Jaarverslag 2006 Annual report 2006

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2006 Annual report 2006"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2006 Annual report 2006 Buiten gewoon!

2 Inhoud Contents 4 Oranjewoud in één oogopslag Oranjewoud at a glance 5 Oranjewoud: buiten gewoon! Oranjewoud: Outstanding in every way! 6 Bericht van de Raad van Commissarissen Report of the Supervisory Board 7 Kengetallen Key figures 9 Directieverslag Report by the Board of Directors 14 De andere overheid Government in motion 16 Duurzaam ruimtegebruik en duurzaam waterbeheer Sustainable use of space and water management 18 Vergrijzing en individualisering Ageing and individualization 20 Globalisering in de industrie Globalisation in industry 25 Jaaroverzicht Abbreviated financial statements 26 Geconsolideerde balans per 31 december Consolidated balance sheet as at 31 December 27 Geconsolideerde winst- en verliesrekening Consolidated income statement 28 Geconsolideerd kasstroomoverzicht Consolidated cash flow statement 30 Waarderingsgrondslagen Accounting policies 36 Toelichting op de aanpassingen als gevolg van de invoering van IFRS Notes on the adjustments resulting from the adoption of IFRS 37 Accountantsverklaring Auditor s report 39 Adressen en personalia Addresses 22 Internationale activiteiten International activities 3

3 Oranjewoud in één oogopslag Oranjewoud at a glance Oranjewoud werkt vanuit vestigingen in Heerenveen, Assen, Deventer, Almere, Capelle aan den IJssel, Goes, Oosterhout en Geleen. Oranjewoud heeft buitenlandse vestigingen in Antwerpen, Gent, Sint-Lenaarts (Brecht), Namen, Dresden en Laon. 4

4 Oranjewoud: buiten gewoon! Oranjewoud: Outstanding in every way! Missie Oranjewoud wil toonaangevend partner zijn bij het ontwikkelen en toepassen van duurzame en integrale oplossingen voor alle facetten van onze leefomgeving, waarin we wonen, werken, recreëren en reizen. Profiel Oranjewoud heeft ambities als het gaat om de vormgeving van de wereld om ons heen. Als toonaangevend advies- en ingenieursbureau streven wij ernaar knelpunten daadwerkelijk op te lossen, ware leefbaarheid te scheppen, de toekomst veilig te stellen, alle kansen te benutten, vorm te geven aan perspectieven en grensverleggend bezig te zijn. Door creatief en constructief in te spelen op mogelijkheden en rekening te houden met maatschappelijke belangen, financiële speelruimte, technologische ontwikkelingen en het milieu. Kortom: wij bieden visie met een duidelijk oog voor realiteit. Partnership Innovatieve voorstellen en creatieve oplossingen voor complexe vraagstukken vormen de kern van ons handelen. Interactie is daarbij het sleutelwoord. Door het multidisciplinaire karakter van veel projecten, zijn wij gewend om over de grenzen van het eigen vakgebied heen te kijken. Voorop staat het combineren van onze eigen kennis en kunde met de behoeften en mogelijkheden van onze opdrachtgevers. Uitwisseling van inzichten en ervaringen leidt tot innovatie; partnership is altijd het uitgangspunt. Flexibel Ruimtelijkheid in denken en doen biedt voor alle partijen perspectieven bij het creëren van een duurzame leefomgeving. Wij verzorgen het hele traject van planontwikkeling, advies, ontwerp en directievoering tot realisatie, beheer en exploitatie. De wens van de opdrachtgever bepaalt of wij het hele traject of delen ervan op ons nemen. De combinatie van advies- en ingenieurswerk én betrokkenheid bij de daadwerkelijke realisatie staat garant voor haalbare plannen en een hoogwaardige uitvoering. Een vertrouwd gevoel voor onze opdrachtgevers. Eigentijds Onze organisatie en werkwijze bieden alle ruimte en perspectief aan zowel de belangen van onze klanten als die van onze medewerkers. Marktgerichte divisies geven richting aan de contacten met de klanten en zorgen, samen met de kennisdragers in onze organisatie, voor het correct en adequaat oplossen van vraagstukken en problemen. Mensgerichte managers en ambitieuze medewerkers werken voortdurend aan het verder uitbouwen van onze expertise en ieders persoonlijke ontwikkelingsperspectief. Onafhankelijk en deskundig We zien het als onze verantwoordelijkheid de samenleving en onze opdrachtgevers kwalitatief hoogwaardige en duurzame oplossingen te bieden op een manier die maatschappelijk en economisch verantwoord is. Oranjewoud wil een betrouwbaar lid zijn van de samenleving: onafhankelijk en deskundig. Om dit te kunnen garanderen, is een bedrijfscode opgesteld waarin op individueel en collectief niveau heldere afspraken zijn geformuleerd. Mission Oranjewoud aims to be a leading partner in the development and application of sustainable and integral solutions relating to all aspects of our living environment, such as home, work, recreation, mobility and the environment. Profile Oranjewoud has high ambitions for shaping our living and working environment. As leading consulting and contracting engineers, our goal is to provide real solutions to problems, to create livability in our environment, to develop a sustainable future, to make the most of every opportunity, to shape perspectives and to open up new horizons. By responding creatively and constructively to opportunities while always keeping in mind the interests of society, financial implications, technological developments and the environment, we provide a clear vision without losing sight of reality. Partnership Innovative proposals and creative solutions to complex problems are at the very core of our activities. Interaction is the key word. As a result of the multidisciplinary nature of many of our projects, we are accustomed to looking beyond the reaches of our own profession. Our priority is to combine our own knowledge and expertise with the needs and possibilities of our clients. Exchange of ideas and experiences leads to innovation, while partnership is always the starting point. Flexible Thinking and acting in a wider context offers perspectives to all parties for creating a sustainable living environment. We take care of the entire process, from the planning stage through advice, design and supervision to realisation, management and operation. It is of course for the client to decide whether we take charge of the entire process or only part of it. By combining consulting and engineering work with actual realisation, we can guarantee feasible plans and high-quality work. This is a reassuring thought for our clients. Contemporary Our organisation and methods provide plenty of scope and perspective for the interests of both our clients and our own staff. Marketoriented divisions channel our client contacts and, together with our experts, ensure that our clients problems are solved efficiently. People-oriented managers and ambitious staff continuously work on increasing our knowledge and expertise and on enhancing their own development perspective. Independent and competent We regard it as our responsibility to offer society and our clients high-quality and sustainable solutions in a socially and economically responsible way. Oranjewoud aims to be a reliable member of society: independent and competent. In order to guarantee this, a business code has been formulated, containing clear agreements on the individual as well as the collective level. 5

