Steun kankeronderzoek in het Erasmus MC Kanker Instituut

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Steun kankeronderzoek in het Erasmus MC Kanker Instituut"

Transcriptie

1 Daniel den Hoed Stichting Jaarverslag 2014 Steun kankeronderzoek in het Erasmus MC Kanker Instituut

2 s Gravendijkwal CE Rotterdam Postbus 2040, 3000 CA Rotterdam (T) Algemene website Stuur ons een bericht Donaties Bank NL46 RABO of NL49 INGB t.n.v. Daniel den Hoed Stichting in Rotterdam Colofon: vormgeving: Thielen Peters, de communicatie kliniek fotografie: Levien Willemse, Oscar Seykens

3 INHOUDSOPGAVE pagina I. Bestuursverslag 4 I.1 Voorwoord 4 I.2 Algemeen 5 I.3 Activiteiten en financiële positie 6 I.4 Beleid 7 I.5 Bestuur en directie 8 I.6 Communicatie en fondsenwerving 9 I.7 Toekomstparagraaf Jaarrekening 2.1 Balans er 31 december Staat van baten en lasten Kasstroomoverzicht Resultaatbestemming Overzicht lastenverdeling Grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat Toelichting op balans per 31 december Toelichting op baten Toelichting op lasten Overige gegevens 3.1 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Begroting

4 1. BESTUURSVERSLAG I.1 Voorwoord Wat een indrukwekkend jaar was Zoveel mensen hebben als particulier, vanuit hun onderneming, in schoolverband, alleen of met elkaar bijgedragen aan het doel van 100 jaar Daniel den Hoed: geld inzamelen voor de actie Maak Kanker Kansloos en het thema personalized medicine. Naast de opbrengst die Drs. C.O.A. baron Schimmelpenninck van der Oije Voorzitter Daniel den Hoed Stichting zo nuttig aan het doel kon worden besteed, gaat het ook om de bekendheid van Daniel den Hoed voor de komende jaren. De fondsenwerving onder leiding van Leonore Tuyt heeft een prachtig resultaat opgeleverd, waarop in dit verslag uitvoerig wordt ingegaan. Het allereerste begin was op 5 januari de voetbalwedstrijd tussen veteranen van Excelsior en Feyenoord op Woudestein, gevolgd door de benefietwedstrijd van de elftallen van Feyenoord en Excelsior in de Kuip in aanwezigheid van moeders en grootmoeders van de supporters. Enkele van de supporters, die regelmatig contact hebben met hun collega s van Celtic uit Glasgow brachten in Schotland samen geld bijeen voor Daniel den Hoed. Het is maar een voorbeeld uit vele. De spaarpotten in de vorm van de rode Hoed van Daniel, die je overal in de stad op toonbanken zag staan, hebben op een bescheiden wijze zeer aan de bekendheid bijgedragen. De grote inzameldag op 31 oktober was fantastisch. U leest daarover uitgebreid elders in dit verslag. Kleine en grote bedragen werden aangeboden. Bij de presentatie ervan bleek nog weer hoeveel mensen zich hebben ingezet om geld bijeen te brengen. Daarmee hoopt het bestuur, dat de inspanningen en investeringen in het jaar 2014 ook in de komende jaren succes zullen hebben. De vele in getal die hebben bijgedragen aan de prachtige opbrengst in 2014 wil het bestuur van harte danken. Al kun je nog niet stellen dat kanker inmiddels kansloos is geworden, met het ingezamelde geld dat wordt besteed aan personalized medicine, zijn wij al een stuk verder gekomen. Op die weg moeten wij voortgaan, hopende dat velen ons zullen (blijven) steunen. Drs. C.O.A. baron Schimmelpenninck van der Oije Voorzitter Daniel den Hoed Stichting 4 Daniel den Hoed Stichting

5 I.2 Algemeen I.2.a De Daniel den Hoed Stichting Erasmus MC Kanker Instituut Daniel den Hoed ( ) was één van de belangrijkste grondleggers van de radiotherapie in Nederland. Onder Daniel den Hoed werd vanuit Rotterdam het bestralen van kankergezwellen uitgebouwd tot een reguliere behandelmethode van kanker. De Daniel den Hoed Kliniek is sinds die tijd uitgegroeid tot een internationaal gerenommeerd multidisciplinair kankerinstituut. Vanaf november 2013 valt alle oncologische zorg, behandeling, onderwijs en onderzoek van de Daniel den Hoed Kliniek en het voormalige Academisch Ziekenhuis Rotterdam (AZR) samen onder de naam Erasmus MC Kanker Instituut (voorheen Erasmus MC Daniel den Hoed Oncologisch Centrum). Met de oprichting van dit instituut worden de professionele krachten binnen het Erasmus MC gebundeld, met één duidelijk doel voor ogen: verdere vooruitgang boeken in de behandeling van kankerpatiënten. Als grootste kankercentrum van Nederland levert het Erasmus MC Kanker Instituut state-of-the-art behandeling en zorg met hart en ziel. Baanbrekend onderzoek in de strijd tegen kanker maakt de weg vrij voor nieuwe, veelbelovende behandelingen en het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Dagelijks speuren wetenschappers in de laboratoria naar nieuwe kennis over kanker en medicijnen. Een nieuwe ontdekking kan binnen het instituut snel in de praktijk worden getoetst. De artsen en onderzoekers behoren internationaal tot de top en zijn toonaangevend in hun vakgebied. Daniel den Hoed Stichting De Daniel den Hoed Stichting ondersteunt wetenschappelijk onderzoek, behandeling en verzorging van patiënten met kanker in het Erasmus MC Kanker Instituut. Het uitgangspunt voor onderzoek en behandeling in het kankercentrum is dat iedere patiënt een behandeling op maat krijgt, gestoeld op de meest recente wetenschappelijke inzichten. Kanker raakt nagenoeg iedereen. Eerst en vooral de patiënten zelf, maar Dr. Daniel den Hoed ook de mensen om hen heen. Onderzoek naar de oorzaken en behandeling van kanker blijft daarom van het allergrootste belang. Kanker is helaas nog steeds doodsoorzaak nummer één. Eén op de drie mensen krijgt kanker en jaarlijks overlijden meer dan mensen aan deze ziekte: dat zijn er nog steeds teveel. Onze grootste wens is kanker te overwinnen en wij treden daarmee naar buiten met de kreet: MAAK KANKER KANSLOOS. Een oproep aan een ieder om ons te steunen en daarmee de overwinning op deze zeer ingrijpende ziekte significant dichterbij te brengen. I.2.b Oprichting en naamswijziging De stichting is in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam ingeschreven onder nummer De Stichting Fondsen Rotterdams RadioTherapeutisch Instituut/Dr. Daniel den Hoed Stichting (kankerbestrijding) is bij notariële akte d.d. 14 augustus 1984 opgericht. Bij notariële akte d.d. 27 februari 1990 is de naam gewijzigd in Stichting Fondsen Dr. Daniel den Hoed Kliniek. Bij notariële akte d.d. 18 mei 1995 is de doelstelling verruimd in verband met de fusie van de Dr. Daniel den Hoed Stichting met het Academisch Ziekenhuis Rotterdam (AZR), later Erasmus Medisch Centrum (Erasmus MC). Bij notariële akte d.d. 7 mei 2001 is de stichting gefuseerd met de Stichting Patiëntenbelangen Dr. Daniel den Hoed kliniek. In verband met deze fusie is de doelstelling verruimd. Bij notariële akte d.d. 9 juli 2008 heeft vanwege het overlappende karakter - een juridische fusie plaatsgevonden met de Dr. Daniel den Hoed Stichting en daarbij is de naam gewijzigd in Daniel den Hoed Stichting. I.2.c Omschrijving van de doelstelling De stichting heeft ten doel: 1 de bevordering van onderzoek, behandeling en verzorging van patiënten met kanker en het bevorderen van onderzoek op dit terrein in het Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam, in het bijzonder in het Daniel den Hoed Oncologisch Centrum en het Josephine Nefkens Instituut van het Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam. 2 de verlening van bijstand aan het Erasmus MC te Rotterdam, in het bijzonder aan het Daniel den Hoed Oncologisch Centrum en het Josephine Nefkens Instituut van het Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam, door 5

6 aanvaarding van het bestuur over, respectievelijk het vermogensbeheer voor fondsen en instellingen alsmede door aan het voormelde Erasmus Medisch Centrum, het voormelde Daniel den Hoed Oncologisch Centrum en het Josephine Nefkens Instituut, voormeld, middelen ter beschikking te stellen voor het onder 1 genoemde onderzoek, alsmede de behandeling en verzorging van kankerpatiënten in het Erasmus Medisch Centrum en het Daniel den Hoed Oncologisch Centrum, voormeld, voor zover dit onderzoek en deze behandeling en verzorging niet behoren te worden bekostigd uit de reguliere middelen van het Erasmus Medisch Centrum respectievelijk de Erasmus Universiteit Rotterdam voor wetenschappelijk onderzoek en gezondheidszorg. 3 het sluiten van overeenkomsten met derden, waarbij de stichting gelden ter beschikking stelt binnen het kader van de onder 1 en 2 vermelde activiteiten ter ondersteuning van de werkzaamheden van en het onderzoek door die derden. 4 de werving van fondsen ter financiering van de onder 1 en 2 vermelde doelstellingen. I.2.d Samenstelling bestuur Het bestuur bestaat per eind 2014 uit de volgende personen Voorzitter Secretaris Penningmeester Lid Lid : de heer Drs. C.O.A. baron Schimmelpenninck van der Oije : mevrouw Prof. mr. T.J. Mellema - Kranenburg : de heer S. Verkooijen : de heer Mr. R.B. Gerretsen : de heer Prof. dr. E.J. Kuipers Het bestuur laat zich adviseren door wetenschappelijk directeur prof. dr. P. Sonneveld, financieel adviseur T. van der Poel en fondsenwervers ing. T. Beishuizen en dr. L. Tuyt. I.2.e Statutenwijzigingen Gedurende het verslagjaar heeft geen statutenwijziging plaats gevonden. I.3. Activiteiten en financiële positie I.3.a Activiteiten van financieel belang De stichting verkrijgt haar inkomsten vooral uit donaties, nalatenschappen en legaten. De donaties komen van particulieren en uit het bedrijfsleven. Uitgaven bestaan uit subsidies voor doelen die in overeenstemming zijn met de doelstelling van de stichting, kosten voor fondsenwerving en vergoeding van de uren voor de financiële administratie. De Daniel den Hoed Kliniek 6 Daniel den Hoed Stichting

