Figuur 1: De risico s van alcohol uitgedrukt in het geconsumeerde volume per distributiekanaal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Figuur 1: De risico s van alcohol uitgedrukt in het geconsumeerde volume per distributiekanaal"

Transcriptie

1 GemeentenenAgeviewers Met Ageviewers kan de verkoop van zo n 80% van alle in gemeenten geconsumeerde alcohol in volwassen banen geleid worden. Gemeenten hoeven geen toezicht meer te organiseren op de naleving van leeftijdsgrenzen in winkels waar het systeem is geïnstalleerd. De over het algemeen hoge kosten van handhaving en schade door alcohol voor gemeenten, maken zo plaats voor veel lagere kosten van naleving voor de detailhandel. Met minder veel meer bereiken. Onderstaand wordthetbelangvanageviewersbinnengemeentelijkebeleidverantwoordentoegelicht. Gemeentelijkalcoholbeleid:heeftuallerisico sinbeeld? Hetdraait in alcoholbeleid niet alleen om de bekende risico s m.b.t. (jeugd)volksgezondheid of openbare orde. De nieuwe gemeentelijke bevoegdheden ten aanzien van alcohol nemen ook bestuurlijkerisico smetzichmee.derecentegeschiedeniswijstuitdatindienschadetebetreuren valtendaaropgemeentelijkniveaunietjuistofonvoldoendeopisgeanticipeerd,dittotdenodige bestuurlijkeenfinanciëlegevolgenkanleiden. InverbanddaarmeeishetgoedomtewetendatopgrondvanwijzigingenindeDrank enhorecawet (DHW) per 1 januari, naast een correcte gang van alcoholzaken in de horeca (20% van alle in Nederlandgeconsumeerdealcohol),ookdegecontroleerdegangvanzakenbinnendedetailhandel (80%vandegeconsumeerdealcohol)gemeententendeelvalt. Figuur1:Derisico svanalcoholuitgedruktinhetgeconsumeerdevolumeperdistributiekanaal Horecaenandere 20% 0% 0% Uitgaandevandenieuwe,groteretaakstellingvangemeenten,waarbijdebeschikbarefinanciënniet evenrediglijkentoetenemen,ishetmeerdanooitzaakominalcoholbeleidmetdekleinstmogelijke inzetvanmiddelen,degrootstmogelijkebeperkingvanrisico sterealiseren.onmiskenbaarvoldoet devrijwelongedeelde,traditioneleaandachtvangemeentenvoordehorecahierdoornietmeer.de gemeentelijke focus inzake alcohol zal, gegeven de nieuwe taakstelling en de veel grotere stroom alcoholdiedientengevolgemoetwordenbeheerst,zelfsinbelangrijkematemoetenwordenverlegd inderichtingvandedetailhandel. Detailhandel 80%

2 Dekernvangemeentelijkalcoholbeleid DooruitgebreidonderzoekvandeWereldgezondheidsorganisatie(Alcohol,noordinairyCommodity; research and public policy, Babor et al., 2003, 2010) is bekend welke instrumenten het meest effectiefzijnomalcoholgerelateerdeschadetereduceren: maatregelen die de aanbodzijde van de markt beperken (o.m. alcoholreclamebeperkingen, hetinstellenvanleeftijdsgrenzen,beperkenvanopeningstijden,verhogingvanprijs/accijns); hethandhavenvandenalevingvanregelsinzakebovengenoemdemaatregelen; maatregelenomrijdenonderinvloedtegentegaan; kortdurendeinterventiesvoormensenmetbeginnendealcoholproblematiek Ondermeerhetzelfdeonderzoekwijstuitdatinstrumentenwaarvandeeffectiviteitniet(juridisch) kan worden afgedwongen, zoals voorlichting of maatregelen die verstrekkers van alcohol zichzelf opleggen, in de meeste gevallen weinig tot niet effectief zijn, of soms zelfs contraproductief. Voorlichting dient op grond van deze feiten hooguit ter ondersteuning van de uitvoering van effectievemaatregelen,enisopzichzelfvolstrektontoereikendomalcoholschadeterugtedringen. Focusopjongeren Omdatmatigalcoholgebruiknadeadolescentienietalsschadelijkwordtaangemerkt,bestaatweinig draagvlakvoormaatregelendiedeaanbodzijdevandemarktvoorvolwassenenbeperken.zulksoort maatregelenwordtindepraktijkdanookweiniggeconcretiseerd.anderzijdsontwikkeltzichsteeds meerdraagvlakvoormaatregelendiespecifiekjongerentegendeinvloedvanalcoholbeschermen: bijvoorbeeldomdatinmiddelsgenoegzaambekendisdatalcoholvoorhenzeerschadelijkisenhun completelevensloopkanbeïnvloeden. Alcoholbeleid spitst zich daarom steeds meer toe op kinderen, gesuppleerd met meer algemene maatregelendiespecifiekerisico sbeperken,zoalsdecombinatievanalcoholgebruikenverkeer.het lijdtechtergeentwijfeldatmeteeneffectief,opkinderengerichtalcoholbeleiduiteindelijkookhet schadelijkdrinkgedragvanvolwassenenwordtgereduceerd,zijhetdatditrendementpasoplange termijnwordtgerealiseerd.aangetoondisbijvoorbeelddathetoplatereleeftijdstartenmetdrinken correleertmetmindergebruikgedurendedeverderelevensfase(o.a.paschall,grube&kyppri,2009; Popova,Giesbrecht,Bekmuradov&Patra,2009).Defocusopkinderenimpliceertdusgeenszinseen veronachtzamingvanbeleidtenaanzienvanouderen.echter,omdatingesletendrinkpatronenzeer moeilijkteveranderenzijn,isditweldemeestefficiëntewegomveranderingteweegtebrengen. Vanwege het aan alcohol gerelateerde grote risico op hersenschade bij jongeren (o.a. Medina, Schweinsburg, Cohen Zion, Nagel & Tapert, 2007) en het feit dat honderdduizenden kinderen in Nederlandmetregelmaat bingen (Monshouweretal.,2008),isduidelijkdaterdeafgelopenjaren op dit terrein behoorlijke inschattingsfouten zijn gemaakt. Nog afgezien van de toename in het aantal levensbedreigende incidenten aangaande jeugd en alcohol; een groot deel van de huidige jongerenheeftvroegkunnen startenmetdrinkenenzaldaaromgedurendedeverderelevensloop aanzienlijkmeeralcoholtotzichnemendanhunlatergestarteleeftijdsgenoten.inmiddelsmeerdan een derde van alle jonge mannen drinkt schadelijk. Gemeenten dienen de komende jaren in beleid daaromsowiesorekeningtehoudenmeteentoenameinalcoholgerelateerdeschade(zorg sociale voorzieningen,politie inzet).

