Zienswijze Gemeenteraad Oostzaan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zienswijze Gemeenteraad Oostzaan"

Transcriptie

1 Zienswijze Gemeenteraad Oostzaan inzake: de jaarrekening 2008 en de conceptbegroting 2010 van de GGD Zaanstreek- Waterland, de wijziging van de verdeelsleutel van de kosten van de GGD en de risicoanalyse integratie Jeugdgezondheidszorg (ijgz). Datum, 27 april 2009 Samenvatting De Gemeenschappelijke Geneeskundige Dienst Zaanstreek-Waterland (GGD ZW) heeft de voorlopige jaarrekening 2008 en de conceptbegroting 2010 ingediend. Tegelijk zijn het voorstel voor de wijziging van de verdeelsleutel voor de kosten van de GGD en de risicoanalyse integratie Jeugdgezondheidszorg (ijgz) ingediend. De GGD vraagt om een zienswijze van de gemeenteraad op deze vier stukken. Omdat de stukken samenhangen en elkaar beïnvloeden, worden zij in dit advies tegelijk behandeld. 1. Inleiding en probleemstelling Op 7 april heeft de GGD Zaanstreek-Waterland de voorlopige jaarrekening over 2008 en de conceptbegroting voor 2010 ingediend. Dit is een gebruikelijke gang van zaken die elk jaar rond deze tijd plaatsvindt. In 2009 is er echter sprake van een bijzondere situatie. Tegelijk met de jaarrekening en de begroting dient de GGD namelijk nog twee stukken in; een risicoanalyse van de integratie Jeugdgezondheidszorg (ijgz) en een voorstel om de verdeelsleutels voor de kosten van de GGD te wijzigen. De gemeenteraden worden in de gelegenheid gesteld hun zienswijze op deze vier stukken te geven. De zienswijzen worden besproken in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de GGD op 3 juli 2009 en meegenomen in de besluitvorming. Omdat de vier stukken met elkaar samenhangen en elkaar beïnvloeden, worden ze in deze conceptzienswijze tegelijk behandeld. Ter informatie. De GGD ZW valt onder de Gemeenschappelijke Regeling (versie 1 januari 2006). Negen gemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland hebben gezamenlijk één GGD. In de besluitvorming aangaande de GGD heeft elke gemeente één stem (ongeacht inwoneraantal en financiële bijdrage). Besluiten worden genomen op basis van meerderheid. Als 5 van de 9 gemeenten voorstander van een voorstel zijn, dan wordt er positief over besloten. In die gevallen waarin de gemeenten Zaanstad en Purmerend zwaarwegende bezwaren hebben tegen een voorstel en met het oog daarop tegenstemmen, leidt die tegenstem tot verwerping van het voorstel. Dit is echter niet van toepassing op het voorstel tot vaststelling van de begroting respectievelijk de jaarrekening van de GGD. 1

2 2. Analyse Jaarrekening 2008 De jaarrekening 2008 is door Deloitte gecontroleerd. Volgens de accountantsverklaring zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties rechtmatig tot stand gekomen en in overeenstemming met de begroting en de van toepassing zijnde wettelijke regelingen. De jaarrekening geeft een positief resultaat van De GGD doet in de jaarrekening het voorstel om: - een bedrag van te onttrekken aan de reserve markttaken in verband met het negatieve resultaat van van de reizigersadvisering (*); - een bedrag van te reserveren voor de uitgaven aan het interim hoofd JGZ; - een bedrag van terug te storten aan de deelnemende gemeenten; - het resterende bedrag ad toe te voegen aan de algemene reserve van de GGD. (*) Uit de jaarrekening 2008 blijkt dat de reizigersadvisering die de GGD uitvoert verliesgevend is. Er is sprake van een negatief resultaat van Begroting 2010 In de conceptbegroting 2010 vraagt de GGD aan voor haar activiteiten voor Oostzaan. In 2009 heeft de GGD de bijdrage voor Oostzaan geraamd op Op basis van de nu voorhanden zijnde gegevens is er dus sprake van een stijging van de begroting van de GGD van Voor deze stijging is een aantal verklaringen te geven: - Autonome ontwikkelingen leiden tot een stijging voor de gemeente Oostzaan van ( voor de hele regio x 2.9% aandeel Oostzaan). Het gaat hier om stijgingen die worden veroorzaakt door loonkostenstijgingen en stijgingen in de materiële kosten. De GGD heeft voor looncompensatie 1.5% aangehouden en voor materiele kostenstijging 2%. Dit is lager dan de percentages die Oostzaan hanteert. - De incidentele kosten van nieuw beleid leiden voor de gemeente Oostzaan tot een bedrag van extra ( hele regio x 2.9% aandeel Oostzaan). Het grootste deel hiervan wordt veroorzaakt door de kosten van de implementatie van het Electronisch Kind Dossier (EKD) ( ). De resterende 609 is benodigd voor de projectleider Raak in de jaren 2010 en Daarna komen deze kosten te vervallen. - Voor het aanstellen van een communicatiemedewerker is extra nodig ( x 2.9% aandeel Oostzaan). De kosten voor de communicatiemedewerker zullen alleen in 2010 en 2011 nodig zijn. Vanaf 2012 wordt deze post als bezuinigings-taakstelling opgenomen en dient deze te worden terugverdiend door efficiency- voordelen ten gevolge van de integratie Jeugdgezondheidszorg. - Voor de aanschaf van software voor infectieziektebestrijding is 580 extra nodig ( hele regio x 2.9% aandeel Oostzaan). Deze toename is structureel en zal jaarlijks ongeveer hetzelfde bedrag gaan kosten. - Voor het Meldpunt overlast en bemoeizorg is rekening gehouden met autonome ontwikkelingen van ( 2.190). In de noot hieronder (*) wordt hier nader op ingegaan. Opgeteld zijn de bovenstaande vier bedragen in totaal Dit verklaart vrijwel geheel de stijging van de GGD begroting ten opzichte van de meerjarenbegroting Oostzaan. De bedragen zijn niet precies gelijk door afrondingsverschillen in het geheel aan berekeningen. 2

