruik? - Zijn de leerlingen op de hoogte van de gevolgen van het gebruik van alcohol? 1.4 Doelstelling event Na het onderzoek m.b.t. alcoholgebruik onder de leerlingen van het Lauwerscollege/Singelland zal er een event plaatsvinden. Het event zal zich uitten in een alcohol vrij feest en heeft als doelstelling jongeren doen inzien dat alcohol niet noodzakelijk is voor het slagen van een feest, feesten is ook leuk zonder alcohol (bewustwording omtrent alcoholgebruik). Het alcoholvrije feest heeft als naam Freshness en heeft als doelgroep alle leerlingen van het Lauwerscollege en het Singelland. Het feest zal donderdag 15 november 2012 plaatsvinden op het Lauwerscollege te Surhuisterveen. 1.5 Vooruitblik op de onderdelen van het rapport Het onderzoeksrapport bestaat uit 6 hoofdstukken en enkele bijlagen. In hoofdstuk 1 tot en met 3 wordt de opzet van het onderzoek beschreven. De resultaten worden weergegeven in hoofdstuk 4 en in hoofdstuk 5 wordt er een conclusie beschreven. In het laatste hoofdstuk worden er aanbevelingen gegeven. Onderzoeksrapport Alcoholgebruik onder leerlingen Klasina van der Laan Pagina 3

4 2. Methode In dit hoofdstuk wordt duidelijk wat voor type onderzoek is uitgevoerd en hoe de procedure van gegevensverzameling is verlopen. Verder wordt het onderzoeksinstrument dat gebruikt is beschreven. 2.1 Onderzoeksopzet Het Survey onderzoek is het type onderzoek dat is toegepast. Door dit type onderzoek toe te passen kan de mening van de leerlingen ten aanzien van verschillende aspecten gemeten worden. Er is gekozen om een schriftelijke enquête te hanteren. Zo kan er ter voorbeeld gemeten worden hoeveel procent van de leerlingen wel eens alcohol drinkt, waar en met wie de leerlingen dat doen en wat ze de beste optie vinden om alcoholvoorlichting te geven etc. Het gaat bij een Survey onderzoek om een onderzoek waarbij op systematische wijze aan een groot aantal respondenten vragen worden gesteld. Deze vragen meten meningen, gedrag en andere kenmerken van de leerlingen. Dit is precies wat ik wil onderzoeken vandaar dat ik gebruik heb gemaakt van dit type onderzoek. Verder is er gebruik gemaakt van interviews om informatie van samenwerkingspartners te verkrijgen. Er is in gesprek gegaan met de jongerenwerker van Timpaan Welzijn, projectmedewerker samenleving alcoholmatiging, wijkagent Surhuisterveen en coördinator centrum Jeugd en Gezin. 2.2 Procedure dataverzameling Er zijn uit de eerste en tweede klas van het Lauwerscollege en Singelland gegevens verzameld. Aangezien de nadruk ligt op minderjarige jongeren binnen dit onderzoek is ervoor gekozen om de eerste twee klassen van de middelbare school te enquêteren. De eerste twee klassen bestaan uit elf klassen, zes eerste klassen ( 1A t/m 1F) en vijf tweede klassen (2A t/m 2E). De doelgroep is benaderd met behulp van de mentoren. De mentoren hebben de enquêtes gekregen met bijgesloten een begeleidende brief met informatie over het onderzoek. Er is gevraagd aan de mentoren de enquêtes uit te delen in de mentorles en de leerlingen een korte uitleg te geven. De mentoren is gevraagd de enquêtes binnen twee weken af te nemen. Om een zo hoog mogelijke betrouwbaarheid te behale n zijn er zijn 256 enquêtes verspreid (voor elke leerling uit klas 1 & 2 een enquête). In totaal hebben 237 leerlingen de enquête ingevuld, een respons van 92,3%. Met zo n hoge respons is een betrouwbaarheid van 99% gehaald met een foutmarge van 2%. Aangezien de anonimiteit van de leerlingen gewaarborgd wordt is er enkel naar leeftijd, geslacht en schoolniveau gevraagd. Het percentage jongens in de respons is 45% en het percentage meisjes is 55%. In de respons zitten verhoudingsgewijs meer meisjes. Het merendeel (51%) van de respondenten is 13 jaar. 36% van de respondenten is 12 jaar en de overige 13% heeft een 14 jarige leeftijd. 2.3 Onderzoeksinstrument De gegevens van de doelgroep zijn verzameld met een schriftelijke enquête. De schriftelijke enquête bevat in totaal 14 open en gesloten vragen, en begint met een korte introductie. Het eerste deel van de enquête is opgezet om algemene informatie van de doelgroep te verkrijgen. Wat voor leeftijd heeft de leerling, wat voor geslacht etc. Het tweede deel van de enquête gaat dieper in op het alcoholgebruik van de doelgroep. Hoeveel alcohol de doelgroep drinkt, met wie ze Onderzoeksrapport Alcoholgebruik onder leerlingen Klasina van der Laan Pagina 4

5 drinken en waar ze alcohol drinken etc. Dit tweede deel is opgezet om antwoorden te krijgen op de deelvragen 1 en 2. Het derde en laatste deel van de enquête is opgezet om inzicht te krijgen op wat de doelgroep als gevolgen van alcohol beschouwt, en wat de doelgroep een goede manier vindt om jongeren alcoholvoorlichting te geven. Dit derde deel is opgezet om antwoord te kunnen krijgen op deelvraag 3 en deelvraag 4. Het interview met contactpersonen is gestructureerd verlopen. Er zijn verschillende vragen gesteld en hier is met sommige contactpersonen dieper op ingegaan. Er zijn verscheidene onderwerpen besproken om zo een beter beeld te krijgen van de jongeren (en hun alcoholgebruik) in Surhuisterveen. Om de onderzoekspopulatie te stimuleren aan het onderzoek mee te doen is samengewerkt met de mentoren. Er is vooraf een concept van de enquête aan een paar leerlingen gegeven om er zeker van te zijn dat de vragen helder geformuleerd waren. De enquête is door verschillende samenwerkingspartners voorzien van feedback om ervoor te zorgen dat de juiste informatie aan het licht komt. 2.3 Voorbereiding en uitvoering van het event. Er is tijdens de organisatie van Freshness gebruik gemaakt van de methode: Projectmatig werken. Er is samengewerkt met de leerlingenraad/activiteitencommissie om het feest te organiseren. De leerlingen werden ondersteund door een jongerenwerker en mij. Door wekelijks vergaderingen te plannen werd iedereen op de hoogte gehouden van zijn/haar werkzaamheden en bevindingen. De leerlingen hebben de poster en een informatiebrief voor de leraren en buurtbewoners gemaakt. Ook verzorgden de leerlingen de kaartverkoop op de beide scholen etc. Tijdens de kaartverkoop mochten de leerlingen nog een formuliertje invullen om kans te maken op een limousine. Één leerling heeft deze prijs gewonnen, ze werd samen met drie vriendinnen opgehaald van huis in een limousine. Deze bracht haar s avonds ook weer veilig naar huis waarbij ze ook nog een goodiebag kreeg. Verder is er samengewerkt met Nuchtere Fries.nl om de jongeren tijdens het feest voorlichting over alcohol te geven. De leerlingen konden namelijk tijdens het feest een korte vragenli jst van Nuchtere Fries.nl invullen over alcohol. Dit met als doel de jongeren bewust te maken van de gevolgen van alcohol, hadden de leerlingen de vragen goed dan kregen ze een T-shirt van Nuchtere Fries.nl. Tijdens het feest was geen alcohol verkrijgbaar, ook niet voor meerderjarigen. Voordat de leerlingen naar binnen mochten werden er blaastesten door de directeur van de school afgenomen. Bij de deur waren beveiligers aanwezig om er zeker van te zijn dat er geen alcohol werd gebruikt deze avond. Er waren op de avond optredens van de Doelleazen, deze groep is erg bekend in Friesland. Ze hebben hun liedjes aangepast op de alcohol vrije avond, zo werd er bijvoorbeeld cola gezongen in plaats van bier. Dit om de jongeren niet op gedachten van alcoholgebruik te brengen en met de boodschap dat het niet om alcohol gaat om een leuke avond te hebben. Niet alleen tijdens de voorbereiding maar ook op de avond zelf hebben de leerlingen verschillen taken uitgevoerd. Er zaten leerlingen bij de entree, bij de garderobe, achter de bar etc. Hierbij werden ze door ons (jongerenwerker, ik) begeleid, als er vragen waren waren ze vrij om deze aan ons te stellen. Ook waren er verschillende docenten betrokken bij Freshness, zo was er voldoende begeleiding en overzicht. Tijdens het Freshness zijn er ook vragen gesteld aan de leerlingen, om een beeld te schetsen wat ze Onderzoeksrapport Alcoholgebruik onder leerlingen Klasina van der Laan Pagina 5

