Figuur 1: De risico s van alcohol uitgedrukt in het geconsumeerde volume per distributiekanaal

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Figuur 1: De risico s van alcohol uitgedrukt in het geconsumeerde volume per distributiekanaal"

Transcriptie

1 GemeentenenAgeviewers Met Ageviewers kan de verkoop van zo n 80% van alle in gemeenten geconsumeerde alcohol in volwassen banen geleid worden. Gemeenten hoeven geen toezicht meer te organiseren op de naleving van leeftijdsgrenzen in winkels waar het systeem is geïnstalleerd. De over het algemeen hoge kosten van handhaving en schade door alcohol voor gemeenten, maken zo plaats voor veel lagere kosten van naleving voor de detailhandel. Met minder veel meer bereiken. Onderstaand wordthetbelangvanageviewersbinnengemeentelijkebeleidverantwoordentoegelicht. Gemeentelijkalcoholbeleid:heeftuallerisico sinbeeld? Hetdraait in alcoholbeleid niet alleen om de bekende risico s m.b.t. (jeugd)volksgezondheid of openbare orde. De nieuwe gemeentelijke bevoegdheden ten aanzien van alcohol nemen ook bestuurlijkerisico smetzichmee.derecentegeschiedeniswijstuitdatindienschadetebetreuren valtendaaropgemeentelijkniveaunietjuistofonvoldoendeopisgeanticipeerd,dittotdenodige bestuurlijkeenfinanciëlegevolgenkanleiden. InverbanddaarmeeishetgoedomtewetendatopgrondvanwijzigingenindeDrank enhorecawet (DHW) per 1 januari, naast een correcte gang van alcoholzaken in de horeca (20% van alle in Nederlandgeconsumeerdealcohol),ookdegecontroleerdegangvanzakenbinnendedetailhandel (80%vandegeconsumeerdealcohol)gemeententendeelvalt. Figuur1:Derisico svanalcoholuitgedruktinhetgeconsumeerdevolumeperdistributiekanaal Horecaenandere 20% 0% 0% Uitgaandevandenieuwe,groteretaakstellingvangemeenten,waarbijdebeschikbarefinanciënniet evenrediglijkentoetenemen,ishetmeerdanooitzaakominalcoholbeleidmetdekleinstmogelijke inzetvanmiddelen,degrootstmogelijkebeperkingvanrisico sterealiseren.onmiskenbaarvoldoet devrijwelongedeelde,traditioneleaandachtvangemeentenvoordehorecahierdoornietmeer.de gemeentelijke focus inzake alcohol zal, gegeven de nieuwe taakstelling en de veel grotere stroom alcoholdiedientengevolgemoetwordenbeheerst,zelfsinbelangrijkematemoetenwordenverlegd inderichtingvandedetailhandel. Detailhandel 80%