3 (*) De negen gemeenten dragen op twee manieren bij aan het Meldpunt overlast en bemoeizorg: - Ten eerste dragen alle gemeenten via de reguliere begroting bij aan het in stand houden van de basisvoorziening Meldpunt overlast en bemoeizorg met een vast aantal meldingen per jaar. Dit vaste aantal is nooit voldoende. - Ten tweede kopen de gemeenten daarom extra meldingen in op basis van de verwachte hulpvraag. Het genoemde bedrag van heeft betrekking op deze extra meldingen voor Oostzaan. In mei 2009 volgt ambtelijk overleg over mogelijkheden om van tevoren het aantal extra meldingen af te spreken, zodat de gemeenten niet langer te maken hebben met de onzekerheid van deze "open einde" financiering. Daarbij speelt het volgende dilemma: gemeenten willen geen bodemloze put bekostigen, maar willen wel onrust en crises voorkomen door het bieden van hulp bij meldingen. Risicoanalyse integratie Jeugdgezondheidszorg (ijgz) In 2008 is door het Algemeen Bestuur (AB) van de GGD de wens uitgesproken om te komen tot een integratie van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ), waarbij de uitvoeringsorganisaties van de zorg voor 0-4 jarigen (nu: Evean) en 4-19 jarigen (nu: GGD) met ingang van 1 januari 2010 worden geïntegreerd. Uit meerdere onderzoeken blijkt dat de integratie van de JGZ een meerwaarde oplevert. De vorming van één organisatie heeft meerdere voordelen: Inhoudelijk is door de integratie een efficiënte gezinsaanpak beter te realiseren en is er minder kans op het buiten beeld raken van kinderen. Er zullen zich minder problemen voordoen in de overdracht van informatie waardoor (risico)kinderen beter kunnen worden gevolgd. Voor de gemeenten zal de integratie ertoe leiden dat geformuleerd beleid makkelijker te realiseren is. Er zal meer duidelijkheid ontstaan doordat er één aanspreekpunt is voor de hele JGZ. De financieringsstroom zal overzichtelijker worden doordat er nog maar sprake is van één organisatie. In één organisatie kan efficiënter worden gewerkt met minder overheadkosten. Het AB GGD kan pas tot een definitief besluit over de ijgz komen als de risico's en effecten van deze integratie helder in beeld zijn gebracht. Vertegenwoordigers van Evean en de GGD hebben in werkgroepen de belangrijkste risico's beschreven. Accountants van Deloitte hebben een boekenonderzoek (due diligence onderzoek) bij Evean uitgevoerd. Op basis van de resultaten uit de werkgroepen en het boekenonderzoek is de Risicoanalyse ijgz opgesteld. Deze wijst uit dat Evean forse bedragen aan reserves heeft gevormd uit exploitatieresultaten. Deze blijken hoger te zijn dan de ingeschatte frictie- en transitiekosten die met de integratie gepaard gaan. Incidentele kosten ten laste van de gemeenten zullen hierdoor niet aan de orde zijn. Het is zelfs aannemelijk dat de ijgz een positief saldo oplevert. Naast de incidentele kosten van de integratie, is ook berekend met welke structurele kosten rekening gehouden moet worden. Deze bedragen in totaal voor de hele regio. In de risicoanalyse is gewerkt met een bandbreedte van minimum en maximum bedragen waarbinnen de risico's per onderdeel zullen vallen (bijvoorbeeld huisvesting en personeelskosten). Het bedrag van is de optelsom van alle maximum risicobedragen. De kans dat in werkelijkheid alle risico's ook echt maximaal zullen uitvallen, is klein. De structurele verhoging van wordt in de begroting opgevangen door een lagere 3

4 ingediende begroting van Evean ( minder dan verwacht) en door een nieuwe loonkostenbegroting van de GGD die circa lager uitvalt. Dit alles is reeds verwerkt in de ingediende begroting Wijziging verdeelsystematiek Omdat de GGD Zaanstreek-Waterland producten levert aan negen gemeentes van verschillende grootte en inwoneraantal, worden er zogenaamde verdeelsleutels gehanteerd om de kosten voor de producten over de gemeentes te verdelen. Op dit moment zijn er voor de verschillende (sub-)producten van de GGD vier verdeelsleutels in gebruik. Eind 2008 heeft het Algemeen Bestuur (AB) van de GGD gesproken over een nieuwe berekeningssystematiek voor de kosten van de JGZ. Op basis van een notitie met daarin de uitwerking van een aantal alternatieve berekeningswijzen, is door het AB de voorkeur uitgesproken voor een nieuwe systematiek die logischer en gemakkelijker uitvoerbaar is en waarbij andere peildata voor het bepalen van de sleutels worden gehanteerd. Later besloot het Dagelijks Bestuur van de GGD dat het ook wenselijk is om de verdeelsleutels voor de andere GGD producten te wijzigen (dus niet alleen voor de JGZ). Deze systematiek zal, indien het AB GGD daartoe op 3 juli 2009 besluit, ingaan per 1 januari In dat geval zullen ook zes tekstuele wijzigingen worden doorgevoerd in artikel 27 (lid 2) van de gemeenschappelijke regeling GGD Zaanstreek-Waterland. De documenten "Wijziging verdeelsleutel GGD" en "Verdeelsleutelbijlage, behorende bij artikel 27, lid 2 van de gemeenschappelijke regeling GGD Zaanstreek-Waterland" liggen ter inzage in de leeskamer. De belangrijkste voordelen van het hanteren van de twee nieuwe verdeelsleutels zijn als volgt: - In de nieuwe systematiek wordt voor het gehele programma JGZ één verdeelsleutel gehanteerd. Bij de integratie van de JGZ zou het immers steeds lastiger worden om met de verschillende verdeelsleutels voor de subprogramma's JGZ te beredeneren welke kosten op basis van de ene en welke kosten op basis van de andere sleutel moeten worden verdeeld. Voor de andere programma's van de GGD wordt ook één verdeelsleutel gehanteerd. In totaal zal er bij de nieuwe systematiek dus nog maar met twee verdeelsleutels worden gerekend, in plaats van vier. Het idee om voor alle producten van de GGD nog maar één verdeelsleutel te hanteren is niet uitvoerbaar. Bij de producten JGZ gaat het immers om de inwoners van 0-19 jaar. Bij de overige producten gaat het om de inwoners van alle leeftijden. De percentages jeugdigen van de totale bevolking verschillen aanzienlijk per gemeente. - In de jaarlijkse GGD begroting worden de gemeentelijke bijdragen nu verdeeld op basis van het inwoneraantal op peildatum 1 januari van het jaar voorafgaand aan het jaar waar de begroting betrekking op heeft. De huidige verdeelsleutels gebruiken echter de inwoneraantallen op peildatum 1 januari van het uitvoeringsjaar zelf. Hierdoor traden er bij de afrekening altijd herverdeeleffecten op als gevolg van een onevenwichtige groei en/of krimp van het aantal inwoners in de regio. In de nieuwe berekeningssystematiek worden, net als in de begroting, de inwoneraantallen in het jaar voorafgaand aan het uitvoeringsjaar als uitgangspunt genomen. Hierdoor treden er geen herverdeeleffecten meer op. Op basis van de gegevens van 2008 is een voorbeeldberekening voor de kosten van de JGZ gemaakt op de oude en nieuwe manier. In het geval van de gemeente Oostzaan leidt het gebruik van de nieuwe verdeelsystematiek voor het jaar 2008 in het voorbeeld tot een toename 4

5 van het aandeel van Oostzaan in de kosten voor de JGZ van gemiddeld 2,012%. Hierbij moet worden aangetekend dat de alternatieve systematieken die zijn besproken in het AB GGD, grotere herverdeeleffecten zouden hebben gehad. Bovendien kan dit percentage in andere jaren wisselen door wijzigingen in de inwoneraantallen. In de door de GGD ingediende conceptbegroting 2010 zijn de twee nieuwe verdeelsleutels als uitgangspunt genomen. 5

