Screening naar problematisch alcoholgebruik: waarom (niet)?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Screening naar problematisch alcoholgebruik: waarom (niet)?"

Transcriptie

1 FACULTEIT GENEESKUNDE EN GEZONDHEIDSWETENSCHAPPEN Academiejaar Screening naar problematisch alcoholgebruik: waarom (niet)? Ellen VAN LEEUWEN Promotor: Prof. Dr. Thierry Christiaens Co-promotor: Dr. Veerle Piessens Praktijkopleider: Dr. Bruno Art Scriptie voorgedragen in het kader van de opleiding tot MASTER IN DE HUISARTSGENEESKUNDE

2

3 SCREENING NAAR PROBLEMATISCH ALCOHOLGEBRUIK: WAAROM (NIET)? Haio: Ellen VAN LEEUWEN Universiteit Gent Promotor: Prof. Dr. Thierry Christiaens Co-promotor: Dr. Veerle Piessens Praktijkopleider: Dr. Bruno Art Context: Problematisch alcoholgebruik is een belangrijk gezondheidsprobleem. Richtlijnen raden algemene screening en kortinterventie door de huisarts aan. Het doel van deze screening is om problematisch alcoholgebruik vroegtijdig op te sporen en de schadelijke gevolgen van het alcoholgebruik te voorkomen. Onderzoeksvraag: 1. Wat is het gezondheidseffect van screening met kortinterventie versus usual care? 2. Hoe staan huisartsen tegenover de aanpak van alcoholproblemen bij hun patiënten? Hoe staan huisartsen tegenover screenen en aanbieden van kortinterventie? Methode: 1. Literatuuronderzoek naar richtlijnen over screening naar problematisch alcoholgebruik. 2. Focusgroepen werden georganiseerd met huisartsen. In deze focusgroepen werd de kennis, visie en attitude van de huisarts ten opzichte van de alcoholproblematiek bij hun patiënten en screening naar problematisch alcoholgebruik bevraagd. Resultaten: Richtlijnen voor screening moeten gebaseerd zijn op stevige evidence met morbiditeit en mortaliteit als uitkomstmaten. De gouden standaard, een randomised controlled trial met screening en kortinterventie in de interventiegroep en usual care in de controlegroep, is niet voorhanden. De resultaten van reviews zijn niet extrapoleerbaar naar de dagelijkse praktijk. Een meta-analyse schatte het uiteindelijke screeningeffect heel laag en een pragmatische screeningtrial toonde geen effect. De resultaten van de uitgevoerde focusgroepen tonen aan dat er geen draagvlak aanwezig is bij deze huisartsen voor screening en kortinterventie. Drempels op drie niveaus (persoonlijke, structurele en sociale) beïnvloeden de attitude van de huisarts t.o.v. screening. i

4 De ondervraagde huisartsen verkiezen case-finding, dit is het alcoholgebruik te bespreken a.d.h.v. signalen of klinische symptomen die zouden kunnen wijzen op overmatig alcoholgebruik. Drempels op drie niveaus (maatschappelijke, sociale, artsgebonden) verhinderen een optimale aanpak van alcoholproblemen in de huisartspraktijk. De grote maatschappelijke aanvaardbaarheid van alcohol speelt hierbij een belangrijke belemmerende rol. Conclusies: Er is onvoldoende evidence aanwezig om een algemene alcoholscreening in de huisartspraktijk aan te bevelen. De resultaten van de uitgevoerde focusgroepen tonen aan dat er bij deze huisartsen geen draagvlak aanwezig is voor screening en kortinterventie. Deze huisartsen vinden de aanpak van alcoholproblemen bij hun patiënten moeilijk. Het lijkt dan ook aangewezen dat de huisarts eerst meer competentie en zelfvertrouwen ontwikkelt in het aanbieden van behandeling in de eerste lijn en zich eerst op deze (iets kleinere) groep toelegt en optimale behandeling aanbiedt, vooraleer de 70% van de probleemdrinkers die nog geen problemen stellen, screening en interventie aan te bieden. ii

5 Inhoudstabel 1. Inleiding Alcohol is de meest ingeburgerde drug bij de Belgische bevolking Gevolgen van alcoholgebruik Het alcoholbeleid in de praktijk Waarom gekozen voor dit onderwerp? Doelstelling Vraagstelling Methoden Literatuuroverzicht Focusgroep gesprekken met huisartsen Resultaten Wat is het gezondheidseffect van screening met kortinterventie versus usual care? Attitude, kennis en visie van huisartsen t.o.v. alcoholproblematiek bij hun patiënten en t.o.v. screening naar alcoholgebruik Discussie Wat is het gezondheidseffect van screening met kortinterventie versus usual care? Hoe staan huisartsen tegenover de aanpak van alcoholproblemen bij hun patiënten en tegenover screenen en aanbieden van kortinterventie? Besluit Dankwoord Referentielijst Bijlages Definitie problematisch alcoholgebruik AUDIT-test iii