2 Dekernvangemeentelijkalcoholbeleid DooruitgebreidonderzoekvandeWereldgezondheidsorganisatie(Alcohol,noordinairyCommodity; research and public policy, Babor et al., 2003, 2010) is bekend welke instrumenten het meest effectiefzijnomalcoholgerelateerdeschadetereduceren: maatregelen die de aanbodzijde van de markt beperken (o.m. alcoholreclamebeperkingen, hetinstellenvanleeftijdsgrenzen,beperkenvanopeningstijden,verhogingvanprijs/accijns); hethandhavenvandenalevingvanregelsinzakebovengenoemdemaatregelen; maatregelenomrijdenonderinvloedtegentegaan; kortdurendeinterventiesvoormensenmetbeginnendealcoholproblematiek Ondermeerhetzelfdeonderzoekwijstuitdatinstrumentenwaarvandeeffectiviteitniet(juridisch) kan worden afgedwongen, zoals voorlichting of maatregelen die verstrekkers van alcohol zichzelf opleggen, in de meeste gevallen weinig tot niet effectief zijn, of soms zelfs contraproductief. Voorlichting dient op grond van deze feiten hooguit ter ondersteuning van de uitvoering van effectievemaatregelen,enisopzichzelfvolstrektontoereikendomalcoholschadeterugtedringen. Focusopjongeren Omdatmatigalcoholgebruiknadeadolescentienietalsschadelijkwordtaangemerkt,bestaatweinig draagvlakvoormaatregelendiedeaanbodzijdevandemarktvoorvolwassenenbeperken.zulksoort maatregelenwordtindepraktijkdanookweiniggeconcretiseerd.anderzijdsontwikkeltzichsteeds meerdraagvlakvoormaatregelendiespecifiekjongerentegendeinvloedvanalcoholbeschermen: bijvoorbeeldomdatinmiddelsgenoegzaambekendisdatalcoholvoorhenzeerschadelijkisenhun completelevensloopkanbeïnvloeden. Alcoholbeleid spitst zich daarom steeds meer toe op kinderen, gesuppleerd met meer algemene maatregelendiespecifiekerisico sbeperken,zoalsdecombinatievanalcoholgebruikenverkeer.het lijdtechtergeentwijfeldatmeteeneffectief,opkinderengerichtalcoholbeleiduiteindelijkookhet schadelijkdrinkgedragvanvolwassenenwordtgereduceerd,zijhetdatditrendementpasoplange termijnwordtgerealiseerd.aangetoondisbijvoorbeelddathetoplatereleeftijdstartenmetdrinken correleertmetmindergebruikgedurendedeverderelevensfase(o.a.paschall,grube&kyppri,2009; Popova,Giesbrecht,Bekmuradov&Patra,2009).Defocusopkinderenimpliceertdusgeenszinseen veronachtzamingvanbeleidtenaanzienvanouderen.echter,omdatingesletendrinkpatronenzeer moeilijkteveranderenzijn,isditweldemeestefficiëntewegomveranderingteweegtebrengen. Vanwege het aan alcohol gerelateerde grote risico op hersenschade bij jongeren (o.a. Medina, Schweinsburg, Cohen Zion, Nagel & Tapert, 2007) en het feit dat honderdduizenden kinderen in Nederlandmetregelmaat bingen (Monshouweretal.,2008),isduidelijkdaterdeafgelopenjaren op dit terrein behoorlijke inschattingsfouten zijn gemaakt. Nog afgezien van de toename in het aantal levensbedreigende incidenten aangaande jeugd en alcohol; een groot deel van de huidige jongerenheeftvroegkunnen startenmetdrinkenenzaldaaromgedurendedeverderelevensloop aanzienlijkmeeralcoholtotzichnemendanhunlatergestarteleeftijdsgenoten.inmiddelsmeerdan een derde van alle jonge mannen drinkt schadelijk. Gemeenten dienen de komende jaren in beleid daaromsowiesorekeningtehoudenmeteentoenameinalcoholgerelateerdeschade(zorg sociale voorzieningen,politie inzet).

3 Hetpotentiëlerendementvanalcoholbeleid De schade door alcohol in Nederland wordt becijferd op ten minste 4 miljard per jaar; exclusief kostentengevolgevanalcoholgerelateerdekanker,deeconomischegevolgenvanhersenschadeop delangetermijn,ofverkeersongelukken.het(financieel)rendementvoorgemeentendiedoelgericht investereninalcoholbeleidenhandhavingisgroot:kostenbesparingsratio sindeordevan1:39zijn aangetoond(www.stap.nl).investereninalcoholbeleidenhandhaving,inietsanderebewoordingen, isuitermatelucratiefvoorgemeentenenbetaaltzichzelfvelemalenterug. Dereikwijdtevangemeentelijkalcoholbeleid Het wettelijke kader van regels dat gemeenten ter beschikbaar staat om alcoholbeleid te voeren heeftgeenbetrekkingophetschenkenofhetgebruikvanalcoholindeprivésfeer(behalvealshet tegen betaling is), en beperkt zich zodoende tot maatregelen die de (para commerciële) horeca, slijterijen,supermarkten,endeopenbareruimteaangaan.omdatanderemaatregelennietjuridisch afdwingbaarzijn,lichtdegemeentelijkefocusdanookopcommerciëleverstrekkingvanalcohol. Prioriteiteningemeentelijkalcoholbeleid Erbestaateensterkecorrelatietussenbeschikbaarheidvanalcoholenalcoholschade(o.a.Paschall, Grube&Kypri,2009).Hetdoorhogereprijzenbeperkenvandebeschikbaarheidvanalcoholiseen bewezen effectief instrument(o.a. Farrell, Manning& Finch, 2003; Grossman, Chaloupka, Saffer& Laixuthai, 1994). Van het verlagen van prijzen, bijvoorbeeld door prijsacties, is bekend dat dit alcoholgebruik en alcoholgerelateerde schade in de hand werkt (o.a. Kuo, Wechsler, Greenberg & Lee,2003;Wechsler,Kuo,Lee&Dowdall,2000). Tenaanzienvancommerciëleverstrekkingdoendegrootsterisico svanalcoholzichvoor,daarwaar eenlageprijsvanvoorkinderenaantrekkelijkealcoholgecombineerdwordtmetslechtenalevingvan leeftijdsgrenzen.immers:opdieplekkenkaneenkind,gelijkaaneenvolwassene,nietalleenalcohol betrekken, maar voor hetzelfde geld ook nog eens méér dan elders. Meer alcohol maakt grotere innamemogelijkenvergrootdaaromhetrisicoopschadeofproblemenindeopenbareorde.goed alcoholbeleidrichtzichinaanvangdaaromopverkooppuntenwaardeprijshetlaagstis. Deprijsvanalcoholisindedetailhandel(metafstand)hetlaagst.Bijvoorbeelddeprijsvanbierligtin supermarktensomstotzo n15maallagerdanindehoreca.indiegevallenkanvoorhetzelfdegeld dustot15keermeerwordengekochténingenomen.beschikbaarheidvanallerleizoete,alcoholische drank(denatuurlijkealcohol aversievanjeugdmaskerend)maximaliseerthetaanwezigerisico:het complete,voorjeugdaantrekkelijkeassortimentiser(voordelaagsteprijzen)beschikbaar. Hoeaantrekkelijkdedetailhandelisvoorconsumentendiealcoholwillenkopenblijktuitheteerder vermeldefeitdatzo n80%vanalleinnederlandgeconsumeerdealcoholerwordtverkocht.vandie 80% komt ca. 90% voor rekening van supermarkten. Het restant wordt vanuit slijterijen verkocht, waarvan ongeveer de helft in bezit is van supermarktorganisaties. De supermarktbranche, kortom, domineertdealcoholverkoop. Datdeaantrekkingskrachtookuitwerktopkinderenblijktondermeeruitdepopulariteitvanhetzgn. indrinken.defrequente,forseinnamevanalcohol,waardenederlandsejongereombekendstaat, isbinneneenkanaalalsdehorecavoorverrewegdemeestenookonbetaalbaar.alcoholgerelateerde problemenkunnendaardoorveelvuldigherleidwordentotdrankdieindedetailhandelisverstrekt. Ookinofronddehoreca,waardespreekwoordelijkeemmernogaleensoverloopt.