6 3. Oplossingsrichtingen Jaarrekening 2008 De jaarrekening 2008 heeft een aanzienlijk positief resultaat. De resultaatbestemming die de GGD voorstelt, leidt tot een forse toename van de algemene reserve van de GGD. Dit is nodig omdat, tengevolge van de integratie van de JGZ, de organisatie zal groeien, waardoor de reserve (als percentage van de gehele omzet) zal afnemen. Om boven de wettelijk gestelde ondergrens van de algemene reserve te blijven, is het nodig om daarvoor nu dit bedrag toe te voegen. De reizigersadvisering was in 2008 verliesgevend. Het negatieve resultaat was Redenen hiervoor zijn de sluiting van de afdeling op diverse dagen, toegenomen concurrentie en afname van verre reisbestemmingen. De reizigersadvisering is een markttaak en dus geen wettelijke taak van de GGD. De gemeenten kunnen ervoor kiezen om de GGD deze taak al dan niet te laten uitvoeren. Omdat deze taak verliezen oplevert, dient zo spoedig mogelijk te worden onderzocht welke onderdelen van deze taak (voorlichting, advisering, vaccinatie) tot welke resultaten leiden en/of welke onderdelen kunnen worden afgestoten. Begroting 2010 Zoals beschreven is er sprake van een stijging van de bijdrage van de Gemeente Oostzaan ten gevolge van de begroting van de GGD met Hiervoor kunnen de volgende dekkingsmiddelen worden aangewend: - De autonome ontwikkelingen die leiden tot een toename van de bijdrage van Oostzaan van zouden kunnen gedekt worden uit de post loon en prijscompensatie vanuit de algemene middelen. Voor de gemeentelijke Kadernota 2010 wordt dit bedrag iig meegenomen - De incidentele kosten van (2010) ten gevolge van de implementatie EKD en de projectleider Raak kunnen worden gedekt uit de Brede Doeluitkering (BDU) voor Jeugd en Gezin. - De toename met van incidentele kosten voor de aanstelling van een communicatiemedewerker kan in 2010 en 2011 worden gedekt uit de gereserveerde middelen van de rijksbijdrage maatschappelijke opvang die vanaf 2010 overgaat van specifieke doeluitkering naar decentralisatie-uitkering. Vanaf 2012 wordt deze post als bezuinigingstaakstelling opgenomen bij de GGD en moet het bedrag worden terugverdiend uit efficiencywinst. - Voor de structurele toename met 587 ten behoeve van de software voor infectieziektebestrijding zijn geen dekkingsmiddelen gevonden. Deze kosten zijn echter onontkoombaar. In de nieuwe wet Publieke Gezondheid is de bestrijding van infectieziekten een speerpunt. De software die de GGD voor dit doel wil aanschaffen, leidt tot een uniforme registratiemethode van meldingen in heel Nederland. De inschatting is dat de meerderheid van de andere negen gemeenten deze post niet zal afwijzen. Het voorstel is om het bedrag dat de gemeente Oostzaan retour krijgt ten gevolge van het positieve resultaat over 2008, aan te wenden om in 2010 de kosten 6

7 voor de software te dekken. Vanaf 2011 moet de GGD deze kosten zelf kunnen dekken uit een toenemende efficiency ten gevolge van de integratie JGZ. Risico-analyse ijgz Op basis van de nu beschikbare informatie is de inschatting dat de risico's van de integratie van de jeugdgezondheidszorg beheersbaar zijn. Gezien de voordelen van de integratie en de ingeschatte beheersbaarheid van de kosten en de risico's is de verwachting dat de integratie zonder grote problemen kan worden doorgevoerd. De gemeente Oostzaan ziet echter 2 belangrijke punten van aandacht, te weten de overdracht van de pensioensrechten en de verhoging van de pensioenspremie. Ons inziens is dit risico van maximaal 4 procent te laag ingeschat, gezien het feit de pensioenfondsen momenteel onder druk staan met hun dekkingsgraad. Daarnaast zal de stijgen van de pensioenslasten ook voor een deel op de werkgevers worden afgewenteld. Wijziging verdeelsystematiek De voorgestelde wijziging in de verdeelsystematiek heeft inhoudelijk vooral voordelen en leidt financieel niet tot grote problemen voor de gemeente Oostzaan. Wel zal de totaalbijdrage aan de GGD iets stijgen. 4. Financiële consequenties Jaarrekening 2008 Ten gevolge van het positieve resultaat over 2008 ontvangt de gemeente Oostzaan 630 retour van de GGD ZW. Begroting 2010 De GGD begroting voor 2010 leidt voor de gemeente Oostzaan tot een stijging van ten opzichte van het bedrag waarvan in de gemeentelijke begroting werd uitgegaan. Voor het grootste gedeelte van dit verschil zijn dekkingmiddelen gevonden. Alleen voor de autonome ontwikkelingen en de structurele kosten voor software infectieziektebestrijding zijn geen dekkingsmiddelen gevonden. Zoals al beschreven, zijn deze kosten hoogstwaarschijnlijk onontkoombaar en is de inschatting dat de meerderheid van de andere negen gemeenten deze post niet zal afwijzen. Het positieve resultaat ten gevolge van de jaarrekening 2008 kan voor een deel worden aangewend om deze kosten in 2010 te dekken. Risico-analyse ijgz De integratie van de Jeugdgezondheidszorg heeft geen grote financiële gevolgen voor de gemeente Oostzaan. De maximale structurele kostenstijging van is reeds opgenomen in de begroting en wordt gedekt. De maximale incidentele kostenstijging van wordt door de GGD uit de algemene reserve gedekt. 7

8 Echter, zoals gezegd ziet de gemeente Oostzaan 2 belangrijke punten van aandacht, te weten de overdracht van de pensioensrechten en de verhoging van de pensioenspremie. Ons inziens is dit risico van maximaal 4 procent te laag ingeschat, gezien het feit de pensioenfondsen momenteel onder druk staan met hun dekkingsgraad. Daarnaast zal de stijgen van de pensioenslasten ook voor een deel op de werkgevers worden afgewenteld. Wijziging verdeelsystematiek De nieuwe verdeelsystematiek van de kosten van de producten van de GGD heeft geen grote gevolgen voor de gemeente Oostzaan. Voor de producten JGZ is in een voorbeeld (gebaseerd op de cijfers van 2008) uitgerekend welke gevolgen de wijziging voor elke gemeente heeft. Voor Oostzaan betekende dit in het voorbeeld een stijging van het aandeel in de kosten JGZ van 2,012%. In andere jaren kunnen deze percentages verschillen. In 2010 leidt het gebruik van de nieuwe verdeelsleutels niet tot hogere kosten omdat het aantal jongeren in Oostzaan is afgenomen. Kortom, dit voorbeeld geeft helaas nog geen actueel beeld. 5. Monitoring/evaluatie De jaarrekening 2010 en het jaarverslag 2010 worden gebruikt om te evalueren in hoeverre de voorgenomen activiteiten, de beoogde resultaten en de begrote budgetten zijn gerealiseerd. Voorstel Jaarrekening Kennisnemen van de jaarrekening Vaststellen van de volgende zienswijze door de raad: De gemeente Oostzaan gaat akkoord met de jaarrekening Er dient zo spoedig mogelijk een onderzoek te worden verricht naar de verliesgevende taak reizigersadvisering om vast te stellen of deze taak (of delen ervan) moet(en) worden stopgezet. De gemeente Oostzaan gaat akkoord met het verhogen van de Algemene Reserve van de GGD in verband met de kosten voor de ijgz Begroting Kennisnemen van de begroting Vaststellen van de volgende zienswijze door de raad: De Gemeente Oostzaan gaat akkoord met de GGD begroting voor De Gemeente Oostzaan gaat niet akkoord met een structurele stijging van de GGD begroting met als gevolg van de ijgz. Onderzocht moet worden hoeveel de kosten daadwerkelijk zijn en of eventuele stijgingen van 8