6 1. Inleiding 1.1. Alcohol is de meest ingeburgerde drug bij de Belgische bevolking Alcohol is de meest sociaal aanvaarde drug in onze samenleving. De meerderheid van de bevolking gebruikt alcohol uit positieve overwegingen, zonder zichzelf of anderen daarbij schade te berokkenen, kortom op een niet-problematische manier. Alcoholgebruik heeft een moeilijk voorspelbaar beloop. Niet elk alcoholgebruik leidt tot overmatig en schadelijk gebruik en misbruik leidt niet steeds tot chronische afhankelijkheid. Slechts bij een minderheid geeft alcoholgebruik problemen en leidt dit tot fysische, psychische en/of sociale problemen. In de literatuur worden verschillende definities gebruikt voor problematisch alcoholgebruik. (Zie bijlage 1) Het gaat hierbij om een glijdende schaal van veilig gebruik over overmatig alcoholgebruik en schadelijk alcoholgebruik naar alcoholmisbruik en - afhankelijkheid. Internationale richtlijnen voor veilig alcoholgebruik zijn 14 eenheden per week voor vrouwen en 21 eenheden per week voor mannen. 1-2 Het percentage Vlaamse mannen, ouder dan 16 jaar, dat meer dan 21 eenheden per week drinkt, is 13%. 3 Het percentage vrouwen, ouder dan 16 jaar, dat meer dan 14 eenheden drinkt per week, is 5.5%. 3 Eén op vijf volwassenen drinkt één maal per maand méér dan 6 eenheden per dag Gevolgen van alcoholgebruik. Alcohol is een toxische stof. Overmatig en schadelijk alcoholgebruik kan leiden tot fysische, psychische en/of sociale problemen. In het algemeen geldt dat hoe hoger de totale consumptie, hoe groter het risico op schade. En hoe méér alcohol per keer gedronken wordt, des te ernstiger de schade. 4-6 Dit maakt overmatig en schadelijk alcoholgebruik een belangrijke risicofactor voor gezondheidsproblemen. Problematisch alcoholgebruik kan niet alleen de gebruiker schaden, maar ook de omgeving van de probleemdrinker. Overmatig en schadelijk alcoholgebruik is de derde grootste risicofactor voor ziekte en vroegtijdige dood na roken en verhoogde bloeddruk. Het is voor onze regio een belangrijkere risicofactor dan een verhoogd cholesterolgehalte en overgewicht. 4 1

7 Figuur 1 Problematisch alcoholgebruik is de derde grootste risicofactor. Een disability-adjusted life year (DALY) is een gezond levensjaar dat door ziekte verloren gaat Het alcoholbeleid in de praktijk In mijn opleidingspraktijk gezondheidscentrum Nieuw Gent wordt het alcoholgebruik (in theorie steeds) bevraagd bij een eerste consultatie. Het wordt ook besproken bij signalen die kunnen wijzen op langdurig riskant of problematisch alcoholgebruik zoals afwijkende levertest, regelmatige vage klachten, verhoogde bloeddruk Er gebeurt dus in principe een systematische bevraging tijdens de eerste consultatie en verder wordt via case-finding alcoholgebruik besproken. Er is echter weinig registratie van problematisch alcoholgebruik in het EMD Pricare. Dit kan leiden tot laattijdige diagnose van alcoholmisbruik en/of afhankelijkheid. Het alcoholgebruik heeft dan vaak al gezondheidsschade veroorzaakt voor de patiënt en vaak ook voor de omgeving. Er is ook geen instrument beschikbaar voor interventie. (bijv. folder) 2. Waarom gekozen voor dit onderwerp? In mijn opleidingspraktijk word ik regelmatig geconfronteerd met chronische alcoholgebruikers en de gevolgen voor hun gezondheid. Bij een literatuuropzoeking voor het begeleiden van een patiënt die gemotiveerd was om te stoppen, werd mijn interesse gewekt door de term kortinterventie en het effect hiervan. Eén op acht problematische alcoholdrinkers zou zijn alcoholgebruik doen dalen door een kortinterventie. Voortzoekend stuitte ik op een overzichtsartikel over screening naar alcoholmisbruik. Er bestaan meerdere aanbevelingen over screenen naar alcoholgebruik. Mijn interesse werd nog meer gewekt, ik 2

8 veranderde mijn thesisonderwerp en wou meer weten over de screening naar alcoholgebruik bij problematisch alcoholmisbruik. In al mijn enthousiasme had ik al een klein screeningproject voor ogen. Na een uitgebreide literatuurzoektocht besloot ik het toch over een andere boeg te gooien. 3. Doelstelling Screenen naar alcoholgebruik: waarom (niet)? Wanneer mensen met een alcoholprobleem bij de huisarts (of andere hulpverlener) terecht komen, is het probleem vaak al vele jaren aanwezig. Het alcoholgebruik heeft dan (dikwijls) al (gezondheids)schade veroorzaakt voor de patiënt en de omgeving. Men zou kunnen stellen dat indien men problematisch alcoholgebruik vroegtijdig kan opsporen en aanpakken, progressie en bijhorende schade kan voorkomen worden. De huisarts moet echter de probleemdrinkers onder de patiënten kennen. Een algemene screening zou dit kunnen oplossen. Richtlijnen raden algemene screening en kortinterventie door huisartsen aan. Ik wil via mijn ManaMa-project de evidentie van screening en kortinterventie onderzoeken in de literatuur. Het lijkt mij ook interessant om te onderzoeken wat huisartsen zelf denken over het alcoholprobleem en over screening en kortinterventie. In focusgroepen zal ik de kennis, visie en attitude van de huisarts ten opzichte van de alcoholproblematiek bij hun patiënten en ten opzichte van screening naar problematisch alcoholgebruik nagaan. Toch lijkt mij het alcoholprobleem zeer complex en niet simpel op te lossen. Wat is de taak van de huisarts hier? Het lijkt mij een illusie om in onze huidige maatschappij, met wijdverspreid sociaal gebruik, alle problemen veroorzaakt door alcoholgebruik te voorkomen. 4. Vraagstelling 4.1. Wat is het gezondheidseffect van screening met kortinterventie versus usual care? 4.2. Hoe staan huisartsen tegenover de aanpak van alcoholproblemen bij hun patiënten? 4.3. Hoe staan huisartsen tegenover screenen en aanbieden van kortinterventie? 3