7 I.3.b Kengetallen Bestedingspercentage Totaal van de bestedingen uitgedrukt in een percentage van het totaal van de baten Percentage kosten fondsenwerving Kosten van eigen fondsenwerving uitgedrukt in een percentage van de baten uit eigen fondsenwerving 128,9 * 86,5 35,6 ** 11,6 * In 2014 is een groter deel van de baten uitgegeven aan doelstellingen. ** Het percentage kosten fondsenwerving in 2014 is relatief hoog, omdat een significant deel van de inkomsten n.a.v. het jubileumjaar al voor 1 januari 2014 op de rekening van de stichting stond bijgeschreven en omdat we in 2014 eenmalige investeringen in de naamsbekendheid van de stichting hebben gedaan die pas in de daaropvolgende jaren verzilverd zullen worden. Rekening houdend met inkomsten uit 2013 die aan het jubileumjaar zijn toe te kennen, komt het fondsenwerfpercentage uit op 24,2 %. Volgens de regels van het CBF mag het fondsenwerfpercentage over een periode van drie achtereenvolgende jaren de 25% niet overstijgen. Hoewel de stichting niet is aangesloten bij het CBF wordt deze regel wel nageleefd en voldoet de stichting hier ook aan. I.4 Beleid I.4.a Beleid bestedingsdoelen Het bestuur stelt op hoofdlijnen de doelen vast waarvoor wordt geworven en tot welk bedrag, daarin geadviseerd door de wetenschappelijk directeur, prof. dr. Pieter Sonneveld, die op zijn beurt wordt geadviseerd door de wetenschappelijke adviesraad (WAR) van de Daniel den Hoed Stichting. Per ultimo 2014 bestaat de WAR uit: Prof. dr. P. Sonneveld (voorzitter), afdelingshoofd Hematologie Prof. dr. Chr. Bangma, afdelingshoofd Urologie Prof. dr. J. Foekens, hoogleraar Interne Oncologie Prof. dr. R. Kanaar, hoogleraar Genetica Prof. dr. L. Looijenga, hoogleraar Pathologie Prof. dr. J.P. Pignol (vervangt prof. dr. L. Incrocci), afdelingshoofd Radiotherapie Prof. dr. P. Sillevis Smit, afdelingshoofd Neurologie Prof. dr. S. Sleijfer, afdelingshoofd Interne Oncologie Prof. dr. I. Touw, hoogleraar Hematologie In 2014 heeft prof. dr. J.P. Pignol, als nieuw afdelingshoofd van de Radiotherapie, de plaats ingenomen van prof.dr. L. Incrocci, die afdelingshoofd ad-interim was. De WAR adviseert het bestuur over de besteding van de middelen van de stichting op basis van uitgangspunten die zijn vastgelegd in de notitie Uitgangspunten en besteding middelen Daniel den Hoed Stichting. De taken en bevoegdheden van de WAR en de wetenschappelijk direc- Hoogleraren Sonneveld, Kanaar en Looijenga zijn met de hoed van Daniel ook onderdeel van de Maak Kanker Kansloos campagne. teur zijn vastgelegd in het reglement van de WAR. In 2013 is door de WAR gewerkt aan een vernieuwde notitie Uitgangspunten en besteding middelen Daniel den Hoed Stichting. Deze notitie is in 2014 geëffectueerd en terug te vinden op de website van de stichting I.4.b Beleid De aard van de acties en de methoden van fondsenwerving worden overgelaten aan de wetenschappelijk directeur, die daarvoor intensief samenwerkt met de fondsenwervers (samen 1 fte) die sinds medio mei 2012 aan de stichting zijn toegevoegd. De opdracht van de fondsenwervers is om de fondsenwerving in het algemeen te structureren en professionaliseren én om invulling te geven aan de fondsenwerving in het jubileumjaar Gestreefd wordt naar structurele inkomsten uit publiek, bedrijfsleven en vermogensfondsen. Het 100-jarig jubileum van de Daniel den Hoed in 2014 werd aangegrepen om bekendheid te geven aan de Daniel den Hoed Stichting als steunfonds 7

8 voor onderzoek in het Erasmus MC Kanker Instituut en om extra fondsen te genereren voor oncologisch onderzoek en patiëntenzorg. De kosten van de fondsenwerving bestaan uit de vergoeding voor de fondsenwervers, het inhuren van bedrijven voor de ondersteuning van fondsen wervingsactiviteiten (zoveel mogelijk tegen een gereduceerd tarief) en ontwikkeling en de productie van communicatie- en wervingsmiddelen. Hoewel de stichting niet in het bezit is van het CBF-keurmerk, wordt het fondsenwerfpercentage van 25% wel als richtlijn gebruikt. Voor alle activiteiten van de stichting is prof.dr. P. Sonneveld het aanspreekpunt. Hij vertegenwoordigt in dezen de Daniel den Hoed Stichting en informeert de relevante partijen binnen het Erasmus MC. Zijn secretaresses, mevrouw J. Smit en mevrouw G. Cam, verlenen waar nodig administratieve ondersteuning. De heer T. van der Poel en mevrouw A. van der Veen ondersteunen de financiële administratie van de Daniel den Hoed Stichting. In 2014 is de formatie van de stichting structureel uitgebreid met 0.5 fte administratieve ondersteuning. Daarenboven is in dit jaar, i.v.m. de jubileumactiviteiten, de formatie tijdelijk uitgebreid met 0.9 fte projectondersteuning (een medewerker van de afdeling Communicatie) en 0.1 fte communicatiedeskundige/tekstschrijver (een medewerker communicatie van het Erasmus MC Kanker Instituut). Meer over de bestedingsdoelen en fondsenwerving kunt u lezen in hoofdstuk Communicatie en Fondsenwerving. I.4.c Beleid met betrekking tot omvang en functie van reserves en fondsen De stichting heeft een aantal reserves, te weten een instandhoudingsreserve voor toekomstige projecten en een continuïteitsreserve. Daarnaast bestaan er nog bestemmingsfondsen. De instandhoudingsreserve voor toekomstige projecten dient er voor om toekomstige subsidieaanvragen te kunnen honoreren. De continuïteitsreserve bestaat voor het opvangen voor onvoorzienbare tijd van tegenvallers in de inkomsten. Deze reserve zorgt ervoor dat activiteiten door eventuele tegenvallers in de inkomsten niet op korte termijn behoeven te worden gestaakt. De bestemmingsfondsen betreffen gelden die besteed moeten worden in het kader van de doelstelling waarvoor deze ter beschikking zijn gesteld door derden. I.4.d Beleggingsbeleid Medio 2011 zijn met Schretlen & Co afspraken gemaakt over het beleggingsbeleid voor de komende jaren. De stichting voert een duurzaam en defensief beleggingsbeleid. I.4.e Communicatiebeleid met belanghebbenden Interne belanghebbenden Fondsenwervingsactiviteiten worden vooraf gecommuniceerd met de afdeling Communicatie van het Erasmus MC, waar nodig met de Raad van Bestuur, en met de medewerkers van de andere steunfondsen binnen het Erasmus MC (te weten Familiehuis Daniel den Hoed, het Erasmus MC Vriendenfonds en Vrienden van Sophia). Daarnaast worden medewerkers van het Erasmus MC in het algemeen en van het Kanker Instituut in het bijzonder betrokken bij en op de hoogte gehouden van de activiteiten van de stichting. Externe belanghebbenden Per activiteit worden verschillende communicatiekanalen ingezet om mensen en bedrijven te betrekken. Dit varieert van face-to-face communicatie, mailings en online communicatie. Gezien het goedkopere karakter van online communicatie (via website, Facebook en Twitter) en de effectiviteit van face-to-face communicatie, wordt zoveel mogelijk voor deze kanalen gekozen. I.4.f ANBI De Daniel den Hoed Stichting staat bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling, een ANBI instelling. Als ANBI instelling streven wij ernaar zo transparant en kosten efficiënt mogelijk te opereren. Alle relevante informatie hierover is conform de regelgeving van de Belastingdienst - terug te vinden op en in ons jaarverslag (dat ook op de website verschijnt). I.5 Bestuur en directie I.5.a Taak en werkwijze van bestuur Het bestuur bepaalt het beleid in overeenstemming met de doelstelling van de stichting en houdt toezicht op de uitvoering ervan. Het laat zich daarbij adviseren door de wetenschappelijk directeur van de stichting. De wetenschappelijk directeur is het aanspreekpunt voor 8 Daniel den Hoed Stichting

9 de medewerkers en vrijwilligers die betrokken zijn bij de fondsenwerving. Hij legt van deze activiteiten verantwoording af aan het bestuur. Hij is ook voorzitter van de wetenschappelijke adviesraad (WAR) die het bestuur adviseert over de besteding van de middelen van de stichting. I.5.b Bezoldigings- en vergoedingenbeleid Bestuursleden ontvangen geen bezoldiging. Bestuursleden kunnen een redelijke vergoeding ontvangen voor de door hen ten behoeve van de stichting gemaakte onkosten en de door hen verrichte uitvoerende werkzaamheden (niet in hoedanigheid als bestuurslid). Deze vergoedingen worden in de jaarstukken vermeld en nader toegelicht. Eén betaalde kracht fondsenwerving (0.8 fte), 0.5 fte projectondersteuning en 0,1 fte financiële ondersteuning zijn in dienst van het Erasmus Medisch Centrum en vallen dientengevolge onder de rechtspositie van het Erasmus Medisch Centrum. De andere fondsenwerver (ca 0.2 fte) en de financieel adviseur worden vergoed op declaratiebasis. De samenwerking met deze fondsenwerver is conform afspraak in november van 2014 beëindigd. In 2014 is de stichting tijdelijk versterkt door een projectleider (0.9fte) en een communicatiemedewerker/tekstschrijver (0.1 fte) ten behoeve van de viering van het jubileumjaar in Beiden zijn in dienst van het Erasmus MC en voor een periode van 12 maanden gedetacheerd bij de stichting. I.5.c Wijze benoeming en zittingsduur bestuur Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur te bepalen aantal van tenminste vijf leden, die worden benoemd, geschorst en ontslagen door het bestuur. Eén bestuurslid wordt benoemd op voordracht van de Raad van Bestuur van het Erasmus MC in overleg met de Raad van Toezicht van het Erasmus MC, die ook bevoegd is dit bestuurslid voor te dragen voor schorsing of ontslag. Dit bestuurslid kan deel uitmaken van de Raad van Bestuur van het Erasmus MC. Schorsing en ontslag vereisen een eenstemmig besluit van de andere bestuursleden. De andere bestuursleden kunnen niet zijn bestuurders, oprichters, aandeelhouders, toezichthouders of werknemers van het Erasmus MC. Voorts mogen binnen het bestuur geen nauwe familie- of vergelijkbare relaties bestaan. Bestuursleden hebben een zitting voor een termijn van vijf jaar en zijn terstond herbenoembaar voor eenzelfde periode van vijf jaar. I.5.d Relevante nevenfuncties bestuursleden De heer Drs. C.O.A. baron Schimmelpenninck van der Oije: Voorzitter G.Ph. Verhagen-Stichting Mevrouw Prof. mr. T.J. Mellema - Kranenburg: Bestuurslid Stichting Reijns - de Hoog De heer S. Verkooijen: Bestuurslid Vrienden van het Moerhout De heer Mr. R.B. Gerretsen: Geen De heer Prof. dr. E.J. Kuipers: Lid Gezondheidsraad Lid Programmacommissie Bevolkingsonderzoek Darmkanker Bestuurslid Dutch Institute of Clinical Auditing Lid EU-IARC commissie quality assurance colorectal cancer screening Lid International gastric cancer health initiative Lid Advisory Board European Society of Digestive Oncology Lid bestuur European Helicobacter Study Group European Lead in CRC screening World Endoscopy Organization Lid Clinical Practice Committee American Gastroenterology Association Editor Best Practice and Research in Clinical Gastroenterology Associate Editor Gut I.6 Communicatie en fondsenwerving I.6.a Communicatie Daniel den Hoed Stichting en Erasmus MC Kanker Instituut De Daniel den Hoed Stichting is het steunfonds voor wetenschappelijk onderzoek, behandeling en verzorging van patiënten met kanker in het Erasmus MC Kanker Instituut. Door het werven van financiële middelen draagt de stichting bij aan het baanbrekende oncologisch onderzoek binnen het kankerinstituut en aan activiteiten gerelateerd aan verzorging van patiënten (zogenaamde complementaire zorg). Relevant voor het succes van de stichting is de profilering van het Kanker Instituut zelf. In beginsel willen giftgevers (bedrijven, particulieren en fondsen) namelijk een donatie doen ten bate van het onderzoek dat in dit kankerinstituut plaatsvindt. De stichting speelt hier een initiërende, faciliterende en dienstverlenende rol in. 9