9 de kosten kunnen worden opgevangen door het efficiënter werken na de integratie van de JGZ. De Gemeente Oostzaan dekt de kosten voor de software infectieziektenbestrijding met het positieve resultaat dat de gemeente ten gevolge van de jaarrekening 2008 retour ontvangt van de GGD. Risico-analyse ijgz 1. Kennisnemen van de risicoanalyse ijgz. 2. Vaststellen van de volgende zienswijze door de raad: De Gemeente Oostzaan stemt in met de integratie van de jeugdgezondheidszorg per 1 januari 2010 onder de voorwaarde dat: 1. De GGD opnieuw de risico s van de overdracht van pensioenen beziet. 2. De GGD opnieuw doorrekent wat de verhoging van de pensioenslasten betekent voor hun totale personeelslasten Wijziging verdeelsystematiek 1. Kennisnemen van de voorgestelde wijziging in de verdeelsystematiek en de tekstuele wijzigingen in de gemeenschappelijke regeling GGD Zaanstreek- Waterland. 2. Vaststellen van de volgende zienswijze door de raad: De gemeente Oostzaan gaat akkoord met de wijziging van de verdeelsystematiek voor de kosten van de producten van de GGD ZW en de tekstuele wijzigingen in artikel 27 van de gemeenschappelijke regeling. 9

GEMEENTE HOOGEVEEN. Voorstel voor burgemeester en wethouders. Onderwerp: Conceptbegroting GGD Drenthe 2010-2013

GEMEENTE HOOGEVEEN. Voorstel voor burgemeester en wethouders. Onderwerp: Conceptbegroting GGD Drenthe 2010-2013 Onderwerp: Conceptbegroting GGD Drenthe 2010-2013 Voorgesteld besluit: 1. Kennis nemen van bijgaande concept Beleidsbegroting 2010-2013 van de GGD Drenthe van 27 maart 2009. 2. De Raad adviseren om de

Nadere informatie

Financiën Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zuid-Hollandse Eilanden (GGD ZHE)

Financiën Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zuid-Hollandse Eilanden (GGD ZHE) Aan burgemeester en wethouders ingekomen: reg.nr.: datum: 11 augustus 2009 sector/stafafdeling: samenleving portefeuillehouder: W. A. J. Borgonjen ontworpen door: J. Laurs-Breur par. par. afd.hfd. par.

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Jaarrekening 2011 en begroting 2013 GGD. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie H.L. Klomberg M. Olij

Raadsvoorstel. Jaarrekening 2011 en begroting 2013 GGD. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie H.L. Klomberg M. Olij Titel Nummer 13/39 Jaarrekening 2011 en begroting 2013 GGD Datum 15 mei 2013 Programma Fase Onderwerp Maatschappelijke participatie Zienswijze over de jaarrekening 2012 van de GGD Zaanstreek-Waterland

Nadere informatie

8 2009-078 Programmaverantwoording 2008, herzien programmabegroting 2009, begroting 2010 en meerjarenraming 2009-2013 van de GGD Hollands Noorden.

8 2009-078 Programmaverantwoording 2008, herzien programmabegroting 2009, begroting 2010 en meerjarenraming 2009-2013 van de GGD Hollands Noorden. r^aacte Cfy Agendanr. Voorstelnr Onderwerp *w* 'WvA^ My? 8 2009-078 Programmaverantwoording 2008, herzien programmabegroting 2009, begroting 2010 en meerjarenraming 2009-2013 van de GGD Hollands Noorden.

Nadere informatie

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009 Aan de Raad Made, 20 mei 2008 Raadsvergadering: 26 juni 2008 Nummer raadsnota: 19 Onderwerp: Ontwerp begroting GROGZ 2009 Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: Drs. J. Krook Ambtelijke coördinatie:

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 en begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019 van de OmgevingsDienst Brabant Noord (ODBN)

Jaarrekening 2014 en begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019 van de OmgevingsDienst Brabant Noord (ODBN) Registratiekenmerk: Datum vergadering: Agendapunt: Onderwerp: Portefeuillehouder: Jaarrekening 2014 en begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019 van de OmgevingsDienst Brabant Noord (ODBN) Aan: De raad

Nadere informatie

(pagina 3) (pagina 6)

(pagina 3) (pagina 6) JAARREKENING 2014 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

*ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015

*ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015 *ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015 Agendanr. 13. Aan de Raad No.ZA.15-33292/DV.15-498, afdeling Samenleving. Sellingen, 18 juni 2015 Onderwerp: Jaarverslag en jaarrekening 2014, Actualisatie

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLU I

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLU I RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLU I Registratienummer raad: 1195908 Datum: 28 april 2015 Behandeld door: Mark Jan Prins Afdeling/Team: Maatschappelijke Ontwikkeling/Team Beleidsontwikkeling Onderwerp: Zienswijze

Nadere informatie

: financiële stukken van de Gemeenschappelijke Regeling Publieke Gezondheid en Zorg Groningen (PG&Z-regeling) Stadskanaal, 5 juni 2015

: financiële stukken van de Gemeenschappelijke Regeling Publieke Gezondheid en Zorg Groningen (PG&Z-regeling) Stadskanaal, 5 juni 2015 Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

Aantal bijlagen: - Agendapunt: 8

Aantal bijlagen: - Agendapunt: 8 Adviescommissie 5 oktober 2011 Dagelijks bestuur 12 oktober 2011 Algemeen bestuur 2 november 2011 Aantal bijlagen: - Agendapunt: 8 Onderwerp Uitgangspunten financieel beleid 2012-2013 Het algemeen bestuur

Nadere informatie

Bijlage nota reserves en voorzieningen Reserves

Bijlage nota reserves en voorzieningen Reserves Bijlage nota reserves en voorzieningen Reserves Algemene reserve Stand per eind 2014 1.894.000 Buffer De algemene reserve is gevormd uit rekeningresultaten uit het verleden en is de primaire buffer voor

Nadere informatie

Voorstellen waarover geen consensus bestaat (categorie 1) Onderwerp Standpunten Reactie dagelijks bestuur 1 Vorming frictiekostenreserve (voorstel 20) 1.1 De hoogte van de standpunten te zien als een geoormerkte

Nadere informatie

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden 1. Inleiding Ten tijde van het schrijven van de kadernota 2016 wordt nog volop gewerkt aan de uitwerking van het proces Kracht#15. Voor het besluitvormingsproces dient de Kadernota 2016 in januari 2015

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND. Onderwerp: Veiligheidsregio Limburg-Noord begroting 2017 en jaarrekening 2015

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND. Onderwerp: Veiligheidsregio Limburg-Noord begroting 2017 en jaarrekening 2015 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND Onderwerp: Veiligheidsregio Limburg-Noord begroting 2017 en jaarrekening 2015 Bijlagen: 1. Aanbiedingsbrief conceptbegroting 2017 Veiligheidsregio

Nadere informatie

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen 4512378/41613

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen 4512378/41613 ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen 4512378/41613 Utrecht, maart 2015 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de omvang van de financiële

Nadere informatie

RAADSVOORS *D14.003565* D14.003565

RAADSVOORS *D14.003565* D14.003565 RAADSVOORS *D14.003565* D14.003565 DATUM 30 juni 2014 AGENDAPUNT 6 ONDERWERP Jaarstukken 2013 en begroting 2015 GGD INLEIDING De Gemeentelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden (GGD) heeft onlangs de

Nadere informatie

1 Onderwerp Begroting 2015 Gemeenschappelijke regeling "GGD regio Utrecht

1 Onderwerp Begroting 2015 Gemeenschappelijke regeling GGD regio Utrecht 2 O 1 4 -! s Nieuwegein Gemeenteraad Onderwerp Begroting 2015 GGD ru Datum 19 mei 2014 Raadsvoorstel Afdeling Strategie Maatschappelijke Ontwikkeling Portefeuillehouder A.J. Adfiani 1 Onderwerp Begroting