6 ervan vonden. Deze vragen zijn middels gesprekken en korte vragenlijsten gesteld aan 50 leerlingen. Deze vragen zullen verwerkt worden in het volgende hoofdstuk. 2.4 Analyse Voor de analyse van de resultaten van de enquêtes en vragenlijsten is gewerkt met het programma SPSS. De kwantitatieve data is vertaald naar codes. De betekenis van elke code is terug te vinden in het gemaakte codeboek. Na het invoeren van de gegevens in SPSS zijn deze nogmaals gecontroleerd om invoercodes te voorkomen. De kwalitatieve data zijn gecategoriseerd en de antwoorden zijn per categorie bijgehouden. De gegevens zijn geanalyseerd in SPSS om deze hierna met behulp van Microsoft Excel in grafieken te vertalen en tenslotte in Microsoft Word te implementeren. Onderzoeksrapport Alcoholgebruik onder leerlingen Klasina van der Laan Pagina 6

7 3. Alcohol. In dit hoofdstuk wordt het literatuuronderzoek weergegeven. Er is voor gekozen om de gebruikte literatuur te splitsen op onderwerp. Paragraaf 3.1 gaat vooral over de lichamelijke gevolgen van alcoholgebruik, paragraaf 3.2 richt zich meer op verandering in gedrag na alcoholgebruik. Paragraaf 3.3 richt zich op de hoeveelheid alcohol die jongeren drinken en waar jongeren alcohol drinken. In paragraaf 3.4 wordt dieper ingegaan op de positie van de ouders binnen alcoholgebruik van jongeren. Paragraaf 3.5 richt zich op alcoholvrije feesten. 3.1 Lichamelijke gevolgen van alcohol. Alcohol is slecht! Dit wordt veel gezegd en geschreven maar waarom is alcohol slecht en ongezond? Door middel van de gevolgen in verschillende literatuur op te zoeken wordt er een duidelijk beeld geschetst over de precieze gevolgen van alcohol en wat alcohol met het lichaam doet. Aangezien het onderzoek over alcoholgebruik onder de jongeren gaat, is het van belang te weten wat hier de gevolgen van zijn. Jongeren zijn gevoeliger voor de schadelijke gevolgen van alcohol dan volwassenen. Jongeren hebben namelijk een kleiner lichaam, en een lichaam dat nog in ontwikkeling is. Door veel alcohol te drinken over een lange periode kunnen de hersenen beschadigen. De mate van de beschadiging wordt bepaald door de dosis. Kwetsbaar zijn vooral de organen. (Dalen, 1998) Daarnaast zijn jongeren minder gevoelig voor de effecten van alcohol, waardoor ze vaak gewoon blijven door drinken op een dag/avond. Niet alleen hersenbeschadiging maar ook belasting van de lever of kanker kunnen gevolgen van alcoholgebruik zijn. Belasting van hart en bloedvaten, concentratiestoornissen en een verminderd denkvermogen behoren ook tot de gevolgen van alcohol. (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, 2008) Het is duidelijk dat alcoholgebruik ernstige gevolgen met zich mee kan brengen, toch drinken veel jongeren nog steeds veel alcohol. Uit een onderzoek bij kinderafdelingen in Nederlandse ziekenhuizen is zelfs gebleken dat de jongeren alleen nog maar meer alcohol gaan drinken. In 2007 waren er 297 jongeren opgenomen in ziekenhuizen met een alcoholvergiftiging, vorig jaar in 2011 waren dat er al 762. (STAP, 2012) Een stijging van over de 50%, alcoholvergiftiging en andere gevolgen van alcohol worden steeds hoger als de jongeren meer glazen alcohol drinken, hierdoor is het van belang om te onderzoeken hoeveel glazen alcohol de leerlingen van het Lauwerscollege/Singelland drinken op een dag/avond en hoeveel keer per maand ze alcohol drinken. 3.2 Gedragsveranderingen na alcoholgebruik. Alcohol is niet alleen slecht voor het lichaam, het kan ook andere gevolgen met zich mee brengen. Jongeren (maar ook volwassenen) gaan zich anders gedragen na alcoholgebruik. Vaak leidt alcoholgebruik tot overlast, prullenbakken kapot schoppen, lantaarnpalen vernielen een raampje ingooien en ga maar door. Soms leidt het zelfs tot vechtpartijen of mishandelingen. Dit brengt niet alleen veel schade met zich mee maar zorgt ook voor een onveilig gevoel bij andere jongeren die bijvoorbeeld geen of minder drank hebben gehad. Rondhangende jongeren die duidelijk onder invloed zijn worden als bedreigend ervaart bij burgers. Ook kan alcoholgebruik verkeersongevallen als gevolg hebben. Jaarlijks worden personen tussen de 10 en 24 jaar behandeld op een SEH-afdeling voor een ongeval of geweldpleging waarbij alcohol betrokken was. In vier op de vijf gevallen gaat het om een man. (Nijman & Valkenberg, 2011) Als jongeren op jonge Onderzoeksrapport Alcoholgebruik onder leerlingen Klasina van der Laan Pagina 7