3 Hetpotentiëlerendementvanalcoholbeleid De schade door alcohol in Nederland wordt becijferd op ten minste 4 miljard per jaar; exclusief kostentengevolgevanalcoholgerelateerdekanker,deeconomischegevolgenvanhersenschadeop delangetermijn,ofverkeersongelukken.het(financieel)rendementvoorgemeentendiedoelgericht investereninalcoholbeleidenhandhavingisgroot:kostenbesparingsratio sindeordevan1:39zijn aangetoond( isuitermatelucratiefvoorgemeentenenbetaaltzichzelfvelemalenterug. Dereikwijdtevangemeentelijkalcoholbeleid Het wettelijke kader van regels dat gemeenten ter beschikbaar staat om alcoholbeleid te voeren heeftgeenbetrekkingophetschenkenofhetgebruikvanalcoholindeprivésfeer(behalvealshet tegen betaling is), en beperkt zich zodoende tot maatregelen die de (para commerciële) horeca, slijterijen,supermarkten,endeopenbareruimteaangaan.omdatanderemaatregelennietjuridisch afdwingbaarzijn,lichtdegemeentelijkefocusdanookopcommerciëleverstrekkingvanalcohol. Prioriteiteningemeentelijkalcoholbeleid Erbestaateensterkecorrelatietussenbeschikbaarheidvanalcoholenalcoholschade(o.a.Paschall, Grube&Kypri,2009).Hetdoorhogereprijzenbeperkenvandebeschikbaarheidvanalcoholiseen bewezen effectief instrument(o.a. Farrell, Manning& Finch, 2003; Grossman, Chaloupka, Saffer& Laixuthai, 1994). Van het verlagen van prijzen, bijvoorbeeld door prijsacties, is bekend dat dit alcoholgebruik en alcoholgerelateerde schade in de hand werkt (o.a. Kuo, Wechsler, Greenberg & Lee,2003;Wechsler,Kuo,Lee&Dowdall,2000). Tenaanzienvancommerciëleverstrekkingdoendegrootsterisico svanalcoholzichvoor,daarwaar eenlageprijsvanvoorkinderenaantrekkelijkealcoholgecombineerdwordtmetslechtenalevingvan leeftijdsgrenzen.immers:opdieplekkenkaneenkind,gelijkaaneenvolwassene,nietalleenalcohol betrekken, maar voor hetzelfde geld ook nog eens méér dan elders. Meer alcohol maakt grotere innamemogelijkenvergrootdaaromhetrisicoopschadeofproblemenindeopenbareorde.goed alcoholbeleidrichtzichinaanvangdaaromopverkooppuntenwaardeprijshetlaagstis. Deprijsvanalcoholisindedetailhandel(metafstand)hetlaagst.Bijvoorbeelddeprijsvanbierligtin supermarktensomstotzo n15maallagerdanindehoreca.indiegevallenkanvoorhetzelfdegeld dustot15keermeerwordengekochténingenomen.beschikbaarheidvanallerleizoete,alcoholische drank(denatuurlijkealcohol aversievanjeugdmaskerend)maximaliseerthetaanwezigerisico:het complete,voorjeugdaantrekkelijkeassortimentiser(voordelaagsteprijzen)beschikbaar. Hoeaantrekkelijkdedetailhandelisvoorconsumentendiealcoholwillenkopenblijktuitheteerder vermeldefeitdatzo n80%vanalleinnederlandgeconsumeerdealcoholerwordtverkocht.vandie 80% komt ca. 90% voor rekening van supermarkten. Het restant wordt vanuit slijterijen verkocht, waarvan ongeveer de helft in bezit is van supermarktorganisaties. De supermarktbranche, kortom, domineertdealcoholverkoop. Datdeaantrekkingskrachtookuitwerktopkinderenblijktondermeeruitdepopulariteitvanhetzgn. indrinken.defrequente,forseinnamevanalcohol,waardenederlandsejongereombekendstaat, isbinneneenkanaalalsdehorecavoorverrewegdemeestenookonbetaalbaar.alcoholgerelateerde problemenkunnendaardoorveelvuldigherleidwordentotdrankdieindedetailhandelisverstrekt. Ookinofronddehoreca,waardespreekwoordelijkeemmernogaleensoverloopt.

4 Hetvoorgaandebepaaltgeenszinsdatmaatregelendiedehorecaaangaanzinlooszijn.Maarwéldat binnen gemeentelijk alcoholbeleid noodzakelijkerwijs een bepaalde volgorde of prioriteit dient te worden gehanteerd. Het beperken van beschikbaarheid van alcohol voor jongeren in de horeca bijvoorbeeld, zonder voorafgaande maatregelen om de beschikbaarheid van drank voor hen in de veelgoedkoperedetailhandeltebeperken,herbergtonmiskenbaarhetrisicodatjongerennogmeer alcoholuitdedetailhandelgaanafnemen,metalleeerdervermelde,grotererisico svandien. In de gewijzigde Drank en Horecawet zijn mogelijkheden voor gemeenten opgenomen om korting op de prijs van alcohol aan banden te leggen. Dit kan vooral in de horeca de risico s beperken dat slechteleeftijdscontroleleidttotzeergroteinnamedoorjongemensen.indedetailhandeltreffen anti kortingsmaatregelenechterookveelvolwassenen,terwijldeverkoopvanalcoholaankinderen geenszinsuitgeslotenis.waaruitfeitelijkblijktdathetbevorderenvannalevingvanleeftijdsgrenzen indedetailhandelnietalleennoodzakelijkis,maarookhetmeestvoordehandliggendealternatief binnengemeentelijkalcoholbeleid. Commerciëleverstrekking:overhetbevorderenvannalevingvanleeftijdsgrenzen Samenvattendkanhetschadelijkeeffectopkinderenvanopvolwassenengerichtealcoholmarketing grotendeels worden geëlimineerd met behulp van sluitende leeftijdscontrole, zonder dat dit de marktvanvolwassenenookmaarenigszinsbeperkt.hetbevorderenvansluitendeleeftijdscontroleis daarmee feitelijk een subsidiaire maatregel voor vele, aanzienlijk minder specifieke en effectieve maatregelen. In de Drank en Horecawet is omschreven aan welke voorwaarden leeftijdscontrole dienttevoldoen: Wettelijkecriterialeeftijdscontrole Voorwatbetreftdenalevingvanleeftijdsgrenzenluidtdebelangrijksteregeldathetverbodenisom alcoholteverstrekkenaanpersonenvanwienietisvastgestelddatzij16of18jaaroudzijn.dewet schrijftvoordatditdienttegeschiedenaandehandvaneenlegitimatiebewijs,endathiervanalleen afgewekenmagwordenwanneerdekoper onmiskenbaar oudgenoegis. Onmiskenbaar betekent opheteerstegezichtvolwassen (25969,MemorievanToelichting,Kamerstukken ,Nr.3). Erishiermeesprakevaneenzgn.systeemverplichting,opgrondwaarvanookverkoopaandemeeste jongetwintigersinstrijdismetdewetindienhunexacteleeftijdnietaandehandvaneenidwordt vastgesteld.deachterliggenderedenisdatalleendoorhethanterenvaneendergelijkemargebijhet bevragenvanidentiteitsbewijzen,daadwerkelijkkanwordenuitgeslotendataankinderenonderde 16of18jaaralcoholwordtverkocht. NalevingleeftijdsgrenzenNederland Dezewettelijkebepalingenwordenindedetailhandelzeerslechtnageleefd.Ongeveer70%vanalle té jonge kinderen slaagt er in één keer in om alcohol te kopen. Omdat het aantal verkooppunten grootis,bestaatvoorhetdeelvandejeugddatnietinéénkeerslaagt,voldoendegelegenheidom heteldersopnieuwteproberen.onderzoekwijstuitdatzelfs14 jarigenzodoendein1totmaximaal 3 pogingen slagen om alcohol te betrekken. Dit blijkt bovendien niet meer tijd te kosten dan het kopen van frisdrank (Van Hoof, 2011). De conclusie is dan ook dat alcohol in de Nederlandse detailhandelvolledigbeschikbaarisvoorkinderen;datdeeffectiviteitvanleeftijdscontrolenihilis.de