9 5. Methoden 5.1. Literatuuroverzicht Ik startte mijn literatuurzoektocht naar bestaande richtlijnen over screenen naar alcoholgebruik. De Vlaamse huisartsenvereniging Domus Medica heeft nog geen richtlijn rond het beleid bij alcoholproblemen. Deze wordt wel verwacht en er wordt een project rond vroegdiagnostiek voorbereid. De Nederlandse huisartsenvereniging NHG heeft een richtlijn gepubliceerd rond problematisch alcoholgebruik. 6 Buitenlandse richtlijnen werden opgespoord via de Belgische CEBAM Digital Library for Health (www.cebam.be). Ik gebruikte volgende links: Evidence- Based Medicine Guidelines (http://ebmg.wiley.com), National Library of Guidelines (www.library.nhs.uk), National Guideline Clearinghouse (www.guideline.gov), Clinical Knowledge Summaries (NHS, voormalige Prodigy) (www.cks.nhs.uk/alcoholproblem _drinking) en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) (http://www.who.int/substance _abuse/activities/sbi/en) met volgende zoektermen: alcohol screening, problem drinking, hazardous and harmful drinking, primary care, brief intervention. Vervolgens vond ik via The Cochrane Library een review over kortinterventie. 7 Minerva gaf één interessante bespreking van een review 8 Het exploreren van referenties bracht me nog een aantal interessante artikels. Verder kreeg ik ook nog enkele bruikbare referenties van mijn co-promotor Focusgroep gesprekken met huisartsen Een 4-tal focusgroepen worden bevraagd. In deze focusgroep wordt de kennis, visie en attitude van de huisarts ten opzichte van de alcoholproblematiek bij hun patiënten en screening naar problematisch alcoholgebruik bevraagd. Ikzelf doe mijn haio-opleiding in de praktijk gezondheidscentrum Nieuw Gent. Het lijkt mij relevant om huisartsen te bevragen die een zekere link hebben met mij of mijn opleidingspraktijk. De eerste groep bestaat uit de LOK-groep waarvan de artsen in mijn praktijk lid zijn. De tweede groep bestaat uit de LOK-groep waarvan de meeste artsen van de wijk Nieuw Gent lid zijn. De derde groep is mijn seminariegroep, bestaande uit haio s die samen met mij de huisartsenopleiding volgen. De vierde huisartsengroep is het Circuit, een tweewekelijkse 4

10 bijscholingsgroep voor een 20-tal Gentse huisartsen, waaronder de huisartsen van mijn praktijk. De focusgroepen waren semi-gestructureerd. Er werden open vragen gesteld rond een aantal topics. Bij de verwerking van de focusgroepen werd het gesprek volledig uitgetypt. De spreektaal van de interviews werden zo getrouw mogelijk uitgetypt. De focusgroepen werden anoniem verwerkt. Iedere persoon kreeg een nummer per groep. (bijv. 3/3; groep 3, deelnemer 3). Groep 0: LOK met huisartsen uit mijn praktijk, 13 huisartsen (niet in verwerking). Groep 1: seminariegroep, 12 huisartsen in opleiding en 1 opleider (staco). Groep 2: bijscholingsgroep Circuit, 16 huisartsen. Groep 3: LOK Nieuw Gent, 10 huisartsen. De analyse gebeurde door het turven van de antwoorden. Topics met een gemeenschappelijk karakter werden samengevoegd om tot een beperkt aantal relevante drempels en beïnvloedende factoren te komen. Ik koos er voor om geen dataverwerkingprogramma te gebruiken gezien het beperkte opzet van het project. De studie werd goedgekeurd door het Ethisch Comité UZ Gent. (Projectnummer EC/2009/666) Na afname van de eerste focusgroep in de LOK-groep waren er een aantal problemen. Een opname met een dictafoon is niet optimaal, het was quasi onmogelijk om dit uit te typen. Gezien 10 van de 13 aanwezige huisartsen uit dezelfde praktijk kwam (meer dan de helft), gaf dit een vertekend beeld. Ik heb dan ook, in overleg, beslist om deze groep eruit te laten. Ik leerde hieruit dat het belangrijk is dat de samenstelling van focusgroepen voldoende heterogeen moet zijn. Voor de volgende focusgroepen gebruikte ik een videocamera die kwaliteitsvolle geluidsopnames gaf. Ik leerde ook, door na analyse van de eerste groepen, om meer door te vragen bij de gegeven antwoorden. Focusgroepen hebben een aantal beperkingen. De deelnemers werden zelf gekozen, ik heb getracht diverse heterogene groepen te selecteren. Uiteraard is ook het aantal focusgroepen te beperkt om algemene besluiten te trekken. In de focusgroepen heb ik gepoogd iedereen aan het woord te laten, toch is het onvermijdelijk dat sommige deelnemers minder aan bod komen. Andere deelnemers laten zichzelf heel graag horen. 5

11 Nog een beperking van focusgroepen kan zijn dat sociaal wenselijk gedrag kan optreden waardoor deelnemers aarzelen om hun persoonlijke mening te zeggen, misschien zou in een individueel interview andere meningen gezegd worden. Het voordeel van focusgroepen is dat geëxploreerd kan worden naar gedachten en nieuwe ideeën. De groepsdynamiek kan de discussie verbeteren. Focusgroepen zijn daarom een goede methode voor deze vraagstelling binnen het kwalitatief onderzoek. 6. Resultaten 6.1. Wat is het gezondheidseffect van screening met kortinterventie versus usual care? Wat houdt screening naar problematisch alcoholgebruik in? Vooraleer de evidence te bekijken, zal beschreven worden wat screening naar problematisch alcoholgebruik inhoudt. Algemene screening wordt aanbevolen volgens verschillende richtlijnen 1-2,9-12 en adviezen. 7,13-15 Het doel van deze screening is om problematisch alcoholgebruik vroegtijdig op te sporen en de schadelijke gevolgen van het alcoholgebruik te voorkomen. Hoe vroeger men optreedt in het proces van problematisch alcoholgebruik, hoe groter de mogelijkheid tot gedragsverandering en de kans op herstel. De mogelijkheden van de patiënt om gedragskeuzes te maken, zijn nog groter dan wanneer er sprake is van misbruik en/of afhankelijkheid. Ook de relatie met de omgeving is nog niet ernstig verstoord, de omgeving kan nog een ondersteunende rol bieden. 16 Huisartsen worden aangemoedigd om systematisch alle patiënten te screenen naar problematisch alcoholgebruik. De AUDIT screeninglijst is specifiek voor de eerste lijn ontwikkeld door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). 1-2 Deze bestaat uit 10 vragen en is in verschillende settings gevalideerd. (zie bijlage 2) Bij een positieve screening wordt een kortinterventie 6