5 Bericht van de Raad van Commissarissen Report of the Supervisory Board Hierbij bieden wij de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de door de directie opgemaakte en heden door de Raad van Commissarissen behandelde jaarrekening over 2006 van Oranjewoud Beheer B.V. aan. De jaarrekening is gecontroleerd en van een goedkeurende verklaring voorzien door Ernst & Young Accountants. Wij stellen de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor om: 1 de jaarrekening 2006 vast te stellen; 2 de winst van volledig toe te voegen aan de algemene reserve. Tevens stellen wij voor om: a) kwijting te verlenen aan de directie voor het door haar in 2006 gevoerde beheer; b) kwijting te verlenen aan de leden van de Raad van Commissarissen voor het door hen in 2006 gehouden toezicht. De Raad had in 2006 vijf reguliere vergaderingen met de directie waarin de gang van zaken van de onderneming werd besproken. De vergaderingen vonden zowel in Heerenveen plaats als op andere vestigingen, waarmee de Raad zich een beter oordeel kon vormen over de operationele gang van zaken in de divisies en de vestigingen. In de vergaderingen is aan de orde geweest de groeistrategie van de onderneming, waaronder potentiële acquisities, de aanpassing van de organisatie tot een divisiestructuur, en de modernisering van de arbeidsvoorwaarden, waaronder de pensioenregeling. Tevens zijn de aanpassingen van de vennootschappelijke structuur aan de orde geweest, waaronder de doorverkoop van de onderneming per 7 juni 2006 door Centric Holding B.V. aan het beursgenoteerde Oranjewoud N.V. (voorheen: Centric KSI Holding N.V.), en de fiscale optimalisering per 1 januari Leden van de Raad woonden driemaal een overlegvergadering van de ondernemingsraad en de directie bij. Volgens het door de Raad vastgestelde rooster, is de heer J.D. Bax op 31 mei 2006 afgetreden als president-commissaris. Voor zijn inspanningen en de bijdrage die hij heeft geleverd aan de vennootschap spreken wij onze waardering uit. Als opvolger in deze functie is per dezelfde datum benoemd de heer G.W.G.M. Sturm. De heer Sturm is momenteel werkzaam binnen het Centric-concern als Divisiedirecteur Software Engineering. Tevens is per deze datum als commissaris benoemd de heer D. de Waard, die diverse functies heeft bekleed bij Ballast Ham Dredging, HBG en Nederhorst Groep. De marktomstandigheden in Nederland zijn in 2006 verbeterd. Ondanks kosten voor personele maatregelen heeft de onderneming een verbetering van het netto resultaat kunnen realiseren. Oranjewoud heeft in 2006 het fundament kunnen leggen voor de realisering van haar groeiambitie. Wij spreken onze waardering uit jegens directie en medewerkers voor hun inzet en geleverde prestaties in dit bijzondere jaar en wensen hen succes toe in Heerenveen, 2 mei 2007 ir. G.W.G.M. Sturm, president-commissaris drs. H.C.P. Noten ir. D. de Waard Hereby we submit to the General Shareholders Meeting the annual financial statements of Oranjewoud Beheer B.V. for 2006, prepared by the management and discussed on this day by the Supervisory Board. The annual financial statements have been audited by Ernst & Young Accountants and awarded an audit opinion with no reservations. We propose to the General Shareholders Meeting that: 1 the annual financial statements for 2006 be endorsed; 2 the profit of 6,432,778 be entirely added to general reserves. Moreover, we propose that: a) the directors be discharged of their management duties performed in 2006; b) the Supervisory Board be discharged of their supervisory duties performed in In 2006 the Supervisory Board met in five regular sessions with the management, during which the course of business of the Company was discussed. The meetings took place both in Heerenveen and in other offices, in order that the Board could better assess business operations in the divisions and offices. Topics of discussion during the meetings included the Company s growth strategy, including potential acquisitions, the adjustment of the organization into a division structure, and the modernization of terms of employment, including the pension scheme. Also, the adjustments of the company structure were discussed, including the resale of the Company as per 7 June 2006 by Centric Holding B.V. to Oranjewoud N.V. as listed on the stock exchange (previously: Centric KSI Holding N.V.), and the fiscal optimization as per 1 January The Supervisory Board attended three consultative meetings of the works council and the management. In accordance with the timetable as endorsed by the Board, Mr J.D. Bax resigned as President of the Supervisory Board as per May 31st, We express our appreciation for his efforts and his contribution to the Company. As his successor in this position, Mr G.W.G.M. Sturm was appointed as per the same date. Mr Sturm is currently employed within the Centric concern as director of the Software Engineering Division. Also, Mr D. de Waard was appointed as member of the Supervisory Board as per the same date. Mr De Waard held various positions within Ballast Ham Dredging, HBG and Nederhorst Group. Market conditions in the Netherlands improved in In spite of costs for personnel measures, the Company succeeded in achieving an improvement of its net result. In 2006, Oranjewoud was able to lay the foundation for realizing its growth ambition. We express our appreciation for the management and employees for their dedication and achievements in this special year and wish them every success in Heerenveen, May 2nd, 2007 G.W.G.M. Sturm, President of the Supervisory Board H.C.P. Noten D. de Waard 6

6 Kengetallen Key figures 2006** 2005** 2004* 2003* 2002* (in miljoenen euro s, tenzij anders vermeld) (x 1 million unless stated otherwise) Netto omzet Revenue 181,7 178,1 181,7 177,4 198,5 Bedrijfsresultaat Operating profit 8,9 7,0 7,1 2,0 7,1 Netto resultaat Profit for the year 6,4 4,8 4,2 1,2 4,5 Afschrijvingen Depreciation and amortisation 3,4 3,8 3,9 4,5 4,2 Cash flow Cash flow 9,8 8,6 8,1 5,6 8,7 Investeringen Investments 1,8 3,7 3,2 2,7 3,0 Eigen vermogen Equity 29,7 23,2 25,5 32,6 33,7 Netto resultaat in % van het* gemiddeld eigen vermogen Profit for the year as a % of average equity 24,3 18,4 14,4 3,5 13,7 Gegevens per aandeel (bedragen x 1,00) Earnings per share (x 1.00) Netto resultaat Profit for the year 26,67 19,78 17,33 4,81 18,74 Cash flow Cash flow 40,63 35,53 33,55 23,28 35,97 Eigen vermogen Equity 122,95 96,28 105,64 135,11 139,69 Dividendvoorstel Dividend proposal 0,00 0,00 8,70 4,80 9,40 Personeel (gem. aantal FTE s) Average number of employees (FTEs) N.B.: *) Tot en met 2004 werden de resultaten op werken in aanmerking genomen na afronding van de werkzaamheden (completed contract method). In latere jaren zijn resultaten in aanmerking genomen naar rato van de voortgang van de projecten (percentage of completion method). **) Vanaf 2005 zijn kengetallen o.b.v. IFRS. *) Up to and including 2004 results from work carried out were recognised following completion of the works (completed contract method). **) From 2005 onwards, key figures data are provided in accordance with IFRS standards. 7

7 8

8 Directieverslag Report by the Board of Directors 9

9 10

10 Directieverslag Report by the Board of Directors Inleiding De Nederlandse markt, waarop Oranjewoud ruim 90% procent van de omzet realiseert, liet in 2006 een duidelijk herstel zien. De bedrijfsopbrengsten namen met ca. 2% toe tot 182 miljoen. Ondanks additionele kosten voor personele maatregelen, steeg het nettoresultaat tot 6,4 miljoen (2005: 4,8 miljoen). De stijging kwam tot stand door goede resultaten van onze drie Nederlandse divisies en ons Belgisch dochterbedrijf Soresma. Ook hadden maatregelen om de overheadkosten te reduceren effect. Ontwikkelingen Na de verkoop van de onderneming in november 2005, was 2006 het eerste jaar binnen de Centric groep. Met Centric als belangrijkste aandeelhouder is Oranjewoud slagvaardiger geworden. Dit biedt uitstekende perspectieven voor de verdere groei van Oranjewoud als zelfstandig en onafhankelijk advies- en ingenieursbureau. Op 7 juni 2006 verkocht Centric Holding B.V. de onderneming door aan het beursgenoteerde Oranjewoud N.V. (voorheen Centric KSI Holding N.V.). Hiermee is een ruimere toegang tot de kapitaalmarkt verschaft, hetgeen de beoogde verdere groei zal kunnen faciliteren. Oranjewoud ambieert voor de komende jaren een sterke groei in binnen- en buitenland. Deze groei zal zowel autonoom als via acquisities tot stand komen. De overname van het detacheringsbureau Interstep en van Groenland Beheer B.V. begin 2007 markeren de start van de implementatie van onze groeistrategie. Divisies Ruimte & Mobiliteit verbeterde haar rendement in 2006 via drie sporen: winstgevendheid, samenspel & inspiratie en ontwikkeling van personeel. De focus bij winstgevendheid lag op meer sturing op projectmanagement & risicobeheersing en de optimale inzet van bestaande capaciteit. Voorts werden bestaande marktposities uitgebouwd zoals ruimtelijk beheer (marktleider), mobiliteit, gebiedsontwikkeling, basisregistratie en water. We hebben fors geïnvesteerd in diverse trainingen en ontwikkelprogramma s voor jong talent, aankomende projectmanagers, consultants en lijnmanagement. Samenspel werd tussen businessgroepen (ook buiten de divisies) gestimuleerd. De aantrekkende Nederlandse economie leidde tot vele kansen en nieuwe business zoals basisregistraties en enkele spraakmakende nieuwe projecten zoals de IJmeerverbinding. Ook Milieu & Veiligheid had een prima jaar. In de aantrekkende markt kan nu selectiever worden meegedongen naar lonende projecten. Het lidmaatschap van Inogen, een internationaal samenwerkingsverband van milieuadviesbureaus, biedt nieuwe kansen in het buitenland, waaronder het Midden-Oosten. In Nederland ontwikkelden met name onze activiteiten op het gebied van milieumanagement en veiligheid zich fors. Sport & Techniek was ook in 2006 in staat om kansen te benutten, met een goed resultaat tot gevolg. Wij wisten onze sterke marktposities verder uit te bouwen. Via onze goede marktcontacten, in combinatie met innovaties, zoals op het gebied van tennisvelden en rioolsystemen, wist de divisie te profiteren van de positieve ontwikkelingen in Nederland. Introduction The Dutch market, where Oranjewoud achieves over 90% of its sales, showed clear signs of recovery in Operating income increased by approximately 2% to 182 million. In spite of additional costs for personnel measures, the net result increased to 6.4 million (2005: 4.8 million). The increase was caused by good results of our three Dutch divisions and our Belgian daughter company Soresma. Also, our measures to reduce overhead costs turned out to be effective. Developments After the sale of the Company in November 2005, 2006 was our first year within the Centric group. With Centric as its most important shareholder, Oranjewoud has become more adroit. This offers excellent perspectives for the further growth of Oranjewoud as an autonomous and independent firm of consulting engineers. On June 7th, 2006, Centric Holding B.V. resold the Company to Oranjewoud N.V. as listed on the stock exchange (previously Centric KSI Holding N.V.). This has resulted in a wider access to the capital market, which will facilitate the intended further growth of the Company. Oranjewoud aims at a strong growth in the Netherlands and abroad in the coming years. This growth will be achieved both autonomously and through acquisitions. The acquisitions in the beginning of 2007 of Interstep, a secondment agency, and of Groenland Beheer B.V. mark the start of the implementation of our growth strategy. Divisions Spatial Planning & Mobility improved its returns in 2006 in three ways: profitability, teamwork & inspiration, and staff development. As far as profitability is concerned, emphasis was laid on more steering in the fields of project management & risk management and on the optimum use of existing capacity. Moreover, existing market positions were expanded, such as Spatial Management (market leader), Mobility, area development, basis registration and water. Substantial investments were made in various trainings and development programs for young talent, future project management, consultants and line managers. Teamwork outside business groups (also outside divisions) was stimulated. The improving Dutch economy led to many opportunities and new business such as basis registrations and a few outstanding projects, such as the IJmeerconnection. The Environment & Safety division also had a good year. In the improving market, it is possible now to compete more selectively for rewarding projects. The membership of Inogen, an international association of environmental consulting firms, offers new opportunities abroad, including in the Middle East. In the Netherlands, our activities in the fields of environmental management and safety in particular developed substantially. Sports & Engineering was able to take advantage of opportunities in 2006 also, which led to good results. We succeeded in further expanding our strong market positions. Through our good market contacts, in combination with innovations, for example in the areas of tennis fields and sewer systems, the division succeeded in profiting from the positive developments in the Netherlands. 11