Nadere informatie

Naam en telefoon. Cathy van Doorn, tel. 685783 Afdeling. Portefeuillehouder René Peters

Naam en telefoon. Cathy van Doorn, tel. 685783 Afdeling. Portefeuillehouder René Peters Onderwerp Jaarrekening 2014 en begroting 2016 GGD Hart voor Brabant. CONCEPT Datum 30 april 2015 Naam en telefoon Cathy van Doorn, tel. 685783 Afdeling SMO Portefeuillehouder René Peters Wat adviseer je

Nadere informatie

Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12

Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12 Portefeuillehouder: Mevrouw C. van der Laan Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma Onderwerp: Jaarrekening

Nadere informatie

Vergadering Algemeen Bestuur GR OGZ West-Brabant d.d. 3 april 2008

Vergadering Algemeen Bestuur GR OGZ West-Brabant d.d. 3 april 2008 2e Begrotingswijziging GROGZ 2008 Vergadering Algemeen Bestuur GR OGZ West-Brabant d.d. 3 april 2008 Agendanummer:8 Voorgesteld wordt: In te stemmen met de ontwerp 2 e begrotingswijziging GROGZ 2008 en

Nadere informatie

Onderwerp: Zienswijzen op de begrotingen voor 2014 van de Gemeenschappelijke Regelingen

Onderwerp: Zienswijzen op de begrotingen voor 2014 van de Gemeenschappelijke Regelingen Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Sliedrecht, 21 mei 2013 Zaaknummer: 1011614 Onderwerp: Zienswijzen op de begrotingen voor 2014 van de Gemeenschappelijke Regelingen Beslispunten Wij

Nadere informatie

FINANCIËLE BIJLAGE VOORSTEL MFC. Inleiding

FINANCIËLE BIJLAGE VOORSTEL MFC. Inleiding FINANCIËLE BIJLAGE VOORSTEL MFC Inleiding Om een solide financiële basis onder het Multifunctioneel Centrum (hierna: MFC) te realiseren is gezocht naar aanvullende partners. Inmiddels zijn de deelnemende

Nadere informatie

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2 RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2 Raadsvergadering van 29 mei 2008 Onderwerp: Invoering Elektronisch Kinddossier (EKD) Verantwoordelijke portefeuillehouder: M.G. de Wit-Greuter SAMENVATTING Artikel 35, leden

Nadere informatie

Voorstel Algemeen Bestuur

Voorstel Algemeen Bestuur Voorstel Algemeen Bestuur Zaakkenmerk: Documentkenmerk: 1449074 1449090 Algemeen Bestuur: 23 juni 2015 Afdelingshoofd: J. Hulzebos Behandeld door: dhr. G. Olthof/mw. M. Brasjen E-mail: Marianne.Brasjen@ommen-hardenberg.nl

Nadere informatie

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 368891 Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 Onderwerp: Beleidsbegroting 2013-2016 Verantwoordelijk portefeuillehouder: Drs. F.P. Fakkers SAMENVATTING Vanuit

Nadere informatie

PS2008BEM32-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Programmabegroting 2009, posten voorjaarsnota. Aan Provinciale Staten,

PS2008BEM32-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Programmabegroting 2009, posten voorjaarsnota. Aan Provinciale Staten, PS2008BEM32-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 7 oktober 2008 Nummer PS : PS2008BEM32 Afdeling : Financiën Commissie : alle Registratienummer : 2008INT228103 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Kadernota begroting 2009 Welstandszorg Noord-Brabant

Kadernota begroting 2009 Welstandszorg Noord-Brabant Collegevoorstel Inleiding: Vanuit de adoptieregeling regio Brabant-Noord is extern een voorstel voorbereid inzake de kadernota begroting 2009 Welstandszorg Noord-Brabant. Omdat hiermee ingestemd kan worden

Nadere informatie

Reserve Ontwikkelingsprojecten Spelregels. Gemeente Albrandswaard

Reserve Ontwikkelingsprojecten Spelregels. Gemeente Albrandswaard Reserve Ontwikkelingsprojecten Spelregels Gemeente Albrandswaard Reserve Ontwikkelingsprojecten Spelregels Gemeente Albrandswaard Datum: 18 mei 2012 Afdeling: Bestuur, team ontwikkeling Afdelingshoofd:

Nadere informatie

Nota reserves en voorzieningen 2015-2018

Nota reserves en voorzieningen 2015-2018 Nota reserves en voorzieningen 2015-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Beleidslijnen reserves en voorzieningen... 4 2.1 Definities en regelgeving... 4 2.2 Toerekening van rente... 5 3. Huidige standen

Nadere informatie

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL 17

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL 17 GEMEENTE LEEUWARDERADEEL 17 Raadsvergadering: 9 juni 2011 Voorstelnummer: 2011/ 36 Stiens, 30 mei 2011 Behandelend ambtenaar: C. de Val / T. Otter E-mail: c.deval@leeuwarderadeel.nl / t.otter@leeuwarderadeel.nl

Nadere informatie

Ontwerpbegroting 2011

Ontwerpbegroting 2011 Ontwerpbegroting 2011 Toelichting Stichting openbaar onderwijs Baasis Bezoekadres: Stationsweg 3 9471 GJ Zuidlaren Opgesteld door: Onderwijs Service Groep Borgstee 11 9403 TS Assen November 2010 Versie

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 2.Wat willen we bereiken?

Raadsvoorstel. 2.Wat willen we bereiken? Raadsvoorstel Agendanr: CS5 Kenmerk: 15-0120932 Datum collegevergadering: 26 mei 2015 Onderwerp: jaarverslag en jaarrekening 2014 en de concept meerjarenbegroting 2016-2019 van Baanbrekers 0.Samenvatting:

Nadere informatie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Aan de raad. Inleiding Op 5 juli heeft een eerste bespreking

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 VOORSTEL Registratienummer 1148435 Bijlage(n) 4 Onderwerp gewijzigde begroting 2014, ontwerp begroting 2015, meerjarenraming 2016-2018 en de scenariokeuze transitie werkvoorzieningschap

Nadere informatie

Datum 31 maart 2016 contactpersoon. 13 apr 2016/0005

Datum 31 maart 2016 contactpersoon. 13 apr 2016/0005 Datum 31 maart 2016 contactpersoon M. Heijlnk Aan de raden van de 26 VRU-gemeenten door tussenkomst van de colleges van burgemeesters en wethouders Concerncontroller a.i. Archimedeslaan 6 3584 BA Utrecht

Nadere informatie

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 RAADSVOORSTEL Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9 Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 Portefeuillehouder: College datum: 6 mei 2009 Samengevat voorstel 1. Het jaarverslag 2008

Nadere informatie

Voorstel: Wij stellen uw raad voor bijgaande Nota Reserves en Voorzieningen 2013 vast te stellen. Burgemeester en wethouders van Ferwerderadiel,

Voorstel: Wij stellen uw raad voor bijgaande Nota Reserves en Voorzieningen 2013 vast te stellen. Burgemeester en wethouders van Ferwerderadiel, AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel. Sector : II Nr. : 06/52.13 Onderwerp : Vaststelling Nota Reserves en Voorzieningen 2013. Ferwert, 9 september 2013. Inleiding: Normaliter wordt de Nota Reserves