10 In november 2013 heeft een naamswijziging van het centrum plaats gevonden. Eerder trad alle oncologie binnen het Erasmus MC naar buiten onder de merknaam Erasmus MC Daniel den Hoed Oncologisch Centrum. Vanaf november 2013 is dit het Erasmus MC Kanker Instituut geworden. Vanaf deze periode heeft de stichting actief gecommuniceerd dat zij steunfonds is voor wetenschappelijk onderzoek in het Erasmus MC Kanker Instituut, met behoud van haar alom bekende naam Daniel den Hoed Stichting. Het jubileumjaar is in nauwe samenwerking met Erasmus MC Kanker Instituut georganiseerd, waarbij benadrukt is dat de stichting verantwoordelijk is voor alle activiteiten die een fondsenwervend element in zich dragen. 100 jaar Daniel den Hoed 100 jaar strijd tegen kanker Op 28 november 1914 werd in het Rotterdamsch Radio- Therapeutisch Instituut (RRTI) het eerste bestralingstoestel in gebruik genomen: de start van de behandeling van kanker. In 1940 werd de in Gouda geboren radioloog dr. Daniel den Hoed ( ) directeur van het RRTI. Onder Daniel den Hoed werd vanuit Rotterdam het bestralen van kankergezwellen uitgebouwd tot een reguliere behandelmethode van kanker. De naar hem genoemde Daniel den Hoed Kliniek is sinds die tijd uitgegroeid tot een internationaal gerenommeerd multidisciplinair kankerinstituut. In 2014 vierden wij 100 jaar Daniel den Hoed, 100 jaar strijd tegen kanker in Rotterdam. Doel van dit jaar is tweeledig: (1) meer bekendheid geven aan de Daniel den Hoed Stichting als steunfonds van het Erasmus MC Kanker Instituut en (2) het genereren van extra fondsen ter ondersteuning van wetenschappelijk kankeronderzoek en patiëntenzorg. Zitting in het Comité van Aanbeveling voor het jubileumjaar hadden: Ing. A. (Ahmed) Aboutaleb Prof. dr. J. P. (Jan Peter) Balkenende Drs. W. (Willem) den Hoed Mr. drs. J.K. (Jan Kees) de Jager R. (Ronald) Koeman Dr. N. (Neelie) Kroes Drs. H. (Hans) van der Noordaa Drs. K. (Karla) Peijs S. (Sjoerd) Pleijsier W. (Wim) van Sluis Maak kanker kansloos Strategie voor communicatie was het creëren van draagvlak voor de stichting bij het grote publiek in de regio groot-rotterdam. Deze strategie werd ondersteund door middel van een zichtbaarheidscampagne met als kreet Maak kanker kansloos en bekende Rotterdammers die gefotografeerd zijn met de rode Hoed van Daniel. Ten einde een zo groot mogelijke zichtbaarheid te creëren is in de eerste zeven maanden van het jaar vooral gestuurd op zoveel mogelijk acties waar de Daniel den Hoed Stichting het goede doel van is. De uitverkochte benefietwedstrijd in De Kuip, Feyenoord tegen Excelsior, op 5 januari 2014, was vanzelfsprekend een geweldige kick-off van het jubileumjaar, met een zeer hoge publiciteitswaarde. De maanden die volgden werden gevuld met zeer veel activiteiten waar de stichting zich het goede doel van mocht noemen (zie meer onder 1.6.b. fondsenwerving). In de maanden september en oktober voerde de stichting actief campagne, met als doel zoveel mogelijk mensen te betrekken bij onze gezamenlijke strijd tegen kanker: Samen maken we kanker kansloos. Waar in de eerste helft van het jaar de ambassadeurs met de Hoed van Daniel op hun hoofd waren gefotografeerd, hadden de uitingen in de campagneperiode een meer activerende uitstraling: de hoed werd voor gehouden met de vraag vul de hoed van Daniel. Communicatiemiddelen- en kanalen Een greep uit de communicatiemiddelen- en kanalen die gedurende het jubileumjaar zijn ingezet: Print en RTV Folder Maak kanker kansloos Advertenties achter op de Metro Vlaggen/banieren in de stad Geveldoek op Erasmus MC en op Daniel den Hoed Kliniek Raamstickers Gedachten-hoed in winkels en in de klinieken (een grote display in de vorm van een hoed waarop iedereen een kaartje met een wens of gedachte op kon plakken. Redactionele aandacht in regionale en landelijke (dag)bladen Vitamine R, met aandacht voor 100 jaar Daniel den Hoed en Erasmus MC Kanker Instituut Beplakte tram voor een hele jaar ABRI s, driehoeksborden en digitale schermen Achterwand in NRCafé Verslaggeving Grote Inleverdag door RTV Rijnmond Hele dag uitzending vanuit de tram i.s.m. RTV Rijnmond over 100 jaar Daniel den Hoed Jubileumboek 100 jaar Daniel den Hoed onder redactie van Peter Verhoef. 10 Daniel den Hoed Stichting

11 _Poster_Wetenschappelijk-Symposium-A3_2.indd :56 DDHK-STOFOMSLAG_793 x :03 Pagina 1 Online Website Website Facebook pagina: danieldenhoedstichting (van 100 naar likes in één jaar) Inter- en intranet Erasmus MC Banners Youtube kanaal met regelmatig nieuwe filmpjes Face to face Open dag op Erasmus MC, i.s.m. Erasmus MC Vriendenfonds en Stichting Vrienden van Sophia Bijeenkomsten op het Erasmus MC voor actievoerders Stand in beurs WTC tijdens inschrijving marathon (11 & ) Aanwezigheid fondsenwervers, artsen en onderzoekers bij zoveel mogelijk events die voor de stichting zijn georganiseerd. Lof der Geneeskunst ( ) Wetenschappelijk Symposium 100 jaar Daniel den Hoed (28 & ) Lof der Geneeskunst, Jubileumboek en 100 jaar Daniel den Hoed Symposium De publieksseminar Lof der Geneeskunst, op 3 oktober gehouden in De Doelen, droeg als titel mee Maak kanker kansloos. Prof dr. Stefan Sleijfer, lid van de Wetenschappelijke Adviesraad van de Daniel den Hoed Stichting, sprak over de stand van zaken m.b.t. personalized medicine. Ook in vorm stond 100 jaar Daniel den Hoed centraal: zo traden studenten van Codarts op met de Rode Hoed van Daniel, en ook alle bezoekers konden met de hoed op de foto voor de zogenaamde Green Screen. Peter Verhoef (red.) Zoo zende dan dit instituut zijn stralen uit Peter Verhoef (redactie) Zoo zende dan dit instituut zijn stralen uit 100 jaar Daniel den Hoed Daniel den Hoed Stichting Erasmus MC Kanker Instituut Erasmus Publishing Tijdens Lof der Geneeskunst werd ook het jubileumboek 100 jaar Daniel den Hoed gepresenteerd. Het eerste exemplaar werd door de Raad van Bestuur van het Erasmus MC overhandigd aan KWF Kankerbestrijding directeur Michel Rudolphi. Op 28 en 29 oktober van het afgelopen jaar vond het wetenschappelijk symposium 100 jaar Daniel den Hoed plaats. In De Doelen spraken ca. 12 internationaal vermaarde wetenschappers de ruim 300 artsen en onderzoekers toe. Het was uniek om zoveel internationale onderzoekers onder één dak bij elkaar te hebben. International Symposium to commemorate the 100th anniversary of the Daniel den Hoed Oncology Centre Cancer Research and Clinical Care: The Next 100 Years! October 28 & Rotterdam, The Netherlands Free admission Speakers: Alberto Bardelli Mina Bissell Dominique Bonnet Thomas Brabletz Atul Butte Ruud Delwel Leroy Hood Normand Maitland Ari Melnick Michel Sadelain Kenna Shaw Lilian Siu Register now at: 11

12 maak kanker kansloos Steun onderzoek in het Erasmus MC Kanker Instituut 100jaardanieldenhoed.nl Van links naar rechts, van boven naar beneden: Prof. Dr. Ron Mathijssen, Internist-oncoloog Prof. Dr. Roland Kanaar, Genetica/Radiotherapie Dr. Joost Boormans, Uroloog Dr. Agnes Jager, Internist-oncoloog Dr. Manon Spaander, Maag-darm-lever-arts Prof. Dr. Leendert Looijenga, Pathologie Prof. Dr. Ruud Delwel, Hematologie Prof. Dr. Els Berns, Interne Oncologie Prof. Dr. Ernst Kuipers, Voorzitter Raad van Bestuur Erasmus MC Simone van der Linden, Verpleegkundig specialist Dr. Joachim Aerts, Longarts Prof. Dr. Pieter Sonneveld, Hematoloog en Voorzitter Wetenschappelijke Adviesraad Daniel den Hoed Stichting Lijn 100 Jaar Daniel den Hoed Ook Radio en TV Rijnmond stonden, samen met de RET, op woensdag 22 oktober 2014 uitgebreid stil bij 100 jaar Daniel den Hoed. Op 22 oktober zonden zij de hele dag live uit vanuit een rijdende tram. Tussen 10:00 en 16:00 uur reden presentatoren Erik Lemmers en Marcia Tap door Rotterdam. In de tram spraken ze met patiënten, artsen en vrijwilligers. Over wat kanker met je doet, wat je kunt doen om het draaglijker te maken en hoe het staat met het onderzoek van het Erasmus MC Kanker Instituut. Maar er was ook muziek in de tram. Onder meer van Ntjam Rosie, de Hermes House Band en Lee Towers, die live in de tram kwamen optreden. En iedereen mocht een stukje meerijden! 12 Daniel den Hoed Stichting