11 Ook de activiteiten in België & Frankrijk ontwikkelden zich voorspoedig. Vanuit onze kantoren in Antwerpen, Gent en Laon (Frankrijk) voerden wij ook dit jaar uitdagende projecten uit. Onze sterke marktpositie in België, met name op het gebied van Milieu, droeg hier aan bij. Het in 2005 overgenomen bureau Haecon is een belangrijk en integraal onderdeel geworden van onze activiteiten, met een internationaal karakter. Medewerkers Begin 2006 is een nieuwe organisatie geïmplementeerd, op basis van een divisiestructuur. Deze nieuwe organisatie bleek succesvol en leidde tot een verdere versterking van onze marktgerichtheid. De groei en bloei van onze onderneming kan niet plaatsvinden zonder onze medewerkers. Oranjewoud wil daarom een aantrekkelijke werkgever zijn. Een werkgever die ruimte geeft aan persoonlijke ontwikkeling, een moderne werkomgeving en uitdagende projecten. Oranjewoud blijft daarom investeren in opleidingen, waaronder nieuwe management development programma s. Ook de investeringen in moderne huisvesting, zoals ons nieuwe kantoorpand in Almere, dragen bij tot een efficiënte en plezierige werkomgeving die op samenwerken gericht is. Een belangrijke aanpassing die wij in 2006 hebben voorbereid is de modernisering van de arbeidsvoorwaarden. Het gaat hierbij om een vergroting van het aantal keuzemogelijkheden voor medewerkers binnen het arbeidsvoorwaardenpakket. Hiermee kunnen medewerkers beter aansluiten bij individuele omstandigheden, zoals gezinssamenstelling, levensfase en persoonlijke interesses. Zo heeft men vanaf januari 2007 meer keuzemogelijkheden op het gebied van pensioenopbouw en verlof. Ook het jonge talent van Oranjewoud deed in 2006 van zich spreken. Jong Oranje is een platform voor medewerkers tussen de 20 en de 35 met als doel het boeien en binden van enthousiast en ambitieus talent. Uitwisseling van kennis, het versterken van vaardigheden en onderling netwerken zijn belangrijke onderdelen. Nadat eind 2005 de vakorganisaties niet meer bereid waren om de CAO onderhandelingen voort te zetten, verklaarde de ondernemingsraad zich bereid om het arbeidsvoorwaardenoverleg met de directie over te nemen. Een dergelijk overleg was al gebruikelijk bij de meeste van onze branchegenoten. Risico s en Control Door de sterke afhankelijkheid van de Nederlandse en Belgische markt kunnen onze omzet en resultaten in hoge mate beïnvloed worden door de economische en politieke ontwikkelingen in deze landen. Dit betreft in het bijzonder de divisies met een groot aandeel publieke opdrachtgevers: Sport & Techniek en Ruimte & Mobiliteit. Private opdrachtgevers met internationaal gespreide activiteiten kopen in belangrijke mate diensten in op (West-) Europese schaal. Indien wij daar niet tijdig op inspelen kan het onze marktpositie in de Benelux potentieel aantasten. Met name de divisie Milieu & Veiligheid heeft een relatief groot aandeel private opdrachtgevers. Het lidmaatschap van Inogen helpt onze positie hierbij te versterken. The activities in Belgium and France also developed successfully. From our offices in Antwerp, Ghent and Laon (France), we carried out challenging projects this year also. Our strong market position in Belgium, particularly in the field of Environment, contributed to this. Haecon, a firm that was taken over in 2005, has become an important and integral part of our activities, with an international character. Employees Early 2006, a new organization was implemented, on the basis of a division structure. This new organization turned out to be successful and led to a further strengthening of our market-oriented ness. The growth and prospering of our Company cannot take place without our employees. Oranjewoud therefore wishes to be an attractive employer. An employer that offers room for personal development, a modern working environment and challenging projects. Oranjewoud therefore continues to invest in education, including our new management development programs. Also the investments in modern accommodation, such as our new office in Almere, contribute to an efficient and pleasant working environment that focuses on cooperation. An important adjustment that we prepared in 2006 is the modernization of the terms of employment. This concerns an expansion of the number of options for employees within the package of terms of employment. This enables employees to adjust their own conditions to individual circumstances, such as the composition of one s family, stage of life and personal interests. For instance, employees have more options regarding pension build-up and leave as of January Oranjewoud s young talent also made a name for themselves in Young Oranje is a platform for employees between ages 20 and 35, with the objective to keep enthusiastic and ambitious talent interested and involved. Exchange of knowledge, the strengthening of skills, and networking are important components. After the unions were no longer prepared to continue negotiations about the collective labor agreement in the end of 2005, the works council declared that it was willing to take over talks with the management about the terms of employment. Such consultations were already common practice for most other companies in our sector. Risks and Control Due to the strong dependence on the Dutch and Belgian markets, our turnover and results can be influenced to a large extent by the economic and political developments in these countries. This particularly concerns the divisions with a large share of public clients: Sports & Engineering and Spatial Planning & Mobility. Private clients with internationally spread activities purchase an important portion of their services on a (Western) European scale. If we do not anticipate on this timely, this could potentially harm our market position in the Benelux countries. The Environment & Safety division in particular has a relatively large share of private clients. Our membership of Inogen helps us strengthen our position in this area. 12

12 Onze rentabiliteit is relatief sterk gevoelig voor de productiviteit van onze directe medewerkers en de overheadratio s. Recente aanpassingen in onze personele capaciteit, op basis van ontwikkelingen in de marktvraag en flexibilisering van onze overheadkosten, hebben deze gevoeligheid verminderd. Oranjewoud beschikt over een solide balans. Het eigen vermogen is in het verslagjaar gegroeid tot bijna 30 mln. De solvabiliteit bedraagt daarmee 30%. In de afgelopen jaren is een kaspositie opgebouwd van ruim 27 mln, onder andere door een goede beheersing van het werkkapitaal. De financieringsrisico s zijn hiermee beperkt. Doordat de onderneming in 2006 onderdeel is geworden van het beursgenoteerde Oranjewoud N.V. is de toegang tot de kapitaalmarkt versterkt. Doordat vrijwel al onze projecten in euro s worden gefactureerd, zijn valutarisico s beperkt. Ook in 2006 zijn verdere verbeteringen aangebracht in onze financiële systemen om zo de financiële beheersing van onze projecten te versterken. Ambities en vooruitzichten Oranjewoud heeft een sterke groeiambitie. Wij hebben ons een verdubbeling van de omzet in vijf jaar ten doel gesteld, met een verdere toename van de rentabiliteit. Via gerichte acquisities in binnen- en buitenland, samen met een sterke autonome groei zal aan deze ambitie vorm worden gegeven. De combinatie van marktgerichtheid, scherpte in operationele processen en gekwalificeerd en gemotiveerd personeel is hiervoor essentieel. De in 2006 ingevoerde veranderingen vormen een stevig fundament voor deze groeistrategie, waardoor wij met vertrouwen de toekomst tegemoet kunnen zien. Heerenveen, 2 mei 2007 De directie ir. G. Sanderink Our cost-effectiveness is relatively sensitive to the productivity of our direct employees and the overhead ratios. Recent adjustments in our personnel capacity, on the basis of developments in market demand and flexibilization of our overhead costs have reduced this sensitivity. Oranjewoud has a solid balance. During the year under review, the net assets grew to almost 30 million. As a result, solvability amounts to 30%. In the past few years, a cash situation of over 27 million has been built up, thanks to amongst other factors a good control of our working capital. The financing risks are therefore limited. Access to the capital market was strengthened in 2006 thanks to the fact that the Company became part of Oranjewoud N.V. as listed on the stock exchange. Since nearly all of our projects are invoiced in euros, currency risks are limited. Also in 2006, further improvements were made to our financial systems in order to strengthen the financial management of our projects. Ambitions and prospects Oranjewoud has a strong growth ambition. We have set ourselves the objective to double our turnover in five years time, with a further increase in cost-effectiveness. Through focused acquisitions in the Netherlands and abroad, in combination with a strong autonomous growth, this ambition will be worked out. The combination of marketoriented ness, sharpness in operational processes and qualified and motivated staff is essential in this respect. The changes that were implemented in 2006 form a solid basis for this growth strategy. We can therefore face the future with confidence. Heerenveen, May 2nd, 2007 The Management ir. G. Sanderink 13