Nadere informatie

GGD Zaanstreek-Waterland

GGD Zaanstreek-Waterland GGD Zaanstreek-Waterland Begroting 2010 Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zaanstreek-Waterland Vurehout 2 1507 EC Zaandam Postbus 2056 1500 GB Zaandam Tel: 075-6519292 Fax: 075-6163016 E-mail: info@ggdzw.nl

Nadere informatie

datum voor Afdeling/cluster 23 juni 2015 Leden van de Raad Bedrijfsvoering

datum voor Afdeling/cluster 23 juni 2015 Leden van de Raad Bedrijfsvoering Memo datum voor Afdeling/cluster 23 juni 2015 Leden van de Raad Bedrijfsvoering behandeld door bijlage(n) A. ter Beest 1 Onderwerp Effecten meicirculaire 2015 i.r.t. de Voorjaarsnota 2015 Geachte leden

Nadere informatie

Notitie Rentebeleid 2007

Notitie Rentebeleid 2007 Notitie Rentebeleid 2007 Inhoudsopgave Inleiding 3 De positie van de nota rentebeleid 3 De werking van het marktconform percentage 3 Totaalfinanciering versus project- of objectfinanciering 4 Rentetoerekening

Nadere informatie

Bestuur. 15 april 2011 MK/mh/BS 2011-96499 M.F. Kreuk 023-5159 741 mfkreuk@vrk.nl 7 Financiële stukken VRK. Geacht college,

Bestuur. 15 april 2011 MK/mh/BS 2011-96499 M.F. Kreuk 023-5159 741 mfkreuk@vrk.nl 7 Financiële stukken VRK. Geacht college, Bestuur Aan de colleges van: Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort Datum Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Agendapunt: 6.3/25052011

Aan de gemeenteraad Agendapunt: 6.3/25052011 t Aan de gemeenteraad Agendapunt: 6.3/25052011 G E M E E N T E NOORDENVEL RaacTdZSsv^/ü D L^*. Bululk Documentnr.: RV11.0167 Roden, 20 mei 2011 Onderwerp GGD Drenthe: jaarrekening 2010 en concept beleidsbegroting

Nadere informatie

Het dagelijks bestuur van de DCMR Milieudienst Rijnmond over het onder I. genomen besluit te informeren.

Het dagelijks bestuur van de DCMR Milieudienst Rijnmond over het onder I. genomen besluit te informeren. Voordracht aan Provinciale Staten Van commissie Bestuur en Middelen Vergadering Juni 2016 Nummer Onderwerp Zienswijze Provinciale Staten op de begroting 2017 DCMR Milieudienst Rijnmond 1 Ontwerpbesluit

Nadere informatie

Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling

Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling Statenvoorstel P r o v i n c i e F l e v o l a n d Statenvoorstel *450788* Aan: Provinciale Staten Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling

Nadere informatie

NOTA VOOR DE RAAD. c > Datum: 24 april 2015

NOTA VOOR DE RAAD. c > Datum: 24 april 2015 .2 re E u C o ō ĵ in C d- I WW w gemeente QoSterhOUt c c > NOTA VOOR DE RAAD Datum: 24 april 2015 Nummer raadsnota: BI.0150161 Onderwerp: Ontwerpbegroting 2016-2019 en jaarrekening 2014 van de Belastingsamenwerking

Nadere informatie

vragen Jaarrekening 2014

vragen Jaarrekening 2014 vragen Jaarrekening 201 Inhoud vragen Lokale Partij Grave... 2 vragen VP Grave... 3 vragen Keerpunt 20... vragen CDA... vragen VVD... vragen TROTS... vragen Fractie Eigenhuijsen... 1 vragen Jaarrekening

Nadere informatie

Advies. Jaarrekening 2012 Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Advies. Jaarrekening 2012 Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Advies Jaarrekening 2012 Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Peggy van Gemert RA/AA April 2013 1. Inleiding. 3 2.

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsbijlage Voorstel over de besteding van de opbrengst van de verkoop aandelen Bouwfonds

gemeente Eindhoven Raadsbijlage Voorstel over de besteding van de opbrengst van de verkoop aandelen Bouwfonds r p gemeente Eindhoven Concernstaf Raadsbijlage nummer 135 Inboeknummer OOQ001816 Beslisdatum BBrW 30 mei 2000 Dossiernummer 022.305 Raadsbijlage Voorstel over de besteding van de opbrengst van de verkoop

Nadere informatie

Onderwerp: Gewijzigde begroting 2014, ontwerpbegroting 2015 en scenariokeuze transitie werkvoorzieningsschap Zaanstreek-Waterland (Baanstede).

Onderwerp: Gewijzigde begroting 2014, ontwerpbegroting 2015 en scenariokeuze transitie werkvoorzieningsschap Zaanstreek-Waterland (Baanstede). Raadsvoorstel Raadsvergadering: 25 september 2014 Agendapunt: september 2014-9 Voorstelnummer: 9 Landsmeer, B&W vergadering 16 september 2014 Onderwerp: Gewijzigde begroting 2014, ontwerpbegroting 2015

Nadere informatie

Onderwerp Besluitvorming uitkomsten bezuinigingstaakstelling en uitkomsten reorganisatie ICO

Onderwerp Besluitvorming uitkomsten bezuinigingstaakstelling en uitkomsten reorganisatie ICO Aan de gemeenteraad Agendapunt Roden, 21 juli 2005 Onderwerp Besluitvorming uitkomsten bezuinigingstaakstelling en uitkomsten reorganisatie ICO Voorstel Akkoord gaan met: op termijn opheffen. 2. Per 1

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

Heerhugowaard 13. SEP- 2014. Agendanr.: 12 Voorstelnr.: RB2014091 Onderwerp: Begroting 2015 WNK bedrijven Programma: 4 Sociale Samenhang

Heerhugowaard 13. SEP- 2014. Agendanr.: 12 Voorstelnr.: RB2014091 Onderwerp: Begroting 2015 WNK bedrijven Programma: 4 Sociale Samenhang Ras-. 13. SEP- 214 VooĮstelnummer: Rŭaoi^Qįl Heerhugowaard nul ut Agendanr.: 12 Voorstelnr.: RB21491 Onderwerp: Begroting 215 WNK bedrijven Programma: 4 Sociale Samenhang Reden van agendering: ter besluitvorming

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STTSCOURNT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20619 17 juli 2015 Regeling van de Minister van innenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 9 juli 2015, nr. 2015-0000387198,

Nadere informatie

Ervaringen van een RAAK-regio

Ervaringen van een RAAK-regio Ervaringen van een RAAK-regio Zaanstreek Waterland Voorgeschiedenis In Zaanstreek Waterland: - een sterke traditie van samenwerking tussen welzijnsorganisaties, jeugdzorginstellingen, jeugdgezondheidszorg

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE Meijer, Jacco FIN S3 RAD: RAD150701 woensdag 1 juli 2015 BW: BW150526 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 1 juli 2015 Portefeuillehouder : H.A. Litjens Behandelend ambtenaar : Jacco

Nadere informatie

Aan de bestuursleden van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland

Aan de bestuursleden van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland Aan de bestuursleden van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland Onderwerp: Analyse begroting 2007 Algemeen Hierbij bied ik u de concept-begroting 2007 ter voorlopige vaststelling aan.