12 gegeven. Kortinterventie maakt gebruik van de FRAMES ingrediënten (feedback, responsability, advice, menu, empathie, self-efficacy) en vindt plaats tijdens het tijdsbestek van een standaardconsult en duurt zo n 5 à 15min. De huisarts geeft feedback over het alcoholgebruik, het afwegen van de voor- en nadelen van alcoholgebruik en ten slotte advies om het gebruik te verminderen of te stoppen. Het advies moet aangepast zijn aan het stadium van gedragsverandering waarin de patiënt zich bevindt. Wanneer blijkt dat de patiënt een ernstiger alcoholprobleem heeft, wordt doorverwezen naar gespecialiseerde hulp. 1-2 Niet alle richtlijnen moedigen algemene screening aan. Sommige richtlijnen raden huisartsen aan om via case-finding patiënten op te sporen met alcoholproblemen. Deze strategie komt overeen met de usual care, de strategie die nu in onze praktijk gevolgd wordt. Usual care houdt in dat alcoholgebruik bevraagd, beoordeeld en behandeld wordt op vraag van de patiënt of arts naar aanleiding van specifieke klachten of objectieve bevindingen. 6,17-18 USPT 9 Anderson WHO 1-2,12 NHG 6 SIGN 18 Prodigy , Algemene X X X screening Kort interventie X X X X X X Tabel 1 Richtlijnen en hun aanbeveling tot screening en kortadvies. 1-2,6,9,11-12, Waarom zou case-finding onvoldoende zijn? Het detecteren van patiënten met een alcoholprobleem in de huisartspraktijk blijft moeilijk. De meeste mensen die overmatig of schadelijk alcoholgebruik hebben, zijn niet gekend door de huisartsen. Uit vroegere studies blijkt dat slechts 6 tot 36% van de patiënten met alcoholmisbruik of -afhankelijkheid juist worden geïdentificeerd. Deze cijfers worden steeds opnieuw geciteerd. 6,11,19 Oorspronkelijke artikels zijn verschenen in de jaren 90, de online versies zijn niet beschikbaar via de universiteitsbibliotheek. 7

13 Deze onderdiagnostiek wordt vooral veroorzaakt doordat problematisch alcoholgebruik weinig specifieke klachten en symptomen oplevert. Zowel de bij de huisarts bekende probleemgebruikers als diegenen die nog niet als zodanig herkend zijn, hebben nochtans meer gezondheidsproblemen en consulteren de huisarts vaker dan leeftijdsgenoten. 6 Aertgeerts schat dat, op basis van een Vlaams cross-sectioneel diagnostisch onderzoek, de huisarts via case-finding 1 op 3 patiënten met een alcoholprobleem zou herkennen. In dit huisartsenonderzoek werden de DSM-IV criteria gebruikt om alcoholmisbruik of - afhankelijkheid op te sporen. De totale prevalentie van acuut alcoholmisbruik en - afhankelijkheid was in de studiegroep in de 12 maanden vóór de studie 8.9%. Op basis van de genoteerde/geregistreerde informatie van patiëntencontacten in het verleden, konden huisartsen 33,5% van deze patiënten met alcoholmisbruik of -afhankelijkheid tijdens het jaar vóór de studie, correct identificeren, hetzij 37% van de mannen en 24% van de vrouwen. 19 Systematisch screenen van alcoholproblematiek zou dus, volgens de auteurs, veel betere resultaten geven dan case-finding. 8, Wat is het gezondheidseffect van screening met kortinterventie versus usual care? In mijn literatuuroverzicht ga ik trachten een overzicht te brengen van de beschikbare evidence voor alcoholscreening. Om gezondheidswinst te kunnen boeken moet er na de screeningfase ook een interventiefase volgen. Om de waarde van screening te beoordelen, moet de screeningfase en de interventiefase als één geheel geëvalueerd worden. Het eerste deel bestaat uit de feitelijke screening, dit is de test, het tweede deel bestaat uit eventueel de behandeling van de opgespoorde risicofactor. 20 Het is onvoldoende dat elk deel op zich effectief is. Waarop baseren de richtlijnen zich? Welke evidence is er voor algemene screening? 8

14 Screeningtrial Het ultieme bewijs dat screening naar problematisch alcoholgebruik zou kunnen werken, kan geleverd worden door een screeningtrial. Hierbij zou in de interventiegroep screening en eventueel kotinterventie uitgevoerd worden, in de controlegroep usual care. Na een bepaalde periode evalueert men het effect op de harde uitkomsten. Een dergelijke Randomised Controlled Trial (RCT) over screening naar problematisch alcoholgebruik bestaat niet. Figuur 2 Screeningtrial Screeningeffect De Deense onderzoeksgroep rond Beich trachtte in een meta-analyse een screeningeffect te schatten bij screening naar problematisch alcoholgebruik. 21 In de meta-analyse werden uiteindelijk 8 van de 19 studies opgenomen. Studies werden geïncludeerd op basis van 5 criteria: de studie moet focussen op overmatig en schadelijk alcoholgebruik, patiënten worden gerekruteerd door screening of gelijkaardig, kortinterventie bestaat letterlijk uit een korte interventie (d.w.z. minuten en geen uren) door de huisarts, de studie moet randomised control design hebben om zo de uitkomst van een kortinterventie te kunnen vergelijken met geen of weinig interventie, er moet vermelding zijn van tenminste één eindpunt, dat gerelateerd is met een significante verandering in alcoholconsumptie en vermelding van het aantal gescreenden en het uiteindelijk aantal studiedeelnemers. De 8 studies gebruikten een vragenlijst naar de levensstijl om te screenen. Deze vragenlijsten werden afgenomen op de consultatie door de huisarts. Daarna werden positief gescreenden 9