8 leeftijd regelmatig alcohol nuttigen kan dat de kans op een verslaving op latere leeftijd vergroten. Wie te vroeg begint met regelmatig drinken heeft op latere leeftijd een vier keer zo grote kans op een alcoholverslaving. (Grant & Dawson, 2007) Hieruit blijkt dat het belangrijk is te onderzoeken hoe oud de leerlingen zijn en als ze al een alcohol hebben gedronken. Hoe jonger de leeftij hoe erge r de consequenties kunnen zijn van alcoholgebruik. Ook is het van belang om te onderzoeken als de leerlingen wel op de hoogte zijn van de gevolgen van alcohol, aangezien dit op korte en lange termijn ernstige gevolgen met zich mee kan brengen. 3.3 Hoeveelheid en locatie alcoholgebruik. Aangezien het onderzoek niet alleen gericht is op of de jongeren alcohol drinken, maar ook waar ze dat drinken en hoeveel ze drinken is het interessant onderzoek te doen hoe dat verder in Nederland verdeeld is. Het alcoholgebruik onder jongeren in Nederland is hoog, dit blijkt onder andere uit cijfers van het Trimbos-instituut. Het aantal jongeren van 12 t/m 18 jaar dat ooit alcohol heeft gedronken ligt rond de 79%. De Nederlandse scholieren beginnen gemiddeld op ongeveer 13-jarige leeftijd met het drinken van alcohol. (Drosselaer S. et al., 2010) Er is een verschil te zien tussen alcoholgebruik van jongens en meisjes, jongens drinken doorgaans meer alcohol. Ook drinken jongeren met een langer schoolniveau meer alcohol. Schoolniveau is bepalend voor de hoeveelheid alcohol die wordt gedronken. Zo komt binge drinken (veel alcohol drinken in een korte tijd) veel vaker voor op Vmbo dan Havo. (Trimbos Instituut, 2010) Het hangt af van de leeftijd van de jongeren op wat voor plaatsen ze alcohol drinken. Hoe jonger de jongeren zijn dan zullen ze eerder alcohol gaan drinken op straat, dit om te verbergen voor ouders dat ze alcohol drinken. Als de jongeren ouder worden en overstappen naar meer volwassenere drankjes (van breezer naar bier of wijn) zullen ze liever in een comfortabele omgeving alcohol willen drinken. Hierdoor zullen ze in jongerenketen of bij iemand thuis gaan drinken. (Andrew Percy, McCartan Wilson, & McCrystal, 2011) Aangezien er in het kader van het onderzoek ook wordt samengewerkt met de jongerenwerker van Timpaan Welzijn en de wijkagent te Surhuisterveen is het interessant om te kijken wat volgens hun vooral de plaatsen zijn waar jongeren alcohol drinken. Drinken de leerlingen in Surhuisterveen veel alcohol op straat, thuis of bij vrienden? En komt dit overeen met wat de jongeren zelf aangeven? 3.4 Positie ouders binnen alcoholgebruik jongeren. Alle leerlingen die geënquêteerd worden zijn minderjarig, en staan daarom nog onder toezicht van voogd/verzorger of ouder. Ouders kunnen een belangrijke rol spelen binnen het alcoholgebruik van de jongere, een slecht voorbeeld kan leiden tot meer alcoholgebruik. Uit onderzoek blijkt dat veel ouders onderschatten hoeveel hun kind drinkt. Deze onderschatting groeit naarmate het kind ouder wordt, in het algemeen begint de onderschatting als het kind 13 jaar is. De ouders onderschatten vooral het wekelijkse aantal glazen en de frequentie van het binge drinken. Deze onderschatting geeft ouders minder reden om de jongeren aan te spreken op het alcoholgebruik van hun kinderen. (Gosselt, Pieterse, & van Hoof, 2010) Ongeveer 30 % van de brugklassers mag alcohol drinken van hun ouders. De leerlingen die geen alcohol mogen drinken houden zich vaak niet aan dit verbod. Als ouders het verbieden zullen de leerlingen in sommige gevallen juist liever willen drinken. Ook zenden ouders in sommige situaties verkeerde boodschappen uit, zo mogen kinderen met Kerst en Oud en Nieuw vaak wel een glaasje Onderzoeksrapport Alcoholgebruik onder leerlingen Klasina van der Laan Pagina 8

9 alcohol. Hierdoor zetten ze de deur open voor de jongeren om vaker te gaan drinken. Dit hangt ook af van de opvoedingsstijl van de ouders. (Integraal Toezicht Jeugdzaken, 2011) Ouders hebben grote invloed op het alcoholgedrag van hun kinderen, het is interessant om te onderzoeken of de leerlingen van het Lauwerscollege/Singelland vooral thuis alcohol drinken of meer bij vrienden etc. Ook voorlichting over alcoholgebruik kan effectief zijn, door middel van de enquête aan de leerlingen kan er achter worden gekomen of de leerlingen door ouders op de hoogte zijn gesteld van de gevolgen van alcoholgebruik. Weten de leerlingen wat de gevolgen zijn, zo ja door wie zijn ze hiervan op de hoogte gesteld? 3.5 Alcoholvrije feesten. Het onderzoek wordt voornamelijk uitgevoerd op het Lauwerscollege/Singelland, dit zijn middelbare scholen. Er worden op de scholen regelmatig feesten georganiseerd voor de leerlingen. In 2011 is een onderzoek uitgevoerd onder 704 leerlingen van 47 scholen. Er is gekeken naar hoeveel jongeren alcohol drinkt op een schoolfeest. In 2011 heeft 34% van deze 704 leerlingen onder de 16jaar alcohol gedronken op een schoolfeest. Ruim een derde van de jongeren gaf aan wel eens in te drinken voor een schoolfeest en ongeveer een vijfde heeft wel eens alcohol onder schooltijd gedronken. (Verhoef, 2011) Op het event dat afsluitend aan het alcoholonderzoek wordt georganiseerd zal er goed worden opgelet of er jongeren in hebben gedronken. Uit deze resultaten is de zien dat veel jongeren op een schoolfeest drinkt en voor een schoolfeest gaat indrinken, hierdoor zal er gebruik worden gemaakt van alcoholcontroles. Het is een alcoholvrij feest en er is de hele avond geen alcohol te verkrijgen, ook niet voor meerderjarige leerlingen en docenten. Wat zijn echter de effecten van een alcoholvrij feest? Is het effectief en drinken minder jongeren alcohol? In een onderzoek uit 2010 is bewezen dat leerlingen die op dagen dat ze alcoholvrije activiteiten bijwoonden, vaker thuis bleven of bij vrienden op bezoek gingen zonder alcohol te drinken. Het onderzoek concludeert dat alcoholvrije feesten/activiteiten een effectieve strategie kunnen zijn om alcoholgebruik te verminderen. (LateNight Penn State Alcohol-Free Programming, 2010) Een alcoholvrij school feest weerhoudt de leerlingen van alcohol drinken voor die avond. Het doel is dat de jongeren beseffen dat ze ook een leuke avond kunnen hebben zonder al cohol, dit onderzoek heeft dat betrekking op aangezien het weergeeft dat leerlingen minder drinken na alcoholvrije feesten. Onderzoeksrapport Alcoholgebruik onder leerlingen Klasina van der Laan Pagina 9

10 4. Resultaten In dit hoofdstuk worden de objectieve resultaten van het onderzoek weergegeven. Allereerst worden de resultaten van de enquêtes die de leerlingen hebben ingevuld beschreven, in de tekst staan de procenten en in de grafieken worden de aantallen weergegeven. De enquêtevragen worden per vraag verwerkt, bij sommige vragen is gekeken naar kruisverbanden met achtergrondvariabelen zoals leeftijd, geslacht of andere vragen die relevant lijken om te kruisen met elkaar. Ten tweede worden de resultaten van de interviews met contactpersonen weergegeven en afsluitend aan dit hoofdstuk worden de resultaten van het event beschreven. 4.1 Algemene informatie. Leeftijd en geslacht. Een meerderheid (55%) van de leerlingen die de enquête hebben ingevuld zijn meisjes. 45% van de leerlingen zijn jongens. In figuur kunt u terugvinden hoeveel jongens en meisjes van 12, 13 en 14 jaar de enquête hebben ingevuld (N=237). Iets meer dan de helft (51%)van de geënquêteerden is 13 jaar. 36% van de leerlingen zijn 12 jaar en de overige 12% is 14 jaar. Leeftijd Jongen Meisje Figuur Schoolniveau. Vervolgens is er aan de leerlingen gevraagd op welk niveau ze zitten, het merendeel (43%) van de leerlingen zit op TL (theoretische leerweg). Iets minder dan een derde deel (30%) zit op KB (kaderberoepsgerichte leerweg) en 14% van de leerlingen zit op BB (basisberoepsgerichte leerweg). 10% van de leerlingen zit op de Havo en de overige 3% zit op GL (gemende leerweg). In figuur is terug te vinden hoeveel respondenten voor een bepaald antwoord hebben gekozen (N=237). Figuur Onderzoeksrapport Alcoholgebruik onder leerlingen Klasina van der Laan Pagina 10