Nadere informatie

Gemeente Breda ~Q~ ~,,~ Registratienr: [ 40523] Raadsvoorstel

Gemeente Breda ~Q~ ~,,~ Registratienr: [ 40523] Raadsvoorstel ~,,~ Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ 40523] Onderwerp Instemmen met het doonoeren van een stelselwijziging voor de verantwoording- en dekkingswijze van investeringen met maatschappelijk

Nadere informatie

Vergadernotitie voor de Drechtraad van 18 juni 2008

Vergadernotitie voor de Drechtraad van 18 juni 2008 bijlage 10 Vergadernotitie voor de Drechtraad van 18 juni 2008 Onderwerp Begrotingswijziging 2008 Service Centrum Drechtsteden agendapunt 10 datum 19 mei 2008 steller J. van Dijk doorkiesnummer 078 6398513

Nadere informatie

RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan van Aanpak van de

RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan van Aanpak van de gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsbijlage nummer 191 lnboeknummer OOU002531 Beslisdatum 26 september 2000 Dossiernummer 039.202 RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan

Nadere informatie

TITEL: Jaarrekening en jaarverslag 2014, begroting 2016 Omgevingsdienst IJmond

TITEL: Jaarrekening en jaarverslag 2014, begroting 2016 Omgevingsdienst IJmond GEMEENTEBESTUUR UITGEEST Nota I advies van: Erwin Stolp Behandelende afdeling: Financiën Datum: 30-04-2015 NR. TITEL: Jaarrekening en jaarverslag 2014, begroting 2016 Omgevingsdienst IJmond KORTE PROBLEEMSTELLING/ONDERWERP:

Nadere informatie

Onderwerp Extra uitgaven Hulp bij het huishouden op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2009 tot 1 april 2011.

Onderwerp Extra uitgaven Hulp bij het huishouden op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2009 tot 1 april 2011. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 10 september 2008 / 164/2008 Fatale termijn: besluitvorming vóór: 10 september 2008 Onderwerp Extra uitgaven Hulp bij het huishouden op grond van de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel *Z01633AB306* documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel Onderwerp : Jaarrekening 2015 en begroting 2017 ODBN Datum college : 21 juni 2016 Portefeuillehouder : G.M.P. Stoffels Afdeling

Nadere informatie

Voor de afbouwregeling Presikhaaf is een bijdrage van jaarlijks 3.000 opgenomen welke wordt onttrokken uit de daarvoor bestemde reserve Presikhaaf.

Voor de afbouwregeling Presikhaaf is een bijdrage van jaarlijks 3.000 opgenomen welke wordt onttrokken uit de daarvoor bestemde reserve Presikhaaf. Technische vragen begroting 2016 2 e termijn 5 Prog 3 Onderwijs Wat betreffen de baten Openbaar Onderwijs (vanaf 2015 worden gemeenten structureel gekort inzake huisvestingskosten onderwijs)? De baten

Nadere informatie

Bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering. Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan. P. Flens

Bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering. Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan. P. Flens Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1530 AA Wormer Telefoon 075 651 2100 Fax 075 651 2244 E-mail antwoord@over-gemeenten.nl

Nadere informatie

B&W besluit Publicatie

B&W besluit Publicatie B&W besluit Publicatie Onderwerp Stelselwijziging leningen via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Bestuurlijk behandelvoorstel (2013/367273) CS/CC Collegebesluit 1. Kennis te nemen van het eindrapport

Nadere informatie

2. -beaamt u daarmee dat 60% van de bestaande kosten van overhead op korte en middellange termijn niet beïnvloedbaar is?

2. -beaamt u daarmee dat 60% van de bestaande kosten van overhead op korte en middellange termijn niet beïnvloedbaar is? Bij motie: Motie: Niet benodigde middelen voor Overhead die ten laste zijn gebracht van het budget sociaal Domein moeten weer terug naar het sociaal Domein en ingebracht in de Reserve sociaal Domein. 1.

Nadere informatie

Kadernota Risicomanagement provincie Groningen

Kadernota Risicomanagement provincie Groningen Kadernota Risicomanagement provincie Groningen Provincie Groningen December 2014 1. Inleiding Op basis van de Financiële Verordening Provincie Groningen dienen Gedeputeerden Staten (GS) ten minste eenmaal

Nadere informatie

Aan de Raad. BV - Financiën / SH Besluitvormend

Aan de Raad. BV - Financiën / SH Besluitvormend Aan de Raad Agendapunt: 6b Onderwerp: Jaarverslag 2012 Kenmerk: Status: BV - Financiën / SH Besluitvormend Kollum, 28 mei 2013 Samenvatting Het jaar 2012 wordt door de gemeente Kollumerland c.a. afgesloten

Nadere informatie

Begroting 2016. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken

Begroting 2016. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken INHOUDSOPGAVE 1. Gemeente Bloemendaal 1.1... 4 1.2 Toelichting op de begroting 2016... 5 2. Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2.1... 6 2.2 Toelichting op

Nadere informatie

Bijlagen Jaarstukken 2008, verslag van bevindingen

Bijlagen Jaarstukken 2008, verslag van bevindingen Raadsvoorstel Agendapunt: 8 Onderwerp Vaststelling jaarstukken 2008 Datum voorstel 12 mei 2009 Datum raadsvergadering 16 juni 2009 Bijlagen Jaarstukken 2008, verslag van bevindingen Ter inzage beheersrekening

Nadere informatie

Oostzaan Buiten gewoon

Oostzaan Buiten gewoon GESCAND OP Gemeente Oostzaan Buiten gewoon Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan 1 8 NOV. 215 Gemeente Oostzaan Gemeentehuis ;adres Kerkbuurt 4, 1 5H BD Oostzaan Pöi adres Postbus 2, 1 53 AA Wormer Telefoon

Nadere informatie

Rijnwaarden llllllllllllllllllilllllllllllllllllli

Rijnwaarden llllllllllllllllllilllllllllllllllllli Aan de leden van de raad. Betreft: Voorstel met toelichting Agendering: 26 mei 2015 GEMEENTE Rijnwaarden llllllllllllllllllilllllllllllllllllli GEMEENTE RUNWAAROEN *0m1MMXIt Ontvangstdatum: 4-6-2015 Behandelend

Nadere informatie

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Vaststelling jaarstukken 2013 Datum voorstel 29 april 2014 Datum raadsvergadering 10 juni 2014 Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Ter inzage

Nadere informatie

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. FINANCIEEL BELEID Financiële positie op balansdatum Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. Activa

Nadere informatie

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Inleiding Medio 2013 heeft u de 3 e begrotingswijziging 2013, met als bijlage de herziene begroting 2013, van de Veiligheidsregio Zeeland vastgesteld. Deze begroting

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : 7 oktober 2014 Agendanummer : 14 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : B.N.J. Fintelman : Publiekszaken : M.A. (Monique) Wong Chung Voorstel aan de raad Onderwerp

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1190699 Datum: 1 april 2015 Behandeld door: G.C. Sweers-Hoogland/ A.B. Visser Afdeling / Team: Raadsgriffie / Onderwerp: 1. 2. Herbenoeming voorzitter

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Wormerland

Aan de raad van de gemeente Wormerland RAADSVOORSTEL Aan de raad van de gemeente Wormerland Datum aanmaak 31-08-2014 Onderwerp Programma en portefeuillehouder Zienswijze Begroting 2015 + Scenariokeuze Baanstede Sociale Zaken, dhr. K van Waaijen

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr.: 8856 Nummer: 14A.00661 Datum: 5 september 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE

22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE 22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE ONTWERPBEGROTING 2016 Inhoudsopgave Bladz. 1. Aanbieding begroting 2016 1 2. Beleidsbegroting 2016 3 2.1 Programma 2.2 Paragrafen 3. Financiële begroting

Nadere informatie

Advies aan de gemeenteraad

Advies aan de gemeenteraad Advies aan de gemeenteraad Postregistratienummer *16.0006379* 16.0006379 Raadsvergadering: 9-6-2016 Voorstel: 4.54 Agendapunt: 21 Onderwerp Concept jaarstukken Gemeenschappelijke Regeling Centraal afvalverwijderingsbedrijf

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres; Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon

Nadere informatie

Jaarstukken 2012 Adviesblad: Hoe is de opbouw van 695k organisatieontwikkeling; op grond van het 5 e bolletje (p43) komen we op 602k?