15 verder bevraagd en beoordeeld of ze in aanmerking kwamen voor kortinterventie. De uitkomstmaat was het verschil in alcoholgebruik voor en na de kortinterventie. Ondanks de heterogeniteit van deze studies kon een pooling gedaan worden. Het gepoolde Absolute Risico Reductie (ARR)(verschil in alcoholeenheden in follow-up (12m) en startpunt) is 10,5% (95%BI: 7,1%; 13,9%). Het gepoolde Number Needed to Treat (NNT) (1: ARR) is 10 (95%BI: 7; 14). Er moet dus aan 10 mensen een kortinterventie aangeboden worden om bij één persoon het alcoholgebruik tot binnen veilige grenzen terug te brengen. Deze NNT geeft het effect weer van kortinterventie (=het tweede deel van de screening nl de interventiefase) bij een selecte groep probleemdrinkers. Dit geeft nog geen info over het effect van screening. 20 9% van de patiënten screende positief, verdere assessment identificeerde 2.5% van de gescreenden als geschikt voor de interventie. Dit lage aantal wordt verklaard door valspositieven en weerstand van de patiënt (weigering of ontkenning van het alcoholprobleem). Op basis van een prevalentie van 2.46% waaraan kortinterventie wordt gegeven, schat men het gepoolde screeningeffect 2,6 patiënten (95%BI: 1,7; 3,4) per 1000 gescreende patiënten. Dit betekent dat van de 1000 gescreende patiënten er 90 positief zullen screenen, waarna er 25 geschikt zullen zijn voor een korte interventie en na één jaar zullen nog 2 tot 3 personen hun drankgebruik verminderd hebben naar veilige grenzen. De auteurs vinden dit povere resultaten. Ze besluiten dat, zelfs indien kortinterventie effectief is, screening niet erg effectief is. Alcoholscreening en kortinterventie zijn tijden energie-opslorpende activiteiten waarbij maar 2 tot 3 patiënten op 1000 gescreenden voordeel hebben. Hierdoor kunnen huisartsen zo ontmoedigd worden dat zij ook geen zin Figuur 3 Screeningeffect meer zouden hebben in case-finding. 21 De figuur illustreert het gebrek aan een arm die geen screening doet (= controlegroep). De cruciale vraag is immers hoeveel mensen er hun drankgebruik verminderd zouden hebben zonder screening. 10

16 Pragmatische trial In 1997 werd door de Deense onderzoeksgroep van Beich een pragmatische studie opgestart om de geschiktheid van screening met kortinterventie te onderzoeken volgens de richtlijn van de WHO huisartsen werden aangeschreven, 39 huisartsen waren bereid om gedurende 8 weken screening en kortinterventie te implementeren. Er werden 7691 patiënten tussen de 18 en 64 jaar geschikt bevonden voor screening (exclusief zwangeren, vervolgconsulten, voorgeschiedenis van alcoholbehandeling, ernstige acute ziekte). 10% weigerde expliciet de vragenlijst in te vullen patiënten vulden in de wachtzaal eerst de AUDIT in en staken deze in een gesloten enveloppe. Patiënten werden nadien gerandomiseerd, op basis van een kenteken op de enveloppe (vgl krabben van een loterij-lot), in een interventiegroep (dit is naar de arts met de lijst voor evaluatie en eventueel kortinterventie) en in een controlegroep (dit is de lijst in een brievenbus deponeren). Figuur 4 Pragmatische trial 1087 (15.8%) scoorde als problematisch drinker (AUDIT>=8). Alcoholafhankelijkheid werd vermoed bij 181 patiënten (2.6%) en werden doorverwezen. De 906 patiënten (607 mannen) dronken gemiddeld respectievelijk 12.8 E /w ( E /w = standaardeenheden per week) in de interventiegroep en 12.9 E /w in de controlegroep. Kortinterventie werd gegeven in de interventiegroep. 554 patiënten (61%) gaven antwoorden na 1 jaar. Na 1 jaar was het gemiddelde alcoholgebruik in elke groep gestegen met 0.7 E /w. 11

17 Compliance was laag. Na de eerste consultatie in de interventiegroep kwam slechts 17.9% of 79 van de 442 terug op consultatie, nadat zij door de huisarts op een vervolgafspraak waren uitgenodigd. De auteurs vinden dit teleurstellende resultaten. Ze besluiten dat het effect nog mogelijks overschat kan zijn. De deelnemende huisartsen waren sterk gemotiveerd en kunnen zo positief de resultaten beïnvloeden Reviews Alcoholverbruik De aanbevelingen die screening en kortinterventie aanraden, baseren zich op een vermindering in alcoholgebruik, vastgesteld in reviews specifiek voor de eerste lijn. Het effect van kortinterventie voor problematisch alcoholgebruik werd uitvoerig onderzocht in RCT s. In de meeste onderzoeken, uitgevoerd de laatste 25 jaar, is er vooral bij mannen significant minder alcoholverbruik dan in de controlegroep na follow-up. Vijf reviews specifiek voor de huisartspraktijk tonen aan dat het alcoholgebruik vermindert met gemiddeld 3 tot 9 eenheden per week. 10,24-26 Deze studies onderzoeken enkel het effect van de interventie en niet het effect van screening gevolgd door interventie. Ook al zijn deze reviews specifiek voor de eerste lijn, toch zijn er nog grote verschillen met onze huisartswerking en zijn ze niet zomaar toepasbaar in de dagelijkse praktijk (zie verder bij discussie). Een Cochrane review in 2007 verdiepte zich hierin en trachtte de effectiviteit van kortinterventie en het verschil tussen de meer onderzoeksgerichte efficacy trials en de meer praktijkgerichte effectiveness trials te bepalen. 7 Er werden 29 onderzoeken weerhouden waarvan er 24 plaatsvonden in een huisartspraktijk en 5 op de spoedgevallendienst. Deze kregen elk een score van 0 (efficacy) tot 12 (effectiveness) op basis van soort praktijk, huisartsprofiel, therapeutische flexibiliteit, interventie-inhoud, interventiesteun en opvolging van de interventie. Het is interessant om de drie hoogst scorende onderzoeken op effectiveness nader te bekijken