11 Wel eens alcohol gedronken. Aan de leerlingen is gevraagd of ze wel een alcohol hebben gedronken. Iets meer dan de helft (53%) heeft wel eens alcohol gedronken, de overige 47% van de leerlingen heeft nog nooit alcohol gedronken. In figuur is deze vraag gekoppeld aan geslacht (N=237). Hierbij wordt duidelijk dat 64% van de jongens wel eens alcohol drinkt en 36% van de jongens nog nooit alcohol gedronken. Iets meer dan de helft (56%) van de meisjes heeft wel eens alcohol gedronken en 44% heeft nog nooit alcohol gedronken. In figuur is deze vraag gekoppeld aan de leeftijd van de leerlingen (N=237). Hieruit is terug te vinden dat 37% van de 12 jarigen wel eens alcohol heeft gedronken en het merendeel (63%) nog nooit alcohol heeft gedronken. Meer dan de helft (61%) van de 13 jarigen heeft wel eens alcohol gedronken, de overige 39% heeft nog nooit alcohol gedronken. Ook een merendeel (67%) van de 14 jarigen heeft wel eens alcohol gedronken, 33% van de 14 jarigen heeft nog nooit alcohol gedronken. Figuur Figuur Onderzoeksrapport Alcoholgebruik onder leerlingen Klasina van der Laan Pagina 11

12 4.2 Verdieping in het alcoholgebruik van de leerlingen. Hoeveel keer alcohol gedronken per maand. In het tweede deel van de enquête wordt er dieper ingegaan op het alcoholgebruik van de leerlingen. In totaal drinken 126 leerlingen wel eens alcohol, hiervan drinkt het merendeel (41%) vooral mixdrank. Iets meer dan een derde deel (37%) van de leerlingen die alcohol drinken, drinkt voornamelijk bier. 12% van de leerlingen drinken sterke drank en de overige 10% drinkt wel eens wijn. Van de leerlingen die bier drinken drinkt het merendeel (73%) dit minder dan 1 keer per maand. Bijna een vijfde deel (19%) drinkt 1 3 keer per maand bier en 4% drinkt het 4 6 keer per maand. 2% van de leerlingen drinkt 7 9 keer per maand bier en de overige 2% drinkt meer dan 10 keer per maand bier (N=67). Van de leerlingen die wijn drinken drinkt de meerderheid (89%) dit minder dan 1 keer per maand. 11% van de leerlingen drinkt 1 3 keer per maand wijn, voor de overige antwoordmogelijkheden heeft niemand gekozen (N=18). De meeste leerlingen drinken mixdrank, van deze leerlingen drinken 72% het minder dan 1 keer per maand. Bijna een vierde deel (24%) van de leerlingen drinkt 1 3 keer per maand mixdrank. 3% van de leerlingen drinkt 4 6 keer per maand mixdrank en de overige 1% drinkt 7 9 keer per maand mixdrank (N=74). Een groot deel (76%) van de leerlingen die sterke drank drinkt doet dit minder dan 1 keer per maand. De overige 23% van de leerlingen drinkt 1 3 keer per maand sterke drank (N=21). In figuur vindt u een overzicht hoeveel keer per maand de leerlingen alcohol drinken. Figuur Aantal glazen per dag/avond Vervolgens is aan de leerlingen gevraagd hoeveel glazen alcohol ze drinken, als ze een avond of dag alcohol nuttigen. Het merendeel (70%) van de leerlingen drinkt minder dan 1 glas per dag/avond. Een kwart (25%) van de leerlingen drinkt tussen 1 en 2 glazen per dag/avond. 3% van de leerlingen drinkt tussen de 3 en 4 glazen en ook 3% drinkt tussen de 5 en 6 glazen per dag/avond. De overige 1% drinkt tussen de 7 en 8 glazen en er drinken geen leerlingen meer dan 10 glazen op een dag/avond. In figuur is terug te vinden hoeveel leerlingen voor een bepaald antwoord hebben gekozen (N=126). Onderzoeksrapport Alcoholgebruik onder leerlingen Klasina van der Laan Pagina 12

13 Figuur Waar wordt alcohol gedronken. Aan de leerlingen die alcohol drinken is gevraagd waar ze alcohol drinken. Het merendeel (39%) van de leerlingen die alcohol drinken doen dat thuis. Meer dan een kwart van de leerlingen (27%) drinken alcohol bij vrienden thuis en 11% drinkt alcohol op straat. 8% van de leerlingen heeft gekozen voor de optie anders namelijk, hierbij is voornamelijk ingevuld dat ze alcohol drinken bij familie of op familiefeesten. 8% van de leerlingen drinkt alcohol in een jongerenkeet en 3% drinkt alcohol in een discotheek. 2% van de leerlingen drinkt alcohol in een café en de overige 2% drinkt alcohol bij de sportclub. In figuur kunt u terugvinden hoeveel leerlingen voor een bepaald antwoord hebben gekozen (N=126). Figuur Ouders op de hoogte van alcoholgebruik Vervolgens is aan de leerlingen gevraagd of hun ouders op de hoogte zijn van hoeveel alcohol de leerlingen drinkt. Meer dan de helft (55%) van de leerlingen zeggen dat hun ouders precies weten hoeveel alcohol ze drinken. Iets minder dan een kwart (24%) zegt dat hun ouders juist helemaal niet weten hoeveel alcohol ze drinken en de overige 21% zeggen dat het een beetje waar is dat hun Onderzoeksrapport Alcoholgebruik onder leerlingen Klasina van der Laan Pagina 13

14 ouders op de hoogte zijn van hun alcoholgebruik. In figuur kunt u terugvinden hoeveel leerlingen voor een bepaald antwoord hebben gekozen (N=126). Figuur Met wie wordt alcohol gedronken. Er is aan de leerlingen die alcohol drinken gevraagd met wie ze alcohol drinken. Het merendeel (45%) van de leerlingen drinkt alcohol vooral met vrienden, een kwart (25%) van de leerlingen drinkt alcohol met zijn of haar ouders. 24% van de leerlingen drinkt alcohol met familie en de overige 7% drinkt alleen alcohol. In figuur is terug te vinden hoeveel leerlingen voor een bepaald antwoord hebben gekozen (N=126). Figuur Onderzoeksrapport Alcoholgebruik onder leerlingen Klasina van der Laan Pagina 14