4 Hetvoorgaandebepaaltgeenszinsdatmaatregelendiedehorecaaangaanzinlooszijn.Maarwéldat binnen gemeentelijk alcoholbeleid noodzakelijkerwijs een bepaalde volgorde of prioriteit dient te worden gehanteerd. Het beperken van beschikbaarheid van alcohol voor jongeren in de horeca bijvoorbeeld, zonder voorafgaande maatregelen om de beschikbaarheid van drank voor hen in de veelgoedkoperedetailhandeltebeperken,herbergtonmiskenbaarhetrisicodatjongerennogmeer alcoholuitdedetailhandelgaanafnemen,metalleeerdervermelde,grotererisico svandien. In de gewijzigde Drank en Horecawet zijn mogelijkheden voor gemeenten opgenomen om korting op de prijs van alcohol aan banden te leggen. Dit kan vooral in de horeca de risico s beperken dat slechteleeftijdscontroleleidttotzeergroteinnamedoorjongemensen.indedetailhandeltreffen anti kortingsmaatregelenechterookveelvolwassenen,terwijldeverkoopvanalcoholaankinderen geenszinsuitgeslotenis.waaruitfeitelijkblijktdathetbevorderenvannalevingvanleeftijdsgrenzen indedetailhandelnietalleennoodzakelijkis,maarookhetmeestvoordehandliggendealternatief binnengemeentelijkalcoholbeleid. Commerciëleverstrekking:overhetbevorderenvannalevingvanleeftijdsgrenzen Samenvattendkanhetschadelijkeeffectopkinderenvanopvolwassenengerichtealcoholmarketing grotendeels worden geëlimineerd met behulp van sluitende leeftijdscontrole, zonder dat dit de marktvanvolwassenenookmaarenigszinsbeperkt.hetbevorderenvansluitendeleeftijdscontroleis daarmee feitelijk een subsidiaire maatregel voor vele, aanzienlijk minder specifieke en effectieve maatregelen. In de Drank en Horecawet is omschreven aan welke voorwaarden leeftijdscontrole dienttevoldoen: Wettelijkecriterialeeftijdscontrole Voorwatbetreftdenalevingvanleeftijdsgrenzenluidtdebelangrijksteregeldathetverbodenisom alcoholteverstrekkenaanpersonenvanwienietisvastgestelddatzij16of18jaaroudzijn.dewet schrijftvoordatditdienttegeschiedenaandehandvaneenlegitimatiebewijs,endathiervanalleen afgewekenmagwordenwanneerdekoper onmiskenbaar oudgenoegis. Onmiskenbaar betekent opheteerstegezichtvolwassen (25969,MemorievanToelichting,Kamerstukken ,Nr.3). Erishiermeesprakevaneenzgn.systeemverplichting,opgrondwaarvanookverkoopaandemeeste jongetwintigersinstrijdismetdewetindienhunexacteleeftijdnietaandehandvaneenidwordt vastgesteld.deachterliggenderedenisdatalleendoorhethanterenvaneendergelijkemargebijhet bevragenvanidentiteitsbewijzen,daadwerkelijkkanwordenuitgeslotendataankinderenonderde 16of18jaaralcoholwordtverkocht. NalevingleeftijdsgrenzenNederland Dezewettelijkebepalingenwordenindedetailhandelzeerslechtnageleefd.Ongeveer70%vanalle té jonge kinderen slaagt er in één keer in om alcohol te kopen. Omdat het aantal verkooppunten grootis,bestaatvoorhetdeelvandejeugddatnietinéénkeerslaagt,voldoendegelegenheidom heteldersopnieuwteproberen.onderzoekwijstuitdatzelfs14 jarigenzodoendein1totmaximaal 3 pogingen slagen om alcohol te betrekken. Dit blijkt bovendien niet meer tijd te kosten dan het kopen van frisdrank (Van Hoof, 2011). De conclusie is dan ook dat alcohol in de Nederlandse detailhandelvolledigbeschikbaarisvoorkinderen;datdeeffectiviteitvanleeftijdscontrolenihilis.de