13 I.6.b Fondsenwerving Opbouw fondsenwerving In de eerste acht maanden van 2014 is ingezet op zoveel mogelijk acties waar de stichting het goede doel van is. Dit bleek een goede manier om de Hoed van Daniel op de kaart te zetten en bekendheid te geven aan de Maak kanker kansloos campagne. Onverwacht veel acties werden de eerste maanden ingezet, voor een groot gedeelte op gang gekomen dankzij de benefietwedstrijd Feyenoord tegen Excelsior in de Kuip op 5 januari Deze acties worden vanuit de stichting met grote regelmaat ondersteund in de vorm van administratieve afhandeling, ontwikkeling communicatiemiddelen en -kanalen en inzet van arbeid. De stichting is er in de eerste maanden van het jubileumjaar goed in geslaagd bekendheid te geven aan de Rode Hoed van Daniel en de kreet Maak kanker kansloos. Reden om in het najaar actiever naar buiten te treden om de regio Rotterdam te betrekken in de campagne en uit te nodigen een financiële bijdrage te leveren. In de maanden september en oktober heeft de stichting zodoende actief campagne gevoerd, met de nadruk op drie doelgroepen: Basisscholen Bedrijven Particulieren/klein-MKB De twee campagnemaanden zijn op 31 oktober 2014 afgesloten met een Grote Inzameldag op het Erasmus MC, die gepaard ging met een Open Dag van het Erasmus MC Kanker Instituut. Een greep uit de acties voor de stichting Hieronder een greep uit de acties in 2014 voor 100 jaar Daniel den Hoed: 5 januari Benefietwedstrijd Feyenoord Excelsior in De Kuip 18 januari Optreden van het Inspire2Live Koor voor Daniel den Hoed in Hardinxveld- Giessendam 4 februari Wereldkankerdag in het Erasmus MC: publiekseminar over Mythes en werkelijkheid over kanker. 22 februari Benefietconcert van het Daniel den Hoed koor Chapeau in Breepleinkerk 5 maart Collegetour met staatssecretaris Martin van Rijn, tbv 100 jaar Daniel den Hoed in het Erasmus MC 13

14 Gedreven voor Succes 100 jaar Daniel den Hoed was één van de drie goede doelen van de activiteiten van Gedreven voor Succes uit Vlaardingen. Voor de Daniel organiseerden zij onder meer Spinnen op de Stoep, met 100 spinning fietsen voor café De Stoep. En de geweldige Girlfriends Dinner, een rondgang langs vier restaurants in Vlaardingen en afgesloten met een mooi feest. Open Zwemwater Wedstrijd Heerjansdam De tiende editie van OpenwaterWedstrijd aan t Waaltje in Heerjansdam stond in het teken van 100 jaar Daniel den Hoed. Op 9 augustus stond wedstrijdzwemmen centraal, maar met zeer veel oog voor het goede doel. Organisatoren en zwembondvertegenwoordigers allen in Maak kanker kansloos shirts, en zeer veel vrijwillige bijdragen van de zwemmers. De OpenwaterWedstrijd Heerjansdam maakt kanker kansloos! De Westlandse Ride De mooiste wielerrit van Westland vond plaats op zaterdag 19 en zondag 20 juli Er was een 24- uurs fietstocht (in estafettevorm, teams van vier personen, 62 km per toerbeurt, begeleid door motards) en een vrije toertocht op de zondag (100 km en 25 km). Bekende Westlanders gingen op de foto met de Rode Hoed van Daniel. Een weekend om nooit meer te vergeten. 14 Daniel den Hoed Stichting

15 THE HEAVENLY STARS ORGANISEREN BENEFIETSAVOND DINSDAG 6 MEI 2014 MAAK KANKER KANSLOOS! Een avond in het teken van de Daniel den Hoed Stichting waar de The Heavenly Stars voor zullen rijden en strijden. Onder begeleiding van John Vingerling met als gasten: Daniel den Hoed Zanger Jeffrey Muller Wieler coach Jaqcues Helderop Ex prof wielrenner Michael Boogerd Sjoerd Pleijsier als Simon Stokvis (Toen was geluk heel gewoon) Vertegenwoordigers van Daniel den Hoed Kliniek Locatie : Hofpleintheater, Rotterdam Datum : dinsdag 6 mei 2014 Tijd : ontvangst vanaf 19:00 uur Kosten : 25,- per zitplaats Kaarten kunnen besteld worden via: OP=OP! The Heavenly Stars Fietsploeg The Heavenly Stars fietsen nooit voor niets. En in 2014 was dat dus voor de Daniel den Hoed Stichting, met onder andere een Benefietsavond in theater Hofplein (m.m.v. Michael Boogerd) en een grote feestavond met veiling en loterij. Hoogtepunt van 2014 waren de drie Tour-etappes in de Vogezen, waar 42 renners en 16 ondersteuners aan hebben deelgenomen. Hogeschool Rotterdam Op de foto met de Rode Hoed voor 2? Een gezonde smoothie voor 2? Een maak kanker kansloos polsbandje voor 1? Of het hele menu voor 5? Op 6 locaties van Hogeschool Rotterdam was dit mogelijk. Met als kers op de taart een collage van gefotografeerde studenten in dagblad de Metro. 17 maart Collegetour minister Jeroen Dijsselbloem tbv 100 jaar Daniel den Hoed in Theater Walhalla Rotterdam. 13 april ABN Amro Rotterdam Marathon (100 jaar Daniel den Hoed was het goede doel van de marathon) 10 mei Moederdagconcert Rotterdams Opera Koor in Open Hof 24 mei Beethoven 9 voor 100 jaar Daniel den Hoed door Rotterdams Philharmonisch Orkest 15 juni Spinnen op de Stoep in Vlaardingen door Gedreven voor Succes juni The Heavenly Stars fietsen in de Vogezen 22 juni Erasmusica, muziekuitvoering van Erasmus MC medewerkers in De Doelen 28 juni Erasmus MC Tour de Rotterdam t.b.v. 100 jaar Daniel den Hoed 28 juni Zomerfeest Groenoord in Schiedam 12 juli Girlfriends Dinner door Gedreven voor Succes 19 & 20 juli De Westlandse Ride 4 augustus Maarten Memorial, editie 11 9 augustus Open Water Zwemwedstrijd Heerjansdam 28 september Greens Parade in Barendrecht 1-30 november Actie in filialen Beter Bed zuid west Nederland 28 november Erasmus MC in concert, optredens van het Westlands Mannenkoor en Inspire2Live Koor 6 december Jubileumgala R.S.V. Sanctus Laurentius in de Cruise Terminal 8-18 december Actie Hogeschool Rotterdam op 6 locaties van de hogeschool 16 december Rotterdam Rijnmond Topsport Awards in Nieuwe Luxor Theater 24 december Run voor Kirsten in Vlaardingen 15

16 Najaarscampagne Daniel den Hoed Stichting: De najaarscampagne van de stichting startte op 1 september met het hijsen van 100 Maak kanker kansloos banieren aan de Boompjes in Rotterdam. Ambassadeur Willem den Hoed, zoon van Daniel den Hoed, hees de eerste vlag, gevolgd door Hans den Oudendammer, directeur van Rotterdam Topsport en twee leerlingen van de Nieuwe Park Rozenburgschool uit Kralingen. In de twee maanden die daarop volgden is geprobeerd zoveel mogelijk inwoners uit de regio te betrekken bij de campagne. Daartoe waren drie verschillende acties opgezet. En actie met basisscholen, de bedrijfsestafette en de activatie van particulieren en klein-mkb. 16 Daniel den Hoed Stichting

17 Mede mogelijk gemaakt door Canon Basisscholenactie In samenwerking met Canon is een prachtige actie voor alle basisscholen uit de regio opgezet: alle leerlingen van de deelnemende scholen (ca 25 scholen met een totaal van leerlingen) ontvingen een bouwplaat van de Rode Hoed van Daniel. De bouwplaten gingen vergezeld van een Youtube filmpje waarin tophockeyster Roos Drost en wetenschapper Kishan Naipal de actie uitlegden. Op school werd de hoed in elkaar geknutseld en vervolgens zo mooi mogelijk versierd. Canon stuurde naar elke school een fotograaf die van elke leerling een campagnefoto maakte. Elke leerling ontving vervolgens van zijn eigen foto twee campagneposters. Met de posters en de hoeden werd op school actie gevoerd om geld op te halen voor kankeronderzoek in het Erasmus MC Kanker Instituut. Elke school mocht zelf bedenken hoe de actie ingevuld werd. De kick-off van de scholenactie vond plaats op de Nieuwe Park Rozenburgschool in Kralingen in het bijzijn van wethouder van Onderwijs Hugo de Jonge, directeur Erasmus MC Kanker Instituut Arjan Bandel, Roos Drost en Kishan Naipal. Vijf leerlingen met de mooiste geknutselde hoed kregen een eigen fotoshoot van campagnefotograaf Oscar Seykens en hun posters werden op driehoeksborden getoond in en om Rotterdam. Op de Grote Inzameldag op 31 oktober kwam elke school met een delegatie van 10 leerlingen naar het Erasmus MC om de cheque met de opbrengst te brengen. Deze actie heeft, naast significante zichtbaarheid, ruim opgebracht. Maak kanker kansloos Kylan draagt de Hoed van Daniel Kom ook: Grote Inzameldag 31 oktober in het Erasmus MC 17

18 Bedrijfsestafette Op 1 september startte ook de bedrijfsestafette: idee achter de estafette was dat de Rode Hoed van Daniel van bedrijf naar bedrijf ging. Is de hoed bij een bedrijf, dan wordt daar actie gevoerd. De vorm en omvang van de actie was door het bedrijf zelf in te vullen. Op 31 oktober, tijdens de Grote Inzameldag, kregen ook de deelnemende bedrijven het podium om over hun actie te vertellen en de cheque te overhandigen. Bijgaande bedrijven hebben deelgenomen aan de 100 jaar Daniel den Hoed bedrijfsestafette: Datum Bedrijf Actie 1 september Rotterdam Topsport Golftoernooi voor relaties op Golfbaan Seve, Daniel den Hoed is het goede doel 4 september NRCafé doneert de portretten collectie aan de stichting om te veilen & achterwand in het café bekleed met Daniel den Hoed campagne 29 aug - 12 okt. 5-7 september Havenbedrijf zichtbaarheid 100 jaar Daniel den Hoed tijdens Wereldhavendagen & opbrengsten kerstkaartenactie september Beurs - WTC verspreidt de Daniel den Hoed spaarpotten onder haar bedrijven en zichtbaarheid in en tijdens beurs - WTC activiteiten. 16 september Canon Business verspreidt Daniel den Hoed spaarpotten onder haar bedrijfsrelaties. Center Rotterdam 18 september Rhoon Golf Center mede-organisator van het Daniel den Hoed Golftoernooi september Van Den Assem Schoenen zichtbaarheid bij Magazine Lancering en fondsenwerving in schoenenzaken 3 oktober Metro columnist en burgemeester Ahmed Aboutaleb schenkt zijn jaarlijkse bijdrage aan Daniel den Hoed 4 oktober Haarzaak knipt de hele avond voor het goede doel, naastliggende winkels zorgen voor drinken, eten en muziek. 13 oktober Albert Heijn in 43 filialen van Albert Heijn kan men 6 weken lang lege flessenbonnen inleveren voor de Daniel den Hoed 16 oktober MaGuise en Enco Girlfriends Dinner voor 200 gasten in de Cruise Terminal 22 oktober RET / RTV Rijnmond hele dag radio- en tv uitzending op RTV Rijnmond vanuit de speciale 100 jaar Daniel den Hoed tram. 23 oktober MAKRO Barendrecht 100 meter tompouce in de winkel gebakken en verkocht voor Daniel den Hoed 26 oktober Euromast helft van de entree op deze dag is voor Daniel den Hoed. 28 oktober Nationale Nederlanden hele maand september werd per kopje koffie 1 geschonken DE Café aan de stichting 29 oktober Schouten Zekerheid trappenrace in de Schouten Toren met medewerkers en relaties. 31 oktober RTV Rijnmond live-uitzending vanuit het Erasmus MC tijdens de Grote Inzameldag en Open Huis Erasmus MC Kanker Instituut. 18 Daniel den Hoed Stichting