5 maatregelen die zijn ingezet en tot dit slechte resultaat hebben geleid, zijn dus contraproductief; faciliterenalcoholgerelateerdeschade.hieronderwordenzepuntsgewijstoegelicht. Niet werkzamemaatregelen Training/opleidingkassapersoneel Sinds2002heeftdedetailhandelonafgebrokengetrachtomdeleeftijdscontroleopordetebrengen doortrainingvanpersoneel.dedetailhandelenalcoholindustriehebbenhiertoedecampagne Soms moetjeneeverkopen ontwikkeld,diemedio2002werdgeïntroduceerd.personeelwerdnietalleen getraind,maarookgecertificeerdteneindealcoholteverkopen.verschillendekerenisgepoogdom hettrainings encertificeringstrajectalsnogsuccesvoltemaken(2005,2007en2008).degemeten nalevingbleeknadieniederekeerbinnendedezelfdebandbreedtetevallen. Legitimatieplichtenrekenhulpmiddelen Omdat het trainen van kassapersoneel geen resultaat opleverde, startte de detailhandel in 2009 daarnaastdelandelijkecampagne Noggeentwintigjaar?Laatjelegitimatiezien! Getrachtwerdom jongerenonderde20jaarteverplichtenhunidtetonenwanneerzijalcoholkopen.ookwerdhet verkooppersoneeleenrekenhulpmiddelterbeschikkinggesteld.uitrecentuitgevoerdonderzoekin opdracht van het Ministerie van VWS, blijkt dat deze campagne zelfs een contraproductief effect heeftgehad:denalevingisinhetafgelopenjaarafgenomen(vanhoof,2011). Specialecounters Van verkoop van tabak via speciale counters in supermarkten is bekend dat het nalevingsniveau in grotelijnenovereenkomtmethetnalevingsniveaudatinzakealcoholaanderegulierekassavande supermarktwordtgerealiseerd(o.m.vanhoof,gosselt,dejong,2009).daarbijligthetniveauvan nalevinginzgn.borrelshopsofslijterijen,waarfeitelijksprakeisvaneenspecialealcoholcounter,op hetzelfdelageniveau,wattotvolledigebeschikbaarheidvandrankvoorkinderenblijktteleiden. Zelfcontrole In de afgelopen paar jaar is de druk vanuit de politiek op de supermarktbranche flink toegenomen ombeterophetterreinvanleeftijdscontroletepresteren.diedrukheeftzichinmiddelsvertaaldin de bevoegdheid van burgemeesters om de alcoholafdeling van supermarkten te sluiten indien alcohol bij herhaling aan kinderen wordt verkocht. Om deze wettelijke maatregel af te wenden, is vanafbegin2010doorverschillendesupermarktorganisatieseensysteemvanzelfcontroleingevoerd, waarbijdeorganisatiezelftoezietopdenalevingvanleeftijdsgrenzen.uitrecentpromotieonderzoek (Gosselt,december2011)blijkendergelijkezelfreguleringsinitiatievenvolstrektineffectief. StandaardIDcontrole Daarnaastwordtnogaleensgeopperdomiedereen,jongofoudzichtelatenlegitimerenomverkoop aankinderentevoorkomen.dezehandelswijzeisechteronwettig.artikel20,lid4vandedrank en Horecawetluidt: Devaststelling,bedoeldinheteerstetotenmetderdelid,blijftachterwege,indien het een persoon betreft die onmiskenbaar de vereiste leeftijd heeft bereikt. Dit is vanzelfsprekend: het is onnodig om de exacte leeftijd aan de hand van een ID vast te stellen als dit op grond van uiterlijkekenmerkenalmogelijkis.bijdemeestevolwassenenisditzondermeerzo.dezemaatregel wordt daarom, ook in de zin van de wet, als niet proportioneel beschouwd. Daarnaast blijkt

6 standaardid controlebovenalonnodigom100%naleving(ageviewers)terealiseren.waardooreen dergelijkemaatregelookvanuithetoogpuntvanprivacybovenmatigis. Verklaringineffectiviteitleeftijdscontrole Het totale controlesysteem dat winkeliers gezamenlijk vormen om de beschikbaarheid van bijvoorbeeldalcoholvoorkinderenineengemeentetegentegaan,iszosterkalsdezwaksteschakel. Hetisnamelijknietalleenindewinkelswaargoedgecontroleerdwordtdatdebeschikbaarheidvan alcoholwordtbepaald,maaróók(ofjuist)indewinkelswaarinniet ofslechtwordtgecontroleerd. Dáárwordtalcoholaankinderenverkocht,ongeachtzelfshoegoedelderswordtgecontroleerd. Indienbijvoorbeeld95%vandedetaillistenzichduurzaamaandeleeftijdsgrenzenzoudenhouden, sluitditgeenszinsuitdatinderesterende5%vandewinkelsnogaltijdalcoholaankinderenwordt verkocht. Ruim voldoende mogelijkheid en keuze voor kinderen om zich rechtstreeks naar die winkels/kassa stebegeven,waarvervolgensinhuncompletevraagaanalcoholkanwordenvoorzien (omdat daar niet gecontroleerd wordt). Waardoor de effectiviteit van het gehele controlesysteem datallewinkelierstezamenvormenfeitelijknihilis,alcoholbeschikbaarvoorkinderenblijft,metalle gevolgenvandien. Vanwege het voorgaande dient het in de gemeente gebruikte controlesysteem zich niet alleen te kenmerkendooreenzeerhogenaleving(minimaal95%omtevoorkomendatdemeestekinderen kunnenslagendoorhetverrichtenvanherhaaldeaankooppogingen),ookdientdittevoorkomendat kinderen kunnen weten waar alcohol aan hen zal worden verkocht. Simpelweg omdat, indien die kennis aanwezig is, zoals binnen de traditionele leeftijdscontrole op de winkelvloer altijd weer het geval is (geen enkel onderzoek waar ook ter wereld heeft ooit anders uitgewezen), kinderen zich directkunnenblijvenbegevennaardiewinkelsofkassa swaarnietopleeftijdwordtgecontroleerd, enzijzodoendemetgemakalhethandhavingspotentieelomzeilenenalcoholkunnenblijvenkopen. Het bovenstaande heeft inmiddels tot het inzicht geleid dat het op winkelniveau organiseren van leeftijdscontrole geen werkende oplossing is en de beschikbaarheid van alcohol voor kinderen in stand houdt. De praktijk wijst uit dat er altijd weer winkels zijn waarin men zich niet aan de leeftijdsgrenzenhoudt,bewustofonbewust.50%,60%,70%ofzelfs90%nalevinginuwgemeente? Ukunterrustigvanopaandatditkindereninuwgemeenteopgeenenkelemanierbelemmert. Ageviewers Debovenstaandeanalyseheeftin2007geleidtotdeontwikkelingvanhetleeftijdscontrolesysteem Ageviewers. Binnen dit systeem organiseert de detailhandel de leeftijdscontrole niet zelf, maar wordt de controle op afstand volstrekt anoniem door deskundigen uitgevoerd. Omdat er geen verkoopzonderexterneautorisatiekanplaatsvinden,isookuitgeslotendatergeenleeftijdscontrole plaatsvindt,wateenvandeproblemenisvancontrolemetbetrokkenheidvankassapersoneel.het systeemisnaaraardeneffectiviteitvergelijkbaarmethet pinnen aandekassa,waarbanksaldiop afstandwordengecontroleerd(vergelijk: leeftijdssaldo )voordateenverkooptransactiekanworden gecompleteerd. HetnalevingsniveauvanhetsysteemAgeviewersligtsindsdeinvoeringvanhetsysteemopofnabij de100%(universiteittwente,2009,2010,2011),zonderenigevormvanexterntoezicht.maareven belangrijk:ditnalevingsniveaugeldtvanwegedecentraleaanpakvooriedereaangeslotenwinkel.en

7 zelfsalsfoutenzoudenwordengemaakt,isuitgeslotendatkinderenkunnenwetenwaarofwanneer diezichnogmaalszullenvoordoen.het lek datzotyperendisvoortraditionelecontrole,namelijk éénofmeerwinkeliersdiebijherhalingaankinderenverkopen,kanzichbinnenageviewersdaarom nietmeervoordoen. Vanwegedezeerhoge,nietwinkel gebondennaleving,isageviewershetenigesysteemdatverkoop van alcohol aan kinderen duurzaam uitsluit, zelfs bij een zeer groot aantal winkels dat alcohol verkoopt. In tegenstelling tot traditionele controle is het systeem daarom wél geschikt voor grootschaliginzet. Ageviewersenkostenbesparingenvoorgemeenten Afgezienvanbesparingenopzorg,openbareordeenveiligheid,leidthetaansluitenopAgeviewers vaniederewinkeltotminderdrukophetgemeentelijkhandhavingsapparaat.naarmatehetaantal verstrekkers dat zich van Ageviewers bedient toeneemt, neemt het aantal verkooppunten dat gecontroleerdhoefttewordennamelijkaf.daarbijkancontroleopdenalevingvanleeftijdsgrenzen binnen Ageviewers, gelijk aan de leeftijdscontrole zelf, centraal plaatsvinden. Het centraal bereikte nalevingsniveau geldt immers voor iedere op het systeem aangesloten winkel. Gemeenten hoeven daaromzelfgeennalevingsonderzoekmeerteorganiseren,ofboa shoevennietmeeroptesporen ofderegelswordennageleefd.decentraalbereikte,periodiekbehaaldenalevingsresultatenworden gemeentengratisterbeschikkinggesteld. KanhetgebruikvanAgeviewersgestimuleerdworden? Gemeentenhebbenveelbevoegdheden,maaropgrondvanartikel40vandeDrank enhorecawet kunnen zij detaillisten(nog) niet verplichten om een bepaald leeftijdscontrolesysteem te hanteren. Toch zijn er effectieve manieren waarmee gemeenten de implementatie van Ageviewers kunnen bevorderen.erisinverbandhiermeeeenkortdocumentopgesteldwaarinuitlegwordtgegevenover de strategie die gemeenten hiervoor kunnen voeren, met bijvoorbeeld informatie over de meest doeltreffendewijzenvanhandhavingendevastejurisprudentiehieromtrent. UkuntditdocumentaanvragenbijYurdavanderBurgt,ondertelefoonnummer