5 maatregelen die zijn ingezet en tot dit slechte resultaat hebben geleid, zijn dus contraproductief; faciliterenalcoholgerelateerdeschade.hieronderwordenzepuntsgewijstoegelicht. Niet werkzamemaatregelen Training/opleidingkassapersoneel Sinds2002heeftdedetailhandelonafgebrokengetrachtomdeleeftijdscontroleopordetebrengen doortrainingvanpersoneel.dedetailhandelenalcoholindustriehebbenhiertoedecampagne Soms moetjeneeverkopen ontwikkeld,diemedio2002werdgeïntroduceerd.personeelwerdnietalleen getraind,maarookgecertificeerdteneindealcoholteverkopen.verschillendekerenisgepoogdom hettrainings encertificeringstrajectalsnogsuccesvoltemaken(2005,2007en2008).degemeten nalevingbleeknadieniederekeerbinnendedezelfdebandbreedtetevallen. Legitimatieplichtenrekenhulpmiddelen Omdat het trainen van kassapersoneel geen resultaat opleverde, startte de detailhandel in 2009 daarnaastdelandelijkecampagne Noggeentwintigjaar?Laatjelegitimatiezien! Getrachtwerdom jongerenonderde20jaarteverplichtenhunidtetonenwanneerzijalcoholkopen.ookwerdhet verkooppersoneeleenrekenhulpmiddelterbeschikkinggesteld.uitrecentuitgevoerdonderzoekin opdracht van het Ministerie van VWS, blijkt dat deze campagne zelfs een contraproductief effect heeftgehad:denalevingisinhetafgelopenjaarafgenomen(vanhoof,2011). Specialecounters Van verkoop van tabak via speciale counters in supermarkten is bekend dat het nalevingsniveau in grotelijnenovereenkomtmethetnalevingsniveaudatinzakealcoholaanderegulierekassavande supermarktwordtgerealiseerd(o.m.vanhoof,gosselt,dejong,2009).daarbijligthetniveauvan nalevinginzgn.borrelshopsofslijterijen,waarfeitelijksprakeisvaneenspecialealcoholcounter,op hetzelfdelageniveau,wattotvolledigebeschikbaarheidvandrankvoorkinderenblijktteleiden. Zelfcontrole In de afgelopen paar jaar is de druk vanuit de politiek op de supermarktbranche flink toegenomen ombeterophetterreinvanleeftijdscontroletepresteren.diedrukheeftzichinmiddelsvertaaldin de bevoegdheid van burgemeesters om de alcoholafdeling van supermarkten te sluiten indien alcohol bij herhaling aan kinderen wordt verkocht. Om deze wettelijke maatregel af te wenden, is vanafbegin2010doorverschillendesupermarktorganisatieseensysteemvanzelfcontroleingevoerd, waarbijdeorganisatiezelftoezietopdenalevingvanleeftijdsgrenzen.uitrecentpromotieonderzoek (Gosselt,december2011)blijkendergelijkezelfreguleringsinitiatievenvolstrektineffectief. StandaardIDcontrole Daarnaastwordtnogaleensgeopperdomiedereen,jongofoudzichtelatenlegitimerenomverkoop aankinderentevoorkomen.dezehandelswijzeisechteronwettig.artikel20,lid4vandedrank en Horecawetluidt: Devaststelling,bedoeldinheteerstetotenmetderdelid,blijftachterwege,indien het een persoon betreft die onmiskenbaar de vereiste leeftijd heeft bereikt. Dit is vanzelfsprekend: het is onnodig om de exacte leeftijd aan de hand van een ID vast te stellen als dit op grond van uiterlijkekenmerkenalmogelijkis.bijdemeestevolwassenenisditzondermeerzo.dezemaatregel wordt daarom, ook in de zin van de wet, als niet proportioneel beschouwd. Daarnaast blijkt