15 4.3 Gevolgen van het alcoholgebruik. In het derde en laatste deel van de enquête wordt er dieper ingegaan op de gevolgen die alcoholgebruik met zich mee kan brengen en of de leerlingen op de hoogte zijn van deze gevolgen. Voordelen van alcohol. Er is de leerlingen via een open vraag gevraagd wat voor hem of haar de voordelen van alcohol zijn. Alle leerlingen hebben deze vraag beantwoord, een grote meerderheid (60%) vindt dat er geen voordelen aan alcohol zitten. 15% van de leerlingen vind alcohol vooral lekker en 9% noemt gezelligheid een voordeel van alcohol. 5% van de leerlingen wordt vrolijk van alcohol en 4% van de leerlingen noemt als voordeel van alcohol dat het je problemen laat vergeten. 1% zegt meer energie te krijgen door alcoholgebruik en ook 1% zegt blij te worden van alcoholgebruik. De overige leerlingen (5%) hebben verschillende antwoorden gegevens als: alcohol drinken is stoer en grappig, je wordt spraakzamer door alcohol etc. (N=237) Nadelen van alcohol. Vervolgens is de leerlingen gevraagd wat voor hun de nadelen van alcoholgebruik zijn, een meerderheid (29%) noemt dat er geen nadelen zitten aan het drinken van alcohol. 15% zegt dat alcohol slecht voor je hersenen is en 12% beschouwt dronken worden als een nadeel van alcoholgebruik. 11% noemt als nadeel dat alcohol ongezond is en 7% vindt een nadeel van alcohol dat je hersenen dood gaan. 3% van de leerlingen zegt dat een nadeel van alcohol is dat je er dood van kunt gaan en een andere 3% vindt juist een kater hebben een nadeel van alcoholgebruik. 2% van de leerlingen heeft vergeetachtigheid ingevuld als nadeel van het drinken van alcohol en 1% vindt een nadeel dat alcohol zo duur is. Een klein (1%) deel van de leerlingen zegt dat alcohol verslavend kan zijn en ook 1% vindt alles aan alcohol een nadeel. De overige leerlingen (13%) hebben allerlei verschillende antwoorden gegeven als: je gaat stinken van alcohol, je kan opgepakt worden, je wordt dik van alcohol, je mag het pas vanaf 16 jaar en een leerling vindt zijn/haar fietsgedrag vooral een nadeel van alcoholgebruik etc. (N=237) Herkenbaarheid stellingen over alcoholgebruik. Er is aan de leerlingen gevraagd hoe herkenbaar zij 5 stellingen over alcohol vonden. De leerlingen moesten aangeven of zij de beweringen bij zichzelf of bij vrienden herkennen. Per bewering hebben de leerlingen aangekruist hoe herkenbaar zij deze bewering vonden, hierbij konden ze kiezen uit: zeer onherkenbaar, onherkenbaar, neutraal, herkenbaar of zeer herkenbaar. Alcohol maakt je vrolijker. De meerderheid (43%) van de leerlingen vindt het zeer onherkenbaar dat alcohol je vrolijk maakt. Iets meer dan een vijfde deel (22%) vindt het onherkenbaar noch herkenbaar (neutraal) en 14% vindt het zeer herkenbaar. 12% van de leerlingen vindt het herkenbaar dat je van alcohol vrolijk wordt en 10% vindt het juist onherkenbaar. In figuur kunt u terugvinden hoeveel leerlingen een bepaald antwoord hebben aangekruist (N=237). Onderzoeksrapport Alcoholgebruik onder leerlingen Klasina van der Laan Pagina 15

16 Figuur Alcohol maakt je agressiever. Bijna de helft van de leerlingen (47%) vindt het zeer onherkenbaar dat alcohol je agressiever maakt. Bijna een vierde deel (24%) vindt het onherkenbaar noch herkenbaar en 11% van de leerlingen vindt het zeer hekenbaar dat je agressiever wordt van alcoholgebruik. Een vijfde deel (10%) van de leerlingen vindt het onherkenbaar dat je agressiever wordt na het drinken van alcohol en de overige 8% vindt het juist herkenbaar. In figuur kunt u terugvinden hoeveel leerlingen een bepaald antwoord hebben aangekruist (N=237). Figuur Door alcohol durf je meer. Een meerderheid (38%) van de leerlingen vindt het zeer onherkenbaar dat je door alcohol meer durft, iets meer dan een vijfde deel (23%) vindt het echter zeer herkenbaar. 17% van de leerling staat neutraal binnen deze bewering en 16% herkent deze bewering bij zichzelf of bij vrienden. De overige 8% vindt het onherkenbaar dat je door alcohol meer durft. In figuur kunt u terugvinden hoeveel leerlingen een bepaald antwoord hebben aangekruist (N=237). Onderzoeksrapport Alcoholgebruik onder leerlingen Klasina van der Laan Pagina 16

17 Figuur Door alcohol zoen je sneller. Het merendeel (48%) van de leerlingen vindt het zeer onherkenbaar dat je door alcohol sneller zoent, een vijfde deel (25%) vindt het onherkenbaar noch herkenbaar. 13% van de leerlingen vindt het herkenbaar dat je door alcohol sneller gaat zoenen, 10% vindt het zeer herkenbaar dat alcoholgebruik hiervoor zorgt. De overige 5% vindt het onherkenbaar bij zichzelf en vrienden dat alcohol ervoor zorgt dat je sneller gaat zoenen. In figuur is terug te vinden hoeveel leerlingen voor een bepaald antwoord hebben gekozen (N=237). Figuur Alcohol beïnvloed schoolprestaties. Een meerderheid (47%) van de leerlingen vindt het zeer onherkenbaar dat alcohol schoolprestaties beïnvloed. 17% van de leerlingen heeft gekozen voor neutraal, zij vinden het onherkenbaar noch herkenbaar dat alcohol schoolprestaties beïnvloed. 14% van de leerlingen vindt het zeer herkenbaar en 12% vindt het herkenbaar dat alcohol dit effect kan hebben. De overige 9% vindt het Onderzoeksrapport Alcoholgebruik onder leerlingen Klasina van der Laan Pagina 17

18 onherkenbaar dat alcohol schoolprestaties beïnvloed. In figuur kunt u terugvinden hoeveel leerlingen een bepaalde antwoordmogelijkheid hebben aangekruist (N=237). Figuur Op de hoogte van de gevolgen van alcohol. Vervolgens is aan de leerlingen gevraagd of zij denken op de hoogte te zijn van alle gevolgen van alcohol en wie ze dit heeft verteld of hoe ze dit zijn komen te weten (meerdere antwoorden mogelijk). Een kleine meerderheid (27%) laat weten dat ze op de hoogte zijn doordat hun ouders dit verteld hebben. Iets meer dan een kwart (26%) van de leerlingen geeft aan dat ze niet op de hoogte zijn van de gevolgen van alcoholgebruik, 19% geeft aan dat de gevolgen van alcohol op school is verteld. 18% is op de hoogte doordat ze dat op televisie hebben gesteld, en 6% heeft het op internet gelezen. De overige 5% van de leerlingen geeft aan van vrienden te hebben gehoord wat de gevolgen van alcohol zijn. In figuur is terug te vinden hoeveel leerlingen voor een bepaald antwoord hebben gekozen (N=237). Figuur Voorlichting geven. Ter afsluiting is er aan de leerlingen gevraagd wat zij een goede manier vinden om jongeren Onderzoeksrapport Alcoholgebruik onder leerlingen Klasina van der Laan Pagina 18

19 voorlichting te geven over alcohol. Ze konden hierbij kiezen uit 3 verschillende antwoordmogelijkheden of zelf een idee voor te dragen. Een grote meerderheid (79%) van de leerlingen vindt voorlichtingen geven op scholen de beste manier om de jongeren op de hoogte te brengen van de gevolgen van alcoholgebruik. 12% van de leerlingen vindt voorlichting geven via de televisie en/of radio de beste manier en 5% heeft gekozen voor de optie om jongeren voorlichting te geven via een internetsite. De overige 4% heeft zelf een idee bedacht hieruit zijn de volgende ideeën naar voren gekomen: feesten over alcohol geven op scholen, berichten via de krant, ouders horen dit te doen, PowerPoint door leraren voor jongeren, jongeren op de hoogte stellen via Twitter en ouders een brief geven en hierin vragen of ze hun kinderen op de hoogte willen brengen van de gevolgen van alcoholgebruik. In figuur is terug te vinden hoeveel leerlingen voor een bepaalde idee hebben gekozen (N=237). Figuur Resultaten interviews contactpersonen. Om het onderzoek breder te maken is er contact gelegd met verschillende samenwerkingspartners. Er zijn interviews gehouden met vier contactpersonen: wijkagent van Surhuisterveen, jongerenwerker van Surhuisterveen, coördinator CJG (Centrum Jeugd en Gezin) en projectmedewerker s.a. (Samenleving alcoholmatiging) vanuit de Gemeente Achtkarspelen. De resultaten uit deze interviews zijn samengevat en opgedeeld in verschillende onderwerpen. Sommige onderwerpen zijn niet door alle contactpersonen beschreven aangezien zij daar dan niet van op de hoogte waren. Omschrijving van de Jongeren in Surhuisterveen. Wijkagent: Er is sprake van drie jeugdgroepen in Surhuisterveen. Groep Rabobank, groep skatebaan en groep Vogeltjesbuurt. Deze groepen zijn volgens de shortlist van Beke beoordeeld en ingedeeld als hinderlijke groep (Rabobank groep en Vogeltjesbuurt groep) en overlastgevend (skatebaan groep). Jongerenwerker: In Surhuisterveen is het opvallend hoeveel de jongeren experimenteren met alcohol en drugs. Het gaat vaak voorbij experimenteergedrag. Surhuisterveen is een centraal dorp waardoor hier veel jeugd naar toe komt en er hier meer gebeurt op het gebied van alcohol dan in Onderzoeksrapport Alcoholgebruik onder leerlingen Klasina van der Laan Pagina 19