Jaarstukken 2012 Adviesblad: Hoe is de opbouw van 695k organisatieontwikkeling; op grond van het 5 e bolletje (p43) komen we op 602k? Onderwerp : Jaarrekening 2012 en begroting 2014 GGD Inhoud : Vragen en opmerkingen betrokken gemeenten Voor : Input overleg GGD met de gemeenten Wanneer : Maandag 8 april 2013 Jaarstukken 2012 Adviesblad:

Nadere informatie

De raad van de gemeente Emmen Ontwikkeling, Beleid en Directiestaf. uw kenmerk bijlage behandeld door M.J. Visser

De raad van de gemeente Emmen Ontwikkeling, Beleid en Directiestaf. uw kenmerk bijlage behandeld door M.J. Visser Raadhuisplein 1 7811 AP Emmen t. 140591 f. 0591 685599 Postbus 30001 7800 RA Emmen e. gemeente@emmen.nl i. gemeente.emmen.nl ~ 1)1::+..1).. Gemeente ~'1" ~ Emmen -t- De raad van de gemeente Emmen Ontwikkeling,

Nadere informatie

Inleiding pag. 1. Ontwerp-besluit pag. 3. Toelichting pag 5. Bijlage(n): 1 Verzoekbrieven OLM

Inleiding pag. 1. Ontwerp-besluit pag. 3. Toelichting pag 5. Bijlage(n): 1 Verzoekbrieven OLM 6 7 $ 7 ( 1 9 2 2 5 6 7 ( / Datum : 23 september 2003 Nummer PS : 2003WEM18 Dienst/sector : W&M/MWA Commissie :W&M Registratienummer : 2003WEM004310i Portefeuillehouder :J.Binnekamp 7LWHO Piekbestrijding

Nadere informatie

Bijlage 2. Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht. Eerste Begrotingswijziging 2014

Bijlage 2. Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht. Eerste Begrotingswijziging 2014 Bijlage 2 Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht Eerste swijziging Toelichting Deze eerste begrotingswijziging betreft de verantwoording van: 1. de extra personele lasten; 2. de structurele

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

gemeente Eindhoven - Adviesnota Beheersmodel spilcentrum Tafelbergplein en overige (nog te realiseren) spilcentra. (vastgesteld college 9 aug.

gemeente Eindhoven - Adviesnota Beheersmodel spilcentrum Tafelbergplein en overige (nog te realiseren) spilcentra. (vastgesteld college 9 aug. gemeente Eindhoven - Adviesnota Beheersmodel spilcentrum Tafelbergplein en overige (nog te realiseren) spilcentra. (vastgesteld college 9 aug. 2005) - Vaststellingsovereenkomst. - Huurovereenkomst. - Dienstverleningsovereenkomst

Nadere informatie

2012 actuele begroting op 31-12-12

2012 actuele begroting op 31-12-12 WMO 4 e berap Bestuurlijke samenvatting Landelijke ontwikkelingen bij de overheid hebben in voor nogal wat wijzigingen, maar ook onzekerheid gezorgd. Zo werd besloten dat de overgang van Begeleiding naar

Nadere informatie

Nota reserves, weerstandsvermogen en solvabiliteit 2015. RAD Hoeksche Waard

Nota reserves, weerstandsvermogen en solvabiliteit 2015. RAD Hoeksche Waard Nota reserves, weerstandsvermogen en solvabiliteit 2015 Inhoud Samenvatting... 3 Inleiding Risicomanagement... 4 Doel risicomanagement Stappen risicomanagement Risicobeheersing Taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Zienswijze voorjaarsnota 2016 GGD Hart voor Brabant. Status Oordeelvormend

Raadsvoorstel. Onderwerp Zienswijze voorjaarsnota 2016 GGD Hart voor Brabant. Status Oordeelvormend Datum: 24-03-15 Onderwerp Zienswijze voorjaarsnota 2016 GGD Hart voor Brabant Status Oordeelvormend Voorstel 1. Kennis nemen van de voorjaarsnota 2016 GGD Hart voor Brabant zoals opgesteld door het GGD-Dagelijks

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad: 1073345 Datum: 9 april 2013 Behandeld door: Tineke Bouchier, Karei Mens Afdeling/Team: Maatschappelijke Ontwikkeling, Ruimtelijke Ontwikkeling Onderwerp:

Nadere informatie

Bijlagen 1 Voorjaarsnota

Bijlagen 1 Voorjaarsnota Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Voorjaarsnota 2012 Datum voorstel 10 april 2012 Datum raadsvergadering 15 mei 2012 Bijlagen 1 Voorjaarsnota Ter inzage Aan de gemeenteraad, 0. Samenvatting De voorjaarsnota

Nadere informatie

: Jaarrekening 2004 en begroting 2006 van het Centrum voor Muziek en Dans

: Jaarrekening 2004 en begroting 2006 van het Centrum voor Muziek en Dans Raad : 20 december 2005 Agendanr. : Doc.nr : B200508718 Afdeling: : Educatie, Welzijn en Zorg RAADSVOORSTEL Onderwerp : Jaarrekening 2004 en begroting 2006 van het Centrum voor Muziek en Dans Toelichting

Nadere informatie

Raadsvergadering : 29 oktober 2012 Agendanr. 14. : jaarverslag en jaarrekening 2011 Scholengroep OPRON

Raadsvergadering : 29 oktober 2012 Agendanr. 14. : jaarverslag en jaarrekening 2011 Scholengroep OPRON Raadsvergadering : 29 oktober 2012 Agendanr. 14 Voorstelnr. : R 6912 Onderwerp : jaarverslag en jaarrekening 2011 Scholengroep OPRON Stadskanaal, 12 oktober 2012 Beslispunten 1. Kennisnemen van het jaarverslag

Nadere informatie

Financiën openbaar onderwijs en overschrijding. Voorlopige afrekening vooruitlopend op definitieve afrekening

Financiën openbaar onderwijs en overschrijding. Voorlopige afrekening vooruitlopend op definitieve afrekening Raadsvergadering d.d. 24 februari 2005. ----------------------------------------------- Voorstel nr. 25/05. ----------------------------------------------- Onderwerp Voorlopige vaststelling overschrijdingsuitkering

Nadere informatie

Voorstel aan dagelijks bestuur

Voorstel aan dagelijks bestuur Voorstel aan dagelijks bestuur Datum vergadering 22-04-2014 Agendapunt 9 Steller / afdeling J. Louwsma / Beheer Openbaar Ja Bestuurder R.L.M. Sleijpen Bijlage(n) 2 Programma Bedrijfsvoering Registratiecode

Nadere informatie

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar:

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar: Advies aan burgemeester en wethouders gemeente Simpelveld Datum advies: 6 mei 2015 Financiële consequenties: Afdeling: Bedrijfsvoering Zaakkenmerk: 47584 Openbare besluitenlijst: ja Behandelend ambtenaar:

Nadere informatie