Drank- en Horecawet. Arnout Hagens. Teamleider Alcohol- en tabaksbeleid. directie VGP

Drank- en Horecawet. Arnout Hagens. Teamleider Alcohol- en tabaksbeleid. directie VGP Drank- en Horecawet Arnout Hagens Teamleider Alcohol- en tabaksbeleid directie VGP Inhoud Lokaal toezicht Strafbaarstelling Lokale verordeningen Leeftijdsgrenzen Nieuwe bevoegdheden Lokaal toezicht Per

Nadere informatie

A1. UITDAGINGEN VOOR (BORGING VAN) LOKAAL ALCOHOLBELEID 16 MAART 2016. SESSIERONDE 1: 13:15 14:30 DR. JORIS VAN HOOF, UNIVERSITEIT TWENTE

A1. UITDAGINGEN VOOR (BORGING VAN) LOKAAL ALCOHOLBELEID 16 MAART 2016. SESSIERONDE 1: 13:15 14:30 DR. JORIS VAN HOOF, UNIVERSITEIT TWENTE A1. UITDAGINGEN VOOR (BORGING VAN) LOKAAL ALCOHOLBELEID 16 MAART 2016. SESSIERONDE 1: 13:15 14:30 DR. JORIS VAN HOOF, UNIVERSITEIT TWENTE INTRODUCTIE EN AGENDA Onderzoeker Universiteit Twente 2010: dissertatie

Nadere informatie

Nieuwe Drank- en Horeca Wet. Winkeliers/slijterijen. Stadskantoor 28-03-2013

Nieuwe Drank- en Horeca Wet. Winkeliers/slijterijen. Stadskantoor 28-03-2013 Nieuwe Drank- en Horeca Wet Winkeliers/slijterijen Stadskantoor 28-03-2013 1 Programma 19.30 uur welkom door burgemeester Harald Bergmann 19.40 uur toelichting op de nieuwe Drank- en Horecawet 20.00 uur

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 27 565 Alcoholbeleid Nr. 145 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

MEMO. Aan : Gemeenteraad Afdeling : Van : Het college van B&W Afdeling :

MEMO. Aan : Gemeenteraad Afdeling : Van : Het college van B&W Afdeling : MEMO Aan : Gemeenteraad Afdeling : Van : Het college van B&W Afdeling : Datum : 9 november Onderwerp : Preventie- en Handhaving alcoholgebruik onder jongeren Geachte raad, In deze memo ontvangt u ter kennisname

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Handhavingprotocol Drank- en Horecawet gemeente Dongeradeel. December 2014

Handhavingprotocol Drank- en Horecawet gemeente Dongeradeel. December 2014 Handhavingprotocol Drank- en Horecawet gemeente Dongeradeel December 2014 1 Inhoud 1. Inleiding 2 2. Relatie met het Preventie- en Handhavingplan it ken net 3 3. Uitgangspunten bij handhaving 3 4. Omschrijving

Nadere informatie

Bestuurssamenvatting strategie Verzuip jij je Toekomst?!

Bestuurssamenvatting strategie Verzuip jij je Toekomst?! Bestuurssamenvatting strategie Verzuip jij je Toekomst?! 2013-2015 Algemeen De evaluatie van Verzuip jij je Toekomst?! over de periode 2009-2012 heeft laten zien dat in de afgelopen vier jaar de eerste

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer 00475094. Verzoek Ageviewers herziening preventie- en handhavingsplan alcohol

Collegevoorstel. Zaaknummer 00475094. Verzoek Ageviewers herziening preventie- en handhavingsplan alcohol Zaaknummer 00475094 Onderwerp Verzoek Ageviewers herziening preventie- en handhavingsplan alcohol Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis Op 4 mei verzocht Ageviewers de gemeente om het Preventie-

Nadere informatie

Regiobijeenkomst Raadslid.nu

Regiobijeenkomst Raadslid.nu Regiobijeenkomst Raadslid.nu thema: de nieuwe Drank- en Horecawet @raadslidnu De (nieuwe) Drank- en Horecawet De raad aan zet! www.handhavingdhw.nl Programma Inleiding: De mogelijkheden van de (nieuwe)

Nadere informatie

Decentralisatie Toezicht

Decentralisatie Toezicht Decentralisatie Toezicht Presentatie NVWA 8-12-2011 De AID, PD en VWA bouwen aan één nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit Programma Wijzigingen DHW Taakverdeling gemeente/politie/nvwa Decentralisatie toezicht

Nadere informatie

Verantwoord alcohol schenken binnen verenigingen

Verantwoord alcohol schenken binnen verenigingen Verantwoord alcohol schenken binnen verenigingen Emiel Krijt, Accountmanager Public Affairs NOC*NSF 1 You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (http://www.novapdf.com)

Nadere informatie

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 27565 Alcoholbeleid Nr. 133 Herdruk 1 Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 mei 2015 Vanuit de Drank-

Nadere informatie

De nieuwe drank en horecawet

De nieuwe drank en horecawet De nieuwe drank en horecawet De Drank- en Horecawet stamt uit 1964. De wet regelt een verantwoorde distributie van alcohol in de samenleving en bevat speciale regels voor alcoholverstrekkers en overheden.

Nadere informatie

Nieuwe Drank- en Horeca Wet. Sportverenigingen. Zeelandia 02-04-2013

Nieuwe Drank- en Horeca Wet. Sportverenigingen. Zeelandia 02-04-2013 Nieuwe Drank- en Horeca Wet Sportverenigingen Zeelandia 02-04-2013 Programma 19.30 uur welkom door burgemeester Harald Bergmann 19.40 uur toelichting op de nieuwe Drank- en Horecawet 20.00 uur vragen over

Nadere informatie

Drank- en horecawet. Wijzigingen 2013 en 2014 Tijd voor integraal beleid?

Drank- en horecawet. Wijzigingen 2013 en 2014 Tijd voor integraal beleid? Drank- en horecawet Wijzigingen 2013 en 2014 Tijd voor integraal beleid? Inhoud presentatie Landelijke doelstellingen Wetswijzigingen Raakvlakken alcoholbeleid Wat is er al geregeld Alcoholverkooppunten

Nadere informatie

FACTSHEET ALCOHOLVERKOOP AAN JONGEREN IN TWENTE E E R S T E M E T I N G

FACTSHEET ALCOHOLVERKOOP AAN JONGEREN IN TWENTE E E R S T E M E T I N G FACTSHEET ALCOHOLVERKOOP AAN JONGEREN IN TWENTE E E R S T E M E T I N G 1 FACTSHEET ALCOHOLVERKOOP AAN JONGEREN IN TWENTE E E R S T E M E T I N G N o v e m b e r 2 0 1 1 O N D E R Z O E K E R S : Dr. J

Nadere informatie

dat wél. Zij heeft in dit geheel een belangrijke regierol. Bestuurlijke daadkracht is daarbij essentieel.

dat wél. Zij heeft in dit geheel een belangrijke regierol. Bestuurlijke daadkracht is daarbij essentieel. Toespraak Minister Opstelten tbv bekrachtiging Bestuursovereenkomst Jeugd en Alcohol Tijdens Zeeuwse manifestatie 'Laat ze niet (ver)zuipen! Terneuzen, Scheldetheater, 7 november 2011 Dames en heren, Het

Nadere informatie

Gemeente Hillegom. Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Hillegom 2015-2016

Gemeente Hillegom. Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Hillegom 2015-2016 Gemeente Hillegom Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Hillegom 2015-2016 Inleiding Per 1 januari 2013 is de Drank- en Horecawet (DHW) gewijzigd. Door deze wijziging zijn gemeenten de belangrijkste uitvoerders

Nadere informatie

Handhavingsmodel Drank- en Horecawet

Handhavingsmodel Drank- en Horecawet Handhavingsmodel Drank- en Horecawet Inleiding Dit handhavingsmodel is opgesteld naar aanleiding van de nieuwe Drank- en Horecawet (DHW). Deze maakt de burgemeester verantwoordelijk voor het toezicht op

Nadere informatie

WERKING EN EFFECTIVITEIT VAN ID-SCANNERS BIJ HANDHAVING LEEFTIJDSGRENS BIJ VERKOOP VAN LEEFTIJDSGEBONDEN PRODUCTEN

WERKING EN EFFECTIVITEIT VAN ID-SCANNERS BIJ HANDHAVING LEEFTIJDSGRENS BIJ VERKOOP VAN LEEFTIJDSGEBONDEN PRODUCTEN WERKING EN EFFECTIVITEIT VAN ID-SCANNERS BIJ HANDHAVING LEEFTIJDSGRENS BIJ VERKOOP VAN LEEFTIJDSGEBONDEN PRODUCTEN SAMENVATTING. Eind 2005 werd in Nederland het eerste onderzoek uitgevoerd naar de naleving

Nadere informatie

De naleving van de alcoholleeftijdsgrens door supermarkten, slijterijen, horecagelegenheden, cafetaria s en sportkantines in 2013, 2014 en 2015.