20 andere dorpen binnen de gemeente. Projectmedewerker s.a.: De jongeren in Surhuisterveen zijn niet anders dan de jongeren uit de overige dorpen in Achtkarspelen. Contact met de jongeren. Wijkagent: Als wijkagent is er dagelijks contact met deze groepen. Jongerenwerker: Er is wel contact met de jongere maar niet zoveel als dat de wijkagent dat heeft. Coördinator CJG: Als coördinator zijnde: geen contact. Het CJG is een netwerkorganisatie. Ik ben daar waar nodig de spin in het web tussen de organisatie. In Achtkarspelen (en provinciebreed is dat globaal de werkwijze) heeft de coördinator zelf geen contact met cliënten; daar zijn juist de organisaties voor. Frequentie alcoholgebruik jongeren. Wijkagent: De jongeren gebruiken met regelmaat alcohol en drugs. Surhuisterveen heeft een magneetwerking op jongeren uit omliggende dorpen. Daardoor zijn er veel jongeren in en rond Surhuisterveen aanwezig. Jongerenwerker: Jongeren komen wekelijks in aanraking met alcohol. Hierbij is de jongste rond de 13 jaar, er zijn veel minderjarige jongeren die alcohol drinken. Projectmedewerker s.a.: Jongeren experimenten dus komen daardoor vaak ook in aanraking met alcohol. Groepsdruk kan hierin een rol spelen. Coördinator CJG: Het beeld dat jongeren veel in aanraking komen met alcohol bestaat zeker bij mij. Maar dat is input die ik krijg van de organisaties waar we mee samenwerken (wijkagent, jongerenwerk, scholen, JGZ) Locaties waar jongeren alcohol drinken. Wijkagent: Drugs en alcohol worden op straat genuttigd. De jeugdgroepen hebben hun vaste hangplekken, o.a. het Torenplein. Jongerenwerker: Er wordt veel op straat gedronken door de jongeren. Projectmedewerker s.a.: Jongeren drinken vaak alcohol bij vrienden thuis. Rol van de ouders m.b.t. alcoholgebruik. Wijkagent: Het afgelopen jaar is veel geïnvesteerd op het alcohol- en drugsgebruik onder de jongeren in Surhuisterveen. Zowel via school als ouders is voorlichting gegeven. Over het algemeen zijn de ouders op de hoogte van het gedrag van hun kind. Jongerenwerker:over het algemeen zijn de ouders op de hoogte van het alcoholgebruik van de jongeren, en geven ze in sommige gevallen zelfs hun kind alcohol. Er bestaan ook situaties waarin ouders het niet weten. Ook kunnen ouders het ontkennen of zeggen (er van uit gaan)dat hun kind dat niet doet. Projectmedewerker s.a.: Alcoholgebruik is een maatschappelijk aanvaarde drug. Ook drinken ouders vaak alcohol en wordt de ernst van alcoholgebruik vaak niet ingezien of gebagatelliseerd. Bij goede voorlichting moeten ouders betrokken worden. Zij zijn de sleutel tot succes. Oorzaken alcoholgebruik onder de jongeren. Wijkagent: De oorzaak is vooral gelegen in groepsgedrag, verveling en het feit dat veel ouders ook overmatig alcohol en drugs gebruiken. Jongerenwerker: Dit is verschillend, voor mijn gevoel kun je de jongeren opdelen in verschillende groepen. 80% van de jongeren zijn gewone jongeren met een normale thuissituatie etc. 15% van de Onderzoeksrapport Alcoholgebruik onder leerlingen Klasina van der Laan Pagina 20

21 jongeren hebben meer aandacht nodig en 5% zijn zorgenkindjes. Deze laatste twee groepen hebben veel aandacht nodig omdat ze bijvoorbeeld een stoornis hebben, slechte thuissituatie, ouders hebben laag inkomen, lager niveau etc. Voor hun ligt de drugs en drank meer voor handen. Het zijn over het algemeen meer jongens die alcohol drinken en als ze het drinken dan doen ze het goed. Het ligt niet aan de winkels hier wordt goed gecontroleerd. Vrienden of ouders kunnen alcohol voor ze halen. Projectmedewerker s.a.: Stoer doen, groepsdruk, grenzen zoeken, experimenteren. Voorlichtingen op het gebied van alcohol. Wijkagent: CJG, Jongerenwerk, VNN, Politie en de gemeente als eindverantwoordelijke, hebben hier op geïnvesteerd. Jongerenwerker: Vroeger werd er vanuit de Jeugdsoos voorlichting gegeven. Deze was 4 dagdelen open en inmiddels nog maar 1 dagdeel. Er werd ongeveer 1 keer per halfjaar voor de jongeren voorlichting gegeven. Ook waren er voorlichtingen voor ouders afgelopen mei, hier waren alle ouders voor aangeschreven maar er waren maar 3 tot 5 ouders aanwezig. Projectmedewerker s.a.: Er wordt vanuit de gemeente breed ingezet op voorlichting. Alle scholen voor voortgezet onderwijs in de gemeente Achtkarspelen doen mee aan de Gezonde en genotmiddelen of de Gezonde school Fryslân. Coördinator CJG: Ja, oudercursus in april dit jaar. En in de week van de opvoeding (oktober 2012) een avond: hoe overleef ik de pubertijd van mijn kind; puber en middelengebruik was daar een workshop van. Oplossing alcoholgebruik onder de jongeren in Surhuisterveen te verminderen. Wijkagent: Het oplossen van alcohol- en drugsmisbruik is een utopie. Wat wij graag willen is het beheersbaar maken en zorgen dat men weet wat de gevolgen zijn. Jongerenwerker: Sowieso jongerenwerkers, vanaf januari zal er geen jongerenwerker meer zijn in Surhuisterveen wat niet goed voor de jongeren zal zijn. Ze hebben goede straatwerkers nodig en financiële middelen om wat te kunnen doen. Bijvoorbeeld een jeugdsoos die open is met betaalde krachten. De jeugdsoos wordt op dit moment namelijk geleid door vrijwilligers die zelf ook wel aandacht nodig hebben en niet al hun aandacht aan de jongeren kunnen geven. Het signaleren van problemen is een van de belangrijkste taken van een jongerenwerker. Deze kan dan de samenwerkingspartners van CJG, Politie, VNN bij elkaar roepen voor een overleg. Hiermee moet dan gekeken worden naar een gezamenlijk aanpak voor het probleem dat er speelt. Dit is vorig jaar gebeurd naar aanleiding van problemen in Surhuisterveen, het zogenoemde GAMMA overleg. Projectmedewerker s.a.: Een goede oplossing vind ik dat ouders zich bewust worden over de negatieve gevolgen van overmatig alcoholgebruik m.b.t. het jongerenbrein. Onderzoek over het brein staat nog in de kinderschoenen maar wat wel bewezen is dat alcoholgebruik op jonge leeftij d grote schade aanricht aan de hersenen en hierdoor niet alleen eigen schade wordt aangericht maar dat er hierdoor ook kans is op een brede maatschappelijke schade. (zorgkosten etc.) Coördinator CJG: Voorlichting werkt, ouders moeten weten wat de effecten zijn. Ouders hebben meer invloed dan ze vaak denken. Dat blijkt ook uit onderzoek van bv het Trimbos instituut. Daar zie ik een taak voor ons weggelegd. Op school is "gezonde school, genotmiddelen" ingevoerd. Vanuit de provincie (Nuchtere Fries) en landelijk is er ook aandacht voorlichting. Uiteindelijk maken ouders de keus om iets wel of niet mee te geven aan hun kinderen, daarop investeren is van belang. Maar ook voor jongeren is het goed te weten wat de consequenties zijn over overmatig alcoholgebruik. En voor Onderzoeksrapport Alcoholgebruik onder leerlingen Klasina van der Laan Pagina 21