18 Het onderzoek dat op effectiveness het hoogst scoort en dus het meest de praktijkomstandigheden benadert, is de studie van Lock et al. 28 In deze studie werd de kortinterventie na de AUDIT-screening gegeven door de verpleging. Er werd maar 40% van de praktijken (93 praktijken) bereid gevonden om mee te werken aan de studie (o.a. 40% had geen tijd). Veertig praktijken hadden uiteindelijk gegevens van deelnemers die het volledige protocol doorliepen. Wegens de grote drop-out van verpleging, was er te weinig power om conclusies te trekken. Er was geen significant verschil tussen de controlegroep en de interventiegroep, beide groepen hadden hun alcoholverbruik verminderd na 1 jaar. (Bij aanvang: 23.0 E /w in de interventiegroep, 26.5 E /w de controlegroep, na 1 jaar: respectievelijk 16.1 E /w en 19.6 E /w) Een tweede effectiveness studie, uitgevoerd bij mannen, score 11, rekruteerde huisartsen die verbonden waren met een gezondheidspromotienetwerk. 29 Minder dan 1 op 4 huisartsen (74/328) includeerde patiënten. Minder dan de helft van de patiënten werd volledig opgevolgd. De auteurs merkten zelf dat enkel de meest gemotiveerde huisartsen data verzamelden voor de studie. Er was een significant verschil in alcoholreductie na 1 jaar. (Bij aanvang: 53,3 E /w in de interventiegroep, 54,6 E /w in de controlegroep; na 1 jaar: respectievelijk 25,3 E /w en 36,9 E /w.) De studie van Ockene, score 11, werd uitgevoerd bij huisartsen in academische medische centra. Screening en eerste beoordeling werd uitgevoerd door onderzoeksassistenten, waarvan de helft telefonisch. De bekomen gegevens werden dan door de dokters gebruikt bij de kortinterventie. 30 Er was een significant verschil in alcoholreductie na 6 maanden. (Bij aanvang: 18.9 E /w in de interventiegroep, 16.6 E /w in de controlegroep; na 6m was er een vermindering van respectievelijk 4.3 E /w en 3.1 E /w) In de Cochrane analyse was bij aanvang het wekelijks alcoholgehalte bij de ruim 5800 patiënten 89g/w ( = gram alcohol per week) tot 456g/w, met een gemiddelde van 313g/w. Het uitgangspunt bij vrouwen was gemiddeld 219g/w t.o.v. 379g/w bij mannen. Na 1 jaar was er een vermindering in de interventiegroep met 38g/w t.o.v. de controlegroep (95%BI: 23g-54g). Opgesplitst naar mannen (8 studies, 2307 deelnemers) is de vermindering 13

19 na de kortdurende interventie 57g/w. (95%BI: -89g,-25g) Deze significante vermindering werd niet voor vrouwen bevestigd; voor vrouwen was er een vermindering van 10g/w. (95%BI: -48,+29) De auteurs verklaren dit door de lage statistische power bij vrouwen. (aantal= 499) De auteurs besloten dat 1 jaar na kortinterventie de alcoholconsumptie verminderd is bij mannen. Er was een klein (maar niet significant) verschil in effectiviteit tussen de meer efficacy en de meer effectiveness studies. De combinatie van deze resultaten maakt het aannemelijk volgens de auteurs dat kortinterventie toepasbaar is in de huisartspraktijk met vergelijkbare resultaten als in de onderzoekstrials (zie verder in discussie) Effect op morbiditeit/mortaliteit In de reviews wordt zelden morbiditeit of mortaliteit als eindpunt gekozen, in tegenstelling tot het vaak onderzochte eindpunt alcoholverbruik. In feite is het logisch dat dit zelden onderzocht wordt in de reviews, gezien ook maar enkele studies deze eindpunten onderzochten. Ook voor deze reviews geldt dat de interventiefase onderzocht wordt en niet het effect van screening gevolgd door interventie. De US Preventive Task geeft aan dat bestaande studies geen statistisch significant verschil kon aantonen op lange termijn voor morbiditeit. 9 Over het effect op mortaliteit van interventies voor overmatig en schadelijk alcoholgebruik is weinig gekend. Er is één onderzoek waarbij voordelen gezien werden op mortaliteit, dit is echter een studie bij zware drinkers. 31 Het is niet duidelijk of deze resultaten ook bij minder zware drinkers met een minder intensieve interventie zal optreden. Verder onderzoek is hiervoor nodig. De Europese richtlijn baseert zich op de review van Moyer et al om het effect van kortinterventie op morbiditeit aan te tonen. 11,32 De auteur poolde de resultaten van 54 onderzoeken. Er werd een onderscheid gemaakt tussen patiënten die hulp zochten voor alcoholgerelateerde problemen (n=22) en een groep probleemdrinkers die voor andere dan alcoholproblemen consulteerde (n=34). Deze review is minder van toepassing op de eerste lijn gezien deze eerste groep meer kenmerken heeft van de tweede lijn. De tweede groep heeft meer kenmerken van de eerste lijn maar ook hier zijn data van ziekenhuizen, social 14

Communicatie met palliatieve patiënten. Haalbaarheid en effectiviteit van een communicatietraining bij Vlaamse Huisartsen.

Communicatie met palliatieve patiënten. Haalbaarheid en effectiviteit van een communicatietraining bij Vlaamse Huisartsen. Communicatie met palliatieve patiënten. Haalbaarheid en effectiviteit van een communicatietraining bij Vlaamse Huisartsen. Moisse Stéphanie (Ugent) Promotor: Prof. M. Deveugele (Ugent) Co-promotor: Dr.