13 De andere overheid Ruimte geven betekent ook durven loslaten In het nieuwe regeerakkoord staat dat deze tijd om een overheid vraagt die zich opstelt als bondgenoot van de samenleving. De overheid wil vertrouwen geven en ruimte laten om verantwoordelijkheden te dragen. Ook als het gaat om het realiseren van een beter woon-, werk- en leefklimaat. Daar stapt Oranjewoud graag in! Met meer dan een halve eeuw ervaring heeft Oranjewoud voldoende in huis om op niveau mee te denken over ruimtelijke ontwikkelingen, milieu en veiligheid. Van oudsher nam de overheid daarin het voortouw, maar in de ontwikkeling naar een andere overheid komt er steeds meer ruimte voor de kennis en ervaring van marktpartijen. Toch moeten we ervoor waken dat de bewegingsruimte niet juist kleiner wordt, waarschuwt John Zegwaard, divisiedirecteur Ruimte & Mobiliteit bij Oranjewoud. Hij doelt onder meer op de bestuurlijke drukte: vooral in de Randstad zijn teveel bestuurslagen betrokken bij vraagstukken op gebied van bijvoorbeeld mobiliteit, stedelijke ontwikkeling en groene ruimte. Dat staat daadkrachtige beslissingen in de weg, terwijl we die zo hard nodig hebben. Nederland is te klein om het er op aan te laten komen; het aanstellen van een coördinerend minister voor de Randstad en het Groene Hart is een stap in de goede richting. Ook het web van wetten en regels werkt ondanks de goede bedoelingen vaak averechts. Kaders stellen is prima, maar laten we niet te bang zijn om gewoon aan de slag te gaan. Ruimte geven betekent dus ook dat de overheid meer moet durven loslaten. Experimenteren Anderzijds is de overheid als bondgenoot nog hard nodig. De onbeperkte aansprakelijkheid staat op dit moment meer marktwerking in de weg, stelt Zegwaard. De overheid kan niet verwachten dat bureaus bij (omvangrijke) projecten alle risico s en aansprakelijkheid overnemen. Evenredige spreiding van verantwoordelijkheden in de keten is heel gewoon binnen het bedrijfsleven. De ONRI bepleit daarom bij de overheid meer met mogelijkheden te experimenteren en deels zelf verantwoordelijk te blijven. Een bedrijf kan precies één keer failliet gaan, terwijl een organisatie als bijvoorbeeld Rijkswaterstaat veel meer kan incasseren. Overheden en marktpartijen moeten dus een nieuw evenwicht vinden. De overheid is goed in kaders stellen, maar bureaus als Oranjewoud kunnen op basis van kennis en ervaring de vertaalslag maken van wetten en eisen naar een praktische aanpak. Bovendien kunnen wij overheden adviseren en ondersteunen bij hun omslag naar een efficiëntere, dienstbare organisatie die dichter bij de burger staat. Denk bijvoorbeeld aan de implementatie van de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG), de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Wet op de ruimtelijke ordening. Onafhankelijk Beweging is noodzakelijk, vooral in de zoektocht naar nieuwe benaderingen, benadrukt de divisiedirecteur Ruimte & Mobiliteit. Neem PPS-constructies. Overheden moeten er wellicht nog aan wennen dat je geen oplossingen, maar heldere probleemstellingen in de markt moet zetten. Dán krijg je marktpartijen immers warm en stimuleer je creativiteit en innovatieve planvorming. Een onafhankelijke derde die de (on)mogelijkheden boven tafel krijgt, is wenselijk. En dat geldt eigenlijk bij alle vraagstukken die met onze leefomgeving te maken hebben. Op dat front zijn wij graag een partner! Government in motion Leaving space also means having the courage to let go The new coalition agreement states that this era requires a government that positions itself as an ally of society. The government wishes to radiate trust and leave space for one s own responsibilities. Also when it concerns the realization of a better living and working environment. Oranjewoud gladly steps in here. With more than half a century of experience, Oranjewoud has enough qualities to help others think about spatial developments, environment and safety at a high level. Previously, it used to be the government that took the initiative in this respect, but in the development toward a different government there is more and more space for the knowledge and experience of market parties. Yet we need to make sure that this space does not get smaller instead, says John Zegwaard, division director of Oranjewoud s Spacial Planning & Mobility division. He is referring to the current abundance of governmental activity: in the urban agglomeration of western Holland in particular, the so-called Randstad, too many governmental layers are involved in issues in the field of mobility, urban development and green space, for example. That is an obstacle to firm decision-taking, which we need so urgently. The Netherlands is too small to take a risk; the recent appointment of a coordinating minister for the Randstad and Green Heart areas is a favourable development in this respect. Also the web of legislation and regulation is often counterproductive, in spite of its good intentions. It is fine to outline a framework, but we should not be too scared to just get started. Giving space therefore also means that the government needs to have the courage to let go a bit more. Experiment On the other hand, the government is still very much needed as an ally. The unlimited liability issue hinders more market dynamics at the moment, says Zegwaard. The government cannot expect companies to take all risks and liabilities of large projects upon them. A proportional distribution of responsibilities in the chain is quite common in trade and industry. The ONRI therefore urges the government to experiment more with different possibilities and to stay partly responsible itself. A company can go bankrupt exactly once, whereas an organization such as the Department of Public Works, for example, can take much more. Governments and market parties therefore need to find a new balance. The government is good at outlining frameworks, but companies such as Oranjewoud can translate legislation and requirements into a practical approach, on the basis of knowledge and experience. Moreover, we can advise and support governments in their transition into more efficient, helpful organizations that are closer to the citizens. Think for example of the implementation of the basic registration of addresses and buildings, the law on general stipulations concerning integral permits, and the law on town and country planning. Independent Things need to get in motion, especially in the search for new approaches, the division director of Spacial Planning & Mobility stresses. Take PPS constructions, a method of cooperation between public and private parties. Governments may still need to get used to the idea that clear problem definitions need to be put in the market, instead of solutions. That will enthuse market parties and stimulate creativity and innovative planning. An independent third party is desirable to determine what is possible and what is not. And that actually applies to all issues involving our living environment. In this respect we will gladly be a partner! 14

14 GBI/Crystal richt zich op het beheer van de toekomst Kristalhelder, toegankelijk en precies díe informatie die nodig is. GBI/Crystal is het antwoord van Oranjewoud op de veranderingen in de beheerwereld. GBI/Crystal ondersteunt gemeenten bij het oplossen van beleidsmatige vraagstukken op het gebied van het beheer van de openbare ruimte. Het beheer van de toekomst richt zich meer en meer op maatschappelijke doelstellingen en de vraag om prestaties. Met deze volledig nieuwe ICT architectuur kunnen gemeenten outputgerichter werken. Daarnaast zijn alle bouwstenen binnen het beheerspectrum met GBI/Crystal weer helemaal actueel. Gemeente ontzorgd met EPCM-contract In de haven van Medemblik werd een aanmeervoorziening voor de riviercruisevaart gerealiseerd op basis van een EPCM-contract. Oranjewoud verzorgde de voorbereiding, selecteerde een aannemer op basis van het aanbestedingsbeleid van de gemeente en was verantwoordelijk voor de uitvoering. Ondersteuning bij basisregistraties De stroomlijning van de gemeentelijke basisgegevens krijgt langzamerhand vorm. Ook Oranjewoud spant zich in op dit vlak. Voor onder meer de gemeenten Cuijk en Moordrecht schreef Oranjewoud een plan van aanpak en leverde ondersteuning bij de implementatie. Samenwerking gemeenten bij herwaardering Wet-WOZ De Limburgse gemeenten Eijsden, Margraten, Gulpen-Wittem en Vaals gaan samenwerken bij de jaarlijkse herwaardering in het kader van de Wet-WOZ. In totaal gaat het om te waarderen woningen en andere objecten. Oranjewoud is nauw betrokken bij dit unieke project en voert in eerste instantie de herwaardering, mutaties en de marktanalyse uit. Ontwikkeling sport- en onderwijscampus op basis van PPS Oranjewoud krijgt een belangrijke rol bij de ontwikkeling van een sport- en onderwijscampus rondom de terreinen van de voetbalclub Veendam. Het project wordt uitgevoerd op basis van publiek-private samenwerking (PPS). 15