19 De Euromast draagt de hoed van Daniel Samen maken we kanker kansloos! Kom op zondag 26 oktober naar de Euromast want op deze dag doneren wij de helft van je entreekaartje aan de Daniel den Hoed stichting. Particulieren en klein-mkb activatie De activatie van deze doelgroep kwam op drie manieren tot stand. Ten eerste het betrekken van deze doelgroep bij de acties van de bedrijven zoals die in de vorige paragraaf staan beschreven: denk aan het doneren van de lege flessenbonnen bij de Albert Heijn, het meedoen met de Girlfriends Dinner in de Cruise Terminal, uitje naar de Euromast, kopen van een kopje koffie in NNDE Café of een knipbeurt bij Haarzaak. Ten tweede zijn er met medewerking van collega s uit het Erasmus MC, bedrijven en vrijwilligers circa rode hoed spaarpotten neergezet op allerlei locaties in en om Rotterdam. Denk aan winkels, klein-mkb, sportverenigingen, sportscholen etc. Als laatste werd op zoveel mogelijk verschillende manieren de boodschap vul de hoed van Daniel zichtbaar gemaakt, op posters in en om de stad, op de gevel van het Erasmus MC zelf, achter op de Metro, online en tijdens de radio- en tv-uitzending vanuit de 100 jaar Daniel den Hoed tram. Ook deze actie culmineerde in de Grote Inzameldag op het Erasmus MC, waar alle deelnemende winkels/mkb/ verenigingen in de gelegenheid werden gesteld hun spaarpot in te leveren. 19

20 Grote Inzameldag en Open Huis Erasmus MC Kanker Instituut Op 31 oktober kwamen alle activiteiten van de maanden september en oktober samen op de Grote Inzameldag van de 100 jaar Daniel den Hoed campagne. De inzameldag vond plaats op het Erasmus MC en werd vergezeld van het Open Huis van het Erasmus MC Kanker Instituut. De dag was voor iedereen toegankelijk. In de ochtend werd van elke deelnemende school een delegatie van tien leerlingen ontvangen. Deze ochtend werd mede-gepresenteerd door Nederlands Elftal hockeyster Roos Drost, die ook medisch student is aan het Erasmus MC. Leerlingen mochten op het podium over hun actie vertellen, er werden prijzen uitgereikt voor de origineelste actie en de school met de grootste opbrengst en aan het eind van de ochtend werden alle cheques op het podium tegelijk door de leerlingen omgedraaid. Een geweldig totaal van ruim Om uur startte de Grote Inzameldag en Open Huis Erasmus MC Kanker Instituut. De presentatie op het hoofdpodium was in handen van Yvonne Nesselaar en Sjoerd Pleijsier. Actievoerders, bedrijven, artsen en onderzoekers en patiënten betraden het podium om hun actie en ervaringen met het publiek te delen en waar van toepassing hun cheque te overhandigen aan de presentators. Om uur onthulde burgemeester Aboutaleb, in aanwezigheid van de Raad van Bestuur van het Erasmus MC en stichtingsvoorzitter Coen Schimmelpenninck van der Oije, de opbrengst van het jubileumjaar tot en met oktober, een prachtig bedrag van ruim 2,3 miljoen. De chequepresentatie werd gevolgd door het You never walk alone, live gezongen door Lee Towers met koor Chapeau. De avond werd afgesloten met een spetterend optreden van de Rotterdamse band The Kik. 20 Daniel den Hoed Stichting

Steun kankeronderzoek in het Erasmus MC Kanker Instituut

Steun kankeronderzoek in het Erasmus MC Kanker Instituut 9 2 8 7 2 8 1 9 8 1 4 3 3 2 6 0 1 4 7 9 6 2 3 5 6 8 2 1 0 1 4 5 9 8 1 4 6 2 3 8 7 2 8 1 9 9 2 8 7 2 8 1 9 8 1 4 3 3 2 6 0 8 1 4 7 9 6 2 3 5 6 8 2 1 0 1 4 5 9 8 1 4 6 2 3 8 7 2 8 1 9 9 2 8 7 2 8 1 9 8 1

Nadere informatie

Maak kanker kansloos. Steun wetenschappelijk onderzoek in het Erasmus MC Kanker Instituut

Maak kanker kansloos. Steun wetenschappelijk onderzoek in het Erasmus MC Kanker Instituut Vroeger kregen mijn broertjes alle aandacht. Nu ben ik aan de beurt Linda, acute lymfatische leukemie Maak kanker kansloos Steun wetenschappelijk onderzoek in het Erasmus MC Kanker Instituut Even voorstellen

Nadere informatie

Steun kankeronderzoek in het Erasmus MC

Steun kankeronderzoek in het Erasmus MC 9 2 8 7 2 8 1 9 8 1 4 3 3 2 6 0 1 4 7 9 6 2 3 5 6 8 2 1 0 1 4 5 9 8 1 4 6 2 3 8 7 2 8 1 9 9 2 8 7 2 8 1 9 8 1 4 3 3 2 6 0 8 1 4 7 9 6 2 3 5 6 8 2 1 0 1 4 5 9 8 1 4 6 2 3 8 7 2 8 1 9 9 2 8 7 2 8 1 9 8 1

Nadere informatie

DANIEL DEN HOED STICHTING JAARVERSLAG 2016

DANIEL DEN HOED STICHTING JAARVERSLAG 2016 DANIEL DEN HOED STICHTING JAARVERSLAG 2016 1 INHOUDSOPGAVE pagina 1. BESTUURSVERSLAG 1.1 VOORWOORD 3 1.2 ALGEMEEN 4 1.3 ACTIVITEITEN EN FINANCIELE POSITIE 6 1.4 BELEID 6 1.5 BESTUUR EN DIRECTIE 13 1.6

Nadere informatie

Stichting MeeleefGezin. Jaarverslag 2012

Stichting MeeleefGezin. Jaarverslag 2012 Jaarverslag Utrecht, 3 juli 2013 Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 6 Staat van baten en lasten 7 Toelichting 8 Overige gegevens 12 2 Bestuursverslag Algemeen De stichting

Nadere informatie

DANIEL DEN HOED STICHTING JAARVERSLAG 2016

DANIEL DEN HOED STICHTING JAARVERSLAG 2016 DANIEL DEN HOED STICHTING JAARVERSLAG 2016 1 2 INHOUDSOPGAVE pagina 1. BESTUURSVERSLAG 1.1 ALGEMEEN 4 1.2 ACTIVITEITEN EN FINANCIELE POSITIE 6 1.3 BELEID 6 1.4 BESTUUR EN DIRECTIE 13 1.5 COMMUNICATIE EN

Nadere informatie

Stichting Koppie-Au. Voorwoord

Stichting Koppie-Au. Voorwoord Voorwoord Stichting Koppie-Au heeft een intensief tweede jaar achter de rug. Een jaar waarin veel energie is gestopt in het bouwen van het crowdfunding platform koppie-au.nl en waarin een begin is gemaakt

Nadere informatie

Jaarverslag 2008-2009

Jaarverslag 2008-2009 Jaarverslag 2008-2009 Maarssen, augustus 2010 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Algemeen... 5 3. Gerealiseerde doelstellingen gedurende het boekjaar... 6 4. Toekomstplannen... 7 2 1. Voorwoord Stichting

Nadere informatie

Samen komen we verder. Draag bij aan onderzoek naar kanker, steun stichting VUmc CCA

Samen komen we verder. Draag bij aan onderzoek naar kanker, steun stichting VUmc CCA Samen komen we verder Draag bij aan onderzoek naar kanker, steun stichting VUmc CCA Uw bijdrage zorgt voor vooruitgang Juan Garcia, onderzoeker bij VUmc CCA: Ik studeerde geneeskunde omdat ik mensen wilde

Nadere informatie

Gunnen & Vertrouwen. JAARVERSLAG 2010 Stichting Pixels tegen Darmkanker

Gunnen & Vertrouwen. JAARVERSLAG 2010 Stichting Pixels tegen Darmkanker Gunnen & Vertrouwen JAARVERSLAG Stichting Pixels tegen Darmkanker Inhoudsopgave 3 Profiel 3 Management 4 Verslag van het bestuur 5 Jaarrekening 6 Balans 7 Staat van baten en lasten 7 Mutaties in de reserves

Nadere informatie

Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa. KvK: 41003000. Tel: 070-5178477

Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa. KvK: 41003000. Tel: 070-5178477 Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa KvK: 41003000 Adres: Postbus 490, 2240 AL Wassenaar Tel: 070-5178477 Inhoudsopgave. Het Beleidsplan....2 Werkzaamheden van de Stichting....3 Stichting Vrienden

Nadere informatie

Samen voor een gezonde toekomst

Samen voor een gezonde toekomst business friends Samen voor een gezonde toekomst Business Friends De Business Friends van het Erasmus MC Vriendenfonds is een groep van zakelijke relaties en bedrijven in de regio die we regelmatig uitnodigen

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986

BELEIDSPLAN. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 BELEIDSPLAN Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 BELEIDSPLAN STICHTING OPEN 1 1. INLEIDING Voor u ligt het beleidsplan

Nadere informatie

Jaarverslag Crocokids

Jaarverslag Crocokids Jaarverslag Crocokids Voorwoord Beste lezer, Dank voor de getoonde interesse in ons jaarverslag. Het eerste jaar van Crocokids is een bewogen jaar geweest. Met veel enthousiasme zijn wij in juni 2011 begonnen

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Vrienden van het Juda Palache Instituut

Jaarverslag Stichting Vrienden van het Juda Palache Instituut Jaarverslag Stichting Vrienden van het Juda Palache Instituut 2014 Besproken en goedgekeurd door het Algemeen Bestuur van de Stichting op 16 maart 2015 De Stichting Vrienden van het Juda Palache Instituut

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Historie. 3. Doelstelling van het fonds. 4. Maatschappelijke omgeving. 5. Activiteiten. 6.

Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Historie. 3. Doelstelling van het fonds. 4. Maatschappelijke omgeving. 5. Activiteiten. 6. Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Historie 3. Doelstelling van het fonds 4. Maatschappelijke omgeving 5. Activiteiten 6. Het bestuur 7. Adviescommissie Projecten 8. Beleidsplan van de stichting

Nadere informatie

Verslag periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2013. Stichting Vrienden Historische Buitenplaats Maarsbergen

Verslag periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2013. Stichting Vrienden Historische Buitenplaats Maarsbergen Verslag periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2013 Stichting Vrienden Historische Buitenplaats Maarsbergen Goedgekeurd bestuursvergadering: 14 november 2014 1 ALGEMENE INFORMATIE 3 Bestuursverslag INFORMATIE

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Stichting Co-Cycling

Jaarverslag 2014 Stichting Co-Cycling Jaarverslag 2014 Stichting Co-Cycling Waar de medische grenzen eindigen, fietsen wij nog een stukje verder Stichting Co-Cycling Schierstins 7 1082 TC Amsterdam E: Info@cocycling.nl I: www.cocycling.nl

Nadere informatie

Stichting Rotaplast Nederland Gelieerd aan Rotaplast International. Jaarverslag. Stichting Rotaplast Nederland

Stichting Rotaplast Nederland Gelieerd aan Rotaplast International. Jaarverslag. Stichting Rotaplast Nederland Stichting Rotaplast Nederland Gelieerd aan Rotaplast International Jaarverslag Stichting Rotaplast Nederland 2015 1 Algemeen De Stichting Rotaplastgelden is opgericht bij akte 23 november 2009 verleden

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Assen, juni 2015 1

Jaarverslag 2014 Assen, juni 2015 1 Jaarverslag 2014 Assen, juni 2015 1 Inhoud Inhoud...2 1.Jaarverslag...3 2.Jaarrekening 2014...5 3. Overige gegevens...11 2 1. Jaarverslag 1.1. Algemene informatie Stichting Vrienden Leonardo Assen Boomgaard

Nadere informatie

Daniel den Hoed Jaarverslag 2015

Daniel den Hoed Jaarverslag 2015 Daniel den Hoed Jaarverslag Steun kankeronderzoek in het Erasmus MC Kanker Instituut Samenwerkingspartners gedurende het hele jaar (op alfabetische volgorde): BLNDR, Clever Strategy, Gemeente Rotterdam,

Nadere informatie

Fondsenwervingsbeleid Saffier De Residentiegroep en Zorginstelling Saffier De Residentie

Fondsenwervingsbeleid Saffier De Residentiegroep en Zorginstelling Saffier De Residentie Fondsenwervingsbeleid Saffier De Residentiegroep en Zorginstelling Saffier De Residentie 1 Inleiding Saffier De Residentiegroep is een vernieuwende organisatie waar het welzijn van de cliënt voorop staat.

Nadere informatie

Bestuursverslag 2. Jaarrekening 4

Bestuursverslag 2. Jaarrekening 4 Jaarverslag 2015 Stichting Josephine Nefkens Prijs Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Bestuursverslag 2 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2015 5 Staat van baten en lasten over 2015 6 Resultaatbestemming

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Estafetteloop

Jaarverslag Stichting Estafetteloop Jaarverslag 2013 20-4-2014 Stichting Estafetteloop Voorwoord Het bestuur Het ontstaan van Stichting Estafetteloop De Stichting Estafetteloop Missie Visie De 100 van Spijkenisse Hoe werkt het Barbecue Het

Nadere informatie

Stichting Geloof en Handel Bunschoten. Jaarrekening 2016

Stichting Geloof en Handel Bunschoten. Jaarrekening 2016 Stichting Geloof en Handel Bunschoten Jaarrekening 2016 Bestuursverslag 2016 Doelstelling, missie en visie Visie: Onrecht kunnen we helpen bestrijden door eerlijke handel te bevorderen. De Stichting stelt

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING HAARWENSEN

BELEIDSPLAN STICHTING HAARWENSEN BELEIDSPLAN STICHTING HAARWENSEN 2015 2018 Stichting Haarwensen Industrieweg 15 3641 RK Mijdrecht 0297-745300 www.haarwensen.nl info@haarwensen.nl KvK 34290369 Inleiding In dit beleidsplan beschrijft Stichting

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting Matthias. Colofon Uitgave: Stichting Matthias Inhoud: bestuur Stichting Matthias

Jaarverslag 2011. Stichting Matthias. Colofon Uitgave: Stichting Matthias Inhoud: bestuur Stichting Matthias Jaarverslag 2011 Colofon Uitgave: Stichting Matthias Inhoud: bestuur Stichting Matthias Postadres: Postbus 277 1970 AG IJmuiden Telefoon: 06-22840270 Fax 084-7289657 Email: info@stichting-matthias.nl Opgericht

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Survivorsland

Jaarverslag Stichting Survivorsland 2014 Jaarverslag Stichting Survivorsland Op 09 januari 2014 heeft het bestuur van Stichting Survivorsland hun jaarvergadering gehouden. Hierbij werd 2013 geëvalueerd. Een mooi jaar, succesvolle evenementen

Nadere informatie

Stichting Vrienden Meeuw Jeugdtheaterschool. Te Leeuwarden. Rapport inzake jaarstukken over 2014

Stichting Vrienden Meeuw Jeugdtheaterschool. Te Leeuwarden. Rapport inzake jaarstukken over 2014 Te Leeuwarden Rapport inzake jaarstukken over 24 juni 2015 Inhoud Rapportage... 3 Algemeen... 4 Jaarstukken over de periode 19 oktober 2012 tot en met 31 december 2013... 5 Jaarverslag van het bestuur...

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2017

Beleidsplan 2014-2017 Beleidsplan 2014-2017 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. DOELSTELLING... 4 3. ACTIVITEITEN... 4 3.1 Geldwerving... 4 3.2 Financieren wetenschappelijk onderzoek... 5 3.3 Overige activiteiten... 6 4. FINANCIËN...

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN DE SISTERS OF NAZARETH-HAIFA BELEIDSPLAN 2011-2015

STICHTING VRIENDEN VAN DE SISTERS OF NAZARETH-HAIFA BELEIDSPLAN 2011-2015 STICHTING VRIENDEN VAN DE SISTERS OF NAZARETH-HAIFA BELEIDSPLAN 2011-2015 Algemeen Stichting Vrienden van de Sisters of Nazareth-Haifa is opgericht op 5 oktober 2011. De initiatiefnemers raakten betrokken

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Enjoyinglife.nl

Beleidsplan Stichting Enjoyinglife.nl Beleidsplan Stichting Enjoyinglife.nl Beleidsplan Stichting Enjoyinglife.nl 1. Doelstellingen en algemeen beleid 1.1 Inleiding 1.2 Bestuursactiviteiten 1.3 Stichtingsactiviteiten 1.4 Plannen voor 2015

Nadere informatie

Verslag periode 1 januari 2014 t/m 31 december 2014. Stichting Vrienden Historische Buitenplaats Maarsbergen

Verslag periode 1 januari 2014 t/m 31 december 2014. Stichting Vrienden Historische Buitenplaats Maarsbergen Verslag periode 1 januari 2014 t/m 31 december 2014 Stichting Vrienden Historische Buitenplaats Maarsbergen 1 Inhoud ALGEMENE INFORMATIE!... 3 Algemeen!... 3 Doelstelling!... 3 Juridische structuur!...

Nadere informatie

Geef Prostaatkanker het nakijken. Beleidsplan Stichting Blue Ribbon 2015-2016

Geef Prostaatkanker het nakijken. Beleidsplan Stichting Blue Ribbon 2015-2016 Beleidsplan Stichting Blue Ribbon 2015-2016 Geef Prostaatkanker het nakijken 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding a. Organisatie 2. Strategie a. Statutaire doelstelling b. Afwezigheid van winstoogmerk c. Bestemming

Nadere informatie

STICHTING BLIND VERTROUWEN BELEIDSPLAN 2014-2015

STICHTING BLIND VERTROUWEN BELEIDSPLAN 2014-2015 STICHTING BLIND VERTROUWEN BELEIDSPLAN 2014-2015 Voorwoord: Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Blind Vertrouwen 2014-2015 De stichting is opgericht en notarieel geregistreerd op 13 Juni 2014 en

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Kikkeropfleurdoos

Beleidsplan Stichting Kikkeropfleurdoos Beleidsplan Stichting Kikkeropfleurdoos Datum: 31-12-2013 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Kikkeropfleurdoos. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en de activiteiten en

Nadere informatie

Dit is het beleidsplan van De Stichting Ambulante Dagbesteding, opgesteld voor de periode 2015-2016. De stichting is opgericht en notarieel geregistreerd op 22 juli 2015 en gevestigd te Utrecht. Dit beleidsplan

Nadere informatie

STICHTING DAPPER KIND BELEIDSPLAN 2013/2014

STICHTING DAPPER KIND BELEIDSPLAN 2013/2014 STICHTING DAPPER KIND BELEIDSPLAN 2013/2014 Dapper Dagboek Dapper Dagboek INHOUDSOPGAVE Beleidsplan Jouw Dagboek, jouw verhaal Organisatie Ziekenhuizen Vrijwilligers Acties Financiën Communicatie Eindwoord

Nadere informatie

JAARVERSLAG Stichting Vincentiuswinkel gemeente Heusden

JAARVERSLAG Stichting Vincentiuswinkel gemeente Heusden Stichting Vincentiuswinkel gemeente Heusden Postadres : Julianastraat 7, 5251 EC Vlijmen Winkel : Grotestraat 138A, 5151BN Drunen Telefoon : 06-15526578 Website : www.vincentiusheusden.nl/winkel e-mail

Nadere informatie

De Haagse Hoed Scoor voor de Haagse Hoed

De Haagse Hoed Scoor voor de Haagse Hoed De Haagse Hoed Scoor voor de Haagse Hoed Tom Beugelsdijk Samen maken we kanker kansloos in Den Haag Kanker raakt ons allemaal Eerst en vooral de patiënten zelf, maar ook de mensen om hen heen. Eén op de

Nadere informatie

Stichting Nationaal Fonds Kunstbezit Jaarrekening

Stichting Nationaal Fonds Kunstbezit Jaarrekening Stichting Nationaal Fonds Kunstbezit Jaarrekening 2012 BESTUUR Het bestuur van de Stichting Nationaal Fonds Kunstbezit bestaat uit leden van het Bestuur van de Vereniging Rembrandt. Het Bestuur van de

Nadere informatie

Stichting Vrienden van de Van Oldenbarnevelthoeve. Jaarrekening 2013

Stichting Vrienden van de Van Oldenbarnevelthoeve. Jaarrekening 2013 Stichting Vrienden van de Van Oldenbarnevelthoeve Jaarrekening 2013 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Acties e.d./ 2013 en vooruitblik 2014 4 Jaarstukken Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 6

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Karakter

Stichting Vrienden van Karakter Stichting Vrienden van Karakter Jaarverslag 2014 Bestuursleden Vrienden van Karakter: dhr. drs. M. Krijgsheld dhr. P. Niesink mw. M. Verhoeven mw. drs. C. van Zijp Contactpersonen Karakter: mw. drs. B.