Nadere informatie

ZELFHULP. dossier effectiviteit van zelfhulp

ZELFHULP. dossier effectiviteit van zelfhulp ZELFHULP dossier effectiviteit van zelfhulp Colofon Auteur Else De Donder, stafmedewerker VAD Verantwoordelijke uitgever F. Matthys, Vanderlindenstraat 15, 1030 Brussel wettelijk depotnummer: D/2010/6030/29

Nadere informatie

Impact van online gezondheidsinformatie op de arts-patiënt relatie

Impact van online gezondheidsinformatie op de arts-patiënt relatie Impact van online gezondheidsinformatie op de arts-patiënt relatie Dr. Joris Maggen, KULeuven Promotor: Jo Goedhuys, KULeuven Master of Family Medicine 2011-2013 Masterproef huisartsgeneeskunde 2011-2013

Nadere informatie

Factoren die het bijscholingsgedrag van huisartsen beïnvloeden

Factoren die het bijscholingsgedrag van huisartsen beïnvloeden Factoren die het bijscholingsgedrag van huisartsen beïnvloeden Stefanie Moermans, K.U. Leuven Promotor: Ann Roex, K.U. Leuven Co-promotor: Bert Aertgeerts, K.U. Leuven Praktijkopleider: Joke Van den Heuvel

Nadere informatie

Begeleiding van kinderen en jongeren met ADHD in de eerste lijn.

Begeleiding van kinderen en jongeren met ADHD in de eerste lijn. Begeleiding van kinderen en jongeren met ADHD in de eerste lijn. Pieterjan Geusens, KU Leuven. Wouter Peters, KU Leuven. Promotor: Prof. Dr. Aertgeerts Bert, KU Leuven. Master of Family Medicine Masterproef

Nadere informatie

Richtlijn voor de preventie van alcohol en drug misbruik bij adolescenten (herziening van de finale versie)

Richtlijn voor de preventie van alcohol en drug misbruik bij adolescenten (herziening van de finale versie) Richtlijn voor de preventie van alcohol en drug misbruik bij adolescenten (herziening van de finale versie) Namens de ADAPTE-youth project groep Auteurs: Trudy Bekkering, Mieke Autrique, David Möbius,

Nadere informatie

Zorggebruik tijdens de wachtdiensten: waarom kiezen voor de spoedgevallendienst of de huisartsenwachtpost?

Zorggebruik tijdens de wachtdiensten: waarom kiezen voor de spoedgevallendienst of de huisartsenwachtpost? UNIVERSITEIT GENT Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen Academiejaar 2010-2011 Zorggebruik tijdens de wachtdiensten: waarom kiezen voor de spoedgevallendienst of de huisartsenwachtpost? Ontwikkeling

Nadere informatie

Invloed van een niet vast contract op de gezondheid

Invloed van een niet vast contract op de gezondheid Invloed van een niet vast contract op de gezondheid Smet Frederick, UGent Promotor: Prof. Dr. Deveugele Myriam, UGent Co-promotoren: Dr. Segers Karl Master of Family Medicine Masterproef Huisartsgeneeskunde

Nadere informatie

Management van de huisartsenpraktijk met een toenemend aantal artsen onder één dak: dagelijks overleg en concrete organisatie hiervan.

Management van de huisartsenpraktijk met een toenemend aantal artsen onder één dak: dagelijks overleg en concrete organisatie hiervan. Management van de huisartsenpraktijk met een toenemend aantal artsen onder één dak: dagelijks overleg en concrete organisatie hiervan. Onraedt Lien Promotor: Prof. Jo Goedhuys Co-Promotor: Dr. Danielle

Nadere informatie

Over vroegtijdige planning van de zorg

Over vroegtijdige planning van de zorg Het levenseinde teruggeven aan de mensen Over vroegtijdige planning van de zorg Manu Keirse Hoogleraar Faculteit der Geneeskunde KU Leuven Ondervoorzitter Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen Inhoud Het

Nadere informatie

Communicatie van slecht nieuws: event of traject? Een kwalitatief onderzoek gebaseerd op interviews met mantelzorgers van palliatieve patiënten

Communicatie van slecht nieuws: event of traject? Een kwalitatief onderzoek gebaseerd op interviews met mantelzorgers van palliatieve patiënten Communicatie van slecht nieuws: event of traject? Een kwalitatief onderzoek gebaseerd op interviews met mantelzorgers van palliatieve patiënten Dr Beyens I., KU Leuven Promotor: Prof Dr Deveugele M., U

Nadere informatie

Onderzoeksvraag: Wat zijn de noden zijn van mantelzorgers van psychiatrische patiënten en hoe kan de huisarts aan deze noden tegemoet komen?

Onderzoeksvraag: Wat zijn de noden zijn van mantelzorgers van psychiatrische patiënten en hoe kan de huisarts aan deze noden tegemoet komen? ABSTRACT WAT ZIJN DE NODEN VAN MANTELZORGERS VAN PSYCHIATRISCHE PATIËNTEN EN HOE KAN DE HUISARTS AAN DEZE NODEN TEGEMOET KOMEN? EEN KWALITATIEF ONDERZOEK AAN DE HAND VAN SEMIGESTRUCTUREERDE INTERVIEWS.

Nadere informatie

Hiv en disclosure aan partners

Hiv en disclosure aan partners Universiteit Antwerpen Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen Academiejaar 2010-2011 Hiv en disclosure aan partners Onderzoek naar het disclosure proces aan partners van Vlaamse homo- en biseksuele

Nadere informatie

Uitgavenmanagement in de zorg Literatuurstudie naar het effect van disease management en preventie op de zorguitgaven

Uitgavenmanagement in de zorg Literatuurstudie naar het effect van disease management en preventie op de zorguitgaven RIVM Rapport XXX/2008 XXX Uitgavenmanagement in de zorg Literatuurstudie naar het effect van disease management en preventie op de zorguitgaven José Boom Richard Heijink Jeroen Struijs Caroline Baan Johan

Nadere informatie

Communicatie tussen cardioloog, patiënt en naaste. Het perspectief van de cardioloog: Doelen, hindernissen en hulpmiddelen

Communicatie tussen cardioloog, patiënt en naaste. Het perspectief van de cardioloog: Doelen, hindernissen en hulpmiddelen Communicatie tussen cardioloog, patiënt en naaste Het perspectief van de cardioloog: Doelen, hindernissen en hulpmiddelen Colofon: Gegevens auteur Naam: Kitty Wouthuysen BAP Adres: IJsvogel 99 3602 XM

Nadere informatie

Deze rapportage is een samenwerkingsproduct van Intraval (Bureau voor Onderzoek & Advies) en GGD Flevoland.