6 standaardid controlebovenalonnodigom100%naleving(ageviewers)terealiseren.waardooreen dergelijkemaatregelookvanuithetoogpuntvanprivacybovenmatigis. Verklaringineffectiviteitleeftijdscontrole Het totale controlesysteem dat winkeliers gezamenlijk vormen om de beschikbaarheid van bijvoorbeeldalcoholvoorkinderenineengemeentetegentegaan,iszosterkalsdezwaksteschakel. Hetisnamelijknietalleenindewinkelswaargoedgecontroleerdwordtdatdebeschikbaarheidvan alcoholwordtbepaald,maaróók(ofjuist)indewinkelswaarinniet ofslechtwordtgecontroleerd. Dáárwordtalcoholaankinderenverkocht,ongeachtzelfshoegoedelderswordtgecontroleerd. Indienbijvoorbeeld95%vandedetaillistenzichduurzaamaandeleeftijdsgrenzenzoudenhouden, sluitditgeenszinsuitdatinderesterende5%vandewinkelsnogaltijdalcoholaankinderenwordt verkocht. Ruim voldoende mogelijkheid en keuze voor kinderen om zich rechtstreeks naar die winkels/kassa stebegeven,waarvervolgensinhuncompletevraagaanalcoholkanwordenvoorzien (omdat daar niet gecontroleerd wordt). Waardoor de effectiviteit van het gehele controlesysteem datallewinkelierstezamenvormenfeitelijknihilis,alcoholbeschikbaarvoorkinderenblijft,metalle gevolgenvandien. Vanwege het voorgaande dient het in de gemeente gebruikte controlesysteem zich niet alleen te kenmerkendooreenzeerhogenaleving(minimaal95%omtevoorkomendatdemeestekinderen kunnenslagendoorhetverrichtenvanherhaaldeaankooppogingen),ookdientdittevoorkomendat kinderen kunnen weten waar alcohol aan hen zal worden verkocht. Simpelweg omdat, indien die kennis aanwezig is, zoals binnen de traditionele leeftijdscontrole op de winkelvloer altijd weer het geval is (geen enkel onderzoek waar ook ter wereld heeft ooit anders uitgewezen), kinderen zich directkunnenblijvenbegevennaardiewinkelsofkassa swaarnietopleeftijdwordtgecontroleerd, enzijzodoendemetgemakalhethandhavingspotentieelomzeilenenalcoholkunnenblijvenkopen. Het bovenstaande heeft inmiddels tot het inzicht geleid dat het op winkelniveau organiseren van leeftijdscontrole geen werkende oplossing is en de beschikbaarheid van alcohol voor kinderen in stand houdt. De praktijk wijst uit dat er altijd weer winkels zijn waarin men zich niet aan de leeftijdsgrenzenhoudt,bewustofonbewust.50%,60%,70%ofzelfs90%nalevinginuwgemeente? Ukunterrustigvanopaandatditkindereninuwgemeenteopgeenenkelemanierbelemmert. Ageviewers Debovenstaandeanalyseheeftin2007geleidtotdeontwikkelingvanhetleeftijdscontrolesysteem Ageviewers. Binnen dit systeem organiseert de detailhandel de leeftijdscontrole niet zelf, maar wordt de controle op afstand volstrekt anoniem door deskundigen uitgevoerd. Omdat er geen verkoopzonderexterneautorisatiekanplaatsvinden,isookuitgeslotendatergeenleeftijdscontrole plaatsvindt,wateenvandeproblemenisvancontrolemetbetrokkenheidvankassapersoneel.het systeemisnaaraardeneffectiviteitvergelijkbaarmethet pinnen aandekassa,waarbanksaldiop afstandwordengecontroleerd(vergelijk: leeftijdssaldo )voordateenverkooptransactiekanworden gecompleteerd. HetnalevingsniveauvanhetsysteemAgeviewersligtsindsdeinvoeringvanhetsysteemopofnabij de100%(universiteittwente,2009,2010,2011),zonderenigevormvanexterntoezicht.maareven belangrijk:ditnalevingsniveaugeldtvanwegedecentraleaanpakvooriedereaangeslotenwinkel.en