15 Duurzaam ruimtegebruik en duurzaam waterbeheer De tijd is rijp voor multifunctioneel ruimtegebruik Het veranderende klimaat en de groeiende waterproblematiek zijn de grootste bedreigingen van de ruimte in ons land. Maar met bestuurlijk lef en creatieve planvorming kunnen we daar ook een positieve draai aan geven. Ik loop al even mee als het gaat om ruimtegebruik en ik constateer dat op dit moment de grootste kansen nog voor ons liggen. Er zijn meer planinitiatieven dan ooit en betrokken partijen staan open voor verandering. Ook het nieuwe kabinet zet in op een duurzame leefomgeving. Prachtig, maar dan moeten ze nú de basis leggen. Aan het woord is Jacques Damen, directeur van Groenland Beheer BV. Zijn advies- en ingenieursbureau is gespecialiseerd in gebiedsontwikkeling en koos met ingang van 2007 voor een samenwerking met en overname door Oranjewoud. Als het aan Damen ligt, staan we aan de vooravond van succesvol multifunctioneel ruimtegebruik. De tijd is er rijp voor. De agrarische sector verandert ingrijpend, het water laat zich weer sterker gelden als ordenend principe en de maatschappij komt op voor het belang van groen en leefomgeving. Bovendien kiest het nieuwe kabinet voor samenhang in de benadering van ruimtelijke ordening, natuur en landschap, infrastructuur en energieverbruik. Dus het is een kwestie van inspelen op de mogelijkheden die zich voordoen. De rem eraf Het lijkt zo klaar als een klontje, maar de praktijk is weerbarstig. Aan creatieve planvorming geen gebrek, maar de durf ontbreekt nog te vaak. Overheden zien graag alles van a tot z uitgewerkt en willen elk risico uitbannen. Dat duurt te lang, dan is je kans voorbij. Ik zie het als onze taak om beleidsmakers inhoudelijk te overtuigen. Ik zeg het maar eerlijk, vooral bij kleinere plattelandsgemeenten zit vaak te weinig kennis en ervaring, terwijl juist in die gebieden zoveel mogelijkheden zijn. De rem moet eraf. Grondbezitters staan open voor plannen, maar je moet wel hun emoties begrijpen. En financieel moet je ruimte bieden. Via rode investeringen maak je ruimte voor groen, maar dan nog zijn ondersteunende maatregelen nodig. Dat moet je niet te lang laten liggen, want grondeigenaren willen weten waar ze aan toe zijn. Flankerend beleid Damen heeft goede ervaringen met opgetuigde PPS-constructies. Private partijen zien kansen, ook als rood geen doel op zich is, maar een middel om een duurzame leefomgeving te realiseren. Als bijvoorbeeld waterberging het uitgangspunt is in een bepaald gebied en natte ecologische verbindingen de basis vormen, ontstaat er óók interessante ruimte voor duurzame economische dragers als recreatie, jachthavens en landelijk wonen. Op die manier snijd je twee ruggen uit een varken. Dat moet ook wel, in ons kleine land. Oranjewoud en Groenland Beheer beschikken over de noodzakelijke kennis, ervaring en visie voor succesvol multifunctioneel ruimtegebruik. Wij kunnen lokale en regionale overheden adviseren en beschikken over een spoorboekje voor een werkbare aanpak. Maar we hebben wel flankerend beleid en een goede gereedschapskist met maatregelen nodig. En die bal ligt bij het nieuwe kabinet. Sustainable use of space and water management The time is right for multifunctional use of space The changing climate and the growing water problem are the main threats to the space in our country. But with governmental courage and creative planning we can also give this a positive twist. I have been involved in the use of space for quite some time now and it is my observation that the greatest opportunities are still ahead of us. There are more plan initiatives than ever before and the parties involved are open to change. Also the new cabinet recognizes the importance of a sustainable living environment. Great, but this means that they need to lay the basis now. These words are spoken by Jacques Damen, director of Groenland Beheer. His consultancy and engineering firm is specialized in area development and opted for cooperation with and acquisition by Oranjewoud as of If it is up to Damen, we are at the eve of a successful multifunctional use of space. The time is right for that. The agricultural sector is changing dramatically, water is getting more important again as a factor in spatial planning, and society is defending the importance of green and one s living environment. Moreover, the new cabinet chooses to promote coherence in the approach of spatial planning, nature and landscape, infrastructure and energy use. Therefore, it is a matter of anticipating on the possibilities that will arise. Release the brake It seems as clear as ice, but things are not as easy in practice. There is plenty of creative planning, but courage is lacking too often. Governments like to see things worked out from a to z and want to expel every risk. That takes too long, and then your chance is over. I consider it our task to convince policy makers of the content of our ideas. Frankly, within smaller rural municipalities there is often too little knowledge and experience, whereas there are more possibilities in those areas than anywhere else. The brake needs to be released. Land owners are open to plans, but you do need to understand their emotions. And financially you need to offer some space. Through red investments you make space for green, but supportive measures will still be necessary. This should not take too much time, because land owners want to know where they stand. Flanking policy Damen has good experiences with extensive PPS (public and private cooperation) constructions. Private parties see opportunities, also when red is not a purpose in itself, but a means to realize a sustainable living environment. If, for example, water storage is the starting point in a certain area and wet ecological connections form the basis, there will also be interesting space for sustainable economic pillars such as recreation, yacht basins and rural living. It works both ways then. And that is necessary too, in our small country. Oranjewoud and Groenland Beheer have the required knowledge, experience and vision for successful multifunctional use of space We can advise local and regional governments and we have a scenario for a workable approach. But we do need a policy that flanks us and a good tool box with measures. That is where the new cabinet comes in. 16

16 Water zonder Ruimte: het nieuwe deltadenken Toename van neerslag, stijgende zeespiegel, beperkte ruimte. De wateropgave in het stedelijk gebied wordt steeds complexer. Waar voorheen dijken, sluizen en dammen volstonden, moet water nu de ruimte krijgen. Met Water zonder Ruimte ontwikkelde Oranjewoud een nieuw concept voor het bedenken van methoden voor meervoudig ruimtegebruik in het stedelijk gebied. Hoe realiseer ik een nieuwe woonwijk waar het in de toekomst ook goed wonen is? Of het nu gaat om de techniek, de maatschappelijke, juridische en financiële aspecten: Water zonder Ruimte maakt ontwikkelingen mogelijk. Waterdunen: duinversterking en gebiedsontwikkeling Het plan Waterdunen combineert de noodzakelijke kustversterking voor een deel van West Zeeuws-Vlaanderen met ontwikkeling van natuur en recreatie. Het project is in de Nota Ruimte aangewezen als voorbeeldproject voor ontwikkelingsplanologie. Beheerplannen Natura2000 Oranjewoud ondersteunt Het RIZA (Adviesdienst Rijkswaterstaat) bij drie beheerplannen voor negentien grote rijkswateren waaronder de Noordzeekust, Waddenzee, IJsselmeer en de Oosterschelde. De plannen staan in het kader van Natura2000, het Europese netwerk van natuurgebieden. Landelijk Operationeel Coördinatieplan Hoogwatergevolgbestrijding Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft Oranjewoud/ Save de opdracht gegeven om een Landelijk Operationeel Coördinatieplan Hoogwatergevolgbestrijding op te stellen. Met dit plan is Nederland beter voorbereid op een overstroming. Impactmeting van ontpoldering in de Durmevallei In het kader van het Europees gesubsidieerde programma FLOODSCAPE ontwikkelde Soresma een 2-dimensionaal hydrodynamisch model van de rivier de Durme en haar valleigebieden. Met het 2D-model kan de invloed van het geheel of gedeeltelijk ontpolderen op de Durmevallei worden gemeten. 17