Nadere informatie

Steun het Helen Dowling Instituut Help kankerpatiënten en hun naasten

Steun het Helen Dowling Instituut Help kankerpatiënten en hun naasten Steun het Helen Dowling Instituut Help kankerpatiënten en hun naasten Het HDI hielp mij en mijn gezin om te gaan met de ziekte. Want kanker heb je niet alleen. Monique Het Helen Dowling Instituut Kanker

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Verslag bestuur. 2. Balans per 31 december Staat van baten en lasten over 2012

INHOUDSOPGAVE. Verslag bestuur. 2. Balans per 31 december Staat van baten en lasten over 2012 INHOUDSOPGAVE 1. Verslag bestuur 2. Balans per 31 december 2012 3. Staat van baten en lasten over 2012 4. Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 5. Controleverklaring 1 STICHTING VRIENDEN

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage s-gravenhage Jaarrekening 2013 9 mei 2014-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2013 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2013 8 Staat van baten en lasten over 2013 9 Toelichting op de balans

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 (inclusief 2011 vanaf de oprichting) van Stichting Vrienden van de Delftse Montessorischool

Jaarverslag 2012 (inclusief 2011 vanaf de oprichting) van Stichting Vrienden van de Delftse Montessorischool Jaarverslag 2012 (inclusief 2011 vanaf de oprichting) van Stichting Vrienden van de Delftse Montessorischool Jacoba van Beierenlaan 166 2613 JK Delft www.stichtingvriendendms.nl vrienden@montessoridelft.nl

Nadere informatie

2015 t/m 2017. Dier&Recht Beleidsplan & Beloningsbeleid

2015 t/m 2017. Dier&Recht Beleidsplan & Beloningsbeleid Dier&Recht Beleidsplan & Beloningsbeleid 2015 t/m 2017 In het beleidsplan wordt ingegaan op de doelstellingen, de werkzaamheden, de fondsenwervende activiteiten en het financieel beheer van Stichting Dier&Recht.

Nadere informatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013 DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013 Vastgesteld door het bestuur op 26 februari 2014 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 5 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2013

Nadere informatie

Beleidsplan 2016 EEN OVERZICHT VAN.

Beleidsplan 2016 EEN OVERZICHT VAN. Beleidsplan 2016 EEN OVERZICHT VAN www.stichtingsamenvoorelkaar.nl Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1. Inleiding... 3 2. Het doel van de instelling... 3 2.1.Ontstaan, achtergrond en toekomst... 3 2.2 Missie/visie...

Nadere informatie

Rapport. Uitgebracht aan het bestuur van de. UMC St Radboud Steunstichting Genetica Nijmegen. te Nijmegen. INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG over 2016

Rapport. Uitgebracht aan het bestuur van de. UMC St Radboud Steunstichting Genetica Nijmegen. te Nijmegen. INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG over 2016 Rapport Uitgebracht aan het bestuur van de UMC St Radboud Steunstichting Genetica Nijmegen te Nijmegen INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG over 2016 Samengesteld door: Radboudumc Concernstaf Financiën Administratie

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Welzijn Wajir Wilnis

Jaarrekening Stichting Welzijn Wajir Wilnis Jaarrekening 20 Stichting Welzijn Wajir Wilnis Stichting Welzijn Wajir Inhoudsopgave Jaarrekening Balans per 3 december Staat van baten en lasten Algemene toelichting Grondslagen voor de waardering van

Nadere informatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2012

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2012 DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2012 Vastgesteld door het bestuur op 9 april 2013 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2012 5 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2012

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag. Groningen Swim Challenge

Financieel Jaarverslag. Groningen Swim Challenge 2016 Financieel Jaarverslag Groningen Swim Challenge Financieel beleid Doelstelling De donaties voor zwemmers volledig ten behoeve van het goede doel; Dekking voor operationele kosten door fondsenwerving

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage s-gravenhage Jaarrekening 2012 31 mei 2013-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2012 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2012 8 Staat van baten en lasten over 2012 9 Toelichting op de balans

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage Jaarrekening 2015 25 mei 2016-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2015 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2015 (na bestemming batig saldo) 8 Staat van baten en lasten over 2015 9 Toelichting

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Present Deventer - Jaarrekening

JAARREKENING Stichting Present Deventer - Jaarrekening JAARREKENING 2014 Stichting Present Deventer - Jaarrekening 2014 1 STICHTING PRESENT DEVENTER Postbus 640, 7400 AP Deventer Telefoon: 06-28020077 E-mail: info@stichtingpresent-deventer.nl www.stichtingpresent-deventer.nl

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Vrienden van Promens Care December 2014

Beleidsplan Stichting Vrienden van Promens Care December 2014 Beleidsplan Stichting Vrienden van Promens Care December 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Het doel van de Stichting... 3 3. Werkzaamheden van de Stichting... 4 4. Organisatie-structuur...

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN DE OASE DEN HAAG RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2012/2013

STICHTING VRIENDEN VAN DE OASE DEN HAAG RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2012/2013 STICHTING VRIENDEN VAN DE OASE DEN HAAG RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2012/2013 STICHTING VRIENDEN VAN DE OASE DEN HAAG RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2012/2013 INHOUDSOPGAVE Blz. FINANCIEEL VERSLAG Algemeen...

Nadere informatie

Jaarverslag 2015. Uw gift raakt ons doel! Stichting Vrienden van De Hofstee & De Naber. Tel 06-405 505 00 Fax

Jaarverslag 2015. Uw gift raakt ons doel! Stichting Vrienden van De Hofstee & De Naber. Tel 06-405 505 00 Fax Jaarverslag 2015 Uw gift raakt ons doel! Stichting Vrienden van De Hofstee & De Naber Tel 06-405 505 00 Fax President Rooseveltweg 22 3068 TR Rotterdam www.vriendenhofsteedenaber.nl vriendenhofsteedenaber@laurens.nl

Nadere informatie

2015 t/m 2017. Varkens in Nood Beleidsplan & Beloningsbeleid

2015 t/m 2017. Varkens in Nood Beleidsplan & Beloningsbeleid Varkens in Nood Beleidsplan & Beloningsbeleid 2015 t/m 2017 In het beleidsplan zijn de doelstellingen, de werkzaamheden, de fondsenwervende activiteiten en een toelichting op het financieel beheer vastgelegd

Nadere informatie

Stichting Fonds de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel

Stichting Fonds de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel Stichting Fonds de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel Jaarverslag 2012 Stichting Fonds de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel ondersteunt de activiteiten van de Koninklijke Schouwburg

Nadere informatie

Stichting Jambo gevestigd te Venray. Rapport inzake de Jaarrekening 2013

Stichting Jambo gevestigd te Venray. Rapport inzake de Jaarrekening 2013 gevestigd te Rapport inzake de Jaarrekening 2013 Aan het bestuur van Stichting Jambo T.a.v. het bestuur Ellerbecklaan 1 5801 DD VENRAY Datum: Behandeld door: Ons kenmerk: 24 december 2014 S. Oosting MSc

Nadere informatie

UMC St Radboud Steunstichting Verloskunde en Gynaecologie te Nijmegen

UMC St Radboud Steunstichting Verloskunde en Gynaecologie te Nijmegen Rapport Uitgebracht aan het bestuur van de UMC St Radboud Steunstichting Verloskunde en Gynaecologie te Nijmegen inzake financieel jaarverslag 2016 samengesteld door: Radboudumc Concernstaf Financiën Subafdeling

Nadere informatie

Stichting Platform Bestuurlijke Informatie

Stichting Platform Bestuurlijke Informatie Stichting Platform Bestuurlijke Informatie Arnhem Jaarrekening 2012 Pagina 1 van 9 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 Staat van baten en lasten over 2012 Toelichting op de balans en de staat van

Nadere informatie

A N B I B E L E I D S P L A N

A N B I B E L E I D S P L A N A N B I B E L E I D S P L A N Oktober 2017 Inleiding Voor u treft u het beleidsplan van de Stichting Spijkerbroekengala. De Stichting is opgericht in juni 2017. In dit beleidsplan treft u onze opzet en

Nadere informatie

Beleidsplan Enjoyinglife.nl 2017-2018

Beleidsplan Enjoyinglife.nl 2017-2018 Beleidsplan Enjoyinglife.nl 2017-2018 Beleidsplan Stichting Enjoyinglife.nl 2017-2018 1. Doelstellingen en algemeen beleid 1.1 Inleiding 1.2 Bestuursactiviteiten 1.3 Stichtingsactiviteiten 1.4 Plannen

Nadere informatie

AMC: voorop in onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg

AMC: voorop in onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg AMC: voorop in onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg Stichting AMC Foundation Het AMC wil vooroplopen met wetenschappelijk onderzoek, patiëntenzorg en onderwijs. Zodat onze innovaties direct verschil maken

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage s-gravenhage Jaarrekening 2014 18 juni 2015-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2014 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2014 (na bestemming batig saldo) 8 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Kamer van Koophandel: De Stichting Emoties is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 58430229.

Jaarverslag 2014. Kamer van Koophandel: De Stichting Emoties is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 58430229. Jaarverslag 2014 Dit is het tweede jaarverslag van de Stichting Emoties. Wij hopen dat dit verslag voldoende vertrouwen geeft, om de samenwerking verder voort te zetten. Bijlage: uitgebreid financieel

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Waterlandziekenhuis. Beleidsplan 2014

Stichting Vrienden van het Waterlandziekenhuis. Beleidsplan 2014 Stichting Vrienden van het Waterlandziekenhuis Beleidsplan 2014 Purmerend, december 2013 1 Inhoud 1. De stichting Statutaire doelstelling Bestuursleden Beloningsbeleid Officiële gegevens 2. Strategie Missie

Nadere informatie

Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015

Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015 Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015 Opgesteld door: Helene Marcus-Baart, coördinator HagaVrienden I.s.m: Hans de Sonnaville, secretaris HagaVrienden (Beknopt) beleidsplan HagaVrienden 2013-2015

Nadere informatie

Stichting Ajax Foundation

Stichting Ajax Foundation Stichting Ajax Foundation Jaarrapportage Seizoen 2013/2014 29-12-2014 Inhoudsopgave Blz. 1. Verslag van het bestuur 1 2. Balans per 30 juni 2014 2 3a. Staat van baten en lasten m.b.t. baten 3 3b. Staat

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Jorisvrienden & Meerjarenbeleidsplan 2014-2017. Stichting Jorisvrienden (opgericht 6 november 2013)

Beleidsplan Stichting Jorisvrienden & Meerjarenbeleidsplan 2014-2017. Stichting Jorisvrienden (opgericht 6 november 2013) Beleidsplan Stichting Jorisvrienden & Meerjarenbeleidsplan 2014-2017 Stichting Jorisvrienden (opgericht 6 november 2013) INHOUDSOPGAVE: 1. HET ONTSTAAN VAN DE STICHTING JORISVRIENDEN... 3 2. BELEIDSKEUZES...3