Deze rapportage is een samenwerkingsproduct van Intraval (Bureau voor Onderzoek & Advies) en GGD Flevoland. COLOFON Rapportage onderzoek alcohol- en drugsgebruik en handel in drugs in de gemeente Noordoostpolder Thema s Welzijn, Gezondheid, Leefbaarheid en Veiligheid Deze rapportage is een samenwerkingsproduct

Nadere informatie

www.haios.be Een hulp tijdens de consultatie? Masterproef huisartsgeneeskunde Interuniversitair Centrum voor HuisartsenOpleiding (ICHOvzw)

www.haios.be Een hulp tijdens de consultatie? Masterproef huisartsgeneeskunde Interuniversitair Centrum voor HuisartsenOpleiding (ICHOvzw) Masterproef huisartsgeneeskunde Interuniversitair Centrum voor HuisartsenOpleiding (ICHOvzw) www.haios.be Een hulp tijdens de consultatie? Philippe Volders 9 jaar huisartsgeneeskunde Promotor: Prof. J.

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Ervaringen van mensen met klachten over de Gezondheidszorg S. Kruikemeier R. Coppen J.J.D.J.M. Rademakers

Nadere informatie

Stepped care bij angst & depressie: Van eerste tot tweede lijn

Stepped care bij angst & depressie: Van eerste tot tweede lijn Stepped care bij angst & depressie: Van eerste tot tweede lijn Het SAD-project Behandelprotocol Vrije Universiteit Faculteit der Psychologie en Pedagogiek Afdeling Klinische Psychologie In samenwerking

Nadere informatie

Preventie en gezond gedrag bij mensen met astma

Preventie en gezond gedrag bij mensen met astma Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Preventie en gezond gedrag bij mensen met astma D.L. Jansen M. Cardol P. Spreeuwenberg M.J.W.M. Heijmans

Nadere informatie

Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ

Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ Onderzoeksrapport op basis van een enquête en spiegelgesprek met patiënten van de POH-GGZ in de regio Gooi en Vechtstreek 1 Ervaringen

Nadere informatie

Evaluatie Seks Plus Consulten

Evaluatie Seks Plus Consulten TNO-rapport TNO LS R10707 Evaluatie Seks Plus Consulten Behavioural and Societal Sciences Wassenaarseweg 56 2333 AL Leiden Postbus 2215 2301 CE Leiden www.tno.nl T +31 88 866 90 00 F +31 88 866 06 10 infodesk@tno.nl

Nadere informatie

Aanpak van problematisch cannabisgebruik en aanverwante problemen Richtlijn voor clinici

Aanpak van problematisch cannabisgebruik en aanverwante problemen Richtlijn voor clinici Aanpak van problematisch cannabisgebruik en aanverwante problemen Richtlijn voor clinici Gebaseerd op Management of cannabis use disorder and related issues. A clinician s guide (2009) van het National

Nadere informatie

Hij denkt positief over mij

Hij denkt positief over mij Hij denkt positief over mij 1 2 SAMENVATTING In 2014 wordt de Basis GGZ ingevoerd. De Praktijkondersteuner Huisartsen GGZ (POH GGZ) zal een belangrijker rol krijgen bij de ondersteuning van mensen met

Nadere informatie

Het Elektronisch Medisch Dossier: (ver)wens(ing)en

Het Elektronisch Medisch Dossier: (ver)wens(ing)en Het Elektronisch Medisch Dossier: (ver)wens(ing)en Auteur: Katleen Fabry, Katholieke Universiteit Leuven Promotor: Prof. Dr. Bert Aertgeerts, Katholieke Universiteit Leuven Copromotor: Dr. Harrie Dewitte,

Nadere informatie

Een dossieronderzoek bij Tactus verslavingszorg Twente. Middelengebruik en het hebben van een verstandelijke beperking.

Een dossieronderzoek bij Tactus verslavingszorg Twente. Middelengebruik en het hebben van een verstandelijke beperking. Een dossieronderzoek bij Tactus verslavingszorg Twente. Middelengebruik en het hebben van een verstandelijke beperking. Debbie Nieuwenhuis Bachelorthese Psychologie Begeleider Tactus: Margreet van der

Nadere informatie

Pakketscan depressie

Pakketscan depressie Rapport Pakketscan depressie Gevraagde, aangeboden en verzekerde zorg vergeleken Publicatienummer 308 Op 12 april 2012 uitgebracht aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Uitgave Volgnummer

Nadere informatie

Methodebeschrijving Motiverende gespreksvoering. Databank Effectieve sociale interventies

Methodebeschrijving Motiverende gespreksvoering. Databank Effectieve sociale interventies Methodebeschrijving Motiverende gespreksvoering Databank Effectieve sociale interventies Deze methodebeschrijving is gemaakt door: Cora Brink MOVISIE (030) 789 20 68 c.brink@movisie.nl Cora Brink is adviseur

Nadere informatie

Richtlijn voor de diagnostiek en behandeling van patiënten met een stoornis in het gebruik van alcohol. Samenvatting

Richtlijn voor de diagnostiek en behandeling van patiënten met een stoornis in het gebruik van alcohol. Samenvatting multidisciplinaire richtlijn Stoornissen in het gebruik van Alcohol Richtlijn voor de diagnostiek en behandeling van patiënten met een stoornis in het gebruik van alcohol 2009 Samenvatting Samenvatting

Nadere informatie