17 Vergrijzing en individualisering Sámen kleur geven aan leefomgeving Oranjewoud draagt bij aan het realiseren van een leefomgeving waarin we allemaal prettig kunnen wonen, werken en recreëren. Uitgangspunt daarbij zijn de trends in de maatschappij. Eén van de bepalende factoren op dit moment is de toenemende vergrijzing. Ook de individualisering heeft invloed op de wijze waarop we onze leefomgeving vormgeven. Tegelijkertijd ontstaat weer meer behoefte aan sociale samenhang; niet voor niets één van de pijlers van het nieuwe regeerakkoord. Hoe we invulling moeten geven aan Samen Werken, Samen Leven? Daar denkt ook Oranjewoud in mee. Ageing and individualization Making our living environment colorful together Oranjewoud contributes to the realization of a living environment in which we can all live, work and recreate pleasantly. The starting point here is formed by trends in society. One of the determining factors at the moment is the proportional rise in the ageing population. Also the individualization influences the way we shape our living environment. At the same time, there is more need for social coherence again, which is why this is one of the pillars of the new coalition agreement. How do we give shape to the new government s slogan Working Together, Living Together? Oranjewoud also addresses this question. Individualisering lijkt haaks te staan op de wens van het kabinet om de kracht van de samenleving te benutten. Toch valt dat best mee, vindt Jan Meulman, divisiedirecteur Sport & Techniek bij Oranjewoud. Iedereen heeft behoefte aan samenhang en betrokkenheid, alleen verschilt de manier waarop we dat invullen. Het ooit zo rijke verenigingsleven kwijnt weg omdat we andere prioriteiten stellen, maar je kunt de boel ook op een andere manier bij elkaar brengen. Denk aan multifunctionele centra waar ruimte is voor sportsclubs, toneelverenigingen, kinderopvang en activiteitenclubs voor ouderen. Er zijn allerlei combinaties denkbaar die interessante mogelijkheden bieden, zowel in commercieel en financieel opzicht als voor de aansluiting op de wensen van de maatschappij. Met een soort backoffice voor zaken als ledenadministratie pluk je bovendien de vruchten van samenwerking, zonder dat clubs hun identiteit verliezen. Balans Volgens Meulman draait individualisering vooral om keuzes kunnen maken. Mensen hebben de behoefte om zelf aan het roer van hun leven te staan. Daarbij is balans een belangrijke trend. We besteden naast onze drukke baan niet meer al onze vrije tijd automatisch aan activiteiten voor de wijk of sportclub. We denken ook aan onszelf, want we willen gezond en fit blijven. Bewegen hoort daarbij. Niet meer standaard bij de lokale sportvereniging, maar ook op sportscholen of individueel. Of op een andere manier in groepsverband, zoals bij het populaire nordic walking. Activiteiten zijn daardoor meer versnipperd en niet meer voor iedereen toegankelijk. Maar gemeenten kunnen als aanjager verbindingen realiseren tussen allerlei aanbieders. Dat vergroot immers de keuzemogelijkheid voor het individu, terwijl samen doen toch de basis vormt. Hogere eisen Dezelfde insteek geldt bij het inspelen op de vergrijzing. We zorgen beter voor onszelf, waardoor we ouder worden en langer fit blijven. Bovendien heeft een grote groep ouderen meer geld te besteden. Dat vergroot hun keuzemogelijkheden en daar maken ze graag gebruik van. Wonen, reizen, recreëren op alle fronten stellen ouderen hogere eisen, benadrukt Meulman. Ze leven liefst zo zelfstandig mogelijk, maar graag wel met zorg in de buurt voor als het nodig is. Net als mogelijkheden voor beweging of ontspanning. Eigenlijk geldt dat voor iedereen. Health & care instellingen zijn niet voor niets zo populair. Op al die moderne behoeftes moeten we sturen bij het (her)vormgeven van onze leefomgeving. Combineren is een belangrijk uitgangspunt. Van service, zorg en kinderopvang tot sport, recreatie en vrijwilligerswerk. Oranjewoud kan fungeren als katalysator, procesmanager en inhoudelijk deskundige. Maar zonder te betuttelen. Het is een kwestie van sámen kleur geven aan de leefomgeving. Individualization seems to be at odds with the cabinet s desire to utilize the power within society. That is not entirely true though, says Jan Meulman, division director of Oranjewoud s Sports & Engineering division. Everyone needs coherence and involvement; there are just different ways to work this out. The rich club culture of the past is waning because people have other priorities now, but you can also bring them together in different ways. Think of multicultural centers with room for sports clubs, theater clubs, child day care and activities for the elderly. Many combinations are conceivable that offer interesting possibilities, not only commercially and financially, but also in connection with the wants of society. With some sort of back office for such things as member administration one can moreover profit from cooperation without the clubs loosing their identity. Balance Meulman thinks that individualization is mainly about being able to make choices. People want to be in control of their own lives. Balance is an important trend in this respect. Besides our busy jobs we do not automatically spend all our spare time on activities for the community or the sports club. We also think of ourselves, because we want to stay healthy and fit. Physical activity is part of that. The local sports club is no longer the only option: we also go to sports institutes or engage in individual activities. Or we join groups in a different way, when engaging in nordic walking, for example, which is very popular now. As a result, activities are more fragmented and no longer accessible to just anyone. Municipalities can serve as a central point, however, realizing connections between the various suppliers. That increases the freedom of choice of any individual, while doing things together still forms the basis. Higher requirements The same approach applies when addressing the proportional rise in the ageing population. We take better care of ourselves, and therefore get older and stay fit longer. Moreover, a large group of older people have more money to spend. Living, traveling, recreating... in every way older people have higher requirements now, Meulman stresses. They choose to live as independently as possible, but do want to have access to care if this should be needed. The same goes for possibilities for physical activity or relaxation. That actually applies to everyone. That is why health and care institutes are so popular now. When shaping or reshaping our living environment, we need to take all these modern needs and wants into account. Combining things is an important starting point. From service, care and child day care to sports, recreation and voluntary work. Oranjewoud can act as a catalyst, process manager and content expert. Without patronizing. It is a matter of making our living environment colorful together. 18

18 Straatvoetbal weer mogelijk met Cruyff Courts Door verstedelijking is een potje straatvoetbal op veel plaatsen niet meer mogelijk. Met de aanleg van zogenaamde Cruyff Courts wil de Johan Cruyff Foundation de jeugd de mogelijkheid bieden om in een veilige omgeving te sporten. De komende drie jaar worden er circa honderd Cruyff Courts aangelegd in Nederland, zodat het jeugdig straattalent zich op tal van plaatsen naar hartelust kan uitleven. Oranjewoud is één van de partijen waarmee de stichting Cruyff Courts KNVB Velden (CCKV) de Courts realiseert. In Deventer opende Ajaxtrainer Henk ten Cate in oktober 2006 het 25ste Cruyff Court dat door Oranjewoud werd aangelegd. Multifunctioneel centrum t Harde In t Harde realiseert Oranjewoud een nieuw gemeenschapscentrum inclusief sporthal. De multifunctionele accommodatie (MFA) wordt gevestigd op sportpark Schenk van voetbalclub SV t Harde. Stortplaats wordt wandelpark De voormalige stortplaats Korenbosch in Oosterhout ligt midden in het nieuwe bestemmingsplan Zwaaikom. De stort wordt heringericht als wandelpark. Naast de realisatie van het park is Oranjewoud verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle benodigde vergunningen, de realisatie van de milieutechnische voorzieningen en de nazorg. Multimediaal mobiliteitsconcept Eileen Oranjewoud behoort tot één van de initiatiefnemers voor het multimediaal mobiliteitsconcept Eileen. Eileen is een persoonlijke telefonische assistente die 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar is voor hulp, tips en praktische informatie onderweg. Leisureplannen in de Leemputten Oranjewoud bekeek voor de gemeente Schijndel de mogelijkheden van een integrale gebiedsontwikkeling voor het gebied Leemputten. In het gebied liggen een camping, een subtropisch zwembad, een manege en een evenemententerrein. Oranjewoud verwoordde de kansen en mogelijke scenario s in een startnotitie. 19