7 zelfsalsfoutenzoudenwordengemaakt,isuitgeslotendatkinderenkunnenwetenwaarofwanneer diezichnogmaalszullenvoordoen.het lek datzotyperendisvoortraditionelecontrole,namelijk éénofmeerwinkeliersdiebijherhalingaankinderenverkopen,kanzichbinnenageviewersdaarom nietmeervoordoen. Vanwegedezeerhoge,nietwinkel gebondennaleving,isageviewershetenigesysteemdatverkoop van alcohol aan kinderen duurzaam uitsluit, zelfs bij een zeer groot aantal winkels dat alcohol verkoopt. In tegenstelling tot traditionele controle is het systeem daarom wél geschikt voor grootschaliginzet. Ageviewersenkostenbesparingenvoorgemeenten Afgezienvanbesparingenopzorg,openbareordeenveiligheid,leidthetaansluitenopAgeviewers vaniederewinkeltotminderdrukophetgemeentelijkhandhavingsapparaat.naarmatehetaantal verstrekkers dat zich van Ageviewers bedient toeneemt, neemt het aantal verkooppunten dat gecontroleerdhoefttewordennamelijkaf.daarbijkancontroleopdenalevingvanleeftijdsgrenzen binnen Ageviewers, gelijk aan de leeftijdscontrole zelf, centraal plaatsvinden. Het centraal bereikte nalevingsniveau geldt immers voor iedere op het systeem aangesloten winkel. Gemeenten hoeven daaromzelfgeennalevingsonderzoekmeerteorganiseren,ofboa shoevennietmeeroptesporen ofderegelswordennageleefd.decentraalbereikte,periodiekbehaaldenalevingsresultatenworden gemeentengratisterbeschikkinggesteld. KanhetgebruikvanAgeviewersgestimuleerdworden? Gemeentenhebbenveelbevoegdheden,maaropgrondvanartikel40vandeDrank enhorecawet kunnen zij detaillisten(nog) niet verplichten om een bepaald leeftijdscontrolesysteem te hanteren. Toch zijn er effectieve manieren waarmee gemeenten de implementatie van Ageviewers kunnen bevorderen.erisinverbandhiermeeeenkortdocumentopgesteldwaarinuitlegwordtgegevenover de strategie die gemeenten hiervoor kunnen voeren, met bijvoorbeeld informatie over de meest doeltreffendewijzenvanhandhavingendevastejurisprudentiehieromtrent. UkuntditdocumentaanvragenbijYurdavanderBurgt,ondertelefoonnummer

Alcoholverstrekking aan jongeren onder de 16 jaar in Zwolle en Kampen

Alcoholverstrekking aan jongeren onder de 16 jaar in Zwolle en Kampen Alcoholverstrekking aan jongeren onder de 16 jaar in Zwolle en Kampen Nalevingsonderzoek & Beleidsadvies Gemeente Zwolle Gemeente Kampen NALEVINGSONDERZOEK & BELEIDSADVIES STAP (Stichting Alcoholpreventie),

Nadere informatie

De verkoop van alcohol via internet Analyse van het aanbod, de leeftijdscontrole en de vraag onder jongeren naar alcohol via internet

De verkoop van alcohol via internet Analyse van het aanbod, de leeftijdscontrole en de vraag onder jongeren naar alcohol via internet De verkoop van alcohol via internet Analyse van het aanbod, de leeftijdscontrole en de vraag onder jongeren naar alcohol via internet 1 Utrecht, april 2011 2 De verkoop van alcohol via internet Analyse

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Gemeente Houten -2018 Gemeenteblad nr. 9 1 Inhoud Inleiding 3 Alcohol en jongeren: probleemanalyse 4 Preventie- en handhavingsplan alcohol: wettelijke verplichtingen

Nadere informatie

INTEGRAAL ALCOHOL- EN DRUGSBELEID VOOR JONGEREN IN VENLO 2015-2016

INTEGRAAL ALCOHOL- EN DRUGSBELEID VOOR JONGEREN IN VENLO 2015-2016 INTEGRAAL ALCOHOL- EN DRUGSBELEID VOOR JONGEREN IN VENLO 2015-2016 Oktober 2014 Voorwoord Nederlandse jongeren drinken veel, vaak en al op jonge leeftijd ten opzichte van jongeren in Europa. In de gemeente

Nadere informatie

16 Drank- en horecawet

16 Drank- en horecawet 16 Drank- en horecawet 16.1 Wat u moet weten 16.2 Vragen en praktijkvoorbeelden 16.3 Extra informatie 16.1 Wat u moet weten. De huidige Drank- en Horecawet (16.3.1) is vanaf 1 november 2000 van kracht.

Nadere informatie

Alcoholgebruik onder jongeren

Alcoholgebruik onder jongeren Alcoholgebruik onder jongeren Nota van bevindingen Gemert-Bakel Utrecht, februari 2011 Integraal Toezicht Jeugdzaken is een programmatische samenwerking van: Inspectie voor de Gezondheidszorg Inspectie

Nadere informatie

Regionaal gezondheidsbeleid (2013-2016)

Regionaal gezondheidsbeleid (2013-2016) Regionaal gezondheidsbeleid (2013-2016) voor de regio Zaanstreek-Waterland December 2012 Sandra Bleeker (GGD Zaanstreek-Waterland) In afstemming met de ambtelijke werkgroep LGB 1 Inhoudsopgave Pagina 1.