Nadere informatie

NIEUWE JAARVERSLAGREGELS RJ650

NIEUWE JAARVERSLAGREGELS RJ650 NIEUWE JAARVERSLAGREGELS RJ650 De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft sinds 2008 nieuwe richtlijnen vastgesteld voor jaarverslagen van fondsenwervende instellingen, de zogenaamde RJ650. Deze richtlijnen

Nadere informatie

Stichting Angelus Custos

Stichting Angelus Custos Stichting Angelus Custos te Zeist Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Jaarverslag 2 Bestuur Stichting Angelus Custos 3 Jaarrekening Balans per 31 December 2012 4 Staat van baten en lasten over 2012 5 Grondslagen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. p/a Oosterpark 53 1092AP Amsterdam tel 020-6921173 fax 020-6942077 Kamer van Koophandel Amsterdam nr. 34305055

JAARVERSLAG 2014. p/a Oosterpark 53 1092AP Amsterdam tel 020-6921173 fax 020-6942077 Kamer van Koophandel Amsterdam nr. 34305055 JAARVERSLAG 2014 Namens BESTUUR Stichting Verdriet door je hoofd Algemene gegevens De stichting Verdriet door je hoofd is opgericht op 19 juni 2008 Inschrijving KVK: Inschrijvingen. 34305055 Postadres:

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Vrienden Verpleeghuiszorg Zorgbalans 2013-2018

Beleidsplan. Stichting Vrienden Verpleeghuiszorg Zorgbalans 2013-2018 Beleidsplan Stichting Vrienden Verpleeghuiszorg Zorgbalans 2013-2018 Vastgesteld in bestuursvergadering d.d. 5 november 2013 Beleidsplan 2013-2018 Pagina 2 van 5 Inhoud Bldz. 1. Inleiding 3 2. Het doel

Nadere informatie

Stichting Inspire2liveMusic

Stichting Inspire2liveMusic Stichting Inspire2liveMusic te Hendrik Ido Ambacht Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Jaarstukken 2012 Stichting Inspire2liveMusic 3 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2012 5 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Bestuursverslag 1.1 Oprichting en statutaire doelstelling Bestuur 3

Bestuursverslag 1.1 Oprichting en statutaire doelstelling Bestuur 3 Jaarverslag 2010 Stichting Jayden Langemeet 101, 4464 BJ Goes, Bankrekeningnummer 83.01.65.428 www.stichtingjayden.nl info@stichtingjayden.nl tel. 06-38939938 Jaarverslag 2010 Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Sophia. Jaarrekening 2015

Stichting Vrienden van het Sophia. Jaarrekening 2015 Stichting Vrienden van het Sophia INHOUDSOPGAVE BALANS PER 31 DECEMBER 3 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 4 TOELICHTING 5 1. ALGEMEEN 5 2. BALANS 6 3. STAAT VAN BATEN EN LASTEN 8 CONTROLEVERKLARING ACCOUNTANT

Nadere informatie

Stichting Maritiem Museum Rotterdam Trustfonds

Stichting Maritiem Museum Rotterdam Trustfonds Stichting Maritiem Museum Rotterdam Trustfonds Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Pagina 1. Directieverslag Algemeen 2 Directieverslag 2 2. Jaarrekening Grondslagen financiële verslaglegging 3 Balans

Nadere informatie

Beleidsplan Periode

Beleidsplan Periode Beleidsplan Periode 2011 2021 Stichting wijkraad Leuken Postbus 10257 6000 CG Weert Kvk nr. 41066676 Fiscaal nr. 802606568 Vastgesteld door het bestuur op 20 december 2016 1. Inleiding In dit beleidsplan

Nadere informatie

6 november Beleidsplan

6 november Beleidsplan 6 november 2014 Beleidsplan Inhoudsopgave 1 Waarom Stichting Pijn Bij Kanker... 2 1.1 Feiten & Cijfers... 2 1.2 Onafhankelijke stichting... 2 1.3 Wie zijn de initiatiefnemers... 2 1.4 Bestuur... 2 2 Missie,

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING VRIENDEN VAN READE 2013

JAARVERSLAG STICHTING VRIENDEN VAN READE 2013 JAARVERSLAG STICHTING VRIENDEN VAN READE 2013 INHOUDSOPGAVE Voorwoord van het bestuur 3 Stichting Vrienden van Reade 4 De organisatie 5 De projecten 6 Jaarrekening 8 2 VOORWOORD VAN DE VOORZITTER Reade

Nadere informatie

Voordelen voor vrienden

Voordelen voor vrienden Voordelen voor vrienden U ontvangt gratis ons kwartaalblad de Antoni (met daarin verhalen van patiënten en medewerkers van het, fondsenwervingsacties en Vriendennieuws). U wordt uitgenodigd voor de jaarlijkse

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Stichting Genetische Hartspierziekte PLN. Periode 2015

BELEIDSPLAN. Stichting Genetische Hartspierziekte PLN. Periode 2015 BELEIDSPLAN Stichting Genetische Hartspierziekte PLN Periode 2015 Stichting Genetische Hartspierziekte PLN Postbus 66 1775 ZH MIDDENMEER RSIN/fiscaal nummer: 8518 79 950 1. Inleiding In dit beleidsplan

Nadere informatie

Voor u ligt het jaarverslag 2015 van de Stichting Platform Appél Kerk & Israél.

Voor u ligt het jaarverslag 2015 van de Stichting Platform Appél Kerk & Israél. 1 Algemeen Voor u ligt het jaarverslag 2015 van de Stichting Platform Appél Kerk & Israél. De stichting Platform Appél Kerk & Israël is opgericht bij notariële akte op 03 april 2013 Zij is statutair gevestigd

Nadere informatie

Actueel beleidsplan. Stichting Vrienden van Hubrecht Instituut 2014-2016

Actueel beleidsplan. Stichting Vrienden van Hubrecht Instituut 2014-2016 Stichting Vrienden van het Hubrecht Instituut Actueel beleidsplan Stichting Vrienden van Hubrecht Instituut E vrienden@hubrecht.eu 2014-2016 1.1 Inleiding Naar aanleiding van het uitgevoerde onderzoek

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Rosie Compagnie. Voetbalschoenen en kleding voor verwaarloosde kinderen. Lovely Ladies Day.

Inhoudsopgave.  Rosie Compagnie. Voetbalschoenen en kleding voor verwaarloosde kinderen. Lovely Ladies Day. Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Rosie Compagnie Voetbalschoenen en kleding voor verwaarloosde kinderen Lovely Ladies Day Folder Actie sportschoenen Dreamcatcher Vriend Bestuurssamenstelling Jaarrekening

Nadere informatie

Spinningmarathon van 6 uur voor Villa Joep

Spinningmarathon van 6 uur voor Villa Joep Organiseert 09 juni 2012 op Haantjesdag SpinForLife 2012 Carl Verheijen reikt cheque uit aan Kees Stuivenberg van Villa Joep Sensationele apbrengst in 2009 Spinningmarathon van 6 uur voor Villa Joep Woudenberg

Nadere informatie

ANBI STATUS 2015. Datum: 1 juni 2015 Auteurs: Manon van Driel, Gert- Jan Verboom, Arwin de Beer

ANBI STATUS 2015. Datum: 1 juni 2015 Auteurs: Manon van Driel, Gert- Jan Verboom, Arwin de Beer ANBI STATUS 2015 Datum: 1 juni 2015 Auteurs: Manon van Driel, Gert- Jan Verboom, Arwin de Beer Inleiding Stichting The Hang- Out 010 is een nieuwe organisatie. De stichting is begin 2015 opgericht bij

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Smile on a Face

Beleidsplan Stichting Smile on a Face Beleidsplan Stichting Smile on a Face 2016-2018 Beleidsplan Stichting Smile on a Face Januari 2016 Page 2 of 9 INHOUD: 1 VOORWOORD... 3 2 DOELSTELLINGEN VAN DE STICHTING... 3 2.1 MISSIE EN DOEL... 3 2.2

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Samay Den Haag

Jaarrekening Stichting Samay Den Haag Jaarrekening 2016 Stichting Samay Den Haag Stichting Samay Inhoudsopgave Jaarrekening Balans per 31 december Staat van baten en lasten Algemene toelichting Grondslagen voor de waardering van activa en

Nadere informatie

Stichting Steunfonds De Lichtenberg/ Nijenstede te Amersfoort. Rapport inzake jaarstukken 2014

Stichting Steunfonds De Lichtenberg/ Nijenstede te Amersfoort. Rapport inzake jaarstukken 2014 iren Stichting Steunfonds De Lichtenberg/ Nijenstede te Amersfoort Rapport inzake jaarstukken 2014 Auren Accounting Products Amersfoort B.V. Amsterdamseweg 3, Postbus 693, 3800 AR Amersfoort, Telefoon

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN HET BARTHOLOMEUS GASTHUIS. Jaarverslag 2013

STICHTING VRIENDEN VAN HET BARTHOLOMEUS GASTHUIS. Jaarverslag 2013 STICHTING VRIENDEN VAN HET BARTHOLOMEUS GASTHUIS Inhoud 1 Jaarverslag 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Activiteitenverslag 3 1.3 Resultaat afgelopen jaar 3 1.4 Beleggingen 3 2 Algemene gegevens 4 2.1 Naam en vestigingsplaats

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING HAPPYNEZZ

BELEIDSPLAN STICHTING HAPPYNEZZ Vakantieweek voor meervoudig gehandicapten Regio West Brabant BELEIDSPLAN STICHTING HAPPYNEZZ 2016-2021 Datum 28-02-2016 Stichting Happynezz Parallelweg 101 4621 JV Bergen op Zoom e-mail: secretaris@happynezz-wb.nl

Nadere informatie

Jaarrekening 2010 Stichting Help de Indischen in Indonesia

Jaarrekening 2010 Stichting Help de Indischen in Indonesia Prinsenbeek 22 juli 2011 Jaarrekening 2010 Stichting Help de Indischen in Indonesia Jaarrekening over 2 juli 2010 t/m 31 december 2010 Stichting Help de Indischen in Indonesia Breda INHOUDSOPGAVE Verslag

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Swim to Fight Cancer s-hertogenbosch

Jaarrekening 2014. Stichting Swim to Fight Cancer s-hertogenbosch Jaarrekening 2014 Stichting Swim to Fight Cancer s-hertogenbosch Inhoudsopgave Jaarverslag bestuur 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 8 Staat van Baten en Lasten 2014 9 Grondslagen van waardering

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Stichting De Versterking SLOTEN

Jaarverslag 2012 Stichting De Versterking SLOTEN Jaarverslag 2012 Stichting De Versterking SLOTEN INHOUD 1 BESTUURSVERSLAG 2 FINANCIEEL VERSLAG Jaarrekening 2012 2.1 Balans per 31 december 2012 2.2 Staat van baten en lasten over 2012 2.3 Toelichting

Nadere informatie