19 Globalisering in de industrie Een niet te stoppen ontwikkeling en Oranjewoud wil daar bij zijn 20 Over globalisering gesproken: de jetlag tintelt nog na in de benen van Peter van Driel en Eric van der Schans. Beide Oranjewouders zijn net terug uit de States. In San Francisco presenteerde Oranjewoud zich eind april op een bijeenkomst van de wereldwijde Inogen Environmental Alliance. Een pittige week, maar we hebben ons goed kunnen profileren, aldus Van der Schans. Globalisering is niet te stoppen en Oranjewoud wil daar bij zijn, beaamt Van Driel. BP, Shell, DSM: Oranjewoud ondersteunt al enkele decennia multinationals die verder kijken dan de horizon. Bedrijven besteden op steeds grotere schaal aan en worden steeds globaler gemanaged. Van der Schans: Globalisering is natuurlijk al jaren een feit. De afgelopen tijd heeft deze ontwikkeling echter een grote vlucht genomen. Nieuwe communicatiemiddelen maken schaalvergroting in de industrie mogelijk. Bedrijven met internationale ambities mogen de boot nu niet missen. Ondernemingen die nieuwe horizonten verkennen, weten Oranjewoud vooral te vinden op het gebied van milieu, bodem en veiligheid. Van der Schans: In Nederland en België zijn we op dit gebied zeer ver ontwikkeld. We hebben hierdoor een grote technologische- en kennisvoorsprong. Daarnaast wil Oranjewoud zich ook internationaal inzetbaar maken op het gebied van watermanagement en infrastructuurprojecten. De eerste voorzichtige stappen hebben we inmiddels gezet. Werken met lokale partners Schaalvergroting biedt kansen, maar kent ook risico s. Het is lastig om ver over de eigen landgrenzen heen te kijken, de wereld bestaat helaas nog niet uit één richtlijn. Van Driel: Je moet je heel goed realiseren dat het op een andere geografische coördinaat anders aan toe gaat dan in Nederland. Je moet jezelf durven overgeven aan het businessklimaat dat in een ander land geldt. Je moet kennis hebben van de wet- en regelgeving, de handelscultuur en de normen en waarden die in een land gelden. In de tropen gelden nu eenmaal andere geaccepteerde normen omtrent veiligheid en gezondheidsrisico s dan in Nederland. De oplossing? Werken met lokale partners. Van Driel: Het is lastig om vanuit Nederland overal met je neus bovenop te zitten. Je moet daarom relaties met partners in het buitenland opbouwen. Wederzijds vertrouwen is hierbij essentieel. Daarnaast is het een kwestie van niet te hard van stapel lopen. Eric van der Schans: Vertrouwen opbouwen is vaak een kwestie van eerst zaaien en dan pas oogsten. Op weg naar een nieuwe dynamiek Globalisering is een ontwikkeling die de komende jaren zal versnellen. Van der Schans: Het is een onontkoombaar gegeven voor het bedrijfsleven, en een uitdaging voor Oranjewoud. Desondanks zullen er nog de nodige obstakels overwonnen moeten worden. Nationale sentimenten spelen mee en je ziet dat er angst is voor de eenvormigheid. Grote-geld-jongens zwerven over de hele wereld. De culturele waarden uit de kapitalistische wereld worden over de hele wereld verspreid terwijl lokale normen en waarden ondergesneeuwd dreigen te worden, aldus Van Driel. Toch biedt schaalvergroting bovenal veel kansen. Je krijgt een nieuwe dynamiek in de wereld. Over enkele decennia is de wereld één gemeenschap waar geografische verschillen minder belangrijk worden. Of het nu gaat om de haven van Rotterdam of die van Shanghai: we gaan die structuren benutten die voor handen zijn en grenzen worden hierbij steeds minder belangrijk. Globalisation in industry An unstoppable development that Oranjewoud wants to be a part of Speaking on the subject of globalisation: the jetlag is still tingling in the legs of Peter van Driel and Eric van der Schans. Both Oranjewoud employees have just returned from the States. Oranjewoud presented itself at a conference of the worldwide Inogen Environmental Alliance in San Francisco in late April. A lively week, but we were able to create a distinct profile for our company, says Van der Schans. Globalisation is an unstoppable process, and Oranjewoud wants to be a part of it, agrees Van Driel. BP, Shell, DSM: Oranjewoud has already been supporting multinationals that look beyond the horizon for a few decades. Companies are contracting out on an increasingly large scale and they are being managed on an increasingly global level. Van der Schans: It s a fact that globalisation has of course been going on for a number of years. In recent times, however, this development has expanded enormously. New means of communication mean that up-scaling in industry is now possible. Companies with international ambitions cannot afford to miss the boat now. Companies that are exploring new horizons know that Oranjewoud can mainly be found in the fields of environment, soil and safety. Van der Schans: In the Netherlands and Belgium, we are well advanced in all of these fields. As a result, we have a huge lead in terms of technology and knowledge. In addition to this, Oranjewoud also wants to make its services available on an international level in the field of water management and infrastructure projects. We have now taken the first cautious steps. Work with local partners Expansion provides opportunities, but also has its risks. It is difficult to look far beyond the borders of one s own country; unfortunately, the world is not yet governed by a single directive. Van Driel: You should realise that at other geographical locations, things are done differently to the way they are done in the Netherlands. You have to dare to surrender yourself to the business climate that applies in another country. What you need is a knowledge of the legislation and the regulations, the business culture and the standards and values that apply in a country. In the tropics, other accepted standards with regard to safety and health risks apply than in the Netherlands. The solution? Work with local partners. Van Driel: It is difficult to stay on top of everything going on in the world when you are located in the Netherlands. That is why you establish relationships with partners abroad. Mutual trust is essential in this respect. Moreover, it s a question of not moving too fast. Eric van der Schans: Building trust is often a matter of first of all sowing, and then reaping later. On the road to a new dynamic Globalisation is a development that will speed up in the coming years. Van der Schans: This is an inescapable fact for the business community, and represents a challenge to Oranjewoud. In spite of this, the various obstacles will still have to be overcome. National feelings play a part in this process and you can see that there is fear of uniformity. The big-money barons are roaming across the entire world. The cultural values from the capitalist world are being spread across the entire globe, whilst local standards and values are in danger of becoming submerged, says Van Driel. Nevertheless, expansion primarily provides a myriad of opportunities. A new dynamic is now emerging in the world. In a few decades from now, the world will be a single community, in which geographical differences will become less important. Whether the matter at hand concerns the Port of Rotterdam or the Port of Shanghai, we are going to use the structures that are at our disposal and boundaries will become less important.

20 Bloemenveiling Aalsmeer Dagelijks wisselen ruim twintig miljoen bloemen en planten van eigenaar op een oppervlakte van meer dan miljoen vierkante meter. Ze worden aangeleverd door duizenden kwekers uit de hele wereld en zijn binnen een paar uur na de veiling op weg naar de consument. Het veilinggebouw in Aalsmeer, het grootste handelsgebouw ter wereld, vormt het kloppend hart van een enorm logistiek proces. De bloemenveiling is een hectische omgeving die dagelijks aan grote veranderingen onderhevig is. Oranjewoud/Save stelde voor Bloemenveiling Aalsmeer een masterplan brandveiligheid op. Spoorwerk in Vlaardingse haven Rederij Norfolkline verhuisde in 2006 van Scheveningen naar de Vulcaanhaven in Vlaardingen. De rederij zet dagelijks zo n duizend vrachtauto s over tussen Engeland en Nederland. Oranjewoud maakte de toegangsweg geschikt voor grote stromen vrachtauto s. In-situ pilot Tennet Oranjewoud/HMVT kreeg van netbeheerder Tennet opdracht voor een in-situ sanering van een met kabelolie vervuilde locatie in Rotterdam. Een uniek project: in Nederland werd een dergelijke verontreiniging nooit eerder met een in-situ sanering aangepakt. TOPPER-subsidies voor bedrijventerreinen Met de TOPPER-subsidies zet het ministerie van Economische Zaken in op de herstructurering van vijftig grote bedrijventerreinen van nationaal belang. Op basis van herstructureringsplannen van Oranjewoud werden miljoenen euro s aan subsidies binnengehaald voor terreinen in Delfzijl, Emmen en Utrecht. Milieuzaken voor automotive concern Oranjewoud tekende begin 2006 een overeenkomst met Stern Groep N.V. om de komende twee jaar de milieuzaken binnen de onderneming uit te voeren en te begeleiden. Stern Groep N.V. is een beursgenoteerd automotive concern dat onder meer autoschadebedrijven, benzinepompen en diverse autodealers exploiteert. 21

Doen waar we goed in zijn

Doen waar we goed in zijn Doen waar we goed in zijn Doing what we know best jaarverslag annual report 2 0 6 Doen waar we goed in zijn Het succes van Nassau schuilt in één simpel principe: we houden ons uitsluitend bezig met datgene

Nadere informatie

Jaarverslag. Delfluent 2005. Annual report

Jaarverslag. Delfluent 2005. Annual report Jaarverslag Delfluent 2005 Annual report Voorwoord Foreword Voorwoord Foreword Inhoud Voor u ligt het jaarverslag 2005 van Delfluent. In opdracht van het Hoogheemraadschap van Delfland, werken wij een

Nadere informatie

CO 2 TODAY. Inspirerende energie- en klimaatinitiatieven. Inspiring energy and climate initiatives

CO 2 TODAY. Inspirerende energie- en klimaatinitiatieven. Inspiring energy and climate initiatives TODAY Inspirerende energie- en klimaatinitiatieven Inspiring energy and climate initiatives 2010 2011 2010 2011 TODAY Inspirerende energie- en klimaatinitiatieven Inspiring energy and climate initiatives

Nadere informatie

Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag

Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag SESAC demonstratieproject in Delft Energy-efficient building under the flag of Europe SESAC demonstration project in Delft Energie-efficiënt bouwen onder Europese

Nadere informatie

jaarverslag 2005, Ambitie annual report 2005, AmbitiON

jaarverslag 2005, Ambitie annual report 2005, AmbitiON jaarverslag 2005, Ambitie annual report 2005, AmbitiON Ctac Jaar verslag 2005 - Ctac Annual repor t 2 0 0 5 Contents 4 C tac i n F i g u r e s 8 P r o f i l e o f C tac 12 C tac s h a r e s 14 M a n ag

Nadere informatie

MAGAZINE. Year 1, No 1, april 2015

MAGAZINE. Year 1, No 1, april 2015 Year 1, No 1, april 2015 MAGAZINE Gouden driehoek helpt cybersecurity vooruit Digitale domein beperking én kans voor de nationale economie Cybersecurity hoort thuis in elke boardroom Meer internetveiligheid