De naleving van de alcoholleeftijdsgrens door supermarkten, slijterijen, horecagelegenheden, cafetaria s en sportkantines in 2013, 2014 en 2015. De naleving van de alcoholleeftijdsgrens door supermarkten, slijterijen, horecagelegenheden, cafetaria s en sportkantines in 2013, 2014 en 2015. Het resultaat van ruim 5800 aankooppogingen door mysteryshoppers

Nadere informatie

Alcohol en jongeren: gemeenten aan zet!?

Alcohol en jongeren: gemeenten aan zet!? Alcohol en jongeren: gemeenten aan zet!? Wim van Dalen, 1 april 2015 www.stap.nl Alcoholconsumptie in Nederland is na een explosieve stijging tussen 1960 en 1975 noch afgenomen, noch gestegen 2 1 Alcohol

Nadere informatie

Lokale monitor alcohol & jongeren

Lokale monitor alcohol & jongeren Lokale monitor alcohol & jongeren Detailhandel Horeca David Möbius VAD Instrument voor lokale preventiewerkers - Systematisch nagaan in welke mate de wetgeving op de verkoop van alcohol aan minderjarigen

Nadere informatie

Jongeren en alcohol. Gemeente s-hertogenbosch

Jongeren en alcohol. Gemeente s-hertogenbosch Jongeren en alcohol Gemeente s-hertogenbosch Onderzoek & Statistiek Oktober 2013 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 1.1 Achtergrond... 5 1.2 Jongerenpanel alcohol... 5 1.3 Leeswijzer... 5 2. Alcoholgebruik

Nadere informatie

Agenda informatieavond Drank en Horecawet, 13 juni 2013, 20.00 uur. -Burgemeester. -Ellen Zegers / Mark goossens. -Start interactief gedeelte

Agenda informatieavond Drank en Horecawet, 13 juni 2013, 20.00 uur. -Burgemeester. -Ellen Zegers / Mark goossens. -Start interactief gedeelte Agenda informatieavond Drank en Horecawet, 13 juni 2013, 20.00 uur -Burgemeester -Ellen Zegers / Mark goossens -Start interactief gedeelte -Korte pauze -Discussie modelverordening n.a.v. uitkomst interactief

Nadere informatie

Nieuwe Drank- en Horeca Wet. Horeca ondernemers. De Spot

Nieuwe Drank- en Horeca Wet. Horeca ondernemers. De Spot Nieuwe Drank- en Horeca Wet Horeca ondernemers De Spot 26-03-2013 Programma 19.30 uur welkom door burgemeester Harald Bergmann 19.40 uur toelichting op de nieuwe Drank- en Horecawet 20.00 uur vragen over

Nadere informatie

Aanvraag Drank- & Horecawet Model C

Aanvraag Drank- & Horecawet Model C Aan de burgemeester van de gemeente Nijkerk 1 Aanvraag Drank- & Horecawet Model C Aanvraag ter verkrijging van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet. 1. Persoonlijke gegevens

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 4 Onderwerp: Vaststellen verordening Drank- en horecawet Datum: 19 november 2013 Portefeuillehouder: Decosnummer: 135 Informant:

Nadere informatie

Bestuursovereenkomst Jeugd en alcohol Zeeland

Bestuursovereenkomst Jeugd en alcohol Zeeland Bestuursovereenkomst Jeugd en alcohol Zeeland Partijen: De minister van Veiligheid en Justitie (VenJ); De Vereniging van Zeeuwse Gemeenten, namens de 13 gemeenten in Zeeland, hierna te noemen de gemeenten;

Nadere informatie

De nieuwe DHW. Presentatie NVWA

De nieuwe DHW. Presentatie NVWA De nieuwe DHW Presentatie NVWA 17-10-2012 Programma Belangrijkste wijzigingen DHW Taakverdeling gemeente/politie/nvwa na 1-1-2013 Toezicht DHW - wat komt er bij kijken? Ondersteuning door NVWA/ministeries

Nadere informatie

VRAGENLIJST SUPERMARKTEN

VRAGENLIJST SUPERMARKTEN VRAGENLIJST SUPERMARKTEN Steller: Bea van Meerten van Gerven en leden projectgroep Datum: AG.v.Meerten@purmerend.nl 0299-45 22 44 Vragenlijst voorkoming schadelijk alcoholgebruik Namens de gemeente Purmerend

Nadere informatie

Inleiding. Bestaand beleid

Inleiding. Bestaand beleid Inhoud Inleiding... 2 Bestaand beleid... 2 Stand van zaken alcoholgebruik onder jongeren in Deurne... 3 Doelstellingen en resultaten... 3 Doelstelling... 3 Resultaten... 4 Gezondheidsbeleid en Veiligheidsbeleid

Nadere informatie

Afdelingsmanager Sjaak van Meijel

Afdelingsmanager Sjaak van Meijel Adviesnota aan B en W Onderwerp Startnotitie nieuwe Drank- en Horecawet Datum 15 januari 2013 Naam steller Henry Gruijters Kenmerk DHW Afdelingsmanager Sjaak van Meijel Afdeling Integrale veiligheid Coördinator

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2013/47

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2013/47 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 6-6-2013 Nummer voorstel: 2013/47 Voor raadsvergadering d.d.: 18-06-2013 Agendapunt: 20 Onderwerp:

Nadere informatie

Presentatie DHW voor studenten. Dinsdag 12 mei 2015

Presentatie DHW voor studenten. Dinsdag 12 mei 2015 Presentatie DHW voor studenten Dinsdag 12 mei 2015 Vergunningen (paracommercie) 1. DHW-Vergunning voor schenken alcohol op grond van de Drank- en Horecawet. Schenkt uw vereniging alcohol in eigen beheer?

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2014-2017

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2014-2017 Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2014-2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1.1 Waarom is de link tussen preventie en handhaving zo belangrijk? 1.2 Maatregelen gericht op het beperken van de beschikbaarheid

Nadere informatie

Raadsvergadering d.d.: 15 december 2014 Agenda nr: Onderwerp: vaststelling Preventie- en Handhavingsplan Jeugd, Alcohol & Omgeving

Raadsvergadering d.d.: 15 december 2014 Agenda nr: Onderwerp: vaststelling Preventie- en Handhavingsplan Jeugd, Alcohol & Omgeving Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 15 december 2014 Agenda nr: Onderwerp: vaststelling Preventie- en Handhavingsplan Jeugd, Alcohol & Omgeving 2015-2019 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018 Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018 september 2014 gemeente roerdalen 2014-2018 1 Hoofstuk 1 Inleiding 1.1 Aanleiding De Nederlandse jongeren drinken veel, vaak en op jonge leeftijd. Daarnaast

Nadere informatie

BEHOREND BIJ COLLEGENOTA VAN DATUM CORRESPONDENTIENUMMER

BEHOREND BIJ COLLEGENOTA VAN DATUM CORRESPONDENTIENUMMER BEHOREND BIJ COLLEGENOTA VAN DATUM CORRESPONDENTIENUMMER 7-10-14 A. Deze nota is in overleg met de volgende disciplines geconcipieerd: Veiligheid & Leefbaarheid, Communicatie B. Er is wel overeenstemming

Nadere informatie

Alcoholbeleid 18 + MHCWoerden per 1 januari 2014

Alcoholbeleid 18 + MHCWoerden per 1 januari 2014 Alcoholbeleid 18 + MHCWoerden per 1 januari 2014 Regelmatig (te veel) alcohol drinken is schadelijk voor de gezondheid en leidt vaak tot problemen. Bijvoorbeeld agressie in het uitgaansleven of verkeersongelukken.