22 jongeren heeft het weinig zin om over effecten op langere termijn te praten, voor hen is het van belang wat de negatieve consequenties zijn op korte termijn. En een belangrijke oplossing vind ik dat alle organisaties samenwerken en jongeren hierbij ook horen. Vorig jaar, in deze tijd, hoorden we zorgelijke signalen over middelenmisbruik door veel jeugdigen, ook veel in Surhuisterveen. Door goed samen te werken krijg je het plaatje compleet: wat is er aan de hand. We hebben een stagiaire (zelf jeugdige in Surhuisterveen) interviews laten doen met de doelgroep. En gezamenlijk ouders een brief gestuurd (zie onze site onder GAMMA), ouderbijeenkomst en 3 keer per jaar komen we bijeen om af te stemmen: wie doet welke acties op dit moment, wat gaat goed, wat behoeft bijsturing etc. Alle deelnemende instanties staan wel op de eerdergenoemde brief. (Centrum Jeugd & Gezin is heel benieuwd naar de uitkomsten van het onderzoek. Ze zijn op het terrein van middelenmisbruik door jeugdigen een samenwerking aan gegaan met diverse organisaties. Dus de uitkomsten van het onderzoek horen ze graag om te bekijken of en hoe ze er iets mee kunnen) 4.5 Resultaten Freshness. In deze paragraaf worden de resultaten van het georganiseerde event weergegeven, een alcohol vrij feest op het Lauwerscollege/Singelland. Tijdens het event zijn er steekproefsgewijs enkele open vragen aan leerlingen gesteld. Deze vragen hebben als doel een beeld van het feest te schetsen. Er zijn in totaal 50 leerlingen gevraagd. De Voorbereidingen. Er is ten eerste aan de leerlingen gevraagd wat ze van de voorbereidingen van het feest vonden (de kaartverkoop, de posters, promotie etc.). Alle leerlingen (100%) hebben via een korte vragenlijst aangegeven de voorbereidingen naar het event toe goed te vinden. In figuur is af te lezen hoeveel leerlingen voor de optie hebben gekozen (N=50). Figuur Het Freshness feest. Vervolgens is aan de leerlingen gevraagd wat ze van het feest zelf vinden. Een groot deel van de leerlingen (44%) vond het een leuk event. Bijna een kwart van de leerlingen (24%) vond het feest erg gezellig en 14% omschreef het feest als: goed. 8% van de leerlingen vond het feest geweldig en ook Onderzoeksrapport Alcoholgebruik onder leerlingen Klasina van der Laan Pagina 22

23 8% omschreef het feest als super. De overige 2% vonden het een mooi feest (N=50). Figuur laat zien hoeveel leerlingen een bepaald antwoord hebben gekozen (N=50). Figuur Verbeteringen voor de volgende Freshness. Er is aan de leerlingen gevraagd wat ze graag anders zouden willen zien de volgende keer. Een grote meerderheid (80%) van de leerlingen zou niets willen veranderen, de overige 20% zou wel iets willen veranderen. Hierbij hebben de leerlingen ingevuld dat ze de garderobe rommelig vonden, de ruimte wat meer versiert mocht worden en er de volgende keer vaker in de pauzes kaartjes mochten worden verkocht. In figuur wordt duidelijk hoeveel leerlingen een bepaald antwoord hebben ingevuld (N=50). Figuur Volgend jaar weer naar Freshness. Vervolgens is aan de leerlingen gevraagd of ze volgend jaar weer zouden komen al s Freshness weer werd georganiseerd. Een meerderheid (92%) van de leerlingen geeft aan volgend jaar weer te komen. 6% van de leerlingen zit dan niet meer op het Lauwerscollege en kan dus niet komen. De Onderzoeksrapport Alcoholgebruik onder leerlingen Klasina van der Laan Pagina 23

24 overige 2% heeft aangegeven misschien te komen. Figuur laat zien hoeveel leerlingen een bepaald antwoord hebben gegeven (N=50). Figuur Cijfer voor Freshness. Tenslotte is er gevraagd wat voor cijfer de leerlingen het Freshness feest geven. Het grootste deel (44%) van de leerlingen geeft het feest een % van de leerlingen geeft het feest een 9. 22% van de leerlingen geeft het feest een 8, en de overige 8% geeft het feest een 7. In figuur is terug te vinden wat voor cijfers de leerlingen het feest gaven (N=50). Figuur Evaluatie activiteitencommissie/leerlingenraad. De leerlingenraad vond het een goed feest, met veel bezoekers. Het bezoekersaantal is gestegen met 100% in vergelijking met vorig jaar. De voorbereiding was prima, genoeg vergaderd en afgestemd. Jammer dat niet iedereen aanwezig was van de leerlingenraad. Alles was op de avond van het Freshness feest goed geregeld, genoeg begeleiding vanuit school en beveiliging. Jammer dat er wel Onderzoeksrapport Alcoholgebruik onder leerlingen Klasina van der Laan Pagina 24

Deze rapportage is een samenwerkingsproduct van Intraval (Bureau voor Onderzoek & Advies) en GGD Flevoland.

Deze rapportage is een samenwerkingsproduct van Intraval (Bureau voor Onderzoek & Advies) en GGD Flevoland. COLOFON Rapportage onderzoek alcohol- en drugsgebruik en handel in drugs in de gemeente Noordoostpolder Thema s Welzijn, Gezondheid, Leefbaarheid en Veiligheid Deze rapportage is een samenwerkingsproduct

Nadere informatie

Alcoholgebruik onder jongeren

Alcoholgebruik onder jongeren Alcoholgebruik onder jongeren Nota van bevindingen Gemert-Bakel Utrecht, februari 2011 Integraal Toezicht Jeugdzaken is een programmatische samenwerking van: Inspectie voor de Gezondheidszorg Inspectie

Nadere informatie

Alcoholopvoeding Durf Nu! Onderzoek onder ouders in regio Nijmegen

Alcoholopvoeding Durf Nu! Onderzoek onder ouders in regio Nijmegen Alcoholopvoeding Durf Nu! Onderzoek onder ouders in regio Nijmegen Onderzoek onder ouders in regio Nijmegen (beginmeting) Onderzoek uitgevoerd door IrisZorg, onder verantwoordelijkheid van GGD Regio Nijmegen

Nadere informatie

Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten. 17 maart 2014

Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten. 17 maart 2014 Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten 17 maart 2014 DATUM 17 maart 2014 TITEL Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten ONDERTITEL

Nadere informatie

Bezorgd om softdrugs

Bezorgd om softdrugs Onderzoek middelengebruik jongeren G r o n i n g s e sta d s d e e l Noo r d d i j k Bezorgd om softdrugs S. Biesma R. Nijkamp C. Zimmerman B. Bieleman Bezorgd om softdrugs O n d e r z o e k m i d d e

Nadere informatie

'Kind speelde laat op straat'

'Kind speelde laat op straat' 'Kind speelde laat op straat' Evaluatie van het Project Zorg om Jongeren eindrapportage Anne-Marie Broeders Wendy Buysse Lotte Loef Jolien Terpstra 'Kind speelde laat op straat' Evaluatie van het Project

Nadere informatie

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar.