Nadere informatie

Meer gebruikmaken van het gevoel dat bloemen en planten losmaken Take more advantage of the feelings stirred up by flowers and plants

Meer gebruikmaken van het gevoel dat bloemen en planten losmaken Take more advantage of the feelings stirred up by flowers and plants Meer gebruikmaken van het gevoel dat bloemen en planten losmaken Take more advantage of the feelings stirred up by flowers and plants Logistieke kosten naar beneden brengen Decreasing logistical costs

Nadere informatie

Eindhoven, leading in technology

Eindhoven, leading in technology Casestudy Eindhoven, leading in technology On the fibre-optic networking of a city Patrick van Eekeren Robert Elbrink IT MANAGEMENT SELECT volume 11, number 3, 2005 Authors Patrick van Eekeren and Robert

Nadere informatie

Telefoon +31 (0) 416 63 11 00 Telefax +31 (0) 416 63 11 11

Telefoon +31 (0) 416 63 11 00 Telefax +31 (0) 416 63 11 11 docdata N.V. Energieweg 2 5145 NW Waalwijk Nederland Telefoon +31 (0) 416 63 11 00 Telefax +31 (0) 416 63 11 11 Website: www.docdata.com Corporate website: www.docdatanv.com Email: corporate@docdata.com

Nadere informatie

Jaarverslag 2002. Annual Report 2002

Jaarverslag 2002. Annual Report 2002 Jaarverslag 2002 Annual Report 2002 Vijf jaar kerncijfers KAS BANK N.V. Geconsolideerd in miljoenen euro s 2002 2001 2000 1999 1998 Aansprakelijk vermogen (Kapitaal, Reserves, Achtergestelde schulden en

Nadere informatie

Founded by Schouten & Nelissen, European market leader in soft skills, team performance and leadership development

Founded by Schouten & Nelissen, European market leader in soft skills, team performance and leadership development Founded by Schouten & Nelissen, European market leader in soft skills, team performance and leadership development SCHOUTEN & NELISSEN INTRODUCES SCHOUTEN GLOBAL A PERFECT FIT SCHOUTEN GLOBAL AND THE VOLVO

Nadere informatie

Annual Report/Jaarverslag 2003 DOCdata. Annual Report Jaarverslag

Annual Report/Jaarverslag 2003 DOCdata. Annual Report Jaarverslag Annual Report/Jaarverslag 2003 DOCdata 2003 Annual Report Jaarverslag DOCdata N.V. Energieweg 2 5145 NW Waalwijk The Netherlands Phone +31 416 63 11 00 Fax +31 416 63 11 11 Website: www.docdata.com E-mail:

Nadere informatie

Bewoners als klant: een gouden kans?

Bewoners als klant: een gouden kans? Drs. Peter van der Graaf Bewoners als klant: een gouden kans? Een onderzoek naar de implementatie-mogelijkheden van Gold Service in Nederland Inhoud Voorwoord 5 English Summary: Implementation of Gold

Nadere informatie

The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam

The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam I amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam 1 Inhoudsopgave contents Voorwoord Foreword

Nadere informatie

Annual Report 2010. Jaarverslag 2010

Annual Report 2010. Jaarverslag 2010 Annual Report 2010 Jaarverslag 2010 256 docdata N.V. Energieweg 2 5145 NW Waalwijk Nederland Telefoon +31 (0) 416 63 11 00 Telefax +31 (0) 416 63 11 11 E-mail: corporate@docdata.com Corporate website:

Nadere informatie

All it takes for environmental research

All it takes for environmental research All it takes for environmental research Inhoudsopgave Contents 4 6 9 12 13 14 16 17 18 19 23 28 30 FONS EIJKELKAMP Verdere internationale expansie Further international expansion JOS VAN ZUILEN Uniek

Nadere informatie

ROMANIA. Brussels Press. www.brusselspress.com. supplement distributed with

ROMANIA. Brussels Press. www.brusselspress.com. supplement distributed with Brussels Press ROMANIA supplement distributed with www.brusselspress.com Inhoud / Content Ambassador of in Belgium 3 Trade & Industry Delegate Minister of Commerce 6 Imsat 7 Silvarom 10 Dan International/ASCO

Nadere informatie

STUDENTENHUISVESTING IN LEEGSTAANDE KANTOORGEBOUWEN

STUDENTENHUISVESTING IN LEEGSTAANDE KANTOORGEBOUWEN STUDENTENHUISVESTING IN LEEGSTAANDE KANTOORGEBOUWEN Vraag en aanbod in relatie tot elkaar gebracht Master thesis J.A.J. (Judith) Wintraecken In het kader van de master Real Estate Management & Development

Nadere informatie

474 206 10 12 10 206 Jaarverslag 2009 286 256 256 286 474

474 206 10 12 10 206 Jaarverslag 2009 286 256 256 286 474 206 Jaarverslag 2009 256 docdata N.V. Energieweg 2 5145 NW Waalwijk Nederland Telefoon +31 (0) 416 63 11 00 Telefax +31 (0) 416 63 11 11 E-mail: corporate@docdata.com Corporate website: www.docdatanv.com

Nadere informatie

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report Global Pump Investment 2019 2010 MarFlex Pumping Excellence Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation Jaarverslag Annual Report Missie. Visie. Mission. Vision. Global Pump Investment (GPI), in 1997

Nadere informatie

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report Global Pump Investment 219 21 MarFlex Pumping Excellence Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation Jaarverslag Annual Report Missie. Visie. Mission. Vision. In dit Jaarverslag In this Annual Report

Nadere informatie

de schakel Microfinanciering Microkredieten Ja a r ve r s l a g

de schakel Microfinanciering Microkredieten Ja a r ve r s l a g spaar- en kredietcoöperatie de schakel Microfinanciering Microkredieten 2012 Ja a r ve r s l a g Annual Report spa ar redietcoö p e ati er nk e - de schakel Microfinanciering Microkredieten In h o u d

Nadere informatie

Trust. Verslag. Innovation Lecture 2006. 19 oktober 2006. 19 oktober 2006

Trust. Verslag. Innovation Lecture 2006. 19 oktober 2006. 19 oktober 2006 Trust Making innovation work Verslag Innovation Lecture 2006 1 19 oktober 2006 Jorma Ollila (Shell en Nokia): Innovatief ondernemen vraagt ook politiek elan Wie op 19 oktober alleen wat flarden uit de

Nadere informatie

Zuid-Limburg Science Campus

Zuid-Limburg Science Campus Zuid-Limburg Science Campus Maastricht Region Science Campus New Energy Campus Avantis Heerlen Material Science Campus Chemelot Sittard-Geleen Maastricht Health Campus Maastricht Broch ZL Science Campus_2.indd

Nadere informatie

BENUTTING VAN OCTROOIEN

BENUTTING VAN OCTROOIEN BENUTTING VAN OCTROOIEN OP RESULTATEN VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK ADVIES benutting VAN OCTROOIEN OP RESULTATEN VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK voetregel 1 2014 Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

Nadere informatie

GGZ Internationaal 2015-2017

GGZ Internationaal 2015-2017 GGZ Internationaal 2015-2017 De afgelopen 2,5 jaar heeft GGZ Nederland de Europese ggz verkend. Welke internationale spelers en netwerken zijn relevant voor het werk van leden en GGZ Nederland? Welke activiteiten

Nadere informatie

faces bankenunie? doen! accountancy op de schop De Europese Unie is verwikkeld in een felle discussie

faces bankenunie? doen! accountancy op de schop De Europese Unie is verwikkeld in een felle discussie faces Y. 1 4 #. 0 1 S e p t e m b e r 2 0 1 2 Faces is a magazine published by Asset Accounting & Finance for student members, alumni, relations of Asset Accounting & Finance, and other persons interested

Nadere informatie

Jaarverslag Annual Report 2008

Jaarverslag Annual Report 2008 100 1908 Jaarverslag Annual Report Amsterdam Commodities N.V. (Acomo) is an international group with its principal business the trade and distribution of agricultural products. The group is a leading trading

Nadere informatie

lectoren/ ProFeSSorS

lectoren/ ProFeSSorS lectoren/ PROFESSORS lectoren/ professors Voorwoord/ preface 9 1. Hogeschool utrecht/ HU university of applied sciences 13 Lectoraat Kenniscirculatie/ Strategy, Innovation and Entrepreneurship Research

Nadere informatie

B Rural Innovation B Plattelandsvernieuwing Van Hall Larenstein. Report of the limited programme assessments 16, 17 and 24 May 2011

B Rural Innovation B Plattelandsvernieuwing Van Hall Larenstein. Report of the limited programme assessments 16, 17 and 24 May 2011 Vlindersingel 220 NL 3544 VM Utrecht +31 308782087 www.aequi.nl info@aequi.nl B Rural Innovation B Plattelandsvernieuwing Van Hall Larenstein Report of the limited programme assessments 16, 17 and 24 May

Nadere informatie