Nadere informatie

Kenmerk : 14.0003569 *14.0003569* Agendapunt nr. : 2014-BD-072 Raadsvergadering d.d. : 15 december 2014 Vaals, 27 oktober 2014

Kenmerk : 14.0003569 *14.0003569* Agendapunt nr. : 2014-BD-072 Raadsvergadering d.d. : 15 december 2014 Vaals, 27 oktober 2014 Kenmerk : 14.0003569 *14.0003569* Agendapunt nr. : 2014-BD-072 Raadsvergadering d.d. : 15 december 2014 Vaals, 27 oktober 2014 Aan de Raad der gemeente Vaals Onderwerp Preventie- en Handhavingsplan Jeugd,

Nadere informatie

Reden waarom ik in deze brief graag alsnog de visie en standpunten van Koninklijke Horeca Nederland naar voren wil brengen.

Reden waarom ik in deze brief graag alsnog de visie en standpunten van Koninklijke Horeca Nederland naar voren wil brengen. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport T.a.v. staatssecretaris de heer M.J. Van Rijn Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Woerden, 20 juni 2014 Onderwerp Contact : Integraal alcoholbeleid : 0348-489423

Nadere informatie

Plan van aanpak NIEUWE DRANK- EN HORECAWET

Plan van aanpak NIEUWE DRANK- EN HORECAWET Plan van aanpak NIEUWE DRANK- EN HORECAWET 1 1. Inleiding Per 1 januari 2013 treedt de nieuwe Drank- en Horecawet (DHW) in werking. De Eerste en de Tweede kamer hebben ingestemd met het wetsvoorstel. De

Nadere informatie

CBL Code verantwoorde alcoholverkoop in de supermarkt

CBL Code verantwoorde alcoholverkoop in de supermarkt CBL Code verantwoorde alcoholverkoop in de supermarkt Augustus 2012 2 1. Inleiding Verantwoorde verkoop van alcohol in de supermarkt Alcoholhoudende dranken maken een belangrijk deel uit van het assortiment

Nadere informatie

4. SAMENVATTING. 4.1 Onderzoeksopzet. 4.2 Jongeren

4. SAMENVATTING. 4.1 Onderzoeksopzet. 4.2 Jongeren 4. SAMENVATTING Om inzicht te krijgen in de naleving van de leeftijdsgrenzen van 16 en 18 jaar uit de Drank- en Horecawet heeft de Keuringsdienst van Waren onderzoeks- en adviesbureau INTRAVAL opdracht

Nadere informatie

Bijlage: De nieuwe Drank- en Horecawet

Bijlage: De nieuwe Drank- en Horecawet Bijlage: De nieuwe Drank- en Horecawet De nieuwe Drank en Horecawet: De Drank- en Horecawet stamt uit 1964. De wet regelt een verantwoorde distributie van alcohol in de samenleving en bevat speciale regels

Nadere informatie

Kaderstellende notitie Drank- en horecawet. De Wolden. Januari actief en betrokken. dewolden.nl

Kaderstellende notitie Drank- en horecawet. De Wolden. Januari actief en betrokken. dewolden.nl Kaderstellende notitie Drank- en horecawet De Wolden Januari 2014 actief en betrokken dewolden.nl Samenvatting In voorliggende notitie worden kaders gegeven voor de implementatie van de Drank- en horecawet

Nadere informatie

UITVOERINGSPLAN INTEGRAAL ALCOHOL- EN DRUGSBELEID VOOR JONGEREN IN BEESEL

UITVOERINGSPLAN INTEGRAAL ALCOHOL- EN DRUGSBELEID VOOR JONGEREN IN BEESEL UITVOERINGSPLAN INTEGRAAL ALCOHOL- EN DRUGSBELEID VOOR JONGEREN IN BEESEL 2013-2014 Juni 2013 Voor u ligt het uitvoeringsplan 2013 2014. Het plan is opgesteld door de werkgroep Alcohol- en drugspreventie

Nadere informatie

Beoogd effect Argumenten

Beoogd effect Argumenten Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Zaaknummer: 1096711 Sliedrecht, 29 oktober 2013 Onderwerp: Drank- en Horecaverordening Gemeente Sliedrecht. Beslispunten 1. De bijgevoegde tekst van

Nadere informatie

ADVIES Platform Jeugd en alcohol inzake de nieuwe Drank en Horecawet Mogelijkheden voor gemeenten inzake jeugd & alcohol

ADVIES Platform Jeugd en alcohol inzake de nieuwe Drank en Horecawet Mogelijkheden voor gemeenten inzake jeugd & alcohol ADVIES Platform Jeugd en alcohol inzake de nieuwe Drank en Horecawet Mogelijkheden voor gemeenten inzake jeugd & alcohol Inleiding Momenteel ligt het wetsvoorstel voor wijziging van de huidige Drank- en

Nadere informatie

GEMEENTE Raadsvoorstel Nummer:

GEMEENTE Raadsvoorstel Nummer: Leusden GEMEENTE Raadsvoorstel Nummer: 212692 Datum : 17 september 2013 Hoort bij collegeadviesnr. 212690 Datum raadsvergadering 14 november 2013 Portefeuillehouder A. Vermeulen Onderwerp Wijziging APV

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 27 565 Alcoholbeleid Nr. 135 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Rapportage Mystery Guest Drank & Horeca Gemeente Oldebroek Uitgevoerd oktober 2015 JZ-15903-DHW

Rapportage Mystery Guest Drank & Horeca Gemeente Oldebroek Uitgevoerd oktober 2015 JZ-15903-DHW Rapportage Mystery Guest Drank & Horeca Gemeente Oldebroek Uitgevoerd oktober 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Methode... 4 3. Resultaten - op basis van locatie... 5 4. Resultaten - op basis van

Nadere informatie

Drank- en Horecaverordening Heerhugowaard

Drank- en Horecaverordening Heerhugowaard Artikel regionaal model Ambtelijk advies Aangedragen punten nav bijeenkomst 30 september en zienswijzen Artikel 2:34a schenktijden paracommerciºle rechtspersonen 1. Paracommerciºle rechtspersonen verstrekken

Nadere informatie

Gevraagd besluit De raad van de gemeente Molenwaard besluit de Drank- en Horecaverordening 2014 Gemeente Molenwaard vast te stellen.

Gevraagd besluit De raad van de gemeente Molenwaard besluit de Drank- en Horecaverordening 2014 Gemeente Molenwaard vast te stellen. Toelichting / voorstel van het college aan de gemeenteraad zaaknummer 72173 Gevraagd besluit De raad van de gemeente Molenwaard besluit de Drank- en Horecaverordening 2014 Gemeente Molenwaard vast te stellen.

Nadere informatie

Deze stukken vormen de basis voor het vaststellen van de regelgeving op gebied van Dranken horeca in onze gemeente.

Deze stukken vormen de basis voor het vaststellen van de regelgeving op gebied van Dranken horeca in onze gemeente. RAADSVOORSTEL *D13.004232* D13.004232 DATUM 2 december 2013 AGENDAPUNT 8 ONDERWERP Vaststellen Drank- en Horecaverordening 2014 ZK13001254 ZAAKNUMMER INLEIDING Sinds 1 januari 2013 is de Drank- en horecawet

Nadere informatie

Alcoholgebruik onder Jongeren in Limburg-Noord

Alcoholgebruik onder Jongeren in Limburg-Noord Alcoholgebruik onder Jonger in Resultat uit de Jongermonitor 2013 Inhoud Achtergrond... 3 Alcoholgebruik Leeftijd... 3 Alcoholgebruik Onderwijstype... 4 Verkrijgbaarheid alcohol... 5 Nationaal Regionaal

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Nieuwe Drank- en Horecawet per 1 januari 2013 9 juli 2012 INGEKOMEN .1 2 JUL 2012 GEMEENTEMJMEGEN \ >^ class.nr.: igifgedaan:

Nieuwe Drank- en Horecawet per 1 januari 2013 9 juli 2012 INGEKOMEN .1 2 JUL 2012 GEMEENTEMJMEGEN \ >^ class.nr.: igifgedaan: onderwerp datum afdeling ons kenmerk Nieuwe Drank- en Horecawet per 1 januari 2013 9 juli 2012 GGD/GB&E/1070/12/BK/IVIP/ns loot Gemeenten Nijmegen T.a.v. de Griffie (Bl\^ 50) Postbus 9105 6500 HG NIJIVIEGEN

Nadere informatie

Workshop stand van zaken Drank- en Horecawet. KH Legal Advice is het adviesbureau van mr. K. Hollemans.