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Een publicatie van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) Churchilllaan

Nadere informatie

INTEGRAAL ALCOHOL- EN DRUGSBELEID VOOR JONGEREN IN VENLO 2015-2016

INTEGRAAL ALCOHOL- EN DRUGSBELEID VOOR JONGEREN IN VENLO 2015-2016 INTEGRAAL ALCOHOL- EN DRUGSBELEID VOOR JONGEREN IN VENLO 2015-2016 Oktober 2014 Voorwoord Nederlandse jongeren drinken veel, vaak en al op jonge leeftijd ten opzichte van jongeren in Europa. In de gemeente

Nadere informatie

Alcohol- en drugsgebruik onder jongeren. in de gemeenten. Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Rijnwaarden en Zevenaar

Alcohol- en drugsgebruik onder jongeren. in de gemeenten. Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Rijnwaarden en Zevenaar Alcohol- en drugsgebruik onder jongeren in de gemeenten Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Rijnwaarden en Zevenaar Herhalingsmeting 2014 Voorwoord Het alcoholgebruik door jongeren in Nederland wordt de laatste

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

Vraag het de VMBO er! Snuffelonderzoek naar VMBO vanuit leerling-perspectief. Januari 2011 P.S. Onderzoek Nijmegen

Vraag het de VMBO er! Snuffelonderzoek naar VMBO vanuit leerling-perspectief. Januari 2011 P.S. Onderzoek Nijmegen Vraag het de VMBO er! Snuffelonderzoek naar VMBO vanuit leerling-perspectief Januari 2011 P.S. Onderzoek Nijmegen Opdrachtgever LAKS Contactpersonen: Chanine Drijver en Anne Hertman Opdrachtnemer P.S.

Nadere informatie

EEN ONDERZOEK NAAR UITVAL IN DE SCHULDDIENSTVERLENING TUSSEN HET EERSTE EN TWEEDE CONTACTMOMENT

EEN ONDERZOEK NAAR UITVAL IN DE SCHULDDIENSTVERLENING TUSSEN HET EERSTE EN TWEEDE CONTACTMOMENT UITVAL OF ZELFREGIE? EEN ONDERZOEK NAAR UITVAL IN DE SCHULDDIENSTVERLENING TUSSEN HET EERSTE EN TWEEDE CONTACTMOMENT KENNISCENTRUM MAATSCHAPPIJ EN RECHT LECTORAAT ARMOEDE EN PARTICIPATIE CREATING TOMORROW

Nadere informatie

Ouderenmishandeling. Ontspoorde zorg in kaart. Niek Sanderink & Daan Terhalle

Ouderenmishandeling. Ontspoorde zorg in kaart. Niek Sanderink & Daan Terhalle Ouderenmishandeling Ontspoorde zorg in kaart Auteurs: Opdrachtgever: Niek Sanderink & Daan Terhalle SVWO Arcon Datum: 31-05-2011 Plaats: Borne Samenvatting Naar schatting worden 130.000 ouderen in Nederland

Nadere informatie

Het gaat niet over seks

Het gaat niet over seks Het gaat niet over seks Een onderzoek naar seksuele diversiteit in de jeugdhulpverlening Afstudeeronderzoek door studenten van Hogeschool Utrecht Opleiding: Sociaal Pedagogische Hulpverlening Onderzoekers

Nadere informatie

VOORWOORD. Jan Langenkamp, voorzitter Smilde, 16 mei 2012. Foto: Dak fietsenstalling Villa Maria

VOORWOORD. Jan Langenkamp, voorzitter Smilde, 16 mei 2012. Foto: Dak fietsenstalling Villa Maria VOORWOORD Foto: Dak fietsenstalling Villa Maria In de pers is de laatste jaren steeds meer aandacht gekomen voor de nadelen van alcohol gebruik onder jongeren. Coma zuipen is een begrip geworden. Steeds

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

CONCEPTVERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG OVER:

CONCEPTVERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG OVER: algemeen overleg/alcoholbeleid d.d. 9 oktober 2014/VWS blz. 1 CONCEPTVERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG OVER: Alcoholbeleid Desgewenst kunt u correcties in de weergave van uw woorden aanbrengen. U wordt

Nadere informatie

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars Taalcoaching: meer dan taal alleen Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars TAALCOACHING: MEER DAN TAAL ALLEEN Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Nadere informatie

Regionaal gezondheidsbeleid (2013-2016)

Regionaal gezondheidsbeleid (2013-2016) Regionaal gezondheidsbeleid (2013-2016) voor de regio Zaanstreek-Waterland December 2012 Sandra Bleeker (GGD Zaanstreek-Waterland) In afstemming met de ambtelijke werkgroep LGB 1 Inhoudsopgave Pagina 1.

Nadere informatie

Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst

Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst Faalangst Faalangst Faalangst Faalangst Faalangst Faalangst Faalangst Onderzoeksverslag Samenvatting Op het Greijdanus College VMBO wordt al een aantal jaren training gegeven aan leerlingen die last hebben

Nadere informatie

Ja, ik zou dit project zeker willen inbedden. De onderzoeken zouden veel meer een kwalitatieve insteek moeten hebben.

Ja, ik zou dit project zeker willen inbedden. De onderzoeken zouden veel meer een kwalitatieve insteek moeten hebben. Uw mening, onze zorg Eindrapportage Uw mening, onze zorg De laatste tijd merk ik dat het personeel het drukker heeft. Een praatje zit er niet in en dat vinden ze zelf ook vervelend. De inzet is er, maar

Nadere informatie

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Deurne Kernpunten Jeugdmonitor 12- t/m 18- jarigen 2011-2012 Kernpunten gemeente Deurne GGD Brabant-Zuidoost Sector Gezondheidsbevordering Kim Ensinck, Reineke

Nadere informatie

KINDEREN IN ARMOEDE IN NEDERLAND

KINDEREN IN ARMOEDE IN NEDERLAND KINDEREN IN ARMOEDE IN NEDERLAND Datum: 25 juni 2013 Rapportnummer: KOM4/2013 Kinderen in armoede in Nederland Verwey-Jonker Instituut Majone Steketee Trudi Nederland Jodi Mak Renske van der Gaag Maxine

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

Klanttevredenheidsmeting Dagverzorging Welcom 2012

Klanttevredenheidsmeting Dagverzorging Welcom 2012 Klanttevredenheidsmeting Dagverzorging Welcom 2012 Eelco Visser November 2012 12-4521 EelVi-riw Inhoud 1. Aanleiding... 1 2. De opdracht en werkwijze... 3 2.1 De opdracht en beoogde resultaten... 3 2.2

Nadere informatie

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Auteur: Eva Geesing 2 Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg?

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

Alcoholverstrekking aan jongeren onder de 16 jaar in Zwolle en Kampen

Alcoholverstrekking aan jongeren onder de 16 jaar in Zwolle en Kampen Alcoholverstrekking aan jongeren onder de 16 jaar in Zwolle en Kampen Nalevingsonderzoek & Beleidsadvies Gemeente Zwolle Gemeente Kampen NALEVINGSONDERZOEK & BELEIDSADVIES STAP (Stichting Alcoholpreventie),

Nadere informatie

Petra Thelosen 2119416 Openbaar document

Petra Thelosen 2119416 Openbaar document Onderzoek naar de invloed van de MatriXmethode op adolescenten met kenmerken van faalangst in de bovenbouw van middelbare scholen, leeftijd van 14 tot en met 18 jaar. Petra Thelosen 2119416 Openbaar document

Nadere informatie

Wat Wil Jij Met Wiet?

Wat Wil Jij Met Wiet? Wat Wil Jij Met Wiet? De website evaluatie Nynke Horstman Bacheloronderzoeksrapport SPH, Saxion Hogeschool Enschede Academie Mens en Maatschappij Wat Wil Jij Met Wiet? De website evaluatie De mening van

Nadere informatie