Nadere informatie

WET- EN REGELGEVING...5

WET- EN REGELGEVING...5 Nota uitvoeringsregels handhaving horeca en alcoholverstrekkers Beemster 2014 Inhoudsopgave 1 INLEIDING...3 1.1 Aanleiding...3 1.2 Kader...3 1.3 Reikwijdte...3 1.4 Doel...4 1.5 Leeswijzer...4 2 WET- EN

Nadere informatie

Betreft: voorgenomen leeftijdverhoging alcoholverstrekking 16 naar 18. OPEN BRIEF t.a.v. Mevrouw A. Jorritsma Postbus 30435 2500 GK Den Haag

Betreft: voorgenomen leeftijdverhoging alcoholverstrekking 16 naar 18. OPEN BRIEF t.a.v. Mevrouw A. Jorritsma Postbus 30435 2500 GK Den Haag Betreft: voorgenomen leeftijdverhoging alcoholverstrekking 16 naar 18 Uitgeest, 23 november 2012 OPEN BRIEF VNG t.a.v. Mevrouw A. Jorritsma Postbus 30435 2500 GK Den Haag Geachte mevrouw Jorritsma, HorecaBrains

Nadere informatie

,J t&:?emeel//e. uantünuûliel ' m""" IS~ "' _,_!JemeetJle. uongerodeel. Kollumerland c.a. GEWOA N BYS0NDER

,J t&:?emeel//e. uantünuûliel ' m IS~ ' _,_!JemeetJle. uongerodeel. Kollumerland c.a. GEWOA N BYS0NDER c s K "' _,_!JemeetJle uongerodeel,j t&:?emeel//e uantünuûliel ' m""" IS~ GEWOA N BYS0NDER Kollumerland c.a. ~ 1t1 houdsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 2 1.1 Aanleiding 2 1.2 De lokale situatie 2 1.3 Leeswijzer

Nadere informatie

CONCEPTVERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG OVER:

CONCEPTVERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG OVER: algemeen overleg/alcoholbeleid d.d. 9 oktober 2014/VWS blz. 1 CONCEPTVERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG OVER: Alcoholbeleid Desgewenst kunt u correcties in de weergave van uw woorden aanbrengen. U wordt

Nadere informatie

EVALUATIE GEDRAGSCODE TRANSPARANTIE MOBIEL DATAGEBRUIK EINDRAPPORT

EVALUATIE GEDRAGSCODE TRANSPARANTIE MOBIEL DATAGEBRUIK EINDRAPPORT EVALUATIE GEDRAGSCODE TRANSPARANTIE MOBIEL DATAGEBRUIK EINDRAPPORT 1 EVALUATIE GEDRAGSCODE TRANSPARANTIE MOBIEL DATAGEBRUIK Eindrapport Den Haag, 24 februari 2014 Ir. B.P.A. van Mil R.M. van Schelven MSc.

Nadere informatie

Nadere informatie beleggingsdiensten. Orders en ordersuitvoeringbeleid

Nadere informatie beleggingsdiensten. Orders en ordersuitvoeringbeleid Nadere informatie beleggingsdiensten Orders en ordersuitvoeringbeleid Inleiding In de Nadere Informatie Beleggingsdiensten geeft DEGIRO de gedetailleerde invulling van de contractuele afspraken die DEGIRO

Nadere informatie

Evaluatie van de alcoholreclamebeperking op radio en televisie in 2009 en 2010

Evaluatie van de alcoholreclamebeperking op radio en televisie in 2009 en 2010 Utrecht, juli 211 Evaluatie van de alcoholreclamebeperking op radio en televisie in 29 en 21 Evaluatie van de alcoholreclamebeperking op radio en televisie in 29 en 21 Colofon Het Nederlands Instituut

Nadere informatie

Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar)

Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar) Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar) Colofon Programma Dienstverlenende overheid Nummer R 14/06 ISSN 1383-8733 ISBN 978-90-5079-274-5 Pagina 2 van 56 Voorwoord De laatste ontwikkelingen op

Nadere informatie

Visie. op een andere wijze van belonen van de financieel adviseur

Visie. op een andere wijze van belonen van de financieel adviseur Visie op een andere wijze van belonen van de financieel adviseur Inleiding De afgelopen jaren is sprake van grote beroering in de financiële dienstverleningswereld. De affaires rond Legio Lease en rond

Nadere informatie

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen Nota van bevindingen Colofon Programma Participatie Datum April 2013 Nummer NvB 13/02a Pagina 2 van 57 Inhoud Colofon 2 1 Samenvatting en conclusies 5 1.1 Aanleiding en achtergrond 5 1.2 Doelstelling 5

Nadere informatie

Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening. Bevindingen en aanbevelingen

Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening. Bevindingen en aanbevelingen Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening Bevindingen en aanbevelingen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Aanbevelingen Rentederivatendienstverlening

Aanbevelingen Rentederivatendienstverlening Aanbevelingen Rentederivatendienstverlening voor een passende dienstverlening aan het niet-professionele MKB Februari 2014 0 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële

Nadere informatie

k- en Horecawet voor Handreiking gemeenten eenten Handreiking Drank- en andreiking Drank- en Horecawet v k- en Horecawet voor gemeenten

k- en Horecawet voor Handreiking gemeenten eenten Handreiking Drank- en andreiking Drank- en Horecawet v k- en Horecawet voor gemeenten wet voor gemeenten Handreiking eenten Handreiking Drank- en andreiking Drank- en Horecawet v k- en Horecawet voor gemeenten wet voor gemeenten Handreiking eenten Handreiking Drank- en andreiking Drank-

Nadere informatie

RICHTLIJNEN BIJ HET GEBRUIK VAN ALGEMENE VOORWAARDEN

RICHTLIJNEN BIJ HET GEBRUIK VAN ALGEMENE VOORWAARDEN RICHTLIJNEN BIJ HET GEBRUIK VAN ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Van toepassing verklaren van algemene voorwaarden. Algemeen: Om toepasselijkheid van algemene voorwaarden op een overeenkomst te bereiken dient er

Nadere informatie

Nota keetbeleid Regio de Vallei

Nota keetbeleid Regio de Vallei Nota keetbeleid Regio de Vallei Voorwoord Unaniem wordt de noodzaak onderschreven om als locale overheden te stimuleren dat er een verantwoord alcoholgebruik plaats vindt, zeker onder jongeren. Onderschreven

Nadere informatie

Plan van Aanpak 2008-2011 Regio Gelderland-Midden, Rivierenland

Plan van Aanpak 2008-2011 Regio Gelderland-Midden, Rivierenland Plan van Aanpak 2008-2011 Regio Gelderland-Midden, Rivierenland Jongeren, alcohol & drugs: niet te jong niet te vaak niet te veel Vastgesteld op 1 februari 2008 door: Districtsoverleg Rivierenland Gelderland-Midden:

Nadere informatie

Vroegsignalering moet en kan! Een onderzoek naar de toegevoegde waarde van een Landelijk Informatiesysteem Schulden. Dr. Nadja Jungmann Myra Anderson

Vroegsignalering moet en kan! Een onderzoek naar de toegevoegde waarde van een Landelijk Informatiesysteem Schulden. Dr. Nadja Jungmann Myra Anderson Vroegsignalering moet en kan! Een onderzoek naar de toegevoegde waarde van een Landelijk Informatiesysteem Schulden Dr. Nadja Jungmann Myra Anderson 2 Voorwoord Als het onderhoudslampje op het dashboard

Nadere informatie

Noord-Holland Noord. Kadernotitie aanpak jeugd, alcohol en drugs 2012-2015

Noord-Holland Noord. Kadernotitie aanpak jeugd, alcohol en drugs 2012-2015 ONTVANRFN - 1 MEI 2012 programmabureau Integrale Veiligheid Noord-Holland Noord *B201208198* Colleges van B&W in de politieregio Noord-Holland Noord Alkmaar, 27 april 2012 Kenmerk 12/0004653 Kadernotitie

Nadere informatie

Vervolgrapport Thematisch onderzoek aanpak PGB-fraude

Vervolgrapport Thematisch onderzoek aanpak PGB-fraude Vervolgrapport Thematisch onderzoek aanpak PGB-fraude Onderzoek naar de effecten van de intensiveringsmaatregelen voor de aanpak van PGB-fraude door de zorgkantoren. april 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

UITVOERINGSPLAN ALCOHOL & DRUGS 2011-2013 GEMEENTE WATERLAND

UITVOERINGSPLAN ALCOHOL & DRUGS 2011-2013 GEMEENTE WATERLAND UITVOERINGSPLAN ALCOHOL & DRUGS 2011-2013 GEMEENTE WATERLAND Zorg & Welzijn Januari 2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Uitgangspunten uitvoeringsplan 4 2.1. Startnotitie 4 2.2. Uitkomsten in gesprek

Nadere informatie

Schulden lossen we samen op

Schulden lossen we samen op Schulden lossen we samen op Visie op schuldhulpverlening in Deventer vastgesteld door het college van B&W op 3 mei 2011 1 Voorwoord Wie kan het belang van schuldhulpverlening beter verwoorden dan iemand

Nadere informatie

De waarde van Kies nu voor Kinderen

De waarde van Kies nu voor Kinderen De waarde van Kies nu voor Kinderen Amsterdam, augustus 2012 In opdracht van Het Kinderopvangfonds en de Bernard van Leer Foundation De waarde van Kies nu voor Kinderen Lucy Kok Caroline Berden Carl Koopmans

Nadere informatie

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Toezicht zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Colofon Definitief Copyright Agentschap Telecom 2013 Pagina 2 van 67 Samenvatting Missie Agentschap

Nadere informatie