Workshop stand van zaken Drank- en Horecawet. KH Legal Advice is het adviesbureau van mr. K. Hollemans. KH Legal Advice is het adviesbureau van mr. K. Hollemans. Expert op het gebied van wet- en regelgeving, strategie en beleid rond alcohol, drugs en tabak. Vanaf 2005 betrokken bij de totstandkoming en de

Nadere informatie

PREVENTIE- EN HANDHAVINGSPLAN ALCOHOL. Gemeente Molenwaard

PREVENTIE- EN HANDHAVINGSPLAN ALCOHOL. Gemeente Molenwaard PREVENTIE- EN HANDHAVINGSPLAN ALCOHOL Gemeente Molenwaard 1 Preventie- en handhavingplan Alcohol gemeente Molenwaard 1 Algemeen 1.1 Waarom is de link tussen preventie en handhaving zo belangrijk? Integrale

Nadere informatie

Preventie en handhavingsplan alcohol 2014

Preventie en handhavingsplan alcohol 2014 Preventie en handhavingsplan alcohol 2014 Datum: 12 mei 2014 Directie Openbare Orde en Veiligheid en GGD Amsterdam Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Alcoholbeleid in Amsterdam 4 3. Doelstellingen Preventie-

Nadere informatie

Preventie- en handhavingplan alcohol

Preventie- en handhavingplan alcohol Preventie- en handhavingplan alcohol Achtergrond Sinds 2014 zijn gemeenten de belangrijkste uitvoerders van de Drank- en Horecawet geworden. Zowel op juridisch, handhaving en educatief vlak is de gemeente

Nadere informatie

Alcoholverstrekking aan jongeren onder de 16 jaar Nalevingsonderzoek gemeente Utrecht hotspotonderzoek bij supermarkten. Fieke Franken Ellen Selten

Alcoholverstrekking aan jongeren onder de 16 jaar Nalevingsonderzoek gemeente Utrecht hotspotonderzoek bij supermarkten. Fieke Franken Ellen Selten Alcoholverstrekking aan jongeren onder de 16 jaar Nalevingsonderzoek gemeente Utrecht hotspotonderzoek bij supermarkten Fieke Franken Ellen Selten Titel: Alcoholverstrekking aan jongeren onder de 16 jaar

Nadere informatie

Rapport regio Noord-Holland Noord. Alcoholverstrekking aan jongeren onder de 16 jaar

Rapport regio Noord-Holland Noord. Alcoholverstrekking aan jongeren onder de 16 jaar Rapport regio Noord-Holland Noord Alcoholverstrekking aan jongeren onder de 16 jaar Nalevingsonderzoek regio Noord-Holland Noord 2013 Colofon Auteurs: Fieke Franken Amber Bosman Nederlands Instituut voor

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan alcohol gemeente Gilze en Rijen

Preventie- en handhavingsplan alcohol gemeente Gilze en Rijen Preventie- en handhavingsplan alcohol gemeente Gilze en Rijen Hoofdstuk 1: Aanleiding en leeswijzer De aanleiding: de nieuwe Drank- en Horecawet Op 1 januari 2013 is de nieuwe Drank- en Horecawet (verder:

Nadere informatie

Alcohol verkoop aan jongeren 2014

Alcohol verkoop aan jongeren 2014 Alcohol verkoop aan jongeren 2014 ONDERZOEK NAAR DE NALEVING IN DE GEMEENTEN BAARN & SOEST Achtergrond In opdracht van de gemeente Baarn en de gemeente Soest heeft Nuchter een nalevingsonderzoek alcohol

Nadere informatie

Informatiedocument. wijziging Drank en Horecawet. Woensdag 11 april 2012 Brabantse werkgroep ndhw

Informatiedocument. wijziging Drank en Horecawet. Woensdag 11 april 2012 Brabantse werkgroep ndhw Informatiedocument wijziging Drank en Horecawet Woensdag 11 april 2012 Brabantse werkgroep ndhw Consequenties wijziging Drank- en Horecawet; inhoud en proces De wijziging van de Drank- en Horecawet staat

Nadere informatie

Maatschappelijke Ontwikkeling Ingekomen stuk D17 (PA 29 mei 2013) Beleidsrealisatie & verantwoording. Datum uw brief

Maatschappelijke Ontwikkeling Ingekomen stuk D17 (PA 29 mei 2013) Beleidsrealisatie & verantwoording. Datum uw brief Maatschappelijke Ontwikkeling Ingekomen stuk D17 (PA 29 mei 2013) Beleidsrealisatie & verantwoording Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vaststellen uitgangspunten alcoholbeleid regio Nijmegen Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 / Veiligheid 1012 Portefeuillehouder B. Frings / H.M.F. Bruls

Nadere informatie

Preventie en handhavingsplan alcohol gemeente Goirle 2014-2017. Preventie en Handhavingsplan Alcohol 2014-2017

Preventie en handhavingsplan alcohol gemeente Goirle 2014-2017. Preventie en Handhavingsplan Alcohol 2014-2017 Preventie en Handhavingsplan Alcohol 2014-2017 1 1 Inleiding... 3 2 De lokale situatie... 4 2.1 Doelstelling en resultaten... 5 3 Aanpak... 6 3.1 Regelgeving... 6 3.2 Bewustwording... 6 4 Handhaving van

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport

Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport 115.005068 I 05/10/2015 Gemeente Zuidpks Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Directie Voeding Gezondiieidsbesclierining en Preventie Betreft Lokaal

Nadere informatie

Soms moet je nee verkopen

Soms moet je nee verkopen COLOFON Stichting Platform Verkoop Alcoholhoudende Dranken voor Thuisgebruik (PVAD) Postbus 182 2260 AD Leidschendam F 070 317 5046 pvad@raadndh.nl Huisregels en leeftijdsstickers zijn tegen kostprijs

Nadere informatie

Opleiding gemeentelijk toezichthouder Drank en Horecawet

Opleiding gemeentelijk toezichthouder Drank en Horecawet Academie voor bijzondere wetten Opleiding gemeentelijk toezichthouder Drank en Horecawet GEEN STERKE DRANK GEEN STERKE DRANK < 18

Nadere informatie

Alcoholverstrekking aan jongeren onder de 16 jaar Nalevingsonderzoek gemeente Katwijk 4 e effectmeting. Fieke Franken Ellen Selten

Alcoholverstrekking aan jongeren onder de 16 jaar Nalevingsonderzoek gemeente Katwijk 4 e effectmeting. Fieke Franken Ellen Selten Alcoholverstrekking aan jongeren onder de 16 jaar Nalevingsonderzoek gemeente Katwijk 4 e effectmeting Fieke Franken Ellen Selten Titel: Alcoholverstrekking aan jongeren onder de 16 jaar Ondertitel: Nalevingsonderzoek

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018 W044733 / 47272 Beleid opstelling Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018 Inhoud 1. Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Juridisch kader 1.3 Flankerend beleid 1.4 Leeswijzer 2. Huidige situatie 2.1 Cijfers

Nadere informatie

raadsnummer De raad stemt in met de voorgestelde regulering van de (para)commerciële horeca. Dit betreft:

raadsnummer De raad stemt in met de voorgestelde regulering van de (para)commerciële horeca. Dit betreft: Aan de raad van de gemeente gouda Voorstel aan de gemeenteraad directie Directie MO en afdelingen (h000) afdeling telefoon 8389 Veiligheid en wijken (h200) steller H.E. van Dijk- de Waal onderwerp Regelgeving

Nadere informatie

Met gezond verstand!

Met gezond verstand! Met gezond verstand! 10-puntenplan om overmatig alcoholgebruik onder jongeren tegen te gaan Notitie Tweede Kamerfractie Joël Voordewind 15 juni 2011 2 MET GEZOND VERSTAND! - Puntenplan Jongeren en Alcohol

Nadere informatie

Alcohol in de Sportkantine

Alcohol in de Sportkantine Dit bestuursreglement is vastgesteld in de bestuursvergadering van 12 januari 2015. Zevenhuizen, Voorzitter: R.J. Holman Handtekening: Secretaris: H. Meijer Handtekening: Preambule In overweging nemende

Nadere informatie

Handhaving Verordening Drank- en Horecawet

Handhaving Verordening Drank- en Horecawet Handhaving Verordening Drank- en Horecawet 20 september 2012 Michiel van Baardewijk (gemeente Lingewaard) Marian Gacsbaranyi (NVWA) Programma Van beleid tot toezicht Toezicht op Prijsacties Toezicht op

Nadere informatie

E. T. de Vrij M. Looman-Struijs J. Schouwerwou W. Hoornstra F. Veltman Zaaknummer : 10367

E. T. de Vrij M. Looman-Struijs J. Schouwerwou W. Hoornstra F. Veltman Zaaknummer : 10367 Aan de gemeenteraad van4 : Gemeenten Gaasterlân-Sleat, Lemsterland en Skarsterlân Raadsvergadering : 24 april 2013 Commissievergadering : 8 april 2013 Agendapunt : Ter kennisgeving: plan van aanpak gewijzigde

Nadere informatie

Beleidsplan Toezicht en Handhaving Drank- en Horecawet. Implementatie van de Drank- en Horecawet in de gemeente Bunnik

Beleidsplan Toezicht en Handhaving Drank- en Horecawet. Implementatie van de Drank- en Horecawet in de gemeente Bunnik Beleidsplan Toezicht en Handhaving Drank- en Horecawet Implementatie van de Drank- en Horecawet in de gemeente Bunnik Beleidsplan Toezicht en Handhaving Drank- en Horecawet Definitief Versie 2.1 19 november

Nadere informatie

De verkoop van alcohol via internet Analyse van het aanbod, de leeftijdscontrole en de vraag onder jongeren naar alcohol via internet

De verkoop van alcohol via internet Analyse van het aanbod, de leeftijdscontrole en de vraag onder jongeren naar alcohol via internet De verkoop van alcohol via internet Analyse van het aanbod, de leeftijdscontrole en de vraag onder jongeren naar alcohol via internet 1 Utrecht, april 2011 2 De verkoop van alcohol via internet Analyse

Nadere informatie

FrisValley. Regionaal alcoholmatigingsproject van de gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen

FrisValley. Regionaal alcoholmatigingsproject van de gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen FrisValley Regionaal alcoholmatigingsproject van de gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen FrisValley 1.0 en 2.0 (2008-2015) Algemeen Regioproject

Nadere informatie

De nieuwe Drank- en Horecawet

De nieuwe Drank- en Horecawet De nieuwe Drank- en Horecawet Iedereen welkom heten, voorstelrondje. 1. De nieuwe Drank- en Horecawet Hoe gaat het in Borne worden? 2. Aanleiding nieuwe DHW Jeugd drinkt teveel Landelijk: wijziging DHW

Nadere informatie

TOEZICHTINFORMATIE. Toezichtindicatoren Drank en horecawet

TOEZICHTINFORMATIE. Toezichtindicatoren Drank en horecawet TOEZICHTINFORMATIE Toezichtindicatoren Drank en horecawet Datum: december 2013 Versie: 1 2 Inhoud 1 Aanleiding 4 2 Leeswijzer 5 3 Toezichtindicatoren Drank en horecawet 6 3 1 Aanleiding Voor u liggen de

Nadere informatie

Totstandgekomen door samenwerking tussen: CZW Bureau

Totstandgekomen door samenwerking tussen: CZW Bureau Informatiedocument bij de voorgestelde wijzigingen van de APV Noord-Beveland 2009 in verband met de bepalingen in de (ver)nieuw(d)e Drank- en Horecawet Totstandgekomen door samenwerking tussen: CZW Bureau

Nadere informatie

Onderwerp: Drank- en Horecaverordening Gemeente Vlagtwedde 2014

Onderwerp: Drank- en Horecaverordening Gemeente Vlagtwedde 2014 *ZE9740483A7* = Raadsvergadering d.d. Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.13-24303/DV.13-274, afdeling. Sellingen, Onderwerp: Drank- en Horecaverordening Gemeente Vlagtwedde 2014 Inleiding Per 1 januari 2013

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2015

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2015 www.utrecht.nl Volksgezondheid Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2015 10 februari 2014 Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Wettelijk en beleidsmatig

Nadere informatie

"Abusus non tollit usum"

Abusus non tollit usum Startdocument Samenwerking implementatie nieuwe Drank- en Horecawet "Abusus non tollit usum" (Gebruik is geen misbruik) Gemeenten Terneuzen, Hulst en Sluis 1 Startdocument implementatie nieuwe Drank- en

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan

Preventie- en handhavingsplan 08OKT.2014 Gemeente Delft Preventie- en handhavingsplan Voor de uitvoering van de Drank en Horecawet - 2014 Astrid Lensink & Irma Lauwers 14-04-2014 Inleiding Op I januari 2014 is de Drank- en Horecawet

Nadere informatie

GEMEENTE LANDERD. Onderwerp : conceptvoorstel paracommerciële verordening. Afdeling : Bestuur en Management Ondersteuning, K. Veld

GEMEENTE LANDERD. Onderwerp : conceptvoorstel paracommerciële verordening. Afdeling : Bestuur en Management Ondersteuning, K. Veld GEMEENTE LANDERD Ingekomen van : Ambtshalve Datum : November 2013 Nummer: Registratienummer: 2013/3323 Onderwerp : conceptvoorstel paracommerciële verordening Afdeling : Bestuur en Management Ondersteuning,

Nadere informatie

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 12 november 2013 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 12 november 2013 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 12 november 2013 Corr. nr.: 2013.17242 Onderwerp : Voorstel inzake wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Loon op Zand door nieuwe

Nadere informatie

Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen

Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen Inleiding Het toezicht op en de handhaving van de Drank- Horecawet (DHW) is per 1 januari 2013 overgedragen aan de gemeente. Voorheen werd deze taak

Nadere informatie

ALCOHOLVERKOOP AAN JONGEREN.

ALCOHOLVERKOOP AAN JONGEREN. ALCOHOLVERKOOP AAN JONGEREN. In regio Zuidoost-Brabant. Jim Krokké, MSc Dr. Joris van Hoof 1 ALCOHOLVERKOOP AAN JONGEREN. In regio Zuidoost-Brabant. O N D E R Z O E K E R S : J i m K r o k k é, M S c D

Nadere informatie

KALENDER VAN NIX. voor het checken van de leeftijdsgrens.

KALENDER VAN NIX. voor het checken van de leeftijdsgrens. KALENDER VAN NIX voor het checken van de leeftijdsgrens www.naar18jaar.nl Kalender van NIX Voor het checken van de leeftijdsgrens Het is niet toegestaan om alcohol te verkopen aan jongeren onder de 18

Nadere informatie

Doorschenken en openbare dronkenschap; een overzicht van relevante wetsartikelen. Sandra van Ginneken, Adviseur DHW

Doorschenken en openbare dronkenschap; een overzicht van relevante wetsartikelen. Sandra van Ginneken, Adviseur DHW Doorschenken en openbare dronkenschap; een overzicht van relevante wetsartikelen Sandra van Ginneken, Adviseur DHW Doorschenken Art. 252 WvS: verkopen en doorschenken aan dronken klanten en jongeren dronken

Nadere informatie

Improving Mental Health by Sharing Knowledge. Informatie bijeenkomst NIX18 campagne

Improving Mental Health by Sharing Knowledge. Informatie bijeenkomst NIX18 campagne Improving Mental Health by Sharing Knowledge Informatie bijeenkomst NIX18 campagne Programma 1. Highlights en resultaten campagne 2016 Ministerie van VWS - Liesbeth Sluis NIX18-team Trimbos - Ingrid Schulten

Nadere informatie

Gemeente Hof van Twente. krachtenveldanalyse. Participatietraject consultatie verordening Drank- en Horecawet

Gemeente Hof van Twente. krachtenveldanalyse. Participatietraject consultatie verordening Drank- en Horecawet Gemeente Hof van Twente krachtenveldanalyse consultatie verordening Drank- en Horecawet Ellen Verhoef & Malu Hertzdahl 26-3-2013 1 Inhoud Inleiding... 3 1 Krachtenveldanalyse en Drank- en Horecawet...

Nadere informatie